PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta"

Transkriptio

1 PROFIILIKIRJA Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta Tekijät: Sofia Husso Kristiina Nurmenniemi Iin Micropolis Oy Heinäkuu 2014

2 TIIVISTELMÄ Profiilikirjassa esitellään Perämerenkaaren alueen yrityksiä, jotka toimivat ympäristö- ja energiaalalla. Profiilikirja tarkoituksena on tarjota tietoa siitä, miten yrityksille suunnattuja kehittämistoimia Venäjän vientiin liittyen voidaan tehostaa Perämerenkaaren alueella ja lisätä Suomi-Venäjä yhteistyöhön liittyviä hankkeita. Profiilikirjan tieto on kerätty kyselyn ja syvähaastattelujen avulla, jota varten alueen yritykset kategorioitiin niiden pääasiallisen toimialan sekä tarjooman perusteella. Jokaisen yrityksen toiminta myös kuvattiin. Tämän jälkeen yrityksille lähetettiin sähköpostitse linkki kyselyyn, jolla kartoitettiin Venäjän markkinoista kiinnostuneet yritykset. Kyselyyn vastanneista valittiin 12 potentiaalisinta yritystä, joille toteutettiin syvähaastattelu liittyen yritysten kokemiin haasteisiin Venäjän markkinoilla. Haastatelluista yrityksistä valtaosalla oli jo liiketoimintaa Venäjällä tai sellaista oli suunnitteilla. Vahvempi preesens Venäjän markkinoilla katsottiin ajankohtaiseksi, ja kaikki haastatelluista yrityksistä näkivät Venäjän markkinoiden tarjoavan potentiaalisesti kysyntää tuotteelleen tai palvelulleen. Ympäristö- ja energia-alan yrityksiä houkuttivat markkinoiden suuret mahdollisuudet: suuret volyymit, markkinoiden läheisyys ja energia-asioissa vielä kehittymättömät markkinat teknologian osalta. Yritykset myös kokivat, että Venäjän markkina tarjoaa tällä hetkellä mahdollisuuksia älykkäille ja moderneille ratkaisuille, jotka tulevat luonnostaan tarpeellisiksi vanhaa saneerattaessa ja uutta talotekniikkaa rakennettaessa. Yritysten kokemat haasteet Venäjän markkinoilla jakaantuivat pääasiassa kolmen teeman alle, joita ovat turvallisuus, verkostoituminen ja suhdetoiminta sekä käytännön asiat. Yritysten kokemiin haasteisiin mahdollisia ratkaisuja ja jatkoehdotukset on esitelty näiden teemojen alla. Selvitys on tehty osana ENERU (Efficient Energy Management in Barents Region) yhteishanketta, jota rahoitetaan EU:n Kolarctic ENPI CBC rahoitusohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä julkisen sektorin ja pk-yritysten välillä energiatehokkuuden parantamiseksi sekä uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi Venäjällä Kuolan niemimaan alueella, Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa.

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO MENETELMÄ Kysely Haastattelut YRITYSPROFIILIT Cad Sä Oy Cleworks Oy Cyberlightning Oy Fidelix Oy Keisari Pelletti Oy Oulun Lämpökaivonporaus Oy Solved The Cleantech Company Oy Talomat Oy Valopaa Oy Volter Oy Team-Control Oy Planora Oy KOKEMUKSIA VENÄJÄN ENERGIA- JA YMPÄRISTÖALAN MARKKINOISTA Liiketoiminta ja aktiviteetit Venäjällä Markkinoiden houkuttelevuus Haasteet Mahdollisia ratkaisuja koettuihin haasteisiin YHTEENVETO JA JATKOEHDOTUKSET... 17

4 1. JOHDANTO Tässä profiilikirjassa esitellään Perämerenkaaren alueen yrityksiä, jotka toimivat ympäristö- ja energia-alalla. Profiilikirja tarjoaa myös tietoa siitä, miten yrityksille suunnattuja kehittämistoimia Venäjän vientiin liittyen voidaan tehostaa Perämerenkaaren alueella ja lisätä Suomi-Venäjä yhteistyöhön liittyviä hankkeita. Perämerenkaari on Itämeren pohjoisimmassa osassa sijaitseva, Perämerta ympäröivä rannikkovyöhyke. Maantieteellisesti alue kattaa seitsemän Ruotsalaista kuntaa ja viisi Suomalaista seutukuntaa ja yhden maakunnan. Alueella on noin asukasta. Perämerenkaarella tarkoitetaan (ellei toisin mainita) tässä profiilikirjassa erityisesti Suomen puolella olevaa aluetta, joka kattaa rannikkoalueen Kokkolasta Tornioon. Venäjällä tässä profiilikirjassa puolestaan tarkoitetaan maata vähemmän rajattuna. Vaikka ENERU projektissa toimenpiteet kohdistuvat eteläiselle Kuolan alueelle (Luoteis-Venäjälle), muodostui yrityshaastattelujen kautta mielenkiinnon alla oleva alue luonnollisella tavalla suuremmaksi, kattaen myös mm. Pietarin ja Moskovan markkina-alueet. Täten tässä profiilikirjassa kiinnostuksen kohteena olevaa markkina-aluetta ei myöskään lähdetty pakottaen rajaamaan suppeammaksi. Perämerenkaarella toimii useita yrityksiä, jotka tarjoavat ratkaisuja kiinteistöihin liittyvässä energianhallinnassa ja säästöratkaisuissa. Ala on kasvava, ja siihen liittyy suuri liiketoimintapotentiaali Venäjän markkinoilla, jossa energiansäästöön perustuvia ratkaisuita ei ole vielä toteutettu monissakaan kohteissa. Luoteis-Venäjällä teollisuus ja kaivostoiminta ovat erittäin vahvoja aloja ja alueen kaupungit ovat syntyneet niiden ympäristöön ja elävät niistä. Alana teollisuus ja kaivostoiminta tarjoavat energia- ja ympäristöalan yrityksille suurhankkeita ja valtavan potentiaalin myös esimerkiksi tuotannon säätö- ja optimointiratkaisujen osalta. Alana kiinteistöihin liittyvä energianhallinta ja säästöratkaisut on kuitenkin hajanainen ja alalla on paljon pieniä toimijoita. Pienillä toimijoilla on vähän resursseja laajentaa liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille. Lisäksi pienemmät toimijat tunnetaan alueella usein huonosti. Alan yritysten välillä tapahtuvia yhteistyömahdollisuuksia voisi olla nykyistä enemmän. Profiilikirjan tarkoituksena oli selvittää kiinteistöjen energiahallintaan ja säästöratkaisuihin ratkaisuja tarjoavat yritykset Perämerenkaaren alueelle sekä yritysten kokemat haasteet ja kiinnostus Venäjän markkinoille. Alan toimijoista huomioitiin laitevalmistajat, laitemyyjät, teknologiaosaajat sekä alan palvelutuottajat eli suunnittelijat ja konsultit. Lisäksi tarveprofiilikirjaa varten haastatteluissa selvitettiin alan nykyisiä yhteistyömuotoja ja niiden tämänhetkistä tilannetta Perämerenkaaren alueella. Alan toimijoiden nimet, sijainti ja yhteystiedot ovat saatavissa liitteenä.

5 2. MENETELMÄ 2.1. Kysely Alueen yritykset kategorioitiin niiden pääasiallisen toimialan sekä tarjooman perusteella ja jokaisen yrityksen toiminta kuvattiin. Pohjana olleet yrityslistaukset saatiin Perämerenkaaren seutukunnilta, Business Oululta, CEE:ltä ja Rovaniemen ammattikorkeakoululta. Lisäksi listaa täydennettiin yrityksillä, joiden tiedettiin sopivan toimialarajaukseen. Tämän jälkeen yrityksille lähetettiin sähköpostitse linkki kyselyyn, jolla kartoitettiin Venäjän markkinoista kiinnostuneet yritykset. Kyselykutsu lähettiin 132 yrityksen yhteyshenkilölle, joista yli 10 prosenttia vastasi Internet-kyselyyn. Vastausaikaa kyselyssä oli yhteensä 18 päivää ( ) ja viikko ennen vastausajan loppumista (6.6.) yrityksille, jotka eivät vielä olleet vastanneet kyselyyn, lähetettiin muistutusviesti kyselystä sähköpostitse Haastattelut Kyselyyn vastanneista valittiin potentiaalisinta 12 yritystä, joille toteutettiin syvähaastattelu liittyen yritysten kokemiin haasteisiin Venäjän markkinoilla. Kahdentoista potentiaalisen yrityksen joukkoon valittiin pääasiallisesti sellaiset yritykset, joiden kotipaikka sijaitsee Perämerenkaaren alueella tai joilla on toimipiste alueella. Vastanneiden joukosta karsittiin pois vajanaiset vastaukset. Syvähaastattelut toteutettiin puhelimitse alla luetelluille yrityksille (Taulukko 1), pl. Cleworks Oy, Volter Oy ja Talomat Oy, joita haastateltiin aiheen tiimoilta kasvokkain. Kaikki yritykset, jotka tavoitettiin haastattelupyynnöllä, olivat suostuvaisia puhelinhaastattelun antamiseen. Tämä voidaan tulkita niin, että asia (Venäjä markkina-alueena) koettiin tärkeäksi, sillä yritysten edustajat olivat kiinnostuneita aiheesta. Haastattelut kestivät lyhimmillään 10min ja pisimmillään yli tunnin. Liitteestä 2, Yritysten vastaukset haastattelukysymyksiin, löytyvät yritysten yksittäiset vastaukset haastatteluissa esitettyihin kysymyksiin. Näissä yritykset on arvottu satunnaiseen numerojärjestykseen anonymiteetin vuoksi. Nimettömyys valittiin, sillä se mahdollisti yritysten avoimemmat ja kattavammat vastaukset koskien niiden liiketoimintaa

6 Taulukko 1. Haastatellut yritykset YRITYS AJANKOHTA HAASTATTELUN KESTO Cleworks Oy h 15min Volter Oy h Talomat Oy h Oulun min Lämpökaivonporaus Oy Keisari Pelletti Oy min Solved The Cleantech min Company Cad Sä Oy min Fidelix Oy min Valopaa Oy min Team-Control Oy min Cyberlightning Oy min Planora Oy min

7 3. YRITYSPROFIILIT Kappaleessa esitellään haastateltujen yritysten yritysprofiilit ja mahdollinen aiempi kokemus Venäjän markkinoilta Cad Sä Oy Cad Sä Oy:n toimintaan kuuluvat sähkö- ja valaistussuunnittelu sekä sähkötyöturvallisuus- ja jännitetyökoulutus. Yritys on kiinnostunut sekä urakoista että tarjoamaan sähkötyöturvallisuusja jännitetyökoulutusta. Yrityksellä ei ole ollut liiketoimintaa Venäjän markkinoilla. Kotipaikka: Oulu Yhteystiedot: www-sivut: Cleworks Oy Cleworks Oy tarjoaa tuotetta älykkääseen sähköverkkoon, joka mahdollistaa hallitun ja joustavan sähkönkulutuksen lämmityksessä - myös etäohjattuna. Yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta Venäjän markkinoilla. Kotipaikka: Oulu Yhteystiedot: www-sivut: Cyberlightning Oy Cyberlightning Oy on kansainvälisesti toimiva vuorovaikutteisten 3D-tuotantojen edelläkävijäyritys. Cyberlightning Oy:n asiakkaat voivat hyödyntää yrityksen 3D-tuotantoja sekä markkinoinnissa että monipuolisissa toiminnallisissa palvelumalleissaan. Cyberlightning Oy toteuttaa tuotantoja useisiin käyttöjärjestelmiin ja päätelaitteisiin sekä keskeisimmille teknisille alustoille. Yrityksen osaaminen mobiileissa käyttöliittymissä, tiedon visualisoinnissa sekä teollisessa internetissä (IoT) mahdollistavat näyttävät tuotannot erilaisiin liiketoiminnan ratkaisuihin. Yrityksellä ei ole tällä hetkellä käynnissä olevaa liiketoimintaa Venäjällä. Kotipaikka: Oulu Yhteystiedot: Esa Posio www-sivut:

8 3.4. Fidelix Oy Fidelix Oy myy ja asentaa rakennusautomaatio-, vedenmittaus-, sosiaalitekniikka-, kylmäautomaatio-, kotiautomaatio- ja turvajärjestelmät. Yrityksellä on kokemusta tuotekokonaisuuksien toimittamisesta Venäjälle ja sillä on myös jälleenmyyjä Venäjällä. Kotipaikka: Vantaa, toimipiste Oulussa Yhteystiedot: www-sivut: Keisari Pelletti Oy Keisari Pelletti Oy:n toimintaa kuuluu pellettilämmitysratkaisut sekä uudis- että saneerauskohteissa. Keisari Pelletti Oy tarjoaa tarvittavat komponentit tai vaihtoehtoisesti valmiit avaimet käteen-ratkaisut pellettilämmitysratkaisuihin. Yrityksellä ei ole ollut liiketoimintaa Venäjän markkinoilla. Kotipaikka: Kannus Yhteystiedot: www-sivut: Oulun Lämpökaivonporaus Oy Oulun Lämpökaivonporaus Oy:n toimintaan kuuluu maalämpökaivojen poraaminen ja maalämpöjärjestelmät. Yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta Venäjän markkinoilla toimimiseen liittyen. Kotipaikka: Ii Yhteystiedot: www-sivut: Solved The Cleantech Company Oy Solved on verkkopohjainen cleantech -asiantuntijapalvelu, joka ratkaisee monimutkaisia rakennetun ympäristön energia- ja ympäristöongelmia. Moniin ympäristö- ja energiaongelmiin on jo olemassa ratkaisuja, mutta ongelmat ja ratkaisut eivät kohtaa tehokkaasti. Projektien alkuvaiheessa ei osata tai ehditä määritellä edessä olevaa haastetta kokonaisvaltaisesti, mikä johtaa vääriin valintoihin, ja jonka seurauksena hukataan aikaa ja rahaa. Solved auttaa yhdistämään ongelmat ja niiden ratkaisut. Solved tarjoaa asiakkailleen monialaisen tiimin, joka asiakkaan kanssa yhteiskehittää ratkaisut solved.fi -alustalla ajasta ja paikasta riippumatta. Solvedilla on aiempaa kokemusta Venäjän markkinoilla toimimisesta. Kotipaikka: Oulu Yhteystiedot: www-sivut:

9 3.8. Talomat Oy Talomat Oy on matalajännitteisen LED valaistuksen (12VDC) ohjausteknologiaa ja taloautomaatiota tarjoava oululainen yritys. Tuote on kotimainen avainlipputuote ja käyttövoimana voidaan käyttää myös ekologista aurinkosähköä. Yritykselle ei ole tällä hetkellä liiketoimintaa Venäjällä. Kotipaikka: Oulu Yhteystiedot: www-sivut: Valopaa Oy Valopaa Oy valmistaa ja myy LED-valaistusratkaisuja. LED-valaistuksen etuja ovat hyvä energiatehokkuus, vähäinen huollon tarve, korkea luotettavuus, kestävyys sekä tuotteen pitkä elinkaari ja erinomainen valovoimaisuus. Yritys on toimittanut valaistusratkaisuja erityisesti julkisyhteisöille, kuten kunnille ja kaupungeille. Yrityksellä on liiketoimintaa Venäjällä ja myös jälleenmyyjät Pietarissa ja Moskovassa. Kotipaikka: Oulu Yhteystiedot: www-sivut: Volter Oy Volter Oy valmistaa ja toimittaa hakekuivureita ja pienvoimalaitoksia, joilla voidaan tuottaa esimerkiksi maatilan tai kokonaisen pienasuinalueen vuotuinen sähkön ja lämmön tarve kaasuttamalla puuhaketta. Prosessin tuottama hukkalämpö voidaan hyödyntää esimerkiksi vesikiertoisena lattialämmityksenä, ilmastoinnin esilämmityksessä ja käyttöveden lämmityksessä. Voimalaitosten ulkoasu voidaan räätälöidä maisemaan ja miljööseen sopivaksi ja voimalaitokset voidaan myös liittää sähköverkkoon, jolloin ne syöttävät energiaa verkkoon. Yrityksellä ei ole ollut suoraa liiketoimintaa Venäjän markkinoilla. Kotipaikka: Kempele Yhteystiedot: www-sivut: Team-Control Oy Yritys tarjoaa TiiMi Talotekniikka järjestelmää, joka on helppokäyttöinen ja räätälöitävissä kohteen tarpeiden mukaan. Mahdollisia osia järjestelmään ovat kaukolämpö, maalämpö, lattialämmitys, ilmanvaihto, turvallisuus ja jäteveden panospuhdistimet. Esimerkiksi TiiMi

10 Turvallisuus sisältää murto-, palo, vesivuoto- jne. hälytysten lisäksi monipuolisen sähkönohjausjärjestelmän ja huolehtii samalla hälytysten siirrosta. Järjestelmän tuotteet soveltuvat käytettäväksi myös yksinään. Yrityksellä on ollut liiketoimintaa Venäjällä yhteistyökumppanin kanssa. Kotipaikka: Merijärvi Yhteystiedot: www-sivut: Planora Oy Planora Oy on 1987 perustettu teollisuus-, energia- ja automaatiosuunnittelun laaja-alaisesti hallitseva yritys. Planora on suunnittelukentän kokonaisosaaja. Planora-ratkaisu on suunnittelun eri sektoreiden tarkoituksenmukaista hyväksikäyttöä ja yhdistämistä kustannuksiltaan järkeväksi, asiakkaan kannalta toimivaksi ja tuottavaksi kokonaisuudeksi. Planoran osaaminen perustuu henkilöstön pitkäaikaiseen kokemukseen suunnittelutyön eri osa-alueilla. Korkean tason osaamista ovat tukemassa alan viimeisintä kehitystä edustavat laitteistot ja suunnittelujärjestelmät. Suunnittelussa keskeisimmässä osassa on parametrinen suunnittelu-, Cad- ja tietokantatekniikka. Planora Oy:lla on liiketoimintaa Venäjällä. Haastateltava toimii myös Suomi Venäjä Energiaklubin toiminnanjohtajana, ja klubin tavoitteena on energiasektorin viennin edistäminen Venäjällä. Kotipaikka: Kempele Yhteystiedot: www-sivut:

11 4. KOKEMUKSIA VENÄJÄN ENERGIA- JA YMPÄRISTÖALAN MARKKINOISTA Kappaleessa esitellään ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoista. Ensimmäisessä alakappaleessa esitellään yritysten mahdollinen tämän hetkinen liiketoimina ja aktiviteetit Venäjällä. Toisessa alakappaleessa kuvaillaan niitä tekijöitä, jotka tekevät Venäjästä houkuttelevan markkina-alueen energia- ja ympäristöalan yrityksille. Kolmannessa alakappaleessa esitellään yritysten kokemat haasteet liittyen Venäjän markkinoilla toimimiseen ja lopuksi koettuihin haasteisiin esitetään mahdollisia ratkaisuja aineiston pohjalta Liiketoiminta ja aktiviteetit Venäjällä Sekä alustavassa, sähköpostitse välitetyssä Internet-kyselyssä että syvemmissä puhelinhaastatteluissa yrityksiltä kysyttiin ensimmäisenä, oliko niillä tällä hetkellä liiketoimintaa Venäjällä. Kuten johdannossa todettiin, liiketoiminta-aluetta ei rajattu ainoastaan Etelä-Kuolaan, vaan yritykset vastasivat mahdollisesta liiketoiminnasta käsittäen koko Venäjän alueen. Kuvio 1. Yritysten tämän hetkinen liiketoiminta Venäjällä Haastatelluista 12 yrityksestä viisi kertoi, että heillä oli ollut tai on parhaillaan liiketoimintaa Venäjällä. Osa näistä yrityksistä oli toiminut Venäjällä jo useampien vuosien ajan. Kaikki viidestä yrityksestä näkivät tämänhetkisinä kohteinaan suurkaupungit kuten Pietarin ja Moskovan. Seitsemällä yrityksistä ei ole ollut omien sanojensa mukaan liiketoimintaa kyseisellä markkinalla, mutta kaikki yritykset olivat kuitenkin jollakin tasolla pohtineet liiketoiminnan

12 aloittamisen mahdollisuutta. Osa oli myös tehnyt esitunnusteluja, käynyt Venäjällä alansa messuilla tai ollut yhteistyökumppaneidensa kautta tekemisissä markkina-alueella. Kuvio 2. Yritysten toiminta, joilla ei ole tällä hetkellä liiketoimintaa Venäjällä. Osa niistä yrityksistä, jotka ilmoittivat, ettei heillä ole liiketoimintaa Venäjällä, olivat myös valmistelleet mahdollisuutta selvittämällä byrokratiaan liittyviä asioita, hakenut maahanvientiluvan tuotteelleen tai tehnyt vaikkapa tuotteeseensa jo venäjänkielisen käyttöjärjestelmän. Muutamilla yrityksillä oli toimintaa myös Ruotsin puoleisen Perämerenkaaren alueella, joko jälleenmyyjien tai urakoitsijoiden kautta. Kaiken kaikkiaan valtaosalla haastatelluista yrityksistä siis joko oli jo liiketoimintaa Venäjällä tai sellaista oli suunnitteilla. Yritykset näkivät markkinoiden tarjoavan potentiaalisesti kysyntää tuotteelleen tai palvelulleen, ja vahvempi preesens alueella katsottiin ajankohtaiseksi vähintään lähiaikoina Markkinoiden houkuttelevuus Sekä kyselyyn että haastatteluihin vastanneista yrityksistä kaikki näkivät Venäjän houkuttelevana markkina-alueena. Markkinan houkuttelevuuteen vaikuttavina tekijöinä korostuivat markkinoiden suuri volyymi ja markkinoiden läheisyys sekä teknologian osalta kehittymättömät markkinat. Muina Venäjän markkinan houkuttelevuutta lisäävinä tekijöinä mainittiin myös energian hinnan nousu, maksukyky, työvoiman liikkuvuus sekä venäläisten ja suomalaisten kyky tulla toimeen keskenään. Markkinoiden houkuttelevuutta vähentäviä tekijöitä on kuvailtu tarkemmin seuraavassa kappaleessa Haasteet. Suurin osa haastateltavista viittasi markkinoiden suureen volyymiin kysyttäessä syitä Venäjän markkinoiden houkuttelevuuteen. Volyymiä lisäävänä tekijöinä nähtiin myös venäläisten kiinnostus kokeilla uusia ratkaisuja ja kiinnostus suomalaiseen teknologiaan. Aineiston mukaan rajan takana olevaa markkinan volyymia ja liiketoimintapotentiaalia ei ole täysin vielä tiedostettu Suomessa. Alueen tarpeiden parempi tunteminen helpottaisi myös yritysten palveluiden tarjoamista.

13 Lisäksi haastatellut yritykset kokivat Venäjä olevan vielä kehitysvaiheessa energia-asioissa. Venäjällä nähtiin olevan vielä paljon koskematonta kenttää esimerkiksi säätö- ja automaatiojärjestelmien osalta. Venäjällä ei ole myöskään kaukolämpöä, joten alueella tarvitaan paljon paikallisia järjestelmiä, joka lisää pienlaitosten ja niihin liittyvän teknologian kysyntää. Teknologian vieminen Venäjän markkinoille koettiinkin jopa kannattavampana kuin Euroopan markkinoille, jossa markkinat ovat kehittyneemmät teknologian osalta. Euroopassa koettiin olevan myös korkeampi saturaatio ja tiukempi yritysten välinen kilpailu. Venäjän markkinoiden houkuttelevuudesta kertoo myös yritysten kiinnostus lähteä yritysvierailulle Murmanskin alueelle. kahdeksan kahdestatoista yrityksestä oli lähtökohtaisesti kiinnostunut lähtemään yritysvierailulle alueelle, jos matkan sisältö ja ajankohta ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta sopivia Haasteet Puhelinhaastatteluissa yrityksiltä kysyttiin, millaisia haasteita ne ovat kohdanneet toiminnassaan liittyen Venäjän markkinoihin, tai mitkä ovat asioita, jotka ovat tähän asti jarruttaneet Venäjän markkinoille suuntaamista. Haastatteluaineistosta nousi esiin pääasiassa kolme erillistä teemaa: 1) Turvallisuus, 2) Verkostoituminen, suhdetoiminta ja 3) Käytännön asiat. Turvallisuudella yritykset tarkoittivat juridisia riskejä, jotka liittyivät liiketoimintaan (esim. sopimusten noudattaminen ja muodostaminen). Myös kaluston säilymisestä ja odottamattomista tapahtumista ja muutoksista oltiin huolissaan. Verkostoitumiseen ja suhdetoimintaan liittyvä asiat korostuivat aineistossa. Haasteiksi mainittiin yhteistyön puuttuminen toimijoiden välillä ja luotettavien kumppanien löytämisen vaikeus. Erityisesti kaivattiin kumppaneita, jotka pystyisivät todella synnyttämään myyntiä ja veisivät asioita eteenpäin rajan toisella puolella. Harvassa yrityksessä oli vahvaa aiempaa kokemusta Venäjän markkinoista, joten myös se koettiin haasteellisena. Moni korostikin, että on välttämätöntä, että mukana toiminnassa on paikallinen, joka osaa toimia ja ymmärtää vallitsevaa yrityskulttuuria ja suhdetoimintaa. Yritykset kokivat myös, ettei yhteistyötä ole tarpeeksi suomalaisten toimijoiden kesken yhteisten tuotekokonaisuuksien rakentamista varten. Yhteistyön vähäisyyden vuoksi alan toimijoilta puuttuu laajempi ymmärrys koko energiasektorin toiminnasta ymmärrys siitä, miten energiasektorilla eri toiminnat ja toimintatahot riippuvat toisistaan. Ymmärryksen puuttuessa, yhteisten tuotekokonaisuuksien rakentaminen on erittäin haastavaa. Haastateltavat yritykset kokivat, että ymmärryksen puuttuminen energiasektorin toiminnasta alan toimijoiden keskuudessa selittyy myös pätevien kouluttajia puutteesta. Useiden haastateltujen ollessa pk-yritysten edustajia, yritykset kokivat oman markkinointibudjettinsa rajallisuuden haasteeksi. Oman budjetin rajallisuuden vuoksi kaikkien aktiviteettien tulee olla suunniteltuja ja tehokkaita, sillä resursseja ei ole hukattavaksi. Liiketoiminta Venäjällä on kuitenkin pitkän aikavälin tulos, eikä suhteiden luomiseksi ja liiketoiminnan synnyttämiseksi useinkaan riitä yksi yrityskäynti paikan päällä.

14 Käytännön asioista nousivat esiin rajamuodollisuudet (tullit, viisumit, luvat) erityisesti fyysisten tuotteiden ollessa kyseessä. Myös heikentynyt rupla ja valuuttakurssien arvaamattomuus saivat pohtimaan sopimusteknisiä asioita ja venäläistä ostovoimaa yleensäkin. Vaikka useammassa yrityksessä olikin venäjänkielistä osaamista, kertoivat haastatellut kielen olevan kynnyskysymys erityisesti Venäjälle lähtemisessä. Yritysten edustajat myös ilmaisivat, etteivät tunne nykyisellään kaikilta osin tarpeeksi hyvin Venäläisiä standardeja ja tuoteturvallisuusvaatimuksia. Näiden asioiden aiheuttama byrokratia koettiin vaikeana asiana, jonka selvittäminen vaatisi paljon asiantuntemusta. Myös tuotteiden myyntiargumenttien erilaisuus (kotimaa vs. Venäjä) mietitytti; ollaanko Venäjällä yhtä kiinnostuneita ekologisista ratkaisuista kuin meillä, vai pitäisikö sen sijaan markkinoille suunnata esimerkiksi turvallisuus tai asumismukavuus myynnin kärkenä? Kuvio 3. Yritysten kokemat haasteet Venäjän markkinoihin liittyen

15 4.4. Mahdollisia ratkaisuja koettuihin haasteisiin Haastatteluissa yrityksiltä pyydettiin kuvailemaan mahdollisia ratkaisuja yritysten kokemiin haasteisiin koskien Venäjän markkinoilla toimimista. Esille nousseita ratkaisuja on kuvailtu kolmen edellisessä kappaleessa jaotellun pääteemaan alla, joita ovat 1) Turvallisuus, 2) Verkostoituminen ja suhdetoiminta sekä 3) Käytännön asiat. Turvallisuutta lisäävinä tekijöinä vastauksissa nousi esille mahdollisuus toimia isojen toimijoiden kanssa markkinoilla sekä luotettavien yhteistyökumppaneiden ja osaajien löytäminen markkinoilta. Isommat paikan päällä toimivat yritykset tuovat turvapuskuria pienelle pk-yritykselle. Mikäli vastapuoli ei noudata sopimusta, isommilla toimijoilla on enemmän neuvotteluvoimaa taustalla. Luotettavien yhteistyökumppaneiden taustojen selvittäminen koettiin myös tärkeäksi turvallisuutta lisääväksi tekijäksi, johon kaivattiin tukea. Verkostoituminen ja suhdetoiminta. Yritysten vastauksissa korostuivat suhdetoiminnan, yhteistyön ja verkostojen merkitys. Yritykset kokivat, että suomalaisten toimijoiden välille tarvittaisiin enemmän yhteistyötä yhteisten tuotekokonaisuuksien rakentumista varten. Yhteistyön lisääntymisen myötä, toimijoilla on mahdollisuus muodostaa laajempi ymmärrys koko energiasektorista, sen toiminnasta ja eri toimintatahojen riippuvuudesta. Haastateltavat kokivat, että tietoisuutta koko energiasektorin toiminnasta pitäisi lisätä myös koulutuksella. Vastauksissa nousi toistuvasti esille toivomus rajan takana järjestettävästä messu- ja matchmaking tapahtumista, joissa yrityksillä olisi mahdollisuus tavata jo markkinoilla toimivia mahdollisia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Verkostoitumistapahtumat ovat yrityksille tehokas kanava projekti- ja yhteystietojen vaihtamiseen. Tapahtumissa potentiaalisiksi osallistujiksi mainittiin markkinoilla toimivat paikalliset ja suomalaiset rakennus- ja LVIliikkeet, energiaa käyttävä teollisuus sekä yritysten tarjoamat yhteen kokoavat tahot (ns. välikädet). Yritykset korostivat, että Venäjän markkinoille mentäessä asiakkaan kanssa on tärkeä päästä saman pöydän äärelle heti alusta pitäen. Yritykset kokivat, että asioita on vaikea koordinoida Suomesta käsin, ja painottivat vuorovaikutuksen merkitystä jo ennen varsinaisia aktiviteetteja. Mahdollisuus päästä vuorovaikutukseen Venäjällä toimivien toimijoiden kanssa jo esimerkiksi ennen varsinaista yritysvierailua tehostaisi yhteistyötä, ja parhaassa tapauksessa yrityksellä olisi esittää ratkaisuja asiakkaalle jo paikan päälle mentäessä. Tapahtumien lisäksi yritykset kaipasivat palvelua, joka ylläpitäisi rekisteriä mahdollisista liideistä ja tarjoaisi tietoa projekteista ja hankkeista. Yritykset mainitsivat tärkeäksi myös suhdetoiminnan ylläpitämisen paikallisiin alueviranomaisiin. Hankkeilla voitaisiin edistää ns. ylätason ystävyyden muodostumista alueiden välillä. Suhteilla alueviranomaisiin on merkittävä vaikutus joko liiketoiminnan onnistumiseen tai epäonnistumiseen Venäjän markkinoilla.

16 Käytännön asioiden järjestämisessä yritysedustajat kaipasivat tukea ja palvelua rahoitusasioihin sekä kielikysymyksiin liittyen. Niiden lisäksi yritykset kokivatkin tärkeäksi hyvien käytäntöjen ja kokemuksien jakamisen jo markkinoilla olevien toimijoiden kanssa, sillä Suomessa standardit ja toimivat myyntiargumentit voivat olla hyvinkin erilaisia Venäjän markkinoihin verrattuna: Suomessa myyntivalttina voi olla säästöt, kun taas Venäjällä myy mukavuus. Lisäksi käytännön asioihin liittyen haastatteluissa nousi esille tuontitullit ja byrokratia. Tuontitullien alentamiseen liittyen pohdittiin mahdollisuutta siirtää loppukokoonpano Venäjälle. Byrokratian ei suoranaisesti voida vaikuttaa, mutta sen osalta voidaan tarjota tukea ja tietoa, jotta yritykset eivät joudu toimimaan puutteellisen tiedon valossa. Käytännön asioihin liittyvät asiat helpottuvat arjessa ajan kanssa, kun käytännöt tulevat tutuiksi. TURVALLISUUS Yhteistyökumppaneiden taustojen selvittely Yhteistyö suurien toimijoiden kanssa Riskien pienentäminen hyvällä sopimusteknisellä osaamisella VERKOSTOITUMINEN, SUHDETOIMINTA Yhteistyön kautta oppiminen ja toimijoiden tietoisuuden lisääntyminen energiasektorista alan yhteiset tuotekokonaisuudet Matchmaking-tapahtuma Venäjällä Messumatkat yritysryppäässä Vuorovaikutus yrityksen ja asiakkaan välillä jo ennen varsinaisia aktiviteetteja (kuten yritysvierailu Venäjällä) Liidien välittäjä Ylätason ystävyys paikallisten päättäjien kanssa KÄYTÄNNÖN ASIAT Kokemusten jakaminen jo markkinoilla olevien toimijoiden kanssa Kontaktihenkilö rajan taakse Rahoitus Byrokratian helpottaminen ja ajankohtaisen tiedon tarjoaminen RATKAISUJA KOETTUIHIN HAASTEISIIN Kuvio 4. Mahdollisia ratkaisuja yritysten kokemiin haasteisiin

17 5. YHTEENVETO JA JATKOEHDOTUKSET Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ulkomaankaupan riskit korostuvat suuriin toimijoihin verrattuna. Yritysten edustajat toistivat haastatteluissa, että ulkomaille on helpompi lähteä osana suurempaa kokonaisuutta toimittamalla osa loppuratkaisusta. Myös tarve paikallisten yhteistyökumppaneiden löytämiselle ja yhteistyö lisääminen alan toimijoiden kesken korostuivat haastatteluissa. Vaikka yritykset näkivät riskejä ja haasteita Venäjän markkinassa, olivat kaikki lähtökohtaisesti kiinnostuneita saamaan liiketoimintaa myös rajan itäpuolelle. Venäjällä houkuttivat mahdollisuudet: suuret volyymit ja energia-asioissa vielä kehittymättömät markkinat teknologian osalta. Yritykset näkivät, että markkina tarjoaa tällä hetkellä mahdollisuuksia älykkäille ja moderneille ratkaisuille, jotka tulevat luonnostaan tarpeellisiksi vanhaa saneerattaessa ja uutta talotekniikkaa rakennettaessa. Alla on esitelty jatkoehdotuksia, miten ympäristö- ja energia-alan yrityksille suunnattuja kehittämistoimia Venäjän vientiin liittyen voitaisiin tehostaa. Jatkoehdotukset on jaoteltu aiempien aineistosta nousseiden luokittelujen mukaan, joita ovat turvallisuus, suhdetoiminta ja verkostot sekä käytännön asiat. Turvallisuus tukea luotettavien yhteistyökumppaneiden löytämiseen pk-yritysten ja suurten toimijoiden yhteistyön mahdollistaminen riskien pienentäminen hyvällä sopimusteknisellä osaamisella Suhdetoiminta ja verkostot yhteistyön lisääminen alan toimijoiden välillä energiasektoriin liittyvän tietoisuuden lisääntyminen alan yhteisten tuotekokonaisuuksien rakentuminen asiakkaan ja yrityksen yhteistyöhön liittyvän henkilökohtaisen kontaktoimisen mahdollistaminen jo ennen varsinaisia Venäjälle suuntautuvia aktiviteettejä (esim. yritysvierailu Venäjällä) hankkeista ja projekteista tietoa tarjoava palvelu tai taho, joka ylläpitää rekisteriä liideistä verkostoaktiviteettien kuten matchmaking-tapahtumien järjestäminen paikallisten toimijoiden kanssa yhteisten messuosastojen järjestäminen yritysryppäille suhteiden luominen Venäjän alueviranomaisiin

18 Käytännön asiat rahoituksen saamisen helpottaminen mahdollisuus kokemuksien ja hyvien käytäntöjen jakamiseen jo Venäjän markkinoilla toimivien toimijoiden kanssa yritysten tarjoaman jalostaminen tarpeeseen sopivaksi oikean ja ajantasaisen tiedon tarjoaminen byrokratiasta

19 LIITE 1. Kysely yrityksille PERUSTIEDOT Yritys/Organisaatio: Toimipaikka (kunta/kaupunki): Sähköposti: 2. Mitkä ovat kolme pääasiallista markkina-aluettanne? (Kotimaassa ja/tai ulkomailla.) 3. Oletteko kiinnostuneita harjoittamaan liiketoimintaa Venäjän markkinoilla? Kyllä/Ehkä. Millä alueilla? (Esim. Murmansk, Moskova, Pietari) Ei. (Ole hyvä, ja kuvaile, miksi.) 4. Onko yrityksenne tehnyt tai teettänyt markkinointitutkimusta koskien Venäjän markkinoita? Kyllä. Millaisia tuloksia saitte? Ei 5. Oletteko osallistuneet (yrityksenä tai henkilökohtaisesti) seminaareihin, vientitapahtumiin tai vastaaviin tilaisuuksiin liittyen liiketoiminnan harjoittamiseen Venäjällä? Kyllä Ei 6. Onko teillä tällä hetkellä liiketoimintaa Venäjällä? Kyllä Ei

20 LIITE 2. Yritysten vastaukset haastattelukysymyksiin 1. Onko yrityksellänne liiketoimintaa Venäjällä? Jos on, millaista liiketoimintaa? Onko yrityksellänne liiketoimintaa Perämerenkaaren alueella Ruotsin puolella? Yritys 1. Ei ole liiketoimintaa Venäjällä, mutta neuvottelut aloitettu suomalaisen rakennusfirman kanssa Venäjällä. Neuvottelut käynnissä myös Pohjois-Ruotsissa. Yritys 2. On ollut liiketoimintaa Venäjällä yhteistyökuvion kautta noin kaksi ja puoli vuotta ja jatkuvaa kommunikointia loppuasiakkaan kanssa. Yhteistyökumppanilla paikallinen edustus ja toimintaa on ollut lähinnä Moskovassa ja Pietarissa. Lisäksi Ruotsissakin Perämerenkaaren alueella liiketoimintaa. Suomalaiset osaavat tässä välissä toimia hyvin molempien (Ruotsi ja Venäjä) kanssa. Yritys 3. Kyllä on liiketoimintaa Venäjällä ja Ruotsissa. Yritys 4. Ei ole ollut liiketoimintaa Venäjällä aiemmin, mutta Norjasta ja Ruotsista kokemusta. Yritys 5. Ei liiketoimintaa Venäjällä. Toimitaan Ruotsissa Luleåssa, jossa yhteistyökumppanina vastaavan yrityksen kanssa. Teemme aliurakointia heille. Yritys 6. Ei ole aikaisempaa liiketoimintaa Venäjältä Yritys 7. On ollut markkinointiponnisteluja Venäjän suuntaan. Lisäksi venäjänkielinen käyttöliittymäkin jo tuotteessa olemassa. Liiketoimintaa Venäjällä jälleenmyyjien kautta, samoin kuin Ruotsissakin. Yritys 8. Liiketoimintaa Venäjällä jälleenmyyjien kautta. Pääkohteet tällä hetkellä Pietari ja Moskova. Yritys 9. Ei ole vielä ollut Venäjälle liiketoimintaa. Yritys 10. Ei ole aikaisempaa liiketoimintaa Venäjältä, mutta ollaan oltu yhteydessä Pietarissa paikallisiin toimijoihin. Yritys 11. Muutamia yhteydenottoja on ollut, mutta ei suoraa kauppaa Venäjälle. Jossakin vaiheessa tarkoitus suunnata vahvemminkin katse rajan yli itään. Yritys 12. On liiketoimintaa. 2. Miksi yrityksenne näkee Venäjän houkuttelevana? Onko yrityksenne kiinnostunut lähtemään Venäjän markkinoille yksin / partnerien kanssa / yritysryppäässä? Millaisten yritysten kanssa voisitte tehdä yhteistyötä Venäjän vientiä ajatellen? Yritys 1. Venäjä on iso maa, paljon businesspotentiaali. Tosin myös epävakaa markkina. Kiinnostus tehdä yhteistyötä rakennusliikkeiden, systeemi-integraattoreiden (kuten GE, Pöyry, Metso) ns. välikäsien kanssa, jotka kasaavat koko paketin. Keskustelut tällaisten toimijoiden kanssa parhaillaan käynnissä. Yritys 2. Venäläiset ovat kiinnostuneita ottamaan käyttöön uusia ratkaisuja ja ovat joustavia. Myös valtavat volyymit kiinnostavat mahdollisuutena. Mielestämme venäläinen ja suomalainen tulevat myös hyvin henkisellä tasolla toimeen. Yhteistyössä on aina voimaa pk-yrityksille, mutta toisaalta kannattaa myös haistella markkinoita ja pyrkiä valmistautumaan paikalliseen yhteistyöhön yksinkin. Isommat yritykset tuovat turvapuskuria. Yritys 4. Kiinnostusta lähteä, koska (yleisellä tasolla) paljon rajat ylittävää kauppaa ja myös työvoima liikkuu molempiin suuntiin siihen olisi mahdollisuus iskeä. Yritys 5. Suomessa työt kausiluontaista, ja tarvitsisi talvellekin töitä. Ei olla perehdytty Venäjän markkinoihin tarkemmin, mutta kiinnostus laajentaa Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 Tapahtuman yhteenveto Hankkeen teemojen määrittely Tapahtuman tavoitteena oli saada laajempaa näkemystä siihen, mihin teemoihin hankkeen aihepiirin sisällä kannattaisi

Lisätiedot

POHJOIS-SCANDINAAVIAN SOLMUKOHTA

POHJOIS-SCANDINAAVIAN SOLMUKOHTA PERÄMERENKAARI POHJOIS-SCANDINAAVIAN SOLMUKOHTA KANSAINVÄLISET KÄYTÄVÄT TEOLLISUUDEN KESKITTYMIÄ PERÄMEREN SUOMALAIS-RUOTSALAINEN RANNIKKOVYÖHYKE Perämerenkaari on Itämeren pohjoisimmassa osassa sijaitseva,

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen kaupan barometri Kevät 11 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: 1 1 8 mrd. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 9, 6,7,815,16 3 5 6 7 8 9 1 Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Tavaroita

Lisätiedot

Suomalaisten Life Sciencealan yritysten kiinnostus ja mahdollisuudet toimia Venäjällä. Niko Lönn & Reijo Itkonen FinnMedi Oy 29.4.

Suomalaisten Life Sciencealan yritysten kiinnostus ja mahdollisuudet toimia Venäjällä. Niko Lönn & Reijo Itkonen FinnMedi Oy 29.4. Suomalaisten Life Sciencealan yritysten kiinnostus ja mahdollisuudet toimia Venäjällä Niko Lönn & Reijo Itkonen FinnMedi Oy 29.4.2013 Yritykset jaettiin Venäjä-kiinnostuksen ja kokemuksien perusteella

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille Vauhtia Venäjänliiketoimintaan Palvelut yrityksille Oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin Suomalais-Venäläinen kauppakamari auttaa yrityksiä onnistumaan kaikissa Venäjän-liiketoiminnan elinkaaren vaiheissa.

Lisätiedot

Suomalais-venäläinen Energiaklubi ry

Suomalais-venäläinen Energiaklubi ry Suomalais-venäläinen Energiaklubi ry Mari Pantsar-Kallio +358 50 3960 925 mari.pantsar-kallio@tem.fi Taustaa 2009 hyväksyttiin Venäjän uusi Energiastrategia vuoteen 2030 2009 Venäjällä hyväksyttiin laki

Lisätiedot

Team Finland. Pia Salokoski. EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015

Team Finland. Pia Salokoski. EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015 Team Finland Pia Salokoski EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015 Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Kuinka mahdollistamme

Lisätiedot

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Kyselyn tulokset koko aineisto Vastaajamäärä 705 5.5.2011 1 Kysymys 1 5.5.2011 2 1. Oletteko aiemmin toimineet suurhankkeissa/kansainvälisissä hankkeissa?

Lisätiedot

MuotoTaito. Design vientiverkosto Japani, Kiina ja Hong Kong 2011-2014

MuotoTaito. Design vientiverkosto Japani, Kiina ja Hong Kong 2011-2014 MuotoTaito Design vientiverkosto Japani, Kiina ja Hong Kong 2011-2014 Vientiverkosto Aasiaan Cannus Oy on yhdessä kumppaniensa kanssa kokoamassa yhteen yrityksiä Japaniin, Kiinaan ja Hong Kongiin suuntautuvaa

Lisätiedot

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO VERKOSTON VETURINA KUUSAMO HIRSITALOT CANNUS TUNTEE JAPANIN JA SEN RAKENNUSALAN ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKAS TAPA VIENTIIN SYNERGIAA JA KOON EKONOMIAA

Lisätiedot

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013 Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys Kevät 2013 Yritysvastaajia 22 yli kolmannes vastaajista edusti yli 500 työntekijän yritystä Yrityksen toimintaympäristö energia-alalla 45,00 % 4

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1. EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.2012 Teija Kekonen Iin Micropolis Oy Micropolis Oy Uusiutuvan energia- ja

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Syksy 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Miten on mennyt viimeisten 6 kuukauden aikana? 2 5: kasvanut paljon Syksy 2015 (n=25) Kevät 2015 (n=26) Syksy 201

Lisätiedot

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Maailman muutokset ovat jo saaneet aikaan sekä supistumista että roimaa kasvua Nykykeskustelussa

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. Verkoilla maailmalle

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. Verkoilla maailmalle Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Verkoilla maailmalle 12.6.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017 Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus Helmikuu 2017 Valtaosa tutkimukseen osallistuneista pk-yrityksistä ennakoi liikevaihdon kehittyvän positiivisesti kuluvan vuoden aikana Kuinka odotatte yrityksenne

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Lahti Science Day 11.11.2014 Helena Hatakka, Jaana Loipponen ja Leena Nietosvuori 1 Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Myyntityö Ruotsin markkinoilla

Myyntityö Ruotsin markkinoilla Myyntityö Ruotsin markkinoilla Nordic Export Partners Nordic Export Partners www.nexpa.se Ketkä? Antti Vuori Muutto Ruotsiin vuonna 2006 opiskeluja varten Alunperin kotoisin Tampereelta Viimeiset 5 vuotta

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 25.9.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen. - Älykäs, hallittu talotekniikka -

Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen. - Älykäs, hallittu talotekniikka - Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen - Älykäs, hallittu talotekniikka - Agenda Mistä on kyse? Hyödyt Älykäs talotekniikan ohjaus käytännössä Miksi HomeSoft? Tekninen ratkaisu

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Suomen kansallinen kontaktihenkilö (Fin-RCP) Ohjelma-alueen yhteiset erityispiirteet 1) Syrjäinen, harvaan asuttu ja osittain arktinen

Lisätiedot

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen kautta

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni Lauri Heikkinen 22.1.2013 Schneider Electric lyhyesti 22,4 miljardia

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3.

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3. Kehittämiskeskus Oy Häme MAHDOLLISUUKSIEN enäjä asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille 1 Venäjä on Euroopan nopeimmin kasvava markkina-alue. Se tarjoaa

Lisätiedot

I. Mikä on Barentskeskus Finland?

I. Mikä on Barentskeskus Finland? I. Mikä on Barentskeskus Finland? Se koordinoi Pohjois- suomalaisten Barents-osaajien verkoston toimintaa seuraavalla kolmella osa-alueella: 1. Yritystoiminnan kehittäminen ja viennin edistäminen. 2. Koulutus,

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 20.9.2011 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO Mikael Reims Manager Green Growth yritysfoorumi Helsinki, 28.5.2013 NEFCO Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Developing business together. SUOMI

Developing business together. SUOMI SUOMI Developing business together. Finnpartnership tarjoaa suomalaisyrityksille uusia yhteistyömahdollisuuksia kehitysmaissa Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tarjoaa suomalaisyrityksille kehitysmaaliiketoimintaan

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi?

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? TUNTEMINEN AUTTAA mainoskampanjoissa suorapostituskampanjoissa puhelinmyynnissä henkilökohtaisessa myynnissä messuilla ja näyttelyissä parantaa ajankäyttöä tehostaa

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Vientiagentin kanssa maailmalle!

Vientiagentin kanssa maailmalle! Vientiagentin kanssa maailmalle! Vienti ei ole pelkästään sanana mutta myös konkreettisina toimina ollut yhtä ajankohtainen ja tärkeä kuin nyt. On erittäin hieno asia, että vientiä on alettu vahvasti tukea

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus HINKU yritystilaisuus Uudessakaupungissa 11.11.2014 Mikä yritys hyötyy cleantechhankinnoista? Yritykset, jotka osaavat

Lisätiedot

Kysely kuntien ja maakuntien Venäjä-yhteistyöstä

Kysely kuntien ja maakuntien Venäjä-yhteistyöstä Kysely kuntien ja maakuntien Venäjä-yhteistyöstä Kyselyssä on 31 kysymystä ja ne on lajiteltu aihealueittain. Vastaaminen on mahdollista keskeyttää keskeytäpainikkeella. Painikkeen painamisen jälkeen tulee

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot