SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS"

Transkriptio

1 Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Sari Ahlqvist Koulutusohjelma ja suuntautuminen Palveluiden tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Nimeke Susiniemen leirikeskuksen asiakastyytyväisyystutkimus Tiivistelmä Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää Susiniemen leirikeskuksen asiakastyytyväisyys. Tyytyväisyys selvitettiin vuosina 2005 ja 2006 asiakaskyselyiden avulla. Tämän lisäksi kehitettiin kyselylomake, jolla mitataan tyytyväisyyttä tulevaisuudessa. Leirikeskus on osa Mikkelin seurakuntayhtymän toimintaa ja se on ollut toiminnassa vuodesta Susiniemen leirikeskus sijaitsee n. 20 km Mikkelin keskustasta, Puulan rannalla. Sen toiminta on suunnattu kaikille. Asiakastyytyväisyyden tutkiminen katsottiin aiheelliseksi, koska sellaista ei ole aikaisemmin tehty. Haluttiin tietää asiakkaiden mielipiteitä leirikeskuksen majoitus- ja ruokapalveluista. Ensimmäinen kysely tehtiin kesä- marraskuun aikana ja toinen kesäelokuun aikana. Vuoden 2005 kysely oli esitestaus, josta saatiin 382 vastausta. Näistä analysoitiin 366 vastausta. Vuoden 2006 kyselyä varten kehitin uuden kyselylomakkeen. Tästä kyselystä saatiin 390 vastausta. Näistä tehtiin 100 kpl:n otos. molemmissa kyselyissä vastaajien määrä oli suuri. Yhteensä analysoitiin 482 vastauslomaketta. Opinnäytetyön teoriaosuudessa kerrotaan asiakaslähtöisyydestä, asiakastyytyväisyydestä ja sen mittaamisesta. Kerrotaan myös nonprofit-organisaatioista ja miten niissä ilmenee asiakaslähtöisyys. Näiden keskeisinä lähdekirjallisuuksina olivat Pirjo Vuokon teokset Asiakaslähtöisyys kirkossa, mitä se on ja onko sitä (1996) sekä Nonprofit-organisaatioiden markkinointi (2004). Kyselytutkimusten tuloksista voitiin päätellä, että asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä majoitus- ja ruokapalveluihin. Ruokapalveluiden todettiin olevan viihtyisä ja ruoan hyvää ja mukavasti esillä. Myöskään se, että joillekin asiakkaille oli tutkimusajankohtana tullut vastaan samoja ruokia, ei haitannut. Näin koska ruoan todettiin olevan aina hyvää ja makoisaa. Majoituspalveluista todettiin, että ennakko- odotukset olivat hävinneet, koska majoituspalvelu olikin parempi. Henkilöstön palvelualttiuteen oltiin erityisen tyytyväisiä. Todettiin, että he olivat aina mukavia ja iloisia. Kaiken kaikkiaan asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä majoitus- ja ruokapalveluihin. Varsinaisesti mitään kehitettävää palveluissa ei kyselyjen perusteella ilmennyt. Tulosten avulla sekä Susiniemen henkilöstön mielipiteitä kuunnellen kehitettiin lopullinen kyselylomake, jolla mitataan jatkossa asiakastyytyväisyyttä. Lomake tulee käyttöön jo kuluvana kesänä Asiasanat (avainsanat) asiakaslähtöisyys, asiakastyytyväisyys, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, kyselytutkimus Sivumäärä Kieli URN URN:NBN:fi:mamk-opinn s. + liitt. 5s. suomi Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Päivi Lahikainen Opinnäytetyön toimeksiantaja Susiniemen leirikeskus

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis May 25, 2007 Author(s) Sari Ahlqvist Degree programme and option Hospitality Management Catering and Institutional Management Name of the bachelor's thesis Customer satisfaction at Susiniemi s Camping Center Abstract The aim of this diploma work was to research customer satisfaction at Susiniemi s Camping Center. A customer satisfaction survey was conducted in 2005 and 2006 with a customer inquiry. A new inquiry form was also developed as a part of this work. The Camping Center is the one part of Mikkeli s congregation. It s been functioning since Susiniemi is about 20 kilometres from Mikkeli nearby Lake Puula. Susiniemi s Camping Center activities are planned for everyone. Inquiring about customer service became important because nobody had done it before. What customers thought of the accommodation- and catering services was the desired outcome of the inquiry. The first inquiry was made from June to November. The second inquiry was made from June to August. The first inquiry was pre-test and 382 customers responded. Of these 366 inquiry forms were analysed. A new form was made, which was used for the second inquiry. In that inquiry 390 customers responded. Of these, 100 inquiry forms were analysed. Both inquiries had large response rates. In all 482 inquiry forms were analysed. The theoretical part of the diploma work handled customer- oriented organisations and how to research customer satisfaction. Also nonprofit- organisations and customers- oriented organisations were looked at. The main sources for the theoretical part were Pirjo Vuokko s books titled; Asiakaslähtöisyys kirkossa, mitä se on ja onko sitä (1996) and Nonprofit- organisaatioiden markkinointi (2004). According to the results of the survey the customers were very pleased with the accommodation- and catering services. Catering services was noted to be enjoyable. It was also noted that food was very good and it s been always put very nicely on the table. In accommodation services it was noted that customers assumptions were changed because accommodations were better than customers thought. Personnel were noted to be very service-minded and always had a smile on their face. Overall customers were pleased with the accommodation- and catering services. The results didn t reveal any areas that needed concrete development. By means of the results and with Susiniemi s personnel the final inquiry form was developed which will be used to by Susiniemi s personnel in the future. Subject headings, (keywords) customer-oriented, customer satisfaction, nonprofit- organizations, inquiry research Pages Language URN 42pgs. + app. 5pgs. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Päivi Lahikainen Bachelor s thesis assigned by Susiniemen leirikeskus

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO ASIAKASLÄHTÖISYYDESTÄ ASIAKASTYYTYVÄISYYTEEN Asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöinen organisaatio Asiakaslähtöisen organisaation ja ei- asiakaslähtöisen organisaation erot Asiakaslähtöisyys nonprofit- organisaatioissa Suomen luterilainen kirkko nonprofit- organisaationa Leirikeskus Susiniemen nonprofit -toiminta ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA SEN MITTAAMINEN Asiakastyytyväisyyden muodostuminen Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaminen Asiakastyytyväisyyden tutkiminen ja sen tavoitteet ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SUSINIEMEN PALVELUIHIN Leirikeskus Susiniemi Tutkimuksen tavoitteet ja tausta Tutkimusmenetelmät Otanta Ositettu otanta Webropol- sovellusohjelma Aineiston keruu ja käsittely Asiakastyytyväisyys vuonna Asiakkaiden aikaisemmat käynnit Susiniemessä Tyytyväisyys ruokapalveluihin Tyytyväisyys majoituspalveluihin Asiakastyytyväisyys vuonna Tyytyväisyys Susiniemen miljööseen Tyytyväisyys vastaanottoon ja asiakaspalveluun Tyytyväisyys ruokapalveluihin Tyytyväisyys majoituspalveluihin Kyselylomakkeen toimivuus Tutkimuksen luotettavuus KYSELYLOMAKKEEN LAATIMINEN SUSINIEMEEN Kyselylomakkeen laatimisprosessi... 33

5 2 5.2 Lopullinen kyselylomake LOPUKSI LÄHTEET LIITTEET

6 3 1 JOHDANTO Opinnäytetyöni aiheena on asiakastyytyväisyystutkimus sekä kyselylomakkeen kehittäminen, jonka tein Mikkelin seurakuntayhtymän leirikeskus Susiniemen käyttöön. Leirikeskus on toiminut vasta vuodesta 2004, joten aikaisempaa asiakastyytyväisyystutkimusta sinne ei ole tehty. Henkilöstö oli innostunut saamaan tutkimustuloksia leirikeskuksen asiakastyytyväisyydestä. Työn tavoitteena oli selvittää Susiniemen asiakkaiden tyytyväisyyttä ja odotuksia majoitus- ja ruokapalveluista. Tämän opinnäytetyön perustana on asiakaskyselylomake, joka tehtiin oppilastyönä keväällä Kyseinen kysely oli suppea, koska sillä haluttiin kartoittaa uusitun leirikeskuksen majoituksen ja ruokapalvelun toimivuutta lyhyesti. Kyselylomaketta jaettiin asiakkaille kesäkuun puolesta välistä marraskuun loppuun vuonna 2005 kaikkiaan 13 eri tilaisuudessa. Vastauksia saatiin 382 kappaletta joista 366 otettiin mukaan analysoitavaksi. Loput 16 jätettiin analysoinnista pois, koska niiden vastaukset olivat irtopaperille vapaasti muotoiltuja mielipiteitä englanniksi, ei varsinaiselle kyselylomakkeelle. Näiden vastausten perusteella kehitin uuden laajemman kyselylomakkeen keväällä Lomaketta testattiin Susiniemessä kesä- elokuussa Vastauksia tuli yhteensä 390 eli seitsemän vastausta enemmän kuin ensimmäisessä kyselyssä (382). Vastauksia purkaessa käytin otantaa. Otoksen kooksi määrittelin 100, koska pidin sitä riittävän laajana, jotta tuloksia voitaisiin verrata aikaisemman kyselyn tuloksiin. Analysoin vuoden 2005 kyselyn Excel taulukkolaskentaohjelmalla ja vuoden 2006 kyselyn analysoinnissa käytin Webropol -internet sovellusta. Molemmissa kyselyissä vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä sekä ruoka- että majoituspalveluihin. Ruokaa koskevat kysymykset kyselyissä saivat paljon positiivisia vastauksia. Niistä mainittakoon, että vaikka joitakin ruokia oli tullut vastaan useamman kerran, ei niitä haluttu vaihtaa tai muuttaa, koska ne olivat niin hyviä. Huomioon otettavaa on se, että jos tilat eivät olleet sitä mitä odotettiin, olivatkin ne parempia kuin odotettiin. Yllättävää oli se, että negatiivisia vastauksia ei ollut juuri lainkaan ja kun

7 4 niitä tuli vastaan olivat ne lähinnä vain toiveita jostakin paremmasta. Kuten esim. olisi hyvä, jos huoneissa olisi tv tai aamupala voisi olla monipuolisempi tai ainakin enemmän hedelmiä. Vuosien 2005 ja 2006 kyselytutkimusten tulosten ja Susiniemen henkilöstön mielipiteitä kuunnellen kehitin lopullisen kyselylomakkeen. Se toimitettiin sähköisessä muodossa Susiniemen emännälle, Tarja-Riitta Miettiselle. Jolloin hän pystyy sitä muokkaamaan sopivaksi kulloistakin käyttöä varten. Oli mielenkiintoista selvittää, miten leirikeskus oli vastannut asiakkaiden odotuksia sekä miten asiakastyytyväisyys oli toteutunut. Opinnäytetyöni teoreettisena näkökulmana on asiakaslähtöisyys ja asiakastyytyväisyys. Selvitän, mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa, mitä se sisältää ja miten se ilmenee. Selvitän myös, millainen on asiakaslähtöinen organisaatio ja miten asiakaslähtöisyys ilmenee voittoa tavoittelemattomissa (non-profit) organisaatioissa. Käsitettä asiakastyytyväisyys avataan siten, että kerrotaan, kuinka se muodostuu, miten siihen vaikutetaan sekä miten sitä tutkitaan ja ylläpidetään. 2 ASIAKASLÄHTÖISYYDESTÄ ASIAKASTYYTYVÄISYYTEEN 2.1 Asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöisessä ajattelussa painotetaan sitä, että lähtökohtana ei ole se, mitä halutaan myydä, vaan se mitä asiakas tarvitsee tai saattaa tarvita. Organisaation menestyminen perustuu siihen, miten hyvin se pystyy määrittelemään kohderyhmien tarpeet ja halut sekä tyydyttämään ne kehittämällä toimintaa, tuotteita, palveluja sekä viestintää. (Vuokko 1996, 48.) Toisaalta asiakaslähtöisyys ei tarkoita vain sitä, mikä on asiakkaan merkitys organisaatiolle, vaan myös sitä että asiakaslähtöisyyden ajattelua tulisi käyttää kaikissa sidosryhmissä. Toisin sanoen asiakaslähtöinen organisaatio ottaa huomioon kaikkien

8 sidosryhmien tarpeet. (Vuokko 2004, 62.) 5 Susiniemen majoitus- ja ravitsemuspalveluita tarkasteltaessa huomaa, että siellä painotetaan asiakaslähtöistä ajattelua. Tämä ilmenee mm. siten, että he halusivat toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyn, jolla selvitetään asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Asiakastyytyväisyys on keskeinen asia asiakaslähtöisessä ajattelussa. Samoin se on tekijä, jonka tulisi motivoida organisaatiota omaksumaan tämä ajattelutapa. Asiakaslähtöinen ajattelu voi olla organisaatiolle sekä kilpailuetu että menestystekijä. (Vuokko 1996, 58.) Menestystekijä se on siksi, että asiakastyytyväisyyden uskotaan vaikuttavan organisaation tuloihin ja kilpailuetu mm. siksi, että organisaatiolla on tyytyväisiä asiakkaita, jotka tulevat asiakkaiksi uudelleenkin. Täydellisen tyytyväisyyden tuottaminen jokaiselle asiakkaalle on utopistinen ajatus. Kaikessa toiminnassa voi ilmetä puutteita tai tapahtua virheitä. Asiakaslähtöisyys ilmenee organisaatiossa myös siinä miten se reagoi epäonnistumisiinsa tai negatiiviseen palautteeseen: peittelemällä virheet tai korvaamalla ne asiakkaalle positiivisella tavalla. Joskus organisaatio pystyy tuottamaan asiakkailleen suurempia elämyksiä hoitamalla epäonnistumisiaan kuin normaalitoiminnallaan. (Vuokko 1996, 58.) Van der Hartin (1990) mukaan jos alalta, mitä organisaatio harjoittaa, puuttuu kilpailu, ei asiakaslähtöistä ajattelua koeta välttämättömäksi. Monien valtion ja kunnan tarjoamien palveluiden osaksi on tullut tällainen tilanne, koska niillä on ollut monopoliasema. Asiakaslähtöisyyttä ymmärretään ja korostetaan, koska nykyään valtion ja kunnan tarjoamien palveluiden rinnalle on tullut muitakin palveluntarjoajia, sekä erityisesti tulosvastuullisuutta. (Vuokko 1996, 58.) Asiakaslähtöisyyden tulisi olla kaikkien organisaatiossa työskentelevien yhteinen tavoite, jonka saavuttamiseen tarvitaan yhteistyötä. Sen tulisi luoda työlle mielekkyys ja tarkoitus siten, että jokainen voisi nähdä oman työpanoksensa merkityksen organisaation kokonaistuloksessa. Asiakaslähtöisyydellä voidaan vaikuttaa siis organisaation me-henkeen, sitoutumiseen ja työtyytyväisyyteen. Myös näiden kautta voidaan vaikuttaa organisaation tuloksellisuuteen. (Vuokko 1996, 59.) Asiakastyytyväisyys on seu-

9 rausta asiakaslähtöisestä ajattelusta. Asiakaslähtöisyydestä käytetään myös nimitystä asiakaskeskeisyys. Jäljempänä käytetään nimitystä asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöinen organisaatio Organisaatio voi olla asiakaslähtöinen vain, jos se ymmärtää asiakkaidensa tarpeet ja ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Näiden tekijöiden tuntemusta pidetäänkin yhtenä asiakaslähtöisyyden toteutumisen edellytyksenä. Tietoa tarvitaan sekä nykyisistä että tulevista tarpeista. (Ylikoski 1999, 38.) Tärkeää on että koko organisaatio ottaa vastuun asiakkaiden tarpeista ja että niitä koskevaan informaatioon reagoidaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asiakkaiden jokainen toive huomioitaisiin ja unohdettaisiin organisaation omat tavoitteet. Tarkoituksena on, että palvelutarjonta ja toimintatavat suhteutetaan asiakkaiden tarpeisiin organisaation sisäisten ja ulkoisten tekijöiden puitteissa.(ylikoski 1999, 39.) Asiakaslähtöisyys edellyttää myös toimintojen ja osastojen koordinoituja päätöksiä sekä päätöksiin sitoutumista. Koko henkilöstön ottaessa vastuun asiakkaan tyytyväisyydestä ilmenee asiakaslähtöisyys organisaation kaikissa toiminnoissa, ei yksittäisinä toimintoina. (Ylikoski 1999, 39.) Organisaation tulee valita ne keinot, joilla se parhaiten hyödyntää omaa osaamistaan ja resurssejaan samalla tyydyttäen asiakkaiden tarpeet. Kustannukset, joita aiheutuu asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisestä, tulee tiedostaa. (Ylikoski 1999, 39.) Esimerkiksi ravintolassa halutaan palvella asiakkaita nopeammin ja joustavammin, jolloin palkataan lisää henkilökuntaa. Tämä tuo mm. palkkakustannuksia, jotka tulee ottaa huomioon. Kotlerin (1982) mukaan asiakaslähtöisen ajattelun uskotaan tuovan kilpailuetuja ja menestystä markkinoilla. Asiakaslähtöisyys tuottaa organisaatiolle voittoa luomalla tyytyväisiä asiakkaita Näin tapahtuu kun tuote on suunniteltu asiakkaiden tarpeiden mukaan jolloin tuote myy itse itsensä. Tämä vaatii kuitenkin asiakkaiden tuntemista ja ymmärtämistä. Tyytyväiset asiakkaat ostavat ja tulevat uudelleen sekä tuovat mukanaan muita asiakkaita. (Vuokko 1996, 57.)

10 7 Kuten Vuokko (1996, 50) teoksessaan mainitsee, pitäisi saada aikaan sellainen tarjonta, jota kohderyhmät tarvitsevat ja jota kukaan muu ei pysty niille tarjoamaan. Tavoitteena ei ole siis se, että kehitettäisiin enemmän toimintaa tai saataisiin ihmisiä osallistumaan enemmän tilaisuuksiin, vaan tarkoituksena on miettiä miten organisaation toimintaa voitaisiin kehittää kohtaamaan sen asiakkaiden tarpeet. Susiniemen leirikeskus ei tuota palveluja voittomielessä. Asiakkaille tarjotaan sitä, mitä he haluavat esim. hiljaisuutta haluaville hiljaisuuden riitti, tytöille tyttöleirejä, rippikoulujen isosille isoiskoulutusta jne. Nämä ovat kaikki suunniteltu asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kaikesta päätellen Susiniemessä on onnistuttu tilaisuuksien järjestämisessä, koska tilaisuuksiin on tulijoita. Tämä puoltaa myös sitä, että siellä ollaan asiakaslähtöisiä. 2.3 Asiakaslähtöisen organisaation ja ei- asiakaslähtöisen organisaation erot Organisaatiossa, joka on täysin asiakaslähtöinen, asiakkaat tuntevat organisaation omakseen. He tuntevat, että heidän tyytyväisyytensä eteen nähdään vaivaa ja he saattavat jopa tuntea samanhenkisyyttä organisaation kanssa. Jos organisaation ja sen asiakkaiden välinen suhde on hyvin toimiva ja kiinteä, antaa se mahdollisuuden jatkuvaan informaation kulkuun osapuolten välillä. Vastaavasti asiakkaalle syntyy helpommin käsitys organisaation periaatteista ja toiminnan rajoista. Täysin asiakaslähtöinen organisaatio kerää asiakkailtaan palautetta; niin valituksia kuin ideoitakin. Silloin tällöin kerätään myös tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä. Asiakaslähtöinen henkilöstö on tärkeä edellytys organisaation asiakaslähtöisyydelle. Olennaista on, miten henkilöstö toimii ja ajattelee, riippumatta jokaisen omasta asemasta ja toimenkuvasta. Asiakaslähtöisyyteen sitoutunut henkilöstö voi halutessaan esimerkiksi toteuttaa jatkuvaa kuuntelua. (Vuokko 1996, ) Kuuntelulla ja suullisella kyselyllä saadaan palautetta heti. Tyypillistä ei-asiakaslähtöiselle organisaatiolle on, ettei se selvitä asiakaskuntansa tarpeita. Ei kysele, tutki eikä kartoita eikä kerää henkilöstöltä tietoa asiakaskontakteissa saaduista käsityksistä ja tulleista palautteista. Se ei rohkaise asiakkaitaan kertomaan mielipiteitään, ideoitaan tai antamaan palautetta. Yleisestikään tällaisessa organisaatiossa ei olla kiinnostuneita ulkoapäin tulevista ongelmista tai ideoista. (Vuokko 1996, 64.)

11 8 Susiniemen leirikeskuksessa on rohkaistu asiakkaita kertomaan mielipiteitään mm. suoritettujen kahden kyselyn avulla. Henkilöstö on siis kiinnostunut tietämään mitä asiakkaat ajattelevat ruoka- ja majoituspalveluista. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulevaisuuskin on turvattu, koska kehitelty lomake on jo käytössä ja sitä muokataan tarpeen tullen. 2.4 Asiakaslähtöisyys nonprofit- organisaatioissa Nonprofit-organisaation nimitys tulee siitä, että organisaation ensijaisena tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Yleensä näissä organisaatiossa painotetaan missiota eli tehtävää. Nonprofit-organisaatioissa on tärkeää, minkä vuoksi ja mille kohderyhmälle toimintaa harjoitetaan. (Vuokko 2004, 16.) Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden tavoitteena ei ole voiton saavuttaminen ja tuottaminen. Tällaisia organisaatioita ovat mm. monet julkiset palvelut, yhdistykset, järjestöt sekä monenlaiset sosiaalista toimintaa harjoittavat organisaatiot. (Ylikoski 1999, 70). Asiakaslähtöisyydellä on merkitystä myös nonprofit-organisaatioille. Sen avulla pyritään takamaan organisaatiolle riittävä jäsenmäärä ja taloudellinen tuki. Jos kirkko toimii asiakaskuntansa tarpeiden ja ominaisuuksien pohjalta, tulisi tämän näkyä jäsenistön määrän lisäyksenä. (Vuokko 1996, 59.) Kaikissa organisaatioissa on sidosryhmiä. Näillä tarkoitetaan niitä henkilöitä tai organisaatioita, joiden tarpeet tulee täyttää. Sidosryhmät haluavat tietää organisaation toiminnasta ja voivat vaikuttaa sen menestymiseen. Sidosryhmiä ovat mm. asiakkaat, rahoittajat sekä oma henkilöstö. (Ylikoski 1999, 70.) Toisaalta Åbergin (1996, ) mukaan sana sidosryhmä on huono ilmaisu. Yleensä ei haluta olla sidoksissa mihinkään tahoon. Hänen mielestään olisi parempi puhua yhteistyöryhmistä tai kohderyhmistä. Yhteistyöryhmillä tarkoitetaan ryhmiä, joiden kanssa ollaan työhön liittyvässä yhteistyössä, esim. henkilöstö ja asiakkaat. Kohderyhmillä tarkoitetaan ryhmiä, joihin ei olla yhteydessä työn kautta, mutta jotka ovat tärkeitä työyhteisölle esim. suuri yleisö. Åbergin (1997, 191) mielestä sidosryhmäajattelu sulkee käsitteellisesti pois tärkeitä instansseja, jotka eivät ole vaihdantasuhteessa työyhteisön kanssa, mutta joiden merkitys on kuitenkin suuri. Näitä ovat mm. aktivoitunut kansalaistoiminta, yhden

12 asian liikkeet tai vaikkapa suuri yleisö. Seurakunnan ja kirkon toiminnassa löytyy sekä yhteistyö- että kohderyhmiä. 9 Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden yhteistyö- ja kohderyhmät ovat yleensä vielä laajemmat kuin voittoa havittelevilla. Tämä johtuu niiden toiminnan luonteesta. Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot rahoittavat toimintansa eri tavoin ja periaattein. Edellisten ryhmien kaksi tärkeintä instanssia voittoa tavoittelemattomille organisaatioille ovat voimavarojen antajat (kohderyhmästä) sekä asiakkaat (yhteistyöryhmästä), joille palveluja tuotetaan. Voimavarojen antajia ovat kaikki veronmaksajat sekä erilaiset lahjoittajat, toimintaan osallistuvat vapaaehtoistyöntekijät sekä muilla tavoin toimintaa tukevat henkilöt ja organisaatiot. (Ylikoski 1999, ) Nonprofit-organisaatiolle muut päämäärät kuin tuloksen laskeminen rahassa ovat tärkeitä. Näihin päämääriin voidaan vaikuttaa työntekijöiden sitoutumisen kautta; esimerkiksi, kun asiakaslähtöinen ajattelu kirkossa lisää seurakuntalaisten aktiivisuutta kirkkoa kohtaan, lisää se samalla kirkon työntekijöiden tyytyväisyyttä, mikä puolestaan lisää heidän työmotivaatiota jne. (Vuokko 1996, ) Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden toimintaa rahoitetaan eri tavoin Esimerkiksi seurakuntien toimintaa rahoitetaan mm. kirkollisveroin ja erilaisin kansalaisilta saaduin lahjoituksin ja kolehtikeräyksin. Kun taas julkinen sektori, kuten esim. terveydenhuolto, poliisi ja koulut, saavat varansa julkisista varoista, kuten veroista. Erilaiset yhdistykset ja järjestöt rahoittavat toimintansa osin jäsenmaksuin. (Ylikoski 1999, ) Nonprofit-organisaatiot ovat kuitenkin tulosvastuullisia, sillä niiden tulee hoitaa tietyn asiakaskunnan tarpeet, esim. hengelliset tarpeet tai terveydenhuollon puolella tietty määrä potilaita tai oppilaitoksissa tuottaa tietty määrä tutkintoja. (Vuokko 1996, 39) Suomen luterilainen kirkko nonprofit- organisaationa Suomen luterilaista kirkkoa tulee tarkastella nonprofit- organisaationa, koska sen ei tarvitse omilla tuloillaan kattaa kaikkia toiminnastaan aiheutuvia kustannuksia. Ta-

13 10 loudellisen voiton tuottaminen ei ole toiminnan ja strategioiden perusta; kuitenkin toiminta vaatii samanlaisen yritystoiminnallisen otteen kuin voittoa tavoittelevissakin organisaatioissa. (Vuokko 1996, 39.) Asiakaslähtöisyydestä puhuttaessa mietitään ensin, kuka tai mikä on kyseisen organisaation asiakas. Kirkon piirissä ei yleensä puhuta asiakkaista. Heistä käytetään usein mm. sanoja seurakuntalainen, ihminen, kohderyhmä. Ihmisistä on kuitenkin tullut kirkon asiakkaita vaikka kirkon piirissä asiakas-sanaa vierastetaan (Vuokko 1996, ) Näin koska kirkolta saa palveluja, kun niitä tarvitsee, esim. lapsityöstä lapsille järjestettyjä kerhoja, nuorisotyöstä rippikoulu sekä yleisesti kastejuhlat, vihkijuhlat ja muistotilaisuudet. Vuokon (1996, 43, 88) mukaan kirkon asiakkaita ovat kaikki ne, joiden tarpeisiin kirkko voi vastata. Käytännössä jokainen ihminen voi olla kirkon asiakas niin halutessaan. Laajemmin ajateltuna suuri enemmistö suomalaisista kuuluu kirkkoon. Joten, jokainen joka kirkkoon kuuluu, luetaan asiakkaaksi. Näin ollen kirkon asiakkaiden määrä on noin neljä miljoonaa, vaikka käytännössä läheskään kaikki eivät kirkon palveluita käytä aktiivisesti. Kirkon asiakaskunta on heterogeeninen eli hyvin erilainen joukko ihmisiä erilaisine tarpeineen. Seuraavassa on konkretisoituna kirkon asiakkaita: Nykyisiä, entisiä ja potentiaalisia, aktiivisia ja passiivisia, kirkkoon vahvasti kuuluvia, siihen sitoutuneita sekä siitä vieraantuneita, nuoria, vanhoja, lapsiperheitä, yksinäisiä, työikäisiä ym., henkilöitä, joilla on kaikki asiat kohdallaan ja niitä joilla mikään ei ole kohdallaan Leirikeskus Susiniemen nonprofit -toiminta Nonprofit-organisaatioissa voiton tavoittelu ei ole tärkeää, niin on myös leirikeskus Susiniemessä. Sen palveluista noin 10 % on ulkopuolisten tahojen järjestämiä tapah-

14 11 tumia ja 90 % on kirkon sisäisiä tapahtumia. Sisäisten tapahtumien palvelut ovat seurakunnan palveluja seurakuntalaisille, jolloin eri työmuodot (esim. lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyö) keräävät osallistujilta vain pienen osallistumismaksun, jolla katetaan esim. materiaalikuluja. Ulkopuolisten tilaamat tilaisuudet on hinnoiteltu siten, että kulut peittyvät, voiton tavoittelu ei ole pääasia. (Miettinen 2006.) 3 ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA SEN MITTAAMINEN 3.1 Asiakastyytyväisyyden muodostuminen Asiakastyytyväisyydellä tarkoitetaan asiakkaan positiivista tunnereaktiota palvelukokemukseen (Ylikoski 1999, 109). Asiakastyytyväisyys on sana, josta lähes kaikki yritykset ja organisaatiot puhuvat. Saadakseen tyytyväisiä asiakkaita on yritys tai organisaatio saattanut käydä pitkänkin tien saavuttaakseen asiakastyytyväisyyden. Asiakkaiden ollessa tyytyväisiä ei organisaatio voi kuitenkaan jäädä paikalleen lepäämään vaan sen täytyy edistää omaa toimintaansa koko ajan, jotta asiakkaat pysyvät tyytyväisinä. Käytettyään palvelua asiakas on joko tyytyväinen tai tyytymätön. Asiakkaan tyytyväisyyttä voidaan tarkastella sekä yksittäisten palvelutapahtumien kautta että myös kokonaistyytyväisyytenä. Asiakas voi olla palvelutapahtumaan tyytymätön, mutta silti tyytyväinen organisaation kokonaistoimintaan. Asiakaskeskeinen organisaatio pyrkii toteuttamaan tavoitteensa asiakastyytyväisyyden avulla. Jotta tyytyväisyyteen voidaan vaikuttaa, tarvitaan tietoa siitä, mitkä asiat tekevät asiakkaat tyytyväisiksi. Asiakaslähtöisyys edellyttää siis, että tietoa hankitaan suoraan asiakkaalta itseltään. (Ylikoski 1999,149, 155.) Asiakastyytyväisyyden muodostumisen pääasia on, että asiakas kokee organisaation välittävän ja huolehtivan hänen tarpeistaan. Asiakkaan kohtelu, kuten empatia, avuliaisuus, kyky anteeksipyyntöön sekä asiakkaiden kokeman huonon kohtelun hyvitys, tuovat asiakkaalle hyvän mielen ja tyytyväisyyden tunteen. (Rautiainen & Siiskonen 2001, 126.) Asiakastyytyväisyys muodostuu asiakkaan subjektiivisista kokemuksista ja on näin ollen suurelta osin sidottu nykyhetkeen. Asiakastyytyväisyys onkin saavutettava päivittäin kontakteissa asiakkaan kanssa. (Rope & Pöllänen 1998, 59.)

15 3.2 Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaminen 12 Asiakastyytyväisyyteen vaikutetaan, kun etsitään palvelun konkreettisia ja abstrakteja ominaisuuksia, jotka tuottavat asiakkaalle hyvän olon kokemuksia. Abstraktinen ominaisuus on esimerkiksi asiakaspalvelun korkea taso ja konkreettinen ominaisuus, esimerkiksi hotellihuoneen hyvä varustetaso. (Ylikoski 1999, ) Grönroosin (1998, 67) mukaan palvelut ovat aineettomia ja subjektiivisesti koettuja prosesseja, joissa tuotanto- ja kulutustoimenpiteet tapahtuvat samanaikaisesti. Asiakkaan ja palvelun tarjoajan välillä syntyy vuorovaikutustilanteita. Asiakkaiden kokemalla laadulla on kaksi ilmenemismuotoa: tekninen eli lopputulokseen liittyvä palvelun laatu ja toiminnallinen eli prosessiin (= palvelun toimitus- ja tuotanto prosessi) liittyvä palvelun laatu. Toisin sanoen jos asiakkaan kokema palvelu päättyy esim. riitaan, on koettu palvelu negatiivinen. Mutta jos palvelun koko prosessi on onnistunut, on koettu palvelu positiivinen. Asiakkaiden tyytyväisyyteen vaikuttavat myös palveluun liittyvien tavaroiden laatu, esim. ruoka. Myös edullisella hinnalla voidaan luoda tyytyväisyyttä. Tilannetekijä, kuten asiakkaan kiire, jäävät kuitenkin palveluorganisaation vaikutuksen ulkopuolelle. Koska jokainen asiakas on yksilö, vaikuttavat asiakkaan yksilölliset ominaisuudet tyytyväisyyden muodostumiseen. Tyytyväisyyteen vaikuttaa myös asiakkaan oma panostus saamaansa palveluun verrattuna saamaansa hyötyyn. Asiakkaan omaa panostusta kutsutaan asiakkaan saamaksi lisäarvoksi. (Ylikoski 1999, 153.) Nämä kolme (laatu, tyytyväisyys ja asiakkaan saama arvo) ovat sidoksissa toisiinsa ja vaikuttavat asiakkaan palvelukokemukseen. Vuorovaikutustilanteet henkilöstön kanssa, ympäristö, jossa palvelua tuotetaan, organisaation imago ja palvelusta peritty hinta vaikuttavat palvelukokemukseen eli tuottavat asiakkaalle arvoa, luovat asiakastyytyväisyyttä ja vaikuttavat laatuun. (Ylikoski 1999, 153.) Jos palvelua ei ole suunniteltu hyvin, seuraa laatuongelmia. Asiakkaiden ja palvelun tuottajan mielipiteet palveluista ja niiden toimivuudesta jäävät erilaisiksi. Seurauksena on, että syntyy kuilu odotetun ja koetun palvelun välille. Näin ollen asiakkaan kokeman palvelun laatu heikkenee. Odotettu palvelu riippuu asiakkaan menneistä koke-

16 13 muksista, henkilökohtaisista tarpeista ja suullisesta viestinnästä. Koettu palvelu syntyy sisäisten päätösten ja toimenpiteiden seurauksena. (Grönroos 1998, ) Koettuun palveluun vaikuttaa olennaisesti se, mitä ostajan ja myyjän vuorovaikutuksessa tapahtuu. Asiakkaaseen vaikuttaa selvästi myös tapa, jolla tekninen laatu eli prosessin lopputulos hänelle välitetään, esim. tarjoilijoiden ulkoinen olemus, käyttäytyminen ja tapansa tehdä tehtävänsä ja sanoa sanottavansa tai hotellin saavutettavuus. Kaikki nämä vaikuttavat asiakkaan palvelusta saamaansa käsitykseen. (Grönroos 1998, ) Asiakkaan odotukset muodostavat lähtökohdan hänen kokemuksilleen, esim. viiden tähden hotellin toiminnasta on suuremmat odotukset kuin kahden tähden motellitoiminnasta. Samantasoisesta toiminnasta saattaa asiakkaan korkea odotustaso tuottaa pettymyksen kun taas matalan odotustason vallitessa tuottaa toiminta positiivisen yllätyksen. Pyrittäessä aikaansaamaan tyytyväisyyttä voidaan vaikuttaa sekä odotuksiin että kokemuksiin. Asiakastyytyväisyys perustuu asiakkaan odotusten ja kokemusten väliseen suhteeseen jonka kautta muodostuu tyytyväisyys. (KUVIO 1) Odotukset Kokemus Tyytyväisyysaste KUVIO 1. Odotusten ja kokemusten muodostama tyytyväisyys (Rope 2000, 538). Asiakastyytyväisyyden mittaukset ovat yleensä perustuneet asiakkaan odotusten ja kokemusten vertailuun. Tavoitteena on ollut päästä tasapainoon odotusten ja kokemusten välillä. Vertailemalla odotuksia ja kokemuksia tulee asiakkaasta tyytymätön, kun kokemukset ovat odotusten alapuolella. Toisin sanoen jos asiakkaan odotukset ovat suuremmat kuin kokemukset, on kyseessä tyytymätön asiakas. (Rautiainen & Siiskonen 2001, 126.) 3.3 Asiakastyytyväisyyden tutkiminen ja sen tavoitteet Asiakastyytyväisyystutkimukset eivät ole identtisiä yrityskuvatutkimuksen kanssa.

17 14 Yrityskuva ei vaadi asiakkaan kokemusta toiminnasta. Asiakastyytyväisyystutkimus puolestaan selvittää asiakkaan kokemuksia organisaation tarjoamista palveluista mutta ei yleistä mielikuvaa yrityksestä tai tuotteesta. Asiakastyytyväisyyden tutkiminen edellyttää jatkuvaa ja systemaattista mittaamista. Kyse onkin siis jatkuvan palautteen hankkimisesta asiakkaalta hänen kokemuksistaan asiakaskontaktitilanteissa. (Rope 2000, 577.) Asiakastyytyväisyyttä voidaan mitata mm. suosittelujen määrällä, reklamaatioiden määrällä, kehitysehdotusten määrällä ja kiitosten määrällä. Reklamaatioiden lukumäärä on käytetty mittari varsinkin hotelleissa. Tarkoituksena on valitusten minimointi. Jos niitä tulee, on ne hoidettava nopeasti ja hyvin. Huonosti hoidetut valitukset voivat jopa tuhota yrityksen imagoa. (Rautiainen & Siiskonen 2001, 126.) Susiniemessä voisi olla ruokapalveluiden ohessa esim. ruokasalissa palautelaatikko johon asiakkaat voisivat kommentoida kyseisen päivän tarjottua ruokaa. Näiden palautteiden avulla henkilöstö voisi tehdä mahdollisia muutoksia kyseisen ruoan esillepanoon tai muuhun esille tulleeseen asiaan, omien resurssiensa mukaan. Samoin voisi olla majoituspalveluiden ohessa. Ylikosken (1999, 156) mukaan asiakastyytyväisyystutkimuksien avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä seuraamaan, miten toimenpiteet vaikuttavat. Asiakastyytyväisyystutkimuksilla on neljä päätavoitetta: 1. Selvittää asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät eli mitkä tekijät organisaation toiminnassa tuottavat asiakkaille tyytyväisyyttä. 2. Tämänhetkisen asiakastyytyväisyyden tason mittaaminen eli miten organisaatio suoriutuu asiakastyytyväisyyden tuottamisesta. 3. Toimenpide- ehdotusten tuottaminen. Tuloksista voidaan nähdä, minkälaisia toimenpiteitä tyytyväisyyden kehittäminen edellyttää ja mikä on toimenpiteiden tärkeysjärjestys. 4. Asiakastyytyväisyyden kehittymisen seuranta. Mittauksia tulisi toteuttaa tasaisin väliajoin, jotta nähdään miten asiakastyytyväisyys on kehittynyt ja kuinka korjaavat toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Susiniemeen tehtyjen kyselyiden tarkoituksena oli selvittää leirikeskuksen tämän-

18 15 hetkinen asiakastyytyväisyys sekä toimenpide-ehdotusten tuottaminen, joiden lisäksi tuotetaan toimiva kyselylomake, jolla seurataan asiakastyytyväisyyden kehittymistä. 4 ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SUSINIEMEN PALVELUIHIN 4.1 Leirikeskus Susiniemi Leirikeskus Susiniemi on osa Mikkelin seurakuntayhtymän toimintaa. Leirikeskus on toiminut vuodesta 2004 lähtien. Susiniemi sijaitsee Puula-järven rannalla (KUVA 1.) noin 20 kilometriä Mikkelin keskustasta. KUVA 1. Näkymä huoneesta Puulalle (Ahlqvist 2006). Leirikeskuksessa on päärakennus (KUVA 2 ja 3.), rantasauna, kota ja saunamaja. Majoitustilaa on 64 henkilölle, yhden- neljän hengen huoneissa (KUVA 4). Jokaisessa huoneessa on oma wc ja suihku. Päärakennuksessa on ruokasali, jonne mahtuu 64 henkeä (KUVA 5). (Miettinen 2005.) KUVA 2. Sisäänkäynti leirikeskukseen (Kunnas 2004).

19 16 KUVA 3. Leirikeskuksen takapiha (Kunnas 2004). Susiniemen majoitus- ja ruokapalveluista vastaavat emäntä, keittiötyöntekijä, siivooja ja talonmies. Lisäksi tarpeen tullen käytetään kahta kolmea tilapäistyöntekijää. Varsinaisien tilaisuuksien toiminnasta vastaavat niiden järjestäjät ja vetäjät esim. rippikoululeireillä vetäjinä toimivat seurakunnan pastorit ja isoiskoulutuksen saneet nuoret. Susiniemen toiminta on suunnattu kaikille Pääasiallisin käyttäjäryhmä ovat varhaisnuoret ja nuoret. Varhaisnuorille suunnattua toimintaa Susiniemessä ovat mm. hiihtoja syyslomaviikoilla erilaiset leirit. Nuorille toimintaa Susiniemessä ovat erilaiset kerhot, isoiskoulutukset, rippileirit jne. Kirkon diakoniatyö tarjoaa erilaisia tilaisuuksia mm. vanhuksille, perheille, kehitysvammaisille, omaishoitajille jne. Susiniemessä on mahdollisuus myös järjestää kirkon ulkopuolisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Tällaisia ovat erilaiset kokous- ja koulutuspäivät, saunaillat, pikkujoulut, kurssipäivät ja perhejuhlat. Susiniemi on avoinna ympäri vuoden seitsemän päivää viikossa. (Miettinen 2005.) KUVA 4. Kuva huoneesta (Ahlqvist2006). KUVA 5. Ruokasali (Ahlqvist 2006).

20 4.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tausta 17 Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Susiniemen asiakkaiden tyytyväisyys majoitus- ja ruokapalveluihin kahden peräkkäisen vuoden ajalta, sekä laatia Susiniemen henkilöstölle kyselylomake asiakastyytyväisyyden jatkomittaamista varten. Tehdyt kyselytutkimukset ovat laatuaan ensimmäiset asiakastyytyväisyystutkimukset, jotka Susiniemestä tehdään. Aluksi lomaketta on tarkoitus käyttää paperiversiona. Myöhemmin se mahdollisesti muokataan internetissä täytettäväksi. Tutkimus on pitkänajan tuotos, joten työn etenemisprosessin havainnollistamiseksi kuvataan seuraava kaavio. (KAAVIO1). KAAVIO 1. Opinnäytetyön etenemisprosessi VUOSI 2005: Toukokuu: ensimmäisen kyselylomakkeen työstö, Kesä- marraskuu: ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely Susiniemessä. VUOSI 2006: Kevät: ensimmäisen kyselyn purku ja uuden lomakkeen työstö, Kesä- elokuu: toinen asiakastyytyväisyyskysely Susiniemessä. VUOSI 2007: Kevät: toisen kyselyn purku ja lopullisen lomakkeen työstö, lomakkeen hyväksyntä Susiniemessä. Tutkimuksessa käytettiin Susiniemen henkilöstön esiin tuomia arvoja, joita henkilöstö ruoka- ja majoituspalveluissaan noudattaa. Esimerkkinä kysymys Pyrimme tarjoamaan maultaan ja ravitsevuudeltaan maukasta ruokaa. Kuinka olemme onnistuneet tässä? Kysymyksestä käy ilmi, että ruoan kohdalla arvona on hyvän ruoan tarjoaminen ja teesinä siinä onnistuminen. Muita Susiniemessä käytettyjä arvoja ovat: asiakaspalvelussa pyritään parhaaseen mahdolliseen palveluun, erikoisruokavalioiden huomioiminen, pyritään ruoan vaihtelevuuteen, tarjotaan viihtyisät majoitustilat. Opinnäytetyössä käytettiin päälähteenä Vuokon (1996) tutkimusta: Asiakaslähtöisyys kirkossa, Mitä se on ja onko sitä? Siinä kuvataan asiakaslähtöisen toiminnan sisältöä ja edellytyksiä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Vuokon tutkimusta varten tehtiin case-tutkimus neljässä seurakunnassa.

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki - ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Sisältö Johdanto ja taustatiedot Yhteenveto Vertailuaineisto

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä Webropol-kyselyt Tarja Heikkilä Internet-kyselyt Soveltuvat kyselyihin, joissa kaikilla perusjoukon jäsenillä on mahdollisuus internetin käyttöön, toisin sanoen on mahdollisuus edustavan aineiston saamiseen.

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE!

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! Hanna-Maarit Riski Yliopettaja Turun ammattikorkeakoulu SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! JOHDANTO Iltasanomissa 17.3.2011 oli artikkeli,

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017 Päiväys 5.4.2017 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017 Pietarsaaren ympäristöterveydenhuolto on toteuttanut kyselytutkimuksen joulu-tammikuussa 2016 2017. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää,

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Pankkialan tyytyväisyys ollut viime vuosina hienoisessa nousussa. EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017

Pankkialan tyytyväisyys ollut viime vuosina hienoisessa nousussa. EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017 Päivämäärä: 02-10-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569

Lisätiedot

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen Asiakaspalvelu tapahtumassa Laatu Asiakkaan huomioiminen Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

ESOMAR-terveiset. Maris Tuvikene. Tuvikene Maris 24.10.2015. Julkinen 1

ESOMAR-terveiset. Maris Tuvikene. Tuvikene Maris 24.10.2015. Julkinen 1 ESOMAR-terveiset Maris Tuvikene Julkinen 1 Taustaa Markkinatutkimuksessa tunnistetaan kahdenlaista tietoa: Subjektiivinen: mielipiteet, tunteet, aikomukset, harkinta, preferenssi Objektiivinen: käyttäytyminen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kuluttajien tutkiminen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Emma Mäenpää

Kuluttajien tutkiminen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Emma Mäenpää Kuluttajien tutkiminen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Emma Mäenpää Case New Coke Vuonna 1985 Coca-Cola Company päätti tuoda markkinoille uuden kolajuoman New Cola Makeampi versio perinteisestä Coca Colasta

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksia kaupunkiliikenteestä ja kaupunkienergiasta käyttäjät palveluiden kehittämisen resurssina

Käyttäjäkokemuksia kaupunkiliikenteestä ja kaupunkienergiasta käyttäjät palveluiden kehittämisen resurssina Käyttäjäkokemuksia kaupunkiliikenteestä ja kaupunkienergiasta käyttäjät palveluiden kehittämisen resurssina 6.11.2009 Vesa Kemppainen Movense Oy Mitä käyttäjäkokemus on? Käyttäjäkokemus on enemmän kuin

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

24.5.2011 TIETOHALLINNON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET - VUOSI 2011

24.5.2011 TIETOHALLINNON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET - VUOSI 2011 Muistio 1(9) TIETOHALLINNON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET - VUOSI 2011 1. Johdanto Metropoliassa järjestettiin keväällä 2011 Metropolian tietohallinnon palveluista asiakaskysely. Kysely osoitettiin

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Iän vaikutus itsetuntoon

Iän vaikutus itsetuntoon 1 Iän vaikutus itsetuntoon Alppilan lukion psykologian tutkimuskurssi, psykologian ja matematiikan ilmiökurssi Hilla Sarlin Noora Varonen Oona Montonen 2 Sisällysluettelo 1. Tutkimuskysymyksen asettelu

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Potilastyytyväisyys EPSI Rating 2016, Indeksi ,1 73,6 74,0

Potilastyytyväisyys EPSI Rating 2016, Indeksi ,1 73,6 74,0 EPSI Rating 2016 Päivämäärä: 03-04-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa EPSI Rating Maksu-tv 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Veera Heinonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

VR:n johdolla julkinen liikenne kasvattaa suosiotaan

VR:n johdolla julkinen liikenne kasvattaa suosiotaan VR:n johdolla julkinen liikenne kasvattaa suosiotaan Julkaisuvapaa 19.11.2012 klo. 06.00 - Rating julkisten palveluiden asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Pääkohdat: Suomen julkinen liikenne, terveydenhuolto,

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Simo_suun_terveydenhuolto

Simo_suun_terveydenhuolto Kemin kaupunki (c) 2013 TT-Teamex Oy Simo_suun_terveydenhuolto Oliko ajansaanti mielestäsi helppoa? Vastauksia: 44 10% 20% 30% 40% 50% 60% erittäin tyytymätön 6.82% tyytymätön neutraali 6.82% tyytyväinen

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 24.4.2017 1 Kategoriset muuttujat Lukumääriä Prosentteja (muista n-arvot) Pylväitä 2 Yhteenvetotaulukko (frekvenssitaulukko) TAULUKKO 1. Asunnon tyyppi

Lisätiedot

kuvaamasi asukkaan näkökulmasta,

kuvaamasi asukkaan näkökulmasta, Liite 2 1(6) Kyselylomake ohjaajille Hyvä ohjaaja! 10.4.2012 Pyydän ystävällisesti, että vastaat ohessa olevaan kyselyyn. Vastauksesi ovat minulle hyödyllistä tutkimusaineistoa opinnäytetyötä tehdessäni.

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluiden toiminnan kehittäminen ja johtaminen. Kirsi Murtosaari Jyväskylän yliopisto

Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluiden toiminnan kehittäminen ja johtaminen. Kirsi Murtosaari Jyväskylän yliopisto Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluiden toiminnan kehittäminen ja johtaminen Kirsi Murtosaari Jyväskylän yliopisto Case JY: tukipalvelu ja toiminnan Jatkuva prosessi kehittäminen Tukipalveluja tuottava

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN Tarkoitus ja tavoite Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa läheisten kokemuksia syöpäsairauden vaikutuksista seksuaalisuuteen. Tavoitteena

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille Laura Alonen Opinnäytetyön taustaa Idea harjoittelussa Hyvinkään perusturvakeskuksen vammais- ja kehitysvammapalveluissa keväällä

Lisätiedot

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Tämä jäsenhankintatutkimus tehtiin Rotaryn piirille numero 1430. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville potentiaalisten jäsenten

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Asiakaslähtöisten toimintamallien rakentuminen ja arviointi monialaisena yhteistyönä

Asiakaslähtöisten toimintamallien rakentuminen ja arviointi monialaisena yhteistyönä Asiakaslähtöisten toimintamallien rakentuminen ja arviointi monialaisena yhteistyönä Kokemusasiantuntijuus palveluissa Asiakaslähtöiset omahoidon ohjausmallit kansansairauksien ehkäisyssä 2015-2017 Kristina

Lisätiedot

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Aspa-säätiö Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Verkkoaivoriihi osallistujan silmin

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 9: HOTELLIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS http://webd.savonia.fi/home/sasiimi/julkaisut KYSYMYKSIÄ KIRJASTA 1. Mitä

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot