2. SELVITYKSET. 2.1 Luonnonympäristö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. SELVITYKSET. 2.1 Luonnonympäristö"

Transkriptio

1

2 1. LÄHTÖTILANNE Petikon alue sijaitsee Vantaan länsiosassa Kehä III pohjoispuolella Vihdintien ja Hämeenlinnantien välissä. Alueen eteläosassa on Petikon teollisuusalue, jonka eteläisimmät korttelit ovat osa Kehä III varren huonekalu- ja sisustuskaupan keskittymää. Länsiosassa Vihdintien itäpuolella on pientaloalue, joka tukeutuu Askiston palveluihin. Muilta osin alue on virkistyskäytössä. Pientalojen ja teollisuuskorttelien väliin on voimassa olevassa yleiskaavassa suunniteltu asuntoaluetta, jonka ytimenä olisivat olleet kerrostalokorttelit. Yleiskaavan pohjalta laadittu Koivurinteen pientaloaluetta koskenut asemakaava kumottiin, koska alueen lentomelutason katsottiin olevan liian korkea. Nyt yleiskaavassa suunniteltuihin eteläisimpiin asuntokortteleihin on ehdotettu Petikon teollisuusalueen laajentumista. Tämän selvityksen tavoitteena on koota uudet yleiskaavatasoiset lähtökohdat Petikon alueen tarkemman suunnittelun pohjaksi.

3 2. SELVITYKSET 2.1 Luonnonympäristö Petikon alue on kumpuilevaa ja maisemallisesti vaihtelevaa. Korkeimmat kallio- ja moreenimäkien muodostamat maastokohdat ovat etelässä Friimetsän ja Pitkäsuon välisellä harjannevyöhykkeellä. Alueen lävistää kaksi selvää kallioperän murrosvyöhykettä, jotka näkyvät maisemassa paikoin laajoinakin peltoaukeina. Vaihtelevat pinnanmuodot ja kasvillisuuden erot aiheuttavat huomattavia paikallisia ilmastollisia eroavuuksia. Viljellyt laaksopainanteet muodostuvat etenkin vallitsevien lounais- ja etelätuulien aikana tuulisiksi soliksi. Tuulisia paikkoja ovat myös korkeimmat kallioalueet ja Vehkalan täyttömäki. Peltoalueen alimmat kohdat muodostavat kylmän ilman valumisväyliä ja altaita. Viljeltyjen laaksopainanteiden kuivatusolosuhteet ovat ongelmallisia etenkin syksyllä ja alkukeväästä johtuen niiden tasaisuudesta ja savipitoisuudesta. Kalliolakien metsät ovat mäntyvaltaisia, muuten metsät ovat reheväpohjaisia sekametsiä. Kaupungin mailla on tietoisesti hoidettu metsiä monilajisiksi sekametsiksi, erityisesti lisäämällä lehtipuiden osuutta. Maaperän viljavuus ja muut kasvupaikkatekijät ovat Petikossa erittäin otollisia maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Kaupunki viljelee laajimpia peltoalueita itse. Pienemmät alueet on vuokrattu. 2.2 Erityispiirteet ja suojelukohteet Alueella on useita arvokkaita luontokohteita, joista merkittävin Vestran soista, lehdoista ja vanhoista metsistä koostuva Natura-alue jää pääosin alueen pohjoispuolelle. Alueeseen kuuluva Smedmossenin suo (SL-2) ulottuu selvitysalueen luoteisnurkkaan. Natura-alueen rajaus on lähes yhteneväinen yleiskaavan luonnonsuojelualuevarauksen kanssa. Tikkurilantien mahdollinen jatkokin on rajattu siitä pois. Kynicke-Karhusuo on yleiskaavassa merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL-1, sl), mutta sen suojeluarvot ovat vähentyneet kuivumisen ja kulumisen seurauksena siinä määrin, ettei alueen rauhoittamiselle luonnonsuojelualueena ole riittäviä perusteita. Friimetsän pähkinäpensasalue on yleiskaavassa osoitettu luontosuhteiltaan arvokkaaksi alueeksi. Eteläkärjen pähkinäpensasalueen on Uudenmaan ympäristökeskus määritellyt Luonnonsuojelulain 29 :n tarkoittamaksi suojelluksi luontotyypiksi. Oheiseen liitekarttaan (liite 1.) on Friimetsän aluerajauksessa huomioitu sekä yleiskaavan että Uudenmaan ympäristökeskuksen esittämä rajaus. Hermaskär Petikonmäki on merkitty luontosuhteiltaan arvokkaaksi alueeksi. Perusteluna on kallioalueen suojelu. Eläimistöltään arvokkaita alueita on Petikossa useita. Vehkalanmäellä on valtakunnallisesti uhanalaisen viheryökkösen (Calamia Tridens) vahva esiintymä. Laji viihtyy avoimella, niittymäisellä rinteellä ja vaatii ilmeisesti toukka-asteella kosteaa, mutta kotelona sekä aikuisena kuivaa pienilmastoa. Viheryökkösen uhanalaisuusluokitus on vaarantunut (VU). Pyymosan lehdon eteläpuolinen keto- ja niittyalue on tärkeää päiväperhosaluetta, missä esiintyy mm. aikaisemmin uhanalaisena pidetty, mutta uuden uhanalaisluokituksen mukaisesti silmällä pidettävä kirjoverkkoperhonen (H. Maturna)

4 Vehkalanmäen ja teollisuusalueen väliin jäävässä korkeaa pajua kasvavassa kosteikossa viihtyy pääkaupunkiseudun tihein satakielikanta. Muista alueen lintulajeista mainittakoon viitasirkkalintu ja mustapääkerttu. Petikonmäeltä ja Hermanskärin kallioilta nähdään pesimäaikaan vuosittain paljon petolintuja. Pesälöytöjä on kuitenkin vain varpushaukasta, joka onkin vakituinen pesijä. Kalliot ovat hyviä lintujen kevät- ja syysmuuton tarkkailupaikkoja. Hoorikin eteläpuolinen mäki on hiirihaukan ja mehiläishaukan pesimäaluetta. Toinen tärkeä petolintualue on Pitkähaka, missä viime vuosina on pesinyt mehiläishaukka. Kaikki päiväpetolinnut varpushaukkaa lukuun ottamatta ovat Vantaalla vaarassa hävitä lähivuosina ellei pesimäpaikkoja saada säilymään lajien vaatimustason mukaisina. Lisäksi petolinnut kaipaavat pesimäpaikkansa ympärille riittävän ison yhtenäisen metsäalueen. Linnustoltaan erittäin arvokas kohde on myös Karhusuon pohjoispuolinen kallioalue, missä esiintyy valtakunnallisesti uhanalainen kehrääjä (uhanalaisuusluokitus silmällä pidettävä ) sekä paikallisesti huomionarvoinen kulorastas. Selvitysalueella sijaitsee yksi kivikautinen asuinpaikka, joka sisältyy Vantaan kaupungin kiinteiden esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointiin vuodelta 2000 (kohde 62. Björkeberg allasalue 3). Vantaan kulttuurihistoriallisista ympäristöistä on valmistunut selvitys vuonna Siinä Petikko on rajattu mukaan Hämeenkylän vanhaan viljelysmaisemaan. Se on osa laajaa lounais-koillissuuntaista murroslaaksojen sarjaa, joka alkaa Pikkalanlahdelta ja jatkuu Mäntsälään saakka. Hämeenkylän maisema on muodostunut alueelle, missä Pyymossan pohjois-eteläsuuntainen murroslaakso liittyy Pitkäjärven murroslaaksoon. Maisematila on pääosiltaan pysynyt avoimena, mutta jakautuu kolmeen osaan kahden vilkasliikenteisen tien ja niiden liittymien takia. Petikon puolella pellot ovat vielä reunoiltaan eheitä ja laakson maisematila jäljellä. Erityispiirteistä ja suojelukohteista on kartta selvityksen liitteenä Maaperä ja täyttöalueet Kaava-alueella on runsaasti kallioisia moreenialueita. Moreenialueilla maapeitteen paksuus on varsin pieni, usein vain 1-3 m. Kaava alueella sijaitsee koillis - lounaissuunnassa kaksi painannealuetta, jotka maaperältään ovat savialueita. Savikerroksen paksuus näillä alueilla vaihtelee muutamasta metristä jopa yli 20 metrin. Rakennettavuus maaperän suhteen Kallio- ja moreenialueilla rakennukset voidaan perustaa suoraan anturoilla kallion ja/tai moreenin varaan. Savi- ja silttialueilla rakennukset joudutaan usein paaluttamaan. Moreenija savialueiden välivyöhykkeellä kevyet rakennukset voidaan usein perustaa maanvaraisesti laatalle tai jopa anturoilla maan varaan. Perustamisratkaisut on tehtävä rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja -suunnitelmiin perustuen. Vehkalanmäki Vehkalanmäen aluetta on käytetty maa-ainesten täyttöalueena vuosina Läjitetty maa-aines on ollut pääasiassa pehmeää savea. Täyttöalueen muotoilussa on käytetty tukirakenteina kitkamaita ja louhetta. Täyttötyöt on lopetettu vuonna 1998, jonka jälkeen alue on verhoiltu humusmailla ja istutuksilla. Täyttöalueella oli vuonna 1985 maansortuma. Myöhemmin alueen stabiliteettiä on seurattu ja mäen huipun on todettu olevan pienessä liikkeessä vieläkin. Uusien sortumien vaaraa

5 alueella ei kuitenkaan ole. Alueen kuormittaminen rakentamisella esim. kaduilla, edellyttää rakennuskohtaisia tutkimuksia ja suunnitelmia. Mäen viimeistelystä on puisto-osastolla suunnitelmat, mutta niiden toteuttamisaikataulusta ei ole päätöstä. Suunnitelman mukaan Vehkalanmäen muoto viimeistellään, rinnealueet istutetaan pääosin niityksi, jossa kulkee kapeat kävelypolut, ja mäen laelle rakennetaan kivikko. Suunnitelma sisältää myös mäen länsipuolisen alueen kunnostamisen. Pitkäsuon täyttömäki Pitkäsuon täyttömäkeä on alettu täyttää Vehkalanmäen jälkeen samanlaisilla rakentamiseen kelpaamattomilla mailla. Pitkäsuon täyttömäen rakentaminen suunniteltuun laajuuteen tulee kestämään vielä noin vuotta. Pitkäsuon täyttöalue jää selvitysalueen pohjoispuolelle, mutta täytön vilkas kuormaautoliikenne kulkee koko alueen poikki häiriten asukkaita ja ulkoilijoita. Pitkäsuon täyttö alkoi 1987 ja tulee jatkumaan vielä ainakin 20 vuotta. Petikon läpi liikenne jatkuu Tikkurilantien jatkeen rakentamiseen asti. Yleiskaavassa Pitkäsuo on merkitty täyttöalueen jatkokäytön pohjalta urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Täyttöalueista on tietoa myös selvityksen luvussa Virkistyskäyttö Petikon ulkoilualue on Helsingin keskuspuiston jatke, jonka kautta pääsee mm. Nuuksioon. Samalla Petikko on tärkeä poikittainen viheryhteys Espoon Pitkäjärven suunnasta itään ja Espoon keskuspuistosta Linnaisten metsän kautta pohjoiseen. Petikon virkistyskäyttö on jo nykyisellään merkittävää. Hyvien ulkoilureittien ja latuverkon lisäksi Petikosta on vuokrattu alueita koirakerhoille, jousiampujille, lennokkiharrastajille, värikuula-ammuntaseuralle ja lennokkikerholle. Vehkalanmäen pohjoispuolella on hevostalli. Helsingin rakenteen tiivistyessä ja Marja-Vantaan rakentumisen myötä Petikon virkistyskäyttö tulee lisääntymään nykyisestä voimakkaasti. 2.5 Rakennettu ympäristö Petikon teollisuusalueen rakennuskannan vanhimmat rakennukset ovat 1950-luvulta, mutta suurin osa rakennuskannasta on 1980-luvun tyypillistä pienteollisuusrakentamista. Kehä III varren pienteollisuusrakennukset ovat tilapäisen oloisin ratkaisuin muutettu myymäläkäyttöön. Näistä myymäläkortteleista ja rakennuksista, jotka samalla ovat Petikon teollisuusalueen julkisivu ulospäin, huomaa ettei niitä ole suunniteltu tähän käyttötarkoitukseen: yleisilme on sekava ja keskeneräinen. Pekka Niskan nosturifirman ja Baco bakeries leipomon uudet rakennukset ovat ilahduttavia poikkeuksia laadukkaan ilmeensä ansioista. Teollisuusalueen pohjoispuolella on asumaton taloryhmä, joka on tällä hetkellä kaupungin liikuntapalvelujen varastotiloina. Esimerkiksi alueen latuverkon kunnossa pitoon tarvittava latukone on siellä. Virkistysalueella Vehkalanmäen pohjoispuolella on yksi asuinrakennus sekä kaupungin omistuksessa oleva pihapiiri, jossa toimii ratsastustalli. Vihdintien lähellä sijaitsevat pientalot muodostavat Koivurinteen varteen Askiston palveluihin tukeutuvan harvan kylämäisen asutuksen. Vanhempi rakennuskanta on 1950-luvulta,

6 mutta toinen ryhmä on ja 1990-lukujen talot Koivurinteen pohjoispäässä ja Toivonrinteen varrella. Alueelta puuttuu asemakaava. 2.6 Liikenne Koivurinne ja Askiston pientaloalue liittyvät yhteisellä valo-ohjatulla liittymällä Vihdintielle. Petikon teollisuusalueelle rakennetaan tänä vuonna valo-ohjattu Tiilipojanlenkin liittymä Vihdintielle. Liittymään tulee myös kevyen liikenteen käyttöön suojatie, mikä helpottaa liikkumista Petikon virkistysalueelta Pikkujärven suuntaan. Vihdintien yleissuunnitelmassa (Tielaitos 1996) on esitetty Vihdintien leventämistä 2+2 kaistaiseksi, eritasoliittymää Askisto-Koivurinteen kohdalle, melueste Koivurinteen kohdalle sekä kevyen liikenteen ylitykset Friimetsän ja Petikonmäen kohdalle. Suunnitelman toteuttamisesta ei ole päätöksiä. Teollisuusalueen läpi kulkee vanha Turun ja Viipurin yhdistänyt maantie. Tien luonne ei kuitenkaan enää muistuta menneistä vuosisadoista. Joukkoliikenteen palvelutaso on alueella kohtuullinen: Vihdintieltä ja Tiilitien päästä kulkevat seutulinjat Helsinkiin. Lisäksi Vihdintieltä kulkee Vantaan sisäinen linja 35 Myyrmäkeen ja Kaivokselaan. 2.7 Yhdyskuntatekniikka Teollisuusalueella on kattava vesihuoltoverkko. Asuinalueen osalta Koivurinteen taloista eteläisimmät ovat vesihuollon piirissä. Asuinalueen nykyinen verkko on mitoitettu vanhan kumotun asemakaavan mukaan ja kestää näin hyvin lisärakentamisen. Toivonrinteessä ja Koivurinteen pohjoispäässä ei ole vesihuoltoa. Asukkaat ovat pyytäneet kunnallistekniikan rakentamista, koska kaivovesi on ainakin Koivurinteen päässä huonoa. Kattavan verkon rakentaminen edellyttäisi Toivonrinteen alueelle oman pumppaamon. 2.8 Maanomistus Virkistysalue ja peltoalueet ovat pääosin kaupungin omistuksessa. Petikon teollisuusalueen sekä Koivurinteen asuinalueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. 2.9 Väestö ja työpaikat Alueella on noin 170 asukasta, joista suurin osa asuu Koivurinteen pientaloissa. Petikon teollisuusalueella on vain noin 25 asukasta. Työpaikkojen määrä alueella on noin Viimeisin tarkka tieto on vuodelta 1998, jolloin Petikon kaupunginosassa oli 1262 työpaikkaa Ympäristön häiriötekijät Alue on osittain yleiskaavan meluvyöhykkeellä m1, jossa keskiäänitaso on suurempi kuin 60dB (L DEN ). Muu osa on meluvyöhykkeellä m2, jossa keskiäänitaso on 55 db (L DEN ). Jäl-

7 kimmäistä on pidetty rajana uusien asuinalueiden sijoittamiselle. Tähän periaatteeseen perustuu myös ministeriön päätös jättää seutukaavan asuinalueet vahvistamatta. Vuoden 2002 alkupuolella valmistuva Helsinki-Vantaan lentoaseman meluntorjuntasuunnitelma sisältää myös uuden meluennusteen, jossa meluvyöhykkeet täsmentyvät. Tämä on jatkosuunnittelussa syytä ottaa huomioon. Ympäristön häiriötekijöistä on kartta selvityksen liitteenä 2. Kartassa on esitetty yleiskaavan lentomeluvyöhykkeet sekä liikennemelun osalta nykytilanne. Karttaan on merkitty myös Pitkäsuon täyttämiseen liittyvä vilkas kuorma-autoreitti, joka kulkee teollisuusalueen Tiilipolun kautta koko selvitysalueen halki häiriten asukkaita ja alueen ulkoilijoita. Pilaantuneita maita saattaa selvitysalueella olla Petikon teollisuusalueella sekä Vehkalanmäen täyttömäessä, jonka sulamisvesiä tarkkaillaan. Petikonmäellä sijaitsee pieni paikallisten asukkaiden käyttämä talousjätteiden kaatopaikka, joka sittemmin on peitetty savella. Pitkäsuon täyttöalueelle on tuotu ylijäämämaiden lisäksi mm. voimalaitostuhkia, rikinpoiston lopputuotetta ja mineraalisia rakennusjätteitä. Parhaillaan sinne suunnitellaan kalliokaivantoon raskasmetallilla pilaantuneiden maiden loppusijoituspaikkaa. Myös Pitkäsuon sulamisvesien laatua tarkkaillaan keväisin. 3. SUUNNITTELUTILANNE 3.1 Seutukaava Aluetta koskevat seuraavat seutukaavat: Helsingin seudun seutukaava ja sen muutos (I), maa- ja metsätalousalueet, virkistysalueet, suojelualueet, vahvistettu Helsingin seudun seutukaava II, suojelualueet, virkistysalueet, maa- ja metsätalousalueet, vahvistettu Helsingin seudun seutukaava III, jätehuollon alueet, vahvistettu Helsingin seudun seutukaava, energiahuollon alueet, vahvistettu Helsingin seudun seutukaava, taajama-alueet, liikenneväylät ja -alueet, vahvistettu Ote seutukaavayhdistelmästä on selvityksen liitteenä 3. Viimeisessä ns. taajamaseutukaavassa alueelle oli suunniteltu laaja asuinaluevaraus (taajamatoimintojen alue), mutta ympäristöministeriö jätti aluevarauksen vahvistamatta lentomelun vuoksi ja korkein hallinto-oikeus (KHO) piti päätöksen voimassa. Vahvistamatta jätetyllä kohdalla (liitekartan valkoiset alueet) ei siten ole voimassa seutukaavaa. Muilta osin selvitysalue on määritelty virkistysalueeksi, jonka poikki kulkee ohjeelliset ulkoilureitit sekä toteutumatta jäänyt vaihtoehtoinen maakaasun runkojohtovaraus (K). 3.2 Yleiskaava Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan yleiskaavan Yleiskaava alistettiin osittain vahvistettavaksi. Ympäristöministeriö vahvisti yleiskaavan Suunnittelualue ulottuu vähäiseltä osin vahvistetulle alueelle.

8 Yleiskaavassa selvitysalue on pääosin merkitty lähivirkistysalueeksi (VL), jossa kulkee useita pääulkoilureittivarauksia. Eteläosa alueesta on varattu työpaikka-alueeksi (T) ja kaupallisten erityispalvelujen alueeksi (PE). Asuinaluevaraukset (AP ja AK) sekä niihin liittyvä pieni julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY) sijoittuu Petikon länsiosiin Vihdintien läheisyyteen. Luonnonsuojelualueita (SL1 ja SL2) on kaksi: Karhusuo-Kynicke (SL1) ja nykyisin Natura-alueeseen kuuluva luokiteltu Smedsmossen suo (SL2). VL-alueelle on merkitty kolme luontosuhteiltaan arvokasta aluetta. Näistä on tarkemmin tietoa luvussa 2.1 Luonnonympäristö. Yleiskaavaan on merkitty myös lentomeluvyöhykkeet. Petikon alue on itäosastaan lentomeluvyöhykkeellä 1, missä ei sallita sairaaloiden, huoltolaitosten, vanhainkotien ja vastaavien melulta suojeltavien rakennusten rakentamista. Asuinrakennusten, päiväkotien ja majoitus- ja koulutustilojen ääneneristävyyden lentomelua vastaan on oltava vähintään 40 db. Toimistotilojen ja vastaavien hiljaisten työtilojen ääneneristävyyden lentomelua vastaan on oltava vähintään 38 db. Osa asuinaluevarauksista sijoittuu tälle vyöhykkeelle. Alueen länsiosa on lentomeluvyöhykkeellä 2, jossa vastaavat eristävyysvaatimukset ovat 38 db ja 35 db. Yleiskaavaan on seutukaavan tavoin osoitettu maakaasun runkojohtovaraus (K), mutta se ei ole enää tarpeellinen, koska Itä-Vantaan kautta kulkeva vaihtoehto on toteutunut. Tämän selvityksen pohjoinen aluerajaus on linjattu yleiskaavaan merkityn Tikkurilantien jatkeen mukaan ja itäinen rajaus noudattaa pääosin tekeillä olevan Marja-Vantaan osayleiskaavan rajausta. Selvitysalueen pohjoispuolelle jää urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU), jonka nykyinen ajoyhteys kulkee Petikon alueen poikki. Yleiskaavan aluevaraukset sekä asemakaavoitettu alue on esitetty liitteessä Asemakaava Koivurinteen pientaloalueella ei ole asemakaavaa: alueen asemakaava laadittiin viime vuosikymmenen alussa, mutta ympäristöministeriö jätti sen vahvistamatta päätöksellään Asiasta valitettiin, mutta korkein hallinto-oikeus pysytti voimassa ympäristöministeriön päätöksen. Vahvistamatta jättämispäätös perustui yksinomaan lentomelutasoon db, jolla ympäristöministeriön lentomelutyöryhmän mukaan tulisi sallia vain asuntojen täydennysrakentaminen. Alueelle on viime vuosina myönnetty runsaasti poikkeuslupia: koko alueen 47 asuinrakennuksesta on viiden viime vuoden aikana rakennettu 14 yleiskaavan mukaisilla poikkeusluvilla. Alueella ollaan parhaillaan laatimassa uutta asemakaavaa (Koivurinne 1 / ), josta syksyllä 2000 on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavalla suunnitellaan alueelle täydentävää omakotirakentamista. Kaavasta on neuvoteltu ympäristöministeriön ja Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Petikon teollisuusalue on pääosin asemakaavoitettu. Nyt alueen laajentamiseksi pohjoissuuntaan on laadittu asemakaavaluonnos (Petikko 6 / ). Kaavan toteuttaminen edellyttää laajamittaista louhintaa, jonka ajan alueella toimisi myös kalliomurskausasema. Muita alueelle sijoittuvia toimintoja olisivat mm asfalttiasema, betoniasema, puutavaratukku sekä bussivarikko. Kaavoituslautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että palautuksen aikana tehdään lautakunnan päätöksentekoa ja ratkaisua hel-

9 pottamaan kaavarunkotasoinen laajempi kokonaisvaltainen tarkastelu käsittäen eteläpohjoissuunnassa olevan viheralueen ja Vihdintien välisen alueen Koivurinteeseen saakka. Yleiskaavan aluevaraukset sekä asemakaavoitettu alue on esitetty liitteessä Rakennuskiellot Koivurinteen alueella on voimassa asti rakennuskielto MRL 53 1.mom mukaan asemakaavan laatimista varten. Rakennuskieltoalueella myös maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia. Tämän selvityksen alueeseen mukaan rajautuvalla yleiskaavan vahvistetulla alueella on voimassa yleiskaavan lähivirkistysaluetta (VL) koskevan määräyksen mukainen toimenpidekielto (MRL 128 ).

10 4. YLEISKAAVATASOISET LÄHTÖKOHDAT Petikon alueen jatkosuunnittelun pohjaksi on tämän selvitysaineiston pohjalta määritelty muutamia tärkeitä yleiskaavatasoisia lähtökohtia, jotka tulee jatkosuunnittelussa ottaa huomioon.yleiskaavatasoisista lähtökohdista on kartta selvityksen liitteenä EHJÄN MAISEMATILAN SÄILYTTÄMINEN Hämeenkylän viljelysmaisemaan kuuluva peltolaakso on kaupunkiympäristössä ainutlaatuinen avoin ja vapaa maisematila, jota rajaa lähes kaikilta reunoilta ehjä metsäpinta. Maisematilan säilyminen edellyttää rakentamisen rajoittamista minimiin, virkistystoiminnan tarvitsemien rakennusten hyvää sijoittelua ja suunnittelua sekä tilaa rajaavien metsäalueiden säilymistä nykyisessä tilassa ja virkistys- tai maatalouskäytössä. Lähialueiden toimintojen laajeneminen on näiden edellytysten täyttyessä mahdollista. 2. VIRKISTYSALUEEN KEHITTÄMISTAVOITTEET Petikon virkistyskäytön turvaaminen ja kehittäminen edellyttää kokonaissuunnittelman laatimista alueelle mielellään Marja-Vantaan suunnittelun yhteydessä. Suunnitelmaan tulee sisältyä alueen sisäisten toimintojen lisäksi selvitys ulkoilu- ja muiden liikennereittien liittymisestä ympäröiviin alueisiin. 3. KAUPPA-ALUEEN TULEVAISUUS Petikon kauppa-alue on osa Petikko-Variston sisustus- ja huonekalukaupan keskittymää, jonka ilmettä ja toimivuutta tulisi kohentaa. Alueen on ideoitu mm. E18 projektin yhteydessä, mutta työtä tulisi jatkaa. Varsinkin pysäköinti- ja kevyen liikenteen järjestelyjä tulisi kehittää. Pohdittaessa alueen tulevaisuutta ja uusia toimintoja tulee pitää mielessä Petikon teollisuusalueen ja kaupan erilaiset vaatimukset ja mittakaava. 4. KOIVURINTEEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS Koivurinteen alueelle tulisi laatia asemakaava. Vuoden 2002 alkupuolella valmistuu Helsinki-Vantaan lentoaseman meluntorjuntasuunnitelma, joka sisältää myös uuden meluennusteen, jossa meluvyöhykkeet täsmentyvät. Tämä ennuste sekä Friimetsän pähkinäpensasalueen muuttunut rajaus tulee ottaa asuinalueen rajaamisessa huomioon. Mikäli osa yleiskaavan asuinaluevarauksista ei sovellu asuntorakentamiseen, tulee alue osoittaa virkistyskäyttöön. Koivurinteen kohdalle Vihdintien lähialueelle voi suunnitella myös muita toimintoja kuten esimerkiksi virkistystoimintaan liittyvää rakentamista tai ympäristöään häiritsemätöntä toimitilarakentamista. Asuinalueen pohjoisreunassa tulee huomioida Tikkurilantien jatkeen aluevaraus. Vantaalla Matti Pallasvuo yleiskaavapäällikkö Mari Siivola yleiskaavasuunnittelija

11

12

13

14

15

Asemakaavaluonnos nro , Koivurinne 3

Asemakaavaluonnos nro , Koivurinne 3 VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaluonnos nro 261400, Koivurinne 3 Osallistumis-

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

Lentomelu maankäytön suunnittelussa- Tuusula

Lentomelu maankäytön suunnittelussa- Tuusula Lentomelu maankäytön suunnittelussa- Tuusula Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät 22-23.3.2017 Petteri Puputti, kaavasuunnittelija 23.3.2017 1 Tuusula Tuusula on kunta Uudenmaan maakunnassa Naapurikunnat:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2017 Sivu 1 / 1 247/2017 10.02.05 47 Rakennuskieltojen jatkaminen Pohjois-Espoossa rakennuskieltokartan tunnuksilla 113, 114, 115 ja 116 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Kaupunkisuunnittelu Mikko Järvi 25 Myllymäki Korttelit 25063 ja 25070 sekä Vehkalantien katualuetta Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Asemakaavan kumoamisen selostus, joka koskee 25.11.2013

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / TKa 11.2.2009 Tarkistettu 12.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne

Lisätiedot

KALEVANKANKAAN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KALEVANKANKAAN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0908 KALEVANKANKAAN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.3.2013 TEHTÄVÄ SUUNNITTELUKOHDE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Ilmajoki Ahonkylä Vihtakallio Asemakaavan muutos ja laajennus 2013 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue on rakentamatonta, luonnontilaista metsä- ja hakkuualuetta, joka

Lisätiedot

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava Kaavatilanne Kaavatilanne kiinteistöllä 418-424-0003-0088: Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava 29.3.2007 Kiinteistö on suurimmalta osin maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) ja osaltaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Ympäristövirasto / TL 5.10.2009 sivu 1/6 SUOVUOREN RATSASTUSKESKUKSEN ALUEEN UUDELLEEN KAAVOITTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste

Lisätiedot

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö 5.3.2013 KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 5.3.2013

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd.

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd. LIITE 6 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE ALOITE Asemakaavan muutos 0714 Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINIKKALA I F ASEMAKAAVA JA -MUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINIKKALA I F ASEMAKAAVA JA -MUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS ORTOKUVA ALUEELTA 2011 Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavan tarkoitus Maakuntakaava Asemakaava ja asemakaavan muutos: Linikkala I F: Linikkalan kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 6.9.2005 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVA NRO 720900 Kaupunginosa:

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet

Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet Keravan kaupunki Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet Keravan yleiskaava 2035 (YK 6) 23.02.2015 Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet 1-21 Liite 1. Keravan voimassa oleva yleiskaavayhdistelmä

Lisätiedot

Piirustus n:o 4980, päivätty , muutettu ; ; ;

Piirustus n:o 4980, päivätty , muutettu ; ; ; Piirustus n:o 4980, päivätty 1.6.1993, muutettu 19.8.1994; 9.1.1995; 12.9.1995; 10.10.19955 Espoo 20, 21, 22, 26, 40 ja 46 kaupunginosat Keskuspuisto I Osayleiskaava Mittakaava 1:4000 OSAYLEISKAAVAMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus

Keskustelutilaisuus 17.8.2016 Keskustelutilaisuus Liisankatu 14 Asemakaavan muutos OAS + Luonnos Kaupunkisuunnitteluvirasto Marjaana Yläjääski Mitä alueelle suunnitellaan? - Kaksi uutta asuinkerrostaloa - yht. 3400 k-m² -

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 10.9.2004 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO 072000

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2677 3.11.2016 Carita Uronen Suunnittelualue Asemakaava koskee Lahden kaupungin Renkomäen kaupunginosan (22.) osaa kaupungin omistamasta

Lisätiedot

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 82, 83 JA M-ALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Västilän asuin-alueen asemakaava) ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

Lisätiedot

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Päiväys 31.8.2011. Vireille tulosta ilmoitettu:. Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA ORTOKUVA ALUEELTA 2011 KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavan tark. Maakuntakaava Asemakaava ja asemakaavan muutos: Kuhala III D: Keskustan kaupunginosan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, Etukyläntie, Suojakalliontie, Kokkokalliontie

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, Etukyläntie, Suojakalliontie, Kokkokalliontie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, Etukyläntie, Suojakalliontie, Kokkokalliontie Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0117 Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.2014, tark. 26.11.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNENIEMEN KOILLISRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0317 Kaupunkisuunnittelu Kaavoitus OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA)

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS MAANKÄYTTÖPALVELUT 2.10.2012

Lisätiedot

KAAVAN KUVAUS. Yleistä

KAAVAN KUVAUS. Yleistä KAAVAN KUVAUS Yleistä Tervajoen asemakaavaluonnoksen katujen, tonttien ja kortteleiden muodostamisessa on huomioitu ajantasaiset kiinteistörajat, tuore yleiskaava ja maastotieto. Ilman erityistä syytä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

TALSOILA I B ASEMAKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS

TALSOILA I B ASEMAKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TALSOILA I B ASEMAKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

12:37 12:36 10:65 10:66 12: :59 5:53 1:666 13

12:37 12:36 10:65 10:66 12: :59 5:53 1:666 13 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7 :7 90 0 7 9 0 : 8 7 0 9 0 0 9 8 8 0 0: 7 0: 8 0 0 :7 0 0:9 9 : 8 09 09 0 09 09 08 07 0 0 0 0 0 9 0 0 0 : 07 9 99 0 8 8 00 0 KAAVAAN A-9 LIITTYVÄT ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Merkintä

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 3919/10.02.03/2011 134 Röylä, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Pakankylän kartano, aluenumero 710100 Valmistelijat / lisätiedot: Ollus Christian,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNKI ÅLÖNTIEN LIITTYMÄN ASEMAKAAVAMUUTOS TYÖNUMERO: 20601252 PÄIVÄYS: 11.5.2017, TARK. 29.6.2017 1 (7) S w e co Y m p ä r is t ö O y Ilmalanportti 2,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Hirsipuiston kohdalla

Asemakaavaa muutetaan Hirsipuiston kohdalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Hirsipuiston kohdalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8.

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM RAUMAN KAUPUNKI STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU 27.8.2010 www.eriarc.fi 1 JOHDANTO 1.1 Selvitysalue Selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS ALUEEN ORTOKUVA 2011 Kohde Asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet Vireilletulo Maakunta-kaava Asemakaava: Aloite: Forssan kaupunki Järvenpää II: Järvenpään

Lisätiedot