ASIAKKAAN KUULEMINEN. Tornion terveyskeskus. Asiakaspalautteen keräämisen järjestäminen Tornion kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKKAAN KUULEMINEN. Tornion terveyskeskus. Asiakaspalautteen keräämisen järjestäminen Tornion kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluissa"

Transkriptio

1 1 Tornion terveyskeskus ASIAKKAAN KUULEMINEN Asiakaspalautteen keräämisen järjestäminen Tornion kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluissa Timo Kilpijärvi

2 TKi ASIAKASTYYTYVÄISYYS Asiakastyytyväisyyden tutkiminen terveyspalveluita tuottavassa yksikössä, tutkimuksen perusteita, tutkimusmenetelmämallinnus, mittarit, tulokset ja toimenpide-ehdotukset 2 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ... 2 JOHDANTO... 4 LYHENNELMÄ... 4 ASIAKASTYYTYVÄISYYS... 5 ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN ULOTTUVUUDET... 5 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSET JA ASIAKKAAN KUUNTELEMINEN... 6 Suoran palautteen järjestelmät... 6 Perusteellisemmat asiakastyytyväisyyden keruumallit... 6 Serquel-menetelmä... 6 ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN TUTKIMINEN KOHTEESSA... 7 Erilaiset lomakkeet asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi... 7 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSEN TULOKSET... 7 ASIAKASRYYTYVÄISYYDESTÄ TEHTÄVÄT JOHTOPÄÄTÖKSET... 7 ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN PARANTAMINEN... 8 ARVIOINTI... 8 POHDINTA... 8 Osaamisen kehittyminen... 8 Yhteistyön kehittyminen... 8 Uusien palvelukonseptien kehittyminen... 8 Teknologian hyödyntämisen kehittyminen... 8 LÄHTEET... 8 LIITTEET... 9 Liite ruusu/risu Liite lyhyt versio... 11

3 Liite asiakastyytyväisyys, laaja versio

4 JOHDANTO Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut -hanke (http://www.sosiaalikollega.fi/kaste) on aloittanut ja kestää saakka. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmasta (KASTE). Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja koordinoinnista vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö. PaKasteen Lapin osiossa kehitetään perusterveydenhuoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalityötä kuntalähtöisesti. Jokaiselle Lapin kunnalle on annettu mahdollisuus kehittää perusterveydenhuoltoa ja terveyden edistämistä PaKasteen rahoittamilla työskentelyjaksoilla. Kunnat ovat saaneet määritellä PaKasteen tavoitteita tukevat kehittämistyön kohteet ja valita kehittäjätyöntekijät. PaKaste on tukenut kuntia kehittämistyössä järjestämällä työkokouksia ja kehittämispäiviä. Lisäksi PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen suunnittelijat ovat tarvittaessa olleet kuntien työntekijöiden tukena. 4 LYHENNELMÄ Terveydenhuolto on palveluorganisaatio. Kokonaisvaltainen laatuajattelu on osa nykyaikaista terveydenhuoltoa. Laatu on kilpailutekijä ja kehitettävä elinehto. pelkkä koulutustasi ja ammattitaito eivät riitä laadun ainoiksi takeiksi. Kokonaisvaltainen laatu syntyy kaikkien organisaatiotasojen työn laadukkuudesta. Kehittämisessä käytetään systemaattisia laadunhallinnan menetelmiä. Palveluorganisaatiossa laadun lähtökohta on asiakaslähtöisyys. Toimintojen kehittämisessä asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden täyttyminen on lähtökohta. Tarpeet ovat sekä väestö että käyttäjätasoisia. Asiakaslähtöinen toiminta yhteistyötahojen, kuten kunnan, suuntaan on sujuvuutta hoito- ja palveluketjuissa ja samalla käyttäjille saumatonta hoitoa ilman viiveitä. Asiakaslähtöisyyden toteutumista seurataan asiakaspalautteen avulla. Palautetta ovat: asiakkaiden ja omaisten suorat kommentit, palautteen jatkuvan keräämisen menettelytavat, asiakasvalitukset, aika ajoin toteutettavat kertatutkimukset, asiakaslaadun kehityssuunnan seuraaminen. Laatutilanteen kehitys ja parantamistoimenpiteiden vaikutus voidaan testata käyttötutkimuksen tasoisin menetelmin. (Rautalin, 2000, s. 1) Työskentelyjakson kehittämistyön aiheena on kevään 2011 aikana ollut: Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen Tornion kaupungin terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen käyttöön. Tavoitteena on kehittää palautejärjestelmä. Tuloksena syntyy mittarit tasoisille tiedonkeruun tarpeille. Mittarit ovat käytettävissä sekä täytettävinä lomakkeina että sähköisessä muodossa vastattavina versioina. Tiedonkeruun toteutuksesta, analysoinnista ja sen perusteella tehtävästä toimenpidesuunnitelmasta tehdään toimintamalli. Toimintamallin tavoitteena on käyttötason tutkimusmenetelmän luominen. Työskentelyjakson aikana kehittäjänä toimiva vs. osastonhoitaja tekee alustavat suunnitelmat. Työssä on mukana perusturvajohtaja sekä sosiaali- ja terveyslautakunta. Alustukseksi luodaan lyhyt katsaus

5 asiakaspalautejärjestelmien perusteisiin ja toimiviin asiakaspalautejärjestelmiin. Suunnitelmaa ja toteutusta kehitetään ja hiotaan PaKaste-hankkeen kanssa yhteistyössä kesä ja syksyn aikana. ASIAKASTYYTYVÄISYYS Toiminnan laadusta ja asiakastyytyväisyydestä kootaan tietoa ja kehitetään organisaation: kykyä tuottaa asiakkaita tyydyttäviä tuotteita tai palveluita kannattavasti ja edulliseen asiakashintaan, ehkäistä toiminnan vaiheiden virheitä ja uusintasuoritusten tarvetta, lisäkustannuksia, negatiivisia asiakaskokemuksia, pyrkiä jatkuvaan asiakastyytyväisyyden lisääntymiseen, toiminnan pitkäjänteiseen kannattavuuteen, organisaation, työntekijöiden ja koko yhteiskunnan hyötyyn. Laadun toteutumisesta kerätään tietoa tutkimuksin. Olosuhteet ja systemaattiset laadunhallinnan menettely luodaan sellaisiksi, jotta jokainen voi valvoa itseään ja tarkistaa työnsä. (Rope & Pöllänen 1994, Grönroos 1990, Dahl & Hasselgren 1991, Lillrank 1990, Hannukainen 1992, Stakes 1995, Hölttä & Savolainen 1997, Juran 1995: gradussa Rautalin 2000, s. 3-5) 5 Asiakaslaadun kehittämistyötä edesauttaa tasa-arvoista ja neuvottelevaa johdon, työntekijöiden ja moniammatillisen yhteistyötiimin välistä yhteistyö- ja kehittämisilmapiiriä. Sitä tukee täsmällinen ja avoin viestintä ja tiedonkulku. Kaikkia yhdistävä tekijä on tietoinen pyrkimys päämäärän saavuttamiseen tehtävästään käsin ja kokonaistulokseen vaikuttavana (Hölttä & Savonen 1997, Moisala ym. 1989). ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN ULOTTUVUUDET Terveyspalveluita tuotetaan kolmella tasolla: pitkälle koistuneita asiakaspalveluja, standardoituja palveluja sekä voittoa tavoittelemattomia palveluja (Malka & Danielsson 1987). Palvelun termin merkitys voidaan käsittää henkilökohtaisena palveluna, asiakaspalveluna; kanssakäymisenä, sosiaalisena vuorovaikutuksena, asiakkaan auttamisena ja palvelemisena (Grönroos 1991). Palvelu on hyödykkeenä aineeton vaikka siinä olisi fyysisiä osioita ja tapahtuu vuorovaikutuksessa asiakkaan ja palvelun tuottajan kesken ratkaisten asiakkaan ongelman (Kansanen & Väistö 1994, Grönroos 1990). Palvelut ovat aineettomia, toimintaprosessi, tekoja eikä asioita, asiakas osallistuu tuotantoprosessiin joka on ainutkertainen eikä ole toistettavissa tai parannettavissa. Työntekijän motivaatio, tieto, kyky ja neuvokkuus sekä itsenäisyys ja osaavuus ovat asiakastyytyväisyyden edellytys ja organisaation etu (Folk1986, Malka & Danielsson 1987, Hallström 1988: gradussa Rautalin 2000) Palveluprosessin vaiheina ovat: 1. liittymisvaihe jossa asiakas tulee kosketuksiin palvelun tarjoajan kanssa kuten ajanvaraus, odotustilat, pysäköintialueet, kahvilapalvelut, 2. intensiivinen vaihe jossa käytetään ydinpalvelu joka voi olla osaprosessien muodostama ydinvaiheiden joukko kuten vastaanotot, laboratorio- tai röntgenkäynnit, vastaanottotilat, kahvio, odotustilat ja viihdykkeet ja 3. eroamisvaihe jossa asiakas lähtee palvelujärjestelmästä mutta käyttää vielä tuki- ja avustavia palveluja kuten: ajanvaraus, vaatesäilytys, pysäköintialue.

6 Teknistä laatua ovat: ammattitaito, pätevyys, luotettavuus, tarkkuus, täydellisyys, ajanmukaisuus, tilat, laitteiden taso, henkilöstön määrä, palvelujen määrä ja kapasiteetti. Toiminnan laatu on asiakkaan kokemus yhteistyöstä palveluorganisaation kanssa: palvelukulttuurin voimakkuus, henkilöstön asenteet, palvelualttius, odotusaika, palvelujen saatavuus, asiakkaan osallistumistyylin ja ammattihenkilön palvelutyylin yhteen sopivuus, kohtelu, kommunikaatio. (Lehtinen 1983, Malka & Danielsson 1987, Grönroos 1991, Sinkkonen ym. 1992, SFS 1994). (Rautalin 2000, s. 9) 6 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSET JA ASIAKKAAN KUUNTELEMINEN Systemaattinen malli kerätä asiakaspalautetta on kuuntelujärjestelmän edellytys. Asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi asiakkailta kerätty tieto on ainoa tapa kehittää tulevaisuuden palveluja. Suoran palautteen järjestelmät Yksinkertaisimpia tapoja ovat spontaanisti annettu suora tai kerätty palaute asiakastyytyväisyydestä, asiakasvalitukset, systemaattisesti kerätty palaute kuuntelemalla. Asiakkaiden odotukset palvelusta voidaan jakaa: ihanneodotuksiin, ennakko-odotuksiin ja minimiodotuksiin. Odotukset ovat ihmisillä laiset. Palvelun tuottamista rajaavat: palvelun tuottamisen halpuus, palvelun henkilökohtaisuus, palvelun korkeatasoisuus, toiminnan taloudellinen kannattavuus. Palvelun tuottajan on tehtävä valinta ihanneodotusten täyttämisestä. Ennakko-odotukset muodostavat palveluntuottajan imagon. Myös minimiodotukset ovat henkilökohtaiset. Tiedon keruun voi tapahtua kirjeitse, puhelimitse, palautelomakkeina tai henkilökohtaisina haastatteluina. Ruusut & risut kyselyllä kerätään spontaania ja suoraa asiakaspalautetta. (linkki mukautettuun kohdistamattomaan ruusut &risut kysymyslomakkeeseen) Perusteellisemmat asiakastyytyväisyyden keruumallit Serquel-menetelmä Rope & Pöllänen (1994) esittelevät Parasumanin, Berryn ja Zeithalmin kehittämän serqual menetelmän. Siinä on neljä kysymystasoa: 1. yleisarvosana organisaatiosta tai palvelusta 2. odotukset organisaatiota kohtaan 3. kokemukset tutkittavasta organisaatiosta 4. ongelmien esiintyminen ja korjaaminen Eri tasojen tutkimuskysymykset tekevät mahdolliseksi analysoida asiakastyytyväisyyttä. Menetelmän onnistumisen ehtona on, että tieto kerätään saumattomasti asiakaskontaktin yhteydessä. On siis syytä kerätä tieto todellisesta käyttötilanteesta eikä pelkästään mahdollisista odotuksista palvelua kohtaan. (Rautalin, 2000, s. 21)

7 (linkki laajaan kyselyyn) SUUNNITELMA [Kirjoita teksti] (linkki suppeaan kyselyyn) ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN TUTKIMINEN KOHTEESSA Asiakastyytyväisyyden kartoittamiseksi asiakasta kuunnellaan kahdella menetelmällä: suoraa asiakaspalautetta joka on sekä spontaania palautetta, valituksia ym. sekä lisäksi sovittavassa rytmissä kerättävää avointa ruusut&risut avointa kysymyslomakkeella kerättävää asiakaspalautetta 7 laadittavalla asiakastyytyväisyyttä keräävällä asiakastyytyväisyystutkimuksella. Tutkimus on luonteeltaan perusteellisempi ja sen avulla voidaan tutkimus toistamalla seurata asiakastyytyväisyyden muutosta korjaavien toimenpiteiden jälkeen. Tutkimus on tasoltaan käyttötutkimus. Mittarin rakentamisessa on käytetty hyväksi R Rautalinin vuonna 2000 laatimaa Oulun yliopiston ProGradu tutkielmaa Palvelualojen asiakastyytyväisyystutkimuksen käyttökelpoisuus terveyspalvelujen laadun mittaamisessa sekä Kristiina Orajärven vuonna 2004 laatimaa Oulun Yliopiston ProGradu tutkielmaa Kirurgian poliklinikan asiakkaiden kokemuksia tiedonsaannista, kohtelusta ja odotusajasta palvelun laadun näkökulmasta. Erilaiset lomakkeet asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi THL:n malli Mallin on laatinut terveydenhoidon osa-alueille THL. Se myös markkinoi tehtäviä tutkimuksia ja toteuttaa niitä. Keskiarvoiset, neuvottelemattomat hinnat: Lomakkeen kappalehinta on 45 snt/lomake. Tallennus ja keskiarvotulokset noin 200 euroa + 80 snt/lomake, Suorien prosenttijakaumien tuloste 50 euroa/tuloste. Hinnat ALV 0%. R Rautalinin malli on toteutettu Länsi-Pohjan keskussairaalassa. Päivittäiskaupan lyhyt malli antaa suuntaviivaa siitä, miten asiakastyytyväisyyttä mitataan liike-elämässä. Kyselyjä toteutetaan pääsääntöisesti silloin, kun halutaan linjata tulevaa kehittämissuuntaa joko kilpailutilanteen muutosta ennakoitaessa tai toimintaa vakiinnutettaessa ja tehtyjen toimenpiteiden suuntaa kuluttajan näkökulmasta tarkasteltaessa. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSEN TULOKSET Tuotetaan Webropol -työkalulla. ASIAKASRYYTYVÄISYYDESTÄ TEHTÄVÄT JOHTOPÄÄTÖKSET Tuloksien jälkeen tehdään analyysi. Analyysin perusteella laaditaan kehittämisehdotukset. Kehittämisprojektien jälkeen toteutetaan jonkin ajan kuluttua uusi tutkimus, josta taas analyysi ja johtopäätökset.

8 ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN PARANTAMINEN Parantamisehdotukset käsitellään kehittämisryhmässä, johon osallistuu moniammatillinen tiimi. ARVIOINTI Työskentelyjaksoraportin tekovaiheessa toimintamalli ei ole vielä valmis. Mallia hiotaan syys-lokakuun aikana. Tavoitteena on lokakuun loppuun mennessä saada valmiiksi 1 versio toimintamallista. Kehittämistyötä siitä eteenpäin jatkaa Tornion kaupunki. 8 Mikäli asiakaspalautejärjestelmä osoittautuu kehittämistyön päättyessä toimivaksi järjestelmäksi, se otetaan käyttöön, tarkoituksenmukaiseksi osoitettavalla tavalla. Kehittämistyön tulokset ovat myös muiden kuntien käytettävissä. Työskentelyjakso on ollut tiivis ja työntäyteinen. Aikaa teoreettiseen tarkasteluun on ollut käytössä, mutta ei tieteellisen tason edellyttämää määrää. Tavoitteena on tosin ollut toimiva käyttötason tutkimusmenetelmän kehittäminen. Kehittämistyön aikana on käyty avointa ja tuloksekasta vuoropuhelua Tornion kaupungin hallinnon edustajien ja kehittämistyötä tekevien kesken. POHDINTA Osaamisen kehittyminen Kehittämistyön aikana osaaminen kehittyi lähinnä kehittämistyön tekijän osalta. Keskusteluissa organisaation sisällä, parhaimmillaan, lisääntyi tietämys asiakaspalautteen tarpeellisuudesta toiminnan kehittämisessä. Yhteistyön kehittyminen Kun toimintamalli otetaan käyttöön, tulee asiakaspalvelu toiminnan kehittämisen lähtökohtana muodostamaan moniammatillisen yhteistyömuodon. Yhteistyö osaston/toimijajoukon sisällä tulee kehittämään yhteistyötaitoja asialähtöiseltä pohjalta. Se muodostuu organisaation yhdeksi rutiinityötavoista. Samalla kaikki organisaation jäsenet voivat olla osallisina asiakaspalvelun ja toiminnan kehittäjinä. Uusien palvelukonseptien kehittyminen Varsinaista uutta palvelukonseptia tämän työskentelyjakson kehittämistehtävä ei luo. Teknologian hyödyntämisen kehittyminen Webropol asiakaspalautteen keräämis- ja analysointijärjestelmän hyväksikäyttö lisää teknologian hyväksikäyttöä terveyspalveluita työpiste ja organisaatiokohtaisesti kehitettäessä. LÄHTEET Rautalin R, 2000, Palvelualojen asiakastyytyväisyystutkimuksen käyttökelpoisuus terveyspalvelujen laadun

9 mittaamisessa, Oulun yliopiston ProGradu tutkielma Orajärvi K, 2004, Kirurgian poliklinikan asiakkaiden kokemuksia tiedonsaannista, kohtelusta ja odotusajasta palvelun laadun näkökulmasta, Oulun Yliopiston ProGradu tutkielma Kesko Oyj, asiakastyytyväisyystutkimus Torniossa, LIITTEET Asiakaspalautekysely, lyhyt versio Asiakaspalautekysely, laajempi versio Asiakaspalautekysely, yksityiskohtainen versio Päivittäistavarakaupan asiakaspalvelukyselyn mukaan rakennettu perusversio Toimenpidepalavn toimintamalli, asialista/muistio

10 Liite ruusu/risu SUUNNITELMA [Kirjoita teksti] Ruusuja tai Risuja terveyspalveluille Vastatessanne kysymyksiin rastittakaa mielipidettä vastaava/koskeva vaihtoehto tai kirjoittakaa vastauksenne valmiiksi viivoitettuun vastaustilaan. A. Sukupuoli nainen mies B. Ikäryhmänne? vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 80 vuotta tai yli F. Rastikaa, missä yksikössä hoitonne pääosin on tapahtunut tämänkertaisen hoitojaksonne aikana RISUJA RUUSUJA C. Taloutenne henkilömäärä? 3-4 henkilöä 5-6 henkilöä 7 henkilöä tai yli lääkärin vastaanotto päivystysvastaanotto vuodeosasto laboratorio D. kuinka usein käyn vastaanotolla: 1-4 kertaa vuodessa 5-9 kertaa vuodessa yli 10 kertaa vuodessa E. Terveyteni on nomainen hyvä kohtalainen huono fysioterapia ensihoito/ambulanssi neuvolan vastaanotto sairaanhoitajan vastaanotto 10 no Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin palveluihin. Merkitkää kunkin väittämän kohdalle, missä määrin olette tai väittämän kanssa. Ei eikä En osaa Kuinka suuri merkitys kysymyksellä on tyytyväisyyteenne (1 vähän 4 paljon) 1) Yhteydenotto terveyskeskukseen on helppoa ) Tilat, kalusteet ja henkilökunnan asut ovat siistit ja puhtaat ) Henkilökunta on palvelualtista ja ystävällistä ja ammattitaitoista ) Sain tietoja hoitotoimenpiteistä, jatkohoidosta ja terveydentilasta ) Tunsin, että tulin kuulluksi hoitotilanteessa ) Hoitohenkilökunta oli kiinnostunut ja halusi vastata kysymyksiini ) Minulle varattu vastaanottoaika oli riittävä vaivani hoitamiseksi ) Asiakaspalautteen antaminen on helppoa ) Minkä kokonaisarvosanan annatte terveyskeskukselle ajatellen sen palveluja 1 Erittäin huono 2 Huono 3 Ei hyvä /huono 4 Hyvä 5 Erittäin hyvä En osaa Ruusuja tai Risuja terveyspalveluille Vastatessanne kysymyksiin rastittakaa mielipidettä vastaava/koskeva vaihtoehto tai kirjoittakaa vastauksenne valmiiksi viivoitettuun vastaustilaan. A. Sukupuoli nainen mies B. Ikäryhmänne? vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 80 vuotta tai yli F. Rastikaa, missä yksikössä hoitonne pääosin on tapahtunut tämänkertaisen hoitojaksonne aikana RISUJA RUUSUJA C. Taloutenne henkilömäärä? 3-4 henkilöä 5-6 henkilöä 7 henkilöä tai yli lääkärin vastaanotto päivystysvastaanotto vuodeosasto laboratorio D. kuinka usein käyn vastaanotolla: 1-4 kertaa vuodessa 5-9 kertaa vuodessa yli 10 kertaa vuodessa E. Terveyteni on nomainen hyvä kohtalainen huono fysioterapia ensihoito/ambulanssi neuvolan vastaanotto sairaanhoitajan vastaanotto no Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin palveluihin. Merkitkää kunkin väittämän kohdalle, missä määrin olette tai väittämän kanssa. Ei eikä En osaa Kuinka suuri merkitys kysymyksellä on tyytyväisyyteenne (1 vähän 4 paljon) 1) Yhteydenotto terveyskeskukseen on helppoa ) Tilat, kalusteet ja henkilökunnan asut ovat siistit ja puhtaat ) Henkilökunta on palvelualtista ja ystävällistä ja ammattitaitoista ) Sain tietoja hoitotoimenpiteistä, jatkohoidosta ja terveydentilasta ) Tunsin, että tulin kuulluksi hoitotilanteessa ) Hoitohenkilökunta oli kiinnostunut ja halusi vastata kysymyksiini ) Minulle varattu vastaanottoaika oli riittävä vaivani hoitamiseksi ) Asiakaspalautteen antaminen on helppoa ) Minkä kokonaisarvosanan annatte terveyskeskukselle ajatellen sen palveluja

11 Tornion terveyskeskus ASIAKASKYSELY 2011 Liite lyhyt versio TORNION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Vastatessanne kysymyksiin rastittakaa mielipidettä vastaava/koskeva vaihtoehto tai kirjoittakaa vastauksenne valmiiksi viivoitettuun vastaustilaan. A. Sukupuoli nainen mies B. Ikäryhmänne? vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 80 vuotta tai yli C. Taloutenne henkilömäärä? 3-4 henkilöä 5-6 henkilöä 7 henkilöä tai yli D. kuinka usein käyn vastaanotolla: 1-4 kertaa vuodessa 5-9 kertaa vuodessa yli 10 kertaa vuodessa E. Terveyteni on nomainen hyvä kohtalainen huono 11 F. Rastikaa, missä yksikössä hoitonne pääosin on tapahtunut tämänkertaisen hoitojaksonne aikana lääkärin vastaanotto päivystysvastaanotto vuodeosasto laboratorio fysioterapia ensihoito/ambulanssi neuvolan vastaanotto sairaanhoitajan vastaanotto no Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin Tornion terveyskeskuksen palveluihin. Merkitkää kunkin väittämän kohdalle, missä määrin olette tai väittämän kanssa. Ei eikä En osaa Kuinka suuri merkitys kysymyksellä on tyytyväisyyteenne (1 vähän 4 paljon)? G. YHTEYDENOTTO 1) Terveyskeskuksessa asiointi on helppoa ja sujuvaa ) Terveyskeskuksen opastus on selkeä ) Löydän helposti vastaanoton/lääkärin/laboratorion/hoitajan ) Sain helposti yhteyden puhelimitse ) Minulle soitettiin terveyskeskuksesta nopeasti jätettyäni viestin H. VIIHTYISYYS 6) Terveyskeskus on siisti ja puhdas ) Kalusteet ovat siistit ja puhtaat ) Henkilökunnan ulkoasu on siisti ja huoliteltu I PALVELU JA AMMATTITAITO 9) Henkilökunta on palvelualtista ja ystävällistä ) Hoitajat ovat ammattitaitoisia ) Lääkärit ovat ammattitaitoisia ) Terveydenhoidon palvelut ovat monipuolisia? ) Olen tyytyväinen terveyskeskuksesta saataviin palveluihin? ) Palvelujen saatavuus vastaa tarpeitani?? ) Terveyskeskus huolehtii palvelun laadusta ja määrästä? J. TIEDONSAANTI JA VUOROVAIKUTUS 16) Sain tietoja hoitotoimenpiteistä henkilökunnalta ) Sain tietoja jatkohoidosta henkilökunnalta ) Hoitohenkilökunta puhui kieltä, jota ymmärsin ) Sain terveydentilaani koskevia tietoja henkilökunnalta ) Tunsin, että tulin kuulluksi hoitotilanteessa ) Hoitohenkilökunta oli kiinnostunut ja halusi vastata kysymyksiini ) Saan ohjeita ja neuvoja terveyteni edistämiseen K. VASTAANOTTOAIKA JA TEREVYSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 23) Minulle varattu vastaanottoaika oli riittävä vaivani hoitamiseksi ) Toivon pitempää aikaa hoitoni toteuttamiseen ) Terveyskeskus seuraa aikaansa ja on nykyaikainen ) Terveyskeskuksessa on mukava asioida ) Asiakaspalautteen antaminen on helppoa ) Minkä kokonaisarvosanan annatte terveyskeskukselle ajatellen sen palveluja 2 Huono 4 Hyvä ) Kuinka todennäköisesti aiotte asioida terveyskeskuksessamme myös tulevaisuudessa 1 Erittäin huono 3 Ei hyvä eikä huono 5 Erittäin hyvä En osaa Ei Ehkä Toden- Erittäin osaa En toden- todennäköistä toden- näköis- tä tä näköis- näköis- tä ) Olen tyytyväinen tutkimuskysymyksiin. Ne koskivat minulle tärkeitä osa-alueita terveyspalvelujen käyttäjänä. 31) Kysymykset kattoivat riittävästi mielestäni tärkeät osa-alueet Seuraaviin osa-alueisiin ei tässä kyselyssä kiinnitetty riittävästi huomiota. Haluan, että niitä tutkitaan tarkemmin.

12 Liite asiakastyytyväisyys, laaja versio Tornion terveyskeskus ASIAKASKYSELY 2011 TORNION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Vastatessanne kysymyksiin rastittakaa mielipidettä vastaava/koskeva vaihtoehto tai kirjoittakaa vastauksenne valmiiksi varattuun vastaustilaan. A. Sukupuoli nainen mies B. Ikäryhmänne? vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 80 vuotta tai yli C. Taloutenne henkilömäärä? 3-4 henkilöä 5-6 henkilöä 7 henkilöä tai yli D. kuinka usein käyn vastaanotolla: 1-4 kertaa vuodessa 5-9 kertaa vuodessa yli 10 kertaa vuodessa E. Terveyteni on nomainen hyvä kohtalainen huono 1 12 F. Rastikaa, missä yksikössä hoitonne pääosin on tapahtunut tämänkertaisen hoitojaksonne aikana lääkärin vastaanotto päivystysvastaanotto vuodeosasto laboratorio fysioterapia ensihoito/ambulanssi neuvolan vastaanotto sairaanhoitajan vastaanotto KYSYMYKSET Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin Tornion terveyskeskuksen palveluihin. Merkitkää kunkin väittämän kohdalle, missä määrin olette tai väittämän kanssa. Ei eikä En osaa Kuinka suuri merkitys tällä kysymyksellä on tyytyväisyyteenne (1 vähän 4 paljon) G. YHTEYDENOTTO TERVEYSKESKUKSEEN PUHELIMITSE? 1) Sain helposti puhelinyhteyden terveyskeskukseen ) Puheluun vastannut oli arvostava, ystävällinen ja kohtelias ) Puheluun vastannut tunnisti ongelmani ja antoi selkeät ja riittävät ohjeet H. ILMOITTAUTUMINEN TERVEYSKESKUKSESSA 4) Jonotusaika ilmoittautumispisteessä oli lyhyt ) Henkilökunta oli arvostava, ystävällinen ja kohtelias ) Ajanvaraus ja ilmoittautuminen oli sujuvaa ) Henkilökunnan antamat ohjeet olivat selkeät ja riittävät I OMA KOKEMUKSENNE 8) Terveyskeskuksen palveluista tiedottaminen käyttäjille on asianmukaista 9) Alueen asiakkaat ovat tasavertaisia terveyskeskuksen palvelujen piiriin pääsyssä 10) Erikoissairaanhoidon palvelujen piiriin pääsee helposti ) Sain tietää minulle varatun tutkimus- tai hoitoajan hyvissä ajoin ) Sain itse vaikuttaa hoidon tai tutkimuksen ajankohtaan ) Minulle kerrottiin etukäteen milloin viimeistään pääsen hoitoon tai tutkimuksiin 14) Pääsin mielestäni hoitoon viivytyksettä ) Jonotusaika ennen tutkimusta tai hoitoa oli mielestäni pitkä ) Jos jonotusaikani oli pitkä, minulle ilmoitettiin jonon pituuden syy ja arvioitu kesto 17) Pitkän jonotusajan johdosta minulle ehdotettiin toista hoitopaikkaa. 18) Sain valita minua hoitavan lääkärin tai hoitajan ) En halunnut valita itse minua hoitavaa lääkäriä tai hoitajaa ) Harkitsin myös yksityissektorin palveluja nykyisen terveysongelmani ratkaisuksi. 21) Olen tullut terveyskeskukseen yksityislääkärin kautta Kommentoikaa tarvitessa edellisiä väittämiä: J. SIJAINTI, OPASTEET JA VIIHTYISYYS 22) Terveyskeskuksen sijainti ja opasteet kaupungilla ovat hyvät, oli helppo löytää. 23) Parkkipaikkojen sijainti on hyvä ja parkkipaikkoja on riittävästi ) Löysin helposti vastaanottavan lääkärin tai hoitajan tai muun tutkimuspaikan. 25) Opasteet terveyskeskuksen sisällä ovat riittävät ja löysin ne helposti. 26) Odotusaika odotustilassa ennen lääkärin, hoitajan vastaanottoa tai tutkimuksen suorittamista oli lyhyt. Pääsin nopeasti (jatkuu)

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla 19.1.2010 Diak Päivi Vuokila-Oikkonen TtT, tutkijayliopettaja;

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti Kehittämistyön käytäntö loppuraportti Toimintakykyisenä ikääntyminen osahankkeessa toteutettavan kotiuttamisen internet -pohjaisen SAS -sovellusohjelman suunnitteluvaiheen ja käyttökokeilun tuki- ja arviointitehtävä.

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista Jaana Kaasinen Opinnäytetyö lokakuu 2012 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot