Mustankorkea Oy keskisuomalaisten jätteenkäsittelijä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mustankorkea Oy keskisuomalaisten jätteenkäsittelijä"

Transkriptio

1

2 Mustankorkea Oy keskisuomalaisten jätteenkäsittelijä Kiitän lämpimästi asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja lähialueen asukkaita hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuotena. Kiitän myös hallitusta ja siitä poisjääneitä henkilöitä hyvästä hallinnoimisesta ja tuesta yhtiön toimivalle johdolle. Yhtiön henkilökunta ansaitsee suurenmoiset kiitokset antamastaan työpanoksesta ja tuloksekkaasta toiminnasta. Vuosi 28 nimettiin Mustankorkean juhlavuodeksi, sillä yhtiön kymmenen toimintavuotta täyttyi vuoden 27 lopussa. Juhlavuoden huipennus oli keväällä pidetty 1- vuotisjuhlaseminaari, jota elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen kunnioitti valtiovallan tervehdyksellä. Juhlavuoden tavoitteena oli lisätä ihmisten tietoisuutta jätteenkäsittelystä sekä sen merkityksestä omalle ympäristölleen. Vastakkainasettelu yksityis- ja kuntasektorin kesken on turhaa Vuonna 28 kestopuheenaiheita tiedotusvälineissä olivat jätteenpoltto, yksityisten jätealan yrittäjien voimakas lobbaus julkista jätehuoltoa vastaan ja jätteiden käsittelyssä ilmenneet vilpilliset tapaukset. Omia tarkoitusperiään ajaen jätealan yrittäjät tuomitsevat jätteen massapolton ja loppusijoituksen ottamatta huomioon, että yhdyskunnassa syntyy aina myös hyödyntämiskelvotonta jätettä, joka on loppusijoitettava. Lisäksi syntyy sekalaista jätettä, jonka voi hyödyntää järkevästi vain polttamalla. Tällaisten yhdyskuntajätteiden käsittelyyn lainsäädäntö edellyttää riittävää infrastruktuuria, jota yksityissektori ei yksin pysty tarjoamaan, eikä ole siihen edes halukas. Vastakkainasettelu yksityis- ja kuntasektorin kesken on siis turhaa, koska molempia tarvitaan. Muutamat Suomessa ilmenneet vilpilliset tapaukset osoittavat, mihin pelkästään markkinalähtöisesti toimiva jätehuolto voi johtaa. Mustankorkean liikevaihto kasvoi Vuosi 28 oli toiminnallisesti vilkas ja liikevaihdoltaan kaikkien aikojen suurin. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti pilaantuneiden maa-ainesten käsittely, pahvin ja paperin paalaus sekä puhdistamolietteiden suuri määrä, mikä johtui tavanomaista suuremmasta lietteen kosteuspitoisuudesta. Loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen ja teollisuusjätteen määrässä tapahtui laskua, muut jätemäärät kasvoivat. Merkittävimpiä investointeja olivat kompostointilaitoksen kypsytyshallin ilmastoinnin tehostaminen sekä käytöstä poistetun loppusijoitusalueen kaasunkeräys- salaojien ja kasteluvesijärjestelmän viimeisen vaiheen rakentaminen. Kaasunkeräysjärjestelmän rakentaminen vanhojen alueiden osalta on näin saatu päätökseen. Sulkemistyöt vanhojen loppusijoitusalueiden pintasuojarakenteiden osalta jatkuivat edelleen noin kahden hehtaarin vuosivauhdilla. Maakuntavaltuuston viime kesäkuussa hyväksymässä Keski-Suomen ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa uuden jätteenkäsittelykeskuksen sijoituspaikka on merkitty Laukaan Lievestuoreelle, kunnan entisen Mörkökorven kaatopaikan viereen. Kaava on Ympäristö-ministeriössä vahvistettavana. Uudesta sijoituspaikasta on laadittu yleissuunnitelma ja jätetty ympäristölupahakemus Keski- Suomen ympäristökeskukseen. Toivon mukaan lupakäsittelyn yhteydessä saadaan alueen asukkaille selvitetyksi hankkeen todelliset vaikutukset, joista monelle on jäänyt virheellisiä ja pelkästään negatiivisia mielikuvia. Nykyaikainen jätteenkäsittely kaipaa ympärilleen innovatiivista yritystoimintaa Mustankorkea toimii edelleen kevyellä 16 henkilön organisaatiolla kahden urakoitsijan avustamana. Teemme kuitenkin runsaasti yhteistyötä eri jätehuoltoalan toimijoiden, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa ja työllistämme siten välillisesti useita henkilöitä. Jätehuolto ja jätteenkäsittely toimialana tarjoavat lukuisia innovatiivisia mahdollisuuksia yritystoimintoihin, joita sopisi hyvin harjoittaa jätteenkäsittelykeskuksen alueella tai sen läheisyydessä. Synergiaetu yritysten ja jäteyhtiöiden välisestä yhteistyöstä on tällaisissa tapauksissa merkittävä. Siitä on Suomessakin lukuisia esimerkkejä. Valitettavasti nykyisellä Mustankorkean alueella käytettävissä oleva tila asettaa tällaiselle toiminnalle omat rajoitteensa. Siinäkin mielessä uuden alueen käyttöön saaminen lähivuosina Lievestuoreen Mörkökorpeen on hyvin toivottavaa. Nykyaikainen jätteenkäsittely vaatii ympärilleen infrastruktuurin - pelkästään jätteiden kuskaaminen mahdollisimman kauas korpeen ei täytä nykyajan vaatimuksia. Veikko Tissari toimitusjohtaja Mustankorkea edistää jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskus perustettiin vuonna Alue on kuitenkin toiminut jo vuodesta 1963 Jyväskylän kaupungin yhdyskuntajätteen vastaanottopaikkana. Mustankorkea Oy on alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, joka hoitaa yhtiön toimintaalueella syntyneiden yhdyskuntajätteiden käsittelyä sekä edistää jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä. Mustankorkea tarjoaa myös jätehuollon kokonaispalveluratkaisuja elinkeinoelämän ja julkisyhteisön toimijoille. Mustankorkean asiakkaita ovat etupäässä kotitaloudet, yritykset ja yhteisöt, rakennustyömaat ja -toiminta, teollisuus, elinkeinoelämä ja tuottajayhteisöt. Mustankorkean toiminnan perustana ympäristölupa ja sertifioitu toimintajärjestelmä Keski-Suomen ympäristökeskus myönsi Mustankorkea Oy:lle nykyisen ympäristölupapäätöksen Jätteenkäsittelyalueella saa vastaanottaa, käsitellä, hyödyntää, varastoida ja loppusijoittaa ainoastaan ympäristölupapäätöksen mukaisia yhdyskuntajätteitä ja muita jätejakeita yhteensä 32 t/a. Mustankorkean tulee tehdä mennessä uusi hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi, mikäli toiminnassa ei sitä ennen tapahdu olennaista muutosta. Mustankorkea Oy on sitoutunut toiminnassaan sertifioitujen ISO 91-laatujärjestelmän sekä ISO ja EMAS-ympäristöjärjestelmien toteuttamiseen.

3 Mustankorkean alue Jätteiden vastaanotto: vaaka-asema Saapuvat jätekuormat tarkastetaan, punnitaan ja tiedot tallennetaan sähköiseen tietokantaan. Vastaanotossa jätekuormat ohjataan oikeaan paikkaan jätelajista riippuen. Päivittäin vaaka-aseman kautta kulkee keskimäärin 336 jätteentuojaa. 2. Lajittelupiha Kotitalouksien pienten jäte-erien vastaanotto on keskitetty lajittelupihalle. Lajittelupihan tavoitteena on edistää jätteiden lajittelua ja tuottaa vähemmän hyötykäyttöön kelpaamatonta sekajätettä Lajittelupihalla otetaan vastaan seuraavia jätelajeja: kuivajäte, rakennusjäte, kyllästetty puu ja muu puutavara, metalli, ongelmajätteet, pahvi, paperi, sähköja elektroniikkaromu ja lasi Ongelmajätteiden vastaanotto ja välivarastointi Kotitalousasiakkaiden pienille ongelmajäte-erille on vastaanottopiste lajittelupihalla. Öljyvahinkojätteille ja muille suuremmille ongelmajäte-erille on omat erilliset vastaanottopisteet. Ongelmajätteet vastaanotetaan ja varastoidaan laatunsa ja ominaisuuksiensa mukaan ja jätteet toimitetaan edelleen luvanvaraisiin käsittelypaikkoihin. 4. Toimistorakennus 5. Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely Pilaantuneita maa-aineksia voidaan ottaa vastaan ja käsitellä ympäristöluvan mukaisesti 1 t/a. Käsittelytapa ratkaistaan aina tapauskohtaisesti epäpuhtauksien määrän ja laadun mukaan. 6 Käsittelytapoja ovat: Kiinteytys Kompostointi Huokosilmakäsittely 7 Terminen käsittely sekä Edellisten yhdistelmät 6. Nykyinen loppusijoitusalue Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte, kuivajäte ja teollisuusjäte murskataan ja tiivistetään kaatopaikkajyrällä loppusijoitusalueelle. Teurasjätteet, terveydenhuollon ja muut erityisjätteet sijoitetaan loppusijoitusalueen jätetäyttöön kaivettaviin monttuihin ja peitetään. Asbestijätteelle ja tuhkille on loppusijoitusalueella varattu omat sijoituspaikat, jonne jätteet sijoitetaan ja peitetään. Loppusijoitusalueen pohjarakenteelle on asetettu tarkat vaatimukset EU:n kaatopaikkamääräyksien mukaan. Mustankorkean käytössä olevan loppusijoitusalueen pohjarakenne täyttää nämä vaatimukset. Nykyiselle alueelle siirryttiin Vanha loppusijoitusalue Mustankorkean vanha loppusijoitusalue poistettiin käytöstä Vanhan loppusijoitusalueen sulkemista jatketaan. 8. Hyötyjätekentät Hyötyjätekentille vastaanotetaan erilleen betoni-, tiili-, puu- ja lajiteltavaa rakennusjätettä. Betoni ja tiili murskataan ja hyödynnetään jätteenkäsittelykeskuksen tierakenteissa. Osa murskatusta puusta hyödynnetään kompostoinnin tukiaineena ja osa toimitetaan energiantuotantoon. Rakennusjätteestä lajitellaan hyötykäyttöön betoni-, tiili-, puu- ja energiajätettä. 9. Kaatopaikkakaasun pumppausasema Kaatopaikkakaasua otetaan talteen jätetäyttöön sijoitetun kaasunkeräysputkiston avulla. Kaasun hyötykäytöstä on tehty sopimus Jyväskylän Energia Oy:n kanssa. Kaasu johdetaan Keltinmäen lämpökeskukseen ja käytetään hyödyksi energiantuotannossa. Kaatopaikalta saatava kaasu riittää lämmittämään noin 1 omakotitaloa vuodessa. 1. Kompostointilaitos Kompostointilaitoksessa voidaan käsitellä biojätettä 14 t/a ja puhdistamolietettä 2 t/a. Puhdistamoliete ja biojäte käsitellään laitoksessa kompostoimalla ne erillään toisistaan. Laitoksessa kompostoidaan vuodessa noin 32 tonnia erilliskerättyä biojätettä, kaupan ja elintarviketeollisuuden biojätettä sekä jätevedenpuhdistamojen lietettä. 11. Jälkikypsytyskenttä Kompostointilaitoksessa tapahtuvan käsittelyn jälkeen kompostimassa jälkikypsytetään hyötykäyttöön soveltuvaksi kompostiksi jälkikypsytyskentällä. Jälkikypsytyskentän koko on noin 4 ha. Valmiin kompostin laatu varmistetaan laboratoriossa, jossa tutkitaan massan hygieenisyys ja ravinteet. 12. Mullan valmistus Valmiin kompostin joukkoon sekoitetaan hiekkaa sekä turvetta ja massa seulotaan. Valmista, ravinteikasta multaa käytetään ja myydään viherrakentamiseen.. Koelaitos Mustankorkean alueella toimii Vapo Oy:n omistama Euroopassa ainutlaatuinen ympäristöteknologian koelaitos. Laitos mahdollistaa jätteenkäsittelyn tutkimisen todellisissa laitosolosuhteissa. Koelaitos otettiin käyttöön 21. Vapon lisäksi koelaitoksella toimii Jyväskylän yliopisto. 14. Erotuskaivolietteiden vastaanottoaltaat Lietteiden vastaanottoaltaisiin otetaan vastaan erotuskaivolietteitä teollisuudesta ja ravitsemusliikkeistä sekä hiekanerotuskaivojen lietteitä. Käsittelyaltaat mahdollistavat lietteiden hyötykäytön, kun neste suodatetaan ja johdetaan viemäriin sekä kiintoaine kompostoidaan ja hyödynnetään jätetäyttöalueen rakennusmateriaalina. 15. Hyötyjätteiden käsittelyterminaali Hyötyjätteiden käsittelyterminaaliin vastaanotetaan kotitalouksien, toimistojen, kirjapainojen, kauppaliikkeiden ja teollisuuden tuottamaa keräyspaperia, -kartonkia ja -pahvia sekä energiana hyödynnettävää jätettä. Käsittelyterminaalissa hyötyjätteet lajitellaan omiin ryhmiinsä, puhdistetaan, paalataan ja toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi sekä energiahyötykäyttöön.

4 VASTAANOTETTU JÄTE Vuonna 28 jätteenkäsittelykeskukseen toimitettiin jätteitä yhteensä noin tonnia. Vastaanotetun jätteen määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Vastaanotetuista jätteistä yhdyskuntajätteitä oli 65 2 tonnia, maa- ja kiviainesjätteitä noin 74 7 tonnia, rakennusjätteitä oli 56 tonnia ja tuotantotoiminnan jätteitä 46 9 tonnia. Rakennusjätteen lajittelutoiminta mahdollistaa materiaalien kierrätyksen Rakennusjätteen lajittelu aloitettiin kesäkuussa 28 Mustankorkean urakoitsijan JL-Maanrakennus Oy:n kanssa. Urakoitsija toimii Mustankorkean jätekeskuksen alueella ja on käsitellyt asiakkaiden jätekeskukseen tuomaa sekalaista rakennusjätettä kesäkuusta alkaen. Sekalaista rakennusjätettä tuovat asiakkaat ohjataan kuormantarkastuksen jälkeen lajittelualueelle. Mustankorkean arvioiden mukaan sekalaisissa rakennusjätekuormissa on yli 6 prosenttia jätettä, joka voidaan hyödyntää uudelleen. Kuormissa on todettu olevan paljon mm. puhdasta puuta, betonia, energiajätettä sekä metallia. Jos taas kuormantarkastuksessa todetaan kuorman sisältävän pääosin hyödyntämiskelvotonta jätettä, asiakas ohjataan suoraan loppusijoitusalueelle. 5 4 Jätemäärä (Tonnia) yhdyskuntajäte maa- ja kiviaines rakennusjäte tuotantotoiminnan jäte Omistussuhteet Mustankorkea Oy on aloittanut toimintansa vuoden 1998 alussa ja omistajina ovat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Muurame ja Vapo Oy. (Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät vuoden 29 alusta.) Omistajakuntien lisäksi asiakkaina on 12 keskisuomalaista kuntaa. Yhtiön toimialueella asuu noin 22 asukasta. Osakas- ja asiakaskunnat HYÖDYNNETTÄVÄT JA LOPPUSIJOITETTAVAT JÄTTEET SEKÄ MAA- JA KIVIAINESJÄTTEET Kuivajäte Kuiva- ja biojäte Kuiva- ja biojäte, puhdistamoliete Biojäte Puhdistamoliete Osakaskunnat Maa- ja kiviainesjäte Loppusijoitettu jäte Jätteistä hyödynnetään jo 69 prosenttia Hyödynnetty jäte Mustankorkean jätteidenkäsittelyn hyötykäyttöaste on noussut koko ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa jätemäärästä voidaan käsittelyn jälkeen hyödyntää materiaalina, raaka-aineena tai energiana. Mustankorkean hyötykäyttöaste on tällä hetkellä jo 69 %. Vuonna 27 hyötykäyttöaste oli 64 %. Hyötykäyttöasteen nousuun ovat vaikuttaneet erityisesti lisääntynyt pahvin ja paperin paalaustoiminta sekä rakennusjätteen lajittelutoiminta. Hyötykäyttöasteeseen ei ole laskettu mukaan maaja kiviainesjätteitä. OMISTUSSUHTEET Vapo Oy % Jyväskylän kaupunki % Jyväskylän maalaiskunta... 1,6 % Laukaa... 5,8 % Muurame... 2,6 %

5 Organisaatio 28 Ajankohtaista Asiakaspalvelu, neuvonta, laskutus, tilastot Toimistosihteeri Eija Antikainen Hallitus 28 Varsinainen jäsen Myynti ja markkinointi, viestintä, laatu- ja ympäristöasiat Palvelupäällikkö Piia Aho Asko Dahlbom varatoimitusjohtaja Vapo Oy, puheenjohtaja Matti Puuronen liiketoimintajohtaja, Vapo Oy Aarno Rantala myyntijohtaja, Vapo Oy Ilkka Ruippo Business Controller, Vapo Oy Jari Blom kaupungin valtuuston jäsen, Jyväskylän kaupunki, varapuheenjohtaja Anja Lehtonen lakimies, Jyväskylän kaupunki Erkki Talvitie apulaiskunnanjohtaja, Jyväskylän maalaiskunta Tapio Jauhiainen tekninen johtaja, Muuramen kunta Omistajat: Vapo Oy Jyväskylän kaupunki Jyväskylän maalaiskunta Yhtiön hallitus: Laukaa Muurame Vapo 4 paikkaa Jyväskylän kaupunki 2 paikkaa Jyväskylän maalaiskunta 1 paikka Laukaa / Muurame 1 paikka Loppusijoitus, hyötyja ongelmajätteet, pilaantuneet maaainekset Käyttöpäällikkö Timo Nissinen Toimitusjohtaja Veikko Tissari Kompostointi ja hyötyjäteterminaali Laitospäällikkö Jani Burman Jätteen vastaanotto, vaaka-asema Jonna Salminen Pekka Janatuinen Enni Nissinen Henkilökohtainen varajäsen Raimo Rantala talousjohtaja, Vapo Oy Kauko Isomöttönen tekninen johtaja, Vapo Oy Eero Katainen aluemyyntipäällikkö, Vapo Oy Kari Mutka kehitysjohtaja, Vapo Oy Anita Saraste-Kautto kaupunginvaltuuston jäsen, Jyväskylän kaupunki Annaliisa Lehtinen kaupunginlakimies, Jyväskylän kaupunki Markku Kemiläinen kunnaninsinööri, Jyväskylän maalaiskunta Kalevi Virtanen ympäristötoimenjohtaja, Laukaan kunta Jätteiden käsittely Marko Jormakka Timo Raitanen Jarmo Salminen Martti Silvennoinen Jari Satosaari Tommi Krapu Lasse Vilenius Jori Pakarinen Vuosi 28 oli Mustankorkea Oy:n 1-vuotisjuhlavuosi Juhlavuoden 28 aikana pyrittiin lisäämään kuntalaisten ja muiden sidosryhmien tietoisuutta jätteenkäsittelystä ja sen merkityksestä. Tietoisuutta lisättiin mm. näkyvyyskampanjan, vuosikertomuksen juhlavuosipainoksen ja 1-vuotisjuhlaseminaarin kautta. Näkyvyyskampanja Jokainen meistä vaikuttaa ympäristöön rakennettiin yhdessä Mustankorkean markkinointiviestintäkumppanin kanssa. Kampanjaan osallistuivat keulakuvina mm. aerobicurheilija Tuuli Matinsalo ja Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson. Mustankorkean juhlavuosi 28 huipentui keväiseen 1-vuotisjuhlaseminaariin 1-vuotisjuhlaseminaarissa käsiteltiin nykyaikaista ja tulevaisuuden jätteenkäsittelyä. Ohjelmassa oli tiukkaa asiaa jätealan asiantuntijoilta, aikamatka menneeseen ja puhetta nykyaikaisesta jätteenkäsittelystä. Juontajana toimi stand up koomikko Marko Kämäräinen. Vieraina oli noin 1 Mustankorkean sidosryhmien edustajaa. Mahdolliset huomionosoitukset Mustankorkean 1-vuotisjuhlan kunniaksi pyydettiin ohjaamaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, jonne lahjoitettiin Mustankorkea Oy:n 1-vuotispäivän johdosta yhteensä 5 65 euroa. Juhlavuoden 28 aikana pyrittiin lisäämään kuntalaisten ja muiden sidosryhmien tietoisuutta jätteenkäsittelystä ja sen merkityksestä. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen toi valtiovallan tervehdyksen ja toivotti onnea ja parasta menestystä myös tulevana 1-vuotiskautena Mustankorkea Oy:lle, yhtiön osakkaille ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle. Laukaan Mörkökorpi Mustankorkean uusi sijoituspaikka Mustankorkea on suorittanut Keski-Suomen liiton hyväksymistä kolmesta vaihtoehtoisesta uudesta sijoituspaikasta YVA-menettelyn ja valinnut uudeksi sijoituspaikaksi Laukaan Mörkökorven. Maakuntavaltuusto on kesäkuussa 28 hyväksynyt ensimmäisen aluetta koskevan vaihemaakuntakaavan, joka on tällä hetkellä ympäristöministeriön vahvistettavana. Uudesta sijoituspaikasta on laadittu yleissuunnitelma ja jätetty ympäristölupahakemus Keski-Suomen ympäristökeskukseen.

6 1 11 Mustankorkea panostaa tutkimukseen ja toimialan kehittämiseen Yhteistyö oppilaitosten kanssa on tiivistä Mustankorkea tekee tiivistä yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Tutkimustieto hyödyttää sekä jätteenkäsittelyä että alan opetusta ja tutkimusta. Viimeisin Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyössä tehty pro gradu tutkielma valmistui vuonna 28 ja tarkasteli kaatopaikan vesitasetta ja pintarakenteiden vaikutusta suotovesien ominaisuuksiin ja ympäristökuormitukseen. Tutkimuksen teki Lasse Häkkinen bio- ja ympäristötieteen laitokselta. Tuorein Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Mustankorkean yhteistyöhanke on luonnonvara-alaa opiskeleva Miika Reilin opinnäytetyö Kaatopaikkakaasun talteenottojärjestelmän toimivuus. Mustankorkealla oli tarve selvittää ja saada tietoa kaasunkeräysjärjestelmän toimivuudesta ja kunnosta sekä järjestelmän optimoinnista. Opinnäytetyö valmistuu alkuvuonna 29. Mustankorkea mukana väitöskirjatutkimuksessa Mustankorkea on ollut mukana Jyväskylän yliopiston Kai Sormusen ympäristötieteen vuonna 28 valmistuneessa väitöskirjassa Characterisation of landfills for recovery of methane and control of emissions (Kaatopaikkojen karakterisointi metaanipotentiaalin hyödyntämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi). Sormunen tutki kuinka kaatopaikkojen kaasuntuoton energiapotentiaalia voitaisiin hyödyntää ja vähentää samalla kaatopaikkojen kasvihuonekaasupäästöjä ja muuta ympäristökuormitusta. Sormunen tutki muun muassa erityyppisiä laitosmaisesti esikäsiteltyjä yhdyskuntajätteitä Jyväskylän Mustankorkean kaatopaikalla koerakenteiden avulla. Sormusen tutkimus osoitti, että käytetyillä menetelmillä saadaan lisätietoa kaatopaikoilla muodostuvan kaasun metaanin hyödyntämiseen, päästöjen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnitteluun ja päästöjen käsittelytarpeen arviointiin sekä kaatopaikan ympäristönsuojelurakenteiden toimivuuden tarkasteluun. Öljyhiilivedyillä pilaantuneiden maaainesten kompostointia tehostetaan Marko Männynsalo tutkii ja kehittää pro gradu tutkielmassaan toimintamallia öljyhiilivedyillä pilaantuneiden maa-ainesten kompostoinnille Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksessa välisenä aikana. Tutkimushankkeessa kartoitetaan ratkaisuja öljyhiilivedyillä pilaantuneiden maa-ainesten kompostoinnin tehostamiseen. Kompostointiprosessin tehostamista tutkitaan erilaisten aumarakenteiden avulla. Työn tavoitteena on luoda tehokas toimintamalli öljyhiilivedyillä pilaantuneiden maa-ainesten aumakompostoinnille. Tutkimus ja toimintamalli valmistuvat vuoden 29 aikana. Jlrap II -hanke yhdentää jätelaitosten raportointia Vuoden 28 keväällä saatiin päätökseen jätelaitosten raportointi- ja tunnusluvut (Jlrap II) -hanke. Mustankorkea oli mukana Efeko Oy:n, Jätelaitosyhdistys ry:n ja 25 muun jätelaitoksen kanssa yhteisessä hankkeessa, jonka tavoitteena oli luoda jätelaitoksille soveltuvat yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset toimintaa kuvaavat tunnusluvut. Ympäristöhallinnon, Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa varmistettiin tietojen yhdistyminen kansallisiin tilastoihin ja tietotarpeisiin. Mustankorkea on mukana Keski-Suomen uuden ympäristöohjelman valmistelussa Mustankorkea on mukana valmistelemassa uutta Keski- Suomen ympäristöohjelmaa. Hanke alkoi loppuvuodesta 28 ja sen on määrä valmistua vuoden 21 alkuun mennessä. Ohjelman mukaiset toimet toteutetaan viimeistään tavoitevuoden 215 aikana. Mustankorkea on mukana Kauppa, palvelut, jätehuolto ja liikenne -työryhmän työskentelyssä, mikä on yksi neljästä ympäristöohjelmaa valmistelevasta työryhmästä. Työryhmän keskeisiä käsiteltäviä teemoja ympäristöohjelmatyössä ovat mm. liikenne, matkailun ympäristönäkökulmat, jätteet ja jätehuolto sekä kestävä kulutus. Eri työryhmien välillä tehdään myös yhteistyötä. Mustankorkea tekee tiivistä yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Tutkimustieto hyödyttää sekä jätteenkäsittelyä että alan opetusta ja tutkimusta. Luonnos Keski-Suomen alueellisesta jätesuunnitelmasta valmistui Mustankorkea on ollut jäsenenä Keski-Suomen alueellisen jätesuunnitelman laatimisen tueksi perustetussa ohjausryhmässä. Vuoteen 216 ulottuvan suunnitelman tarkoituksena on luoda suuntaviivat jätehuollon kehittämiselle maakunnassa. Ohjausryhmän tehtävänä oli hahmotella suunnitelmassa käsiteltävät teemat ja nimetä erityisiä jätehuollon kehittämiskohteita sekä linjata jätteitä ja jätehuoltoa koskevia tavoitteita ja tarvittavia toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Tehtävänä oli myös suunnitelman vaikuttavuuden arviointi. Ryhmä arvioi myös koottujen jätehuollon seurantatietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä tavoitteiden asettamisen kannalta. Lisäksi ideoitiin uusia keinoja ja konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden toteuttamiseksi. Biokaasusta energiaa! Mustankorkea on toiminut ohjausryhmässä ja osallistunut yritysosuudella Jyväskylä Innovation Oy:n koordinoimaan EAKR-hankkeeseen Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan Keski-Suomen asemaa biokaasualan johtavana osaamiskeskittymänä Suomessa, luodaan pohjaa kasvavalle biokaasuliiketoiminnalle ja tehostetaan tiedonvälitystä alalla.

7 12 3Mustankorkean rooli jätehuollossa Palvelukuvaus Mustankorkea ottaa vastaan ja käsittelee yhdyskunta-, rakennus- ja tuotantotoiminnan jätteitä. Lisäksi jätteenkäsittelykeskuksessa käsitellään maa- ja kiviainesjätteitä, jotka pitävät sisällään myös pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyn. Jätehuolto on kansalaisten terveyteen ja elinympäristöön vaikuttava peruspalvelu ja osa toimivien yhdyskuntien infrastruktuuria. Kuntien tehtävänä on huolehtia yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä. Mustankorkean osakaskunnat Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa ja Muurame ovat siirtäneet yhdyskuntajätteiden käsittelyvelvoitteen Mustankorkealle. Kunnat ja Mustankorkea tekevät velvoitteen täyttämiseksi tiivistä yhteistyötä. Yhteistoiminnan kautta on luotu mahdollisuudet ja resurssit pitkäjänteiseen kehitystyöhön kiristyvien ympäristövaatimusten täyttämiseksi. Yhdyskuntajätehuollon lisäksi Mustankorkea palvelee myös elinkeinoelämän jätehuoltoa, kuten kaupan ja teollisuuden toimijoita. Yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Mustankorkeaa huolehtii yritysten ja yhteisöjen Mustankorkean jätteistä ja tarjoaa monipuolisia rooli yhdyskuntajätehuollossa kokonaispalveluratkaisuja jätehuoltoon ja jätteenkäsittelyyn. Käsittely Mustankorkean henkilökunta on aktiivista Henkilöstöllä oli 49 koulutuspäivää Toimintavuonna 28 Mustankorkea Oy:n palveluksessa vakituisessa työsuhteessa oli16 henkilöä. Mustankorkea työllistää myös määräaikaisia sekä kesätyöntekijöitä. Kesätyöntekijöitä oli vuonna 28 kaikkiaan 11 henkilöä ja työsuhteen kesto oli 2- viikkoa. Yksi henkilö työllistettiin tammikuusta kesäkuun loppuun vuokrafirman kautta ja vakinaistettiin heinäkuusta alkaen. Kaikki Mustankorkean vakituisessa palveluksessa olevat henkilöt osallistuivat toimintavuoden aikana vähintään yhteen koulutustilaisuuteen. Koulutuspäiviä oli yhteensä 49 ja kustannukset ilman palkka- ja matkakustannuksia noin 1 92 euroa. Koulutustilaisuudet käsittivät asiakaspalvelu- ja esimieskoulutusta, ongelmajätehuollon täydennyskoulutusta, työsuojelukoulutusta, jätelaitosten taloushallinnon koulutusta sekä osallistumiset valtakunnallisille jätelaitos- ja jätehuoltopäiville ja jätealan seminaareihin. Tavoitteena hyvä ilmapiiri ja toimiva työympäristö Mustankorkean henkilöstö osallistui Vapon henkilöstötutkimukseen vuonna 28. Edellinen henkilöstötutkimus toteutettiin vuonna 25. Tulokset ja yhteenvedot toimintavuoden henkilöstötutkimuksesta valmistuvat vuoden 29 aikana. Kevään 29 aikana Mustankorkea osallistuu myös jätelaitosten työhyvinvointitutkimukseen. Jätelaitosyhdistys ry:n koordinoiman tutkimuksen tarkoituksena on toteuttaa jätelaitosten yhteinen työhyvinvointitutkimus. Mustankorkean ympäristöohjelman ensimmäinen päämääränä on turvallisen ja toimivan työympäristön kehittäminen. Yhtenä tavoitteena on ollut työskentelyolosuhteiden kehittäminen. Merkittävin toimenpide tämän tavoitteen saavuttamiseksi oli kompostointilaitoksen ilmanvaihdon tehostaminen rakennusteknisesti vuonna 28. Työ saatiin lopullisesti valmiiksi tammikuussa 29. Vuoden 29 aikana kompostointilaitoksen sisäilmasta tullaan tekemään työhygieeniset mittaukset. Tutkimuksen jälkeen voidaan arvioida ilmanvaihdon tehostamisen vaikutusta sisäilman laatuun. Keräys Hyödyntäminen HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Miehet Naiset Kuljetus Neuvonta Keräys... Kunnat Kuljetus... Kunnat ja yritykset Neuvonta... Kunnat Käsittely... Mustankorkea Oy Hyödyntäminen... Mustankorkea Oy

8 14 15 Avoin vuorovaikutus lisää tietoisuutta jätteenkäsittelystä Jokainen meistä vaikuttaa ympäristöön! Mustankorkea on suosittu vierailukohde Mustankorkean vierailijamäärät ovat kasvaneet vuosittain. Viimeisten kolmen vuoden vierailijamäärän keskiarvo on ollut noin 1 henkilöä, kun vuonna 23 vierailijamäärä oli noin 7 henkilöä. Vierailijat ovat pääosin peruskoululaisia, alan opiskelijoita sekä kollegoita, asukasyhdistyksiä, partiolaisia, virkamiehiä kuten suurlähetystön edustajia, kansanedustajia ja kuvernöörejä. Mustankorkeaan tutustuu vuosittain myös kansainvälisiä vieraita esimerkiksi Indonesiasta, Skotlannista, Italiasta, USA:sta, Venäjältä, Nigeriasta, Virosta, Ruotsista ja Romaniasta. Opastusta jätteidenlajitteluun TV Jyväskylän Raksa-ohjelmassa Mustankorkea oli mukana TV Jyväskylän uudessa ohjelmasarjassa Raksa opastaen katsojia jätteidenlajittelussa. TV Jyväskylän Uusi ohjelmasarja Raksa käy läpi vaihe vaiheelta omakotitalon rakentamista aina tontin etsinnästä kohti muuttovalmista uutta kotia. Ohjelmassa seurataan myös erään omakotitalon rakennusprojektia. Kaikki sarjassa esitetyt jaksot ovat katsottavissa myös TV Jyväskylän internetsivuilla KaukoTV:ssä. Seuraava laaja EMAS-selonteko julkaistaan vuonna 21 Tässä osiossa käsitellään jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöasioita. Inspecta Sertifiointi Oy on verifioinut nämä vuosikertomuksen ympäristönsuojeluun liittyvät kohdat. Samalla tämä osio muodostaa Mustankorkean vuoden 28 suppean EMAS-välivuosiraportin ja päivittää vuoden 26 EMAS-raportin tiedot. Julkaisimme myös vuonna 27 välivuosiraportin. Seuraava EMAS-asetuksen mukainen laaja selonteko julkaistaan ensi vuonna 21. Uudella kastelujärjestelmällä säästettiin puhtaan veden kulutusta Määrä (m 3 ) Jätteenkäsittelykeskuksen vesitase Sadanta Jätevesi viemäriin Haihdunta- ja maastoonjohdettu puhdas vesi Vesijohtoveden kulutus Joulukuussa 28 Mustankorkealla vieraili Indonesian suurlähettiläs seurueineen. He tapasivat myös Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Anderssonin. Mustankorkea näkyi venäläisessä mediassa Keskisuomalainen jätteenkäsittely on kiinnostanut myös kansainvälistä mediaa. Nykyaikaisen suomalaisen jätteenkäsittelyn mahdollisuudet ja toimintamallit ovat herättäneet mielenkiintoa erityisesti Venäjällä. Mustankorkeasta oli juttu pietarilaisessa Delovoi Peterburg - lehdessä Jutussa kuvailtiin Mustankorkeaa mm. seuraavasti: Suomalaisella kaatopaikalla on puhtaampaa kuin joissain paikoissa Pietarissa. Tiet ovat lakaistut ja pestyt. Ei nyt sentään tuoksu ruusulta, mutta pahaa hajuakaan ei tunnu. Lehtijutun seurauksena pietarilainen TV 1 halusi tutustua Mustankorkeaan tarkemmin. Ohjelmassa kerrottiin, että suomalaiset tekevät biojätteestä kompostia ja vanhoista lehdistä WC-paperia. Kierrätys ei ole ottanut tulta alle vielä Venäjällä samalla tavalla kuin Suomessa. Noin neljä minuuttia kestävässä lähetyksessä todettiin, että Pietarissa on kaiken kaikkiaan yksi jätteenkäsittelylaitos, joka ei pysty vastaanottamaan kaikkea kaupungin tuottamaa jätettä. Tämän seurauksena muovipullot ja lasinsirut jäävät luontoon kuten ranta-alueille. Roskia poltetaankin yleensä pihalla. Kompostointilaitoksen kastelujärjestelmän tehostaminen ylitti kaikki odotukset ensimmäisenä toimintavuotenaan. Vuoden 27 joulukuussa Mustankorkealle valmistui järjestelmä, jossa osa jätteenkäsittelykeskuksen jätevesistä ohjattiin kompostointilaitoksen kasteluun. Uusi järjestelmä mahdollisti puhtaan talousveden kulutuksen vähentämisen. Vuoden 28 aikana kompostointilaitoksella käytettiin talousvettä 737 m 3, kun vuonna 27 määrä oli m 3. Sadanta kasvoi edellisvuoteen verrattuna Jätteenkäsittelykeskuksen vesitaseessa voi huomata sadannan korkean kasvun. Sadanta kasvoi yli 28 prosenttia vuoteen 27 verrattuna, jolloin myös vesitaseen osioiden viemäröity jätevesi sekä veden kierrätys, haihdunta ja maastoon johdettu puhdas vesi kasvoivat. Jätteenkäsittelykeskuksen vesienkäsittely on järjestetty siten, että puhtaat pintavedet ja alueen ulkopuoliset vedet pidetään erillään jätteistä ja kaatopaikkavesistä. Jätetäyttöalueen suotovedet johdetaan Jyväskylän Seudun puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle Nenäinniemeen. Jyväskylän Seudun puhdistamo Oy:lle johdetaan myös prosessi- ja saniteettivedet. Ympäristöpaneeli havainnoi lähialueen ympäristöä Lähialueen asukkaista on muodostettu ympäristöpaneeli, joka seuraa ja raportoi jätteenkäsittelykeskuksen aiheutta- mia häiritseviä hajuja, melua, pölyä ja roskaantumista sekä muita mahdollisia haittoja. Paneelin tulokset käsittelee ja raportoi ulkopuolinen asiantuntija. Vuonna 28 panelistien lukumäärä lisättiin 16 panelistista 2:een. Hajuhavaintojen määrä kuvataan hajuhavaintopäivinä, jolloin yksi tai useampi asukaspaneelin jäsenistä ovat kokeneet jätteenkäsittelykeskuksen toiminnasta aiheutuvia hajuhaittoja. Vastausaktiivisuus nousi hieman vuodesta 27. Vuoden 28 aikana hajuhavaintopäiviä asuinalueilla oli yhteensä 45 eli 12 päivää enemmän kuin vuonna 27. Useimmin hajuhaittaa koettiin Ylä-Myllyjärvellä. Hajuhavainnot liittyivät mm. jäteveden puhdistamon lietekuljetuksiin, paperiteollisuudesta peräisin olevien kuitusavipitoisten massojen käsittelyyn, käytöstä poistetun jätetäyttöalueen sulkemistöihin, kompostointilaitoksen jälkikypsytysvaiheen toimintoihin ja kompostointilaitoksella loppuvuodesta 28 alkaneisiin rakennustöihin, jonka aikana kompostoitavat massat jouduttiin ajamaan heti tunnelivaiheen jälkeen ulos. Kompostointilaitoksen ilmanvaihdon parantamiseen liittyvät rakennustyöt ja ongelmat jätevedenpuhdistamolla ja siten hajuhaitat lietekuljetuksissa olivat tilapäisiä. Hajuhavaintopäivien kasvuun on varmasti vaikuttanut myös panelistien määrän kasvu. Ympäristöpanelistit olivat lisäksi raportoineet liikenteen ja jätteenkäsittelykeskuksen toimintojen aiheuttamasta melusta. Melua aiheutti myös Jyväskylän kaupungin kal-

9 16 17 Määrä (kpl) liolouhoksella suoritettu kallion louhinta ja murskaus sekä murskattujen massojen siirto rakennustoimintaan. Tämä Jyväskylän kaupungin liikelaitoksen ALTEK Aluetekniikan yksikön toiminta on jatkuvaa. Vuoden aikana ajettiin myös Jyväskylässä rakenteilla olevan Jyväskylän Voima Oy:n Keljonlahden voimalaitoksen työmaalta kivilouhosta Soidenmäen louhosalueelle ja ylimääräisiä kaivumaita Mustankorkean alueelle. Myös tämä poikkeuksellinen toiminta aiheutti melua HAJUHAVAINTOPÄIVÄT ASUINALUEILLA Kerätyn kaatopaikkakaasun määrä laski Kaatopaikkakaasun talteenottojärjestelmän neljäs rakennusvaihe toteutettiin keväällä 28. Järjestelmään rakennettiin imuputkistoa noin 1 metriä lisää vanhan jo suljetun jätetäyttöalueen lakialueelle. Jätteen loppusijoituksessa syntyvät kaatopaikkakaasut johdetaan Keltinmäen lämpökeskukseen ja käytetään hyödyksi energiantuotannossa hyödynnetty energiamäärä vuonna 28 oli 16,6 GWh. Kaasun energiamäärä vastasi noin 1 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta, mikä vastaa noin 1 66 litraa kevyttä polttoöljyä vuodessa. Vuoden 28 aikana kaasukeräysjärjestelmän toimivuudesta teetettiin opinnäytetyö. Selvityksessä todettiin, että laitoksen kapasiteettia ei hyödynnetä vielä täysimittaisesti. Keskeisin tieto oli, että pumppausaseman imulinjojen aktiivisella säädöllä on kaatopaikkakaasua mahdollista saada paremmin ohjattua hyötykäyttöön. Lisäksi analysaattoreissa ja mittausjärjestelmissä todettiin paljon häiriöitä loppuvuodesta. Nämä syyt voivat olla seurausta kerätyn kaatopaikkakaasun määrän laskuun. Laitetoimittaja on aloittanut kehityshankkeen kyseisten järjestelmien toimivuuden parantamiseksi. Määrä (GWh) KERÄTYN KAATOPAIKKAKAASUN MÄÄRÄ Hyötykäyttöön ohjattu kaatopaikkakaasu Soihtupoltettu kaatopaikkakaasu Jätteenkäsittelylaitoksen oma energiankulutus Lintumääriä seurataan Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry on seurannut Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen alueella varis- ja lokkilintujen esiintymismääriä vuosina Laskennoissa lintujen yhteislukumäärät näyttäisivät lisääntyneen laskentavuosien myötä. Varis- ja lokkilintujen suhteellisia osuuksia testattiin tilastollisesti ja niiden havaittiin vaihdelleen laskennoissa vuodesta toiseen. Määrä (kpl) YHTEISYKSILÖMÄÄRÄT LASKENTAKERROITTAIN (VARIS- JA LOKKILINNUT) Ympäristötavoitteet saadaan toteutettua vuonna 29 Kuluneen vuoden aikana Mustankorkea on toiminut ympäristölupansa edellyttämällä tavalla eikä toiminnassa ole aiheutunut ympäristövahinkoja. Mustankorkean ympäristöasioiden toimenpideohjelmaa on toteutettu vuosien välisenä aikana. Mustankorkean ympäristöohjelma on ollut laaja, joten ohjelman toteuttamista jatketaan vielä vuoden 29 ajan. Vuoden 29 aikana toteutetaan ympäristöohjelman loput toimenpiteet. Jätteenkäsittelykeskuksen kattava turvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 28. Henkilöstö tullaan kouluttamaan ja perehdyttämään turvallisuussuunnitelmaan ulkopuolisen asiantuntijan johdolla vuoden 29 aikana Lokkilinnut Varislinnut Lajeittain tarkasteltuna suurin havaittu muutos ja kokonaismäärien nousua selittävä tekijä on ollut lokkilintujen lukumäärän lisääntyminen laskentojen edetessä. Keski- Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry on vertaillut laskenta-ajan määriä KSLY ry:n havaintoarkiston tietoihin ( ) ja todennut, että lukumäärät näyttäisivät kuitenkin pitkällä aikajänteellä vähentyneen. LASKENTAKERTA Valmistunutta turvallisuussuunnitelmaa tullaan hyödyntämään ohjeena myös alueella työskenteleville ulkopuolisille toimijoille. Työturvallisuutta kehitetään myös kameravalvonnan tehostamisella. Tämä kehittämishanke saadaan myös loppuun vuoden 29 aikana. Lisäksi työskentelyolosuhteiden kehittämiseen liittyvä kompostointilaitoksen ilmanvaihdon parantaminen saadaan lopullisesti päätökseen vuonna 29. Ongelmajätehuollon varastoinnin kehittäminen siirtyi alkuperäisestä toteutusvuodestaan (28) eteenpäin yhdellä vuodella. Käsittely- ja varastointitilaan on budjetoitu rahaa vuodelle 29. Ympäristöselonteon päivitystietojen vahvistamispäätös Inspecta Sertifiointi Oy on akkreditoituna todentajana (FI-V-1) tarkastanut Mustankorkea Oy:n ympäristöjärjestelmän ja vuoden 26 EMAS-selontekoon liittyvät päivitystiedot 28. Tarkastuksen perusteella on todettu , että ympäristöjärjestelmä ja päivitystiedot täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 761/21 vaatimukset

10 18 Talous Investoinnit 1 Investointeja olivat loppusijoitusalueen kaasusalaojien ja kasteluvesijärjestelmän rakentaminen, terminaalin pyöräkuormaajan hankinta, opastemerkkien asentaminen ja jälkikypsytyshallin ilmastoinnin parantaminen, joka vuodenvaihteessa oli vielä hieman kesken. Bruttoinvestoinnit vuonna 28 olivat yhteensä noin 424 euroa. 1 ta vuot 1 a vuott vuot ta Tilikauden liikevaihto oli ,15 euroa. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,47 euroa. Ympäristövelvoitteisiin kuuluvaa vanhan loppusijoitusalueen sulkemista tehtiin noin 2, ha. Kustannukset olivat 338 euroa. Ympäristönsuojeluun kuuluvia investointeja ja kuluja kohdistui vuodelle 28 yhteensä 997 euroa. Liikevaihto ja taloudellinen tulos Tilikauden liikevaihto oli ,15 euroa. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,47 euroa. ;V`iVV _~ii ZZ c`~h^iizanh i~/ Mustankorke alle tulevista hyödynnetä jätteistä än uudellee n yli puolet, Mustankorke 57 %. an jätteiden käsittelyn hyö käyttöaste nousee koko tyajan. Mustankorke an toiminna lle on ty ympäristöse rtifikaatti oso myönnettuullisesta ituksena vastavasta toim ia ja huoleht päristöstä. ia ymlaaja EMAS-ym ko tehdään päristöselon joka kolmas tevuosi. 1 ta vuot ;V`iVV _~ iizzc` ~h^iiza nhi~/ ;V`iV V _~iizz 1 a vuott Taseessa on varauduttu tiedossa oleviin ympäristölainsäädännön edellyttämiin hankkeisiin ,29 euron pakollisella varauksella. Varaus on edellisvuotta ,96 euroa suurempi. Poistoeron muutoksen ja verojen jälkeen kirjanpidollinen tulos oli ,24 euroa voitollinen. ;V`iVV _~ iizzc` TALOUDEN TUNNUSLUKUJA Liikevaihto, 1 EUR Muutos %...,5 Bruttoinvestoinnit, 1 EUR % liikevaihdosta... 4,9 Ympäristövelvoitteet Henkilöstö keskimäärin Liiketulos, 1 EUR % liikevaihdosta... 2,3 Tilikauden voitto, 1 EUR Taseen loppusumma, 1 EUR , , , , , , ,7 63 8, , , , , , , , Liikevaihto, Me... 8,6 Investoinnit, Me...,4 Ympäristövelvoitteet, Me...,3 27 7,6 2,2,6 26 6,9 1,2,3 25 7,5,6,6 24 6,8 1,2,7 23 6,8,9,8 ~h^iiza nhi~/ c`~h^i izanhi ~/

11 Keskisuomalaisten jätteenkäsittelijä käyntiosoite: Ronsuntaipaleentie 24 postiosoite: PL 22, 411 Jyväskylä puh. (14) fax. (14) Dot Design 29

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Esko Martikainen Toimitusjohtaja Mustankorkea Oy 1 Mustankorkea Oy lyhyesti Perustettu vuonna 1998 Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, jonka

Lisätiedot

EMAS. - Ympäristövuosiyhteenveto

EMAS. - Ympäristövuosiyhteenveto EMAS - Ympäristövuosiyhteenveto 10 vuotta 10 vuotta Kymmenen vuotta puhtaamman tulevaisuuden asialla Mustankorkea Oy liitettiin EMAS-rekisteriin vuonna 2004, jolloin julkaistiin jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

EMAS - Ympäristövuosiyhteenveto 2005

EMAS - Ympäristövuosiyhteenveto 2005 EMAS - Ympäristövuosiyhteenveto 2005 Mustankorkea Oy liitettiin EMAS-rekisteriin vuonna 2004, jolloin julkaistiin jätteenkäsittelykeskuksen ensimmäinen ympäristöselonteko. Tässä vuosiyhteenvedossa on kerrottu

Lisätiedot

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006 - Me mustankorkealaiset tiedostamme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja ne kohteet, joissa on vielä kehitettävää. Paljon on tehty, mutta kehitystyö on jatkuvaa, kertoo Mustankorkean palvelupäällikkö

Lisätiedot

Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO

Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO 6 5 8 mustankorkean alue 7 1. Jätteiden vastaanotto 2. Lajittelupiha 8 3. Ongelmajätteiden vastaanotto 4. Toimistorakennus 5. Pilaantuneiden

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVAN MATERIAALIKESKUKSET

MAAKUNTAKAAVAN MATERIAALIKESKUKSET MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUS, TAUSTAMUISTIO 14.10.2015/JKos MAAKUNTAKAAVAN MATERIAALIKESKUKSET Sisällys 1. Tausta... 2 2. Maakuntakaavan tarkistuksen yleisiä perusteita... 2 3. Keski-Suomen kuntien jätehuollon

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Mustankorkea JÄTTEENKÄSITTELYÄ LÄHELLÄ SINUA

Mustankorkea JÄTTEENKÄSITTELYÄ LÄHELLÄ SINUA Mustankorkea JÄTTEENKÄSITTELYÄ LÄHELLÄ SINUA Sisältö Mustankorkea Oy lyhyesti 3 1. Toimitusjohtajalta 4 2. Ajankohtaista 5 3. Mustankorkea on keskisuomalaisten jätteenkäsittelijä 6-8 4. Toimintaa ohjaa

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen 1 Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen Moskovan Duuman edustajien vierailu 21.4.2008 Pöyry-talo Vantaa 2 Suomen jätehuoltovaatimukset perustuvat EU:n jätelainsäädäntöön Suomen lainsäädäntöä

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Oulun läänin jätesuunnitelman

Oulun läänin jätesuunnitelman Oulun läänin jätesuunnitelman Jätesuunnitelma on jätelain velvoitteita Jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. (jätelaki

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVAN MATERIAALIKESKUKSET

MAAKUNTAKAAVAN MATERIAALIKESKUKSET MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUS, TAUSTAMUISTIO 18.3.2016/JKos Muistiota päivitetään/tarkennetaan valmistelun edetessä MAAKUNTAKAAVAN MATERIAALIKESKUKSET Sisällys 1. Tausta... 2 2. Maakuntakaavan tarkistuksen

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Toimitusjohtaja Jarmo Kemppainen MAAMERKKI OY Toimialat Pohjarakentamiseen liittyvät: q Maarakennus q Louhinta q Tukiseinät q Betonointi q Paalutus q Ympäristörakentaminen

Lisätiedot

Mustankorkea Oy: Jätteestä bioenergiaa

Mustankorkea Oy: Jätteestä bioenergiaa Mustankorkea Oy: Jätteestä bioenergiaa Mustankorkea Oy Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö Perustettu v. 1998 Omistajat: Jyväskylän kaupunki Laukaan ja Muuramen kunnat Em. Lisäksi 9 asiakaskuntaa N. 200

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Rakentamisen jätteet Itä-Suomen jätesuunnitelmassa

Rakentamisen jätteet Itä-Suomen jätesuunnitelmassa Rakentamisen jätteet Itä-Suomen jätesuunnitelmassa Kokoeko-seminaari Hyvät rakennuskäytännöt jätteet ja hyötykäyttö Kuopiossa 11.2.2010 Taustaa, ELY-keskus, valtakunnalliset tavoitteet Nykytilanteesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2016

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2016 HSY:n jätehuollon vuositilasto 216 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 Tähteistä tuotteiksi Kompostoinnilla kestävää kehitystä.

VUOSIKERTOMUS 2011 Tähteistä tuotteiksi Kompostoinnilla kestävää kehitystä. VUOSIKERTOMUS 2011 Tähteistä tuotteiksi Kompostoinnilla kestävää kehitystä. 1 1. Mustankorkea Oy lyhyesti Sisältö 1. Mustankorkea Oy lyhyesti 2 2. Sana toimitusjohtajalta 3 3. Ajankohtaista 5 4. Mustankorkea

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Parasta jätehuoltoa puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi facebook, Kurre Kainuulainen Eloperäisen jätteen (lietteet, biojätteet)

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus

Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus Taustaa Tamperelainen jätteenkäsittelytoimintaan sekä purku urakointiin erikoistunut Toivonen Yhtiöt Oy suunnittelee jätteenkäsittelykeskusta Ruoveden Vinsanvuoreen

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Maan viidenneksi suurin jätelaitos

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Orgaanisen jätteen hyödyntämisen vaihtoehdot materiana ja energiana, Jokioinen 16.11.2010, Biolaitosyhdistys Risto Saarinen,

Lisätiedot

Envor Group - historiikki

Envor Group - historiikki Video lyhyt Video pitkä Envor Group - historiikki Envor Recycling Oy perustettu 1964 Metallien ja lasin kierrätys sekä rautakauppa Envor Processing Oy perustettu 1979 Kierrätysjakeiden jatkokäsittely ja

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Ekotukikoulutus Minna Partti HSY

Ekotukikoulutus Minna Partti HSY Jätehuollon uudet tuulet: Jätevoimala korvaa kaatopaikan, ei kierrätystä! Ekotukikoulutus Minna Partti HSY Jätteen hyödyntäminen lisääntyy merkittävästi Ajankohtaista jätehuollossa Vantaan Energian jätevoimala

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot 19.8.2014 Patrik Jalonen 1 TSJ Kuntien omistama osakeyhtiö - hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon suunnittelu- ja

Lisätiedot

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Osakeyhtiö perustettu 1.1.2015, sitä ennen liikelaitoksena vuodesta 1995 Oulun kaupungin 100 %:sti omistama

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2017 alkaen 1 PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ

VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ FCG Planeko Oy Naantalin kaupunki VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ Raportti 141-D3325 24.9.2009 FCG Planeko Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 24.9.2009 1 Yleistä... 1 2 Kohteet... 1 2.1 Yhdyskuntajätteen

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen 1/6 KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen Aukioloajat ma pe 7.00 20.00 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Laskutus puh. 010 841 1804 Jäteneuvonta puh. 010

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

Jätteiden hallinta ja käsittely

Jätteiden hallinta ja käsittely Jätteiden hallinta ja käsittely Opintomoniste 1. Suomen yhdyskuntajätehuolto 1.1 Yhdyskuntajätteiden määrä ja ominaisuudet Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Kaatopaikkakelpoisuus Jätelainsäädäntö VNa 202/2006: mm. prosessinkulku, raja-arvot suolojen liukoisuuksille..

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

Emas-raportti 2007 Nokian-tehdas

Emas-raportti 2007 Nokian-tehdas Emas-raportti 27 Nokian-tehdas DNV Certification Oy Ab, FI-V-2, on akkreditoituna tarkastajana todentanut 7.5.28, että Nokian Renkaat Oyj:n ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteon päivitystiedot 27 täyttävät

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Pirkanmaan ELY-keskus 1 ESITYS Kuntavastuullisen sekajätteen energiana hyödyntämisen

Lisätiedot

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuiltapäivä 2016 Tampere-talo 3.11.2016 Teemu Virtanen Johtava tuottajavastuuvalvoja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.10.2016 Pakkaukset

Lisätiedot

Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 8.8.2006 Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 19362 MUSTANKORKEA OY JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 8.8.2006

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella Pääkaupunkiseudun jätehuolto- ja energiaratkaisut 1 hanke 2002-2007 YTV:n hallitus hyväksyi strategian 1/2002 Osa YTV:n jätehuoltostrategiaa Tavoitteena on syntyvän jätemäärän väheneminen vuoteen 2007

Lisätiedot

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Raportit ja

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun.

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 1 (5) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 18.12.2012 15 Voimaantulo 1.1.2013 1 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasuteknoloia On ympäristö- ja eneriateknoloiaa Vertailtava muihin saman alan teknoloioihin / menetelmiin:

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

Kierrätystä, uusia tuotteita ja yhteistyötä kiertotalouden esimerkkejä CIRCWASTE-hankkeesta

Kierrätystä, uusia tuotteita ja yhteistyötä kiertotalouden esimerkkejä CIRCWASTE-hankkeesta Kierrätystä, uusia tuotteita ja yhteistyötä kiertotalouden esimerkkejä CIRCWASTE-hankkeesta Jätehuoltopäivät 3.10.2017 Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus SYKE Tuuli Myllymaa, SYKE 3.10.2017 1 Mitä on

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 12.2.2014 1 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 Voimassa 1.6.2013

Lisätiedot