POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008

2 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008 Bioanalytiikan koulutusohjelma Tikkarinne JOENSUU p. (013) Tekijä Kirsi Turunen Nimeke Asiakkaiden kokema palvelun laatu laboratorion näytteenottopisteessä Toimeksiantaja Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän Savonlinnan aluelaboratorio Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaiseksi Savonlinnan aluelaboratorion keskussairaalan näytteenottopisteen ulkoiset asiakkaat kokevat näytteenottopisteen palvelun laadun ja kuinka tyytyväisiä he ovat saamaansa palveluun. Lisäksi selvitettiin, mitkä palvelun laatu-ulottuvuudet asiakkaat kokevat tärkeimmiksi ja pyydettiin asiakkailta kehittämisideoita näytteenottopisteen palveluun. Saadun palautteen avulla laboratorio pystyy tarvittaessa kehittämään palvelujaan. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena ja aineisto koottiin puolistrukturoidulla kyselylomakkeella Kyselyyn vastasi 126 asiakasta. Lopullisen aineiston määräksi muodostui 118. Vastausprosentti oli 94. Aineistoa käsiteltiin SPSS for Windows ohjelmalla. Tutkimuksen tulokset esitettiin frekvensseinä ja prosentteina sekä ristiintaulukointeina ja niitä havainnollistettiin taulukoilla ja kuvioilla. Tutkimustulokset osoittivat, että asiakkaat kokivat näytteenottopisteen palvelun laadun kokonaisuudessaan hyväksi ja olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Parhaimmiksi asioiksi koettiin näytteenottopisteen luotettavuus, henkilökunnan palveluvarmuus ja empatia. Tyytymättömyyttä esiintyi pysäköintitiloihin sekä näytteenottajan tutkimuksesta ja tulosten saannista kertomiseen. Asiakkaiden mielestä tärkeimmät palvelun laatuulottuvuudet olivat pätevyys, luotettavuus, turvallisuus, asiakkaan ymmärtäminen ja palveluhalukkuus. Kehittämisideoina tuli esille odotustilan kehittäminen. Kieli suomi Sivuja 57 Liitteet 9 Liitesivumäärä 23 Asiasanat asiakastyytyväisyys, laboratorio, näytteenottopiste, palvelun laatu

3 Author Kirsi Turunen THESIS October 2008 Degree Programme in Biomedical Science Tikkarinne 9 FIN JOENSUU FINLAND Tel Title The Service Quality as Experienced by Customers in the Sampling Point of a Laboratory Commissioned by Savonlinna Regional Laboratory of Eastern Finland Laboratory Centre Abstract The purpose of this study was to investigate how the external customers visiting the laboratory s sampling point experience the service quality of the sampling point and how pleased they are with the received service. In addition, it was investigated which dimensions of service quality the customers experience as the most important. The customers were also asked to give developing ideas for the service of the sampling point. With the help of the received feedback, the laboratory is able to improve its service when needed. The study was conducted quantitatively and the data were gathered through a halfstructured questionnaire from 15th to 18th of April customers responded to the questionnaire. The final data included 118 responses. The response rate was 94. The data were processed by SPSS for Windows program. The results of the study were represented as frequencies and percentages, as well as cross tabs, and illustrated through tables and figures. The results show that the customers experienced the service quality of the sampling point to be good in its entirety and they were pleased with the received service. The reliability of the sampling point, the assurance and empathy of the personnel were experienced as the best services. Some customers were dissatisfied with parking spaces, as well as with the ways how the sample taker informed about test and receiving the results. According to the customers, the most important dimensions of service quality were competence, reliability, security, understanding the customer and responsiveness. Developing the waiting room emerged as a developing idea. Language Finnish Pages 57 Appendices 9 Pages of Appendices 23 Keywords customer satisfaction, laboratory, sampling point, service quality

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO PALVELU JA LABORATORIOPALVELUPROSESSI Mitä palvelu on? Laboratoriopalvelu Laboratoriopalveluprosessi ASIAKAS JA PALVELUN LAATU Asiakas Palvelun laatu asiakkaan näkökulmasta ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN TUTKIMINEN Asiakastyytyväisyys Aiempia terveydenhuollon asiakastyytyväisyystutkimuksia TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT AINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimusmenetelmä Tutkittavat Mittarin laadinta ja aineiston keruu Aineiston käsittely ja analyysi TUTKIMUKSEN TULOKSET Vastaajien taustatiedot Asiakkaiden kokema palvelun laatu Palveluympäristö Luotettavuus Reagointialttius Palveluvarmuus Empatia Asiakkaiden kokema tyytyväisyys näytteenottopisteen palveluun Asiakkaiden tärkeimmiksi kokemat laatu-ulottuvuudet Näytteenottopisteen palvelujen kehittämisideoita...42

5 8 POHDINTA Asiakkaiden kokema palvelun laatu Palveluympäristö Luotettavuus Reagointialttius Palveluvarmuus Empatia Asiakkaiden kokema tyytyväisyys näytteenottopisteen palveluun Tärkeimmät laatu-ulottuvuudet ja asiakkaiden kehittämisideat Johtopäätökset Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen eettisyys Oppimisprosessi Jatkotutkimusideat...54 LÄHTEET...55 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Toimeksiantosopimus Kyselylomake Laatu-ulottuvuuksia kuvaavat väittämät Muuttujaluettelo Muuttujien uudet luokat Summamuuttujien keskiarvot ja reliabiliteetit Avoimen kysymyksen vastaukset Ristiintaulukoinnit ja X 2 -riippumattomuustestit Tutkimuslupa

6 6 1 JOHDANTO Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus hyvään ja laadukkaaseen terveydenja sairaanhoitoon (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992). Sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelut ovat osa kansalaisten tasa-arvoa ja oikeuksia ja muodostavat merkittävän osan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palveluista (Ruotsalainen 2000, 7; Taipale 2000, 42). Asiakaslähtöisyys (toiminta, jonka perustana ovat asiakkaan tarpeet, toiveet ja odotukset) on noussut yhä enemmän ohjaamaan toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa (Outinen, Lempinen, Holma & Haverinen 1999, 23). Julkisten palvelujen laatustrategian suosituksissa sanotaan, että asiakkaiden on voitava osallistua ja vaikuttaa palveluiden kehittämiseen ja asiakkaalla pitää olla mahdollisuus antaa palautetta saamastaan palvelusta (Kuntaliitto 1998a, 14). Koulutustason nousu ja ihmisten lisääntynyt tietämys omista oikeuksistaan on vaikuttanut siihen, että kansalaiset odottavat ja vaativat julkisilta palveluilta aiempaa enemmän. Kansalaiset ovat myös rohkeampia antamaan palautetta saamastaan palvelusta. (Stakes 1999, 13.) Palvelun laadulla on tärkeä merkitys asiakaskunnan tyytyväisyyden säilyttämisessä. Asiakkaat odottavat saavansa hyvää palvelua, ja asiakaskeskeisyys edellyttää, että palvelun laatua katsotaan asiakkaiden silmin. Vain asiakas voi kertoa, vastaako laatu sitä, mitä hän odottaa. (Ylikoski 2000, ) Asiakaspalautteen hankkimista ja hyödyntämistä pidetäänkin tärkeänä, koska palautteen antaminen lisää asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia, ja palautteen avulla palveluja ja niiden laatua voidaan kehittää (Outinen ym. 1999, 22, 23). Tässä tutkimuksessa asiakaspalautetta kerättiin kyselytutkimuksella Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) Savonlinnan aluelaboratorion keskussairaalan näytteenottopisteen ulkoisilta asiakkailta. Tutkimuksessa selvitettiin, millaiseksi asiakkaat kokevat näytteenottopisteen palvelun laadun, kuinka tyytyväisiä he ovat saamaansa palveluun ja mitkä palvelun laatu-ulottuvuudet näytteenottopisteen asiakkaat kokevat tärkeimmiksi. Lisäksi asiakkaita pyydettiin antamaan kehittämisehdotuksia näytteenottopisteen palve-

7 7 luun. Asiakkailta saadun palautteen perusteella laboratorion henkilöstöllä on tarvittaessa mahdollisuus kehittää palvelujaan ja niiden laatua. 2 PALVELU JA LABORATORIOPALVELUPROSESSI 2.1 Mitä palvelu on? Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiskeskus eli Stakes (2002, 1) määrittelee palvelun olevan organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke tarpeiden tyydyttämiseksi. Grönroos määrittelee sen olevan jossain määrin aineeton teko tai tekojen sarja asiakkaiden ongelman ratkaisemiseksi. Palvelu merkitsee usein myös jonkinlaista vuorovaikutusta asiakkaan ja palvelun tarjoajan välillä. Useimmilla palveluilla on neljä peruspiirrettä: ne ovat enemmän tai vähemmän aineettomia, ne eivät ole asioita vaan tekoja tai tekojen sarjoja, ne tuotetaan ja kulutetaan ainakin jossakin määrin samanaikaisesti ja asiakas osallistuu palvelujen tuotantoprosessiin. (Grönroos 1998, ) Palvelu syntyy palvelutapahtumassa ja katoaa sen jälkeen, joten palveluja ei voi varastoida odottamaan asiakasta. Palvelujen aineettomuuden johdosta asiakkaan on etukäteen vaikeampaa hahmottaa ja arvioida palvelutuotetta kuin fyysistä tuotetta, jonka ominaisuudet ovat tarkkaan tiedossa. Palvelun erilaiset konkreettiset piirteet auttavat asiakasta palvelutuotteen ja sen laadun hahmottamisessa. Konkreettisia palvelun osia ovat esimerkiksi toimitilat ja laitteistot, henkilökunnan käytös ja asiantuntemus. (Grönroos 2001, 82 83; Pesonen 2002, ) Useimmissa palvelutilanteissa palvelun tuottaminen edellyttää palvelujen tuottajan ja asiakkaan yhtäaikaista läsnäoloa, joten vuorovaikutuksella on asiakaspalvelutilanteessa tärkeä merkitys palvelun laatuun (Pesonen 2002, 23). Laboratorion näytteenotto on vuorovaikutustilanne, jossa sekä laboratoriohoitajalla että potilaalla on oma tärkeä roolinsa (Tetri 2003, 12). Asiakas osallistuu itsekin pal-

8 8 velun tuottamiseen sitä käyttäessään esimerkiksi kertomalla, mitä hän haluaa, ja voi tällä tavalla varmistaa, että saa juuri omiin tarpeisiinsa soveltuvaa palvelua (Ylikoski 2000, 25). Palvelut ovat pääosin ainutlaatuisia tilanteita, joihin vaikuttavat sekä palvelun tuottaja että asiakas, joten niiden tuottaminen täsmälleen samalla tavalla seuraavalla kerralla voi olla vaikeaa. Tästä johtuen palvelujen yksi piirre on heterogeenisuus eli vaihtelevuus. Palvelu voi olla aina vähän erilainen, etenkin silloin, kun sen tuottaminen liittyy ihmisiin. (Grönroos 1998, 55; Pesonen 2002, 23; Ylikoski 2000, 25.) Terveydenhuollossa asiakkaat odottavat saavansa asiakaskohtaista palvelua eli palvelun pitääkin olla jossain määrin heterogeenistä. Asiakaskohtainen palvelu parantaa asiakkaan palvelukokemusta ja lisää tyytyväisyyttä palveluun. (Ylikoski 2000, 25.) Terveydenhuollon palvelut ovat asiantuntijapalveluja, koska niiden tuottajilla on ammattinsa erityisosaamista, joka on yleensä vaatinut korkeaa koulutusta (Pesonen 2002, 26). Terveydenhuollon palvelut eivät myöskään ole täysin aineettomia, koska yleensä palvelun kohteelle tapahtuu konkreettisesti jotain. Laboratorion näytteenotossa asiakkaasta otetaan esimerkiksi verikokeita tai EKG (elektrokardiografia) eli sydänfilmi. 2.2 Laboratoriopalvelu Kliinisiä laboratoriopalveluja käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden kokonaishoidon tukemiseen. Kliinisen laboratoriotyön tehtävänä on siis palvella ja tukea lääkärin työtä asiakkaan terveydentilan seurannassa, sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnoosin teossa ja hoidon seurannassa. (Linko, Ahonen Eirola & Ojala 2000, 15, 24; Tapola 2003, 22.) Laboratoriotoimintaa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ohjaavat muun muassa kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki. Laboratorion palvelu alkaa siitä, kun asiakkaalle tehdään tutkimuspyyntö tiettyihin laboratoriotutkimuksiin. Laboratoriotutkimus on lääkärin tai viranomaisen pyytämä tutkimus, joka sisältyy laboratoriotutkimusnimikkeistöön. (Linko ym. 2000, 12, 35, 45.) Laboratoriotutkimusnimikkeistö

9 9 on Suomen kuntaliiton julkaisema nimikkeistö laboratoriotutkimuksista ja sen tarkoitus on palvella sekä potilaan hoidosta vastaavaa että tutkimuksen suorittavaa yksikköä. Nimikkeistö on sopimus siitä, mitä nimeä tutkimuksista käytetään. (Kuntaliitto 2007.) Laboratoriotutkimukset ovat joko näyte- tai potilastutkimuksia. Näytetutkimuksessa ihmisestä otetaan jokin näyte elimistön ulkopuolelle. Potilastutkimuksessa mitataan jotakin elimistön toimintaa suoraan potilaan elimistöstä. Esimerkiksi EKG-rekisteröinti on potilastutkimus. (Suomen Bioanalyytikkoliitto 2005a.) Laboratoriotutkimuksia käytetään nykyisin laajasti arvioitaessa asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia (Linko ym. 2000, 24 25). Savonlinnan aluelaboratorion keskussairaalan näytteenottopisteessä otetaan näytteitä näytetutkimuksiin ja tehdään potilastutkimuksia. 2.3 Laboratoriopalveluprosessi Palvelut ovat siis tapahtumia, toimintoja, tekoja tai näistä muodostuvia sarjoja eli palveluprosesseja. Palveluprosessit koostuvat usein palvelun tuottajan ja palvelun vastaanottajan välisistä vuorovaikutustilanteista. Asiakkaan ei kuitenkaan tarvitse olla läsnä palveluprosessin jokaisessa vaiheessa. (Ruotsalainen 2000, 16; Ylikoski 2000, 24.) Kliinistä laboratoriopalveluprosessia voi kuvata tapahtumaketjuna, joka käsittää preanalyyttisen, analyyttisen ja postanalyyttisen vaiheen (Laitinen 2003, 12; NCCLS 2004, 3). Laboratoriopalveluprosessi alkaa potilaan terveydentilan tutkimisen tarpeesta ja päättyy luotettavan tuloksen hyödyntämiseen potilaan terveydentilan seurannassa ja sen osakokonaisuudet ovat kysymysten asettelu, tutkimusten pyytäminen, potilaan valmistaminen tutkimukseen, näytteenotto, näytteen esikäsittely, analyysin suorittaminen, tuloksen vastaaminen, tuloksen tulkinta sekä hyödyntäminen potilaan hoidossa tai seurannassa (Tapola 2003, 20; Tetri 2003, 12). Tämän prosessin päämääränä on saada tulos, joka kuvaa mahdollisimman tarkasti potilaan terveydentilaa (Rautajoki 1998, 7). Jokaisen vaiheen onnistumisella on ratkaiseva vaikutus laboratoriotutkimustuloksen luotettavuuteen (Tuokko 1998, 20 21). Jokaisessa vai-

10 10 heessa pyritään lisäksi turvaamaan asiakkaan hyvinvointi ja kunnioittamaan hänen oikeuksiaan (Suomen Bioanalyytikkoliitto ry 2006). Preanalyyttinen vaihe käsittää tutkimustarpeen määrittelyn, potilaan ohjaamisen ja valmistamisen tutkimukseen, muun henkilöstön ohjaamisen näytteenottoa tai tutkimusta varten, näytteenoton ja näytteen esikäsittelyn, kuljetuksen ja säilytyksen. Preanalyyttinen vaihe luo perustan laboratoriotutkimusten luotettavuudelle. (Opetusministeriö 2006, 23.) Erityisesti potilaan valmistaminen tutkimuksiin ja näytteenotto ovat tärkeitä vaiheita laboratoriopalveluprosessissa (Suomen Bioanalyytikkoliitto ry 2005b; Tapola 2003, 22). Potilaan ohjaaminen vaikuttaa merkittävästi tutkimuksen onnistumiseen (Linko ym. 2000, 36). Ohjaamisen on oltava yksilöllistä ja on tärkeää varmistaa, että potilas on ymmärtänyt ohjeet. Ohjeet olisi hyvä antaa sekä suullisesti että kirjallisesti. Ohjauksesta huolehtii usein tutkimuksen tilaaja eli lääkäri tai muu hoitohenkilöstöön kuuluva. Näytteenottajan tai potilastutkimuksen suorittajan tehtävänä on varmistaa; onko potilas noudattanut annettuja ohjeita ja päättää sen perusteella, voidaanko näyte ottaa tai tutkimus suorittaa. (Tapola 2003, 22 23; Tuokko 2003, ) Näytteenotto on henkilökohtaista vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja ainutkertainen tapahtuma asiakkaalle (Koskinen 2006, 39; Makkonen & Tuokko 1997, 52). Siihen kuuluvat vuorovaikutuksen lisäksi asiakkaan terveydentilan, tietosuojan, turvallisuuden ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen sekä laatuvaatimusten mukainen tekninen suoritus (Opetusministeriö 2006, 23). Näytteenottajan pitäisi nähdä näytteenottotilanne asiakkaan kannalta ja osata asettua asiakkaan asemaan sekä herättää luottamusta ja käyttäytyä kohteliaasti ja kunnioittavasti asiakasta kohtaan. Asiakkaalle pitäisi puhua sellaista kieltä, jota hän ymmärtää. Asiakas pitäisi ottaa mukaan näytteenoton suunnitteluun, koska aiemmilla kokemuksilla voi olla vaikutusta näytteenottoon. Asiakkaalle pitää tilanteesta riippuen antaa tietoa tehtävistä tutkimuksista tai ohjata hänet kysymään lisätietoa tutkimuksen pyytäneeltä taholta. Lisäksi on myös kerrottava mistä hän saa tutkimuksen tulokset. (Makkonen & Tuokko 1997, ) Näytteenottajan tehtävänä on lisäksi arvioida, täyttääkö otettu näyte sille asetetut laatuvaatimukset (Suomen Bioanalyytikkoliitto ry 2005b).

11 11 Analyysivaihe käsittää näytteen analysoinnin ja analyysin luotettavuuden arvioinnin. Potilastutkimuksessa analyysivaihe on tutkimuksen luotettava suorittaminen ja potilaan turvallisuudesta huolehtiminen. Postanalyysivaihe käsittää tulosten luotettavuuden arvioinnin ja tulosten toimittamisen tutkimusta pyytäneelle taholle. (Suomen Bioanalyytikkoliitto ry 2005a.) Tässä tutkimuksessa keskityttiin laboratoriotutkimusprosessin preanalyysivaiheeseen ja erityisesti näytteenottoon. Tutkimuksessa selvitettiin palvelun laatua potilaan laboratoriotutkimukseen ohjaamisen ja valmistamisen sekä näytteenoton tai tutkimuksen suorittamisen osalta, koska nämä ovat ne vaiheet, joissa laboratoriohenkilökunta ja asiakas kohtaavat. 3 ASIAKAS JA PALVELUN LAATU 3.1 Asiakas Asiakas on tuotteen vastaanottaja tai palvelun kohteena oleva henkilö, joka saa hyödyn käyttämästään tuotteesta tai saamastaan palvelusta ja maksaa siitä (Outinen, Holma & Lempinen 1994, 19). Asiakas voi yksittäisen henkilön lisäksi olla henkilöryhmä tai organisaatio (Stakes 2002, 25). Asiakas voi olla ulkoinen asiakas tai organisaation sisäinen asiakas eli esimerkiksi organisaatiossa toimiva ihminen tai osasto (Outinen ym. 1994, 19). Tässä tutkimuksessa sanaa asiakas käytetään kuvaamaan laboratorion ulkoisia asiakkaita, jotka ovat palvelun kohteena eli ovat saaneet lähetteen laboratoriotutkimuksiin ja tulevat näytteenottopisteeseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaina voidaan pitää kaikkia niitä, jotka ovat joko palvelun kohteena eli välittöminä käyttäjinä, hyödynsaajina tai maksajina. Perinteisesti terveyspalvelujen käyttäjää on kutsuttu potilaaksi, mutta potilaasta on alettu käyttää myös nimeä asiakas. Asiakas-sana tuo mieleen aktiivisuuden, tasavertaisuuden ja itse tehtävät päätökset. Asiakkaaksi kutsutaan yleensä sel-

12 12 laista henkilöä, joka käyttää terveydenhuollon avohoidon palveluja. Potilas taas on vuodeosastolla hoidossa oleva henkilö. (Outinen ym. 1994, ) Sairaalalaboratorion asiakkaita ovat potilaiden lisäksi myös laitoksen sisäiset hoitoyksiköt, ulkopuoliset terveyskeskukset ja sairaalat sekä toiset laboratoriot (Oja 2007, 117). 3.2 Palvelun laatu asiakkaan näkökulmasta Laatu voidaan määritellä usealla eri tavalla riippuen tarkastelunäkökulmasta. Laadun määritelmään sisältyy virheettömyys ja se, että asiat tehdään jo ensimmäisellä kerralla oikein. (Lecklin 2006, 18.) Yleisesti laatu tarkoittaa tuotteen tai palvelun kaikkia niitä piirteitä tai ominaisuuksia, joilla tuote tai palvelu täyttää sille asetetut vaatimukset (Kuntaliitto 1998a, 5). Suomen Standardisoimisliiton SFS-ISO-EN 9000:2000 standardi (2001, 22) määrittelee laadun se missä määrin luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset. Asiakkaan näkökulmasta palvelun laatu on sitä, saako hän palvelun seurauksena sen, mitä haluaa (Outinen ym. 1994, 45). Terveydenhuollossa palvelun laatuun vaikuttavat sekä palvelun käyttäjä (asiakas/potilas) että palvelun tuottaja (henkilökunta, menetelmät, tilat, laitteet). Laatu onkin terveydenhuollossa hyvin monitahoinen käsite, ja käsitys hyvästä ja huonosta laadusta riippuu tarkastelijasta ja tarkastelukulmasta. Potilaan näkemys hyvästä laadusta voi olla erilainen kuin esimerkiksi organisaation johdon käsitys. (Rissanen & Kansanen 2003, 8, 109.) Tässä tutkimuksessa laatua käsitellään asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaalla on tiettyjä odotuksia palvelujen suhteen, ja niiden merkitys asiakkaan laatukokemukseen on suuri. Asiakas vertaa saamaansa palvelukokemusta omiin odotuksiinsa, ja näin hänelle muodostuu käsitys siitä, millaista laatua hän on saanut. (Ylikoski 2000, 120.) Laatu on hyvää, jos odotukset täyttyvät ja huonoa, jos ne eivät täyty. Asiakkaan odotukset laadusta muodostuvat monesta tekijästä, joihin vaikuttavat henkilökohtaiset tarpeet, oma ja ympäristön kulttuuri, aikaisemmat kokemukset ja se kuva, joka asiakkaalla on palvelusta ja tuottajas-

13 13 ta. (Outinen ym. 1994, 46.) Asiakkaan henkilökohtaisiin tarpeisiin vaikuttavat muun muassa ikä, sukupuoli, koulutus ja persoonallisuus. Koska palveluodotukset ovat riippuvaisia asiakkaan henkilökohtaisista ominaisuuksista, kaikki asiakkaat eivät odota samanlaista palvelua. (Ylikoski 2000, 123.) Laadulla on kolme osatekijää tekninen eli lopputuloslaatu, toiminnallinen eli prosessilaatu sekä asiakkaan mielikuva organisaatiosta. Asiakkaan kokemus laadusta muodostuu näistä tekijöistä eli siitä, mitä asiakas palvelutilanteessa ja palvelun lopputuloksena saa ja miten palveluprosessi sujui. Jos asiakkaalla on myönteinen mielikuva palvelun tarjoajasta, pienet virheet annetaan todennäköisesti helpommin anteeksi kuin jos mielikuva on kielteinen. Asiakkaan mielikuva organisaatiosta eli organisaation imago toimii näin ollen laatukokemuksen suodattimena. (Grönroos 2001, ) Hyvän laadun edellytyksenä pidetään yleensä palveluprosessin lopputuloksen teknistä laatua, esimerkiksi luotettavaa laboratoriotutkimustulosta. Asiakkaat eivät välttämättä pidä palvelua laadukkaana, vaikka tekninen laatu olisikin hyvä. (Grönroos 2001, 104.) Myös toiminnallisen laadun tulee olla hyvää, ja palveluprosessi on usein kaikkein keskeisin asiakkaan kokemaan palvelun laatuun vaikuttava tekijä (Grönroos 2001, 104; Huuskonen, Iljäs & Lehtoranta 1997, 61). Toiminnalliseen laatuun vaikuttavia asioita ovat muun muassa palvelun saavutettavuus, henkilökunnan ulkoinen olemus, muut asiakkaat sekä se, miten vuorovaikutus palvelun tarjoajan kanssa toimii. Monet palvelut konkretisoituvat asiakkaan silmissä niissä ihmisissä, jotka palvelun suorittavat. Vuorovaikutuksella on siis tärkeä merkitys palvelun laatuun. (Grönroos 1998, 63; Pesonen 2002, 44, 47.) Zeithaml, Parasuraman ja Berry (1990, 20 22) ovat luokitelleet palvelun laadulle kymmenen ulottuvuutta. Näitä ulottuvuuksia asiakas käyttää arvioidessaan palvelun laatua: 1. aineelliset seikat eli palveluympäristö (sisältää palveluun liittyvät konkreettiset asiat esimerkiksi tilat)

14 14 2. luotettavuus (tarkoittaa palvelun johdonmukaista ja virheetöntä suorittamista, palvelu toimitetaan sovittuun aikaan) 3. reagointialttius (tarkoittaa halukkuutta auttaa ja palvella asiakkaita, palvelu on nopeaa, ja tapahtuu ajallaan) 4. pätevyys (merkitsee tarvittavien tietojen ja taitojen hallintaa eli henkilökunnan asiantuntemusta) 5. kohteliaisuus (tarkoittaa huomaavaista ja asiakasta arvostavaa käytöstä) 6. uskottavuus (tarkoittaa sitä, että asiakas voi luottaa organisaation ajavan asiakkaan etua) 7. turvallisuus (palvelun käyttämiseen ei liity riskejä tai vaaroja) 8. saavutettavuus (tarkoittaa yhteydenoton helppoutta, tähän kuuluvat myös odotusaika, aukioloajat ja palvelupisteen sijainti) 9. viestintä (asiakkaille puhutaan sellaista kieltä, jota he ymmärtävät) 10.asiakkaan ymmärtäminen/tunteminen (pyrkimys ymmärtää asiakkaan tarpeet, asiakkaan yksilöllinen kohtelu). (Grönroos 2001, 116; Zeithaml ym. 1990, ) Näistä ulottuvuuksista lähes kaikki liittyvät toiminnalliseen laatuun eli siihen, miten asiakasta palvellaan. Pätevyys liittyy palvelun lopputulokseen eli siihen, mitä asiakas saa, ja uskottavuus on palveluorganisaation imagoon liittyvä ulottuvuus. (Grönroos 2001, 115.) Nämä kymmenen ulottuvuutta on myöhemmässä tutkimuksessa yhdistetty viiteen ryhmään. Pätevyys, kohteliaisuus, uskottavuus ja turvallisuus on yhdistetty

15 15 palveluvarmuudeksi. (Zeithaml ym. 1990, 25.) Grönroos (2001, 117) käyttää palveluvarmuudesta sanaa vakuuttavuus, joka käsittää henkilökunnan osaamisen, kohteliaisuuden ja kyvyn herättää luottamusta ja turvallisuutta. Saavutettavuus, viestintä ja asiakkaan ymmärtäminen muodostavat empatian, joka tarkoittaa eläytymistä asiakkaan tilanteeseen, asiakkaan kohtelemista yksilönä ja empatiaan sisältyy myös aukioloaikojen sopivuus. Palveluympäristö, luotettavuus ja reagointialttius pysyvät ennallaan. (Grönroos 2001, 117; Zeithaml ym. 1990, ) 4 ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN TUTKIMINEN 4.1 Asiakastyytyväisyys Palvelun käyttäjä kokee ensin palvelun ulottuvuuksien laadun ja vasta sen jälkeen syntyy joko tyytyväisyys tai tyytymättömyys laatuun. Kun tiedetään, miten asiakkaat kokevat palvelun ulottuvuuksien laadun, voidaan asiakastyytyväisyystutkimuksilla selvittää, miten tyytyväisiä asiakkaat ovat tiettyyn palveluun. (Grönroos 2001, 99, 123.) Asiakaspalvelun tavoitteena on tyytyväinen asiakas. Tyytyväisyyteen ymmärretään kuuluvan asiakkaan mielihyvän. Asiakas on tyytyväinen, kun hän on saanut vähintään sitä, mitä odottikin tai hänen ongelmansa on tullut ratkaistuksi. (Lehtonen 2002, 62.) Tyytyväisyyden kokemus syntyy palvelun ominaisuuksista ja palvelun käytön seurauksista. Myös asiakkaan yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat tyytyväisyyden muodostumiseen. (Ylikoski 2000, 151, 153.) Asiakastyytyväisyys on keskeinen palvelun laadun mittari. Asiakastyytyväisyystutkimuksilla saadaan tietoja palvelujen käytöstä sekä asiakkaiden mielikuvia ja kokemuksia laadusta. Asiakkailta saadun palautteen perusteella palveluja ja niiden laatua pystytään kehittämään. Asiakaspalautetta voidaan hankkia eri tavoin esimerkiksi haastattelujen tai erilaisten kyselyjen avulla. (Kuntaliitto 1998b, 17.) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman mukaan sys-

16 16 temaattinen asiakastyytyväisyyden seuranta on yksi keino parantaa asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen (Sosiaalija terveysministeriö 2008, 39 40). 4.2 Aiempia terveydenhuollon asiakastyytyväisyystutkimuksia Terveyspalvelujen laatua koskevia tutkimuksia löytyy paljon. Hakala (1997) on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut Tampereen kaupungin läntisen alueen terveysasemien sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottotoiminnan palvelujen laatua asiakkaan näkökulmasta. Tutkimuksessa on selvitetty millainen on vastaanoton palvelun tekninen ja toiminnallinen laatu sekä palvelun organisaatiokuva. Lisäksi on selvitetty millaiseksi vastaanoton kokonaislaatu muodostuu asiakkaiden arvioimana. Tutkimus suoritettiin kyselynä. Aineiston koko oli 250 lomaketta. Asiakkaat arvioivat teknisen laadun hyväksi. Toiminnallisen laadun osalta ongelmia aiheuttivat pitkät odotusajat lääkärin vastaanotolle, riittämättömät hoitoohjeet sekä asiakkaiden vähäiset mahdollisuudet osallistua oman hoitonsa suunnitteluun. Kyselyyn vastanneista 66 prosenttia piti terveysasemien organisaatiokuvaa hyvänä tai kiitettävänä, ja 86 prosenttia arvioi palvelun kokonaislaadun hyväksi tai kiitettäväksi. Virta (2004) on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut kahden terveysaseman poliklinikkatoiminnan laatua asiakastyytyväisyyskyselyillä. Kyselyt suoritettiin viiden päivän mittaisina vuosina 2002 ja Aineiston koko oli 257 vastauslomaketta. Kyselyllä selvitettiin asiakkaiden käsityksiä ja mielipiteitä poliklinikkapalvelujen nykytasosta, tilojen toimivuudesta sekä viihtyisyydestä palvelujen kehittämistä ja jatkuvaa seurantaa varten. Tutkimuksen perusteella lähes kaikki vastaajat olivat arvostaneet terveysasemien palvelua. Suurin osa vastaajista oli myös kokenut palvelut hyviksi. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi oli todettu henkilöstön pysyvyyden turvaaminen, puhelinpalvelun kehittäminen ja poliklinikoiden viihtyvyyden ja toimivuuden parantaminen. Elomaan, Kolehmaisen ja Niemeläisen (2005) opinnäytetyössä on tutkittu asiakkaan kokemaa palvelun laatua Pohjois-Karjalan laboratorioliikelaitoksen näyt-

17 17 teenottokeskuksissa. Palvelun laatua selvitettiin palveluiden saavutettavuuden ja palveluvarmuuden kannalta. Tutkimuksessa selvitettiin myös asiakkaiden kehittämisideoita ja toiveita muista terveyspalveluista näytteenottokeskuksissa. Tutkimus suoritettiin puolistrukturoidulla kyselylomakkeella. Aineiston koko oli 443 vastauslomaketta. Tutkimuksen mukaan asiakkaat kokivat palvelun saavutettavuuden ja palveluvarmuuden melko hyväksi. Henkilökunnan antama palvelu koettiin myönteisenä. Yhtenä uutena terveyspalveluna näytteenottokeskuksiin toivottiin verenpaineenmittausta. Heikkinen ja Hyvönen (2005) ovat opinnäytetyössään tutkineet asiakastyytyväisyyttä yksityisen lääkärikeskuksen ja terveyskeskuksen laboratorioissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää laboratorioiden asiakkaiden tyytyväisyyttä laboratoriopalveluihin. Tutkimuksessa selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyys laboratorion palveluympäristöön eli odotus- ja näytteenottotiloihin, henkilökuntaan sekä asiakkaiden kokonaistyytyväisyys saamiinsa laboratoriopalveluihin. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella. Aineiston koko oli 89 lomaketta. Tutkimuksen perusteella asiakkaat olivat tyytyväisiä henkilökunnalta saamiinsa palveluihin. Vastaajien mielestä henkilökunta oli ystävällistä, ammattitaitoista, kohteliasta, tehokasta ja palveluhenkistä molemmissa paikoissa. Tyytymättömyyttä esiintyi tietosuojaan sekä ilmoittautumisessa että näytteenottotiloissa. Tyytymättömyyttä esiintyi myös näytteenottotilojen viihtyvyyteen ja rauhallisuuteen. Vastaajat toivoivat molemmissa paikoissa kirjallisia valmistautumisohjeita laboratoriotutkimuksiin suullisten ohjeiden lisäksi. Tutkimuksen mukaan asiakkaat ovat yhtä tyytyväisiä saamaansa kokonaispalveluun molemmissa paikoissa. Parkkila (2006) on pro gradu -tutkielmassaan selvittänyt asiakkaiden kokemuksia kliinisen laboratorion verinäytteenoton palvelun laadusta. Tutkimus on suoritettu kyselynä erään suomalaisen kaupungin terveysasemien laboratorioiden asiakkaille. Palvelun laatua on tutkimuksessa tarkasteltu henkilöstön toimintana, asiakkaan osallisuutena palvelussa ja hoitoympäristön mukavuutena. Henkilöstön toiminta koettiin verinäytteenotossa hyvin ammattitaitoiseksi ja verinäytteenottoaika tarpeeksi pitkäksi. Parhaiten henkilökunnan toimintatavoista toteutuivat asiakkaiden mielestä asiallisuus, ystävällisyys ja turvallisuus. Huonoimmin toteutuivat rauhallisuus, läheisyys ja kunnioitettavuus. Asiakkaan saama

18 18 hyvä etukäteistieto verinäytteistä ja tieto miksi niitä otettiin, lisäsi asiakkaiden hallinnan tunnetta. Asiakkaat kokivat, että heistä pidettiin hyvää huolta, mutta asiakkaan pelkoa ja jännitystä ei aina otettu huomioon. Noin puolet vastanneista koki laboratorioiden odotustilat hyvin tai erittäin hyvin viihtyisiksi. Kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi palvelun kokonaisarvosanaksi joko yhdeksän tai kymmenen. Häkkinen (2007) on opinnäytetyössään selvittänyt asiakkaiden näkemyksiä palvelun laadusta Keski-Suomen keskussairaalan sisätautien poliklinikalla. Tutkimuksessa on selvitetty, millaisena asiakkaat kokevat sisätautipoliklinikan palvelun ja hoidon laadun, millaista palvelua he saavat henkilökunnalta sekä millaisena he kokevat vuorovaikutuksen lääkärin ja sairaanhoitajan kanssa. Lisäksi tutkimuksessa on selvitetty vastaanotolle pääsyn helppoutta sekä sitä, millaiseksi asiakkaat arvioivat sisätautipoliklinikan toimivuuden. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella. Vastauksia saatiin 99 kappaletta. Tutkimuksen mukaan vastaajat olivat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä sisätautipoliklinikan palvelun laatuun. Erityisesti vastaajat olivat tyytyväisiä vuorovaikutuksen laatuun, vastaanottoajan riittävyyteen, henkilökunnan käytökseen ja ammattitaitoon, asiakkaan yksityisyyden kunnioittamiseen sekä asiakkaiden saamaan kohteluun. Tyytymättömiä oltiin vastaanottojen aikataulujen pettämiseen sekä poliklinikan ulkoisiin olosuhteisiin. Asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa hoitoaan koskeviin päätöksiin koettiin vähäiseksi. Yli puolet vastaajista koki käynnin vastanneen positiivisesti heidän odotuksiaan. Niemelän (2008) opinnäytetyössä on tutkittu Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen tunnettavuutta ja palvelun laatua asiakkaiden arvioimana. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää mittari näiden asioiden jatkuvaan mittaamiseen. Tutkimus oli suoritettu poikkileikkaustutkimuksena, ja kohderyhmänä oli neljän klinikan kaikki tiettynä aikana asioineet asiakkaat. Kyseessä oli kokonaistutkimus, ja aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella. Aineiston kooksi oli saatu 227 lomaketta. Tutkimuksen mukaan vastaajat olivat tyytyväisiä palveluun. Kaikkein tyytyväisimpiä oltiin henkilökunnan ammattitaitoon ja ystävällisyyteen. Vähiten tyytyväisiä oltiin yhteystietojen saatavuuteen ja klinikan tiloihin.

19 19 5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT Tutkimuksen toimeksiantajana (liite 1) oli Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymään (ISLAB) kuuluva Savonlinnan aluelaboratorio. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaiseksi Savonlinnan aluelaboratorion keskussairaalan näytteenottopisteen ulkoiset asiakkaat kokevat näytteenottopisteen palvelun laadun, kuinka tyytyväisiä he ovat saamaansa palveluun ja mitä laatu-ulottuvuuksia he pitävät tärkeimpinä. Lisäksi pyydettiin asiakkailta mahdollisia kehittämisehdotuksia näytteenottopisteen palveluun. Laboratorion tiloissa tehtiin remontti kesän 2007 aikana, ja laboratorio aloitti toimintansa uusituissa tiloissa syksyllä Laboratorion osastonhoitajan mielestä asiakastyytyväisyystutkimukselle oli tarvetta, kun uudet tilat oli otettu käyttöön. Savonlinnan keskussairaalan laboratorion näytteenoton palvelun laatua on tutkittu aiemmin henkilökunnan toimesta pienimuotoisella tutkimuksella (Mielikäinen & Oikarinen 1997). Aiemmassa tutkimuksessa on käytetty Zeithamlin ym. (1990, 21 22) alkuperäistä kymmentä laatu-ulottuvuutta (luotettavuus, palveluhalukkuus eli reagointialttius, pätevyys, saavutettavuus, ystävällisyys eli kohteliaisuus, viestintäkyky eli viestintä, uskottavuus, turvallisuus, asiakkaan ymmärtäminen ja palveluympäristö) tutkittaessa, mitkä näistä ulottuvuuksista asiakkaat kokevat tärkeimmiksi. Toimeksiantaja halusi, että myös tässä tutkimuksessa selvitettiin, mitkä näistä ulottuvuuksista koetaan tärkeimmiksi. Asiakkaiden kokemaa palvelun laatua kuvaamaan käytettiin tässä tutkimuksessa Zeithamlin ym. (1990, 25 26) viittä laatu-ulottuvuutta: palveluympäristö, luotettavuus, reagointialttius, palveluvarmuus ja empatia, koska ne pitävät sisällään alkuperäiset laatu-ulottuvuudet. TUTKIMUSONGELMAT: 1. Millaiseksi asiakkaat kokevat palvelun laadun laboratorion näytteenottopisteessä? 2. Kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat näytteenottopisteen palveluun?

20 20 3. Mitkä laatu-ulottuvuudet asiakkaat kokevat tärkeimmiksi? 4. Asiakkaiden kehittämisehdotukset näytteenottopisteen palveluun? 6 AINEISTO JA MENETELMÄT 6.1 Tutkimusmenetelmä Tutkimus oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus (Heikkilä 2001, 16). Se toteutettiin kyselynä, joten kyseessä oli survey-tutkimus, joka tarkoittaa, että aineisto kerättiin standardoidusti eli tutkittavaa asiaa kysyttiin kaikilta vastaajilta samalla tavalla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006, 182). Kyselytutkimus valittiin, koska sen etuja ovat mahdollisuus saada tutkimukseen paljon henkilöitä, mahdollisuus kysyä monia asioita, kyselyn suhteellinen halpuus ja vastaajan pysyminen anonyyminä (Hirsjärvi ym. 2006, 184; Salmela 1997, 81). Etuna on myös tulosten tilastollisen käsittelyn helppous (Heikkilä 2005, 51). 6.2 Tutkittavat Tutkimuksen perusjoukkona olivat kaikki Savonlinnan keskussairaalan näytteenottopisteen ulkoiset asiakkaat eli asiakkaat, jotka olivat saaneet lähetteen laboratoriotutkimuksiin ja tulivat näytteenottopisteeseen. Kaikkia näytteenottopisteessä käyviä asiakkaita oli mahdotonta tavoittaa, joten perusjoukosta suoritettiin otanta. Otoksen tulee olla sitä suurempi, mitä heterogeenisempi eli vaihtelevampi perusjoukko on ja vastata perusjoukkoa niiltä ominaisuuksilta, joita tutkitaan (Heikkilä 2005, 34, 42). Koska jokaisella perusjoukkoon kuuluvalla henkilöllä ei ollut mahdollisuutta tulla valituksi tutkimukseen, kyseessä oli näyte. Näytteessä on vaarana, etteivät saadut tulokset välttämättä päde koko perusjoukkoon (Routio 2007). Näytteestä pitäisi pyrkiä saamaan mahdollisimman

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista Jaana Kaasinen Opinnäytetyö lokakuu 2012 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus Terhi Kukkula SINÄ PÄÄTÄT - ME MAHDOLLISTAMME Asiakaslähtöisyys kehitysvammatyöntekijän näkökulmasta Opinnäytetyö 2010

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Katri Niskala, Jari Tuukkanen

Katri Niskala, Jari Tuukkanen Katri Niskala, Jari Tuukkanen Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen 1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen Erika Tarvainen Liiketalouden koulutusohjelma Laurea Kerava 13.11.2014 2(42) Sisällys 1 Johdanto... 3

Lisätiedot