«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle;"

Transkriptio

1 «lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). Iskn KMkiMUitM phrm. rt». Knktttliitiin yirmtn kokokkien MUtt6kirUa maa )Mtu m piiicibia»iten, rttä ne miliäli niatklollista muo(k)sla^ at alurrlliarn latbidaiauuden, j<'lla valliucvat liikcnimikit j» muut Kikat tekevät piirin siuiaen eliiiniin liikuntakus t- tukkn rri niuimlnille rdulliackai. Samaa kuntaa ci saa jakaa useampaan piiriin kuuluvaksi iq 1'iirin aaxmta Ixiitavat piirikoknu*, piirijohtnkunta. jaii-tnkokiiuksrt ja piiritoiniitsija. io S. l'iiriknkou!i pidetaau vuonittain tanimikuuisa aikan.i )i paikaiua. jotka piirin johtokunta maiiräii ja joista piiim uuii-etla toimiville Keskusliittixm yhtyneiden erikoi^liittojen M-uniillr on viihintäan ij piiivaa aikaisemmin Kts kusliiton aanenkannattajiua julkaistavalla kuulutuk^. lla tie<loitettava. Piirikokouksiin <m jokainen piirin alueella toimiva Iteskiisliiton alaisen erikoisliiton seura oikeutettu läht ti k maan enintaiin kaksi edustajaa jakautuen seuralle kuulin' aunimaärii taaan sen edustajien kesken. l'iirikokoiiksessa on seuralla yksi (l) ääni kutakin jäsetiiuauriinsä alkavaa v iittäkynmientä (}o) kohti; korkeintaan kuitenkin I'lo edustajien yhteisestä äikniroiurd~ld Piirikiikouksen avaa piirin puheenjohtaja ja pitää sima M>yt äkirjua piiritoimitsija. PÜtikotaMkMMB kiimlhb waavat utet. t) «imlitahi kohaulata pulkesiokuia j» päytakiq»» tarkamajat; j i) fsitetiin piirin toimintakertomus, <) esitetään piirin tilikertooius ja tl)inurkasta)ien lausunto; "I 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle; 5) valitaan piirin puheenjohtaja; h) valitaan piirin johtokunnan jäsenet ja varajäaenet; 7) valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehioeen. 1'iirin johtokunnan jäsenet valitaan siten, että piiriuk!<eaaa saapuvilla olevat saman cri^isiiiton alaisten irutoien edustajat valitsevat yhden edustajan ja hänen vara..iieheniä johtokuntaan. Kllei jonkun erikoisliiton alaisten seur«>jen edustajia ole kokouksessa saapuvilla, valitw niiden puolesta jäsenen ja varajäsenen piirikokous. ulien kullakin iklustettuna olevan seuran e<limta)alla yksi.lani. l'iirikokiiukse»a ratkaisee asiat yksinkertainen äänten eneitunisto. Äänten lan^etessa tasan ratkaisee vaaleissa arjia, muuten \oittaa «e mielipide, johon puheenjohtaja vhtvv. I'nriknkouksesaa käsiteltäviksi tarkoitetut, Keskusliiton s.kintojen!j:ssa mainitunluontoiset asiat on jätettävä piirin johtokunnan valmistettaviksi virneistään joulukuun H (läiviina. Yliniaariiinen piirikokous voidaan pitää niilknn piiri- itokvmla pitää sen tarpefllisi'na tai \ ähintään kolme eri kiiisliittoon kuuluvaa seuraa sitä aiheen ilmoittaen kirjallisesti anoo. f Tnrsiiä pidetään «I I a) i"litokimnan kokouksia vähintään kahdesti vuodessa ja

2 h) jaiwti>lu>kiiukma tarpcvn tullen J<>ht4>kunnan kdkiiulucn kutstiu kokoon piinn puht i n lohtaja ja pitää «ina pcytakitjaa piiritoiniitsija. Johtokunnan kokoukirsiu kasitrllaan kaikki pm m ilimrflla ilmenevat Krnkuiiliiton»uanliijrn J jsiia niaini tiit rteka niihin verrattavat a«iat ynnu jaimtokokoiikh-n «Ile niah<louim.dti siirtuniat kysyniykitet Johtokunnan kokou»»n piiatcsvaltainen. )ns puluc n- johtaja tai varapulh-rnjohtaja ja puulet johtokunnan jatenut«on»uapuvilla. Aanten latikhrma tajian ratkaixv puheenjohtajan a,ini l>ait«i vajuiiua urp«piirin johtokunnan tulee vuosittain ennen huhtikuun I )>aivaa laatia ^auraavan vmnlen menoarvio piiriii v.irten. niin että se Keskusliiton hallitukselle lähetettynä» oiilaan kiisitrlla Keskusliiton seuraavan vumlen menoarviota laailittaenfci Menoufvioeh(lotukseen on»isiillytettava piirin kanslia- ja kiiytttivaroiksi ajateltu suiiiuia kuin niyimkin piirin rahastonlh)itajahe ja piiritoiniitkij illf suunniteltu palkkio J $ Jai>stokokouk«en kutsuu kokoon, puheenjohtajan kaumui asiasta neuvoteltuaan, piiritoiniitsija ja muodostavat -«n pulk-enjohtaja, piiritoiniitsija ja aen eiikoisliiton seurojen edustaja piirin johtokunnaua, jonka alaista liikuiitukiisvatusniuotoa kasiteltiivä asia koskee. J aostokokoukseiha on kuitakin e<luittujalla yksi iiaiii. l'ulieenjohtajan tai erikoisliiton seurojm edustajan W le sa estettynä osallistuu kokoukseen hänen varamielk-n'^ jolle tetyn, ellei lian ole kokouskutsua saadenaaan ^ teestaan piiritoimilsijalle ilmoittanut, on kokoukstm.i ilmoitettava. lirikoisliiton»eurojen edustajalla on oikeus vednla jaostokokiiukseii paatoksesta piirijohtokuntaan. riiytakitjaa pitää jaostokokiiuksessa piiritoiniitsija » Piirijobtoknnta ottaa piiritoimitsijan a piirin raha* tiinhoitajan ja maiiräa näiden vuosipalkkiot ollen p^iatiijc set kuitenkin alistettava Keskusliiton hallituksen vahviitettavikxi. riiritoimitsiian tulee niiden tehtävirn Iisaksi, jotka niiissä siiiinniiissä on muualla määrätty, vuosittain laatia Kvskusliiton j* sen alaisten erikoisliittojen toimintaa piirin alueella koskeva kertonu's. mika piirin rahastonhoita jan laatiman tarka.stetun ja hyxäksytyn tilikertoniiiksen mukana on vuosittain ennen lielmikuun 15 päivää läbe- ' tettä\'ä Keskusliiton hallitukselle. Samun ajan kuluessa <in piiritoimitsijan toimitettava kullekin erikoisliitolle stn ulaa koskeva osa sanotusta kertomuksesta 1'iirin alueelta tapahtuvaa tiikuntaknsvatustoimintaa koskevat asiat on sikäli kuin ne kuuluvat joko Keskusliiton tai siihen liittytwiden erikoisliittojen ohjelmiin, aina ilmoitettava piiritoimitsijalle. joka neu\'oteltuaun asiasta purin Milieenjohtajan kanssa 011 veh'ollinen asian taailiista riippuen joko alistamiian sen johtokunnan yleisen tai juostokokouk.sen käsiteltäväksi ja piiiitettäviiksi. Jos asia on yksinomaan toimistonsia tahi jos piiri johtokunnan ja piirin yleisen kokouksen hänelle antamat valtuudet wn sallivat <m hänen itse ryhdyttävä ilmoituksen tai.doitteen vaatimiin toimenpiteisiin. 1'iiritoimitsijan on kuitenkin Miatettava piirijohtokunnan tai jaostokokoukseii tietihin ne toimenpiteet, joihin hän piirin johtokunnan tai jaiiston kokousten välisenä aikana on ryhtynyt. «Kn'iastonlHiitajan tehtaviinä on lioitaa piirin raliavaj.i ju.-imai.suutta ja on hänen oltava saapuvilla piirin johtokunnan kokouksissa ja niissä jaostokokouksissa. joissa ka«iteltä\'iksl joutuu piirin taloutta koskevia kysymyksiä. Kutuotonliioitajalla on 'äänioikeus vain siinä tajiaiiksessa, etta liän samalla on jonkun erikoisliitoii seurojen edustaja jiilitdkunnassa. I iiritoimitsija voidaan valita myi s piirin rahastonlkiitajukil.

3 14 i* I Kctkudiiton tilh piutctiin kakntrrivuomttain ja jat«. taan vmmcialaän rnnrii huhtikuun I päivää tüintarka-', jub. joiden tujee rnnen untan huhtikuun 15 piiväa jättää tilintarkastuslauaunuiniia hallitukacn puheeaiohtaj ui, YMril aurlylull. 'S Näiden Mantojen muuttamilta tai Keakualiitun pui kaniiirta konkeva päätöt on,»tlakarrn pätevä, tehtävä k,ib- leiwa (]) peräkkäiaeua Kcakualiiton kokoukaewa I'mtöa astuu voimaan, joa molenimiaaa knknuksisau nuuios tai purkamiaehdntus on saanut vähintään V«uuictii ^i.i äänistä I Ji» Keskuiiliitto on päätetty purwaa, on sen jälelk 1 i.i nyt oniaisuuk jaettava jäienliittojcn krtken aiinä siutteeua kuin näihin kuuluvien seurojen jäaenluku on toisiinau verrattuna tai ellei jäaenliittr>jakaan silloin ole. on omaisuus liitettävä Alfr. icordelinn rahasuwn liikunta kasvatuksen edistämiseksi Suomessa. ttxibiaen iyaysykwaaialecltsl, orneo Koala iniijialilet B.N o r :

4 rfiltt. /n»» i B H X> o T U 8 SUOKEM VOXJiISTi:i.Ti- JA UPH.iII.U1IIT0B TULO- JA IflSUOARVlOiai V T U E O V : TUIOI pllrlvaroi, Kllpall.maksut Blsää/iiclrjoltusaaksut urheliumerlcflbtä voitto» vclnil8teliiin rt2?.elä '' pollcaln mtrkelauii mitaieiata painotuotteista korlcoja vuokrla YiiLTIO.wPy vurslmlnt^xi : :- 500:- 300:- 200: :- 2.)C0: : 4c.aoo:- 64.-UC : : :- J.OOO: : '- lanj&t Llpputlll suooibn Urnciiui^hti 0iyiiiplalal8jui>*volttoa RahanlCfcräyKstiStä OSUUB 3 o. k « :. t E H O T : Paixat : ylel8«t Kulut 85.OOC: posti- Ja länetyaloilut lo.ooo: klrjaato 5-000: Lllttoverot 3.800: puheenjohtajan käyttövt-rat 6.000: Tuokrat : Liittohan into : vuosikirja ll.ooo; kongresslkuluja 15.OOC: sekalaista : ^ VALTIQAPyRAHQ^gfA ViiLu^'; yi* neuvonta Jaostot pllrlslhttiärlt kurasit : : : :- M 8mk.

5 Pöytäkirja plrt«ttf 3VlfI,:n lllttojohtokunnan kokotikiesa«1927. Snnpuvllla ollvkt Liiton ptihaanjoiitnja l.avalrhtl, lllttojoi toi:\inruin Jäsenet iirnniiolm, Lnng, l^linniato, lislljsnen, liiikelälnen, Kllnlluoto, Salminen Jn Vnrtln. i;- slttell.liinä toimi tolmlatopiiälllkkö anntola J«_P.k._ n;o l/ma7. pöytäklrjna piti ulloklrjoltthnut sihteeri. 1. Liiton puheenjohtojn nvasl koknukaen, Inusuan lllttojohtokunnan Jsiaenet tervetulleiksi ruorien anslmnälseen kokoukseen. I.llttoJohtok\inn«n ktekoonpnno todettiin seurnnvrkal: K. ;. LevKlahtl, R.Omnholm, A.H.T.anf^, H.Lehnusto, J.a.MbIJnnen, O.Vtikelitlnen, V.J.Niiniluoto, Y.->almlnen Ja rt.vnrtln. 2. ytj; Ir.lHn hyvtik- " n. Luettiin JH hyväksyttiin 19/ plrtetyn etielllaen kokouksen pöytäkirja. 3. tllttiflhslat. Merkittiin piiytaklrjnnn: 1) etth edellisen kok uksen pöytäkirjon 6, 7, n, 10, 11 Ja 12 ii :n psäthsten ertellyttänät tahttivät oli suoritettu; 2) että Hanlnan Tarmolta oli saapvinut kutsu aeurnn Sij-vuotls- JuhlHnn 6/1, mihin tllnlauutein liiton puolesta oli lähetetty onnltteluaöiikösanoma j m 3) että liiton piirien arklstonholtlon yhdennailcalbtuttai.laakal nlkalsenriln tahayn päätöksen muknlaasti toimistosta oli li^hetetty piireille napit sekä kiertokirje aslanonalslne ohjeineen; 4) että Jaakko Mikkola oli llnolttnnut vnstnnnottanemsa 5VUL:n ansiomerkin; nsto. 5) että Martti Mikkola Ja J.A.Koskl Hlrslltin kenkätehtaalta kirjeessään tarnralkuun 5 p:lta ollvut Umolttimeen tehtnolla viikon kestäneen tupakkalakon alknna akäatety Siak. 100:-, minkä auinnuin he olivat lähattiiheet kirjeensä mukana sthdlonrahastoon pantavaksi. Väärä merkittiin klltolllauudella aanduksl, vnstnlauudessa tarkoitusta varten perustettavalle järjestölle luovutettavaksi; 6) että Suomen Olymplnl»ilnen Kor'ltea klrjelnässään 29/12-26 oli Ilmoittanut myyneensä Pariisissa olevan urheilijoita varten rakennetun anuiiar-ikennukaen Ja että erinäisten kulujen tultua suoritetuksi myyntlaumnaata oli Jäänyt Smk. 1144:40, mlfucä suiiman 3VbL klrlelmän ohella klltolllauudella *11 vaataanottanut;

6 7) «ttä Suonen Nyrtckallylllton klr.lolr.ä 4/12-26, ko^kava Volnmllulihduss*»nnonHlkalsastl Julkisuutaan sautattua TtTIrlla tahtyä yhtalstyötarjousta Jn Jossa llnoltet-kn, attal tkmä Julkisuuteen snattnnlnan ole tapahtunut Suonen yrkkeilylilton taholta samalla kun klr.leltnäasä lausutaan pnheksxir.inan SVUl:n /\2 asins- BH taker.un piiiitöksen Johdosta, merkittiin anntlukal. Tohtori l^hi us' ton Ja Suonen NyrVkeilylllton puheanjohtnjnn, maisteri V.Smedsin selityksen Johdosta Ja Jtilkinräisan Ilmoitettua, ettei klrjelmäsas oleva pnheksurislnusunto Inlnknnn sisiilt-nyt Suonen Nyrkkeilyliiton liittojohtokunnan pästökseen, päätettiin lähettää ST.1:n 4/12-26 pfiiviitystu ktrjalrniistä mainitun liiton JtlJennös puheanjohta- Jolla pyynnöllä sandr liiton virnllisan piiiitöksen aoellyttämli vustaus; Ja I o^.-," ejbtlö O) ottii Asunto-osdkeyhtlB Simonllnnnn Johtokimta oli 11- moltt«nut koroittanoansa liiton huonnuston vuokran 1, 1-27 lukien Smkraan 4.041, ali 2:50.eliömetriltä. (lusthjhksl kyseellisen yhtiön yhtlökokoukseeb vnlittlln liiton toln.iatopaällikkö. iismassa yhtaydassii liitto Johtokunta ariiiin sen tietoon saatetun suunnitelman Johdosta lausui niallpltaanuiin, ettei se puolastann pida sallittuna porrnstllojan muuttumista plij-ustuksisth poikkeavaksi suka että vuokran koroitultalsta on ilnoitottava alkalsenmln syksyl- f 'j I lä tulo- J" ruenonrvion vahvistamisen tfilcia, päättäen liitto Johto- <1 t*, i* kunta snmulla sinttna Jiilkln:.älsen kantrinsa Asunto-osakeyhtiö Simonllnnnn tietoon, ehdottaen, että inahdolllsiata vuokranuutokslst«piiiitattälslln osakeyhtiön s -yskokouksessa. Jossa yhtiön tnlousarvio olisi vahvistettava. 9) MarMttiln pöytiikirjnun, että l:ustnnnu«osak9yhtiö Piiivul- 1«tolmistopuälllkön toimesta oli vuokrattu toistaiseksi yksi pienistä kokoushuoneista 400 markan kuuknualvuokrasta, ehdolla, että I 1 huone iltnlsin klo 5 Jälkeen on liiton ku^ttävissa. Hyväksyen toimenpltaan liittojohtokunto samalla päätti, että vuokrankoroltuksesth Johtuvat llsämanot on korvattava tllblsuuden tullen nikäli mahdollista koroittui alla liiton vvjokralaistan vuokria. 4.Vi; k^.'-..^ohtn.ian KMldtJM^ F-*Mna n. Lilttojohtokunnan vnrspuhaanjohtajnksi vuodaksi 1927 va- Niiniluoto. littiin 5 5. Verkittiin pöytäkirjaan, että v.1927 oli anottu luotto-

7 pllsttejk Valtion rnutntslllii SOOU markalla, nlnkti toinianpltean Olynplajaiselle komitealle, lllttojohtokunta pani asian kokonali liittojohtokunta hyviatayl. iii Pltäan «uotf-vana, attä liiton rnhnvftrojen jn kirjanpidon hoito kokonnl8uu(i«83nan tnp«htulal tolrlstosaa, päätti lllttojohtokuntn aaettna 4-mlohlson toimikunnan, JasönlnK Iialjan»n, Qrnnholm, I^n;? Jn änntnla, vllnftnhlnlttu kokoonkutsujana, tskamiiiin «hdotusta lllttojohtolcunnnn seurahvttun koko\u<«a9n liiton J«nlki.ll rahdolllsta sanalla 3-:ornan Urhallulehden klrjanpltotahtävlan uudallean JärJestämlaeatä Jh nahciolllsesta yhrtlatumlsestii. Tiimän Johdosta rnhiatonholtnjhn vmll sili^rattlln seurnsvrm kokouksaen, 11 r- Ij! Ijvtlliaii- }) & i (( to. a!<_ib irhya» V 7 J. Pllrlslnteerellla vuodelta 1^27 nnknettavan pnlkklon perustaet hyvskayttlln entisinä, 8 Vol-nlstaluntarknstsJa Vartia llnolttl, attä Urheiluopiston KHnnntuaosaksyhtlössä oli narkitty osakkeita fnnrknn arvosta Ja attu nrneljan t»holtn oli odotettnviss«50.0co markan riarklntä ttohiillinnon päätöksen mukaisesti lllttojohtokunta päät tl merkltk puuttuvan inäijriin, 116,500 miirkan nrvosta liiovutatann Jolta t^mscitoä» mahdollisuuden muknnn, tarjoamolla niitä aa m.m. mvillla urheilujärjestöille. os«l:kelta, annltllas* licitstajlksl Uvnalluoplston Kannatusosakeyhtlön perustavaan kokoukseon valittiin I«vulahtl, khljnrian Jo niiniluoto Puheenjohtaja selosti Suomen Ol:/jnplBl«lsen } onltenn knassa käytyjä neuvotteluja, Joitten aikana k.o. komitean taholta oli esitetty, että niin keräys kuin avustusanonus valtioneuvostolla f ollal järjestettävä yhteisesti, Jolloin valtiolta anottavasta sum-1 masta SVUL saisi 25!? valmennustarkoitukslin Ja kerättävästä mää- I. rästä 50%, Jos miiärä ei yllltälsi markkaa Ja sen yli menevätlä osalta f5%, liiton hallussa olevat siniristiliput riijtytäislin v.1927 Ja Olymplalnisen Komitean liput v.1928 sekä että SVri huolehtisi suunnitellusta syvennyspainosaa painattavasta kuva Julkaisusta. Hyväksyen periäattaessa ehdotuksen ja yhteisen karäystolmikunnan asettamisen. Josta päätettiin ilmoittaa < S8i

8 rtudassnnn pöydklla asurflavaan istuntoon» Toin* atopäälllkkö Siint«lan llnoltattua rwlstsrl Lauri Pihkalan olevan halukns «sltt&nään lllttojohto.runnall«olympialaisiin kisoihin osnlllaturilsta koskevia Ja riahdolllsastl myöskin k<>rhy8ky8ytn:;k3«n äslttelyyn vaikuttavia ajatuksia jn i:.lellpltelta, päätettiin p-ttäii irinlsterl Pihk«l«B.lättäniian AsltyHsen-- aa klrjnlllsaatl lllttojohtokunnan Jäsenillä hyvissä ajolsna ennen seurnavaa kokousta, ällel nalsterl Plhknln olisi halukas tähän, niin pyvdettälalln hun«t henkllbkohtnlsestl lllttojohtokunn»n kokoukse-sn kantnnnaa aelostanaan. 3en aljsan lllttojohtokunta el khtsonut olevan nlhetta tolatalsekal köfintys JnostoJohtokuntlen puolsen tor oltukaejla tiedustella niitten tnlellpldetta onnnottoon nähden. 10 5, vuoalkertonua. V.l'^sr vuoalkorto; ua puut»' tlln painattaa aai.aan tapaan ^ kuin edellisen vuoden, Iniltenkln runannnnnlla kuvltul aella Jo yleisellä esityksellä S^/Tri,:n uphellutolnlnnaata mnlnlttuna viionna. tm ik» I ' t> 11 S. i ttphn 11 innon l-'tkoko' n. Lllttohalllnnon keviitkokous piiätettlln pltuä mmnilaknun 26 Ja 27 p:nä. Kysyrnys ylinääriilsen kokouksen pitämisestä 19/2 Lniicieaaa Salpnuaselein hiihdon nllfana pantiin pöydälle aeurnnvnnn kokouirseen. Ittoko]' 12. Piiätettlln esittää lllttohslllnnon kevätkokoukselle, että llllitokokous pidettäisiin lauantnl-lltnna 4/6-27 IX:nnen y- lelsen voi 1atelujuhlan yhteydessä. Sanniin esitetään, ettei liiton 3-v otlskertoruatn painettaisi, koakn EO-viiotlsJuhlaJulknlsu v"sta äskettäin on 1 lestynyt. Kysymys muista esitettävistä asioista pantiin pöydälle toimiston valmlsteltnvnksl. Liittokokouksen yhteydaaaä toimitettavan analoi.ierkln Jaksmlaen Johdosta päätettiin ykaltylaklrjeellä tiedustelin piirien Ja Jaoato.lohtokuntlen puheenjohtnjllta kenelle he mahdolllaestl ealttävät merkin ai.nettbvksl. 13 S. tllttojohtokunnan vlrajllslkal edustajikal 16/1 pidettävään urheilujaoaton Jaoatokokoukseen valittiin liittojohtokunnan puhe«njohtnja Ja varapuheenjohtaja, Jnljta enalmalnlttu aeloataa kokoukselle liittojohtokunnan toimenpiteet asiassa, aamall«lllttojohtokunta piti tolvottavhna myöskin muitten Johtokunnan jä- ( m. U

9 s«nt«n noin kuin viln«vuoften.lifaantsn IkanKolon tilalauuoeiaa. T^ljiiJlt i 14 J. Uusiksi jäsensb^;rfilk«l hyviiksyttlln Sortnvnlsn oerilnhsrtn Urhalll.lst, Ir,pillahdan Isku.1«Unnuknn ssartan v-,1n u-seiir» ijuk- «t«15 J.!ton aerkkl. FSiitettlln hnnkkln vieläkin uusi SVtri,:n r»rkklä koskeva ahrtotus, Josas klr.lnlmet 3VUI- olisivat kullatut J«Josts reunus ' olisi kokonaan poistettu. 16 S. t.1 oi biapilkulo. T.lltto.lohtokunnan jssenen Valju sen ehdotuksesta päätettiin suorittaa tolmlstopfiiilllkkö Santnlalle kirjoituspalkkiota amk. looo:- hänen 20-vuotls.1ulkalsuun IclrJolttamnstsBn artlkke- ]Ista vontfitcl^lfct^ ; pupy.;"" JaostoJohtokunnille päätettiin huonauttnn, ettö niitten palvstuksossa olevien neuvojien tulisi suullisesti selostaa tolrlntannsa»rl piireissä piirisihteereille, Joille myöskin ajoissa on lltr.oltettav» piirin alueella tolnieenpantavlsta l-rursselsta Ja neuvonthtilhusuukslstn. Pöytäkirjan vakuudeksi; Vt tl ta ' I

10 'V Peytiilclr>" pll«tty ävulin lilttojontok\mri«n kokou> a48*a 26/1-8". Snr.puvin». olivat liiton puheanjohtaja I svul«)itl, liltto.lohtokujumii Jiiaanat.faivboli.j J, Pk. N:o 2/1927. Uiti.lanan, Niiniluoto Ja :j«lulnen. Kalttell.lunu tolr 1 tolrdstoptttillikkö Santala Itfak Irjan 1 5..la pöytuklrjaa piti alleklr.loltthnut liiton sihteeri. Luettiin ja hyväksyttiin 9/1 plcletjm «.laillaan kokouksen pcytöklr.la, 2 I. < farklttlln pöytfiklrjaan, että a ielllaon kokouksen p«yti<klrjan 3 5:n 5, 6, 7 ja 8 kohrinn aokii 7, 9, n, 12, 1^, 14.la 17!n ptiktöatan edallyttiiirht toi: anplteat oli suoj-ltettu 3 ;,;n 2i-vuotiS" n. Toimlstopuulllkkö Ilmoitti, attu Suonen rbllolllton HO-vuotla- Juhlann 23/1 llltor puolaata oli l-uietatty omiltteluaähköshnorna, vaikka kutsua el ollut saapiinut. Lllttojohtokurita hyviiksyl toimenpiteen Tolrnlstopaiaili. ö selosti sunto-osskayhtlö Sluonllnnan yhtiökokousta, Ilmoittaan kokouksen pei-laitteelllsest.a syystä hyli.nneen kysymyksessä ol''ean porrastllan myyttilsta tnrkoittavan avur.:n vuokran koroltuks^n Johdosta tekemää asltystä, ehdotuirsen. atta OY. SlMcnllnnan talousarvio vaii-istattalslln «yi/skokouksessa, Josss myös ::i«hdolllslsta vuokramuutokslsta olisi pciatett vä, ai kokous voinut k iltallä, koska yhtlöj'ir.1estyksen muiiaan vain esityslistalla olevat otetaan käsiteltäviksi. Tämän Johdosta on asla esitetty klr,1nlllsesti OY Sltnonlini.an Johtoku nalle. 5 J. Imonlln- 'ill-lijrnufcosou. I.'erklttlln pöytäkirjaan, että pulieanjohtajr Ja toimistopählilkk» ovht Johtokunnalta «aaiiallaan valtuudella tarjonneet OY. U. Rlkkoaella löytyv^atä n. 800 kpl. käsittävaatä iniriatlllppurra«- tä Snk. 4:- klp:lta tulllvnp«asti Ualalngiasä. C 5. 1«idutkiinnan myöntänäatä urhellumääräfahasta vskai 1927 päätettiin anoa Smk. 400i»00:-.

11 7 Olymp. g^tto» Voslc«- Kaliterl Pltil««!«otanottoainr«Ajrat»iKlfta;ln Oly»npli»l«lilIn kitoihin kotksvaii ohalsen oiltyktsn Johdosta viri*l.1n ^f«ku«- M iiii I i n ot» oton ksnn^lle. kutsottlln lfu!»-<'nkln viitta k'»-ömiiksl, ettk Mahdollisten olrii-l«- lalivolfcto.lon js 4nno9 liksan aibout'«nm^ tulokfot on p«roni::in k^iln <1 r-->i 1 no"-! In Vivtottr'v» slasls'm) lllkxjitnlcn-vatustyhmrw P rvkkay^n edollürrblnlhut mlollpl»--i-it kn^ta- *, l'-lttoioht.t>ku'it,«pí<"'tt1 <ise»-tq<t ^-mioh'.son knm'1-^nn talremskn «b.-lohiista ^«^^'"^»'Iscn '^nnnsnoton «Iheiií «1-1«to1manpii-«ltü vs^-ten^ Kornit-«? Jíi'snníksl vouttlln F1Vik«1«, T.eh"insto j Lovkl.iVi»-!, v^ Irffinslntt-tii Á äjj-l E VÍ7'". kokoonkii I 9\i jane Ja hi>ner vnr'4p1 ov^onsiin uant'nl, 8.. Valittiin 3-ra]ehlii8n koir1 ' ra, Jtiaonlnä Levülnbtl, aljanan Jn StinMla nlus nvni'! rieuvotteleraan üuoiion 1 sen Koi 1 ean kanssb keriíykfian kfcytännöl llseatü JKpjostKmlaisstK 111 tto johtolainnnn 9/1 niriot-ssfc" ".cokoukse-iss hvvk'ksvtt-jen norltattel'lon uka 1 san ;. I<4 i'aljan^n esltettys I! 111 o Jo'^tokufnan koknnkgo^aann 9/1 asettnman ko»'"!'.'iin «'^lio.l.n'csan Ulton Ja ;.uo."ien Trhoi ^nlo^^iiin klrjanplt.otehtkvlen aokii ka-'i'.nholdon yh'llstünlnoatli, IIIo Johtokunta pj">>t1, e'tk kys:nnykaoit3ii olava lllton Ja l'rhetlulobdon tehtj-vinn yhdlstümlnan l^^lton ^H'iastonholtaJ^n tolneonpanijrsna suoritekaan hatl Ja tol'ionpltee'i mtihdolllsastl nl onttanjit henkilömr:utov.39t l/.'s. i -T' sn. ahastonholtajan vuoslpil-cklokgl v.ia27 mührkttlln 5jBk. 3000:T 1» valittiin rahnston^oltajoksl Lf>n Kya IMttohiill Innon yllr^si rr-'l sos ts kokoukaoata Lahdisaa Snl^nusaeUin hltoklsojen aikana 19/2 hylk'ttitn, koiska kokousta ol Iv-v, 1 t tn pidetty tanpealllnena. 11,. Hyväksyttiin urha1lujaoston Johtokunnan laatima Kalevan mal:» Jan säsntöehdotub esltattiviksl 11Ittohnlllnnon va^vlatattavaksl. 12. lin-jti. Voimistilujaoiton johtokunnan Suomen lippujen hankkimista ko3k«va «alt:«pantiin pbydmlle kiiatann';tarvlon hankklialsta varten, Samasaa yhtiydeis* tolmlstopiiiilllkkö esitti harkittavaksi, eikö olisi sjrytit hankkia liitolle oraa lippu. Asla pantiin pöydille.

12 ItlnKt rott- T pncn IS i. Ruotsin ptlnllllton teirammn N.f.TI.jn totmlnnan j«tk»rt«t«lco«kev«r. Itfktan Johdosta lllttojohtolcunt«päkttl li«n:.«tt«a Ifv- ^«ii olevan Hiton toinlnnan jatvc^itilst» J» hyvkks^fi p«ln1 J"i'«ton Johtoloinnan «aiarsa tekemän piiitökoen. 14 S. Vuslksl Jii.nrs^urolkfi hyykvsyttlln: Keakiiflrndan Ttr^isllu- 9<jura, iy^lni»joki; v- Ja u-smm Ah,1o, Pyhlijprvl (01); Imon Kiri Ja YI if-onvar.non Nain Urbollljat, Sakkola LI It to Johtokunta pktc^tl toimisto MBlllkan «sltykaeatk t-jsttm«hiton kirjakaappiin lasiovet. t t Mit ' 'I r- * PöytMklrJan vakuudeksi: liite. - -t ~ f

13 SalalMB. OMBOttOMi«lyaplalaiaila kltelliln. ^Inm«* Ilht««aiiU, attk tamnoatautumlnab «itaplalalalam ltta«la««'j ai ela urhalluallbnkaaia t*"kcttua, TaHn ainoastaan kala* aan adlattelaakal* lybakln alltk volnane olla ykatalalltfu, attei aan, mlm ykalaa«ouloaa Ja yhdaux kahltyaaataalla»n tarpealllata Ja vfittmirntnn«««rhallualiuntera adlathgilaakal, ahdottomaatl tarvitaa alla alt«tolalaaa elolaaa Ja toiaallm k^ltyaastaalla, ra«n attät aa pklavaatola vol auuttua tmiakal Ja haltalllaakai. Vaikka alia ylpalnä tnyonnicrmra, attk aduatavlan urhailljolttaama aavutukaet olynplaialalaaa klsolaaa ovat arlaomalaen tahokkaaatl, aanollir- nko kuloyslltoflb lailla levlttknaet ur>ialliiharraatuata kanaanna kagknu* dasan, ai alltm aeuraa ILnan suuta, attk na Jatkumatikln, Ja ainakaan ykaln olltlvat tarkoituvaoirukali^an kein«nyt, kun kaakanvlljalyaaataalta ollal il'rrrttkvk ayvkinuokt-aukaeea Ja pksstkrs luodiaan urhallukulttuurla, Vi.lon JflJllla Vratii krlhi»<i«b, -»1 alltk ola hr«%y«,»aa««hli^ Vc. fukholinaaaa aaarutattu neneatya antoi urhalluaxkafiilanma Yaltavaa ayaltyka>>n ataanpäln, atidottor aatl auur 'mntan, kuin Antwarpsnln voitot» Ja vaikka farlsln ratki auodoatul ulkonalallta tuloksiltaan adaltkjlkkn vlalmkln loiatavannakal, «n aen markltya urhallualäriiii»«kahltykaalk, raralnalataa kilpi^-halll.lolttan piirlk lu''uunott'unatta, arvostaltata Jolsaankin vkhklankal. «o<*«r t«tl,aalchtk valkaa kuin aeidkn on kurltalla urhallualmntkm«viuhtlln pkäayk llmanr Tukhnlrar gynhyntä, on naldkr kutltalla, ottä a* olla5 knralnyt amirrt»k«ftn TahinJroa slltk, ettk ollairirra JK?(neet kokonan yola P' Isistä Ja aan koriraukaaksl tyytyneet T»ln ottamann slvtnnenn«aaa Mt»- povia kisoihin, naa«ttaluun Ruotain kanasa J«n.a* Varisin kiant «vat nallia aplaoodi, narkkltapmua«liidin «'^'' itys on mailla alvari ttltktö» 'sim. V» a>»w>a He lm «ign 11 an In 1M2» Sar-alla tavoin mlalllmvlftua«t u k.'iyttlten»n aoldkn koatattava anntkolta tahdk Itaallaaana aalvskal, «nlre «ilualknikllaana hyotyk alltk, Joa»tar^ a oaaa «fatepd <mln klsolhl^ On olatattatlaaa VnVsl mahdollisuutta: I) nanaatyvaamra Jatkuu, ahkkpk k' tttmkln, tai n«s) hävlttn^ia, liovamnln tai pahar>r-.in. Uallla«asK, kpllioeln todannlkfilaaaak tapaukaaaaa aalllk vlatatkkn pari koiaa ol:nb^aulalnn«atuksmi vilkkm, Jotka kuitanjrln ovat vlllattrpla Inia ntlsat alitt ykalnkartalaaata ayyatf, attk m«11u em Ulakai tetvtt«aambllb. ie urhailaaltatam JKlal annallaa«^ karkaakai, «atta

14 m M - lltmb )i«lk*k.l, talliini,i I rtt.elll.t«hülprgctkyji. Uaklksl«Jonka j«ur«b lmj«it«ilii«b Jt ahtlatmlnan tulravalral ami < ten nn>abllttksl TM Irkklrtyl«! «yttilkhilaaen tulatalauutmm. ntn Ja fturlaln JllklalkoJan pltllal rllttlk «pattmaan mailla, att«j*a ka^ta ma krkttnania Tolt^tarana olywplalalsliaa ulkoralaet kllpnllljaab«, Blln ampta FT«t7 HjrrlIrtlklTttfallte alltv Toittoja, anaa aaa artaa traatxmi»- lalailta «Itlelllallta Ja hallinta«xlnliti, auurasta ylalatatl puha- t^ftlrnan, rllttlrxv kaniatuata toiranpitallla lllkuntatottrlnnn aattaaa tnt-.i»uttwla«ikal laajalla rlntaeinlla, Mlkojnn Ibalsaa kaatl^lab dlen rakmtamlaakal*»iin, ulkt>'«lnar ia -ni-l al.^am o^jbyla- ]aln^ minaba «n vaatinut olmanuna alinm au^pln, attiaaia»uj UaTia ^tirttnnitt«lir-ban amaim, aen pyt-<w"lidln t ^pllruatuksla. JMlklmn-.idafln tapauksan, hlftldn awiraukaia on voikaa arvioida, la kyl- IM tiadjhira, aikk on auuran ylaiaiti anal vaikutalaa tappioidan J«hdoatairiatiinnaulitKol Siin«nyt olillt liin na manivmt minunkin rahani olrnplalaiiliatall«kuin lankkulab kaivooni Mutta vaikaatnpi on pkxtall«, tulialka tifank vaikutaljaa JKäaKMn yyayvkiaakal Ja lopulliaaati JKKhdyttMmK'n 8«iakin ainoan inn«atuktan, Jota auuri ylaiatf ^rkyiain»aoittaa «rhaié liia lnhtaan# i>l-"<f^alaiamton kukkat'^lnntfaiulfa«minä nneleetael paft» lään pahoin, btk Joa «a hmvilmma ol^/mpialalslaaa oiknin tiintuvaatl,attl Joa Kuran y le i afir na ruuauni^ohtalaat toivaet kki^alvkt suhtealliaaati a«a> ' invartaiaan pik)'u-wat ar loon kuin Ohttmonlz'n hiihtokilpailu i aa a, niin ihiellualmináitbra kaunia «beliaki inirtautuu karraaaaan Ja maldkn an vnikaa aada adaa aan ltlkaaa JXlla n pyatrtthibiaaen, aaati aittan pyraaiidin i^kantnaiiauao tarvittavia varoja. Kaia* aa aliatuva fla,ratiani,jolla FoidKn ylaiatena. Jopa aaianovaiaat urhallijat itääkin ovat raagaorannaat tpppioittema Johdoata Jalkapnllepolin liitto^otteluiaaa viittaa aiihaa, «t amra voi l^o^-taa aan oaaavan attaa oppia vihlovarwlatokin hlvlmlm* alia kay urtiaiiuaiiétiifamia aansatykaen nimaaai tmbutuainan tappiodiploriatiaab urhailualjinibmia adlatteiaakaitt.a* aaidlta ai auta teä kiaoihlb valtoati valnantunnina hm llba«tlb,teiroaaa, attv hitvl«val- '»faiai katona tftrvaalliaaati. Haan»- aa^tjilaii -^tla «1 kmicaan ktralot Kolnaaa^a atmi MMwUíkaaai «mm,»ikaa, adavfftstuullamn manattaly tüaak kyayiaykaoaa«on kialtlyiayka«tia. liia kanaa knin aailu ai vallia aik«auita dallttykail aill>aa almi eual «aimkkalntei j tmaan I M M K t Utyttämään valtet anuria«joumcojan «rhai])*al«1

15 - «- h n 1 fin hrvmmiftvrtyy Mldla agrt«ma elyaptalalaat 1111 m jo tntmm** IraakM- Tlljelyaaat«!!!«WuIutmi tahtmvibi, paaahteiassti klaltkytyk l«ht«iyiatl,aii- TolMlnalttelrTB, joka «analllalinniaaaakln tapaukaaaaa altolal '«Imarai«Ja huflmloair* nrkvololaaa markltrkanltcmn hetkalllaaan tehtkviiiin aakx allcl vaaralllslntaf nuvuttalal «1 ainoastaan auuran ylalaijn, vana, riatutu^jtlalaat riltiolllaat Ja ^alllnnelllaet pllrltnna alihan kxaltykaaan, attä urhallu on «inoaataan tai anal aljaaa«rekiaanltidlna maailman asnaatlomarkkimllla«ja «ittlf 9utirl ylalao aaa liikuntatoiminnan alalla syntlnal antaokal akaamalla naxi Jokn neljka TIIOSI raronaa ol'mplal^lallataan, aekif NT^MTMI««lukamaila Tolton smhköaanomla. him*r»iia h»»al«nnal Jaurl tiinit "oatofctana Ja aaktottuna" «stihda^ ylalafjn js arhellljolttan villlluc on urhollualmira-pia ikl- Tlrpiei ja Tnaralllalnpla llnlsltm. On aoltits, attk tmllaiaon klaltelaan plihtokasn taksmlnan m raralnkln snn noni1attani*.n«n en raakaa tehtävk, varalnkln kun aa 'i koaka klpaimln ^ if^kaan tekijöihin, vann >tktil7ld In urhallljoihin. Malila Johtajilla aa on Tain ykal tapahtuma ruoal an varralla alkir^aailmna, Jota vn.-jtoln on maltm lukulain...in urheilijoita. Joilla aan totauttamlnan markltaea korvaa- siat* omien alttmyaten rlla tmmlatl. Ajatellaan vain Jettiin Hannaa KoleL al3tv, jolle naratontoltto ollal tlnianttl kruunuun, tai PaaTo lyjoläk, Joka tuakln tolata pyatyy 10-ottalua Toltta-aan j.n.e. Mutta kalkeata huollntttti tmiiim näkökohta on sittenkin slvuaelkka, joka el aaa vxlkuttaa pcxtahtii 'lan totauttamlata tavoittavaan ratkaisuun - niinkuin el mahdollinen alaa- I tukka aa olla mssritxtkn«tekljmntf aotapäklllkun ratkalauaaa. I My{3akla on myonnettitvtf, ettk an valkaa tityaln aelvxatl ar lolda ahdotatun : r«tl aiaun kantavuutta! mlaak mkt In polajxhtnlnan alheuttalal maaennuata ur- 1 HtllijaplirelaaH. SlkK mysakhto voida matemaattlaella varmuudella todlataa, «ttx menettalyllm anavutattalalin poaltilvlm a tulokala. Ont\ea\ analimvklb Tnma, «ttel auurl ylela» kakltkltijit helilttmlal ylalahyödylllalln urhallutn koit kalin kuin murto-oaan nllatm vnroiata, jolla ae kahnattaa olyapl- I alaiaratklm. Ja edellän on varmaa, jul aliiriiiiliffjill»inunmii»n«t-ivp.-mtaan hydtyt. Jollei aitm aaltelul alkaaaaa valoaaa Ja ylaan»«[holr^gta olkato«ilmltthln auunnlllaan aeuraavaan tapaani Otikautaan, etti kleltalnan pkstöaa on tahty* Tlato alltk on annattwa laalle hyvin paruataltnna Ja Tolaakfcaaatl vatoavam,ealn.aauraavaala«11if^ julki lauaiaaaaa. ailnl tm analnnaia aikaia«iplla jrlvclalln olyarlalalaniiatoibla vii-

16 - 4 - tm fonnvttkrm, «ttl t«h*7 pllittsa on raakaa. Ja aktllvlailla urheilijoin«tlfttyatt kahta raakaanpi käin alilla^joldon nhhnaaa ae sl tiinnu. Sllnl on adellaon tunauatattata, attl avul, ma olamma thyain tiatolala alitc, afett rlt«kilpailun Ja olyraplalalatan aata on khytitnnhaalt Succen urh«lluahbb«lla merkinnyt - Joa nyt tiiemin tartlt««o aallnty* «Itavasta-^Ina, tumlln rryönnytykaan antajina.(tltm!( ajatua altulauaoakai). la tl«dmnr<«nyhskln, mltl aaa- Tutetut Toltot OTat narklnneet köymn Ja tuntamattonan, milloin aorratun (1018 tai Joka puolalta ahdlatatun (19S0) aaiusna tunnatiukaltaki jkn* muallmalla Ja Blldl on verrattor.astl t«rk««' päjl^btalatunnon Ja Itaeliiottanukaon kaava- tajana kotona, Muttal.Mutta alttonkinf 1««nma aaa emp-ekä ajan mittaan voi Jat t«ti Bonoai BsaTuttaa Joka neljka trioal lolatavla voittoja - Joa n«nyt var^aatl n ovat "T^hK edellään aaavutettavlaaikaan - alllalkaa kiili\.kotoisan urhellualkmlbme kehltya on, alnavin auhteelllaeatl kitaottuna, i^aähdh^klírífi^a^^^ aihstiinlaekal tarpeolllaet tehtävät unohdettuina, lalmlnlyötylntf tai Jouta- -»yilaekal, ylkal arvioituina.(tätän valalii^takxakxl reallatlnen laaalaua oloaxihteiata kotona, vaikkapa JárJeatykaeasM ylhkültlt alas: 1) Ylloppllaanrbellna el o maaaakinn, Jin,U»^ln yllrayatön Ja «lymyatön erimerkki oaoltukaena lllkuntatolminnin»'{llyttmtästä ealmerkl^ts. 3) Ylloplaton volmlst-elulaltoa Ja volniiatelunopatlajakulta Ja oppikoulujen volmlatelu auurln piirtein ketaottuna 80 ajastaan IXlesa«} Toimlatalun tuntimkärm allnv, mihin ae routavuoalna aupiatattlln, 3) Ml'niitatolmlata kanaakouiulaaa laiminlyöty, aanol/i nuorlaon auojelukelnona J.n.e,4) Leikki- Ja urhellukenttlk rllt'hnjittötnäati, puuta ohjaa- I Jlsto j.n.e. Me^W ^n ílkh'aamplen olymplalalanuistojen pohjalla Ja muutenkin elvan kyllikai Lmoataata ja harraatuata. MellM ah «ain haaklttava nuotllalauukala Ja ohjaiiata aen arraatukaen noudattnnlaeen kmytännfaaä, [niin tth urheilu voi muodoatua kanaalllatavolkal (alla ohjelma ylalaeatdl t: mnlhä alla el ole käytettävlaaä kyllikai voimia»ikä varoja aaks Toiolyir.plalalaeduatuka^n rj"-.. JürJeatanlaeen että liikuntatoiminnan alvyttirj"-.. '^ e kotona aellalaella teholla, ottä kanaaatanane tullai todella urhailu- iy j Iti täytyy meldlln rajoittua työakentelamh-in T Ü É Í I I I I lulliin pädmiuirllm T «- ^ 'JUaiiaokal. Jfe olonrne tiyain parill«alit«, ett* tkns työ tulaa oloinaan hldaata ^ ^Walolata Ja ettm txtl pkütoatxmra tullaan aakaraati arvoatelemaan aii- ^IttaaBalla, etteivkt olymplalalakuathnaukailta akäatyvkt rarat aaiakaan BlaMlaan urhelluelllinmnbia edlatkmiam hyvlkai - ylelaö "tie««", nihln tahtoo antaa kannatakaensa - Ja attc 9aoBil alla ayyttl auotta JIK aitl

17 - 8 - le^ele lll«* johon ailll tn cllalsuus olyaplalalalsta Ja «tm urhal«v««t p«lajk<»in«n olymplalalalata en eputateiaiiiliata. vaataavnai «aaltoaljj^ TNrkatfmpäll kuin teh'in/bbbhs reklaamia saaatarrna urhatlulla, Jonka laoa at aataa san olyaiplalalalaaa nlytatty«lalatavaa ulkokuorta,. ' 6 / iuairalla urheilun harjolttarlnen enlan alintnpojmi ttrdtttitaiaakal«an lalilln on pflkttktxlaestl tehtmtn loppa alit«aatl noudatatusta nanrttalyta- Ttata, «ttä auomon urhellia on käytotty ainoastaan tai enal alj^aaa rakin vnl vaunu Jan vetitralaaen kansojen urhellukapnetqallaaa, mutta aenaijaan lalr-lnlybtö aen kiyttö kotona peltotöihin nllll«hylalllk Ja.yttillä aarollia, Jollia ykaln ae pyayy TetXmtt.tn auran Jn KeatS täasä erlpuraiauu- n den Ja raalstumlaen maaaaa. Ylempänä on luonnendlttu moldän ohjol'arvna pä itohtävht t 1) Ylioppllaaurhullu Ja yleanaä liikuntatoiminnan elv:attäit'lnen aon aivlatyneiatön koskriudeasa. Jonka ealnorkkl THlJoittaa mnodln roinalla. - 2) Ulkuntatolulnta pafanimalle kani^alle opplkoululsaa. 3) Kanaakoulut» 4) urhellukenttll, 'olttojen»e^kltys kotona I rajoitu *aln rehenteleväiin hällnjiän, vaan i;^" on tekojen terve kaikupohja, ttl nhaueja (f«n.e* 5) Volmtatelunopettajlen aek^erua- ett!( jatkokouluntpid ajanmukalaelle kannalla«8)vapaaehtoisten Johtovolmlnn konluutua«kun tänä otijelira en toteutettuna ja melllt on takuu allttf, että urheilu Ja yleenah 11 IVimtatolinlnta alkaa aon tulokaena juuartua nuorlaoa Ja vii( Itellnn varttunoemman);l väeatön elin- Ja a latuatavolkai, tolnra taaj lihhtä olyr.tlalalalln, sillä ali oin el nahdoluattjn olympialala- nlll- imiualla kuin tällainen Julistus laaketaan lilvveelle, on valailatauduttava Jatkuvaan tolr.inta&n. ttialnnäkln on Inatruoltava kilkki alidolllanatl kysynykaeen tulevat u ellljat ymotärtämäiin, että varain rahdol]iaeatl oaanotoata aittakin tutoul, sitä varmemnln, kuta parenn>^*aaa kunnosaa he ovat anal keaänä >8 otteluaaa J.n.e» Valjrennua kohdlatettava maaotteluihin» Vielä tärkeäaipää en aaada auuren yleiaöb kantaa aduatavat aanomal*tlmlehet käyaään, ja niin vllpltttjninä kuin suinkin. pä^tskaea kimppuun. Joa 8aada'in aum et valtlolllaet lehdet yhtynä in althen nuottiin, 1 ä parempi. Aala niin tärkeäkal kuin suinkin.» Maaottelun Jälkeen myrkylllaiä laakelala, miten Suoicl volal onniat»"«ol.mplalalalaa* j.n.a.

18 -i- y»lcv«7k«lln T«it««iln«n on holrtett«*«jäykxiti J«plrtlttrNl^tl. Mt^-.Sksant«on aysa llmoltattat«a^ki I«naainvMlla«Ila atti Hollufi- D^n komitean«j«ntflll«mlvumannan motlveerattata aits myas Tllnalcai bapmhtunallla «hjalt.an uutokallla maldxn Tahlat^okaflimra Ja mltoa moldän on nllrten»iiokal uudastl JärJeatettätvK TolraajnBe. On to<1«:inmk8l8tii, att.«hollannin roat^aaraa Ja ryhtyy neuvotteluihin, K.O.K kln vailmlohanä aakr; takea asltykalh ihplomaattltlotäkla. 81 ol<» myfiaksin maridotonta, että kotona auurtm ylfllaön rnll-gtua, kun Bö likaa uakoa pkftskaan JSykkyytaonCalnakln hiihtäjien polaj-iiialnan ii i -.i 'rl ii J t«l"lol^'^^lalalal8tal) alkaa tuntua, attä a e l:*y Brtuakunnan Ja haliltukaan klappirm ja ett* phtavsltl taholta tarjota-n takaat Tultlon tehokkaaata myöt.ävilkutukscata ohjelman t.otsutttjrlsakal. Silloin voidaan päättöä muuttaa, mutta aanalla «ellttä*, attel nyt anfis, inm aa on tahty näln mytjhäiin, ola tavnlllala maneatvkaen tolvnitai p«ii(;in"mlatlan tv.rvmininnn. Joa el takeita anneta, alt«paraninalla ayyllh voimme JMctÄyty«pola ja alta ykslnoinalaaniitiln vaaditaan volinajrr-o alshlaeen työhön. ~>emn hyvä puoli ollal polaji(ämls llx, että a«. Joa mft^än, tukatal pnlakarlatal»^ huttttiai/tmrna tandenaalt urhallljapllreiaak«koko t/!kkn au nnltaliaan vaihtoehtona voltalalln ajatalla menettaly- Jä, ottä lähdettiilsllq mukaan, rttj«iic*"'ula». Joukkuein (vain ylelaurhelluaaa 3«palnlsaa), aiutta keräykaesaä pä itettälalla.oiva»«kiiyttä«2/3 karuyuaen tujoksiata alaälatfi työtu /arton. S i i s samalla veroima ation an omaa u r h e l- jlueiimiin hyvtikal. Minun Bleleatiiil ttena on «pl -'y»paat»lnan mtiot», «utta 1 ielislaonakl:i paranpi ki;ln atjlnpäln ottaa osaa olyrrplalalallb. lauvl ilhkala.

19 PV. n:o tfll PöytÄVlrJa pidetty HVULm liittojohtokunnan kokouksessa 23/2-27. Saapuvilla olivat liiton puheenjohtaja i^vitlahtl Ja lllttojohtokunnan J!is<»net aritnholbi, Lang, Lehmusto, Maljanen, VKkelHlnen Ja «Uniluoto. Ealttell9iina tolirl tolmlstophhlllkkö Santala Ja ppyklrjaa piti allekirjoittanut. 1 J. rtaklrjan ^syblne'n. oltuaaslat. Luettiin Ja hyvhksyttlln 26/1-27 pidetyn <J«lllaan kokouksen ppytäklrja, 2 J. Merkittiin pöytäkirjaan, että 26/1-27 pidetyn kokouksen i/ 5$ sn 6, 13 J8 14 ph«tbkalen edellyttär-ät toimenpiteet oli suoritettu. 28, Samoin merkittiin pöytäkirjaan, että Levälahti Ja Maljanen olivat olleet liiton edustajina ls/2-27 pidetyssä Urheiluopiston \j Kannatusosakeyhtlön perustavassa kokouksessa. Jossa yhtiön hallin- toneuvostoon valittiin m.m. Levölahtl Ja «Uniluoto \' "".ien Volmlstelujaoston Johtokunnan tekemän esityksen Johdosta lllttojohtokunta pästtl ostaa OY. Urhellutarpelden ^arjouksen perustalla 20 kpl. Suomen llpruja sekä nmtä varten sällytyslaatlkon. Tarvittavat varat otetaan talousarvion IV moirentllta, arvaan.attoir.at menot. 4 i. ankhtr.lnen Toimiatopäälllkkö Santala llirolttl tiedustelleensa Suoren Käiltyö;iystävlltä liitolle hankittavaksi esitetyn lipun hintaa. Jonka mainittu liike oli Ilmoittanut n. Smk. 3000: :-, liikkeen samalla luvatessa toimittaa lippua koskevan pllrustuaehdotuksen Ilmaiseksi. Vireillä olevan erlkolslllttokyaymyksen Johdotta asia pantiin pöydälle. 5 S. j'erbys. M Llittolohtokunta hyväksyi kokouksessaan 16/1-27 asettaman-' J«/' aa toimlkunnaji Suomen Olymp. Komitean edustajien välisessä neunflteluaaa laaditun, lllttojohtokunnan kokrtukaeiiaan 9/1-B7 hyväksymien peruatelden mukalaen olympialaiskeräylrmn järjestämistä koskevan 0. Kin Ja SVULtn vällaen soplnusehdotukaan, Joka allaklrjoltataan i lllttohalllnnon kevätkokoukaaaaaan pmätattyi ^lymplalalalln klaolhln oialllatuglaaata.

20 aoplbuvaen «d«llyttjiirään kepkyatolnikuntaan lllttcjohtokunt«valltal LevHlahdan Ja kaljaaen. Samassa yhtaydeasi alkalsamr^an keriiystolinlkunnan rahastoahoitnja Lang SAloatl Johtokunnan pyynnhstk viime ker!(yka«n tllltystit, lliroltta«n sen lopulllseatl valirlatuvan ennen 11 Ittnhalllnnon kevntkokouata. 6 i. É t«1 T l t- r- Llrraaottolun fi-buofsi ttrs., [ '^h»]. I Innor b tkokoui. ttohalllnnon ponpono Í LiHrJa, / Lllttojohtokunta hyväksyi 2P-29/11-26 TukholDasati plpalnl/ dettyyn Suomen Ja "uotsln väliseen/maaotteluun oaalllstunoen Joukkueen Smk :11 nousevan tilityksen Lllttohalllnnon kevätkokous 26-27/3-27 päätettiin alol» taa lauantaina klo 1 lp. Ja sunnuntaina myöhenmin määrättävänä aikana. Paitsi sääntöjen edellyttämiä asioita esitetäh-n iuttohalllnnolle 3VUL:n jaostojen muuttamista erikoisllitolksl Ja Suomen Urheilun Keskusliiton perustamista koskeva kysymys, Joka käsitellään lauantaina 26/3. 8. Todettiin, että lilttohsllintoon oli valittu erovuoroon Joutaneiden Lahden edustajien piiri tilalle seuraavat Yrjö Durohman, henkilöt: varalle J. Hillo; Perä-Pohjolan piiri P. Räsänen " S.Murto; Pohjois-Savon " I. Keinänen jj A.Räihä; Porvoon " L. Anttila Tampereen " E. Tavastila " A. Vustonen; Var a 1 na 1 s - duom en " M. Mäki, " A. Karlsson; Viipurin " U. Lampen, " O.Mäkeläinen; 3PI A. Eklund, n. Jar.s«- JmMtaai Hiihtojaosto T. Aro ''O''' " Y.Wahlroos; Poikaurhellujaosto L. Tanner, " A. Tynell; Pesäpallojaosto V. Oaola, " L> Ruohola. 9. Toimistopäällikkö ilmoitti vuosikirjan Julkaisemisen 28. (i i- M tulevan maksamaan n. 3mk. 900s- painoarkilta. Vuosikirjan, Johon mahdollisuuden mukaan hankitaan ilmoituksia, tulee Ilmestyä hyvlsy sä ajoin ennen lllttohalllnnon kevätkokousta. 10 J. ( I ' ( á! Ltokokoua. i h IX yleisen volmistelujuhlan yhteydessä Viipurissa 4-«/«-27 pidettävän liittokokouksen palkkksl hyväksyttiin sikäläinen seurahuone. Kokouksen aika määrätäkn myöhemmin Juhlan yleiaestk ohjelmasta riippuen. Paltai toimintasääntöjen edellyttämin asioita pmätetti» ' lilttohalllnnolle ehdottaa, «ttk lllttokokoukaesaa k^falteltmlaiia Inalnttöri Y. Sainia«n aluatana kyaymyns "Mihin suuntaaa ollai ur-

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. :

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : » Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Käkisaimi 1923 Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : suomalaisen Naisliiton "Jaakkiman osasto R. Y. säännöt i Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Naisliiton

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää uutta tietotekniikkaa ja teknologiaa soveltavan taiteen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18.

VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18. 1 VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18.00 Katajanokan Upseerikerholla Säännöt Yhdistyksen, jota näissä

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja muodostaminen Työhuonekunnan nimi on:... ja sen muodostavat... työskentelevät... kuuluvat jäsenet. 2 Työhuonekunnan perustaminen, tarkoitus ja toimintamuodot

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa. Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta 1965

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot