Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa"

Transkriptio

1 vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010

2 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa - Näkökulmia kirjallisuudesta ja muista tutkimuksista 6 3 Johtajan rooli, tavat ja työkalut johtaa asiakaslähtöistä toimintaa Asiakkuuksien haltuunotto asiakasstrategian kautta Asiakaslähtöisen kulttuurin ja organisaatiorakenteen kehittäminen Asiakaslähtöisen toiminnan mittaaminen Asiakastieto johtamismallin liimana 13 4 Viitekehys asiakasjohtamiselle Tutkimuksen keskeiset käsitteet 14 5 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 16 6 Tutkimustulokset Johtamisen painopisteet ja johtamismallit Tulos- ja prosessijohtaminen vallitsevina johtamismalleina Asiakasjohtaminen tavoiteltu kehityssuuntaus Nykyisistä johtamismalleista puutteellinen tuki asiakaslähtöiselle toiminnalle Asiakkuuksien merkitys ja organisaatioiden asiakaslähtöisyys Toimintaympäristön muutokset suurin draiveri Tämän päivän asiakaslähtöisyys tyydyttävää Asiakaslähtöisyys käytännössä tuotekehitystä, organisoitumista sekä asiakaskuuntelua 29

3 6.3 Asiakasstrategia ja -tavoitteet Asiakkuuksilla vankka sija organisaatioiden strategioissa Ylimmällä johdolla harvoin vetovastuu asiakasstrategian määrittelyssä Johtamistyökalut ja -mittarit Asiakaslähtöiset mittarit haastavat perinteiset johtamismittarit Johdolla tarve asiakaslähtöisille johtamistyökaluille Asiakastieto ja sen hyödyntäminen Nykyisestä asiakastiedosta paras tuki toiminnan kehittämiselle huonoin johtamiselle ja palkitsemiselle Asiakastiedon tuotanto hajallaan organisaatiossa Asiakkuuksien johtamisen roolit Asiakaslähtöisen toiminnan johtamisen roolit ja vastuut vakiintumattomia Asiakkaat osallisiksi prosesseihin ja johtamiseen 42 7 Yhteenveto ja johtopäätökset 44 8 Tutkimuksen yhteys ICMI Oy:n aikaisempiin tutkimuksiin 48 9 Lähteet Kuvio- ja taulukkotiedot Liitteet 53

4 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 1Asiakaslähtöisyyden kehittäminen ja asiakkuuksien johtaminen nähdään keskeisinä keinoina kehittää kilpailukykyä. Asiakaslähtöisyyden rakentaminen johtamiseen näyttää kuitenkin olevan hidasta. ICMI Oy:n keväällä 2010 toteuttama Asiakkuudet uudistavat johtamisen -tutkimus selvitti, millaisia johtamismalleja organisaatioissa käytetään tänään, ja millaiseksi johtamista ja johtamismallia halutaan kehittää. Tutkimuksella haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten asiakkuudet näkyvät organisaation johtamisessa? 2. Miten asiakaslähtöisen toiminnan johtaminen on rakennettu organisaation johtamismalliin? 3. Mitkä ovat ylimmän johdon työkalut ja tavat johtaa asiakaslähtöistä toimintaa? 4. Mitkä ovat parhaat käytännöt? Haastattelu- ja kyselytutkimukseen osallistui 41 johtajaa suomalaisista eri toimialojen yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioista sekä kansainvälisten yritysten Suomen tytäryhtiöistä. KESKEISET TULOKSET: Johtaminen on murroksessa. Suurin osa vastaajaorganisaatioista (73 %) on muuttamassa nykyistä johtamissuuntaustaan joko kokonaan tai lisäämällä siihen asiakkuuksiin liittyviä elementtejä, erityisesti asiakasstategian, asiakaskannattavuuden, asiakasanalyysit, asiakasriskit ja asiakasennusteet. Johtamismalli on useimmiten kombinaatio eri johtamissuuntauksista. Johtamissuuntauksen muuttaminen on hidas prosessi, koska monen organisaation johtamismallissa on elementtejä eri johtamisnäkökulmista. Nämä eivät sulje pois toisiaan, mutta niiden välinen painoarvo johtamisessa näyttää muuttuvan. Asiakkuuksien painoarvoa johtamisessa halutaan lisätä. Johtamisen fokus siirtyy kohti asiakkuuksia. Lähes puolet kaikista vastaajista (46 %) haluaa kehittää organisaatiotaan asiakasjohdetuksi. Organisaatioista, jotka eivät ole muuttamassa johtamissuuntaustaan, yli puolet (64 %) arvioi jo olevansa asiakasjohdettuja. Erityisesti asiakas- ja prosessijohtaminen kasvavat. Organisaatioista, jotka ovat nostamassa asiakkuudet muun johtamisen rinnalle, 36 % on yhdistämässä asiakas- ja prosessijohtamista. Asiakkuuksien ja prosessien yhdistämisellä pyritään eroon siilomaisesta toiminnasta. Koordinoiduilla ja yhteisesti johdetuilla asiakkuusprosesseilla pyritään rikkomaan yksiköiden välisiä rajoja, lisäämään toiminnan kokonaisvaltaisuutta ja saamaan eri toimintojen asiakaskontaktit ja -kuva yhteisiksi. Asiakkuudet näkyvät strategiassa ja ylimmän johdon käyttämissä mittareissa. Yli puolessa (66 %) vastaajaorganisaatioista asiakkuudet on huomioitu

5 Liiketoimintaympäristö on rajussa murroksessa. Digitalisoituminen, globalisoituminen ja asiakkaiden roolin vahvistuminen avaavat ovia uusille mahdollisuuksille ja muuttavat kilpailuasetelmia. Organisaatioiden ansaintalogiikat ja liiketoimintamallit, arvoketjut ja prosessit, tuotteet ja palvelut sekä resurssit ja rakenteet muuttuvat. Mutta muuttuuko johtaminen? Muuttuvatko johtamismallit ja -työkalut? Onko johtamisen muutokselle ylipäänsä tarvetta? liiketoimintastrategiassa, ja 29 % organisaatioista on erillinen asiakasstrategia. Johtamisessa käytetään muutamia asiakaslähtöisiä mittareita, jotka nähdään yhtä tärkeiksi kuin muut yrityksen perinteiset johtamismittarit. Keskeisimpiä tämän hetken asiakasmittareita ovat asiakasuskollisuus ja asiakastyytyväisyys. Ylimmällä johdolla on kuitenkin tarve uusille ja paremmille asiakaslähtöisille mittareille ja työkaluille. Erityisesti asiakaskannattavuuden, asiakasanalyysien, asiakasriskien ja asiakasennusteiden käyttöä halutaan kasvattaa. Asiakaslähtöisen toiminnan johtamisen roolit ja vastuut eivät vielä ole vakiintuneet. Organisaatiot eivät vielä ole selkeästi linjanneet mikä on eri funktioiden rooli asiakaslähtöisen toiminnan johtamisessa, ja mikä funktio siitä pääasiassa vastaa. Ylimmän johdon lisäksi keskeisiksi vaihtoehdoiksi nähdään erillinen asiakkuusfunktio ja myynti. Asiakaslähtöisen toiminnan selkeiden johtamisroolien puuttuminen näkyy myös asiakastiedon tuottamisessa. Johto saa tietoa eri lähteistä, mutta se ei sellaisenaan riittävästi palvele johtamista ja erityisesti asiakastyöskentelystä palkitsemista. Tähän tarvitaan tietoa, joka osoittaa selkeästi ja luotettavasti yhteydet asetettujen tavoitteiden, tekemisten ja toteutuneiden tulosten välillä. Useissa organisaatioissa tahtotilana on erillisen asiakkuuskoordinaatioryhmän rakentaminen, jonka tehtäväksi nähdään asiakastiedon kerääminen, analysointi ja jakaminen koordinoidusti kaikille yksiköille ja ylimmälle johdolle päätöksenteon tueksi. Asiakkuudet ovat irrallaan yrityksen todellisesta johtamisesta. Huolimatta siitä, että monet yritykset ovat linjanneet asiakasjohtamisen kehittämisalueekseen, läheskään kaikki eivät ole vielä saaneet sitä haltuunsa. Keskeisenä esteenä nähdään nykyinen johtamismalli, ja sen haasteet. Vain 15 % vastaajista kokee, että organisaation johtamismalli mahdollistaa erittäin hyvin asiakaslähtöisen toiminnan johtamisen. Tämä näkyy johtamisen ja käytännön toiminnan välisenä kuiluna ja siinä, että johtamismallin eri elementtien väliltä puuttuu kiinteä yhteys. Esimerkiksi asiakasmittareista saatu tieto ei johda yrityksissä asiakkuuksia kehittäviin toimenpiteisiin tai asiakastavoitteiden asetantaan, koska asiakaslähtöisiä mittareita ei ole rakennettu asiakaslähtöisten prosesseiden yhteyteen eivätkä ne ole osana henkilöstön yhteistä johtamis- tai kannustinjärjestelmää. Vastaavasti organisaatioissa on hyviä asiakasjohtamisen elementtejä, kuten asiakasstrategia, mutta organisaatiosta puuttuu asiakasstrategian jalkauttamista tukevat rakenteet, prosessit, ohjeistukset ja roolit. Asiakasjohdetun organisaation johtamismallin, ja sen elementtien, rakenteiden ja työkalujen tulee varmistaa asetettujen asiakkuustavoitteiden ja -strategioiden jalkautuminen kaikkeen tekemiseen sekä toiminnan ohjaamiseen ja palkitsemiseen. Seuraavat sivut kertovat johdon kokemista haasteista sekä tarjoavat yritysjohtajille ja organisaatioiden päättävässä asemassa oleville avainhenkilöille näkökulmia ja työkaluja asiakasjohtamisen kehittämiseen. 5

6 Asiakkuudet johtamisessa Näkökulmia kirjallisuudesta ja muista tutkimuksista 2Johtamisen fokus siirtyy kohti asiakasjohtamista. 6 IBM:n keväällä 2010 ilmestyneessä toimitusjohtajatutkimuksessa haastateltiin yli 1500 toimitusjohtajaa maailmanlaajuisesti. Johtajilta kysyttiin, mikä on tärkein fokusalue strategian toteutuksessa seuraavan viiden vuoden aikana. 88 % haastatelluista mainitsi, että asiakassuhteen vahvistaminen on ensimmäisenä prioriteettilistalla. Asiakkuuksien merkityksen kasvu johtamisessa näyttääkin lisääntyneen. Kun vastaavassa vuoden 2008 tutkimuksessa toimitusjohtajat halusivat mennä lähemmäksi asiakkaita, vuonna 2010 toimitusjohtajat haluavat asiakkaat yrityksen sisälle osallisiksi yrityksen ydinprosesseja. Yli puolet IBM:n toimitusjohtajatutkimukseen osallistuneista koki tulevaisuuden suurimpana haasteena globaalin ympäristön kompleksisuuden, jota heidän omat kykynsä eivät riitä hallitsemaan. Paremman asiakasymmärryksen ja -yhteistyön avulla yritys pystyy tarjoamaan asiakkaille räätälöityjä uusia palveluja ja vahvistamaan asiakassuhdetta. Tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset, jotka onnistuvat integroimaan asiakkuudet yrityksen ydinprosesseihin ja kehittämään yhteistyössä asiakkaiden kanssa tuotteita ja palveluita (IBM 2010). Yrityksien nykyinen kontrolliin ja tehokkuuteen keskittyvä johtamismalli hidastaa johtamisen muutosta. Asiakkuuksien merkityksen kasvu johtamisessa on herättänyt tarpeen johtaa toimintaa ja yrityksiä asiakkuuksien kautta. Mitä asiakasjohtaminen käytännössä tarkoittaa, ja miten se jalkautetaan käytännön toimenpiteiksi? Jalkauttamisen onnistumisen ytimessä on asiakkuuksien kehittämistä tukeva yrityksen johtamismalli. Hellman (2008 ja 2009) sekä Hellman, Peuhkurinen ja Raulas (2005) kuvaavat kirjoissaan asiakasjohtamisen rakentamisen polkuja ja malleja. He korostavat selkeiden asiakastavoitteiden kautta johtamista ja tätä tukevien mittarien ja työkalujen tuomista johtamismalliin. Hellman ja Värilä (2009) korostavat asiakaskannattavuuden johtamista johdon strategisena välineenä asiakkuuksien ja yrityksen arvon kasvattamisessa. Hamel (2007) näkee johtamismallin keinona vauhdittaa strategian jalkautumista. Oiva (2007) korostaa johtamismallissa yrityksen kokonaisuuden haltuunottoa. Hänen mukaansa johtamismalli varmistaa, että organisaation infrastruktuuri, rakenteet, prosessit, järjestelmät ja teknologiat muodostavat strategiasuuntaisen, toisiaan tukevan kokonaisuuden, joka ohjaa organisaation toimintaa keskittymään vain strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Useat tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että yritysten johtamismalli, joka keskittyy edelleen kontrolliin ja tehokkuuteen estää yritystä mukautumasta nopeasti muuttavaan ympäristöön (Oiva 2007; Hamel 2007; Yliherva 2004). Hamel (2007) toteaa, että tämän päivän johtamismalli on tullut tiensä päähän. Hänen mukaansa johdon viitekehys on pysynyt samana vuosikymmeniä. Oiva (2007) toteaa, että johtaminen on sektoroitunutta, jossa johdetaan taloutta, tuotantoa, prosesseja, ihmisiä, tietojärjestelmiä, laatua ja palveluita erillään eikä integroidusti. Muutosten läpiviennissä törmätään yhä useammin yritysten jäykkiin johtamisrakenteisiin. Muutoksia on vaikea viedä läpi käytäntöön ja saada tuloksia, ellei yrityksen johtamismalli tue asiakaslähtöisen toiminnan johtamista.

7 Johtajalla avainrooli johtamismallin arvioinnissa ja sen kehittämisessä. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä johtajalta edellytetään rivakkaa kykyä muuttaa yrityksen suuntaa. Tässä yrityksen johtamismalli joutuu koetukselle. Johtajalla ei ole olemassa kaikkea yrityksen sisällä olevaa viisautta. Johtajan täytyykin kehittää tapa, jolla saadaan tieto kulkemaan markkinarajapinnan ja johdon välillä (Profile 3/2008). Johtamismallin arvioimiseksi johtajan on pysyttävä lähellä asiakasrajapintaa, jossa käytännön asiakastyöskentely toteutuu. Teknologian kehityksen ansiosta yrityksillä on saatavilla yhä enemmän ja monipuolisempaa tietoa asiakkaista. Hellmanin ja Värilän (2009) mukaan yritys voi hyödyntää asiakastietoa johtamisessa luotettavasti ainoastaan silloin, kun yrityksen sisäiset käsitykset ja ulkopuolinen todellisuus vastaavat toisiaan. Tämä saattaa edellyttää niin johdon käyttämien työkalujen radikaalia muuttamista kuin yrityksen eri funktioiden roolien ja työnjaon uudistamista. 7

8 Johtajan rooli, tavat ja työkalut johtaa asiakaslähtöistä toimintaa 33.1 Asiakkuuksien haltuunotto 8 asiakasstrategian kautta Asiakasjohtaminen lähtee asiakasstrategian ja -tavoitteiden luomisesta, johon myös ylin johto osallistuu. Yritystä on vaikea johtaa asiakkuuksien kautta, ellei yrityksen tavoitteiden ja asiakassuhteiden välistä yhteyttä ole määritelty ja elleivät asiakkaat ja asiakassuhteet ole kiinteää osa strategista suunnittelua (Hellman 2008,140). HUS:n entinen johtaja, muutosjohtaja Kari Nenonen, on kuvannut strategian roolia HUS:n suuren lippulaivan kääntämisessä asiakaslähtöiseksi Laatu-lehdessä tammikuussa 2008 seuraavasti: Olen oppinut luottamaan strategian voimaan. Kun sen eteen tekee ratkaisuja ja töitä, tuloksia syntyy. Ja yhtä tärkeää on ymmärtää ihmisten kautta johtamisen tärkeys. Strategia ei yksin ole mitään, jos ihmiset eivät sitä ymmärrä, siihen sitoudu ja sitä toteuta. Strategiaprosessi oli pitkä ja työntäyteinen. Samalla myös avoin, työn etenemisestä kerrottiin intranetissä ja kaikki huslaiset saivat kysyä ja esittää mielipiteitään matkan varrella. Käymme alkuvuoden aikana lähes kaikissa yli 20 sairaalassamme ja avaamme strategiaa, kerromme uudesta johtamisjärjestelmästä ja vastaamme kysymyksiin. Tämä vie valtavasti aikaa, mutta on ehdottoman tarpeellista. Asiakasstrategian rakentaminen voi olla työntäyteinen ja interaktiivinen prosessi, jonka tekoon osallistuu johdon lisäksi koko organisaatio. Nenonen korostaa asiakasstrategian toteutuksen onnistumisessa henkilöstön sitoutumista. Henkilökunnan näkökulman lisäksi Mendoza, Marius, Perez & Griman (2007) suosittelevat henkilöstön osallistamista, muutoksen läpiviennin huomioimista organisaatiossa, sisäisen kommunikaation toimivuutta, palautteenantomahdollisuutta sekä tehokasta johtajuutta. Gupta ja Lehmann (2005) katsovat asiakasstrategiaa arvontuotannon näkökulmasta. Asiakasstrategiassa on otettava kantaa siihen, mitä arvoa yritys luo asiakkaalle ja mitä arvoa asiakas tuo yritykselle. IBM:n tutkimuksessa nousi esille, että strategian rakentaminen ei ole enää vuosittain tehtävä formaali tapa vaan jatkuva iteratiivinen prosessi, jossa suunnittelua ja toteutusta tehdään pienimmissä osissa ja prosessia toistetaan. Iteratiivinen prosessi luo ketteryyttä ja joustavuutta myös strategian toteutukseen. Strategia tulee liittää osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää, johon kuuluvat toimintatavat, keinot ja työkalut johtaa organisaatiota strategiatavoitteiden saavuttamiseksi (IBM 2010; Oiva 2007). 3.2 Asiakaslähtöisen kulttuurin ja organisaatiorakenteen kehittäminen Kun asiakkaan rooli muuttuu ostajasta tuottajaksi, tulee yritysten arvioida uudelleen arvontuotantoaan asiakkaalle sekä siihen liittyen myös oman organisaationsa rakennetta. Mikä on asiakkaan asema yrityksen arvontuotannossa? Miten asiakkuudet on organisoitu ja vastuutettu yrityksen eri tasoille? Kannustaako yrityksen rakenne yhteistyöhön yli yksiköiden? Johdon tehtävä on varmistaa, että organisaation rakenne, ajattelutapa ja kannustinjärjestelmä tukevat yksiköiden välistä yhteistyötä sekä mahdollistavat uusien innovaatioiden rakentamisen, joustavuuden ja asiakaslähtöisen toiminnan toteutumisen käytännössä yrityksen eri tasoilla. (Hellman ja Värilä 2009; IBM 2010; McKinsey 2007). Asiakaslähtöisessä toiminnassa yrityksen on päästävä eroon siiloista ja yksiköiden välisistä rajoista ja sen sijaan rakennettava yli yksikköra-

9 jojen meneviä prosesseja. Asiakkaille on myös annettava mahdollisuus osallistua yrityksen ydinprosesseihin. Prosesseista, kanavista ja yksiköistä syntyvä asiakastietoa on kerättävä yhteen, jotta saadaan kokonaisvaltainen kuva asiakaista. (Hellman ja Värilä 2009, 57; IBM 2010; Gupta ja Lehmann 2005, 151). Tulevaisuudessa yhä useammassa yrityksessä asiakas ei ole vain kuluttaja vaan myös tuottaja, joka integroituu yrityksen ydinprosesseihin. Esimerkiksi media-alalla sosiaalinen media on sumentanut tiedonvälityksen rooleja, koska asiakkaista, eli perinteisistä tiedon kuluttajista, on tullut myös tiedon tuottajia. MTV3:n Pekka Karhuvaaran mukaan muutoksen johtamisessa tärkeintä on tiedostaa, että vaikka johtaja johtaa ja kantaa vastuun, niin organisaatio nousee tai kaatuu yhdessä. Karhuvaaran avainsanat hyvään johtamiseen ovat usko omaan tekemiseen, organisaation selvä vastuunjako, toiminnan oikeudenmukaisuus ja jokaisen yksilön arvostus (Laatu 1/2010). Tiedon jakaminen ja yhteistyön rakentaminen ei ole käytännössä aina helppoa johtuen työntekijöiden asenteista ja ajattelutavasta. Esimerkiksi myyjät saattavat kokea epävarmuutta, kun yritys kannustaa yhteistyön rakentamiseen tai jaettujen hyötyjen jakamiseen yli yksiköiden. Tämä pohjautuu yleiseen ajatustapaan ihmisen kontrollointitarpeesta. Kun olemassa oleva tieto ja asiakkuus ovat henkilön omassa hallussa, hän voi itse kontrolloida ja vaikuttaa, että asiat hoituvat parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi usein työntekijöiden kannustinjärjestelmä pohjautuu yksilötason suorituksiin eikä ryhmätason suorituksiin. (Duclos, Luzardo & Mirza 2007) Ihmisten asenteet ja ajattelutavan muutos koetaan kaikkein vaikeimmin muutettaviksi. (Jorgensen H., Owen L. & Neus A. 2008; Oiva 2007, Duclos et al. 2007). IBM:n tekemässä Making change work -tutkimuksessa syyt, miksi projektille asetettuja tavoitteita ei saavutettu, johtuivat pääsääntöisesti ihmisistä. 1500:sta tutkimukseen vastanneesta 58 % koki asenteiden ja ajattelutavan ja 49 % yrityksen kulttuurin vaikeimmin muutettavana asiana. Ylimmän johdon ja työntekijöiden sitoutumisen, rehellisen ja oikea-aikaisen viestinnän sekä kannustavan yrityskulttuurin nähtiin edesauttavan muutoksen läpivientiä (Jorgensen et al. 2008,12-14). McKinseyn (2007) tekemä ristiinmyyntiä käsittelevä Case Study esitteli toimintatavan asenteiden ja ajattelutavan muuttamisen tueksi. Toimintatavassa eri yksiköiden edustajat yhdessä tunnistivat omia sisäisiä riskitekijöitä ja motivaatioiden lähteitä, ja rakensivat saadun tiedon pohjalta yhteisen kannustinjärjestelmän sekä persoonallsuuskartan, johon oli kirjattu muutosta hidastavat ajattelutavat ja pelon lähteet. (Duclos et al. 2007). Hellmanin ja Värilän (2009) mukaan asiakaslähtöisen toiminnan ohjaus edellyttää, että funktiot ymmärtävät asiakasjohtamisen kokonaisuuden ja sekä oman että muiden yksiköiden roolin siinä. Yhteinen ymmärrys edellyttää käytännössä, että funktiot: 1. Tietävät, mikä on valittu johtamisnäkökulma 2. Ymmärtävät yhteiselle alueelle kuuluvia asioita muiden funktioiden toiminnassa 3. Ymmärtävät, mitä yhteinen tavoite merkitsee funktiokohtaisina toimenpiteinä 4. Osaavat tulkita raportteja oikein 5. Asennoituvat yhteistyölle myönteisesti. 9

10 10 Toiminnallista yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta saadaan aikaiseksi, kun funktiot hyödyntävät omassa toiminnassaan sekä yritystason kokonaisvaltaista että funktion omaa asiakastietoa. Käytännössä tämä merkitsee, että kaikilla funktioilla on koordinoituja ja yhdenmukaisia toimenpiteitä. Funktioiden roolit on tarkkaan määriteltävä ja istutettava yhteen koko yrityksen rakenteeseen (Hellman ja Värilä 2009, 58). Seuraavassa on kuvattu eri johtamisyksiköiden rooleja asiakaspohjaisessa toimintatavassa. Kuvaukset pohjautuvat ICMI Oy:n vuosina tekemiin tutkimuksiin, joissa kysyttiin markkinointi-, talous- ja IT-johdolta sekä hallituksilta heidän näkemyksistään omasta roolistaan asiakasjohdetussa organisaatiossa. Markkinointi - asiakastiedon yhdistäjä. Markkinoinnin rooli muuttuu olennaisesti asiakasjohdetussa organisaatiossa. Se toimii edelleen osaltaan asiakastiedon hankkijana, mutta lisäksi sillä on rooli asiakastiedon koordinoijana, tuottajana, jakajana ja yhdistäjänä. Markkinointiyksikkö luovuttaa osan asiakasraportoinnista ja toiminnan tuloksellisuuden seurannasta taloushallinnolle. Tulevaisuudessa markkinointiyksikön on yhä tärkeämpää mitata asiakkaisiin suuntautuvien toimenpiteidensä tuloksellisuutta, ja linkittää ne yrityksen taloudelliseen tulokseen. Yritykset tekevät isoja investointeja muun muassa kanta-asiakasjärjestelmiin. Jos markkinointi ei osaa näyttää toteen johdolle tehtyjen investoiden tuottoja, uhkana on, että markkinointi-investointeja karsitaan tuottojen vähäisyyden vuoksi. Markkinoinnin tehtävänä on muuttaa markkinointitoimenpiteet kustannuksista investoinneiksi, ja mitata niiden tuottoa ja vaikuttavuutta perinteisten markkinoinnin mittareiden lisäksi myös talousmittareilla. Markkinoinnin tulisi ottaa vahvempi rooli aineettomien varojen kuten asiakassuhteiden tarkastelusta yrityksen pääomana. Taloushallinto - ylimmän johdon asiakkuuskumppani. Asiakaslähtöisen toiminnan johtamisen myötä taloushallinnon kenttä laajenee. Taloushallinto haluaa yhä useammin ottaa isompaa roolia asiakastiedon tuottajana, asiakkuuksien seuraajana ja myös asiakaslähtöisen toiminnan ohjaajana. Taloushallinnolla on hyvät valmiudet uuteen rooliin. Se on perinteisesti ollut taitava taloudellisten lukujen tuottaja, organisoija ja analysoija. Taloushallinto on myös tottunut tiedon kerääjä ja yhdistäjä. Se on luonut vakiintuneen aseman ylimmän johdon kumppanina sekä strategisessa mielessä että tiedon tuottajana. Tietohallinto - asiakastyöskentelyn mahdollistaja. Tietohallinnon tehtävänä on mahdollistaa tuotepohjaisten toimintojen rakenteiden muuttamisen asiakaslähtöisiksi. Se pystyy vaikuttamaan muutosta vaativiin edellytystekijöihin, joita ovat tehokas tiedon käsittely, hallinta, käyttö ja kulku. Tietohallinnon tehtävä on myös tuoda asiakastieto lähemmäksi liiketoimintaa, itse asiassa kiinteäksi osaksi sitä. Asiakastiedolla on erityispiirteitä, jotka haastavat tietohallinnon roolin ja kyvyn integroida, jakaa ja ylläpitää asiakastietoa yrityksessä. Asiakastieto näyttäytyy hiukan erilaisena eri järjestelmissä, ja se on pirstoutunut eri järjestelmiin. Asiakastieto myös muuttuu jatkuvasti, ja

11 sitä tuotetaan kokoa ajan lisää, jopa yrityksen ulkopuolella. Yhteistyötä tarvitaan eri funktioiden välillä. Markkinointi- ja talousjohdon tärkeä tehtävä on kertoa tietohallinnolle, mitä tietoa halutaan, millä kustannuksilla ja missä muodossa. Hallitus ja johtoryhmä - muutoksen ohjaaja ja valvoja. Hallituksen, ylempien johtamiselimien ja johtoryhmän tehtävä on tukea ja ohjata muutosta. Tämä korostuu sitä mukaan, kun asiakaslähtöisyys yrityksissä kasvaa. Kyseessä ei ole pelkästään toimintamallin tai työkalujen kehittäminen, vaan myös yrityksen tuloksentekokyvyn ylläpito ja kehittäminen. Ison organisaatiomuutoksen läpiviennin ehtona usein on, että toimitusjohtajalla on hallituksen täysi tuki takanaan. Hallitus myös valvoo johdon toimintaa ja strategian toteutumista. Tutkimustulokset tuovat esiin hallituksen dilemman hallituksilla on nykyään käytössään tehtäviinsä ja asiakkaiden strategiseen merkitykseen verrattaessa puutteelliset työkalut. Hallitukset saavat vähiten juuri asiakkaisiin ja strategiaan liittyviä tietoja. Ja strategiahan on hallituksen yksi tärkeimmistä vastuualueista, ellei tärkein. 3.3 Asiakaslähtöisen toiminnan mittaaminen Mittareilla on merkittävä rooli strategian jalkautuksessa ja toiminnan johtamisessa. Mittarit luovat yhteyden asetettujen tavoitteiden ja yrityksen johtamismallin välille. Ne toimivat käytännössä tavoitteiden jalkauttamisen välineenä organisaatio- ja yksikkötasolla (Yliherva 2004). Mittareiden avulla voidaan seurata muutoksen läpivientiä, ja ne toimivat myös sisäisen informaation välineenä. Kun läpiviennin alussa saadaan tuloksia aikaan, vahvistaa se työntekijöiden sitoutumista muutoksen läpivientiin. Hyvien tulosten avulla asiakasjohtaminen on helpompi myydä yrityksen eri tasoille (Hamel 2007, 227). On olemassa erilaisia näkemyksiä siitä, minkälaisia mittareita ja työkaluja asiakaslähtöisen toiminnan johtamisessa tulisi käyttää. Lopputulos on aina yrityskohtainen ratkaisu. Johtajien on arvioitava, mitkä mittarit soveltuvat parhaiten heidän yrityksensä johtamiseen. Mittareiden määrittelyssä ja valinnassa on huomioitava muun muassa seuraavia asioita: 1. Asiakasjohtamisen mittareiden on oltava yhtä tärkeitä kuin yrityksen muut keskeiset mittarit (Gupta ja Lehmann 2005, 151). Kun yksiköiden toiminnan mittareina käytetään samoja strategian toteutumisen kannalta keskeisiä mittareita, saadaan yksiköiden toiminta samansuuntaiseksi. Yrityksen investoinnit ja toiminta suuntautuvat asetettujen mittarien mukaisesti. 2. Asiakasjohdetussa yrityksessä mittarien on oltava asiakaslähtöisiä (Hellman 2008). 3. Yhteinen mittaristo tulee pohjautua muutamiin keskeisiin kriittisiin muuttujiin, jotka mittaavat etenemistä kohti strategiassa asetettua tavoitetta, tulosta (Oiva 2007). 4. Yrityksen menestymistä mitataan sillä, kuinka yrityksen asiakkaat kokevat yrityksen aikaansaannokset (Burnett 2007). 11

12 12 Asiakaslähtöisen toiminnan johtamisessa fokuksena on aineeton pääoma. Aineettoman varallisuuden mittaamisen ja mittareiden kehittymättömyyttä on pidetty puutteena organisaation johtamis- ja kehittämistyössä (Oiva 2007; Yliherva 2004). Hellman ja Värilä (2009) tarjoavat useita asiakaslähtöisiä mittareita, joiden avulla voidaan mitata, ennustaa ja arvottaa asiakaspääomaa. Tällaisia mittareita ovat asiakaskannattavuus, -tase, -pääoma, -riskit, -analyysit, -investoinnit ja -ennusteet. ICMI Oy:n vuosina tekemien tutkimuksien mukaan johtamisen suuntautuminen asiakkaisiin ei vielä näy yritysjohdon käyttämissä mittareissa. Yritysjohto käyttää työskentelyssään pääasiassa perinteisiä taloudellisia mittareita, tyypillisimmin tuloslaskelmaa ja tasetta. Yli 73 % vastaajista koki tuloslaskelman- ja taseraportin erittäin keskeisiksi työkaluiksi. Tuloslaskelma- ja taseraportit sisältävät vahvasti tuottoihin ja kustannuksiin liittyvää tietoa. Tämän takia ne eivät anna todellista kuvaa yrityksen liiketoimintaympäristöstä, eivätkä siten vastaa johdon tarpeisiin. ICMI Oy:n tekemien tutkimuksien mukaan asiakkaista mitataan lähinnä asiakastyytyväisyyttä palveluiden kehittämiseksi. Gupta ja Lehmann (2005) pitävät asiakastyytyväisyysmittareiden puutteena sitä, että ne eivät kerro asiakkaan tuomaa arvoa yritykselle. He ehdottavat asiakasstrategiassa käytettäviksi mittareiksi asiakaskannattavuutta ja -elinkaaren arvoa. Elinkaariarvoa kuvastavia mittareita, kuten asiakaspysyvyyttä, asiakashankintakustannusta ja asiakasmarginaalia tulee mitata säännöllisin väliajoin. ICMI:n tutkimuksien mukaan asiakaskannattavuus koetaan yhä merkittävämpänä johtamistyökaluna. Asiakaskannattavuudessa voidaan huomioida aikaulottuvuus. Asiakaskannattavuuden laskennan ongelmana on relevantin ja ajantasaisen tiedon saanti. Taloushallinto on tärkeä tekijä laskemisessa, mutta se tarvitsee myynnistä ja markkinoinnista tietoa sellaisista asioista, joita se ei ole ennen kerännyt tai integroinut yhdenmukaiseksi talousraporttien kanssa. Mikäli yrityksellä ei ole mahdollisuutta mitata lopputuloksia, Oiva (2007, 77) suosittelee mittaamaan niitä prosesseja, joiden syy-vaikutussuhteiden on osoitettu johtavan organisaation strategisen valmiuden vahvistumiseen. Valittujen mittareiden täytyy olla yhteensopivia yrityksen kannustinjärjestelmän ja yrityksen rakenteen kanssa. Uudet mittarit voivat edellyttää suuria muutoksia yrityksen rakenteessa (Gupta ja Lehmann 2005). Kellyn (2004) mukaan strategian läpivientiä edesauttaa, kun asetetut tavoitteet ovat selviä ja kun niiden toteutumista seuraavat mittarit ovat suoraan yhteydessä taloudelliseen tuloksentekoon. Lindholm ja Lindkvist ehdottavat Laatu-lehden (1/2008) Johtamismalli, jonka tulokset puhuvat puolestaan -artikkelissa mittaamisen helpottamiseksi määrittelemään etukäteen, mitä ja miten mitataan ja mittaamaan strategian kannalta oleellisia asioita.

13 3.4 Asiakastieto johtamismallin liimana Olemassa oleva epävakaa taloustilanne on myötävaikuttanut johdon tarpeeseen johtaa yritystään eturintamasta, asiakasrajapinnasta käsin. Tässä asiakastiedon rooli johtamismallin kokoajana korostuu. Wärtsilä Oyj:n konsernijohtaja, diplomiekonomi Ole Johansson, on kuvannut asiakastiedon roolia epävakaassa taloustilanteessa Laatu-lehdessä tammikuussa 2009 seuraavasti: Epävakaassa taloustilanteessa nopeasti muuttuva toimintaympäristö tuo kansainvälisen suuryrityksen johtamiseen luonnollisesti omat haasteensa. Tässäkin kohtaa yksi tärkeimmistä tekijöistä on onnistunut viestintä. Wärtsilässä on tuhansia henkilöitä, jotka tekevät myynti- tai ostopäätöksiä tai muulla tavalla vaikuttavat yrityksen menestykseen omilla teoillaan. Haaste on siinä, että pystymme pitämään koko organisaation tilanteen tasalla ja että viesti tulee mahdollisimman selkeänä asiakaspinnasta ja kumuloituu johtamistiedoksi, jolla voidaan tehdä isoja päätöksiä liittyen koko konsernin rakenteeseen. Nopeaan reagointikykyyn vaikuttavat myös organisaatiorakenteet. Me emme halua organisaatiossa tasoja tason päälle, vaan mahdollisimman matalan organisaation, jotta tieto kulkisi mahdollisimman oikeana ja mahdollisimman nopeasti asiakaspinnasta. Lähes kaikilla yrityksen eri funktioilla on suoria asiakaskontakteja, joista syntyy valtava määrä asiakastietoa. Asiakastieto on eräänlainen suonisto, joka kokoaa ja nivoo yhteen yrityksen johtamismallin ja mahdollistaa reaaliaikaisen kahdensuuntaisen tiedonkulun eri yksiköiden ja johdon välillä. Asiakastiedon mahdollisuudet ovat rajattomat, jos yritys osaa käyttää niitä oikein. IBM:n tutkimuksessa (2010) tuli esille monia johdon kokemia asiakastiedon käytön esteitä ja haasteita: 1. Johtajilla on käytettävissä rikasta asiakasdataa, mutta niistä jalostettua asiakastietoa ei voida hyödyntää yrityksen johtamisessa. 2. Asiakastiedon keräystä vaikeuttavat asiakastiedon jäänti yrityksen siiloihin. 3. Asiakastietoa syntyy myös yrityksen ulkopuolella, kuten internetissä ja blogeissa, joista se on vaikeammin kerättävissä. 4. Lisäksi usein kerätään tietoa, mikä on helposti saatavissa, sen sijaan, että kerättäisiin tietoa, joka on johdon käytön kannalta hyödyllisintä. Tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa menestyjiä ovat ne yritykset, jotka onnistuvat keräämään asiakastietoa yrityksen eri tasoilta ja kanavista ja osaavat yhdistää eri lähteistä tulevan asiakastiedon sellaiseen muotoon, joka palvelee myös yrityksen johtoa (IBM 2010). Asiakastiedon moninaisuus ja laajuus asettaa myös haasteita johtajille. Johtajan rooli on koordinoida ja ohjata funktioiden toimintaa yhtenäiseen suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että johtaja on määritellyt asiakastiedon yhteyden johtamismalliin sekä hyödyntää sitä strategian, tavoitteiden, mittareiden ja kannustinjärjestelmän rakentamisessa. Muutos ei onnistu pelkästään johtajan voimin. Johtajan on yhdessä eri funktioiden kanssa määriteltävä eri funktioiden roolit ja tehtävät asiakastiedon tuottajina ja käyttäjinä. 13

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään VÄITEKIRJA MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään Me väitämme VIESTINNÄN

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot