Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I"

Transkriptio

1 Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

2 STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen ja hyvinvointi...kortit 1 19 Elinvoima ja kilpailukyky...kortit Kaupunkirakenne ja ympäristö...kortit Sisäinen toiminta ja johtajuus...kortit Liikelaitosten tavoitteet...kortit 55 62

3 STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Esipuhe Uusi Tampere virtaa -kaupunkistrategia hyväksyttiin elokuussa Strategiaa toteutetaan ensimmäistä kertaa vuoden 2010 talousarvion toiminnallisilla tavoitteilla. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kolme kertaa vuodessa strategiaraportissa. Erityisesti useat tilaajan ydinprosesseja koskevat, kaupunkistrategian pohjalta asetetut tavoitteet ovat useammalle toimijalle yhteisiä ja siksi esitetty yleisemmällä tasolla kuin mihin aiemman strategian aikana totuttiin. Näitä tavoitteita tarkennetaan lautakuntien palvelustrategioissa. Lautakunnille tehtävä palvelustrategioiden toteutumaraportointi antaakin mahdollisuuden tutustua kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumiseen yksityiskohtaisemmin kuin mitä kaupunkitason strategiaraporteissa on esitetty. Tammi elokuun toteutumatietojen perusteella vuodelle 2010 asetetut tavoitteet etenevät suurelta osin suunnitelmien mukaisesti. Tosin monien tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida vasta vuoden lopussa. Huhtikuun lopun tilanteen jälkeen positiivista kehitystä on tapahtunut muun muassa sosiaalitakuun ja nuorisopsykiatrian hoitotakuun osalta, jotka molemmat ovat vuoden toisella kolmanneksella toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Joukkoliikenteen matkustajamäärät puolestaan ovat kesän aikana jatkaneet kasvuaan ylittäen jo asetetun tavoitteen. Joidenkin tavoitteiden toteutuminen näyttää kuitenkin edelleen haasteelliselta. Hoitotakuu ei ole täysin toteutunut erikoissairaanhoidossa. Myöskään lastensuojelutarpeen selvittämistä ei ole pystytty tekemään lain edellyttämässä ajassa, vaikka keväällä ryhdyttiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Huonosta talous- ja työllisyystilanteesta johtuen kaupungin osuus työmarkkinatuesta on vastoin asetettua tavoitetta jatkanut kasvuaan. Tilinpäätösennusteen mukaan saavuttamatta jää myös tavoite koskien investointien tulorahoitusprosenttia. Tampereella Reija Linnamaa Strategiapäällikkö

4 STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Johdanto Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden asettaminen, vastuutus ja raportointi K a u p u n g i n v a l t uu s t o a s e t t i hyväksymässään vuoden 2010 talousarviossa 49 suoraan kaupunkistrategiasta johdettua sitovaa toiminnallista tavoitetta. Talousarviossa asetettiin sitovat toiminnalliset tavoitteet myös hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille, konsernipalvelujen yksiköille sekä liikelaitoksille ja taseyksikkönä toimivalle aluepelastuslaitokselle. Myös tytäryhteisöille asetettiin tavoitteita, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa. Pormestari on vastuuttanut talousarvion toiminnalliset tavoitteet apulaispormestareille sekä konsernin johtoryhmään kuuluville ja muille johtaville viranhaltijoille. Liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tavoitteet on vastuutettu niiden toimitus- ja toiminnanjohtajille. Vastuuhenkilöiksi nimettyjen tulee varmistaa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen, seuranta ja raportointi. Kaupunkistrategiasta suoraan johdetuista tavoitteista sekä liikelaitoksille (liikelaitoskohtaiset) asetetuista tavoitteista raportoidaan strategiaraportissa kolmannesvuosittain. Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille, konsernipalvelujen yksiköille, liikelaitoksille (yhteiset) sekä tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista (kortit ja 63 82) raportoidaan vain koko vuoden osalta eli tammi joulukuun strategiaraportissa. Tavoitteiden toteutumisen arviointi Tavoitteiden toteutumatiedot esitetään tuloskorteilla. Kukin tuloskortti sisältää pormestarin lausuman siitä, kuinka tavoitteen arvioidaan saadun tiedon perusteella toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Tuloskortit sisältävät myös tavoitteiden etenemistä kuvaavat symbolit. Lisäksi kestävää kehitystä edistävät tavoitteet on osoitettu omalla puusymbolilla.? Edetään tavoitteen mukaisesti Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta Tavoitteen etenemistä ei voida vielä arvioida Aalborgin sitoumusten mukainen kestävän kehityksen tavoite

5 S T R AT EGI A R A P O R T T I TA MMI E L O K UU Toimintaympäristöä kuvaavat tiedot Strategiaraportointia tukevia tietoja toimintaympäristöstä ja sen muutoksista julkaistaan kuukausittain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa sekä Loorassa (Kehittäminen/ Tilastot). Samoista osoitteista löytyvät myös kaikki tilastojulkaisut. Kaupunkistrategiassa asetettua päämäärää koskien kuntalaisten hyvinvoinnin paranemista seurataan jatkossa vuosittain erillisessä raportissa. Ensimmäinen hyvinvoinnin tilaa käsittelevä raportti julkaistaan keväällä Kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä seurataan myös kerran valtuustokaudessa laadittavassa hyvinvointikertomuksessa, joka pureutuu aiheeseen vuosittaista raporttia laajemmin.

6 STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010

7 STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Tavoitteiden toteutuminen

8 STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010

9 Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit 1-19 T A M P E R E E N K A U P U N K I Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen ja apulaispormestari Perttu Pesä Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on vuoden alusta aloittanut Ehkäisevän työn yksikkö. Neuvolapalveluissa raskaana olevien perhevalmennus on aloitettu uudistetun ohjelman mukaisesti syksyllä Päivähoidon ja esiopetuksen ennaltaehkäisevät toimintatavat määritellään vuoden loppuun mennessä. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessiin muodostetaan uusi ennaltaehkäisevien palvelujen palvelukokonaisuus vuodesta 2011 alkaen. Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimijoiden kesken on sovittu yhteistyön tiivistämisestä. Lisäksi kansallisen sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelman (KASTE) Välittäjä hankkeessa on viety päihde- ja mielenterveysosaamista terveysasemille ja vahvistettu ongelmien ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista. Terveysvalmennuksen suunnittelu on käynnistetty aikuisneuvonnan palveluissa. Ikäihmisten palveluissa on aloittanut geriatrinen poliklinikka. Sen toimintaa laajennetaan vielä loppuvuoden aikana. Eteläisen palvelualueen kotihoidon asiakkaille palveluja tarjoava alueellinen päiväkeskus on toiminnassa Nekalassa. Toimintaa mallinnetaan ja arvioidaan yhdessä KOTA-hankkeen kanssa. Liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden ennaltaehkäisevä merkitys ja yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa on lisääntynyt. Käytännön toimenpiteitä ovat mm. ikäihmisille suunnatun ohjatun liikunnan lisääminen sekä lastensuojelulain määräysten soveltamisohjeiden käyttöön ottaminen kirjastoissa. Museopalvelujen "Rakas raikas frotee" ja "Muistatko vielä sen kahvihetken" -toimintoja on toteutettu mm. palvelukeskuksissa. Toisen asteen koulutuksessa maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on toteutettu ammatilliseen koulutukseen valmistava kokeilu (kaksi ryhmää, opiskelijaa). Tekniikan alalle on muodostettu osatutkintoon tähtäävä ryhmä nuorille (13 opiskelijaa). Kortti 1

10 Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Terveyden edistämisen toimenpiteiden toteutustilanne Terveyden edistämisen toimenpiteitä on toteutettu yhteisöllisyyden ja liikunnan edistämisessä sekä päihteiden väärinkäytön ehkäisyssä Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen, apulaispormestari Perttu Pesä Kouluterveydenhuollossa otetaan syksyllä käyttöön päihdemittari 8. luokkien terveystarkastuksissa. Taidekaaren Sirkus Kipinä -projektissa sirkustaide integroidaan osaksi Koivikkopuiston koulun toimintakulttuuria. Ehkäisevän päihdetyön toimisto on kohdistanut työnsä erityisesti lapsiperheisiin kouluttamalla aikuisia päihdetietouteen ja päihteiden väärinkäytön ehkäisyyn. "Terveyttä edistävä urheiluseura -koulutus järjestettiin Ensimmäinen alueellinen hyvinvointi- ja terveysfoorumi -tapahtuma järjestettiin Hervannassa. Toinen tapahtuma järjestetään Tesomalla Ikäihmisten kotihoidossa lähipalvelualueilla toimivien mielenterveys- ja päihdeosaajien toimintaa kehitetään alueellisiksi verkostoiksi. Ikäihmisten kulttuurikaari -hankkeessa kehitetään keinoja parantaa laitoksissa asuvien elämänlaatua kulttuurin ja liikunnan keinoin. Yhteisöllistä toimintaa mahdollistavan Kylätalo-konseptin suunnittelu on käynnissä. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen terveyttä edistäviä toimenpiteitä ovat mm. liikuntapaikkaolosuhteiden luominen ja liikunnan ohjauspalvelut. Yhteensä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa on ollut tapahtumaa, tilaisuutta tai näyttelyä, jotka mahdollistavat yhteisöllisen toiminnan. Kirjastopalvelut on ollut mukana mm. Länsi liikkeelle -kävelytapahtumassa ja yhteisötanssifestivaalin järjestelyissä. Museopalvelujen adoptoi monumentti -toiminnassa mahdollistetaan kuntalaisten ja yhteisöjen osallistuminen lähistönsä arkeologisen perinnön hoitoon. Kortti 2 Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut - Hyvinvointierot ovat kaventuneet Köyhyysselvityksen toimenpiteiden toteutustilanne Köyhyysselvityksessä esiin nousseita toimenpiteitä on toteutettu Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Tampereen kaupungissa selvitettiin vuonna 2009 köyhyyttä ja syrjäytymistä. Selvitys perustui Tampereen yliopiston opiskelijan tekemiin haastatteluihin sekä internet-kyselyyn. Köyhyysselvitys jatkuu vuonna Tampereen yliopiston opiskelijat ovat koonneet haastatteluaineistoa heikossa taloudellisessa tilanteessa tai syrjäytymisuhan alla eläviltä tamperelaismiehiltä, yli 70-vuotiailta naisilta ja miehiltä sekä lapsiperheistä etenkin yksinhuoltajaperheiltä. Samalla on koottu tausta-aineistoa muista Suomessa tehdyistä köyhyystutkimuksista tai -selvityksistä. Kaupunki on mukana myös Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa "Köyhyys kuntatyön haasteena". Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, mitä köyhyys on ja miten siihen vastataan kunnallisessa palvelujärjestelmässä järjestetään Köyhyysseminaari, joka on avoin kuntalaisille. Tehtyjen köyhyysselvitysten pohjalta muokataan konkreettisia toimenpiteitä, joista valitaan kaupungin palveluissa toteuttamiskelpoisimmat. Toimenpiteiden toteuttaminen alkaa näillä näkymin vasta vuoden 2011 puolella. Köyhyyttä ja huono-osaisuutta kuvaavia indikaattoreita seurataan jatkossa myös vuosittain ilmestyvässä Hyvinvoinnin tila -raportissa. Ensimmäinen raportti julkaistaan keväällä Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta suunnitellussa aikataulussa. Kortti 3

11 Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut - Asukkaiden turvallisuus on parantunut Paikallisen turvallisuussuunnitelman toteutustilanne Katuturvallisuusindeksi on säilynyt vähintään nykyisellä tasolla ja häiriökäyttäytyminen on vähentynyt sekä ydinkeskustassa että lähiöissä Apulaispormestari Timo Hanhilahti ja apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Katuturvallisuusindeksi lasketaan suhteuttamalla tiettyjen rikosnimikkeiden määrä alueen asukaslukuun. Katuturvallisuusrikoksia ovat mm. vahingonteot, pahoinpitelyt, ryöstöt ja rattijuopumukset. Mitä korkeampi indeksiluku on, sitä parempana katuturvallisuutta voidaan pitää. Tampereen katuturvallisuusindeksi oli tammi-elokuussa 86,38. Edellisen vuoden tammi-elokuussa indeksiluku oli 91,87. Vuoden 2009 kokonaisarvo oli 94,11. Tilanne on siis hieman heikentynyt vuoden aikana. Vuoden 2010 osalta katuturvallisuusindeksiä heikentää huhti-kesäkuun ajanjakso. Viimeisimmät vertailutiedot suurten kaupunkien katuturvallisuusindekseistä ovat vuoden 2009 lopusta. Niiden mukaan tilanne on Tampereella suurten kaupunkien toiseksi paras Espoon jälkeen. Poliisin tilastojen mukaan häiriökäyttäytymiseen ja ilkivaltaan liittyviä hälytystehtäviä oli tammi-elokuussa yhteensä Edellisenä vuonna vastaavana aikana tehtäviä oli Vuonna 2010 tehtäviä on siis ollut 121 kappaletta eli 3,4 % enemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vuonna 2009 häiriökäyttäytymiseen ja ilkivaltaan liittyviä hälytystehtäviä oli yhteensä Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Kortti 4 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat /- tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Hoitotakuun ja sosiaalitakuun toteutuminen eri palveluissa Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Apulaispormestari Kristiina Järvelä ja apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Hoitotakuu toteutui nuorisopsykiatriassa alkuvuotta paremmin. Hoitotakuun edellyttämiin tavoiteaikoihin on toisella vuosineljänneksellä päästy sekä tutkimusjaksojen että hoitojaksojen osalta. Hoitotakuu on toteutunut myös perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa ja hammashoidossa. Keskimääräinen odotusaika Tampereen kaupungin terveysasemien omalääkäreille oli lasketun jonotilanteen mukaan 10,9 päivää. Vuonna 2010 hammashoidossa ei ole ollut lainkaan aikuispotilaita jonossa. Tampereen kaupungin oman erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita tamperelaisia asiakkaita oli välisenä ajanjaksona 174, mikä on noin 2 % kaikista toteutuneista hoitojaksoista. Tays:n kiireettömään hoitoon odotti tamperelaista, joista yli kuusi kuukautta odottaneita oli 141 henkilöä. Sosiaalitakuu on toteutunut alkaen. Kaikki toimeentulotukihakemukset on siitä lähtien käsitelty lain määräämän alle seitsemän arkipäivän kuluessa. Tavoite uhkaa erikoissairaanhoidon osalta jäädä saavuttamatta. Muilta osin edetään tavoitteen mukaisesti. Kortti 5

12 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Apulaispormestari Kristiina Järvelä ja apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa palveluketjua on organisoitu uudelleen tuomalla avotyöntekijät osaksi sosiaalityöntekijöiden aluetiimejä. Moniammatillinen tiimi on vahvistanut ja tehostanut toimintaa, mikä on mm. lyhentänyt avotyön jonoja. Lasten ja nuorten palveluiden asiakaslähtöiset prosessit määritellään vuoden loppuun mennessä. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitopolut ja työnjaot on määritelty eri toimijoiden yhteistyönä. Mielenterveyspalvelujen koordinointiryhmä valmistelee palveluketjujen uudistamista yhdessä Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kaupungin kriisipsykiatrian poliklinikan ja PSHP:n rajapinta-työryhmän palveluja on yhdistetty kesän ja alkusyksyn aikana samaan yksikköön Tays:n kantasairaalan alueelle. Päihdepalvelujen palveluketjujen kuvaaminen on käynnistetty oman tuotannon ja ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa. Kotihoidon kriteereiden uudistaminen on käynnissä. Akuuttikuntoutuksen palveluketjuja yhtenäistetään tarkistamalla työnjakoa ja lisäämällä oman erikoissairaanhoidon ja laitoshoidon yhteistyötä. Jatkossa terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta tilaa Hatanpään puistosairaalan geriatrisen osastoryhmän toiminnan ikäihmisten palvelujen lautakunnan sijaan. Sairaalahoidossa on ikäihmisten kuntoutuksen tehostamiseksi otettu käyttöön bonusmalli vuoden 2010 palvelusopimuksessa. Palkkiomittareina ovat päättyneiden hoitojaksojen määrä / sairaalapaikkojen määrä sekä kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus. Mallia kehitetään edelleen vuoden 2010 aikana. Tammi-huhtikuun seurannassa bonus ei toteutunut. Touko-elokuun seurannassa bonus toteutui. Geriatrin palveluja on vahvistettu tehostetussa palveluasumisessa. Sen seurauksena asiakkaiden suunnittelemattomia sairaala-/acuta-käyntejä on pystytty ennaltaehkäisemään. Kortti 6 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Palveluverkko on tasapuolinen ja toimiva Palveluverkkosuunnitelman hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutustilanne Koukkuniemen alueen kehittämisestä on tehty päätökset ja aikataulutettu suunnitelma perusopetus- ja lukioverkon muutoksista lähivuosille on hyväksytty (TO) Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen, apulaispormestari Perttu Pesä Koukkuniemen alueen kehittämistä ja palveluasumisen suunnitelmaa valmistellut työryhmä luovutti Koukkuniemeä koskevan pitkän aikavälin kehittämissuunnitelman pormestarille Työryhmän kehittämissuunnitelma käsiteltiin suunnittelujaostossa ja hyväksyttiin ikäihmisten palvelujen lautakunnassa Koukkuniemen alueen kehittämisen ja palveluasumisen suunnitelman jatkona Tampereen kaupunki ja Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma toteuttavat osana Tampereen kaupungin palvelujärjestelmän uudistamista kehittämishankkeen Koukkuniemen palveluiden ja vanhainkotialueen kehittämiseksi. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteita ovat yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen, johtamisen, toiminnan ja organisaation kehittäminen sekä palveluiden hankinnan vaikuttavuuden kehittäminen. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi osaltaan oppilaitosverkon kehittämissuunnitelman. Muutokset astuvat voimaan lukuvuoden alussa lukuunottamatta Järvensivun koulua, jonka osalta päätös astuu voimaan lukuvuoden alussa. Lautakunta hyväksyi oppilasalueet Toimenpiteet verkon kehittämiseksi on käynnistetty. Palveluverkkosuunnitelma lukiokoulutuksen osalta hyväksyttiin osaamis- ja elinkeinolautakunnassa Toimenpiteet verkon kehittämiseksi on käynnistetty. Kortti 7

13 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Palvelusetelien käyttöönoton laajentuminen Palvelusetelien käyttökokemusten perusteella on tehty suunnitelma käytön laajentamisesta Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen ja tilaajajohtaja Lasse Eskonen Sitran valtakunnallisen palvelusetelihankkeen osaprojektissa valmistellaan palvelusetelin käyttöönottoa ikäihmisten palveluissa yhteistyössä muiden kuntien ja eri palvelutuottajien kanssa. Ikäihmisten palvelujen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti palvelusetelin käyttöönotto alkaa tehostetun asumispalvelun pilottikohteissa vuoden 2010 aikana. Käyttökokemuksia arvioidaan vuonna 2011 ja niiden pohjalta laaditaan suunnitelma seuraaville vuosille. Tavoitteena on palvelusetelin käyttöönoton laajentaminen tehostettuun asumispalveluun, kotihoidon palveluihin sekä omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen. Selvitystyö henkilökohtaisen budjetin käyttömahdollisuuksista omaishoidon tuen palveluissa käynnistyi syyskuussa 2010 ja sen pohjalta laaditaan vuonna 2011 suunnitelma seuraaville vuosille. Yhteistyö seudullisen palvelusetelin kehittämiseksi on käynnistynyt kaupungin ja eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyö päivähoidon sähköisen palvelusetelin kehittämiseksi käynnistyy Oulun kaupungin hankkeen ja Tampereen kaupungin päivähoidon kanssa syksyllä Suunnittelu vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisen avun järjestämisestä palvelusetelillä on käynnistetty yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Palvelusetelin käyttöä tilapäishoidon palveluissa selvitetään terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin ja ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin yhteistyönä. Saatuja kokemuksia palvelusetelien käytöstä eri palveluissa arvioidaan vuoden lopulla ja laaditaan suunnitelma etenemisestä. Kortti 8 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat /? tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Uudet sähköiset palvelut Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön ja niiden vaikutukset tuottavuuteen on raportoitu (TO) Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen, apulaispormestari Perttu Pesä ja apulaispormestari Timo Hanhilahti Sähköisiä varaus-, maksu- tai ilmoittautumispalveluja on kehitetty mm. lasten Taidekaari -toiminnassa, liikuntapalvelujen tenniskenttävuoroissa sekä satamien venepaikkojen vuokrauksessa. Erilaisia vuorovaikutteisia palveluja on otettu käyttöön. Tampereen alpumit -sivustolla voi julkaista omia Tampere-aiheisia valokuviaan. Sosiaalista mediaa (facebook) hyödyntävät toiminnassaan mm. Lastenkulttuurikeskus Rulla, asiakasohjausyksikkö Luotsi, työväenopisto sekä joukkoliikenne. Kirjasto on osallistunut valtakunnalliseen chat-pohjaiseen tietopalveluun ja valtakunnallisten, nuorille suunnattujen Sivupiiri -nettisivujen toimittamiseen. Uusittujen kotisivujen ja vuorovaikutteisen PIKI-verkkokirjaston testiversio on otettu käyttöön elokuussa Museopalveluissa on otettu käyttlln Uusi Tammerkosken kaupunki -teollisuusperintö -web-sivusto suomeksi ja englanniksi. Esine-, kuva- ja ympäristötietokannan Siirin versiopäivitykset on käynnistetty. E-Kotitori -palvelussa kuntalaiset voivat hakea kotona asumista tukevia palveluita ja palveluntuottajia sekä vertailla eri palveluiden laatutietoja ja hintoja. Elinkeino- ja matkailupalveluissa (Tredea Oy) ollaan rakentamassa seutumarkkinointia tukevaa verkkoportaalikokonaisuutta ( Visit, Invest, Live, Innovate ), joka valmistuu elokuussa Kaupunki osallistuu sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe -ohjelma) oppijan palvelukokonaisuuteen ja oma terveys -palvelukokonaisuuteen. Tällä hetkellä niissä on käynnissä valmistelu- ja esiselvitysvaihe. Kuntalaisportaali-projektin tavoitteena on koota kuntalaisille tarjottavat sähköiset palvelut samalle tekniselle alustalle vuoden 2011 aikana. Kuntalaisportaaliin kootaan Tampereen kaupungin nykyiset sähköiset palvelut, jonka jälkeen portaaliin voidaan tuoda uusia kehitteillä olevia palveluita, esimerkiksi Kohti kumppanuutta -hankkeessa tavoiteltava lapsiperheiden palveluiden asiointipalvelukokonaisuus. Sähköisten palvelujen käyttöönotossa edetään tavoitteen mukaisesti. Vaikutuksia tuottavuuteen ei vastakäynnistyneistä tai kehitteillä olevista palveluista voida vielä arvioida. Kortti 9

14 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteen Monikulttuurisuuden huomioon ottavat uudet käytännöt palveluissa Monikulttuurisuuden huomioon ottavia uusia käytäntöjä on toteutettu Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen ja apulaispormestari Perttu Pesä Museopalveluissa on järjestetty Kulttuuriperinnön ajokortti -koulutus maahanmuuttajille. Koulutus perehdyttää suomalaiseen kulttuuriperintöön osallistavien opetusmenetelmien avulla. Museopalveluiden ja kulttuuripalveluiden yhteistyönä järjestettiin maahanmuuttajanaisille suunnattu Naisten Tampere -tapahtuma, jossa esiteltiin harrastus- ja koulutusmahdollisuuksia sekä ajankohtaisia asioita. Kulttuuripalveluissa järjestettiin neljäpäiväinen Afganistan kulttuuritapahtuma. Kirjastopalveluissa on käytössä 12-kielinen esite ja Sara Hildénin kesänäyttelyn tiedotusta laajennettiin venäjänkielelle. ALMA-projekti (alueellinen maahanmuuton kehittämishanke) ja TYÖMAA (työperusteisen muuton kehittämishanke) pitävät yllä maahanmuuttajien neuvontapistettä, joka tarjoaa omakielistä neuvontaa 15 kielellä. Lisäksi työväenopisto tarjoaa neuvontapalvelua maahanmuuttajille kerran viikossa. Päivähoidon suunnitelma monikulttuurisuustaitojen kehittämiseksi valmistuu loppuvuodesta. Perusopetuksessa Moku-hankkeen puitteissa on laadittu koulujen monikulttuurisuussuunnitelma. Suunnittelu maahanmuuttajien yritysneuvontapalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä on käynnistynyt Tredeassa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä. Kortti 10 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua? kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Ikäihmisistä 91 prosenttia asuu kotona, vähintään 4 prosenttia tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 5 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus kaikista yli 75-vuotiaista Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista on vähintään 90 prosenttia Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Toteuma vuoden 2010 osalta raportoidaan vuoden lopussa. Vuoden 2009 lopun tilanne oli 90,9 %. Alkuvuonna 2010 kotona asumista tukevien palvelujen palvelutilausta on vahvistettu. Kalevan alueella noin 200 kotihoidon asiakkaan kotihoito on siirtynyt yksityiseen tuotantoon. Vapautunut oman tuotannon henkilöresurssi on siirtynyt tukemaan omaa palvelutuotantoa. Tavoitteen etenemistä ei voida vielä arvioida. Kortti 11

15 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua? kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Ikäihmisistä 91 prosenttia asuu kotona, vähintään 4 prosenttia tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 5 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteelliset osuudet kaikista yli 75-vuotiaista Tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus kaikista yli 75-vuotiaista on vähintään 2,5 prosenttia ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus on korkeintaan 7,5 prosenttia Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Toteuma vuoden 2010 osalta raportoidaan vuoden lopussa. Vuoden 2009 lopun tilanne tehostetun palveluasumisen osalta oli 2,3 % ja laitoshoidon osalta 6,8 %. Tammi-elokuun 2010 aikana tehostetun palveluasumisen ostoja on lisätty 25 paikalla. Lisäksi Lahdensivun kodissa (Laitoksesta avoon -hankkeessa alkaen) 27 paikkaa muuttui vanhainkotihoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi. Tavoitteen etenemistä ei voida vielä arvioida. Kortti 12 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhehoidon osuutta sijaishuollosta on lisätty Perhehoitovuorokausien osuus suhteessa ostopalvelulaitosvuorokausien määrään Perhehoidon osuus lasten ja nuorten sijaishuollosta on kasvanut 45 prosentista 48 prosenttiin Apulaispormestari Kristiina Järvelä Perhehoitovuorokausien osuus tammi-elokuun aikana oli 48,6 %. Vuoden 2009 lopussa osuus oli 47,7 %. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on kehitetty sijaisperheiden tukimallia siten, että myös nuorisoikäisiä saataisiin sijoittumaan onnistuneesti perheisiin. Kortti 13

16 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua - kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhehoidon osuutta sijaishuollosta on lisätty Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika Lastensuojelutarpeen selvittäminen on tehty lain edellyttämässä ajassa Apulaispormestari Kristiina Järvelä Lastensuojelutarpeen selvittämisestä säädetään lastensuojelulaissa. Lain mukaan selvityksen tulee valmistua 3 kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Vuoden 2010 aikana lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Lastensuojelutarpeen selvityksiä on tehty elokuun loppuun mennessä 783, mikä on 51 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana (519). Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa tammi-elokuussa 47 % selvityksistä valmistui alle 3 kk:n kuluttua asian vireille tulosta (vuonna %). Keskimääräinen lastensuojelutarpeen selvitysaika oli tammi-elokuussa 127 vuorokautta (vuonna vrk). Tunnusluvuissa on kuitenkin tapahtunut parannusta verrattuna huhtikuun 2010 lopun tilanteeseen, jolloin 42 % selvityksistä valmistui lain säätämässä ajassa ja keskimääräinen selvitysaika oli 131 vuorokautta. Lastensuojelutarpeen selvityksen kesto Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä alle 1 kk kk kk yli 6 kk yhteensä Kevään aikana palkattiin kuusi määräaikaista sosiaalityöntekijää (vakituisia 37). Heistä viisi aloitti huhtikuussa ja yksi toukokuun alussa. Lastensuojelutarpeen selvittämiseen liittyviä työprosesseja on tutkittu ja niitä selkeytetään. Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Kortti 14 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua? kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu Pitkäaikaisasunnottomien määrä Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt 20 prosentilla edellisen vuoden tasosta Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen ja johtaja Kari Kankaala Pitkäaikaisasunnottomien määrää arvioidaan seuraavan kerran marraskuussa Aikaisempiin vuosiin nähden vertailukelpoinen tilanne saadaan selville joulukuun 2010 puolivälissä. Marraskuussa 2009 pitkäaikaisasunnottomia oli yhteensä 155 henkilöä, mikä oli noin 28 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2008, jolloin heitä oli 214. Hervannan Väkipyöränkadulle valmistuu vuoden 2011 alussa Martinus-säätiön rakentamishankkeena asunnottomien päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ryhmäkoteja ja asumispäivystyspalveluja. Talon neljään ryhmäkotiin tulee yhteensä 63 asuntoa. Palvelun tuottaja selviää myöhemmin. Samassa korttelissa sijaitsee pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan liittyvä konseptikilpailuhanke. Ympäristöministeriöstä lähtöisin olevan kilpailun tarkoituksena oli hakea innovatiivisia tapoja yhdistää tuettu pitkäaikaisasunnottomien asuminen ja avokuntoutus. Kilpailulla haettiin samanaikaisesti sekä palveluntuottajaa että hankkeen toteuttajaa ja omistajaa. Palvelut tuottaa Väkipyörä Kuntoutus Oy. Ensimmäiset asukkaat muuttavat Väkipyöränkadun asuntoihin vuoden 2011 alussa. Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida. Kortti 15

17 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua - kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Palveluasumisen paikkojen määrä kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja päihdehuollon asiakkaille Kehitysvammaisten palveluasumisen paikkojen määrä on lisääntynyt 40:llä ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen paikkojen määrä on lisääntynyt 80:llä Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumisen ja tuetun asumisen palvelujen kilpailutus on toteutettu ja palveluntuottaja valittu 26 kehitysvammaisen asumispalvelujen järjestämiseksi. Palvelu käynnistyy tammikuussa Jussikodin asumispalvelut 29 päihde- ja mielenterveyskuntoutujalle kilpailutettiin keväällä Palvelut tuottaa Coronaria Oy. Väkipyöränkadun päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tukiasumispalvet otetaan käyttöön alkuvuodesta Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta suunnitellussa aikataulussa. Kortti 16 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua - kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Kehitysvammaisten pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen määrä Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten asiakkaiden määrä on vähentynyt 20 prosenttia Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Kehitysvammaisten pitkäaikaisen laitoshoidon vähentämisen toteuttamissuunnitelman laatiminen on aloitettu ja se valmistuu syyskuussa Tavoitetaso saavutetaan tammikuussa Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta suunnitellussa aikataulussa. Kortti 17

Strategiaraportti. Tammi huhtikuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi huhtikuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi huhtikuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä Oma Tesoma Oma Tesoma -hanke on useista projekteista koostuva laaja-alainen kehityshanke, jolla tavoitellaan Tesoman asuin- ja palvelualueelle uudenlaista hyvinvointia sekä houkuttelevuutta kehittämällä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

Teemat. Strategiajohtaja Reija Linnamaa Johtokuntakoulutus, Tampere talo. Mihin strategiaa tarvitaan? Tampere virtaa kaupunkistrategia

Teemat. Strategiajohtaja Reija Linnamaa Johtokuntakoulutus, Tampere talo. Mihin strategiaa tarvitaan? Tampere virtaa kaupunkistrategia Strategiajohtaja Reija Linnamaa 20.2.2013 Johtokuntakoulutus, Tampere talo Teemat Mihin strategiaa tarvitaan? Tampere virtaa kaupunkistrategia Strategian uudistaminen Strategian jalkauttaminen Tarvitsemme

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävän kehityksen suunnittelija Sanna Mari Huikuri 1 Aalborgin sitoumuksilla pohja kestävälle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervanta Vanhusneuvostopäivä Helsinki, 6.4.2016 Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti Ikäystävällisen kaupungin teemat, WHO Ympäristö ja julkiset rakennukset

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI Sivistyslautakunta 103 16.11.2016 KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI SIVLK 16.11.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 5538 654 tai tuija.oberg@porvoo.fi Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 6.6.2016 Johtaja Taru Kuosmanen 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 Kaupunginvaltuusto PORMESTARI

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

MAL-sopimuksen seurannasta

MAL-sopimuksen seurannasta MAL-sopimuksen seurannasta MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 14.9.2012 Tampereen seudun MAL-sopimus Lähtökohtana Tampereen seudun hankekokonaisuuden 2030 toteuttaminen Tavoitteena tukea kaupunkiseudun elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma Tulevaisuuden Kaukovainio Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-15 Mervi Uusimäki 28.5.2013 KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 4700 asukasta Kaukovainio kehittämisalueena Kaukovainion

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Tasa-arvofoorumi 27.10.2011 Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Turun kaupungin YVTA- työstä Turun kaupungilla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien edellyttämä suunnittelutyö on yhdistetty YVTA

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Hankkeen johtaja Pauli Välimäki 15.2.2010 ECO 2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Mikä on ECO 2? Tampereen kaupungin energia- ja ilmastohanke, jota Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKI TRE:52/00.01.01/2017 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 19.1.2017, palvelualueen johtaja Teppo Rantanen 6 Voimaan 19.1.2017 Palvelualueen tehtävät, organisaatio

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin Projektin taustalla Tampereen strategisissa linjauksissa innovatiiviset hankinnat näkyneet pitkään

Lisätiedot

Sähköisen hyvinvointikertomus

Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät Tuottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS JA KAUPUNKISTRATEGIA Ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin 17.5.2013 Kaupunkistrategia 2013-2017 hyväksyttiin valtuustossa

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Isyyslaki uudistuu 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Lapin 28.10.2015 aluehallintovirasto 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Raisio KASVUN PAIKKA. Toteutuminen valtuustokauden puolivälissä Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen

Raisio KASVUN PAIKKA. Toteutuminen valtuustokauden puolivälissä Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen RAISION KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2017 Toteutuminen valtuustokauden puolivälissä Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen 23.9.2015 Raisio KASVUN PAIKKA Viisi menestystekijää: yleiskuva toteutumisesta

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Strategia ja SHVK aikajanalla 2010-2020 Strategia 2010-2016 SHVK 2013-2016 Strategia 2014-2020 SHVK 2017-2020 S t r a t e

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue.

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Hankkeen keskiössä olleeseen vanhaan kouluun saneerattiin hyvinvointipalveluja

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Muut tiedotettavat ajankohtaiset asiat Sote projektiryhmä 13.12.2016 Ajankohtaista Esivalmistelun johtoryhmä ja hallitus odottavat seuraaviin kokouksiin teemaryhmien

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2012

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2012 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2012 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Y-tunnus Siiliset perusturvalautakunta/siilinjärven kunta 0172718-0 (Siilinjärven kunta)

Lisätiedot