TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET"

Transkriptio

1 TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET JA SUOMEN AMMATTIYHDISTYS. TEN KESKUSLIITON (SAK) r.y. KUUDENNELLE VARSINAISELLE EDUSTAJAKOKOUKSELLE EDUSTAJAKOKOUS PIDETÄÄN HELSINGIN TYÖ VÄENTALON JUHLASALISSA ALKAEN K E S K I V 11 K- KONA 27 PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 1951 KELLO 10

2 Oy. Kehityksen Kirjapaino, Pori, 1951 tf mxjit,.-jjt»jj^-- j imbh>,,i.,i, Hl, iimfovmtvm^fa***^^

3 TYÖJÄRJESTYS Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto (SAK) r.y;n kuudennessa sääntömääräisessä edustajakokouksessa 27. ja sitä seuraavina päivinä kesäkuuta Kokouksen alkutoimenpiteet: a) Kokouksen avaus. b) Kutsuvieraiden tervehdykset. c) Kokouksen laillisuuden toteaminen. d) Edustajain nimenhuuto. 2. Kokoustoimitsijain vaalit: a) Puheenjohtajien vaali. b) Sihteerien vaali. c) Pöytäkirjan tarkastajani vaali. d) Ääntenlaskijani vaali. 3..Kokouksen työjärjestyksen ja kokoussääntejen hyväksyminen. 4. Valiokuntien vaalit: a) Järjestävä valiokunta. b) Sääntö- ja järjestömuotovaliokunta. c) Menettelytapavaliokunta. d) Raha-asiain valiokunta. 5. Kertomus SAK:n toiminnasta vuosilta SAK:n sekä sen lehtien "Palkkatyöläinen" ja "Löntagaren' tilikertomukset vuosilta Vastuuvapauden myöntäminen työvaliokunnalle ja valtuustolle, 8. Katsaus toimintaan vuoden 1951 aikana., 9. Palkka- ja talouspoliittiset kysymykset: a) Palkkapolitiikka. b) Työllisyyspolitiikka. - c) Verotuspolitiikka. d) Maatalouspolitiikka. e) Henkisen työntekijäin palkkaus. f) Sosialisoiminen.

4 4 10. Muutokset SAK m sääntöihin. 11. Muutokset ammatillisten paikallisjärjestöjen sääntöihin. 12. Jäsenmaksukysymykset. 13. Järjestömuodot ja Iiittorajat sekä jäsenyyttä koskevat kysymykset. 14. Järjestö', valistus- ja opintotyö. 15. SAK:n kansainväliset suhteet. 16. Sosiaaliset uudistukset:, a) Työaika. b) Vuosiloma. c) Ammattientarkastus. dy Luottamusmiesten aseman turvaaminen. «) Ammattitaudit ja tapaturmat. 1) Sairausvakuutus. g) Eläkekysymykset. h) Naisten sosiaalinen suojelu. 17. Ammattiyhdistysliikkeen yhtenäisyys- 18. Rauhankysymys. 19. Työehtosopimuskysymykset. 20. Itationalisointikysymykset. 21. Työmaaterrori. 22. Nuorisoa koskevat kysymykset. 23. Sekalaiset alustukset. 24. Edustajain päivärahan suuruuden määrääminen. 25. SAK:n puheenjohtajan ja toisen puheenjohtajan vaali. 26. SAK:n työvaliokunnan vakinaisten ja varajäsenten vaali..27. SAK:n valtuuston jäsenten ja varajäsenten vaali. 28. SAK:n tilintarkastajain ja heidän varamiestensä vaali. 29. Kokouksen lopettaminen.

5 9. Polkka- ja talouspoliittiset kysymykset: SAK: n työvaliokunnan esitykset lähiajan toimintaohjeista, talouselämään liittyvien kysymysten hoitamiseksi. ESITYS N:o 1. Yleinen palkka- ja talouspolitiikka. Kahdessa edellisessä edustajakokouksessa on perusteellisesti käsitelty ammattiyhdistysliikkeen periaatteellista suhtautumista siihen, millä tavalla maamme talouselämää olisi hoidettava. Kuluneina edustajakokousten välisinä kausina on ammattiyhdistysliikkeen johto pyrkinyt käytettävissään olevin keinoin ja voimin toteuttamaan näin vahvistettuja suunnitelmia. Huomattava osa asetetuista tavoitteista on saavutettu ja eräissä suhteissa on niihin syytä olla tyytyväisiä. Toisaalta on toteuttamatta jäänyt sellaista', mitä näihin ohjelmiin on'tavoitteeksi asetettu. Arvioitaessa syitä'siihen,' mistä Viimeksi mainittu johtuu, on aihetta mainita, että olosuhteissa on tapäktunut paljon sellaisia muutoksia kielteiseen suuntaan, että m&hdqlusuudet ovat muodostuneet rajoitetummiksi kuin miksi ne päätöksiä vahvistettaessa arvioitiin. Ennenkaikkea on syytä mainita, että poliittiset olosuhteet «vat. huomattavalla tavalla muuttuneet ns. porvarillisten voimien. xyhddstymisea kautta, joka on aiheuttanut aikaisempaa lujemman vastustuksen ammattiyhr distysliikkeen pyrkimyksille. Samaan aikaan ovat ammattiyhdistysliikkeen sisäiset ristiriidat edellisen edustajakokouksen verrattain suuresta yksimielinsyydestä huolimatta entisestään syventyneet. Syventyminen on tapahtunut juuri niiden kysymysten kohdalta, joista edellinen edustajakokous joutui antamaan päätöslauselman sen johdosta, että suhtautumisessa järjestöpäätösten ja SAK:n sääntöjen sekä menettelytapapäätösten kunnioittamiseen ei ollut löydetty yhteistä pohjaa. Päätöslauselmasta huolimatta on poliittisten, tarkoitusperien saavuttamiseksi osa SAK:n jäsenistöä toiminut vastoin SAK:n edustajakokouksen selväsanaisesti SAK:n periaatteista lausumaa kantaa. Tällainen menettely oh heikentänyt rivejä samaan aikaan, kun työnäni tajataholla on edellämainittua ryhdistymistä tapahtunut. Tarkasteltaessa edelläelevan valossa tulevalle toimintakaudelle jääviä tehtäviä, toteamme, että paitsi SAK:n perustavan kokouksen ja SAK:n sääntöjen maamme ammattiyhdistysliikkeelle viitoittamia periaatteellisia tavoiti teitä, on ammattiyhdistysliikkeen velvollisuutena lähiajan ajankohtaisina

6 tavoitteina ja tehtävinä ammattiyhdistysliikkeen talouspoliittisen ohjelman hoitaminen tavalla, joka pyrkisi suunnitelmatalouden merkeissä takaamaan maan palkannauttijoille täystyöllisyyden ja sen ohella mahdollisuudet jatkuvaan elintason kohottamiseen. Kuluneet sodanjälkeiset vuodet ja osittain sotavuodetkin ovat osoittaneet kenelle tahansa, että ainoa oikea tapa hoitaa maamme talouspolitiikkaa on talouspoliittisen suunnitelmallisuuden tie. Yrityksistä huolimatta ei vakavalle pohjalle perustuvaa talouspoliittista suunnitelmaa ole maassamme kuitenkaan onnistuttu luomaan. Tämän esteenä on lähinnä ollut se, että riittävän voimakasta ryhmittymää, joka olisi ottanut ohjelmana toteuttaakseen tällaisen suunnitelman, ei ole onnistuttu kokoamaan. Ilmeisesti palkannauttijain etujen mukaista olisi, että ammattiyhdistysliike kaikin keinoin pyrkisi myötävaikuttamaan tällaisen ryhmittymän syntymiseen palkannauttijoille turvallisen ohjelman merkeissä. Vaikka ohjelma ei ensivaiheissa täyttäisikään kaikkia niitä toiveita ja periaatteellisia vaatimuksia, joita ammattiyhdistysliikkeen tavoitteiden mukaisesti sille olisi annettava, olisi tällainen rajoitetumpikin ohjelma palkannauttijoille ehdottomasti edullisempi kuin jatkaa talouselämämme vaikeuksia kokonaan ilman ohjelmaa ja siten jatkuvasti ylläpitää palkannauttijain eduille vaarallista tilanteiden kielteiselle kehittymiselle otollista inflaatiotendenssin olotilaa. Vaikka tähän mennessä onkin onnistuttu estämään taakan siirtäminen yksinomaan palkannauttijain kannettavaksi, voivat konjunktuurit milloin taliansa muuttua epäedullisemmiksi ja siten syntyä käänne olosuhteiden kehittymiselle mainittuun kielteiseen suuntaan., Talouspoliittisen suunnitelman tulisi ennenkaikkea sisältää pyrkimys täystyöllisyyden ylläpitämiseksi maassamme. Jo sellaisenaan sen tulisi ymmärtääksemme olla kaikkien piirien hyväksyttävissä, koska se merkitsisi maan tuotantovarojen tärkeimmän osan työvoiman tehokkainta käyttämistä. Työvoiman tehokas käyttäminen puolestaan merkitsee kullakin hetkellä kaikkien mahdollisten voimien käyttämistä kansantulon lisäämisen hyväksi. Tällöin luotaisiin palkannauttijain kannalta katsottuna edelleen paraneva reaalinen pohja toisaalta elintason kohottamiselle ja toisaalta sen jatkuvalle turvaamiselle mahdollisten vaikeuksienkin esiintyessä. Pintapuolisenkin arvioinnin merkeissä on kenelle tahansa mahdollista todeta, että kaikki edellytykset suunnitelman luomiselle ja sen toteuttamiselle ovat olemassa. Ammattiyhdistysliikkeen tarkoitusperien mukaista olisi osallistuminen tällaisen "suunnitelman luomiseen ja toteuttamiseen. Ammattiyhdistysliikkeen ja \sen jäsenten etujen vastaista ei myöskään olisi vastuun ottaminen näissä merkeissä. Vastuun ottaminen ei merkitsisi muuta kuin työehtosopimusperiaatteiden syventämistä ja taloudellisen kansanvallan laajentamista maassamme. Itse ohjelman toteuttamiselle ja taloudellisen kansanvallan laajentamiselle olisi tärkeätä, että samassa yhteydessä vaadittaisiin mm. tuotantokomiteatoiminnan kehittämistä siihen suuntaan, johon ^ jtcfc^aifr3w3ia&iiitfc>aea4»i»f«*r stjaridtbtoemahftft»:': ** icttaift-*'»**») ä

7 ammattiyhdistysliikkeen taholta tuotantokomitealakia uudistettaessa ehdotettiin kuljettavaksi. Huomioonottaen sen laajakantoisen merkityksen, mikä maamme talouselämässä maataloudella on toisaalta suuren väestöryhmän elättäjänä ja elintarvikkeiden tuottajana ja toisaalta täystyöllisyyden turvaajana ja elintarvikkeita tuottavana tekijänä palkannauttijain elinkustannusten ja teollisuuden tuotantokustannusten muodostajana on välttämätöntä, että ammattiyhdistysliikkeen piirissä otetaan selvä kanta maamme maatalouspoliittiseen ohjelmaan nähden, siten pyrkien edesauttamaan sen noidutun ympyrän särkemistä, joka tällä hetkellä ja tähän saakka on talouselämämme piirissä aikaansaattanut useita miltei voittamattomalta tuntuvia vaikeuksia. Työva-. liokunta onkin antanut valmistaa tutkimuksen niistä perusteista, joihin am-.mattiyhdistysliikkeen kannanmäärittelyn tulisi nojautua. Tutkimuksen tuloksena julkaistu kirjanen on tarkoitettu toisaalta valaisemaan kysymystä ammattiyhdistysliikkeen koko jäsenistölle ja toisaalta helpottamaan edusta jakokousedustajain ratkaisua. Laadittavan yleisen talouspoliittisen ohjelman tulee edellämainitun puit- i teissä pyrkiä inflaation pysäyttämiseen ja maan talouselämän vakauttami- ; jseen. Tässä suhteessa ammattiyhdistysliikkeen on ohjelmaa laadittaessa vaadittava myös riittävän selväpiirteistä finanssipolitiikkaa, johon liittyy teho- Jcas keinotteluluontoisten investointien estäminen ja pyrkimys uusinvestointien ohjaamiseksi kansantalouden tuottavaisuutta ja täystyöllisyyden ylläpitämistä edistävään suuntaan. Myöskin verotuspolitiikan tulee palvella näitä samoja tarkoituksia ja tässä mielessä onkin työvaliokunta verotuskysymyksiin syvennyttyään päättänyt esittää ehdotuksensa verotuspoliittiseksi ^ohjelmaksi. Päätöslauselmaehdotus ponsineen esiintyy erillisenä esityksenä. Hintojen kehitys on rajoitettua väliaikaista myönteistä kehitystä lukuunot- j tamatta jatkuvasti ollut kulutta jäin kannalta katsoen kielteistä. Hintojen ja ; palkkojen jatkuva kilpajuoksu on näinollen ollut leimaa antavana maamme taloudellisessa elämässä ja vakauttamisyritykset toisensa jälkeen ovat valuneet hiekkaan. Erityisesti ^ on hintakehitys vaikuttanut palkannauttijain elintason kohottamista jarruttaen sen johdosta, että kuluttajille välttämättömien tarvikkeiden hinta on jatkuvasti ollut kohoamaan päin. Onkin ilmeistä, että ammattiyhdistysliikkeen on pyrittävä vaikuttamaan entistä tiukemmin hintojen kehityksen ohjaamisen aikaansaamiseksi. Nojautuen edelläesitettyyn, tulee ammattiyhdistysliikkeen palkkapolitiikan työvaliokunnan käsityksen mukaan pyrkiä' määrätietoisesti rakentumaan. palkan ostovoiman säilyttämiseen ja sen jatkuvaan kohottamiseen. Työva- ; liokunta pitää tärkeänä, että edustajakokous mahdollisimman arvovaltaisella ' tavalla palkannauttijain etujen nimessä toteaa, että ammattiyhdistysuifc-.keen jäsenistön omien etujen mukaista on asettaa sulku palkkakysymyksen muodostamiselle poliittisen huutokaupan välikappaleeksi tunnottomien ja liämäräperäisiä tarkoituksia palvelevieffkesiobtelijoiden hyväksi. Asianomai- 7

8 8 set on paljastettava riittävän selvästi sen naamarin takaa, jonka he muka. työväen etujen ainoina oikeina asianajajina ovat itselleen omaksuneet. Tämän lisäksi on tarpeen, että edustajakokous toteaa, että ammattiyhdistysliikkeen solidaarinen palkkapolitiikka edellyttää, paitsi heikoimpien ryhmien elintason kohottamispyrkimyksiä ja palkannauttijain yleistä.elintason turvaamista, myöskin palkkojen oikeudenmukaisen tason määrittelemistä eri alojen ja eri ammattiryhmien kesken. Tämä on mahdollista vain siten, että ammattiyhdistysliikkeen piirissä ryhdytään määrätietoisiin tutkimuksiin palkkojen keskinäisen oikeudenmukaisuuden määrittelemiseksi työnarvostukseen perustuvan luokituksen avulla, jolloin arvosteluperusteena on käytettävä työn tekijälleen asettamien vaatimusten oikeudenmukaista, hyvittämistä., Edellä esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi edustajakokous korostaa tulevan edustajakokouskauden aikana yksityiskohtaisempia talous- ja palkkapoliittisia toimenpiteitä suoritettaessa huomioon otettavaksi seuraavia seikkoja: ' ( 1) Ammattiyhdistysliikkeen.tulee pyrkiä vaikuttamaan sellaisen talouspoliittisen suunnitelman aikaansaamiseen ja toteuttamiseen, joka pitemmällä tähtäimellä takaa mahdollisuudet palkannauttijain elintason ' kohottamiseen palkan ostovoiman lisäämisen kautta, samalla kun ohjelma tähtää täystyöllisyyden turvaamiseen. Ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvaltaa on käytettävä yhteiskunnan kokonaisetua palvelevassa mielessä tapahtuvaan teollisuuden ja maatalouden tuotannon lisäämiseen ja edelleen kehittämiseen. 2) Taatakseen ^sen, että edellä mainitut suunnitelmat myös toteutuisivat palkannauttijoita tyydyttävässä hengessä ja tavalla, on ammattiyhdistysliikkeen huolehdittava taloudellisen kansanvallan - kehittämisestä. ja. pajkaanruttijain tehokkaasta edustuksesta kaikissa niissä suunnitel- mien laatimis- ja toimeenpanoportaissa, joita tähän mennessä on asetettu tai tullaan vastedes asettamaan, samalla kun jo nyt toiminnassa, olevia elimiä on pyrittävä kehittämään entistä tehokkaammin toimiviksi. 3) Jotta palkan ostovoima nykyistenkin patikkojen puitteissa saataisiin nopeasti kasvamaan, on huolehdittava siitä, että palkannauttijain kulutuksessa välttämättömiä tarvikkeita tuotetaan riittävästi, että niiden hinnat saataisiin nopeasti alenemaan kohtuulliselle tasolle ja yleensäkin kehittymään kuluttajille edulliseen suuntaan. Tarpeen vaatiessa on. oikeudenmukaisen hintatason aikaansaamiseksi ammattiyhdistysliikkeen, huolehdittava siitä, että tässä suhteessa ryhdytään riittävän jyrkkiin,to$menpiteisiin.,- 4) Ammattiyhdistysliikkeen on kaikin keinoin vaikutettava siihen, ettäkeinottehiluontoinen investointi tehokkain toimenpitein estetään ja että. uusinvestointi tapahtuu ammattiyhdistysliikkeen hyväksymän. talouspoliittjsen suunnitelman mukaisesti ja rajoissa, samalla, kun sen tulee palvella täystyöllisyyden turvaamista ja talouselämän, vakauttamista,..

9 5) Ammattiyhdistysliikkeen palkkapolitiikkaa on, samalla kun sitä johdetaan keskitetysti palkan ostovoiman lisäämisen ja heikompia ryhmiäturvaavan solidaarisuuden merkeissä, kehitettävä edelleen siten, ettäsolidaarisuusperiaate tulee toteutettua myöskin eri alojen ja eri ammattiryhmien palkkojen keskinäisessä suhteessa oikeudenmukaisuuden, pohjalla käyttäen hyväksi määrätietoista tutkimustyötä työn tekijälleen asettamien vaatimusten selvittämiseksi ja tällaisen työnarvostuksen perusteella laadittuja työluokitustaulukoita. Aikaisemmat päätökset naisten palkkausten perusteista pidetään voimassa edelleenkin sitä periaatetta noudattaen, että samanarvoisesta työnsuorituksesta maksetaan sukupuoleen katsomatta sama palkka. Ammattiyhdistysliikkeen on päättävästl. puututtava kaikkiin sellaisiin tapauksiin, joissa työnantaja pyrkii rationalisointia, aikatutkimuksia tai. työn arvostusta väärinkäyttäen työntekijäin kustannuksella hyötymään. siitä, että ammattiyhdistysliike tuotannon, kohottamisen ja oikeudenmukaisen palkkausjärjestelmän toteuttamisen, tärkeyden tietäen on suhtautunut uudistustoimenpiteisiin myötämielisesti ennenkuin vastaavan laajojen työntekijäjoukkojen koulutus on heitä suojaavassa mielessä ennättänyt kehittyä työpaikoilla ennakolta ehkäisevästi vaikuttamaan. 6) Ammattiyhdistysliikkeen maatalouspoliittinen ja veropoliittinen, kannanmäärittely on saatava käytännössä toteutettua sillä tavoin kuin. se erillisissä päätöslauselmissa on vaadittu toteutettavaksi. SAK:n työvaliokunta. ESITYS N:o 2. Ammattiyhdistysliikkeen verotuspoliittinen ohjelma. Oikeudenmukaisemman ja kaikkia veronmaksajapiirejä tähänastista tasapuolisemmin rasittavan verotusjärjestelmän aikaansaamiseksi esitetään. SAK:n VI:n edustajakokouksen päätettäväksi seuraavaa:. 1) Verojen ja verojärjestelmän on sovelluttava kunkin ajankohdan, vaatimuksiin ja niitä on olosuhteiden sekä yleisen taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen muuttuessa tarpeellisissa kohdin muutettava. Mikäli inflaatio jatkuu on pidettävä huolta siitä, että verolakeja riittävän nopeasti ja joustavasti tarkistetaan. Verorasituksen jakaantumisessa ei inflaation johdosta saa syntyä toisia veronmaksajaryhmiä rasittavia ja toisia epäoikeudenmukaisesti suosivia muutoksia. Erikoisesti on valvottava, etteivät tarkan ennakkopidätykgen alaisina olevat palkkatulot, inflaatiokehityksen vuoksi joudu liian raskaan rasituksen alaisiksi. 2) Verotuksen on noudatettava maksukykyisyysperiaatetta. Verorasitus on jaettava oikeassa suhteessa kunkin verovelvollisen kantokykyyn. Verot ja verojärjestelmä on niin suunniteltava, etteivät ne aiheuta verovelvollisille tarpeetonta hankaluutta eivätkä estä luonnollista taloudellista ja. yhteiskunnallista kehitystä. Verotus ei saa olla esteenä kansantulon jat- 9-

10 ao kuvalle kasvamiselle. Verotuksen on tarpeen mukaan sovelluttava yhteen yleisesti hyväksyttyjen työllisyyspoliittisten päämäärien kanssa. Ja siten ei esim. elinkeinoelämää ja taloudellista yritteliäisyyttä saa harkitsemattomilla verotustoimenpiteillä tuhota. Tarpeen vaatiessa on nilt» kohtuullisilla verohelpotuksilla autettava kykeneviksi uusien tuotannonalojen valtaamiseen, vanhojen laajentamiseen sekä tätä tietä uusien työtilaisuuksien luomiseen ja työntekijäin elintason kohottamiseen. 3) Suunniteltaessa toimenpiteitä verorasituksen helpottamiseksi ja sen oikeudenmukaisemman jakaantumisen aikaansaamiseksi on otettava huomioon, etteivät ne johda olemassaolevan yleisen sosiaalisen tason alenemiseen. Entistä suurempaa huomiota on kiinnitettävä verotuksella kerättyjen julkisten varojen käyttöön. Tuhlausta ei ole sallittava ja Varojen käyttämiseen kokonaisuuden kannalta toisarvoisten tarpeitten tyydyttämiseen on suhtauduttava hyvin pidättyvästi. 4) Alullepantuja verorasitustutkimuksia on edelleen jatkettava ja tällöin verotusjärjestelmässä todetut virheet on korjattava. Erikoisesti on tällöin kiinnitettävä huomiota siihen, että eri verojen nojalla syntynyt kokonaisrasitus ei jakaudu epäoikeudenmukaisesti eikä suhteettoman ankarasti rasita taloudellisesti heikommassa asemassa olevia ja vähiten veronmaksukykyisiä veronmaksajaryhmiä ja suosi taloudellisesti paremrmassa asemassa olevia. Verotusta on pyrittävä helpottamaan hankkimalla valtiolle ja kunnille muita tulolähteitä. 5) Toimenpiteisiin voimassaolevan verojärjestelmän yksinkertaistamiseksi on ryhdyttävä. Alempia tuloluokkia suhteellisesti ankarammin rasittavaa välillistä verotusta on asianmukaisesti tarkistettava. Tärkeitä elin-, -vaatetus- ym. kulutustarvikkeista perittäviä tulleja sekä valmiste- ja liikevaihtoveroa on alennettava. Ylellisyysluontbista ja vähemmän tarpeellista kulutusta sen sijaan on suhteellisesti ankarammin verotettava. Liikevaihtoverotuksen olisi saatava entistä enemmän ylellisyysverotuksen luonne. Kokonaisverorasituksen tulee noudattaa oikeaksi katsottavaa progressiota, jolloin rasituksen alaisiksi eivät joudu tietyn rajan alapuolelle jäävät tulot ja varallisuus. 6) Verorasituksen tasapuolisen jakautumisen turvaamiseksi on veronalaisten tulojen ja varallisuuden selvillesaamista ja verotarkkailua tehostettava. Verotarkkäilijain työn tuloksista on säännöllisin väliajoin annettava tietoja julkisuuteen. Vapaiden ammattien harjoittajain tuloihin, liiketuloihin ja kiinteästä omaisuudesta saatuihin ja muihin pääomatuloihin on tässä suhteessa kiinnitettävä erityistä huomiota. On valvottava, etteivät toiset verovelvollisryhmät pääse suhteellisesti lievemmällä rasituksella kuin välittömän ennakkopidätyksen alaisina olevat palkkatulojen saajat. Niin kauan kuin tyydyttävää tasapuolisuutta tässä suhteessa ei ole saavutettu, on ennakkopidätyksen alaisille" palkkatuloille myönnettävä erityistä helpotusta. Kohtuullisena on pidettävä, kun otetaan.huomioon vakautetun ja vakauttamattoman tulon erilaisuus, että vero ';>;»&.;,. ;...'^v - oj..-..'...-j.^..^-*.fa>~».-sft j u**^^^*&>*w&^*&*tettä(t^i*.-*m*meq&s*to&»wviimnffiiijiwtfrtai»bift

11 velvollisen sallitaan varsinaisista palkkatuloistaan verovapaana vähentää ainakin 20 sadalta. 7) On pyrittävä siihen, että kunnan Ja valtion välittömät verot yhdistetään. Kunnes näin tapahtuu, on kunnallisverotusta sikäli muutettava, että siinä niin suuressa määrin kuin mahdollista noudatetaan samaa menettelyä ja samoja perusteita kuin valtion verotuksessakin. Kunnallisen tuloveron on oltava nykyistä enemmän tulojen suuruuden mukaan nouseva, minkä lisäksi myöskin omaisuutta on kunnalle verotettava. Kunnan ja valtion välitöntä verotusta koskevat lait on yhdistettävä ja verotettava tulo ja omaisuus määriteltävä molemmissa tapauksissa.samalla tavalla. Veronalaisten tulojen vähennysten tulee molemmissa tapauksissa olla sama. 8) On päästävä siihen, että verovelvollisen tarvitsee laatia vain yksi veroilmoitus. Niinikään olisi päästävä siihen, että varsinkin palkkatulojen osalta tapahtuvaa ennakkopidätystä ainakin eräissä tapauksissa voitaisiin pitää lopullisena verotuksena ja ettei veroilmoitusten tekemistä palkkatuloista näissä tapauksissa enää verovelvollisilta vaadittaisi. /' 9) Työtehon lisäämiseksi ja yksityisten työponnistusten palkitsemiseksi on verolakeja laadittaessa pidettävä huolta siitä, ettei ylityöstä saatu tulo joudu liian ankaran verotuksen alaiseksi. Tulojen hankkimisesta '' i aiheutuneet kustannukset on otettava tähänastista suuremmassa määrin vähennyksinä huomioon, samoin kuin ammatillisten järjestöjen jäsenmaksut. 10) Aviopuolisoita on heidän palkkatuloistaan verotettava erikseen tai mikäli heitä verotetaan yhteenlaskettujen tulojen perusteella, on toisen aviopuolison tuloista tehtävä riittävän suuri vähennys. 11) Elinkustannusten vuoden 1951 alussa vallinneen tason huomioonottaen on valtion nykyisessä tuloverotuksessa verovapaan tulon alarajana pidettävä I veroluokassa mk ja III veroluokassa mk sekä verovapaan omaisuuden ylärajana mk. Kunnallisverotuksessa on perus- ja lapsivähennykset määrättävät lailla kiinteiksi siten, että ne paikkakunnan kalleusryhmästä riippuen ovat ja mk. Elinkustannusten tason kohoamisen ja rahanarvon alenemisen varalta on mainitut vähennysmaärät sidottava elinkustannusindeksiin tai otettava käytäntöön menetelmä, että niitä muuten esim. erikoista - < kertoinmenetelmää käyttäen, elinkustannusten noustessa siten.muutetaan, ttä ne reaaliarvoltaan pysyvät muuttumattomina. 12) Maataloustulojen verotuksessa on luovuttava nykyisestä epätarkasta pinta-alaverotusmenettelystä ja siirryttävä järjestelmään, jossa maatalouskiinteistön kokonaistuotto on verolaskelman pohjana. Maataloustuottajia suosivasta kolmen vuoden tuoton keskiarvoon perustuvasta laskentamenettelystä on muille veronmaksajaryhmille epäoikeudenmukaisena niinikään luovuttava. Kiinteistöjen pinta-alamittaukset ja luokitukset on valtion toimesta tarkistettava. Ns. konjunktuuriviljelyksessä ii

12 12 ja. maatalouden sivuelinkeinosta samaten kuin mets&n myynnistä saadut tulot on erikseen arvioitava ja verotettava. 13) Keinottelulla saatua tuloa ja varallisuutta on muita ankarammin verotettava. Kohtuuttomien inflaatiovcdttojen ja ansiottoman maanarvonnousun verottaminen on aikaansaatava. Perintöveroa on sivuperillisten osalta korotettava. SAK:n työvaliokunta. ESITYS N:o 3. SAK:n maatalouspolitiikka Ja sen tavoitteet. Ammattiyhdistysliike ei ole tähän mennessä riittävän perusteellisesti syventynyt maataloutemme pulmakysymyksiin. ja näin ollen ovat perusteet sen kannanmäärittelyiksi maatalouspoliittisten pulmien ratkaisemiseksi jääneet perusteellisemmin tähän asti selvittämättä. Valmistautuessaan VI:een edustajakokoukseen on työvaliokunta perehtynyt tähän kysymykseen laajemmin ja julkaisee suoritettujen tutkimusten tulokset erillisenä kirjasena. Tutkimuksissa on päädytty tuloksiin, joiden perusteella työvaliokunta esittää SAK:n maatalouspolitiikan suuntaviivoiksi seuraavaa:. Maatalouspolitiikkaamme yksipuolisuus on kuluneiden vuosien aikana osoittautunut turmiolliseksi tälle kansalle ja kansantaloudelle. Sen ansiota, osaksi on ollut se inflatoorinen kehitys, mikä varsinkin vanhemmallepalkannauttijapolvelle on merkinnyt suuria taloudellisa tappioita. Säästöt Ovat huvenneet markan arvon alenemisen takia olemattoman pieniksi, samoin henkivakuutukset. Markan arvon aleminen on myös hävittänyt säästämishalun ja sen kautta uusien pääomien syntymisen, mikä meidän, kansantaloudessamme merkisee elinkeinoelämän laajenemisen hidastumista ja vastaisten työpaikkojen menetystä. Maatalouspolitiikkamme tunnustähtenä on tähän saakka ollut maatalouden kannattavaisuuden turvaaminen tehokkaan hintapolitiikan, avulla. Kuluttajan asema'maataloustuotteiden ostajana ja käyttäjänä on enimmäkseen unohdettu. Sen sijaan että maatalouttamme olisi määrätietoisesti lähdetty kehittämään tuotannon lisäämistä ja tuotantokustannusten alentamista tarkoittavalla tavalla, pyrkimyksenä onkin ollut vain riittävän puhdastuoton turvaaminen maatalousyrittäjille, hoitivat nämä. viljelmiään hyvin tai huonosi. SAK ja sen jäsenet eivät voi hyväksyä tällaista maatalouspolitiikkaa. Sen hyväksyminen merkitsisi suuremmalle osalle palkkatyöläisiä jatkuvaa estettä' pyrkimyksessä nostaa elintasoa nykyisestään. SAK:n maatalouspolitiikan tavoitteet ovatkin sen takia toiset. SAK on valmis perustamaan maatalouspolitiikkansa niihin realiteetteihin, joissa kansamme elää ja toimii. Tällaisia realiteettejä ovat muun. muassa maataloutemme piäiviljelijävaltaisuus, maataloutemme merkitys «.*.:,,-*:... o.-^..'ga»"..-..'?-."v Sfra^^SfrkM^»'^* '

13 työllisyyden tasaajana kansantaloudessamme sekä sen merkitys maamme elintarviketilanteelle kaikissa olosuhteissa. SAK on valmis myöntämään maataloudessa suoritetun työn tasa-axvoi-.suuden vastaavan muun työn kanssa eikä tee eroa, onko tämä pienvilje 1 - lijän omalla sarallaan tekemää työtä tai palkkatyötä. SAK katsoo, että maataloutemme tukemisessa olisi ensi sijassa' kiinnitettävä huomiota keinoihin, millä voitaisiin alentaa sen suuria tuotantokustannuksia pyrkimyksenä maatalouden kannattavaisuuden lisääminen ja palkannauttijain elinkustannusten alentaminen. SAK on valmis myöntämään, että maatalouden korkeista - tuotantokustannuksista ei päästä käden käänteessä, vaan että se etenkin peltoviljelyksen puolella vaatii vuosia. Karjataloudessa sen sijaan tulosten pitäisi olla nopeammin nähtävissä. Tulosten saavuttamiseksi olisi kuitenkin laadittava sellainen ohjelma, joka takaisi kehitykselle oikea» suunnan ja jonka palkkatyöläinen sekä ymmärtäisi että voisi iiyväksyä. Ylimenokautena olisi valtion tuettava sekä maataloutta että kuluttajia koska kummallekin se tuottaisi helpotusta taloudenpitoon siten, että maatalous saisi tuotteistaan kohtuullisia tuotantokustannuksia vastaavan korvauksen ja kuluttajat joutuisivat maksamaan elintarvikkeistaan hinnan, joka ei poikkeaisi kansainvälisistä hinnoista 'niin paljon kuin nykyisin on laita. Valtion osuus tuotantokustannusten ja hintojen tasaajana vähenisi sitä mukaa kuin maataloutemme kehitys edistyisi. Koska maamme kuuluu ns. maatalous-teollisuusmaihin, ja ilmeistä on, että teollistuminen tulee jatkumaan, on tämä otettava maatalouspolitiikassakin huomioon. Maataloutta ei ole keinotekoisilla toimenpiteillä paisutettava suuremmaksi kuin mitä kansantaloutemme kokonaisetu vaatii. Työvoimakin on ensikädessä ohjattava sinne, missä työn tuottavuus kansantalouden kannalta on suurin. Kun se toistaiseksi, on teollisuudessa huomattavasti suurempi kuin maataloudessa, pitää SAK tärkeänä, että maataloudelle myönnettävä tuki ei muodostu muun tuotantoelämän asemaa ja laajenemismahdollisuuksia vaarantavaksi. Tämä koskee erittäinkin valtion maataloudelle ja teollisuudelle antamaa tukea. SAK:n työvaliokunta. IS ESITYS N:o 4. Henkisen työn tekijäin palkkaus..» SAK:hon on sotien jälkeen liittynyt sekä yksityisoikeudellisessa työruhteessa että julkisoikeudellisessa virkasuhteessa olevia henkisen työn tekijöitä. "Uudessa jäsenjoukossa on runsaasti myös viimeksi mainittuun suhteeseen kuuluvia ruumiillisen työn tekijöitä, joiden palkat kuitenkin määräytyvät samoissa yhteyksissä kuin virkasuhteessa olevien henkisen työn tekijäin

14 14 palkat, kuten esim. kuntien valtuustojen ja eduskunnan päätöksillä. Näin on. SAK:hon muodostunut sellainen jäsenryhmä, jonka palkkauskysymyksistä, ei SAK:n piirissä ole riittävästi aikaisemmin saatuja kokemuksia. Henkisentyön tekijäin palkkaus on myös yleisemmin ajatellen joutunut sellaiseen vaiheeseen, että siinä ilmeisesti täytyy tehdä korjauksia ja «ttä näitä korjausesityksiä ja -vaatimuksia tehdään runsaasti. Mainitunlaisen kehityksen johdosta on SAK:n Työvaliokunta harkinnut tarpeelliseksi sellaisen ohjelman aikaansaamista, jossa- viitoitettaisiin periaatteellisesti ne linjat, joiden puitteissa yksityistapauksissa mainittujen ryhmien palkkauskysymykset voitaisiin hoitaa sekä SAK:n kanta ja kannatus määritellä. Työvaliokunta asetti ohjelmaa laatimaan jaoston. Jaoston ohjelma julkaistaan kirjasena. Tähän ohjelmakirjaseen perustuen, edustajakokous hyväksyy seuraavan päätöslauselman SAK:n työvaliokunnan ohjeeksi henkisen työn, tekijäin palkkapolitiikan hoitamisessa. Käsiteltyään henkisen työn tekijäin palkkauksesta laaditun alustuksen edustajakokous toteaa seuraavaa: 1) SAK:n tarkoituksena on saada jäsenpiiriinsä mahdollisimman tarkoin katkiki sellaiset palkannauttijat, myös henkisen työn tekijät, jotka asemansa puolesta voivat kuulua sen jäsenyyteen. 2) Nykyään SAK:hon kuuluvat henkisen työn tekijät voidaan ryhmitellä työnsä ja siihen pääsyvaatimuksen mukaan kolmeen pääryhmään: a) sellaisiin, jotka pääsevät.työhönsä kansakoulun, keskikoulun ja erilaisten kurssien pohjalla ja jotka ovat rinnastettavissa ruumiillisen työn tekijöihin, b) sellaisiin, joiden pääsyvaatimuksena yleensä tarvitaan a-kohdassa mainittua korkeampi koulutus, mutta ei kuitenkaan yliopistollisia tutkintoja, sekä O sellaisiin, joiden tehtävät yleensä edellyttävät yliopistollisia tutkintoja tai jotka työn luonteesta johtuen näihin rinnastetaan. 3) Henkisen työn tekijäin aikaisempi vähäinen järjestäytyminen SAK:n piirissä ei ole vielä ehtinyt luoda oikeudenmukaisia suhteita henkisen työn tekijäin palkkaukseen eikä siis turvata heidän asemaansa työmarkkinoilla. Tämän vuoksi edustajakokous pitää tarpeellisena henkisen työn tekijäin palkkaotojelman laatimista. 4) Henkisen työn tekijäin palkkaus on rinnastettava lähinnä teollisuustyöläisten palkkaukseen siten, että kummallakin alalla vaativuutensa puolesta vastaavanlainen työ arvostetaan samalaiseksi ja että koulutuskustannukset tulevat korotetun palkan avulla korvatuiksi, joten ns. elämän palkka muodostuu kaikille lähimain samanlaiseksi. Tämän lisäksi on huomioitava työn asettamat vaatimukset. 5) Palkkauksen lähtökohtana on se, että kummallakin alalla on saatava sellainen alimmaispalkka, joka kulloinkin vallitsevan yleisimmän käsi-

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen Esityslista Lauantai 10.6.2017 1. EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen 2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2.1. Esittely Sääntöjen 11. pykälän

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella.

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella. AUTOALAN KESKUSLIITTO RY 11.11.2011 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Lakisääteisen palkkakartoituksen toteuttaminen

Lakisääteisen palkkakartoituksen toteuttaminen Lakisääteisen palkkakartoituksen toteuttaminen Lapin letka hanke Hotel Santa Claus, Rovaniemi 30.5.2012 Anja Nummijärvi Palkkakartoitus lakisääteisenä velvoitteena täsmentää/toteuttaa perustuslaissa säädettyä

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset

Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset Fivan 4.8.17 vahvistamat säännöt: 2 JÄSENYYDEN EHDOT Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva ja työ- tai virkasuhteessa oleva

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja muodostaminen Työhuonekunnan nimi on:... ja sen muodostavat... työskentelevät... kuuluvat jäsenet. 2 Työhuonekunnan perustaminen, tarkoitus ja toimintamuodot

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

1981 vp; n:o 130 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1981 vp; n:o 130 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1981 vp; n:o 130 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuodelta 1982 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a )

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Palkkakartoitus Tarja Arkio, asiantuntija, Akava Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Maistraatinportti 2 puh. 020 7489 400 00240 Helsinki www.akava.fi/opiskelijat Sisällys 1. Sosiaaliturvajärjestelmän on oltava yhtenäinen

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst Esitys N:o 14. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen, joka koskee lakia työstä leipomoissa. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE. Asia Lausuma riita-asiassa 05/22802. Lausuman antaja / kantaja Metallityöväen Liitto ry

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE. Asia Lausuma riita-asiassa 05/22802. Lausuman antaja / kantaja Metallityöväen Liitto ry Asiajärjestys kulkee seuraavasti: Asiasta on laadittu kanne käräjäoikeudelle, vastaaja on laatinut vastineen ja kantaja on vielä sen jälkeen laatinut lauselman asiasta. Käymällä tekstit tässä järjestyksessä,

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Apteekkien Työnantajaliiton koulutusaineisto apteekeille 7.5.2010 / JKK 1 Tavoitteet Apteekkikohtainen erä on tarkoitettu henkilökohtaisen hyvän

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Tasa-arvovaltuutettu Lausunto 1 (5)

Tasa-arvovaltuutettu Lausunto 1 (5) Tasa-arvovaltuutettu Lausunto 1 (5) Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta (TyV@eduskunta.fi) Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta

50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta Mika Sakki 2000 Sisältö Vastaus epävarmuuteen...................................... 3 2 On meneillään varsin vilkas työmarkkinakevät. Vahvat liitot saavat hyviä sopimuksia,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi säästöpankkilain muuttamisesta (HE 145/2006 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot