LABELLING SUOSITUS SÄHKÖN TUOTESELOSTEEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LABELLING SUOSITUS SÄHKÖN TUOTESELOSTEEKSI"

Transkriptio

1 MUISTIO 1(8) muutettu muutettu , päivitetty Energiateollisuuden suosituksessa on pyritty edistämään periaatetta, jonka mukaan sähkön alkuperä voidaan hyödyntää vain kerran. Tämä periaate sisältyy uusiutuvan energian direktiiviin 2009/28/EY ja vastaa laajasti pohjoismaisen sähkömarkkinan alueella sovellettavia lähestymistapoja. Direktiivin toimeenpanemiseksi Suomessa on astumassa muutettu laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta voimaan Tämän lain mukaisesti on toimittava sähkön alkuperän ilmoittamisessa asiakkaalle lähtien koskien ensimmäistä kertaa vuoden 2013 sähkönmyyntiä. Energiamarkkinavirasto valmistelee ohjeistusta uuden lain mukaisen sähkön alkuperän ilmoittamisesta. Ohjeistus julkaistaneen marraskuussa Suosituksen liitteet 2 ja 4 on päivitetty vastaamaan vuoden 2012 tietoja. Pohjoismainen jäännösjakauma sekä pohjoismaisen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt perustuvat RE-DISS -projektissa (Reliable Disclosure Systems for Europe) suoritettuihin laskelmiin. Liitteessä 5 kuvataan RE-DISS - projektin mukainen jäännösjakauman ja kasvihuonekaasupäästöjen laskenta. LABELLING SUOSITUS SÄHKÖN TUOTESELOSTEEKSI 1. Tausta Tämä suositus koskee sähkön energialähteistä sekä sen tuotannossa syntyneistä hiilidioksidipäästöistä ja radioaktiivisten jätteiden määrästä annettavien tietojen ilmoittamista. Suositus on tehty sähkön myyjien tietojenantamisvelvoitteita koskevien säädösten soveltamiseksi sähkölaskuilla ja myynninedistämisaineistoissa. Alkuperäinen Labelling -suositus on annettu Suosituksen tarkoituksena on toimia yleisenä ohjeena direktiivin ja lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi. Sähkön myyjät voivat täydentää tietoja omien näkemystensä mukaisesti. Uusittuun sähkön sisämarkkinadirektiiviin perustuvassa laissa (1129/2003) sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (3 luku, 11 ) todetaan: Sähkönmyyjän tulee ilmoittaa sähkönkäyttäjille suunnatuissa sähkölaskuissa tai niiden liitteissä sekä myynninedistämisaineistossa Suomessa myymänsä sähkön alkuperää koskevia tietoja seuraavasti: 1) sähkönmyyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön tuottamiseen käytettyjen energialähteiden osuudet suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään; sekä 2) viittaus julkisiin tietolähteisiin, joissa on saatavilla tietoja sähkönmyyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön energialähteistä syntyneistä hiilidioksidipäästöistä ja radioaktiivisista jätteistä. Sähkönmyyjän tulee huolehtia siitä, että 1 momentissa tarkoitettujen tietojen luotettavuus voidaan varmistaa vähintään kuuden vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jota tiedot koskevat. Sähköntuottaja, sähkön maahantuoja ja sähkönmyyjä ovat velvollisia antamaan sähkön ostajalle tämän pyynnöstä tiedot, jotka sähkön ostaja tarvitsee kaupan kohteena olevasta sähköstä 1 momentissa säädetyn velvoitteen täyttämiseksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 1) sähkön alkuperän ilmoittamistavasta; 2) sähkön energialähteiden osuuksien laskemistavasta;

2 2 (8) 3) sähkön energialähteistä syntyneiden hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten jätteiden määrän laskemistavasta; sekä 4) ilmoitusvelvoitteen piiriin kuuluvien tietojen säilyttämisestä. Säännöstä sovelletaan laskuihin ja myynninedistämisaineistoon, jotka toimitetaan sähkönkäyttäjille 1. heinäkuuta 2004 ja sen jälkeen. Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän ilmoittamisesta on annettu Asetuksessa säädetään tarkemmin alkuperän ilmoittamistavasta (2 ), energialähteiden osuuksien laskentatavasta (3 ) sekä syntyneiden hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten jätteiden laskentatavasta (4 ). Asetus on tämän suosituksen liitteenä 1. [ ] 2. Määritelmiä Sähkölaskuilla annettavat tiedot ilmoitetaan kerran vuodessa esimerkiksi tasauslaskun yhteydessä. Myynninedistämisaineistolla tarkoitetaan kirjallista sähkön markkinointimateriaalia. Esimerkiksi yksittäisiä tv- tai lehti-ilmoituksia, sopimuksia ja tarjouksia ei lueta myynninedistämisaineistoksi. Esimerkiksi sähkönmyyntiä koskevat esitteet ovat selvästi myynninedistämisaineistoa. [muokattu ] Tasealueena energialähdejakauman laskennassa käytetään direktiivin määritelmän mukaisesti juridisen myyjän sähkötasetta, ts. tiedot annetaan myyjäkohtaisesti. Aiemmassa suosituksessa vaihtoehtona ollut tuotekohtainen energialähdejakauma ei enää ole yksinään mahdollinen. Tietojen esitysmuoto on myyjän vapaasti valittavissa. Esitys voi olla tekstimuotoinen, taulukko, kaavio, tms. ja se voidaan antaa joko laskulle ja myynninedistämismateriaaliin tulostettuna tai niiden liitteinä. 3. Suositus energialähdejakauman ilmoittamiseksi [muutettu ] Sähkön energialähteet ilmoitetaan seuraavan jakauman mukaisesti: 1. Fossiiliset energialähteet ja turve (maakaasu, kivihiili, öljy, turve, uusiutumattomat jäte- ja kierrätyspolttoaineet) 2. Uusiutuvat energialähteet (vesivoima, biopolttoaineet, tuulivoima, aurinkovoima, uusiutuvat jäte- ja kierrätyspolttoaineet) 3. Ydinvoima Halutessaan myyjä voi ilmoittaa tarkemman energialähdejakauman. Ilmoituksessa esitetään kullakin energialähteellä tuotetun sähkön osuus prosentteina myyjän edellisenä kalenterivuotena myymän sähköenergian määrästä. Erikseen lasketaan pörssisähkön ja ETA alueen ulkopuolelta tuodun sähkön osuudet prosentteina edellisen vuoden kokonaismyynnistä. Nämä osuudet sisällytetään mukaan energialähdekohtaisiin kokonaisosuuksiin eri energialähteille jyvitettyinä käyttäen pörssisähkölle pohjoismaista energialähdejakaumaa, josta on poistettu vihreä sähkö, jolle on luotu EECStodistus tai joka on raportoitu myydyksi erillisenä vihreän sähkön toimituksena (Ekoenergia ja BraMiljöval, Svensk Energin tiedot bilateraalisopimuksista). Pohjoismainen jakauma korjataan ottamaan huomioon sähkön vienti ja tuonti EU:n ulkopuolelta sekä sähkön alkuperän viennin aiheuttama vaje. Laskelma pörssisähkön energialähdejakaumalle on esitetty liitteessä 2. ETA-alueen ulkopuolelta Suomeen sähköä tuova osapuoli käyttää omassa energialähdejakaumassaan tuontisähkölle kyseisessä maassa toimivan myyjän ilmoittamaa energialähdejakaumaa. Halutessaan myyjä voi esittää pörssisähkön ja tuontisähkön energialähdejakaumat keskimääräisen energialähdejakauman ohella erikseen. [muutettu ]

3 3 (8) Sähkön myyjät ovat velvollisia antamaan myymänsä sähkön alkuperää koskevia tietoja (energialähdejakauma, pörssisähkön ja ETA-alueen ulkopuolisen hankinnan osuudet sekä vaaditut ympäristötiedot) myös myydessään sähköä edelleen muuhun kuin loppukulutukseen. Vähittäismyyjien onkin välttämätöntä saada tällaiset tiedot omien tiedonantovelvoitteidensa täyttämistä varten. Myyjän tulee huolehtia siitä, että sen erillistuotteena tai muutoin erikseen myymä sähkön vihreä arvo on poistettu myös myyjän muuhun kuin loppukulutukseen myydyn sähkön energialähdejakaumasta. [muutettu ] Myyjän tulee aina ilmoittaa loppuasiakkailleen keskimääräinen energialähdejakauma. Tämän lisäksi on hyvä ilmoittaa erillistuotteina myydyn sähkön osuudet ja alkuperä. Jos myyjä ei halua julkistaa erillistuotteina myydyn sähkön osuutta, voi hän ilmoittaa asiakkaille jakauman tuotekohtaisesti ja vähentää erillistuotteina myydyn sähkön keskimääräisestä energiajakaumasta. Asiakkaille, jotka ostavat sähkönsä erillistuotteena kuten tuulisähkönä tai vihreänä sähkönä, ilmoitetaan heidän ostamansa sähkön sisältävän vain kyseisellä tuotantomuodolla tuotettua energiaa. Myyjän on huolehdittava siitä, että vihreän sähkön toimituksia vastaava määrä vihreää sähköä on hankittu. Alkuperätakuina tai sertifikaatteina hankitun vihreän arvon osuus uusiutuvan energian osuudessa tulee ilmoittaa erikseen. [muutettu ] Myyjä voi halutessaan esittää erikseen tai esim. taulukoiden yhteydessä sen osuuden kullakin energialähteellä tuotetusta sähköstä, joka on tuotettu sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Yhteistuotanto-osuudet esitetään vastaavasti kuin energialähdekohtaiset kokonaisosuudet prosentteina edellisen vuoden kokonaismyynnistä. Esimerkki neljästä eri tavasta, joilla sähkön myyjä voi ilmoittaa edellisenä kalenterivuotena myymänsä sähkön energialähdejakauman: A Energialähdejakauma vuonna yyyy Fossiiliset energialähteet ja turve 39% Uusiutuvat energialähteet 39% B: Sähkön energialähdejakauma vuonna yyyy, osuus % bioenergia 22 % vesivoima, ymp.sähkö 5 % vesivoima 12 % vesivoima yhteensä 17% Ydinvoima 22% Uusiutuvista energialähteistä on 5%-yksikköä myyty ympäristösähkönä. turve 18 % kivihiili 21 % ydinvoima 22 % C: Myymämme sähkön tuottamiseen on vuonna yyyy käytetty 39 % fossiilisia energialähteitä ja turvetta, 39 % uusiutuvia energialähteitä ja 22 % ydinvoimaa. Uusiutuvista on 5 prosenttiyksikköä myyty ympäristösähköasiakkaille. TAI JOS ILMOITUS ASIAKKAALLE ON TUOTEKOHTAINEN: SÄHKÖ: YMPÄRISTÖSÄHKÖ: Myymämme sähkön tuottamiseen käytettiin vuonna yyyy 41 % fossiilisia energialähteitä ja turvetta, 36 % uusiutuvia energialähteitä ja 23 % ydinvoimaa. Sinulle myymämme ympäristösähkö on 100%:sti vesivoimalla tuotettua. Myyjäkohtainen energialähdejakauma myydyn sähkön kokonaismäärän suhteessa on ilmoitettava aina. Lisäksi myyjän on ilmoitettava aina sähköpörssistä ja ETA-alueen ulkopuolelta hankitun sähkön osuudet suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään. Näiden hankintojen osuudet

4 4 (8) myydystä sähköstä on ilmoitettava koko sähkön hankinnan ketjun osalta. Eli, jos esimerkiksi myyjä (A) itse ei ole hankkinut sähköä pörssistä, mutta yhtiö (B), jolta se ostaa sähköä, on, tulee myyjän (A) ilmoituksessa ottaa myyjän (B) pörssihankinnan osuus huomioon. Esimerkiksi: Myymästämme sähköstä xx % on hankittu sähköpörssistä ja yy % ETA-alueen ulkopuolelta. 4. Suositus CO 2 päästöjen ja radioaktiivisen jätteen ilmoittamiseksi Hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten jätteiden osalta viitataan laskuissa ja myynninedistämisaineistoissa joko yhtiön Internetsivuille, asiakaslehteen, asiakaspalvelun yhteystietoihin tai myyjän muuhun julkiseksi katsottavaan informaatiopalveluun. Tietolähteissä esitetään myyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön tuottamisessa syntyneet CO 2 ominaispäästöt (g/kwh). Ominaispäästöt lasketaan myyjän kaiken myymän sähkön tuottamisesta syntyneiden ominaispäästöjen keskiarvona. Tällöin sellaisten tuotantomuotojen, jotka eivät aiheuta CO 2 päästöjä, osuuden kertoimena on nolla. Periaatteena on, että ilmoituksissa käytetään parhaita käytettävissä olevia tietoja. Päästölukujen laskennassa käytetään energialähdekohtaisia päästökertoimia, jotka ovat liitteessä 3. [muutettu , ] Liitteessä 4 on esitetty pohjoismaisen sähköntuotannon kasvihuonekaasupäästöt, jotka on laskettu huomioiden vihreän sähkön, jolle on luotu EECS-todistus tai joka on raportoitu myydyksi erillisenä vihreän sähkön toimituksena (Ekoenergia ja BraMiljöval, Svensk Energin tiedot bilateraalisopimuksista). [muutettu , ] Radioaktiivisten jätteiden osalta esitetään myyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään (mg/kwh). Laskennassa voidaan käyttää joko myyjän omaan tuotantoon perustuvia arvoja tai edellisvuoden tietoihin perustuvia arvoja. Edellisvuoden tiedot suomalaisissa ydinvoimalaitoksissa kertyneestä ydinjätteen määrästä tuotettua sähköä kohti, Ruotsin ydinvoimalaitoksissa kertyneen ydinjätteen määrästä tuotettua sähköä kohti sekä pohjoismaiset luvut kaikkea sähköntuotantoa kohti on esitetty liitteessä 4.

5 5 (8) Valtioneuvoston asetus LIITE 1 sähkön alkuperän ilmoittamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2005 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun lain (1129/2003) 11 :n nojalla: 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan sähkönmyyjän sähkön alkuperää koskevaan ilmoitusvelvollisuuteen, josta säädetään sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetussa laissa (1129/2003). 2 Sähkön alkuperän ilmoittamistapa Sähkön alkuperä on ilmoitettava sähkönkäyttäjille suunnatuissa sähkölaskuissa tai niiden liitteissä vähintään kerran kalenterivuodessa sekä suoraan sähkönkäyttäjille jaetussa tai lähetetyssä myynninedistämisaineistossa. 3 Sähkön energialähteiden osuuksien laskentatapa Ilmoituksessa on jaoteltava sähkönmyyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön tuottamiseen käytettyjen energialähteiden osuudet suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään vähintään seuraavalla tarkkuudella: 1) fossiiliset energialähteet ja turve; 2) uusiutuvat energialähteet; sekä 3) ydinvoima. Jos sähkönmyyjä on hankkinut sähköä sähköpörssistä tai Euroopan talousalueen ulkopuolelta, on ilmoitettava lisäksi näiden hankintojen osuudet suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään. Jaotteluun on sisällytettävä sekä sähkönkäyttäjille että sähkönmyyjille myydyn sähkön kaikki hankintalähteet tasesähköyksikön toimittamaa tasesähköä lukuun ottamatta. 4 Energialähteistä syntyneiden hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten jätteiden määrän laskentatapa Julkisessa tietolähteessä olevassa ilmoituksessa on mainittava sähkönmyyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön tuottamiseen käytetyistä energialähteistä syntyneet: 1) hiilidioksidin ominaispäästöt (grammaa/kilowattituntia); sekä 2) käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään (milligrammaa/kilowattituntia). Hiilidioksidin ominaispäästöjä koskevassa ilmoituksessa on mainittava ominaispäästöjen laskennassa käytetyt energialähde- ja tuotantotapakohtaiset päästökertoimet sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon päästöjen jakomenetelmä. Käytetyn ydinpolttoaineen määrää koskeva tieto voi perustua joko sähkönmyyjän sähkönhankintaan tai säteilyturvakeskuksen julkaisemiin tilastotietoihin. 5 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2005 Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen Neuvotteleva virkamies Arto Rajala

6 6 (8) LIITE Pohjoismainen jäännösjakauma 2012 Vuoden 2012 pohjoismainen jäännösjakauma on seuraava: - uusiutuvat energialähteet 28,4 % - ydinvoima 38,2 % - fossiiliset polttoaineet 33,4 % Energialähdejakauma laadittu osana RE-DISS -projektia (Reliable Disclosure Systems for Europe). Projektin tavoitteena on parantaa ja kehittää sähköasiakkaille annettavien alkuperätietojen luotettavuutta ja tarkkuutta. Projekti on jatkoa aiemmalla E-TRACK projektille ja se toimii tiiviissä yhteistyössä EPED-verkoston kanssa. Tavoitteena on eurooppalaisten jäännösjakaumien ja päästölaskelmien harmonisoitu laadinta ja hyödyntäminen. Laskentatapa on kuvattu liitteessä 5.

7 7 (8) LIITE CO 2 päästökertoimet Päästökerroin g CO 2 /MJ Hapettumis- Ref. kg C/GJ Tehollinen Huom. = t CO 2 /TJ kerroin lämpöarvo Kivihiili , GJ/t Koksi , GJ/t Antrasiitti 98, , GJ/t Maakaasu , GJ/1000m 3 Nestekaasu ,3 Koksikaasu ,3 Kevyt polttoöljy (POK) , GJ/t Raskas polttoöljy (POR) , GJ/t Turve , GJ/1000m 3 Jätepolttoaineet , GJ/t Referenssit: IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC oletuskertoimet) 2 Energiatilasto 2009, Tilastokeskus 3 KTMa hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta ja päästöistä laadittavasta selvityksestä (741/2004) CO 2 -päästö laitoksessa lasketaan seuraavasta kaavasta: CO 2 päästö /vuosi = Käytetyn polttoaineen energiasisältö [TJ] /vuosi* Päästökerroin [tco 2 /TJ] * hapettumiskerroin CO 2 päästö / kwh = Vuosipäästö CO 2 / Tuotettu sähkömäärä vuodessa = g/kwh CO 2 päästö jaetaan sähkölle ja lämmölle yhteistuotantolaitoksessa suhdemenetelmän avulla. - Käytetyn polttoaineen energiasisältö [TJ] /vuosi = polttoaineen kulutus [t tai m 3 ] *polttoaineen alempi, tehollinen lämpöarvo [TJ/t tai TJ/m 3 ) - Polttoaineen kulutustiedon (t, m 3 ) tuottamisessa on käytettävä samaa metodia kuin Päästökaupparekisteriin tuotetussa tiedossa. (Ks. Komission ohje kasvihuonekaasujen tarkkailusta ja raportoinnista - Guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions, ) - Polttoaineen tehollinen lämpöarvo analysoidaan edustavasta näytemäärästä - Rikinpoistossa käytetyn kalkkikiven aiheuttama CO 2 -lisäys tulee lisätä polttoaineesta laskettuun CO 2 -päästöön

8 8 (8) LIITE Pohjoismaisen sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt 2012 Vuoden 2012 pohjoismaiset hiilidioksidipäästöt ovat 258 g/kwh. Hiilidioksidipäästöt perustuvat liitteen 2 jäännösjakaumaan. Päästötiedot on laadittu osana RE-DISS -projektia (Reliable Disclosure Systems for Europe). Projektin tavoitteena on parantaa ja kehittää sähköasiakkaille annettavien alkuperätietojen luotettavuutta ja tarkkuutta. Projekti on jatkoa aiemmalle E-TRACK projektille ja se toimii tiiviissä yhteistyössä EPED-verkoston kanssa. Tavoitteena on eurooppalaisten jäännösjakaumien ja päästölaskelmien harmonisoitu laadinta ja hyödyntäminen. Laskentatapa on kuvattu liitteessä 5. KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN OMINAISKERTYMÄT LOVIISAN JA OLKILUODON LAITOKSILLA, KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KERTYMÄ POHJOISMAISSA TUOTETULLE SÄHKÖLLE VUONNA 2010 Vuonna 2012 käytetyn ydinpolttoaineen kertymä jäännösjakaumalle on 1,20 mgu/kwh. Kaikelle Pohjoismaissa tuotetulle sähkölle oli keskimäärin 0,55 mgu/kwh. Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä on määritetty alla oleviin tietoihin perustuen. Kuten aikaisempinakin vuosina, se perustuu pohjoismaiseen sähköntuotantoon. Loviisa 2012: 21 tonnia käytettyä ydinpolttoainetta, tuotanto 7,6 TWh 2,8 mgu/kwh ydinsähköä (lähde: Fortum) Olkiluoto 2012: 35,8 tonnia käytettyä ydinpolttoainetta, tuotanto 14,4 TWh 2,5 mgu/kwh ydinsähköä (lähde: TVO) Vuonna 2012 Ruotsissa tuotettiin ydinvoimalla sähköä 61,4 TWh. Ruotsin ydinvoimaloiden ydinpolttoaineen ominaiskertymälle on käytetty arvoa 2,7 mgu/kwh ydinsähköä. Ominaiskertymä on määritetty vuosien keskiarvoista. Lähteenä on ydinpolttoaineen osalta Elgas och fjärrvärmeförsörjningen (http://www.scb.se/) ja ydinvoimalla tuotetun sähkön osalta Elåret 2012 (http://www.svenskenergi.se/sv/om-el/statistik/elaret/). Pohjoismainen sähköntuotanto oli Entso-E:n mukaan yhteensä 406 TWh. (https://www.entsoe.eu/index.php?id=275)

9 Calculation Model Description Version 1.1 Stefan Jakobsson Grexel Systems Ltd

10 EPED Calculation Model Description Version: 1.1 EPED Model description v1 1.doc Date: Revision History Date Version Description Author Initial version Stefan Jakobsson Review and findings incorporation Marko Lehtovaara Finalization Stefan Jakobsson Minor amendments Marko Lehtovaara 2

11 EPED Calculation Model Description Version: 1.1 EPED Model description v1 1.doc Date: Table of contents Revision History...2 Table of contents Introduction Model structure Residual fuel mix calculation CO 2 calculations of the residual mix Regional division Versions of input data Using the model...8 3

12 EPED Calculation Model Description Version: 1.1 EPED Model description v1 1.doc Date: Introduction The EPED residual mix model is based on the results and recommendations of the E- Track project (www.e-track-project.org). Four attributes of energy production are considered in the model: renewable energy sources (RES), nuclear power, fossil power and CO 2 emissions. The model basically facilitates the calculation of default mix for implicitly tracked electricity volumes so that explicitly tracked volumes are not double counted in the default mix. Explicit tracking can be based on EECS Guarantees of Origin (GO) for RES, RECS certificates, EECS Disclosure certificates for nuclear and fossil power and information from so-called Reliable Tracking Systems (RTS). An RTS is an independent centralized source of information concerning tracking of energy. Information on attributes tracked with RTS should be publicly available and there should be no overlap between EECS and RTS or between different reliable tracking systems. EECS-based and RTS-based tracking are treated on an equal basis in the model. 2. Model structure The basic unit of resolution in the model is a domain (typically a country). Statistics concerning production and consumption within the domain is the starting point, supplied with information from explicit tracking and the final outcome is the residual mix in each modeled domain. The domains in the present model are the member states of the European Union (with a few exceptions) plus Norway and Switzerland. The underlying assumption is that the suppliers have to base their disclosure on: explicit tracking partly or fully with instruments defined above and/or implicit tracking partly or fully based on a domain residual mix. The residual mix for a domain is based on a calculation that goes in steps: 1. In a first step only the production and consumption in the domain is considered. 2. If there is an unbalance between the electricity consumption and the available attributes within the domain a regional level is considered. If a domain has more 4

13 EPED Calculation Model Description Version: 1.1 EPED Model description v1 1.doc Date: attributes than consumption of electricity within the domain, the surplus of attributes are given to the regional level. On the other hand, if a domain is short of attributes, has less attributes than consumption of electricity, attributes are taken from the regional level to balance the domain level. 3. If even regions are un balanced the long regions give their surplus of attributes to a European level and the short regions are compensated by this surplus. In one variant of the model, the regional balancing is not used, but the domains interact directly with the European attribute pool. 3. Residual fuel mix calculation The simplest model for residual fuel mix calculation is an island model, i.e. a domain without exchange of neither physical energy nor explicitly tracked instruments with the rest of the world. On such an island the residual mix can be calculated like this: + Attributes from all power production in the domain (RES, nuclear, fossil) - Attributes from all EECS certificates cancelled in the domain (RES, nuclear, fossil) - Attributes from power production tracked with RTS (RES, nuclear, fossil) = Residual mix in the domain (RES, nuclear, fossil) The calculation should include volumes during one calendar year. Any individual power supplier has to disclose his supply mix as the sum of all cancelled explicitly tracked instruments he is in possession of plus the remaining part from the residual mix. The supplier may split his supply up into parts, so that the explicitly tracked instruments are sold to consumers as fuel type specific products and the rest as a product of the type general electricity. Unlike explicitly tracked volumes, the individual components (e.g. RES) of the residual mix may never be disentangled from the rest of the residual mix and sold as products in their own right. In the real world the situation is more complex than in the island model. Here also crossborder transfer of physical energy and explicitly tracked instruments need to be accounted for. The calculation goes like this in one domain: 5

14 EPED Calculation Model Description Version: 1.1 EPED Model description v1 1.doc Date: Attributes from all power production in the domain - Exported EECS certificates and RTS volumes + Imported EECS certificates and RTS volumes - Attributes from all EECS certificates cancelled in the domain - Attributes from power production tracked with RTS in the domain +/- Compensation for attribute volumes in the domain with a common regional pool (to match the consumption in the domain) = Residual fuel mix in the domain In this way imported certificates end up in the residual mix in cases when they have not been cancelled in due time. The volume equation to be valid is: residual mix + explicitly tracked origin = consumption within the domain. Physical import from countries outside the model area can be accounted for by summing up the production of the domain and the import according to the mix of the originating country. The result is used as national production mix in the input data. Geographically close-by domains can be grouped into regions. A possible surplus of attributes in a domain enters the regional pool, where other domains in the same region import from the regional pool to cover up for possible deficit. As close-by domains are most probable to have physical exchange of electricity this is a way of mimicking physical exchange without having knowledge of individual exchange contracts (= information unavailable to outsiders). Similarly all regions are connected in a common European pool, which all regions use for covering up for deficit and surplus. 4. CO 2 calculations of the residual mix Input for each domain is only one figure describing the average CO 2 emissions (g/kwh) of fossil fuel within the domain. In addition also the same production statistics as for fuel mix calculations are used. At first total emissions (Gg = kt) from fossil fuels in the domain are calculated. If some part of fossil production is explicitly tracked the CO 2 6

15 EPED Calculation Model Description Version: 1.1 EPED Model description v1 1.doc Date: content is reduced from the total sum. Also export to a regional pool is subtracted from the sum. The average CO 2 content of the regional pool is calculated. This figure is used to calculate the import of CO 2 to domains with a deficit in the region. In a similar manner also average content of the total EU pool is calculated and used for import into the individual domains. The final outcome is given as CO 2 content in the residual mix (g/kwh) or as CO 2 content in fossil component of the residual mix of each domain. For the precise calculation formulas, please see the calculation model. 5. Regional division In the regional variants of the model, the countries are divided into regions. The division in the example models is the following: Nordic British isles Central West Iberian East Baltic Denmark Ireland Austria Belgium Portugal Bulgaria Estonia Finland Norway Sweden UK Czech Republic Germany Luxemburg France Italy Switzerland Spain Greece Hungary Romania Latvia Lithuania Netherlands Poland Slovakia Slovenia In an alternative flat model the regions have been left out and all modeled domains are included in one region. 6. Versions of input data The import, export and cancellation statistics regarding EECS certificates published by the AIB always refer to the date of import, export or cancellation. Where these figures are 7

16 EPED Calculation Model Description Version: 1.1 EPED Model description v1 1.doc Date: used the model is referred to as transaction based. AIB issuing statistics is based on year of production. Another possibility is to use data referring to only a certain year of production. Such data is not publically available, but can in certain cases be generated by the registry operator. Where such data have been used the model is referred to as production year based. 7. Using the model The model is implemented in Excel. Input data is to be entered in blue cells. Yellow cells are calculated automatically with formulae and may not be touched manually. The regions can be modified by adding and removing country columns in regional sheets. In that case one must carefully verify that all the formulas still refer to right worksheets and cells. 8

Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta

Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta Ohje 1 (12) Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003, jäljempänä alkuperätakuulaki) uudistettiin kesällä 2013. Lakia

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Voimalaitosten todentaminen alkuperätakuujärjestelmässä ja jäännösjakauman laskenta

Voimalaitosten todentaminen alkuperätakuujärjestelmässä ja jäännösjakauman laskenta Voimalaitosten todentaminen alkuperätakuujärjestelmässä ja jäännösjakauman laskenta Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Outi Vilén Laskentatoimen asiantuntija Helsinki Congress Paasitorni 3.12.2013 Sisältö

Lisätiedot

KVS2008. Pertti Kuronen

KVS2008. Pertti Kuronen Pertti Kuronen 15.3.2007 1 Pertti Kuronen 15.3.2007 Tariffirakenne ja alustava hintataso KVS2005 toteutuminen KVS2008 lähtökohdat tariffirakenne alustava hintataso alustavat yksikköhinnat 2 Pertti Kuronen

Lisätiedot

Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 5/4/2015 1

Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 5/4/2015 1 Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 1 2 Nuclear power generation in the world 440 operational power reactors with 378 GW capacity* (133 GW in EU) 13,5 % of global electricity generation

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Alkuperätakuulain valvonta ja kansallisen jäännösjakauman muodostaminen

Alkuperätakuulain valvonta ja kansallisen jäännösjakauman muodostaminen Alkuperätakuulain valvonta ja kansallisen jäännösjakauman muodostaminen Koulutus- ja keskustelutilaisuus sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta 12.6.2013 Yli-insinööri Mikko Heikkilä Energiamarkkinavirasto

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 3. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia tammi-syyskuussa Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1029

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2012 Energian hankinta ja kulutus 2011, 4. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 5 prosenttia vuonna 2011 Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1 389 PJ (petajoulea)

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2013 Energian hankinta ja kulutus 2012, 3. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 5 prosenttia tammi-syyskuussa Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä noin

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 mikä muuttui?

Väestöennuste 2012 mikä muuttui? mikä muuttui? Markus Rapo, Tilastokeskus Rakenteet murroksessa pohjoinen näkökulma 29.11.2012, Oulu Esityksessäni Havaittu väestökehitys Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta oletukset (vs.

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet N117 x HH141 Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet Alahonkajoki_kaava_alueen_raja_polyline Asuinrakennus Julkinen tai liiker rak. Lomarakennus Teollinen rak. Allas

Lisätiedot

Plant protection of cereals current situation

Plant protection of cereals current situation Plant protection of cereals current situation PesticideLife Opening seminar 19.2.2010, Jokioinen Pertti Rajala Cereals, total 1 203,1 Winter wheat 16,4 Spring wheat 201,9 Winter rye 11,3 Sring rye 5,1

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Energia 2010 Energiankulutus 2009 Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Tilastokeskuksen energiankulutustilaston mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli vuonna 2009 1,33 miljoonaa

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) Talouskasvua pk-yritysten tuottavuutta kehittämällä, TEM, 20.10.2010 1 Johtopäätökset (1/2) Kasvupolitiikka

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus 2012

Energian hankinta ja kulutus 2012 Energia 2013 Energian hankinta ja kulutus 2012 Puupolttoaineet nousivat suurimmaksi energialähteeksi vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,37 miljoonaa terajoulea

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto 2014

Sähkön ja lämmön tuotanto 2014 Energia 2015 Sähkön ja lämmön tuotanto 2014 Sähkön tuotanto alimmalla tasollaan 2000luvulla Sähköä tuotettiin Suomessa 65,4 TWh vuonna 2014. Tuotanto laski edellisestä vuodesta neljä prosenttia ja oli

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta Muutoksia alkuperätakuulakiin Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta 23.5.2013 2 Nykytilanne Laki sähkön alkuperän varmentamisesta (1129/2003) ollut voimassa vuoden 2004 alusta lähtien aluksi koski vain

Lisätiedot

Ajankohtaista Fingridistä

Ajankohtaista Fingridistä 1 Ajankohtaista Fingridistä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Verkkopäivä 9.9.2008 2 Mielenkiintoinen toimintaympäristö! Suomen ilmasto- ja ja energiastrategia Suuret ydinvoimayksiköt Tuulivoima

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Fortumin sähkömarkkinakatsaus Keilaniemi

Fortumin sähkömarkkinakatsaus Keilaniemi Fortumin sähkömarkkinakatsaus Keilaniemi 19.3.27 Lotta Forssell viestintäjohtaja Fortum Portfolio Management and Trading 19/3/28 1 Sähkömarkkinakatsauksen tausta ja tarkoitus Fortumin sähkömarkkinakatsauksen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta 2014 23/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus Latvian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Hanna Vuorinen Kustannusasioiden NCP 1.12.2016 Aiheet Uusi malliavustussopimus ja kommentoitu avustussopimus Malliavustussopimuksen muutokset Art. 4.2. Budjettisiirrot Art.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

Sähkön hinta ja toimitusvarmuus

Sähkön hinta ja toimitusvarmuus Sähkön hinta ja toimitusvarmuus Energiaviraston tiedotustilaisuus 21.1.2016 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miksi pörssisähkön hinta eroaa Suomen ja Ruotsin välillä? 2 Suomen

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 4. neljännes

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 4. neljännes Energia 2012 Energian hinnat 2011, 4. neljännes Energian hintojen nousu jatkui Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Energian kokonaiskulutus kasvoi 10 prosenttia vuonna 2010

Energian kokonaiskulutus kasvoi 10 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Energiankulutus 2010 Energian kokonaiskulutus kasvoi 10 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,46 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2010, mikä

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus 2014

Energian hankinta ja kulutus 2014 Energia 2015 Energian hankinta ja kulutus 2014 Energian kokonaiskulutus laski vuonna 2014 Korjattu 26.1.2016. Liitekuvio 1. Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,35 miljoonaa

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden Julkaistavissa 30.12.2003 klo 13.00 2003:16 Lisätietoja: Tilastokeskus / Mirja Kosonen (09) 1734 3543, 050 5005 203; ympäristöministeriö / Jaakko Ojala (09) 1603 9478, 050 3622 035 Suomen kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

Mihin Euroopassa ollaan menossa uusiutuvan energian edistämissuunnitelmat

Mihin Euroopassa ollaan menossa uusiutuvan energian edistämissuunnitelmat Mihin Euroopassa ollaan menossa uusiutuvan energian edistämissuunnitelmat Energiapäivä 5.2.2013 Johtava asiantuntija 1 UE direktiivin sisältö Kokonaistavoitteet kulutuksesta keskimäärin +11,5 % Isot maat

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 11.2.2009 2008/0108(CNS) TARKISTUKSET 2-5 Lausuntoluonnos Bogusław Sonik (PE419.909v01-00) maatalouden

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

EU:n ilmastopolitiikan haasteet ja jäsenmaiden välinen taakanjako. Laura Saikku Helsingin Yliopisto

EU:n ilmastopolitiikan haasteet ja jäsenmaiden välinen taakanjako. Laura Saikku Helsingin Yliopisto EU:n ilmastopolitiikan haasteet ja jäsenmaiden välinen taakanjako Laura Saikku 29.04.2008 Helsingin Yliopisto EU:n päästövähennystavoite -20% vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 päästöihin verrattuna, -14%

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot