KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi"

Transkriptio

1 KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi Projektisuunnitelma

2 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO Hankkeen tavoitteet ja rajaus Tutkimuskysymykset KUNTATYÖ MUUTOKSESSA Henkilöstövuokrauksen käytön nykytila Yleiskatsaus Kuntasektori Kunnat ja henkilöstövuokrauksen mahdollisuudet METODIT JA TYÖMENETELMÄT AINEISTON ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI ORGANISOINTI, RESURSSOINTI JA AIKATAULU Projektiorganisaatio Projektin alustava ositus ja vaiheistus Rahoitus TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN...16 LIITTEET...16 Lähteet...17 Efeko Oy:n keskeisimmät aihealueeseen liittyvät referenssit ja CV:t...18 Efeko Oy:n esittely...24 Fact Sheet: Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry (HPL) ja henkilöstöpalveluala

3 1. JOHDANTO Kuntien rooli palvelujen tuottajana ja järjestäjänä on jatkuvassa muutoksessa. Nykyyhteiskunnan sekä tulevaisuuden haasteisiin ja tarpeisiin vastaaminen vaatii monipuolisia ratkaisuja palvelutuotannon turvaamiseksi. Haasteellista kunnille on tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen käytössä olevilla niukoilla resursseilla väestön ikääntyessä, työntekijöiden eläköityessä ja palvelutarpeiden erilaistuessa. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta ohjaamaan säädettävä puitelaki asettaa omat haasteensa kuntien kehitystyölle. Henkilöstövuokrauksen käyttö tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden vähentää henkilöstöön liittyviä riskejä ja lisätä henkilöstökustannusten joustavuutta (Viitala & Mäkipeltola 2005, 28). Henkilöstövuokrausta käytetään organisaatioissa tilapäisen työvoiman tarpeen tyydyttämiseen sekä yhä useammin myös puskurina toiminnan volyymien vaihdellessa. Henkilöstövuokrausyritysten palvelut tuovat helpotusta organisaatioiden kiireisiin ja työpaineisiin niin tuotannossa, henkilöstötyössä kuin muissakin tehtävissä. (Viitala & Vettensaari & Mäkipelkola 2006, 2 & 10.) Vuokrahenkilöstön käyttö paikkaamaan omaa henkilöstöä on mahdollisuus, josta yrityssektorilla on laajasti kokemuksia. Valtakunnallisesti ei ole kuitenkaan syvällisesti tarkasteltu, kuinka tätä mahdollisuutta kuntasektorilla käytetään tai voitaisiin käyttää ja mitkä ovat toiminnan erityispiirteet. Julkisella sektorilla henkilöstövuokrauksen käyttö ei ole kovinkaan yleistä. Aihetta osaltaan tarkastelleen tutkimuksen tulosten mukaan koko julkisella sektorilla mainittavasti vuokratyövoimaa käytetään vain sosiaali- ja terveystoimen alalla. (Lehto, Lyly-Yrjänäinen & Sutela 2005.) Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton Jytyn selvityksen, mukaan vain n. 13 prosenttia kunnista käyttää ulkopuolista työvoimaa. Vuonna 2003 määrä oli Tilastokeskuksen mukaan 12 prosenttia. (Huuhtanen 2006.) Kunnat ovat siis käyttäneet vuokrahenkilöstöä jossakin määrin, mutta sen kaikkia mahdollisuuksia ei tunnisteta ja kokonaisuutta ei ole laajasti tarkasteltu. Pohtimisen arvoista on, löytyisikö henkilöstövuokrauksen käytöstä yhtä potentiaalista ratkaisua useampiinkin nyky-yhteiskunnan julkisen palvelutarjonnan ongelmiin. Tämän kehitysprojektin tavoitteena on selvittää, miten henkilöstövuokrauksen käyttö voi omalta osaltaan helpottaa kuntatyötä ja ratkaista kuntien kohtaamia haasteita ja ongelmia. Verkostoprojektin kautta henkilöstövuokrausta voidaan kehittää kuntasektorin kannalta tarkoituksenmukaiseen suuntaan ottaen huomioon eri osapuolten näkemykset projektin eri vaiheissa. Verkostoprojektilla tarkoitetaan laajapohjaista ja erilaisia organisaatioita koskevaa projektia, joka on ositettavissa usein useampaan toisiinsa liittyvään kokonaisuuteen. Projektiin osallistuvia tahoja yhdistää työskentely yhteisen ilmiön tai asian parissa, vaikka intressit sen suhteen voivat olla painotuksiltaan erilaisia. Tavoitteena on selvittää kuntasektorin henkilöstövuokrauksen käytön erityispiirteitä ja haasteita sekä tarkastella yhteistoiminnassa kuntien, henkilöstöpalveluyritysten ja muiden tahojen kanssa mitä puolia henkilöstövuokrauksen käyttöön kuntasektorilla 3

4 liittyy ja miten henkilöstövuokraus olisi parhaiten hyödynnettävissä kunnissa ottaen huomioon ilmiöön liittyvät faktat, tutkimustieto sekä erilaiset intressit ja asenteet. 1.2 Hankkeen tavoitteet ja rajaus Tässä projektissa keskitytään eritoten yksityisten henkilöstöpalveluyritysten osaltaan tuomiin mahdollisuuksiin ratkaista kuntien tulevaisuuden palvelujen järjestämisen vaateita. Kuntasektorilla on käytössä myös omia määrä-, osa-aikais- ja vuokratyövoimapankkeja (esim. Kymijoen työnantajapalvelu REKRY) sekä kuntien perustamia henkilöstövuokrausyrityksiä kuten Seure Oy pääkaupunkiseudulla. Useimmille Suomen kunnista ei kuitenkaan liene kannattavaa perustaa omaa henkilöstövuokrausorganisaatiota tai seudullista järjestelmää. Projektissa mukanaolevat pioneerikunnat työskentelevät verkostomaisesti yhteistyössä Efeko Oy:n, henkilöstöpalveluyritysten Liiton, henkilöstöpalveluyritysten sekä muiden tahojen kanssa. Kehitysprojektin aikana pohditaan henkilöstövuokrauksen mahdollisuuksia kuntatyönantajien sekä henkilöstön kannalta. Projektiin koostuu keskeisesti osallistavasta työseminaarityyppisestä työskentelystä ja kehittämistoiminnasta. Samalla tullaan käymään myös tiivistä vuoropuhelua työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa. Projekti rakentuu kehittämisseminaareista liittyen henkilöstövuokrauksen yhteyteen tuottavuuden ja laadun, työvoiman saatavuuden ja työssä jaksamisen kannalta. Seminaareissa otetaan tarpeen mukaan huomioon sektorikohtaiset erityiskysymykset erillisissä työryhmissä (sosiaali- ja terveystoimi, tekninen toimi, sivistystoimi ja hallintopalvelut). Projektin keskeisenä tavoitteena on tuoda vuokrahenkilöstön käytön mahdollisuudet laajaan tietoisuuteen ja suunnitella sen käyttöönottoa ja uusia monipuolisia toimintamalleja pioneerikuntien kanssa. Projektin tarkoituksena on myös purkaa ilmiön ympärillä liikkuvia mahdollisia myyttejä. Projektin yhteydessä loppuraportin ohella laaditaan opas Kuinka hyödyntää henkilöstövuokrausta kuntasektorilla, joka pitää sisällään projektissa esiin tulleita seikkoja henkilöstövuokrauksen hyödyistä, esteistä ja erityispiirteistä kuntasektorilla. Oppaaseen sisällytetään myös yksityiskohtaisia ja selkeitä ohjeita henkilöstövuokraukseen liittyvistä käytännön seikoista, kuten henkilöstövuokrauksen hankintaprosessista ja osapuolten välisistä sopimuksista ja velvoitteista. Opas julkaistaan kaikkien kiinnostuneiden tahojen hyödynnettäväksi. Projekti koostuu siis sidosryhmien verkostomaisesta työskentelystä, jossa aikaansaatu materiaali raportoidaan yleishyödylliseen käyttöön. Hanketta voidaan kutsua kehitysprojektiksi joka hyödyttää paitsi projektin aktiivitahoja, mutta myös kuntasektoria yleensä sekä työelämän muutoksia pohtivia tahoja. 1.3 Tutkimuskysymykset Kehitysprojektissa halutaan vastata mm. seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitkä ovat henkilöstövuokrauksen käytön erityispiirteet kuntasektorilla? 4

5 2. Mitä etuja ja haasteita tai mahdollisia esteitä henkilöstövuokraukseen liittyy kuntasektorilla? 3. Millä keinoin kunnat voivat hyödyntää henkilöstövuokrausta tulevaisuuden haasteiden keskellä? 4. Missä määrin ja missä tilanteissa henkilöstövuokraus edistää kuntatyön tuottavuutta, laatua, työssä jaksamista ja kuntasektorin yleistä kehitystä? Laajassa mielessä projektissa halutaan tuottaa lisäinformaatiota siitä, millainen on työelämän muutoksen, kuntasektorin organisaatiokulttuurien ja työsuhteiden muodon väliset suhteet. Tähän laajaan teemaan saadaan projektin kautta tärkeää tietoa ja projektissa tuotettu materiaali ja muu aineisto on jatkohyödynnettävissä tieteellisessä tutkimustyössä. Laajan projektin tausta-ajatuksena on työelämän joustavuus, tuottavuus, työssä jaksaminen sekä palvelujen laatu ja saatavuus. Näitä teemoja avataan hieman seuraavassa luvussa. 2. KUNTATYÖ MUUTOKSESSA Työmarkkinat ovat kohdanneet viime aikoina voimakkaan muutoksen ja 1990-luvun aikana työmarkkinoiden voidaankin sanoa jäsentyneen aivan uudella tavalla (Sädevirta 2002). Varsinaiset työn tekemisen muodot ovat monimuotoistuneet ja työtä tehdään kokoaikatyön ohessa entistä useammin vuokratyössä ja muissa epätyypillisissä työmuodoissa. Pysyvät kokoaikaiset työsuhteet ovat vähentyneet luvuilla, vaikka valtaosa palkansaajien työsuhteista edelleen solmitaankin pysyviksi vakituisiksi työsuhteiksi. Viime vuosikymmeninä on silti tullut selväksi, että palkkatyö kokonaisuudessaan on kohtaamassa suuria muutoksia (Beynon 2002, 7). Väestön ikääntyminen, henkilöstön eläköityminen, toimintaympäristön nopeat muutokset ja käytettävissä olevien resurssien niukkuus asettavat kovat haasteet kunnille. Tarvitaan rakenteellisia muutoksia, resurssien uudelleen arviointia, uusia työtapoja ja innovatiivisuutta tuottavuuden parantamiseksi. Tämä edellyttää joustavuutta ja erityyppisiä henkilöstöratkaisuja eri tilanteisiin. (Efeko Oy 2005, 7.) Kuntasektorin työntekijöistä siirtyy eläkkeelle yli kolmannes vuoteen 2010 mennessä ja työelämästä poistuu huomattava määrä kunnallisiin palveluihin liittyvää erityisosaamista, joka olisi kyettävä siirtämään nuoremmille työntekijöille. Valtakunnalliseksi tavoitteeksi on asetettu eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen 2-3 vuodella. Tämä edellyttää uusia keinoja ja toimenpiteitä, jotka tukevat henkilöstön motivaatiota, osaamista ja työkykyä. (Mt.) Yhteiskunnalliset muutostrendit vaikuttavat osaltaan kuntien osaamistarpeisiin ja niiden kehitykseen. Keskeisiä tekijöitä ovat mm. - kuntien erilaisuuden lisääntyminen ja polarisaation voimistuminen - kuntalaisten palveluvaatimusten lisääntyminen - tuottavuuden kohottamisen ja palvelutuotannon vaihtoehtoisten mallien käyttöönoton vaatimukset - koulutuksen ajan tasalla pitämisen vaatimukset - työvoimapulan uhka - väestön keski-iän nousu 5

6 - teknologian ja tietotekniikan uudet mahdollisuudet - kilpailuttamisen vaatimukset - seutuistumisen ja globalisaation vaikutukset. (Mt.) Nämä laajat tekijät vaikuttavat keskeisesti siihen, millaisia haasteita kuntasektori kohtaa nyt ja erityisesti vuosikymmenen loppuun mennessä. Henkilöstövuokrauksen potentiaa onkin tärkeää ja kiireellistä selvittää. Varsinaisen ongelmallisena näyttäytyvät myös kysymykset siitä, kuka huolehtii välttämättömistä hyvinvointivaltion töistä mikäli työvoimapula etenee ennusteiden mukaan, miten erityisesti kasvukunnat selviytyvät kasvavine rekrytointitarpeineen sekä mitä tulevaisuudessa työltä ja työyhteisöltä vaaditaan, jotta työtekijä jaksaa (Rainio 2003, 12). Myös rekrytointiprosessit ovat haastavia; rekrytoinnista syntyy kustannuksia, jotka syntyvät mm. ilmoittelusta, rekrytointiin käytettävästä ajasta, testaus- ja haastattelukuluista sekä muista palveluista. Erityisen kalliiksi rekrytointi tulee, jos se epäonnistuu (Mt., 14). Etenkin pienille kunnille henkilöstöpalveluyritysten asiantuntemus voi olla arvokas lisäarvo rekrytointiosaamiseen liittyen Tutkimusten mukaan työpaikan pysyvyys on kunta-alan houkuttelevuuden kulmakivi. Pysyvä palvelussuhde edustaa turvallisuutta ja kuntien olisikin hyvä edelleen kehittää keinoja pysyvien työpaikkojen tarjoamiseen. Pysyvien sijaisten vakanssien perustaminen työvoimapula-aloilla ja suurissa yksiköissä on yksi tapa. (Mt., 32.) Aina kunnalla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta vakituisten työntekijöiden tai pysyvien sijaisten rekrytointiin. Sijaisjärjestelmän toimimattomuus aiheuttaa vakituisille työntekijöille stressiä ja vaikeuttaa jaksamista. Tulevaisuuden haasteiden keskellä onkin tärkeää, että henkilöstövuokrauksen potentiaa sopivissa kohteissa selvitetään pysyvien työpaikkojen tarjonnan kehittämisen rinnalla. 2.1 Henkilöstövuokrauksen käytön nykytila Yleiskatsaus Henkilöstövuokrauksen käyttö on lisääntynyt Suomessa. Tämä on nähtävissä niin vuokratyötä tekevien määrässä, vuokrausyritysten, kuin alan liikevaihdonkin kasvussa. Palkansaajien tutkimuslaitoksen raportin mukaan (Kauhanen 2001) suurin kasvu tulee toimisto- ja IT - alalla teollisuuden ja kaupan seuratessa perässä. EK:n selvityksen mukaan vuokratyövoiman käyttö lähes kaksinkertaistui vuosien 2001 ja 2004 välisenä aikana (Saukkonen 2005). Keskeiset toimijat työmarkkinoilla liittyen henkilöstövuokraukseen ovat vuokratyöntekijät, vuokratyövoimaa käyttävät organisaatiot ja vuokratyövoimaa välittävät yritykset sekä ammattiliitot. (Viitala & Vettensaari & Mäkipelkola 2006, 2 & 10.) Oheisessa kuviossa on esitetty kolmikantasuhteena toimijaosapuolet niiden väliset suhteet. 6

7 Kuvio 1: Kolmikantasuhde työvoiman vuokrauksessa (soveltaen Sädevirta 2002, teoksessa Viitala, Vettensaari, Mäkipelkola 2006, 13.) Määräaikaisten työntekijöiden määrä on julkisella sektorilla paikoin lisääntynyt projektitöiden myötä. Määräaikaisten työsuhteiden käyttöä ja kokemista tarkastelleessa tutkimuksessa (Lehto, Lyly-Yrjänäinen & Sutela 2005) on kuitenkin havaittu, että henkilöstövuokrauksen käyttö julkisella sektorilla ei kuitenkaan ole kovin yleistä. Tutkimuksessa valtiota edustavilla työpaikoilla vuokratyövoimaa ei mainittavasti käytetty Kuntasektori Edellä mainitun tutkimuksen tulosten mukaan sosiaali- ja terveystoimessa vuokratyöntekijöiden käyttö on lisääntynyt henkilöstövuokraus on osoittautunut edulliseksi keinoksi sijaisuuksien hoitamisessa. Sosiaali- ja terveystoimen alalla käytetään myös kunnan tai kuntayhtymän omia vakinaisia sijaisia. Sijais- ja vuokratyövoimatarve syntyy sairaslomiin ja perhevapaisiin varautumisesta. Myös sivistystoimessa vuokratyöntekijöitä käytetään aika ajoin. (Mt., 29 & 31.) Samaisessa tutkimuksessa haastatellun sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöjohtajan näkemyksen mukaan vuokratyövoima tulee edullisemmaksi kuin sijaisten palkkaaminen. Vuokratyöntekijöitä on ollut hyvä käyttää paikkaamaan lyhytaikaisia, muutaman päivän, poissaoloja. Sopivissa tapauksissa ja tilanteissa vuokratyöntekijöiden joukosta rekrytoidaan myöhemmin myös vakituisia työntekijöitä. (Mt., 58 & 65.) Tutkimuksessa kysyttiin myös henkilöstön edustajilta suhtautumista vuokratyöhön ja pätkätöihin yleensäkin. Henkilöstövuokraukseen suhtaudutaan suurella varauksella asia on hyväksytty sosiaali- ja terveystointa edustavan luottamusmiehen mukaan pakon edessä, koska sijaisia on ollut vaikeaa löytää. Luottamusmiehet tarkastelevat vuokratyösuhteita lähinnä omien työntekijöiden näkökulmasta ja vuokratyöntekijän näkökulmaa ei juuri huomioida. Samalla vakituisen henkilöstön jaksamisesta ollaan huolissaan. Sivistystointa edustavan luottamusmiehen mukaan vakituiset työntekijät tekevät paljon hallinnollista- ym. kehittämistyötä, johon keikkailijat eivät ole sitoutuneet. (Mt., 33 & 35.) 7

8 Jytyliiton (Huuhtanen 2006) tuoreessa selvityksessä on kartoitettu lyhyesti mutta tyhjentävästi vuokratyövoiman käytön nykytila kuntasektorilla. Selvitysraportti perustuu kyselyyn, johon vastasi 208 kuntaa eli 48 % kunnista. Kyselyyn vastanneista kunnista rekrytointipalveluja käyttää hieman useampi kuin joka kymmenes kunta (13 %). Valtaosa vastanneista kunnista (88 %) ilmoittivat, etteivät ne tällä hetkellä käytä henkilöstövuokrausyrityksiä henkilöstön rekrytoinnissa. Näistä kunnista 15 % ilmoitti, että palveluiden käyttö saattaa tulla ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. Käytetäänkö kunnassanne tällä hetkellä henkilöstövuokrausyrityksiä henkilöstön rekrytoinnissa? (Huuhtanen 2006) Harkitaanko kunnassa henkilöstöpalveluyritysten käyttöä lähitulevaisuudessa? (Huuhtanen 2006) Jytyliiton kysely vahvisti edellä läpikäytyä käsitystä siitä, että vuokratyövoimaa käytetään eniten sosiaali- ja terveystoimen alalla. Muista toimialoista mainittiin hallinto-, siivous-, sivistys- ja tekninen toimi sekä ruokapalvelu. 1 Suurimassa osassa kyselyyn vastanneista kunnista ei oltu tehty periaatepäätöksiä henkilöstövuokrausyritysten käyttöä koskien. Muutamien kuntien vastauksissa kerrottiin, että henkilöstövuokrausyrityksiä on lupa käyttää rekrytoinnissa toissijaisena vaihtoehtona, jos muuten ei tilapäistä henkilöstötarvetta saada täytettyä. Seudullisen yhteistyön arvioitiin lisääntyvän rekrytoinnissa lähiaikoina. Kunnissa valmistaudutaan kunta- ja palvelurakenteen mukanaan tuomiin haasteisiin ja kerrottiin, että rekrytointia tullaan tulevaisuudessa tekemään yhteistyössä lähikuntien, seutukuntien ja muiden yhteenliittymien kanssa. Myös päätökset rekrytoinnin järjestämisestä tullaan tekemään suuremmissa yksiköissä. Kunnissa on käyty keskustelua alu- 1 Tehtävänimikkeinä mainittiin terveyskeskuslääkärit ja -hammaslääkärit, siivoojat, kanslistit, suurtalouskeittiötyöntekijät, kirjanpitotyöntekijät, sairaanhoitajat ja muut hoitotyötä tekevät, lastenhoitajat, laitoshuoltajat ja tekniset osaajat. 8

9 eellisista sijaispalvelupankeista ja resurssikeskuksista, joita on mm. Hämeenlinnan, Lahden, Kotkan ja Kainuun seuduilla. Esteeksi henkilöstövuokrausyritysten käytölle hallintotehtäviin rekrytoitaessa mainittiin muutamien kuntien vastauksissa julkishallinnon asiantuntemuksen puute ja ns. paikallisen kulttuurin osaamattomuus. Osa kunnista oli vahvasti sitä mieltä, etteivät ne tarvitse henkilöstövuokrausyritysten apua vaan selviävät rekrytoinnista omin avuin. Henkilöstövuokrausyritysten käyttöä laajamittaisemmin kerrottiin rajoittavan myös siitä aiheutuvat suuremmat kustannukset. 2.2 Kunnat ja henkilöstövuokrauksen mahdollisuudet Kaiken kaikkiaan edellisessä alaluvussa esitellyn aiemman tutkimus- ja selvitystietämyksen valossa vahvistuu se käsitys, että kuntasektorilla on kiinnostusta vuokratyövoiman käytölle, mutta käyttö ei ole kovinkaan laajaa. Vuokratyövoiman hyödyntämisen esteenä on monia seikkoja, kuten kuntasektorin perinteisten työehtosopimusten henki, paikoin korkeana pidetyt vuokratyön kustannukset sekä käsitykset henkilöstövuokrausyritysten julkishallinnon asiantuntemuksen puuttesta ja paikallisen kulttuurin osaamattomuudesta henkilöstövuokraukseen liittyen. Mielenkiintoista ja tärkeää onkin kehitysprojektin kautta selvittää reaalisia henkilöstövuokrauksen etuja sekä haasteita ja esteitä kuntasektorilla. Tämän kautta henkilöstövuokraus voidaan nähdä aitona mahdollisuutena. Tarkoituksena on vaihtaa hyviä käytäntöjä, luoda malleja sekä oppia tehdyistä virheistä sekä asiakkaan että palveluntarjoajan kannalta. Henkilöstövuokrauksen käytöllä sopivissa tilanteissa voidaan edistää kuntasektorin organisaatioiden joustavuutta, tehokkuutta, työn laatua ja työssä jaksamista. Johdonmukaisesti ja hyvin suunniteltuna sillä on myös positiivisia työllistämisvaikutuksia. Keskeistä onkin pohtia, olisiko henkilöstövuokrauksen käytöstä hyötyä laajemminkin kuntatyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen ohella. Suurten ikäluokkien eläköityessä tulee ottaa käyttöön erityyppisiä palvelujen järjestämistapoja ja käytännön ratkaisuja, jotta palveluverkosto pysyy kattavana ja palvelujen saatavuus riittävänä. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää, miten vuokrahenkilöiden käytöllä sopivissa kohteissa voidaan osaltaan saada apua tilanteeseen. Kuten todettua epätyypillisten ja erityisesti määräaikaisten työsuhteiden määrä on kasvanut merkittävästi 1990-luvun jälkeen. Yhtenä syynä tähän voidaan nähdä organisaatioiden toimintojen ulkoistaminen ja ydintoimintoihin keskittyminen. Erääksi keskeiseksi ulkoistamisen muodoksi on noussut työvoiman vuokraus, jonka odotetaan siis työvoiman käyttömuotona kasvavan edelleen. (Sädevirta 2002). Ydintoimintoihin keskittyminen on noussut yhdeksi peruslinjaukseksi myös kunnissa ja ostopalveluja käytetään sopivissa kohteissa. Ostopalveluun siirtymisellä on kuitenkin usein henkilöstövaikutuksia. Mikäli jokin osa tuotannosta ulkoistetaan eikä nykyiselle henkilöstölle löydy heti sopivaa työtä kunnan organisaatiosta, kouluttaminen 9

10 vie aikaa ja kunnan kustannukset lisääntyvät eivätkä laske tai edes pysy samana. Vuokrahenkilöstön käyttö on mahdollinen ratkaisu siirtymäkauden ajaksi. Mikäli potentiaalisesta ulkoistettavasta palvelunosasta on eläköitymässä useita henkilöitä, vuokrahenkilöitä otetaan avuksi palveluntuotantoon siksi aikaa, kunnes useampi henkilö on jäänyt eläkkeelle. Tämän jälkeen palvelutuotanto voidaan ulkoistaa ilman ylimääräisiä henkilöstökustannuksia. Kuten todettua, vuokrahenkilöstön käytöllä voidaan vastata organisaatioiden erilaisiin tarpeisiin kuten viransijaisuuksien, perhevapaiden, opinto- ja vuorotteluvapaiden, vuosilomasijaisuuksien sekä erilaisten projekti- ja asiantuntijatehtävien (esim. ITalalla) hoitoon. Vuokrahenkilön käytöllä työtaakkaa helpottamaan voidaan oikeassa paikassa käytettynä osaltaan ehkäistä sairaspoissaoloja ja parantaa työssä jaksamista yleensäkin. Sijaisen käyttö sairasloman aikana taas tekee työhön palaamisesta mielekästä, koska työt on tehty poissaolon aikana. Vuokrahenkilöstön käyttö sopii hyvin myös osaaikaeläkeläisen työpanosta täydentämään. Osa-aikaeläkeläisten määrä tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan voimakkaasti myös kuntasektorilla. Vuokrahenkilöstön käytöllä kunnat voivat myös lisätä ns. sosiaalista työllistämistä henkilöstövuokrauksen kautta voidaan luonnollisella tavalla testata uuden työntekijän kanssa yhteistyön toimivuutta puolin ja toisin esim. pitkään työelämästä poissa olleen, uudelleen koulutetun tai vastavalmistuneen henkilön osalta. 2 Jatkossa henkilö voidaan palkata vakituiseksi työntekijäksi kunnan organisaatioon ottaen huomioon sopimukset vuokratyöntekijän siirtymisestä asiakkaan palvelukseen. Yleiseen yhteiskuntavastuuseen liittyen mainittakoon Henkilöstöpalveluyritysten Liiton ja työmisnisteriön Oiva Väylä -hanke. Yhteistyöhankkeen avulla pyritään katkaisemaan työttömyys jo alkuvaiheessaan vuokratyön avulla ja parantamaan siten työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä jatkossa omin avuin. Vuokratyösuhde tarjoaa myös mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan tilanteessa, jossa vakituista työtä ei vielä ole löytynyt. Hankkeessa pyritään lisäämään vaikeammin työllistyvien työllisyysmahdollisuuksia (mm. vajaatyökykyiset, maahanmuuttajat, nuoret ja pitkiltä perhevapailta palaavat.) Vuokratyöntekijät näkevät useita työpaikkoja ja ulkopuolisena huomaavat helposti eroja toimintatavoissa sekä havainnoivat hyviä ja huonoja puolia erilaisissa tavoissa tuottaa palveluja. Esimerkiksi päiväkodeissa tai sairaaloissa työskentelevien vuokrahenkilöiden kautta on sanottu tulevan usein uusia ideoita päivittäiseen toimintaan; Toimintatapojen muutokset ja turhien työvaiheiden poistaminen nostavat palvelutuotannon tuottavuutta. Henkilöstöpalveluyritysten tunnetuksi tuleminen auttaa näkemään nämä potentiaalisena työpaikkana ja osa-aikatyön voi yhdistää henkilöstöpalveluyrityksessä työskentelyyn. Tämä hyödyttää nykyistä osa-aikatyötä tarjoavaa työnantajaa, sillä työntekijä saa tarvittavan toimeentulon ja tätä kautta osa-aikaisten työntekijöiden vaihtuvuus 2 Koko kunnan budjetin näkökulmasta sosiaalisen työllistymisen näkökulma on keskeinen myös siksi, että pitkäaikaistyöttömyys aiheuttaa sosiaaliongelmia ja siten myös kasvavia kustannuksia kunnille. Mielenkiintoista onkin pohtia, mikä rooli henkilöstövuokrauksella on tässä kokonaisuudessa. 10

11 alenee. Henkilöstövuokrausta käyttämällä voi myös niin halutessaan laskea osaaikaisten työntekijöiden määrää. Työnantajille vuokrahenkilöstön käyttö tuo merkittävää rekrytointiapua. Vuokrahenkilö voi osoittautua sopivaksi työntekijäksi otettavaksi palkkalistoille ja näin kalliit rekrytointiprosessit henkilöstöarviointeineen ja testauksineen vältetään. Henkilöstöpalveluyritysten ydinosaamista on luonnollisesti työntekijöiden valinta ja testaus. Vuokrahenkilöstön tarve tulee usein pikaisella aikataululla ja tarpeen määrä ja kesto eivät ole ennalta arvattavissa. Yhtenä hyvänä kunnille sopivana ratkaisuna voidaan pitää puitesopimusta, johon se kilpailuttaa tarvittavan määrän henkilöstöpalveluyrityksiä. Yhteistyö useamman yrityksen kanssa takaa sen, että tarpeen syntyessä yrityksistä löytyy sopiva tekijä pikaisella aikataululla. Kun yritysten kanssa on tehty kerran sopimus, työvoiman tilaaminen on helppoa verrattuna hetkellisten määräaikaisten tai osa-aikaisten henkilöiden rekrytointiin ja työsopimusten solmimiseen. 3. METODIT JA TYÖMENETELMÄT Kehitysprojektissa työskennellään verkostoituneena pioneerikuntien, henkilöstöpalveluyritysten Liiton, henkilöstöpalveluorganisaatioiden sekä Efeko Oy:n välisellä yhteistyöllä. Työskentely on seminaari- ja työryhmätyöskentelyä hyvien toimintamallien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi sekä materiaalin tuottoa. Efeko Oy vetänyt useita 3 kuntien, yrittäjien ja valtiontahojen yhteistyöhankkeita ja kokemukset ovat olleet erinomaisia. Uusia toimintatapoja saadaan synnytettyä ja siirrettyä käyttöön vain pitkäjänteisellä yhteisellä asioiden työstämisellä. Efeko toimii projektissa pääosin prosessikonsulttina. Konsultti organisoi prosessin ja tilanteet projektiin osallistuvien tiedon ja asiantuntemuksen kasvattamiseen. Yleisesti ottaen prosessoijan roolissa Efekon tehtävänä on auttaa täsmentämään ongelmaa tai kehittämistarvetta, johon projektin kautta pyritään löytämään vastaus. Prosessikonsultti tuo projektiin erityisesti asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta kehittämisestä ja muutoksesta sekä vuorovaikutus- ja yhteistyömenetelmistä. Konsultin tehtävänä on ylläpitää keskustelu tavoitteissa ja jäsentää kehittämisehdotuksia. Taulukko x. Projektin johtaminen ja hallinta sekä projektin kulku Efeko Oy:n menetelmänä Projektin johtaminen ja hallinta Konsultin tehtävät Kehittämiskohteen ja tavoitteiden täsmentäminen Kehittämisprojektin suunnittelu ja organisointi Kehittämisprojektin hallinta ja ohjaus Muutoksesta ja kehittämistoimenpi- Asiantuntemuksen antaminen ja järjestäminen Organisaatioiden kehittämiskokemusten ja hyvien käytäntöjen välittäminen Erilaisten menetelmien (kyselyt, haastattelut, ryhmätyöt, analyysit jne.) 3 Esim. Julkinen ja yksityinen kumppanuus (JYK) hanke, tuottavuushanke Prosessi- ja rakennemuutoksilla seudullisten palvelujen järjestämiseen sekä Tilaaja-tuottajamalli suomalaisissa ja ruotsalaisissa kunnissa. 11

12 teistä sopiminen Tulosten arviointi käyttö Prosessin aikana syntyneen aineiston jäsentäminen kokouksia ja seminaareja varten Kehittämisehdotusten määrittely ja muotoilu Kehittämissopimusten toteuttamisen suunnittelu Sovittavat toimitettavat materiaalit Toimeenpanon tuki jatkossa Käytännössä tämän projektin työmenetelminä ovat aineistoanalyysit, pien- /suurryhmätyöskentelyt, kehittämisseminaarit, asiantuntija-alustukset sekä erilaiset ideointimenetelmät. Keskeisenä menetelmänä myös hyödynnetään Efeko Oy:ssä kehitettyä henkilöstön rektytointitarpeen ennakointimallia, jolla ennustetaan kunkin pioneerikunnan henkilöstömäärät vuoteen 2020 ottaen huomioon henkilöstön eläköitymistiedot sektoreittain sekä väestöennusteet. Ennakointimallin pohjalta voidaan pohtia kunnittain tulevaisuuden henkilöstötilannetta ja henkilöstövuokrauksen tarjoamia mahdollisuuksia tulevaisuuden rekrytointitarpeen suhteen. 4. AINEISTON ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI Projektissa syntyvä ja kerättävä aineisto analysoidaan ja raportoidaan eri vaiheiden jälkeen Efeko Oy:n toimesta siten, että aina ennen projektin seuraavaa kokousta / seminaaria tulokset ovat osallistujien käytössä. Projektissa syntyvästä aineistosta laaditaan yhteensä kolme kokonaisuutta: projektin väliraportti (osallistujien ja ohajusryhmän käyttöön), projektin loppuraportti sekä työkirja Kuinka hyödyntää henkilöstövuokrausta kuntasektorilla. Kaksi viimeksi mainittua julkaistaan kenen tahansa kiinnostuneen hankittavaksi omakustannehintaan, ladattavaksi internetistä tai lainattavaksi Kuntaliiton kirjastotietopalvelusta. 5. ORGANISOINTI, RESURSSOINTI JA AIKATAULU Hanke on tarkoitus käynnistää tammikuussa 2007 ja saattaa päätökseen toukokuussa Toteutuksesta vastaa Efeko Oy. 5.1 Projektiorganisaatio 12

13 Projektiorganisaatio rakentuu seuraavasti: Projektiryhmän muodostavat tässä vaiheessa seuraavat sitoutuneet tahot - Efeko Oy (projektipäällikkö) - kunta xx - kunta xx - kunta xx - kunta xx - kunta xx - kunta xx - kunta xx - kunta xx - kunta xx - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - yritys xx - yritys xx - yritys xx - yritys xx Projektiryhmä toteuttaa käytännön tasolla projektin ja tuottaa sen sisällön työskentelyllään. Projektiryhmän jäsenten tehtävät vaihtelevat projektin eri vaiheissa Efeko Oy:n organisoimissa puitteissa. Seminaareissa kuullaan tarpeen ja teeman mukaan sopivia erityisasiantuntijoita ja vierailevia luennoitsijoita. Projektin ohjausryhmä tullaan perustamaan seuraavista tahojen edustajista: - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Sisäasiainministeriö - kuntien edustaja - ohjausryhmän sihteeri Efeko Oy Ohjausryhmä johtaa projektia makrotasolla ja hyväksyy projektin lopulliset tavoitteet, laajuuden ja rajaukset. Ohjausryhmä tekee tarvittavia sisällöllisiä täsmennyksiä ja rajauksia hankkeen alussa sekä projektin edetessä. Projektipäällikkönä toimii Efeko Oy:stä johtava konsultti Sirpa Korhonen ja projektikoordinaattorina Efeko Oy:n konsultti Markus Pauni. Projektipäällikkö ja projektikoordinaattori - vastaavat projektin läpiviennistä projektisuunnitelman mukaisesti - vastaavat säännöllisten projektiraporttien laadinnasta ja hyväksyttämisestä - toimeenpanevat projektin ohjausryhmän vahvistamat päätökset - tarkastavat ja hyväksyvät projektin laskut - vastaavat projektin osapuolten koordinoinnista - vastaavat tiedottamisesta ja dokumentoinnista - laativat loppuraportin ja muun materiaalin Efeko vastaa käytännön asioista, kuten projektin käytännön tason johtamisesta ja aikatauluttamisesta, tapaamisten ja seminaarien järjestämisestä sekä yhdessä osallistuvien kaupunkien/kuntien, Henkilöstöpalveluyritysten Liiton ja muiden osallistujien kanssa materiaalin tuotosta eri menetelmin. Osallistuvien kuntien työpanos koostuu pitkälti seminaareihin osallistuvien henkilöiden työajasta sekä taustatiedon keruusta omasta kunnasta (mm. henkilöstöön liittyvät tilastotiedot). Asiantuntijat: 13

14 Efeko Oy: Kuntien rekrytointitarpeen ennakoinnin erityisasiantuntijana toimii tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen. Kuntien toimintaympäristön haasteiden ja muutosjohtamisen erityisasiantuntijana toimii johtaja Jarmo Asikainen. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto: Projektissa toimivat asiantuntijoina Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara ja Henkilöstöpalveluyritysten Liiton asiantuntija Minna Vanhala-Harmanen. Muut asiantuntijat Kuntaliitosta, KT:stä ja työministeriöstä Sidosryhmät: Projektin liittyviin sidosryhmiin tullaan projektin aikana säännöllisesti pitämään yhteyttä (viestintä projektin käynnistämisestä, tavoitteista, vaiheesta, välituloksista ja lopputuloksista). Seuraavat tahot tullaan oman kiinnostuksensa mukaisesti sitouttamaan projektiin - Työministeriö - Työnantaja- ja työntekijäkeskusjärjestöt - Kunnallinen työmarkkinajärjestö (KT) - Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry (PTY) - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) - Jytyliitto - Kuntien eläkevakuutus (KEVA) - Työsuojelurahasto (päärahoittaja) 5.2 Projektin alustava ositus ja vaiheistus 14

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot