1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT"

Transkriptio

1 1 Sisällys sivunumero 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 2 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 2 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS 3 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS 3 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS 5 6. TUTKIMUSMENETELMÄN KUVAUS 5 7. TUTKIMUKSEN KULKU 6 8. SAATUJEN TULOSTEN FREKVENSSITAULUKOT JA NIIDEN ANALYSOINTI Kyselylomakkeen taustakysymykset taulukoituna Asiakastyytyväisyyskyselyn mielipideosio 1 9. YHTEENVETO 25 LIITTEET

2 2 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT Suoritetussa markkinointitutkimuksessamme toimeksiantajana toimi Pietarsaaren uimahalli. Uimahallin vastuuhenkilönä ja meidän kontaktihenkilönämme toimi Tove Jansson-Lähteenmäki. Työn toteuttivat Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun matkailun ruotsinkielisen linjan kolmannen vuoden opiskelijat Tuulia Hanhiniemi ja Veronica Heiskanen. Tutkimuksessa oli kyse asiakastyytyväisyystutkimuksesta, jonka avulla pyrittiin selvittämään asiakkaiden tyytyväisyyttä Pietarsaaren uimahallin ja sen henkilökunnan toimintaan. Perusjoukkona oli uimahallin asiakkaat, jotka tulivat joko Pietarsaaresta tai lähikaupungeista. Tietoa hankittiin kyselylomakkeiden avulla. 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS Tutkimus tehtiin, jotta toimeksiantaja saisi ajankohtaista tietoa yrityksen palveluiden tämän hetkisestä laadusta ja asiakkaiden tyytyväisyydestä sekä mahdollisista ongelmakohdista. Tutkimuksen lähtökohtana oli tiedon tarve asiakkaiden ja yrityksen välillä. Vastaavia asiakastyytyväisyystutkimuksia on uimahallissa suoritettu vuosina 24 ja 25, mutta jotta asiakastyytyväisyyttä voitaisiin tutkia ja ilmenneitä ongelmia korjata, tarvittiin lisää materiaalia ja vertailu kohteita. Asetettu ongelma pyrittiin ratkaisemaa kvantitatiivisen tutkimuksen avulla, josta oli tarkoitus ilmetä asiakkaiden tyytyväisyys tai tyytymättömyys ja millaisiin tuotteisiin/palveluihin se kohdistuu. Yritimme valmistella kyselylomakkeen uimahallin tarpeita vastaavaksi ja siksi huomioimme aiempina vuosina suoritettuja asiakastyytyväisyystutkimuksia. Viimeksi uimahallissa on suoritettu asiakastyytyväisyystutkimukset vuosina 24 sekä 25. Pyrimme toistamaan joitain kysymyksiä, jotta uimahalli voisi luoda tutkimuksista laajempia analyysejä edellisvuosien tulosten kanssa. Jo näin varhaisessa vaiheessa loppuraporttia tahdon mainita, että tutkimuksen tulokset eivät olleet yllättäviä vaan oletetusti vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä uimahallin palveluihin ja tarjontaan. Esille voisi nostaa ainoastaan parkkipaikkojen koetun puutteen, koska se toistui niin monesti lomakkeen vapaassa mielipide osiossa.

3 3 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS Tutkimuksen perusjoukko koostuu Pietarsaaren uimahallissa asioivista asiakkaista. Joukkoon kuuluu ainoastaan uimahallin palveluja käyttävät asiakkaat, eivät esimerkiksi samassa rakennuksessa sijaitsevan kuntosalin tai urheilusalin asiakkaat. Joukon ikäjakauma on määritelty nuorimmista 15 vuotiaista yli 65 vuotiaisiin. Iällä ei ole painotettua merkitystä kyselyssä, mutta lapsia emme hyväksyneet vastaajiksi eettisistä syistä. Perusjoukon laskennallinen määrä oli ensin arvioitu päivässä noin 1 ja viikossa 7x1, eli noin 7 asiakasta, mutta oltuamme jakamassa lomakkeita arvio nousi lähemmäs 2 asiakasta päivässä eli noin 14 viikossa (Lahtinen & Isoviita 22, 53.) 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS Perusjoukosta otetaan osatutkimus eli otantatutkimus. Otoskoko on 1 asiakasta, eli noin puolet arvioidun päivittäisen perusjoukon koosta, mutta enemmän kuin 5 otantayksikköä eli asiakasta. Pyrimme jakamaan 15 lomaketta, jotta olisimme saaneet 1 varmaa ja oikeaa vastausta, joita voisimme käyttää tutkimuksen analysoinnissa. Lomakkeita kuitenkin tulostettiin vain 1 ja niitä jaettiin 1. Vastauksia saatiin 1 ja niistä yhtäkään ei tarvinnut hylätä. Luottamustaso tutkimukselle oli 95 % eli kriittinen arvo tulee 1.96:een (Lahtinen & Isoviita 22, 54.) Otantamenetelmän valintaan vaikutti perusjoukon suuri koko ja ajan puute. Oli helppo tehdä kyselylomake joka jaettiin muutaman päivän aikana uimahallin asiakkaille. Tutkimukselle ei ollut suurempaa budjettia arvioitu. Otantamenetelmänä käytimme ei-todennäköisyysotantaa, joka oli täysin harkinnanvarainen. Harkintaan perustuva otanta tarkoittaa, että omat näkemyksemme vaikuttavat otantayksiköiden valintaan (Lahtinen & Isoviita 22, 55.) Tällöin jokaisen alkion todennäköisyys tulla mukaan ei ollut sama, sillä emme pystyneet vaikuttamaan tiedostomattomaan käytökseemme vastaajia valitessamme. Käytännössä tämä näkyi lomakkeiden jaossa, koska niitä jaettiin summassa uimahallin asiakkaille.

4 4 Otoksen sijasta työssämme tulisi käyttää nimitystä näyte, mutta emme kokeneet sen luovan oikeaa kuvaa tutkimuksestamme, joten olemme käyttäneet nimitystä otos (Lahtinen & Isoviita 22, 55.) Otosyksikkönä tutkimuksessamme oli yksilö itse. Emme tutkineet henkilön ruokakunnan käyttäytymistä, vaan jokainen henkilö edusti itseään ja omaa mielipidettään. Tästä syystä samasta perheestä saattoi ja sai vastata useampi henkilö. Tutkimuksen pätevyys tulisi ilmetä siitä, että tutkimus suoritettiin vain uimahallissa asioiville harkitusti määritettyinä päivinä. Alustavasti suunniteltuihin päiviin tuli muutoksia aikataulun kiireen takia, joten lopulliset tutkimuspäivät olivat perjantai, lauantai, ja sunnuntai. Myös kellonajat oli suunniteltu etukäteen ja ne toteutuivat mielestämme hyvin. Mukaan saatiin sekä aamupäivällä että illalla asioivia vastaajia. Tutkimuksen luotettavuuteen kiinnitettiin huomiota kyselylomakkeen suunnittelussa, jotta samanlainen kysely voitaisiin tehdä eri ajankohtana ja saataisiin tästä huolimatta perusjoukkoa edustavia tuloksia. Myös tutkimuksen analysoinnissa on mainittava kenttätutkimuksen ajankohta, koska se sijoittui viikonlopulle jolloin uskomme olevan enemmän asiakkaita liikkeellä. Yritimme toimia ja tutkia tyytyväisyyttä puolueettomasti, jolloin on hyvä mainita, ettei toinen tutkijoista ole koskaan käyttänyt kyseisen uimahallin tarjoamia tuotteita. Kyselylomakkeen toimivuus testattiin ennen kenttätyötä koululuokalla, jossa selvitimme kysymysten ymmärtämisen, vastausvaihtoehtojen toimivuuden ja haastatteluajan sekä muita työn kuluessa esiintyviä seikkoja kuten kielellisen sujuvuuden ruotsinkielisissä lomakkeissa. Kaikki kysymykset oli ymmärretty hyvin, vain muutamia epäiltyjä ongelmia aiheutti lomakkeessa ollut viimeinen monivalintakohta ennen vapaata mielipidettä, ks. LIITE 1 Asiakastyytyväisyyskysely.

5 5 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS Vastausprosentti tutkimuksessamme oli täydet 1, koska asetetut 1 lomaketta saatiin kaikki jaettua ja täytettynä takaisin. Poistumaa ei tutkimuksessamme varsinaisesti ollut ollenkaan, koska saadut vastaukset olivat kaikki tulkittavissa ja asianmukaisia. Tähän on varmasti vaikuttanut ikäryhmien valinta lomakkeen tekovaiheessa, nuorimmat vastaajat olivat 15-vuotiaita ja hekin suhtautuivat tutkimukseen asiallisesti. Muilta vanhemmilta ikäryhmiltä voitiin olettaakin asiallisia ja rehellisiä vastauksia. Poistuman toteutumiseen vaikutti myös se, että olimme itse jakamassa lomakkeita, jolloin saimme haluamamme määrän vastauksia, vaikka paikalla olikin ihmisiä jotka kieltäytyivät vastaamasta. (Lahtinen & Isoviita 22, 55.) Poistuma oli myös huomioitu suunnitteluvaiheessa, jolloin päätimme suorittaa kyselyn monena eri päivänä, kunnes saisimme tarpeeksi vastauksia. Painotusta vastauksissa ei oikeastaan ole, vain parkkipaikkojen riittävyys nousi esille työssä mutta sekin oli, kuten myöhemmin taulukoista ilmenee, valtaosan mielestä kunnossa. 6. TUTKIMUSMENETELMÄN KUVAUS Tutkimusmenetelmänä oli informoitu kysely, jossa toimimme kaksistaan lomakkeiden jakajina ja vastaanottajina. Tämän koimme hyväksi menetelmäksi siitä syystä, että pystyimme näin paremmin kontrolloimaan lomakkeiden täyttöä ja sitä kuka täyttää ja miten täyttää. Tästäkin syystä lomakkeista saatiin kaikista vastaukset eikä yhtäkään tarvinnut hylätä pilailun tai vajaiden vastausten takia. Asiaan vaikutti myös lomakkeen tarkka suunnittelu ja vastaamattomuuden ennakointi esimerkiksi lisäämällä kysymyksiin en osaa sanoa vaihtoehdon etukäteen. Vastaustilanne oli salainen, jonka vuoksi toimimme käytännössä vain ohjeiden antajina ja kysymyksien selventäjinä. Lomakkeet täytettiin henkilökohtaisesti ja nimettöminä. Yhteydessä kerätyt arvontalipukkeet irrotettiin lomakkeista jo vastausvaiheessa, joten henkilöllisyyksiä olisi mahdoton päätellä. Arvonnan suoritti uimahalli itsenäisesti, joten heillä ei ollut mitään käsitystä kuka oli vastannut kyselyyn.

6 6 Lomakkeiden jakotilanteessa tavoitteenamme oli saada mahdollisimman monipuolinen otos, jonka vuoksi otimme harkitusti huomioon, että vastaajat edustivat sukupuoleltaan ja iältään kaikkia ennalta asetettuja ryhmiä. Tämä näkyi lomakkeiden jaossa esimerkiksi siinä että pyrimme saamaan mukaan osanottajia kaikista asettamistamme ikäryhmistä. Taloudellisesti tutkimus oli varsin halpa. Toimeksiantajalta ei vaadittu palkkaa tai muitakaan kuluja, koska työ oli osa koulutustamme. Kyselylomakkeiden tulostuksessa saimme käyttää uimahallin koneita ja paperia. Työ oli varsin nopea suorittaa ja se antaa mielestämme ajantasaista tietoa toimeksiantajalle ja hyödyllisiä vertailukohteita aikaisempiin tutkimuksiin. 7. TUTKIMUKSEN KULKU Suunnitelma tutkimukselle oli mielestäni laadittu hyvin ja olen tyytyväinen parini panostukseen ja työskentelyyn tutkimuksemme loppuunsaattamiseksi. Oma panostukseni työhön oli merkittävä, koska koin tutkimuksesta saadusta kokemuksesta olevan hyötyä opinnäytetyössäni ja jatko-opiskeluissani. Moduuli oli kaikin puolin mielenkiintoinen. Aikaisempi aikataulu kenttätutkimukselle oli seuraava: kyselylomakkeiden jako ja vastauksien hankkiminen saatujen lomakkeiden syöttö tietojärjestelmään tulosten arviointi itsenäinen työskentely Lopullinen kenttätutkimus suoritettiin kolmena päivänä. Perjantaina klo , lauantaina klo j sunnuntaina klo Tutkimuspaikkana oli uimahallin aula, joka oli paikkana onnistunut, koska pystyimme kontrolloimaan uimahallin asiakkaita ja palvelun käyttäjiä sekoittamatta heitä rakennuksen muihin käyttäjiin. Lopullinen toteutus erosi suunnitellusta hiukan, koska työn palautuspäivämäärä siirtyi myöhempään.

7 7 8 SAATUJEN TULOSTEN FREKVENSSITAULUKOT JA NIIDEN ANALYSOINTI Saaduista tuloksista suurin osa oli odotetusti positiivisia, eivätkä ne poikenneet juurikaan uimahallin aikaisemmista arvioinneista. Tässä kappaleessa on esitettynä tulokset frekvenssitaulukoina ja esiin on nostettu joitain ristiintaulukointeja selventämään ja todentamaan tulosten tulkintaa. Aluksi on tutkittu taustamuuttujia eli kyselylomakkeessa esitettyjä taustakysymyksiä, kuten vastaajan sukupuoli, asuinpaikka ja ikäryhmä. Kaikki taulukot ovat ilmaistu prosentteina. 8.1 Kyselylomakkeen taustakysymykset taulukoituna TAULUKKO 1. Otoksen Sukupuolijakauma Prosent ti Mies Sukupuoli Nainen Ensimmäisenä taustakysymyksenä lomakkeessamme oli sukupuoli ja sen jakauma oli odotetusti naisia enemmän kuin miehiä. Pyrimme saamaan molempia sukupuolen edustajia vastaajiksi, mutta emme olleet kiintiöineet sukupuolta joten naisia oli enemmän. Tästä ei voida vetää johtopäätöstä siihen, että naisia olisi todistettavasti enemmän uimahallin asiakkaina, koska koko perusjoukkoa ei ole tutkittu, vain otos heistä. Voi olla myös mahdollista, että naiset suostuvat helpommin vastaamaan asiakastyytyväisyyskyselyihin kuin miehet.

8 8 TAULUKKO 2. Vastaajien asuinkunnan määritys Prosenttia Pietarsaarii Asuinkunta Muu, mikä? Kuten pylväistä voidaan huomata, oli suurin osa kyselyyn vastanneista Pietarsaaresta 62 %, muualta tulleita 38 %. Kysely tehtiin viikonloppuna, josta johtuen muilta paikkakunnilta saapuneiden määrä voi olla suurempi kuin, jos kysely olisi suoritettu viikolla. Muualta tulleiden paikkakuntia olivat Pedersöre, Larsmo, Ähtävä, Kruunupyy, Munsala, Uusikaarlepyy, Oravainen, Källby, Purmo ja Vaasa. TAULUKKO 3. Sukupuolen ja asuinkunnan ristiintaulukointi Sukupuoli Total Mies Nainen % within Sukupuoli % within Sukupuoli % within Sukupuoli Asuinkunta Pietarsaari Muu, mikä? Total ,% 27,% 1,% ,6% 44,4% 1,% ,% 38,% 1,% Sukupuolen ja asuinkunnan ristiintaulukoinnista voidaan nähdä, että muualta tulleista isompi osa oli naisia 44,4 % ja miehiä 27 %. Luvuista ei kuitenkaan voida todistaa äskeistä väitettä, koska miehiä oli kokonaiskyselyssä vähemmän kuin naisia. TAULUKKO 4. Vastaajien ikäryhmät

9 9 Prosenttia Ikäryhmät Vastaajien ikäryhmät on lomakkeessa jaettu viiteen eri ryhmään alkaen ja päättyen yli 65 vuotiaisiin. Ristiintaulukointeja varten olemme kuitenkin yhdistäneet ryhmät kolmeen, jotta erot saataisiin suuremmiksi ja taulukot selkeämmiksi. Kaikkiin ryhmiin tuli sopivasti vastaajia mutta suurimmat ikäryhmät olivat vuotiaat ja 5-64-vuotiaat. Tähän on varmasti vaikuttanut myös osaltaan viikonlopun kyselytilanne, jolloin työssäkäyvillä ja perheellisillä on enemmän aikaa harrastaa uintia. TAULUKKO 5. Asuinkunnan ja iän ristiintaulukointi Asuinkunta Pietarsaari % within Asuinkunta Muu, mikä? % within Asuinkunta Total % within Asuinkunta Ikä Total ,2% 35,5% 4,3% 1,% ,8% 39,5% 23,7% 1,% ,% 37,% 34,% 1,% Tässä ristiintaulukoinnissa voi huomata, että muualta tulleiden osuus on suurin vuotiaiden keskuudessa 39,5 %, vaikkakin vuotiaat ovat lähelle samaa 36,8 %. Vanhemmassa ikäryhmässä voi esimerkiksi kuljetukset Pietarsaareen haitata lähtöä, kun taas paikkakuntalaisista juuri 5-65-vuotiaita on eniten 4,3 %. TAULUKKO 6. Sukupuolen ja iän ristiintaulukointi

10 1 Sukupuoli Total Mies Nainen % within Sukupuoli % within Sukupuoli % within Sukupuoli Ikä Total ,2% 48,6% 35,1% 1,% ,5% 3,2% 33,3% 1,% ,% 37,% 34,% 1,% Sukupuolen ja iän vaikutusta on tarkkailtu ristiintaulukoinnissa ja voidaan todeta, että miesvastaajista eniten oli vuotiaita 48,6 % kun taas naisista eniten oli vuotiaita 36,5 %. 8.2 Asiakastyytyväisyyskyselyn mielipideosio Taustakysymysten jälkeen lomakkeeseen oli laadittu erilaisia väittämiä uimahallin toiminnasta ja palveluista. Ennen sitä on otettu selvää mitä palveluita vastaajat ovat käyttäneet alkaen uintimahdollisuuksista. Palveluita olivat seuraavat; aamuuinti maanantaista perjantaihin alkaen klo 6, kuntouinti/harrasteuinti, vauvauinti, inva-/ kuntoutusuinti sekä aikuisten uimaohjaus / uimakoulu. Näistä palveluista ei oikeastaan ollut juurikaan muita käytetty kuin kuntouinti / harrasteuintia. TAULUKKO 7. Aamu-uintia käyttäneiden osuus Prosenttia Kyllä Aamu-uinti klo 6-9 Eii Edellisen sivun taulukosta voi huomata, että aamu-uinti ei ole uimahallin käytetyimpiä palveluita. Tämän taulukon tuloksiin on varmasti vaikuttanut kyselyn

11 11 kenttätutkimuksen ajankohta, sillä lomakkeita ei kertaakaan jaettu aamu-uinti aikaan, jolloin kyseisiä asiakkaita olisi voitu paremmin tavoittaa. TAULUKKO 8. Kuntouinti / harrasteuintia käyttäneiden osuus Kuntouinti / Harrasteuinti 1 8 Percent Kyllä Kuntouinti / Harrasteuinti Ei Kuntouinti / harrasteuinti oli, kuten kappaleen alussa mainittu, kaikkein suosituin palvelu uimahallin asiakkaiden kesken. Kuntouintia kertoi käyttävänsä melkein sata prosenttia. Mainittakoon, että tämän kysymyksen muoto oli kyllä/ei vastaus ja vastausvaihtoehtoja oli yhteensä 5. Asiakas siis saattoi vastata enemmän kuin yhteen. TAULUKKO 9. Vauvauintia käyttäneiden osuus

12 12 Vauvauinti 1 8 Percent Kyllä Ei Vauvauinti Vauvauintia oli käyttänyt kaksi haastatelluista. Tähän vastaukseen oli voinut vaikuttaa se tosiasi, että vauvauintia ei järjestetty kyseisenä kenttätutkimuksen aikana. TAULUKKO 1. Inva- / kuntoutusuintia käyttäneiden osuus Inva- / Kuntoutusuinti 1 8 Percent Kyllä Inva- / Kuntoutusuinti Ei

13 13 Inva- /kuntoutusuintia oli käyttänyt sitäkin pari vastaaja. Inva- / kuntoutusuintiin on uimahallissa oltava mukana erikseen henkilö, joka auttaa asiakasta henkilökohtaisesti. Uimahallissa on hyvät tilat kyseisille liikuntaesteisille mutta niistä emme tehneet kysymyksiä lomakkeeseen, koska arvelimme vastaajien määrän olevan pieni. TAULUKKO 11. Aikuisten uimaohjausta /uimakoulua käyttäneiden osuus Aikuisten uimaohjaus / uimakoulu 1 8 Percent Kyllä Aikuisten uimaohjaus / uimakoulu Ei Aikuisten uimakoululle oli ollut asiakkaita ja vapaissa vastauksissa oli pyydetty uimakouluja järjestettäviksi työajan ulkopuolella, iltaisin tai viikonloppuisin. Uskoakseni uimahallin käyttäjien ikäryhmien perusteella suurin osa vastaajista osaa uida ja uimakouluja järjestetään lähinnä lapsille.

14 14 TAULUKKO 12. Uimahallissa käyntien osuus Prosenttia Kerran vuodessaharvemmin kuin 2-3 kertaa Kerran viikossa kerran Useammin kuukaudessa kuukaudessa Kuinka usein käyt uimahallissa? Vastaajista suurin osa kertoi käyvänsä uimahallissa kerran viikossa 34, % tai 2-3 kertaa kuukaudessa 33, %. Kyselyymme oli osunut vain kaksi henkilöä, jotka kertoivat uivansa vain kerran vuodessa. TAULUKKO 13. Sukupuolen ja uimahallissa käynnin ristiintaulukointi SukupuoliMies % within Nainen % within Total % within Kuinka usein käyt uimahallissa? Harvemmin Kerran kuin kerran 2-3 kertaa vuodessa kuukaudessa kuukaudessaviikossa Kerran Useammin Total ,4% 1,8% 4,5% 21,6% 21,6% 1,% ,% 17,5% 28,6% 41,3% 12,7% 1,% ,% 15,% 33,% 34,% 16,% 1,% Sukupuolen jakauman mukaan miehet käyvät 2-3 kertaa kuukaudessa tai useammin, kun taas naisista suurin osa käy kerran viikossa tai vähemmän. Vastausten perusteella voidaan todeta, että suurin osa uimahallin asiakkaista on säännöllisesti palveluita käyttäviä. TAULUKKO 14. Asuinkunnan ja uimahallissa käynnin ristiintaulukointi

15 15 AsuinkuntaPietarsaari % within Muu, mikä? % within Total % within Kuinka usein käyt uimahallissa? Harvemmin Kerran kuin kerran 2-3 kertaa Kerran vuodessa kuukaudessa kuukaudessa viikossa Useammin Total ,2% 8,1% 29,% 38,7% 21,% 1,% ,% 26,3% 39,5% 26,3% 7,9% 1,% ,% 15,% 33,% 34,% 16,% 1,% Taulukosta voidaan päätellä, että oletetusti Pietarsaarelaiset käyvät uimahallissa muualta tulleita enemmän mutta toisaalta muualta tulleista kukaan ei käy vain kerran vuodessa. TAULUKKO 15. Iän ja uimahallissa käynnin ristiintaulukointi Ikä Total Kuinka usein käyt uimahallissa? Harvemmin Kerran kuin kerran 2-3 kertaa Kerran vuodessa kuukaudessa kuukaudessa viikossa Useammin Total ,% 17,2% 34,5% 37,9% 1,3% 1,% ,7% 24,3% 35,1% 21,6% 16,2% 1,% ,9% 2,9% 29,4% 44,1% 2,6% 1,% ,% 15,% 33,% 34,% 16,% 1,% vuotiaista eniten käy kerran viikossa 37,9 % vuotiaista eniten käy 2-3 kertaa kuukaudessa 35,1 %. Tähän voi vaikuttaa se, että tämän ikäiset ovat usein työssäkäyviä ja perheellisiä, mikä vähentää aikaa harrastuksille vuotiaista eniten käy kerran viikossa. Heistä ehkä suurimmalla osalla on jo aikaa harrastuksille lasten lähdettyä tai eläkkeelle siirryttyä. TAULUKKO 16. Asiakaspalautteen antaminen

16 16 Prosenttia Kyllä Ei Annatko asiakaspalautetta tarvittaessa? Suurin osa vastaajista kertoo antavansa palautetta tarvittaessa, mikä on varmasti hyvä asia uimahallille, joka voi kehittää palveluitaan asiakkaiden toiveita vastaaviksi. Yleisesti ottaen asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä palveluun, vapaissa vastauksissa oli annettu rohkaisevia kommentteja muun muassa henkilökunnan toiminnasta. TAULUKKO 17. Asuinkunta ja palautteen annon ristiintaulukointi Asuinkunta Total Pietarsaari Muu, mikä? % within Asuinkunta % within Asuinkunta % within Asuinkunta Annatko asiakaspalautetta tarvittaessa? Kyllä Ei Total ,1% 33,9% 1,% ,5% 6,5% 1,% ,% 44,% 1,% Asuinkunnan vaikutus palautteen antoon on tilastollisesti todistettavissa. Pietarsaarelaiset antavat helpommin palautetta kuin muualta tulevat. Tähän vaikuttaa varmasti myös se, että oman paikkakunnan asioista on helpompi antaa palautetta ja vaatia enemmän. TAULUKKO 18. Iän ja palautteen annon ristiintaulukointi

17 17 Ikä Total Kyllä Annatko asiakaspalautetta tarvittaessa? Ei Total ,4% 58,6% 1,% ,8% 43,2% 1,% ,6% 32,4% 1,% ,% 44,% 1,% Ikä vaikuttaa palautteen annossa seuraavasti; nuoret antavat vähiten palautetta kun taas vanhemmat ikäryhmät ovat selkeästi palautteen annon kannalla. Tähän vaikuttaa varmasti sekin, että vanhempia ikäryhmiä kunnioitetaan palautteen annossa ja otetaan huomioon. Heillä on usein myös ongelmatilanteisiin korjausehdotuksia. TAULUKKO 19. Uimahallin sijainti Prosenttia Täysin eri Jokseenkin erijokseenkin samaatäysin samaa En osaa sanoa Uimahallin sijainti on hyvä Kuten taulukosta voi selvästi huomata, ovat asiakkaat täysin samaa väitteen kanssa "uimahallin sijainti on hyvä". TAULUKKO 2. Uimahallin hinnat

18 18 Prosenttia Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Täysin samaa Hinnat ovat kohdallaan Myös uimahallin hintoihin ollaan tyytyväisiä. Palvelun laatu- ja hintasuhde on kohdallaan. TAULUKKO 21. Palvelun miellyttävyys Prosenttia Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Täysin samaaen osaa sanoa Palvelu on miellyttävää Vastaajat ovat tyytyväisiä uimahallissa saamaansa palveluun. Henkilökuntaa koskeva kysymys on esitetty myöhemmin. TAULUKKO 22. Iän ja palvelun laadun ristiintaulukointi

19 19 Ikä Total Palvelu on miellyttävää Täysin eri Jokseenkin Jokseenkin Täysin samaa En osaa eri samaa sanoa Total ,% 6,9% 41,4% 44,8% 6,9% 1,% ,1%,% 21,6% 7,3%,% 1,% ,5%,% 26,5% 44,1% 2,9% 1,% ,% 2,% 29,% 54,% 3,% 1,% Suurin osa vastaajista on tyytyväisiä saamaansa palveluun ikäryhmistä välittämättä. Kaikkein tyytyväisimpiä näyttäisi olevan vuotiaat 7,3 % täysin samaa. Suurin ryhmä tyytymättömistä on 5-56-vuotiaat 26,5 % täysin eri. TAULUKKO 23. Pukuhuoneiden siisteys Pukuhuoneet ovat siistit 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Pukuhuoneet ovat siistit Täysin samaa En osaa sanoa

20 2 Pukuhuoneiden siisteyteen ovat asiakkaat yleisesti ottaen tyytyväisiä, vaikkakin vapaissa vastauksissa oli annettu palautetta yleisten tilojen siisteydestä. TAULUKKO 24. Pesutilojen siisteys Pesutilat ovat siistit 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Pesutilat ovat siistit Täysin samaa En osaa sanoa Vastaajien mielestä pesutilat olivat siistit. Vastauspylväät kasvavat positiivisten vastauksien puolella, oikeassa reunassa. TAULUKKO 25. Valvonnan tehokkuus Valvonta on tehokasta 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Täysin samaa En osaa sanoa Valvonta on tehokasta

21 21 Valvonnan on koettu asiakkaiden kesken olevan tehokasta, vaikka vapaissa vastauksissa olikin kommentteja nuorten hyppimisen valvomisen tehostamisesta. TAULUKKO 26 Altaan uimatila Altaissa on tilaa uida 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Altaissa on tilaa uida Täysin samaa En osaa sanoa Edellisen sivun taulukosta voidaan huomata, että vastaukset ovat jakautuneet molemmin puolin tyytyväisyyttä kun muiden väittämien pylväät ovat keskittyneet täysin samaa pylvääseen. Tähän mielipiteeseen vaikuttanee vastaajien kiireisyys ja ajankohta jolloin he saapuvat uimahalliin, koska hiljaisempiakin aikoja kuulemma on. TAULUKKO 27. Sukupuolen ja altaan uimatilan ristiintaulukointi Sukupuoli Mies Nainen Total Altaissa on tilaa uida Täysin eri Jokseenkin Jokseenkin Täysin samaa En osaa eri samaa sanoa Total % within Sukupuo 1,8% 21,6% 32,4% 35,1%,% 1,% % within Sukupuo 11,1% 22,2% 46,% 19,% 1,6% 1,% % within Sukupuo 11,% 22,% 41,% 25,% 1,% 1,% Altaiden uimatilasta oltiin jokseenkin samaa mutta tässä kysymyksessä oli paljon hajoavaisuutta vastausvaihtoehtojen välillä. Naiset olivat tyytyväisempiä jos

22 22 yhdistettäisiin jokseenkin samaa vaihtoehto täysin samaa vaihtoehdon kanssa. TAULUKKO.28. Sisustuksen miellyttävyys Sisustus on miellyttävää 4 3 Percent 2 1 Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Sisustus on miellyttävää Täysin samaa En osaa sanoa Uimahallin sisustus on koettu miellyttäväksi, eniten vastauksia on tullut kohtaan täysin samaa. TAULUKKO 29. Paikoitustilan riittävyys

23 23 Paikoitustilaa on riittävästi Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Paikoitustilaa on riittävästi Täysin samaa En osaa sanoa Paikoitustilan riittävyydestä oli kaikista eniten negatiivisia vastauksia vaikkakin myös positiivisia oli paljon. TAULUKKO 3. Iän ja paikoitustilan riittävyyden ristiintaulukointi Ikä Total Paikoitustilaa on riittävästi Täysin eri Jokseenkin Jokseenkin Täysin samaa En osaa eri samaa sanoa Total ,6% 27,6% 2,7% 13,8% 1,3% 1,% ,8% 29,7% 29,7% 29,7%,% 1,% ,6% 29,4% 23,5% 11,8% 14,7% 1,% ,% 29,% 25,% 19,% 8,% 1,% Ikäryhmistä nuorimmat olivat sitä, että paikoitustilaa ei ole riittävästi. Tämä kysymys oli herättänyt myös vastauksia vapaaseen palautteeseen. TAULUKKO 31. Henkilökunnan saatavuus

24 24 Henkilökunta on saatavilla 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Henkilökunta on saatavilla Täysin samaa En osaa sanoa Uimahallin henkilökunta on asiakkaiden mielestä saatavilla, korkein pylväs kohdassa täysin samaa. TAULUKKO 32. Henkilökunnan kielitaidon riittävyys Kielitaito on kiitettävää Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Kielitaito on kiitettävää Täysin samaa En osaa sanoa Tämän väittämän suunnittelussa oli tullut ajatuskatkos, sillä väittämä viittaa edellisen kysymyksen henkilökuntaan ja heidän kielitaitoonsa. Vastaajien

25 25 keskuudessa nousi kysymyksiä ketä väittämä koskee ja onneksi olimme itse paikanpäällä kertomassa. TAULUKKO 33. Lasten altaiden turvallisuus Lasten altaat ovat turvalliset 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Täysin samaa Lasten altaat ovat turvalliset En osaa sanoa Tämä kysymys olisi voitu jättää pois, koska siihen ei moni osannut sanoa mitään jos ei ollut omia lapsia tai lapsenlapsia. Mielipide väittämästä oli kuitenkin yleisesti ottaen positiivinen. 9. YHTEENVETO Asiakastyytyväisyystutkimus oli kaiken kaikkiaan helppo laatia ja suorittaa mutta tulosten analysointi vei eniten aikaa. Toimeksiantaja oli hyvin yhteistyöhaluinen ja saimme häneltä mielipiteitä ja neuvoa aikaisemmin suoritetuista kyselyistä. Toimeksiantajan suostumuksella kyselyn yhteydessä suoritettiin arvonta, joka varmasti lisäsi osallistujien määrää. Palkinnot sponsoroi uimahalli. Ongelmakohtia työssämme oli lähinnä kyselylomakkeen jäsentelyn kanssa. Huomasimme lomakkeen jakotilanteessa muutamia virheitä, jotka olisi voitu korjata ennen lomakkeen jakoa. Viimeisessä kohdassa esitetyt väittämät olivat

26 26 väärässä järjestyksessä, koska loogisesti edetään hyvässä huonompaan, meillä se alkoi "täysin eri " kohdasta. Henkilökohtaisesti uskon tämän johtaneen jonkin verran väärinymmärryksiin vastaajien keskuudessa vaikka tuloksista asiaa on vaikea todistaa. Lisäksi viimeisessä kohdassa parkkitilat sekä lasten allas kysymykset eivät soveltuneet kaikille vastaajille, koska kaikilla ei ollut lapsia tai autoa. Vaihtoehtona kuitenkin oli "en osaa sanoa", joten siihen aika moni oli laittanutkin rastin. "Kielitaito on riittävää" väittämä oli tarkoitus olla henkilökunnan kielitaidosta kyse mutta se oli unohtunut kirjoittaa lomakkeeseen, joten kysymys herätti jonkun verran mietteitä vastaajien keskuudessa. Lomakkeessa olisi yleisesti saanut olla enemmän tilaa ja väliä kysymysten välillä, jotta vanhempien ihmisten olisi ollut helpompi vastata. Ikäryhmiin olisi voinut olla yksi ryhmä lisää esimerkiksi Lomakkeiden jako onnistui hyvin ja oli hienoa huomata oman ruotsinkielen kehittyvän tässäkin tilanteessa. Monet vastaajista olivat tyytyväisiä, koska esitimme asiamme heille heidän omalla äidinkielellään. Yhteistyö työparini kanssa onnistui ennalta arvattavasti hyvin ja molempien panos oli yhtä paljon. Tutkimuksesta tulee olemaan hyötyä opinnäytetyöhön tehtävään kyselyyn, joten molempien tutkijoiden mielenkiinto säilyi työn edetessä. Aikataulu työlle oli mielestäni liian tiukka ja kurssit olisivat saaneet olla yhdessä jotta hyöty olisi ollut suurempi. Tulevaisuutta ajatellen uimahallin parkkitilasta voi tulla ongelma, jos asiakaskunta kasvaa mutta toisaalta paikkakuntalaiset tietävät ongelman, joten ehkä he joustavat autoilussa sen verran että tulevat pyörällä uimahallille kun se on mahdollista. Muuten uimahallin palveluihin, henkilökuntaan ja tarjontaan ollaan varsin tyytyväisiä, palautekohdassa oli jopa kehuja. Lähteenä on käytetty Jukka Lahtisen ja Antti Isoviitan markkinointitutkimus kirjaa. Avaintulos Oy 22. Jyväskylä. Toinen painos.

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2006 Risto Kaartinen Jaana Lähteenmaa Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen 1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen Erika Tarvainen Liiketalouden koulutusohjelma Laurea Kerava 13.11.2014 2(42) Sisällys 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2005 Anne Luukkainen Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot