Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo."

Transkriptio

1 Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo. Porvoon Nuorten ja aikuisten päihdeklinikan asiakastyytyväisyystutkimus Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalityö S25 Asiantuntijuus toimintaympäristöissään Karoliina Pönni

2 HELSINGIN YLIOPISTO Sosiaalitieteen laitos/ Sosiaalityö Käytäntötutkimus Karoliina Pönni Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ PORVOON NUORTEN JA AIKUISTEN PÄIHDEKLINIKAN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYSTUTKIMUS Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Porvoon Nuorten ja aikuisten päihdeklinikan asiakastyytyväisyyttä. Tutkimusongelmana on perehtyä Porvoon Nuorten ja aikuisten päihdeklinikan asiakkaiden käsityksiin palvelusta ja sen hyödyllisyydestä. Lisäksi esitetään asiakkaiden näkemyksiä päihdeklinikan palveluiden kehittämiskohdista. Tutkimus on osa Helsingin yliopiston sosiaalityön maisteriopintojen Asiantuntijuus toimintaympäristöissään opintojaksoa. Käytäntötutkimuksen viitekehys perustuu työyhteisö- ja asiakaslähtöiseen palvelun laadun arviointiin sekä päihdehuollon laatusuosituksia käsittelevään kirjallisuuteen. Tutkimuksessa yhdistetään kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusote. Kvantitatiivinen tutkimusaineisto kerättiin surveykyselyllä ja kvalitatiivinen aineisto haastatteluilla sekä survey-kyselyn yhteydessä tehdyllä avokysymyshaastattelulla. Kvantitatiivinen tutkimusaineisto sisältää 52 survey-kyselyvastausta, jotka analysoitiin käyttämällä PASW18-ohjelmistoa. Aineistolle suoritettiin aluksi faktorianalyysi, jonka perusteella haettiin tutkimusteemoja. Faktorianalyysin perusteella löydetyistä yhteen liittyvistä muuttujista muodostettiin summamuuttujia. Aineistosta haettiin frekvenssejä, prosenttiosuuksia, aineistoa ristiintaulukoitiin ja tulkittiin tilastollisten keskiarvojen ja luottamusvälien perusteella. Kvantitatiivinen tutkimus suoritettiin puolistrukturoituna haastatteluna. Aineisto sisältää 49 avovastausta ja viisi noin tunnin pituista teemahaastattelua. Laadullinen aineisto litteroitiin ja analysoitiin aineistolähtöisellä temaattisella sisällönanalyysilla sekä siitä nostettiin esiin teemoja, joilla syvennettiin faktorianalyysin perusteella löydettyjen yhteen liittyvien muuttujien sisältöä. Tulosten perusteella päihdeklinikan palvelut jaettiin neljään pääteemaan: palveluiden saatavuus, asiakaslähtöinen kohtaaminen, raittiuden ylläpitäminen ja siihen tukeminen sekä osallisuus. Tulosten mukaan asiakkaat ovat keskimäärin erittäin tyytyväisiä päihdeklinikan palveluihin. Asiakkaat arvostivat saamassaan palvelussa ystävällisyyttä ja sitä, että päihdeklinikalla asioidessaan he saattoivat puhua kokonaisvaltaisesti omasta elämäntilanteestaan ja heidät hyväksyttiin omana itsenään päihdeongelmastaan huolimatta. Avainsanat: Palvelun laatu, asiakastyytyväisyys, sosiaalityön käytäntötutkimus, päihdepalvelut

3 1 SISÄLLYS Tiivistelmä 1 Johdanto Tutkimuksen taustaa Porvoon Nuorten ja aikuisten päihdeklinikka Tutkimusasetelma Tutkimustehtävä ja -kysymykset Tutkimusmenetelmä ja -aineisto Tulokset Taustamuuttujat Palvelun saatavuus Ajanvaraus Palvelun sijainti Aukioloajat Päihdeklinikan palveluista tiedottaminen Yhteenvetoa palveluiden saatavuudesta Asiakaslähtöinen kohtaaminen Ystävällisyys Luottamuksellisuus Kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen Hyväksytyksi tuleminen Kannustaminen ja pystyvyyden tunteen vahvistaminen Asiallinen suhtautuminen päihdekäyttöön Yhteenvetoa asiakaslähtöisestä kohtaamisesta Raittiuden ylläpitäminen ja siihen tukeminen Lääkehoito, seulat ja korva-akupunktio Psykososiaalinen ja keskustelutyö Osallisuus Kehittäminen Johtopäätökset Lähteet... 40

4 2 Liitteet Liite 1. Työntekijöiden haastattelukeskustelun runko. Liite 2. Kyselylomake. Liite 3. Asiakastyytyväisyystutkimuksen haastattelurunko. Liite 4. Suostumus. Liite 5. Faktoripisteet. Liite 6. Taulukot. Taulukot Taulukko 1. Vapaaehtoisuus sukupuolen ja ikäluokan mukaan Taulukko 2. Palveluiden saatavuus Taulukko 3. Ystävällinen suhtautuminen Taulukko 4. Palvelun luottamuksellisuus Taulukko 5. Kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen Taulukko 6. Hyväksyntä Taulukko 7. Kannustaminen Taulukko 8. Asiallinen suhtautuminen päihdekäyttöön Taulukko 9. Asiakaslähtöinen kohtaaminen Taulukko 10. Palvelusta saatu hyöty Taulukko 11. Terveydentilan kohentuminen Taulukko 12. Elämäntilanteen kohentuminen Taulukko 13. Osallisuus Taulukko 14. Osallisuus sukupuolen ja ikäluokan mukaan Taulukko 15. Osallisuus sukupuolen ja vapaaehtoisuuden mukaan Kuviot Kuvio 1. Sukupuoli ikäluokittain Kuvio 2. Vaikein päihdeongelma ikäluokittain Kuvio 3. Yhteenveto tuloksista

5 1 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelun laatu voidaan määritellä kyvyksi tunnistaa, määrittää ja täyttää asiakkaiden palvelujen tarve ammattitaitoisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Asiakkaan kokema laatu on keskeinen palvelun laadun osa-alue, jota arvioidaan sen mukaan, tuottaako palvelu asiakkaalle sitä, mitä hän tuntee tarvitsevansa. Asiakkaan kannalta palvelun laadun tärkeitä alueita ovat palvelujen saatavuus, sujuvuus, saatu kohtelu sekä ammatillinen laatu. (Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002:3, 23.) Kun palvelun laatua lähestytään käyttäjälähtöisesti, laatu määräytyy asiakastyytyväisyyden mukaan ja asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksia voidaan käyttää palvelun laadun seurannan ja arvioinnin apuvälineenä (Lovelock & Wirtz 2011, 405; Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002:3, 22). George Evans (2002, 134) painottaa, ettei asiakastyytyväisyyttä tulisi tutkia kiinnittämättä huomiota asiakkaan kokemaan arvoon. Asiakkaan kokema palvelun arvo syntyy asiakkaan kokeman palvelun hyödyn ja palvelun käytöstä aiheutuvien kustannusten välisestä suhteesta (McDougall & Levesque 2000, ). Tämä tutkimus on ensimmäinen Porvoon Nuorten ja aikuisten päihdeklinikalla suoritettu asiakastyytyväisyystutkimus ja tarve tutkimuksen laatimiselle on esitetty päihdeklinikan toimintakertomuksessa Tutkimuksessa käsittelen asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaan kokemaa arvoa selvittämällä päihdeklinikan asiakkaiden mielipiteitä palvelun osa-alueista ja perehtymällä siihen, miten asiakkaat kokevat hyötyvänsä saamastaan palvelusta. Nostan tutkimuksessa esiin sekä yleistä että syvällistä päihdeklinikan asiakastyytyväisyyttä koskevaa tietoa yhdistämällä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen. Tutkimus on toteutettu osana Helsingin yliopiston sosiaalityön pääaineen käytäntötutkimusjaksoa. Käytäntötutkimuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi sosiaalialan käytäntöjä ja kehittää niitä. Käytäntötutkimus poikkeaa perinteisestä tieteellisestä tutkimuksesta siten, että tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin osallistuvat tutkijan ohella rajoja ylittävästi eri sidosryhmät, kuten asiakkaat ja organisaation eri työntekijät. (Satka & Karvinen- Niinikoski & Nylund & Hoikkala 2005, )

6 2 1.2 Porvoon Nuorten ja aikuisten päihdeklinikka Porvoon Kaupungin Päihdestrategian (2011, 5) mukaan päihdetyön tavoitteena on tarjota riittävät, laadukkaat ja joustavat palvelut niille yksilöille ja perheille, joiden kohdalla päihteiden käytöstä on muodostunut tai on muodostumassa ongelma. Päihdetyön keskeisinä arvoina ovat yksilöllisyys, asiakaslähtöisyys ja luottamuksellisuus. Nuorten ja aikuisten päihdeklinikka on porvoolaisille, sipoolaisille ja askolalaisille tarkoitettu päihdehuollon erityispalveluita tarjoava kunnallinen päihdehoitoyksikkö. Se on aloittanut toimintansa vuoden 2010 alussa, jolloin Porvoon kaupungin talouden tasapainottamis- ja rakennetoimenpiteenä yhdistettiin Porvoon Nuorisoasema ja A-klinikka. Palvelu on suunnattu jokaiselle alueen asukkaalle, joka on huolissaan omasta tai läheisensä päihde-, peli- tai nettiriippuvuudesta. Asiointi on maksutonta eikä palveluun pääsemiseen tarvita lähetettä. (Toimintakertomus 2010.) Nuorten ja aikuisten päihdeklinikan toiminta-alueet voidaan jakaa ehkäisevään ja hoidolliseen päihdetyöhön. Ehkäisevän päihdetyön painopistealueena on koulussa toteutettava elämäntaito- ja päihdevalitustyö sekä vanhemmille ja ammattihenkilöstölle pidettävät päihdeluennot. Hoidollisen päihdetyön toteuttamismuotoja ovat yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmätyö sekä kotikäynnit. Hoidolliseen päihdetyöhön kuuluu myös tehostettu avokatkaisuhoito ja korvaushoito. Päihdeklinikalla toimii lisäksi kaksi kertaa viikossa suonensisäisten huumeiden käyttäjien terveysneuvontapiste Vinkki. (Toimintakertomus 2010.) Nuorten ja aikuisten päihdeklinikan työ toteutetaan ja suunnitellaan moniammatillisessa työryhmässä, johon kuuluu esimies, neljä sairaanhoitajaa, kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi vastaanottotyöntekijää ja osa-aikainen lääkäri. Työn lähtökohtana ovat asiakkaan yksilölliset hoidolliset tarpeet. (Toimintakertomus 2010.) Toimintavuoden 2010 aikana päihdeklinikalla toteutui 7864 asiakaskäyntiä, joista 1236 oli ryhmäkäyntiä. Erillisiä asiakkaita oli yhteensä 551, joista naisia oli 194. Uusia asiakkaita päihdeklinikalle hakeutui 194. Kotikäyntejä oli 39 ja tehostettua perhetyötä tehtiin 66 perheessä. Korvaushoidossa oli 15 ja peliriippuvuuden vuoksi hoitoon hakeutui 9 asiakasta. Merkittävin tulosyy päihdeklinikalle oli alkoholi, toiseksi yleisin sekakäyttö ja kolmanneksi yleisin tulosyy oli huumeet. (Toimintakertomus 2010.)

7 3 2 Tutkimusasetelma 2.1 Tutkimustehtävä ja -kysymykset Tämän käytäntötutkimuksen tutkimustehtävänä on selvittää, miten Porvoon Nuorten ja aikuisten päihdeklinikan asiakkaat arvioivat palvelun eri osa-alueita ja mikä tuottaa asiakkaille hyötyä palvelun käyttämisessä. Lisäksi selvitetään asiakkaiden käsityksiä päihdeklinikan palveluiden kehittämiskohdista. Empiiriset tutkimuskysymykset ovat: 1) Miten asiakkaat arvioivat palvelun saatavuutta, 2) Miten asiakkaat arvioivat saamaansa kohtelua, 3) Miten asiakkaat arvioivat osallisuuttaan palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, ja 4) Minkälaista hyötyä asiakkaat saavat päihdeklinikalla asioimisesta? 2.2 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto Asiakastyytyväisyyttä tutkittaessa pyritään usein laajuuteen syvyyden sijaista, jolloin todelliset kehittämistarpeet saattavat jäädä löytämättä. Asiakastyytyväisyystutkimuksia tehtäessä tulisikin miettiä, mikä on tutkimuksen todellinen hyöty ja ovatko tyytyväisyyttä mittaavat kysymykset relevantteja. (Grigoroudis & Siskos 2010, 179; Laukkanen 2004.) Tässä tutkimuksessa tarkastelen asiakkaiden käsityksiä päihdeklinikan palveluista kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten aineistojen valossa. Eri aineistotyyppien yhdistämisellä lähestyn tutkittavaa ilmiötä monipuolisemmin ja syvällisemmin kuin jos tarkastelu olisi rajattu vain joko kvantitatiivisiin tai kvalitatiivisiin aineistoihin. Keräsin kvantitatiivisen tutkimuksen aineiston survey-kyselylomakkeella ja kvalitatiivisen aineiston puolistrukturoidulla temaattisella haastattelulla. Koska sosiaalityön käytäntötutkimuksessa on keskeistä huomioida sekä tutkijan että ammatillisten tiedontuottajien ja asiakkaiden rooli tasavertaisina tiedon tuottajina, pyrin liittämään eri sidosryhmät tutkimuksen suunnitteluun mahdollisimman hyvin. Tämän vuoksi aloitin tutkimuksen suunnittelun varaamalla jokaiselta työntekijältä tunnin ajan, jolloin muotoilimme kyselylomakkeen ja asiakashaastattelun tutkimusteemoja käytäntötutkimukselle ominaisen yhteistoiminnallisen vuoropuhelun mukaan pohtimalla, minkälaisista tekijöistä syntyy asiakastyytyväisyyttä tai -tyytymättömyyttä sekä minkälaisista osa-alueista tulisi hankkia tietoa päihdeklinikan palveluiden kehittämiseksi. Näissä haastattelukeskuste-

8 4 luissa tavoitteenani oli myös perehtyä päihdeklinikalla tehtävän työn toimintaympäristöön, joten pyysin työntekijöitä kertomaan toimenkuvastaan. Lisäksi esitin työntekijöille pyynnön ottaa yhteyttä mahdollisesti haastateltaviksi soveltuviin asiakkaisiin. (Liite 1.) Asiakkaat oli tarkoitus liittää tutkimuksen suunnitteluvaiheeseen keskustelemalla asiakastyytyväisyydestä ja testaamalla alustava kyselylomake Mielen Avain -hankkeen Elämä Haltuun -projektin kokemusasiantuntijaryhmässä, mutta ryhmän muuttuneen kokousaikataulun vuoksi vain yksi ryhmän jäsen pystyi koetäyttämään lomakkeen. Muut ryhmän jäsenet kommentoivat lyhyesti toteutettavaa asiakastyytyväisyystutkimusta ja näiden kommentointien perusteella kiinnitin huomiota muun muassa kyselyn pituuteen ja muotoilin lopullisen kyselylomakkeen (Liite 2) ja haastattelurungon (Liite 3). Laadin myös asiakashaastattelussa käyttämäni suostumuslomakkeen (Liite 4). Asiakkaiden liittäminen tutkimuksen suunnitteluun jäi kuitenkin vähäiseksi tutkimusaikataulun rajallisuuden takia. Haastattelukeskusteluiden ohessa tutustuin päihdepalveluissa aikaisemmin tehtyihin asiakastyytyväisyystutkimuksiin ja aihetta sivuavaan kirjallisuuteen ja julkaisuihin, kuten Sosiaali- ja Terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton vuonna 2002 julkaisemaan Päihdepalvelujen laatusuositukseen. Vaikka tutkimuskirjallisuus ja julkaisut avustivat tutkimusteemojen muotoilua, painotin tutkimusvälineiden laadinnassa ensisijaisesti työntekijöiden haastattelukeskusteluissa esiin nousseita asioita ja kokemusasiantuntijoiden kommentteja käytännöstä nousevan tiedon varmistamiseksi ja käytäntötutkimuksen luoteen toteuttamisen vuoksi. Työntekijöiden haastattelukeskusteluiden, kokemusasiantuntijoiden kommenttien ja kirjallisuuden pohjalta muodostetut asiakastyytyväisyystutkimuksen lopulliset teemat ovat palvelun saatavuus (kyselylomakkeen kysymykset 1 7), tiedonsaanti (k 11, 22, 23), asiakkaan kokema hyöty (k 13, 32, 33, 42, 43), asiakaslähtöisyys (k 28 31, 34 40), osallisuus (k 9, 10, 12, 14, 15, 26, 27), palvelun vaikuttavuus (k 16 21), kontrolli (k 24, 25, 41). Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin asiakkaan vapaaehtoisuutta, omaa motivaatiota, sukupuolta, ikää, asiakkuuden kestoa, päihdekuntoutumisen vaihetta ja vaikeinta päihdeongelmaa tilastollista vertailua varten. Työntekijöiden haastelukeskusteluissa nousi esiin tarve saada esiin mielipide-eroja. Tämän vuoksi muodostin kyselylomakkeen vastausvaihtoehdot neliportaisen Likertin asteikon

9 5 mukaan. Tässä tutkimuksessa ei siten käytetty keskimääräisiä vaihtoehtoja, kuten ei samaa eikä eri -vaihtoehtoa. En osaa sanoa -vaihtoehto jätettiin niin ikään pois, koska vaihtoehtoa ei tutkimuksessa juurikaan voi käyttää hyväksi sen epäinformatiivisuuden takia. (Valli 2010, ). Tutkimuksessa tehtiin siis tietoinen valinta siitä, että jos vastaaja ei halua vastata kysymykseen, hän jättää kohdan tyhjäksi. Puuttuvia tietoja vastauksissa olikin muutama ja ne korvattiin tilastollisessa vertailussa muuttujan keskiarvolla. Suoritin asiakkaiden haastattelut ja kyselylomakevastausten keräämisen lomittain. Työntekijät olivat ottaneet yhteyttä haastateltaviin asiakkaisiin ja kolmen asiakkaan kanssa työntekijä oli sopinut haastatteluajan. Kolmen asiakkaan kanssa sovin ajan puhelimitse ja neljän asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti. Kahden haastateltavan kanssa sovin ajan kahteen kertaan, mutta lopulta nämä asiakkaat jaksoivat täyttää vain kyselylomakkeen. Kolmen haastateltavan aika peruuntui. Viisi haastattelua toteutui sovitusti ja haastattelut kestivät noin tunnin. Olin varautunut suorittamaan ensimmäisen haastattelun koehaastatteluna, mutta sen aineisto soveltui hyvin tutkimuskäyttöön, joten liitin haastattelun tutkimusaineistoon. Kyselylomakkeen täyttäneet vastaajat valikoituivat satunnaisesti päihdeklinikalla keväällä 2011 kahden viikon aikana asioinneista asiakkaista. Alun perin olin suunnitellut, että vastaaja olisi itsenäisesti täyttänyt kyselylomakkeen ja näin tapahtuikin 34 vastaajan kohdalla. Kyselylomakevastausten keräämisen alkuvaiheessa huomasin, että suuri osa vastaajista tarvitsee avustusta lomakkeen täyttämisessä. Tämän vuoksi luin 18 vastaajalle tutkimuskysymykset ääneen ja vastaaja ilmoitti numeroidun mielipiteensä, joka ympyröitiin lomakkeeseen. Kysely haastattelun tapaan on yksi kyselylomakeaineiston keruutapa, jonka etuna on se, että kyselyyn voidaan liittää havainnointia ja kysymyksiä voidaan tarkentaa, mikäli vastaaja ei ymmärrä kysymyksen sisältöä. Haittapuolena on aineiston keräämisen aikaavievyys. (Valli 2010, 111.) Kolmen vastaajan kohdalla kyselylomaketietojen kerääminen aloitettiin, mutta keskeytettiin asiakkaan vaikean elämäntilanteen takia ja hänen kanssaan keskusteltiin asioista, joista asiakas halusi puhua. Näitä keskusteluja ei liitetty tutkimusaineistoon. Yksi vastaaja halusi myöhemmin muuttaa vastauksiaan, joten hänen kanssaan tietojen kerääminen suoritettiin uudelleen ja vanha vastaus poistettiin. Aineiston keruu oli hidasta, sillä kyselyyn vastaami-

10 6 nen saattoi kestää minuuttia, riippuen siitä, kuinka paljon asiakas halusi kertoa päihdeklinikalla asioimisen aikana saamistaan kokemuksistaan ja elämäntilanteestaan. Kyselylomakkeen avokysymys k46 jäi jo ensimmäisten vastausten kohdalla poikkeuksetta tyhjäksi, joten muutin kyselylomaketietojen keruutapaa avovastauksen osalta siten, että lomakkeen täyttämisen jälkeen kysyin jokaiselta vastaajalta kolme lisäkysymystä ja tarvittaessa niitä tarkentava lisäkysymyksen: 1) Miten koet hyötyväsi päihdeklinikalla asioimisesta/ mitkä tekijät koet parhaina asioidessasi päihdeklinikalla, 2) Onko sinulla ollut ristiriitoja asioidessasi päihdeklinikalla, ja jos on kerrotko tilanteesta vähän, 3) Miten päihdeklinikan toimintaa pitäisi mielestäsi kehittää? Tarkentavat kysymykset olivat pääsääntöisesti tarpeellisia, koska ensimmäinen kysymys vasta orientoi vastaajaa aiheeseen. Vastaajien suulliset vastaukset kirjasin ylös sanatarkasti. Vastaajat saattoivat kertoa hyvinkin laajasti myös omasta elämäntilanteestaan ja päihteiden käytöstään, mutta näiltä osin en kirjannut vastauksia ylös. Kyselylomaketietoja kerättäessä vastaajat kommentoivat useasti kyselylomakkeessa kysyttyjä asioita, mutta näitä kommentteja en voinut käyttää tutkimuksessa hyväksi, sillä lukuisten kommenttien käsin kirjaaminen olisi venyttänyt vastausaikaa. Kyselylomaketilannetta varten vastaajalta ei myöskään pyydetty suostumusta ja näin tilannetta ei voitu nauhoittaa vastausten myöhempää litterointia varten. Vastaajien kommentit kuitenkin auttoivat suuntaamaan huomiota olennaisiin päihdeklinikan palveluiden osa-alueisiin. Tää on hyvä kysymys tää onko parempi mieli sen huomaa varsinkin sillo kun on joutunu pakottaa ittensä sängyn pohjalta tänne sen huomaa monesti vasta kun on kotona takas että miten paljo parempi mieli voiko siihen laittaa jonku +1. k50 Suoritetuissa haastatteluissa ja kyselytutkimuksessa tutkimusteemoja oli useita, koska tavoitteena oli käytäntötutkimuksen aineistolähtöisyyden takia paikantaa erilaisia palvelun alueita. Lopullisessa analyysissa en käsittele jokaista kyselylomakkeen kysymystä, sillä poisjätetyt muuttujat eivät nousseet relevanteiksi tässä tutkimuksessa. Osasyinä siihen, etteivät kysymykset nouse olennaisiksi, saattaa olla se, ettei kysymysten muotoilu ole riittävän yksityiskohtaista tai kysymysten pätevyys on puutteellista (Valli 2010, 103).

11 7 Tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto sisältää 52 kyselylomakevastausta, jotka analysoin käyttämällä PASW18-ohjelmistoa. Tutkimuksen kvantitatiivisen aineiston analyysissa selittävinä muuttujina käytin sukupuolta, ikää, vaikeinta päihdeongelmaa, korvaushoidossa olemista, ja palvelussa asioinnin vapaaehtoisuutta. Selitettävät tekijät olivat palvelun saatavuus, asiakkaan kokema hyöty, asiakaslähtöisyys ja osallisuus. Kyselyn selittäville tekijöille suoritin faktorianalyysin, jolla aineistoa voidaan tiivistää keskenään korreloivia muuttujia yhdistämällä. Tavoitteena oli löytää muuttujien taustalla vaikuttavia piileviä yhdenmukaisuuksia eli faktoreita. (FSD KvantiMOT 2011; Toikka 2010.) Ennen faktorianalyysin suorittamista varmistin aineiston soveltuvuuden faktorianalyysiin Bartletin testillä, jonka arvoksi saatiin Tulos on tilastollisesti merkittävä. KMO-arvo (Kaiser-Meyer-Olkin), joka kertoo, onko faktoroinnille edellytyksiä, oli 0, (Karjaluoto 2007, 44.) KMO-arvo on hyvin matala, joten en käyttänyt faktoripisteitä varsinaisessa analyysissa vaan paikansin niiden avulla yhteen liittyviä muuttujia summamuuttujien laatimista varten. Faktorianalyysin perusteella aineistoista löytyi 12 faktoria. En soveltanut faktoreita 4, 5, 7, 9 12 tässä tutkimuksessa, sillä niille latautui vain yksittäisiä muuttujia. Faktoreita 1 3, 6, 8 sovelsin ja nimesin niille latautuneet muuttujat seuraavasti: faktorille 1 Asiakaslähtöinen kohtaaminen, faktorille 2 Osallisuus, faktorille 3 Palvelusta saatava hyöty 1, faktorille 6 Palvelun saatavuus ja faktorille 8 Palvelusta saatava hyöty 2. Faktorille voimakkaimmin latautuneista muuttujista ns. kärkimuuttujista muodostin summamuuttujat, joita ristiintaulukoin selittävien muuttujien kanssa. En siis käyttänyt analyysissa jokaista faktorille latautunutta muuttujaa. Summamuuttujien sisäistä johdonmukaisuutta arvioin Cronbachin alfakertoimella. 2 (Liite 5.) Muuttuja k31 latautui faktorille 9, mutta suulliset vastaukset perustelevat sen käsittelyä osana asiakaslähtöistä kohtaamista. Yksittäisistä muuttujista ja summamuuttujista laskin frekvenssejä, prosenttiosuuksia, ristiintaulukoinnin tuloksia sekä tilastollisia todennäköisyyksiä. Faktorianalyysin perusteella valituille muuttujille laskin keskiarvot, joiden mukaan keskiarvo 1 1,5 voidaan tulkita täy- 1 KMO-arvo, joka on alle 0,6 indikoi heikkoa sopivuutta faktorianalyysille. 2 Cronbachin alfa-kerroin 0,90 0,99 tarkoittaa korkeaa reliabiliteettia, 0,80 0,89 hyvää, 0,70 0,79 kohtalaista ja alle 0,69 heikkoa reliabiliteettia.

12 8 sin eri olemisena, 1,51 2 jokseenkin samaa, 2,01 2,99 ei samaa eikä eri, 3 3,49 jokseenkin eri ja 3,5 4 täysin eri olemisena. Käytäntötutkimuksen kvalitatiivinen aineisto sisältää 5 haastattelua. Haastatteluissa oli tavanomaista, että haastateltava vastasi muutamalla lauseella kysyttyyn kysymykseen ja jatkoi kysymyksen peilaamista omaan elämäntilanteeseensa ja päihdekuntoutumiseensa. Näin ollen suoritin haastattelujen litteroinnin sanatarkasti vain tutkimuskysymysten kannalta olennaisista alueista. Jos haastateltava kertoi esimerkiksi läheistensä somaattisista sairauksista, jätin sen litteroinnin ulkopuolelle. Litteroitua aineistoa kertyi 36 liuskaa (riviväli 1,5, fontti Times New Roman 12). Avoimista vastauksista aineistoa kertyi 7 liuskaa (riviväli 1,5, fontti Times New Roman 12). Analysoin sekä haastattelu- että avovastausaineiston aineistolähtöisellä temaattisella sisällönanalyysilla. Suulliset vastaukset järjestin tutkimusteemojen mukaan siten, että kirjasin jokaisen teeman alle aineistosta kohdat, joissa teemaa käsiteltiin (Eskola 2010, 43). Raportoinnissa kiinnitin huomiota vastaajien anonymiteettiin varmistamalla, etteivät lainaukset sisällä tunnistetietoja. Kyselylomakkeiden avovastausten vastaajiin viittaan lainauksissa kyselylomakkeen (k) ja vastauksen numerolla. Haastateltavista ilmoitan niin ikään haastattelun (h) numeron. Haasteltavista ilmoitan sukupuolen ja syntymävuoden viiden vuoden tarkkuudella. Jos vastaaja on puheessaan viitannut nimellä työntekijään, olen työntekijöiden anonymiteetin varmistamiseksi raportoinnissa lainausten osalta korvannut työntekijöiden nimet nimellä Maija.

13 9 3 Tulokset 3.1 Taustamuuttujat Kyselyyn vastaajia oli 52, joista oli miehiä 36 (69,2 %) ja naisia 16 (30,8 %). Vastaajien keski-ikä oli 39,8 vuotta. Nuorin vastaaja oli 18 vuotta ja vanhin 63 vuotta. Tilastollista vertailua varten vastaajat jaoteltiin kahteen ikäluokkaan vuotiaat ja vuotiaat päihdeklinikan asiakkuusjakauman mukaisesti. Kyselyn sukupuolijakauma noudattaa päihdeklinikan asiakkaiden sukupuolijakaumaa, sillä toimintavuoden 2010 aikana asioinneista asiakkaista miehiä oli 64,8 % ja naisia oli 35,2 % (Toimintakertomus 2010). Toimintakertomuksen 2010 tilastolliset luvut ovat suuntaa-antavia, sillä vuosi oli poikkeuksellinen kahden yksikön yhteenliittymisen johdosta. Kuviosta 1 huomataan, että tässä aineistossa naisia oli nuoremmassa ikäluokassa hieman vanhempaa ikäluokkaa enemmän. Kuvio 1. Sukupuoli ikäluokittain. Miehistä 24 (68,6 %) ja naisista 11 (73,3 %) ilmoitti vaikeimmaksi päihdeongelmakseen alkoholin. Huumeet vaikeimmaksi päihdeongelmakseen ilmoitti miehistä 11 (31,4 %) ja naisista neljä (26,7 %). Ristiintaulukoinnin tulos on tilastollisesti merkitsevä p=0,003** (Liite 6. Taulukko 1.) Kahdella vastaajalla (3,8 %) ei ollut päihdekäyttöongelmaa, sillä he vastasivat perheenjäsenen ominaisuudessa.

14 10 Vastaajista korvaushoidossa oli 10 (20,0 %) ja muussa asiakkuudessa 42 (80,0 %). Huumeet vaikeimmaksi ongelmakseen ilmoittaneista yhdeksän (18,0 %) oli korvaushoidossa ja kuusi (12,0 %) muussa asiakkuudessa. Tulos on tilastollisesti erittäin merkitsevä p<0.001***. (Liite 6. Taulukko 2.) Tässä aineistossa korvaushoidossa olevien osuus on todellista korvaushoidossa olevien (3 %) osuutta korkeampi (Toimintakertomus 2010). Alle 35-vuotiailla päihteiden sekakäyttö ja huumeet ovat tavanomaisempi ensisijainen päihdeongelma, kun taas yli 50-vuotiailla alkoholi on vaikein päihdeongelma (Kaukonen 2011). Myös tämän tutkimuksen mukaan voidaan huomata, että kun syntymävuosi jaotellaan neljään ikäluokkaan, nuorimmassa ikäluokassa huumeet ovat selvästi yleisempi päihdeongelma kuin vanhimmassa ikäluokassa. Miehillä huumeet ovat nuoremmassa ikäluokassa kymmenen kertaa useammin vaikein päihdeongelma kuin vanhemmassa ikäluokassa ja naisilla nuoremmassa ikäluokassa kolme kertaa useammin kuin vanhemmassa ikäluokassa. (Kuvio 2.) Kuvio 2. Vaikein päihdeongelma ikäluokittain. Taulukon 1 mukaan vuotiaista miehistä 14 (73,7 %) ja naisista kahdeksan (88,9 %) käy päihdeklinikalla vapaaehtoisesti. Samanikäisistä miehistä viisi (26,3 %) ja naisista yksi (11,1 %) ilmoittaa käyvänsä päihdeklinikalla ei-vapaaehtoisesti. Ikäluokassa vuotiaat miehistä 17 (100 %) ja naisista kuusi (85,7 %) ilmoittaa käyvänsä päihdeklinikalla vapaaehtoisesti. Vanhemman ikäluokan miehistä yksikään ei ilmoittanut ja naisista yksi (14,3 %) ilmoitti käyvänsä päihdeklinikalla vasten tahtoaan. Ei-vapaaehtoisesti käyvistä

15 11 miehistä kolme (60,0 %) oli korvaushoidossa ja kaksi (40,0 %) muussa asiakkuudessa. (Liite 6. Taulukko 3.) Miesten osalta ristiintaulukointi oli tilastollisesti melkein merkitsevä p=0,023**, kun taas naisten osalta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Taulukko 1. Vapaaehtoisuus sukupuolen ja ikäluokan mukaan. Mies vuotta 14 (73,7 %) vuotta 17 (100,0 %) Yhteensä 31 (86,1 %) Nainen vuotta 8 (88,9 %) vuotta 6 (85,7 %) Yhteensä 14 (87,5 %) Vapaaehtoinen Ei-vapaaehtoinen 5 (26,3 %) 5 (13,9 %) 1 (11,1 %) 1 (14,3 %) 2 (12,5 %) Yhteensä 19 (100,0 %) 17 (100,0 %) 36 (100,0 %) 9 (100,0 %) 7 (100,0 %) 16 (100,0 %) Ei-vapaaehtoisen käynnin taustalla saattaa olla esimerkiksi lastensuojelun tai työterveydenhuollon ohjaus. Myös asiakkaat, jotka on ohjattu päihdeklinikan asiakkuuteen, saattavat kokea kuntoutumisen edetessä käyntien perustuvan vapaaehtoisuuteen. Se on ollu ihan lastensuojelun vaatimuski et käyn täällä mut kyl mä käyn ihan omastki tahdosta. h2/1977n Asioinnin vastentahtoisuutta ei kuitenkaan voi suoraan päätellä päihdeklinikalle hoitoon ohjaamisen perusteella. Tällä hetkellä vapaaehtoisesti asioivat ovat saattaneet siis jossakin asioinnin vaiheessa asioida vasten tahtoaan. 3.2 Palvelun saatavuus Ajanvaraus Vastaajista 37 (71,2 %) oli täysin samaa ja 12 (23,1 %) jokseenkin samaa siitä, että ajanvaraus on nopeaa. Vastausten keskiarvon 1,28 ja 95 %:n luottamusvälin 1,15 1,41 mukaan vastaajat ovat täysin samaa siitä, että ajanvaraus on nopeaa. (Taulukko 2.) Miehistä 25 (69,4 %) ja naisista 12 (75,0 %) oli täysin samaa siitä,

16 12 että ajanvaraus on nopeaa. Ikäluokassa vuotiaat naisista kuusi (85,7 %) oli täysin samaa siitä, että ajanvaraus oli nopeaa. (Liite 6. Taulukko 4.) Ajanvarauksen nopeus nousi esiin myös avoimissa vastauksissa ja haastatteluissa. Mulla oli sellainen toivomus että mä pääsisin heti jonkun ihmisen kans juttelemaan mutta eihän se niin toimi että sittenhän täältä otettiin yhteyttä ja varattiin se aika mutta se tapahtu kaikki hirveen nopeesti että ihan viikon päästä pääsin. h1/1954n Naisista neljä (100 %), jotka ilmoittivat huumeet vaikeimmaksi ongelmakseen, oli täysin samaa siitä, että ajanvaraus oli nopea kun taas miehistä yksi (9,1 %), jotka ilmoittivat huumeet vaikeimmaksi päihdeongelmakseen, oli jokseenkin eri ajanvarauksen nopeudesta. (Liite 6. Taulukko 5.) Palvelun sijainti Vastaajista 41 (78,8 %) oli täysin samaa ja kahdeksan (15,4 %) jokseenkin samaa siitä, että palvelun sijainti on hyvä. Vastausten keskiarvo on 1,29 ja 95 %:n luottamusväli 1,12 1,48. (Taulukko 2.) Miehistä 27 (75,0 %) ja naisista 14 (87,5 %) oli täysin samaa siitä, että palvelun sijainti on hyvä. Vanhimmassa ikäluokassa vuotiaat 24 (100 %) ikäluokan vastaajaa oli täysin samaa siitä, että palvelun sijainti on hyvä. Tulos on tilastollisesti merkitsevä p=0,008**. (Liite 6. Taulukko 6.) Vastaajat olivat tyytyväisiä sijaintiin myös avovastausten ja haastattelujen perusteella. Vanhempien ikäluokkien vastauksissa nousi esiin myös palvelun käytöstä johtuvaa häpeää, jonka takia koettiin, että palvelun sijainti on hyvä. Palvelun sijainti on hyvä kun se on vähän ku piilossa et jos se olis tos Manneirheiminkadulla ni kattois ettei oo ketään tuttuja kattomassa ku kävelee sisälle ja se on hyvä ettei täällä oo millään suurilla kirjaimilla kirjoitettu että päihdeklinikka mulla on ennen aina niinko sellainen ajatus et ku tänne tullaan ni se on vähän et mulla oli se kynnys aika korkea. h1/1954n

17 13 Vaikka ikäluokkaan vuotiaat kuuluvien miesvastaajien käsitykset palvelun sijainnista olivat muita ryhmiä kielteisemmät, suullisten vastauksien perusteella nuoremmat vastaajat arvostivat keskeistä sijaintia ja sijaintia hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä. Poliisiaseman läheisyys ei ahdista sijainti on hyvä koska se on keskeinen sehän on tärkeintä että tää on lähellä typpi on lähellä monilla tää on hyvällä etäisyydellä. k52 Alkoholin vaikeimmaksi päihdeongelmakseen ilmoittaneista miehistä 19 (79,2 %) ja naisista 10 (90,9 %), ja huumeet vaikeimmaksi päihdeongelmakseen ilmoittaneista miehistä seitsemän (63,6 %) ja naisista kolme (75,0 %) oli täysin samaa palvelun hyvästä sijainnista. Tulos on tilastollisesti merkitsevä p=0,005**. (Liite 6. Taulukko 7.) Aukioloajat Vastaajista 36 (69,2 %) oli täysin samaa ja 10 (19,2 %) jokseenkin samaa siitä, että aukioloajat sopivat vastaajan elämäntilanteeseen. Vastaajista kuusi (11,5 %) ilmoitti olevansa jokseenkin eri aukioloaikojen sopivuudesta elämäntilanteeseensa. Vastausten keskiarvo on 1,42 ja 95 %:n luottamusväli 1,25 1,62. (Taulukko 2.) Haastattelujen ja avovastausten perusteella tyytymättömyyttä aukioloaikoihin aiheutti päihdeklinikan aukioloaikojen ja omien työaikojen yhteensovittaminen. Aukioloja enemmän iltaan että jopa estää jos tarvis tukea mut ei kehtaa ottaa työstä vapaata ni se estää käymisen et on töissä pääsis myös. k26 Miehistä 23 (63,9 %) ja naisista 13 (81,3 %) oli täysin samaa siitä, että aukioloajat sopivat vastaajan elämäntilanteeseen. Ikäluokkaan vuotiaat kuuluvista miehistä yhdeksän (47,4 %) oli täysin ja kahdeksan (42,1 %) jokseenkin samaa ja kaksi (10,5 %) oli jokseenkin eri siitä, että aukioloajat sopivat hänen elämäntilanteeseensa. Ikäluokkaan vuotiaat kuuluvista naisista seitsemän (100 %) oli täysin samaa siitä, että aukioloajat sopivat hänen elämäntilanteeseensa. (Liite 6. Taulukko 8.) Miesten osalta tulos on tilastollisesti melkein merkitsevä p=0,04*.

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ 26 40-vuotiaiden ikäryhmässä tehdyt tilannearviot Espoon kaupungin aikuissosiaalityössä Julkinen versio Tiina Hofström Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa?

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2004:1 Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Keskisen sosiaalikeskuksen palveluohjausprojektin loppuarviointiraportti 11.12.2003

Lisätiedot

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista Jaana Kaasinen Opinnäytetyö lokakuu 2012 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta OPAS Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta Opas äitiyshuollon työntekijöille Jaana Leipälä, Kaija Hänninen, Ulla Saalasti-Koskinen, Marjukka Mäkelä 2 2 2009 Kirjoittajat ja THL Suomen kielen

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Käsityksiä maanpuolustustahdosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Liisa Myyry Kiitokset Puolustusministeriön rahoittama

Lisätiedot