1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT"

Transkriptio

1 1 Sisällys sivunumero 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 2 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 2 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS 3 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS 3 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS 5 6. TUTKIMUSMENETELMÄN KUVAUS 5 7. TUTKIMUKSEN KULKU 6 8. SAATUJEN TULOSTEN FREKVENSSITAULUKOT JA NIIDEN ANALYSOINTI Kyselylomakkeen taustakysymykset taulukoituna Asiakastyytyväisyyskyselyn mielipideosio 1 9. YHTEENVETO 25 LIITTEET

2 2 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT Suoritetussa markkinointitutkimuksessamme toimeksiantajana toimi Pietarsaaren uimahalli. Uimahallin vastuuhenkilönä ja meidän kontaktihenkilönämme toimi Tove Jansson-Lähteenmäki. Työn toteuttivat Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun matkailun ruotsinkielisen linjan kolmannen vuoden opiskelijat Tuulia Hanhiniemi ja Veronica Heiskanen. Tutkimuksessa oli kyse asiakastyytyväisyystutkimuksesta, jonka avulla pyrittiin selvittämään asiakkaiden tyytyväisyyttä Pietarsaaren uimahallin ja sen henkilökunnan toimintaan. Perusjoukkona oli uimahallin asiakkaat, jotka tulivat joko Pietarsaaresta tai lähikaupungeista. Tietoa hankittiin kyselylomakkeiden avulla. 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS Tutkimus tehtiin, jotta toimeksiantaja saisi ajankohtaista tietoa yrityksen palveluiden tämän hetkisestä laadusta ja asiakkaiden tyytyväisyydestä sekä mahdollisista ongelmakohdista. Tutkimuksen lähtökohtana oli tiedon tarve asiakkaiden ja yrityksen välillä. Vastaavia asiakastyytyväisyystutkimuksia on uimahallissa suoritettu vuosina 24 ja 25, mutta jotta asiakastyytyväisyyttä voitaisiin tutkia ja ilmenneitä ongelmia korjata, tarvittiin lisää materiaalia ja vertailu kohteita. Asetettu ongelma pyrittiin ratkaisemaa kvantitatiivisen tutkimuksen avulla, josta oli tarkoitus ilmetä asiakkaiden tyytyväisyys tai tyytymättömyys ja millaisiin tuotteisiin/palveluihin se kohdistuu. Yritimme valmistella kyselylomakkeen uimahallin tarpeita vastaavaksi ja siksi huomioimme aiempina vuosina suoritettuja asiakastyytyväisyystutkimuksia. Viimeksi uimahallissa on suoritettu asiakastyytyväisyystutkimukset vuosina 24 sekä 25. Pyrimme toistamaan joitain kysymyksiä, jotta uimahalli voisi luoda tutkimuksista laajempia analyysejä edellisvuosien tulosten kanssa. Jo näin varhaisessa vaiheessa loppuraporttia tahdon mainita, että tutkimuksen tulokset eivät olleet yllättäviä vaan oletetusti vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä uimahallin palveluihin ja tarjontaan. Esille voisi nostaa ainoastaan parkkipaikkojen koetun puutteen, koska se toistui niin monesti lomakkeen vapaassa mielipide osiossa.

3 3 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS Tutkimuksen perusjoukko koostuu Pietarsaaren uimahallissa asioivista asiakkaista. Joukkoon kuuluu ainoastaan uimahallin palveluja käyttävät asiakkaat, eivät esimerkiksi samassa rakennuksessa sijaitsevan kuntosalin tai urheilusalin asiakkaat. Joukon ikäjakauma on määritelty nuorimmista 15 vuotiaista yli 65 vuotiaisiin. Iällä ei ole painotettua merkitystä kyselyssä, mutta lapsia emme hyväksyneet vastaajiksi eettisistä syistä. Perusjoukon laskennallinen määrä oli ensin arvioitu päivässä noin 1 ja viikossa 7x1, eli noin 7 asiakasta, mutta oltuamme jakamassa lomakkeita arvio nousi lähemmäs 2 asiakasta päivässä eli noin 14 viikossa (Lahtinen & Isoviita 22, 53.) 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS Perusjoukosta otetaan osatutkimus eli otantatutkimus. Otoskoko on 1 asiakasta, eli noin puolet arvioidun päivittäisen perusjoukon koosta, mutta enemmän kuin 5 otantayksikköä eli asiakasta. Pyrimme jakamaan 15 lomaketta, jotta olisimme saaneet 1 varmaa ja oikeaa vastausta, joita voisimme käyttää tutkimuksen analysoinnissa. Lomakkeita kuitenkin tulostettiin vain 1 ja niitä jaettiin 1. Vastauksia saatiin 1 ja niistä yhtäkään ei tarvinnut hylätä. Luottamustaso tutkimukselle oli 95 % eli kriittinen arvo tulee 1.96:een (Lahtinen & Isoviita 22, 54.) Otantamenetelmän valintaan vaikutti perusjoukon suuri koko ja ajan puute. Oli helppo tehdä kyselylomake joka jaettiin muutaman päivän aikana uimahallin asiakkaille. Tutkimukselle ei ollut suurempaa budjettia arvioitu. Otantamenetelmänä käytimme ei-todennäköisyysotantaa, joka oli täysin harkinnanvarainen. Harkintaan perustuva otanta tarkoittaa, että omat näkemyksemme vaikuttavat otantayksiköiden valintaan (Lahtinen & Isoviita 22, 55.) Tällöin jokaisen alkion todennäköisyys tulla mukaan ei ollut sama, sillä emme pystyneet vaikuttamaan tiedostomattomaan käytökseemme vastaajia valitessamme. Käytännössä tämä näkyi lomakkeiden jaossa, koska niitä jaettiin summassa uimahallin asiakkaille.

4 4 Otoksen sijasta työssämme tulisi käyttää nimitystä näyte, mutta emme kokeneet sen luovan oikeaa kuvaa tutkimuksestamme, joten olemme käyttäneet nimitystä otos (Lahtinen & Isoviita 22, 55.) Otosyksikkönä tutkimuksessamme oli yksilö itse. Emme tutkineet henkilön ruokakunnan käyttäytymistä, vaan jokainen henkilö edusti itseään ja omaa mielipidettään. Tästä syystä samasta perheestä saattoi ja sai vastata useampi henkilö. Tutkimuksen pätevyys tulisi ilmetä siitä, että tutkimus suoritettiin vain uimahallissa asioiville harkitusti määritettyinä päivinä. Alustavasti suunniteltuihin päiviin tuli muutoksia aikataulun kiireen takia, joten lopulliset tutkimuspäivät olivat perjantai, lauantai, ja sunnuntai. Myös kellonajat oli suunniteltu etukäteen ja ne toteutuivat mielestämme hyvin. Mukaan saatiin sekä aamupäivällä että illalla asioivia vastaajia. Tutkimuksen luotettavuuteen kiinnitettiin huomiota kyselylomakkeen suunnittelussa, jotta samanlainen kysely voitaisiin tehdä eri ajankohtana ja saataisiin tästä huolimatta perusjoukkoa edustavia tuloksia. Myös tutkimuksen analysoinnissa on mainittava kenttätutkimuksen ajankohta, koska se sijoittui viikonlopulle jolloin uskomme olevan enemmän asiakkaita liikkeellä. Yritimme toimia ja tutkia tyytyväisyyttä puolueettomasti, jolloin on hyvä mainita, ettei toinen tutkijoista ole koskaan käyttänyt kyseisen uimahallin tarjoamia tuotteita. Kyselylomakkeen toimivuus testattiin ennen kenttätyötä koululuokalla, jossa selvitimme kysymysten ymmärtämisen, vastausvaihtoehtojen toimivuuden ja haastatteluajan sekä muita työn kuluessa esiintyviä seikkoja kuten kielellisen sujuvuuden ruotsinkielisissä lomakkeissa. Kaikki kysymykset oli ymmärretty hyvin, vain muutamia epäiltyjä ongelmia aiheutti lomakkeessa ollut viimeinen monivalintakohta ennen vapaata mielipidettä, ks. LIITE 1 Asiakastyytyväisyyskysely.

5 5 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS Vastausprosentti tutkimuksessamme oli täydet 1, koska asetetut 1 lomaketta saatiin kaikki jaettua ja täytettynä takaisin. Poistumaa ei tutkimuksessamme varsinaisesti ollut ollenkaan, koska saadut vastaukset olivat kaikki tulkittavissa ja asianmukaisia. Tähän on varmasti vaikuttanut ikäryhmien valinta lomakkeen tekovaiheessa, nuorimmat vastaajat olivat 15-vuotiaita ja hekin suhtautuivat tutkimukseen asiallisesti. Muilta vanhemmilta ikäryhmiltä voitiin olettaakin asiallisia ja rehellisiä vastauksia. Poistuman toteutumiseen vaikutti myös se, että olimme itse jakamassa lomakkeita, jolloin saimme haluamamme määrän vastauksia, vaikka paikalla olikin ihmisiä jotka kieltäytyivät vastaamasta. (Lahtinen & Isoviita 22, 55.) Poistuma oli myös huomioitu suunnitteluvaiheessa, jolloin päätimme suorittaa kyselyn monena eri päivänä, kunnes saisimme tarpeeksi vastauksia. Painotusta vastauksissa ei oikeastaan ole, vain parkkipaikkojen riittävyys nousi esille työssä mutta sekin oli, kuten myöhemmin taulukoista ilmenee, valtaosan mielestä kunnossa. 6. TUTKIMUSMENETELMÄN KUVAUS Tutkimusmenetelmänä oli informoitu kysely, jossa toimimme kaksistaan lomakkeiden jakajina ja vastaanottajina. Tämän koimme hyväksi menetelmäksi siitä syystä, että pystyimme näin paremmin kontrolloimaan lomakkeiden täyttöä ja sitä kuka täyttää ja miten täyttää. Tästäkin syystä lomakkeista saatiin kaikista vastaukset eikä yhtäkään tarvinnut hylätä pilailun tai vajaiden vastausten takia. Asiaan vaikutti myös lomakkeen tarkka suunnittelu ja vastaamattomuuden ennakointi esimerkiksi lisäämällä kysymyksiin en osaa sanoa vaihtoehdon etukäteen. Vastaustilanne oli salainen, jonka vuoksi toimimme käytännössä vain ohjeiden antajina ja kysymyksien selventäjinä. Lomakkeet täytettiin henkilökohtaisesti ja nimettöminä. Yhteydessä kerätyt arvontalipukkeet irrotettiin lomakkeista jo vastausvaiheessa, joten henkilöllisyyksiä olisi mahdoton päätellä. Arvonnan suoritti uimahalli itsenäisesti, joten heillä ei ollut mitään käsitystä kuka oli vastannut kyselyyn.

6 6 Lomakkeiden jakotilanteessa tavoitteenamme oli saada mahdollisimman monipuolinen otos, jonka vuoksi otimme harkitusti huomioon, että vastaajat edustivat sukupuoleltaan ja iältään kaikkia ennalta asetettuja ryhmiä. Tämä näkyi lomakkeiden jaossa esimerkiksi siinä että pyrimme saamaan mukaan osanottajia kaikista asettamistamme ikäryhmistä. Taloudellisesti tutkimus oli varsin halpa. Toimeksiantajalta ei vaadittu palkkaa tai muitakaan kuluja, koska työ oli osa koulutustamme. Kyselylomakkeiden tulostuksessa saimme käyttää uimahallin koneita ja paperia. Työ oli varsin nopea suorittaa ja se antaa mielestämme ajantasaista tietoa toimeksiantajalle ja hyödyllisiä vertailukohteita aikaisempiin tutkimuksiin. 7. TUTKIMUKSEN KULKU Suunnitelma tutkimukselle oli mielestäni laadittu hyvin ja olen tyytyväinen parini panostukseen ja työskentelyyn tutkimuksemme loppuunsaattamiseksi. Oma panostukseni työhön oli merkittävä, koska koin tutkimuksesta saadusta kokemuksesta olevan hyötyä opinnäytetyössäni ja jatko-opiskeluissani. Moduuli oli kaikin puolin mielenkiintoinen. Aikaisempi aikataulu kenttätutkimukselle oli seuraava: kyselylomakkeiden jako ja vastauksien hankkiminen saatujen lomakkeiden syöttö tietojärjestelmään tulosten arviointi itsenäinen työskentely Lopullinen kenttätutkimus suoritettiin kolmena päivänä. Perjantaina klo , lauantaina klo j sunnuntaina klo Tutkimuspaikkana oli uimahallin aula, joka oli paikkana onnistunut, koska pystyimme kontrolloimaan uimahallin asiakkaita ja palvelun käyttäjiä sekoittamatta heitä rakennuksen muihin käyttäjiin. Lopullinen toteutus erosi suunnitellusta hiukan, koska työn palautuspäivämäärä siirtyi myöhempään.

7 7 8 SAATUJEN TULOSTEN FREKVENSSITAULUKOT JA NIIDEN ANALYSOINTI Saaduista tuloksista suurin osa oli odotetusti positiivisia, eivätkä ne poikenneet juurikaan uimahallin aikaisemmista arvioinneista. Tässä kappaleessa on esitettynä tulokset frekvenssitaulukoina ja esiin on nostettu joitain ristiintaulukointeja selventämään ja todentamaan tulosten tulkintaa. Aluksi on tutkittu taustamuuttujia eli kyselylomakkeessa esitettyjä taustakysymyksiä, kuten vastaajan sukupuoli, asuinpaikka ja ikäryhmä. Kaikki taulukot ovat ilmaistu prosentteina. 8.1 Kyselylomakkeen taustakysymykset taulukoituna TAULUKKO 1. Otoksen Sukupuolijakauma Prosent ti Mies Sukupuoli Nainen Ensimmäisenä taustakysymyksenä lomakkeessamme oli sukupuoli ja sen jakauma oli odotetusti naisia enemmän kuin miehiä. Pyrimme saamaan molempia sukupuolen edustajia vastaajiksi, mutta emme olleet kiintiöineet sukupuolta joten naisia oli enemmän. Tästä ei voida vetää johtopäätöstä siihen, että naisia olisi todistettavasti enemmän uimahallin asiakkaina, koska koko perusjoukkoa ei ole tutkittu, vain otos heistä. Voi olla myös mahdollista, että naiset suostuvat helpommin vastaamaan asiakastyytyväisyyskyselyihin kuin miehet.

8 8 TAULUKKO 2. Vastaajien asuinkunnan määritys Prosenttia Pietarsaarii Asuinkunta Muu, mikä? Kuten pylväistä voidaan huomata, oli suurin osa kyselyyn vastanneista Pietarsaaresta 62 %, muualta tulleita 38 %. Kysely tehtiin viikonloppuna, josta johtuen muilta paikkakunnilta saapuneiden määrä voi olla suurempi kuin, jos kysely olisi suoritettu viikolla. Muualta tulleiden paikkakuntia olivat Pedersöre, Larsmo, Ähtävä, Kruunupyy, Munsala, Uusikaarlepyy, Oravainen, Källby, Purmo ja Vaasa. TAULUKKO 3. Sukupuolen ja asuinkunnan ristiintaulukointi Sukupuoli Total Mies Nainen % within Sukupuoli % within Sukupuoli % within Sukupuoli Asuinkunta Pietarsaari Muu, mikä? Total ,% 27,% 1,% ,6% 44,4% 1,% ,% 38,% 1,% Sukupuolen ja asuinkunnan ristiintaulukoinnista voidaan nähdä, että muualta tulleista isompi osa oli naisia 44,4 % ja miehiä 27 %. Luvuista ei kuitenkaan voida todistaa äskeistä väitettä, koska miehiä oli kokonaiskyselyssä vähemmän kuin naisia. TAULUKKO 4. Vastaajien ikäryhmät

9 9 Prosenttia Ikäryhmät Vastaajien ikäryhmät on lomakkeessa jaettu viiteen eri ryhmään alkaen ja päättyen yli 65 vuotiaisiin. Ristiintaulukointeja varten olemme kuitenkin yhdistäneet ryhmät kolmeen, jotta erot saataisiin suuremmiksi ja taulukot selkeämmiksi. Kaikkiin ryhmiin tuli sopivasti vastaajia mutta suurimmat ikäryhmät olivat vuotiaat ja 5-64-vuotiaat. Tähän on varmasti vaikuttanut myös osaltaan viikonlopun kyselytilanne, jolloin työssäkäyvillä ja perheellisillä on enemmän aikaa harrastaa uintia. TAULUKKO 5. Asuinkunnan ja iän ristiintaulukointi Asuinkunta Pietarsaari % within Asuinkunta Muu, mikä? % within Asuinkunta Total % within Asuinkunta Ikä Total ,2% 35,5% 4,3% 1,% ,8% 39,5% 23,7% 1,% ,% 37,% 34,% 1,% Tässä ristiintaulukoinnissa voi huomata, että muualta tulleiden osuus on suurin vuotiaiden keskuudessa 39,5 %, vaikkakin vuotiaat ovat lähelle samaa 36,8 %. Vanhemmassa ikäryhmässä voi esimerkiksi kuljetukset Pietarsaareen haitata lähtöä, kun taas paikkakuntalaisista juuri 5-65-vuotiaita on eniten 4,3 %. TAULUKKO 6. Sukupuolen ja iän ristiintaulukointi

10 1 Sukupuoli Total Mies Nainen % within Sukupuoli % within Sukupuoli % within Sukupuoli Ikä Total ,2% 48,6% 35,1% 1,% ,5% 3,2% 33,3% 1,% ,% 37,% 34,% 1,% Sukupuolen ja iän vaikutusta on tarkkailtu ristiintaulukoinnissa ja voidaan todeta, että miesvastaajista eniten oli vuotiaita 48,6 % kun taas naisista eniten oli vuotiaita 36,5 %. 8.2 Asiakastyytyväisyyskyselyn mielipideosio Taustakysymysten jälkeen lomakkeeseen oli laadittu erilaisia väittämiä uimahallin toiminnasta ja palveluista. Ennen sitä on otettu selvää mitä palveluita vastaajat ovat käyttäneet alkaen uintimahdollisuuksista. Palveluita olivat seuraavat; aamuuinti maanantaista perjantaihin alkaen klo 6, kuntouinti/harrasteuinti, vauvauinti, inva-/ kuntoutusuinti sekä aikuisten uimaohjaus / uimakoulu. Näistä palveluista ei oikeastaan ollut juurikaan muita käytetty kuin kuntouinti / harrasteuintia. TAULUKKO 7. Aamu-uintia käyttäneiden osuus Prosenttia Kyllä Aamu-uinti klo 6-9 Eii Edellisen sivun taulukosta voi huomata, että aamu-uinti ei ole uimahallin käytetyimpiä palveluita. Tämän taulukon tuloksiin on varmasti vaikuttanut kyselyn

11 11 kenttätutkimuksen ajankohta, sillä lomakkeita ei kertaakaan jaettu aamu-uinti aikaan, jolloin kyseisiä asiakkaita olisi voitu paremmin tavoittaa. TAULUKKO 8. Kuntouinti / harrasteuintia käyttäneiden osuus Kuntouinti / Harrasteuinti 1 8 Percent Kyllä Kuntouinti / Harrasteuinti Ei Kuntouinti / harrasteuinti oli, kuten kappaleen alussa mainittu, kaikkein suosituin palvelu uimahallin asiakkaiden kesken. Kuntouintia kertoi käyttävänsä melkein sata prosenttia. Mainittakoon, että tämän kysymyksen muoto oli kyllä/ei vastaus ja vastausvaihtoehtoja oli yhteensä 5. Asiakas siis saattoi vastata enemmän kuin yhteen. TAULUKKO 9. Vauvauintia käyttäneiden osuus

12 12 Vauvauinti 1 8 Percent Kyllä Ei Vauvauinti Vauvauintia oli käyttänyt kaksi haastatelluista. Tähän vastaukseen oli voinut vaikuttaa se tosiasi, että vauvauintia ei järjestetty kyseisenä kenttätutkimuksen aikana. TAULUKKO 1. Inva- / kuntoutusuintia käyttäneiden osuus Inva- / Kuntoutusuinti 1 8 Percent Kyllä Inva- / Kuntoutusuinti Ei

13 13 Inva- /kuntoutusuintia oli käyttänyt sitäkin pari vastaaja. Inva- / kuntoutusuintiin on uimahallissa oltava mukana erikseen henkilö, joka auttaa asiakasta henkilökohtaisesti. Uimahallissa on hyvät tilat kyseisille liikuntaesteisille mutta niistä emme tehneet kysymyksiä lomakkeeseen, koska arvelimme vastaajien määrän olevan pieni. TAULUKKO 11. Aikuisten uimaohjausta /uimakoulua käyttäneiden osuus Aikuisten uimaohjaus / uimakoulu 1 8 Percent Kyllä Aikuisten uimaohjaus / uimakoulu Ei Aikuisten uimakoululle oli ollut asiakkaita ja vapaissa vastauksissa oli pyydetty uimakouluja järjestettäviksi työajan ulkopuolella, iltaisin tai viikonloppuisin. Uskoakseni uimahallin käyttäjien ikäryhmien perusteella suurin osa vastaajista osaa uida ja uimakouluja järjestetään lähinnä lapsille.

14 14 TAULUKKO 12. Uimahallissa käyntien osuus Prosenttia Kerran vuodessaharvemmin kuin 2-3 kertaa Kerran viikossa kerran Useammin kuukaudessa kuukaudessa Kuinka usein käyt uimahallissa? Vastaajista suurin osa kertoi käyvänsä uimahallissa kerran viikossa 34, % tai 2-3 kertaa kuukaudessa 33, %. Kyselyymme oli osunut vain kaksi henkilöä, jotka kertoivat uivansa vain kerran vuodessa. TAULUKKO 13. Sukupuolen ja uimahallissa käynnin ristiintaulukointi SukupuoliMies % within Nainen % within Total % within Kuinka usein käyt uimahallissa? Harvemmin Kerran kuin kerran 2-3 kertaa vuodessa kuukaudessa kuukaudessaviikossa Kerran Useammin Total ,4% 1,8% 4,5% 21,6% 21,6% 1,% ,% 17,5% 28,6% 41,3% 12,7% 1,% ,% 15,% 33,% 34,% 16,% 1,% Sukupuolen jakauman mukaan miehet käyvät 2-3 kertaa kuukaudessa tai useammin, kun taas naisista suurin osa käy kerran viikossa tai vähemmän. Vastausten perusteella voidaan todeta, että suurin osa uimahallin asiakkaista on säännöllisesti palveluita käyttäviä. TAULUKKO 14. Asuinkunnan ja uimahallissa käynnin ristiintaulukointi

15 15 AsuinkuntaPietarsaari % within Muu, mikä? % within Total % within Kuinka usein käyt uimahallissa? Harvemmin Kerran kuin kerran 2-3 kertaa Kerran vuodessa kuukaudessa kuukaudessa viikossa Useammin Total ,2% 8,1% 29,% 38,7% 21,% 1,% ,% 26,3% 39,5% 26,3% 7,9% 1,% ,% 15,% 33,% 34,% 16,% 1,% Taulukosta voidaan päätellä, että oletetusti Pietarsaarelaiset käyvät uimahallissa muualta tulleita enemmän mutta toisaalta muualta tulleista kukaan ei käy vain kerran vuodessa. TAULUKKO 15. Iän ja uimahallissa käynnin ristiintaulukointi Ikä Total Kuinka usein käyt uimahallissa? Harvemmin Kerran kuin kerran 2-3 kertaa Kerran vuodessa kuukaudessa kuukaudessa viikossa Useammin Total ,% 17,2% 34,5% 37,9% 1,3% 1,% ,7% 24,3% 35,1% 21,6% 16,2% 1,% ,9% 2,9% 29,4% 44,1% 2,6% 1,% ,% 15,% 33,% 34,% 16,% 1,% vuotiaista eniten käy kerran viikossa 37,9 % vuotiaista eniten käy 2-3 kertaa kuukaudessa 35,1 %. Tähän voi vaikuttaa se, että tämän ikäiset ovat usein työssäkäyviä ja perheellisiä, mikä vähentää aikaa harrastuksille vuotiaista eniten käy kerran viikossa. Heistä ehkä suurimmalla osalla on jo aikaa harrastuksille lasten lähdettyä tai eläkkeelle siirryttyä. TAULUKKO 16. Asiakaspalautteen antaminen

16 16 Prosenttia Kyllä Ei Annatko asiakaspalautetta tarvittaessa? Suurin osa vastaajista kertoo antavansa palautetta tarvittaessa, mikä on varmasti hyvä asia uimahallille, joka voi kehittää palveluitaan asiakkaiden toiveita vastaaviksi. Yleisesti ottaen asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä palveluun, vapaissa vastauksissa oli annettu rohkaisevia kommentteja muun muassa henkilökunnan toiminnasta. TAULUKKO 17. Asuinkunta ja palautteen annon ristiintaulukointi Asuinkunta Total Pietarsaari Muu, mikä? % within Asuinkunta % within Asuinkunta % within Asuinkunta Annatko asiakaspalautetta tarvittaessa? Kyllä Ei Total ,1% 33,9% 1,% ,5% 6,5% 1,% ,% 44,% 1,% Asuinkunnan vaikutus palautteen antoon on tilastollisesti todistettavissa. Pietarsaarelaiset antavat helpommin palautetta kuin muualta tulevat. Tähän vaikuttaa varmasti myös se, että oman paikkakunnan asioista on helpompi antaa palautetta ja vaatia enemmän. TAULUKKO 18. Iän ja palautteen annon ristiintaulukointi

17 17 Ikä Total Kyllä Annatko asiakaspalautetta tarvittaessa? Ei Total ,4% 58,6% 1,% ,8% 43,2% 1,% ,6% 32,4% 1,% ,% 44,% 1,% Ikä vaikuttaa palautteen annossa seuraavasti; nuoret antavat vähiten palautetta kun taas vanhemmat ikäryhmät ovat selkeästi palautteen annon kannalla. Tähän vaikuttaa varmasti sekin, että vanhempia ikäryhmiä kunnioitetaan palautteen annossa ja otetaan huomioon. Heillä on usein myös ongelmatilanteisiin korjausehdotuksia. TAULUKKO 19. Uimahallin sijainti Prosenttia Täysin eri Jokseenkin erijokseenkin samaatäysin samaa En osaa sanoa Uimahallin sijainti on hyvä Kuten taulukosta voi selvästi huomata, ovat asiakkaat täysin samaa väitteen kanssa "uimahallin sijainti on hyvä". TAULUKKO 2. Uimahallin hinnat

18 18 Prosenttia Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Täysin samaa Hinnat ovat kohdallaan Myös uimahallin hintoihin ollaan tyytyväisiä. Palvelun laatu- ja hintasuhde on kohdallaan. TAULUKKO 21. Palvelun miellyttävyys Prosenttia Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Täysin samaaen osaa sanoa Palvelu on miellyttävää Vastaajat ovat tyytyväisiä uimahallissa saamaansa palveluun. Henkilökuntaa koskeva kysymys on esitetty myöhemmin. TAULUKKO 22. Iän ja palvelun laadun ristiintaulukointi

19 19 Ikä Total Palvelu on miellyttävää Täysin eri Jokseenkin Jokseenkin Täysin samaa En osaa eri samaa sanoa Total ,% 6,9% 41,4% 44,8% 6,9% 1,% ,1%,% 21,6% 7,3%,% 1,% ,5%,% 26,5% 44,1% 2,9% 1,% ,% 2,% 29,% 54,% 3,% 1,% Suurin osa vastaajista on tyytyväisiä saamaansa palveluun ikäryhmistä välittämättä. Kaikkein tyytyväisimpiä näyttäisi olevan vuotiaat 7,3 % täysin samaa. Suurin ryhmä tyytymättömistä on 5-56-vuotiaat 26,5 % täysin eri. TAULUKKO 23. Pukuhuoneiden siisteys Pukuhuoneet ovat siistit 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Pukuhuoneet ovat siistit Täysin samaa En osaa sanoa

20 2 Pukuhuoneiden siisteyteen ovat asiakkaat yleisesti ottaen tyytyväisiä, vaikkakin vapaissa vastauksissa oli annettu palautetta yleisten tilojen siisteydestä. TAULUKKO 24. Pesutilojen siisteys Pesutilat ovat siistit 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Pesutilat ovat siistit Täysin samaa En osaa sanoa Vastaajien mielestä pesutilat olivat siistit. Vastauspylväät kasvavat positiivisten vastauksien puolella, oikeassa reunassa. TAULUKKO 25. Valvonnan tehokkuus Valvonta on tehokasta 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Täysin samaa En osaa sanoa Valvonta on tehokasta

21 21 Valvonnan on koettu asiakkaiden kesken olevan tehokasta, vaikka vapaissa vastauksissa olikin kommentteja nuorten hyppimisen valvomisen tehostamisesta. TAULUKKO 26 Altaan uimatila Altaissa on tilaa uida 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Altaissa on tilaa uida Täysin samaa En osaa sanoa Edellisen sivun taulukosta voidaan huomata, että vastaukset ovat jakautuneet molemmin puolin tyytyväisyyttä kun muiden väittämien pylväät ovat keskittyneet täysin samaa pylvääseen. Tähän mielipiteeseen vaikuttanee vastaajien kiireisyys ja ajankohta jolloin he saapuvat uimahalliin, koska hiljaisempiakin aikoja kuulemma on. TAULUKKO 27. Sukupuolen ja altaan uimatilan ristiintaulukointi Sukupuoli Mies Nainen Total Altaissa on tilaa uida Täysin eri Jokseenkin Jokseenkin Täysin samaa En osaa eri samaa sanoa Total % within Sukupuo 1,8% 21,6% 32,4% 35,1%,% 1,% % within Sukupuo 11,1% 22,2% 46,% 19,% 1,6% 1,% % within Sukupuo 11,% 22,% 41,% 25,% 1,% 1,% Altaiden uimatilasta oltiin jokseenkin samaa mutta tässä kysymyksessä oli paljon hajoavaisuutta vastausvaihtoehtojen välillä. Naiset olivat tyytyväisempiä jos

22 22 yhdistettäisiin jokseenkin samaa vaihtoehto täysin samaa vaihtoehdon kanssa. TAULUKKO.28. Sisustuksen miellyttävyys Sisustus on miellyttävää 4 3 Percent 2 1 Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Sisustus on miellyttävää Täysin samaa En osaa sanoa Uimahallin sisustus on koettu miellyttäväksi, eniten vastauksia on tullut kohtaan täysin samaa. TAULUKKO 29. Paikoitustilan riittävyys

23 23 Paikoitustilaa on riittävästi Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Paikoitustilaa on riittävästi Täysin samaa En osaa sanoa Paikoitustilan riittävyydestä oli kaikista eniten negatiivisia vastauksia vaikkakin myös positiivisia oli paljon. TAULUKKO 3. Iän ja paikoitustilan riittävyyden ristiintaulukointi Ikä Total Paikoitustilaa on riittävästi Täysin eri Jokseenkin Jokseenkin Täysin samaa En osaa eri samaa sanoa Total ,6% 27,6% 2,7% 13,8% 1,3% 1,% ,8% 29,7% 29,7% 29,7%,% 1,% ,6% 29,4% 23,5% 11,8% 14,7% 1,% ,% 29,% 25,% 19,% 8,% 1,% Ikäryhmistä nuorimmat olivat sitä, että paikoitustilaa ei ole riittävästi. Tämä kysymys oli herättänyt myös vastauksia vapaaseen palautteeseen. TAULUKKO 31. Henkilökunnan saatavuus

24 24 Henkilökunta on saatavilla 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Henkilökunta on saatavilla Täysin samaa En osaa sanoa Uimahallin henkilökunta on asiakkaiden mielestä saatavilla, korkein pylväs kohdassa täysin samaa. TAULUKKO 32. Henkilökunnan kielitaidon riittävyys Kielitaito on kiitettävää Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Kielitaito on kiitettävää Täysin samaa En osaa sanoa Tämän väittämän suunnittelussa oli tullut ajatuskatkos, sillä väittämä viittaa edellisen kysymyksen henkilökuntaan ja heidän kielitaitoonsa. Vastaajien

25 25 keskuudessa nousi kysymyksiä ketä väittämä koskee ja onneksi olimme itse paikanpäällä kertomassa. TAULUKKO 33. Lasten altaiden turvallisuus Lasten altaat ovat turvalliset 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Täysin samaa Lasten altaat ovat turvalliset En osaa sanoa Tämä kysymys olisi voitu jättää pois, koska siihen ei moni osannut sanoa mitään jos ei ollut omia lapsia tai lapsenlapsia. Mielipide väittämästä oli kuitenkin yleisesti ottaen positiivinen. 9. YHTEENVETO Asiakastyytyväisyystutkimus oli kaiken kaikkiaan helppo laatia ja suorittaa mutta tulosten analysointi vei eniten aikaa. Toimeksiantaja oli hyvin yhteistyöhaluinen ja saimme häneltä mielipiteitä ja neuvoa aikaisemmin suoritetuista kyselyistä. Toimeksiantajan suostumuksella kyselyn yhteydessä suoritettiin arvonta, joka varmasti lisäsi osallistujien määrää. Palkinnot sponsoroi uimahalli. Ongelmakohtia työssämme oli lähinnä kyselylomakkeen jäsentelyn kanssa. Huomasimme lomakkeen jakotilanteessa muutamia virheitä, jotka olisi voitu korjata ennen lomakkeen jakoa. Viimeisessä kohdassa esitetyt väittämät olivat

26 26 väärässä järjestyksessä, koska loogisesti edetään hyvässä huonompaan, meillä se alkoi "täysin eri " kohdasta. Henkilökohtaisesti uskon tämän johtaneen jonkin verran väärinymmärryksiin vastaajien keskuudessa vaikka tuloksista asiaa on vaikea todistaa. Lisäksi viimeisessä kohdassa parkkitilat sekä lasten allas kysymykset eivät soveltuneet kaikille vastaajille, koska kaikilla ei ollut lapsia tai autoa. Vaihtoehtona kuitenkin oli "en osaa sanoa", joten siihen aika moni oli laittanutkin rastin. "Kielitaito on riittävää" väittämä oli tarkoitus olla henkilökunnan kielitaidosta kyse mutta se oli unohtunut kirjoittaa lomakkeeseen, joten kysymys herätti jonkun verran mietteitä vastaajien keskuudessa. Lomakkeessa olisi yleisesti saanut olla enemmän tilaa ja väliä kysymysten välillä, jotta vanhempien ihmisten olisi ollut helpompi vastata. Ikäryhmiin olisi voinut olla yksi ryhmä lisää esimerkiksi Lomakkeiden jako onnistui hyvin ja oli hienoa huomata oman ruotsinkielen kehittyvän tässäkin tilanteessa. Monet vastaajista olivat tyytyväisiä, koska esitimme asiamme heille heidän omalla äidinkielellään. Yhteistyö työparini kanssa onnistui ennalta arvattavasti hyvin ja molempien panos oli yhtä paljon. Tutkimuksesta tulee olemaan hyötyä opinnäytetyöhön tehtävään kyselyyn, joten molempien tutkijoiden mielenkiinto säilyi työn edetessä. Aikataulu työlle oli mielestäni liian tiukka ja kurssit olisivat saaneet olla yhdessä jotta hyöty olisi ollut suurempi. Tulevaisuutta ajatellen uimahallin parkkitilasta voi tulla ongelma, jos asiakaskunta kasvaa mutta toisaalta paikkakuntalaiset tietävät ongelman, joten ehkä he joustavat autoilussa sen verran että tulevat pyörällä uimahallille kun se on mahdollista. Muuten uimahallin palveluihin, henkilökuntaan ja tarjontaan ollaan varsin tyytyväisiä, palautekohdassa oli jopa kehuja. Lähteenä on käytetty Jukka Lahtisen ja Antti Isoviitan markkinointitutkimus kirjaa. Avaintulos Oy 22. Jyväskylä. Toinen painos.

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 24.4.2017 1 Kategoriset muuttujat Lukumääriä Prosentteja (muista n-arvot) Pylväitä 2 Yhteenvetotaulukko (frekvenssitaulukko) TAULUKKO 1. Asunnon tyyppi

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Iän vaikutus itsetuntoon

Iän vaikutus itsetuntoon 1 Iän vaikutus itsetuntoon Alppilan lukion psykologian tutkimuskurssi, psykologian ja matematiikan ilmiökurssi Hilla Sarlin Noora Varonen Oona Montonen 2 Sisällysluettelo 1. Tutkimuskysymyksen asettelu

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2013 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2012) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Asiakaskysely 2013 Kanavagolf Vääksy Oy

Asiakaskysely 2013 Kanavagolf Vääksy Oy Asiakaskysely 2013 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 20.9.- 20.10.2013 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 119

Lisätiedot

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus Johanna Ylinen Kysely lähetetty 160 vastaajalle (vapaaehtoisia töissä kaiken kaikkiaan noin 170), vastauksia 89, vastausprosentti siis

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2012

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2012 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2012 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2011) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

LIITE 1. Hyvä Asiakkaamme!

LIITE 1. Hyvä Asiakkaamme! Hyvä Asiakkaamme! LIITE 1 Mielipiteenne on meille tärkeä. Kertokaa meille, mitä mieltä olette palvelustamme ja ravintolastamme. Vastausten perusteella haluamme kehittää ja parantaa toimintaamme. Lomakkeen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

1 Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen 17.

1 Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen 17. Opintokysely 2013 Tämä on Inkubion vuoden 2013 opintokysely. si syksystä lähtien monet kursseistamme uudistuvat, joten nyt on mitä sopivin hetki puuttua kurssien epäkohtiin. Tällä kyselyllä pyritään keräämään

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaistutkimuksen tulokset 29.3.2017 Hyvinvointialan Liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaistutkimuksen tulokset 29.3.2017 Hyvinvointialan Liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti

Lisätiedot

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen 29.10.2009 Survey aineistot (lomaketutkimukset) Kyselyaineistot posti(kirje)kysely informoitu kysely tietokoneavusteinen

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 7.11.2011 1 Muuttujat Aineiston esittämisen kannalta muuttujat voidaan jaotella kolmeen tyyppiin: Kategoriset (esimerkiksi sukupuoli, koulutus) Asteikolla

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille 1 Kysely Kaikukortin haltijoille Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Lappeenrannassa nyt 1.6.2017 lähtien. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2013 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2013. Osalle vanhemmista päiväkodin johtaja lähetti kyselylinkin sähköpostilla. Kyselyyn

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot

Hingunniemen oriaseman asiakastyytyväisyyskysely

Hingunniemen oriaseman asiakastyytyväisyyskysely 1 TUTKIMUSRAPORTTI Hingunniemen oriaseman asiakastyytyväisyyskysely Anni Kulhomäki Sini Ahponen Annu Korhonen 22.02.2010 LMA7 Harjoitustyö 1 Sisällys 1 JOHDANTO...2 2 ONGELMANASETTELU...3 3 TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2011

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2011 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2011 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2011 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2010) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ)

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) OPPILAS JA PUHELIN KOULU JA LUOKKA TYÖPAIKKA JA PUHELIN OPO JA PUHELIN 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISESTA Työpaikka

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 17 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 4 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Yhdessä vai erillään?

Yhdessä vai erillään? Yhdessä vai erillään? Parisuhteet elämänkulun ja Ikihyvä-hankkeen kymmenvuotisseurannan näkökulmasta Tiina Koskimäki Lahden Tutkijapraktikum, Palmenia, Helsingin yliopisto Lahden Tiedepäivä 27.11.2012

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Uimahallin tyytyväisyyskysely 2016 N=224 3 Vastaajan ikä Valitse ryhmä, johon kuulut ikäsi perusteella (N=224) 25 % 22 % 23 % 15 % 15 % 1 5 % 2 % 6 % 3 % 8 % 1 % 7-12 vuotta

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto TUTKIMUSRAPORTTI 18.10.2006 YTT FM Lea Ahoniemi Kauppat. yo Maria-Riitta Ahoniemi TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

RISTIINTAULUKOINTI JA Χ 2 -TESTI

RISTIINTAULUKOINTI JA Χ 2 -TESTI RISTIINTAULUKOINTI JA Χ 2 -TESTI Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät maantieteessä Ti 27.10.2015, To 2.11.2015 Miisa Pietilä & Laura Hokkanen miisa.pietila@oulu.fi laura.hokkanen@outlook.com KURSSIKERRAN

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Matemaatikot ja tilastotieteilijät

Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matematiikka/tilastotiede ammattina Tilastotiede on matematiikan osa-alue, lähinnä todennäköisyyslaskentaa, mutta se on myös itsenäinen tieteenala. Tilastotieteen tutkijat

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Luentokalvoja tilastollisesta päättelystä. Kalvot laatinut Aki Taanila Päivitetty 30.11.2012

Luentokalvoja tilastollisesta päättelystä. Kalvot laatinut Aki Taanila Päivitetty 30.11.2012 Luentokalvoja tilastollisesta päättelystä Kalvot laatinut Aki Taanila Päivitetty 30.11.2012 Otanta Otantamenetelmiä Näyte Tilastollinen päättely Otantavirhe Otanta Tavoitteena edustava otos = perusjoukko

Lisätiedot