Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja"

Transkriptio

1 Ohjauskeskus DGC FI Ohjekirja OVITOR OY SIENITIE 24 FIN HELSINKI FINLAND

2 . SISÄLTÖ. Sisältö Symbolien selitykset Yleisiä turvallisuusohjeita Yleiskuva tuotteista Ohjauskeskuksen DGC piirilrvy Käyttöönotto Yleistä tietoa Verkkoliitäntä Laitteen ohjelmointi Tehdasasetusten palauttaminen Käyttötila Raja asentotyypin valinta Aukirajan säätö (digitaalinen järjestelmä) Kiinnirajan säätö (digitaalinen järjestelmä) Puoliauki rajan asetukset Tuntoreuna Tuntoreunan valvonta Lisätuntoreuna Tuntoreunan helpotus Lisäasetukset Valokennontoiminnot Automaattinen sulkeutuminen Autopesu toiminto Käyntiajanrajoitin Oven suunnanvaihtohidastuksen asetukset Oven käyntikertalaskuri Absoluuttianturin asentovirhe Liikevoimat Liikevoimien säätö Liikevoimien manuaalinen säätö aukisuuntaan Liikevoimien manuaalinen säätö kiinnisuuntaan Liikevoimien itseoppivuuteen liittyvät asetukset Invertteri LED virhekoodit (D5) Näytön ilmoitukset RUN tilassa Keskuksen tilanäyttö ( RUN tilassa) Varoitusvalokortin toiminnot Tekniset tiedot EY liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta SYMBOLIEN SELITYKSET Henkilövahinkojen vaara! Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita! Ainevahinkojen vaara! Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita! Tietoa 3. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA Tuotevastuu Laitteen toiminta ja turvallisuus voidaan taata ainoastaan silloin, kun tämän käyttöohjeen varoituksia ja turvallisuusohjeita noudatetaan. Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi ohjausjärjestelmään saa kytkeä tai vaihtaa vain alkuperäisiä tai valmistajan erikseen hyväksymiä komponentteja. Kaikki komponentit on valittu, suojattu ja rakennettu siten, että ne kestävät ja täyttävät asetetut toiminta ja turvallisuusvaatimukset Ovitor Oy ei vastaa henkilö ja ainevahingoista, jotka aiheutuvat varoituksen ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. Tuotteen käyttö Ohjauskeskus DGC on tarkoitettu pelkästään ovikoneistojen ohjaukseen. Käyttöönotto ja asennus Vain pätevät ja koulutetut sähköalan ammattilaiset saavat suorittaa ohjausjärjestelmän asennus, kytkentä, ohjelmointi ja huoltotoimenpiteitä huomioiden näihin toimenpiteisiin oikeuttavat sähköalan säännökset. Pätevän ja koulutetun sähköalan ammattilaisen on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset: tietous yleisistä ja erityistä turvallisuutta ja onnettomuuksien ehkäisyä koskevista määräyksistä, perehtyminen laitteen asennus ja käyttöohjeisiin yksiselitteinen sähköasennus ja työturvallisuusmääräysten tuntemus, koulutus asianmukaisten turvavarusteiden käyttöön ja hoitoon, pystyä tunnistamaan sähkölaitteistoihin liittyvät vaarat, riittävä ensiapukoulutus. Asennusta, kytkentää ja huoltoa koskevia ohjeita järjestelmä on kytkettävä luotettavasti jännitteettömäksi ennen laitteistolla työskentelyä, jännitteettömyys todennettava mittaamalla, toimenpiteiden aikana on varmistettava, ettei järjestelmää voida kytkeä jännitteiseksi, järjestelmän muiden osien ja komponenttien kytkentä, käyttö ja asennusohjeisiin on tutustuttava asennuspaikkakohtaisia suojamääräyksiä on noudatettava Erityisiä ohjeita Viittaus muihin tietolähteisiin 2 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

3 Tarkastusperusteet ja määräykset Laitteiden liitännässä, ohjelmoinnissa ja huollossa on noudatettava seuraavia määräyksiä (emme vastaa ohjeiden täydellisyydestä). Rakennustuotteita koskevat standardit EN 324 (teollisuus, liike ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Tuotestandardi. Osa : tuotteet joissa ei ole palonkestävyys tai savunhallintaominaisuuksia) EN 2445 (konekäyttöisten ovien käyttöturvallisuus Tarkastusmenettely) EN 2453 (konekäyttöisten ovien käyttöturvallisuus Vaatimukset) EN 2978 (konekäyttöisten ovien ja porttien suojalaitteet Vaatimukset ja tarkastusmenettely) EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus EN 5504 (Kotitalouslaitteiden häiriöpäästöt) EN (Vaikutukset verkkovirralle Yliaallot) EN (Vaikutukset verkkovirralle Jännitehuojunta) EN (Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Osa 6 2: Alan perusstandardit Häiriönsieto Teollisuusympäristö) EN (Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Osa 6 3: Alan perusstandardit Häiriönpäästöt Kotitalous, toimisto ja kevyen teollisuuden ympäristöissä) Konedirektiivi EN (Koneturvallisuus, koneiden sähkölaitteisto osa : Yleiset vaatimukset) EN 200 (Koneturvallisuus Perusteet, yleiset suunnitteluperusteet osa : Peruskäsitteet ja menetelmät) Pienjännite EN (Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus) EN (Erikoisvaatimukset porttien, ovien ja ikkunoiden käyttölaitteille) EN Ohjauskeskus DGC / Rev..0 3

4 4. YLEISKUVA TUOTTEISTA 4.. OHJAUSKESKUKSEN DGC PIIRILEVY PULSSI- ANTURI HÄTÄSEI S SEI S AUKI KII NNI I MPULSSI KII NNI RAJA AUKI RAJA / 2 AUKI RAJA SI N. KELT. + PUN. - PHOTO 2 +24V SUOJAVALO- KENNO 2 8k2 TAI PNEU. TUNTOREUNA OPTI NEN TUNTOREUNA ABSOLUUTTI ANTURI RS485 TYYPPI BROWN GREEN WHI TE LÄMPÖSUOJA +2V GND DATA + DATA - KÄSI- KÄYTTÖ PULSE I N X D2 D X5 X4 X2 LOOP DET. X3 2 X9 X X DI SPLAY 0 0 : 0 0 X X6 RADI O D28 D29 D27 K X P PROCESSOR X0 D5 X9 S2 S S3 4 3 S4 S W S W2 S W3 2 S W4 TR K2 X X2 L L2L3 N PE PEU V W X2 PUN VI HREÄ NL X8 VAROI TUSVAL O- KORTTI I NVERTTERI VERSI O X22 X Merkinnät: X Syötön riviliittimet X2 Moottorin liittimet X3 Ohjaus ja suojalaitteiden riviliittimet X5 Liitin kannen painikkeille X7 Radiovastaanotin X8 Liitin varoitusvalokortille X2 Suojavalokenno X3 Liitin digitaaliselle raja asentoanturille X4 Liitin kannen LED:lle X20 Suojalaitteiden lisäriviliittimet X22 Invertteriliitännät X23 Invertteriliitännät D0 D2 D4 D5 D27 D28 D29 S S2 S3 P LED: SEIS LED: aukiraja LED: kiinniraja LED: vikailmoitukset LED: Ryömintä LED: auki LED: kiinni Pysäytys painike AUKI painike KIINNI painike Potentiometri liikevoimien manuaalista säätöä varten 4 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

5 5. KÄYTTÖÖNOTTO 5.. YLEISTÄ TIETOA Varoitus! Seuraavien kohtien on toteuduttava moitteettoman toiminnan takaamiseksi: Ovi on asennettu ja toimintakunnossa MFZOVITOR ovikoneisto on asennettu ja toimintavalmis Ohjaus ja suojalaitteet on asennettu ja toimintavalmiita DGC ohjauskeskus on asennettu Tietoa 5.2. VERKKOLIITÄNTÄ Oven, MFZOVITOR ovikoneistojen sekä ohjaus ja suojalaitteiden asennuksessa on noudatettava valmistajan ohjeita Vaara! Seuraavien kohtien on toteuduttava ohjauksen toiminnan takaamiseksi. Verkkojännitteen on vastattava tyyppikilven tietoja. Syöttävässä verkossa on oltava oikea pyörimissuunta. Kiinteässä liitännässä on käytettävä pääkytkintä. Syötön sulakkeet max. 3x0 A Varoitus! Kun kaapelointi/johdotus on saatu valmiiksi ja ohjaus halutaan kytkeä päälle ensimmäisen kerran, on varmistettava, että kaikki moottoriliitännät ohjauksessa ja moottorissa on kiristetty kunnolla ja että kaikki ohjausjännitekytkennät on erotettu galvaanisesti verkkojännitteistä Lisäksi suositellaan, että kaikki liitettävät ohjauslaitteet ovat vähintään >230 V:n nimellisjännitteisiä. Kytke verkkosyöttö ohjauskeskuksen liittimeen X X Kuva. Syötön riviliittimet 0 : L L2L3 N PE 5.3. LAITTEEN OHJELMOINTI Laite toimii aina pakko ohjatusti ohjelmointi tilassa Varmista, että seispiiri on ehjä ennen ohjelmointitilaan siirtymistä Laitteen ohjelmointi suoritetaan ohjauskeskuksen kansi auki Ohjelmointia varten tarvitset kortilta painikkeet S S3 sekä DIP kytkimen S4.. Siirry ohjelmointitilaan vaihtamalla (S4) DIP kytkin nr. asentoon ON. 2. Ohjelmointitilassa navigointi tapahtuu kortin SEISpainikkeella (S). SEIS painiketta painamalla siirrytään ohjelmoitavan parametrin ja sen arvon välillä. 3. Ohjelmoitavaa parametria tai sen arvoa muutetaan kortin AUKI (S2) ja KIINNI (S3) painikkeilla. Jos näytössä lukee RUN, ohjaavat painikkeet ovea pakko ohjatussa tilassa. 4. Parametrien selitykset Parametrin arvo. Arvot, jotka näkyvät tässä käyttöohjeessa, ovat tehdasasetuksia Ohjelmoitavan numero parametrin Ohjauskeskus DGC / Rev..0 5

6 5. KÄYTTÖÖNOTTO DIP kytkimet: SW Ohjelmointitilaan siirtyminen (kappale 5.3) SW2 Oven tilanäyttöön siirtyminen (Kappale 3) SW3 SW4 Tehdasasetusten palauttaminen (kappale 5.4) 2 S W S W2 S W3 S W TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN S4 Kuva 2. DIP kytkimet S4 Tehdasasetusten palauttaminen tehdään siirtämällä S4 DIPkytkin SW4 asentoon ON ja painamalla STOP ja AUKIpainikkeita n. 2 s. Tehdasasetusten palauttamisen jälkeen näyttö näyttää FAC ja ohjelmaversion numeron. Muista palauttaa DIP kytkin SW4 OFF asentoon 5.5. KÄYTTÖTILA Parametrin numero 0 Parametrin arvot: 0: Pakko ohjattu AUKI suuntaan Pakko ohjattu KIINNI suuntaan 02: Impulssi AUKI suuntaan Pakko ohjattu KIINNI suuntaan 03: Impulssi AUKI suuntaan Impulssi KIINNI suuntaan 04: Impulssi AUKI suuntaan * Impulssi KIINNI suuntaan * Oven liikkuessa aukisuuntaan ja voimantunnistuksen pysäyttäessä oven peruuttaa ovi 0,5 s ajan. Ovi toimii pakko ohjattuna aina ohjelmointitilassa Keskuksen tehdasasetukset näkyvät kyseisen parametrin otsikon perässä 5.6. RAJA ASENTOTYYPIN VALINTA Parametrin numero: Parametrin arvot: 00: Mekaaniset rajat (mikrokytkin) Kuva 2. Pyörimissuunta aukisuuntaan, kun koneisto on asennettu kuvan mukaisesti. 0 04: Ei käytössä Ovitorin ohjauskeskuksissa 05: Digitaalinen raja asentojärjest. pyörimissuunta (kts. Kuva 2) 06: Digitaalinen raja asentojärjest. pyörimissuunta 2 Vaihdettuasi käyttöön digitaalisen raja asento järjestelmän, on keskus käynnistettävä uudestaan. 6 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

7 5.7. AUKIRAJAN SÄÄTÖ (DIGITAALINEN JÄRJES TELMÄ) + AUKI rajan opettaminen: Paina STOP painiketta kunnes näytössä välkkyy RUN Ohjaa ovi auki asentoonsa. Paina STOP painiketta uuden AUKI rajan tallentamiseksi. (Näyttö näyttää AUKI rajan symbolia n. 2 s ajan ja palautuu sen jälkeen automaattisesti aktiiviseen parametrin numeroon) AUKIRAJAN HIENOSÄÄTÖ /2 AUKI raja ei saa olla aktiivinen rajojen opetuksen aikana (parametri 6) Valokenno oven karmissa (parametri 3) ei saa olla aktiivinen rajojen opetuksen aikana Rajojen uudelleen opetuksen aikana parametrit 4 (voimantunnistus) ja 5 (käyntiaika) palautuvat tehdasasetuksiin Hienosäädä AUKI raja: enemmän auki arvot 6 9 vähemmän auki arvo 4 arvojen muutos AUKI ja KIINNI painikkeilla. Arvojen muutoksen jälkeen paina STOP painiketta. (Näytössä lukee RUN ) Kokeile uusia asetuksia ohjaamalla oven AUKI ja KIIN NI suuntaan Paina STOP painiketta tallentaaksesi muutetut arvot ja palataksesi parametri numeron valintaan. (säätöalue max. ± 0,8 % oven liikealueesta) Jos arvon muutoksia ei tehdä, palaa STOP painikkeella takaisin parametri numeron valintaan KIINNIRAJAN SÄÄTÖ (DIGITAALINEN JÄRJES TELMÄ) + KIINNI rajan opettaminen: Paina STOP painiketta kunnes näytössä välkkyy RUN Ohjaa ovi kiinni asentoonsa (yleensä n. 50 mm lattiasta). Paina STOP painiketta uuden KIINNI rajan tallentamiseksi. (Näyttö näyttää KIINNI rajan symbolia n. 2 s ajan ja palautuu sen jälkeen automaattisesti aktiiviseen para KIINNIRAJAN HIENOSÄÄTÖ /2 AUKI raja ei saa olla aktiivinen rajojen opetuksen aikana (parametri 6) Valokenno oven karmissa (parametri 3) ei saa olla aktiivinen rajojen opetuksen aikana Rajojen uudelleen opetuksen aikana parametrit 4 (voimantunnistus) ja 5 (käyntiaika) palautuvat tehdasasetuksiin Hienosäädä KIINNI raja: enemmän auki arvot 6 9 vähemmän auki arvo 4 arvojen muutos AUKI ja KIINNI painikkeilla. Arvojen muutoksen jälkeen paina STOP painiketta. (Näytössä lukee RUN ) Kokeile uusia asetuksia ohjaamalla oven AUKI ja KIINNI suuntaan Paina STOP painiketta tallentaaksesi muutetut arvot ja palataksesi parametri numeron valintaan. (säätöalue max. ± 0,8 % oven liikealueesta) Jos arvon muutoksia ei tehdä, palaa STOP painikkeella takaisin parametri numeron valintaan + Ohjauskeskus DGC / Rev..0 7

8 5. KÄYTTÖÖNOTTO 5.9. PUOLIAUKI RAJAN ASETUKSET Parametrin numero: 6 Parametrin arvot: 00: /2 auki raja ei käytösssä 0: Mekaaniset rajat (arvo 00 parametrissa ) /2 auki rajan mikro kytketään X3:n riviliittimiin 5 ja 6. Oikosulkulenkki liittimiin 5 ja 6, jos mekaanisten rajojen puoliauki toimintoa ei käytetä. Digitaaliset rajat (parametri arvot 5 ja 6) AUKI käskyt ohjataan puoliaukkoon, jos X3 liittimiin 5 ja 6 kytketyllä (ON/OFF) valintakytkimellä on valittu asento ON: 02: Puoliaukko = 4/8 auki (8/8 koko auki) 03: Puoliaukko = 5/8 auki 04: Puoliaukko = 6/8 auki 05: Puoliaukko = 7/8 auki Puoliaukkoon ajetaan erillisellä painikkeella, joka kytketään X3 riviliittimiin 5 ja 6 06: Puoliaukko = 4/8 auki (8/8 koko auki) 07: Puoliaukko = 5/8 auki 08: Puoliaukko = 6/8 auki 09: Puoliaukko = 7/8 auki AUTOMAATTINEN SULKEUTUMINEN PUOLIAUKOSTA 00 = Ei automaattista sulkeutumista puoliaukosta 0 = Automaattinen sulkeutuminen puoliaukosta (Automaattinen sulkeutuminen pitää olla aktivoitu parametrilla 32) 6. TUNTOREUNA 0 = Pneumaattinen tuntoreuna 02 = 8k2 sähköinen tuntoreuna 03 = Optinen tuntoreuna 04 = ei käytössä Ovitorin ohjauskeskuksissa 6.. TUNTOREUNAN VALVONTA 00 = Ei tuntoreunan valvontaa >00 = Tuntoreunan valvonta päällä säädettävä aika 0,0 0,3 s Tuntoreunan valvonta ohittaa kiinnirajan ja odottaa pulssia tuntoreunalta. Jos pulssia ei tule parametrilla 22 säädetyn ajan kuluessa, pysäyttää ohjaus oven ja ilmoittaa tuntoreunan vikaantumisesta LISÄTUNTOREUNA 00 = Ei lisätuntoreunaa 0 = Lisätuntoreuna rinnakkain ensisijaisen tuntoreunan kanssa 02 = Lisätuntoreuna pysäyttää AUKI suuntaan HUOM! Lisätuntoreunan pitää olla pneumaattinen tai sähköinen sekä samaa tyyppiä kuin ensisijainen tuntoreuna TUNTOREUNAN HELPOTUS Tuntoreunan helpotuksella säädetään aika, jonka ovi pakittaa tuntoreunan osuttua lattiaan. Tällä estetään tuntoreunan jääminen puristuneeseen tilaan. 00 = Ei tuntoreunan helpotusta 0 = Tuntoreunan helpotus 5 ms Tuntoreuna pitää olla kytkettynä ennen parametrin arvo muutoksia Jos ohjaus havaitsee väärän tuntoreunan, näyttö ilmoittaa siitä ERR tekstillä 02 = Tuntoreunan helpotus 0 ms 03 = Tuntoreunan helpotus 20 ms 04 = Tuntoreunan helpotus 30 ms 8 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

9 8k2 TAI PNEU. TUNTOREUNA Kuva 3. Pneumaattinen tai sähköinen tuntoreuna kytketään X3 riviliittimiin 23 ja 24 X k2 TAI PNEU. TUNTOREUNA Kuva 4. Parametrin 23 mukainen tuntoreuna kytketään X20 riviliittimiin 3 ja 4 OPTI NEN TUNTOREUNA BROWN RUSKEA GREEN VIHREÄ WHI TE VALK. Kuva 5. Optinen tuntoreuna kytketään X3 riviliittimiin 25,26 ja 27 MUSTA MUSTA LÄHETI N RUSKEA RUSKEA SI NI NEN SI NI NEN LISÄASETUKSET 7.. VALOKENNOTOIMINNOT Valokenno : Plug in moduuli asennetaan liittimeen X2 Valokenno 2: Ulkoinen valokenno, asennetaan X3 riviliittimiin 20,2 ja = Ei valokennoa 0 = Valokenno kytketty 02 = Valokenno 2 kytketty 03 = Valokennot ja 2 kytketty Parametrin arvot käytössä vain käytettäessä digitaalista raja asentojärjestelmää. 04 = Valokenno kytketty ja asennettu oven karmeihin. * 05 = Valokenno 2 kytketty ja asennettu oven karmeihin. * 06 = Valokennot ja 2 kytketty ja valokenno asennettu oven karmeihin * 07 = Valokennot ja 2 kytketty ja valokenno 2 asennettu oven karmeihin. * * RUN tilaan pääsee painamalla STOP painiketta. Ohjauskeskus opettelee valokennojen sijainnin, kun ovea ajetaan KIINNI asennosta AUKI asentoon AUTOMAATTINEN SULKEUTUMINEN 00 = Ei automaattista sulkeutumista xx = sekunnit 990 (luvun 99 jälkeen luvut kerrotaan 0 eli luku 8 = 8 sekuntia ja luku 8 (vilkkuen)=80 sekuntia) VASTAANOTI N Kuva 6. Lähetin vastaanotin tyyppinen valokennon kytketään kuvan mukaisesti X3 riviliittimiin 9, 20, 2 ja 22. Parametrissa 3 arvo 02 pitää olla valittu. Kts. Kappale 7.. Valokennotoiminnot. Jos SEIS tai HÄTÄSEIS aktivoituu pidemmäksi ajaksi kuin 5 s oven ollessa AUKI asennossa, lukittuu automaattinen sulkeutuminen oven sulkeutumisen estämiseksi. Lukitus poistetaan KIINNI käskyllä. Ohjauskeskus DGC / Rev..0 9

10 7. LISÄASETUKSET 7.3. AUTOPESU TOIMINTO HUOM! Automaattinen sulkeutuminen täytyy olla käytössä. 00 = Ei autopesu toimintoa xx = Valokennon aktiivisena olo aika, säätöväli 0, s (5 =,5 s) säätöalue 30 eli 0, 3 s Automaattisen sulkeutuminen aika alkaa vain, jos valokenno ollut vaikutettuna tässä parametrissa määritetyn ajan verran. Ovi suljetaan täysin ennen uuden kierron alkua KÄYNTIAJANRAJOITIN Molempien rajojen täytyy olla asetettu ennen kuin itseoppivaa käyntiaikaa voidaan käyttää! 00 = Ei käyntiajanrajoitinta 0 = Käyntiajanrajoitus 20 s 02 = Käyntiajanrajoitus 40 s 03 = Itseoppiva käyntiaika. Siirry RUN tilaan painamalla STOP painiketta. Liikuta ovea KIINNI asennosta AU KI asentoon ilman pysähdystä. Kun käyntiaika on opetettu, lopettaa RUN vilkkumisen ja näyttö palaa näyttämään aktiivisen parametrin numeroa. Käyntiaika on oven avaamiseen käytetty aika + 2,5 %. Alle 0 s avautumisajoissa lisätään kiinteä s aikaan OVEN SUUNNANVAIHTOHIDASTUKSEN ASETUKSET Tuntoreuna xx = Esim. Valokenno xx = Suunnanvaihtohidastuksen säätöväli /00 s, säätöalue 0,004 0,99 s. 00 = 0,004 s 05 = 0,05 s Suunnanvaihtohidastuksen säätöväli /00 s, säätöalue 0,05 0,99 s. + Esim. 30 = 0,3 s HUOM! Tätä suunnanvaihtohidastusta käytetään myös painettaessa AUKI painiketta oven sulkeutuessa OVEN KÄYNTIKERTALASKURI 00 = Ei huoltovälitarkkailua 0 = Huoltoväli 5 käyntikertaa (vain testikäyttöä varten) 02 = Huoltoväli 5000 käyntikertaa 03 = Huoltoväli käyntikertaa 04 = Huoltoväli käyntikertaa Laskurin resetointi tai huoltovälinvalinta: Paina STOP painiketta parametrin arvon muuttamista varten. Paina AUKI tai KIINNI painiketta arvoa muuttaaksesi. Paina STOP painiketta uudelleen min. 2 s. CLR näkyy näytössä 2 s ilmoittaen uudesta huoltovälivalinnasta. Oven huoltovälitarkkailun reagointi 00 = Näyttö ilmoittaa vikakoodia E:04 0 = Ovi muuttuu pakko ohjatuksi ja näyttö ilmoittaa vikakoodia E:04 Jos LED alusta on asennettu: Huolto LED vilkkuu huoltoväliksi määritetyn käyttömäärän täytyttyä ABSOLUUTTIANTURIN ASENTOVIRHE Toimii vain digitaalisilla rajoilla. Reaktioaika puuttuville asentotiedoille, virhekoodi E:09 00 = s 0 = 2 s 02 = 4 s (virhe resetoidaan pakko ohjauksella opettamalla molemmat rajat uudelleen) 03 = 4 s (virhe näkyy lyhyen ajan, uudelleen asetus automaattisesti) HUOM! Ei rajojen tarkkailua parametrin arvolla 03! 0 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

11 8. LIIKEVOIMAT 8.. LIIKEVOIMIEN SÄÄTÖ 00 = Ei voimantunnistusta Kaikki oven tasapainotukseen ja rajojen säätöön tehtävät toimenpiteet on suoritettava ennen voimantunnistuksen käyttöönottoa 0 = Liikevoimien manuaalinen säätö ( rpm) 02 = Liikevoimien manuaalinen säätö ( rpm) Itseoppiva 03 = Liikevoimien itseoppivuus (Ovitor PNP pulssianturi; kytketään Speed input X3 riviliittimeen 7) 04 = Liikevoimien itseoppivuus(yksikierrosanturi) RUN tila käytössä painamalla STOP painiketta. Ohjaa ovea (käyttämällä AUKI ja KIINNI painikkeita) 2 täyttä kierrosta KIINNI asennosta ilman pysähdystä. Kun opetus on suoritettu, RUN lakkaa vilkkumasta ja näyttö palaa näyttämään aktiivisen parametrin numeroa. Jos opetus halutaan suorittaa uudelleen, paina kaksi kertaa STOP painiketta, kunnes RUN rupeaa uudelleen vilkkumaan LIIKEVOIMIEN MANUAALINEN SÄÄTÖ AUKI SUUNTAAN Parametrilla 4 tulee olla arvo 0 tai 02.. Paina STOP painiketta kunnes parametrin arvo aktivoituu. 2. Jos säädät liikevoimia ensimmäistä kertaa, käännä potentiometri P myötäpäivään maksimi asentoonsa. 3. Paina KIINNI painiketta resetoidaksesi uuden arvon ja ohjaa ovi KIINNI asentoon. 4. Paina AUKI painiketta jatkuvasti ja samalla hitaasti käännä potentiometriä P, kunnes ovi pysähtyy. Oven pysähdyttyä, käännä potentiometriä P hiukan takaisinpäin. Näyttö näyttää suurin piirtein potentiometrin P prosentuaalisen arvon. 5. Paina STOP painiketta tallentaaksesi arvon. Näyttö palaa näyttämään aktiivisen parametrin numeroa. HUOM! Ilman AUKI tai KIINNI painikkeen painamista ei arvo muutu LIIKEVOIMIEN MANUAALINEN SÄÄTÖ KIINNISUUNTAAN Parametrilla 4 tulee olla arvo 0 tai 02.. Paina STOP painiketta kunnes parametrin arvo aktivoituu. 2. Jos säädät liikevoimia ensimmäistä kertaa, käännä potentiometriä P myötäpäivään maksimi asentoonsa. 3. Paina AUKI painiketta resetoidaksesi uuden arvon ja ohjaa ovi AUKI asentoon. 4. Paina KIINNI painiketta jatkuvasti ja samalla hitaasti käännä potentiometri P, kunnes ovi pysähtyy. Oven pysähdyttyä, käännä potentiometriä P hiukan takaisinpäin. Näyttö näyttää suurinpiirtein potentiometrin P prosentuaalisen arvon. 5. Paina STOP painiketta tallentaaksesi arvon. Näyttö palaa näyttämään aktiivisen parametrin numeroa. HUOM! Ilman AUKI tai KIINNI painikkeen painamista ei arvo muutu LIIKEVOIMIEN ITSEOPPIVUU TEEN LIITTYVÄT ASETUKSET Käytettävissä kun parametri 4 = 3 00 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 0,5 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 5 % 0 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa,0 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 5 % 02 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa,5 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 5 % 03 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 2,0 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 5 % 04 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 2,5 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 6 % 05 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 3,0 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 7 % Asetuspisteen päivitys 0,3 % / 0 oven liikekiertoa Ohjauskeskus DGC / Rev..0

12 Yksikierrosanturi Käytettävissä kun parametri 4 = 4 02 = Viive voimien säädössä 0,4 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 3,5 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 7 % 0 = Viive voimien säädössä 0,4 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 7,0 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 4 % Asetuspisteen päivitys Reaktioaika hitaan nopeuden tarkkailulle 0,9 % / 0 oven liikekiertoa n. 2,4 s Oven tarvitsema liikevoima kasvaa ajan kuluessa mm. oven kulumisen ja tasapainotuksen muuttumisen myötä. Kun tarvittava voima on kasvanut niin paljon, että pyörimisnopeus on muuttunut kulumisrajan (kts. yllä) verran, ilmoittaa ohjauskeskus siitä virhekoodilla E:08 9. INVERTTERI HUOM! Vain ohjauskeskuksen DGC invertteriversiolle ja digitaaliselle raja asentojärjestelmälle! Aukiajon hidastuspisteen valinta Valitaan piste jolloin invertteri alkaa hidastaa oven nopeutta. 00 = 0 % ennen aukirajaa 0 = 20 % ennen aukirajaa 02 = 30 % ennen aukirajaa 03 = 40 % ennen aukirajaa Kiinniajon hidastuspisteen valinta Valitaan piste jolloin invertteri alkaa hidastaa oven nopeutta. 00 = 0 % ennen kiinnirajaa 0 = 20 % ennen kiinnirajaa 02 = 30 % ennen kiinnirajaa 03 = 40 % ennen kiinnirajaa 2 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

13 0. LED VIRHEKOODIT (D5) Käytössä digitaalisten rajojen käytön yhteydessä LED välähdyksiä Virhe Ratkaisu Ei vastausta anturilta Tarkista kytkennät RS 485 A ja B saattaneet vaihtaa paikkaa keskenään 2 Rajoja ei opetettu Opeta rajat 3 Ei käytössä Tarkista että parametrin arvo on oikea (pyörimissuunta) 4 Laskuvirhe Tarkista etteivät molemmat rajat ole samat Anturi virhe 5 Ei käytössä 6 Ei käytössä 7 Mekaaninen virhe Vaihda anturi 8 Anturi Virhe käyttöjännitteessä Tarkista syöttöjännite ja kytkennät Vaihda anturi Ohjauskeskus DGC / Rev..0 3

14 . NÄYTÖN ILMOITUKSET RUN TILASSA Näyttö näyttää RUN tilassa rajojen tilanteen, virhekoodeja ja muita oven tilaan liittyviä ilmoituksia. Ilmoitus Merkitys Ei mitään aktiivisena (4 tuolin symboli) Ovi pysähtyneenä rajojen väliin ja virheitä ei ole löytynyt Aukiraja aktiivinen Kiinniraja aktiivinen /2aukiraja aktiivinen SEIS aktiivinen AUKI painike aktiivinen KIINNI painike aktiivinen IMPULSSI aktiivinen Valokenno aktiivinen Valokenno 2 aktiivinen Tuntoreuna aktiivinen Ovi AUKI liikkeessä Ovi KIINNI liikkeessä Ei käytössä Virhekoodi Tuntoreunan valvonnassa tapahtunut virhe Virhekoodi Liikevoimatunnistus on pysäyttänyt oven. Symboli näkyy myös, jos itseoppiva liikevoimien säätö on valittu eikä liikevoimia ole opetettu palattaessa RUN tilaan 4 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

15 Ilmoitus Merkitys Virhekoodi Käyntiajanrajoitin pysäyttänyt oven Huoltovälilaskurille määritetty huoltoväli saavutettu Suorita ovelle huolto ja aseta uusi huoltoväli. Katso parametri 58. Virhe tuntoreunan piiri Tarkista tuntoreuna ja kierrekaapeli, poista mahdolliset esteet tuntoreunan tieltä Virhe pulssianturi kuin voimantunnistus käytössä Virhe kuluminen Oven liikkumiseen tarvittavat liikevoimat kasvaneet kulumisen etc. takia. Tarkista oven kunto ja tasapainotus. Opeta ovelle uudestaan tarvittavat liikevoimat Anturi virhe. Ovi liikkuu, mutta oven asentotiedot eivät muutu Ovi pysähtyy parametrilla 8 säädetyn reaktioajan kuluttua kuluttua ja virhe E:09 näkyy näytössä Rajat opetettava uudestaan Virhe: EEPROM laskuri tai asentotieto Ovea ei voi sulkea kun valokenno tai tuntoreuna on antanut virheilmoituksen Ohituskoodilla STOP (koko ajan pohjassa)+222 (2=KIINNI painike; =AUKI painike) voidaan ovi saada pakko ohjatuksi KIINNI suuntaan yhden KIINNI ajon ajaksi. Ohjauskeskus DGC / Rev..0 5

16 2. KESKUKSEN TILANÄYTTÖ ( RUN TILASSA) Päästäksesi tilanäyttöön sulje ovi ja vaihda S4 DIP SW 2 asentoon ON Ilmoitus ja Merkitys Näyttö näyttää oven avauskerrat Näyttö vaihtelee eniten merkittävien numeroiden ja vähiten merkittävien numeroiden välillä Esim (362 ja 086) = 362* = oven avausta Paina STOP painiketta seuraavaan tilan näyttämiseen siirtyäksesi Viimeiset 0 vikakoodia Paina AUKI painiketta nähdäksesi uudempia virheitä Paina KIINNI painiketta nähdäksesi vanhempia virheitä Jos virheitä ei ole ollut, näyttö näyttää: Kymmenen rekisteröidyn virheen alussa ja lopussa näkyvät: Alussa Lopussa Vaihda S4 DIP SW2 takaisin OFF asentoon poistuaksesi tilanäytöstä 6 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

17 3. VAROITUSVALOKORTIN TOIMINNOT Varoitusvalokorttiin kytkettyjen lamppujen toimintaan säädellään kortilla olevien 4 DIP kytkimen avulla 0 = OFF = ON Nimi SW SW2 SW3 SW4 Toiminto L Punainen valo kun ovi ei ole auki Vihreä valo kun ovi on auki LG Punainen valo kun ovi ei ole auki Vihreä valo vilkkuu kun ovi on auki LR Punainen valo vilkkuu kun ovi ei ole auki Vihreä valo kun ovi on auki LRG 0 0 Punainen valo vilkkuu kun ovi ei ole auki Vihreä valo vilkkuu kun ovi on auki L Punainen valo kun ovi on AUKI tai KIINNI liikkeessä Vihreä valo kun ovi on auki Oven kiinni ollessa mikään valo ei pala L2G 0 0 Punainen valo kun ovi on AUKI tai KIINNI liikkeessä Vihreä valo vilkkuu kun ovi on auki Oven kiinni ollessa mikään valo ei pala L2R 0 0 Punainen valo vilkkuu kun ovi on AUKI tai KIINNI liikkeessä Vihreä valo kun ovi on auki Oven kiinni ollessa mikään valo ei pala L2RG 0 Punainen valo vilkkuu kun ovi on AUKI tai KIINNI liikkeessä Vihreä valo vilkkuu kun ovi on auki Oven kiinni ollessa mikään valo ei pala L Punainen valo kun ovi ei ole AUKI eikä KIINNI Vihreä valo kun ovi on auki Varoitus kun ovi sulkeutuu. Punainen valo syttyy ennen sulkeutumista L3G 0 0 Punainen valo kun ovi ei ole AUKI eikä KIINNI Vihreä valo vilkuttaa kun ovi on auki Varoitus kun ovi sulkeutuu. Punainen valo syttyy ennen sulkeutumista L3R 0 0 Punainen valo vilkuttaa kun ovi ei ole AUKI eikä KIINNI Vihreä valo kun ovi on auki Varoitus kun ovi sulkeutuu. Punainen valo alkaa vilkuttaa ennen sulkeutumista L3RG 0 Punainen valo vilkuttaa kun ovi ei ole AUKI eikä KIINNI Vihreä valo vilkuttaa kun ovi on auki Varoitus kun ovi sulkeutuu. Punainen valo alkaa vilkuttaa ennen sulkeutumista Ohjauskeskus DGC / Rev..0 7

18 4. TEKNISET TIEDOT Mitat: 90 x 300 x 0 Asennus: Pystysuoraan asentoon seinässä, vähimmäiskorkeus 00 mm. Syöttö 400 V, 50/60 Hz, ottoteho max 4 kw L, L2, L3, PE: 6,7 A; kytkentäaika 60% käyttöajan ollessa max 20 s. Syötön sulake: Ohjauksen virrankulutus: 0A K tyyppi max. 250 ma Sähkölaitteiden, paristojen ja akkujen hävitys Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan ne on hävitettävä EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 27. tammikuuta 2003 annetun sähkö ja elektroniikkalaiteromun direktiivin (2002/96/EY) mukaisesti. Paristot ja akut on toimitettava keräyspisteisiin EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 6. syyskuuta 2006 annetun paristo ja akkudirektiivin (2006/66/EY) mukaisesti. Ohjausjännite: Ohjauksen tulot: Ohjauslähdöt: 24 VDC, max. 250 ma, ulkoiset ohjauslaitteet suojattu itsepalautuvalla sulakkeella anturijärjestelmälle 24 VDC, kaikkien tuloliitäntöjen on oltava potentiaalivapaita, min. signaalin kesto aika ohjauskomennolle >00 ms 24 VDC, max. 250 ma RS 485 A ja B: Vain elektronisille rajakytkimille RS 485 taso, suljettu 2 Ω Turvapiiri: Tuntoreuna liitin: Relelähdöt: Käyttölämpötila: Varastolämpötila: Ilmankosteus: Tärinät: Suojausluokka: Massa: Kaikkien tuloliitäntöjen oltava potentiaalivapaita, jos turvapiiri ei ole ehjä, minkäänlainen sähkökäyttöinen, edes pakko ohjattu, koneenkäyttö ei ole madollinen Sähköinen tuntoreuna 8,2 kω päätevastuksella, pneumaattinen tuntoreuna tai optinen tuntoreuna Jos lisätään induktiivista kuormaa (esim. lisä releitä tai jarruja), ne pitää sovittaa asianmukaisten häiriötä suodattavien komponenttien kanssa (nolladiodien, varistorien, RC elementti). Potentiaalivapaa NO kosketin; min 0 ma; max 230 VAC / 4A Aikaisemmin tehon kytkentään käytetyt koskettimet eivät pysty johtamaan pieniä virtoja. 0 o C +45 o C 25 o C +70 o C 80 % kondensoimaton Vähätärinäinen asennus, esim. muurattuun seinään IP 65 kiinteä asennus n..8 kg 8 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

19 5. EY LIITTÄMISVAKUUTUS OSITTAIN VALMIISTA KONEESTA OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Me vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että alla mainitut koneen osat, jotka eivät kykene toimimaan itsenäisesti, on tarkoitettu liitettäväksi konekäyttöisiin oviin portteihin, puomeihin ja vastaaviin laitteisiin niin, että ne yhdessä muodostavat konedirektiivin 2006/42/EY tarkoittaman koneen ja, että ne täyttävät kyseisen direktiivin olennaiset vaatimukset. Laitteen tyyppi:ohjauskeskus DGC Koneen osat täyttävät myös Euroopan yhteisöjen sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat direktiivin (2004/08/EY), pienjännitedirektiivin (LVD) (2006/95/EY), sekä RoHS direktiivin (2002/95/EY) tiettyjen vaarallisten aineiden käytöstä ja rajoittamisesta sähkö ja elektroniikkalaitteissa vaatimukset. Suunnittelussa on käytetty mm. seuraavia standardeja: EN ISO 200, EN ISO 200 2, EN A, EN 60335, EN 5504, EN , EN , EN , EN , EN A, EN A+A2, EN 60529, EN 324, EN 60355, EN , EN 324, EN 2453, EN 2445, EN 2978 SFS Inspecta Sertifiointi OY on myöntänyt sertifikaatin joka varmentaa, että valmistajan laatujärjestelmä täyttää standardin SFS EN ISO 900:2008 ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset, sertifikaatti nro Ovitor Oy sitoutuu toimittamaan osittain valmista konetta koskevat asiakirjat perustellun pyynnön mukaisesti kansalliselle viranomaiselle postitse tai sähköisessä muodossa. Asiakirjat on laadittu liitteen VII osan B mukaisesti. Tekniset asiakirjat koonnut ja niistä vastaava: OVITOR OY/Suunnittelupäällikkö Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Laitteita ei ole tarkoitettu toimimaan itsenäisesti, vaan osana konetta, erityisesti sähkökäyttöisissä ovissa, puomeissa, porteissa tai vastaavissa. Laitteiston asentamisessa, säädöissä ja huoltamisessa on noudatettava kyseessä olevalle tyypille antamiamme ohjeita. Lisäksi ilmoitamme, että laitetta koneen osana ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin siitä koneesta johon se liittyy, on annettu konedirektiivin 2006/42/EY ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten mukainen EYvaatimuksenmukaisuusvakuutus koneesta. Helsingissä Hannu Pyrhönen Toimitusjohtaja Ovitor Oy Ohjauskeskus DGC / Rev..0 9

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 ARAG RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 HUOMIO! Lue huolto- ja käyttöopas huolellisesti. ARAG ei vastaa vaurioista jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. VAROITUS! Taataksesi

Lisätiedot

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60 WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa.

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi EH-60 Käsikirja Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan Ouman EH-60 on älykäs ratkaisu sähkölämmitteisen omakotitalon, kesämökin tai pienen liikekiinteistön ohjaus- ja valvontatarpeisiin. EH-60:n avulla

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Käsikirja Käyttövedensäädin

Käsikirja Käyttövedensäädin EH-201/V Käsikirja Käyttövedensäädin Ouman EH-201/V on lämpimän käyttöveden säädin, joka soveltuu käytettäväksi sekä kaukolämmönvaihtimissa että kattilalaitoksissa. EH-201/V:ssä on patentoitu säätöstrategia,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Varoituslaitosten tekniset toimitusehdot

Varoituslaitosten tekniset toimitusehdot 2012 2 (53) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Dokumentin soveltamisalue... 5 1.2 Vastuut... 5 1.3 Suomen rataverkolla käytettävien tasoristeyslaitosten erityispiirteitä... 5 1.4 Tärkeitä yleisiä vaatimuksia...

Lisätiedot

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI Sisältö 1 Johdanto... 6 1.1 Ohjaimen ominaisuudet...

Lisätiedot

201, 202, 301, 302 & 305

201, 202, 301, 302 & 305 201, 202, 301, 302 & 305 Käyttöohje Dokumentin tiedot Liittyy laitteisiin: 201_202_301_302_305 Ohjelmaversiot: 2.0-2.2 Dokumenttityyppi: manual Dokumentin ID: 3570 Dokumentin versio: 43 Dokumentin päiväys:

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010 FI ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Tärkeät turvaohjeet. Kuvaus -2-

SISÄLTÖ. Tärkeät turvaohjeet. Kuvaus -2- Hakemisto SISÄLTÖ 3 TÄRKEÄT TURVAOHJEET 3 KUVAUS 3 KÄYTTÖPANEELI 5 PIIRIKORTIN LIITTIMET 5 KYTKENNÄT 8 LAITTEISTON OHJELMOINTI 8 AUKI- JA KIINNI-ASENTOJEN MÄÄRITTÄMINEN 9 SÄÄDÖT 9 TOIMINTATILAT 9 VALOPUOMIT

Lisätiedot