E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti"

Transkriptio

1 E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012

2 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti Raportin nimi E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Opettajat tai ohjaajat Tanja Vesala-Varttala Aloitusvuosi 2007 Sivu- ja liitesivumäärä Työn toimeksiantaja on Finanssialan Keskusliitto (FK). FK on finanssialan yhtiöiden toimialajärjestö, jonka tavoitteena on turvata jäsenyhtiöilleen hyvä toimintaympäristö, toimivat finanssimarkkinat ja tehokas maksujenvälitysjärjestelmä. FK:n tavoitteena on saada kuluttajat siirtymään enenevissä määrin e-laskun käyttäjiksi. Etenkin kotimaisen suoraveloitussopimuksen käyttäjät pyritään ohjaamaan e-laskun käyttöön ennen kotimaisen suoraveloituksen poistumista vuonna E-laskujen käyttöönotto onkin lisääntynyt, kun tarkastellaan kaikkia ikäryhmiä, mutta ongelmakohdaksi ovat paljastuneet vuotiaat nuoret kuluttajat. Tämän tutkimuksen tavoitteena on etsiä keinoja, joilla nuoria voidaan motivoida siirtymään e-laskutuksen pariin. Tutkimus on toteutettu pääosin kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Tutkimusta varten haastateltiin kuutta nuorta kuluttajaa teemahaastatteluiden avulla touko-kesäkuussa Lisäksi tehtiin lähtötilannetta kartoittava kvantitatiivinen verkkokysely sekä kolme e-laskun käyttöönottotestiä. Tutkimustulokset osoittavat, että nykyinen viestintä e-laskusta ei tavoita useimpia nuoria lainkaan. Tämän vuoksi nuoret epäröivät siirtyä palvelun käyttäjiksi. Lisäksi tiedon puute aiheuttaa väärinymmärryksiä koskien palvelun luonnetta. Nuoret eivät myöskään koe tarpeelliseksi siirtyä e-laskuun, koska nykyisestä maksutavasta ei koidu liikaa vaivaa. Nuoret eivät koe palvelun käyttöönotossa olevan teknisiä esteitä ja palvelua jo käyttävät nuoret ovat siihen hyvin tyytyväisiä. E-laskusta tiedottamiseen tarvittaisiin runsaasti lisää volyymia ja aihe kaipaa selkeästi enemmän näkyvyyttä kanavilla, joita nuoret seuraavat. Tiedottamisessa tulisi keskittyä e-laskun hyötyihin. Nuoret tulisi e-laskusta tiedottaessa erottaa selkeästi omaksi segmentikseen, jotta voitaisiin löytää oikeat keinot heidän tavoittamisekseen. FK:n kannattaa tulevassa viestinnässään valita kokonaan oma lähestymistapa nuorten kuluttajien kiinnostuksen herättämiseksi ja keskittää mainontaa kanaviin, jotka tavoittavat kyseisen kohderyhmän. Asiasanat e-lasku, viestintä, palvelukokemus

3 Abstract Business Authors Miikael Gatenland, Iina Kivilahti The title of thesis Communicating the adoption of e-invoicing to young consumers Supervisor(s) Tanja Vesala-Varttala Year of entry 2007 Number of pages and appendices The study was commissioned by the Federation of Finnish Financial Services (FFI). The FFI is a trade body for financial companies. Their objective is to secure a smooth operating environment, a well-functioning financial market and effective payment systems. The FFI aims to direct consumers increasingly to become e-invoice users. In particular, the users of domestic direct debiting should be directed to the use of e-invoices before direct debiting is discontinued in Generally, the use of e-invoices has been increasing. However, consumers between the ages of 18 and 28 have turned out to be less interested in e-invoices than expected. The purpose of this study was to find ways to motivate young people to switch to e- invoices. The study was mainly carried out by using a qualitative research method. Six young consumers were interviewed in May and June Moreover, an analysis of the initial situation was carried out with a quantitative web-based survey. In addition, three e-invoice user tests were carried out to find possible technical obstacles. The results show that the present communication on e-invoices does not reach most of the young consumers. This raises uncertainty in them when it comes to adopting the service and leads to misunderstandings concerning the nature of the service. In addition, young consumers do not consider e-invoices a necessity because the current payment method does not require too much effort. However, young consumers do not experience technical barriers in the introduction of the service. Young users are also very pleased with the service. Communication regarding e-invoices needs a lot more volume and the subject needs more visibility in the channels that young consumers are following. Communication should focus on the benefits of e-invoices. Young consumers should also be clearly identified as a separate segment in order to find the right medium to reach them. In their future communication, the FFI should choose a designated approach to young consumers and focus on the advertising channels that reach the target group. Key words e-invoice, communication, service experience

4 Sisällys 1 Johdanto Uuteen palveluun ohjaaminen Muutoksesta viestiminen Sidosryhmäviestinnän periaatteet ja keinot Viestinnällä vaikuttaminen Uuden palvelun promotointi Viestintäprosessi Viestinnän vaikutukset Viestinnän sisältö Palvelukokemus uuden palvelun käyttöönotossa Palvelukokemus Palvelun laatu Kuluttajan tyytyväisyys palveluun Kuluttajan odotukset palvelusta Uusi palvelu ja mielikuvat Mielikuvat Ennakkoasenteet ja mielikuvan syntyminen Asenne ja käyttäytyminen Tutkimuksen toteutus Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen osuus tutkimuksessa Analyysi ja tulokset E-kyselyn tulokset Haastattelutulokset Nuorten suhtautuminen e-laskuun E-laskusta viestimisen nykytila Nuorten kokemuksia palvelun käytöstä Muutoksesta viestiminen nuorille Käyttöönottokokemukset Pohdinta Yhteenveto tuloksista... 38

5 7.2 Kehittämisehdotukset Jatkotutkimusideat Tutkimuksen luotettavuus Oma arvio Lähteet Liitteet Liite 1. E-kysely ja saate Liite 2. Haastattelurunko... 47

6 1 Johdanto Vuonna 2008 euromaissa aloitettiin siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen eli SEPA:an. Muutosta toteutetaan siirtymävaiheittain ja viime vuoden loppuun mennessä siirryttiin tilisiirroissa SEPA-järjestelmään. Järjestelmään siirtyminen tarkoittaa myös suomalaisen suoraveloituksen loppumista, mikä tapahtuu vuoden 2014 alkupuolella. Suomessa pankit ja laskuttajat suosittelevat kotimaisen suoraveloituksen tilalle e-laskua. E-lasku on sähköinen lasku, joka on syntynyt pankkien yhteistyön tuloksena. E-lasku vastaanotetaan omaan verkkopankkiin, josta se käydään hyväksymässä maksettavaksi. E-laskun etuihin kuuluvat turvallisuus, edullisuus ja helppokäyttöisyys. Lisäksi e-lasku on helppo arkistoida omaan verkkopankkiin. Kun entinen suoraveloitus oli käytännössä asiakkaan antama tilinkäyttövaltuutus laskuttavalle yritykselle, on e-lasku pankin tarjoama palvelu, jonka laskuttava yritys on ottanut käyttöönsä. Pankin välityksellä yritys tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden vastaanottaa lasku omaan verkkopankkiinsa, josta asiakkaan on yksinkertaista hyväksyä se maksettavaksi. Finanssialan Keskusliiton, joka toimii tämän opinnäytetyön toimeksiantajana, tavoitteena on saada ihmiset vaihtamaan enenevissä määrin nykyiset kotimaiset suoraveloitukset e-laskuiksi ennen siirtymäajan loppumista vuonna E-laskujen käyttöönotto onkin lisääntynyt, kun tarkastellaan kaikkia ikäryhmiä, mutta ongelmakohdaksi ovat paljastuneet vuotiaat nuoret asiakkaat. Heidän kohdallaan suoraveloitussopimusten määrä on kasvussa. On siis suunniteltava tapa tavoittaa nuoret kuluttajat. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on etsiä keinoja, joilla nuoria voidaan motivoida siirtymään e-laskutuksen pariin. Tutkimuksen tuloksena ehdotetaan tehokkaita ja nuoria motivoivia tapoja viestiä muutoksesta, jonka asiakas kokee siirtyessään toisesta laskujen maksutavasta e-laskutukseen. Työn päätutkimusongelma on: Mitä e-laskun käyttöönoton esteitä nuorilla on ja miten niitä voidaan poistaa? 1

7 Alaongelmat ovat: 1. Miten nuoret suhtautuvat e-laskuun? 2. Miten e-laskusta tällä hetkellä viestitään nuorille? 3. Miten nuoret kokevat palvelun käytön? 4. Kuinka viestiä muutoksesta nuorille tehokkaasti ja motivoivasti? Kyselyiden, haastatteluiden ja palvelun käyttötestausten avulla kartoitetaan nuorten kokemia esteitä e-laskuun siirtymisessä sekä heidän kokemuksiaan e-laskutuksen viestinnästä. Näiden pohjalta pyritään löytämään ratkaisuja käyttöönoton esteiden poistamiseksi sekä viestinnän tehostamiseksi. Saadut tulokset yksilöivät syitä, miksi nuoret eivät ota e-laskua käyttöönsä. Kysymyksessä voi olla esimerkiksi viestinnälliset ongelmat, motivointi, asenteet tai tekniset hidasteet. Ongelmakohtien löytäminen edesauttaa oikeanlaisen viestintätavan kehittämisessä ja kampanjan suunnittelussa. Tehokkaalla ja motivoivalla viestinnällä voidaan saada mahdollisimman suuri osa kohderyhmästä siirtymään uuden palvelun käyttöön jo siirtymäajan aikana. 2

8 2 Uuteen palveluun ohjaaminen Siirtymisessä e-laskun käyttäjäksi, kuluttaja joutuu vaihtamaan vanhaa tapaansa toimia laskuja maksaessa. Jotta kuluttaja on halukas kokeilemaan uutta palvelua, on herätettävä hänen mielenkiintonsa ja ohjattava hänet uuden palvelun piiriin. On tärkeää viestiä kuluttajalle oikein, jotta hänen mielenkiintonsa saadaan heräämään ja motivoida häntä, että päätös uuteen vaihtamisesta on lopullinen. 2.1 Muutoksesta viestiminen Muutos on siirtymistä tilasta tai tilanteesta toiseen. Usein muutos vaatii vanhoista ajattelumalleista luopumista ja uuden omaksumista. Palveluihin ja tuotteisiin liittyvistä rutiininomaisista muutoksista selvitään yleensä näkyvällä informoinnilla, jolloin voidaan puhua muutostiedottamisesta. Kokemus muutoksesta voi olla miellyttävä tai ahdistava. Kokemukseen voidaan vaikuttaa viestinnän avulla. (Juholin 2009, 320) 2.2 Sidosryhmäviestinnän periaatteet ja keinot Sidosryhmä on ryhmä tai yksilö, joka vaikuttaa organisaation tavoitteiden saavuttamiseen tai johon organisaation tavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa. Sidosryhmät nähdään olevan organisaation ympärillä eli toisin sanoen ne ovat ulkoisia sidosryhmiä. Toisaalta organisaation voidaan nähdä olevan olemassa sidosryhmiensä kautta eli olevan sidosryhmäorganisaatio. (Kujala & Kuvaja , 60) Kohderyhmä on joukko ihmisiä, joilla on joku yhdistävä tekijä. Tämä tekijä voi olla esimerkiksi ikä, sukupuoli, ammatti, harrastus jne. Kohderyhmät ovat tärkeitä organisaatiolle muun muassa yhteydenpidon kannalta. Esimerkiksi jakamalla kuluttajat iän mukaan kohderyhmiin, pystytään markkinointia kohdistamaan ikäryhmille sopivalla tavalla. (Suomen mediaopas 2011) Yritys tai organisaatio voi tehostaa viestintäänsä jaottelemalla kuluttajia sidos- ja kohderyhmiin. Jaottelun avulla viestintä voidaan suunnata juuri tietylle ryhmälle ja näin ollen kuluttajan kiinnostus asiasta saadaan tehokkaammin herätettyä. (Juholin 2009, ) 3

9 Sidosryhmäviestinnän viestintätarpeiden määrittely aloitetaan kysymällä miksi. Tarkoituksena on tarkastella, mikä on eri ryhmien suhde omaan yhteisöön ja mistä syystä ne haluavat tai tarvitsevat tietoa tai haluavat olla vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa. Joidenkin ryhmien kohdalla vastaus on selvä, esimerkiksi asiakkaat tarvitsevat tietoa tuotteista ja palveluista hankintapäätöstensä vuoksi. (Juholin 2009, ) Toinen sidosryhmäviestinnän kysymys on mitä, ja se koskee sisältöjä. On tärkeää löytää oikea määrä oikeaa tietoa palvelemaan tietyn ryhmän tarpeita. Kohderyhmää on turha tukehduttaa liialla tai ryhmän tarpeita ajatellen turhalla tiedolla, on kuitenkin yhtä väärin jättää kohderyhmä epätietoiseksi sitä koskevista tai kiinnostavista tiedoista. Yhteydenpito voi olla jatkuvasti tai tilannekohtaisesti päivittäisviestintää tai harvemmin tapahtuvaa viestintää joka koskee esimerkiksi suuria hankkeita. (Juholin 2009, ) Sidosryhmiä koskevia asioita voi syntyä yhteisön oman toiminnan seurauksena sekä ympäristön vaikutuksesta. Tapahtumia tulisi ennakoida niin, että keskeiset sidosryhmät saavat tiedon ensimmäisenä. Näin yhteisö pääsee itse viestimään tapahtumista sidosryhmilleen ensimmäisenä. (Juholin 2009, ) Kolmas kysymys on miten, ja se koskee keinoja ja foorumeita. Yrityksillä ja yhteisöillä on tarvetta monenlaiseen viestintään ja myös useita keinoja viestinnän toteutukseen. (Juholin 2009, ) Asiakas- ja sidosryhmäviestinnän suoria keinoja ovat mm. henkilökohtainen yhteydenpito, pienryhmätilaisuudet ja avointen ovien päivät. Välillisiä keinoja ovat mm. verkkoviestintä eri muodoissaan, tiedotteet, esitteet, mainonta ja mediajulkisuus. Viestinnän suunnittelun tavoitteena on löytää optimaaliset keinot kaikille ryhmille. (Juholin 2009, ) Sidosryhmäviestinnän kustannusten ja etujen suhdetta punnitaan nykyisin tarkasti. Sitä varten sidosryhmät asetetaan tärkeysjärjestykseen. Kaikkein tärkeimpiin ryhmiin pyritään pitämään henkilökohtaista yhteyttä, vähemmän tärkeisiin ryhmiin ollaan yhteydessä verkkoviestinnän keinoin. Jos ryhmät ovat suuria, täytyy niiden tavoittamiseksi löytää keinoja, joiden sisällöt voidaan itse määrittää. (Juholin 2009, ) 4

10 2.3 Viestinnällä vaikuttaminen Vaikuttaminen prosessina pyrkii yksilön tai ryhmän asenteiden, mielipiteiden tai käyttäytymisen muuttamiseen. Sillä pyritään aktivoimaan osapuolta tekemään jotain, ottamaan kantaa tai pohtimaan asiaa. Ihmisen käyttäytymisen muuttuminen tapahtuu pitkällä aikavälillä, jos kyse on hänen omasta tahdostaan tehdä niin, tai lyhyellä aikavälillä, jos hänen on pakko tehdä niin. Parhaiten muutoksen halu saadaan syttymään silloin kun viestijä pystyy samaistumaan vastaanottajan asemaan. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 42) Viestijän pitää tuntea vastuuntuntoa vaikuttamisestaan. Vaikuttamisen pitää olla vastuullista eli vaikuttamisen kohde vakuuttuu järkiperäisesti ja eettisesti. Informaation, jolla vastaanottaja vakuutetaan, ei saa olla väritettyä tai puutteellista. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 42) Vaikuttamiseen kuuluu neljä elementtiä: uskottavuus, vastaanottajan ymmärtäminen, selkeä argumentointi sekä viestinnän tehokkuus. Uskottavuus syntyy viestijästä, kuten imagosta ja asemasta. Vastaanottajan ymmärtämien puolestaan taito tunnistaa vastaanottaja ja kohdistaa viestintä juuri heille. Argumentointi sisältää väitteen, perustelun sekä taustaoletuksen. Vastaanottaja pyritään saamaan uskomaan väite. Tätä varten on syy, miksi väite tulisi uskoa eli perustelu. Vastaanottajan taustaoletukset puolestaan ovat seikkoja sekä mielipiteitä, joita hänellä on asiasta ennestään. Viestinnän tehokkuuteen vaikuttaa viestin selkeys, ymmärrettävyys sekä viestin läpimenoon vaikuttavien mahdollisten häiriötekijöiden vähentäminen. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 43) Viestinnällä vaikuttamisen tavoitteet voidaan jaotella kolmeen eri ryhmään: vahvistavaan, aktivoivaan sekä asenteita muuttavaan vaikuttamiseen. Vahvistamisella tarkoitetaan nykyisen olotilan vahvistamista. Nuoret kuluttajat ovat oppineet tietokoneiden ja verkkopalveluiden käytön jo hyvin varhain, tätä olotilaa voidaan viestinnällä vahvistaa, jotta he käyttäisivät näitä taitojaan myös ottamalla käyttöön e-laskun. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 43) 5

11 Viestinnällä voidaan pyrkiä aktivoimaan kuluttaja muuttamaan käyttäytymismalliaan. Kokonaan uuden käyttäytymismallin luominen voi olla helppo, jos kuluttajalla ei ole vielä kielteisiä kokemuksia asiasta. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 44) E-laskun käyttöönotossa tulisi viestinnällä herätellä nuorten kuluttajien kokeilunhalua e-laskun suhteen, ja näin aktivoida heitä kokeilemaan uutta palvelua. Asenteen muuttaminen puolestaan vaatii viestinnältä eniten. Pinttyneet asenteen kuluttajien mielissä voi vaatia useita viestejä ja näiden yhteisvaikutusta ennen kuin tuloksia saadaan. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 44) Nuorten kuluttajien asenteet laskujen maksamiseen eivät välttämättä ole vielä kovin pinttyneitä, koska laskuja ei välttämättä ole itse joutunut maksamaan vielä kovin montaa vuotta. Mitä aiemmin nuorten kuluttajien asennetta päästään viestinnällä muuttamaan, sitä parempi on lopputulos. 2.4 Uuden palvelun promotointi Palveluilla on useita ominaisuuksia, jotka vaikuttavat niistä viestimiseen ja niiden promotointiin. Nämä ominaisuudet liittyvät suoraan palveluiden luonteeseen eli aineettomuuteen ja samanaikaisuuteen. Palvelut ovat aina ainakin joltain osin aineettomia, mikä vaikeuttaa kuluttajien kykyyn arvioida palveluja ennen niiden käyttöä. Kuluttajat pyrkivät kuitenkin tekemään arvion palvelusta ennen sen käyttöön siirtymistä. Siksi palveluista viestimisen pitäisi tarjota visuaalisia vinkkejä, jotka heijastuvat kuluttajien tarpeisiin. Toinen tapa, jolla kuluttajat arvioivat palvelua, on informaatio muiden kuluttajien kokemuksista. Koska palvelussa tuotanto ja kuluttaminen tapahtuvat yhdenaikaisesti, on palvelutapahtuma osa viestintää. Siksi visuaalisten piirteiden suunnittelu on tärkeää. Nämä ominaisuudet huomioonottaen voidaan tarkastella viestinnän perusmalleja. (Van Looy, Gemmel & Van Dierdonck. 2008, 74-75) 2.5 Viestintäprosessi Viestintäprosessin perusmalli on esitelty kuvassa (ks. kuvio 1), viestintä vaatii lähettäjän ja vastaanottajan. Lähettäjä pyrkii viestillä vakuuttamaan vastaanottajan, joka on tietty kohderyhmä. Ensimmäinen vaihe on muuttaa ideat sanoiksi, ääniksi ja kuviksi. Tästä muodostuu viesti, joka lähetetään useiden medioiden läpi. Mediat ovat viestintäkanavia, 6

12 jotka voivat olla suunnattu yksittäisille henkilöille tai massalle. Kun viesti on vastaanotettu, vastaanottaja pyrkii sisäistämään viestin tarkoituksen. Kohderyhmät ovat yksilöitä, ryhmiä yksilöitä sekä organisaatioita, jotka vaikuttavat kuluttajien päätöksiin. Ryhmiä voidaan erotella seuraavasti: 1. Jäsenryhmät, kuten tietyn pankin asiakkaat ja ei-jäsenryhmät, kuten toisen pankin asiakkaat, jonka asiakas kohdeyksilö ei ole. 2. Positiiviset ryhmät, jotka tarjoavat esimerkkiä ja negatiiviset ryhmät joiden mallia ei seurata tai jopa pyritään välttämään. (Van Looy, Gemmel & Van Dierdonck. 2008, 76-77) Kuka? Mitä viestii? Mikä tarkoittaa? Kenelle? Vastaanottaja Lähettäjä koodaus Viesti Media dekoodaus Mielipidejohtajat Vastaanottaja Vastaanottaja Melu Palaute Vastaus Kuvio 1. Viestintäprosessin perusmalli (Van Looy, Gemmel & Van Dierdonck. 2008, 76) Kampanjat tulisi suunnata molemmille ryhmille. Ryhmät, jotka omaksuvat uudet palvelut varhain ja toimivat innovaattoreina, voivat tuoda esille uuden palvelun ja esimerkil- 7

13 lään edesauttaa muiden kuluttajien vakuuttamisessa palvelun käyttöönottoon. Prosessia voi häiritä melu, joka voi aiheuttaa häiriötä lähettäjän ja vastaanottajan välillä. (Van Looy, Gemmel & Van Dierdonck. 2008, 76-77) Viestinnän vaikutukset Viestinnän tarkoitus on aina saada aikaan jonkinlainen vaikutus. Useimmat mallit olettavat viestinnällä olevan kolme vaihetta; kognitiivinen, tunteisiin vetoava ja käytökseen liittyvä vaihe. (Van Looy, Gemmel & Van Dierdonck. 2008, 77) Kognitiivisen vaiheen kautta kuluttaja tulee tietoiseksi palvelusta ja tutustuu siihen. Tunteisiin vetoava vaihe auttaa kuluttajaa muodostamaan positiivisen mielikuvan palvelusta. Käytökseen liittyvä vaihe saa kuluttajan kokeilemaan palvelua ja sopeutumaan sen käyttöön. Kuluttajien oletetaan tekevän päätöksensä vaiheittain. Markkinoija voi ohjata kuluttajaa päätöksen tekoon viestimällä oikein näissä vaiheissa. (Van Looy, Gemmel & Van Dierdonck. 2008, 77) Tietoisuus Tuntemus Mieltymys Etusija Varmuus Hankinta Kuvio 2. Lavidgen ja Steinerin 6-vaiheinenmalli kuluttajan omaksumisprosessiin (Van Looy, Gemmel & Van Dierdonck. 2008, 77) Lavidgen ja Steinerin mallissa (ks. Kuvio 2) kuvataan kuluttajan vaiheet omaksumisprosessissa, kuten esimerkiksi uuden palvelun hankinnassa. Ensimmäisessä vaiheessa kuluttaja tulee tietoiseksi uudesta palvelusta. Tässä vaiheessa hän tunnistaa kuullessaan esimerkiksi palvelun nimen. Seuraavaksi kuluttajan tuntemus palvelusta kasvaa, hän pystyy luokittelemaan palvelua ja yhdistämään siihen tunnusmerkkejä ja hyötyjä. Tämän 8

14 jälkeen kuluttajalle syntyy myönteisiä asenteita palvelusta ja hän tuntee sen mieluisaksi. Kuluttaja alkaa verrata sitä muihin palveluihin ja nostaa tämän palvelun etusijalle näihin nähden. Kuluttajalle kehittyy vahva käsitys siitä, että hän haluaa juuri tämän palvelun, eikä mitään muuta vastaavaa. Viimeisessä vaiheessa kuluttaja hankkii palvelun käyttöönsä. (Van Looy, Gemmel & Van Dierdonck. 2008, 77) Viestinnän sisältö Viestintä tarvitsee sisällön; mitä lähempänä sisältö on kuluttajan tarpeita, sitä tehokkaampaa se on. Kuluttajan tarpeet luovat pohjan promootion suunnittelulle. On tärkeää pohtia, mikä motivoi ja millaisin vihjein kuluttaja saadaan ottamaan palvelun käyttöönsä. Näitä asioita ei voi tietää ilman, että tiedetään kuluttajan tarpeet. Ihmisiä eivät motivoi pelkästään negatiiviset asiantilat (eli kun he haluavat jonkun palvelun parantavan jonkin negatiiviseksi koetun asian), vaan ihmiset etsivät myös mielihyvää sekä ilonaiheita. Tämä jakaa motiivit kahteen eri kategoriaan tiedottaviin (informational) ja uudistaviin (transformational) motiiveihin. Tiedottavat motiivit ovat negatiivissävytteisiä ja uudistavat motiivit puolestaan positiivissävytteisiä. (Van Looy, Gemmel & Van Dierdonck. 2008, 80-82) Tavanomainen Uudistava Negatiivissävytteinen Positiivissävytteinen Ongelman ratkaiseminen Ongelman ehkäiseminen Vakaan tilan ylläpitäminen Tutkiminen Nauttiminen 9

15 Kuvio 3. Negatiivisten ja positiivisten hankitamotiivien erottelu (Van Looy, Gemmel & Van Dierdonck. 2008, 80) Saman palvelun hankintapäätöksen voi yksi kuluttaja perustaa negatiivissävytteisiin motiiveihin ja toinen puolestaan positiivissävytteisiin motiiveihin. Tähän vaikuttavat kuluttajan persoona (mielenkiinnon kohteet, arvot, minäkäsitys, jne.), henkilökohtainen konteksti (perhe- ja/tai ammatillinen tilanne, ympäristötekijät, jne.) ja markkinoiden dynaamisuus (saatavilla olevat brändit, markkinointiviestintä, muiden kuluttajien suositukset, jne.). (Van Looy, Gemmel & Van Dierdonck. 2008, 80-82) Esimerkiksi e-laskua käyttöön otettaessa ongelmanratkaisu ja ehkäiseminen sopivat motiiviksi kiireiselle kuluttajalle, jolla ei ole aikaa. Vakaan tilan ylläpitäminen puolestaan on neutraali motiivi: laskut täytyy joka tapauksessa maksaa, joten e-lasku on siihen käypä vaihtoehto. Tutkiminen ja nauttiminen puolestaan ovat selvästi positiivissävytteisiä motiiveja: halutaan kokeilla uutta mielenkiintoista palvelua, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja ominaisuuksia laskujen maksuun. 10

16 3 Palvelukokemus uuden palvelun käyttöönotossa 3.1 Palvelukokemus Palvelun hyvyys tai huonous perustuu loppujen lopuksi kuluttajan kokemukseen palvelun käytöstä, toisin sanoen palvelukokemukseen. Palvelukokemus muodostuu kuluttajalle palvelun käytön aikana olevasta tunteesta, johon heijastetaan palveluun kohdistuneita odotuksia ja havaintoja. Palvelukokemus on olennainen osa onnistunutta palvelua, ja tähän liittyvät oleellisesti palvelun laatu, kuluttajan tyytyväisyys siihen sekä odotukset palvelusta. (Rissanen 2005, 17) Palvelun laatu Palveluiden laadun määritteleminen on paljon työläämpää kuin fyysisten tuotteiden. Kuluttaja odottaa käyttämiltään palveluilta korkeaa laatua. Palvelun laatuajattelu pitääkin muodostaa asiakkaan odotusten sekä hänen palvelukokemuksen pohjalle. Palvelulla tuotetaan kuluttajalle lisäarvoa, joka voidaan luovuttaa tai muulla tavoin siirtää kuluttajan hyväksi. (Rissanen 2005, 214) Se, millainen laatuodotus kuluttajalla on palvelusta, vaihtelee paljon. Kuluttaja odottaa kuitenkin palvelun ydinosalta ainakin kohtuullista laatutasoa. Palvelun lievealueiden osalta kuluttaja ei ole niinkään tarkka, kunhan palvelu kokonaisuudessaan nousee positiiviselle tasolle. (Rissanen 2005, 215) Ylikosken (1997, 90 92) mukaan palvelun laadun arvioinnissa kuluttaja toimii anturina ja mittarina ja arvioi laatua kymmenen eri tekijän perusteella. Ensimmäinen tekijä on luotettavuus, jossa palvelu tuotetaan kuluttajalle tottuneesti ja moitteettomasti. Tämä luo kuluttajalle kuvan tuottajan asianhallinnasta ja siitä, että palvelun tuottaja on sanansa mittainen. Reagointialttius tarkoittaa valmiutta ja halukkuutta palvella asiakasta. Tällöin palvelu on jouhevaa ja asiakas pääsee nauttimaan palvelun tuloksista nopeasti. E- laskun kohdalla tämä toteutuu etenkin nopeassa käyttöönotossa. Pätevyyden kriteerissä palvelun tuottajalla on tiedot ja ammattitaito tarjoamastaan palvelusta. 11

17 Saavutettavuus on hyvä, kun kuluttajan on helppo saavuttaa palvelu. Asiakkaan on helppoa ja vaivatonta löytää palvelu, kuten e-lasku, verkosta. Kohteliaisuus tarkoittaa sitä, että palvelun tuottajan tai itse palvelun ulkoasu viestii kuluttajalle huomaavaisuutta, arvostusta ja kunnioitusta. Etenkin e-laskun kohdalla, kun on kyse pankkiasioiden hoitamisesta, on tärkeää että palvelun ulkoasu on asiallinen ja neutraali. Viestinnän selkeys ja laadukkuus auttavat kuluttajaa ymmärtämään viestit palvelusta. Viestinnän täytyy myös soveltua kaikille kuluttajaryhmille. Viestintää voidaan tietysti kohdentaa eri ryhmillä niille soveltuvalla tavalla. (Ylikoski 1997, 90 92) Uskottavuus on tärkeä kriteeri etenkin, kun kyse on esimerkiksi pankkiasioista. Kuluttajan tulee uskoa, että palvelun tuottaja ajaa rehellisesti hänen etuaan. Vaikuttavia tekijöitä ovat myös palvelun tuottajan imago, nimi sekä tapa, jolla palvelua markkinoidaan kuluttajalle. Kuluttaja haluaa kokea palvelun käytön turvalliseksi. Palvelun luottamuksellisuus on iso osa kuluttajan turvallisuuden tunnetta. Kuten edellinenkin, myös tämä korostuu kun kyseessä on kuluttajan pankkiasiat. Palveluntuottajan tulee tunnistaa kuluttajan tarpeet ja ymmärtää ne, jotta pystyy syventämään ja varmistamaan kuluttajan palveluntarvetta. Viimeinen kriteeri, johon kuluttaja kiinnittää huomiota palvelun laatua arvioidessaan, on palveluympäristö eli palvelun visuaalisuus ja muu ulosanti. (Ylikoski 1997, 90-92) E-laskun kohdalla tämän tulee olla tarkkaan harkittua ja hyvän maun mukaista. Ylikosken mukaan tutkijat Parasurama, Zeithaml ja Berry ovat supistaneet edellä mainitut laadun kymmenen kriteeriä viiteen. Ensimmäinen kriteeri on palveluympäristö, joka on palvelun visuaalisuus kuluttajan silmissä. Tässä tutkimuksessa tämä tarkoittaa e- laskun ulkonäköä ja selkeyttä. Toinen kriteeri on luotettavuus. E-laskun kohdalla tämä pitää sisällään kysymyksen, luottaako kuluttaja e-laskupalveluun eli voiko hän olla varma, että maksettaessa tililtä veloittuu oikea summa, toimiiko automaattinen veloitus tililtä ja niin edelleen. Kolmas kriteeri on reagointialttius, mikä tarkoittaa sitä, kuinka nopeasti reagoidaan esimerkiksi virhetapauksissa asiakkaan reklamointiin. Neljäs kriteeri, palveluvarmuus, pitää sisällään useita asioita: pätevyyden, kohteliaisuuden, uskottavuuden ja turvallisuuden. Tämä kriteeri kattaa käytännössä palvelun sisällön. Viimeinen kriteeri, empatia, koostuu saavutettavuudesta, viestinnästä sekä asiakkaan ymmärtämisestä. (Ylikoski 1997, 96) 12

18 Näitä laadun kriteerejä käytettäessä mittarina palvelun laadusta, joudutaan niitä aina soveltamaan palvelun mukaan tapauskohtaisesti. Samanlaiset mittarit eivät sovellu esimerkiksi fyysiseen palveluun ja sähköiseen palveluun. (Ylikoski 1997, 97) Kuluttajan tyytyväisyys palveluun Palvelun käytön jälkeen kuluttaja on joko tyytyväinen tai tyytymätön. Tyytyväisyys ja laatu koetaan usein samaa tarkoittavina käsitteinä, mutta niiden taustat ja seuraukset ovat erilaiset. Tyytyväisyys on käsitteenä laajempi, kun puolestaan palvelun laatu on yksi osa asiakastyytyväisyyttä. Tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat palveluun mahdollisesti liittyvien tuotteiden laatu, tilannetekijät sekä kuluttajan ominaisuudet. (Ylikoski 1997, 102) Kuluttaja määrittelee käyttämänsä palvelun arvon itselleen. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka hyödyllinen palvelu kuluttajalle oli. Kuluttaja vertaa, kuinka paljon hän on antanut suhteessa siihen, mitä hän on vastaavasti saanut. (Ylikoski 1997, 103) Palvelun arvo kuluttajalle, palvelun laatu sekä asiakastyytyväisyys ovat kaikki osa isompaa kokonaisuutta, palvelukokemusta. Nämä kaikki liittyvät oleellisesti toisiinsa ja niitä muokkaavat vuorovaikutustilanteet, palveluympäristö, organisaation imago sekä palvelun hinta. Asiakastyytyväisyys on kuluttajan positiivinen tunnereaktio palvelukokemuksesta. Tyytyväisestä kuluttajasta todennäköisesti tulee palvelun vakituinen käyttäjä, joka taas todennäköisesti kertoo palvelusta myös muille kuluttajille. Negatiivisen tunnereaktion vaikutuksia voivat olla asian sikseen jättäminen, palvelun käytön lopettaminen, huonon asiakaskokemuksen kertominen muille kuluttajille, hyvityksen vaatiminen ja valittaminen kuluttajaviranomaiselle. Kuluttajan päätökseen valittaa huonosta palvelusta vaikuttaa oleellisesti palvelun tärkeys kuluttajalle. Lisäksi valittamispäätökseen vaikuttavat myös palautteen antamisen helppous, kuluttajan luonne ja hyödyllisyyden kokeminen valittamisesta. (Ylikoski 1997, ) 13

19 3.1.3 Kuluttajan odotukset palvelusta Kuluttajan odotukset palvelusta muodostuvat monesta eri tekijästä, jotka liittyvät itse kuluttajaan että palvelun tarjoajaan. Kuluttajan tarpeet ovat odotusten lähtökohta. Siihen vaikuttavat myös kuluttajan henkilökohtaiset ominaisuudet kuten ikä, sukupuoli, koulutustaso, persoonallisuus, elämäntilanne ja niin edelleen. Kaikki kuluttajat eivät oleta palvelulta samoja asioita. (Ylikoski 1997, 88) Esimerkiksi e-laskun kohdalla toiset odottavat siltä muunneltavuutta ja toiset ehkä vain automaattista veloitusta tililtä. Kuluttajan odotuksia ohjaa myös palvelun hinta. Kuluttaja odottaa enemmän, jos palvelun hinta on korkea. Hinnan noustessa asiakkaan odotukset eivät välttämättä muutu, mutta hyväksyttävän palvelutason alue saattaa supistua. (Ylikoski 1997, 88) E-laskua tämä ei varsinaisesti koske, koska e-laskupalvelu on sidottu pankkien verkkopankkisopimukseen ja on itsessään maksuton. Kuluttaja odottaa kuitenkin itselleen helppoa laskujen maksutapaa, koska maksaa pankkipalveluista ylipäätään. Odotuksiin vaikuttavat kuluttajan aikaisemmat kokemukset kyseisestä palvelusta. Jos palvelua tuottava palvelu on tuttu entuudestaan, tietää kuluttaja, minkälaista ja minkä tasoista palvelua hän tulee saamaan. Jos kuluttaja tekee päätöksen käyttää e-laskua yhteen laskuistaan, luultavimmin hän ottaa palvelun käyttöön myös muissa laskuissaan. Tämän lisäksi kilpailevien organisaatioiden tarjoamat palvelut muokkaavat kuluttajan odotuksia siitä, millainen ja millaista palvelu on tai voisi olla. E-laskulla ei tällaisia kilpailijoita ole, mutta e-lasku kilpailee muiden laskutustapojen, kuten esim. suoraveloituksen, kanssa. Mainonnassa annetut lupaukset vaikuttavat suoraan kuluttajan odotuksiin. Riippumatta siitä, ovatko lupaukset konkreettisia vai abstrakteja, ne luovat kuluttajalle mielikuvaa palvelusta. Myös muu markkinointiviestintä vaikuttaa kuluttajan odotuksiin. (Ylikoski 1997, 88) Kuluttaja luo odotuksia palvelusta toisten kuluttajien suositusten ja moitteiden pohjalta. Myös muu julkisuus muokkaa kuluttajan odotuksia ja mielikuvia palvelusta (Ylikoski 1997, 88). Esimerkiksi kun julkisuudessa puhuttiin kotimaisen suoraveloituksen loppumisesta vuoteen 2014 mennessä, aiheutti se kuluttajissa hätääntymistä. Kuluttajan 14

20 oma panostus vaikuttaa odotuksiin ja niiden tasoon. Itsepalveluperiaatteella toimivassa palvelussa, kuten e-lasku, kuluttaja olettaa laitteiden toimivan sekä käyttöohjeiden olevan selkeät. Myös sillä, kuinka helposti kuluttaja saa palvelun, on vaikutusta odotuksiin. Jos kuluttaja joutuu näkemään paljon vaivaa saadakseen palvelua, ovat myös odotukset korkealla. Tilannetekijät ovat muuttujia, jotka asiakas kokee palveluhetkellä. Jos kuluttajalla ei ole muita vaihtoehtoisia palveluita valittavana, vaikuttaa se hänen odotuksiinsa. Samoin vaikuttavat tilanteet, joihin palvelun tarjoajalla ei ole mahdollisuutta puuttua, kuten esimerkiksi sähkökatko. (Ylikoski 1997, 88) Kuluttajalla on odotus palvelun laadusta jo ennen palvelun varsinaista käyttämistä. Lisäksi palvelutapahtuman aikana kuluttajalle syntyy lisää odotuksia. Ne voivat olla aiempia odotuksia vahvistavia tai pahimmassa tapauksessa niitä latistavia. (Ylikoski 1997, 88) Esimerkiksi jos kuluttajalla on odotus, että e-laskun käyttöönotto vaatii vaivaa ja ponnisteluja, voi kuluttaja yllättyä sen käyttöönoton helppoudesta. Kuluttaja arvioi palvelua itse palveluprosessin aikana sekä sen jälkeen. Käsitys palvelun laadusta syntyy kuluttajalle, kun hän vertailee odotuksiaan palvelusta siihen, millaista palvelua hän sai. Palvelu on hyvää tai hyväksyttävää, kun odotukset täyttyvät. Kuluttajan kannalta paras mahdollinen tilanne on, että odotukset ylittyvät. Asiakas voi myös kokea, että häntä ylipalvellaan ja tämä herättää hänessä negatiivisia ajatuksia. Tällöin palvelu on ollut liian hyvää. (Ylikoski 1997, 89) 15

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää

YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää Susanna Solajoki Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2011 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Kristiina Rembel 2012. Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Kristiina Rembel 2012. Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Valitettavasti valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun Tutkimus kielteisistä rekrytointivastauksista osana rekrytointiprosessia ja työnantajabrändäystä Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi #Fashion #Followme 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta Työn nimi: #Fashion

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE

SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE Lotta Heinämäki Leena Huuskonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous LOTTA HEINÄMÄKI

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Elisa Juholin TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Työyhteisöviestintä TYVI 2010 Raportti II HAAGA-HELIA KEHITTÄMISRAPORTTEJA 1/2007 Elisa Juholin Työyhteisöviestinnän uusi agenda Työyhteisöviestintä TYVI

Lisätiedot