Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa"

Transkriptio

1 vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010

2 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa - Näkökulmia kirjallisuudesta ja muista tutkimuksista 6 3 Johtajan rooli, tavat ja työkalut johtaa asiakaslähtöistä toimintaa Asiakkuuksien haltuunotto asiakasstrategian kautta Asiakaslähtöisen kulttuurin ja organisaatiorakenteen kehittäminen Asiakaslähtöisen toiminnan mittaaminen Asiakastieto johtamismallin liimana 13 4 Viitekehys asiakasjohtamiselle Tutkimuksen keskeiset käsitteet 14 5 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 16 6 Tutkimustulokset Johtamisen painopisteet ja johtamismallit Tulos- ja prosessijohtaminen vallitsevina johtamismalleina Asiakasjohtaminen tavoiteltu kehityssuuntaus Nykyisistä johtamismalleista puutteellinen tuki asiakaslähtöiselle toiminnalle Asiakkuuksien merkitys ja organisaatioiden asiakaslähtöisyys Toimintaympäristön muutokset suurin draiveri Tämän päivän asiakaslähtöisyys tyydyttävää Asiakaslähtöisyys käytännössä tuotekehitystä, organisoitumista sekä asiakaskuuntelua 29

3 6.3 Asiakasstrategia ja -tavoitteet Asiakkuuksilla vankka sija organisaatioiden strategioissa Ylimmällä johdolla harvoin vetovastuu asiakasstrategian määrittelyssä Johtamistyökalut ja -mittarit Asiakaslähtöiset mittarit haastavat perinteiset johtamismittarit Johdolla tarve asiakaslähtöisille johtamistyökaluille Asiakastieto ja sen hyödyntäminen Nykyisestä asiakastiedosta paras tuki toiminnan kehittämiselle huonoin johtamiselle ja palkitsemiselle Asiakastiedon tuotanto hajallaan organisaatiossa Asiakkuuksien johtamisen roolit Asiakaslähtöisen toiminnan johtamisen roolit ja vastuut vakiintumattomia Asiakkaat osallisiksi prosesseihin ja johtamiseen 42 7 Yhteenveto ja johtopäätökset 44 8 Tutkimuksen yhteys ICMI Oy:n aikaisempiin tutkimuksiin 48 9 Lähteet Kuvio- ja taulukkotiedot Liitteet 53

4 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 1Asiakaslähtöisyyden kehittäminen ja asiakkuuksien johtaminen nähdään keskeisinä keinoina kehittää kilpailukykyä. Asiakaslähtöisyyden rakentaminen johtamiseen näyttää kuitenkin olevan hidasta. ICMI Oy:n keväällä 2010 toteuttama Asiakkuudet uudistavat johtamisen -tutkimus selvitti, millaisia johtamismalleja organisaatioissa käytetään tänään, ja millaiseksi johtamista ja johtamismallia halutaan kehittää. Tutkimuksella haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten asiakkuudet näkyvät organisaation johtamisessa? 2. Miten asiakaslähtöisen toiminnan johtaminen on rakennettu organisaation johtamismalliin? 3. Mitkä ovat ylimmän johdon työkalut ja tavat johtaa asiakaslähtöistä toimintaa? 4. Mitkä ovat parhaat käytännöt? Haastattelu- ja kyselytutkimukseen osallistui 41 johtajaa suomalaisista eri toimialojen yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioista sekä kansainvälisten yritysten Suomen tytäryhtiöistä. KESKEISET TULOKSET: Johtaminen on murroksessa. Suurin osa vastaajaorganisaatioista (73 %) on muuttamassa nykyistä johtamissuuntaustaan joko kokonaan tai lisäämällä siihen asiakkuuksiin liittyviä elementtejä, erityisesti asiakasstategian, asiakaskannattavuuden, asiakasanalyysit, asiakasriskit ja asiakasennusteet. Johtamismalli on useimmiten kombinaatio eri johtamissuuntauksista. Johtamissuuntauksen muuttaminen on hidas prosessi, koska monen organisaation johtamismallissa on elementtejä eri johtamisnäkökulmista. Nämä eivät sulje pois toisiaan, mutta niiden välinen painoarvo johtamisessa näyttää muuttuvan. Asiakkuuksien painoarvoa johtamisessa halutaan lisätä. Johtamisen fokus siirtyy kohti asiakkuuksia. Lähes puolet kaikista vastaajista (46 %) haluaa kehittää organisaatiotaan asiakasjohdetuksi. Organisaatioista, jotka eivät ole muuttamassa johtamissuuntaustaan, yli puolet (64 %) arvioi jo olevansa asiakasjohdettuja. Erityisesti asiakas- ja prosessijohtaminen kasvavat. Organisaatioista, jotka ovat nostamassa asiakkuudet muun johtamisen rinnalle, 36 % on yhdistämässä asiakas- ja prosessijohtamista. Asiakkuuksien ja prosessien yhdistämisellä pyritään eroon siilomaisesta toiminnasta. Koordinoiduilla ja yhteisesti johdetuilla asiakkuusprosesseilla pyritään rikkomaan yksiköiden välisiä rajoja, lisäämään toiminnan kokonaisvaltaisuutta ja saamaan eri toimintojen asiakaskontaktit ja -kuva yhteisiksi. Asiakkuudet näkyvät strategiassa ja ylimmän johdon käyttämissä mittareissa. Yli puolessa (66 %) vastaajaorganisaatioista asiakkuudet on huomioitu

5 Liiketoimintaympäristö on rajussa murroksessa. Digitalisoituminen, globalisoituminen ja asiakkaiden roolin vahvistuminen avaavat ovia uusille mahdollisuuksille ja muuttavat kilpailuasetelmia. Organisaatioiden ansaintalogiikat ja liiketoimintamallit, arvoketjut ja prosessit, tuotteet ja palvelut sekä resurssit ja rakenteet muuttuvat. Mutta muuttuuko johtaminen? Muuttuvatko johtamismallit ja -työkalut? Onko johtamisen muutokselle ylipäänsä tarvetta? liiketoimintastrategiassa, ja 29 % organisaatioista on erillinen asiakasstrategia. Johtamisessa käytetään muutamia asiakaslähtöisiä mittareita, jotka nähdään yhtä tärkeiksi kuin muut yrityksen perinteiset johtamismittarit. Keskeisimpiä tämän hetken asiakasmittareita ovat asiakasuskollisuus ja asiakastyytyväisyys. Ylimmällä johdolla on kuitenkin tarve uusille ja paremmille asiakaslähtöisille mittareille ja työkaluille. Erityisesti asiakaskannattavuuden, asiakasanalyysien, asiakasriskien ja asiakasennusteiden käyttöä halutaan kasvattaa. Asiakaslähtöisen toiminnan johtamisen roolit ja vastuut eivät vielä ole vakiintuneet. Organisaatiot eivät vielä ole selkeästi linjanneet mikä on eri funktioiden rooli asiakaslähtöisen toiminnan johtamisessa, ja mikä funktio siitä pääasiassa vastaa. Ylimmän johdon lisäksi keskeisiksi vaihtoehdoiksi nähdään erillinen asiakkuusfunktio ja myynti. Asiakaslähtöisen toiminnan selkeiden johtamisroolien puuttuminen näkyy myös asiakastiedon tuottamisessa. Johto saa tietoa eri lähteistä, mutta se ei sellaisenaan riittävästi palvele johtamista ja erityisesti asiakastyöskentelystä palkitsemista. Tähän tarvitaan tietoa, joka osoittaa selkeästi ja luotettavasti yhteydet asetettujen tavoitteiden, tekemisten ja toteutuneiden tulosten välillä. Useissa organisaatioissa tahtotilana on erillisen asiakkuuskoordinaatioryhmän rakentaminen, jonka tehtäväksi nähdään asiakastiedon kerääminen, analysointi ja jakaminen koordinoidusti kaikille yksiköille ja ylimmälle johdolle päätöksenteon tueksi. Asiakkuudet ovat irrallaan yrityksen todellisesta johtamisesta. Huolimatta siitä, että monet yritykset ovat linjanneet asiakasjohtamisen kehittämisalueekseen, läheskään kaikki eivät ole vielä saaneet sitä haltuunsa. Keskeisenä esteenä nähdään nykyinen johtamismalli, ja sen haasteet. Vain 15 % vastaajista kokee, että organisaation johtamismalli mahdollistaa erittäin hyvin asiakaslähtöisen toiminnan johtamisen. Tämä näkyy johtamisen ja käytännön toiminnan välisenä kuiluna ja siinä, että johtamismallin eri elementtien väliltä puuttuu kiinteä yhteys. Esimerkiksi asiakasmittareista saatu tieto ei johda yrityksissä asiakkuuksia kehittäviin toimenpiteisiin tai asiakastavoitteiden asetantaan, koska asiakaslähtöisiä mittareita ei ole rakennettu asiakaslähtöisten prosesseiden yhteyteen eivätkä ne ole osana henkilöstön yhteistä johtamis- tai kannustinjärjestelmää. Vastaavasti organisaatioissa on hyviä asiakasjohtamisen elementtejä, kuten asiakasstrategia, mutta organisaatiosta puuttuu asiakasstrategian jalkauttamista tukevat rakenteet, prosessit, ohjeistukset ja roolit. Asiakasjohdetun organisaation johtamismallin, ja sen elementtien, rakenteiden ja työkalujen tulee varmistaa asetettujen asiakkuustavoitteiden ja -strategioiden jalkautuminen kaikkeen tekemiseen sekä toiminnan ohjaamiseen ja palkitsemiseen. Seuraavat sivut kertovat johdon kokemista haasteista sekä tarjoavat yritysjohtajille ja organisaatioiden päättävässä asemassa oleville avainhenkilöille näkökulmia ja työkaluja asiakasjohtamisen kehittämiseen. 5

6 Asiakkuudet johtamisessa Näkökulmia kirjallisuudesta ja muista tutkimuksista 2Johtamisen fokus siirtyy kohti asiakasjohtamista. 6 IBM:n keväällä 2010 ilmestyneessä toimitusjohtajatutkimuksessa haastateltiin yli 1500 toimitusjohtajaa maailmanlaajuisesti. Johtajilta kysyttiin, mikä on tärkein fokusalue strategian toteutuksessa seuraavan viiden vuoden aikana. 88 % haastatelluista mainitsi, että asiakassuhteen vahvistaminen on ensimmäisenä prioriteettilistalla. Asiakkuuksien merkityksen kasvu johtamisessa näyttääkin lisääntyneen. Kun vastaavassa vuoden 2008 tutkimuksessa toimitusjohtajat halusivat mennä lähemmäksi asiakkaita, vuonna 2010 toimitusjohtajat haluavat asiakkaat yrityksen sisälle osallisiksi yrityksen ydinprosesseja. Yli puolet IBM:n toimitusjohtajatutkimukseen osallistuneista koki tulevaisuuden suurimpana haasteena globaalin ympäristön kompleksisuuden, jota heidän omat kykynsä eivät riitä hallitsemaan. Paremman asiakasymmärryksen ja -yhteistyön avulla yritys pystyy tarjoamaan asiakkaille räätälöityjä uusia palveluja ja vahvistamaan asiakassuhdetta. Tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset, jotka onnistuvat integroimaan asiakkuudet yrityksen ydinprosesseihin ja kehittämään yhteistyössä asiakkaiden kanssa tuotteita ja palveluita (IBM 2010). Yrityksien nykyinen kontrolliin ja tehokkuuteen keskittyvä johtamismalli hidastaa johtamisen muutosta. Asiakkuuksien merkityksen kasvu johtamisessa on herättänyt tarpeen johtaa toimintaa ja yrityksiä asiakkuuksien kautta. Mitä asiakasjohtaminen käytännössä tarkoittaa, ja miten se jalkautetaan käytännön toimenpiteiksi? Jalkauttamisen onnistumisen ytimessä on asiakkuuksien kehittämistä tukeva yrityksen johtamismalli. Hellman (2008 ja 2009) sekä Hellman, Peuhkurinen ja Raulas (2005) kuvaavat kirjoissaan asiakasjohtamisen rakentamisen polkuja ja malleja. He korostavat selkeiden asiakastavoitteiden kautta johtamista ja tätä tukevien mittarien ja työkalujen tuomista johtamismalliin. Hellman ja Värilä (2009) korostavat asiakaskannattavuuden johtamista johdon strategisena välineenä asiakkuuksien ja yrityksen arvon kasvattamisessa. Hamel (2007) näkee johtamismallin keinona vauhdittaa strategian jalkautumista. Oiva (2007) korostaa johtamismallissa yrityksen kokonaisuuden haltuunottoa. Hänen mukaansa johtamismalli varmistaa, että organisaation infrastruktuuri, rakenteet, prosessit, järjestelmät ja teknologiat muodostavat strategiasuuntaisen, toisiaan tukevan kokonaisuuden, joka ohjaa organisaation toimintaa keskittymään vain strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Useat tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että yritysten johtamismalli, joka keskittyy edelleen kontrolliin ja tehokkuuteen estää yritystä mukautumasta nopeasti muuttavaan ympäristöön (Oiva 2007; Hamel 2007; Yliherva 2004). Hamel (2007) toteaa, että tämän päivän johtamismalli on tullut tiensä päähän. Hänen mukaansa johdon viitekehys on pysynyt samana vuosikymmeniä. Oiva (2007) toteaa, että johtaminen on sektoroitunutta, jossa johdetaan taloutta, tuotantoa, prosesseja, ihmisiä, tietojärjestelmiä, laatua ja palveluita erillään eikä integroidusti. Muutosten läpiviennissä törmätään yhä useammin yritysten jäykkiin johtamisrakenteisiin. Muutoksia on vaikea viedä läpi käytäntöön ja saada tuloksia, ellei yrityksen johtamismalli tue asiakaslähtöisen toiminnan johtamista.

7 Johtajalla avainrooli johtamismallin arvioinnissa ja sen kehittämisessä. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä johtajalta edellytetään rivakkaa kykyä muuttaa yrityksen suuntaa. Tässä yrityksen johtamismalli joutuu koetukselle. Johtajalla ei ole olemassa kaikkea yrityksen sisällä olevaa viisautta. Johtajan täytyykin kehittää tapa, jolla saadaan tieto kulkemaan markkinarajapinnan ja johdon välillä (Profile 3/2008). Johtamismallin arvioimiseksi johtajan on pysyttävä lähellä asiakasrajapintaa, jossa käytännön asiakastyöskentely toteutuu. Teknologian kehityksen ansiosta yrityksillä on saatavilla yhä enemmän ja monipuolisempaa tietoa asiakkaista. Hellmanin ja Värilän (2009) mukaan yritys voi hyödyntää asiakastietoa johtamisessa luotettavasti ainoastaan silloin, kun yrityksen sisäiset käsitykset ja ulkopuolinen todellisuus vastaavat toisiaan. Tämä saattaa edellyttää niin johdon käyttämien työkalujen radikaalia muuttamista kuin yrityksen eri funktioiden roolien ja työnjaon uudistamista. 7

8 Johtajan rooli, tavat ja työkalut johtaa asiakaslähtöistä toimintaa 33.1 Asiakkuuksien haltuunotto 8 asiakasstrategian kautta Asiakasjohtaminen lähtee asiakasstrategian ja -tavoitteiden luomisesta, johon myös ylin johto osallistuu. Yritystä on vaikea johtaa asiakkuuksien kautta, ellei yrityksen tavoitteiden ja asiakassuhteiden välistä yhteyttä ole määritelty ja elleivät asiakkaat ja asiakassuhteet ole kiinteää osa strategista suunnittelua (Hellman 2008,140). HUS:n entinen johtaja, muutosjohtaja Kari Nenonen, on kuvannut strategian roolia HUS:n suuren lippulaivan kääntämisessä asiakaslähtöiseksi Laatu-lehdessä tammikuussa 2008 seuraavasti: Olen oppinut luottamaan strategian voimaan. Kun sen eteen tekee ratkaisuja ja töitä, tuloksia syntyy. Ja yhtä tärkeää on ymmärtää ihmisten kautta johtamisen tärkeys. Strategia ei yksin ole mitään, jos ihmiset eivät sitä ymmärrä, siihen sitoudu ja sitä toteuta. Strategiaprosessi oli pitkä ja työntäyteinen. Samalla myös avoin, työn etenemisestä kerrottiin intranetissä ja kaikki huslaiset saivat kysyä ja esittää mielipiteitään matkan varrella. Käymme alkuvuoden aikana lähes kaikissa yli 20 sairaalassamme ja avaamme strategiaa, kerromme uudesta johtamisjärjestelmästä ja vastaamme kysymyksiin. Tämä vie valtavasti aikaa, mutta on ehdottoman tarpeellista. Asiakasstrategian rakentaminen voi olla työntäyteinen ja interaktiivinen prosessi, jonka tekoon osallistuu johdon lisäksi koko organisaatio. Nenonen korostaa asiakasstrategian toteutuksen onnistumisessa henkilöstön sitoutumista. Henkilökunnan näkökulman lisäksi Mendoza, Marius, Perez & Griman (2007) suosittelevat henkilöstön osallistamista, muutoksen läpiviennin huomioimista organisaatiossa, sisäisen kommunikaation toimivuutta, palautteenantomahdollisuutta sekä tehokasta johtajuutta. Gupta ja Lehmann (2005) katsovat asiakasstrategiaa arvontuotannon näkökulmasta. Asiakasstrategiassa on otettava kantaa siihen, mitä arvoa yritys luo asiakkaalle ja mitä arvoa asiakas tuo yritykselle. IBM:n tutkimuksessa nousi esille, että strategian rakentaminen ei ole enää vuosittain tehtävä formaali tapa vaan jatkuva iteratiivinen prosessi, jossa suunnittelua ja toteutusta tehdään pienimmissä osissa ja prosessia toistetaan. Iteratiivinen prosessi luo ketteryyttä ja joustavuutta myös strategian toteutukseen. Strategia tulee liittää osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää, johon kuuluvat toimintatavat, keinot ja työkalut johtaa organisaatiota strategiatavoitteiden saavuttamiseksi (IBM 2010; Oiva 2007). 3.2 Asiakaslähtöisen kulttuurin ja organisaatiorakenteen kehittäminen Kun asiakkaan rooli muuttuu ostajasta tuottajaksi, tulee yritysten arvioida uudelleen arvontuotantoaan asiakkaalle sekä siihen liittyen myös oman organisaationsa rakennetta. Mikä on asiakkaan asema yrityksen arvontuotannossa? Miten asiakkuudet on organisoitu ja vastuutettu yrityksen eri tasoille? Kannustaako yrityksen rakenne yhteistyöhön yli yksiköiden? Johdon tehtävä on varmistaa, että organisaation rakenne, ajattelutapa ja kannustinjärjestelmä tukevat yksiköiden välistä yhteistyötä sekä mahdollistavat uusien innovaatioiden rakentamisen, joustavuuden ja asiakaslähtöisen toiminnan toteutumisen käytännössä yrityksen eri tasoilla. (Hellman ja Värilä 2009; IBM 2010; McKinsey 2007). Asiakaslähtöisessä toiminnassa yrityksen on päästävä eroon siiloista ja yksiköiden välisistä rajoista ja sen sijaan rakennettava yli yksikköra-

9 jojen meneviä prosesseja. Asiakkaille on myös annettava mahdollisuus osallistua yrityksen ydinprosesseihin. Prosesseista, kanavista ja yksiköistä syntyvä asiakastietoa on kerättävä yhteen, jotta saadaan kokonaisvaltainen kuva asiakaista. (Hellman ja Värilä 2009, 57; IBM 2010; Gupta ja Lehmann 2005, 151). Tulevaisuudessa yhä useammassa yrityksessä asiakas ei ole vain kuluttaja vaan myös tuottaja, joka integroituu yrityksen ydinprosesseihin. Esimerkiksi media-alalla sosiaalinen media on sumentanut tiedonvälityksen rooleja, koska asiakkaista, eli perinteisistä tiedon kuluttajista, on tullut myös tiedon tuottajia. MTV3:n Pekka Karhuvaaran mukaan muutoksen johtamisessa tärkeintä on tiedostaa, että vaikka johtaja johtaa ja kantaa vastuun, niin organisaatio nousee tai kaatuu yhdessä. Karhuvaaran avainsanat hyvään johtamiseen ovat usko omaan tekemiseen, organisaation selvä vastuunjako, toiminnan oikeudenmukaisuus ja jokaisen yksilön arvostus (Laatu 1/2010). Tiedon jakaminen ja yhteistyön rakentaminen ei ole käytännössä aina helppoa johtuen työntekijöiden asenteista ja ajattelutavasta. Esimerkiksi myyjät saattavat kokea epävarmuutta, kun yritys kannustaa yhteistyön rakentamiseen tai jaettujen hyötyjen jakamiseen yli yksiköiden. Tämä pohjautuu yleiseen ajatustapaan ihmisen kontrollointitarpeesta. Kun olemassa oleva tieto ja asiakkuus ovat henkilön omassa hallussa, hän voi itse kontrolloida ja vaikuttaa, että asiat hoituvat parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi usein työntekijöiden kannustinjärjestelmä pohjautuu yksilötason suorituksiin eikä ryhmätason suorituksiin. (Duclos, Luzardo & Mirza 2007) Ihmisten asenteet ja ajattelutavan muutos koetaan kaikkein vaikeimmin muutettaviksi. (Jorgensen H., Owen L. & Neus A. 2008; Oiva 2007, Duclos et al. 2007). IBM:n tekemässä Making change work -tutkimuksessa syyt, miksi projektille asetettuja tavoitteita ei saavutettu, johtuivat pääsääntöisesti ihmisistä. 1500:sta tutkimukseen vastanneesta 58 % koki asenteiden ja ajattelutavan ja 49 % yrityksen kulttuurin vaikeimmin muutettavana asiana. Ylimmän johdon ja työntekijöiden sitoutumisen, rehellisen ja oikea-aikaisen viestinnän sekä kannustavan yrityskulttuurin nähtiin edesauttavan muutoksen läpivientiä (Jorgensen et al. 2008,12-14). McKinseyn (2007) tekemä ristiinmyyntiä käsittelevä Case Study esitteli toimintatavan asenteiden ja ajattelutavan muuttamisen tueksi. Toimintatavassa eri yksiköiden edustajat yhdessä tunnistivat omia sisäisiä riskitekijöitä ja motivaatioiden lähteitä, ja rakensivat saadun tiedon pohjalta yhteisen kannustinjärjestelmän sekä persoonallsuuskartan, johon oli kirjattu muutosta hidastavat ajattelutavat ja pelon lähteet. (Duclos et al. 2007). Hellmanin ja Värilän (2009) mukaan asiakaslähtöisen toiminnan ohjaus edellyttää, että funktiot ymmärtävät asiakasjohtamisen kokonaisuuden ja sekä oman että muiden yksiköiden roolin siinä. Yhteinen ymmärrys edellyttää käytännössä, että funktiot: 1. Tietävät, mikä on valittu johtamisnäkökulma 2. Ymmärtävät yhteiselle alueelle kuuluvia asioita muiden funktioiden toiminnassa 3. Ymmärtävät, mitä yhteinen tavoite merkitsee funktiokohtaisina toimenpiteinä 4. Osaavat tulkita raportteja oikein 5. Asennoituvat yhteistyölle myönteisesti. 9

10 10 Toiminnallista yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta saadaan aikaiseksi, kun funktiot hyödyntävät omassa toiminnassaan sekä yritystason kokonaisvaltaista että funktion omaa asiakastietoa. Käytännössä tämä merkitsee, että kaikilla funktioilla on koordinoituja ja yhdenmukaisia toimenpiteitä. Funktioiden roolit on tarkkaan määriteltävä ja istutettava yhteen koko yrityksen rakenteeseen (Hellman ja Värilä 2009, 58). Seuraavassa on kuvattu eri johtamisyksiköiden rooleja asiakaspohjaisessa toimintatavassa. Kuvaukset pohjautuvat ICMI Oy:n vuosina tekemiin tutkimuksiin, joissa kysyttiin markkinointi-, talous- ja IT-johdolta sekä hallituksilta heidän näkemyksistään omasta roolistaan asiakasjohdetussa organisaatiossa. Markkinointi - asiakastiedon yhdistäjä. Markkinoinnin rooli muuttuu olennaisesti asiakasjohdetussa organisaatiossa. Se toimii edelleen osaltaan asiakastiedon hankkijana, mutta lisäksi sillä on rooli asiakastiedon koordinoijana, tuottajana, jakajana ja yhdistäjänä. Markkinointiyksikkö luovuttaa osan asiakasraportoinnista ja toiminnan tuloksellisuuden seurannasta taloushallinnolle. Tulevaisuudessa markkinointiyksikön on yhä tärkeämpää mitata asiakkaisiin suuntautuvien toimenpiteidensä tuloksellisuutta, ja linkittää ne yrityksen taloudelliseen tulokseen. Yritykset tekevät isoja investointeja muun muassa kanta-asiakasjärjestelmiin. Jos markkinointi ei osaa näyttää toteen johdolle tehtyjen investoiden tuottoja, uhkana on, että markkinointi-investointeja karsitaan tuottojen vähäisyyden vuoksi. Markkinoinnin tehtävänä on muuttaa markkinointitoimenpiteet kustannuksista investoinneiksi, ja mitata niiden tuottoa ja vaikuttavuutta perinteisten markkinoinnin mittareiden lisäksi myös talousmittareilla. Markkinoinnin tulisi ottaa vahvempi rooli aineettomien varojen kuten asiakassuhteiden tarkastelusta yrityksen pääomana. Taloushallinto - ylimmän johdon asiakkuuskumppani. Asiakaslähtöisen toiminnan johtamisen myötä taloushallinnon kenttä laajenee. Taloushallinto haluaa yhä useammin ottaa isompaa roolia asiakastiedon tuottajana, asiakkuuksien seuraajana ja myös asiakaslähtöisen toiminnan ohjaajana. Taloushallinnolla on hyvät valmiudet uuteen rooliin. Se on perinteisesti ollut taitava taloudellisten lukujen tuottaja, organisoija ja analysoija. Taloushallinto on myös tottunut tiedon kerääjä ja yhdistäjä. Se on luonut vakiintuneen aseman ylimmän johdon kumppanina sekä strategisessa mielessä että tiedon tuottajana. Tietohallinto - asiakastyöskentelyn mahdollistaja. Tietohallinnon tehtävänä on mahdollistaa tuotepohjaisten toimintojen rakenteiden muuttamisen asiakaslähtöisiksi. Se pystyy vaikuttamaan muutosta vaativiin edellytystekijöihin, joita ovat tehokas tiedon käsittely, hallinta, käyttö ja kulku. Tietohallinnon tehtävä on myös tuoda asiakastieto lähemmäksi liiketoimintaa, itse asiassa kiinteäksi osaksi sitä. Asiakastiedolla on erityispiirteitä, jotka haastavat tietohallinnon roolin ja kyvyn integroida, jakaa ja ylläpitää asiakastietoa yrityksessä. Asiakastieto näyttäytyy hiukan erilaisena eri järjestelmissä, ja se on pirstoutunut eri järjestelmiin. Asiakastieto myös muuttuu jatkuvasti, ja

11 sitä tuotetaan kokoa ajan lisää, jopa yrityksen ulkopuolella. Yhteistyötä tarvitaan eri funktioiden välillä. Markkinointi- ja talousjohdon tärkeä tehtävä on kertoa tietohallinnolle, mitä tietoa halutaan, millä kustannuksilla ja missä muodossa. Hallitus ja johtoryhmä - muutoksen ohjaaja ja valvoja. Hallituksen, ylempien johtamiselimien ja johtoryhmän tehtävä on tukea ja ohjata muutosta. Tämä korostuu sitä mukaan, kun asiakaslähtöisyys yrityksissä kasvaa. Kyseessä ei ole pelkästään toimintamallin tai työkalujen kehittäminen, vaan myös yrityksen tuloksentekokyvyn ylläpito ja kehittäminen. Ison organisaatiomuutoksen läpiviennin ehtona usein on, että toimitusjohtajalla on hallituksen täysi tuki takanaan. Hallitus myös valvoo johdon toimintaa ja strategian toteutumista. Tutkimustulokset tuovat esiin hallituksen dilemman hallituksilla on nykyään käytössään tehtäviinsä ja asiakkaiden strategiseen merkitykseen verrattaessa puutteelliset työkalut. Hallitukset saavat vähiten juuri asiakkaisiin ja strategiaan liittyviä tietoja. Ja strategiahan on hallituksen yksi tärkeimmistä vastuualueista, ellei tärkein. 3.3 Asiakaslähtöisen toiminnan mittaaminen Mittareilla on merkittävä rooli strategian jalkautuksessa ja toiminnan johtamisessa. Mittarit luovat yhteyden asetettujen tavoitteiden ja yrityksen johtamismallin välille. Ne toimivat käytännössä tavoitteiden jalkauttamisen välineenä organisaatio- ja yksikkötasolla (Yliherva 2004). Mittareiden avulla voidaan seurata muutoksen läpivientiä, ja ne toimivat myös sisäisen informaation välineenä. Kun läpiviennin alussa saadaan tuloksia aikaan, vahvistaa se työntekijöiden sitoutumista muutoksen läpivientiin. Hyvien tulosten avulla asiakasjohtaminen on helpompi myydä yrityksen eri tasoille (Hamel 2007, 227). On olemassa erilaisia näkemyksiä siitä, minkälaisia mittareita ja työkaluja asiakaslähtöisen toiminnan johtamisessa tulisi käyttää. Lopputulos on aina yrityskohtainen ratkaisu. Johtajien on arvioitava, mitkä mittarit soveltuvat parhaiten heidän yrityksensä johtamiseen. Mittareiden määrittelyssä ja valinnassa on huomioitava muun muassa seuraavia asioita: 1. Asiakasjohtamisen mittareiden on oltava yhtä tärkeitä kuin yrityksen muut keskeiset mittarit (Gupta ja Lehmann 2005, 151). Kun yksiköiden toiminnan mittareina käytetään samoja strategian toteutumisen kannalta keskeisiä mittareita, saadaan yksiköiden toiminta samansuuntaiseksi. Yrityksen investoinnit ja toiminta suuntautuvat asetettujen mittarien mukaisesti. 2. Asiakasjohdetussa yrityksessä mittarien on oltava asiakaslähtöisiä (Hellman 2008). 3. Yhteinen mittaristo tulee pohjautua muutamiin keskeisiin kriittisiin muuttujiin, jotka mittaavat etenemistä kohti strategiassa asetettua tavoitetta, tulosta (Oiva 2007). 4. Yrityksen menestymistä mitataan sillä, kuinka yrityksen asiakkaat kokevat yrityksen aikaansaannokset (Burnett 2007). 11

12 12 Asiakaslähtöisen toiminnan johtamisessa fokuksena on aineeton pääoma. Aineettoman varallisuuden mittaamisen ja mittareiden kehittymättömyyttä on pidetty puutteena organisaation johtamis- ja kehittämistyössä (Oiva 2007; Yliherva 2004). Hellman ja Värilä (2009) tarjoavat useita asiakaslähtöisiä mittareita, joiden avulla voidaan mitata, ennustaa ja arvottaa asiakaspääomaa. Tällaisia mittareita ovat asiakaskannattavuus, -tase, -pääoma, -riskit, -analyysit, -investoinnit ja -ennusteet. ICMI Oy:n vuosina tekemien tutkimuksien mukaan johtamisen suuntautuminen asiakkaisiin ei vielä näy yritysjohdon käyttämissä mittareissa. Yritysjohto käyttää työskentelyssään pääasiassa perinteisiä taloudellisia mittareita, tyypillisimmin tuloslaskelmaa ja tasetta. Yli 73 % vastaajista koki tuloslaskelman- ja taseraportin erittäin keskeisiksi työkaluiksi. Tuloslaskelma- ja taseraportit sisältävät vahvasti tuottoihin ja kustannuksiin liittyvää tietoa. Tämän takia ne eivät anna todellista kuvaa yrityksen liiketoimintaympäristöstä, eivätkä siten vastaa johdon tarpeisiin. ICMI Oy:n tekemien tutkimuksien mukaan asiakkaista mitataan lähinnä asiakastyytyväisyyttä palveluiden kehittämiseksi. Gupta ja Lehmann (2005) pitävät asiakastyytyväisyysmittareiden puutteena sitä, että ne eivät kerro asiakkaan tuomaa arvoa yritykselle. He ehdottavat asiakasstrategiassa käytettäviksi mittareiksi asiakaskannattavuutta ja -elinkaaren arvoa. Elinkaariarvoa kuvastavia mittareita, kuten asiakaspysyvyyttä, asiakashankintakustannusta ja asiakasmarginaalia tulee mitata säännöllisin väliajoin. ICMI:n tutkimuksien mukaan asiakaskannattavuus koetaan yhä merkittävämpänä johtamistyökaluna. Asiakaskannattavuudessa voidaan huomioida aikaulottuvuus. Asiakaskannattavuuden laskennan ongelmana on relevantin ja ajantasaisen tiedon saanti. Taloushallinto on tärkeä tekijä laskemisessa, mutta se tarvitsee myynnistä ja markkinoinnista tietoa sellaisista asioista, joita se ei ole ennen kerännyt tai integroinut yhdenmukaiseksi talousraporttien kanssa. Mikäli yrityksellä ei ole mahdollisuutta mitata lopputuloksia, Oiva (2007, 77) suosittelee mittaamaan niitä prosesseja, joiden syy-vaikutussuhteiden on osoitettu johtavan organisaation strategisen valmiuden vahvistumiseen. Valittujen mittareiden täytyy olla yhteensopivia yrityksen kannustinjärjestelmän ja yrityksen rakenteen kanssa. Uudet mittarit voivat edellyttää suuria muutoksia yrityksen rakenteessa (Gupta ja Lehmann 2005). Kellyn (2004) mukaan strategian läpivientiä edesauttaa, kun asetetut tavoitteet ovat selviä ja kun niiden toteutumista seuraavat mittarit ovat suoraan yhteydessä taloudelliseen tuloksentekoon. Lindholm ja Lindkvist ehdottavat Laatu-lehden (1/2008) Johtamismalli, jonka tulokset puhuvat puolestaan -artikkelissa mittaamisen helpottamiseksi määrittelemään etukäteen, mitä ja miten mitataan ja mittaamaan strategian kannalta oleellisia asioita.

13 3.4 Asiakastieto johtamismallin liimana Olemassa oleva epävakaa taloustilanne on myötävaikuttanut johdon tarpeeseen johtaa yritystään eturintamasta, asiakasrajapinnasta käsin. Tässä asiakastiedon rooli johtamismallin kokoajana korostuu. Wärtsilä Oyj:n konsernijohtaja, diplomiekonomi Ole Johansson, on kuvannut asiakastiedon roolia epävakaassa taloustilanteessa Laatu-lehdessä tammikuussa 2009 seuraavasti: Epävakaassa taloustilanteessa nopeasti muuttuva toimintaympäristö tuo kansainvälisen suuryrityksen johtamiseen luonnollisesti omat haasteensa. Tässäkin kohtaa yksi tärkeimmistä tekijöistä on onnistunut viestintä. Wärtsilässä on tuhansia henkilöitä, jotka tekevät myynti- tai ostopäätöksiä tai muulla tavalla vaikuttavat yrityksen menestykseen omilla teoillaan. Haaste on siinä, että pystymme pitämään koko organisaation tilanteen tasalla ja että viesti tulee mahdollisimman selkeänä asiakaspinnasta ja kumuloituu johtamistiedoksi, jolla voidaan tehdä isoja päätöksiä liittyen koko konsernin rakenteeseen. Nopeaan reagointikykyyn vaikuttavat myös organisaatiorakenteet. Me emme halua organisaatiossa tasoja tason päälle, vaan mahdollisimman matalan organisaation, jotta tieto kulkisi mahdollisimman oikeana ja mahdollisimman nopeasti asiakaspinnasta. Lähes kaikilla yrityksen eri funktioilla on suoria asiakaskontakteja, joista syntyy valtava määrä asiakastietoa. Asiakastieto on eräänlainen suonisto, joka kokoaa ja nivoo yhteen yrityksen johtamismallin ja mahdollistaa reaaliaikaisen kahdensuuntaisen tiedonkulun eri yksiköiden ja johdon välillä. Asiakastiedon mahdollisuudet ovat rajattomat, jos yritys osaa käyttää niitä oikein. IBM:n tutkimuksessa (2010) tuli esille monia johdon kokemia asiakastiedon käytön esteitä ja haasteita: 1. Johtajilla on käytettävissä rikasta asiakasdataa, mutta niistä jalostettua asiakastietoa ei voida hyödyntää yrityksen johtamisessa. 2. Asiakastiedon keräystä vaikeuttavat asiakastiedon jäänti yrityksen siiloihin. 3. Asiakastietoa syntyy myös yrityksen ulkopuolella, kuten internetissä ja blogeissa, joista se on vaikeammin kerättävissä. 4. Lisäksi usein kerätään tietoa, mikä on helposti saatavissa, sen sijaan, että kerättäisiin tietoa, joka on johdon käytön kannalta hyödyllisintä. Tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa menestyjiä ovat ne yritykset, jotka onnistuvat keräämään asiakastietoa yrityksen eri tasoilta ja kanavista ja osaavat yhdistää eri lähteistä tulevan asiakastiedon sellaiseen muotoon, joka palvelee myös yrityksen johtoa (IBM 2010). Asiakastiedon moninaisuus ja laajuus asettaa myös haasteita johtajille. Johtajan rooli on koordinoida ja ohjata funktioiden toimintaa yhtenäiseen suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että johtaja on määritellyt asiakastiedon yhteyden johtamismalliin sekä hyödyntää sitä strategian, tavoitteiden, mittareiden ja kannustinjärjestelmän rakentamisessa. Muutos ei onnistu pelkästään johtajan voimin. Johtajan on yhdessä eri funktioiden kanssa määriteltävä eri funktioiden roolit ja tehtävät asiakastiedon tuottajina ja käyttäjinä. 13

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN

Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja Kalevi Hellman, Satu Värilä Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa CxO Mentor Oy tutki hankesalkun hallintaa, projektitoimiston toimintaa ja kokonaisarkkitehtuurityötä maalis-huhtikuussa 2012

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) OHJELMA. 1. Hyvä hallintotapa

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) OHJELMA. 1. Hyvä hallintotapa HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) OHJELMA Jakso 1. Hyvä hallintotapa Aika Tiistaina 19.1.2016 klo 12.30-17.30 Raaseporin Osuuspankki, Asemakatu 1, Tammisaari 12:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 13:00 Kurssin

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja

Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja Numeron Oy yrityksenä Numeron Oy on vakavarainen ja kehittää järjestelmää oman rahoituksen turvin Numeron on nopeasti ja tuloksellisesti kasvava Workforce

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Ulos taantumasta tietotekniikkaa hyödyntämällä 17.12.2013 TTL ry ja Tomi Dahlberg 1 Mikä on IT-barometri-tutkimus? Tietotekniikan Liitto ry:n vuosittainen

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

Golfkentän johtaminen 2016

Golfkentän johtaminen 2016 Golfkentän johtaminen 2016 Mitä kierros maksaa? Ainakin tämän verran 250? 40? 100? 27,50 60? 15? Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan Mitä kierroksen pitäisi maksaa? Ainakin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki Ihmiset strategiamuutoksen ytimessä Kohti uudenlaista digiarkea Johtajuuden merkitys uusien asioiden tekemisessä Huippuasiantuntijoiden rooli muutoksessa J.Juppo, 1.11.2016 Digia lyhyesti Kasvava digitaalisiin

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot