Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja"

Transkriptio

1 Ohjauskeskus DGC FI Ohjekirja OVITOR OY SIENITIE 24 FIN HELSINKI FINLAND

2 . SISÄLTÖ. Sisältö Symbolien selitykset Yleisiä turvallisuusohjeita Yleiskuva tuotteista Ohjauskeskuksen DGC piirilrvy Käyttöönotto Yleistä tietoa Verkkoliitäntä Laitteen ohjelmointi Tehdasasetusten palauttaminen Käyttötila Raja asentotyypin valinta Aukirajan säätö (digitaalinen järjestelmä) Kiinnirajan säätö (digitaalinen järjestelmä) Puoliauki rajan asetukset Tuntoreuna Tuntoreunan valvonta Lisätuntoreuna Tuntoreunan helpotus Lisäasetukset Valokennontoiminnot Automaattinen sulkeutuminen Autopesu toiminto Käyntiajanrajoitin Oven suunnanvaihtohidastuksen asetukset Oven käyntikertalaskuri Absoluuttianturin asentovirhe Liikevoimat Liikevoimien säätö Liikevoimien manuaalinen säätö aukisuuntaan Liikevoimien manuaalinen säätö kiinnisuuntaan Liikevoimien itseoppivuuteen liittyvät asetukset Invertteri LED virhekoodit (D5) Näytön ilmoitukset RUN tilassa Keskuksen tilanäyttö ( RUN tilassa) Varoitusvalokortin toiminnot Tekniset tiedot EY liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta SYMBOLIEN SELITYKSET Henkilövahinkojen vaara! Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita! Ainevahinkojen vaara! Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita! Tietoa 3. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA Tuotevastuu Laitteen toiminta ja turvallisuus voidaan taata ainoastaan silloin, kun tämän käyttöohjeen varoituksia ja turvallisuusohjeita noudatetaan. Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi ohjausjärjestelmään saa kytkeä tai vaihtaa vain alkuperäisiä tai valmistajan erikseen hyväksymiä komponentteja. Kaikki komponentit on valittu, suojattu ja rakennettu siten, että ne kestävät ja täyttävät asetetut toiminta ja turvallisuusvaatimukset Ovitor Oy ei vastaa henkilö ja ainevahingoista, jotka aiheutuvat varoituksen ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. Tuotteen käyttö Ohjauskeskus DGC on tarkoitettu pelkästään ovikoneistojen ohjaukseen. Käyttöönotto ja asennus Vain pätevät ja koulutetut sähköalan ammattilaiset saavat suorittaa ohjausjärjestelmän asennus, kytkentä, ohjelmointi ja huoltotoimenpiteitä huomioiden näihin toimenpiteisiin oikeuttavat sähköalan säännökset. Pätevän ja koulutetun sähköalan ammattilaisen on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset: tietous yleisistä ja erityistä turvallisuutta ja onnettomuuksien ehkäisyä koskevista määräyksistä, perehtyminen laitteen asennus ja käyttöohjeisiin yksiselitteinen sähköasennus ja työturvallisuusmääräysten tuntemus, koulutus asianmukaisten turvavarusteiden käyttöön ja hoitoon, pystyä tunnistamaan sähkölaitteistoihin liittyvät vaarat, riittävä ensiapukoulutus. Asennusta, kytkentää ja huoltoa koskevia ohjeita järjestelmä on kytkettävä luotettavasti jännitteettömäksi ennen laitteistolla työskentelyä, jännitteettömyys todennettava mittaamalla, toimenpiteiden aikana on varmistettava, ettei järjestelmää voida kytkeä jännitteiseksi, järjestelmän muiden osien ja komponenttien kytkentä, käyttö ja asennusohjeisiin on tutustuttava asennuspaikkakohtaisia suojamääräyksiä on noudatettava Erityisiä ohjeita Viittaus muihin tietolähteisiin 2 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

3 Tarkastusperusteet ja määräykset Laitteiden liitännässä, ohjelmoinnissa ja huollossa on noudatettava seuraavia määräyksiä (emme vastaa ohjeiden täydellisyydestä). Rakennustuotteita koskevat standardit EN 324 (teollisuus, liike ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Tuotestandardi. Osa : tuotteet joissa ei ole palonkestävyys tai savunhallintaominaisuuksia) EN 2445 (konekäyttöisten ovien käyttöturvallisuus Tarkastusmenettely) EN 2453 (konekäyttöisten ovien käyttöturvallisuus Vaatimukset) EN 2978 (konekäyttöisten ovien ja porttien suojalaitteet Vaatimukset ja tarkastusmenettely) EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus EN 5504 (Kotitalouslaitteiden häiriöpäästöt) EN (Vaikutukset verkkovirralle Yliaallot) EN (Vaikutukset verkkovirralle Jännitehuojunta) EN (Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Osa 6 2: Alan perusstandardit Häiriönsieto Teollisuusympäristö) EN (Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Osa 6 3: Alan perusstandardit Häiriönpäästöt Kotitalous, toimisto ja kevyen teollisuuden ympäristöissä) Konedirektiivi EN (Koneturvallisuus, koneiden sähkölaitteisto osa : Yleiset vaatimukset) EN 200 (Koneturvallisuus Perusteet, yleiset suunnitteluperusteet osa : Peruskäsitteet ja menetelmät) Pienjännite EN (Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus) EN (Erikoisvaatimukset porttien, ovien ja ikkunoiden käyttölaitteille) EN Ohjauskeskus DGC / Rev..0 3

4 4. YLEISKUVA TUOTTEISTA 4.. OHJAUSKESKUKSEN DGC PIIRILEVY PULSSI- ANTURI HÄTÄSEI S SEI S AUKI KII NNI I MPULSSI KII NNI RAJA AUKI RAJA / 2 AUKI RAJA SI N. KELT. + PUN. - PHOTO 2 +24V SUOJAVALO- KENNO 2 8k2 TAI PNEU. TUNTOREUNA OPTI NEN TUNTOREUNA ABSOLUUTTI ANTURI RS485 TYYPPI BROWN GREEN WHI TE LÄMPÖSUOJA +2V GND DATA + DATA - KÄSI- KÄYTTÖ PULSE I N X D2 D X5 X4 X2 LOOP DET. X3 2 X9 X X DI SPLAY 0 0 : 0 0 X X6 RADI O D28 D29 D27 K X P PROCESSOR X0 D5 X9 S2 S S3 4 3 S4 S W S W2 S W3 2 S W4 TR K2 X X2 L L2L3 N PE PEU V W X2 PUN VI HREÄ NL X8 VAROI TUSVAL O- KORTTI I NVERTTERI VERSI O X22 X Merkinnät: X Syötön riviliittimet X2 Moottorin liittimet X3 Ohjaus ja suojalaitteiden riviliittimet X5 Liitin kannen painikkeille X7 Radiovastaanotin X8 Liitin varoitusvalokortille X2 Suojavalokenno X3 Liitin digitaaliselle raja asentoanturille X4 Liitin kannen LED:lle X20 Suojalaitteiden lisäriviliittimet X22 Invertteriliitännät X23 Invertteriliitännät D0 D2 D4 D5 D27 D28 D29 S S2 S3 P LED: SEIS LED: aukiraja LED: kiinniraja LED: vikailmoitukset LED: Ryömintä LED: auki LED: kiinni Pysäytys painike AUKI painike KIINNI painike Potentiometri liikevoimien manuaalista säätöä varten 4 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

5 5. KÄYTTÖÖNOTTO 5.. YLEISTÄ TIETOA Varoitus! Seuraavien kohtien on toteuduttava moitteettoman toiminnan takaamiseksi: Ovi on asennettu ja toimintakunnossa MFZOVITOR ovikoneisto on asennettu ja toimintavalmis Ohjaus ja suojalaitteet on asennettu ja toimintavalmiita DGC ohjauskeskus on asennettu Tietoa 5.2. VERKKOLIITÄNTÄ Oven, MFZOVITOR ovikoneistojen sekä ohjaus ja suojalaitteiden asennuksessa on noudatettava valmistajan ohjeita Vaara! Seuraavien kohtien on toteuduttava ohjauksen toiminnan takaamiseksi. Verkkojännitteen on vastattava tyyppikilven tietoja. Syöttävässä verkossa on oltava oikea pyörimissuunta. Kiinteässä liitännässä on käytettävä pääkytkintä. Syötön sulakkeet max. 3x0 A Varoitus! Kun kaapelointi/johdotus on saatu valmiiksi ja ohjaus halutaan kytkeä päälle ensimmäisen kerran, on varmistettava, että kaikki moottoriliitännät ohjauksessa ja moottorissa on kiristetty kunnolla ja että kaikki ohjausjännitekytkennät on erotettu galvaanisesti verkkojännitteistä Lisäksi suositellaan, että kaikki liitettävät ohjauslaitteet ovat vähintään >230 V:n nimellisjännitteisiä. Kytke verkkosyöttö ohjauskeskuksen liittimeen X X Kuva. Syötön riviliittimet 0 : L L2L3 N PE 5.3. LAITTEEN OHJELMOINTI Laite toimii aina pakko ohjatusti ohjelmointi tilassa Varmista, että seispiiri on ehjä ennen ohjelmointitilaan siirtymistä Laitteen ohjelmointi suoritetaan ohjauskeskuksen kansi auki Ohjelmointia varten tarvitset kortilta painikkeet S S3 sekä DIP kytkimen S4.. Siirry ohjelmointitilaan vaihtamalla (S4) DIP kytkin nr. asentoon ON. 2. Ohjelmointitilassa navigointi tapahtuu kortin SEISpainikkeella (S). SEIS painiketta painamalla siirrytään ohjelmoitavan parametrin ja sen arvon välillä. 3. Ohjelmoitavaa parametria tai sen arvoa muutetaan kortin AUKI (S2) ja KIINNI (S3) painikkeilla. Jos näytössä lukee RUN, ohjaavat painikkeet ovea pakko ohjatussa tilassa. 4. Parametrien selitykset Parametrin arvo. Arvot, jotka näkyvät tässä käyttöohjeessa, ovat tehdasasetuksia Ohjelmoitavan numero parametrin Ohjauskeskus DGC / Rev..0 5

6 5. KÄYTTÖÖNOTTO DIP kytkimet: SW Ohjelmointitilaan siirtyminen (kappale 5.3) SW2 Oven tilanäyttöön siirtyminen (Kappale 3) SW3 SW4 Tehdasasetusten palauttaminen (kappale 5.4) 2 S W S W2 S W3 S W TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN S4 Kuva 2. DIP kytkimet S4 Tehdasasetusten palauttaminen tehdään siirtämällä S4 DIPkytkin SW4 asentoon ON ja painamalla STOP ja AUKIpainikkeita n. 2 s. Tehdasasetusten palauttamisen jälkeen näyttö näyttää FAC ja ohjelmaversion numeron. Muista palauttaa DIP kytkin SW4 OFF asentoon 5.5. KÄYTTÖTILA Parametrin numero 0 Parametrin arvot: 0: Pakko ohjattu AUKI suuntaan Pakko ohjattu KIINNI suuntaan 02: Impulssi AUKI suuntaan Pakko ohjattu KIINNI suuntaan 03: Impulssi AUKI suuntaan Impulssi KIINNI suuntaan 04: Impulssi AUKI suuntaan * Impulssi KIINNI suuntaan * Oven liikkuessa aukisuuntaan ja voimantunnistuksen pysäyttäessä oven peruuttaa ovi 0,5 s ajan. Ovi toimii pakko ohjattuna aina ohjelmointitilassa Keskuksen tehdasasetukset näkyvät kyseisen parametrin otsikon perässä 5.6. RAJA ASENTOTYYPIN VALINTA Parametrin numero: Parametrin arvot: 00: Mekaaniset rajat (mikrokytkin) Kuva 2. Pyörimissuunta aukisuuntaan, kun koneisto on asennettu kuvan mukaisesti. 0 04: Ei käytössä Ovitorin ohjauskeskuksissa 05: Digitaalinen raja asentojärjest. pyörimissuunta (kts. Kuva 2) 06: Digitaalinen raja asentojärjest. pyörimissuunta 2 Vaihdettuasi käyttöön digitaalisen raja asento järjestelmän, on keskus käynnistettävä uudestaan. 6 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

7 5.7. AUKIRAJAN SÄÄTÖ (DIGITAALINEN JÄRJES TELMÄ) + AUKI rajan opettaminen: Paina STOP painiketta kunnes näytössä välkkyy RUN Ohjaa ovi auki asentoonsa. Paina STOP painiketta uuden AUKI rajan tallentamiseksi. (Näyttö näyttää AUKI rajan symbolia n. 2 s ajan ja palautuu sen jälkeen automaattisesti aktiiviseen parametrin numeroon) AUKIRAJAN HIENOSÄÄTÖ /2 AUKI raja ei saa olla aktiivinen rajojen opetuksen aikana (parametri 6) Valokenno oven karmissa (parametri 3) ei saa olla aktiivinen rajojen opetuksen aikana Rajojen uudelleen opetuksen aikana parametrit 4 (voimantunnistus) ja 5 (käyntiaika) palautuvat tehdasasetuksiin Hienosäädä AUKI raja: enemmän auki arvot 6 9 vähemmän auki arvo 4 arvojen muutos AUKI ja KIINNI painikkeilla. Arvojen muutoksen jälkeen paina STOP painiketta. (Näytössä lukee RUN ) Kokeile uusia asetuksia ohjaamalla oven AUKI ja KIIN NI suuntaan Paina STOP painiketta tallentaaksesi muutetut arvot ja palataksesi parametri numeron valintaan. (säätöalue max. ± 0,8 % oven liikealueesta) Jos arvon muutoksia ei tehdä, palaa STOP painikkeella takaisin parametri numeron valintaan KIINNIRAJAN SÄÄTÖ (DIGITAALINEN JÄRJES TELMÄ) + KIINNI rajan opettaminen: Paina STOP painiketta kunnes näytössä välkkyy RUN Ohjaa ovi kiinni asentoonsa (yleensä n. 50 mm lattiasta). Paina STOP painiketta uuden KIINNI rajan tallentamiseksi. (Näyttö näyttää KIINNI rajan symbolia n. 2 s ajan ja palautuu sen jälkeen automaattisesti aktiiviseen para KIINNIRAJAN HIENOSÄÄTÖ /2 AUKI raja ei saa olla aktiivinen rajojen opetuksen aikana (parametri 6) Valokenno oven karmissa (parametri 3) ei saa olla aktiivinen rajojen opetuksen aikana Rajojen uudelleen opetuksen aikana parametrit 4 (voimantunnistus) ja 5 (käyntiaika) palautuvat tehdasasetuksiin Hienosäädä KIINNI raja: enemmän auki arvot 6 9 vähemmän auki arvo 4 arvojen muutos AUKI ja KIINNI painikkeilla. Arvojen muutoksen jälkeen paina STOP painiketta. (Näytössä lukee RUN ) Kokeile uusia asetuksia ohjaamalla oven AUKI ja KIINNI suuntaan Paina STOP painiketta tallentaaksesi muutetut arvot ja palataksesi parametri numeron valintaan. (säätöalue max. ± 0,8 % oven liikealueesta) Jos arvon muutoksia ei tehdä, palaa STOP painikkeella takaisin parametri numeron valintaan + Ohjauskeskus DGC / Rev..0 7

8 5. KÄYTTÖÖNOTTO 5.9. PUOLIAUKI RAJAN ASETUKSET Parametrin numero: 6 Parametrin arvot: 00: /2 auki raja ei käytösssä 0: Mekaaniset rajat (arvo 00 parametrissa ) /2 auki rajan mikro kytketään X3:n riviliittimiin 5 ja 6. Oikosulkulenkki liittimiin 5 ja 6, jos mekaanisten rajojen puoliauki toimintoa ei käytetä. Digitaaliset rajat (parametri arvot 5 ja 6) AUKI käskyt ohjataan puoliaukkoon, jos X3 liittimiin 5 ja 6 kytketyllä (ON/OFF) valintakytkimellä on valittu asento ON: 02: Puoliaukko = 4/8 auki (8/8 koko auki) 03: Puoliaukko = 5/8 auki 04: Puoliaukko = 6/8 auki 05: Puoliaukko = 7/8 auki Puoliaukkoon ajetaan erillisellä painikkeella, joka kytketään X3 riviliittimiin 5 ja 6 06: Puoliaukko = 4/8 auki (8/8 koko auki) 07: Puoliaukko = 5/8 auki 08: Puoliaukko = 6/8 auki 09: Puoliaukko = 7/8 auki AUTOMAATTINEN SULKEUTUMINEN PUOLIAUKOSTA 00 = Ei automaattista sulkeutumista puoliaukosta 0 = Automaattinen sulkeutuminen puoliaukosta (Automaattinen sulkeutuminen pitää olla aktivoitu parametrilla 32) 6. TUNTOREUNA 0 = Pneumaattinen tuntoreuna 02 = 8k2 sähköinen tuntoreuna 03 = Optinen tuntoreuna 04 = ei käytössä Ovitorin ohjauskeskuksissa 6.. TUNTOREUNAN VALVONTA 00 = Ei tuntoreunan valvontaa >00 = Tuntoreunan valvonta päällä säädettävä aika 0,0 0,3 s Tuntoreunan valvonta ohittaa kiinnirajan ja odottaa pulssia tuntoreunalta. Jos pulssia ei tule parametrilla 22 säädetyn ajan kuluessa, pysäyttää ohjaus oven ja ilmoittaa tuntoreunan vikaantumisesta LISÄTUNTOREUNA 00 = Ei lisätuntoreunaa 0 = Lisätuntoreuna rinnakkain ensisijaisen tuntoreunan kanssa 02 = Lisätuntoreuna pysäyttää AUKI suuntaan HUOM! Lisätuntoreunan pitää olla pneumaattinen tai sähköinen sekä samaa tyyppiä kuin ensisijainen tuntoreuna TUNTOREUNAN HELPOTUS Tuntoreunan helpotuksella säädetään aika, jonka ovi pakittaa tuntoreunan osuttua lattiaan. Tällä estetään tuntoreunan jääminen puristuneeseen tilaan. 00 = Ei tuntoreunan helpotusta 0 = Tuntoreunan helpotus 5 ms Tuntoreuna pitää olla kytkettynä ennen parametrin arvo muutoksia Jos ohjaus havaitsee väärän tuntoreunan, näyttö ilmoittaa siitä ERR tekstillä 02 = Tuntoreunan helpotus 0 ms 03 = Tuntoreunan helpotus 20 ms 04 = Tuntoreunan helpotus 30 ms 8 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

9 8k2 TAI PNEU. TUNTOREUNA Kuva 3. Pneumaattinen tai sähköinen tuntoreuna kytketään X3 riviliittimiin 23 ja 24 X k2 TAI PNEU. TUNTOREUNA Kuva 4. Parametrin 23 mukainen tuntoreuna kytketään X20 riviliittimiin 3 ja 4 OPTI NEN TUNTOREUNA BROWN RUSKEA GREEN VIHREÄ WHI TE VALK. Kuva 5. Optinen tuntoreuna kytketään X3 riviliittimiin 25,26 ja 27 MUSTA MUSTA LÄHETI N RUSKEA RUSKEA SI NI NEN SI NI NEN LISÄASETUKSET 7.. VALOKENNOTOIMINNOT Valokenno : Plug in moduuli asennetaan liittimeen X2 Valokenno 2: Ulkoinen valokenno, asennetaan X3 riviliittimiin 20,2 ja = Ei valokennoa 0 = Valokenno kytketty 02 = Valokenno 2 kytketty 03 = Valokennot ja 2 kytketty Parametrin arvot käytössä vain käytettäessä digitaalista raja asentojärjestelmää. 04 = Valokenno kytketty ja asennettu oven karmeihin. * 05 = Valokenno 2 kytketty ja asennettu oven karmeihin. * 06 = Valokennot ja 2 kytketty ja valokenno asennettu oven karmeihin * 07 = Valokennot ja 2 kytketty ja valokenno 2 asennettu oven karmeihin. * * RUN tilaan pääsee painamalla STOP painiketta. Ohjauskeskus opettelee valokennojen sijainnin, kun ovea ajetaan KIINNI asennosta AUKI asentoon AUTOMAATTINEN SULKEUTUMINEN 00 = Ei automaattista sulkeutumista xx = sekunnit 990 (luvun 99 jälkeen luvut kerrotaan 0 eli luku 8 = 8 sekuntia ja luku 8 (vilkkuen)=80 sekuntia) VASTAANOTI N Kuva 6. Lähetin vastaanotin tyyppinen valokennon kytketään kuvan mukaisesti X3 riviliittimiin 9, 20, 2 ja 22. Parametrissa 3 arvo 02 pitää olla valittu. Kts. Kappale 7.. Valokennotoiminnot. Jos SEIS tai HÄTÄSEIS aktivoituu pidemmäksi ajaksi kuin 5 s oven ollessa AUKI asennossa, lukittuu automaattinen sulkeutuminen oven sulkeutumisen estämiseksi. Lukitus poistetaan KIINNI käskyllä. Ohjauskeskus DGC / Rev..0 9

10 7. LISÄASETUKSET 7.3. AUTOPESU TOIMINTO HUOM! Automaattinen sulkeutuminen täytyy olla käytössä. 00 = Ei autopesu toimintoa xx = Valokennon aktiivisena olo aika, säätöväli 0, s (5 =,5 s) säätöalue 30 eli 0, 3 s Automaattisen sulkeutuminen aika alkaa vain, jos valokenno ollut vaikutettuna tässä parametrissa määritetyn ajan verran. Ovi suljetaan täysin ennen uuden kierron alkua KÄYNTIAJANRAJOITIN Molempien rajojen täytyy olla asetettu ennen kuin itseoppivaa käyntiaikaa voidaan käyttää! 00 = Ei käyntiajanrajoitinta 0 = Käyntiajanrajoitus 20 s 02 = Käyntiajanrajoitus 40 s 03 = Itseoppiva käyntiaika. Siirry RUN tilaan painamalla STOP painiketta. Liikuta ovea KIINNI asennosta AU KI asentoon ilman pysähdystä. Kun käyntiaika on opetettu, lopettaa RUN vilkkumisen ja näyttö palaa näyttämään aktiivisen parametrin numeroa. Käyntiaika on oven avaamiseen käytetty aika + 2,5 %. Alle 0 s avautumisajoissa lisätään kiinteä s aikaan OVEN SUUNNANVAIHTOHIDASTUKSEN ASETUKSET Tuntoreuna xx = Esim. Valokenno xx = Suunnanvaihtohidastuksen säätöväli /00 s, säätöalue 0,004 0,99 s. 00 = 0,004 s 05 = 0,05 s Suunnanvaihtohidastuksen säätöväli /00 s, säätöalue 0,05 0,99 s. + Esim. 30 = 0,3 s HUOM! Tätä suunnanvaihtohidastusta käytetään myös painettaessa AUKI painiketta oven sulkeutuessa OVEN KÄYNTIKERTALASKURI 00 = Ei huoltovälitarkkailua 0 = Huoltoväli 5 käyntikertaa (vain testikäyttöä varten) 02 = Huoltoväli 5000 käyntikertaa 03 = Huoltoväli käyntikertaa 04 = Huoltoväli käyntikertaa Laskurin resetointi tai huoltovälinvalinta: Paina STOP painiketta parametrin arvon muuttamista varten. Paina AUKI tai KIINNI painiketta arvoa muuttaaksesi. Paina STOP painiketta uudelleen min. 2 s. CLR näkyy näytössä 2 s ilmoittaen uudesta huoltovälivalinnasta. Oven huoltovälitarkkailun reagointi 00 = Näyttö ilmoittaa vikakoodia E:04 0 = Ovi muuttuu pakko ohjatuksi ja näyttö ilmoittaa vikakoodia E:04 Jos LED alusta on asennettu: Huolto LED vilkkuu huoltoväliksi määritetyn käyttömäärän täytyttyä ABSOLUUTTIANTURIN ASENTOVIRHE Toimii vain digitaalisilla rajoilla. Reaktioaika puuttuville asentotiedoille, virhekoodi E:09 00 = s 0 = 2 s 02 = 4 s (virhe resetoidaan pakko ohjauksella opettamalla molemmat rajat uudelleen) 03 = 4 s (virhe näkyy lyhyen ajan, uudelleen asetus automaattisesti) HUOM! Ei rajojen tarkkailua parametrin arvolla 03! 0 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

11 8. LIIKEVOIMAT 8.. LIIKEVOIMIEN SÄÄTÖ 00 = Ei voimantunnistusta Kaikki oven tasapainotukseen ja rajojen säätöön tehtävät toimenpiteet on suoritettava ennen voimantunnistuksen käyttöönottoa 0 = Liikevoimien manuaalinen säätö ( rpm) 02 = Liikevoimien manuaalinen säätö ( rpm) Itseoppiva 03 = Liikevoimien itseoppivuus (Ovitor PNP pulssianturi; kytketään Speed input X3 riviliittimeen 7) 04 = Liikevoimien itseoppivuus(yksikierrosanturi) RUN tila käytössä painamalla STOP painiketta. Ohjaa ovea (käyttämällä AUKI ja KIINNI painikkeita) 2 täyttä kierrosta KIINNI asennosta ilman pysähdystä. Kun opetus on suoritettu, RUN lakkaa vilkkumasta ja näyttö palaa näyttämään aktiivisen parametrin numeroa. Jos opetus halutaan suorittaa uudelleen, paina kaksi kertaa STOP painiketta, kunnes RUN rupeaa uudelleen vilkkumaan LIIKEVOIMIEN MANUAALINEN SÄÄTÖ AUKI SUUNTAAN Parametrilla 4 tulee olla arvo 0 tai 02.. Paina STOP painiketta kunnes parametrin arvo aktivoituu. 2. Jos säädät liikevoimia ensimmäistä kertaa, käännä potentiometri P myötäpäivään maksimi asentoonsa. 3. Paina KIINNI painiketta resetoidaksesi uuden arvon ja ohjaa ovi KIINNI asentoon. 4. Paina AUKI painiketta jatkuvasti ja samalla hitaasti käännä potentiometriä P, kunnes ovi pysähtyy. Oven pysähdyttyä, käännä potentiometriä P hiukan takaisinpäin. Näyttö näyttää suurin piirtein potentiometrin P prosentuaalisen arvon. 5. Paina STOP painiketta tallentaaksesi arvon. Näyttö palaa näyttämään aktiivisen parametrin numeroa. HUOM! Ilman AUKI tai KIINNI painikkeen painamista ei arvo muutu LIIKEVOIMIEN MANUAALINEN SÄÄTÖ KIINNISUUNTAAN Parametrilla 4 tulee olla arvo 0 tai 02.. Paina STOP painiketta kunnes parametrin arvo aktivoituu. 2. Jos säädät liikevoimia ensimmäistä kertaa, käännä potentiometriä P myötäpäivään maksimi asentoonsa. 3. Paina AUKI painiketta resetoidaksesi uuden arvon ja ohjaa ovi AUKI asentoon. 4. Paina KIINNI painiketta jatkuvasti ja samalla hitaasti käännä potentiometri P, kunnes ovi pysähtyy. Oven pysähdyttyä, käännä potentiometriä P hiukan takaisinpäin. Näyttö näyttää suurinpiirtein potentiometrin P prosentuaalisen arvon. 5. Paina STOP painiketta tallentaaksesi arvon. Näyttö palaa näyttämään aktiivisen parametrin numeroa. HUOM! Ilman AUKI tai KIINNI painikkeen painamista ei arvo muutu LIIKEVOIMIEN ITSEOPPIVUU TEEN LIITTYVÄT ASETUKSET Käytettävissä kun parametri 4 = 3 00 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 0,5 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 5 % 0 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa,0 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 5 % 02 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa,5 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 5 % 03 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 2,0 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 5 % 04 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 2,5 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 6 % 05 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 3,0 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 7 % Asetuspisteen päivitys 0,3 % / 0 oven liikekiertoa Ohjauskeskus DGC / Rev..0

12 Yksikierrosanturi Käytettävissä kun parametri 4 = 4 02 = Viive voimien säädössä 0,4 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 3,5 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 7 % 0 = Viive voimien säädössä 0,4 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 7,0 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 4 % Asetuspisteen päivitys Reaktioaika hitaan nopeuden tarkkailulle 0,9 % / 0 oven liikekiertoa n. 2,4 s Oven tarvitsema liikevoima kasvaa ajan kuluessa mm. oven kulumisen ja tasapainotuksen muuttumisen myötä. Kun tarvittava voima on kasvanut niin paljon, että pyörimisnopeus on muuttunut kulumisrajan (kts. yllä) verran, ilmoittaa ohjauskeskus siitä virhekoodilla E:08 9. INVERTTERI HUOM! Vain ohjauskeskuksen DGC invertteriversiolle ja digitaaliselle raja asentojärjestelmälle! Aukiajon hidastuspisteen valinta Valitaan piste jolloin invertteri alkaa hidastaa oven nopeutta. 00 = 0 % ennen aukirajaa 0 = 20 % ennen aukirajaa 02 = 30 % ennen aukirajaa 03 = 40 % ennen aukirajaa Kiinniajon hidastuspisteen valinta Valitaan piste jolloin invertteri alkaa hidastaa oven nopeutta. 00 = 0 % ennen kiinnirajaa 0 = 20 % ennen kiinnirajaa 02 = 30 % ennen kiinnirajaa 03 = 40 % ennen kiinnirajaa 2 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

13 0. LED VIRHEKOODIT (D5) Käytössä digitaalisten rajojen käytön yhteydessä LED välähdyksiä Virhe Ratkaisu Ei vastausta anturilta Tarkista kytkennät RS 485 A ja B saattaneet vaihtaa paikkaa keskenään 2 Rajoja ei opetettu Opeta rajat 3 Ei käytössä Tarkista että parametrin arvo on oikea (pyörimissuunta) 4 Laskuvirhe Tarkista etteivät molemmat rajat ole samat Anturi virhe 5 Ei käytössä 6 Ei käytössä 7 Mekaaninen virhe Vaihda anturi 8 Anturi Virhe käyttöjännitteessä Tarkista syöttöjännite ja kytkennät Vaihda anturi Ohjauskeskus DGC / Rev..0 3

14 . NÄYTÖN ILMOITUKSET RUN TILASSA Näyttö näyttää RUN tilassa rajojen tilanteen, virhekoodeja ja muita oven tilaan liittyviä ilmoituksia. Ilmoitus Merkitys Ei mitään aktiivisena (4 tuolin symboli) Ovi pysähtyneenä rajojen väliin ja virheitä ei ole löytynyt Aukiraja aktiivinen Kiinniraja aktiivinen /2aukiraja aktiivinen SEIS aktiivinen AUKI painike aktiivinen KIINNI painike aktiivinen IMPULSSI aktiivinen Valokenno aktiivinen Valokenno 2 aktiivinen Tuntoreuna aktiivinen Ovi AUKI liikkeessä Ovi KIINNI liikkeessä Ei käytössä Virhekoodi Tuntoreunan valvonnassa tapahtunut virhe Virhekoodi Liikevoimatunnistus on pysäyttänyt oven. Symboli näkyy myös, jos itseoppiva liikevoimien säätö on valittu eikä liikevoimia ole opetettu palattaessa RUN tilaan 4 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

15 Ilmoitus Merkitys Virhekoodi Käyntiajanrajoitin pysäyttänyt oven Huoltovälilaskurille määritetty huoltoväli saavutettu Suorita ovelle huolto ja aseta uusi huoltoväli. Katso parametri 58. Virhe tuntoreunan piiri Tarkista tuntoreuna ja kierrekaapeli, poista mahdolliset esteet tuntoreunan tieltä Virhe pulssianturi kuin voimantunnistus käytössä Virhe kuluminen Oven liikkumiseen tarvittavat liikevoimat kasvaneet kulumisen etc. takia. Tarkista oven kunto ja tasapainotus. Opeta ovelle uudestaan tarvittavat liikevoimat Anturi virhe. Ovi liikkuu, mutta oven asentotiedot eivät muutu Ovi pysähtyy parametrilla 8 säädetyn reaktioajan kuluttua kuluttua ja virhe E:09 näkyy näytössä Rajat opetettava uudestaan Virhe: EEPROM laskuri tai asentotieto Ovea ei voi sulkea kun valokenno tai tuntoreuna on antanut virheilmoituksen Ohituskoodilla STOP (koko ajan pohjassa)+222 (2=KIINNI painike; =AUKI painike) voidaan ovi saada pakko ohjatuksi KIINNI suuntaan yhden KIINNI ajon ajaksi. Ohjauskeskus DGC / Rev..0 5

16 2. KESKUKSEN TILANÄYTTÖ ( RUN TILASSA) Päästäksesi tilanäyttöön sulje ovi ja vaihda S4 DIP SW 2 asentoon ON Ilmoitus ja Merkitys Näyttö näyttää oven avauskerrat Näyttö vaihtelee eniten merkittävien numeroiden ja vähiten merkittävien numeroiden välillä Esim (362 ja 086) = 362* = oven avausta Paina STOP painiketta seuraavaan tilan näyttämiseen siirtyäksesi Viimeiset 0 vikakoodia Paina AUKI painiketta nähdäksesi uudempia virheitä Paina KIINNI painiketta nähdäksesi vanhempia virheitä Jos virheitä ei ole ollut, näyttö näyttää: Kymmenen rekisteröidyn virheen alussa ja lopussa näkyvät: Alussa Lopussa Vaihda S4 DIP SW2 takaisin OFF asentoon poistuaksesi tilanäytöstä 6 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

17 3. VAROITUSVALOKORTIN TOIMINNOT Varoitusvalokorttiin kytkettyjen lamppujen toimintaan säädellään kortilla olevien 4 DIP kytkimen avulla 0 = OFF = ON Nimi SW SW2 SW3 SW4 Toiminto L Punainen valo kun ovi ei ole auki Vihreä valo kun ovi on auki LG Punainen valo kun ovi ei ole auki Vihreä valo vilkkuu kun ovi on auki LR Punainen valo vilkkuu kun ovi ei ole auki Vihreä valo kun ovi on auki LRG 0 0 Punainen valo vilkkuu kun ovi ei ole auki Vihreä valo vilkkuu kun ovi on auki L Punainen valo kun ovi on AUKI tai KIINNI liikkeessä Vihreä valo kun ovi on auki Oven kiinni ollessa mikään valo ei pala L2G 0 0 Punainen valo kun ovi on AUKI tai KIINNI liikkeessä Vihreä valo vilkkuu kun ovi on auki Oven kiinni ollessa mikään valo ei pala L2R 0 0 Punainen valo vilkkuu kun ovi on AUKI tai KIINNI liikkeessä Vihreä valo kun ovi on auki Oven kiinni ollessa mikään valo ei pala L2RG 0 Punainen valo vilkkuu kun ovi on AUKI tai KIINNI liikkeessä Vihreä valo vilkkuu kun ovi on auki Oven kiinni ollessa mikään valo ei pala L Punainen valo kun ovi ei ole AUKI eikä KIINNI Vihreä valo kun ovi on auki Varoitus kun ovi sulkeutuu. Punainen valo syttyy ennen sulkeutumista L3G 0 0 Punainen valo kun ovi ei ole AUKI eikä KIINNI Vihreä valo vilkuttaa kun ovi on auki Varoitus kun ovi sulkeutuu. Punainen valo syttyy ennen sulkeutumista L3R 0 0 Punainen valo vilkuttaa kun ovi ei ole AUKI eikä KIINNI Vihreä valo kun ovi on auki Varoitus kun ovi sulkeutuu. Punainen valo alkaa vilkuttaa ennen sulkeutumista L3RG 0 Punainen valo vilkuttaa kun ovi ei ole AUKI eikä KIINNI Vihreä valo vilkuttaa kun ovi on auki Varoitus kun ovi sulkeutuu. Punainen valo alkaa vilkuttaa ennen sulkeutumista Ohjauskeskus DGC / Rev..0 7

18 4. TEKNISET TIEDOT Mitat: 90 x 300 x 0 Asennus: Pystysuoraan asentoon seinässä, vähimmäiskorkeus 00 mm. Syöttö 400 V, 50/60 Hz, ottoteho max 4 kw L, L2, L3, PE: 6,7 A; kytkentäaika 60% käyttöajan ollessa max 20 s. Syötön sulake: Ohjauksen virrankulutus: 0A K tyyppi max. 250 ma Sähkölaitteiden, paristojen ja akkujen hävitys Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan ne on hävitettävä EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 27. tammikuuta 2003 annetun sähkö ja elektroniikkalaiteromun direktiivin (2002/96/EY) mukaisesti. Paristot ja akut on toimitettava keräyspisteisiin EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 6. syyskuuta 2006 annetun paristo ja akkudirektiivin (2006/66/EY) mukaisesti. Ohjausjännite: Ohjauksen tulot: Ohjauslähdöt: 24 VDC, max. 250 ma, ulkoiset ohjauslaitteet suojattu itsepalautuvalla sulakkeella anturijärjestelmälle 24 VDC, kaikkien tuloliitäntöjen on oltava potentiaalivapaita, min. signaalin kesto aika ohjauskomennolle >00 ms 24 VDC, max. 250 ma RS 485 A ja B: Vain elektronisille rajakytkimille RS 485 taso, suljettu 2 Ω Turvapiiri: Tuntoreuna liitin: Relelähdöt: Käyttölämpötila: Varastolämpötila: Ilmankosteus: Tärinät: Suojausluokka: Massa: Kaikkien tuloliitäntöjen oltava potentiaalivapaita, jos turvapiiri ei ole ehjä, minkäänlainen sähkökäyttöinen, edes pakko ohjattu, koneenkäyttö ei ole madollinen Sähköinen tuntoreuna 8,2 kω päätevastuksella, pneumaattinen tuntoreuna tai optinen tuntoreuna Jos lisätään induktiivista kuormaa (esim. lisä releitä tai jarruja), ne pitää sovittaa asianmukaisten häiriötä suodattavien komponenttien kanssa (nolladiodien, varistorien, RC elementti). Potentiaalivapaa NO kosketin; min 0 ma; max 230 VAC / 4A Aikaisemmin tehon kytkentään käytetyt koskettimet eivät pysty johtamaan pieniä virtoja. 0 o C +45 o C 25 o C +70 o C 80 % kondensoimaton Vähätärinäinen asennus, esim. muurattuun seinään IP 65 kiinteä asennus n..8 kg 8 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

19 5. EY LIITTÄMISVAKUUTUS OSITTAIN VALMIISTA KONEESTA OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Me vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että alla mainitut koneen osat, jotka eivät kykene toimimaan itsenäisesti, on tarkoitettu liitettäväksi konekäyttöisiin oviin portteihin, puomeihin ja vastaaviin laitteisiin niin, että ne yhdessä muodostavat konedirektiivin 2006/42/EY tarkoittaman koneen ja, että ne täyttävät kyseisen direktiivin olennaiset vaatimukset. Laitteen tyyppi:ohjauskeskus DGC Koneen osat täyttävät myös Euroopan yhteisöjen sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat direktiivin (2004/08/EY), pienjännitedirektiivin (LVD) (2006/95/EY), sekä RoHS direktiivin (2002/95/EY) tiettyjen vaarallisten aineiden käytöstä ja rajoittamisesta sähkö ja elektroniikkalaitteissa vaatimukset. Suunnittelussa on käytetty mm. seuraavia standardeja: EN ISO 200, EN ISO 200 2, EN A, EN 60335, EN 5504, EN , EN , EN , EN , EN A, EN A+A2, EN 60529, EN 324, EN 60355, EN , EN 324, EN 2453, EN 2445, EN 2978 SFS Inspecta Sertifiointi OY on myöntänyt sertifikaatin joka varmentaa, että valmistajan laatujärjestelmä täyttää standardin SFS EN ISO 900:2008 ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset, sertifikaatti nro Ovitor Oy sitoutuu toimittamaan osittain valmista konetta koskevat asiakirjat perustellun pyynnön mukaisesti kansalliselle viranomaiselle postitse tai sähköisessä muodossa. Asiakirjat on laadittu liitteen VII osan B mukaisesti. Tekniset asiakirjat koonnut ja niistä vastaava: OVITOR OY/Suunnittelupäällikkö Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Laitteita ei ole tarkoitettu toimimaan itsenäisesti, vaan osana konetta, erityisesti sähkökäyttöisissä ovissa, puomeissa, porteissa tai vastaavissa. Laitteiston asentamisessa, säädöissä ja huoltamisessa on noudatettava kyseessä olevalle tyypille antamiamme ohjeita. Lisäksi ilmoitamme, että laitetta koneen osana ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin siitä koneesta johon se liittyy, on annettu konedirektiivin 2006/42/EY ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten mukainen EYvaatimuksenmukaisuusvakuutus koneesta. Helsingissä Hannu Pyrhönen Toimitusjohtaja Ovitor Oy Ohjauskeskus DGC / Rev..0 9

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

1: Virtalähteen johto (3x1.5mm) 2: 24V johto moottorien välille (2x1mm)

1: Virtalähteen johto (3x1.5mm) 2: 24V johto moottorien välille (2x1mm) Asentaaksesi portin moottorin, tee seuraavasti: 1: tuo 230V virtaa toiselle tolpalle, mahdollisimman lähelle moottoria. 2: yhdistä tolpat toisiinsa 2x1mm2 kaapelilla (ei sisälly pakettiin). Oranssi ICT25mm

Lisätiedot

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT www.purait.fi CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Köyttäjän ohjekirja Ver 5 1 jps-mainos.fi PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus,

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava ovisummeri

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava ovisummeri Asennus- ja käyttöohjeet Pinta-asennettava ovisummeri 1200.. Laitekuvaus Pinta-asennettava ovisummeri on esivalmistettu, Gira-ovipuhelinjärjestelmään kuuluva yksikkö. Se toimii ovi-, sisä- ja kerroskutsun

Lisätiedot

SafeLine VV3. Operating instructions. Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit.

SafeLine VV3. Operating instructions. Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit. SafeLine VV3 Operating instructions Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit. SafeLine VV3 Operating instructions safeline.eu Table of contents Installation & Testing Asennus 5 Merkit, jotka voidaan

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje Magnum & Hydro Ver. 13-01 FI Käyttöohje Magnum Hydro Toimintakuvaus Magnum & Hydro Ver. 13-01 P-LIGHT on suunniteltu ohjaamaan erillisiä valasinpiirejä, toisin sanoen perävaunun/trailerin 2 valaisinpiiriä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO)

LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO) LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO) Rakenne LK Huonesäätö Standard NO on LK Lattialämmitykseen tarkoitettu langallinen säätöjärjestelmä. Parhaan energiatehokkuuden saavuttamiseksi järjestelmän termostaatit

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.4 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-3G ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot