Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8 MIELEVÄ HIDALGO DON QUIJOTE MANCHALAINEN

9

10 MIELEVÄ HIDALGO DON QUIJOTE M A NOH ALAINEN K I R J O I T T A N U T MIGUEL DE CERYANTES SAAVEDRA E S P A N J A N K I E L E S T Ä S U O M E N T A N U T J. HOLLO J Ä L K I M M Ä I N E N OS A II NIDOS P O R V O O WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ

11 f A J A ' J L s». 4 W ERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KIRJAPAINOSSA PORVOOSSA 1928

12 Neljäsneljättä luku, jossa kerrotaan, kuinka saatiin tieto, miten verraton Dulcinea Tobosolainen p iti vapautettaman lumouksestaan, m ikä on tämän kirjan m ainioim pia seikkailuja. H erttu a ja h e rttu a ta r n au ttiv at kovin keskustelusta Don Quijoten ja Sancho Panzan kanssa, ja p ääte tty ä än to te u tta a aikom uksensa ja teh d ä ritarille joitakin kepposia, joissa olisi seikkailujen leim aa ja näköä, he k ä y ttiv ät aiheenaan n iitä seikkoja, jo ita Don Q uijote oli heille kertonut Montesinon luolasta, saadakseen juonensa m ainiosti onnistum aan (m utta h erttu a ta r ei ihm etellyt m itään m uuta niinkuin sitä, e ttä Sancho saattoi olla kyllin yksinkertainen lopulta uskoakseen Dulcinea Tobosolaisen todella olevan lum ottuna, vaikka hän itse oli ollut noitana ja keksinyt koko juonen). A nnettuaan siis palvelijoilleen m ääräyksen, m itä kaikkea heidän piti tehdä, he o ttiv at kuusi päivää m yöhem m in Don Quijoten kanssaan ajom etsästykseen, m ukanaan niin suuri m äärä m etsästäjiä ja pyssym iehiä, ettei kruunatulla kuninkaalla olisi voinut olla enem pää. He antoivat Don Quijotelle m etsästyspuvu n ja Sancholle sam anlaisen, kaikkein hienoim m asta viheriästä verasta tehdyn. M utta Don Quijote ei halunnut pukea sitä ylleen, koska sanoi olevansa velvollinen lähim pinä päivin ä p alaam aan

13 6 ankaraan asetoimeen, jo ta harjo ittav a ei m itenkään voin u t k u ljettaa m ukanaan k irstu ja ja kaappeja. Sancho sitävastoin otti, m itä hänelle annettiin, aikoen m yydä sen ensim m äisessä tarjo u tu v assa tilaisuudessa. K un siis o d otettu päivä oli saapunut, puki Don Quijote ylleen valuksensa, Sancho verhoutui uuteen pukuunsa ja liitty i m etsästäjäjoukkoon ratsastaen harm ollaan, josta ei ta h to n u t luopua, vaikka hänelle hevosta ta rjo t tiin. H e rttu a ta r ilm aantui näkyviin upeassa asussa, ja Don Quijote ta lu tti kohteliaisuuden ja säädyllisyyden vaatim uksia noudattaen hänen ratsuansa suitsista, vaikka h erttu a ei tah to n u t siihen suostua. Vihdoin he saapuivat kahden sangen korkean vuoren välissä sijaitsevaan m etsikköön, missä sijoituttiin paikoilleen, järjestettiin v äijy ty k set ja k etju t, jaettiin väki eri puolille ja aloitettiin sitten m etsästys suurella m elulla, huutaen ja hihkuen, niin ettei toinen voinut kuulla toisen p u h etta koirain haukkuessa ja m etsästy sto rvien raikuessa. H e rttu a tar astui m aahan ja asettui, terävä m etsästyskeihäs kädessään, paikkaan, m istä tiesi villisikojen tavallisesti hyökkäävän esiin. H erttu a ja Don Quijote astuivat hekin m aahan ja sijoittuivat hänen viereensä. Sancho asettui heidän kaikkien taakse, yhä ratsastaen harm ollaan, jo ta ei u sk altan u t jä ttä ä, koska pelkäsi sille sattu v an jo tak in o n nettom uutta. He olivat tuskin ennättäneet sijoittua ketjuun, sivuillaan lukuisa joukko palvelijoita, kun n äkivät m etsästä hyökkäävän koirien ahdistam an ja m etsästäjien tak aa-ajam an v altav an suuren m etsäkarjun, joka syöksyi h eitä kohti ham paitaan hioen, to rah am p aat paljaina ja k ita vaahdossa. Sen n äh tyään Don Quijote o tti kilven käsivarrelleen, ta rttu i m iekkaansa ja läh ti sitä kohti. Samoin teki h erttu a,

14 7 m etsästyskeihäs kädessään; m u tta h erttu a ta r olisi en n ättä n y t ennen m uita, jollei h e rttu a olisi h än tä siitä estänyt. Sancho, nähdessään tuon peloittavan eläimen, jä tti harm on om an onnensa nojaan, pötki pakoon, m inkä ennätti, ja y ritti kiivetä korkeaan tam m een, kum m inkaan onnistum atta. E h d itty ään keskitiehen hän näet ta rttu i oksaan kokiessaan kiivetä latv aan saakka, m u tta pahaksi onneksi oksa katkesi, ja Sancho jäi pudotessaan johonkin oksantynkään riippum aan pääsem ättä siitä m aahan. H avaitessaan olevansa sellaisessa pinteessä, huom atessaan viheriän m etsästysnuttunsa repeävän ja ajatellessaan vielä, e ttä tuo kam ala peto, jos se saapuisi luo, voisi y ltää häneen, hän alkoi parkua niin ankarasti ja rukoilla apua niin h artaasti, e ttä kaikki, jo tk a hänen huutonsa kuulivat, m u tta eivät h än tä nähneet, luulivat hänen joutuneen jonkin pedon raadeltavaksi. H irm uisia toraham paitaan v älk y ttäv än m etsäkarjun lävistivät v ih doin lukuisat m etsästyskeihäät, joita ojennettiin sitä kohti, ja Don Q uijote, k ääntyessään k atso m aan sinnepäin, m istä Sanchon huudot kuuluivat (hän näet oli ne tu n ten u t aseenkantajansa huudoiksi), näki Sanchon riippuvan tam m esta pää alaspäin, ja siinä vieressä seisoi harm o, joka ei ollut jä ttä n y t kovaonnista isäntäänsä. Cide H am ete sanookin, e ttä hän vain harvoin näki Sancho Panzan ilm an harm oa: niin harras ystävyys ja lu o ttam u s liitti h eitä toisiinsa. Don Quijote tuli luo ja auttoi Sanchon alas, ja Sancho, h u o m attu aan päässeensä irti ja seisovansa jä l leen m aan kam aralla, katseli reven n y ttä m etsästysnuttuansa aivan murheellisena; h än näet piti sem m oista v aa te k ap p ale tta kokonaisen säteritilan arvoisena. V altav an suuri m etsäk arju no stettiin n y t m uulin selkään,

15 8 peitettiin r o s m a r iin in ja m yrtin oksilla ja k u ljetettiin voittosaaliina suurten teltto jen luo, jo tk a oli p y sty tetty keskelle m etsikköä. Sinne oli jo järje ste tty pöydät ja ateria, niin runsas ja suurenm oinen, e ttä siitä hyvin saattoi huom ata, kuinka ylhäinen ja antelias isän tä oli. Sancho n ä y tti h erttu attarelle n u ttu n sa repeäm iä ja sanoi: Jos tässä oltaisiin jänis- ta i lintujahdissa, niin n u t tu n i ei olisi k äy n y t näin huonosti. Minä en ym m ärrä, m itä huvia voi olla siitä, e ttä odotetaan eläintä, joka voi ihm isen tap p aa, jos pääsee tokaisem aan toraham paillaan. M uistan kuulleeni lau lettav an vanhaa laulua, jossa sanotaan: Karhu sinut syököön kuin suuren Favilan. F avila oli goottilaiskuningas, sanoi D on Q uijote jo n k a k arh u söi hän en ollessaan m etsästäm ässä. S itäh än m inä tässä sanonkin; vastasi Sancho m inun m ielestäni ei ru h tin aitten ja k u n in k aitten pitäisi an tau tu a semmoisiin vaaroihin pelkän huvin vuoksi, jonka m inusta nähden ei pitäisi olla m itään huvia, koska siinä vain y ritetään tap p aa eläintä, joka ei ole teh n y t m itään pahaa. Te varm aan erehdytte, Sancho, vastasi h e rttu a sillä suuren riistan pyynti on kuninkaille ja ru h tinaille soveliaam paa ja tarpeellisem paa kuin m ikään muu ruum iinharjoitus. M etsästys on k u in sotaa: siinä k ä y te tä ä n sotajuonia, v iek k au tta ja väijytyksiä, jo tta voidaan v o ittaa vihollinen jo u tu m a tta itse vahinkoon, siinä k estetään ankaraa k y lm y y ttä ja sietäm ättöm intä hellettä, joutilaisuus ja uni h äiriytyy, voim at vahvistuvat,

16 9 ja sitä h arjo ittav an ihm isen jäsenet tulevat notkeiksi; sanalla sanoen, se on to in ta, jo ta voidaan h arjo ittaa kenenkään saam atta siitä vahinkoa ja monen huviksi; ja p arasta vielä, ettei sitä voi h arjo ittaa kuka tahansa, kuten m uita m etsästyslajeja, lu k u u n o ttam atta haukkajah tia, joka sekin kuuluu yksinom aan kuninkaille ja suurille herroille. M uuttakaa siis m ielipidettänne, hyvä Sancho, ja h arjo ittak aa käskynhaltiaksi tu ltu anne m etsästystä, niin saatte nähdä, e ttä teille koituu siitä satakertainen hyöty. Sitä en tee; vastasi Sancho hyvä käskynhaltija pysyy kotonaan, kuin olisi koipi k atkennut. Olisihan m ainiota, jos ne, joilla on hänelle asiaa, tulisivat m atkasta uupuneina h än tä tap aam aan, ja hän olisikin m etsässä huvittelem assa! Siinähän menisi koko käskynhaltianvirka päin hiiteen! Totisesti, arm ollinen herra, jah ti ja huvitukset ovat pikem m in ty h jän to im ittajia kuin lcäskynhaltioita v arten. Minä aion k u lu tta a aikaani suurina ju h lin a pelaam alla k o rttia ja pyhäisin pelaam alla keilaa, sillä tuo m etsästyshom m a ei sovi m inun asemaani, eikä om atuntoni siihen tyydy. Suokoon Jum ala, e ttä niin käy, Sancho, sillä sanom isesta tekem iseen on p itk ä m atka. Olkoon kuinka p itk ä tahansa; virkkoi Sancho hyvää m aksajaa ei p a n tti rasita, eikä au ta varhainen nousem inen, jos Jum ala apunsa kieltää, ja m aha se jalkoja k an n a tta a eikä ja la t m ahaa; m inä tark o itan, e ttä jos Jum ala m inua a u tta a ja m inä teen hyvissä m einingeissä, m itä m inun tehdä p itää, niin varm asti h a llitsen parem m in kuin jah tih au k k a. Jo k a ei usko, p istäköön sorm en suuhuni, niin saa nähdä, osaanko purra vai en!

17 10 Jum ala ja kaikki hänen pyhim yksensä sinut k iro t koot, k iro ttu Sancho sanoi Don Q uijote. Koska koittaakaan, kuten olen jo m onta k ertaa sanonut, se päivä, jolloin kuulen sinun lausuvan selvän ja järkevän lauseen ilm an sananparsia! Teidän ylhäisyytenne jä ttä köön tuon hölmön om aan oloonsa, sillä hän jauhaa teistä hengen, ei kahden, vaan kahdentuhannen sananlaskun välissä, jo ita hän esittää niin sopivasti ja oikealla hetkellä, e ttä Jum ala hänelle te rv e y ttä suokoon, tai m inulle, jos v iitsin h ä n tä kuunnella. V aikka Sancho Panzalla on sananlaskuja enem m än kuin kreikkalaisella kom endöörillä, sanoi h erttu a ta r ei niitä silti sovi halveksia, sillä ne ilm aisevat ajatu sta ytim ekkäästi. O m asta puolestani voin sanoa, e ttä ne h u v itta v at m inua enem m än kuin m uut, vaikkapa ta ita vam m in ja sopivam m issa tilaisuuksissa k äy tety t. Näissä ja muissa mielenkiintoisissa keskusteluissa he läh tiv ät teltasta m etsään tark astam aan m uutam ia odotuspaikkoja ja m etsästysasem ia, ja niin kului päivä ja tuli ilta. Ei ollut kum m inkaan valoisaa ja hiljaista, kuten olisi voinut odottaa näin keskellä kesää; m u tta illan puolihäm ärä oli erittäin otollinen h erttu an ja h erttu a ttaren aikeen toteuttam iselle. K un näet yö lähestyi, alkoi h iukan ennen pim eän tuloa koko m etsä äkkiä n ä y ttä ä kuin joka puolelta tuleen syttyneeltä, ja kohta senjälkeen kuultiin eri tahoilta, milloin lähem pää, milloin kauem paa, lakkaam atonta to rv en to ito tu sta ja m uuta sotaista soittoa, kuin olisi m etsän läpi liikkunut lukuisia ratsujou kkoja. T ulen loimo ja sotaisten soittim ien räm y h ä i käisi ja huum asi läsnäolevien, vieläpä kaikkien m etsässä olevien silmiä ja korvia. Sitten kuului loppum attom iin m aurien lelili, to rv et ja sarvet raikuivat, rum m ut päri

18 11 sivät ja huilut vihelsivät, melkein yhtaikaa, niin keskeyty m ä ttä ja kiivaasti, e ttä olisi tä y ty n y t olla kuuro, jollei olisi kuuloaan m en ettän y t niin m onien soittim ien sekaisin pauhatessa. H erttu a häm m ästyi, h e rttu a ta r säpsähti, Don Quijote oli ihm eissään, Sancho Panza vapisi, ja nekin, jo tk a asian tiesivät, jo u tu iv at pelon valtaan. Säikähdys toi m ukanaan syvän hiljaisuuden, ja sam assa saapui piruksi p u ettu kuriiri; hänellä oli torven asem esta v altav an suuri ontto sarvi, josta lähti kum ea ja kaam ea ääni. Hei, hyvä kuriiri, huusi h erttu a kuka olette, minne m enette, ja m itä sotaväkeä on tuo, joka n ä y ttä ä kulkevan tä m ä n m etsän halki? Siihen vastasi kuriiri kam m ottavalla ja huikealla äänellä: Minä olen piru ja tu len etsim ään Don Quijote M anchalaista. Tänne saapuva väki on kuusi noitajoukkoa, jo tk a k u ljetta v at riem usaatossa v errato n ta Dulcinea Tobosolaista. H än saapuu lum ottuna ja hänen kanssaan uljas ranskalainen M ontesinos, joka tulee Don Quijotelle ilm oittam aan, kuinka m ainittu neiti voidaan lum ouksesta v ap auttaa. Jos olette piru, k u ten san o tte ja k u ten ulkom uotonne osoittaa, niin teidän olisi jo p itän y t tu n tea m ainitsem anne ritari Don Quijote M anchalainen, koska hän on teid än edessänne. Jum alan ja om antuntoni nimessä vastasi Piru en tu llu t sitä huom anneeksi; ajatukseni liikkuivat niin monissa eri seikoissa, e ttä unohdin pääasian, jonka vuoksi olen tänne tidlut. Täm ä paholainen sanoi Sancho on varm aan kelpo mies ja hyvä k ristitty ; jollei olisi, ei hän vannoisi

19 12 Jum alan ja om antuntonsa nimessä. A lanpa uskoa, e ttä helvetissäkin tä y ty y olla kunnon ihm isiä. Paholainen k äänty i n y t, ratsunsa selästä astu m atta, sanom aan Don Quijotelle: Sinun luoksesi, L eijonaritari (jospa näkisin sinut niiden kynsissä), läh ettää m inut kovaonninen, m u tta m iehuullinen ritari Montesinos käskien m inun tuoda terveisiä ja sanoa sinulle, e ttä sinun tulee o dottaa h än tä siinä paikassa, m issä sinut k ohtaan, koska hän k u ljettaa m ukanaan henkilöä, jo ta m ainitaan Dulcinea Tobosolaisen nim ellä, ja tulee sinulle ilm oittam aan, m itä on teh täv ä, jo tta hän pääsisi lum ouksestaan. J a koska olen tu llu t vain tä tä v arten, en saa viipyä tässä kauem paa; m inunlaiseni paholaiset olkoot kanssasi, ja h y v ät enkelit tä t ä herrasväkeä v arjelkoot. Niin san o ttu aan hän puhalsi v altav aan sarveen, käänty i ja lähti pois m itään v astau sta o d o ttam atta. K aikki jo u tu iv at jälleen ihm etyksen valtaan, varsinkin Sancho ja Don Quijote; Sancho senvuoksi, e ttä huom asi kaiken totu u d en uhalla ta h d o tta v a n p itää Dulcineaa lum ottuna, ja Don Quijote siksi, ettei vieläkään päässyt varm u uteen, olivatko h än en M ontesinon luolassa k okem ansa seikat todellisia vai ei. H änen n äitä m ietteitä hautoessaan h e rttu a k ysyi häneltä: Aikooko teidän arm onne herra Don Quijote jääd ä odottam aan? Miksi en jäisi? vastasi hän. Minä odotan tässä pelotonna ja urhoollisena, v aik ka koko h elv etti h y ö k käisi kim ppuuni. J a m inä puolestani, jos näen vielä toisen p irun ja kuulen sam anm oista sarven m örinää, odotan tässä y h tä v arm asti kuin Flanderissa virkkoi Sancho.

20 13 Yö oli sillävälin yhä pim ennyt, ja m etsässä alkoi v äik kyä lukuisia valoja, niinkuin m aan kuivat haih tu m at väikkyvät taivaalla n äy ttäen m eidän silmissämme lentotähdiltä. Sam assa kuului kam alaa melua, kuin härkära tta itte n jäm eiden pyörien räm inää, lakkaam atonta v ihlovaa kitinää, jo ta susien ja karhujen kerrotaan pakenevan, jos sattu v at paikalle. K aiken täm än melskeen lisäksi tu li vielä jotakin m uuta, m ikä kaikui kaiken yli: tu n tu i todella siltä kuin m etsässä olisi kaikilla neljällä suunnalla ollut yhtaikaa käynnissä neljä eri taistelua, sillä toiselta tah o lta kuului peloittavan ty k k itu len kum ea jyske, toiselta pyssyjen alinom ainen pauke, läheltä kuului taistelevain h uutoja ja kauem paa kaikui jälleen m aurien Hiili. Sanalla sanoen: torvien, sarvien, häränsarvien, h u i lujen, rum pujen, tykkien, pyssyjen äänet ja ennen k aik kea ra tta itte n peloittava räm inä m uodostivat yhdessä niin sekavan ja kaam ean m elun, e ttä Don Q uijoten tä y ty i k erätä koko rohkeutensa voidakseen sitä sietää. M utta Sanchon rohkeus raukesi, ja hän k aatu i pyörtyneenä h erttu a ttaren ham een laahustim elle. H e rttu a ta r o tti hänet v astaan ja käski kiireesti pirskottaa v e ttä hänen kasvoihinsa. Niin teh tiin, ja hän tu li tajuihinsa p a ra hiksi, kun eräät ra tta a t saapuivat paikalle vinkuvin pyörin. R a ttaitte n eteen oli v aljastettu neljä laiskaa härkää, joiden kaikkien selässä oli m usta loimi; jokaiseen sarveen oli sidottu iso palava tuohus, ja ylim pänä rattailla oli korkea istuin, missä istui kunnianarvoinen ukko, jonka vitivalkoinen p a rta u lo ttu i vyönsijaa alem m aksi. H ä nellä oli yllään m usta parkkum iviitta; koska näet ra tta a t olivat kirkkaasti valaistut, voi selvästi nähdä ja ero ttaa kaikki, m itä niissä oli. Ajom iehinä oli kaksi rum aa pirua,

21 14 joiden v aatteet olivat sam aa parkkum ia ja joiden naam at olivat niin h irv ittävän ru m at, e ttä Sancho ne kerran n äh ty ään um m isti silmänsä, jo tte i näkisi niitä toista kertaa. K un siis ra tta a t olivat saapuneet luo, nousi kunnianarvoisa ukko korkealta istuim eltaan seisomaan ja lausui raik uvalla äänellä: M inä olen tie tä jä Lirgandeo. Sitten ra tta a t vierivät eteenpäin, eikä ukko virkkanut enää sanaakaan. Senjälkeen saapuivat toiset sam anlaiset vaunut, joissa istui istuim ellaan toinen ukko. H än käski pysäh d y ttää ja lausui y h tä juhlallisesti kuin edellinen: Minä olen tietäjä Alquife, U rganda T u n tem atto m an hyvä ystävä. H än kin ajoi eteenpäin. S itten tu liv at taas toiset v au n u t sam aan tap aan, m u tta niissä ei istu n u t valtaistuim ella m ikään ukko, kuten edellisissä, vaan rum a, roteva mies, joka perille saav u ttu aan nousi seisomaan sam oinkuin toiset ja lausui vielä karheam m alla ja pirullisem m alla äänellä: Minä olen noita A rkalaus, Amadis Gallialaisen ja koko hänen su k u k u n tan sa verivihollinen. H än ajoi eteenpäin. V ähän m atkan päässä sieltä näm ät kolm et ra tta a t p y säh ty iv ät. Niiden pyörien kam ala melu taukosi, ja kohta kuului toinen ääni, joka ei ollut m itään m elua, vaan suloista ja sointuisaa m usiikkia. Siitä Sancho ilahtui pitäen sitä h y v än ä m erkkinä ja sanoi h erttu attarelle, jonka luota ei hetkeksikään hiev ah tan u t: Armollinen rouva, missä on musiikkia, siellä ei h ätää m itään. E i m yöskään siellä, missä on valoa ja k irk k au tta vastasi h erttu a ta r.

22 15 Siihen virkkoi Sancho: Valoa lähtee tulestakin ja k irk k au tta polttorovioista, kuten voimme nähdä siitä, m itä ym pärilläm m e on, ja saattaisi käydä niin, e ttä ne m eidät polttaisivat; m u tta m usiikki on aina ilon ja ju h lan m erkki. Se pian nähdään sanoi Don Quijote, joka oli ku ullu t koko keskustelun. H än sanoikin oikein, k u ten seuraava luku osoittaa.

23 Viidesneljättä luku, missä jatkuu kertomus Don Quijotelle tuodusta, Dulcinean lumouksesta vapauttamista koskevasta tiedosta, sekä muista ihmeellisistä tapahtumista. N yt he huom asivat, e ttä heitä kohti saapuivat mielly ttävän m usiikin tahdissa semmoiset ajoneuvot, joita nim itetään trium fivaunuiksi. N iitä vetäm ässä oli kuusi harm aata, m u tta valkoisilla loimilla p eitetty ä muulia. Jokaisen m uulin selässä istui katum uksentekijä, hänkin valkoisissa v aatteissa ja pidellen käsissään su u rta p a la vaa vahasoihtua. V aunut olivat kaksi, jopa kolmekin kertaa edellisiä suurem m at, ja niiden sivuistuim illa ja sam oin korkeim m illa istuinpaikoilla n äk y i vielä kaksitoista m uuta katum uksentekijää lum ivalkoisissa v a a t teissa ja jokaisella kädessään palava soihtu, m ikä näky sai katselijan sam alla k ertaa ihm ettelem ään ja kauhistum aan. Korkealla valtaistuim ella istui neito verhottuna lukem attom iin hopeaharsoihin, joissa kiilsi kaikkialla kultakoruja saaden hänen pukunsa n äy ttäm ään ainakin loistavalta, jollei kallisarvoiselta. H änen kasvojansa peitti hieno h u n tu, jonka läpinäkyvän kudoksen ta k a a kuulsivat ihm een suloiset ty tö n kasvot. Niiden kauneuden ja nuoruuden voi varsin hyvin ero ttaa kirkkaassa valaistuksessa, ja ne eivät n äy ttän eet kahtakym m entä-

24 v u o tta vanhem m ilta eikä seitsem äätoista v u o tta nuorem m ilta. H änen vieressään istui m aataviistävään v iittaan k ääriy ty n y t hahm o, jonka p äätä p eitti m usta huntu. M utta vaunujen p y säh d y tty ä h erttu an, h e rttu a ta r e n ja Don Quijoten eteen puhallussoittim et sam assa lakkasivat soim asta ja kohta senjälkeen myös vaunuissa soineet h arp u t ja lu u tu t, v iittaan verhoutu n u t hahm o nousi, lev itti v iitan reunaa k u m m altakin puolelta, o tti hunnun päästään ja n ä y ttä y ty i itse kuolem an hahm ossa, rum ana luurankona. Don Quijote oli siitä harm issaan, Sanchoa peloitti, ja h erttu a ja h e rttu atark in n äy ttiv ät hiukan säpsähtävän. Täm ä elävä kuolema nousi seisom aan, suoristihe ja lausui v errattain uneliaalla äänellä ja hiu k an tah m ein kielin seuraavaa: Don Quijote II ä 2 17 Oon Meriin, jonka isä tarun mukaan on ollut pimeyden ruhtinas (ja tähän valheeseen myös uskotaan); ma tunnen opit Zoroasterin, oon noitain mestari ja valtias; ei minuun pysty paino vuosisatain, ne vaikka peittävätkin mielellään työt sankareitten, joita rakastan. Ja vaikka sanotaankin, että noidat ain ovat raakoja ja julmia, oon minä sentään lempeä ja hellä vain hyvää ihmisille tahtoen. Kun syvän Hadeen kuiluss alahalla ma uutterasti mietin, askaroin ja sommittelin merkkejäni juuri, niin kuulin, kuinka valittaen kutsui ihana Dulcinea Tobososta. Sain tietää, että lumottu hän oli: hän, ennen ylhäinen ja hieno nainen, nyt oli m aalaistyttö kömpelö ja arka.

25 18 Mun häntä sääliks kävi, siksi myös luurankoon rumaan puin henkeni, kun tutkinut ma olin tarkoin ensin, mik apu lähteä vois kirjoistani ja m itä neuvoa vois moiseen hätään mun pirullinen noitatieteeni. Oi Sinä, ihanne ja kaunistus sen joukon, joka teräspaitaa kantaa, Sa, majakka ja pohjantähti kirkas, tienviitta niiden, jotka velttoutta ja höyhenpatjain unteiuutta pakoon päin vaaroja ja vastuksia nousten niin rohkeasti miekan kastaa vereen, ma Sulle puhun, urho pelvoton, jok ylistyst et koskaan kylliks saanut, oi urhoollinen, viisas Don Quijote, sa Manchan maine, tähti Espanjan: ihana Dulcinea saavuttaa voi entishahmon kyllä, m utta vain siten, että Sancho, asemiehcs, nyt pakaroilleen piiskaniskuja saa kolmetuhatta ja kolmesataa ja sellaisella voimall, että niistä jää särky, kipu paikkaan paljaaseen. Näin kuuluu päätös noitain, joista sai alkunsakin neidon onnettomuus, ja siksi saavuin, hyvä herrasväki. Hiisi vieköön! virkkoi n y t Sancho. E ipä vähän m itään; kolm etu h atta ruoskaniskua! M utta m inä en anna itselleni niitä kolm eakaan, enem pää kuin kolmea tikariniskua. Piru periköön semmoisen lum ouksesta päästäm isen! E n m inä ym m ärrä, m itä pakaroillani on noituuksien kanssa tekem istä! Jum aliste, jos herra Meriin ei ole kek sinyt p arem p aa keinoa neiti Dulcinea

26 19 Tobosolaisen lum ouksesta päästäm iseksi, niin olkoon lum ouksessaan, kunnes kuolee! M inä o tan te id ä t kiinni, sanoi D on Q uijote te herra m oukka ja sipulinsyöjä, ja sidon teid ät johonkin puuhun niin alastom ana kuin äitinne teid ät synnytti ja annan teille, en sano kolm etuhattakolm esataa, vaan kuusituhattakuusisataa raippaa, ja ne kyllä istu v at niin liljassa, etteiv ät puto a pois, vaikka ravistelisitte itseänne kolm etuhattakolm esataa kertaa. Ja älkää huoliko v astata m inulle sanaakaan, m u u ten riistän sielun ruum iistanne. Tuon kuultuaan Meriin sanoi: Niin ei saa tap ah tu a; ne iskut, jo tk a kelpo Sanchon tulee saada, hänen tulee o ttaa v astaan vapaaehtoisesti eikä pakosta ja ainoastaan milloin hän itse haluaa; hänelle näet ei ole m äärätty m itään varm aa aikaa. Jos hän kuitenkin haluaa suorittaa katum usharjoituksensa n äitten ruoskaniskujen puolella m äärällä, niin hän voi sallia, e ttä ne an taa hänelle jokin vieras käsi, vaikka se olisikin raskaanlainen. M inuun ei saa koskea m ikään käsi, vastasi Sancho ei vieras eikä oma, ei raskas eikä keveä. Olenko k u k a ties sy n n y ttän y t neiti Dulcinea Tobosolaisen, jo tta pakaroitteni p itää sovittaa, m itä hänen silm änsä ovat rikkoneet? Toisin on herrani ja isäntäni laita, sillä hän ja neiti Dulcinea ovat y h tä, ja koska hän lak k aam atta n im ittää neitiä eläm äkseen ja sielukseen, tuekseen ja turvakseen, niin hän voi ja hänen tuleekin piiskata itseänsä hänen tähtensä ja ry h ty ä kaikkiin tarpeellisiin toim enpiteisiin päästääkseen hänet lum ouksesta. M utta m inäkö itseäni piiskaisin? Pois se. Sancho oli tuskin en n ättän y t tuon sanoa, kun Merlinin hengen vieressä istu v a hopeaharsoinen neito siirsi sy r

27 20 jään hienon hunnun ja paljasti kasvot, jo tk a n äy ttiv ä t kaikista tav atto m an kauniilta. S itten hän k äänty i luontev an m iehekkäästi suoraan Sancho Panzan puoleen ja lausui hänelle äänellä, joka ei ollut erittäin naisellinen: Oi sinä onneton aseenkantaja, sinä pölkkypää, sinä, jolla on sydän korkkipuuta ja m uut sisukset piikiveä! Jos sinua käskettäisiin, sinä h äv y tö n lurjus, syöksvm ään m aahan korkeasta tornista, jos sinua v aadittaisiin, sinä ihm issuvun vihollinen, syöm ään tu sin a ru p i konnia, kaksi tu sin aa sisiliskoja ja kolm e tu sin aa k ä ä r m eitä, jos sinua y lly tettäisiin surm aam aan om aa eukkoasi ja lapsiasi jollakin hirm uisen terävällä käyräm iekalla, ei olisi ihm ekään, jos arkailisit ja ujostelisit, m u tta kun pidät suurena asiana kolm eatuhattakolm easataa ruoskaniskua, vaikka ei ole y h täk ään orpokodin poikaa, olipa hän kuinka heiveröinen tahansa, joka ei saa y h tä m onta joka kuukausi, niin se ih m ety ttää, h äm m ästy ttää ja k au h istu ttaa kaikkien kuuntelijoiden sääliväisiä sydämiä, ja myös kaikkien niiden, jo tk a aikojen kuluessa tu lev at sen tietäm ään. K äännä, sinä k u rja ja p aatu n u t otus, käännä, sanon m inä, nuo pelästyneet kissapöllön-silmäsi minun silm äteriini, jo ita on v errattu taiv aan tuikkiviin täh tiin, niin saat nähdä, kuinka ne v u o d attav at kyyneliä solkenaan ja v irtan aan, u u rtaen vakoja, te itä ja polkuja m inun poskieni armaille niityille. L iikuttakoon m ieltäsi, sinä konna ja ilkeä kuvatus, e ttä kukoistavan nuoruuteni, joka on v asta toisella kym m enellä olen näet tä y ttä n y t yhdeksäntoista, m u tta en vielä k ahtakym m entä tä y ty y riu tu a ja k uihtua köm pelön m aalaistytön kuoren alla, ja jollen n y t n äy ttäy d y sellaisena, niin se jo h tu u erityisestä arm osta, jonka on minulle suonut tässä läsnäoleva h erra M eriin vain siinä tark o itu k sessa, e ttä kauneuteni

28 21 saisi sinut heltym ään; murheellisen k aunottaren kyynelet näet m u u ttav at kalliot puuvillaksi ja tiik erit lam paiksi. Piiskaa, piiskaa paksuja lihojasi, sinä kesyttäm ätön peto, kannusta mielesi rohkeutta, joka y lly ttää sinua vain syöm ään syötyäsikin, ja p äästä vapauteen m inun hieno hipiäni, lem peä luonnonlaatuni ja kauniit kasvoni. J a jollet tahdo m inun täh ten i taip u a ja suostua järkevästi toim im aan, niin tee se tuon ritarirau k an tä h den, joka seisoo vieressäsi, tark o itan, herrasi tähden; sillä m inä näen, e ttä hänen sielunsa on jo poikkipuolin hänen kurkussaan, ei kym m enenkään tu u m an päässä hänen huuliltaan, ja odottaa siinä sinun tö y k eätä ta i lem peätä vastaustasi tullakseen suusta ulos ta i painuakseen tak aisin v atsaan. Tuon kuultuaan Don Quijote tunnusteli kurkkuaan ja lausui h e rttu a n puoleen käänty en: Totisesti, arm ollinen herra, Dulcinea puhui to tta : sieluni on poikkipuolin kurkussani kuin pähkinä jousessa. M itä te asiasta arv elette, Sancho? kysyi h e r t tu atar. M inä sanon, arm ollinen rouv a, v astasi Sancho m itä jo sanoin: piiskaam isesta m inä sanon itseni irki. Teidän tulee sanoa irti, Sancho, eikä niinkuin sanotte - virkkoi h erttu a. Jättäk ö ö n teidän korkeutenne m inut rauhaan; vastasi Sancho m inä en ole n y t sillä tuulella, e ttä välittäisin saivartelusta ta i yhdestä kirjaim esta enem m än ta i vähem m än: m ieltäni häm m entävät niin nuo iskut, joita minulle pitäisi an taa ta i jo ita m inun pitäisi an taa itselleni, etten tiedä m itä sanoa ta i m itä tehdä. H aluaisin kum m inkin kuulla arm olliselta neidiltä neiti Dulcinea Tobosolaiselta, m issä h än on oppinut tuom m oisen pyy-

29 22 täm istavan. H än tulee tänne ja p y y tää m inua piiskaam aan itseni vialle, haukkuu m inua pölkkypääksi ja kesyttäm ättöm äksi pedoksi ja nim ittelee vielä monilla muilla rum illa nim illä, jo ita piru sietäköön. Onko m inun pintani pronssia, ja koskeeko m inuun rahtu akaan, p ääseekö hän lum ouksesta vai ei? Millaisen korin täy n n ä liinavaatteita, paitoja, m yssyjä ja sukkia (vaikka enhän m inä semmoisia käytä) hän on tu o n u t m ukanaan minua suostuttaakseen? Ei m uuta kuin haukkum asanan to i sensa jälkeen, vaikka hyvin tietää täällä yleisesti käyte ty n sananparren, e ttä kullalla k u o rm itettu aasi kulkee helposti vuoren yli, e ttä lah jat halkovat kallioita, että rukoile Jum alaa ja ju n tta a päälle, ja e ttä parem pi pyy pivossa kuin kym m enen oksalla? E n tä sitten täm ä m inun herrani ja isäntäni, jonka pitäisi silittää selkääni ja hyvitellä m inua, niin e ttä tulisin pehm eäksi kuin karta ttu villa, hän uhkaa kiinni saatuaan sitoa m inut alastom ana puuhun ja an taa ruoskaniskuja kaksinkertaisen m äärän. M utta näiden arm eliaitten herrojen tulee m uistaa, etteiv ät he tahdo piiskattavaksi ainoastaan aseenkantajaa, vaan myös käskynhaltian, ja siitä on jo sentään suhta pois. H eidän tulee oppia, heidän tulee piru vieköön oppia oikein pyytäm ään, p y y täm ään ta i ta v a s ti ja siivollisesti, sillä a ja t eiv ät ole aina sam an moiset eivätkä ihm iset ole aina hyvällä tuulella. Minä olen harm iin pakahtum assa, koska huom aan viheriän n u ttu n i revenneen, ja n y t tullaan vaatim aan, e ttä m inun p itää vapaaehtoisesti piestä itseäni, vaikka olen niin k au kana kaikesta semmoisesta, e ttä y h tä hyvin tahtoisin m u u ttu a intiaaniksi. Totisesti, h y v ä Sancho, sanoi h erttu a jos ette pehm ene pehm eäm m äksi kuin kypsä viikuna, ette

30 23 m illoinkaan pääse käskynhaltiaksi. Olisihan mainiota? jos m inä lähettäisin saareni asukkaille julm an ja kovasydäm isen m aaherran, jo ka ei helly neidon k y y nelistä eikä äly k k äitten, m ah tav ien vanh ojen velhojen ja tietäjäin pyynnöistä! Sanalla sanoen, Sancho, teidän tulee joko itse piiskata itseänne ta i an tau tu a toisten piiskattavaksi; m uuten ette pääse käskynhaltiaksi. Arm ollinen herra, vastasi Sancho enkö voisi saada kahden päivän ajatusaikaa harkitakseni, m ikä on itselleni p arasta? Ei, ei m illään m uotoa virkkoi Meriin. N yt, tällä hetkellä ja tässä paikassa on p ä ä te ttä v ä, kuinka tässä asiassa käy: joko niin, e ttä D ulcinea palaa Montesinon luolaan ja m aalaistytöksi, kuten ennen, ta i niin, e ttä hänet viedään nykyisessä hahm ossaan Elysionin kentille, missä hän tulee oleskelemaan odottaen ruoskaniskujen lukum äärän täy tty m istä. Kas niin, kelpo Sancho, virkkoi h e rttu a ta r rohkaiskaa n y t mielenne ja osoittakaa kiitollisuutta herra Don Quijotelle, jonka leivissä olette ollut ja jolle m eidän kaikkien tulee olla alttiita ja m yöntyväisiä hänen hyvän m ielenlaatunsa ja jalojen ritaritö itten sä täh d en. Suostukaa, poikani, täh än kuritukseen, ja piru pirun periköön ja pelko lähteköön käpäläm äkeen, sillä rohkeus voittaa kovan onnen, kuten itse hyvin tied ätte. Siihen vastasi Sancho näillä asiaankuulum attom illa sanoilla, k ään ty en kysym ään M erliniltä: K uulkaahan, arm ollinen herra Meriin, tullessaan tänne kuriirina piru toi isännälleni terveiset herra M ontesinolta; h ä n n äe t käski M ontesinon puolesta isän tän i odottaa h än tä tässä, koska hän aikoi ry h ty ä toim en'

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Joutseneen tarttukaa.

Joutseneen tarttukaa. Joutseneen tarttukaa. Olipa kerran kolme veljestä. Nuorimman nimi oli Jussi. Toiset aina tekivät hänelle kiusaa, hän kun oli heikompi heitä. Kun hän kerran oli metsässä puita pilkkomassa ja valitteli vaivojansa,

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Daniel leijonien luolassa

Daniel leijonien luolassa Nettiraamattu lapsille Daniel leijonien luolassa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Löytölintu. www.modersmal.net/finska

Löytölintu. www.modersmal.net/finska www.modersmal.net/finska Löytölintu Olipa kerran metsänvartija, joka lähti metsään metsästämään. Siellä hän kuuli lapsen huutoa. Hän seurasi ääntä ja saapui vihdoin korkean puun juurelle, jonka latvassa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel leijonien luolassa

Nettiraamattu lapsille. Daniel leijonien luolassa Nettiraamattu lapsille Daniel leijonien luolassa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

HELMIÄ SATUJEN MAAILMASTA. No. 41. Saapasjalka Kissa.

HELMIÄ SATUJEN MAAILMASTA. No. 41. Saapasjalka Kissa. HELMIÄ SATUJEN MAAILMASTA. No. 41 Saapasjalka Kissa. Saapasjalka Kissa. Elipä ennen vanhaan mylläri. Hänellä oli kolme poikaa ia kuollessaan hän jätti heille perinnöksi ainoastaan myllyn, aasin ja kissan.

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

APOKRYFISET KIRJAT Bel ja Dragon KING JAMES BIBLE Bel ja lohikäärme

APOKRYFISET KIRJAT Bel ja Dragon KING JAMES BIBLE Bel ja lohikäärme www.scriptural-truth.com APOKRYFISET KIRJAT Bel ja Dragon KING JAMES BIBLE 1611 Bel ja lohikäärme Kirja Bel ja lohikäärme [in Daniel] Bel ja lohikäärme, historia Eristyksissä Daniel loppuun. {1:1} ja kuningas

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

JEESUS TYYNNYTTI MYRSKYN

JEESUS TYYNNYTTI MYRSKYN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS TYYNNYTTI MYRSKYN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Genessaretin järvellä b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa

Lisätiedot

KADUILLA, PUISTOISSA. 1. Kaduilla, puistoissa Kallion porukkaa jos jonkinlaista: sydämellistä ja vähemmän sellaista huolten painamaa ja kepeää

KADUILLA, PUISTOISSA. 1. Kaduilla, puistoissa Kallion porukkaa jos jonkinlaista: sydämellistä ja vähemmän sellaista huolten painamaa ja kepeää KADUILLA, PUISTOISSA 1. Kaduilla, puistoissa Kallion porukkaa jos jonkinlaista: sydämellistä ja vähemmän sellaista huolten painamaa ja kepeää 2. Omissa, vieraissa kämpissä yksin tai ystävän kanssa aamuun

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 37/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 5.8.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 37/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 5.8. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) RIKAS NUORUKAINEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Matt. 19: 16-30 Eräs

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _ 17/28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 23.3.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _ 17/28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 23.3. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JERIKON VALTAUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupunki b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jatkoa edelliseen

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

APOCRYPHA KING JAMES BIBLE 1611 RUKOUS ASARJA & kappale kolme juutalaisten. Rukous Asarja ja kolme juutalaisten laulu

APOCRYPHA KING JAMES BIBLE 1611 RUKOUS ASARJA & kappale kolme juutalaisten. Rukous Asarja ja kolme juutalaisten laulu APOCRYPHA KING JAMES BIBLE 1611 RUKOUS ASARJA & kappale kolme juutalaisten www.scriptural-truth.com Asarja rukous Rukous Asarja ja kolme juutalaisten laulu {1:1} ja he kävelivät tulen keskellä ylistää

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 27/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 27.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 27/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 27.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HYVÄ PAIMEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus kertoi tämän vertauksen parannettuaan sokean (=viime sunnuntain

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma Dalinda Luolamo Tunteiden sota Runokokoelma Tunteiden sota Dalinda Luolamo Ulkoasu: R. Penttinen Painettu: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-235-4 Alkusanat Arvoisat lukijat. Tahdon kertoa teille projektistani

Lisätiedot

]tç Çt ]ùüäxçá äâ Jv

]tç Çt ]ùüäxçá äâ Jv ]tç Çt ]ùüäxçá äâ Jv Elipä kerran kolme aivan tavallista lasta: Eeva, Essi ja Eetu. Oli kesä joten koulua ei ollut. Lapset olivat lähteneet maalle isovanhempiensa luokse. Eräänä sateisena kesäpäivänä,

Lisätiedot

Aurinko nousi ja valaisi Ihmevaaran kaatopaikan. Jostain kuului hiljainen ääni. Lilli-kettu höristi korviaan. Mistä ääni kuului? Ei se ainakaan lintu

Aurinko nousi ja valaisi Ihmevaaran kaatopaikan. Jostain kuului hiljainen ääni. Lilli-kettu höristi korviaan. Mistä ääni kuului? Ei se ainakaan lintu Aurinko nousi ja valaisi Ihmevaaran kaatopaikan. Jostain kuului hiljainen ääni. Lilli-kettu höristi korviaan. Mistä ääni kuului? Ei se ainakaan lintu ollut. Ääni kuului uudestaan. - Sehän tulee tuosta

Lisätiedot

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Samuel, Jumalan palvelija

Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

VuM7M3, LloMsg jz Kumpp. XUst2NNUl^k!l2

VuM7M3, LloMsg jz Kumpp. XUst2NNUl^k!l2 VuM7M3, LloMsg jz Kumpp. XUst2NNUl^k!l2 Wcden Emäntä. Oli kerran leskiwaimo, jolla oli kaksi tytärtä. Toinen oli ihmeen kaunis ja ahkera, toinen ruma ja laiska, ja kuitenkin piti äiti paljon enemmän siitä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

yökerhon takaoven. Se jysähti äänekkäästi seinää vasten ennen kuin hän astui kujalle. Hän

yökerhon takaoven. Se jysähti äänekkäästi seinää vasten ennen kuin hän astui kujalle. Hän 5 Suuttumus sai toimimaan hätiköidysti. Ei kovin hyvä juttu, Stacia ajatteli työntäessään auki yökerhon takaoven. Se jysähti äänekkäästi seinää vasten ennen kuin hän astui kujalle. Hän muistutti itselleen,

Lisätiedot

RUKOUSHETKI SEURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖSTÄ POISTETTAESSA. 3. Psalmi. 1. Alkuvirsi. 2. Johdanto Alkusiunaus. Johdantosanat

RUKOUSHETKI SEURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖSTÄ POISTETTAESSA. 3. Psalmi. 1. Alkuvirsi. 2. Johdanto Alkusiunaus. Johdantosanat RUKOUHETKI EURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖTÄ POITETTAEA 1. Alkuvirsi Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 38: 1-3, 176: 1-3, 181: 1-3, 194, 317. Virren sijasta voi olla muuta musiikkia. 2. Johdanto Alkusiunaus

Lisätiedot

>>"Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä.

>>Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä. ISRA JA MIRAAJ Eräänä yönä, kauan aikaa sitten Mekassa, enkeli Gabriel tuli profeetan (salallaahu äleihi wa sallam) luokse. Hän leikkasi hänen rintansa avoimeksi, otti ulos hänen sydämensä, pesi sen Zam

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _2 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 8.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _2 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 8.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) PALAVA PENSAS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siinain erämaassa, Hoorebin vuoren juurella. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SALOMON RUKOUS

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SALOMON RUKOUS Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SALOMON RUKOUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot