1. Maakunnan yhteistyöasiakirjan tarkoitus Maakunnan yhteistyöasiakirja Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Maakunnan yhteistyöasiakirjan tarkoitus Maakunnan yhteistyöasiakirja Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu 2"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS 1. Maakunnan yhteistyöasiakirjan tarkoitus Maakunnan yhteistyöasiakirja Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu 2 2. Satakunnan maakunta ja Euroopan Unionin alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite 4 3. Hallinnonalakohtainen rakennerahastovarojen jako 6 4. Toimenpideohjelmien painotukset ja alueelliset valintakriteerit Satakunnassa vuonna Länsi-Suomen EAKR toimenpideohjelma Manner-Suomen ESR toimenpideohjelma / Länsi-Suomen suuralueosio Rahoitustaulukot 14 - EAKR 2009 (MYR ) 14 - EAKR 2009 (MYR ) 15 - EAKR 2009 jyvitettynä haasteelliset/teema 16 - EAKR 2010 (MYR ) 17 - EAKR 2010 jyvitettynä haasteelliset/teema 18 - ESR 2009 (MYR ) 19 - ESR 2009 (MYR ) 20 - ESR

3 2 EUROOPAN UNIONIN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE SATAKUNNAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA OSANA EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON (EAKR) LÄNSI-SUOMEN TOIMENPIDEOHJELMAA SEKÄ VALTAKUNNALLISTA ESR OHJELMAA (Hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä ). 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja Rakennerahastolain (1401/2006) mukaan maakunnan yhteistyöryhmä yhteen sovittaa seuraavan varainhoitovuoden aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman rakennerahastovarojen ja niitä vastaavan kansallisen rahoitusosuuden kohdentumisen maakunnassa rakennerahasto- ohjelmaa rahoittaville valtion viranomaisille, maakunnan liitolle ja muille rakennerahasto-ohjelman rahoitukseen osallistuville. Niin ikään yhteistyöryhmä yhteen sovittaa seuraavan varainhoitovuoden sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman alueellisen osion rakennerahastovarat ja niitä vastaavan kansallisen rahoitusosuuden asianomaiselle hallinnonalalle sovitun rahoituskehyksen mukaan, jollei rahoituskehyksestä poikkeamiseen ole maakunnan kehitykseen liittyviä tai muita painavia syitä. Edellä tarkoitetuista tehtävistä hyväksytään asiakirja, jonka kaikki asianomaisessa maakunnassa toimenpideohjelmaa rahoittavat toimijat allekirjoittavat (maakunnan yhteistyöasiakirja) Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu Asetuksen rakennerahastoista nojalla Maakunnan yhteistyöasiakirja hyväksytään vuosittain talousarvioesityksen antamisen jälkeen lokakuun loppuun mennessä samanaikaisesti maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman käsittelyn kanssa. Maakunnan yhteistyöasiakirjaan tulee seuraavan varainhoitovuoden jakoa ja sitä seuraavan vuoden talousarvioehdotusta koskevia neuvotteluja varten sisältyä ainakin: 1) arvio ohjelman rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden tarpeista sekä kuntarahoituksesta ja muun julkisen rahoituksen osuuksista toimintalinjoittain ja hallinnonaloittain; 2) arvio toimenpideohjelman rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoituksen jakaumasta hallinnonaloittain; 3) arviot 2 kohdassa tarkoitettujen varojen kunkin hallinnonalan keskeisistä tavoitteista; 4) arvio ohjelmareservin tarpeesta maakunnassa; 5) tieto rakennerahasto-ohjelman painotuksista;

4 6) tieto hankkeiden valintakriteerien alueellisesta soveltamisesta, jos yhteistyöryhmä on siitä päättänyt. 3 Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman alueellisen osion osalta noudatetaan, mitä rakennerahastolain 21 :n 1 momentin 2 kohdassa säädetään. Jos maakunnan yhteistyöryhmä katsoo olevan mainitussa kohdassa tarkoitettuja syitä poiketa hallinnonalalle sovitusta rahoituskehyksestä, tulee yhteistyöasiakirjassa esittää poikkeamiset ja niiden perusteet. Maakunnan yhteistyöryhmät neuvottelevat laatiessaan yhteistyöasiakirjaa työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa maakuntaan kohdentuvasta Euroopan sosiaalirahaston ja vastaavan valtion rahoitusosuuden määrästä ja hallinnonaloittaisesta kohdentumisesta. Maakunnan yhteistyöryhmä tarkistaa ja täydentää asiakirjaa lisäämällä siihen tiedot menettelytavoista, joiden mukaisesti rakennerahastovarojen ja vastaavan kansallisen rahoitusosuuden käytöstä ja ohjelman toteutumisesta raportoidaan yhteistyöryhmälle. Maakunnan yhteistyöasiakirja hyväksytään rakennerahastolain 21 :n nojalla vuosittain talousarvioesityksen antamisen jälkeen lokakuun loppuun mennessä samanaikaisesti maakuntaohjelman käsittelyn kanssa.

5 4 2. SATAKUNNAN MAAKUNTA JA EUROOPAN UNIONIN ALUEELLINEN KILPAI- LUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE Satakunnan maakunnassa toteutetaan Länsi-Suomen EAKR toimenpideohjelmaa sekä Länsi-Suomen suuralueen ESR toimenpideohjelmaa vuosille Lisäksi hankkeilla on mahdollista hakea tukea Manner-Suomen ESR ohjelman valtakunnallisesta osiosta. Ohjelmilla toteutetaan EU:n vuosien strategisten kasvua ja työllisyyttä edistävien suuntaviivojen mukaista koheesiopolitiikkaa. Hyväksyttyjen suuntaviivojen mukaisesti alue- ja rakennepolitiikassa tulee voimavaroja kohdistaa seuraavasti: 1) Tehdään jäsenvaltioista, alueista ja kaupungeista entistä houkuttelevampia parantamalla saavutettavuutta, varmistamalla palvelujen riittävä laatu ja määrä sekä suojelemalla niiden ympäristöä. 2) Edistetään innovointia, yrittäjyyttä ja tietoon perustuvan talouden kasvua tutkimus- ja innovointivalmiuksien, kuten uusien tieto- ja viestintätekniikoiden, avulla. 3) Luodaan uusia ja parempia työpaikkoja houkuttelemalla yhä useampia työelämään tai yrittäjyyteen, parantamalla työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä sekä lisäämällä inhimilliseen pääomaan tehtäviä investointeja. Nämä koheesiopolitiikan suuntaviivat ja uudistettu Lissabonin strategia yhdessä Suomen kansallisen Lissabonin strategian toteuttamisohjelman kanssa muodostavat sen yleisen viitekehyksen, jossa Länsi-Suomen alueellisen kehittämistyön painotukset nähdään. Länsi-Suomen EAKR- toimenpideohjelman toimintalinjat ovat seuraavat: 1. Yritystoiminnan edistäminen; 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen; 3. Alueiden saavutettavuuden sekä toimintaympäristön parantaminen; 4. Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen; 5. Tekninen apu. Länsi-Suomen kilpailukyky -ja työllisyysohjelman rahoitus Euroopan aluekehitysrahastosta on ohjelmakaudella yhteensä euroa. Rahoitus jakaantuu seuraavasti: - haasteelliset alueet 67 % - suuralueen teemahankkeet 28 % - haasteellisten alueiden ulkopuoliset nimetyt kaupunkiseudut 5 % Satakunta kuuluu kokonaisuudessaan ns. haasteellisiin alueisiin. Lisäksi rahoitusta voidaan myöntää erillisiin teemahankkeisiin. Haasteellisten alueiden ulkopuolista nimettyihin kaupunkiseutuihin kohdistuvaa rahoitusta ei voida myöntää Satakunnassa.

6 5 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys - tavoite Kehykset, tekninen tuki, varaus ja kulmaluvut ohjelmittain milj.. EAKR 2009 Itä Pohjoinen Etelä Länsi Yhteensä Kehys 49,634 43,562 19,321 22, ,821 Tekn.tuki 1,817 1,742 0,773 0,892 5,224 4 % Varaus 1,489 1,307 0,580 0,669 4,045 3 % Kulmaluku 46,328 40,513 17,968 20, ,552 Kainuu 7,440 Valtio 2009 Itä Pohjoinen Etelä Länsi Yhteensä Kehys 36,862 33,368 18,969 22, ,962 Tekn.tuki 1,817 1,742 0,773 0,892 5,224 Varaus 1,106 1,001 0,569 0,683 3,359 3 % Kulmaluku 33,939 30,625 17,627 21, ,379 Kainuu 5,526 EAKR 2010 Itä Pohjoinen Etelä Länsi Yhteensä Kehys 45,765 44,433 19,708 22, ,656 Tekn.tuki 1,817 1,777 0,788 0,910 5,292 4 % Varaus 1,373 1,333 0,591 0,683 3,980 3 % Kulmaluku 42,575 41,323 18,329 21, ,384 Kainuu 6,860 Valtio 2010 Itä Pohjoinen Etelä Länsi Yhteensä Kehys 38,378 34,035 19,348 23, ,979 Tekn.tuki 1,817 1,777 0,788 0,910 5,292 Varaus 1,151 1,021 0,580 0,697 3,449 3 % Kulmaluku 35,410 31,237 17,980 21, ,238 Kainuu 5,752

7 3. HALLINNONALAKOHTAINEN RAKENNERAHASTOVAROJEN JAKO 6 Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjekirjeellään pyytänyt toimittamaan maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymän maakunnan yhteistyöasiakirjan sekä sen sisältämät rahoitustaulukot 2009 (ja arvio vuodesta 2010) Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman osalta mennessä. Määrärahojen kokonaismäärässä on lähdetty ministeriön esittämistä kokonaisluvuista. Rahoittavilta viranomaisilta on pyydetty esityksiä määrärahatarpeiksi, joita neuvotteluin on pyritty tarkentamaan. Maakunnan yhteistyöasiakirjaa on valmisteltu maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön keskinäisissä viranomaisneuvotteluissa. Sihteeristö on lisäksi valmistellut maakunnan yhteistyöasiakirjan tekstiosan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Seuraavassa työ- ja elinkeinoministeriön toimittamat kulmaluvut vuosille (1000 euroa): SATAKUNTA EAKR (haasteelliset alueet) 3,635 3,712 valtio 3,714 3,793 EAKR (teemaosio) 0,919 0,938 valtio 0,938 0,959 ESR (Länsi-Suomi) 1,648 1,685 valtio 1,816 1,852 Koska rahoitus ohjelmakauteen verrattuna on vähentynyt selkeästi, on pitänyt miettiä entistä tarkemmin rahoituksen kohdentamista. Satakunnan osuus Länsi-Suomen EAKR- ohjelmalle asetetuista uusien yritysten ja työpaikkojen tavoitteista on noin 20%, josta yli 90% kohdistuu toimintalinjaan 1. Tämä merkitsee sitä, että 1. toimintalinjan hankkeiden tulisi kyetä myötävaikuttamaan koko ohjelmakaudella 391 uuden yrityksen (keskim.56 kpl/v) ja 2137 uuden työpaikan (keskim. 305/v) syntymiseen. Näin ollen toimintalinja 1:n rahoitus kohdennetaan kokonaisuudessaan TE -keskuksen yritysosastolle. Toimintalinja 2:n osalta on pyritty säilyttämään TEKES rahoitus lähes entisellään. Uutena rahoittajana innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistämiseen sekä osaamisrakenteiden vahvistamiseen on tulossa Lounais- Suomen ympäristökeskus, jolla on myös pieni rahoitusosuus teemaosion toimintalinjoissa 2 ja 3. TE keskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on päädytty ratkaisuun, jolla vähennetään rahoittajien määrää rahastokohtaisesti. Satakuntaliitto luopuu kokonaan sille jyvitetystä ESR:n rahoitusosuudesta. TE keskuksen työvoimaosasto ei puolestaan rahoita EAKR toimenpiteitä. Haasteellisten alueiden osalta alueiden saavutettavuuden sekä toimintaympäristön parantamisen toimintalinjassa 3 on rahoittavia alueviranomaisia Satakuntaliiton lisäksi Länsi-Suomen lääninhallitus, Lounais-Suomen ympäristökeskus sekä Turun tiepiiri, jolle on nyt varattu rahoitusta vuosiksi 2009 ja 2010 Lappi-Hinnerjoki tien kunnostamiseen. Euroopan sosiaalirahaston alueosion rahoitus jaetaan kolmen rahoittajan, TE keskuksen yritys- ja työvoimaosastojen sekä lääninhallituksen kesken. Toimintalinja 4:ssä myöntövaltuudet on kohdennettu vuosina lääninhallitukselle. Vuosina rahoittajana toimii TE keskuksen työvoimaosasto.

8 4. TOIMENPIDEOHJELMIEN PAINOTUKSET JA ALUEELLISET VALINTAKRITEERIT SATAKUNNASSA VUONNA Rakennerahastolain mukaan maakunnan yhteistyöryhmä saa tiedoksi yhteensovitusta varten maakunnan yhteistyöasiakirjan laatimisen yhteydessä suunnitelmat ja raportit maaseuturahaston alueellisesta rahoituksesta, kalatalousrahastosta rahoitettavista toimenpiteistä ja sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman valtakunnallisen osion rahoituksesta ja varmistaa eri toimenpiteiden yhteensovituksen ja eri rahastojen osallistumisen laajojen ja aluekehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttamiseen. Lain mukaan maakunnan yhteistyöryhmä päättää yhteistyöasiakirjassa myös rakennerahasto-ohjelmassa olevien hankkeiden valintakriteerien alueellisesta soveltamisesta. Maakunnan yleiset kehittämisen painopisteet hyväksytään maakuntasuunnitelmassa ja maakuntaohjelmassa. Uuden lain mukaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja maakunnan yhteistyöasiakirja laaditaan samanaikaisesti ja valtion budjetin rahoituskehysvuosien mukaisesti. Käytännössä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja yhteistyöasiakirjan painotukset tulee olla yhteneväiset. EU-ohjelmien toteutuksessa huomioidaan myös Lounais-Suomen ympäristöohjelman painotukset. Lisäksi huolehditaan hankkeiden ympäristövaikutusten toteutumisesta. EU-ohjelmat täydentävät ja osin toteuttavat yleisiä kehittämisen painopisteitä ja tavoitteita. Maakunnan yhteistyöasiakirjan painotukset koskevat kuitenkin vain alueellisia Länsi-Suomen EAKR ja ESR toimenpideohjelmia. Seuraavassa on esitetty vuoden Euroopan unionin alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelman Länsi-Suomen alueosioiden toteuttamisen alueelliset valintakriteerit ja toimintalinjoittain. 4.1 Länsi-Suomen EAKR toimenpideohjelma Toimintalinja 1. Yritystoiminnan edistäminen EU-osarahoitteista avustusmuotoista rahoitusta suunnataan erityisesti kasvuhakuisille pienille ja keskisuurille, henkilöä työllistäville yrityksille laadullisesti korkeatasoisiin ja vaikuttavuudeltaan, esim. työllisyyden, liikevaihdon ja viennin kasvun kannalta, merkittäviin hankkeisiin. Alle 10 henkeä työllistävien mikroyritysten kasvu ja kehittäminen on tarkoituksenmukaisinta turvata EU-ohjelmien toteuttamisen näkökulmasta erityisesti Finnveran korkotuetun lainoituksen sekä Maaseuturahaston mikroyrityksille tarkoitetun rahoituksen avulla, aina kun se on mahdollista. Aineellisia investointeja tuetaan erityisesti pienten, alle 50 henkilöä työllistävien yritysten kohdalla. Toimintalinjassa 1. tuetaan: * uuden yritystoiminnan syntymistä * kasvuyrityksiä * pk-yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä innovaatioiden edistämistä * liiketoimintaosaamisen kehittämistä ja pk-yritysten verkostoitumista Uuden yritystoiminnan syntymistä edistetään erityisesti Finnveran korkotuetuin pienlainatuottein (yrittäjä-, pienyrittäjä-, ja naisyrittäjälainoin). Myös TE-keskuksen kehittämisavustusta voidaan myöntää pienille aloittaville yrityksille mm. aineellisiin investointeihin ja palkkamenoihin, mikäli avustuksen ei arvioida vinouttavan yritysten välistä kilpailua eikä valtiontueksi katsottavan tuen enimmäismäärä hankkeessa ylity.

9 8 Kasvuyritys määritellään laadullisen tarkastelun perusteella, jossa huomioidaan mm. yrityksen kasvuhakuisuus (mm. halu kasvaa, johdon ja omistajien sitoutuminen, pyrkimys kansainvälistymiseen), kasvukyky (yrityksen resurssit ja osaaminen), kilpailuetu (tuote, palvelu, innovatiivisuus) sekä markkinapotentiaali. Toimiville yrityksille TE-keskuksen EU-osarahoitteisia kehittämisavustuksia suunnataan erityisesti yrityksiä kokonaisvaltaisesti, sekä osaamista että teknologiaa, samanaikaisesti kehittäviin hankkeisiin. Pelkästään aineellisia investointeja sisältäviä hankkeita voidaan tukea EU-osarahoitteisesti varsin valikoidusti. Mikäli kehittämishankkeet ovat kone-, laite- tai rakennusinvestointipainotteisia, rahoitettavien hankkeiden tulee edistää 1. toimintalinjan erityistavoitteita esim. * yritysten verkostoitumista (esim. järjestelmätoimittaja-alihankkijayhteistyötä tai muunlaista yritysten syvällistä verkostoitumista lisäävät hankkeet) * ympäristöä säästävän/ystävällisen tuotantoteknologian kehittämistä ja käyttöönottoa * tietoyhteiskuntakehitystä * tasa-arvon edistämistä (esim. naisten toteuttamat tai naisia työllistävät hankkeet) tai * energian säästöä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Muunlaisia kuin edellä kuvattuja aineellisia investointeja voidaan tukea lähinnä kansallisin määrärahoin. Mittavien rakennushankkeiden rahoittamiseen suhtaudutaan määrärahojen niukkuuden vuoksi pidättyvästi sekä EUosarahoituksen että kansallisen rahoituksen osalta. Valmiiden rakennusten ostoa ei tueta. Koneiden ja laitehankintojen osalta rahoitetaan pääsääntöisesti vain uutena hankittavia koneita. Korvausinvestointeja ei tueta. Toimintalinjassa 1 tuettavaa toimintaa on lisäksi ympäristöä säästävän / ympäristöystävällisen tuotantoteknologian kehittäminen ja käyttöönotto sekä energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen yrityksissä. Ohjelma-asiakirjan valintakriteerit: mm. tukee kestävää kehitystä, edistää vahvojen priorisoitujen toimialaklustereiden ja uusien kilpailukykyisten toimialojen kehittämistä, parantaa yritysten kilpailukykyä. Toimintalinja 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Edistetään ensisijaisesti maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) toimenpiteitä ja hankkeita. Tuetaan erityisesti korkeakoulutasoisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä. Seudullisesti keskitytään vahvoihin teknologiahankkeisiin kuten elintarviketalouteen Kaakkois-Satakunnassa, osaamiskeskusohjelmaan Porin seudulla, elektroniikkaan ja hydrauliikkaan Rauman seudulla ja puettavaan teknologiaan Pohjois-Satakunnassa. Kehitetään tutkimusyksiköiden (mm. vesi-instituutti, magneettiteknologian tutkimusyksikkö ja VTT:n tutkimus- ja kehittämisyksikkö) Tukea suunnataan myös Tekesin tutkimushankkeisiin ja yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeisiin, jotka: edistävät alueen innovaatioympäristön ja osaamisrakenteiden uusiutumista ja vahvistumista, edistävät alueella tapahtuvaa innovaatiotoimintaa, luovat uutta, alueen elinkeinoelämän hyödynnettävissä olevaa osaamista, edistävät alueen innovaatioympäristön verkottumista ja kansainvälistymistä. Tuettavaa toimintaa on lisäksi alueen tarpeeseen perustuvan ja ympäristön tilan parantamiseen ja säilyttämiseen liittyvän tuotekehitystoiminnan ja soveltavan tutkimuksen edistäminen ml. uusiutuvat energialähteet, ilmastonmuutoksen hallinta ja torjunta, energiansäästö, jätevesien käsittely, jätteet, melu jne.).

10 9 Ohjelma-asiakirjan valintakriteerit: mm. tukee kestävää kehitystä, luo edellytyksiä uusiutuvien energialähteiden käytölle. Länsi-Suomen lääninhallituksen painopisteenä on ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä korkea-asteen koulutuksen kehittäminen vastaamaan alueen työvoiman osaamis- ja työllisyystarpeita. Koulutuksen kehittäminen ja uudistaminen toteutetaan investoimalla uuden tyyppisiin ja teknologialtaan korkea tasoisiin oppimis- ja innovaatioympäristöihin. Tavoitteena on ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen ja laadun parantaminen. Tuetaan osaamisen, tiedon ja t&k toiminnan vuorovaikutusta oppilaitosten ja yritysten välillä osana toimivan innovaatioympäristön luomista. Toimintalinja 3. Alueiden saavutettavuuden sekä toimintaympäristön parantaminen Edistetään ensisijaisesti maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) toimenpiteitä ja hankkeita. Kehittämishankkeisiin voi sisältyä tarvittaessa jossain määrin myös materiaalihankintoja. Tuetaan hankkeita, jotka vahvistavat maakunnan ja seutujen ulkoista kuvaa sekä edistävät matkailua. Pääsääntöisesti tuetaan vain sellaisia kulttuuri-, taide- ja liikuntahankkeita, joilla on valtakunnallinen merkitys. Tuettavaa toimintaa on myös mm. luonnonvarojen hallitun käytön edistämiseen, luonnon- ja kulttuuriympäristöihin sekä rakennusperinnön hoitoon liittyvät hankkeet. Toimintalinjassa tuetaan myös ympäristön tilaa ja veden laatua parantavia sekä vesistöjen käyttömahdollisuuksia lisääviä ja SATAVESI ohjelman tavoitteita tukevia toimenpiteitä sekä yhdyskuntatekniikan uudenlaisten ratkaisujen kehittämistä Itämeren kuormituksen vähentämiseksi. SATAVESI ohjelmaa toteutetaan tukemalla Satakunnan pintavesien toimenpideohjelman mukaisten hankkeiden toteuttamista. Ohjelma-asiakirjan valintakriteerit: mm. edistää kestävää kehitystä ja luonnonvarojen hallittua käyttöä, parantaa elinympäristön laatua, parantaa alueen vetovoimaisuutta, parantaa matkailualan toimintaympäristöä. Länsi-Suomen lääninhallitus painottaa kulttuuri- ja kulttuuriteollisuus hankkeita, jotka tukevat elinkeinoelämän kehitystä, työllisyyttä ja maakunnan vetovoimaa sekä parantavat alan toimintamahdollisuuksia ja luovat toimivia verkostoja. Rahoitusta suunnataan myös liikenteen ajo-olosuhteiden varmistamiseen ja kehittämiseen (mm. Lapin ja Hinnerjoen välisen tieosuuden kunnostustyöt, jossa tiepiirille varataan rahoitusta vuosille yhteensä ). Toimenpiteillä tähdätään mm. elinkeinoelämän toimintaedellytysten säilyttämiseen ja parantamiseen sekä yhteyksien kehittämiseen turvallisimmiksi ja sujuvimmiksi. Teemahankkeet (ohjelmassa erityisteemat) Teemahankkeet edistävät alueen kärkiklustereiden, innovaatio- ja oppimisympäristöjen sekä hyvinvointipalvelujen innovatiivista kehittämistä. Tuetaan maakunnassa syntyneiden ja syntyvien teemahankeaihioiden kehittämistä laajemmiksi teemahankkeiksi.

11 Manner-Suomen ESR toimenpideohjelma / Länsi-Suomen suuralueosio Toimintalinja 1. Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden edistäminen Osaavan työvoiman saatavuus korostuu ikäluokkien pienentyessä ja työvoiman ikääntyessä. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen ja työvoimapulan ehkäisy ovat kasvavia haasteita, erityisesti teknologiateollisuudessa ja sosiaali- ja terveydenhuoltosektorilla. Osaavan työvoiman saatavuutta tuetaan pk-yritysten henkilöstön koulutus- ja kehittämistoimenpiteillä, rekrytointeihin liittyviin koulutustarpeisiin vastaamalla ja työorganisaatioiden kokonaisvaltaisella kehittämisellä. Toimenpiteillä kehitetään henkilöstön ammattitaitoa ja monitaitoisuutta, liiketoimintaosaamista sekä työssä jaksamista. Tuetaan hankkeita, joissa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdoksia. Työllisyyden parantamiseksi edistetään uusien elinkelpoisten yritysten syntymistä. Uusia ja nuoria yrityksiä tuetaan alkuun mm. yrityshautomotoiminnalla. Edistetään erityisesti palvelualojen, luovien alojen sekä osaamisintensiivisten yritysten syntymistä ja kasvua. Toimintalinja 2. Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja purkaa rakenteellista työttömyyttä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Käynnistetään hankkeita, joiden avulla välityömarkkinoilla olevien henkilöiden mahdollisuudet työllistyä normaaleihin työsuhteisiin avoimille työmarkkinoille paranevat. Hankkeilla voidaan tukea esim. poikkihallinnollista viranomaisyhteistyötä ja viranomaisten, koulutusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä. Erityisesti painotetaan nuorten (15-24 v.) syrjäytymisen ehkäisemistä ja ammatillisen koulutuksen kehittämistä siten, että mahdollisimman moni nuorista pystyy suorittamaan ammatillisen tutkinnon. Toimenpiteinä painotetaan koulutukseen hakeutumisen aktivointia, koulutuksen nivelvaiheiden toimivuuden kehittämistä, koulutuksen keskeyttämisen vähentämisen toimenpiteitä, koulutuksesta työelämään siirtymistä tukevien palvelujen kehittämistä ja työpajatoiminnan kehittämistä osana välityömarkkinoita, erityisesti yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kanssa. Rakennetaan yksilöllisiä koulutuspolkuja vastaamaan erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille. Toimintalinja 3. Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Länsi-Suomen lääninhallitus painottaa koulutusasteiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja erityisesti ammatillisen ja aikuiskoulutuksen laadun ja houkuttelevuuden kehittämistä vastaamaan työelämän ja alueen tarpeisiin. Parannetaan opettajien työelämäosaamista ja koulutetaan uusien toimintamallien käyttäjiksi, edistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista, kehitetään opiskelun henkilökohtaistamista ja työpaikkojen tarpeiden huomioimista opetuksen sisällöissä. Painopisteisiin kuuluvat myös korkeakoulujen ja työelämän yhteistyön sekä korkeakoulujen aluekehittämisvaikuttavuuden edistäminen. Tuetaan työssä tai koulutuksessa olevien osaamisen parantamiseksi työelämäläheistä ja tutkintotavoitteista muunto- ja jatkokoulutusta. Työelämää palvelevan koulutuksen ja osaamispalvelujen kehittämiseksi ennakointiosaamista lisätään, vakiinnutetaan ja yhteensovitetaan.

12 11 Kehitetään alueellisesti hyödynnettävissä olevaa ennakointitiedon tuottamista, erityisesti koskien maakunnan merkittävimpiä klustereita ja potentiaalisia kasvuklustereita. Koulutuksen työelämälähtöisyyttä lisätään. Kehitetään työelämälähtöisiä oppimisen malleja ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tapoja. Vahvistetaan innovaatiotoimintaa ja innovaatiotoimijoiden (korkeakoulut, yliopistot, ammatilliset oppilaitokset, teknologiakeskukset jne.) osaamista, keskinäistä verkottumista ja kansainvälistymistä. Tuetaan osaamisen siirtymistä innovaatiotoimijoilta yrityksiin. Toimintalinja 4. Jäsenvaltioiden ja alueiden yhteistyö ESR -toiminnassa Satakunnan TE keskus painottaa toimintalinjan rahoituksessa ulkomailta tulevien työntekijöiden oppimisjärjestelmien, ohjaustoiminnan sekä sähköisten palvelujen kehittämistä. Etusijalla on yrityslähtöiset kehittämishankkeet.

13

14 6. RAHOITUSTAULUKOT 13 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA MYR OHJELMA: Länsi-Suomi MAAKUNTA: SATAKUNTA Miljoonaa euroa VUOSI: 2009 Haasteelliset alueet ja teemahankkeet yhteensä HALLINNONALA TEM OPM MMM LVM STM YM Ohjelmares. YHTEENSÄ TOIMINTA LIN- JA Maak. Liitto Yritt. Os. Työvoimaos. Yhteensä TL 1 0,000 3,705 0,000 3,705 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,705 EAKR 1,454 1,454 1,454 VALTIO 2,251 2,251 2,251 Kuntarahoitus 0,000 0,000 0,000 TL 2 2,910 1,358 0,000 4,268 0,408 0,000 0,000 0,000 0,384 0,000 5,060 EAKR 1,154 0,539 1,693 0,162 0,152 2,007 VALTIO 0,918 0,550 1,468 0,165 0,156 1,789 Kuntarahoitus 0,838 0,269 1,107 0,081 0,076 1,264 TL 3 1,202 0,000 0,000 1,202 0,125 0,000 0,303 0,000 0,552 0,000 2,182 EAKR 0,447 0,447 0,050 0,150 0,218 0,865 VALTIO 0,052 0,052 0,050 0,153 0,125 0,380 Kuntarahoitus 0,703 0,703 0,025 0,000 0,209 0,937 TL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 EAKR 0,000 0,000 VALTIO 0,000 0,000 Kuntarahoitus 0,000 0,000 YHTEENSÄ 4,112 5,063 0,000 9,175 0,533 0,000 0,303 0,000 0,936 0,536 11,483 EAKR 1,601 1,993 0,000 3,594 0,212 0,000 0,150 0,000 0,370 0,228 4,554 VALTIO 0,970 2,801 0,000 3,771 0,215 0,000 0,153 0,000 0,281 0,233 4,653 Kuntarahoitus 1,541 0,269 0,000 1,810 0,106 0,000 0,000 0,000 0,285 0,075 2,276 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15 14 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA OHJELMA: Länsi-Suomi MAAKUNTA: SATAKUNTA Miljoonaa euroa VUOSI: 2009 Haasteelliset alueet ja teemahankkeet yhteensä HALLINNONALA TEM OPM MMM LVM STM YM Ohjelmares. YHTEENSÄ TOIMINTA LIN- JA Maak. Liitto Yritt. Os. Työvoimaos. Yhteensä TL 1 0,000 3,758 0,000 3,758 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,758 EAKR 1,454 1,454 1,454 VALTIO 2,251 2,251 2,251 Kuntarahoitus 0,053 0,053 0,053 TL 2 2,910 1,305 0,000 4,215 0,408 0,000 0,000 0,000 0,384 0,000 5,007 EAKR 1,154 0,539 1,693 0,162 0,152 2,007 VALTIO 0,918 0,550 1,468 0,165 0,156 1,789 Kuntarahoitus 0,838 0,216 1,054 0,081 0,076 1,211 TL 3 1,202 0,000 0,000 1,202 0,125 0,000 0,303 0,000 0,552 0,000 2,182 EAKR 0,447 0,447 0,050 0,150 0,218 0,865 VALTIO 0,052 0,052 0,050 0,153 0,125 0,380 Kuntarahoitus 0,703 0,703 0,025 0,000 0,209 0,937 TL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 EAKR 0,000 0,000 VALTIO 0,000 0,000 Kuntarahoitus 0,000 0,000 YHTEENSÄ 4,112 5,063 0,000 9,175 0,533 0,000 0,303 0,000 0,936 0,536 11,483 EAKR 1,601 1,993 0,000 3,594 0,212 0,000 0,150 0,000 0,370 0,228 4,554 VALTIO 0,970 2,801 0,000 3,771 0,215 0,000 0,153 0,000 0,281 0,233 4,653 Kuntarahoitus 1,541 0,269 0,000 1,810 0,106 0,000 0,000 0,000 0,285 0,075 2,276 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16 15 MYAK 2009 (EAKR) Eriteltynä haasteelliset alueet ja teemaosio sekä ohjelmareservin jyvitys EAKR (haasteelliset alueet) Liitto LH siv.os MMM / LoS Tiepiiri YOS / Tekes LH sote TOS LoS OR TL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 2,925 0,000 0,000 0,000 0,122 3,047 EAKR 0,000 1,148 0,060 1,208 Valtio 0,000 1,777 0,062 1,839 Kunta 0,000 0,000 0,000 0,000 TL 2 2,272 0,407 0,000 0,000 1,093 0,000 0,000 0,300 0,214 4,286 EAKR 0,901 0,162 0,434 0,119 0,085 1,700 Valtio 0,721 0,165 0,443 0,122 0,087 1,537 Kunta 0,650 0,081 0,216 0,059 0,042 1,049 TL 3 0,881 0,125 0,000 0,303 0,000 0,000 0,000 0,431 0,092 1,832 EAKR 0,320 0,050 0,000 0,150 0,000 0,171 0,036 0,727 Valtio 0,022 0,050 0,000 0,153 0,000 0,075 0,037 0,338 Kunta 0,539 0,025 0,000 0,000 0,000 0,185 0,018 0,767 1,221 0,211 0,000 0,150 1,581 0,000 0,000 0,290 0,182 3,635 0,743 0,215 0,000 0,153 2,220 0,000 0,000 0,196 0,186 3,714 EAKR (teemat) Liitto LH siv.os MMM / LoS Tiepiiri YOS / Tekes LH sote TOS LoS OR TL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,832 0,000 0,000 0,000 0,033 0,865 EAKR 0,306 0,000 0,016 0,322 Valtio 0,474 0,000 0,016 0,490 Kunta 0,053 0,000 0,000 0,053 TL 2 0,640 0,000 0,000 0,000 0,212 0,000 0,000 0,083 0,052 0,988 EAKR 0,254 0,000 0,105 0,033 0,021 0,413 Valtio 0,198 0,000 0,107 0,034 0,021 0,360 Kunta 0,188 0,000 0,000 0,017 0,010 0,215 TL 3 0,321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,120 0,023 0,464 EAKR 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,009 0,184 Valtio 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 0,009 0,088 Kunta 0,164 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,005 0,192 0,381 0,000 0,000 0,000 0,411 0,000 0,000 0,081 0,046 0,919 0,228 0,000 0,000 0,000 0,581 0,000 0,000 0,082 0,047 0,938

17 16 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA MYR OHJELMA: Länsi-Suomi MAAKUNTA: SATAKUNTA Miljoonaa euroa VUOSI: 2010 Haasteelliset alueet ja teemahankkeet yhteensä HALLINNONALA TEM OPM MMM LVM STM YM Ohjelmares. YHTEENSÄ TOIMINTA LIN- JA Maak. Liitto Yritt. Os. Työvoimaos. Yhteensä TL 1 0,000 3,928 0,000 3,928 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,928 EAKR 1,530 1,530 1,530 VALTIO 2,344 2,344 2,344 Kuntarahoitus 0,054 0,054 0,054 TL 2 3,137 1,334 0,000 4,471 0,415 0,000 0,000 0,000 0,392 0,000 5,278 EAKR 1,244 0,551 1,795 0,165 0,156 2,116 VALTIO 1,007 0,562 1,569 0,168 0,158 1,895 Kuntarahoitus 0,886 0,221 1,107 0,082 0,078 1,267 TL 3 1,270 0,000 0,000 1,270 0,128 0,000 0,300 0,000 0,603 0,000 2,301 EAKR 0,473 0,473 0,051 0,148 0,239 0,911 VALTIO 0,069 0,069 0,052 0,152 0,145 0,418 Kuntarahoitus 0,728 0,728 0,025 0,000 0,219 0,972 TL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 EAKR 0,000 0,000 VALTIO 0,000 0,000 Kuntarahoitus 0,000 0,000 YHTEENSÄ 4,407 5,262 0,000 9,669 0,543 0,000 0,300 0,000 0,995 0,218 11,725 EAKR 1,717 2,081 0,000 3,798 0,216 0,000 0,148 0,000 0,395 0,093 4,650 VALTIO 1,076 2,906 0,000 3,982 0,220 0,000 0,152 0,000 0,303 0,095 4,752 Kuntarahoitus 1,614 0,275 0,000 1,889 0,107 0,000 0,000 0,000 0,297 0,030 2,323 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

18 17 MYAK 2010 (EAKR) Eriteltynä haasteelliset alueet ja teemaosio sekä ohjelmareservin jyvitys EAKR (haasteelliset alueet) LH Liitto siv.os MMM / LoS Tiepiiri YOS / Tekes LH sote TOS LoS OR TL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 3,060 0,000 0,000 0,000 0,050 3,110 EAKR 0,000 1,209 0,025 1,234 Valtio 0,000 1,851 0,025 1,876 Kunta 0,000 0,000 0,000 0,000 TL 2 2,451 0,416 0,000 0,000 1,116 0,000 0,000 0,306 0,088 4,376 EAKR 0,972 0,165 0,443 0,122 0,035 1,736 Valtio 0,793 0,168 0,452 0,124 0,035 1,573 Kunta 0,686 0,082 0,221 0,061 0,017 1,067 TL 3 0,928 0,128 0,000 0,301 0,000 0,000 0,000 0,479 0,037 1,874 EAKR 0,338 0,051 0,148 0,190 0,015 0,742 Valtio 0,031 0,052 0,152 0,095 0,015 0,344 Kunta 0,559 0,025 0,000 0,195 0,007 0,787 1,311 0,216 0,000 0,148 1,652 0,000 0,000 0,311 0,074 3,712 0,823 0,220 0,000 0,152 2,303 0,000 0,000 0,219 0,076 3,793 EAKR (teemat) Liitto LH siv.os MMM / LoS Tiepiiri YOS / Tekes LH sote TOS LoS OR TL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,869 0,000 0,000 0,000 0,013 0,882 EAKR 0,321 0,007 0,328 Valtio 0,493 0,007 0,500 Kunta 0,054 0,000 0,054 TL 2 0,686 0,000 0,000 0,000 0,217 0,000 0,000 0,085 0,021 1,010 EAKR 0,272 0,108 0,034 0,008 0,422 Valtio 0,214 0,110 0,034 0,009 0,367 Kunta 0,200 0,000 0,017 0,004 0,221 TL 3 0,342 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,122 0,009 0,474 EAKR 0,136 0,049 0,004 0,188 Valtio 0,039 0,050 0,004 0,092 Kunta 0,168 0,024 0,002 0,194 0,408 0,000 0,000 0,000 0,429 0,000 0,000 0,082 0,019 0,938 0,253 0,000 0,000 0,000 0,603 0,000 0,000 0,084 0,019 0,959

19 18 ESR -RAHOITUSOSUUDEN JA VALTION KANSALLISEN RAHOITUSOSUUDEN SUUNNITELMA Pohja maakuntapohjaisen suunnitelman laatimiseksi vuodelle 2009 MYR VUOSI: 2009 OHJELMA: Länsi-Suomen suuralue MAAKUNTA: Satakunta 17,7 % Miljoonaa euroa RAHASTO: ESR HALLINNONALA TE-KESKUS MAA- LÄÄNINHALLITUS KUNNAN LIITTO Siv.os. Sos.terv.os. Ohjelmareservi YHTEENSÄ APUSARAKE TOIMINTALINJA JA SEN 60,0 % 0,0 % 36,3 % 2,0 % 1,7 % 100,0 % OSUUS OHJELMASSA % KEHYKSESTÄ TL 1 YHT / 32 % 1,319 0,000 0,000 0,000 0,000 1,319 1, ,0 % ESR 0,633 0,633 0,633 48,0 % VALTIO 0,686 0,686 0,686 52,0 % Kuntarahoitus 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % TL 2 YHT / 31 % 0,908 0,000 0,252 0,083 0,034 1,277 1, ,0 % ESR 0,362 0,100 0,032 0,016 0,510 0,511 40,0 % VALTIO 0,400 0,109 0,036 0,018 0,563 0,562 44,0 % Kuntarahoitus 0,146 0,043 0,015 0,204 0,204 16,0 % 0,0 % TL 3 YHT / 31 % 0,000 0,000 1,244 0,000 0,034 1,278 1, ,0 % ESR 0,393 0,016 0,409 0,409 32,0 % VALTIO 0,442 0,018 0,460 0,460 36,0 % Kuntarahoitus 0,409 0,409 0,409 32,0 % 0,0 % TL 4 YHT / 6 % 0,248 0,000 0,000 0,000 0,000 0,248 0, ,0 % ESR 0,099 0,099 0,099 40,0 % VALTIO 0,109 0,109 0,109 44,0 % Kuntarahoitus 0,040 0,040 0,040 16,0 % 0,0 % TL:t YHTEENSÄ 2,475 0,000 1,496 0,083 0,068 4,122 4, ,0 % ESR 1,094 0,000 0,493 0,032 0,032 1,651 1,641 39,8 % VALTIO 1,195 0,000 0,551 0,036 0,036 1,818 1,820 44,1 % Kuntarahoitus 0,186 0,000 0,452 0,015 0,653 0,662 16,1 % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % Muu L-S S-V Hallinnonalojen rahoitusosuudet vuonna 2009 perustuvat valtioneuvoston päätökseen ,4 % 10,6 % Yht. 23,292 2,762 TEM OPM STM Yht ESR 9,272 1,099 ESR, miljoonaa euroa 1,094 0,493 0,032 1,619 FIN 10,282 1,219 ESR % 61,0 % 36,0 % 3,0 % 100,0 % Kunta 3,739 0,443 Ohjelmareservi jätetään hallinnonaloittain jakamatta 2 % ESR-rahoitusta (M ) 0,000 0,000 0,000 0,000 Muu julk 0,000 0,000 Ohjemareserviin jätettävä 2 %:n ESR-rahoituksen osuus tässä taulukossa on (M ) 0,033 Taulukossa ohjelmaosion kulmaluvut merkitty punaisella. Ei sisällä teknistä tukea. Vähennetty varaus äkillisiin rakennemuutoksiin 3 %

20 S-V = Saarijärven-Viitasaaren seutukunta ESR -RAHOITUSOSUUDEN JA VALTION KANSALLISEN RAHOITUSOSUUDEN SUUNNI- TELMA Pohja maakuntapohjaisen suunnitelman laatimiseksi vuodelle 2009 MYR VUOSI: 2009 OHJELMA: Länsi-Suomen suuralue MAAKUNTA: Satakunta 17,7 % Miljoonaa euroa RAHASTO: ESR 19 MAA- LÄÄNINHALLITUS KUNNAN LIITTO Siv.os. Sos.terv.os. Ohjelmareservi HALLINNONALA TE-KESKUS YHTEENSÄ APUSARAKE TOIMINTALINJA JA SEN OSUUS OH- JELMASSA % 58,1 % 3,0 % 34,9 % 2,0 % 2,0 % 100,0 % KEHYKSESTÄ TL 1 YHT / 32 % 1,317 0,000 0,000 0,000 0,000 1,317 1, ,0 % ESR 0,632 0,632 0,632 48,0 % VALTIO 0,685 0,685 0,685 52,0 % Kuntarahoitus 0,000 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % TL 2 YHT / 31 % 0,907 0,000 0,252 0,082 0,035 1,276 1, ,0 % ESR 0,361 0,100 0,032 0,017 0,510 0,510 40,0 % VALTIO 0,400 0,109 0,035 0,018 0,562 0,561 44,0 % Kuntarahoitus 0,146 0,043 0,015 0,204 0,204 16,0 % 0,0 % TL 3 YHT / 31 % 0,000 0,000 1,242 0,000 0,034 1,276 1, ,0 % ESR 0,392 0,016 0,408 0,408 32,0 % VALTIO 0,442 0,018 0,460 0,459 36,0 % Kuntarahoitus 0,408 0,408 0,408 32,0 % 0,0 % TL 4 YHT / 6 % 0,247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,247 0, ,0 % ESR 0,098 0,098 0,099 40,0 % VALTIO 0,109 0,109 0,109 44,0 % Kuntarahoitus 0,040 0,040 0,040 16,0 % 0,0 % TL:t YHTEENSÄ 2,471 0,000 1,494 0,082 0,069 4,116 4, ,0 % ESR 1,091 0,000 0,492 0,032 0,033 1,648 1,637 39,8 % VALTIO 1,194 0,000 0,551 0,035 0,036 1,816 1,817 44,1 % Kuntarahoitus 0,186 0,000 0,451 0,015 0,652 0,662 16,1 % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % Muu L- S S-V Hallinnonalojen rahoitusosuudet perustuvat valtioneuvoston päätökseen ,4 % 10,6 % Yht. 23,257 2,757 TEM OPM STM Yht ESR 9,249 1,097 ESR, miljoonaa euroa 1,091 0,492 0,032 1,615 FIN 10,268 1,218 ESR % 61,0 % 36,0 % 3,0 % 100,0 % Kunta 3,739 0,443 Ohjelmareservi jätetään hallinnonaloittain jakamatta 2 % ESR-rahoitusta (M ) 0,000 0,000 0,000 0,000 Ohjemareserviin jätettävä 2 %:n ESR-rahoituksen osuus tässä taulukossa on (M ) 0,033 Taulukossa ohjelmaosion kulmaluvut merkitty punaisella. Ei sisällä teknistä tukea. Vähennetty varaus äkillisiin rakennemuutoksiin 3 % S-V = Saarijärven-Viitasaaren seutukunta Muu julk 0,000 0,000

21 ESR -RAHOITUSOSUUDEN JA VALTION KANSALLISEN RAHOITUSOSUUDEN SUUNNI- TELMA Pohja maakuntapohjaisen suunnitelman laatimiseksi vuodelle 2010 MYR VUOSI: 2010 OHJELMA: Länsi-Suomen suuralue MAAKUNTA: Satakunta 17,7 % Miljoonaa euroa RAHASTO: ESR 20 MAA- LÄÄNINHALLITUS KUNNAN LIITTO Siv.os. Sos.terv.os. Ohjelmareservi HALLINNONALA TE-KESKUS YHTEENSÄ APUSARAKE TOIMINTALINJA JA SEN OSUUS OH- JELMASSA % 58,1 % 3,0 % 34,9 % 2,0 % 2,0 % 100,0 % KEHYKSESTÄ TL 1 YHT / 32 % 1,345 0,000 0,000 0,000 0,000 1,345 1, ,0 % ESR 0,646 0,646 0,646 48,0 % VALTIO 0,699 0,699 0,699 52,0 % Kuntarahoitus 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % TL 2 YHT / 31 % 0,926 0,000 0,260 0,083 0,034 1,303 1, ,0 % ESR 0,370 0,103 0,032 0,016 0,521 0,521 40,0 % VALTIO 0,408 0,111 0,036 0,018 0,573 0,573 44,0 % Kuntarahoitus 0,152 0,042 0,014 0,208 0,208 16,0 % 0,0 % TL 3 YHT / 31 % 0,000 0,000 1,268 0,000 0,035 1,303 1, ,0 % ESR 0,400 0,017 0,417 0,417 32,0 % VALTIO 0,451 0,018 0,469 0,469 36,0 % Kuntarahoitus 0,417 0,417 0,417 32,0 % 0,0 % TL 4 YHT / 6 % 0,252 0,000 0,000 0,000 0,000 0,252 0, ,0 % ESR 0,101 0,101 0,101 40,0 % VALTIO 0,111 0,111 0,111 44,0 % Kuntarahoitus 0,040 0,040 0,040 16,0 % 0,0 % TL:t YHTEENSÄ 2,523 0,000 1,528 0,083 0,069 4,203 4, ,0 % ESR 1,117 0,000 0,503 0,032 0,033 1,685 1,674 39,8 % VALTIO 1,218 0,000 0,562 0,036 0,036 1,852 1,854 44,1 % Kuntarahoitus 0,192 0,000 0,459 0,014 0,665 0,675 16,1 % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % Muu L- S S-V Hallinnonalojen rahoitusosuudet perustuvat valtioneuvoston päätökseen ,4 % 10,6 % Yht. 23,746 2,815 TEM OPM STM Yht ESR 9,458 1,121 ESR, miljoonaa euroa 1,117 0,503 0,032 1,652 FIN 10,474 1,242 ESR % 61,0 % 36,0 % 3,0 % 100,0 % Kunta 3,814 0,452 Muu julk 0,000 0,000 Ohjelmareservi jätetään hallinnonaloittain jakamatta 2 % ESR-rahoitusta (M ) 0,000 0,000 0,000 0,000 Ohjemareserviin jätettävä 2 %:n ESR-rahoituksen osuus tässä taulukossa on (M ) 0,033 Taulukossa ohjelmaosion kulmaluvut merkitty punaisella. Ei sisällä teknistä tukea. Vähennetty varaus äkillisiin rakennemuutoksiin 3 % S-V = Saarijärven-Viitasaaren seutukunta

22 21

EUROOPAN UNIONIN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE

EUROOPAN UNIONIN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE EUROOPAN UNIONIN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE SATAKUNNAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2007-2008 OSANA EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON (EAKR) LÄNSI-SUOMEN TOIMENPIDEOHJELMAA SEKÄ VALTAKUNNALLISTA

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2010-2011 SISÄLLYS 1. Maakunnan yhteistyöasiakirjan tarkoitus 2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja 2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit

Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit Hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä 20.3.2009 EAKR 2009 lisäresurssit EU VALTIO KUNTA TL 1 Yritystoiminnan edistäminen TE-keskus, yritystuet 1,100

Lisätiedot

Satakunnan maakunnan yhteistyöasiakirja

Satakunnan maakunnan yhteistyöasiakirja Satakunnan maakunnan yhteistyöasiakirja 2012-2013 1 SISÄLLYS 1. Maakunnan yhteistyöasiakirjan tarkoitus 2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja 2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM 2007-01010/Ha-63 Annettu Nro 2 14.3.2007 Voimassaoloaika Toistaiseksi Säädösperuste Rakennerahastolaki (L 1401/2006) Muuttaa/Kumoaa (ei aikaisempia ohjeita)

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM 2007-01010/Ha-63 Annettu Nro 3 13.9.2007 Voimassaoloaika Toistaiseksi Säädösperuste Rakennerahastolaki (1401/2006) Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2013

POHJOIS-POHJANMAA YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2013 POHJOIS-POHJANMAA YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma ja Manner-Suomen ESR-ohjelma / Pohjois-Suomen alueosio Hyväksytty

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2010 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2011

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2010 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 Hämeen yhteistyöryhmä Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2010 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 Yleistä Rakennerahastolain mukaan maakunnan yhteistyöasiakirja koskee alueellinen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2012

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 Hämeen yhteistyöryhmä Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 Yleistä Rakennerahastolain mukaan maakunnan yhteistyöasiakirja koskee alueellinen

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus 70. (32.30, osa, 34.05 ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : Kansallisen rakennerahastostrategian yleisenä tavoitteena on vahvistaa sekä kansallista että alueellista

Lisätiedot

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Ylitarkastaja Harri Ahlgren TEM/Alueiden kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,432 0 EU 1, , ,208 0 Valtio 0, , ,916 0 Kunta 0, , ,308 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,432 0 EU 1, , ,208 0 Valtio 0, , ,916 0 Kunta 0, , ,308 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2018 ja 2019 19.10.2017 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Päättyvän ohjelmakauden tilanne Uuden ohjelmakauden käynnistyminen. Tilanne

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Päättyvän ohjelmakauden tilanne Uuden ohjelmakauden käynnistyminen. Tilanne Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Päättyvän ohjelmakauden tilanne Uuden ohjelmakauden käynnistyminen Tilanne 26.8.2015 Rahoituspäällikkö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2013

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2013 Hämeen yhteistyöryhmä Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Etelä-Suomen EAKR-ohjelma

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 242

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 30.9.

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 30.9. 4 Pielisjoen linna Siltakatu 80100 Joensuu 10.10.008 Aika perjantai 10.10.008 klo 10.07 1.4 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 9: Läsnäolijat.

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA TEM:n 8.7.2008 hallintoviranomaisen ohje nro 3 3.7.2008 OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA Manner-Suomessa toteutetaan neljää alueellista EAKR-toimenpideohjelmaa (Etelä-, Länsi-, Pohjois-

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSILLE

POHJOIS-POHJANMAA YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSILLE POHJOIS-POHJANMAA YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSILLE 2011-2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN -TOIMENPIDEOHJELMA JA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA / POHJOIS-SUOMEN ALUEOSIO Hyväksytty

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2007 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 29 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi

Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi Sulkemistyökokoukset, kevät 2011 Helsinki 10.5. Joensuu 12.5. Tampere 17.5. Oulu 19.5. Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään 444

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Alueet ja kasvupalvelut -osasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Alueet ja kasvupalvelut -osasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Alueet ja kasvupalvelut -osasto 8.2.2018 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2018 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä 17.4.2007 Vahvistettu Etelä-Savon maakuntahallituksessa

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia 12.3.2013 Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Kalevi Pölönen www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 12.3.2013 1 Taustaa Rahoitusstrategialla

Lisätiedot

ESR -hakuinfo. Alueellinen ESR haku

ESR -hakuinfo. Alueellinen ESR haku ESR -hakuinfo Alueellinen ESR haku 1.1.-1.3.2017 Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Tavoitteena on parantaa nuorten ja muiden heikossa

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Länsi-Suomen ESR-haku 21.12.2015 1.3.2016 20.1.2016 Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä,

Lisätiedot

Aika keskiviikko klo Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali (2. krs) Pielisjoen linna, Siltakatu 2, Joensuu

Aika keskiviikko klo Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali (2. krs) Pielisjoen linna, Siltakatu 2, Joensuu 8 Aika keskiviikko 11.4.2007 klo 9.03 10.27 Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali (2. krs) Pielisjoen linna, Siltakatu 2, Joensuu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 2: Läsnäolijat.

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Alueellinen ESR haku Rahoitusasiantuntija Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

Alueellinen ESR haku Rahoitusasiantuntija Merja Rossi Hämeen ELY-keskus ESR hankehaku syksyllä 2017 Alueellinen ESR haku 1.5.-3.10.2017 Rahoitusasiantuntija Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelman tavoitteita Nuorisotakuun toimeenpanon tukeminen Uudenlaiset palvelut

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Ohjelmien edistymistilanne 2.3.2011 2 10 9 8 7 6 5 4 3 10 9 8 7 6 5 4 3 Varattu (%) Sidottu (%) Maksettu

Lisätiedot

ESR tilannekatsaus PP:n maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Rahoituspäällikkö Riitta Ilola

ESR tilannekatsaus PP:n maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Rahoituspäällikkö Riitta Ilola ESR tilannekatsaus PP:n maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Rahoituspäällikkö Riitta Ilola ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

KYMENLAAKSO MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

KYMENLAAKSO MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS 1 Esitys myr:lle 4.10.2011 KYMENLAAKSO MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Kymenlaakson Liiton maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa xx.10.2011 Vahvistettu: Kymenlaakson maakuntahallituksen

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI

SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI 12.3.2014 RAHOITUSMAHDOLLISUUDET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 Jyrki Tomberg Satakuntaliitto ESITYKSEN RAKENNE - Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 - Luova Eurooppa ohjelma - Central

Lisätiedot

Ajankohtaista ESR-rahoituksessa. Verna Mustonen , Kajaani

Ajankohtaista ESR-rahoituksessa. Verna Mustonen , Kajaani Ajankohtaista ESR-rahoituksessa Verna Mustonen 29.8.2017, Kajaani ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (47 %) ET 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR TILANNEKATSAUS. Lapin MYR

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR TILANNEKATSAUS. Lapin MYR Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR TILANNEKATSAUS Lapin MYR 20.3.2017 Hakemustilanne 10.2.2017 (ESR ja EAKR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, sis. myös valtakunnalliset

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja

Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2008-2009 Hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä 18.10.2007 SISÄLTÖ Johdanto... 2 1 Lapin rakennerahastostrategia sekä rahoittajien työnjako ja tavoitteet... 3 2 Hankkeiden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot