Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen"

Transkriptio

1 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta Page 1

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen 2.4 Konserniyhtiön toiminnan periaatteita 3 KAUKOLÄMPÖYHTIÖN TOIMINTA JA ARVONMÄÄRITYS 3.1 Kaukolämpölaitoksen toiminnallinen tarkastelu 3.2 Kaukolämpölaitoksen talouden tarkastelu 3.3 Arvonmäärityksen ja mallinnuksen periaatteita 3.4 Siirrettävän omaisuuden arvonmääritys 3.5 Yhtiön avaava tase 3.6 Tulevat investoinnit 3.7 Talouden nykytila ja ennuste 3.8 Vaikutukset kunnan talouteen 4 SUOSITUKSET LIITTEET Luonnokset yhtiön perustamisasiakirjoiksi Page 2

3 1. Johdanto Kuntalain muutos Kuntalain (626/2013) ja kilpailulain (595/2013) muutokset velvoittavat kuntia yhtiöittämään toimintojaan, joita hoidetaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Kuntalain muutoksen mukaan kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Kilpailulain muutoksen tarkoituksena on turvata tasapuoliset kilpailuedellytykset julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. Siirtymäaika lain voimaantullessa harjoitetulle toiminnalle kestää vuoden 2014 loppuun, johon mennessä toimintaa koskevat muutokset on tehtävä. Toimintamallin selvittäminen Toivakan kunta suunnittelee vesi- ja viemärilaitoksen sekä energiatuotannon yhtiöittämistä lukien. Päätöksenteon pohjaksi kunta haluaa selvittää prosessin juridiset ja taloudelliset toimenpiteet. Lisäksi halutaan varmistaa yhtiöittämiseen liittyvät verotukselliset seikat. Konsultoinnin tavoitteena on tuottaa riittävät taloudelliset, juridiset ja verotukselliset selvitykset ja tiedot Kyyjärven kunnan kaukolämpölaitoksen yhtiöittämistä koskevan päätöksenteon perusteeksi. Selvitys tehdään kahdessa osassa: 1) Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 2) Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen Osa-alueittain selvitystyö jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: yhtiöitettävän omaisuuden arvonmääritys yhtiöitettävän toiminnan taloudellinen tarkastelu yhtiöittämiseen liittyvien asiakirjaluonnosten valmistelu sekä yhtiöittämisprosessin toteuttaminen Page 3

4 2. YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU Page 4

5 2.1 Kuntalaki Yhtiöittämistä koskeva sääntely Euroopan Unionin kannanottojen takia valtiovarainministeriö asetti työryhmän valmistelemaan asiaa koskevaa lainsäädäntöä kuntalain muuttamiseksi. Uudet kuntalain sekä kilpailulain säännökset yhtiöittämisvelvoitteesta sekä kilpailuneutraliteetin turvaamisesta astuivat voimaan 1. syyskuuta Lainmuutoksen keskeisin sisältö on kunnalle asetettu velvollisuus yhtiöittää toimintansa sen toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla. Kuntalain 2a :n mukaan kunnan on yhtiöitettävä tehtävä, jota se harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Se, mitä tarkoitetaan toiminnalla kilpailutilanteessa markkinoilla, on määriteltävä tapauskohtaisesti. Lain perusteluissa on tuotu esiin kriteerejä, joiden perusteella voi arvioida elinkeinotoiminnan luonnetta: palvelu tai tuote vastaa yksityisten elinkeinonharjoittajien toimesta tarjottua palvelua; palvelu tai tuote hinnoitellaan markkinaehtoisesti; toiminnan markkinointi kohdentuu laajalle asiakaspiirille; Kunta osallistuu ulkopuolisen järjestämään kilpailutukseen. Huomioida kuitenkin tulee, että julkisia hallintotehtäviä ei hoideta kilpailutilanteessa markkinoilla. Markkinaehtoisen toiminnan tunnistaminen sekä onnistunut irrottaminen kunnan/kuntayhtymän muista toiminnoista ja palveluista on keskeinen haaste yhtiöittämisvelvollisuuden ulottuvuutta määritettäessä. Siirtymäsäännös Mikäli kunta on ennen lain voimaantuloa hoitanut tehtävää omana toimintanaan kilpailutilanteessa markkinoilla, on sen viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö- yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Lain voimaantuloon sisältyy myös siirtymäaikaan liittyvä verohuojennus, mikäli kunta joutuu yhtiöittämään toimintaansa kuntalain muutoksesta johtuen. Säännöksen mukaan, mikäli yhtiöitettävään toimintaan liittyviä kiinteistöjä, käyttöomaisuuteen kuuluvia arvopapereita tai kiinteistön omistamiseen ja hallintaan liittyviä osakkeita luovutetaan vastaanottavan yhtiön osakkeita vastaan, luovutus on varainsiirtoverosta vapaa, mikäli se tapahtuu mennessä. Kilpailulaki Kuntalain muutoksen liittyen on tehty myös muutos Kilpailulakiin. Lakiin on lisätty mm. 30 a, 30 b ja 30 c :t, joissa määritellään Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta, soveltamisalan poikkeukset ja ehdot kiellon, määräyksen tai velvoitteen asettamiseksi. Muutoksen perusteella Kuntalain yhtiöittämisvelvoitteen noudattamista valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja muutoksenhaku ja oikeudenkäyntielimenä toimii markkinaoikeus. Uudistuva kuntalaki Uudessa kuntalakiluonnoksessa yhtiöittämisvelvoite on vastaava kuin nykyisessä lainsäädännössä Page 5

6 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet Kunnan organisaatiossa päätetään yhtiön perustamisesta Valitaan kunnan edustajat toteuttamaan perustaminen (kunnan edustus perustamiskokouksessa) Päätetään kunnan edustuksesta yhtiökokouksessa Päätetään siirtyvästä omaisuudesta Siirtyvän omaisuuden käyvänarvon määrittäminen Laaditaan perustettavalle yhtiölle yhtiöjärjestys Perustetaan yhtiö Merkitään perustettavan yhtiön osakkeet apporttisijoituksella Tilintarkastajan lausunto siirtyvän omaisuuden arvosta Laaditaan siirron yhteydessä velkakirjat Yhtiön toiminta alkaa Yhtiö merkitään kaupparekisteriin Page 6

7 2.3 Osakeyhtiön perustaminen Omistus Osakeyhtiö perustajana on Toivakan kunta. Kunta omistaa 100 % yhtiön osakkeista. Vähemmistöosakkaiden mukaan ottaminen on myöhemmin mahdollista, mikäli niin päätetään. Yhtiö kuuluu kuntakonserniin, ja sitä velvoittaa kunnan yleiset konserniohjeet. Vastuiden ja velvoitteiden siirto Määritellään, kaukolämpölaitoksen toiminnan vastuiden jakamisesta kunnan ja yhtiön välillä. Tarvittaessa laaditaan erilliset sopimukset vastuiden jaosta. Tarkistetaan vastuiden jako myös vakuutusten kannalta. Siirtoon liittyvien sopimusten laadinta Maanvuokrasopimus Palvelusopimukset Siirtyvän omaisuuden arvostus Edellyttää veroviranomaisen ja tilintarkastajan hyväksyntää: Varainsiirtovero (siirtymäkauden mukainen vapautus) Tulovero Tilintarkastajan lausunto Tilintarkastusyhteisönä perustettavassa yhtiössä tulee olemaan BDO Oy ja tilintarkastajana JHTT Erja Laaksonen. Apporttiomaisuuden arvonmääritykseen tarvitaan HTM- tai KHT -tilintarkastajan lausunto. Yhtiölle siirtyvä omaisuus Osakeyhtiölle siirrettävä omaisuus luetteloidaan. Siirrot edellyttävät osakeyhtiön taserakenteen suunnittelua. Järjestelyä tulee tarkastella pääomajärjestelynä, jossa tarkasteltavana ovat: Siirtyvä omaisuus, Oma pääoma, Vieras pääoma Periaatteita avaavan taseen laadintaan Yhtiöittämistilanteessa yhtiölle myytävän tai luovutettavan omaisuuden arvossa voidaan osakeyhtiölain rajoissa poiketa kirjanpidon tasearvoista Osakeyhtiölain mukaan yhtiölle siirrettävä omaisuus voidaan arvostaa enintään siihen arvoon, mikä on sen käypäarvo sillä hetkellä, kun omaisuus siirtyy osakeyhtiön omistukseen. Oletuslaskelmat on laadittu arvojen perusteella Vuonna 2014 ei ole tehty investointeja Yhtiöittäminen tapahtuu joulukuussa 2014 Yhtiön perustamisasiakirjat Luonnokset Toivakan Lämpö Oy:n perustamiseen liittyvistä asiakirjoista toimitetaan selvityksen liitteenä Page 7

8 2.4 Konserniyhtiön toiminnan periaatteita Omistajatuloutus Konserniohjaus Omistajatuloutus tytäryhtiöstä toteutuu mm. seuraavilla tavoilla. 1. Maanvuokra Suunnitellussa yhtiöitämismallissa perustettavaan yhtiöön ei siirretä kiinteää maaomaisuutta. Yhtiöön siirretään kuitenkin siirrettävään liiketoimintaa kuuluvat rakennukset, joten rakennusten maapohjien osalta laaditaan maanvuokrasopimukset. Maanvuokrat toimii tällöin myös omistajalle kertyvänä tuottona. Vuokrahinnoittelussa on huomioitu alueen käypä vuokra. 2. Lainan korko Yhtiöittämisvaiheessa yhtiö rahoittaa osan käyttöomaisuusinvestoinnistaan kunnan myöntämällä lainalla. Lainasta kunta perii käyvän korkotason mukaisen koron, joka tuloutuu vuosittain kunnalle. Lainan nostamisen yhteydessä sovitaan myös lyhennysaikataulusta, joka puitteissa yhtiö lyhentää lainaa kunnalle. Lainan lyhennys ei sinällään ole kunnalle tuloa, mutta kassavirrassa se näkyy positiivisena rahavirtana. 3. Osingonjako Yhtiö voi jakaa osinkoa osakeyhtiölain mukaisesti vapaan oman pääoman rajoissa. Kuntalain 16a :n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain mukainen määräysvalta, kuuluu kuntakonserniin. Kuntalain 25a :n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Uudessa kuntalakiluonnoksessa on aikaisempaa enemmän kuntakonsernia koskevaa ohjeistusta. Merkittävä uusi määräys on mm. se, että omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että konserniohjauksessa otetaan huomioon konsernin kokonaisetu. Uuden yhtiön konserniohjausta määriteltäessä on siten hyvä ottaa huomioon mahdolliset uudet kuntalain säännökset. Jo nykyisen kuntalain mukaan konsernijohdon vastuulle kuuluu mm. kuntakonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan järjestäminen. Kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulee kohdistaa koko kuntakonserniin. Perustettavan yhtiön kuuluminen Toivakan kuntakonserniin on huomioitu perustamisasiakirjoissa siten, että yhtiön yhtiöjärjestyksessä on määräys Toivakan kunnan konserniohjauksen noudattamisesta yhtiön hallinnossa Page 8

9 3. KAUKOLÄMPÖYHTIÖN TOIMINTA JA ARVONMÄÄRITYS Page 9

10 3.1 Kaukolämpölaitoksen toiminnallinen tarkastelu Toiminnan tarkoitus Toivakan aluelämpölaitoksen ja verkoston rakentaminen aloitettiin vuonna Verkoston pituus on 1,4 km. Metsähakkeella toimivan laitoksen laitteistot suunnitteli ja toteutti KO Tulostekniikka Oy ja verkostot rakennutettiin urakalla. Lämmön tuotanto Lämpölaitoksen teho on 1,0 Mwh, tuotettu energia 2500 MWh vuodessa. Lämmön tuottaa sopimukseen perustuen osuuskunta VakkaLämpö. Kaukolämpöosuuskunta pyörittää lämpölaitoksen toimintaa ja toimittaa polttoaineen. Poltettava metsähake hake saadaan pääasiassa lähialueilta. Sopimuksen mukaan kunta vastaa kiinteistökustannuksista ja osuuskunta lämmön tuottamisesta, valvonnasta ja laitteistojen ylläpidosta. Kunta maksaa verkkoon toimitetusta energiasta verkoston lähtöpäässä olevan mittauksen mukaan. Tällä hetkellä hinta on 42,39 euroa/mwh (alv 0 %). Hintaa tarkistetaan vuosittain syyskuussa, ja hinta perustuu 70 % metsähakkeen hintatilaston arvoon sekä 30 % tuottajahintaindeksiin. Rakennus Osuuskunta maksaa vuokraa kaukolämpölaitoksen rakennuksesta 200 euroa/kk. Asiakkaat Lämpö tuotetaan kunnan keskustan yleisille kiinteistöille Koulut Virasto Kansalaisopisto Terveysasema Päiväkoti Palvelutalo/vanhainkoti Ulkopuolisille toimijoille Srk-talo Yksi omistusrivitalo Päiväkoti Aarresaari Henkilöstö Kaukolämpölaitoksessa ei ole henkilöstöä. Tukipalvelut Talous- ja henkilöstöhallinto sekä tietoliikenne on hoidettu kunnan toimesta. Osakeyhtiön ja kunnan välillä on tarkoitus solmia maanvuokralain mukainen vuokrasopimus, joka solmitaan vähintään 30 vuodeksi. Vuosivuokra 500 euroa/vuosi Page 10

11 3.2 Kaukolämpölaitoksen talouden tarkastelu Toiminnan tulot Lämpölaitoksen lämmön myymisestä koostuva liikevaihto oli vuonna 2013 yhteensä ,59 euroa. Luku sisältää sisäiset myyntituotot sekä kuntayhtymiltä ja muilta asiakkailta saadut myyntituotot Toiminnan menot Suurin menoerä on lämpöenergian hankintakustannukset , , ,00 0,00 Liikevaihto , , ,33 TP2011 TP2012 TP , ,00 0,00 TP2011 TP2012 TP2013 Palvelujen ostot Aineet, tavarat, tarvikkeet Liiketoiminnan muut kulut Liikevaihto Toivakan lämpölaitoksen hintataso (90 euroa/mwh) on koko maan tasoa korkeampi. Verollinen hinta Kaukolämp ö /MWh erotus koko maahan /m3 erotus koko maahan % Koko maa 72,91 Toivakan kaukolämpölaitos 90,00 17,09 23,44 % Pyhäjärven kaukolämpölaitos 56,83-16,08-22,05 % Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 57,04-15,87 17,95 % Äänekosken Energia Oy 58,09-14,82-20,16 % Toholammin Energia Oy 75,35 2,44 23,67 % Alajärven Lämpö Oy 52,95-19,96-30,72 % Elenia Lämpö Oy, Kärsämäki 72,01-0,90 26,14 % Kyyjärven kaukolämpölaitos 65,72-7,19-8,63 % Saarijärven kaukolämpö Oy 72,02-0,89 8,64 % Toiminnan kannattavuus Käyttökate oli v % liikevaihdosta. Viimeisten hyväksyttyjen tilinpäätösten perusteella toiminta ei ole taloudellisesti kannattavaa. Vuoden 2013 tulos oli euroa. 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 0% -9,46% 18% 12,38% 1% TP2011 TP2012 TP2013 Kate % Tulos % -6,20% Lähde: Energiateollisuus ry Page 11

12 3.3 Arvonmäärityksen ja mallinnuksen periaatteita Kaukolämpölaitoksen omaisuudesta ei ollut käytettävissä juurikaan investointeihin ja hankintamenoihin liittyviä tietoja. Vuoden 2002 lämpökeskusinvestoinnin osalta on tiedossa hankintamenot ja rahoitusosuudet. Tämä investointi jakautuu rakennuksiin sekä koneisiin ja kalustoon. Omaisuuden arvonmäärityksessä tavoitteena on ollut löytää ratkaisu, joka ei liikaa rasita yhtiön taloutta. Perustettavan yhtiön tuloslaskelman tarkastelu on tehty nykyisten tulojen ja menojen pohjalta. Laskelmissa on pyritty ottamaan huomioon tiedossa olevat olennaiset muutokset. Liiketoiminnan mallinnus perustuu seuraaviin olettamuksiin Tulo- ja menokehitys toteutuu taulukossa esitettyjen kasvuprosenttien mukaisesti. Vuoden 2014 liikevaihto on laskettu käyttäen uutta hintaa (kaavalla 90 euroa * 2000 MWh). Hinnoittelussa ei ole nostamisen varaa lähivuosina, vaikka menotason oletetaankin kasvavan vuosittain 3 %. Myöhemmin liikevaihtoon oletetaan verkoston laajentumisen ja hintojen korotusten myötä pientä kasvua. Toimitusjohtajan kustannuksena on käytetty arviota 1000 euroa/vuosi Hallintomenojen on arvioitu kasvavan n euroa/vuosi Verkoston ensivaiheen laajentamisesta (uusi virastotalo + kaksi rivitaloa) on arvioitu aiheutuvan 5 % tulojen kasvu, sekä euron liittymismaksutuotot. Vastaava kasvu kohdistuu myös aineiden ja tarvikkeiden hankintakustannuksiin. Sumu-poistot on laskettu EVL-poistoilla. Verkostojen osalta menojäännöspoisto on 4 %, rakennusten osalta 7 % ja koneiden ja kaluston osalta 25 %. Laskelmat on yleisennuste. Todellisuudessa yhtiön tulos ei muodostu näin virtaviivaisesti, vaan sekä poistojen erilaisuus että mahdolliset jaksotuksen aiheuttavat vaihtelua. Laskelma kuitenkin osoittaa yhtiön talouden kehityksen PTS suunnitelmana. Kassavirta on laskettu tuloslaskelman tulojen ja menojen erotuksena. Koska tavoitteena on tarkastella rahavirtaa ennustetasolla, ei kirjanpidollisia jaksotuksia ole tarkoituksenmukaista huomioida ennusteissa. Lainojen pääomatasona on käytetty aikaisemmin esitettyä yhtiön vierasta pääomaa + uusien investointien aiheuttamaa lainapääoman muutosta Page 12

13 3.4 Siirrettävän omaisuuden arvonmääritys Arvonmääritys omaisuuslajeittain Verkostot Ikävähennys ( 3%/vuosi) Tehdas- ja tuotantorakennukset tasearvo Koneet ja laitteet tasearvo Yhteensä Arvonmäärityksessä on päädytty käyttämään seuraavia arvoja: verkoston käyttöikä on n. 40 vuotta. Koska verkoston hankintamenot eivät ole tiedossa, on verkoston arvonmäärityksessä käytetty arvioitua jälleenhankintahintaa, johon on tehty ikävähennykset (3 % /vuosi). rakennuksien käyttöikä on n. 30 vuotta. Kunnan poistosuunnitelmassa käytetty 30 vuoden tasapoisto on oikeuskäytännössä rinnastettu tässä menojäännösarvolaskennassa käytettyyn 7 % menojäännöspoistoon. koneiden ja laitteiden käyttöikä on n. 20 vuotta. Tällä perusteella on päädytty käyttämään tasearvoa, joka perustuu 15 % menojäännöspoistoihin. Tällä omaisuuden arvostamistavalla on päädytty lopputulokseen, joka pitää yhtiön tuloksen lievästi positiivisena. Suurempi arvonnousu voisi rasittaa yhtiön taloutta kestämättömällä tavalla. Yhtiöön siirtyvän aineellisen omaisuuden arvo: euroa Page 13

14 3.5 Yhtiön perustamisvaiheen tase Jako % Osakepääoma 33,15 % ,00 SVOP 33,15 % ,00 Laina 33,71 % ,80 lainaan sisältyy 3 kk likvidi ,00 Yhteensä 100,00 % ,80 Yhtiöön sijoitettavista varoista n. 2/3 sijoitetaan omaan pääomaan ja kolmannes muodostuu kunnan lainasta osakeyhtiölle. Kunta sijoittaa yhtiöön apporttiomaisuuden lisäksi euroa käteistä rahaa, mikä vastaa n. 3 kk likvidien varojen tarvetta. Yhtiön avaava tase: Vaihe 1 - yhtiön perustaminen Vastaavaa Aineelliset hyödykkeet Vastattavaa Oma pääoma Kiinteät rakenteet ja laitteet 0 Osakepääoma Rakennukset ja rakennelmat 0 SVOP 0 Koneet ja kalusto 0 Vieras pääoma 0 Rahat ja pankkisaamiset Vaihe 2 - apportti Vastaavaa Aineelliset hyödykkeet Vastattavaa Oma pääoma Kiinteät rakenteet ja laitteet Osakepääoma Rakennukset ja rakennelmat SVOP Koneet ja kalusto Vieras pääoma Rahat ja pankkisaamiset Page 14

15 3.6 Tulevat investoinnit ja lainat Tulevat investoinnit Investointimenot yhteensä 0,00 0, , ,00 0,00 Kaukolämpö 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Verkoston laajennus 0, ,00 0, ,00 0,00 Kattiloiden uusinta 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Poistot yhteensä 0, , , , ,00 Poistoperuste 30 vuoden tasapoisto Kattilat (20 v. tasap.) , ,00 Verkoston laajennus 1 (40 v. tasap.) 3 750,00 Verkoston laajennus 2 (40 v. tasap.) 1 250, , , ,00 Lainat Lyhennykset yhteensä 6 779, , , , ,45 Korot yhteensä 1 706, , , , ,15 Kattilat Lyhennys 20 vuotta , , ,00 Korko 1,68 % , , ,60 Pääoma , , ,00 Verkoston laajennus Lyhennys 20 vuotta 2 500, , , ,00 Korko (1,68 %) 1,68 % 840,00 798, , ,00 Pääoma , , , ,00 Kunnan laina Lyhennys 15 vuotta Korko (1,68 %) 1,68 % Kunnan myöntämän lainan maksuajaksi on määritetty 15 vuotta. Lainan ensimmäinen maksuerä erääntyy kesäkuussa Tulevina investointitarpeina on huomioitu kattiloiden uusinta tarkastelujakson puolivälissä sekä verkoston laajennus, joka jakautuu uuden virastotalon sekä kahden palvelurivitalon liittymiseen tarkastelujakson alussa sekä mahdollisiin muihin laajennustarpeisiin tarkastelujakson loppupuolella. Investointien poistot on laskettu kattilan osalta 20 vuoden ja verkoston osalta 40 vuoden tasapoistoilla. Tarkempi poistosuunnitelma täsmentyy vasta investoinnin valmistumisen myötä, kun tiedetään investoinnin laatu, käyttöaika yms. Kattilan ja kuljettimien uusiminen on laskettu rahoitettavan vieraalla pääomalla. Kaikkien lainojen korkokannaksi on määritetty 6 kk euribor 0,18 % + 1,5 % Page 15

16 3.7 Liiketoiminnan mallinnus Toivakan kunnan kaukolämpölaitos TULOSLASKELMA Oma toiminta Oy Yhtiön tulos nykyisellä meno- ja kulurakenteella TULOT on lievästi positiivinen. Liikevaihto , , , , , ,57 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaukolämmön hinnoittelussa ei voida katsoa olevan nostamisen mahdollisuuksia lähivuosina. TULOT YHTEENSÄ MENOT Henkilöstökulut , , , , , ,40 Palvelujen ostot , , , , , ,82 Aineet, tavarat, tarvikkeet , , , , , ,48 Maanvuokra 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Liiketoiminnan muut kulut 3 050, , , , , ,63 MENOT YHTEENSÄ KÄYTTÖKATE Poistot 7 089, , , , , ,38 Vanhat poistot 7 089, , , , , ,38 Uudet poistot 0, , , , ,00 Korot yhteensä TULOS Verot Tulos verojen jälkeen Muutettuna kassavirraksi Vähennetään poistot Lisätään lainan lyhennykset Kassavirta (karkea) Oletukset: Tulojen kasvu 0 % 0 % 0 % 5 % 3 % 3 % Kulujen kasvu 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Yhteisövero % (oletus) 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % Tulevaisuuden investointitarpeiden osalta on tehtävä realistiset arviot investoinnin kannattavuudesta ja tuottopotentiaalista. Tällä tulorakenteella yhtiön talous ei kestä tarkastelujakson loppupuoliskolle sijoittuvan merkittävän investoinnin aiheuttamaa rasitusta Kassa Kuviossa esitetään ennuste yhtiön rahavaroista tilikausien lopussa. Kassa Page 16

17 4. Suositukset Suositus toimintatavasta: 1) Yhtiön omaisuus arvostetaan selvityksessä esitetyllä tavalla 2) Yhtiöittäminen toteutetaan kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan osakeyhtiö Toivakan Lämpö Oy, esimerkiksi euron osakepääomalla. Yhtiö ilmoitetaan välittömästi kaupparekisteriin. 3) Seuraavassa vaiheessa yhtiön osakepääomaa korotetaan suunnatulla annilla, jonka Toivakan kunta merkitsee apporttina. Apporttisijoituksen yhteydessä yhtiöön siirretään yhtiöitettävä liiketoiminta ja siihen liittyvä omaisuus sekä määritellään siirtyvän omaisuuden jako yhtiön omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan. Kokonaisuutena pyritään siihen, että kaukolämpötoiminnan yhtiöittämiseen liittyvät toimenpiteet on suoritettu loppuun mennessä. Kunnan talousarvioon tehdään yhtiön perustamisen ja omaisuuden siirtymisen edellyttämät muutokset Page 17

18 Yhteystiedot: FCG Konsultointi Oy Marjo Helin erityisasiantuntija Matti Riekki Konsultti Page 18

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA LUONNOS 21.10.2014 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tällä omaisuuden luovutuskirjalla luovutetaan omaisuutta Toivakan Lämpö Oy:lle seuraavin ehdoin: 1. Luovuttaja Toivakan kunta Y-tunnus: 0177201-0 Toivakantie

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 Valmistelija: Liikelaitos Salon

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014 Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 498/11.30/2014 KH 19.08.2014 304 Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

Yhtiöittämisen vaihtoehdot

Yhtiöittämisen vaihtoehdot Yhtiöittämisen vaihtoehdot Kuntien toimitilapäivät 28.10.2016 Tampere Riitta Ekuri 28.10.2016 Page 1 Kunnallisen tuotannon järjestämisvaihtoehdot -yhteisö Säätiö Yhdistys Kunta Konserniyhtiö/ Liikelaitos

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014)

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) Raahen kaupungin ja Raahen Satama Oy:n välillä KH 4.11.2014 KV 10.11.2014 2 SISÄLLYS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA...3 OSAPUOLET...3 TAUSTA JA TARKOITUS...3

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Elinkeino- ja. 29 11.03.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja. 98 10.10.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja

Elinkeino- ja. 29 11.03.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja. 98 10.10.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja Elinkeino- ja 29 11.03.2014 Elinkeino- ja 98 10.10.2014 Elinkeino- ja 109 17.10.2014 Kaupunginhallitus 287 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 112 11.11.2014 Kalajoen sataman yhtiöittäminen 395/00.01.00/2011

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3.8.2015 Juuan kunta LÄMPÖLAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN 1. Toimeksianto Toimeksiantomme mukaisesti olemme selvittäneet

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 Uudet kilpailuneutraliteettisäännökset kunnan ja kuntayhtymän y toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 KESKEISET UUDISTUKSET Kuntalain ja kilpailulain muutokset tulivat voimaan 1.9.2013 Tavoitteena ensisijaisesti

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

HAAPAVEDEN ENERGIA JA VESI. LGR-Consulting Oy Jouko Luukkonen

HAAPAVEDEN ENERGIA JA VESI. LGR-Consulting Oy Jouko Luukkonen HAAPAVEDEN ENERGIA JA VESI LGR-Consulting Oy Jouko Luukkonen 9.3.2017 HAAPAVEDEN ENERGIA OY Kaupunki omistaa 100 % Energia ostetaan Vapolta, sopimus on voimassa 12/2025 saakka Kaukolämmön hinta edullinen

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 27.10.2014 Juuan kunta LÄMPÖLAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN Väliraportti 1. Toimeksianto Toimeksiantomme mukaisesti olemme

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyt

Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyt Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyt Info-ja keskustelutilaisuus 16.3.2017 17.3.2017 Page 1 Toimeksianto Työ koostuu seuraavista kokonaisuuksista: Koulutuksen järjestäjien nykytila-analyysi

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Kuntakonsernin rakenne ja talouden ohjaus ARTTU2-kunnissa

Kuntakonsernin rakenne ja talouden ohjaus ARTTU2-kunnissa Kuntakonsernin rakenne ja talouden ohjaus ARTTU2-kunnissa ARTTU2-tutkimusohjelma Kuntaseminaari 15.12.2017 Pentti Meklin Kuntatalo, 15.12.2017 Kuntien toimintamuodot ovat muuttuneet - Kunnat ja niiden

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASELVITYS TERVA-JUNKO-KEILA

YHTEISTOIMINTASELVITYS TERVA-JUNKO-KEILA YHTEISTOIMINTASELVITYS TERVA-JUNKO-KEILA 1. YLEISTÄ Laskelmat on tehty kassavirtalaskelma perusteisesti. Tarkoituksena selvittää onko mahdollisella yhtiöllä edellytyksiä selvitä investoinneista ja nykyisistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kaikissa em. vaihtoehdoissa osakeyhtiöt (Energia Oy sekä perustettava vesi- ja viemärilaitososakeyhtiö) pidetään kaupungin 100 % omistuksessa.

Kaikissa em. vaihtoehdoissa osakeyhtiöt (Energia Oy sekä perustettava vesi- ja viemärilaitososakeyhtiö) pidetään kaupungin 100 % omistuksessa. Kaupunginhallitus 49 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 20.03.2017 Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen Khall 13.03.2017 49 Vuoden 2017 talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyi taloudellisen tilanteen

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Selvityspyyntö kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta

Selvityspyyntö kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta SAVONLINNAN KAUPUNKI 1(6) Savonlinnan kaupunginhallitus Olavinkatu 27 57130 SAVONLINNA Kuluttaja- ja kilpailuvirasto Viite: Selvityspyyntö Dnro 140/14.0040/2015 Asia: Selvityspyyntö kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b )

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja kilpailuneutraliteetin valvontaseminaari Helsinki 15.11.2013,Kuntatalo Tero

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2.

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus esittää yhtiön jakautumisen toteuttamista osakeyhtiölain 17 luvun 2 :n 1 momentin 1) -kohdan ja elinkeinoverolain 52c :n mukaisena kokonaisjakautumisena

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 APPORTTI... 4 2 APPORTIN ARVO JA

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Konserniohjeen soveltamisala 3. Konserniohjaus ja -johtaminen 4. Taloudenhoitoon ja konsernitilinpäätöksen laadintaan

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot