YRITYSTEN SISÄISET JA ULKOISET ANALYYSIT RAKENNUSALALLA - sisältömallin pääkohtien 1-4 mukaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSTEN SISÄISET JA ULKOISET ANALYYSIT RAKENNUSALALLA - sisältömallin pääkohtien 1-4 mukaan"

Transkriptio

1 Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Luento ti klo , Sali R2 YRITYSTEN SISÄISET JA ULKOISET ANALYYSIT RAKENNUSALALLA - sisältömallin pääkohtien 1-4 mukaan Pekka Huovinen, TkL, tuntiopettaja Yliopisto-opettaja, Liiketoimintajohtaminen rakennusalalla, Rakennustuotanto ja talous, Rakennustekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto, tel

2 LUENNON TAVOITTEET: Tunnet määrämuotoiset menettelyt ja osaat perustapauksessa määrittää lähtökohdat (ml. lähteiden hallinta) yrityksen strategisen suunnitelman ja tulosyksikön liiketoimintasuunnitelman laadinnalle, analysoida yrityksen ja yksikön nykytilan, ennakoida markkinakehitystä ja hyödyntää vaihtoehtosuunnittelua. Ymmärrät 2 opiskelijaryhmän aikaisempien esimerkkiviiteyritysten LTS:ien pääkohdat 1-4. Aktivoidut valituista yritysesimerkeistä.

3 YRITYSTEN SISÄISET JA ULKOISET ANA- LYYSIT sisältömallin pääkohdat LÄHTÖKOHDAT 2. YRITYKSEN ABC PERUSTA JA KILPAILU- ASEMA VALITUN KILPAILUKENTÄN/RAKENNUS- MARKKINAN KEHITYS YRITYKSEN ABC JA YKSIKÖN A STRATEGI- SET VAIHTOEHDOT [5. Ehdotus yrityksen ABC strategiseksi suunnitelmaksi kaudelle Ehdotus tulosyksikön A liiketoimintasuunnitelmaksi kaudelle ]

4 ELINKAARIKONSULTIT Pääkohdat (Sikander ja Mero 2004; esimerkki) 1. Lähtökohdat 2. Nykyinen kilpailuasema Valitun kilpailukentän/markkinan kehitys Yrityksen strategiset vaihtoehdot 5. [Uuden] yrityksen raamit Liiketoimintastrategia

5 UUMA-TUOTTEISTUS 2020 Pääkohdat (Keskinen ja Kuosmanen 2012) 1. Johdanto 2. Liiketoimintapotentiaalin nykykuvaus 3. Suomen UUMA-materiaalien tuotteistamisstrategia vuoteen UUMA-tuotteistaminen yritystasolla 5. UUMA-tuotteistaminen vuonna 2020

6 1. LÄHTÖKOHDAT Esitetään mm. seuraavia lähtökohtia perusteluineen: Viiteyrityksen/-yksikön organisatorinen asema (monialainen konserni X, yksialainen yhtiö Y tai tulosyksikkö Z osana yritystä/ konsernia, tmv.) Valittu tulosvastuullinen kokonaisuus, joko yrityksen liiketoiminta-/toimialarakenne tai (ensisijainen/ainoa) liiketoiminta/toimiala (esim. monialainen, talon-/ infrarakennus, projektinjohtopalvelut) Valittu strateginen kilpailu-/kehityshaaste, ongelma, menestysidea tai painopiste suunnitelman teossa Laadinnan menettelyt, ryhmän jäsenten työnjako ym. Mahdollisesti suoritetut haastattelut Käytetyt lähtötiedot (esitetään alussa, ei lopussa)

7 ELINKAARIKONSULTIT Lähtökohdat (Sikander ja Mero 2004) Elinkaarikonsultit on kehitteillä oleva yksialainen yhtiö, suunnitellaan sen koko liiketoimintaa. Haasteena on kehittää infra-alan konsulttiyritys, jolla on uudenlainen palvelukonsepti. 2 ohjauskertaa ja 5 sisäistä palaveria. 3 haastattelua (maalis-huhtikuu 2004): Projektipäällikkö/Tiehallinto, Yhdyskuntatekniikan päällikkö/ Kuntaliitto ja Investointijohtaja/Ratahallintokeskus Lisäksi lähtötietoina on käytetty luentomateriaalia, Internetiä sekä 2 ohjaajan ajatuksia

8 UUMA-TUOTTEISTUS 2020 Lähtökohdat (Keskinen ja Kuosmanen 2012) Analyysi laadittiin RAKLI ry.:n aloitteesta. Työ pohjautuu ympäristöministeriön, Tekesin, Tiehallinnon ja SITRAn kehitysohjelmaan Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia (UUMA). Ohjelman tavoitteena oli vähentää koskemattomien luonnonvarojen käyttöä ja jätteen syntymistä sekä lisätä uusiomateriaalien käyttöä maanrakennustoiminnassa. Tämän analyysin tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia UUMA-materiaalien tuotteistamiselle, erityisesti tuotetarjonnan kehittäminen tilaajan kannalta. Analyysi rajattiin koskemaan vain infrarakenteita.

9 UUMA-TUOTTEISTUS 2020 Lähteet (Keskinen ja Kuosmanen 2012) Ympäristöministeriön asiantuntijan haastattelu. UUMA-hankkeen viralliset sivut Ramboll UUMA-koordinaatiosivusto UUMA-loppuseminaarin esitykset set.pdf Tuotteistamisen loppuraportti pdf

10 2. YRITYKSEN ABC JA YKSIKÖN A PERUSTA JA KILPAILUASEMA (NYKYTILA-ANALYYSI) Omistus, toimiala ja toiminta-ajatus 2.2 Koko ja kannattavuus 2.3 Liiketoiminnan rakenne (esim. liiketoiminnat, asiakasryhmät, alat, maantieteelliset segmentit, organisaatio) 2.4 Kilpailukyky ja kilpailuasemat

11 2.1 Yrityksen omistus, toimiala ja toiminta-ajatus Omistustyyppi (kotimaiset institutionaaliset omistajat, kotimainen saman/toisen alan yritys, yrittäjä, ulkomainen saman alan konserni; mahdollinen pörssiyhtiö) Omistajien tuotto-odotus sijoittamalleen omalle pääomalle Toimiala(t) Toiminta-ajatus (missio) Tulosyksikön tapauksessa em. asiat esitetään yksikön osuutena (roolina) koko yrityksestä, mm. yksikön kannattavuustasolle (% liikevaihdosta) asetettuna vaatimuksena Jne.

12 SUOMALAISEEN OMISTUKSEEN LIITTYVIÄ RAJOITUKSIA JA MAHDOLLISUUKSIA (Huovinen 1999) Tytäryhtiö (tai tulosyksikkö) on osa monialaista konsernia, omistajat ovat institutionaalisia tai muulta toimialalta; osa voi olla pörssin kautta. Synerginen ja kannattava konserni voi periaatteessa tarjota perustan ja vapausteen tytäryhtiön liiketoiminnan kasvattamiselle (ja päin vastoin). Tähän ei usein löydy halua, esim. konsernijohto näkee houkuttavampia vaihtoehtoja kansainvälisessä liiketoiminnassa. Yksialainen yhtiö on (pää)osaksi johdon tai yksityisessä (suvun) omistuksessa tai omistajat ovat institutionaalisia. Omistajilla ei ole halua (eikä varoja) lisätä omaa pääomaa. Siten yhtiön (tai tulosyksikön) kasvu ei ole mahdollista, jos omistus- ja rahoituspohjaa ei samalla laajenneta.

13 ULKOMAISEEN OMISTUKSEEN LIITTYVIÄ RAJOITUKSIA JA MAHDOLLISUUKSIA (Huovinen 1999) Tytäryhtiölle varataan paikallisen yrityksen rooli mahdollisesti yhdistyneenä sisäiseen vientiin, esim. komponenttien toimitus toiselle ulkomaiselle kokoonpanevalle tytäryhtiölle konsernin puitteissa. Tytäryhtiölle rajataan laaja (tai suppea) alueellinen rooli ja tämä vastaa kotimaantoiminnan ohella viennistä ja toiminnasta nimetyissä Euroopan ja Aasian maissa. Tytäryhtiön roolia lavennetaan globaaliksi ja tämä vastaa esim. tiettyjen rakennustuotteiden kehittämisestä, ydinkomponenttien valmistuksesta, logistiikasta ja vaativien tuoteversioiden kokoonpanosta investointikohteissa sekä myyntiverkon kehittämisestä sovituilla markkinoilla. Kannattava konserni voi tukea kilpailukyvyn kehittämistä.

14 YRITYKSEN TOIMINTA-AJATUS (missio) Toiminta-ajatus kuvaa sen, mitä tarkoitusta varten yritys on olemassa. Toiminta-ajatus on yritystason käsite ja se kirjataan usein mm. yhtiöjärjestykseen. Se ilmaistaan esim. tarjooma-/markkinamatriisin avulla, mitä markkinoita (tarpeita) yritys palvelee ja millä tarjoomalla. Matriisi - tapaa käytetään myös yrityksen tarjooma- ja markkinastrategioiden määritykseen.

15 TOIMINTA-AJATUS ANSOFFIN (1965) MATRIISINA (soveltaen Salonkangas ja Hyrskyluoto 1990) Tarjooma Markkinat Nykyiset markkinat Uudet markkinat liittyvät nykyisiin Uudet markkinat eivät liity nykyisiin Nykyinen tarjooma 1 Nykyinen yritys 4 Markkinan Uusi tarjooma liittyy nykyisiin 2 Tarjooman laajennus 2+4 Riskit Uusi tarjooma, ei liity nykyisiin laajennus kasvavat Yrityksen uudistus

16 2.2 Yrityksen/yksikön koko ja kannattavuus Koko liikevaihto (suuruusluokka) Kannattavuus (voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, % liikevaihdosta) Osingonjako omistajille vuoden 2015 tuloksen perusteella Tuloksen ylijäämän rahastointi tai käyttö investointeihin (ml. yritysostot) Jne.

17 (1) ORGANISAATION KOKONAISTE- HOKKUUDEN ANALYYSIT (Kamensky 2014) Organisaatiorakenteen analyysit Organisaation resurssien analyysit Ohjausjärjestelmän analyysit Palkitsemisjärjestelmien analyysit Organisaation osaamisen analyysit Johtamistavan analyysit Organisaatiokulttuurin analyysit

18 (2) TALOUDELLISET ANALYYSIT (Kamensky 2014) Yksikön taloudellisten tunnuslukujen laskenta [suhteessa tavoitteisiin] ja analysointi Pääoman tuottoanalyysit Kustannusanalyysit Strategisten liiketoiminta-alueiden (SBA), tuotteiden ja asiakkaiden analyysit Kannattavuusanalyysit

19 2.3 Yrityksen/yksikön liiketoiminnan rakenne Liiketoiminnan jako kotimaantoimintaan, vientiin ja ulkomaisiin tytär- ja osakkuusyhtiöihin (lv-osuudet ja voiton nykytasot, % liikevaihdosta) Liiketoiminnat kotimaassa (yksi tai useampia; osuudet liikevaihdosta ja voiton nykytasot, % liikevaihdosta) Liiketoimintojen asiakassegmentit ja -ryhmät kotimaassa (lv-osuudet) Liiketoimintojen maantieteellinen jakauma, esim. PKseutu, muut kasvukeskukset ja muu Suomi (lvosuudet) Organisaatio (kaavio), jne.

20 2.4 Yrityksen/yksikön kilpailukyky ja -asemat Liikevaihdon perusteella (esim. monesko suurin yritys eri liiketoiminnoissa/segmenteillä tai markkinaosuutena Yrityksen sija Rakennuslehden kokoamalla listalla v. 2012/2013 Yrityksen sija imagotutkimusten, asiakastyytyväisyyden mukaan Reaalisen kilpailukyvyn määritys esim. innovaatioiden kehittäjänä, uusien tuotteiden/sovellusten, toimintakonseptien markkinoilletuojana ja asiakkaiden palvelutalona Jne.

21 (3) TOIMINTO- JA PROSESSIKOHTAI- SET ANALYYSIT (Kamensky 2014) Tuotteiden [tarjooman] ja tuotekehityksen [ml. innovoinnin] analyysit Jakelun tehokkuuden analyysit Markkinoinnin [ml. myynti- ja tarjoustoiminnan asiakkuuksien] tehokkuuden analyysit Tuotannon [ml. projektien ja prosessien] tehokkuuden analyysit [Materiaali]hankintojen tehokkuuden analyysit Taloushallinnon tehokkuuden analyysit Henkilöstöhallinnon tehokkuuden analyysit Tietohallinnon (ml. ICT-järjestelmien hyödyntämisen] tehokkuuden analyysit

22 YRITYKSEN LÄHTÖPORTAAT LIIKE- TOIMINTOJEN 1-3 JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMISELLE (Huovinen 2000)

23 Case: YIT Oyj NYKYTILA 2015 (YIT 2016; tj. Kari Kauniskangas) Suurimmat omistajat ja ulkomainen osuus Kohokohtia 2015 PT taloudelliset tavoitteet Tulokset 2015 Konsernin ja toimialojen avainlukuja 2015 Pääoman vapautuksen nopeutus Liikevoiton muutos 2014 => 2015 Tutkimus- ja kehitystoiminta Toimitusjohtajan kommentit

24

25

26

27

28

29

30

31 YIT:N LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN 2015

32

33 YIT:N TULOS TOIMIALOITTAIN 2015

34 YIT:N TILAUSKANTA TOIMIALOITTAIN 2015

35

36

37 YIT:N TK-TOIMINTA 2015 (YIT 2016)

38

39 Case: KONE Oyj NYKYTILA 2015 (Kone Oyj 2016; tj. Henrik Ehrnrooth) Kannattava kasvu muuttuva ympäristö Liikevaihto liiketoiminnoittain Liikevaihto markkina-alueittain Uusien laitteiden osuus sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoivat edelleen 2 liiketoiminnan kohokohtaa ja avainlukuja Toimitusjohtajan kommentit

40

41

42

43

44

45

46

47 KONE OYJ:N (2016) TJ HENRIK EHRN- ROOTHIN KOMMENTIT VUODESTA (2)

48 KONE OYJ:N (2016) TJ HENRIK EHRN- ROOTHIN KOMMENTIT VUODESTA (2)

49 ELINKAARIKONSULTIT Nykytila 2004 (Sikander ja Mero 2004) Yrityksen omistustyyppi sekä omistajien tuottoodotukset riippuvat kehitettävästä strategiasta. Liikeidean uutuudesta johtuen riskit ovat suuremmat kuin perinteisessä suunnittelussa. Myös riskejä kantamaan ryhtyvien omistajien tuottoodotukset ovat korkeammat kuin keskimäärin. [Tuottojen saavuttaminen on epävarmempaa.] Yritys tuottaa kaikkia infra-alan hallinnoinnin, hankinnan ja valvonnan tarvitsemia johtamispalveluja konsulttipalveluina. [Ennakoiden ulkoistamista ja yksityistämistä ; tämä muutosprosessi jatkuu edelleen ]

50 3. VALITUN KILPAILUKENTÄN/MARK- KINAN KEHITYKSEN SEURANTA 3.0 Aikavälin valinta ja mm. skenaariointi 3.1 Kohdemarkkinan volyymin kehitys ja segmentointi 3.2 Rakennusalan kustannusten ja hintojen kehitys 3.3 Asiakkaiden, tarpeiden ja kilpailuttamisen kehitys 3.4 Menestystekijöiden, kilpailijoiden ja kilpailustrategioiden kehitys 3.5 Rakennusteknologioiden ja materiaalien kehitys 3.6 ICT:n hyötyjen kehitys 3.7 Muiden markkinatekijöiden kehitys

51 AIKAVÄLIN VALINTA KILPAILUKENTÄN/ KOHDEMARKKINAN SEURANTAAN Pääsääntöisesti analysoidaan käytettävissä olevien lähtötietojen, haastattelujen ja omien johtopäätösten perusteella valitun kilpailukentän/markkinan toteutunut kehitys vuonna , arvioidaan kehitys vuonna 2016 ja ennustetaan kehitystä v Samalla voidaan arvioida (vain) valikoitujen päätekijöiden välisiä riippuvuuksia ja seurausvaikutuksia, esim. volyymin ja tarjoushintojen kasvaessa tai laskiessa (viiveellä?) samassa/eri suhdannevaiheissa. Perustelluissa tapauksissa voidaan valita pitempi aikaväli vuoteen 2025 (tai jopa 2030 ). Lähtötietoina käytetään tällöin olemassa olevia skenaarioita tmv.

52 MARKKINATIETOJEN LAJEJA JA ANALYSOINTITAPOJA (täydentäen Kamensky 2014) MAKROTASON ANALYYSIT: mm. Poliittiset, Ekonomiset, Sosiaaliset, Teknologiset, Ekologiset (PESTE) ja Lakiasioiden (PESTEL) ympäristöjen ja tekijöiden analyysit LIIKETOIMINTA-ANALYYSIT: kysyntä-, asiakas-(kanta)-, toimittaja-, kilpailun rakenne- ja kenttä-, kilpailija-(ryhmä)-, verkosto- ja kumppanuusanalyysit JALOSTAVAT ANALYYSIT MM. AIKAVÄLIN PITUUDEN JA TIETOLAJIN MUKAAN: Trendit (megatrends), muutosvoimat (driving forces), ennakoinnit (foresights), skenaariot (scenarios), heikot signaalit, ennusteet (forecasts)

53 Vain KAKSI AJURIA (S+T) markkinatekijöiden joukossa (Applied Futures)

54 SKENAARIOT YRITYKSEN STRATEGI- OIDEN TESTAUKSESSA (Royston Associates) Mahdollisia vaihtoehtoisia strategioita Korkean kasvun markkinaskenaario Matalan kasvun markkinaskenaario Markkina kriisissä - skenaario S5 TESTATTU KESTÄVÄ STRATEGIA valitaan YRITYKSEN TAVOITTEET, VAHVUUDET JA HEIKKOUDET ERITYISESTI EPÄJATKUVUU- DET JA NÄIHIN LUOMAT MAHDOLLISUUDET JA UHKAT - taloudelliset - teknologiset - poliittiset - yhteiskunnalliset - jne.

55 4 SKENAARIOTA SUOMEN KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALASTA Subjektiiviset skenaariot perustuvat tutkimus-, asiantuntija- ym. ryhmien kokoamiin lähtötietoihin ja näkemyksiin, esimerkiksi: PwC, SKOL, TEK ym. (2011) Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta vuoteen Tekes (2011) Rakennetun ympäristön roadmap ja RYM-visio Loppuraportti 5/2011. Green Building Council (GBC) in Finland, Ympäristöministeriö ja RYM Oy (2013) Millainen rakennettu ympäristömme on 2040? Työpaja. Helsinki Kiinteistö- ja rakentamis- (KIRA) foorumi (2011) Rakennettu ympäristömme. NYT/2025.

56 SKOL-ALOJEN SKENAARIOHANK- KEEN TAVOITTEET (Pwc, SKOL ym. 2011) 1. OSAAMINEN: Henkilöstön osaaminen ja valmiudet kohtaavat entistä paremmin alan muutoksen ja yritysten uudet haasteet 2. TARJOOMA: Yritysten tuote-palvelutarjooma on nyt ja tulevaisuudessa kilpailukykyinen kansainvälisillä markkinoilla ja vastaa asiakkaiden tarpeita 3. TOIMINTAMALLIT: Yritysten toimintamallit ovat tehokkaita ja tukevat tavoitteellista liiketoimintaa 4. HANKINNAT: Suunnittelupalvelujen hankinnat korostavat korkealaatuista osaamista ja laatutasoa

57 SKOL-ALOJEN SKENAARIO-HANKKEEN JOHTOPÄÄTÖKSET (Pwc, SKOL ym. 2011) 1. Markkinamuutos pakottaa miettimään uusia kasvualueita ja asiakkaita. Kehittyville markkinoille etabloituminen vaatii [uutta] vankkaa osaamista yritysjohdolta 2. Kiinalaisen asiakkaan asiakasta on kuunneltava. Uudet lisäpalvelut ratkaisevat eli mahdollistavat asiakkaita voittamaan uusia asiakkaita tai tehostamaan toimintaansa. 3. Menestyvä kansainvälinen liiketoiminta edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön muutosten ymmärtämistä, suunnitelmallisuutta ja toiminnan kehittämistä kustannustehokkaaksi itse ja/tai verkottumalla. 4. Insinööritoiminnan alueella suomalaisilla on edellytykset olla maailman johtavia valitsemillaan sektoreilla mutta nykyistä etumatkaa hävitään koko ajan.

58 RYM-VISIO 2050 ENNAKOI RAKEN- TAMISEN MUUTOKSIA (Tekes 2011) Visio suuntaa korjaus-, infrastruktuuri- ja hyvinvointirakentamisen painopisteitä ja näkymiä. Asiakkaiden ja rakennusten käyttäjien rooli korostuu, kun rakennusala muuttuu palveluvaltaisemmaksi. Rakentaminen nähdään yhteiskunnan muutoksen johtamisen välineenä. Rakennukset nähdään palvelualustoina, joille asukkaat kokoavat sopivat palvelut. Visio 2050 on: Nähdä rakentaminen muutoksen johtamisen työvälineenä Muuttaa rakennusalan palveluvaltaiseksi Saada yhteisöt, käyttäjät ja asiakkaat mukaan kehittämään rakennettua ympäristöä Synnyttää kestävä rakennettu ympäristö Mahdollistaa yhteistyö toimialojen välillä.

59 VOIMAT 1-5 MUUTTAVAT SUOMEN RAKENNETTUA YMPÄRISTÖÄ => 2040 (Green Building Council, YM ja RYM Oy 2013) 1 Toimialan ajattelun muutos liiketoimintaan ja teknologiaan liittyen 2 Kulttuurien monimuotoistuminen 3 Elinkaaren aikaisen mittauksen kehittyminen ja tiedon hyödyntäminen 4 Kansallisella tasolla pääomien viisas käyttö 5 Älykkäät rakennukset ja älykkäät alueet / Yhdyskunta- ja aluerakenteen muutos

60 VOIMAT 6-9 MUUTTAVAT SUOMEN RAKENNETTUA YMPÄRISTÖÄ => 2040 (Green Building Council, YM ja RYM Oy 2013) 6 Lähi- ja pienenergia- sekä hybridiratkaisujen yleistyminen 7 Teknisten ratkaisujen lisäksi huomiota rakennusmateriaalien käyttöön, kierrättämiseen sekä päästöttömyyteen ja materiaalitehokkuuteen 8 Markkinaehtoinen ja -lähtöinen ohjausvaikutus 9 Alueellisten ja paikallisten identiteettien vahvistuminen, yhteisöt voivat olla tiiviimmin kytköksissä joko paikallisesti tai virtuaalisesti

61 UUMA-MARKKINAT analysoinnin tekijöitä (Keskinen ja Kuosmanen 2012) Materiaalien lajeja (ylijäämämaaainekset, vanhat maarakenteet, teollisuuden sivutuotteet, pilaantuneet maa-ainekset) Vaatimukset lainsäädännön mukaan Kiviainesten käyttö EU-maissa 2005 Käyttö-aste 20 % Suomessa 2008 Soveltuvuus tierakenteisiin 2008

62 UUMA-VISIO SUOMEN INFRAMARKKI- NASTA 2020 (Keskinen ja Kuosmanen 2012) Infrahankkeissa käytetään ensisijaisesti UUMA-materiaaleja. UUMA-materiaalit otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa, investointi- ja rakennussuunnittelussa ja hankinnassa. Materiaaleja on helposti saatavilla ja niiden tekninen laatu on yhtä hyvää tai parempaa kuin perinteisten materiaalien. UUMA-materiaalipankki on käytössä. UUMA-materiaalien käyttö rakentamisessa on helppoa. Lupamenettelyt hoituvat nopeasti internetissä. Uusien UUMA-materiaalien käyttöönotto on helppoa. Ympärille on kehittynyt uutta yritystoimintaa tutkimukseen, kehitykseen ja logistiikkaan liittyen.

63 3.1 Kohdemarkkinan volyymin kehitys ja segmentointi Kohdemarkkinan (ei koko Suomen) kysynnän volyymia seurataan saatavissa olevan tiedon, mittarien, mukaan (rm3 ja/tai euroja, ). Kohdemarkkinan tarjonnan, tuotannon volyymia seurataan saatavissa olevan tiedon, mittarien, mukaan (rm3 ja/tai euroja, kpl, ). Saatavissa olevia (RT:n, Forecon Oy:n, VTT:n, KTI:n, Newsecin ym.) ennusteita arvioidaan kriittisesti ja näiden puuttuessa laaditaan oma ennuste kysynnän/tarjonnan kehityksestä viiteyrityksen/-yksikön kannalta.

64 3.2 Rakennuskustannusten, panoshintojen ja tarjoushintojen kehitys Suhdannekehitystä kohdemarkkinalla seurataan viiteyrityksen/-yksikön kannalta saatavissa olevien tietojen avulla, rakennuskustannusja hintatasojen muutoksia ennakoidaan kaudella ja mahdollisia poikkeamia pääkehityksesta tunnistetaan tai arvataan. Samalla vältetään liian yksityiskohtaisia analyyseja tiettyjen panosten tmv. yksikkökustannusten, tarjoushintojen/-indeksien kehityksestä. [Jatkossa näitä voidaan ottaa huomioon tarjousstrategiassa kohdassa 6.3.]

65

66

67 YIT OYJ:N KÄYTTÄMIÄ SEURANTATIETOJA JA ESITTÄMIÄ NÄKEMYKSIÄ RAKENNUS- JA KIINTEISTÖMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ SUOMESSA YIT (2016) Tilinpäätöstiedotteen 2015 julkistamisen yhteydessä

68

69

70

71

72

73

74 KOHDEMARKKINAN VOLYYMIKEHITYK- SEN ARVIOINTI SEGMENTOINTITIEDON AVULLA ( ylhäältä alas ; kokonaisuudesta osiin ) RYSJ-osanottajilla on mahdollisuus saada käyttöönsä Suomen rakennus- ja kiinteistömarkkinoista ilmaiseksi vain karkeaa segmenttikohtaista tietoa (RT ry, KTI, jne). Monet viiteyritykset voivat antaa käyttöön tarkempaa tietoa esim. RT ry:n jäsenyyteen perustuen (RT Intra) tai ko. viiteyritys on ostanut Forecon Oy:n, KTI:n, Newsec in tmv. tuottamaa ennustetietoa. Esimerkkinä karkeasta segmenttitiedosta ovat RT ry:n helmikuussa 2016 julkaisema asuntotuotantoennuste ja jäsenyritysten asuntotuotantokyselyn tulokset (ks. diat).

75 RT ry:n (2016) ENNUSTE SUOMEN ASUNTO- TUOTANNON RAKENTEESTA TALO- TYYPIN JA RAHOITUSMUODON MUKAAN

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85 VOLYYMIN ENNUSTAMINEN LISTAAMALLA 5-20 NYKYISTÄ JA POTENTIAALISTA ASIAKASTA Käytännössä ilman viiteyritystä/-yksikköä ja maksua tiedontuottajalle RYSJ-osanottaja saa vain harvoin käyttöönsä markkinatietoa valitsemansa kohdesegmentin tarkkuudella. RYSJ-oppimistavoitteen saavuttamisen kannalta tätä tietoa ei myöskään vaadita/ tarvita. Sen sijaan osanottaja voi esimerkiksi listata 5-20 nykyistä ja uutta potentiaalista asiakasta sekä näiden investointiohjelmat ja (tähänastiset ja ) tavoiteltavat uudet tilaukset kohdesegment(e)illä.

86 ESIMERKKI 5 SUURESTA VUOKRA-ASUN- TOJEN OMISTAJASTA, JOIDEN 6000 ASUNTOA ( ) VUOKRATAAN OVENIAN KAUTTA (www.ovenia.fi) Vuokra-asuntojen suurimmat omistajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Mandatum Henkivakuutusyhtiö Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Kruunuasunnot Oy Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera.

87 JA SEURAAMALLA PÄÄASIAKKAI- DEN INVESTOINTIOHJELMIA HANKEKOHTAISESTI - jatkuvasti Monen RYSJ-osanottajan asiakkuusajattelun oppimisprosessiin riittää jo viiteyrityksen/-yksikön tavoittelemien 2-5 ammattimaisesti omistavan ja investoivan juuriasiakkaan hankeohjelmien seuranta ja analysointi. Esimerkkinä ovat SYK Oy:n rakentamis- ja suunnitteluvaiheissa olleet yliopistojen kiinteistöhankkeet (ks. dia).

88 SYK OY:N RAKENTAMIS- TAI SUUNNITTE- LUVAIHEESSA OLEVAT TÄRKEIMMÄT HANKKEET Lapin yliopiston F-siiven peruskorjaus Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos uudisrakennus Jyväskylän yliopiston T-rakennuksen peruskorjaus Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen uudisrakennus Jyväskylän yliopiston Ruusupuiston uudisrakennus Tampereen yliopiston lääketieteen uudisrakennus Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareena-rakennus Tampereen teknillisen yliopiston R-talon peruskorjaus, II-vaihe Tampereen teknillisen yliopiston puhdastilahanke Itä-Suomen yliopiston Futura-rakennuksen peruskorjaus Joensuussa Turun yliopiston Luonnontieteiden talo 2 peruskorjaus

89 3.3 Asiakkaiden, tarpeiden ja kilpailuttamisen kehitys Asiakasryhmien määritys ja investointikäyttäytymisen seuranta (ml. oletukset) viiteyrityksen kannalta mm.: Asiakkaiden rakennus-/tila-/infratarpeiden ja investointitavoitteiden volyymien ja laadullinen kehitys Asiakasryhmien valitsemien investointistrategioiden ml. rahoituksen saatavuuden kehitys Asiakkaiden kilpailuttamis-, hankinta- ja ostotavat Asiakkaiden käyttämät tarjousten/toimeksisaajien valintaperusteet (ml. mahdolliset esivaliutumiset) Asiakasryhmien tyytyväisyys Jne.

90 ASIAKASKANNAN JA SUHTEIDEN ANALYYSITASOT (Pöllänen 2003)

91 ASIAKASKÄYTTÄYTYMISEN VAIHE- ANALYYSI PROJEKTEISSA (Artto ym. 2006)

92 ELINKAARIKONSULTIT Asiakaskäyttäytymisen kehitys (Sikander ja Mero 2004) Mahdollisia asiakkaita ovat mm. Tiehallinto, Ratahallintokeskus (nyk. Liikenneviraston osia) ja kunnat. Julkisen sektorin tehostamisen vaatimukset [pakko] lisäävät ulkoistamista. Erityisesti kunnat ulkoistavat palvelujaan eläköitymisen [ja EU:n lainsäädännön] seurauksena. Elinkaarivastuuta ollaan kokeilemassa laajemmin pilottikohteiden (Lahden moottoritien) kokemusten perusteella. Haasteltavat toivoivat pitkäjänteisiä konsultointisopimuksia.

93 3.4 Menestystekijöiden, kilpailijoiden ja kilpailustrategioiden kehitys Kilpailukentän menestystekijöitä tunnistetaan, ennakoidaan (ja innovoidaan), esim. asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus, laaduntuottokyky, hankerahoituksen järjestäminen, elinkaaripalvelujen tarjonta. Nykyisiä ja uusia kilpailijoita ja näiden käyttämiä nykyisiä ja uusia kilpailustrategioita arvioidaan ja ennakoidaan. Kun oletetaan, että saatavissa on kaikki tieto, niin sisällöltään kilpailijakohtainen analyysi = viiteyrityksen, oman yrityksen analyysi. [Kilpailustrategioiden viitekehyksiä esitellään kohdissa 5.3 ja 6.3]

94 TOIMIALAN MENESTYSTEKIJÖIDEN MÄÄRITYS 1/2 (Kamensky 2014) Toimialan menestystekijät ovat ne tiedot, taidot, kyvyt, resurssit, ominaisuudet ja aikaansaannokset, joiden avulla toimialalla menestytään. Näitä on tarkasteltava toimialan yläpuolelta, helikopterista. Tärkeimmät kysymykset menestystekijöiden löytämiseksi: Miksi asiakkaat ostavat? osta? Miksi kilpailijat menestyvät? kilpailijat eivät menesty? Miksi asiakkaat eivät Miksi tietyt Mihin perustuen kauppoja voitetaan? Ei voiteta?

95 TOIMIALAN MENESTYSTEKIJÖIDEN MÄÄRITYS 2/2 (Kamensky 2014) Seuraavat muistisäännöt auttavat nostamaan menestystekijöiden määrityksen laatua: 1. Muista olla helikopterissa oikealla lentokorkeudella. 2. Yksilöi menestystekijät niin, että ne ovat mahdollisimman selkeitä ja yksiselitteisiä. 3. Ole huolellinen itsestäänselvyyksien kanssa [toistosta huolimatta]. 4. Arvioi (aina mukana olevan) hinnan merkitys menestystekijänä erityisen huolellisesti. 5. Pyri löytämään uusia tulevaisuuden menestystekijöitä. 6. Keskity olennaisimpiin 5-10 menestystekijään. 7. Priorisoi nämä 5-10 tärkeintä menestystekijää. 8. Käytä menestystekijöitä myös liiketoiminta-alueiden määrityksen (jaon, rakenteen) testausvälineenä.

96 3.5 Rakennusteknologioiden ja materiaalien kehitys Kysyntään ja/tai tarjontaan vaikuttavaa teknologista kehitystä seurataan, esim.: Rakennusalan (mm. valmisosa)teknologiat Rakennusmateriaalit, mm. innovaatiovaikutukset kilpailuun niiden käytössä rakennusosina Energiaa säästävät ja päästöjä vähentävät teknologiat/ratkaisut EU:n Construction Technology Platform ohjelmien ja amerikkalaisten FORTUNE 500 yritysten FIATECH ryhmän Roadmapin kehitys Jne.

97 3.6 Informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden (ICT:n) hyötyjen kehitys Kysyntään ja/tai tarjontaan vaikuttavaa ICT-kehitystä seurataan, esim.: Digitalisaation kehitys, esim. PESTEL-alueilla ja vaikutukset eri sidosryhmien käyttäytymiseen ICT:n hyödyntämisen sovellusalueet, mm. BIM ja niiden vaikutukset eri sidosryhmien käyttäytymiseen B2B ja B2C internet-ratkaisut Internet of Things -kehitys Organisaatioiden tietohallinnon ratkaisut Jne.

98 3.7 Muiden markkinatekijöiden kehitys Pääsääntöisesti suositellaan, että muita vaikuttavia markkinatekijöitä otetaan huomioon jo kohdissa Perustellusti voidaan valikoituja tekijöitä seurata erikseen tässä, mm.: Sosiaalisen median (SOME) vaikutuksia Väestörakenteen kehityksen seurauksia Ulkomaisuuden lisääntymisen seurauksia EU:n kehittyvän lainsäädännön vaatimuksia Jne.

99 SOMEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUS- YRITYKSEN PROSESSEISSA (Kovanen 2012) Viestintä (communications) 1. Lisätään asiakasvuorovaikutusta ja informaatiota asiakkaille TK (R&D) 2. Innovoidaan ja kehitetään markkinanäkemys asiakkaiden kanssa 3. Innovoidaan ja ratkaistaan ongelmia kumppaniverkon kanssa 4. Opastetaan tuotteiden käytössä asiakaskontaktien perusteella Tuotteen ominaisuudet (product features) 5. Integoidaan SOMEn käyttö osaksi tuoteominaisuuksia Markkinointi ja myynti (marketing and sales) 6. Lisätään markkinoinnin vaikuttavuutta SOMEn ja websiten avulla 7. Lisätään suoraa myyntiä Asiakkaiden palvelu (customer service) 8. Tarjotaan uusia kanavia asiakkaiden yhteydenotoille (palaute) 9. Lisätään asiakashallinnan vaikuttavuutta Henkilöstöhallinto (human resources, recruitment) 10. Lisätään uuden henkilöstön rekrytoinnin vaikuttavuutta

100 4. YRITYKSEN/YKSIKÖN ABC STRATEGI- SET VAIHTOEHDOT 4.1 Synteesianalyyseja perustana vaihtoehtoajattelulle 4.2 Vaihtoehtoajattelun perustan määritys 4.3 Strategisten vaihtoehtojen 1-N määritys yritystason kehittämisen kannalta 4.4 Strategisten vaihtoehtojen 1-M määritys liiketoimintojen kehittämisen kannalta 4.5 Vertailu ja päävaihtoehdon valinta jatkosuunnittelua varten (pääkohdan 5 tai 6 mukaan)

101 4.1 Synteesianalyyseja (soveltaen Kamensky 2014) Menestystekijät liiketoiminnassa X (ks. kohta 3.5) Yritys- ja liiketoimintakohtaiset SWOTit: Vahvat ja Heikot puolet, Mahdollisuudet ja Uhkat) Vertailevat portfolioanalyysit liiketoimintojen, markkinoiden tmv. houkuttavuuden asteista, voitonansaintapotentiaaleista Yhden liiketoiminnan sisäiset segmentoinnit (mm. asiakasryhmien tuottopotentiaalien määritys) Analyysikartat Synergisten kilpailuetujen (olemassaolon) määritys Yritys-, asiakas- ja kilpailuanalyysien synteesi projektisyklin vaiheiden mukaan Yritys- ja liiketoimintakohtaiset vaihtoehtotarkastelut

102 S(trenghts)W(eaknesses)O(pportunities) T(hreats)-ANALYYSI (Kamensky 2014) V(ahvuudet)H(eikkoudet)M(ahdollisuudet)U(hkat)-analyysi SWOT-analyysi on todennäköisesti käytetyin synteesianalyysimenetelmä johtuen mm.: 1. V:t + H:t = tiivistelmä yritysten sisäisestä tilasta. 2. M:t + U:t = tiivistelmä yrityksen toimintaympäristöstä. 3. Oikein laadittuna V:t ja H:T suhteutetaan kilpailutilanteeseen. 4. Analyysiin suhteutetaan sisäistä nykytilaa (V, H) ja ulkoista tulevaisuutta (M, U). 5. Analyysi on näennäisesti helppo tehdä: pelkkä luku- ja kirjoitustaito riittää. 6. Analyysia voidaan soveltaa monella tasolla ja alueella.

103 (Kopra 2013)

104 SWOT-ANALYYSIN TEON SUDEN- KUOPPIA (Kamensky 2014) Pätevän SWOT-analyysin tekeminen on todella vaativaa sen synteesiluonteen takia. Tyypillisiä sudenkuoppia ovat: Todellinen toimintaympäristön ja yrityksen tuntemus jää puuttumaan. Vertailuperustana ei ole(kaan) todellinen kilpailutilanne. Kymmenien vaihtoehtojen oikea priorisointi ei onnistu. Todellista kritiikkiä ei haluta tai uskalleta esittää. Syntyy liian yleistä, ympäripyöreää sanahelinää. Johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia ei tehdä tai ne ovat ylimalkaisia tai ne eivät perustu(kaan) SWOT-tekijöihin ( SWOTista tulee => SO WHAT analyysi ). [Sen sijaan ks. esimerkiksi Pätevä SWOT =>]

105

106 PÄTEVÄN SWOTIN 8 VAIHETTA 1. LISTAA YRITYKSEN VAHVUUDET (V) LISTAA YRITYKSEN HEIKKOUDET (H) LISTAA MAHDOLLI- SUUKSIA (M) MARKKI- NOILLA TEE M/V-SYNTEESI Miten hyödynnämme mahdollisuuksia perustuen yrityksen vahvuuksiin? 7. TEE M/H-SYNTEESI Miten hyödynnämme mahdollisuuksia huolimatta heikkouksistamme, niitä poistaen? 4. LISTAA TUNNISTET- TUJA UHKIA (U) MARKKINOILLA TEE U/V-SYNTEESI Miten torjumme/ vältämme uhkia perustuen yrityksen vahvuuksiin? 8. TEE U/H-SYNTEESI Miten torjumme/ vältämme uhkia, jotka myös liittyvät yrityksen heikkouksiin ja poistamme heikkouksia?

107 UUMA-TUOTTEISTUS 2020 SWOT sidosryhmittäin (Keskinen ja Kuosmanen 2012)

108 PORTFOLIOANALYYSIT (Kamensky 2014) PORTFOLIOANALYYSEISSA käytetään (esim. 2x2) matriiseja samanaikaiseen yrityksen (ja kilpailijoiden) liiketoimintojen nykyisten strategisten asemien ja koko liiketoiminnan (toimialan, markkinan) tulevaisuuden vetovoimaisuuden analysointiin. Matriisin käytön hyöty perustuu sopivien kriteerien löytämiseen. YRITYKSEN NYKYISEN ASEMAN KRITEEREJÄ: kannattavuus, kilpailuvoima, markkinaosuus, tarjooman ylivoima, ydinosaaminen, teknologian etevämmyys, kapasiteetti, strategian ainutlaatuisuus, synergiavaikutus, verkostovoima. LIIKETOIMINNAN TULEVAISUUDEN VETOVOIMAN KRITEE- REJÄ: markkinoiden koko ja kasvu, liiketoiminnan vakaus ja varmuus, hintakehitys, kannattavuusnäkymät, kilpailunäkymät, PESTE-ympäristötekijät, riskien suuruus, verkottumismahdollisuudet.

109 MUUTOKSET LEMMINKÄINEN KON- SERNILLE RELEVANTISSA MARKKI- NASSA 2008 => 2013 (Eklund 2013) 109

110

111 YRITYKSEN YDINOSAAMISTEN (PUU-) SYNTEESIT (Prahalad ja Hamel 1990; Laamanen ym. 2005) Ydinosaamiset ovat organisaation yhteistä oppimista koskien erityisesti sitä, miten sovittaa yhteen erilaisia tuotannollisia osaamisia ja teknologia-alueita. Ne ovat kilpailuetuja tai niiden lähteitä. Puun juuret = ydinosaamiset, runko = ydintarjoomat, pääoksat = liiketoiminta-alueet sekä sivuoksat ja lehvästö = tarjooma (ks. kaavio). Ydinosaamiset yhdistävät ihmisiä monella tasolla ja eri funktioissa. Ydinosaamisen synnyttäminen edellyttää kommunikaatiota, osallistumista ja sitoutumista yli organisaatiorajojen. Ydinosaaminen samalla laajenee, kun sitä käytetään ja jaetaan organisaatiossa.

112 YDINOSAAMISET = YRITYKSEN KIL- PAILUKYVYN JUURET (Prahalad ja Hamel 1990)

113 HAMEL AND PRAHALAD S (1994) 4-LEVEL COMPETITION FOR COMPETENCE 113

114 LAMPEL S (2001) CORE PROCESSES LINKING CORE COMPETENCIES AND EPC PROJECTS 114

115 HEIKKILÄ S (1991) 2 CORE PRODUCTS OF A LEADING PRECAST CONCRETE COMPANY 115

116 116

117 ANALYYSIKARTAT (Kamensky 2014) Analyysikartoilla tarkoitetaan osa-analyysien yhteenvetoja, joiden avulla pystytään hahmottamaan kokonaisuuksia ja muodostamaan näkemystä strategisten päätösten perustaksi. Karttojen tarkoitukset, kohteet ja mittakaavat vaihtelevat. Hierarkiatasot ovat: TASO I: Yksittäisten analyysien kartat tiivistelminä, johtopäätöksinä TASO II: Analysoinnin osa-alueiden kartat esim. asiakkaina, kilpailuna, organisaatioina TASO III: Analysointialueen kartat ja synteesianalyysit TASO IV: Yksi kokonaiskartta kaikista analyyseista ( strategian ydinlähteet )

118 SYNERGISTEN KILPAILUETUJEN ANALYYSIT (Laamanen ym. 2005) Synergialla tarkoitetaan tässä yrityksen/liiketoiminnan osien yhdistämistä niin, että summa on enemmän kuin yksittäiset osat yhteensä (2+2 =5). Ansoff (1965) esitti jo 4 synergian päälähdettä kasvun kannalta: 1. Myynnin synergia (2-n tuotteille samoja ) 2. Operatiivinen synergia (yleiskustannusten jako, saman x,y, hyödyntäminen yli yksikkörajojen) 3. Investointisynergia (yhteisen x,y, käyttö ) 4. Johtamisresurssien synergia (johtamisosaamisen hyödyntäminen samantyyppiseen uuteen tai analogisesti).

119 4.2 Vaihtoehtoajattelun perusta Viiteyrityksen/-yksikön nykytilan ja markkinakehityksen perusteella määritetään 2-4 vaihtoehtoa yrityksen/yksikön johtamiseksi ja kehittämiseksi kaudella Tässä on 1. looginen paikka tehdä SWOTanalyysi kohtien 2-3 tulosten perusteella. Esim. päätetään jatkaa nykyiseen tapaan tai muuttua kokonaan, suureksi tai pieneksi osaksi. Suositellaan innovatiivista otetta. Valitaan samat tekijät/asiat, joiden avulla jokainen vaihtoehto kuvataan ja verrataan.

120 ELINKAARIKONSULTIT Vaihtoehtojen perusta (Sikander ja Mero 2004) 1 Asiakaskunta lähtökohtana tarjoaa monta vaihtoehtoa. Mahdollisia pääasiakkaita ovat Tiehallinto, Ratahallinto ja kunnat. Strategiat tulee erilaistaa jokaiselle näistä, koska palvelutarpeet ja volyymit poikkeavat. 2 Konsultin roolissa ja palvelujen tarjoamisessa noudatetaan (urakoitsija)riippumattomuuden, laaja-alaisuuden ja kumppanuuden (rahoittajien, suunnittelu- ja rakennusyritysten sekä asiantuntijoiden kanssa) periaatteita. 3 Konsultilla on matala riskien kantokyky, mikä ei vastaa (myös haastateltavien korostamaa) elinkaarimalliin osallistumisen vaatimusta. 4 Omistuksellisesti uusi konsultointipalvelu voidaan perustaa olemassa olevan yrityksen tulosyksiköksi tai erillisenä yhtiönä.

121 4.3 Vaihtoehtojen 1-N määritys yritystason kehittämisen kannalta - pääkohdan 5 mukaan

122 YRITYSTASON VAIHTOEHTOJEN MÄÄRI- TYS SAMAPERUSTEISESTI eli käyttäen 5-6 samaa tekijää (ks. alla) erilaistavaa tekijää/vaihtoehto Omistusrakenne Toiminta-ajatus Kokoluokka Kannattavuustaso Liiketoiminnan rakenne ja painopisteet Osaamisten valikoima ja tasot 1-N yrityksen ostot (tai harvoin oman yrityksen myynti) sekä 1-M liiketoiminnan ostot ja/tai myynnit Kumppanuudet ja verkottuminen

123 YRITYSTASON VAIHTOEHTOAJATTE- LUN PÄÄULOTTUVUUDEN VALINTA - esimerkkinä 1 sovellettu viitekehys Huovisen ja Kiiraksen (2009) uusi määritys rakennus- ja kiinteistömarkkinasta 8 porterilaisena kilpailukenttänä, yrityksen 1-X alan/sektorin valinta, 1-Y kentän ja roolin valinta, kenttästrategian suunnittelu sekä liiketoiminnan kehittäminen valintojen mukaan => Ks. 2. luento

124 3 KILPAILIJARYHMÄN TARJONNAN VAIHTOEHTOISIA KEHITYSSUUNTIA KENTILLÄ 1-8 Rakennusyritysten 6 vaihtoehtoista kilpailukenttää ja roolia Rakennustuoteteollisuusyritysten integraatio yli perinteisen kilpailukenttien 6-8 ketjun ja/tai radikaali astuminen kentille 5 ja 4 Suunnitteluyritysten palvelujen laajentaminen, erikoistuminen ja markkinointi kentille 1-8 Elinkaaripalvelujen kilpailukentän 3 syntymisen kausaalinen paikka ja integrointitapa on avoin?

125 RAKENNUSYRITYSTEN VAIHTOEHTOISIA KILPAILUKENTTIÄ JA ROOLEJA Uuden urakointi-, suunnittelu-, kehitys- ja ylläpito-osaamisen myyntistrategiat PÄÄURA- KOITSIJAT rakennustekniset hankinnat ja työt KÄYTTÄ- JÄT omistajakäyttäjät vuokralaiset ALIURA- KOITSIJAT LVISA- ja erikoishankinnat ja työt PROJEK- TINJOHTO- URAKOIT- SIJAT (ja -konsultit) SUUNNIT- TELIJA- URAKOIT- SIJAT KEHITTÄ- JÄ-URA- KOITSIJAT tontit, rakentaminen ja rahoitus omalla riskillä myynti omistajille OMISTA- JAT JA KEHITTÄ- JÄT asunnot, toimi-, liike-, teollisuus- ja julkiset tilat uudis- ja korjausrakennustarpeet VÄLITTÄ- JÄT JA YLLÄPITÄ- JÄT Urakoitsijoiden keihäänkärkistrategiat uusiin kilpailukenttiin astumiseksi

126 RAKENNUSTUOTETEOLLISUUSYRITYSTEN KILPAILUKENTTIÄ JA ROOLEJA K Ä Y T O M I S Investoijajoukko Kokonaistoteuttajajoukko Omien osaratkaisujen Omien tuotteiden vali- Omien tuotteiden jakelu- Omien materiaalien T T valikoi- koima kanava- vali- Ä J Ä S A J A S Developerjoukko PJ-konsulttien joukko ma (esim. runko) (esim. katto) rakenne E G M E N E G M E N Omien kokonaisratkaisujen koima ja lähteet Muiden osarat- Muiden tuot- Muiden jakelu- Muiden mate- T T valikoi- kaisu- teiden kana- riaa- I T I T ma (esim. kerrostalo) hankintalähteet hankintalähteet vien joukko lien lähteet

127 RAKENNUSSUUNNITTELUYRITYSTEN ASIAKASRYHMIÄ JA PALVELUJA Asiakasryhmät (kilpailevat keskenään) eri kilpailukentillä OSA- TO- TEUT- TAJAT KOKO- NAIS- SUUN- NITTE- LIJAT KOKO- NAIS- JA PJ- TOTEUT- TAJAT INVES- TOIJAT JA RAHOIT- TAJAT OMIS- TAJAT JA KÄYT- TÄJÄT YLLÄ- PITÄJÄT ELIN- KAARI- PALVE- LIJAT ATK- OHJEL- MAT, DATA- BASE- RAT- KAISUT TMV. OSA- SUUN- NITTELU JA -TUTKI- MUS (mm. rakenteet, LVIS) KOKO- NAIS- SUUN- NITTELU JA TUTKI- MUS PROJEK- TINJOH- TO JA -VAL- VONTA, RAKEN- NUTTA- MINEN ELIN- KAARI- PAL- VELUT (ML. YLLÄ- PITO) Rakennussuunnitteluyritysten palvelutyypit

128 4.4 Vaihtoehtojen 1-M määritys yhden liiketoiminnan kehittämisen kannalta - pääkohdan 6 mukaan

129 LIIKETOIMINTAKOHTAISTEN VAIHTOEHTO- JEN MÄÄRITYS SAMAPERUSTEISESTI eli käyttäen 5-6 samaa tekijää (ks. alla) erilaistavaa tekijää/vaihtoehto Liikeidea Liiketoiminnan tavoitteet Asiakasryhmät Alueellinen laajeneminen/supistuminen Menestystekijät Kilpailijoiden käyttäytyminen ja reaktiot Kilpailukeinot Osaamiset Riskit Jne.

130 RAKENNUTTAJIEN KÄYTTÄMIÄ URAKKAMUOTOJA SUOMESSA (Peltonen ja Kiiras 2008) JEKTIN PILKOTUT PRO- JOHTO- MUODOT

131 RAKENNUTTAJIEN KÄYTTÄMIÄ HANKE-/ TOTEUTUSMUOTOJA SUOMESSA (Kiiras 2009)

132 YHDISTETTY (OMA) YRITYS-, ASIAKAS- JA KILPAILUANALYYSI SYKLINÄ [esitellään tarkemmin pääkohdassa 6]

133 4.6 Vertailu ja 1 päävaihtoehdon valinta jatkosuunnittelua varten yritystasolla (= pääkohta 5) tai liiketoimintatasolla (= pääkohta 6) Vaihtoehtojen +/- puolet esitetään vertailutaulukossa suhteessa nykytilaan ja tavoitetiloihin (2. paikka tehdä SWOT-analyysi), esim.: Toiminta-ajatuksen / liikeidean erilaistaminen Volyymin ja kannattavuuden tavoitetasojen erot Asiakasryhmien ja tyyppien painottaminen eri tavoin Tarjooman (rakennus-/tilatyyppien, infrakohteiden, palvelujen) erilaistaminen/uudistus Kilpailustrategioiden valinnat, käyttöönotto ja syventäminen Liiketoimintaprosessien valinnat ja kehitysstrategiat Ydinosaamisten erilaistaminen ja hankinta Jne.

134 ELINKAARIKONSULTIT Vaihtoehtojen 1-3 vertailu (Sikander ja Mero 2004) Vertailutekijät VE1: Tiehallinto VE2: Kunnat VE3: Ratahallinto Liikeidean muutokset Volyymi, kilpailuasema Palvelujen ja toimintaprosessien muutokset Kynnys- ja ydinosaamisten muutokset Elinkaarikonsultointi saa uusia muotoja, kilpailijoita ilmaantuu Monta hanketta eli volyymia on, kilpailijat jakavat markkinan Toimijoita suurissa hankkeissa, keskitytään keskisuuriin Tienpidon ketjun riskien hallinta edellyttää kumppanuuksia Liikeideaa syvennetään kuntien muttuessa, on jalkauduttava Volyymia syntyy, edelläkävijänä kehitetään uusia rahoitusmalleja Uusi konsepti on luotava (haaste), mahdollisuus EU-rahoitukseen Kuntataustaiset avainhenkilömme ymmärtävät tilanteet ja liikeidean On erotuttava muiden toimijoiden jo tarjoamista palveluista Monta hanketta eli volyymia on, kova kilpailu VR:n palveluketjun taholta Kilpailijoilla on jo palveluja Rhk:n kanssa, tarjotaan myös suunnittelua Ratataustaiset avainhenkilömme ymmärtävät olosuhteet

135 ELINKAARIKONSULTIT ja kuntamarkkinan (VE2) valinta jatkosuunnitteluun (Sikander ja Mero 2004) Kuntasektorin kehittämispotentiaali on suuri, esim. pieni aloituspanos ja laajennetaan vaiheittain. Kilpailijoita ei ole tiedossa. Tehostaminen ja ulkoistaminen tukevat konsulttipalvelujen markkinan syntymistä infra-alalle, ml. kaikki alueelliset asiakkaat. Konsulttipalveluja on mahdollista laajentaa yli perinteisten infrapalvelujen esim. kuntien logistiikkaan, liikennepalveluihin, jäte- ja vesihuoltoon. Kuntien yhteenliittyminen ja poolit tarjoavat perustan. EU-rahoitusta saattaa olla mahdollista anoa. Kuntien osallistuminen Elinkaarikonsultit Oy:n (tytäryhtiöiden) omistukseen saattaa olla mahdollista.

136 LUENNON LÄHTEET 1(3) Ansoff, H. I. (1965) Corporate strategy. Penguin Books. Artto, K., Martinsuo M. ja Kujala J. (2006) Projektiliiketoiminta. WSOY Oppimateriaalit. Eklund H. (2003) Infrarakennusyrityksen strateginen johtaminen. Luento. Aaltoyliopisto. Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen -kurssi. Otaniemi Hamel, G. and Prahalad, C. K. (1994) Competition for the future. Boston: Harvard Business School Press. Heikkilä, J. (1991) Competition in the precast concrete industry in Western Europe. Licentiate thesis in construction economics and management. Helsinki University of Technology (HUT). Green Building Council Finland, YM ja RYM Oy (2013) Rakennetun ympäristön tulevaisuus. Huovinen P. (1999) Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen - miten rakennusalan yritysten kilpailukykyä parannetaan. RIL. Rakennusinsinööripäivät. TKK Dipoli. Huovinen, P. ja Kiiras, J. (2009) Recursive Advancement of Roles of Stakeholders across Eight Competitive Arenas in (Inter)national Building Sectors. In Wamelink, H. Prins, M. Geraedts, R., eds., Proceedings of International Conference on Changing Roles: New Roles, New Challenges. TU Delft, Faculty of Architecture, Real Estate & Housing. Noordwijk aan Zee, the Netherlands, , 5-9 October Kamensky, M. (2014) Strateginen johtaminen. Tarkistettu 4. painos. Talentum.

137 LUENNON LÄHTEET 2(3) Keskinen A. ja Kuosmanen A. (2012) Mahdollisuudet UUMA-materiaalien tuotteistamiselle. Ryhmätyö. Aalto-yliopisto. Rak Rakennusalan yritysten strategi-nen johtaminen. Kiinteistö- ja rakentamis- (KIRA) foorumi (2011) Rakennettu ympäristömme. NYT/2025. KONE Oyj (2015) Q Tilinpäätöstiedote ja esitysmateriaali. Kovanen T. (2012) Management of social media from a contractor s viewpoint. Master s thesis in industrial engineering and management. Aalto University. Laamanen T. (päätoim.), Kamensky M., Kivilahti T., Kosonen P., Laine K. ja Lindell M. (2005) Strategisen johtamisen käsitteet englanniksi ja suomeksi. WSOYpro. Suomen Strategisen Johtamisen Seura. Lampel, J. (2001) The core competencies of effective project execution: The challenge of diversity. International Journal of Project Management, Vol. 19, Lemminkäinen Oyj (2016) Tietoja sijoittajille. Ovenia (2014) Vuokra-asuntopalvelu. Peltonen T. ja Kiiras J. (2008) Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa. Rakennustieto.. Porter, M. E. (1980/1998) Competitive Strategy/with A New Introduction, The Free Press. Prahalad C. K. ja Hamel G. (1990) The core competence of the corporation. Harvard Business Review, May-June, s PwC, SKOL, TEK ym. (2011) Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta (vuoteen 2020)

138 LUENNON LÄHTEET 3(3) Pöllänen J. (2003) Yksilömarkkinointi. Oppivan asiakassuhteen rakentaminen. Talentum. Salokangas R. ja Hyrskyluoto J. (1990) Rakennusalan yritystalous. Rakentajain Kustantamo. Sikander I. ja Mero P. (2004) Elinkaarikonsultit Oy:n strateginen suunnitelma kaudelle Ryhmätyö. TKK. Rak Rakennusyritystalous SKOL ry (2013) Laskutustilasto Rakennusteollisuus ry RT (2016) Rakentamisen suhdanteet, välitarkistus helmikuu SYK Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (2014) Tasekirja ja toimintakertomus Tekes (2011) Rakennetun ympäristön roadmap. Loppuraportti 5/2011. YIT Oyj (2016) Tilinpäätöstiedote 2015 ja esitysmateriaali.

JOHDANTO. Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen

JOHDANTO. Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak-63.3246 Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen JOHDANTO 25.2.2016 Rak-63.3246 Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Kurssin vastaava opettaja: Assistant Professor Antti Peltokorpi antti.peltokorpi@aalto.fi

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing Pörssi-ilta, Jyväskylä 21.3.2017 Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing We connect bricks and clicks, front and end Digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut myymälästä verkkoon suomalaisille ja globaaleille asiakkaille

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Yhtiökokous Kohti yhtenäistä tä Lemm inkäistä Lemminkäisen johto vaihtui 1/2009 Tytäryhtiöiden fuusiot alkoivat 1 /2010 Norja yritys- kau upat, Venäjän tonttikaupat 4-6/2010

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 1 DT on kasvuyhtiö joka toimittaa ilmaisimia röntgenlaitteisiin DT toimittaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -ilmaisimia

Lisätiedot

Kasvun mahdollisuus. positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa. Esko Aho

Kasvun mahdollisuus. positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa. Esko Aho Kasvun mahdollisuus positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa Esko Aho 24.8.2017 Toimeksianto Selvittää positiivisen rakennemuutoksen edistämiseen tarvittavaa toimintamallia ja käytännön

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008 Tilinpäätöstiedote 2007 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä 2007 Koko vuoden saadut tilaukset kasvoivat yli 40 % nousten 4 106 (1-12/2006: 2 910) milj. euroon. Q4 tilaukset ennätykselliset 1 214

Lisätiedot

Presentation. Finpron tehtävä

Presentation. Finpron tehtävä Presentation Finpron tehtävä Finpro on tehokas asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka tavoitteena on nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä. Finpro

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät Pk-yritysbarometri, kevät 1 Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 0 0 0 0 60 70 Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Kolme tulevaisuuden kuvaa 1.

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05. Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.2014 Pekka Malinen Sisältö 1. Tausta 2. Visio 3. Toimenpideohjelma 4. Kehityspolut

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT Pöyry Green Building Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy PÖYRY GLOBAALI SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTI- KONSERNI Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote 10.2.2016 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä vuonna 2015 Markkinatilanne Kalmarissa ja Hiabissa hyvä, mutta haastava MacGregorissa

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT-konsernin tilinpäätös 2001 YIT-konsernin tilinpäätös 21 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 14.2.22 12/21 Konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana Antti Vasara, toimitusjohtaja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Joensuu 7.2.2017: Älyä

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Jyväskylä Innovation RAMSE esittäytyminen 16.11. 2009

Jyväskylä Innovation RAMSE esittäytyminen 16.11. 2009 Jyväskylä Innovation RAMSE esittäytyminen 16.11. 2009 RAMSE Consulting Oy 16.11.2009 Juha Ekberg Mikko Paalasmaa 1 2009 RAMSE - Töölönkatu 4 00100 Helsinki RAMSE pähkinänkuoressa Riippumaton liikkeenjohdon

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Paikkatietoratkaisut markkinoinnin apuvälineenä. Käyttökohteet ja käytännön hyödyt Ilkka Suojanen

Paikkatietoratkaisut markkinoinnin apuvälineenä. Käyttökohteet ja käytännön hyödyt Ilkka Suojanen Paikkatietoratkaisut markkinoinnin apuvälineenä Käyttökohteet ja käytännön hyödyt Ilkka Suojanen Sisältö ESRI Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen sekä tulevaisuuden tarpeet Markkinointi, myynti ja jakelun

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com Mahdollistamme miljoonien ihmisten turvallisen Internet elämän We enable millions of people

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 ESITYS 24.7.2006 Liikevaihdon jakauma 1-6/2006 97,0 milj. euroa Joustopakkaukset 37,1 milj. euroa 38 % Kosteuspyyhkeet 35 % Kuitukankaat 27 % Pyyhkeet

Lisätiedot

Puuarkkitehtuurin ja rakentamisen edistäminen Suomessa

Puuarkkitehtuurin ja rakentamisen edistäminen Suomessa Puuarkkitehtuurin ja rakentamisen edistäminen Suomessa Katja Lähtinen (Prof. liiketalous, erityisalana puurakentaminen) Vaasan yliopisto, markkinoinnin yksikkö Päättäjien Metsäakatemian maastojakso 13.-15.9.2017

Lisätiedot