LABELLING SUOSITUS SÄHKÖN TUOTESELOSTEEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LABELLING SUOSITUS SÄHKÖN TUOTESELOSTEEKSI"

Transkriptio

1 MUISTIO 1(8) muutettu muutettu , päivitetty Energiateollisuuden suosituksessa on pyritty edistämään periaatetta, jonka mukaan sähkön alkuperä voidaan hyödyntää vain kerran. Tämä periaate sisältyy uusiutuvan energian direktiiviin 2009/28/EY ja vastaa laajasti pohjoismaisen sähkömarkkinan alueella sovellettavia lähestymistapoja. Direktiivin toimeenpanemiseksi Suomessa on astumassa muutettu laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta voimaan Tämän lain mukaisesti on toimittava sähkön alkuperän ilmoittamisessa asiakkaalle lähtien koskien ensimmäistä kertaa vuoden 2013 sähkönmyyntiä. Energiamarkkinavirasto valmistelee ohjeistusta uuden lain mukaisen sähkön alkuperän ilmoittamisesta. Ohjeistus julkaistaneen marraskuussa Suosituksen liitteet 2 ja 4 on päivitetty vastaamaan vuoden 2012 tietoja. Pohjoismainen jäännösjakauma sekä pohjoismaisen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt perustuvat RE-DISS -projektissa (Reliable Disclosure Systems for Europe) suoritettuihin laskelmiin. Liitteessä 5 kuvataan RE-DISS - projektin mukainen jäännösjakauman ja kasvihuonekaasupäästöjen laskenta. LABELLING SUOSITUS SÄHKÖN TUOTESELOSTEEKSI 1. Tausta Tämä suositus koskee sähkön energialähteistä sekä sen tuotannossa syntyneistä hiilidioksidipäästöistä ja radioaktiivisten jätteiden määrästä annettavien tietojen ilmoittamista. Suositus on tehty sähkön myyjien tietojenantamisvelvoitteita koskevien säädösten soveltamiseksi sähkölaskuilla ja myynninedistämisaineistoissa. Alkuperäinen Labelling -suositus on annettu Suosituksen tarkoituksena on toimia yleisenä ohjeena direktiivin ja lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi. Sähkön myyjät voivat täydentää tietoja omien näkemystensä mukaisesti. Uusittuun sähkön sisämarkkinadirektiiviin perustuvassa laissa (1129/2003) sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (3 luku, 11 ) todetaan: Sähkönmyyjän tulee ilmoittaa sähkönkäyttäjille suunnatuissa sähkölaskuissa tai niiden liitteissä sekä myynninedistämisaineistossa Suomessa myymänsä sähkön alkuperää koskevia tietoja seuraavasti: 1) sähkönmyyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön tuottamiseen käytettyjen energialähteiden osuudet suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään; sekä 2) viittaus julkisiin tietolähteisiin, joissa on saatavilla tietoja sähkönmyyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön energialähteistä syntyneistä hiilidioksidipäästöistä ja radioaktiivisista jätteistä. Sähkönmyyjän tulee huolehtia siitä, että 1 momentissa tarkoitettujen tietojen luotettavuus voidaan varmistaa vähintään kuuden vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jota tiedot koskevat. Sähköntuottaja, sähkön maahantuoja ja sähkönmyyjä ovat velvollisia antamaan sähkön ostajalle tämän pyynnöstä tiedot, jotka sähkön ostaja tarvitsee kaupan kohteena olevasta sähköstä 1 momentissa säädetyn velvoitteen täyttämiseksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 1) sähkön alkuperän ilmoittamistavasta; 2) sähkön energialähteiden osuuksien laskemistavasta;

2 2 (8) 3) sähkön energialähteistä syntyneiden hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten jätteiden määrän laskemistavasta; sekä 4) ilmoitusvelvoitteen piiriin kuuluvien tietojen säilyttämisestä. Säännöstä sovelletaan laskuihin ja myynninedistämisaineistoon, jotka toimitetaan sähkönkäyttäjille 1. heinäkuuta 2004 ja sen jälkeen. Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän ilmoittamisesta on annettu Asetuksessa säädetään tarkemmin alkuperän ilmoittamistavasta (2 ), energialähteiden osuuksien laskentatavasta (3 ) sekä syntyneiden hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten jätteiden laskentatavasta (4 ). Asetus on tämän suosituksen liitteenä 1. [ ] 2. Määritelmiä Sähkölaskuilla annettavat tiedot ilmoitetaan kerran vuodessa esimerkiksi tasauslaskun yhteydessä. Myynninedistämisaineistolla tarkoitetaan kirjallista sähkön markkinointimateriaalia. Esimerkiksi yksittäisiä tv- tai lehti-ilmoituksia, sopimuksia ja tarjouksia ei lueta myynninedistämisaineistoksi. Esimerkiksi sähkönmyyntiä koskevat esitteet ovat selvästi myynninedistämisaineistoa. [muokattu ] Tasealueena energialähdejakauman laskennassa käytetään direktiivin määritelmän mukaisesti juridisen myyjän sähkötasetta, ts. tiedot annetaan myyjäkohtaisesti. Aiemmassa suosituksessa vaihtoehtona ollut tuotekohtainen energialähdejakauma ei enää ole yksinään mahdollinen. Tietojen esitysmuoto on myyjän vapaasti valittavissa. Esitys voi olla tekstimuotoinen, taulukko, kaavio, tms. ja se voidaan antaa joko laskulle ja myynninedistämismateriaaliin tulostettuna tai niiden liitteinä. 3. Suositus energialähdejakauman ilmoittamiseksi [muutettu ] Sähkön energialähteet ilmoitetaan seuraavan jakauman mukaisesti: 1. Fossiiliset energialähteet ja turve (maakaasu, kivihiili, öljy, turve, uusiutumattomat jäte- ja kierrätyspolttoaineet) 2. Uusiutuvat energialähteet (vesivoima, biopolttoaineet, tuulivoima, aurinkovoima, uusiutuvat jäte- ja kierrätyspolttoaineet) 3. Ydinvoima Halutessaan myyjä voi ilmoittaa tarkemman energialähdejakauman. Ilmoituksessa esitetään kullakin energialähteellä tuotetun sähkön osuus prosentteina myyjän edellisenä kalenterivuotena myymän sähköenergian määrästä. Erikseen lasketaan pörssisähkön ja ETA alueen ulkopuolelta tuodun sähkön osuudet prosentteina edellisen vuoden kokonaismyynnistä. Nämä osuudet sisällytetään mukaan energialähdekohtaisiin kokonaisosuuksiin eri energialähteille jyvitettyinä käyttäen pörssisähkölle pohjoismaista energialähdejakaumaa, josta on poistettu vihreä sähkö, jolle on luotu EECStodistus tai joka on raportoitu myydyksi erillisenä vihreän sähkön toimituksena (Ekoenergia ja BraMiljöval, Svensk Energin tiedot bilateraalisopimuksista). Pohjoismainen jakauma korjataan ottamaan huomioon sähkön vienti ja tuonti EU:n ulkopuolelta sekä sähkön alkuperän viennin aiheuttama vaje. Laskelma pörssisähkön energialähdejakaumalle on esitetty liitteessä 2. ETA-alueen ulkopuolelta Suomeen sähköä tuova osapuoli käyttää omassa energialähdejakaumassaan tuontisähkölle kyseisessä maassa toimivan myyjän ilmoittamaa energialähdejakaumaa. Halutessaan myyjä voi esittää pörssisähkön ja tuontisähkön energialähdejakaumat keskimääräisen energialähdejakauman ohella erikseen. [muutettu ]

3 3 (8) Sähkön myyjät ovat velvollisia antamaan myymänsä sähkön alkuperää koskevia tietoja (energialähdejakauma, pörssisähkön ja ETA-alueen ulkopuolisen hankinnan osuudet sekä vaaditut ympäristötiedot) myös myydessään sähköä edelleen muuhun kuin loppukulutukseen. Vähittäismyyjien onkin välttämätöntä saada tällaiset tiedot omien tiedonantovelvoitteidensa täyttämistä varten. Myyjän tulee huolehtia siitä, että sen erillistuotteena tai muutoin erikseen myymä sähkön vihreä arvo on poistettu myös myyjän muuhun kuin loppukulutukseen myydyn sähkön energialähdejakaumasta. [muutettu ] Myyjän tulee aina ilmoittaa loppuasiakkailleen keskimääräinen energialähdejakauma. Tämän lisäksi on hyvä ilmoittaa erillistuotteina myydyn sähkön osuudet ja alkuperä. Jos myyjä ei halua julkistaa erillistuotteina myydyn sähkön osuutta, voi hän ilmoittaa asiakkaille jakauman tuotekohtaisesti ja vähentää erillistuotteina myydyn sähkön keskimääräisestä energiajakaumasta. Asiakkaille, jotka ostavat sähkönsä erillistuotteena kuten tuulisähkönä tai vihreänä sähkönä, ilmoitetaan heidän ostamansa sähkön sisältävän vain kyseisellä tuotantomuodolla tuotettua energiaa. Myyjän on huolehdittava siitä, että vihreän sähkön toimituksia vastaava määrä vihreää sähköä on hankittu. Alkuperätakuina tai sertifikaatteina hankitun vihreän arvon osuus uusiutuvan energian osuudessa tulee ilmoittaa erikseen. [muutettu ] Myyjä voi halutessaan esittää erikseen tai esim. taulukoiden yhteydessä sen osuuden kullakin energialähteellä tuotetusta sähköstä, joka on tuotettu sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Yhteistuotanto-osuudet esitetään vastaavasti kuin energialähdekohtaiset kokonaisosuudet prosentteina edellisen vuoden kokonaismyynnistä. Esimerkki neljästä eri tavasta, joilla sähkön myyjä voi ilmoittaa edellisenä kalenterivuotena myymänsä sähkön energialähdejakauman: A Energialähdejakauma vuonna yyyy Fossiiliset energialähteet ja turve 39% Uusiutuvat energialähteet 39% B: Sähkön energialähdejakauma vuonna yyyy, osuus % bioenergia 22 % vesivoima, ymp.sähkö 5 % vesivoima 12 % vesivoima yhteensä 17% Ydinvoima 22% Uusiutuvista energialähteistä on 5%-yksikköä myyty ympäristösähkönä. turve 18 % kivihiili 21 % ydinvoima 22 % C: Myymämme sähkön tuottamiseen on vuonna yyyy käytetty 39 % fossiilisia energialähteitä ja turvetta, 39 % uusiutuvia energialähteitä ja 22 % ydinvoimaa. Uusiutuvista on 5 prosenttiyksikköä myyty ympäristösähköasiakkaille. TAI JOS ILMOITUS ASIAKKAALLE ON TUOTEKOHTAINEN: SÄHKÖ: YMPÄRISTÖSÄHKÖ: Myymämme sähkön tuottamiseen käytettiin vuonna yyyy 41 % fossiilisia energialähteitä ja turvetta, 36 % uusiutuvia energialähteitä ja 23 % ydinvoimaa. Sinulle myymämme ympäristösähkö on 100%:sti vesivoimalla tuotettua. Myyjäkohtainen energialähdejakauma myydyn sähkön kokonaismäärän suhteessa on ilmoitettava aina. Lisäksi myyjän on ilmoitettava aina sähköpörssistä ja ETA-alueen ulkopuolelta hankitun sähkön osuudet suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään. Näiden hankintojen osuudet

4 4 (8) myydystä sähköstä on ilmoitettava koko sähkön hankinnan ketjun osalta. Eli, jos esimerkiksi myyjä (A) itse ei ole hankkinut sähköä pörssistä, mutta yhtiö (B), jolta se ostaa sähköä, on, tulee myyjän (A) ilmoituksessa ottaa myyjän (B) pörssihankinnan osuus huomioon. Esimerkiksi: Myymästämme sähköstä xx % on hankittu sähköpörssistä ja yy % ETA-alueen ulkopuolelta. 4. Suositus CO 2 päästöjen ja radioaktiivisen jätteen ilmoittamiseksi Hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten jätteiden osalta viitataan laskuissa ja myynninedistämisaineistoissa joko yhtiön Internetsivuille, asiakaslehteen, asiakaspalvelun yhteystietoihin tai myyjän muuhun julkiseksi katsottavaan informaatiopalveluun. Tietolähteissä esitetään myyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön tuottamisessa syntyneet CO 2 ominaispäästöt (g/kwh). Ominaispäästöt lasketaan myyjän kaiken myymän sähkön tuottamisesta syntyneiden ominaispäästöjen keskiarvona. Tällöin sellaisten tuotantomuotojen, jotka eivät aiheuta CO 2 päästöjä, osuuden kertoimena on nolla. Periaatteena on, että ilmoituksissa käytetään parhaita käytettävissä olevia tietoja. Päästölukujen laskennassa käytetään energialähdekohtaisia päästökertoimia, jotka ovat liitteessä 3. [muutettu , ] Liitteessä 4 on esitetty pohjoismaisen sähköntuotannon kasvihuonekaasupäästöt, jotka on laskettu huomioiden vihreän sähkön, jolle on luotu EECS-todistus tai joka on raportoitu myydyksi erillisenä vihreän sähkön toimituksena (Ekoenergia ja BraMiljöval, Svensk Energin tiedot bilateraalisopimuksista). [muutettu , ] Radioaktiivisten jätteiden osalta esitetään myyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään (mg/kwh). Laskennassa voidaan käyttää joko myyjän omaan tuotantoon perustuvia arvoja tai edellisvuoden tietoihin perustuvia arvoja. Edellisvuoden tiedot suomalaisissa ydinvoimalaitoksissa kertyneestä ydinjätteen määrästä tuotettua sähköä kohti, Ruotsin ydinvoimalaitoksissa kertyneen ydinjätteen määrästä tuotettua sähköä kohti sekä pohjoismaiset luvut kaikkea sähköntuotantoa kohti on esitetty liitteessä 4.

5 5 (8) Valtioneuvoston asetus LIITE 1 sähkön alkuperän ilmoittamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2005 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun lain (1129/2003) 11 :n nojalla: 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan sähkönmyyjän sähkön alkuperää koskevaan ilmoitusvelvollisuuteen, josta säädetään sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetussa laissa (1129/2003). 2 Sähkön alkuperän ilmoittamistapa Sähkön alkuperä on ilmoitettava sähkönkäyttäjille suunnatuissa sähkölaskuissa tai niiden liitteissä vähintään kerran kalenterivuodessa sekä suoraan sähkönkäyttäjille jaetussa tai lähetetyssä myynninedistämisaineistossa. 3 Sähkön energialähteiden osuuksien laskentatapa Ilmoituksessa on jaoteltava sähkönmyyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön tuottamiseen käytettyjen energialähteiden osuudet suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään vähintään seuraavalla tarkkuudella: 1) fossiiliset energialähteet ja turve; 2) uusiutuvat energialähteet; sekä 3) ydinvoima. Jos sähkönmyyjä on hankkinut sähköä sähköpörssistä tai Euroopan talousalueen ulkopuolelta, on ilmoitettava lisäksi näiden hankintojen osuudet suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään. Jaotteluun on sisällytettävä sekä sähkönkäyttäjille että sähkönmyyjille myydyn sähkön kaikki hankintalähteet tasesähköyksikön toimittamaa tasesähköä lukuun ottamatta. 4 Energialähteistä syntyneiden hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten jätteiden määrän laskentatapa Julkisessa tietolähteessä olevassa ilmoituksessa on mainittava sähkönmyyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön tuottamiseen käytetyistä energialähteistä syntyneet: 1) hiilidioksidin ominaispäästöt (grammaa/kilowattituntia); sekä 2) käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään (milligrammaa/kilowattituntia). Hiilidioksidin ominaispäästöjä koskevassa ilmoituksessa on mainittava ominaispäästöjen laskennassa käytetyt energialähde- ja tuotantotapakohtaiset päästökertoimet sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon päästöjen jakomenetelmä. Käytetyn ydinpolttoaineen määrää koskeva tieto voi perustua joko sähkönmyyjän sähkönhankintaan tai säteilyturvakeskuksen julkaisemiin tilastotietoihin. 5 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2005 Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen Neuvotteleva virkamies Arto Rajala

6 6 (8) LIITE Pohjoismainen jäännösjakauma 2012 Vuoden 2012 pohjoismainen jäännösjakauma on seuraava: - uusiutuvat energialähteet 28,4 % - ydinvoima 38,2 % - fossiiliset polttoaineet 33,4 % Energialähdejakauma laadittu osana RE-DISS -projektia (Reliable Disclosure Systems for Europe). Projektin tavoitteena on parantaa ja kehittää sähköasiakkaille annettavien alkuperätietojen luotettavuutta ja tarkkuutta. Projekti on jatkoa aiemmalla E-TRACK projektille ja se toimii tiiviissä yhteistyössä EPED-verkoston kanssa. Tavoitteena on eurooppalaisten jäännösjakaumien ja päästölaskelmien harmonisoitu laadinta ja hyödyntäminen. Laskentatapa on kuvattu liitteessä 5.

7 7 (8) LIITE CO 2 päästökertoimet Päästökerroin g CO 2 /MJ Hapettumis- Ref. kg C/GJ Tehollinen Huom. = t CO 2 /TJ kerroin lämpöarvo Kivihiili , GJ/t Koksi , GJ/t Antrasiitti 98, , GJ/t Maakaasu , GJ/1000m 3 Nestekaasu ,3 Koksikaasu ,3 Kevyt polttoöljy (POK) , GJ/t Raskas polttoöljy (POR) , GJ/t Turve , GJ/1000m 3 Jätepolttoaineet , GJ/t Referenssit: IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC oletuskertoimet) 2 Energiatilasto 2009, Tilastokeskus 3 KTMa hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta ja päästöistä laadittavasta selvityksestä (741/2004) CO 2 -päästö laitoksessa lasketaan seuraavasta kaavasta: CO 2 päästö /vuosi = Käytetyn polttoaineen energiasisältö [TJ] /vuosi* Päästökerroin [tco 2 /TJ] * hapettumiskerroin CO 2 päästö / kwh = Vuosipäästö CO 2 / Tuotettu sähkömäärä vuodessa = g/kwh CO 2 päästö jaetaan sähkölle ja lämmölle yhteistuotantolaitoksessa suhdemenetelmän avulla. - Käytetyn polttoaineen energiasisältö [TJ] /vuosi = polttoaineen kulutus [t tai m 3 ] *polttoaineen alempi, tehollinen lämpöarvo [TJ/t tai TJ/m 3 ) - Polttoaineen kulutustiedon (t, m 3 ) tuottamisessa on käytettävä samaa metodia kuin Päästökaupparekisteriin tuotetussa tiedossa. (Ks. Komission ohje kasvihuonekaasujen tarkkailusta ja raportoinnista - Guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions, ) - Polttoaineen tehollinen lämpöarvo analysoidaan edustavasta näytemäärästä - Rikinpoistossa käytetyn kalkkikiven aiheuttama CO 2 -lisäys tulee lisätä polttoaineesta laskettuun CO 2 -päästöön

8 8 (8) LIITE Pohjoismaisen sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt 2012 Vuoden 2012 pohjoismaiset hiilidioksidipäästöt ovat 258 g/kwh. Hiilidioksidipäästöt perustuvat liitteen 2 jäännösjakaumaan. Päästötiedot on laadittu osana RE-DISS -projektia (Reliable Disclosure Systems for Europe). Projektin tavoitteena on parantaa ja kehittää sähköasiakkaille annettavien alkuperätietojen luotettavuutta ja tarkkuutta. Projekti on jatkoa aiemmalle E-TRACK projektille ja se toimii tiiviissä yhteistyössä EPED-verkoston kanssa. Tavoitteena on eurooppalaisten jäännösjakaumien ja päästölaskelmien harmonisoitu laadinta ja hyödyntäminen. Laskentatapa on kuvattu liitteessä 5. KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN OMINAISKERTYMÄT LOVIISAN JA OLKILUODON LAITOKSILLA, KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KERTYMÄ POHJOISMAISSA TUOTETULLE SÄHKÖLLE VUONNA 2010 Vuonna 2012 käytetyn ydinpolttoaineen kertymä jäännösjakaumalle on 1,20 mgu/kwh. Kaikelle Pohjoismaissa tuotetulle sähkölle oli keskimäärin 0,55 mgu/kwh. Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä on määritetty alla oleviin tietoihin perustuen. Kuten aikaisempinakin vuosina, se perustuu pohjoismaiseen sähköntuotantoon. Loviisa 2012: 21 tonnia käytettyä ydinpolttoainetta, tuotanto 7,6 TWh 2,8 mgu/kwh ydinsähköä (lähde: Fortum) Olkiluoto 2012: 35,8 tonnia käytettyä ydinpolttoainetta, tuotanto 14,4 TWh 2,5 mgu/kwh ydinsähköä (lähde: TVO) Vuonna 2012 Ruotsissa tuotettiin ydinvoimalla sähköä 61,4 TWh. Ruotsin ydinvoimaloiden ydinpolttoaineen ominaiskertymälle on käytetty arvoa 2,7 mgu/kwh ydinsähköä. Ominaiskertymä on määritetty vuosien keskiarvoista. Lähteenä on ydinpolttoaineen osalta Elgas och fjärrvärmeförsörjningen (http://www.scb.se/) ja ydinvoimalla tuotetun sähkön osalta Elåret 2012 (http://www.svenskenergi.se/sv/om-el/statistik/elaret/). Pohjoismainen sähköntuotanto oli Entso-E:n mukaan yhteensä 406 TWh. (https://www.entsoe.eu/index.php?id=275)

9 Calculation Model Description Version 1.1 Stefan Jakobsson Grexel Systems Ltd

10 EPED Calculation Model Description Version: 1.1 EPED Model description v1 1.doc Date: Revision History Date Version Description Author Initial version Stefan Jakobsson Review and findings incorporation Marko Lehtovaara Finalization Stefan Jakobsson Minor amendments Marko Lehtovaara 2

11 EPED Calculation Model Description Version: 1.1 EPED Model description v1 1.doc Date: Table of contents Revision History...2 Table of contents Introduction Model structure Residual fuel mix calculation CO 2 calculations of the residual mix Regional division Versions of input data Using the model...8 3

12 EPED Calculation Model Description Version: 1.1 EPED Model description v1 1.doc Date: Introduction The EPED residual mix model is based on the results and recommendations of the E- Track project (www.e-track-project.org). Four attributes of energy production are considered in the model: renewable energy sources (RES), nuclear power, fossil power and CO 2 emissions. The model basically facilitates the calculation of default mix for implicitly tracked electricity volumes so that explicitly tracked volumes are not double counted in the default mix. Explicit tracking can be based on EECS Guarantees of Origin (GO) for RES, RECS certificates, EECS Disclosure certificates for nuclear and fossil power and information from so-called Reliable Tracking Systems (RTS). An RTS is an independent centralized source of information concerning tracking of energy. Information on attributes tracked with RTS should be publicly available and there should be no overlap between EECS and RTS or between different reliable tracking systems. EECS-based and RTS-based tracking are treated on an equal basis in the model. 2. Model structure The basic unit of resolution in the model is a domain (typically a country). Statistics concerning production and consumption within the domain is the starting point, supplied with information from explicit tracking and the final outcome is the residual mix in each modeled domain. The domains in the present model are the member states of the European Union (with a few exceptions) plus Norway and Switzerland. The underlying assumption is that the suppliers have to base their disclosure on: explicit tracking partly or fully with instruments defined above and/or implicit tracking partly or fully based on a domain residual mix. The residual mix for a domain is based on a calculation that goes in steps: 1. In a first step only the production and consumption in the domain is considered. 2. If there is an unbalance between the electricity consumption and the available attributes within the domain a regional level is considered. If a domain has more 4

13 EPED Calculation Model Description Version: 1.1 EPED Model description v1 1.doc Date: attributes than consumption of electricity within the domain, the surplus of attributes are given to the regional level. On the other hand, if a domain is short of attributes, has less attributes than consumption of electricity, attributes are taken from the regional level to balance the domain level. 3. If even regions are un balanced the long regions give their surplus of attributes to a European level and the short regions are compensated by this surplus. In one variant of the model, the regional balancing is not used, but the domains interact directly with the European attribute pool. 3. Residual fuel mix calculation The simplest model for residual fuel mix calculation is an island model, i.e. a domain without exchange of neither physical energy nor explicitly tracked instruments with the rest of the world. On such an island the residual mix can be calculated like this: + Attributes from all power production in the domain (RES, nuclear, fossil) - Attributes from all EECS certificates cancelled in the domain (RES, nuclear, fossil) - Attributes from power production tracked with RTS (RES, nuclear, fossil) = Residual mix in the domain (RES, nuclear, fossil) The calculation should include volumes during one calendar year. Any individual power supplier has to disclose his supply mix as the sum of all cancelled explicitly tracked instruments he is in possession of plus the remaining part from the residual mix. The supplier may split his supply up into parts, so that the explicitly tracked instruments are sold to consumers as fuel type specific products and the rest as a product of the type general electricity. Unlike explicitly tracked volumes, the individual components (e.g. RES) of the residual mix may never be disentangled from the rest of the residual mix and sold as products in their own right. In the real world the situation is more complex than in the island model. Here also crossborder transfer of physical energy and explicitly tracked instruments need to be accounted for. The calculation goes like this in one domain: 5

14 EPED Calculation Model Description Version: 1.1 EPED Model description v1 1.doc Date: Attributes from all power production in the domain - Exported EECS certificates and RTS volumes + Imported EECS certificates and RTS volumes - Attributes from all EECS certificates cancelled in the domain - Attributes from power production tracked with RTS in the domain +/- Compensation for attribute volumes in the domain with a common regional pool (to match the consumption in the domain) = Residual fuel mix in the domain In this way imported certificates end up in the residual mix in cases when they have not been cancelled in due time. The volume equation to be valid is: residual mix + explicitly tracked origin = consumption within the domain. Physical import from countries outside the model area can be accounted for by summing up the production of the domain and the import according to the mix of the originating country. The result is used as national production mix in the input data. Geographically close-by domains can be grouped into regions. A possible surplus of attributes in a domain enters the regional pool, where other domains in the same region import from the regional pool to cover up for possible deficit. As close-by domains are most probable to have physical exchange of electricity this is a way of mimicking physical exchange without having knowledge of individual exchange contracts (= information unavailable to outsiders). Similarly all regions are connected in a common European pool, which all regions use for covering up for deficit and surplus. 4. CO 2 calculations of the residual mix Input for each domain is only one figure describing the average CO 2 emissions (g/kwh) of fossil fuel within the domain. In addition also the same production statistics as for fuel mix calculations are used. At first total emissions (Gg = kt) from fossil fuels in the domain are calculated. If some part of fossil production is explicitly tracked the CO 2 6

15 EPED Calculation Model Description Version: 1.1 EPED Model description v1 1.doc Date: content is reduced from the total sum. Also export to a regional pool is subtracted from the sum. The average CO 2 content of the regional pool is calculated. This figure is used to calculate the import of CO 2 to domains with a deficit in the region. In a similar manner also average content of the total EU pool is calculated and used for import into the individual domains. The final outcome is given as CO 2 content in the residual mix (g/kwh) or as CO 2 content in fossil component of the residual mix of each domain. For the precise calculation formulas, please see the calculation model. 5. Regional division In the regional variants of the model, the countries are divided into regions. The division in the example models is the following: Nordic British isles Central West Iberian East Baltic Denmark Ireland Austria Belgium Portugal Bulgaria Estonia Finland Norway Sweden UK Czech Republic Germany Luxemburg France Italy Switzerland Spain Greece Hungary Romania Latvia Lithuania Netherlands Poland Slovakia Slovenia In an alternative flat model the regions have been left out and all modeled domains are included in one region. 6. Versions of input data The import, export and cancellation statistics regarding EECS certificates published by the AIB always refer to the date of import, export or cancellation. Where these figures are 7

16 EPED Calculation Model Description Version: 1.1 EPED Model description v1 1.doc Date: used the model is referred to as transaction based. AIB issuing statistics is based on year of production. Another possibility is to use data referring to only a certain year of production. Such data is not publically available, but can in certain cases be generated by the registry operator. Where such data have been used the model is referred to as production year based. 7. Using the model The model is implemented in Excel. Input data is to be entered in blue cells. Yellow cells are calculated automatically with formulae and may not be touched manually. The regions can be modified by adding and removing country columns in regional sheets. In that case one must carefully verify that all the formulas still refer to right worksheets and cells. 8

Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle

Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle PEFC GUIDE PEFC GD 2001:2011 Issue 1 versio 1 22.6.2011 Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle Tämä asiakirja (30.11.2011)

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y.

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 1'1 SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. L YDINKAUKOLAMPOLAITOS ATS:N EKSKURS I O UNKARIIN JA ITALIAAN 30. 9... 9. 10. 1982 P. Holmstrom YDINENERGIAN TUTKIMUKSEN RAHOITUS

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ SÄ JA KÄYTÖN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET YLEISTIIVISTELMÄ Mikkeli 11.5.2007 Veli-Matti Mäkelä Tero Lintunen Ville Latva Susanna Kuha Arto Hämäläinen Tuomo Asikainen

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Ilmanvaihtokoneet (ventilation units), vaatimusten vertailu 28.10.2013 ver. 01.01

Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Ilmanvaihtokoneet (ventilation units), vaatimusten vertailu 28.10.2013 ver. 01.01 Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Tässä dokumentissa on vertailtu ekosuunnitelun Ventilation units (RVU, NRVU) eri säädösehdotuksia. Alkuperäinen ehdotus on käsitelty kuulemisfoorumissa (CF) lokakuussa

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA ESIPUHE Kauppa- ja teollisuusministeriö valmistelee kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa tavoitteenaan

Lisätiedot

SLT FSM. Suomen lääketilasto Finnish Statistics Medicines

SLT FSM. Suomen lääketilasto Finnish Statistics Medicines SLT FSM on 2 0 0 9 Suomen lääketilasto Finnish Statistics Medicines Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2009 Muutos vuodesta 2008 Lääkkeiden kokonaismyynti 2 629 milj. -1,3

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO STATISTICS ON MEDICINES

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO STATISTICS ON MEDICINES SLT FINNISH FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO STATISTICS ON MEDICINES SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES 2010 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Kansaneläkelaitos Finnish Medicines

Lisätiedot

Kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyden

Kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyden Kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyden osoittamisen ongelmia ja ratkaisumalleja 30.8.2013 LOPPURAPORTTI Maija Aho, Tiina Pursula, Ville Karttunen, Laura Hakala, Marika Bröckl Gaia Consulting Sisällysluettelo

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Suunnitelmat maakaasun toimitusvarmuuden riskien ennaltaehkäisemisestä ja toimista toimitushäiriötilanteissa (hätäsuunnitelma) Suomi 1.12.

Suunnitelmat maakaasun toimitusvarmuuden riskien ennaltaehkäisemisestä ja toimista toimitushäiriötilanteissa (hätäsuunnitelma) Suomi 1.12. Suunnitelmat maakaasun toimitusvarmuuden riskien ennaltaehkäisemisestä ja toimista toimitushäiriötilanteissa (hätäsuunnitelma) Suomi 1.12.2014 HUOLTOVARMUUSKESKUS Pohjoinen Makasiinikatu 7A, 00130 Helsinki

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja ympäristötekniikan osasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES SLT FSM 2011 SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2011 Milj. Muutos vuodesta 2010 Lääkkeiden kokonaismyynti 2 682 2,2 %

Lisätiedot