Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh Maria Pernu, puh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh Maria Pernu, puh"

Transkriptio

1 Sivu 1 / / terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh Maria Pernu, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Espoon sairaalan asiakasmaksut alkaen sekä muut sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut muutetuilta osin liitteen mukaisesti alkaen. Käsittely Haapajärvi Wessmanin kannattamana teki lisäysesityksen: esittää kaupunginhallitukselle, että maksuvapaudesta todetun lisäksi suun terveydenhuollossa sovellettaisiin samaa maksuvapautuskäytäntöä, mikä on käytössä terveyskeskuksen avosairaanhoidossa. Haapajärvi Värmälän kannattamana teki lisäysesityksen: Espoo selvittää mahdollisuutta luopua terveyskeskusmaksun perimisestä Helsingin mallin mukaisesti. Wessman teki muutosesityksen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelun käyntimaksuksi asetetaan 0 euroa espoolaisille ja 16,40 muille. Perustelut: Helsingissä on jo näin toimittu, ja saatujen kokemusten mukaan tiettävästi muutos on mennyt hyvin. Ilmainen terveyskeskuspalvelu vähentää eriarvoisuutta ja säästää kustannuksia pitkällä tähtäimellä kun heikoimmassa asemassa olevien hoito ei viivästy. Muista kunnista saatujen kokemusten perusteella ilmainen terveydenhuolto ei hallitsemattomasti lisää sen kysyntää. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Wessmanin muutosesityksen raukeavan kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja esityksiä, joita on myös vastustettu, jonka vuoksi niistä on äänestettävä. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ensin äänestettiin Haapajärven Wessmanin kannattamana tekemästä lisäysesityksestä. Äänestys Jaa (lisäysesitys) 4, Ei 7, tyhjä 1, poissa 1.

2 Sivu 2 / 2 Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan 4 äänellä 7 ääntä vastaan hylänneen Haapajärven esityksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Sen jälkeen äänestettiin Haapajärven Värmälän kannattamana tekemästä lisäysesityksestä. Äänestys Jaa (lisäysesitys) 5, Ei 5, tyhjä 2, poissa 1. Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan 5 äänellä 5 ääntä vastaan hyväksyneen Haapajärven ehdotuksen, puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Marika Niemi ja esittelijä jättivät asiassa eriävän mielipiteen. Päätös esittää kaupunginhallitukselle, että se 1 hyväksyy Espoon sairaalan asiakasmaksut alkaen sekä 2 muut sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut muutetuilta osin liitteen mukaisesti alkaen. 3 Espoo selvittää mahdollisuutta luopua terveyskeskusmaksun perimisestä Helsingin mallin mukaisesti. Esittelijä jätti asiassa eriävän mielipiteen. Marika Niemi jätti asiassa eriävän mielipiteen. Perustelut: Asiaa on jo selvitetty ja sen pohjalta poliittinen linjaus asiasta on tehty. Espoon kaupunginvaltuusto on käsitellyt vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä terveyskeskusmaksujen poistamista ja päätti säilyttää terveyskeskusmaksut. Valtuusto on saanut selvityksen, että terveyskeskusmaksujen arvioidaan olevan vuonna 2017 noin 5,6 milj. euroa. Kyseistä määrärahaa ei ole varattu sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2017 budjettiin. Palvelujen saantia on turvattu mm. maksukattojärjestelmällä ja maksuvapautuksilla. Liite 1 terveystoimen asiakasmaksut Äänestyslista asiaan 4 20

3 Sivu 3 / Äänestyslista asiaan 4 20 Oheismateriaali Selostus - Vammaisneuvoston lausunto Lääkärintodistuksiin liittyvät maksut - Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkailta perittävät maksut - Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakkailta perittävät maksut terveystoimen asiakasmaksut Espoon sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut on esitetty liitteessä terveystoimen asiakasmaksut Liitteeseen on koottu kaikki sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. Maksut, joihin nyt esitetään muutosta, on merkitty liitteeseen punaisella. Espoon sairaalan osalta asiakasmaksut esitetään voimaan jo , jolloin sairaala aloittaa toimintansa. terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (ns. asiakasmaksulaki, 734/1992) 1 :n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, ellei laissa ole toisin säädetty. Asiakasmaksulain 2 :n mukaan palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Palvelua koskeva asiakasmaksu voi näin suuruudeltaan olla maksimissaan perusturvajohtajan päättämä kulloinkin voimassa olevan laskutushinnaston mukainen tuotantohinta. Laskutushinnasto rajoittaa myös tuloihin perustuvien maksujen enimmäismääriä. Valtioneuvoston antamalla asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan. Asetuksella säädetyistä asiakasmaksujen enimmäismääristä on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa (asiakasmaksuasetus 912/1992). Ostopalveluista peritään maksut samoin perustein kuin kunnan itsensä tuottamista vastaavista palveluista. Laista ja asetuksesta tulevia asiakasmaksuja sekä maksuja koskevia tulorajoja tarkistetaan joka toinen vuosi voimaan tulevilla indeksitarkistuksilla. Viimeksi indeksitarkistukset laista tai asetuksesta tuleviin asiakasmaksuihin tehtiin lukien. terveydenhuollon palveluista perittäviä asiakasmaksuja on korotettu hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2016 alusta lukien. Korotus tehtiin maksujen indeksitarkistusten yhteydessä. Valtioneuvosto antoi maksujen indeksitarkistuksista ja tasokorotuksesta asetuksen 1350/2015. Asetuksella korotettiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien tasasuuruisten maksujen enimmäismääriä 27,5 prosenttia. Tasasuuruisten asiakasmaksujen 27,5 prosentin erilliskorotuksella

4 Sivu 4 / 4 tavoitellaan hallitusohjelman mukaisesti 150 miljoonan euron lisäystä kuntien maksukertymään. Kunnat saavat periä kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista enintään asiakasmaksuasetuksessa säädetyt maksut. Espoon kaupunginhallitus teki päätöksellään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin asetuksella annetut indeksitarkistukset. Indeksitarkistusten lisäksi samalla päätöksellä tehtiin suun terveydenhuollon asiakasmaksuihin sekä lääkärintodistus- ja ns. sakkomaksuihin hallitusohjelman mukainen erillinen tasokorotus (27,5 %). Tarkistetut asiakasmaksut astuivat voimaan alkaen. Tasokorotusta ei tehty muihin avosairaanhoidon maksuihin. Asiakasmaksuihin esitetään nyt joitakin jäljempänä selostusosassa tarkemmin perusteltuja maksuperustemuutoksia. Lisäksi esitetään Espoon sairaalan palveluissa käytettävät asiakasmaksut. Asiakasmaksuihin ei esitetä erillisiä korotuksia. Asiakasmaksun alentaminen tai siitä vapauttaminen terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 11 :n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Terveyspalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksut Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksuja esitetään tarkistettavaksi seuraavasti: Olarinluoman vastaanottokodin asiakasmaksu esitetään muutettavaksi laitoshoidon asiakasmaksua vastaavasta maksusta (38,80 euroa/vuorokausi) 13,90 euron suuruiseksi. Olarinluoman vastaanottokodin palvelu ei ole täyttä ylläpitoa eikä se siten sisällä mm. lääkehoitoa, mistä syystä ei ole perusteltua periä palvelusta laitoshoidon maksuperustetta vastaavaa maksua. Olarinluoman vastaanottokodin asiakasmaksut eivät myöskään kerrytä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattoa. Asiakasmaksulain 11 :n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

5 Sivu 5 / 5 Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Vanhusten palvelujen asiakasmaksut Espoon sairaalan asiakasmaksut Espoon sairaala aloittaa toimintansa maaliskuussa Uuden sairaalan myötä palveluja ja toimintoja on muotoiltu uudelleen, mistä syystä myös maksuperusteet tulee määrittää vastaamaan sairaalan palveluvalikoimaa. Asiakasmaksut on esitetty liitteessä terveystoimen asiakasmaksut Päivitetyt asiakasmaksut on esitetty punaisella. Espoon sairaalan osalta asiakasmaksut esitetään voimaan jo Espoon sairaalan asiakasmaksutuloja arvioidaan kertyvän noin 3 miljoonaa euroa vuodessa. Espoon uusi sairaala tarjoaa mm. polikliinisiä ja kotiin vietäviä palveluja, jotka kattavat monipuoliset hoitaja- ja lääkäripalvelut sekä kuntoutus- ja terapiapalvelut. Palveluja voidaan antaa myös ryhmätoimintana ja etäyhteyksien kautta poliklinikalta kotiin. Käyntikertojen määrä ja käyntivälit määritetään yksilöllisesti. Asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulainsäädännön pohjalta. Espoon sairaalan asiakasmaksut kerryttävät normaalisti terveydenhuollon palvelujen asiakasmaksukattoa. Maksukatto turvaa palvelujen saannin paljon palveluja käyttäville. Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut asiakkaalle maksuttomia kalenterivuoden loppuun lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua, josta maksukaton täyttymisen jälkeen peritään ns. ylläpitomaksua 17,90 euroa hoitopäivältä. Lyhytaikaisen laitoshoidon käytön seurauksena maksukatto täyttyy viimeistään 14 hoitopäivän jälkeen. Asiakasmaksulain 11 :n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty ja terveydenhuollon palveluista asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Vammaispalvelujen asiakasmaksut Espoo järjestää vammaisten henkilöiden palveluja omana toimintana, ostopalveluna ja kuntayhtymien tuottamana. Kuntayhtymät määrittelevät ja perivät oman toimintansa asiakasmaksut. Samoin, mikäli espoolainen on toisen kunnan palvelujen piirissä, maksut voidaan periä toisen kunnan vahvistamien maksuperusteiden mukaisesti. Palveluissa, jotka tuotetaan kaupungin omana toimintana sekä ostopalveluina yksityisiltä

6 Sivu 6 / 6 palveluntuottajilta noudatetaan Espoon kaupunginhallituksen vahvistamia asiakasmaksuja. Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät asiakasmaksut terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 :n 2 kohdan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitettu erityishuolto ja erityishuollon saamiseksi välttämätön kuljetus ovat maksuttomia. Ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettua osittaista ylläpitoa sekä oppivelvollisen nuoren osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Ylläpidon käsitettä ei ole lainsäädännössä tarkemmin määritelty. Ylläpidolla tarkoitetaan tavanomaisia asumis-, ravinto- ja muita elinkustannuksia vastaavia menoja eli sellaisia menoja, joista henkilölle aiheutuisi kustannuksia joka tapauksessa. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja niistä perittävät maksut Asiakasmaksulain 4 :n 5 kohdan mukaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista maksuttomia ovat päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta sekä palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut. Erityispalvelujen käsitettä ei ole lainsäädännössä tarkemmin määritelty. Erityispalveluiksi on katsottava kaikki sellaiset palvelut, jotka järjestetään vaikeavammaisen henkilön asumiseen liittyvinä palveluina ja jotka ovat välttämättömiä vammaisen henkilön jokapäiväiselle suoriutumiselle, riippumatta siitä, minkä lain perusteella näitä palveluja järjestetään. Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa asiakkaalta voidaan periä kaikki ne maksut, jotka aiheutuvat tavallisesta asumisesta, esimerkiksi vuokra, tavanomaiset sähkö- ja vesimaksut sekä muut tavanomaiset elinkustannukset, kuten ruoka tai muu kuluva päivittäistavara. Ruoan valmistamisesta, kuljetuksesta tai tarjoilusta ei kuitenkaan saa periä maksuja. Palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan periä maksu silloin, kun henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaispalvelulain nojalla, kuten tapaturma- tai liikennevakuutuslain nojalla. Vammaispalvelulain 8 :n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan asiakasmaksuasetuksen 6 :n mukaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun tai lyhytaikaisen hoidon (pl. lyhytaikainen laitoshoito)

7 Sivu 7 / 7 maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, vaan palvelusta voidaan periä kunnan määräämä, enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu. Maksuihin esitettävät tarkistukset ja tarkennukset maksuperusteisiin: Kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukaisista vaikeavammaisten henkilöiden työja opiskelumatkoista peritään omavastuuosuutena paikkakunnalla kulloinkin voimassa olevan julkisen joukkoliikenteen Espoon sisäisen tai seudullisen 30 päivän lipun hinta. Vapaa-ajan matkat sisältyvät maksuun. Opiskelijoiden omavastuuosuus määräytyy samoin alennusperustein kuin julkisen joukkoliikenteen vastaavat maksut. Asiakasmaksuliitteeseen on päivitetty Helsingin Seudun Liikenteen (HSL:n) hinnat vuodelle Nykyisten maksuperusteiden mukaan, mikäli työ- tai opiskelumatkat myönnetään muualle kuin Helsinkiin, Espooseen, Kauniaisiin, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle, Vantaalle tai Vihtiin, peritään omavastuuosuus Matkahuollon hinnaston mukaisesti. Maksuihin esitetään muutosta siten, että työmatkoista ja opiskelumatkoista ei enää peritä maksua samalla periaatteella. Esitetään, että mikäli työmatkat myönnetään muualle kuin Helsinkiin, Espooseen, Kauniaisiin, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle, Vantaalle tai Vihtiin, peritään omavastuuosuus Matkahuollon hinnaston mukaisesti. Mikäli opiskelumatkat myönnetään muualle kuin Helsinkiin, Espooseen, Kauniaisiin, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle, Vantaalle tai Vihtiin, peritään opiskelumatkoista omavastuuosuutena kulloinkin voimassa olevan julkisen joukkoliikenteen opiskelijan 30 päivän kausilippua vastaava maksu. Muutoksella lisätään yhdenvertaisuutta vaikeavammaisten opiskelijoiden ja muiden opiskelijoiden välillä. Yllämainittuja palveluja koskevat HSL:n hinnat vuodelle 2017 ovat asiakasmaksuliitteessä. Asumispalvelut Vuokraa korvaavana asumismaksuna peritään nykyisten maksuperusteiden mukaisesti 237 euroa. Edelleen asiakasmaksua ei peritä, mikäli asiakkaalla on oma asunto, josta hän jo maksaa vuokran ja asumiskustannukset. Esityksessä tarkennetaan vakinaisen asumisen maksuperustetta. Nykyisten maksuperusteiden mukaan maksua ei peritä, mikäli asiakkaalla on oma asunto, josta hän jo maksaa vuokran ja asumiskustannukset. Kohta poistetaan, koska käytännössä asiakas asuu vakinaisesti asumisyksikössä eikä tarvetta omalle asunnolle asumisyksikön

8 Sivu 8 / 8 ulkopuolella ole eikä näin ollen myöskään tarvetta huomioida oman asunnon kuluja. Maksu peritään sosiaalihuoltolain (SHL 17 ), vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisessa asumisessa, mikäli vuokrasopimusta ei ole tehty. Lisäksi peritään käytön mukaisesti maksut ylläpidosta/yhteisten tilojen käytöstä sekä aterioista. Sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen asumispalvelu Sosiaalihuoltolain mukaisessa pitkäaikaisessa asumispalvelussa asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettokuukausituloista, kuitenkin vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa, josta on vähennetty ruokaosuus. Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen asumispalvelun minimikäyttövaraa on korotettu lukien. Korotettu minimikäyttövara on 248,82 euroa. Pitkäaikainen perhehoito (16 vuotta täyttänyt asiakas) Pitkäaikaisessa perhehoidossa 16 vuotta täyttäneen asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettokuukausituloista, kuitenkin vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa, josta on vähennetty ruokaosuus. Pitkäaikaisen perhehoidon minimikäyttövaraa on korotettu lukien. Korotettu minimikäyttövara 16 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta on 248,82 euroa. Asumisvalmennus ja asumisharjoittelu, yksikössä toteutettava Asiakasmaksu peritään jakson kaikilta päiviltä, myös tulo- ja lähtöpäivältä. Alle kuukauden kestävästä asumisvalmennuksesta tai asumisharjoittelusta peritään 14,90 euroa asumispäivältä. Asiakasmaksun lisäksi peritään maksut aterioista käytön mukaisesti. Mikäli yksikössä toteutettava asumisvalmennus tai asumisharjoittelu kestää yhtäjaksoisesti kuukauden tai yli, peritään vuokraa korvaavana asumismaksuna 237,00 euroa kuukaudessa. Kuukauden tai yli kestävän asumisvalmennuksen tai -harjoittelun maksuperustetta tarkennetaan siltä osin, että maksua ei peritä, mikäli asiakkaalla on oma asunto, josta hän jo maksaa vuokran tai yhtiövastikkeen ja asumiskustannukset. Asumisvalmennuksen tai asumisharjoittelun ajalta peritään käytön mukaisesti maksut asumisen ylläpidosta sekä asumiseen liittyvistä yksikön keskitetyistä hankinnoista ja yhteisten tilojen käytöstä sekä aterioista.

9 Sivu 9 / 9 Asumisvalmennuksen ja asumisharjoittelun maksu peritään sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisesti järjestettävissä palveluissa. Maksua sovelletaan myös ohjattuun asumiseen. Koululaisten ja opiskelijoiden iltapäivähoito Koululaisten ja opiskelijoiden iltapäivähoidon asiakasmaksu on nykyisten maksuperusteiden mukaisesti 24,40 euroa, mikäli henkilö on hoidossa yli 10 päivää kuukauden aikana. Iltapäivähoidon asiakasmaksu on 12,20 euroa, mikäli henkilö on iltapäivähoidossa enintään 10 päivää kuukauden aikana. Esitetään, että koululaisten ja opiskelijoiden iltapäivähoidon asiakasmaksu muutetaan seuraavaan muotoon: Koululaisten ja opiskelijoiden iltapäivähoidosta peritään ateriamaksu käytön mukaan. Ateriamaksut määräytyvät vammaispalvelujen ateriamaksujen mukaisesti. Maksu peritään seuraavan lukuvuoden alusta lukien, kun opetusta saava nuori on täyttänyt 16 vuotta. Muutoksella halutaan selkeyttää maksun perimistä. Koululaisten ja opiskelijoiden loma-ajan hoito Koululaisten ja opiskelijoiden loma-ajan hoidon asiakasmaksu on nykyisten maksuperusteiden mukaisesti 122,00 euroa, mikäli henkilö on hoidossa yli 10 päivää kuukauden aikana. Loma-ajan hoidon asiakasmaksu on 61,00 euroa, mikäli henkilö on iltapäivähoidossa enintään 10 päivää kuukauden aikana. Esitetään, että koululaisten ja opiskelijoiden loma-ajan hoidon asiakasmaksu muutetaan seuraavaan muotoon: Koululaisten ja opiskelijoiden loma-ajan hoidosta peritään ateriamaksu käytön mukaan. Ateriamaksut määräytyvät vammaispalvelujen ateriamaksujen mukaisesti. Maksu peritään seuraavan lukuvuoden alusta lukien, kun opetusta saava nuori on täyttänyt 16 vuotta. Muutoksella halutaan selkeyttää maksun perimistä. Ateriamaksut Ateriamaksujen osalta nostetaan täsmennyksenä esille se, että ateriamaksut peritään myös vammaispalvelulain mukaisen palveluasumispäätöksen omaavilta asiakkailta silloin, kun ateriapalvelu on

10 Sivu 10 / 10 sisällytetty palveluasumispäätökseen. Täsmennyksellä halutaan helpottaa maksuperusteen tulkintaa. Vammaisneuvoston lausunto Vammaisneuvosto on lausunut vammaispalvelujen asiakasmaksuista Lausunnossaan vammaisneuvosto toteaa seuraavasti: Asiakasmaksujen tarkistus on tällä kerralla pienen oloinen. Olisi kuitenkin hyvä, jos päätöksen tueksi selkeästi esitettäisiin vaikutukset maksukertymään sekä arvioitaisiin vaikutukset käyttäjäkuntaan. Tiedotusta, ohjeistusta ja neuvontaa tulisi edelleen parantaa, jotta asiakasmaksujen alennuksen tai vapautuksen hakeminen olisi mahdollista myös kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille (vammaiset, vanhukset). Hyvä olisi, jos tarjolla olisi apua hakemusten tekemiseen. Valmistelijat vastaavat lausuntoon seuraavasti: Esitettävät muutokset asiakasmaksuihin ovat hyvin pieniä, mistä johtuen esitykseen ei tällä kertaa ole nähty tarkoituksenmukaiseksi liittää erillistä arviointia vaikutuksista maksukertymään tai ihmisiin. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tehdään esityksistä, joissa esitettävät muutokset ovat merkitykseltään olennaisempia, ja erityisesti, jos esityksessä on olennaisesti korotettu asiakasmaksuja. Korotuksia maksuihin ei esitetä lukuun ottamatta normaaleja Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) taksamuutoksia, jotka kohdistuvat kaikkiin asiakkaisiin ja määräytyvät kulloinkin voimassa olevan HSL:n taksan mukaisesti. Vaikutuksia asiakasmaksukertymään esityksellä ei siis käytännössä ole ja myös ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat melko pieniä. Kaupungin taksamuutoksilla vaikutusten voi nähdä olevan lähinnä positiivisia. Vammaispalvelujen asiakasmaksuihin tehtiin useita muutoksia, jotka ovat asiakkaille edullisia tai jotka selkeyttävät asiakkailta perittäviä maksuja. Opiskelumatkoista perittävä maksu muutettiin seutulipun hintaiseksi myös seutualueen ulkopuolella opiskeleville, mikä lisää opiskelijoiden tasaarvoa. Koululaisten ja opiskelijoiden iltapäivähoidon ja loma-ajan hoidon maksut muutettiin ateriamaksuiksi, jolloin asiakas maksaa vain toteutuneen käytön mukaisesti. Ateriamaksuihin ei tehty muutoksia, mutta maksujen perimistä tarkennettiin sanallisella ohjeistuksella. Tiedottamista ja ohjeistusta asiakasmaksujen vapauttamisen ja alentamisen menettelyjä koskien parannetaan. Asiakkaille mm. luodaan ohje ja lomake asiaa varten, jotka jalkautetaan maaliskuussa Ohje ja lomake viedään Espoon kaupungin kotisivuille, niitä jaetaan asiakkaille toimistolla sekä lähetetään pyynnöstä myös asiakkaan kotiin.

11 Sivu 11 / 11 Tiedoksi

12 Sivu 12 / 12

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen Kaupunginallituksen päätös 29.2.2016, 75 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1. Kuljetuspalvelu 1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten enkilöiden

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121 11.12.2013 Sivu 1 / 1 5215/02.05.00/2013 121 Vammaisilta asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista päättäminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh. 046 877 1993 Nina Hiltunen, puh. 046 877

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen - esitys

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen - esitys Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 alkaen - esitys Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.1.2014 Sisältö 1. t, joiden asiakasmaksut muuttuvat lainsäädännön indeksikorotuksen perusteella 2. t, joiden sovellettu

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. MUUTOSESITYS alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat

VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. MUUTOSESITYS alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat Asia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen eräisiin asiakasmaksuihin esitettävät muutokset Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä: Sosiaali- ja terveyslautakunta / kaupunginhallitus Valmistelijat:

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4.krs

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4.krs Espoon kaupunki Pöytäkirja 28.02.2017 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 28.02.2017 tiistai klo 17:00-21:10 Tauko klo 19.10-19.17 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4.krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 22.01.2014 Sivu 1 / 1 5215/02.05.00/2013 121 11.12.2013 5 Vammaisilta asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista päättäminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh. 046 877 1993 Nina Hiltunen,

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OMAVASTUUN KOROTTAMINEN

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OMAVASTUUN KOROTTAMINEN 27.4.2017 EOAK/1463/2016 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OMAVASTUUN KOROTTAMINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä kotihoidon etäpalvelut ja niiden asiakasmaksut

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä kotihoidon etäpalvelut ja niiden asiakasmaksut 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1770/2017 05.05.00 48 Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä kotihoidon etäpalvelut ja niiden asiakasmaksut Valmistelijat / lisätiedot: Raija Kasanen, puh.

Lisätiedot

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallitus 214 16.12.2015 Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallintosäännön 5 :n 5 kohdan mukaan hallitus päättää kuntayhtymän toiminnasta perittävistä maksuista. Suurin osa sosiaali-

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

VAIKUTUKSET NYKYTILA MUUTOSESITYS

VAIKUTUKSET NYKYTILA MUUTOSESITYS Asia: Vammaisilta asiakkailta perittäviin asiakasmaksuihin tehtävät muutokset Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä: Sosiaali- ja terveyslautakunta / kaupunginhallitus Valmistelijat: Nina

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

LIITE 1. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

LIITE 1. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut LIITE 1 Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 PÄIVITETTY 4.3.2016 Sisällys 1 TERVEYSKESKUKSEN AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT... 2 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT... 4 3 MIELENTERVEYS-

Lisätiedot

VAIKUTUKSET NYKYTILA MUUTOSESITYS

VAIKUTUKSET NYKYTILA MUUTOSESITYS Asia: Vammaisilta asiakkailta perittäviin asiakasmaksuihin tehtävät muutokset Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä: Sosiaali- ja terveyslautakunta / kaupunginhallitus Valmistelijat: Nina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 203 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen HEL 2014-005456 T 05 03 00 Päätös

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen lukien (Kh)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen lukien (Kh) 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5680/2015 02.05.00 19 terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen 7.3.2016 lukien (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh. 046 877 1993 Maria Pernu, puh. 043 825 7207 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen 17.11.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5680/2015 02.05.00 75 Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen 7.3.2016 lukien Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh. 046 877 1993 Maria Pernu,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät ylläpitomaksut 1.6.2015 alkaen Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista luopuminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista luopuminen 28.02.2017 Sivu 1 / 1 896/2017 05.17.01 21 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Eija-Inkeri Kailassuo, puh. 050 514 5076 Sanna Svahn, puh.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

LUONNOS LIITE. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 2017

LUONNOS LIITE. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 2017 LIITE Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 28.2.2017, KAUPUNGINHALLITUS 6.3.2017 Sisällys 1 TERVEYSKESKUKSEN AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT... 2 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

LIITE. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 2017

LIITE. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 2017 LIITE Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 28.2.2017, KAUPUNGINHALLITUS 6.3.2017 Sisällys 1 TERVEYSKESKUKSEN AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT... 2 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE Yhtymähallitus 31.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asiakasmaksuja koskevat yleiset periaatteet 3 2. Asiakasmaksun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

Valmistelijoiden vastaukset vammaisneuvoston lausuntoon vammaispalvelujen asiakasmaksuista 2014 VpL, ShL, OhL -palvelut 1.3.

Valmistelijoiden vastaukset vammaisneuvoston lausuntoon vammaispalvelujen asiakasmaksuista 2014 VpL, ShL, OhL -palvelut 1.3. 1 (7) 21.1.2014 o ESPOON VAMMAISNEUVOSTO ESBO HANDIKAPPRÅD Valmistelijoiden vastaukset vammaisneuvoston lausuntoon vammaispalvelujen asiakasmaksuista 2014 VpL, ShL, OhL -palvelut 1.3.2014 alkaen Vammaisneuvosto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet 16.02.2017 Sivu 1 / 1 594/2017 02.05.00 18 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Jaana

Lisätiedot

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen 1 Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Liite nro: Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnot Päivätoiminta Lounas 4,00 Kahvi ja pulla / aamupala 1,50 (Hinnat v. 2010 sama)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

MUUTOSESITYS alkaen. VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat

MUUTOSESITYS alkaen. VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat Asia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen eräisiin asiakasmaksuihin esitettävät muutokset Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä: Sosiaali- ja terveyslautakunta / kaupunginhallitus Valmistelijat:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3447/03.00.00/2014 73 Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Katri Makkonen, puh. 043 825

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 4312/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 4312/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2017 1 (1) 29 Asianro 4312/02.05.00.00/2017 Vastaus valtuustoaloitteeseen vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden hinnan tarkistaminen Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1 5214/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 120 11.12.2013 7 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksujen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eija-Inkeri

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut alkaen

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut alkaen 1 Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen Liite nro: Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnot Päivätoiminta Lounas 5,60 Kahvi ja pulla / aamupala 1,20 - alle 16 v. osittaisesta

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 26.02.2014 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 26.02.2014 keskiviikko klo 17:00-20:25 Tauot: klo 17.33-17.39, 18.23-18.29 ja 18.55-18.58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 12.12.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 Valtuusto 198 14.11.2016 240 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 13.02.2017 Sivu 1 / 1 70/2017 02.05.00 47 Palvelukeskusten eläkeläisaterioiden subventio 1.3.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Sanna Taina, puh. 046 877 2733 Leena Westerlund, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. 9 Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen lukien (Kh)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. 9 Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen lukien (Kh) 07.01.2016 Sivu 1 / 1 5680/2015 02.05.00 9 terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen 1.2.2016 lukien (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh. 046 877 1993 Maria Pernu, puh. 043 825 7207 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 198 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 120

Espoon kaupunki Pöytäkirja 120 11.12.2013 Sivu 1 / 1 5214/02.05.00/2013 120 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksujen tarkistaminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Eija-Inkeri Kailassuo, puh. 050 514 5076 Kati Gustafsson,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Aika keskiviikko klo 17:00-20:00 Tauko , , , ja

Aika keskiviikko klo 17:00-20:00 Tauko , , , ja Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2014 Sivu 1 / 41 Kokoustiedot Aika 22.01.2014 keskiviikko klo 17:00-20:00 Tauko 17.02-17.05, 17.49-17.59, 18.16-18.25, 18.56-19.19 ja 19.26-19.37 Paikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen toimintaohjeiden tarkistaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen toimintaohjeiden tarkistaminen 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4802/00.01.01/2013 110 Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen toimintaohjeiden tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Elina Lindström, puh. 046 877

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4krs

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4krs Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.02.2016 Sivu 1 / 78 Kokoustiedot Aika 17.02.2016 keskiviikko klo 17:05-19:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet Sivu 1 / 5 Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet 1.1.2016 Rääkkylän kunta on hyväksynyt terveydenhuollon laitoshoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon asiakasmaksut vuodelle 2015 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella

Kehitysvammahuollon asiakasmaksut vuodelle 2015 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 577/05.04.01/2012 206 Kehitysvammahuollon asiakasmaksut vuodelle 2015 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella Johtava hoitaja Sari Tanninen 1.12.2014: Kehitysvammahuoltoa

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä SAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ LUKIEN. Talousjohtaja Tero Mäkiranta 16.8.

Kokouspäivämäärä SAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ LUKIEN. Talousjohtaja Tero Mäkiranta 16.8. Sivu 1 SATSHP/767/02.05.00.00/2017 139 SAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 1.1.2018 LUKIEN Talousjohtaja Tero Mäkiranta 16.8.2017: päätti sairaanhoidon asiakasmaksuista 12.12.2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon maksut 2016

Kehitysvammahuollon maksut 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 204 Kehitysvammahuollon maksut 2016 Asianro 577/05.04.01/2012 Avopalvelunohjaaja Paula Ranne ja johtava hoitaja Sari Tanninen 1.12.2015: Kehitysvammahuoltoa koskevat asiakasmaksut

Lisätiedot

Nykyinen toimintatapa sosiaali- ja terveystoimessa

Nykyinen toimintatapa sosiaali- ja terveystoimessa Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 6 Ulosmittauksen huomioon ottaminen määriteltäessä asiakasmaksuja ja niiden alentamista tai perimättä jättämistä Pöydälle 21.11.2017 HEL 2017-010219 T 02 05

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk ASIAKASMAKSUT 2017 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 274 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1366 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Pitkäaikaishoidon maksun määräytyminen, harkinnanvaraiset asumismenot sekä kuljetuskustannukset

Pitkäaikaishoidon maksun määräytyminen, harkinnanvaraiset asumismenot sekä kuljetuskustannukset Yhtymähallitus 59 16.06.2009 Yhtymähallitus 13 24.01.2012 Yhtymähallitus 23 28.02.2012 Pitkäaikaishoidon maksun määräytyminen, harkinnanvaraiset asumismenot sekä kuljetuskustannukset Kyh 59 Pitkäaikaishoidossa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 Hallituksen päätös 16.12.2015 / 214 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistaminen Kuntamarkkinat 13.9.2017 Sami Uotinen Johtava lakimies Hallitusohjelma Hallitusohjelman mukaan pitkäaikaisesta laitoshoidosta, palveluasumisesta,

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45 14.04.2015 Sivu 1 / 1 1688/00.01.01/2015 45 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 134 LAUSUNTO KIRJEESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATOSTA Terke 2011-284 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti antaa kirjeestä kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 313 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN Terke 2010-2050 Esityslistan asia TJA/17 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT Espoon kaupunki 2016 1 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 ASIAKASMAKSUT... 2 3 TULOJEN TOTEAMINEN... 3 4 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN... 3

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen 04.06.2014 Sivu 1 / 1 2457/00.01.01/2014 56 terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Vilkki, puh. 050 544 6737

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelut/Taloushallinto - VpL- ShL- ja OhL-palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelut/Taloushallinto - VpL- ShL- ja OhL-palvelut N Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunta 26 11.04.2017 Kaupunginhallitus 95 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 37 09.05.2017 Varhaiskasvatuksen uudet asiakasmaksuperiaatteet 1.8.2017 alkaen 90/02.05.00.00/2017 Sivistyslautakunta

Lisätiedot