Menestyvän myynnin tiedot ja taidot Kiinan markkinoilla. Hanna Laurila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Menestyvän myynnin tiedot ja taidot Kiinan markkinoilla. Hanna Laurila"

Transkriptio

1 Menestyvän myynnin tiedot ja taidot Kiinan markkinoilla Hanna Laurila Opinnäytetyö Myyntityön koulutusohjelma

2 Tiivistelmä Myyntityön koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Hanna Laurila Opinnäytetyön nimi Menestyvän myynnin tiedot ja taidot Kiinan markkinoilla Ohjaaja tai ohjaajat Satu Harkki Ryhmätunnus tai aloitusvuosi 2008 Sivu- ja liitesivumäärä Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa niitä menestystekijöitä, joiden avulla luodaan onnistunutta myyntiä Kiinan markkinoilla. Tavoitteena oli siis kartoittaa niitä tietoja sekä taitoja, joita tarvitaan menestyvään myyntiin tietyn markkina-alueen kontekstissa. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Shanghain suomalaiselle kauppayhdistykselle, Finnish Business Council Shanghai, keväällä Tutkimuksessa käytettiin laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Aineistoa kerättiin Shanghaissa puolistrukturoiduin teemahaastatteluin, joita oli yhteensä seitsemän kappaletta. Tuloksista kävi ilmi että myyjän on tunnettava kiinalaisen kulttuurin ominaispiirteet, vaikka esimerkiksi rituaalikäyttäytymisen merkitys on liike-elämässä vähentynyt ja kulttuuri kehittyy yhä länsimaisempaan suuntaan. Myyjän on myös otettava huomioon ostajaorganisaatioon liittyvät tyyppipiirteet sekä alueelliset erot Kiinan sisällä. Myyntiprosessin virstanpylväät eivät poikkea länsimaalaisesta huomattavasti, mutta se painottaa huomattavan paljon enemmän henkilökohtaisia suhteita (guanxi) ja niiden rakentumista: täten ajallinen kesto saattaa olla merkittävästi pidempi. Myyjän tulee olla ammattitaitoinen mutta myös muut ominaisuudet ovat tärkeitä: joustavuus ja kärsivällisyys nousivat erittäin tärkeiksi, jotta jatkuvia haasteita pystyy käsittelemään. Sosiaalisen kielitaidon merkitys on suuri: se nostaa myyjän arvoa sekä edesauttaa viihtymistä. Myyjän tulee myös pystyä sopeutumaan nopeisiinkin muutoksiin ja jatkuvaan epävarmuuteen. Tuloksien avulla kauppayhdistyksen nykyiset sekä tulevat jäsenet voivat löytää uusia näkökulmia omaan työhönsä sekä perehtyä kiinalaisen liike-elämän haasteisiin. Asiasanat myynti, Kiina, kulttuuriosaaminen

3 Abstract Degree Programme in Sales Author or authors Hanna Laurila The title of thesis The knowledge and skills for successful sales in the Chinese market Supervisor or supervisors Satu Harkki Group or year of entry 2008 Number of pages and appendices 65+3 The aim of this thesis was to find out the key success factors which help to create successful sales in the Chinese market. The aim was to map out the knowledge and skills needed for thriving sales in the context of a certain market. The thesis was written for the Finnish Business Council Shanghai in Spring The study was qualitative and the empiric material was collected with seven interviews in Shanghai. From the study it transpired that the sales person must know the key elements and characteristics of the Chinese culture, even though in the business world, the meaning of rituals has reduced and the culture is evolving in a more western way. The sales person must also take in to consideration the specific characteristics common to different types of buyer organizations and the differentiation between geographic areas. The milestones for the sales process in China do not significantly part from the western, but it has a notable emphasis on personal relations (guanxi) and how they develop. This often leads to signific changes in the duration of the sales process. The sales person needs to be proficient and posses other qualities as well: flexibility and patience are very important factors for a sales person to process the constant challenges faced in the market. The relevance of social language skills is essential as it builds up the credibility and appreciation of the sales person but also contributes to the well being in the foreign surroundings. The sales person also needs to be able to adapt to fast changes and persistent uncertainty. With these results, the existing and future members of the Finnish Business Council Shanghai, can find new aspects to their work and get acquainted with the challenges of the Chinese business culture. Key words sales, China, cultural knowledge

4 Sisällys 1 Johdanto Tavoitteet Tutkimusongelmat ja niiden rajaus Kiina markkina-alueena Kiina nyt ja sitten Kiinalainen kulttuuriperimä Filosofia pohjana Myyntiprosessi ja -neuvottelut Kiinalainen ostajana Maantieteelliset eroavaisuudet Guanxin vaikutus Myyntiprosessin yleisluonne Myyntiprosessi Kiinassa Neuvottelukulttuuri Valtion rooli Immateriaalioikeudet ja lainsäädäntö Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto Tutkimus Reliabiliteetti ja validiteetti Tulokset Taustat ja strategiat Kiina-osaamisen kannattavuus, muutosnopeus ja tulevaisuus Muutosnopeus ja tulevaisuus Kulttuuriperimä Alueelliset eroavaisuudet Kiinalainen ostaja Guanxi Uusasiakashankinta Myyntiprosessin eteneminen Asiakassuhteen huoltaminen Neuvottelut... 42

5 6.12 Kielitaito Klousaaminen ja taktiikat Viranomaissuhteet Lainsäädäntö sekä immateriaalioikeudet Myyjän tärkeimmät ominaisuudet Myyntiorganisaatio Tuotekehitys ja tuotteistaminen Muuta Tutkimustulosten yhteenveto Tiedot Taidot Pohdinta Johtopäätökset Suositukset Luotettavuus Oma ammatillinen kehittyminen Opinnäytetyöprosessin arviointi Lähteet Liitteet Liite 1. Haastattelukysymykset Liite 2. Haastatellut... 68

6 1 Johdanto Opinnäytetyön taustalla oli Myyntityön koulutusohjelman opintoihin kuuluva työharjoittelu, jonka tutkija suoritti myyntiassistenttina keväällä 2011 Shanghaissa. Kiina on valtiona hämmästyttävän suuri ja monimuotoinen; siksi sen ymmärtäminen kokonaisuudessaan vaatiikin luonnollisesti paljon enemmän kuin kolmen kuukauden työharjoittelujakson tai opinnäytetyöprosessin. Tutkimuskohteena Kiina on myös tästä syystä erittäin mielenkiintoinen. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuitenkin tarjota mahdollisimman kattava kuva ratkaisumyyjän haasteista, kompastuskivistä sekä tietenkin myös onnistumisista Kiinan markkinoilla. Tavoitteena on siis kartoittaa niitä menestystekijöitä, tietoja sekä taitoja, joiden avulla myyjä pystyy rakentamaan onnistunutta myyntiä Kiinassa. Useat Kiinaaiheiset teokset, joita on kirjoitettu ympäri maailman, keskittyvät lähinnä kulttuurin ominaispiirteisiin sekä yleisiin liike-elämän tapoihin. Lähinnä itse myyntityöhön perehdytystä ovat usein vain kuvaukset neuvottelukulttuurista tai sopimustavoista. Vaikka edellä mainitut tietenkin ovat myös erittäin tärkeitä osa-alueita myyjän työssä, on Kiinan markkinoilla jo toimivien tai sinne siirtymistä suunnittelevien myyntiorganisaatioiden tärkeää saada tietoa myyntiprosessista kokonaisuudessaan. On oletettu että Kiinassa liiketoiminnan mahdollisuudet ovat rajattomat. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen, sekä oikeiden vastaparien löytäminen on kuitenkin suuri haaste. Tutkimuskohteena Kiina onkin hyvin kompleksinen: voidaankin sanoa että kaikki mitä Kiinasta liiketoimintaympäristönä todetaan, on totta, mutta yhtälailla myös väärin. Urbaanilegendat, toimintatavat, tapauskuvaukset tai muut vastaavat voivat hyvin olla todenperäisiä ja jo tapahtuneita kohtauksia tai ne voivat tapahtua parhaillaan tai tulevat tapahtumaan tulevaisuudessa. Kiina on alueena ja kulttuurina niin laaja, että sitä voi oikeastaan käsitellä vain yleistyksien kautta. Kiinaan mahtuu yhtä monta tarinaa, kuin ihmistäkin. 1

7 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys käsitellään kokonaisuudessaan kappaleissa 2-4. Opinnäytetyön rakenteen kannalta oli tärkeää aloittaa esittelemällä Kiinan markkinaalueen tyyppipiirteitä sekä avata kulttuurin historiaa. Täten luku 2 toimii eräänlaisena kivijalkana: spesifimmät löydökset liiketavoista voi liittää oikeaan kontekstiin. Luvussa 3 tarkastellaan itse myyntineuvotteluja sekä myyntiprosessia Kiinassa. Vertailukohdaksi kiinalaisille liiketavoille, käsitellään kappaleessa 3.4 myyntiprosessia myös yleiseltä kannalta. Luvussa 4 esitetään tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kokonaisuudessaan myös kuvion avulla. Luvussa 5 esitetään opinnäytetyön tutkimusmenetelmä. Tämä tutkimus oli kvalitatiivinen ja aineistonkeruumenetelmä oli haastattelu. Luvusta 6 löytyvät tutkimuksen tulokset, jotka esitetään viitekehyksen rakenteen mukaisesti. Tutkimuksen johtopäätökset ja kehittämisehdotukset sekä luotettavuuden, opinnäytetyöprosessin ja tutkijan ammatillisen kehityksen arviointi löytyvät luvusta Tavoitteet Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena oli löytää ne menestystekijät (tiedot ja taidot), jotka muodostavat onnistuneen ratkaisumyynnin Kiinan markkinoilla. Tämän lisäksi tavoitteena oli saada konkreettisia esimerkkejä ratkaisumyyjän haasteista sekä kompastuskivistä markkinoilla toimiessa. Mahdollisten tulosten tavoitteena oli tuore sekä objektiivinen katsaus markkinoilla jo toimivien myyjien näkemyksiin, jolloin lopputuloksena olisi kattava ajankohtainen opas myyntitapoihin Kiinassa. Mahdollisten tulosten tavoitteena oli myös olla tärkeä ja konkreettinen apu suomalaisen kauppayhdistyksen jäsenistölle Shanghaissa. Menestystekijöiden ja esimerkkien perusteella saatujen mahdollisten tulosten tarkoituksena ja tavoitteena oli siis auttaa eritoten suomalaisia myyntiorganisaatioita sekä niitä edustavia myyjiä toimimaan menestyksekkäästi monimuotoisilla ja muuttuvilla markkinoilla. Tuloksia voisivat käyttää hyväksi myös kaikki yksittäiset myyjät, yritykset sekä organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurisidonnaisesta myynnista. Tutkimuksen 2

8 tuloksilla olisi siis mahdollisuus tarjota näkökulmia kansainväliseen myyntiin myös yleisellä tasolla. 1.2 Tutkimusongelmat ja niiden rajaus Tutkimusongelma peilaa tutkimuksen otsikkoa sekä tavoitetta luoda suomalaisille myyntiorganisaatioille eräänlainen opaskirja Kiinan markkinoilla toimimiseen. Yrityssekä kauppakulttuuri painottavat Kiinassa erittäin vahvasti henkilökohtaisia suhteita ja täten näkökulma on yksittäisen myyjän. Tutkimusongelma on Millä tiedoilla ja taidoilla rakennetaan menestyksekästä myyntiä Kiinan markkinoilla? Tutkimusongelma pureutuu täten niihin tiettyihin ominaisuuksiin ja osaamisalueisiin, jotka ratkaisumyyjän tulisi ottaa huomioon haasteista selvitäkseen ja kompastuskivia karttaakseen. Alaongelmien avulla perehdytään syvemmin kiinalaiseen liiketoimintatapaan länsimaalaisesta näkökulmasta sekä näiden tapojen taustoihin. Alaongelmat ovat Miksi Kiina on tärkeä kauppakumppani? Miten kulttuuriperimä vaikuttaa kaupankäyntiin? Miten suhdeverkostot (guanxi) vaikuttavat myyjän työhön? Miten myyntiprosessi on järjestäytynyt Kiinassa ja miten se eroaa länsimaisesta? Miten myyjän tulee ottaa huomioon valtio sekä lainsäädäntö? 2 Kiina markkina-alueena Tässä luvussa käsitellään Kiinaa markkina-alueena sen historian ja tulevaisuuden näkymien puitteissa. Kiinalla on merkittävä ja yhä kasvava rooli maailman areenalla ja sitä tarkastellessa onkin syytä katsoa sekä valtion mennyttä että tulevaa aikakautta. Ymmärtääkseen kiinalaisen liike-elämän kiemuroita, tulee ratkaisumyyjän ymmärtää ensiksi kiinalaista ajattelutapaa, joka on tyyppipiirteiltään hyvinkin eroava länsimaisista ajattelumalleista. 3

9 2.1 Kiina nyt ja sitten Edward Tse esittää teoksessaan The China Srategy (2010, 6) että muutaman kymmenen vuoden päästä Kiina tulee korvaamaan Yhdysvallat maailman suurimpana taloutena ja että Aasian maat tulevat tuottamaan yli puolet koko maailman bruttokansantuotteesta. Kiinan kasvu ja nousu on suuri keskustelun aihe niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla, mutta sen varsinainen merkitys niin Kiinalle itselleen kuin muulle maailmalle on vielä epäselvää. Eri lähteet sekä asiantuntijat kuvaavat Kiinaa eri tavoin. Kiinan sanotaan olevan esimerkiksi heikentynyt lohikäärme, maailman tehdas, taloudellinen ihme, mahdollisuus, uhka, strateginen kumppani tai deflaation ja inflaation viejä. Taustojen sekä perustelujen vaihdellessa tutkijat ennustavat joko Aasian loputonta kasvua tai sen vääjäämätöntä kaatumista (Hoffmann & Enright 2008, 62). Näkökulmasta tai ennusteista huolimatta, ei Kiinaa voi olla huomioimatta. Tämän on myös noteerannut Euroopan Unioni kun sen komissio nimesi Kiinan tärkeimmäksi yksittäiseksi haasteeksi Euroopan Unionin kauppapolitiikassa (Commission of the European Communities 2006). Eurooppa on myös Kiinan suurin vientimarkkina ja vastaavasti Euroopan suurin tuonnin lähde. Hyvärisen ja Pukkilan (2009, 183) mukaan Kiina on tämän lisäksi Suomen suurin kauppakumppani Aasiassa ja Suomi vastaavasti Kiinan suurin vientimarkkinakohde Pohjoismaissa. Ulkomaankaupalla ja -investoinneilla pidetään yllä suomalaista hyvinvointia sekä työllisyyttä ja Aasian-kauppa onkin Suomelle merkitykseppäämpää kuin monille muille EUmaille (Hyvärinen & Pukkila 2009, 184). Täten Suomen sekä suomalaisten yritysten, sekä tietysti koko Unionin yhdessä, on pyrittävä itä-aasian suhteiden kehittämiseen, jos tähtäimessä on kannattava globaali toimiminen sekä kilpailuaseman kasvatus. Vuosi 2010 oli Suomen ja Kiinan diplomaattisuhteiden 60-vuotisjuhlavuosi, jolloin myös Ulkoministeriö julkisti Suomen ensimmäisen Kiina-toimintaohjelman. Ohjelman linjaukset ovat samansuuntaisia EU-komission vastaavan kanssa, mutta suomalainen ohjelma painottaa luonnollisesti kahdenvälisiä suhteita sekä yhteistyötä lähinnä kaupal- 4

10 lis-taloudellisella sektorilla. Ulkoministeriön mukaan Kiinan nopea talouskasvu tarjoaa suomalaisille yritykselle mittaamattomia mahdollisuuksia. (Ulkoministeriö 2010.) Loputonta ei Kiinan itsensä kasvu kuitenkaan voi olla. Esimerkiksi Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen BOFIT Kiina-ryhmä esittää julkaisussaan Kiina hakee paikkaansa maailmantaloudessa (Suomen Pankki 2010) että Kiinan matalien palkkojen tuoma kansainvälinen kilpailuetu on jo murenemassa palkkojen nousun myötä. Palkat Kiinassa ovat kuitenkin edelleen selvästi matalammat kuin kehittyneimmissä Aasian talouksissa, kuten Koreassa ja Japanissa. Kehittyviin talouksiin nähden työvoimakustannuksien kilpailuetu on kuitenkin jo BOFITin mukaan poistunut tai ainakin vähentynyt merkittävästi. Vertaillessa palkkatasoa euroissa, on Kiina jo ohittanut Thaimaan ja Vietnamin ja lähestyy Meksikon tasoa. Työn tuottavuuden tasossa on kuitenkin huomattavaa kasvupotentiaalia, jota voi hyödyntää. Lisäksi on huomioitava alueelliset vaihtelevuudet Kiinan rajojen sisällä, sillä kustannukset eroavat suuresti esimerkiksi siirtyessä rannikolta edemmäs sisämaahan. Palkkatason nousu kasvattaa kuitenkin samalla myös kulutusta. Ostovoima Kiinassa tulee nousemaan myös säästämisasteen myötä: Kiinan hallitus on lisäämässä terveydenhoidon ja koulutuksen rahoitusta, jolloin niihin säästetyt rahat kotitalouksissa kohdennetaan erityisesti asumistason nostoon sekä kestokulutushyödykkeisiin (Suomen Pankki 2010). Kulutuksen kasvun yksi konkreettisimpia merkkejä ovat nopeat muutokset kaupunkien katukuvassa ja voikin sanoa Kiinan kasvavan silmin nähden. 2.2 Kiinalainen kulttuuriperimä Aasialaiset yhteiskunnat ovat lähes poikkeuksetta erittäin hierarkkisia. Arjen sekä liikeelämän kohtaamisissa perhetausta, ikä, virkaikä ja -asema, yrityksen koko ja jopa tutkinnon arvon taso määrittelevät henkilöt välittömästi eri tasoille: toiset alemmaksi ja toiset ylemmäksi. Kulttuurivallankumouksen aikaan Kiinan kansantasavallassa yritettiin juurruttaa tasa-arvoa ns. kaupunkilaisoppineiden sekä maaseutulaisten välillä. Tämä kuitenkin muuttui talouspolitiikan vapautumisen myötä: oppineisuus, kaupunkilaisuus sekä vauraus olivat ja ovat yhä valttia. Kommunistisen puolueen johtomiesten- ja nais- 5

11 ten jälkikasvu on tätämyötä myös edustanut uutta bisnesaatelia. (Pukkila 2002, 30.) Modernisaatiosta huolimatta hierarkkinen ajattelu on vielä voimissaan pohjimmiltaan Konfutsen myötä, mutta myös Mao Zedongin sanat kuvaavat ryhmäorientoituneisuutta. Hänen mukaansa yksilö on alisteinen organisaatiolle, vähemmistö enemmistölle ja alempi taso ylemmälle. Hierarkiassa ylempi on siis aina oikeassa eikä alemman odoteta haastavan ylempäänsä. (Arho Havrén & Rutanen 2010, ) Ikivanhan kulttuurin peruspiirteisiin ja käyttäytymismalleihin liittyen esittävät Arho Havrén & Rutanen (2010, 157) professori John L. Grahamin analyysin kiinalaista kulttuuria jo tuhansia vuosia koossa pitäneistä kudoksista: Agraariyhteiskunta ja sen arvot Maanviljelys on kiinalaisessa ajattelussa edustanut vankkoja juuria ja kaupankäynti ulos työntyviä oksia. Konfutselaiset moraalikäsitteet osittain nivoutuneina taolaisuuteen Kiinalaiset neuvottelijat kantavat enemmän huolta keinoista kuin lopputuloksesta - enemmän prosessista kuin päämäärästä. Prosessia ei siis tule katkaista ennen aikojaan. Kiinan kieli ja sen merkit Sanat ovat enemmän kuvia kuin sarja kirjaimia. Kiinalaiset siis näkevät kokonaisuudet eivätkä niinkään yksityiskohtia kuten länsimaalaiset. Historiallisten kokemusten synnyttämä epäluulo ulkomaalaisia kohtaan Epäluulo kumpuaa yhtälailla maan oman historian kaoottisista kausista. Sanottu on, että kiinalaiset luottavat vain kahteen asiaan - omaan perheeseen ja omaan pankkitiliin Filosofia pohjana Kiinalainen ajattelutapa poikkeaa vahvasti länsimaisesta lineaarisesta logiikasta. Kiinalaiseen ajatteluun ovat vahvasti vaikuttaneet muinaiset kiinalaiset filosofit ja heidän tee- 6

12 sinsä. Konfutselainen yhteiskuntafilosofia on tapakulttuurin pohjana kaikkialla itä- Aasiassa ja on toiminut kiinalaisen kasvatuksen ja koulutuksen perustana yli 2000 vuotta (Arho Havren & Rutanen 2010, 103). Opin kehitti saarnamies Konfutse ( eaa.) sen ajan sekavassa ja olotilaltaan levottomassa Kiinassa. Hän kehitti yhteiskuntarauhan takaavaa hallintotapaa ja päätyi suosituksissaan hierarkkisesti järjestettyyn yhteisöön, jonka perusyksikkö on perhe. (Pukkila 2002, 30.) Suuntaukseen kuuluu vahvasti lojaalius ylempiä kohtaan ja perushyveenä pidetty ylempien oikeamielisyys alempiaan kohtaan. Tämä oppi kunnioitusvelvoitteineen mm. hillitsi nuoremman väen kapinamieltä ja suuntasi nuorison ylimääräisen energian esimerkiksi opiskeluuun. Itsevaltaisessa hallintorakenteessa hierarkiaoppi otettiin avosylin vastaan niin Kiinassa kun muuallakin sen kulttuurin vaikutuspiirissä (Pukkila 2002, 30). Konfutse opetti viisautta, kuuliaisuutta ja säädyllisyyttä ja loi tämän lisäksi kuuluisat viisi perustavaa laatua olevaa suhdetta, joiden vaaliminen loi sosiaalista harmoniaa. Nämä suhteet ovat hallitsija-alamainen, mies-vaimo, vanhemmat ja lapset (myös isä-poika), vanhempi veli-nuorempi veli sekä ystävä-ystävä (joskus opettaja-oppilas). (Arho Havrén & Rutanen 2010, 104.) Näistä suhteista ainoastaan ystävien välinen suhde ei ole tiukan hierarkinen. Kiinalaisten kulttuuriperimään on vaikuttanut myös taolaiset aatteet. Taolaisuus ajoitetaan historiassa hieman aikaisempaan kuin konfutselaisuus, ja sen fundamentaalinen perusta on yin ja yang. Yin ja yang eivät varsinaisesti ole toistensa vastakohtia, vaikka ne edustavatkin tietynlaisia ääripäitä. Yin on feminiini, tumma tai pimeä sekä passiivinen voima, kun yang taasen on maskuliininen, vaalea tai valoisa sekä aktiivinen voima. Taolaisuuden mukaan ne ovat toisistaan riippuvaisia, eli näistä kumpikaan ei voi olla olemassa ilman toista. Kun elementit ovat tasapainossa, ne synnyttävät yhdessä kokonaisuuden sekä harmonian. Avain tähän harmoniaan on tien (tao) ymmärtäminen: kahden 7

13 voiman välissä kulkevan keskitien kulkeminen takaa harmonisen elämän. (Arho Havrén & Rutanen 2010, 104.) 3 Myyntiprosessi ja -neuvottelut Tässä luvussa keskitytään itse myyntiprosessiin sekä neuvotteluihin. Myyntineuvottelujen (sekä myyntiprosessin ylipäätänsä) pohjimmaisen tarkoituksen tulisi olla siirtyminen tuotekeskeisyydestä kokonaisvaltaiseen palveluun. Toimialasta sekä tuoteskaalasta riippuen yrityksen tulisi kohdentaa ihmiset ihmisiä vastaan. Myyjä on siis avainasemassa yritysten kilpailukykyä kasvattaessa, riippumatta alasta tai markkina-alueesta. Kun länsimainen ratkaisumyyjä toimii Kiinassa, tulee hänen ymmärtää kiinalaista ostajaa, hahmottaa maantieteelliset eroavaisuudet, käsittää guanxin vaikutus, hallinnoida myyntiprosessia Kiina-kontekstissa, tiedostaa neuvottelukulttuurin ominaispiirteet, huomioida viranomaissuhteet sekä huolehtia lainsäädännöllisistä seikoista. 3.1 Kiinalainen ostajana Lähtökohtaisesti kiinalainen neuvottelija osaa aina asiansa. Kun kilpailu niin toimeentulosta, opiskelu- tai työpaikoista tai arvostuksesta on Kiinassa niin suunnattoman kovaa suuren asukasluvun myötä, oppii kiinalainen nopeasti hyödyntämään kaupantekotilanteita. Kiinalainen sananlasku "kaupankäynti on sotaa" (Shang Chang Ru Zhan Chang) kuvastaa liiketoimintafilosofiaa täydellisesti. Tätä ajatusmallia tukee myös yhteiskunnan suojaverkkojen puuttuminen: liiketoimintaonnen menettäessään menettää henkilö myös kodin onnen (Pukkila 2002, 91). Toisin sanoen kaupankäynnin yksi päätoiminto on siis kodin eli perusyksikön turvaaminen. Kiinalaiset ovat yleisesti ottaen äärimmäisen hintatietoisia sekä tiukkoja neuvottelijoita. He neuvottelevat mieluummin liian pitkään kuin lyhyesti, sillä luottamuksen syntymi- 8

14 nen kestää. Tämän lisäksi sopimuskysymykset saattavat olla suurikin kynnys ja niitä hiotaan viimeiseen asti. Ei myöskään ole epätavallista että kiinalainen ostaja kilpailuttaa ensiksi ulkomaalaiset keskenään katsoakseen "kuka voittaa". (Arho Havrén & Rutanen 2010, 161). Toisin kuin Ahoniemi (2011) tutkimuksessaan esittää, kiinalainen ostaja ostaa myös länsimaiselta myyjältä, ei vain kiinalaisilta. Pukkilan (2002, 85) mukaan kiinalaiset yritykset peilaavat vahvasti omaa yhteiskuntaansa: myös ne ovat hierarkisia ja autoritaarisesti johdettuja. Yhteisöllisyys ja ryhmähenkisyys muovaavat kaikkea rekrytointimenetelmistä sekä henkilöstöpolitiikasta lähtien aina strategisiin valintoihin. Kiinalaiset yritykset ovatkin erittäin kilpailunhakuisia myös pakon edessä, sillä yrittäjien suuresta tarjonnasta johtuen vain nopeimmat sekä joustavimmat pärjäävät. Kiinalle tyypillisessa muutosnopeudessa on otettava huomioon myös se, että uusi korkeakoulutettu kiinalainen yrityssukupolvi on tuonut mukanaan nopeutta ja tehokkuutta neuvotteluprosesseihin. Ikivanhan kulttuurin peruspiirteet sekä käyttäytymismallit on kuitenkin muutoksista huolimatta pidettävä mielessä. Varsinkin jos liikutaan syvemmällä sisämaassa tai neuvotellessa valtionhallinnon tai muiden virkamiesten kanssa. (Arho Havrén & Rutanen 2010, ) Kiina on myös suurten volyymien ja pienten katteiden tuotantoalue, toisin kuin Suomi. (Ahoniemi 2011.) Ostajan asemaa on täten kasvattanut useilla talouden sektoreilla vallitseva ylenpalttinen valmistuskapasiteetti. Kapasiteettia itseään on vaikea mitata, mutta ostajan markkinoilla jälleenmyyntihinnat toimivat suunnannäyttäjinä. Niin kutsutussa maailman tehtaassa tuotteiden tarjonta ylittää huimasti hitaasti kasvavan kysynnän, joka luonnollisesti vaikuttaa hintojen kehitykseen. Tämä pätee automarkkinoista elektroniikkaan ja ostajan valta näkyy suoraan tuotannossa sekä esimerkiksi viennissä. Tällöin valmistajat joutuvat painamaan hinnan joko kustannuksia täsmääväksi tai sen alle eikä katetuottoa synny (Hoffman & Enright 2008, 73). Tämä taasen aiheuttaa tuotannon kustannuksien alentamista ja luo epävarmuutta sekä edesauttaa laadun alenemista. Ahoniemen (2011) mukaan yrityksn tulisi kartoittaa yleinen hintataso ja tämän perusteella käydä läpi ydin- sekä tukiprosessinsa kustannuksien karsimiseksi tai kustannustehokkuuden kasvattamiseksi.. 9

15 3.2 Maantieteelliset eroavaisuudet On muistettava myös että Kiina on maantieteellisenä kokonaisuutena yhtä differoitunut kuin Eurooppakin. Kiinaa ei voi katsoa homogeenisenä alueena vaan heterogeenisenä palapelinä, joka yhdistelee monia eri temperamentteja. Esimerkiksi Pekingissä poliittiset suhteet, korkeat tittelit ja asemat ovat erittäin arvostettuja mutta matkustettaessa taasen pääkaupungista pohjoiseen, kasvojen ja tunteiden merkitys korostuu huomattavasti. Eteläkiinalaiset taas ovat eloisia ja nopeampia liikkeissään kuin vaikka pekingiläiset. Eteläkiinalaiset ovat myös perinteisiä bisnesihmisiä: Guangdongilla, Kantonilla, on Kiinassa pisimmät yhteydet ulkomaalaisiin sekä ulkomaankauppaan. (Arho Havrén & Rutanen 2010, ) Shanghain aluetta edellämainittujen välissä pidetään varsinaisena kaupankäyntialueena ja alueella onkin länsimaisella sopimuskäytännöllä todennäköisesti pisimmät perinteet. Alueella arvostetaan sopimuksia ja lakeja muuta maata enemmän, mikä myös on huomattavista lukuisista lisensseistä sekä erilaisista määräyksistä. Liiketoimintakompetenssit voivat siis vaihdella alueittain suurestikin liikkuessa valtavan kokoisessa valtiossa paikasta toiseen. Ennakkoluulot kiinalaisten kesken tulee ottaa myös huomioon: pohjoiskiinalaiset saattavat vinoilla eteläkiinalaisille ja pitää heitä ovelina. Toisaalta etelässä vallitseva yritteliäisyys on erittäin arvostettu ominaisuus. Pekingiläisiä taasen pidetään suorina, poliittisesti herkkänahkaisina ja joskus jopa ylioptimistisina, joka heijastuu liikana lupailuna. Shanghain asukkaita pidetään ylimielisinä mutta myös ammattimaisina sekä kansainvälisempinä. (Arho Havrén & Rutanen 2010, ) Asiakassegmentit Kiinassa ovat siis erittäin differoituneita ja segmenttien sisäistä hajontaa on myös tietenkin huomattava määrä (Ahoniemi 2011). Jokaisen Aasiassa toimivan on siis unohdettava ryhmien niputtaminen ennakkoluulojen mukaan ja kohdattava sen sijaan ihmisiä ja tämän perusteella niin sanotusti lokalisoida tuotteensa. Eri kohderyhmille pitäisi siis olla oikea tuote myytävänä, kahdenkeskisten suhteiden näkökulmasta tarjottuna. 10

16 3.3 Guanxin vaikutus Guanxi eli suhdeverkosto on elinehto yrityksen, niin paikallisen kuin ulkomaalaisenkin, toiminnalle Kiinassa. Verkostoituminen on Aasiassa aivan toisella tasolla: ilman sitä todennäköisyys tavata todellisia vaikuttajia tai päättäjiä on erittäin pieni. Suhdeverkosto on myös tärkeä tiedon saannin kannalta. Tieto vaihtelee sen mukaan, kuka kysyy, keneltä ja miten. Toimivassa suhdeverkostossa vallitsee kolmikantaperiaate: suhteet, tieto ja ihmisen arvostus. Arvostetun henkilön on helpompi luoda uusia tärkeitä suhteita, jotka tuovat tietoa. Tämä tieto taasen tuo rahaa, joka lisää henkilön arvostusta ja luo edelleen uusia suhteita (Pukkila 2002, 36 37). Statusarvoa luo tietenkin myös perhetausta, suku, varakkuus sekä koulutus, aivan kuten länsimaissakin. (Arho Havrén & Rutanen 2010, 107.) Yritysten välisessä kaupankäynnissä guanxit ovat myös tärkeässä asemassa. Yksittäisten kauppojen sijaan yritykset pyrkivät usein laaja-alaiseen yhteistyöhön kumppaneidensa eli suhdeverkostoonsa kuuluvien kanssa. Täten ulkomaisten yritysten omat suhteet, niin yhteiskunnalliset kuin yrityselämään liittyvät, ovat sitä merkityksekkäämpiä, mitä laajemmat ne ovat. Yksi tapa suhteiden vahvistamiseen on mielikuvien luominen, sillä mitä vastuullisempi yhteiskunnallinen toimija kansainvälinen yritys on, sitä uskottavampi se on kauppakumppanina (Pukkila 2002, 37). Toki myös suomalaisessa yrityskulttuurissa kumppanuus otetaan huomioon esimerkiksi palveluita etsiessä, ja Suomessa onkin tunnettu ns. hyvä veli-verkosto. Kiinalainen suhdeverkosto eroaa kuitenkin huomattavasti suomalaisista verkostoitumistilaisuuksista, eikä pelkästään guanxin tuhatvuotisten perinteiden vuoksi. Kiinassa ei lähtökohtaisesti pääse edes tapaamaan oikeita ihmisiä ilman suhteita (Arho Havrén & Rutanen 2010, ). Suhdeverkosto Kiinassa on aivan eri tasolla ja onkin kuultu sanottavan: "Hyvä guanxi on vahvempi kuin sopimuspaperi." (Pietarinen 2010, 57) Jos suhdeverkoston merkitystä ei ymmärrä, tulee törmäämään samaan ongelmaan kuin monet muutkin länsimaiset yritykset. Solmukohta on siis se, että Kiina ei huomattavasta globalisoitumisestaan huolimatta ole lähentänyt liiketapojaan merkittävästi: kiinalaiset eivät edelleenkään tee vieraiden kanssa liiketoimia. Ensimmäinen yhteydenotto tuntemattomaan myyjän mielestä mahdolliseen liiketoimintakumppaniin usein päättyy joko 11

17 yksipuoliseksi tai päättyy tylysti asiakkaan kysymyksiin "tunnemmeko me?" tai "onko meillä joku yhteinen tuttu?". (Arho Havrén & Rutanen 2010, 99.) 3.4 Myyntiprosessin yleisluonne Myyntiprosessi on tapahtumasarja ostajan ja myyjän välillä. Se voi kestää päiviä tai jopa vuosia, ja voi myös sisältää lukuisia eri tapahtumia asiakkuudesta sekä tilanteesta riippuen. Yhteistä kuitenkin näille tapahtumille on, että tietyt kriittiset virstanpylväät toteutuvat huolimatta prosessin kestosta. Menestyäkseen yritykset eivät voi rakentaa menestystään ainoastaan tuotteiden jakeluun tai suhdanteiden kääntymisen odotteluun. Osaamista tulee laajentaa palveluihin ja ratkaisukokonaisuuksiin, jotka luodaan helpottamaan loppuasiakkaan arkea. Asiakkaan näkökulmasta ratkaisujen myyjä ei ole pelkkä tuotteiden esittelijä tai ns. myyntitykki, vaan oikeastaan hyödynnettävä bisnesresurssi. (Laine & Customer Centric Selling Finland Oy 2009.) Tämän takia myyntiprosessin on oltava jatkuvasti korkean tasalaatuinen ja sen tulee edetä valtakunnallisesti tai maailmanlaajuisesti johdonmukaisesti, riippumatta toimipisteestä tai myyjästä. Myyntiprosessi, joka on korkean tasalaatuinen, on portti asiakastyytyväisyyteen (Rubanovitsch & Aalto 2007, 30). Myyntiprosessin tärkeimmät vaiheet Rubanovitschin & Aallon (2007, 36) mukaan ovat ennakkovalmistautuminen (puhelinsoittoon), soitto eli kontaktointi, ennakkovalmistautuminen tapaamiseen, tarvekartoitus, hyötyjen esittely ja asiakkaan aktivointi, kaupan päättämiskysymyksen esittäminen, asiakkaan kieltävän vastauksen taklaaminen, sopimuksen solmiminen, lisämyynti sekä seuranta. 12

18 3.4.1 Myyntiprosessi Kiinassa Henkilökohtaiset kontaktit ovat Kiinassa liiketoiminnan sekä kaupankäynnin perusta ja näiden suhteiden sekä luottamuksen rakentamiseen tuleekin käyttää paljon aikaa. Uudet kontaktit syntyvät useimmiten kolmannen tahon eli esittelijän kautta. Näitä tahoja voivat esimerkiksi olla suurlähetystö, vienti- ja teknologiakeskukset, paikalliset teollisuusyhdistykset, kauppakillat sekä ministeriöt. Kaikki jo maassa toimivat suomalaiset yritykset ovat myös luonnollisesti hyviä kontakteja. (Pukkila 2002, 93.) Ilman suhteita, voi ulkomaalainen tietämättömänä sopia tapaamisen täysin väärien henkilöiden kanssa. Vieraat otetaan yleensä aina ystävällisesti vastaan, mutta kiinalaiselle tällainen tapaaminen toimii usein vain tiedonkeruumahdollisuutena. Myyntitapaamisen sujuminen myönteisissä merkeissä ei siis aina ole tae asian etenemisestä. (Arho Havrén & Rutanen 2010, 160.) Kiinalainen päätöksentekoprosessi etenee myös Jukka Lahtisen (Kaikkea Kiinasta Radio86.com 2010) mukaan hitaasti ja varsinkin ensiaskeleissa tulee asiat varmistaa moneen kertaan. Kokemattomalle tai asiaan perehtymättömälle myyjälle saattaa tulla yllätyksenä se, että itse kaupankäynnistä ei voi alkaa puhumaan heti ensimmäisenä päivänä. Toisin sanoen, käyntikorttien vaihtamisen jälkeen ei voi ryhtyä myymään. 3.5 Neuvottelukulttuuri Kappaleessa 2.1 esiteltiin professori John L. Grahamin neljä Kiinan kulttuurin kudosta, agraariyhteiskunta, konfutselaiset moraalikäsitteet nivoutuneina taolaisuuteen, Kiinan kieli sekä epäluulo ulkomaalaisia kohtaan. Näistä on Grahamin mukaan johdettavissa edelleen kahdeksan elementtiä, jotka yhdessä muodostavat neuvottelujen vääntövoiman. Elementeistä guanxi käsiteltiin laajemmin jo kappaleessa 3.3. Neuvotteluissa suhdeverkostot ja henkilösuhteet eli guanxit synnyttävät palvelusten sekä vastapalvelusten kehän. Vastapalveluksilla ei kuitenkaan ole kiirettä, sillä itse aikajana agraariyhteiskunnassa on pitkä ja venyvä käsite (Arho Havrén & Rutanen 2010, 157). Ilman suhdeverkostoja ei kuitenkaan myyjä voi olla varma tapaamisen onnistumisesta. Ilman suhteita toimiva myyjä ei esimerkiksi voi koskaan olla täysin varma kenen kanssa 13

19 neuvottelupöytään on istuutunut. Helsingin Sanomat (2011) on myös esittänyt, että pöydän toisella puolella voi istua kymmeniäkin henkilöitä, joista välttämättä kenelläkään ei ole varsinaista päätäntävaltaa. Pääneuvottelijan vaihtaminen kesken neuvottelujen on riskaabelia sillä se luonnollisesti häiritsee henkilökohtaisia luottamusshteita. Muutokset neuvottelujen rakenteessa (kuten delegaation jäsenten vaihtuminen) palauttaa jo saavutetut tulokset helposti takaisin lähtöruutuun (Pukkila 2002, 121). Neuvottelutaktiikka on muodostettava siten, että ensin pyritään henkilökohtaisten suhteiden rakentamiseen ja vasta sitten kauppasuhteeseen. (Pietarinen 2010, 98) Zhongjian Ren, luotettava välittäjä, on kiinalainen luottohenkilö. Grahamin mukaan vastapuolella olevien kiinalaisten neuvottelijoiden tunteita, ilmeitä, sanojen vivahteita ja kehon kieltä voi lukea vain syntyperäinen kiinalainen. Tällöin vain zhongjien pystyy päättelemään miten asiat etenevät todellisuudessa, kuten mitä vastapuolen lupaus "perehtyä asiaan" oikeasti tarkoittaa (Arho Havrén & Rutanen 2010, 158). Kiinalaisessa neuvottelupöydässä yleisesti ottaen suoria vastakkainasetteluja sekä kieltäviä vastauksia vältellään. Nämä ilmaistaan korkeintaan kiertoilmauksin, joka tietenkin monimutkistaa neuvotteluprosessia. Pietarisen (2010, 97) mukaan on kuitenkin uskallettava sanoa myös ei. Vaikka useat tahot neuvovat, ettei kiinalaiselle saa sanoa suoraan "ei", jotta he eivät menetä kasvojaan, voi joistain ehdotuksista hyvin suoraan kieltäytyäkin. Pietarisen mukaan on tietenkin otettava huomioon että kiinalainen asiakas saattaa hyvinkin usein myös käyttää hyväkseen länsimaalaisten harhaluuloja maan liiketoimintakulttuurista. Jos oma kielitaito on puutteellinen tai kiinalainen luottohenkilö puuttuu, mahdollisuus tulkin käyttöön neuvotteluissa on pidettävä mielessä. Jos tulkkiin päädytään, on syytä valmentaa häntä tulevan tapaamisen sisällöstä ja varmistaa että erikoissanasto on hallinnassa. Itse tulkkaustilanteessa on parempi käyttää mahdollisimman yksinkertaista ja selkeää kieltä ja puhua lyhyitä lauseita. Numeroihin ja lukuihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota: kiinalainen laskutapa eroaa suomalaisten tavasta (vrt. tuhat, miljoona, miljardi - tuhat, kymmenen tuhatta, kymmenen kymmenen tuhatta jne.) (Pukkila 2002, 14

20 121). Tulkkien kanssa tulee kuitenkin olla erittäin tarkkana ja on myös muistettava että heihin ei aina voi luottaa: tulkki voi jopa saada jotain korvauksia vastapuolelta. (Helsingin Sanomat 2011.) Shehui Dengji eli yhteiskunnallinen asema on vahva osa kiinalaista muodollista käyttäytymiskulttuuria. Kulttuurin mukaan esimerkiksi neuvottelevat osapuolet tulee muodostaa saman tasoisita henkilöistä. Korkean tason neuvotteluihin ei siis tule lähettää alemman tason nuorta edustajaa, sillä se tulkitaan usein loukkaukseksi. Ikää myös arvostetaan Kiinassa enemmän kuin länsimaissa, joten nuori lokaali organisaatio tarvitsee todennäkoisesti henkilösuhteiden vahvistukseksi vierailuja yrityksen kotimaiselta johdolta. (Arho Havrén & Rutanen 2010, 158.) Vieraillessa toisen tiloissa, on syytä ilmoittaa delegaation kokoonpano, jotta potentiaalinen asiakasyritys voi valita myös isännät vieraiden tason mukaan. Hierarkiat selviävät viimeistään tapaamisen aluksi vaihdettavilla käyntikorteilla. Toisia puhutellaan myös erittäin virallisesti, esimerkiksi tittelin tai Mr/Mme etuliitteillä (Pukkila 2002, 121). Etiketti myös määrää sen mihin kukakin neuvottelupöydässä istuu. Pukkilan (2002, 33) mukaan pääneuvottelija istuu pöytäsivustan keskipenkille, tulkki viereen ja asiantuntijat näiden kahta puolta. Vieraiden oikeaoppinen vastaanotto on myös osa rituaalikohteliaisuutta ja potentiaalinen asiakasyritys on tietenkin valinnut isännät vierasdelegaation tason mukaan. (Pukkila 2002, 121.) Renji Hexie tarkoittaa henkilön sisäistä harmoniaa. Kiinalaisten sanontojen mukaan "miehen ilman hymyä ei tule avata kauppaa" sekä "tasainen luonne ja ystävällisyys tuottavat rahaa". Näiden ominaisuuksien tutkailu saattaa kestää pidemmänkin aikaa ja edellyttävät esimerkiksi pitkiä aterioita ja muuta ajanvietettä. On syytä varautua myös pitkiin alkoholipainotteisiin illanviettoihin (Arho Havrén & Rutanen 2010, 158). Kiinalaisissa yritystapaamisissa myyjää kohdellaan hyvin ja etiketin mukaan siitä huolimatta näkeekö asiakas tapaamisessa potentiaalia vai ei. Luottamuksen rakentumiselle tulee antaa aikaa, tosin prosessia luonnollisesti nopeuttaa yhteiset tuttavuudet. Kiinassa nähdään että kiireinen ei ole pätevä, joten on oltava kärsivällinen ja joustava. Isoja ratkaisukokonaisuuksia voidaan hiota vuosikausiakin (Pukkila 2002, ). 15

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista Hannu Viertola Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 29.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 2 Vuosityöajan pidentämisen dynaamisista vaikutuksista

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

KIINALAISET LIIKETAVAT

KIINALAISET LIIKETAVAT KIINALAISET LIIKETAVAT 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Riikka Rajapuro Valokuvat: Seppo Pietarinen Taitto: Notepad Ay, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1521-0 Kariston Kirjapaino, Hämeenlinna

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Verkostoista ja strategisesta ajattelusta

Verkostoista ja strategisesta ajattelusta Verkostoista ja strategisesta ajattelusta 23.11.2016 Matti Nojonen matti.nojonen@ulapland.fi matti.nojonen@ulapland.fi nojonen 2016 1 VERKOSTOISTA Henkilösuhteet (guanxi) edelleen yksi menestyksen avaimista

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku.

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku. Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku. KT Merja Paksuniemi Verkostotutkija Siirtolaisuusinstituutti Yliopistonlehtori Lapin yliopisto Lapsuuden

Lisätiedot

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik,

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 7.5.2014 Hannu Raitio Projektinjohtaja, Prof. Metsäbiotalous suunnaton mahdollisuus Globaalit toimintaympäristöä muuttavat megatrendit pakottavat meidät

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa Ville Haltia 17.9.2013 Sisältö Tausta t&k-menojen pääomittamiselle Yleistä kansantalouden tilinpidosta Pääomittamisen menetelmät

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Educa - Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma, ammatillinen seminaari

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

HALLITUKSEN RAKENNEUUDISTUKSET JA SUOMEN TALOUDEN HAASTEET. Maakuntaparlamentti 12.11.2015 Jaakko Kiander

HALLITUKSEN RAKENNEUUDISTUKSET JA SUOMEN TALOUDEN HAASTEET. Maakuntaparlamentti 12.11.2015 Jaakko Kiander HALLITUKSEN RAKENNEUUDISTUKSET JA SUOMEN TALOUDEN HAASTEET Maakuntaparlamentti 12.11.2015 Jaakko Kiander KANSANTALOUDEN ONGELMAT Suomen BKT on edelleen vuoden 2007 tason alapuolella Modernin historian

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 13

Sisällys. Johdanto... 13 Sisällys Johdanto... 13 1 Välittäminen on asiakaspalvelua... 17 Määrän ja laadun vuoropuhelu... 17 Asiakkaan on ymmärrettävä, mistä hän maksaa... 19 Sekä ostaja että myyjä ovat asiakkaita... 23 Asiakas

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy. Dosentti, Tampereen Teknillinen

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät

Lisätiedot

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Alueellinen maaseutuverkostopäivä: Biotalouden mahdollisuudet Joensuu 22.10.2015 Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy Mikä ihmeen biotalous?

Lisätiedot

Johtaminen Kiinassa. Kokemuksia tuotantolaitoksen johtamisesta Kiinassa Jukka Kyttälä 24.11.2009

Johtaminen Kiinassa. Kokemuksia tuotantolaitoksen johtamisesta Kiinassa Jukka Kyttälä 24.11.2009 Johtaminen Kiinassa Kokemuksia tuotantolaitoksen johtamisesta Kiinassa Jukka Kyttälä 24.11.2009 Metso Kiinassa Kiinan merkitys Metsolle Markkinoiden koko tärkeämpi kuin edullinen kustannustaso Kiina tuottaa

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta,

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta, Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta, 30.9.2016 Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy.

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Strategisen tason linjaukset, miten kyberuhkilta opitaan suojautumaan?

Strategisen tason linjaukset, miten kyberuhkilta opitaan suojautumaan? Strategisen tason linjaukset, miten kyberuhkilta opitaan suojautumaan? Kyberturvallisuusseminaari, 19.10.2016 Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ 68 käytännön ohj etta Talentum Pro 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2766-4 ISBN: 978-952-14-2767-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Verkoston voima puurakentamisessa Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Puurakentamisen lyhyt historia 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Eurooppaa esiteltiin ajatuksia monikerroksisista

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Heikki Salomaa 10.12.2013. Minustako auttajaksi?

Heikki Salomaa 10.12.2013. Minustako auttajaksi? Heikki Salomaa 10.12.2013 Minustako auttajaksi? Älä pakene. Täältä ei voi paeta. Tämä on maailma. Me olemme maailmassa. Heaven, that s so simple! Merkitysten etsintä Tieteen filosofian peruskysymykset

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

SOPIMUSJURISTIN KÄYTTÖOHJEET. Kimmo Kajander Oik. maist., fil. maist.

SOPIMUSJURISTIN KÄYTTÖOHJEET. Kimmo Kajander Oik. maist., fil. maist. SOPIMUSJURISTIN KÄYTTÖOHJEET Kimmo Kajander Oik. maist., fil. maist. Esityksen rakenne Sopimuksen elinkaari juristin silmin Tahto + Ilmaisu Käyttöohjeet Sopimuksen elinkaari juristin silmin Jos haluat

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Megatrendianalyysi. Hypermedian jatko-opintoseminaari Elisa Vuori

Megatrendianalyysi. Hypermedian jatko-opintoseminaari Elisa Vuori Megatrendianalyysi Hypermedian jatko-opintoseminaari Elisa Vuori Yleistä Megatrendianalyysi on tulevaisuudentutkimuksen menetelmä Foreseeing Extrapolation - Time series /trend-forecasting (May 1996, s.

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot