PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta"

Transkriptio

1 PROFIILIKIRJA Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta Tekijät: Sofia Husso Kristiina Nurmenniemi Iin Micropolis Oy Heinäkuu 2014

2 TIIVISTELMÄ Profiilikirjassa esitellään Perämerenkaaren alueen yrityksiä, jotka toimivat ympäristö- ja energiaalalla. Profiilikirja tarkoituksena on tarjota tietoa siitä, miten yrityksille suunnattuja kehittämistoimia Venäjän vientiin liittyen voidaan tehostaa Perämerenkaaren alueella ja lisätä Suomi-Venäjä yhteistyöhön liittyviä hankkeita. Profiilikirjan tieto on kerätty kyselyn ja syvähaastattelujen avulla, jota varten alueen yritykset kategorioitiin niiden pääasiallisen toimialan sekä tarjooman perusteella. Jokaisen yrityksen toiminta myös kuvattiin. Tämän jälkeen yrityksille lähetettiin sähköpostitse linkki kyselyyn, jolla kartoitettiin Venäjän markkinoista kiinnostuneet yritykset. Kyselyyn vastanneista valittiin 12 potentiaalisinta yritystä, joille toteutettiin syvähaastattelu liittyen yritysten kokemiin haasteisiin Venäjän markkinoilla. Haastatelluista yrityksistä valtaosalla oli jo liiketoimintaa Venäjällä tai sellaista oli suunnitteilla. Vahvempi preesens Venäjän markkinoilla katsottiin ajankohtaiseksi, ja kaikki haastatelluista yrityksistä näkivät Venäjän markkinoiden tarjoavan potentiaalisesti kysyntää tuotteelleen tai palvelulleen. Ympäristö- ja energia-alan yrityksiä houkuttivat markkinoiden suuret mahdollisuudet: suuret volyymit, markkinoiden läheisyys ja energia-asioissa vielä kehittymättömät markkinat teknologian osalta. Yritykset myös kokivat, että Venäjän markkina tarjoaa tällä hetkellä mahdollisuuksia älykkäille ja moderneille ratkaisuille, jotka tulevat luonnostaan tarpeellisiksi vanhaa saneerattaessa ja uutta talotekniikkaa rakennettaessa. Yritysten kokemat haasteet Venäjän markkinoilla jakaantuivat pääasiassa kolmen teeman alle, joita ovat turvallisuus, verkostoituminen ja suhdetoiminta sekä käytännön asiat. Yritysten kokemiin haasteisiin mahdollisia ratkaisuja ja jatkoehdotukset on esitelty näiden teemojen alla. Selvitys on tehty osana ENERU (Efficient Energy Management in Barents Region) yhteishanketta, jota rahoitetaan EU:n Kolarctic ENPI CBC rahoitusohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä julkisen sektorin ja pk-yritysten välillä energiatehokkuuden parantamiseksi sekä uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi Venäjällä Kuolan niemimaan alueella, Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa.

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO MENETELMÄ Kysely Haastattelut YRITYSPROFIILIT Cad Sä Oy Cleworks Oy Cyberlightning Oy Fidelix Oy Keisari Pelletti Oy Oulun Lämpökaivonporaus Oy Solved The Cleantech Company Oy Talomat Oy Valopaa Oy Volter Oy Team-Control Oy Planora Oy KOKEMUKSIA VENÄJÄN ENERGIA- JA YMPÄRISTÖALAN MARKKINOISTA Liiketoiminta ja aktiviteetit Venäjällä Markkinoiden houkuttelevuus Haasteet Mahdollisia ratkaisuja koettuihin haasteisiin YHTEENVETO JA JATKOEHDOTUKSET... 17

4 1. JOHDANTO Tässä profiilikirjassa esitellään Perämerenkaaren alueen yrityksiä, jotka toimivat ympäristö- ja energia-alalla. Profiilikirja tarjoaa myös tietoa siitä, miten yrityksille suunnattuja kehittämistoimia Venäjän vientiin liittyen voidaan tehostaa Perämerenkaaren alueella ja lisätä Suomi-Venäjä yhteistyöhön liittyviä hankkeita. Perämerenkaari on Itämeren pohjoisimmassa osassa sijaitseva, Perämerta ympäröivä rannikkovyöhyke. Maantieteellisesti alue kattaa seitsemän Ruotsalaista kuntaa ja viisi Suomalaista seutukuntaa ja yhden maakunnan. Alueella on noin asukasta. Perämerenkaarella tarkoitetaan (ellei toisin mainita) tässä profiilikirjassa erityisesti Suomen puolella olevaa aluetta, joka kattaa rannikkoalueen Kokkolasta Tornioon. Venäjällä tässä profiilikirjassa puolestaan tarkoitetaan maata vähemmän rajattuna. Vaikka ENERU projektissa toimenpiteet kohdistuvat eteläiselle Kuolan alueelle (Luoteis-Venäjälle), muodostui yrityshaastattelujen kautta mielenkiinnon alla oleva alue luonnollisella tavalla suuremmaksi, kattaen myös mm. Pietarin ja Moskovan markkina-alueet. Täten tässä profiilikirjassa kiinnostuksen kohteena olevaa markkina-aluetta ei myöskään lähdetty pakottaen rajaamaan suppeammaksi. Perämerenkaarella toimii useita yrityksiä, jotka tarjoavat ratkaisuja kiinteistöihin liittyvässä energianhallinnassa ja säästöratkaisuissa. Ala on kasvava, ja siihen liittyy suuri liiketoimintapotentiaali Venäjän markkinoilla, jossa energiansäästöön perustuvia ratkaisuita ei ole vielä toteutettu monissakaan kohteissa. Luoteis-Venäjällä teollisuus ja kaivostoiminta ovat erittäin vahvoja aloja ja alueen kaupungit ovat syntyneet niiden ympäristöön ja elävät niistä. Alana teollisuus ja kaivostoiminta tarjoavat energia- ja ympäristöalan yrityksille suurhankkeita ja valtavan potentiaalin myös esimerkiksi tuotannon säätö- ja optimointiratkaisujen osalta. Alana kiinteistöihin liittyvä energianhallinta ja säästöratkaisut on kuitenkin hajanainen ja alalla on paljon pieniä toimijoita. Pienillä toimijoilla on vähän resursseja laajentaa liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille. Lisäksi pienemmät toimijat tunnetaan alueella usein huonosti. Alan yritysten välillä tapahtuvia yhteistyömahdollisuuksia voisi olla nykyistä enemmän. Profiilikirjan tarkoituksena oli selvittää kiinteistöjen energiahallintaan ja säästöratkaisuihin ratkaisuja tarjoavat yritykset Perämerenkaaren alueelle sekä yritysten kokemat haasteet ja kiinnostus Venäjän markkinoille. Alan toimijoista huomioitiin laitevalmistajat, laitemyyjät, teknologiaosaajat sekä alan palvelutuottajat eli suunnittelijat ja konsultit. Lisäksi tarveprofiilikirjaa varten haastatteluissa selvitettiin alan nykyisiä yhteistyömuotoja ja niiden tämänhetkistä tilannetta Perämerenkaaren alueella. Alan toimijoiden nimet, sijainti ja yhteystiedot ovat saatavissa liitteenä.

5 2. MENETELMÄ 2.1. Kysely Alueen yritykset kategorioitiin niiden pääasiallisen toimialan sekä tarjooman perusteella ja jokaisen yrityksen toiminta kuvattiin. Pohjana olleet yrityslistaukset saatiin Perämerenkaaren seutukunnilta, Business Oululta, CEE:ltä ja Rovaniemen ammattikorkeakoululta. Lisäksi listaa täydennettiin yrityksillä, joiden tiedettiin sopivan toimialarajaukseen. Tämän jälkeen yrityksille lähetettiin sähköpostitse linkki kyselyyn, jolla kartoitettiin Venäjän markkinoista kiinnostuneet yritykset. Kyselykutsu lähettiin 132 yrityksen yhteyshenkilölle, joista yli 10 prosenttia vastasi Internet-kyselyyn. Vastausaikaa kyselyssä oli yhteensä 18 päivää ( ) ja viikko ennen vastausajan loppumista (6.6.) yrityksille, jotka eivät vielä olleet vastanneet kyselyyn, lähetettiin muistutusviesti kyselystä sähköpostitse Haastattelut Kyselyyn vastanneista valittiin potentiaalisinta 12 yritystä, joille toteutettiin syvähaastattelu liittyen yritysten kokemiin haasteisiin Venäjän markkinoilla. Kahdentoista potentiaalisen yrityksen joukkoon valittiin pääasiallisesti sellaiset yritykset, joiden kotipaikka sijaitsee Perämerenkaaren alueella tai joilla on toimipiste alueella. Vastanneiden joukosta karsittiin pois vajanaiset vastaukset. Syvähaastattelut toteutettiin puhelimitse alla luetelluille yrityksille (Taulukko 1), pl. Cleworks Oy, Volter Oy ja Talomat Oy, joita haastateltiin aiheen tiimoilta kasvokkain. Kaikki yritykset, jotka tavoitettiin haastattelupyynnöllä, olivat suostuvaisia puhelinhaastattelun antamiseen. Tämä voidaan tulkita niin, että asia (Venäjä markkina-alueena) koettiin tärkeäksi, sillä yritysten edustajat olivat kiinnostuneita aiheesta. Haastattelut kestivät lyhimmillään 10min ja pisimmillään yli tunnin. Liitteestä 2, Yritysten vastaukset haastattelukysymyksiin, löytyvät yritysten yksittäiset vastaukset haastatteluissa esitettyihin kysymyksiin. Näissä yritykset on arvottu satunnaiseen numerojärjestykseen anonymiteetin vuoksi. Nimettömyys valittiin, sillä se mahdollisti yritysten avoimemmat ja kattavammat vastaukset koskien niiden liiketoimintaa

6 Taulukko 1. Haastatellut yritykset YRITYS AJANKOHTA HAASTATTELUN KESTO Cleworks Oy h 15min Volter Oy h Talomat Oy h Oulun min Lämpökaivonporaus Oy Keisari Pelletti Oy min Solved The Cleantech min Company Cad Sä Oy min Fidelix Oy min Valopaa Oy min Team-Control Oy min Cyberlightning Oy min Planora Oy min

7 3. YRITYSPROFIILIT Kappaleessa esitellään haastateltujen yritysten yritysprofiilit ja mahdollinen aiempi kokemus Venäjän markkinoilta Cad Sä Oy Cad Sä Oy:n toimintaan kuuluvat sähkö- ja valaistussuunnittelu sekä sähkötyöturvallisuus- ja jännitetyökoulutus. Yritys on kiinnostunut sekä urakoista että tarjoamaan sähkötyöturvallisuusja jännitetyökoulutusta. Yrityksellä ei ole ollut liiketoimintaa Venäjän markkinoilla. Kotipaikka: Oulu Yhteystiedot: www-sivut: Cleworks Oy Cleworks Oy tarjoaa tuotetta älykkääseen sähköverkkoon, joka mahdollistaa hallitun ja joustavan sähkönkulutuksen lämmityksessä - myös etäohjattuna. Yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta Venäjän markkinoilla. Kotipaikka: Oulu Yhteystiedot: www-sivut: Cyberlightning Oy Cyberlightning Oy on kansainvälisesti toimiva vuorovaikutteisten 3D-tuotantojen edelläkävijäyritys. Cyberlightning Oy:n asiakkaat voivat hyödyntää yrityksen 3D-tuotantoja sekä markkinoinnissa että monipuolisissa toiminnallisissa palvelumalleissaan. Cyberlightning Oy toteuttaa tuotantoja useisiin käyttöjärjestelmiin ja päätelaitteisiin sekä keskeisimmille teknisille alustoille. Yrityksen osaaminen mobiileissa käyttöliittymissä, tiedon visualisoinnissa sekä teollisessa internetissä (IoT) mahdollistavat näyttävät tuotannot erilaisiin liiketoiminnan ratkaisuihin. Yrityksellä ei ole tällä hetkellä käynnissä olevaa liiketoimintaa Venäjällä. Kotipaikka: Oulu Yhteystiedot: Esa Posio www-sivut:

8 3.4. Fidelix Oy Fidelix Oy myy ja asentaa rakennusautomaatio-, vedenmittaus-, sosiaalitekniikka-, kylmäautomaatio-, kotiautomaatio- ja turvajärjestelmät. Yrityksellä on kokemusta tuotekokonaisuuksien toimittamisesta Venäjälle ja sillä on myös jälleenmyyjä Venäjällä. Kotipaikka: Vantaa, toimipiste Oulussa Yhteystiedot: www-sivut: Keisari Pelletti Oy Keisari Pelletti Oy:n toimintaa kuuluu pellettilämmitysratkaisut sekä uudis- että saneerauskohteissa. Keisari Pelletti Oy tarjoaa tarvittavat komponentit tai vaihtoehtoisesti valmiit avaimet käteen-ratkaisut pellettilämmitysratkaisuihin. Yrityksellä ei ole ollut liiketoimintaa Venäjän markkinoilla. Kotipaikka: Kannus Yhteystiedot: www-sivut: Oulun Lämpökaivonporaus Oy Oulun Lämpökaivonporaus Oy:n toimintaan kuuluu maalämpökaivojen poraaminen ja maalämpöjärjestelmät. Yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta Venäjän markkinoilla toimimiseen liittyen. Kotipaikka: Ii Yhteystiedot: www-sivut: Solved The Cleantech Company Oy Solved on verkkopohjainen cleantech -asiantuntijapalvelu, joka ratkaisee monimutkaisia rakennetun ympäristön energia- ja ympäristöongelmia. Moniin ympäristö- ja energiaongelmiin on jo olemassa ratkaisuja, mutta ongelmat ja ratkaisut eivät kohtaa tehokkaasti. Projektien alkuvaiheessa ei osata tai ehditä määritellä edessä olevaa haastetta kokonaisvaltaisesti, mikä johtaa vääriin valintoihin, ja jonka seurauksena hukataan aikaa ja rahaa. Solved auttaa yhdistämään ongelmat ja niiden ratkaisut. Solved tarjoaa asiakkailleen monialaisen tiimin, joka asiakkaan kanssa yhteiskehittää ratkaisut solved.fi -alustalla ajasta ja paikasta riippumatta. Solvedilla on aiempaa kokemusta Venäjän markkinoilla toimimisesta. Kotipaikka: Oulu Yhteystiedot: www-sivut:

9 3.8. Talomat Oy Talomat Oy on matalajännitteisen LED valaistuksen (12VDC) ohjausteknologiaa ja taloautomaatiota tarjoava oululainen yritys. Tuote on kotimainen avainlipputuote ja käyttövoimana voidaan käyttää myös ekologista aurinkosähköä. Yritykselle ei ole tällä hetkellä liiketoimintaa Venäjällä. Kotipaikka: Oulu Yhteystiedot: www-sivut: Valopaa Oy Valopaa Oy valmistaa ja myy LED-valaistusratkaisuja. LED-valaistuksen etuja ovat hyvä energiatehokkuus, vähäinen huollon tarve, korkea luotettavuus, kestävyys sekä tuotteen pitkä elinkaari ja erinomainen valovoimaisuus. Yritys on toimittanut valaistusratkaisuja erityisesti julkisyhteisöille, kuten kunnille ja kaupungeille. Yrityksellä on liiketoimintaa Venäjällä ja myös jälleenmyyjät Pietarissa ja Moskovassa. Kotipaikka: Oulu Yhteystiedot: www-sivut: Volter Oy Volter Oy valmistaa ja toimittaa hakekuivureita ja pienvoimalaitoksia, joilla voidaan tuottaa esimerkiksi maatilan tai kokonaisen pienasuinalueen vuotuinen sähkön ja lämmön tarve kaasuttamalla puuhaketta. Prosessin tuottama hukkalämpö voidaan hyödyntää esimerkiksi vesikiertoisena lattialämmityksenä, ilmastoinnin esilämmityksessä ja käyttöveden lämmityksessä. Voimalaitosten ulkoasu voidaan räätälöidä maisemaan ja miljööseen sopivaksi ja voimalaitokset voidaan myös liittää sähköverkkoon, jolloin ne syöttävät energiaa verkkoon. Yrityksellä ei ole ollut suoraa liiketoimintaa Venäjän markkinoilla. Kotipaikka: Kempele Yhteystiedot: www-sivut: Team-Control Oy Yritys tarjoaa TiiMi Talotekniikka järjestelmää, joka on helppokäyttöinen ja räätälöitävissä kohteen tarpeiden mukaan. Mahdollisia osia järjestelmään ovat kaukolämpö, maalämpö, lattialämmitys, ilmanvaihto, turvallisuus ja jäteveden panospuhdistimet. Esimerkiksi TiiMi

10 Turvallisuus sisältää murto-, palo, vesivuoto- jne. hälytysten lisäksi monipuolisen sähkönohjausjärjestelmän ja huolehtii samalla hälytysten siirrosta. Järjestelmän tuotteet soveltuvat käytettäväksi myös yksinään. Yrityksellä on ollut liiketoimintaa Venäjällä yhteistyökumppanin kanssa. Kotipaikka: Merijärvi Yhteystiedot: www-sivut: Planora Oy Planora Oy on 1987 perustettu teollisuus-, energia- ja automaatiosuunnittelun laaja-alaisesti hallitseva yritys. Planora on suunnittelukentän kokonaisosaaja. Planora-ratkaisu on suunnittelun eri sektoreiden tarkoituksenmukaista hyväksikäyttöä ja yhdistämistä kustannuksiltaan järkeväksi, asiakkaan kannalta toimivaksi ja tuottavaksi kokonaisuudeksi. Planoran osaaminen perustuu henkilöstön pitkäaikaiseen kokemukseen suunnittelutyön eri osa-alueilla. Korkean tason osaamista ovat tukemassa alan viimeisintä kehitystä edustavat laitteistot ja suunnittelujärjestelmät. Suunnittelussa keskeisimmässä osassa on parametrinen suunnittelu-, Cad- ja tietokantatekniikka. Planora Oy:lla on liiketoimintaa Venäjällä. Haastateltava toimii myös Suomi Venäjä Energiaklubin toiminnanjohtajana, ja klubin tavoitteena on energiasektorin viennin edistäminen Venäjällä. Kotipaikka: Kempele Yhteystiedot: www-sivut:

11 4. KOKEMUKSIA VENÄJÄN ENERGIA- JA YMPÄRISTÖALAN MARKKINOISTA Kappaleessa esitellään ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoista. Ensimmäisessä alakappaleessa esitellään yritysten mahdollinen tämän hetkinen liiketoimina ja aktiviteetit Venäjällä. Toisessa alakappaleessa kuvaillaan niitä tekijöitä, jotka tekevät Venäjästä houkuttelevan markkina-alueen energia- ja ympäristöalan yrityksille. Kolmannessa alakappaleessa esitellään yritysten kokemat haasteet liittyen Venäjän markkinoilla toimimiseen ja lopuksi koettuihin haasteisiin esitetään mahdollisia ratkaisuja aineiston pohjalta Liiketoiminta ja aktiviteetit Venäjällä Sekä alustavassa, sähköpostitse välitetyssä Internet-kyselyssä että syvemmissä puhelinhaastatteluissa yrityksiltä kysyttiin ensimmäisenä, oliko niillä tällä hetkellä liiketoimintaa Venäjällä. Kuten johdannossa todettiin, liiketoiminta-aluetta ei rajattu ainoastaan Etelä-Kuolaan, vaan yritykset vastasivat mahdollisesta liiketoiminnasta käsittäen koko Venäjän alueen. Kuvio 1. Yritysten tämän hetkinen liiketoiminta Venäjällä Haastatelluista 12 yrityksestä viisi kertoi, että heillä oli ollut tai on parhaillaan liiketoimintaa Venäjällä. Osa näistä yrityksistä oli toiminut Venäjällä jo useampien vuosien ajan. Kaikki viidestä yrityksestä näkivät tämänhetkisinä kohteinaan suurkaupungit kuten Pietarin ja Moskovan. Seitsemällä yrityksistä ei ole ollut omien sanojensa mukaan liiketoimintaa kyseisellä markkinalla, mutta kaikki yritykset olivat kuitenkin jollakin tasolla pohtineet liiketoiminnan

12 aloittamisen mahdollisuutta. Osa oli myös tehnyt esitunnusteluja, käynyt Venäjällä alansa messuilla tai ollut yhteistyökumppaneidensa kautta tekemisissä markkina-alueella. Kuvio 2. Yritysten toiminta, joilla ei ole tällä hetkellä liiketoimintaa Venäjällä. Osa niistä yrityksistä, jotka ilmoittivat, ettei heillä ole liiketoimintaa Venäjällä, olivat myös valmistelleet mahdollisuutta selvittämällä byrokratiaan liittyviä asioita, hakenut maahanvientiluvan tuotteelleen tai tehnyt vaikkapa tuotteeseensa jo venäjänkielisen käyttöjärjestelmän. Muutamilla yrityksillä oli toimintaa myös Ruotsin puoleisen Perämerenkaaren alueella, joko jälleenmyyjien tai urakoitsijoiden kautta. Kaiken kaikkiaan valtaosalla haastatelluista yrityksistä siis joko oli jo liiketoimintaa Venäjällä tai sellaista oli suunnitteilla. Yritykset näkivät markkinoiden tarjoavan potentiaalisesti kysyntää tuotteelleen tai palvelulleen, ja vahvempi preesens alueella katsottiin ajankohtaiseksi vähintään lähiaikoina Markkinoiden houkuttelevuus Sekä kyselyyn että haastatteluihin vastanneista yrityksistä kaikki näkivät Venäjän houkuttelevana markkina-alueena. Markkinan houkuttelevuuteen vaikuttavina tekijöinä korostuivat markkinoiden suuri volyymi ja markkinoiden läheisyys sekä teknologian osalta kehittymättömät markkinat. Muina Venäjän markkinan houkuttelevuutta lisäävinä tekijöinä mainittiin myös energian hinnan nousu, maksukyky, työvoiman liikkuvuus sekä venäläisten ja suomalaisten kyky tulla toimeen keskenään. Markkinoiden houkuttelevuutta vähentäviä tekijöitä on kuvailtu tarkemmin seuraavassa kappaleessa Haasteet. Suurin osa haastateltavista viittasi markkinoiden suureen volyymiin kysyttäessä syitä Venäjän markkinoiden houkuttelevuuteen. Volyymiä lisäävänä tekijöinä nähtiin myös venäläisten kiinnostus kokeilla uusia ratkaisuja ja kiinnostus suomalaiseen teknologiaan. Aineiston mukaan rajan takana olevaa markkinan volyymia ja liiketoimintapotentiaalia ei ole täysin vielä tiedostettu Suomessa. Alueen tarpeiden parempi tunteminen helpottaisi myös yritysten palveluiden tarjoamista.

13 Lisäksi haastatellut yritykset kokivat Venäjä olevan vielä kehitysvaiheessa energia-asioissa. Venäjällä nähtiin olevan vielä paljon koskematonta kenttää esimerkiksi säätö- ja automaatiojärjestelmien osalta. Venäjällä ei ole myöskään kaukolämpöä, joten alueella tarvitaan paljon paikallisia järjestelmiä, joka lisää pienlaitosten ja niihin liittyvän teknologian kysyntää. Teknologian vieminen Venäjän markkinoille koettiinkin jopa kannattavampana kuin Euroopan markkinoille, jossa markkinat ovat kehittyneemmät teknologian osalta. Euroopassa koettiin olevan myös korkeampi saturaatio ja tiukempi yritysten välinen kilpailu. Venäjän markkinoiden houkuttelevuudesta kertoo myös yritysten kiinnostus lähteä yritysvierailulle Murmanskin alueelle. kahdeksan kahdestatoista yrityksestä oli lähtökohtaisesti kiinnostunut lähtemään yritysvierailulle alueelle, jos matkan sisältö ja ajankohta ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta sopivia Haasteet Puhelinhaastatteluissa yrityksiltä kysyttiin, millaisia haasteita ne ovat kohdanneet toiminnassaan liittyen Venäjän markkinoihin, tai mitkä ovat asioita, jotka ovat tähän asti jarruttaneet Venäjän markkinoille suuntaamista. Haastatteluaineistosta nousi esiin pääasiassa kolme erillistä teemaa: 1) Turvallisuus, 2) Verkostoituminen, suhdetoiminta ja 3) Käytännön asiat. Turvallisuudella yritykset tarkoittivat juridisia riskejä, jotka liittyivät liiketoimintaan (esim. sopimusten noudattaminen ja muodostaminen). Myös kaluston säilymisestä ja odottamattomista tapahtumista ja muutoksista oltiin huolissaan. Verkostoitumiseen ja suhdetoimintaan liittyvä asiat korostuivat aineistossa. Haasteiksi mainittiin yhteistyön puuttuminen toimijoiden välillä ja luotettavien kumppanien löytämisen vaikeus. Erityisesti kaivattiin kumppaneita, jotka pystyisivät todella synnyttämään myyntiä ja veisivät asioita eteenpäin rajan toisella puolella. Harvassa yrityksessä oli vahvaa aiempaa kokemusta Venäjän markkinoista, joten myös se koettiin haasteellisena. Moni korostikin, että on välttämätöntä, että mukana toiminnassa on paikallinen, joka osaa toimia ja ymmärtää vallitsevaa yrityskulttuuria ja suhdetoimintaa. Yritykset kokivat myös, ettei yhteistyötä ole tarpeeksi suomalaisten toimijoiden kesken yhteisten tuotekokonaisuuksien rakentamista varten. Yhteistyön vähäisyyden vuoksi alan toimijoilta puuttuu laajempi ymmärrys koko energiasektorin toiminnasta ymmärrys siitä, miten energiasektorilla eri toiminnat ja toimintatahot riippuvat toisistaan. Ymmärryksen puuttuessa, yhteisten tuotekokonaisuuksien rakentaminen on erittäin haastavaa. Haastateltavat yritykset kokivat, että ymmärryksen puuttuminen energiasektorin toiminnasta alan toimijoiden keskuudessa selittyy myös pätevien kouluttajia puutteesta. Useiden haastateltujen ollessa pk-yritysten edustajia, yritykset kokivat oman markkinointibudjettinsa rajallisuuden haasteeksi. Oman budjetin rajallisuuden vuoksi kaikkien aktiviteettien tulee olla suunniteltuja ja tehokkaita, sillä resursseja ei ole hukattavaksi. Liiketoiminta Venäjällä on kuitenkin pitkän aikavälin tulos, eikä suhteiden luomiseksi ja liiketoiminnan synnyttämiseksi useinkaan riitä yksi yrityskäynti paikan päällä.

14 Käytännön asioista nousivat esiin rajamuodollisuudet (tullit, viisumit, luvat) erityisesti fyysisten tuotteiden ollessa kyseessä. Myös heikentynyt rupla ja valuuttakurssien arvaamattomuus saivat pohtimaan sopimusteknisiä asioita ja venäläistä ostovoimaa yleensäkin. Vaikka useammassa yrityksessä olikin venäjänkielistä osaamista, kertoivat haastatellut kielen olevan kynnyskysymys erityisesti Venäjälle lähtemisessä. Yritysten edustajat myös ilmaisivat, etteivät tunne nykyisellään kaikilta osin tarpeeksi hyvin Venäläisiä standardeja ja tuoteturvallisuusvaatimuksia. Näiden asioiden aiheuttama byrokratia koettiin vaikeana asiana, jonka selvittäminen vaatisi paljon asiantuntemusta. Myös tuotteiden myyntiargumenttien erilaisuus (kotimaa vs. Venäjä) mietitytti; ollaanko Venäjällä yhtä kiinnostuneita ekologisista ratkaisuista kuin meillä, vai pitäisikö sen sijaan markkinoille suunnata esimerkiksi turvallisuus tai asumismukavuus myynnin kärkenä? Kuvio 3. Yritysten kokemat haasteet Venäjän markkinoihin liittyen

15 4.4. Mahdollisia ratkaisuja koettuihin haasteisiin Haastatteluissa yrityksiltä pyydettiin kuvailemaan mahdollisia ratkaisuja yritysten kokemiin haasteisiin koskien Venäjän markkinoilla toimimista. Esille nousseita ratkaisuja on kuvailtu kolmen edellisessä kappaleessa jaotellun pääteemaan alla, joita ovat 1) Turvallisuus, 2) Verkostoituminen ja suhdetoiminta sekä 3) Käytännön asiat. Turvallisuutta lisäävinä tekijöinä vastauksissa nousi esille mahdollisuus toimia isojen toimijoiden kanssa markkinoilla sekä luotettavien yhteistyökumppaneiden ja osaajien löytäminen markkinoilta. Isommat paikan päällä toimivat yritykset tuovat turvapuskuria pienelle pk-yritykselle. Mikäli vastapuoli ei noudata sopimusta, isommilla toimijoilla on enemmän neuvotteluvoimaa taustalla. Luotettavien yhteistyökumppaneiden taustojen selvittäminen koettiin myös tärkeäksi turvallisuutta lisääväksi tekijäksi, johon kaivattiin tukea. Verkostoituminen ja suhdetoiminta. Yritysten vastauksissa korostuivat suhdetoiminnan, yhteistyön ja verkostojen merkitys. Yritykset kokivat, että suomalaisten toimijoiden välille tarvittaisiin enemmän yhteistyötä yhteisten tuotekokonaisuuksien rakentumista varten. Yhteistyön lisääntymisen myötä, toimijoilla on mahdollisuus muodostaa laajempi ymmärrys koko energiasektorista, sen toiminnasta ja eri toimintatahojen riippuvuudesta. Haastateltavat kokivat, että tietoisuutta koko energiasektorin toiminnasta pitäisi lisätä myös koulutuksella. Vastauksissa nousi toistuvasti esille toivomus rajan takana järjestettävästä messu- ja matchmaking tapahtumista, joissa yrityksillä olisi mahdollisuus tavata jo markkinoilla toimivia mahdollisia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Verkostoitumistapahtumat ovat yrityksille tehokas kanava projekti- ja yhteystietojen vaihtamiseen. Tapahtumissa potentiaalisiksi osallistujiksi mainittiin markkinoilla toimivat paikalliset ja suomalaiset rakennus- ja LVIliikkeet, energiaa käyttävä teollisuus sekä yritysten tarjoamat yhteen kokoavat tahot (ns. välikädet). Yritykset korostivat, että Venäjän markkinoille mentäessä asiakkaan kanssa on tärkeä päästä saman pöydän äärelle heti alusta pitäen. Yritykset kokivat, että asioita on vaikea koordinoida Suomesta käsin, ja painottivat vuorovaikutuksen merkitystä jo ennen varsinaisia aktiviteetteja. Mahdollisuus päästä vuorovaikutukseen Venäjällä toimivien toimijoiden kanssa jo esimerkiksi ennen varsinaista yritysvierailua tehostaisi yhteistyötä, ja parhaassa tapauksessa yrityksellä olisi esittää ratkaisuja asiakkaalle jo paikan päälle mentäessä. Tapahtumien lisäksi yritykset kaipasivat palvelua, joka ylläpitäisi rekisteriä mahdollisista liideistä ja tarjoaisi tietoa projekteista ja hankkeista. Yritykset mainitsivat tärkeäksi myös suhdetoiminnan ylläpitämisen paikallisiin alueviranomaisiin. Hankkeilla voitaisiin edistää ns. ylätason ystävyyden muodostumista alueiden välillä. Suhteilla alueviranomaisiin on merkittävä vaikutus joko liiketoiminnan onnistumiseen tai epäonnistumiseen Venäjän markkinoilla.

16 Käytännön asioiden järjestämisessä yritysedustajat kaipasivat tukea ja palvelua rahoitusasioihin sekä kielikysymyksiin liittyen. Niiden lisäksi yritykset kokivatkin tärkeäksi hyvien käytäntöjen ja kokemuksien jakamisen jo markkinoilla olevien toimijoiden kanssa, sillä Suomessa standardit ja toimivat myyntiargumentit voivat olla hyvinkin erilaisia Venäjän markkinoihin verrattuna: Suomessa myyntivalttina voi olla säästöt, kun taas Venäjällä myy mukavuus. Lisäksi käytännön asioihin liittyen haastatteluissa nousi esille tuontitullit ja byrokratia. Tuontitullien alentamiseen liittyen pohdittiin mahdollisuutta siirtää loppukokoonpano Venäjälle. Byrokratian ei suoranaisesti voida vaikuttaa, mutta sen osalta voidaan tarjota tukea ja tietoa, jotta yritykset eivät joudu toimimaan puutteellisen tiedon valossa. Käytännön asioihin liittyvät asiat helpottuvat arjessa ajan kanssa, kun käytännöt tulevat tutuiksi. TURVALLISUUS Yhteistyökumppaneiden taustojen selvittely Yhteistyö suurien toimijoiden kanssa Riskien pienentäminen hyvällä sopimusteknisellä osaamisella VERKOSTOITUMINEN, SUHDETOIMINTA Yhteistyön kautta oppiminen ja toimijoiden tietoisuuden lisääntyminen energiasektorista alan yhteiset tuotekokonaisuudet Matchmaking-tapahtuma Venäjällä Messumatkat yritysryppäässä Vuorovaikutus yrityksen ja asiakkaan välillä jo ennen varsinaisia aktiviteetteja (kuten yritysvierailu Venäjällä) Liidien välittäjä Ylätason ystävyys paikallisten päättäjien kanssa KÄYTÄNNÖN ASIAT Kokemusten jakaminen jo markkinoilla olevien toimijoiden kanssa Kontaktihenkilö rajan taakse Rahoitus Byrokratian helpottaminen ja ajankohtaisen tiedon tarjoaminen RATKAISUJA KOETTUIHIN HAASTEISIIN Kuvio 4. Mahdollisia ratkaisuja yritysten kokemiin haasteisiin

17 5. YHTEENVETO JA JATKOEHDOTUKSET Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ulkomaankaupan riskit korostuvat suuriin toimijoihin verrattuna. Yritysten edustajat toistivat haastatteluissa, että ulkomaille on helpompi lähteä osana suurempaa kokonaisuutta toimittamalla osa loppuratkaisusta. Myös tarve paikallisten yhteistyökumppaneiden löytämiselle ja yhteistyö lisääminen alan toimijoiden kesken korostuivat haastatteluissa. Vaikka yritykset näkivät riskejä ja haasteita Venäjän markkinassa, olivat kaikki lähtökohtaisesti kiinnostuneita saamaan liiketoimintaa myös rajan itäpuolelle. Venäjällä houkuttivat mahdollisuudet: suuret volyymit ja energia-asioissa vielä kehittymättömät markkinat teknologian osalta. Yritykset näkivät, että markkina tarjoaa tällä hetkellä mahdollisuuksia älykkäille ja moderneille ratkaisuille, jotka tulevat luonnostaan tarpeellisiksi vanhaa saneerattaessa ja uutta talotekniikkaa rakennettaessa. Alla on esitelty jatkoehdotuksia, miten ympäristö- ja energia-alan yrityksille suunnattuja kehittämistoimia Venäjän vientiin liittyen voitaisiin tehostaa. Jatkoehdotukset on jaoteltu aiempien aineistosta nousseiden luokittelujen mukaan, joita ovat turvallisuus, suhdetoiminta ja verkostot sekä käytännön asiat. Turvallisuus tukea luotettavien yhteistyökumppaneiden löytämiseen pk-yritysten ja suurten toimijoiden yhteistyön mahdollistaminen riskien pienentäminen hyvällä sopimusteknisellä osaamisella Suhdetoiminta ja verkostot yhteistyön lisääminen alan toimijoiden välillä energiasektoriin liittyvän tietoisuuden lisääntyminen alan yhteisten tuotekokonaisuuksien rakentuminen asiakkaan ja yrityksen yhteistyöhön liittyvän henkilökohtaisen kontaktoimisen mahdollistaminen jo ennen varsinaisia Venäjälle suuntautuvia aktiviteettejä (esim. yritysvierailu Venäjällä) hankkeista ja projekteista tietoa tarjoava palvelu tai taho, joka ylläpitää rekisteriä liideistä verkostoaktiviteettien kuten matchmaking-tapahtumien järjestäminen paikallisten toimijoiden kanssa yhteisten messuosastojen järjestäminen yritysryppäille suhteiden luominen Venäjän alueviranomaisiin

18 Käytännön asiat rahoituksen saamisen helpottaminen mahdollisuus kokemuksien ja hyvien käytäntöjen jakamiseen jo Venäjän markkinoilla toimivien toimijoiden kanssa yritysten tarjoaman jalostaminen tarpeeseen sopivaksi oikean ja ajantasaisen tiedon tarjoaminen byrokratiasta

19 LIITE 1. Kysely yrityksille PERUSTIEDOT Yritys/Organisaatio: Toimipaikka (kunta/kaupunki): Sähköposti: 2. Mitkä ovat kolme pääasiallista markkina-aluettanne? (Kotimaassa ja/tai ulkomailla.) 3. Oletteko kiinnostuneita harjoittamaan liiketoimintaa Venäjän markkinoilla? Kyllä/Ehkä. Millä alueilla? (Esim. Murmansk, Moskova, Pietari) Ei. (Ole hyvä, ja kuvaile, miksi.) 4. Onko yrityksenne tehnyt tai teettänyt markkinointitutkimusta koskien Venäjän markkinoita? Kyllä. Millaisia tuloksia saitte? Ei 5. Oletteko osallistuneet (yrityksenä tai henkilökohtaisesti) seminaareihin, vientitapahtumiin tai vastaaviin tilaisuuksiin liittyen liiketoiminnan harjoittamiseen Venäjällä? Kyllä Ei 6. Onko teillä tällä hetkellä liiketoimintaa Venäjällä? Kyllä Ei

20 LIITE 2. Yritysten vastaukset haastattelukysymyksiin 1. Onko yrityksellänne liiketoimintaa Venäjällä? Jos on, millaista liiketoimintaa? Onko yrityksellänne liiketoimintaa Perämerenkaaren alueella Ruotsin puolella? Yritys 1. Ei ole liiketoimintaa Venäjällä, mutta neuvottelut aloitettu suomalaisen rakennusfirman kanssa Venäjällä. Neuvottelut käynnissä myös Pohjois-Ruotsissa. Yritys 2. On ollut liiketoimintaa Venäjällä yhteistyökuvion kautta noin kaksi ja puoli vuotta ja jatkuvaa kommunikointia loppuasiakkaan kanssa. Yhteistyökumppanilla paikallinen edustus ja toimintaa on ollut lähinnä Moskovassa ja Pietarissa. Lisäksi Ruotsissakin Perämerenkaaren alueella liiketoimintaa. Suomalaiset osaavat tässä välissä toimia hyvin molempien (Ruotsi ja Venäjä) kanssa. Yritys 3. Kyllä on liiketoimintaa Venäjällä ja Ruotsissa. Yritys 4. Ei ole ollut liiketoimintaa Venäjällä aiemmin, mutta Norjasta ja Ruotsista kokemusta. Yritys 5. Ei liiketoimintaa Venäjällä. Toimitaan Ruotsissa Luleåssa, jossa yhteistyökumppanina vastaavan yrityksen kanssa. Teemme aliurakointia heille. Yritys 6. Ei ole aikaisempaa liiketoimintaa Venäjältä Yritys 7. On ollut markkinointiponnisteluja Venäjän suuntaan. Lisäksi venäjänkielinen käyttöliittymäkin jo tuotteessa olemassa. Liiketoimintaa Venäjällä jälleenmyyjien kautta, samoin kuin Ruotsissakin. Yritys 8. Liiketoimintaa Venäjällä jälleenmyyjien kautta. Pääkohteet tällä hetkellä Pietari ja Moskova. Yritys 9. Ei ole vielä ollut Venäjälle liiketoimintaa. Yritys 10. Ei ole aikaisempaa liiketoimintaa Venäjältä, mutta ollaan oltu yhteydessä Pietarissa paikallisiin toimijoihin. Yritys 11. Muutamia yhteydenottoja on ollut, mutta ei suoraa kauppaa Venäjälle. Jossakin vaiheessa tarkoitus suunnata vahvemminkin katse rajan yli itään. Yritys 12. On liiketoimintaa. 2. Miksi yrityksenne näkee Venäjän houkuttelevana? Onko yrityksenne kiinnostunut lähtemään Venäjän markkinoille yksin / partnerien kanssa / yritysryppäässä? Millaisten yritysten kanssa voisitte tehdä yhteistyötä Venäjän vientiä ajatellen? Yritys 1. Venäjä on iso maa, paljon businesspotentiaali. Tosin myös epävakaa markkina. Kiinnostus tehdä yhteistyötä rakennusliikkeiden, systeemi-integraattoreiden (kuten GE, Pöyry, Metso) ns. välikäsien kanssa, jotka kasaavat koko paketin. Keskustelut tällaisten toimijoiden kanssa parhaillaan käynnissä. Yritys 2. Venäläiset ovat kiinnostuneita ottamaan käyttöön uusia ratkaisuja ja ovat joustavia. Myös valtavat volyymit kiinnostavat mahdollisuutena. Mielestämme venäläinen ja suomalainen tulevat myös hyvin henkisellä tasolla toimeen. Yhteistyössä on aina voimaa pk-yrityksille, mutta toisaalta kannattaa myös haistella markkinoita ja pyrkiä valmistautumaan paikalliseen yhteistyöhön yksinkin. Isommat yritykset tuovat turvapuskuria. Yritys 4. Kiinnostusta lähteä, koska (yleisellä tasolla) paljon rajat ylittävää kauppaa ja myös työvoima liikkuu molempiin suuntiin siihen olisi mahdollisuus iskeä. Yritys 5. Suomessa työt kausiluontaista, ja tarvitsisi talvellekin töitä. Ei olla perehdytty Venäjän markkinoihin tarkemmin, mutta kiinnostus laajentaa Venäjän markkinoille

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Maailman muutokset ovat jo saaneet aikaan sekä supistumista että roimaa kasvua Nykykeskustelussa

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Myyntityö Ruotsin markkinoilla

Myyntityö Ruotsin markkinoilla Myyntityö Ruotsin markkinoilla Nordic Export Partners Nordic Export Partners www.nexpa.se Ketkä? Antti Vuori Muutto Ruotsiin vuonna 2006 opiskeluja varten Alunperin kotoisin Tampereelta Viimeiset 5 vuotta

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Monienergiaratkaisuiden hallintamuutos välttämätön. Arto Nissilä Fidelix Oy, Oulu aluepäällikkö

Monienergiaratkaisuiden hallintamuutos välttämätön. Arto Nissilä Fidelix Oy, Oulu aluepäällikkö Monienergiaratkaisuiden hallintamuutos välttämätön Arto Nissilä, Oulu aluepäällikkö Fidelix Yrityksenä, perustettu 2002. Suomalainen rakennusautomaation edelläkävijä. Pääomistajana Procuritas (Ruotsi).

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Kansainvälisen TKI-rahoitusosaamisen nostaminen (KATKI) Rahoitus: Kustannukset yht. 260 806, mistä EAKR-tuki: 182

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kansainvälistymis ja kaupanestekysely. Keskeiset havainnot

Kansainvälistymis ja kaupanestekysely. Keskeiset havainnot Kansainvälistymis ja kaupanestekysely Keskeiset havainnot Taustaa: vientiyritysten määrä EK:n yrityskyselyissä Vientiyritysten lukumäärä* 25 000 20 000 15 000 16 000 19 000 20 000 21 000 000 5 000 0 2008

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI Timo Metsä-Tokila Tekninen konsultointi TOL 2008 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

INFO Rakennusalan matchmaking-tilaisuus Luulaja

INFO Rakennusalan matchmaking-tilaisuus Luulaja Copyright INFO Rakennusalan matchmaking-tilaisuus Luulaja 10.6.2015 Mitä? Missä? Järjestämme 10.6.2015 Matchmaking - tilaisuuden, jossa suomalaiset rakennusalan osaajat kohtaavat ruotsalaisia työnantajia.

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Mikä on rakennustyömailla

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä Henkilöstömäärän muutos 2001 2011 ja 2001 2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä 55 000 50 397 2001 2011 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 43 698 21 017 20 053 16 826 18 500 12 494 10 856 10 2049

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot