«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle;

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle;"

Transkriptio

1 «lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). Iskn KMkiMUitM phrm. rt». Knktttliitiin yirmtn kokokkien MUtt6kirUa maa )Mtu m piiicibia»iten, rttä ne miliäli niatklollista muo(k)sla^ at alurrlliarn latbidaiauuden, j<'lla valliucvat liikcnimikit j» muut Kikat tekevät piirin siuiaen eliiiniin liikuntakus t- tukkn rri niuimlnille rdulliackai. Samaa kuntaa ci saa jakaa useampaan piiriin kuuluvaksi iq 1'iirin aaxmta Ixiitavat piirikoknu*, piirijohtnkunta. jaii-tnkokiiuksrt ja piiritoiniitsija. io S. l'iiriknkou!i pidetaau vuonittain tanimikuuisa aikan.i )i paikaiua. jotka piirin johtokunta maiiräii ja joista piiim uuii-etla toimiville Keskusliittixm yhtyneiden erikoi^liittojen M-uniillr on viihintäan ij piiivaa aikaisemmin Kts kusliiton aanenkannattajiua julkaistavalla kuulutuk^. lla tie<loitettava. Piirikokouksiin <m jokainen piirin alueella toimiva Iteskiisliiton alaisen erikoisliiton seura oikeutettu läht ti k maan enintaiin kaksi edustajaa jakautuen seuralle kuulin' aunimaärii taaan sen edustajien kesken. l'iirikokoiiksessa on seuralla yksi (l) ääni kutakin jäsetiiuauriinsä alkavaa v iittäkynmientä (}o) kohti; korkeintaan kuitenkin I'lo edustajien yhteisestä äikniroiurd~ld Piirikiikouksen avaa piirin puheenjohtaja ja pitää sima M>yt äkirjua piiritoimitsija. PÜtikotaMkMMB kiimlhb waavat utet. t) «imlitahi kohaulata pulkesiokuia j» päytakiq»» tarkamajat; j i) fsitetiin piirin toimintakertomus, <) esitetään piirin tilikertooius ja tl)inurkasta)ien lausunto; "I 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle; 5) valitaan piirin puheenjohtaja; h) valitaan piirin johtokunnan jäsenet ja varajäaenet; 7) valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehioeen. 1'iirin johtokunnan jäsenet valitaan siten, että piiriuk!<eaaa saapuvilla olevat saman cri^isiiiton alaisten irutoien edustajat valitsevat yhden edustajan ja hänen vara..iieheniä johtokuntaan. Kllei jonkun erikoisliiton alaisten seur«>jen edustajia ole kokouksessa saapuvilla, valitw niiden puolesta jäsenen ja varajäsenen piirikokous. ulien kullakin iklustettuna olevan seuran e<limta)alla yksi.lani. l'iirikokiiukse»a ratkaisee asiat yksinkertainen äänten eneitunisto. Äänten lan^etessa tasan ratkaisee vaaleissa arjia, muuten \oittaa «e mielipide, johon puheenjohtaja vhtvv. I'nriknkouksesaa käsiteltäviksi tarkoitetut, Keskusliiton s.kintojen!j:ssa mainitunluontoiset asiat on jätettävä piirin johtokunnan valmistettaviksi virneistään joulukuun H (läiviina. Yliniaariiinen piirikokous voidaan pitää niilknn piiri- itokvmla pitää sen tarpefllisi'na tai \ ähintään kolme eri kiiisliittoon kuuluvaa seuraa sitä aiheen ilmoittaen kirjallisesti anoo. f Tnrsiiä pidetään «I I a) i"litokimnan kokouksia vähintään kahdesti vuodessa ja

2 h) jaiwti>lu>kiiukma tarpcvn tullen J<>ht4>kunnan kdkiiulucn kutstiu kokoon piinn puht i n lohtaja ja pitää «ina pcytakitjaa piiritoiniitsija. Johtokunnan kokoukirsiu kasitrllaan kaikki pm m ilimrflla ilmenevat Krnkuiiliiton»uanliijrn J jsiia niaini tiit rteka niihin verrattavat a«iat ynnu jaimtokokoiikh-n «Ile niah<louim.dti siirtuniat kysyniykitet Johtokunnan kokou»»n piiatcsvaltainen. )ns puluc n- johtaja tai varapulh-rnjohtaja ja puulet johtokunnan jatenut«on»uapuvilla. Aanten latikhrma tajian ratkaixv puheenjohtajan a,ini l>ait«i vajuiiua urp«piirin johtokunnan tulee vuosittain ennen huhtikuun I )>aivaa laatia ^auraavan vmnlen menoarvio piiriii v.irten. niin että se Keskusliiton hallitukselle lähetettynä» oiilaan kiisitrlla Keskusliiton seuraavan vumlen menoarviota laailittaenfci Menoufvioeh(lotukseen on»isiillytettava piirin kanslia- ja kiiytttivaroiksi ajateltu suiiiuia kuin niyimkin piirin rahastonlh)itajahe ja piiritoiniitkij illf suunniteltu palkkio J $ Jai>stokokouk«en kutsuu kokoon, puheenjohtajan kaumui asiasta neuvoteltuaan, piiritoiniitsija ja muodostavat -«n pulk-enjohtaja, piiritoiniitsija ja aen eiikoisliiton seurojen edustaja piirin johtokunnaua, jonka alaista liikuiitukiisvatusniuotoa kasiteltiivä asia koskee. J aostokokoukseiha on kuitakin e<luittujalla yksi iiaiii. l'ulieenjohtajan tai erikoisliiton seurojm edustajan W le sa estettynä osallistuu kokoukseen hänen varamielk-n'^ jolle tetyn, ellei lian ole kokouskutsua saadenaaan ^ teestaan piiritoimilsijalle ilmoittanut, on kokoukstm.i ilmoitettava. lirikoisliiton»eurojen edustajalla on oikeus vednla jaostokokiiukseii paatoksesta piirijohtokuntaan. riiytakitjaa pitää jaostokokiiuksessa piiritoiniitsija » Piirijobtoknnta ottaa piiritoimitsijan a piirin raha* tiinhoitajan ja maiiräa näiden vuosipalkkiot ollen p^iatiijc set kuitenkin alistettava Keskusliiton hallituksen vahviitettavikxi. riiritoimitsiian tulee niiden tehtävirn Iisaksi, jotka niiissä siiiinniiissä on muualla määrätty, vuosittain laatia Kvskusliiton j* sen alaisten erikoisliittojen toimintaa piirin alueella koskeva kertonu's. mika piirin rahastonhoita jan laatiman tarka.stetun ja hyxäksytyn tilikertoniiiksen mukana on vuosittain ennen lielmikuun 15 päivää läbe- ' tettä\'ä Keskusliiton hallitukselle. Samun ajan kuluessa <in piiritoimitsijan toimitettava kullekin erikoisliitolle stn ulaa koskeva osa sanotusta kertomuksesta 1'iirin alueelta tapahtuvaa tiikuntaknsvatustoimintaa koskevat asiat on sikäli kuin ne kuuluvat joko Keskusliiton tai siihen liittytwiden erikoisliittojen ohjelmiin, aina ilmoitettava piiritoimitsijalle. joka neu\'oteltuaun asiasta purin Milieenjohtajan kanssa 011 veh'ollinen asian taailiista riippuen joko alistamiian sen johtokunnan yleisen tai juostokokouk.sen käsiteltäväksi ja piiiitettäviiksi. Jos asia on yksinomaan toimistonsia tahi jos piiri johtokunnan ja piirin yleisen kokouksen hänelle antamat valtuudet wn sallivat <m hänen itse ryhdyttävä ilmoituksen tai.doitteen vaatimiin toimenpiteisiin. 1'iiritoimitsijan on kuitenkin Miatettava piirijohtokunnan tai jaostokokoukseii tietihin ne toimenpiteet, joihin hän piirin johtokunnan tai jaiiston kokousten välisenä aikana on ryhtynyt. «Kn'iastonlHiitajan tehtaviinä on lioitaa piirin raliavaj.i ju.-imai.suutta ja on hänen oltava saapuvilla piirin johtokunnan kokouksissa ja niissä jaostokokouksissa. joissa ka«iteltä\'iksl joutuu piirin taloutta koskevia kysymyksiä. Kutuotonliioitajalla on 'äänioikeus vain siinä tajiaiiksessa, etta liän samalla on jonkun erikoisliitoii seurojen edustaja jiilitdkunnassa. I iiritoimitsija voidaan valita myi s piirin rahastonlkiitajukil.

3 14 i* I Kctkudiiton tilh piutctiin kakntrrivuomttain ja jat«. taan vmmcialaän rnnrii huhtikuun I päivää tüintarka-', jub. joiden tujee rnnen untan huhtikuun 15 piiväa jättää tilintarkastuslauaunuiniia hallitukacn puheeaiohtaj ui, YMril aurlylull. 'S Näiden Mantojen muuttamilta tai Keakualiitun pui kaniiirta konkeva päätöt on,»tlakarrn pätevä, tehtävä k,ib- leiwa (]) peräkkäiaeua Kcakualiiton kokoukaewa I'mtöa astuu voimaan, joa molenimiaaa knknuksisau nuuios tai purkamiaehdntus on saanut vähintään V«uuictii ^i.i äänistä I Ji» Keskuiiliitto on päätetty purwaa, on sen jälelk 1 i.i nyt oniaisuuk jaettava jäienliittojcn krtken aiinä siutteeua kuin näihin kuuluvien seurojen jäaenluku on toisiinau verrattuna tai ellei jäaenliittr>jakaan silloin ole. on omaisuus liitettävä Alfr. icordelinn rahasuwn liikunta kasvatuksen edistämiseksi Suomessa. ttxibiaen iyaysykwaaialecltsl, orneo Koala iniijialilet B.N o r :

4 rfiltt. /n»» i B H X> o T U 8 SUOKEM VOXJiISTi:i.Ti- JA UPH.iII.U1IIT0B TULO- JA IflSUOARVlOiai V T U E O V : TUIOI pllrlvaroi, Kllpall.maksut Blsää/iiclrjoltusaaksut urheliumerlcflbtä voitto» vclnil8teliiin rt2?.elä '' pollcaln mtrkelauii mitaieiata painotuotteista korlcoja vuokrla YiiLTIO.wPy vurslmlnt^xi : :- 500:- 300:- 200: :- 2.)C0: : 4c.aoo:- 64.-UC : : :- J.OOO: : '- lanj&t Llpputlll suooibn Urnciiui^hti 0iyiiiplalal8jui>*volttoa RahanlCfcräyKstiStä OSUUB 3 o. k « :. t E H O T : Paixat : ylel8«t Kulut 85.OOC: posti- Ja länetyaloilut lo.ooo: klrjaato 5-000: Lllttoverot 3.800: puheenjohtajan käyttövt-rat 6.000: Tuokrat : Liittohan into : vuosikirja ll.ooo; kongresslkuluja 15.OOC: sekalaista : ^ VALTIQAPyRAHQ^gfA ViiLu^'; yi* neuvonta Jaostot pllrlslhttiärlt kurasit : : : :- M 8mk.

5 Pöytäkirja plrt«ttf 3VlfI,:n lllttojohtokunnan kokotikiesa«1927. Snnpuvllla ollvkt Liiton ptihaanjoiitnja l.avalrhtl, lllttojoi toi:\inruin Jäsenet iirnniiolm, Lnng, l^linniato, lislljsnen, liiikelälnen, Kllnlluoto, Salminen Jn Vnrtln. i;- slttell.liinä toimi tolmlatopiiälllkkö anntola J«_P.k._ n;o l/ma7. pöytäklrjna piti ulloklrjoltthnut sihteeri. 1. Liiton puheenjohtojn nvasl koknukaen, Inusuan lllttojohtokunnan Jsiaenet tervetulleiksi ruorien anslmnälseen kokoukseen. I.llttoJohtok\inn«n ktekoonpnno todettiin seurnnvrkal: K. ;. LevKlahtl, R.Omnholm, A.H.T.anf^, H.Lehnusto, J.a.MbIJnnen, O.Vtikelitlnen, V.J.Niiniluoto, Y.->almlnen Ja rt.vnrtln. 2. ytj; Ir.lHn hyvtik- " n. Luettiin JH hyväksyttiin 19/ plrtetyn etielllaen kokouksen pöytäkirja. 3. tllttiflhslat. Merkittiin piiytaklrjnnn: 1) etth edellisen kok uksen pöytäkirjon 6, 7, n, 10, 11 Ja 12 ii :n psäthsten ertellyttänät tahttivät oli suoritettu; 2) että Hanlnan Tarmolta oli saapvinut kutsu aeurnn Sij-vuotls- JuhlHnn 6/1, mihin tllnlauutein liiton puolesta oli lähetetty onnltteluaöiikösanoma j m 3) että liiton piirien arklstonholtlon yhdennailcalbtuttai.laakal nlkalsenriln tahayn päätöksen muknlaasti toimistosta oli li^hetetty piireille napit sekä kiertokirje aslanonalslne ohjeineen; 4) että Jaakko Mikkola oli llnolttnnut vnstnnnottanemsa 5VUL:n ansiomerkin; nsto. 5) että Martti Mikkola Ja J.A.Koskl Hlrslltin kenkätehtaalta kirjeessään tarnralkuun 5 p:lta ollvut Umolttimeen tehtnolla viikon kestäneen tupakkalakon alknna akäatety Siak. 100:-, minkä auinnuin he olivat lähattiiheet kirjeensä mukana sthdlonrahastoon pantavaksi. Väärä merkittiin klltolllauudella aanduksl, vnstnlauudessa tarkoitusta varten perustettavalle järjestölle luovutettavaksi; 6) että Suomen Olymplnl»ilnen Kor'ltea klrjelnässään 29/12-26 oli Ilmoittanut myyneensä Pariisissa olevan urheilijoita varten rakennetun anuiiar-ikennukaen Ja että erinäisten kulujen tultua suoritetuksi myyntlaumnaata oli Jäänyt Smk. 1144:40, mlfucä suiiman 3VbL klrlelmän ohella klltolllauudella *11 vaataanottanut;

6 7) «ttä Suonen Nyrtckallylllton klr.lolr.ä 4/12-26, ko^kava Volnmllulihduss*»nnonHlkalsastl Julkisuutaan sautattua TtTIrlla tahtyä yhtalstyötarjousta Jn Jossa llnoltet-kn, attal tkmä Julkisuuteen snattnnlnan ole tapahtunut Suonen yrkkeilylilton taholta samalla kun klr.leltnäasä lausutaan pnheksxir.inan SVUl:n /\2 asins- BH taker.un piiiitöksen Johdosta, merkittiin anntlukal. Tohtori l^hi us' ton Ja Suonen NyrVkeilylllton puheanjohtnjnn, maisteri V.Smedsin selityksen Johdosta Ja Jtilkinräisan Ilmoitettua, ettei klrjelmäsas oleva pnheksurislnusunto Inlnknnn sisiilt-nyt Suonen Nyrkkeilyliiton liittojohtokunnan pästökseen, päätettiin lähettää ST.1:n 4/12-26 pfiiviitystu ktrjalrniistä mainitun liiton JtlJennös puheanjohta- Jolla pyynnöllä sandr liiton virnllisan piiiitöksen aoellyttämli vustaus; Ja I o^.-," ejbtlö O) ottii Asunto-osdkeyhtlB Simonllnnnn Johtokimta oli 11- moltt«nut koroittanoansa liiton huonnuston vuokran 1, 1-27 lukien Smkraan 4.041, ali 2:50.eliömetriltä. (lusthjhksl kyseellisen yhtiön yhtlökokoukseeb vnlittlln liiton toln.iatopaällikkö. iismassa yhtaydassii liitto Johtokunta ariiiin sen tietoon saatetun suunnitelman Johdosta lausui niallpltaanuiin, ettei se puolastann pida sallittuna porrnstllojan muuttumista plij-ustuksisth poikkeavaksi suka että vuokran koroitultalsta on ilnoitottava alkalsenmln syksyl- f 'j I lä tulo- J" ruenonrvion vahvistamisen tfilcia, päättäen liitto Johto- <1 t*, i* kunta snmulla sinttna Jiilkln:.älsen kantrinsa Asunto-osakeyhtiö Simonllnnnn tietoon, ehdottaen, että inahdolllsiata vuokranuutokslst«piiiitattälslln osakeyhtiön s -yskokouksessa. Jossa yhtiön tnlousarvio olisi vahvistettava. 9) MarMttiln pöytiikirjnun, että l:ustnnnu«osak9yhtiö Piiivul- 1«tolmistopuälllkön toimesta oli vuokrattu toistaiseksi yksi pienistä kokoushuoneista 400 markan kuuknualvuokrasta, ehdolla, että I 1 huone iltnlsin klo 5 Jälkeen on liiton ku^ttävissa. Hyväksyen toimenpltaan liittojohtokunto samalla päätti, että vuokrankoroltuksesth Johtuvat llsämanot on korvattava tllblsuuden tullen nikäli mahdollista koroittui alla liiton vvjokralaistan vuokria. 4.Vi; k^.'-..^ohtn.ian KMldtJM^ F-*Mna n. Lilttojohtokunnan vnrspuhaanjohtajnksi vuodaksi 1927 va- Niiniluoto. littiin 5 5. Verkittiin pöytäkirjaan, että v.1927 oli anottu luotto-

7 pllsttejk Valtion rnutntslllii SOOU markalla, nlnkti toinianpltean Olynplajaiselle komitealle, lllttojohtokunta pani asian kokonali liittojohtokunta hyviatayl. iii Pltäan «uotf-vana, attä liiton rnhnvftrojen jn kirjanpidon hoito kokonnl8uu(i«83nan tnp«htulal tolrlstosaa, päätti lllttojohtokuntn aaettna 4-mlohlson toimikunnan, JasönlnK Iialjan»n, Qrnnholm, I^n;? Jn änntnla, vllnftnhlnlttu kokoonkutsujana, tskamiiiin «hdotusta lllttojohtolcunnnn seurahvttun koko\u<«a9n liiton J«nlki.ll rahdolllsta sanalla 3-:ornan Urhallulehden klrjanpltotahtävlan uudallean JärJestämlaeatä Jh nahciolllsesta yhrtlatumlsestii. Tiimän Johdosta rnhiatonholtnjhn vmll sili^rattlln seurnsvrm kokouksaen, 11 r- Ij! Ijvtlliaii- }) & i (( to. a!<_ib irhya» V 7 J. Pllrlslnteerellla vuodelta 1^27 nnknettavan pnlkklon perustaet hyvskayttlln entisinä, 8 Vol-nlstaluntarknstsJa Vartia llnolttl, attä Urheiluopiston KHnnntuaosaksyhtlössä oli narkitty osakkeita fnnrknn arvosta Ja attu nrneljan t»holtn oli odotettnviss«50.0co markan riarklntä ttohiillinnon päätöksen mukaisesti lllttojohtokunta päät tl merkltk puuttuvan inäijriin, 116,500 miirkan nrvosta liiovutatann Jolta t^mscitoä» mahdollisuuden muknnn, tarjoamolla niitä aa m.m. mvillla urheilujärjestöille. os«l:kelta, annltllas* licitstajlksl Uvnalluoplston Kannatusosakeyhtlön perustavaan kokoukseon valittiin I«vulahtl, khljnrian Jo niiniluoto Puheenjohtaja selosti Suomen Ol:/jnplBl«lsen } onltenn knassa käytyjä neuvotteluja, Joitten aikana k.o. komitean taholta oli esitetty, että niin keräys kuin avustusanonus valtioneuvostolla f ollal järjestettävä yhteisesti, Jolloin valtiolta anottavasta sum-1 masta SVUL saisi 25!? valmennustarkoitukslin Ja kerättävästä mää- I. rästä 50%, Jos miiärä ei yllltälsi markkaa Ja sen yli menevätlä osalta f5%, liiton hallussa olevat siniristiliput riijtytäislin v.1927 Ja Olymplalnisen Komitean liput v.1928 sekä että SVri huolehtisi suunnitellusta syvennyspainosaa painattavasta kuva Julkaisusta. Hyväksyen periäattaessa ehdotuksen ja yhteisen karäystolmikunnan asettamisen. Josta päätettiin ilmoittaa < S8i

8 rtudassnnn pöydklla asurflavaan istuntoon» Toin* atopäälllkkö Siint«lan llnoltattua rwlstsrl Lauri Pihkalan olevan halukns «sltt&nään lllttojohto.runnall«olympialaisiin kisoihin osnlllaturilsta koskevia Ja riahdolllsastl myöskin k<>rhy8ky8ytn:;k3«n äslttelyyn vaikuttavia ajatuksia jn i:.lellpltelta, päätettiin p-ttäii irinlsterl Pihk«l«B.lättäniian AsltyHsen-- aa klrjnlllsaatl lllttojohtokunnan Jäsenillä hyvissä ajolsna ennen seurnavaa kokousta, ällel nalsterl Plhknln olisi halukas tähän, niin pyvdettälalln hun«t henkllbkohtnlsestl lllttojohtokunn»n kokoukse-sn kantnnnaa aelostanaan. 3en aljsan lllttojohtokunta el khtsonut olevan nlhetta tolatalsekal köfintys JnostoJohtokuntlen puolsen tor oltukaejla tiedustella niitten tnlellpldetta onnnottoon nähden. 10 5, vuoalkertonua. V.l'^sr vuoalkorto; ua puut»' tlln painattaa aai.aan tapaan ^ kuin edellisen vuoden, Iniltenkln runannnnnlla kuvltul aella Jo yleisellä esityksellä S^/Tri,:n uphellutolnlnnaata mnlnlttuna viionna. tm ik» I ' t> 11 S. i ttphn 11 innon l-'tkoko' n. Lllttohalllnnon keviitkokous piiätettlln pltuä mmnilaknun 26 Ja 27 p:nä. Kysyrnys ylinääriilsen kokouksen pitämisestä 19/2 Lniicieaaa Salpnuaselein hiihdon nllfana pantiin pöydälle aeurnnvnnn kokouirseen. Ittoko]' 12. Piiätettlln esittää lllttohslllnnon kevätkokoukselle, että llllitokokous pidettäisiin lauantnl-lltnna 4/6-27 IX:nnen y- lelsen voi 1atelujuhlan yhteydessä. Sanniin esitetään, ettei liiton 3-v otlskertoruatn painettaisi, koakn EO-viiotlsJuhlaJulknlsu v"sta äskettäin on 1 lestynyt. Kysymys muista esitettävistä asioista pantiin pöydälle toimiston valmlsteltnvnksl. Liittokokouksen yhteydaaaä toimitettavan analoi.ierkln Jaksmlaen Johdosta päätettiin ykaltylaklrjeellä tiedustelin piirien Ja Jaoato.lohtokuntlen puheenjohtnjllta kenelle he mahdolllaestl ealttävät merkin ai.nettbvksl. 13 S. tllttojohtokunnan vlrajllslkal edustajikal 16/1 pidettävään urheilujaoaton Jaoatokokoukseen valittiin liittojohtokunnan puhe«njohtnja Ja varapuheenjohtaja, Jnljta enalmalnlttu aeloataa kokoukselle liittojohtokunnan toimenpiteet asiassa, aamall«lllttojohtokunta piti tolvottavhna myöskin muitten Johtokunnan jä- ( m. U

9 s«nt«n noin kuin viln«vuoften.lifaantsn IkanKolon tilalauuoeiaa. T^ljiiJlt i 14 J. Uusiksi jäsensb^;rfilk«l hyviiksyttlln Sortnvnlsn oerilnhsrtn Urhalll.lst, Ir,pillahdan Isku.1«Unnuknn ssartan v-,1n u-seiir» ijuk- «t«15 J.!ton aerkkl. FSiitettlln hnnkkln vieläkin uusi SVtri,:n r»rkklä koskeva ahrtotus, Josas klr.lnlmet 3VUI- olisivat kullatut J«Josts reunus ' olisi kokonaan poistettu. 16 S. t.1 oi biapilkulo. T.lltto.lohtokunnan jssenen Valju sen ehdotuksesta päätettiin suorittaa tolmlstopfiiilllkkö Santnlalle kirjoituspalkkiota amk. looo:- hänen 20-vuotls.1ulkalsuun IclrJolttamnstsBn artlkke- ]Ista vontfitcl^lfct^ ; pupy.;"" JaostoJohtokunnille päätettiin huonauttnn, ettö niitten palvstuksossa olevien neuvojien tulisi suullisesti selostaa tolrlntannsa»rl piireissä piirisihteereille, Joille myöskin ajoissa on lltr.oltettav» piirin alueella tolnieenpantavlsta l-rursselsta Ja neuvonthtilhusuukslstn. Pöytäkirjan vakuudeksi; Vt tl ta ' I

10 'V Peytiilclr>" pll«tty ävulin lilttojontok\mri«n kokou> a48*a 26/1-8". Snr.puvin». olivat liiton puheanjohtaja I svul«)itl, liltto.lohtokujumii Jiiaanat.faivboli.j J, Pk. N:o 2/1927. Uiti.lanan, Niiniluoto Ja :j«lulnen. Kalttell.lunu tolr 1 tolrdstoptttillikkö Santala Itfak Irjan 1 5..la pöytuklrjaa piti alleklr.loltthnut liiton sihteeri. Luettiin ja hyväksyttiin 9/1 plcletjm «.laillaan kokouksen pcytöklr.la, 2 I. < farklttlln pöytfiklrjaan, että a ielllaon kokouksen p«yti<klrjan 3 5:n 5, 6, 7 ja 8 kohrinn aokii 7, 9, n, 12, 1^, 14.la 17!n ptiktöatan edallyttiiirht toi: anplteat oli suoj-ltettu 3 ;,;n 2i-vuotiS" n. Toimlstopuulllkkö Ilmoitti, attu Suonen rbllolllton HO-vuotla- Juhlann 23/1 llltor puolaata oli l-uietatty omiltteluaähköshnorna, vaikka kutsua el ollut saapiinut. Lllttojohtokurita hyviiksyl toimenpiteen Tolrnlstopaiaili. ö selosti sunto-osskayhtlö Sluonllnnan yhtiökokousta, Ilmoittaan kokouksen pei-laitteelllsest.a syystä hyli.nneen kysymyksessä ol''ean porrastllan myyttilsta tnrkoittavan avur.:n vuokran koroltuks^n Johdosta tekemää asltystä, ehdotuirsen. atta OY. SlMcnllnnan talousarvio vaii-istattalslln «yi/skokouksessa, Josss myös ::i«hdolllslsta vuokramuutokslsta olisi pciatett vä, ai kokous voinut k iltallä, koska yhtlöj'ir.1estyksen muiiaan vain esityslistalla olevat otetaan käsiteltäviksi. Tämän Johdosta on asla esitetty klr,1nlllsesti OY Sltnonlini.an Johtoku nalle. 5 J. Imonlln- 'ill-lijrnufcosou. I.'erklttlln pöytäkirjaan, että pulieanjohtajr Ja toimistopählilkk» ovht Johtokunnalta «aaiiallaan valtuudella tarjonneet OY. U. Rlkkoaella löytyv^atä n. 800 kpl. käsittävaatä iniriatlllppurra«- tä Snk. 4:- klp:lta tulllvnp«asti Ualalngiasä. C 5. 1«idutkiinnan myöntänäatä urhellumääräfahasta vskai 1927 päätettiin anoa Smk. 400i»00:-.

11 7 Olymp. g^tto» Voslc«- Kaliterl Pltil««!«otanottoainr«Ajrat»iKlfta;ln Oly»npli»l«lilIn kitoihin kotksvaii ohalsen oiltyktsn Johdosta viri*l.1n ^f«ku«- M iiii I i n ot» oton ksnn^lle. kutsottlln lfu!»-<'nkln viitta k'»-ömiiksl, ettk Mahdollisten olrii-l«- lalivolfcto.lon js 4nno9 liksan aibout'«nm^ tulokfot on p«roni::in k^iln <1 r-->i 1 no"-! In Vivtottr'v» slasls'm) lllkxjitnlcn-vatustyhmrw P rvkkay^n edollürrblnlhut mlollpl»--i-it kn^ta- *, l'-lttoioht.t>ku'it,«pí<"'tt1 <ise»-tq<t ^-mioh'.son knm'1-^nn talremskn «b.-lohiista ^«^^'"^»'Iscn '^nnnsnoton «Iheiií «1-1«to1manpii-«ltü vs^-ten^ Kornit-«? Jíi'snníksl vouttlln F1Vik«1«, T.eh"insto j Lovkl.iVi»-!, v^ Irffinslntt-tii Á äjj-l E VÍ7'". kokoonkii I 9\i jane Ja hi>ner vnr'4p1 ov^onsiin uant'nl, 8.. Valittiin 3-ra]ehlii8n koir1 ' ra, Jtiaonlnä Levülnbtl, aljanan Jn StinMla nlus nvni'! rieuvotteleraan üuoiion 1 sen Koi 1 ean kanssb keriíykfian kfcytännöl llseatü JKpjostKmlaisstK 111 tto johtolainnnn 9/1 niriot-ssfc" ".cokoukse-iss hvvk'ksvtt-jen norltattel'lon uka 1 san ;. I<4 i'aljan^n esltettys I! 111 o Jo'^tokufnan koknnkgo^aann 9/1 asettnman ko»'"!'.'iin «'^lio.l.n'csan Ulton Ja ;.uo."ien Trhoi ^nlo^^iiin klrjanplt.otehtkvlen aokii ka-'i'.nholdon yh'llstünlnoatli, IIIo Johtokunta pj">>t1, e'tk kys:nnykaoit3ii olava lllton Ja l'rhetlulobdon tehtj-vinn yhdlstümlnan l^^lton ^H'iastonholtaJ^n tolneonpanijrsna suoritekaan hatl Ja tol'ionpltee'i mtihdolllsastl nl onttanjit henkilömr:utov.39t l/.'s. i -T' sn. ahastonholtajan vuoslpil-cklokgl v.ia27 mührkttlln 5jBk. 3000:T 1» valittiin rahnston^oltajoksl Lf>n Kya IMttohiill Innon yllr^si rr-'l sos ts kokoukaoata Lahdisaa Snl^nusaeUin hltoklsojen aikana 19/2 hylk'ttitn, koiska kokousta ol Iv-v, 1 t tn pidetty tanpealllnena. 11,. Hyväksyttiin urha1lujaoston Johtokunnan laatima Kalevan mal:» Jan säsntöehdotub esltattiviksl 11Ittohnlllnnon va^vlatattavaksl. 12. lin-jti. Voimistilujaoiton johtokunnan Suomen lippujen hankkimista ko3k«va «alt:«pantiin pbydmlle kiiatann';tarvlon hankklialsta varten, Samasaa yhtiydeis* tolmlstopiiiilllkkö esitti harkittavaksi, eikö olisi sjrytit hankkia liitolle oraa lippu. Asla pantiin pöydille.

12 ItlnKt rott- T pncn IS i. Ruotsin ptlnllllton teirammn N.f.TI.jn totmlnnan j«tk»rt«t«lco«kev«r. Itfktan Johdosta lllttojohtolcunt«päkttl li«n:.«tt«a Ifv- ^«ii olevan Hiton toinlnnan jatvc^itilst» J» hyvkks^fi p«ln1 J"i'«ton Johtoloinnan «aiarsa tekemän piiitökoen. 14 S. Vuslksl Jii.nrs^urolkfi hyykvsyttlln: Keakiiflrndan Ttr^isllu- 9<jura, iy^lni»joki; v- Ja u-smm Ah,1o, Pyhlijprvl (01); Imon Kiri Ja YI if-onvar.non Nain Urbollljat, Sakkola LI It to Johtokunta pktc^tl toimisto MBlllkan «sltykaeatk t-jsttm«hiton kirjakaappiin lasiovet. t t Mit ' 'I r- * PöytMklrJan vakuudeksi: liite. - -t ~ f

13 SalalMB. OMBOttOMi«lyaplalaiaila kltelliln. ^Inm«* Ilht««aiiU, attk tamnoatautumlnab «itaplalalalam ltta«la««'j ai ela urhalluallbnkaaia t*"kcttua, TaHn ainoastaan kala* aan adlattelaakal* lybakln alltk volnane olla ykatalalltfu, attei aan, mlm ykalaa«ouloaa Ja yhdaux kahltyaaataalla»n tarpealllata Ja vfittmirntnn«««rhallualiuntera adlathgilaakal, ahdottomaatl tarvitaa alla alt«tolalaaa elolaaa Ja toiaallm k^ltyaastaalla, ra«n attät aa pklavaatola vol auuttua tmiakal Ja haltalllaakai. Vaikka alia ylpalnä tnyonnicrmra, attk aduatavlan urhailljolttaama aavutukaet olynplaialalaaa klsolaaa ovat arlaomalaen tahokkaaatl, aanollir- nko kuloyslltoflb lailla levlttknaet ur>ialliiharraatuata kanaanna kagknu* dasan, ai alltm aeuraa ILnan suuta, attk na Jatkumatikln, Ja ainakaan ykaln olltlvat tarkoituvaoirukali^an kein«nyt, kun kaakanvlljalyaaataalta ollal il'rrrttkvk ayvkinuokt-aukaeea Ja pksstkrs luodiaan urhallukulttuurla, Vi.lon JflJllla Vratii krlhi»<i«b, -»1 alltk ola hr«%y«,»aa««hli^ Vc. fukholinaaaa aaarutattu neneatya antoi urhalluaxkafiilanma Yaltavaa ayaltyka>>n ataanpäln, atidottor aatl auur 'mntan, kuin Antwarpsnln voitot» Ja vaikka farlsln ratki auodoatul ulkonalallta tuloksiltaan adaltkjlkkn vlalmkln loiatavannakal, «n aen markltya urhallualäriiii»«kahltykaalk, raralnalataa kilpi^-halll.lolttan piirlk lu''uunott'unatta, arvostaltata Jolsaankin vkhklankal. «o<*«r t«tl,aalchtk valkaa kuin aeidkn on kurltalla urhallualmntkm«viuhtlln pkäayk llmanr Tukhnlrar gynhyntä, on naldkr kutltalla, ottä a* olla5 knralnyt amirrt»k«ftn TahinJroa slltk, ettk ollairirra JK?(neet kokonan yola P' Isistä Ja aan koriraukaaksl tyytyneet T»ln ottamann slvtnnenn«aaa Mt»- povia kisoihin, naa«ttaluun Ruotain kanasa J«n.a* Varisin kiant «vat nallia aplaoodi, narkkltapmua«liidin «'^'' itys on mailla alvari ttltktö» 'sim. V» a>»w>a He lm «ign 11 an In 1M2» Sar-alla tavoin mlalllmvlftua«t u k.'iyttlten»n aoldkn koatattava anntkolta tahdk Itaallaaana aalvskal, «nlre «ilualknikllaana hyotyk alltk, Joa»tar^ a oaaa «fatepd <mln klsolhl^ On olatattatlaaa VnVsl mahdollisuutta: I) nanaatyvaamra Jatkuu, ahkkpk k' tttmkln, tai n«s) hävlttn^ia, liovamnln tai pahar>r-.in. Uallla«asK, kpllioeln todannlkfilaaaak tapaukaaaaa aalllk vlatatkkn pari koiaa ol:nb^aulalnn«atuksmi vilkkm, Jotka kuitanjrln ovat vlllattrpla Inia ntlsat alitt ykalnkartalaaata ayyatf, attk m«11u em Ulakai tetvtt«aambllb. ie urhailaaltatam JKlal annallaa«^ karkaakai, «atta

14 m M - lltmb )i«lk*k.l, talliini,i I rtt.elll.t«hülprgctkyji. Uaklksl«Jonka j«ur«b lmj«it«ilii«b Jt ahtlatmlnan tulravalral ami < ten nn>abllttksl TM Irkklrtyl«! «yttilkhilaaen tulatalauutmm. ntn Ja fturlaln JllklalkoJan pltllal rllttlk «pattmaan mailla, att«j*a ka^ta ma krkttnania Tolt^tarana olywplalalsliaa ulkoralaet kllpnllljaab«, Blln ampta FT«t7 HjrrlIrtlklTttfallte alltv Toittoja, anaa aaa artaa traatxmi»- lalailta «Itlelllallta Ja hallinta«xlnliti, auurasta ylalatatl puha- t^ftlrnan, rllttlrxv kaniatuata toiranpitallla lllkuntatottrlnnn aattaaa tnt-.i»uttwla«ikal laajalla rlntaeinlla, Mlkojnn Ibalsaa kaatl^lab dlen rakmtamlaakal*»iin, ulkt>'«lnar ia -ni-l al.^am o^jbyla- ]aln^ minaba «n vaatinut olmanuna alinm au^pln, attiaaia»uj UaTia ^tirttnnitt«lir-ban amaim, aen pyt-<w"lidln t ^pllruatuksla. JMlklmn-.idafln tapauksan, hlftldn awiraukaia on voikaa arvioida, la kyl- IM tiadjhira, aikk on auuran ylaiaiti anal vaikutalaa tappioidan J«hdoatairiatiinnaulitKol Siin«nyt olillt liin na manivmt minunkin rahani olrnplalaiiliatall«kuin lankkulab kaivooni Mutta vaikaatnpi on pkxtall«, tulialka tifank vaikutaljaa JKäaKMn yyayvkiaakal Ja lopulliaaati JKKhdyttMmK'n 8«iakin ainoan inn«atuktan, Jota auuri ylaiatf ^rkyiain»aoittaa «rhaié liia lnhtaan# i>l-"<f^alaiamton kukkat'^lnntfaiulfa«minä nneleetael paft» lään pahoin, btk Joa «a hmvilmma ol^/mpialalslaaa oiknin tiintuvaatl,attl Joa Kuran y le i afir na ruuauni^ohtalaat toivaet kki^alvkt suhtealliaaati a«a> ' invartaiaan pik)'u-wat ar loon kuin Ohttmonlz'n hiihtokilpailu i aa a, niin ihiellualmináitbra kaunia «beliaki inirtautuu karraaaaan Ja maldkn an vnikaa aada adaa aan ltlkaaa JXlla n pyatrtthibiaaen, aaati aittan pyraaiidin i^kantnaiiauao tarvittavia varoja. Kaia* aa aliatuva fla,ratiani,jolla FoidKn ylaiatena. Jopa aaianovaiaat urhallijat itääkin ovat raagaorannaat tpppioittema Johdoata Jalkapnllepolin liitto^otteluiaaa viittaa aiihaa, «t amra voi l^o^-taa aan oaaavan attaa oppia vihlovarwlatokin hlvlmlm* alia kay urtiaiiuaiiétiifamia aansatykaen nimaaai tmbutuainan tappiodiploriatiaab urhailualjinibmia adlatteiaakaitt.a* aaidlta ai auta teä kiaoihlb valtoati valnantunnina hm llba«tlb,teiroaaa, attv hitvl«val- '»faiai katona tftrvaalliaaati. Haan»- aa^tjilaii -^tla «1 kmicaan ktralot Kolnaaa^a atmi MMwUíkaaai «mm,»ikaa, adavfftstuullamn manattaly tüaak kyayiaykaoaa«on kialtlyiayka«tia. liia kanaa knin aailu ai vallia aik«auita dallttykail aill>aa almi eual «aimkkalntei j tmaan I M M K t Utyttämään valtet anuria«joumcojan «rhai])*al«1

15 - «- h n 1 fin hrvmmiftvrtyy Mldla agrt«ma elyaptalalaat 1111 m jo tntmm** IraakM- Tlljelyaaat«!!!«WuIutmi tahtmvibi, paaahteiassti klaltkytyk l«ht«iyiatl,aii- TolMlnalttelrTB, joka «analllalinniaaaakln tapaukaaaaa altolal '«Imarai«Ja huflmloair* nrkvololaaa markltrkanltcmn hetkalllaaan tehtkviiiin aakx allcl vaaralllslntaf nuvuttalal «1 ainoastaan auuran ylalaijn, vana, riatutu^jtlalaat riltiolllaat Ja ^alllnnelllaet pllrltnna alihan kxaltykaaan, attä urhallu on «inoaataan tai anal aljaaa«rekiaanltidlna maailman asnaatlomarkkimllla«ja «ittlf 9utirl ylalao aaa liikuntatoiminnan alalla syntlnal antaokal akaamalla naxi Jokn neljka TIIOSI raronaa ol'mplal^lallataan, aekif NT^MTMI««lukamaila Tolton smhköaanomla. him*r»iia h»»al«nnal Jaurl tiinit "oatofctana Ja aaktottuna" «stihda^ ylalafjn js arhellljolttan villlluc on urhollualmira-pia ikl- Tlrpiei ja Tnaralllalnpla llnlsltm. On aoltits, attk tmllaiaon klaltelaan plihtokasn taksmlnan m raralnkln snn noni1attani*.n«n en raakaa tehtävk, varalnkln kun aa 'i koaka klpaimln ^ if^kaan tekijöihin, vann >tktil7ld In urhallljoihin. Malila Johtajilla aa on Tain ykal tapahtuma ruoal an varralla alkir^aailmna, Jota vn.-jtoln on maltm lukulain...in urheilijoita. Joilla aan totauttamlnan markltaea korvaa- siat* omien alttmyaten rlla tmmlatl. Ajatellaan vain Jettiin Hannaa KoleL al3tv, jolle naratontoltto ollal tlnianttl kruunuun, tai PaaTo lyjoläk, Joka tuakln tolata pyatyy 10-ottalua Toltta-aan j.n.e. Mutta kalkeata huollntttti tmiiim näkökohta on sittenkin slvuaelkka, joka el aaa vxlkuttaa pcxtahtii 'lan totauttamlata tavoittavaan ratkaisuun - niinkuin el mahdollinen alaa- I tukka aa olla mssritxtkn«tekljmntf aotapäklllkun ratkalauaaa. I My{3akla on myonnettitvtf, ettk an valkaa tityaln aelvxatl ar lolda ahdotatun : r«tl aiaun kantavuutta! mlaak mkt In polajxhtnlnan alheuttalal maaennuata ur- 1 HtllijaplirelaaH. SlkK mysakhto voida matemaattlaella varmuudella todlataa, «ttx menettalyllm anavutattalalin poaltilvlm a tulokala. Ont\ea\ analimvklb Tnma, «ttel auurl ylela» kakltkltijit helilttmlal ylalahyödylllalln urhallutn koit kalin kuin murto-oaan nllatm vnroiata, jolla ae kahnattaa olyapl- I alaiaratklm. Ja edellän on varmaa, jul aliiriiiiliffjill»inunmii»n«t-ivp.-mtaan hydtyt. Jollei aitm aaltelul alkaaaaa valoaaa Ja ylaan»«[holr^gta olkato«ilmltthln auunnlllaan aeuraavaan tapaani Otikautaan, etti kleltalnan pkstöaa on tahty* Tlato alltk on annattwa laalle hyvin paruataltnna Ja Tolaakfcaaatl vatoavam,ealn.aauraavaala«11if^ julki lauaiaaaaa. ailnl tm analnnaia aikaia«iplla jrlvclalln olyarlalalaniiatoibla vii-

16 - 4 - tm fonnvttkrm, «ttl t«h*7 pllittsa on raakaa. Ja aktllvlailla urheilijoin«tlfttyatt kahta raakaanpi käin alilla^joldon nhhnaaa ae sl tiinnu. Sllnl on adellaon tunauatattata, attl avul, ma olamma thyain tiatolala alitc, afett rlt«kilpailun Ja olyraplalalatan aata on khytitnnhaalt Succen urh«lluahbb«lla merkinnyt - Joa nyt tiiemin tartlt««o aallnty* «Itavasta-^Ina, tumlln rryönnytykaan antajina.(tltm!( ajatua altulauaoakai). la tl«dmnr<«nyhskln, mltl aaa- Tutetut Toltot OTat narklnneet köymn Ja tuntamattonan, milloin aorratun (1018 tai Joka puolalta ahdlatatun (19S0) aaiusna tunnatiukaltaki jkn* muallmalla Ja Blldl on verrattor.astl t«rk««' päjl^btalatunnon Ja Itaeliiottanukaon kaava- tajana kotona, Muttal.Mutta alttonkinf 1««nma aaa emp-ekä ajan mittaan voi Jat t«ti Bonoai BsaTuttaa Joka neljka trioal lolatavla voittoja - Joa n«nyt var^aatl n ovat "T^hK edellään aaavutettavlaaikaan - alllalkaa kiili\.kotoisan urhellualkmlbme kehltya on, alnavin auhteelllaeatl kitaottuna, i^aähdh^klírífi^a^^^ aihstiinlaekal tarpeolllaet tehtävät unohdettuina, lalmlnlyötylntf tai Jouta- -»yilaekal, ylkal arvioituina.(tätän valalii^takxakxl reallatlnen laaalaua oloaxihteiata kotona, vaikkapa JárJeatykaeasM ylhkültlt alas: 1) Ylloppllaanrbellna el o maaaakinn, Jin,U»^ln yllrayatön Ja «lymyatön erimerkki oaoltukaena lllkuntatolminnin»'{llyttmtästä ealmerkl^ts. 3) Ylloplaton volmlst-elulaltoa Ja volniiatelunopatlajakulta Ja oppikoulujen volmlatelu auurln piirtein ketaottuna 80 ajastaan IXlesa«} Toimlatalun tuntimkärm allnv, mihin ae routavuoalna aupiatattlln, 3) Ml'niitatolmlata kanaakouiulaaa laiminlyöty, aanol/i nuorlaon auojelukelnona J.n.e,4) Leikki- Ja urhellukenttlk rllt'hnjittötnäati, puuta ohjaa- I Jlsto j.n.e. Me^W ^n ílkh'aamplen olymplalalanuistojen pohjalla Ja muutenkin elvan kyllikai Lmoataata ja harraatuata. MellM ah «ain haaklttava nuotllalauukala Ja ohjaiiata aen arraatukaen noudattnnlaeen kmytännfaaä, [niin tth urheilu voi muodoatua kanaalllatavolkal (alla ohjelma ylalaeatdl t: mnlhä alla el ole käytettävlaaä kyllikai voimia»ikä varoja aaks Toiolyir.plalalaeduatuka^n rj"-.. JürJeatanlaeen että liikuntatoiminnan alvyttirj"-.. '^ e kotona aellalaella teholla, ottä kanaaatanane tullai todella urhailu- iy j Iti täytyy meldlln rajoittua työakentelamh-in T Ü É Í I I I I lulliin pädmiuirllm T «- ^ 'JUaiiaokal. Jfe olonrne tiyain parill«alit«, ett* tkns työ tulaa oloinaan hldaata ^ ^Walolata Ja ettm txtl pkütoatxmra tullaan aakaraati arvoatelemaan aii- ^IttaaBalla, etteivkt olymplalalakuathnaukailta akäatyvkt rarat aaiakaan BlaMlaan urhelluelllinmnbia edlatkmiam hyvlkai - ylelaö "tie««", nihln tahtoo antaa kannatakaensa - Ja attc 9aoBil alla ayyttl auotta JIK aitl

17 - 8 - le^ele lll«* johon ailll tn cllalsuus olyaplalalalsta Ja «tm urhal«v««t p«lajk<»in«n olymplalalalata en eputateiaiiiliata. vaataavnai «aaltoaljj^ TNrkatfmpäll kuin teh'in/bbbhs reklaamia saaatarrna urhatlulla, Jonka laoa at aataa san olyaiplalalalaaa nlytatty«lalatavaa ulkokuorta,. ' 6 / iuairalla urheilun harjolttarlnen enlan alintnpojmi ttrdtttitaiaakal«an lalilln on pflkttktxlaestl tehtmtn loppa alit«aatl noudatatusta nanrttalyta- Ttata, «ttä auomon urhellia on käytotty ainoastaan tai enal alj^aaa rakin vnl vaunu Jan vetitralaaen kansojen urhellukapnetqallaaa, mutta aenaijaan lalr-lnlybtö aen kiyttö kotona peltotöihin nllll«hylalllk Ja.yttillä aarollia, Jollia ykaln ae pyayy TetXmtt.tn auran Jn KeatS täasä erlpuraiauu- n den Ja raalstumlaen maaaaa. Ylempänä on luonnendlttu moldän ohjol'arvna pä itohtävht t 1) Ylioppllaaurhullu Ja yleanaä liikuntatoiminnan elv:attäit'lnen aon aivlatyneiatön koskriudeasa. Jonka ealnorkkl THlJoittaa mnodln roinalla. - 2) Ulkuntatolulnta pafanimalle kani^alle opplkoululsaa. 3) Kanaakoulut» 4) urhellukenttll, 'olttojen»e^kltys kotona I rajoitu *aln rehenteleväiin hällnjiän, vaan i;^" on tekojen terve kaikupohja, ttl nhaueja (f«n.e* 5) Volmtatelunopettajlen aek^erua- ett!( jatkokouluntpid ajanmukalaelle kannalla«8)vapaaehtoisten Johtovolmlnn konluutua«kun tänä otijelira en toteutettuna ja melllt on takuu allttf, että urheilu Ja yleenah 11 IVimtatolinlnta alkaa aon tulokaena juuartua nuorlaoa Ja vii( Itellnn varttunoemman);l väeatön elin- Ja a latuatavolkai, tolnra taaj lihhtä olyr.tlalalalln, sillä ali oin el nahdoluattjn olympialala- nlll- imiualla kuin tällainen Julistus laaketaan lilvveelle, on valailatauduttava Jatkuvaan tolr.inta&n. ttialnnäkln on Inatruoltava kilkki alidolllanatl kysynykaeen tulevat u ellljat ymotärtämäiin, että varain rahdol]iaeatl oaanotoata aittakin tutoul, sitä varmemnln, kuta parenn>^*aaa kunnosaa he ovat anal keaänä >8 otteluaaa J.n.e» Valjrennua kohdlatettava maaotteluihin» Vielä tärkeäaipää en aaada auuren yleiaöb kantaa aduatavat aanomal*tlmlehet käyaään, ja niin vllpltttjninä kuin suinkin. pä^tskaea kimppuun. Joa 8aada'in aum et valtlolllaet lehdet yhtynä in althen nuottiin, 1 ä parempi. Aala niin tärkeäkal kuin suinkin.» Maaottelun Jälkeen myrkylllaiä laakelala, miten Suoicl volal onniat»"«ol.mplalalalaa* j.n.a.

18 -i- y»lcv«7k«lln T«it««iln«n on holrtett«*«jäykxiti J«plrtlttrNl^tl. Mt^-.Sksant«on aysa llmoltattat«a^ki I«naainvMlla«Ila atti Hollufi- D^n komitean«j«ntflll«mlvumannan motlveerattata aits myas Tllnalcai bapmhtunallla «hjalt.an uutokallla maldxn Tahlat^okaflimra Ja mltoa moldän on nllrten»iiokal uudastl JärJeatettätvK TolraajnBe. On to<1«:inmk8l8tii, att.«hollannin roat^aaraa Ja ryhtyy neuvotteluihin, K.O.K kln vailmlohanä aakr; takea asltykalh ihplomaattltlotäkla. 81 ol<» myfiaksin maridotonta, että kotona auurtm ylfllaön rnll-gtua, kun Bö likaa uakoa pkftskaan JSykkyytaonCalnakln hiihtäjien polaj-iiialnan ii i -.i 'rl ii J t«l"lol^'^^lalalal8tal) alkaa tuntua, attä a e l:*y Brtuakunnan Ja haliltukaan klappirm ja ett* phtavsltl taholta tarjota-n takaat Tultlon tehokkaaata myöt.ävilkutukscata ohjelman t.otsutttjrlsakal. Silloin voidaan päättöä muuttaa, mutta aanalla «ellttä*, attel nyt anfis, inm aa on tahty näln mytjhäiin, ola tavnlllala maneatvkaen tolvnitai p«ii(;in"mlatlan tv.rvmininnn. Joa el takeita anneta, alt«paraninalla ayyllh voimme JMctÄyty«pola ja alta ykslnoinalaaniitiln vaaditaan volinajrr-o alshlaeen työhön. ~>emn hyvä puoli ollal polaji(ämls llx, että a«. Joa mft^än, tukatal pnlakarlatal»^ huttttiai/tmrna tandenaalt urhallljapllreiaak«koko t/!kkn au nnltaliaan vaihtoehtona voltalalln ajatalla menettaly- Jä, ottä lähdettiilsllq mukaan, rttj«iic*"'ula». Joukkuein (vain ylelaurhelluaaa 3«palnlsaa), aiutta keräykaesaä pä itettälalla.oiva»«kiiyttä«2/3 karuyuaen tujoksiata alaälatfi työtu /arton. S i i s samalla veroima ation an omaa u r h e l- jlueiimiin hyvtikal. Minun Bleleatiiil ttena on «pl -'y»paat»lnan mtiot», «utta 1 ielislaonakl:i paranpi ki;ln atjlnpäln ottaa osaa olyrrplalalallb. lauvl ilhkala.

19 PV. n:o tfll PöytÄVlrJa pidetty HVULm liittojohtokunnan kokouksessa 23/2-27. Saapuvilla olivat liiton puheenjohtaja i^vitlahtl Ja lllttojohtokunnan J!is<»net aritnholbi, Lang, Lehmusto, Maljanen, VKkelHlnen Ja «Uniluoto. Ealttell9iina tolirl tolmlstophhlllkkö Santala Ja ppyklrjaa piti allekirjoittanut. 1 J. rtaklrjan ^syblne'n. oltuaaslat. Luettiin Ja hyvhksyttlln 26/1-27 pidetyn <J«lllaan kokouksen ppytäklrja, 2 J. Merkittiin pöytäkirjaan, että 26/1-27 pidetyn kokouksen i/ 5$ sn 6, 13 J8 14 ph«tbkalen edellyttär-ät toimenpiteet oli suoritettu. 28, Samoin merkittiin pöytäkirjaan, että Levälahti Ja Maljanen olivat olleet liiton edustajina ls/2-27 pidetyssä Urheiluopiston \j Kannatusosakeyhtlön perustavassa kokouksessa. Jossa yhtiön hallin- toneuvostoon valittiin m.m. Levölahtl Ja «Uniluoto \' "".ien Volmlstelujaoston Johtokunnan tekemän esityksen Johdosta lllttojohtokunta pästtl ostaa OY. Urhellutarpelden ^arjouksen perustalla 20 kpl. Suomen llpruja sekä nmtä varten sällytyslaatlkon. Tarvittavat varat otetaan talousarvion IV moirentllta, arvaan.attoir.at menot. 4 i. ankhtr.lnen Toimiatopäälllkkö Santala llirolttl tiedustelleensa Suoren Käiltyö;iystävlltä liitolle hankittavaksi esitetyn lipun hintaa. Jonka mainittu liike oli Ilmoittanut n. Smk. 3000: :-, liikkeen samalla luvatessa toimittaa lippua koskevan pllrustuaehdotuksen Ilmaiseksi. Vireillä olevan erlkolslllttokyaymyksen Johdotta asia pantiin pöydälle. 5 S. j'erbys. M Llittolohtokunta hyväksyi kokouksessaan 16/1-27 asettaman-' J«/' aa toimlkunnaji Suomen Olymp. Komitean edustajien välisessä neunflteluaaa laaditun, lllttojohtokunnan kokrtukaeiiaan 9/1-B7 hyväksymien peruatelden mukalaen olympialaiskeräylrmn järjestämistä koskevan 0. Kin Ja SVULtn vällaen soplnusehdotukaan, Joka allaklrjoltataan i lllttohalllnnon kevätkokoukaaaaaan pmätattyi ^lymplalalalln klaolhln oialllatuglaaata.

20 aoplbuvaen «d«llyttjiirään kepkyatolnikuntaan lllttcjohtokunt«valltal LevHlahdan Ja kaljaaen. Samassa yhtaydeasi alkalsamr^an keriiystolinlkunnan rahastoahoitnja Lang SAloatl Johtokunnan pyynnhstk viime ker!(yka«n tllltystit, lliroltta«n sen lopulllseatl valirlatuvan ennen 11 Ittnhalllnnon kevntkokouata. 6 i. É t«1 T l t- r- Llrraaottolun fi-buofsi ttrs., [ '^h»]. I Innor b tkokoui. ttohalllnnon ponpono Í LiHrJa, / Lllttojohtokunta hyväksyi 2P-29/11-26 TukholDasati plpalnl/ dettyyn Suomen Ja "uotsln väliseen/maaotteluun oaalllstunoen Joukkueen Smk :11 nousevan tilityksen Lllttohalllnnon kevätkokous 26-27/3-27 päätettiin alol» taa lauantaina klo 1 lp. Ja sunnuntaina myöhenmin määrättävänä aikana. Paitsi sääntöjen edellyttämiä asioita esitetäh-n iuttohalllnnolle 3VUL:n jaostojen muuttamista erikoisllitolksl Ja Suomen Urheilun Keskusliiton perustamista koskeva kysymys, Joka käsitellään lauantaina 26/3. 8. Todettiin, että lilttohsllintoon oli valittu erovuoroon Joutaneiden Lahden edustajien piiri tilalle seuraavat Yrjö Durohman, henkilöt: varalle J. Hillo; Perä-Pohjolan piiri P. Räsänen " S.Murto; Pohjois-Savon " I. Keinänen jj A.Räihä; Porvoon " L. Anttila Tampereen " E. Tavastila " A. Vustonen; Var a 1 na 1 s - duom en " M. Mäki, " A. Karlsson; Viipurin " U. Lampen, " O.Mäkeläinen; 3PI A. Eklund, n. Jar.s«- JmMtaai Hiihtojaosto T. Aro ''O''' " Y.Wahlroos; Poikaurhellujaosto L. Tanner, " A. Tynell; Pesäpallojaosto V. Oaola, " L> Ruohola. 9. Toimistopäällikkö ilmoitti vuosikirjan Julkaisemisen 28. (i i- M tulevan maksamaan n. 3mk. 900s- painoarkilta. Vuosikirjan, Johon mahdollisuuden mukaan hankitaan ilmoituksia, tulee Ilmestyä hyvlsy sä ajoin ennen lllttohalllnnon kevätkokousta. 10 J. ( I ' ( á! Ltokokoua. i h IX yleisen volmistelujuhlan yhteydessä Viipurissa 4-«/«-27 pidettävän liittokokouksen palkkksl hyväksyttiin sikäläinen seurahuone. Kokouksen aika määrätäkn myöhemmin Juhlan yleiaestk ohjelmasta riippuen. Paltai toimintasääntöjen edellyttämin asioita pmätetti» ' lilttohalllnnolle ehdottaa, «ttk lllttokokoukaesaa k^falteltmlaiia Inalnttöri Y. Sainia«n aluatana kyaymyns "Mihin suuntaaa ollai ur-

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja.

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja. 1. TOMTSTBLU J1 URHinnilTTTO L okiin nan k»kcu«2.1.-48, Pöytäkirja, laadittu 3uoa«n Voinipt*lu ja TJrhailuliiton työvaliolnjfcnan kokukaessa, joka jpidettiin taatikuun 2 päivänä 1948 Suemtalaiaellu nuhilla.

Lisätiedot

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA.

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. OSUUSKASSAN JÄSENET! Välttäm tön ehto taloudellisen hyvinvointinne edistämiseksi

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 65 1952 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINGIN KAUPUNC.IN HANKINTATOIMISTO ' 1960 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

Satakuntalainen Osakunta

Satakuntalainen Osakunta Satakuntalaisen Osakunnan säännöt. Satakuntalainen Osakunta I Luku. T a r k o i t u s. 1. Satakuntalaisen Osakunnan tarkoituksena on edistää sivistystä, siveellistä kuntoa ja hyvää järjestystä jäsentensä

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. X X X I V. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Kertomus Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1894-1896. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. 1 3 ankkivaltuusm iehet pyytävät, kunnioituksella

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 69 1956 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISE MA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Loimaan Korikonkarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot