1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT"

Transkriptio

1 1 Sisällys sivunumero 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 2 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 2 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS 3 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS 3 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS 5 6. TUTKIMUSMENETELMÄN KUVAUS 5 7. TUTKIMUKSEN KULKU 6 8. SAATUJEN TULOSTEN FREKVENSSITAULUKOT JA NIIDEN ANALYSOINTI Kyselylomakkeen taustakysymykset taulukoituna Asiakastyytyväisyyskyselyn mielipideosio 1 9. YHTEENVETO 25 LIITTEET

2 2 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT Suoritetussa markkinointitutkimuksessamme toimeksiantajana toimi Pietarsaaren uimahalli. Uimahallin vastuuhenkilönä ja meidän kontaktihenkilönämme toimi Tove Jansson-Lähteenmäki. Työn toteuttivat Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun matkailun ruotsinkielisen linjan kolmannen vuoden opiskelijat Tuulia Hanhiniemi ja Veronica Heiskanen. Tutkimuksessa oli kyse asiakastyytyväisyystutkimuksesta, jonka avulla pyrittiin selvittämään asiakkaiden tyytyväisyyttä Pietarsaaren uimahallin ja sen henkilökunnan toimintaan. Perusjoukkona oli uimahallin asiakkaat, jotka tulivat joko Pietarsaaresta tai lähikaupungeista. Tietoa hankittiin kyselylomakkeiden avulla. 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS Tutkimus tehtiin, jotta toimeksiantaja saisi ajankohtaista tietoa yrityksen palveluiden tämän hetkisestä laadusta ja asiakkaiden tyytyväisyydestä sekä mahdollisista ongelmakohdista. Tutkimuksen lähtökohtana oli tiedon tarve asiakkaiden ja yrityksen välillä. Vastaavia asiakastyytyväisyystutkimuksia on uimahallissa suoritettu vuosina 24 ja 25, mutta jotta asiakastyytyväisyyttä voitaisiin tutkia ja ilmenneitä ongelmia korjata, tarvittiin lisää materiaalia ja vertailu kohteita. Asetettu ongelma pyrittiin ratkaisemaa kvantitatiivisen tutkimuksen avulla, josta oli tarkoitus ilmetä asiakkaiden tyytyväisyys tai tyytymättömyys ja millaisiin tuotteisiin/palveluihin se kohdistuu. Yritimme valmistella kyselylomakkeen uimahallin tarpeita vastaavaksi ja siksi huomioimme aiempina vuosina suoritettuja asiakastyytyväisyystutkimuksia. Viimeksi uimahallissa on suoritettu asiakastyytyväisyystutkimukset vuosina 24 sekä 25. Pyrimme toistamaan joitain kysymyksiä, jotta uimahalli voisi luoda tutkimuksista laajempia analyysejä edellisvuosien tulosten kanssa. Jo näin varhaisessa vaiheessa loppuraporttia tahdon mainita, että tutkimuksen tulokset eivät olleet yllättäviä vaan oletetusti vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä uimahallin palveluihin ja tarjontaan. Esille voisi nostaa ainoastaan parkkipaikkojen koetun puutteen, koska se toistui niin monesti lomakkeen vapaassa mielipide osiossa.

3 3 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS Tutkimuksen perusjoukko koostuu Pietarsaaren uimahallissa asioivista asiakkaista. Joukkoon kuuluu ainoastaan uimahallin palveluja käyttävät asiakkaat, eivät esimerkiksi samassa rakennuksessa sijaitsevan kuntosalin tai urheilusalin asiakkaat. Joukon ikäjakauma on määritelty nuorimmista 15 vuotiaista yli 65 vuotiaisiin. Iällä ei ole painotettua merkitystä kyselyssä, mutta lapsia emme hyväksyneet vastaajiksi eettisistä syistä. Perusjoukon laskennallinen määrä oli ensin arvioitu päivässä noin 1 ja viikossa 7x1, eli noin 7 asiakasta, mutta oltuamme jakamassa lomakkeita arvio nousi lähemmäs 2 asiakasta päivässä eli noin 14 viikossa (Lahtinen & Isoviita 22, 53.) 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS Perusjoukosta otetaan osatutkimus eli otantatutkimus. Otoskoko on 1 asiakasta, eli noin puolet arvioidun päivittäisen perusjoukon koosta, mutta enemmän kuin 5 otantayksikköä eli asiakasta. Pyrimme jakamaan 15 lomaketta, jotta olisimme saaneet 1 varmaa ja oikeaa vastausta, joita voisimme käyttää tutkimuksen analysoinnissa. Lomakkeita kuitenkin tulostettiin vain 1 ja niitä jaettiin 1. Vastauksia saatiin 1 ja niistä yhtäkään ei tarvinnut hylätä. Luottamustaso tutkimukselle oli 95 % eli kriittinen arvo tulee 1.96:een (Lahtinen & Isoviita 22, 54.) Otantamenetelmän valintaan vaikutti perusjoukon suuri koko ja ajan puute. Oli helppo tehdä kyselylomake joka jaettiin muutaman päivän aikana uimahallin asiakkaille. Tutkimukselle ei ollut suurempaa budjettia arvioitu. Otantamenetelmänä käytimme ei-todennäköisyysotantaa, joka oli täysin harkinnanvarainen. Harkintaan perustuva otanta tarkoittaa, että omat näkemyksemme vaikuttavat otantayksiköiden valintaan (Lahtinen & Isoviita 22, 55.) Tällöin jokaisen alkion todennäköisyys tulla mukaan ei ollut sama, sillä emme pystyneet vaikuttamaan tiedostomattomaan käytökseemme vastaajia valitessamme. Käytännössä tämä näkyi lomakkeiden jaossa, koska niitä jaettiin summassa uimahallin asiakkaille.

4 4 Otoksen sijasta työssämme tulisi käyttää nimitystä näyte, mutta emme kokeneet sen luovan oikeaa kuvaa tutkimuksestamme, joten olemme käyttäneet nimitystä otos (Lahtinen & Isoviita 22, 55.) Otosyksikkönä tutkimuksessamme oli yksilö itse. Emme tutkineet henkilön ruokakunnan käyttäytymistä, vaan jokainen henkilö edusti itseään ja omaa mielipidettään. Tästä syystä samasta perheestä saattoi ja sai vastata useampi henkilö. Tutkimuksen pätevyys tulisi ilmetä siitä, että tutkimus suoritettiin vain uimahallissa asioiville harkitusti määritettyinä päivinä. Alustavasti suunniteltuihin päiviin tuli muutoksia aikataulun kiireen takia, joten lopulliset tutkimuspäivät olivat perjantai, lauantai, ja sunnuntai. Myös kellonajat oli suunniteltu etukäteen ja ne toteutuivat mielestämme hyvin. Mukaan saatiin sekä aamupäivällä että illalla asioivia vastaajia. Tutkimuksen luotettavuuteen kiinnitettiin huomiota kyselylomakkeen suunnittelussa, jotta samanlainen kysely voitaisiin tehdä eri ajankohtana ja saataisiin tästä huolimatta perusjoukkoa edustavia tuloksia. Myös tutkimuksen analysoinnissa on mainittava kenttätutkimuksen ajankohta, koska se sijoittui viikonlopulle jolloin uskomme olevan enemmän asiakkaita liikkeellä. Yritimme toimia ja tutkia tyytyväisyyttä puolueettomasti, jolloin on hyvä mainita, ettei toinen tutkijoista ole koskaan käyttänyt kyseisen uimahallin tarjoamia tuotteita. Kyselylomakkeen toimivuus testattiin ennen kenttätyötä koululuokalla, jossa selvitimme kysymysten ymmärtämisen, vastausvaihtoehtojen toimivuuden ja haastatteluajan sekä muita työn kuluessa esiintyviä seikkoja kuten kielellisen sujuvuuden ruotsinkielisissä lomakkeissa. Kaikki kysymykset oli ymmärretty hyvin, vain muutamia epäiltyjä ongelmia aiheutti lomakkeessa ollut viimeinen monivalintakohta ennen vapaata mielipidettä, ks. LIITE 1 Asiakastyytyväisyyskysely.

5 5 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS Vastausprosentti tutkimuksessamme oli täydet 1, koska asetetut 1 lomaketta saatiin kaikki jaettua ja täytettynä takaisin. Poistumaa ei tutkimuksessamme varsinaisesti ollut ollenkaan, koska saadut vastaukset olivat kaikki tulkittavissa ja asianmukaisia. Tähän on varmasti vaikuttanut ikäryhmien valinta lomakkeen tekovaiheessa, nuorimmat vastaajat olivat 15-vuotiaita ja hekin suhtautuivat tutkimukseen asiallisesti. Muilta vanhemmilta ikäryhmiltä voitiin olettaakin asiallisia ja rehellisiä vastauksia. Poistuman toteutumiseen vaikutti myös se, että olimme itse jakamassa lomakkeita, jolloin saimme haluamamme määrän vastauksia, vaikka paikalla olikin ihmisiä jotka kieltäytyivät vastaamasta. (Lahtinen & Isoviita 22, 55.) Poistuma oli myös huomioitu suunnitteluvaiheessa, jolloin päätimme suorittaa kyselyn monena eri päivänä, kunnes saisimme tarpeeksi vastauksia. Painotusta vastauksissa ei oikeastaan ole, vain parkkipaikkojen riittävyys nousi esille työssä mutta sekin oli, kuten myöhemmin taulukoista ilmenee, valtaosan mielestä kunnossa. 6. TUTKIMUSMENETELMÄN KUVAUS Tutkimusmenetelmänä oli informoitu kysely, jossa toimimme kaksistaan lomakkeiden jakajina ja vastaanottajina. Tämän koimme hyväksi menetelmäksi siitä syystä, että pystyimme näin paremmin kontrolloimaan lomakkeiden täyttöä ja sitä kuka täyttää ja miten täyttää. Tästäkin syystä lomakkeista saatiin kaikista vastaukset eikä yhtäkään tarvinnut hylätä pilailun tai vajaiden vastausten takia. Asiaan vaikutti myös lomakkeen tarkka suunnittelu ja vastaamattomuuden ennakointi esimerkiksi lisäämällä kysymyksiin en osaa sanoa vaihtoehdon etukäteen. Vastaustilanne oli salainen, jonka vuoksi toimimme käytännössä vain ohjeiden antajina ja kysymyksien selventäjinä. Lomakkeet täytettiin henkilökohtaisesti ja nimettöminä. Yhteydessä kerätyt arvontalipukkeet irrotettiin lomakkeista jo vastausvaiheessa, joten henkilöllisyyksiä olisi mahdoton päätellä. Arvonnan suoritti uimahalli itsenäisesti, joten heillä ei ollut mitään käsitystä kuka oli vastannut kyselyyn.

6 6 Lomakkeiden jakotilanteessa tavoitteenamme oli saada mahdollisimman monipuolinen otos, jonka vuoksi otimme harkitusti huomioon, että vastaajat edustivat sukupuoleltaan ja iältään kaikkia ennalta asetettuja ryhmiä. Tämä näkyi lomakkeiden jaossa esimerkiksi siinä että pyrimme saamaan mukaan osanottajia kaikista asettamistamme ikäryhmistä. Taloudellisesti tutkimus oli varsin halpa. Toimeksiantajalta ei vaadittu palkkaa tai muitakaan kuluja, koska työ oli osa koulutustamme. Kyselylomakkeiden tulostuksessa saimme käyttää uimahallin koneita ja paperia. Työ oli varsin nopea suorittaa ja se antaa mielestämme ajantasaista tietoa toimeksiantajalle ja hyödyllisiä vertailukohteita aikaisempiin tutkimuksiin. 7. TUTKIMUKSEN KULKU Suunnitelma tutkimukselle oli mielestäni laadittu hyvin ja olen tyytyväinen parini panostukseen ja työskentelyyn tutkimuksemme loppuunsaattamiseksi. Oma panostukseni työhön oli merkittävä, koska koin tutkimuksesta saadusta kokemuksesta olevan hyötyä opinnäytetyössäni ja jatko-opiskeluissani. Moduuli oli kaikin puolin mielenkiintoinen. Aikaisempi aikataulu kenttätutkimukselle oli seuraava: kyselylomakkeiden jako ja vastauksien hankkiminen saatujen lomakkeiden syöttö tietojärjestelmään tulosten arviointi itsenäinen työskentely Lopullinen kenttätutkimus suoritettiin kolmena päivänä. Perjantaina klo , lauantaina klo j sunnuntaina klo Tutkimuspaikkana oli uimahallin aula, joka oli paikkana onnistunut, koska pystyimme kontrolloimaan uimahallin asiakkaita ja palvelun käyttäjiä sekoittamatta heitä rakennuksen muihin käyttäjiin. Lopullinen toteutus erosi suunnitellusta hiukan, koska työn palautuspäivämäärä siirtyi myöhempään.

7 7 8 SAATUJEN TULOSTEN FREKVENSSITAULUKOT JA NIIDEN ANALYSOINTI Saaduista tuloksista suurin osa oli odotetusti positiivisia, eivätkä ne poikenneet juurikaan uimahallin aikaisemmista arvioinneista. Tässä kappaleessa on esitettynä tulokset frekvenssitaulukoina ja esiin on nostettu joitain ristiintaulukointeja selventämään ja todentamaan tulosten tulkintaa. Aluksi on tutkittu taustamuuttujia eli kyselylomakkeessa esitettyjä taustakysymyksiä, kuten vastaajan sukupuoli, asuinpaikka ja ikäryhmä. Kaikki taulukot ovat ilmaistu prosentteina. 8.1 Kyselylomakkeen taustakysymykset taulukoituna TAULUKKO 1. Otoksen Sukupuolijakauma Prosent ti Mies Sukupuoli Nainen Ensimmäisenä taustakysymyksenä lomakkeessamme oli sukupuoli ja sen jakauma oli odotetusti naisia enemmän kuin miehiä. Pyrimme saamaan molempia sukupuolen edustajia vastaajiksi, mutta emme olleet kiintiöineet sukupuolta joten naisia oli enemmän. Tästä ei voida vetää johtopäätöstä siihen, että naisia olisi todistettavasti enemmän uimahallin asiakkaina, koska koko perusjoukkoa ei ole tutkittu, vain otos heistä. Voi olla myös mahdollista, että naiset suostuvat helpommin vastaamaan asiakastyytyväisyyskyselyihin kuin miehet.

8 8 TAULUKKO 2. Vastaajien asuinkunnan määritys Prosenttia Pietarsaarii Asuinkunta Muu, mikä? Kuten pylväistä voidaan huomata, oli suurin osa kyselyyn vastanneista Pietarsaaresta 62 %, muualta tulleita 38 %. Kysely tehtiin viikonloppuna, josta johtuen muilta paikkakunnilta saapuneiden määrä voi olla suurempi kuin, jos kysely olisi suoritettu viikolla. Muualta tulleiden paikkakuntia olivat Pedersöre, Larsmo, Ähtävä, Kruunupyy, Munsala, Uusikaarlepyy, Oravainen, Källby, Purmo ja Vaasa. TAULUKKO 3. Sukupuolen ja asuinkunnan ristiintaulukointi Sukupuoli Total Mies Nainen % within Sukupuoli % within Sukupuoli % within Sukupuoli Asuinkunta Pietarsaari Muu, mikä? Total ,% 27,% 1,% ,6% 44,4% 1,% ,% 38,% 1,% Sukupuolen ja asuinkunnan ristiintaulukoinnista voidaan nähdä, että muualta tulleista isompi osa oli naisia 44,4 % ja miehiä 27 %. Luvuista ei kuitenkaan voida todistaa äskeistä väitettä, koska miehiä oli kokonaiskyselyssä vähemmän kuin naisia. TAULUKKO 4. Vastaajien ikäryhmät

9 9 Prosenttia Ikäryhmät Vastaajien ikäryhmät on lomakkeessa jaettu viiteen eri ryhmään alkaen ja päättyen yli 65 vuotiaisiin. Ristiintaulukointeja varten olemme kuitenkin yhdistäneet ryhmät kolmeen, jotta erot saataisiin suuremmiksi ja taulukot selkeämmiksi. Kaikkiin ryhmiin tuli sopivasti vastaajia mutta suurimmat ikäryhmät olivat vuotiaat ja 5-64-vuotiaat. Tähän on varmasti vaikuttanut myös osaltaan viikonlopun kyselytilanne, jolloin työssäkäyvillä ja perheellisillä on enemmän aikaa harrastaa uintia. TAULUKKO 5. Asuinkunnan ja iän ristiintaulukointi Asuinkunta Pietarsaari % within Asuinkunta Muu, mikä? % within Asuinkunta Total % within Asuinkunta Ikä Total ,2% 35,5% 4,3% 1,% ,8% 39,5% 23,7% 1,% ,% 37,% 34,% 1,% Tässä ristiintaulukoinnissa voi huomata, että muualta tulleiden osuus on suurin vuotiaiden keskuudessa 39,5 %, vaikkakin vuotiaat ovat lähelle samaa 36,8 %. Vanhemmassa ikäryhmässä voi esimerkiksi kuljetukset Pietarsaareen haitata lähtöä, kun taas paikkakuntalaisista juuri 5-65-vuotiaita on eniten 4,3 %. TAULUKKO 6. Sukupuolen ja iän ristiintaulukointi

10 1 Sukupuoli Total Mies Nainen % within Sukupuoli % within Sukupuoli % within Sukupuoli Ikä Total ,2% 48,6% 35,1% 1,% ,5% 3,2% 33,3% 1,% ,% 37,% 34,% 1,% Sukupuolen ja iän vaikutusta on tarkkailtu ristiintaulukoinnissa ja voidaan todeta, että miesvastaajista eniten oli vuotiaita 48,6 % kun taas naisista eniten oli vuotiaita 36,5 %. 8.2 Asiakastyytyväisyyskyselyn mielipideosio Taustakysymysten jälkeen lomakkeeseen oli laadittu erilaisia väittämiä uimahallin toiminnasta ja palveluista. Ennen sitä on otettu selvää mitä palveluita vastaajat ovat käyttäneet alkaen uintimahdollisuuksista. Palveluita olivat seuraavat; aamuuinti maanantaista perjantaihin alkaen klo 6, kuntouinti/harrasteuinti, vauvauinti, inva-/ kuntoutusuinti sekä aikuisten uimaohjaus / uimakoulu. Näistä palveluista ei oikeastaan ollut juurikaan muita käytetty kuin kuntouinti / harrasteuintia. TAULUKKO 7. Aamu-uintia käyttäneiden osuus Prosenttia Kyllä Aamu-uinti klo 6-9 Eii Edellisen sivun taulukosta voi huomata, että aamu-uinti ei ole uimahallin käytetyimpiä palveluita. Tämän taulukon tuloksiin on varmasti vaikuttanut kyselyn

11 11 kenttätutkimuksen ajankohta, sillä lomakkeita ei kertaakaan jaettu aamu-uinti aikaan, jolloin kyseisiä asiakkaita olisi voitu paremmin tavoittaa. TAULUKKO 8. Kuntouinti / harrasteuintia käyttäneiden osuus Kuntouinti / Harrasteuinti 1 8 Percent Kyllä Kuntouinti / Harrasteuinti Ei Kuntouinti / harrasteuinti oli, kuten kappaleen alussa mainittu, kaikkein suosituin palvelu uimahallin asiakkaiden kesken. Kuntouintia kertoi käyttävänsä melkein sata prosenttia. Mainittakoon, että tämän kysymyksen muoto oli kyllä/ei vastaus ja vastausvaihtoehtoja oli yhteensä 5. Asiakas siis saattoi vastata enemmän kuin yhteen. TAULUKKO 9. Vauvauintia käyttäneiden osuus

12 12 Vauvauinti 1 8 Percent Kyllä Ei Vauvauinti Vauvauintia oli käyttänyt kaksi haastatelluista. Tähän vastaukseen oli voinut vaikuttaa se tosiasi, että vauvauintia ei järjestetty kyseisenä kenttätutkimuksen aikana. TAULUKKO 1. Inva- / kuntoutusuintia käyttäneiden osuus Inva- / Kuntoutusuinti 1 8 Percent Kyllä Inva- / Kuntoutusuinti Ei

13 13 Inva- /kuntoutusuintia oli käyttänyt sitäkin pari vastaaja. Inva- / kuntoutusuintiin on uimahallissa oltava mukana erikseen henkilö, joka auttaa asiakasta henkilökohtaisesti. Uimahallissa on hyvät tilat kyseisille liikuntaesteisille mutta niistä emme tehneet kysymyksiä lomakkeeseen, koska arvelimme vastaajien määrän olevan pieni. TAULUKKO 11. Aikuisten uimaohjausta /uimakoulua käyttäneiden osuus Aikuisten uimaohjaus / uimakoulu 1 8 Percent Kyllä Aikuisten uimaohjaus / uimakoulu Ei Aikuisten uimakoululle oli ollut asiakkaita ja vapaissa vastauksissa oli pyydetty uimakouluja järjestettäviksi työajan ulkopuolella, iltaisin tai viikonloppuisin. Uskoakseni uimahallin käyttäjien ikäryhmien perusteella suurin osa vastaajista osaa uida ja uimakouluja järjestetään lähinnä lapsille.

14 14 TAULUKKO 12. Uimahallissa käyntien osuus Prosenttia Kerran vuodessaharvemmin kuin 2-3 kertaa Kerran viikossa kerran Useammin kuukaudessa kuukaudessa Kuinka usein käyt uimahallissa? Vastaajista suurin osa kertoi käyvänsä uimahallissa kerran viikossa 34, % tai 2-3 kertaa kuukaudessa 33, %. Kyselyymme oli osunut vain kaksi henkilöä, jotka kertoivat uivansa vain kerran vuodessa. TAULUKKO 13. Sukupuolen ja uimahallissa käynnin ristiintaulukointi SukupuoliMies % within Nainen % within Total % within Kuinka usein käyt uimahallissa? Harvemmin Kerran kuin kerran 2-3 kertaa vuodessa kuukaudessa kuukaudessaviikossa Kerran Useammin Total ,4% 1,8% 4,5% 21,6% 21,6% 1,% ,% 17,5% 28,6% 41,3% 12,7% 1,% ,% 15,% 33,% 34,% 16,% 1,% Sukupuolen jakauman mukaan miehet käyvät 2-3 kertaa kuukaudessa tai useammin, kun taas naisista suurin osa käy kerran viikossa tai vähemmän. Vastausten perusteella voidaan todeta, että suurin osa uimahallin asiakkaista on säännöllisesti palveluita käyttäviä. TAULUKKO 14. Asuinkunnan ja uimahallissa käynnin ristiintaulukointi

15 15 AsuinkuntaPietarsaari % within Muu, mikä? % within Total % within Kuinka usein käyt uimahallissa? Harvemmin Kerran kuin kerran 2-3 kertaa Kerran vuodessa kuukaudessa kuukaudessa viikossa Useammin Total ,2% 8,1% 29,% 38,7% 21,% 1,% ,% 26,3% 39,5% 26,3% 7,9% 1,% ,% 15,% 33,% 34,% 16,% 1,% Taulukosta voidaan päätellä, että oletetusti Pietarsaarelaiset käyvät uimahallissa muualta tulleita enemmän mutta toisaalta muualta tulleista kukaan ei käy vain kerran vuodessa. TAULUKKO 15. Iän ja uimahallissa käynnin ristiintaulukointi Ikä Total Kuinka usein käyt uimahallissa? Harvemmin Kerran kuin kerran 2-3 kertaa Kerran vuodessa kuukaudessa kuukaudessa viikossa Useammin Total ,% 17,2% 34,5% 37,9% 1,3% 1,% ,7% 24,3% 35,1% 21,6% 16,2% 1,% ,9% 2,9% 29,4% 44,1% 2,6% 1,% ,% 15,% 33,% 34,% 16,% 1,% vuotiaista eniten käy kerran viikossa 37,9 % vuotiaista eniten käy 2-3 kertaa kuukaudessa 35,1 %. Tähän voi vaikuttaa se, että tämän ikäiset ovat usein työssäkäyviä ja perheellisiä, mikä vähentää aikaa harrastuksille vuotiaista eniten käy kerran viikossa. Heistä ehkä suurimmalla osalla on jo aikaa harrastuksille lasten lähdettyä tai eläkkeelle siirryttyä. TAULUKKO 16. Asiakaspalautteen antaminen

16 16 Prosenttia Kyllä Ei Annatko asiakaspalautetta tarvittaessa? Suurin osa vastaajista kertoo antavansa palautetta tarvittaessa, mikä on varmasti hyvä asia uimahallille, joka voi kehittää palveluitaan asiakkaiden toiveita vastaaviksi. Yleisesti ottaen asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä palveluun, vapaissa vastauksissa oli annettu rohkaisevia kommentteja muun muassa henkilökunnan toiminnasta. TAULUKKO 17. Asuinkunta ja palautteen annon ristiintaulukointi Asuinkunta Total Pietarsaari Muu, mikä? % within Asuinkunta % within Asuinkunta % within Asuinkunta Annatko asiakaspalautetta tarvittaessa? Kyllä Ei Total ,1% 33,9% 1,% ,5% 6,5% 1,% ,% 44,% 1,% Asuinkunnan vaikutus palautteen antoon on tilastollisesti todistettavissa. Pietarsaarelaiset antavat helpommin palautetta kuin muualta tulevat. Tähän vaikuttaa varmasti myös se, että oman paikkakunnan asioista on helpompi antaa palautetta ja vaatia enemmän. TAULUKKO 18. Iän ja palautteen annon ristiintaulukointi

17 17 Ikä Total Kyllä Annatko asiakaspalautetta tarvittaessa? Ei Total ,4% 58,6% 1,% ,8% 43,2% 1,% ,6% 32,4% 1,% ,% 44,% 1,% Ikä vaikuttaa palautteen annossa seuraavasti; nuoret antavat vähiten palautetta kun taas vanhemmat ikäryhmät ovat selkeästi palautteen annon kannalla. Tähän vaikuttaa varmasti sekin, että vanhempia ikäryhmiä kunnioitetaan palautteen annossa ja otetaan huomioon. Heillä on usein myös ongelmatilanteisiin korjausehdotuksia. TAULUKKO 19. Uimahallin sijainti Prosenttia Täysin eri Jokseenkin erijokseenkin samaatäysin samaa En osaa sanoa Uimahallin sijainti on hyvä Kuten taulukosta voi selvästi huomata, ovat asiakkaat täysin samaa väitteen kanssa "uimahallin sijainti on hyvä". TAULUKKO 2. Uimahallin hinnat

18 18 Prosenttia Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Täysin samaa Hinnat ovat kohdallaan Myös uimahallin hintoihin ollaan tyytyväisiä. Palvelun laatu- ja hintasuhde on kohdallaan. TAULUKKO 21. Palvelun miellyttävyys Prosenttia Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Täysin samaaen osaa sanoa Palvelu on miellyttävää Vastaajat ovat tyytyväisiä uimahallissa saamaansa palveluun. Henkilökuntaa koskeva kysymys on esitetty myöhemmin. TAULUKKO 22. Iän ja palvelun laadun ristiintaulukointi

19 19 Ikä Total Palvelu on miellyttävää Täysin eri Jokseenkin Jokseenkin Täysin samaa En osaa eri samaa sanoa Total ,% 6,9% 41,4% 44,8% 6,9% 1,% ,1%,% 21,6% 7,3%,% 1,% ,5%,% 26,5% 44,1% 2,9% 1,% ,% 2,% 29,% 54,% 3,% 1,% Suurin osa vastaajista on tyytyväisiä saamaansa palveluun ikäryhmistä välittämättä. Kaikkein tyytyväisimpiä näyttäisi olevan vuotiaat 7,3 % täysin samaa. Suurin ryhmä tyytymättömistä on 5-56-vuotiaat 26,5 % täysin eri. TAULUKKO 23. Pukuhuoneiden siisteys Pukuhuoneet ovat siistit 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Pukuhuoneet ovat siistit Täysin samaa En osaa sanoa

20 2 Pukuhuoneiden siisteyteen ovat asiakkaat yleisesti ottaen tyytyväisiä, vaikkakin vapaissa vastauksissa oli annettu palautetta yleisten tilojen siisteydestä. TAULUKKO 24. Pesutilojen siisteys Pesutilat ovat siistit 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Pesutilat ovat siistit Täysin samaa En osaa sanoa Vastaajien mielestä pesutilat olivat siistit. Vastauspylväät kasvavat positiivisten vastauksien puolella, oikeassa reunassa. TAULUKKO 25. Valvonnan tehokkuus Valvonta on tehokasta 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Täysin samaa En osaa sanoa Valvonta on tehokasta

21 21 Valvonnan on koettu asiakkaiden kesken olevan tehokasta, vaikka vapaissa vastauksissa olikin kommentteja nuorten hyppimisen valvomisen tehostamisesta. TAULUKKO 26 Altaan uimatila Altaissa on tilaa uida 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Altaissa on tilaa uida Täysin samaa En osaa sanoa Edellisen sivun taulukosta voidaan huomata, että vastaukset ovat jakautuneet molemmin puolin tyytyväisyyttä kun muiden väittämien pylväät ovat keskittyneet täysin samaa pylvääseen. Tähän mielipiteeseen vaikuttanee vastaajien kiireisyys ja ajankohta jolloin he saapuvat uimahalliin, koska hiljaisempiakin aikoja kuulemma on. TAULUKKO 27. Sukupuolen ja altaan uimatilan ristiintaulukointi Sukupuoli Mies Nainen Total Altaissa on tilaa uida Täysin eri Jokseenkin Jokseenkin Täysin samaa En osaa eri samaa sanoa Total % within Sukupuo 1,8% 21,6% 32,4% 35,1%,% 1,% % within Sukupuo 11,1% 22,2% 46,% 19,% 1,6% 1,% % within Sukupuo 11,% 22,% 41,% 25,% 1,% 1,% Altaiden uimatilasta oltiin jokseenkin samaa mutta tässä kysymyksessä oli paljon hajoavaisuutta vastausvaihtoehtojen välillä. Naiset olivat tyytyväisempiä jos

22 22 yhdistettäisiin jokseenkin samaa vaihtoehto täysin samaa vaihtoehdon kanssa. TAULUKKO.28. Sisustuksen miellyttävyys Sisustus on miellyttävää 4 3 Percent 2 1 Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Sisustus on miellyttävää Täysin samaa En osaa sanoa Uimahallin sisustus on koettu miellyttäväksi, eniten vastauksia on tullut kohtaan täysin samaa. TAULUKKO 29. Paikoitustilan riittävyys

23 23 Paikoitustilaa on riittävästi Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Paikoitustilaa on riittävästi Täysin samaa En osaa sanoa Paikoitustilan riittävyydestä oli kaikista eniten negatiivisia vastauksia vaikkakin myös positiivisia oli paljon. TAULUKKO 3. Iän ja paikoitustilan riittävyyden ristiintaulukointi Ikä Total Paikoitustilaa on riittävästi Täysin eri Jokseenkin Jokseenkin Täysin samaa En osaa eri samaa sanoa Total ,6% 27,6% 2,7% 13,8% 1,3% 1,% ,8% 29,7% 29,7% 29,7%,% 1,% ,6% 29,4% 23,5% 11,8% 14,7% 1,% ,% 29,% 25,% 19,% 8,% 1,% Ikäryhmistä nuorimmat olivat sitä, että paikoitustilaa ei ole riittävästi. Tämä kysymys oli herättänyt myös vastauksia vapaaseen palautteeseen. TAULUKKO 31. Henkilökunnan saatavuus

24 24 Henkilökunta on saatavilla 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Henkilökunta on saatavilla Täysin samaa En osaa sanoa Uimahallin henkilökunta on asiakkaiden mielestä saatavilla, korkein pylväs kohdassa täysin samaa. TAULUKKO 32. Henkilökunnan kielitaidon riittävyys Kielitaito on kiitettävää Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Kielitaito on kiitettävää Täysin samaa En osaa sanoa Tämän väittämän suunnittelussa oli tullut ajatuskatkos, sillä väittämä viittaa edellisen kysymyksen henkilökuntaan ja heidän kielitaitoonsa. Vastaajien

25 25 keskuudessa nousi kysymyksiä ketä väittämä koskee ja onneksi olimme itse paikanpäällä kertomassa. TAULUKKO 33. Lasten altaiden turvallisuus Lasten altaat ovat turvalliset 5 4 Percent Täysin eri Jokseenkin eri Jokseenkin samaa Täysin samaa Lasten altaat ovat turvalliset En osaa sanoa Tämä kysymys olisi voitu jättää pois, koska siihen ei moni osannut sanoa mitään jos ei ollut omia lapsia tai lapsenlapsia. Mielipide väittämästä oli kuitenkin yleisesti ottaen positiivinen. 9. YHTEENVETO Asiakastyytyväisyystutkimus oli kaiken kaikkiaan helppo laatia ja suorittaa mutta tulosten analysointi vei eniten aikaa. Toimeksiantaja oli hyvin yhteistyöhaluinen ja saimme häneltä mielipiteitä ja neuvoa aikaisemmin suoritetuista kyselyistä. Toimeksiantajan suostumuksella kyselyn yhteydessä suoritettiin arvonta, joka varmasti lisäsi osallistujien määrää. Palkinnot sponsoroi uimahalli. Ongelmakohtia työssämme oli lähinnä kyselylomakkeen jäsentelyn kanssa. Huomasimme lomakkeen jakotilanteessa muutamia virheitä, jotka olisi voitu korjata ennen lomakkeen jakoa. Viimeisessä kohdassa esitetyt väittämät olivat

26 26 väärässä järjestyksessä, koska loogisesti edetään hyvässä huonompaan, meillä se alkoi "täysin eri " kohdasta. Henkilökohtaisesti uskon tämän johtaneen jonkin verran väärinymmärryksiin vastaajien keskuudessa vaikka tuloksista asiaa on vaikea todistaa. Lisäksi viimeisessä kohdassa parkkitilat sekä lasten allas kysymykset eivät soveltuneet kaikille vastaajille, koska kaikilla ei ollut lapsia tai autoa. Vaihtoehtona kuitenkin oli "en osaa sanoa", joten siihen aika moni oli laittanutkin rastin. "Kielitaito on riittävää" väittämä oli tarkoitus olla henkilökunnan kielitaidosta kyse mutta se oli unohtunut kirjoittaa lomakkeeseen, joten kysymys herätti jonkun verran mietteitä vastaajien keskuudessa. Lomakkeessa olisi yleisesti saanut olla enemmän tilaa ja väliä kysymysten välillä, jotta vanhempien ihmisten olisi ollut helpompi vastata. Ikäryhmiin olisi voinut olla yksi ryhmä lisää esimerkiksi Lomakkeiden jako onnistui hyvin ja oli hienoa huomata oman ruotsinkielen kehittyvän tässäkin tilanteessa. Monet vastaajista olivat tyytyväisiä, koska esitimme asiamme heille heidän omalla äidinkielellään. Yhteistyö työparini kanssa onnistui ennalta arvattavasti hyvin ja molempien panos oli yhtä paljon. Tutkimuksesta tulee olemaan hyötyä opinnäytetyöhön tehtävään kyselyyn, joten molempien tutkijoiden mielenkiinto säilyi työn edetessä. Aikataulu työlle oli mielestäni liian tiukka ja kurssit olisivat saaneet olla yhdessä jotta hyöty olisi ollut suurempi. Tulevaisuutta ajatellen uimahallin parkkitilasta voi tulla ongelma, jos asiakaskunta kasvaa mutta toisaalta paikkakuntalaiset tietävät ongelman, joten ehkä he joustavat autoilussa sen verran että tulevat pyörällä uimahallille kun se on mahdollista. Muuten uimahallin palveluihin, henkilökuntaan ja tarjontaan ollaan varsin tyytyväisiä, palautekohdassa oli jopa kehuja. Lähteenä on käytetty Jukka Lahtisen ja Antti Isoviitan markkinointitutkimus kirjaa. Avaintulos Oy 22. Jyväskylä. Toinen painos.

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2013 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2012) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus Johanna Ylinen Kysely lähetetty 160 vastaajalle (vapaaehtoisia töissä kaiken kaikkiaan noin 170), vastauksia 89, vastausprosentti siis

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen 29.10.2009 Survey aineistot (lomaketutkimukset) Kyselyaineistot posti(kirje)kysely informoitu kysely tietokoneavusteinen

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 7.11.2011 1 Muuttujat Aineiston esittämisen kannalta muuttujat voidaan jaotella kolmeen tyyppiin: Kategoriset (esimerkiksi sukupuoli, koulutus) Asteikolla

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

SPU Pyöräilijätutkimus

SPU Pyöräilijätutkimus SPU Pyöräilijätutkimus Tutkimukseen osallistui 1059 pyöräilyn harrastajaa. Otantaluku kuvaa 0,001 % Suomen noin 1 025 000 aikuisesta ja nuoresta pyöräilijästä. Otantaa voidaan pitää luotettavana ja se

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Uimahallin tyytyväisyyskysely 2016 N=224 3 Vastaajan ikä Valitse ryhmä, johon kuulut ikäsi perusteella (N=224) 25 % 22 % 23 % 15 % 15 % 1 5 % 2 % 6 % 3 % 8 % 1 % 7-12 vuotta

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Hirsitaloasukkaiden terveys ja

Hirsitaloasukkaiden terveys ja Hirsitaloasukkaiden terveys ja tyytyväisyys y Altti-tutkimukseen perustuva selvitys Fil. yo. Mira Anttila, FM Maria Pekkonen, Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy Asumisterveyden ja rakennusten terveellisyyden

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Jyväskylän kenttäurheilijat Valmennusryhmäkysely

Jyväskylän kenttäurheilijat Valmennusryhmäkysely Jyväskylän kenttäurheilijat Valmennusryhmäkysely Yhdistettyjen vastausten taulukot Kysymykset: Vastaaja Asuinkunta Missä JKU:n toiminnassa urheilija on mukana? Missä juniorivalmennusryhmässä lapsenne on

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Nea Lindholm 14E, Eevi Prittinen 14E, Enni Leppänen 14C Lohjan Yhteislyseon lukio Ps7 toukokuu 2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

RISTIINTAULUKOINTI JA Χ 2 -TESTI

RISTIINTAULUKOINTI JA Χ 2 -TESTI RISTIINTAULUKOINTI JA Χ 2 -TESTI Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät maantieteessä Ti 27.10.2015, To 2.11.2015 Miisa Pietilä & Laura Hokkanen miisa.pietila@oulu.fi laura.hokkanen@outlook.com KURSSIKERRAN

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA

KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA 1.5.2011 Jukka Koskipirtti JKK 7/2011 1 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2011 0,5 huhtikuun palkkasummasta Sähköpostikysely

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka.

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. Salmi Sirpa ja Jurmu Tiina Opinnäytetyö, syksy 2012 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2 Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

Lisätiedot

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN Tekijät: Miranda Grönlund Veera Hyytiäinen Elina Oja Psykologinen tutkimus Lohjan Yhteislyseon Lukio Toukokuu 2016 Opettaja: Simo Jouhi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto....

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä Yhteenveto: Asiakaskysely tehtiin vuonna 2015 75 -vuotta täyttäneille, jotka kävivät Ikäneuvolan terveystarkastuksessa.

Lisätiedot

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 1 Taustaa I Vastausaika 3.-21.2.2011 Kysely kohdistettu ensisijaisesti isompien vahinkovakuutusyhtiöiden toimihenkilöille, mutta muutkin saivat vastata Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa 2.12.2016 Finnish Consulting Group Oy Sisältö 1 Johdanto 1.1 Yleistä 1.2 LiikuntaVertti 2 Asiakaspalaute liikuntapaikoilla 2.1

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Etusivu

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Etusivu Kävijäprofiili 20 Plaza.fi/Etusivu Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Plaza.fi/Etusivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 2011. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 1

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot