Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen"

Transkriptio

1 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta Page 1

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen 2.4 Konserniyhtiön toiminnan periaatteita 3 KAUKOLÄMPÖYHTIÖN TOIMINTA JA ARVONMÄÄRITYS 3.1 Kaukolämpölaitoksen toiminnallinen tarkastelu 3.2 Kaukolämpölaitoksen talouden tarkastelu 3.3 Arvonmäärityksen ja mallinnuksen periaatteita 3.4 Siirrettävän omaisuuden arvonmääritys 3.5 Yhtiön avaava tase 3.6 Tulevat investoinnit 3.7 Talouden nykytila ja ennuste 3.8 Vaikutukset kunnan talouteen 4 SUOSITUKSET LIITTEET Luonnokset yhtiön perustamisasiakirjoiksi Page 2

3 1. Johdanto Kuntalain muutos Kuntalain (626/2013) ja kilpailulain (595/2013) muutokset velvoittavat kuntia yhtiöittämään toimintojaan, joita hoidetaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Kuntalain muutoksen mukaan kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Kilpailulain muutoksen tarkoituksena on turvata tasapuoliset kilpailuedellytykset julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. Siirtymäaika lain voimaantullessa harjoitetulle toiminnalle kestää vuoden 2014 loppuun, johon mennessä toimintaa koskevat muutokset on tehtävä. Toimintamallin selvittäminen Toivakan kunta suunnittelee vesi- ja viemärilaitoksen sekä energiatuotannon yhtiöittämistä lukien. Päätöksenteon pohjaksi kunta haluaa selvittää prosessin juridiset ja taloudelliset toimenpiteet. Lisäksi halutaan varmistaa yhtiöittämiseen liittyvät verotukselliset seikat. Konsultoinnin tavoitteena on tuottaa riittävät taloudelliset, juridiset ja verotukselliset selvitykset ja tiedot Kyyjärven kunnan kaukolämpölaitoksen yhtiöittämistä koskevan päätöksenteon perusteeksi. Selvitys tehdään kahdessa osassa: 1) Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 2) Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen Osa-alueittain selvitystyö jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: yhtiöitettävän omaisuuden arvonmääritys yhtiöitettävän toiminnan taloudellinen tarkastelu yhtiöittämiseen liittyvien asiakirjaluonnosten valmistelu sekä yhtiöittämisprosessin toteuttaminen Page 3

4 2. YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU Page 4

5 2.1 Kuntalaki Yhtiöittämistä koskeva sääntely Euroopan Unionin kannanottojen takia valtiovarainministeriö asetti työryhmän valmistelemaan asiaa koskevaa lainsäädäntöä kuntalain muuttamiseksi. Uudet kuntalain sekä kilpailulain säännökset yhtiöittämisvelvoitteesta sekä kilpailuneutraliteetin turvaamisesta astuivat voimaan 1. syyskuuta Lainmuutoksen keskeisin sisältö on kunnalle asetettu velvollisuus yhtiöittää toimintansa sen toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla. Kuntalain 2a :n mukaan kunnan on yhtiöitettävä tehtävä, jota se harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Se, mitä tarkoitetaan toiminnalla kilpailutilanteessa markkinoilla, on määriteltävä tapauskohtaisesti. Lain perusteluissa on tuotu esiin kriteerejä, joiden perusteella voi arvioida elinkeinotoiminnan luonnetta: palvelu tai tuote vastaa yksityisten elinkeinonharjoittajien toimesta tarjottua palvelua; palvelu tai tuote hinnoitellaan markkinaehtoisesti; toiminnan markkinointi kohdentuu laajalle asiakaspiirille; Kunta osallistuu ulkopuolisen järjestämään kilpailutukseen. Huomioida kuitenkin tulee, että julkisia hallintotehtäviä ei hoideta kilpailutilanteessa markkinoilla. Markkinaehtoisen toiminnan tunnistaminen sekä onnistunut irrottaminen kunnan/kuntayhtymän muista toiminnoista ja palveluista on keskeinen haaste yhtiöittämisvelvollisuuden ulottuvuutta määritettäessä. Siirtymäsäännös Mikäli kunta on ennen lain voimaantuloa hoitanut tehtävää omana toimintanaan kilpailutilanteessa markkinoilla, on sen viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö- yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Lain voimaantuloon sisältyy myös siirtymäaikaan liittyvä verohuojennus, mikäli kunta joutuu yhtiöittämään toimintaansa kuntalain muutoksesta johtuen. Säännöksen mukaan, mikäli yhtiöitettävään toimintaan liittyviä kiinteistöjä, käyttöomaisuuteen kuuluvia arvopapereita tai kiinteistön omistamiseen ja hallintaan liittyviä osakkeita luovutetaan vastaanottavan yhtiön osakkeita vastaan, luovutus on varainsiirtoverosta vapaa, mikäli se tapahtuu mennessä. Kilpailulaki Kuntalain muutoksen liittyen on tehty myös muutos Kilpailulakiin. Lakiin on lisätty mm. 30 a, 30 b ja 30 c :t, joissa määritellään Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta, soveltamisalan poikkeukset ja ehdot kiellon, määräyksen tai velvoitteen asettamiseksi. Muutoksen perusteella Kuntalain yhtiöittämisvelvoitteen noudattamista valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja muutoksenhaku ja oikeudenkäyntielimenä toimii markkinaoikeus. Uudistuva kuntalaki Uudessa kuntalakiluonnoksessa yhtiöittämisvelvoite on vastaava kuin nykyisessä lainsäädännössä Page 5

6 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet Kunnan organisaatiossa päätetään yhtiön perustamisesta Valitaan kunnan edustajat toteuttamaan perustaminen (kunnan edustus perustamiskokouksessa) Päätetään kunnan edustuksesta yhtiökokouksessa Päätetään siirtyvästä omaisuudesta Siirtyvän omaisuuden käyvänarvon määrittäminen Laaditaan perustettavalle yhtiölle yhtiöjärjestys Perustetaan yhtiö Merkitään perustettavan yhtiön osakkeet apporttisijoituksella Tilintarkastajan lausunto siirtyvän omaisuuden arvosta Laaditaan siirron yhteydessä velkakirjat Yhtiön toiminta alkaa Yhtiö merkitään kaupparekisteriin Page 6

7 2.3 Osakeyhtiön perustaminen Omistus Osakeyhtiö perustajana on Toivakan kunta. Kunta omistaa 100 % yhtiön osakkeista. Vähemmistöosakkaiden mukaan ottaminen on myöhemmin mahdollista, mikäli niin päätetään. Yhtiö kuuluu kuntakonserniin, ja sitä velvoittaa kunnan yleiset konserniohjeet. Vastuiden ja velvoitteiden siirto Määritellään, kaukolämpölaitoksen toiminnan vastuiden jakamisesta kunnan ja yhtiön välillä. Tarvittaessa laaditaan erilliset sopimukset vastuiden jaosta. Tarkistetaan vastuiden jako myös vakuutusten kannalta. Siirtoon liittyvien sopimusten laadinta Maanvuokrasopimus Palvelusopimukset Siirtyvän omaisuuden arvostus Edellyttää veroviranomaisen ja tilintarkastajan hyväksyntää: Varainsiirtovero (siirtymäkauden mukainen vapautus) Tulovero Tilintarkastajan lausunto Tilintarkastusyhteisönä perustettavassa yhtiössä tulee olemaan BDO Oy ja tilintarkastajana JHTT Erja Laaksonen. Apporttiomaisuuden arvonmääritykseen tarvitaan HTM- tai KHT -tilintarkastajan lausunto. Yhtiölle siirtyvä omaisuus Osakeyhtiölle siirrettävä omaisuus luetteloidaan. Siirrot edellyttävät osakeyhtiön taserakenteen suunnittelua. Järjestelyä tulee tarkastella pääomajärjestelynä, jossa tarkasteltavana ovat: Siirtyvä omaisuus, Oma pääoma, Vieras pääoma Periaatteita avaavan taseen laadintaan Yhtiöittämistilanteessa yhtiölle myytävän tai luovutettavan omaisuuden arvossa voidaan osakeyhtiölain rajoissa poiketa kirjanpidon tasearvoista Osakeyhtiölain mukaan yhtiölle siirrettävä omaisuus voidaan arvostaa enintään siihen arvoon, mikä on sen käypäarvo sillä hetkellä, kun omaisuus siirtyy osakeyhtiön omistukseen. Oletuslaskelmat on laadittu arvojen perusteella Vuonna 2014 ei ole tehty investointeja Yhtiöittäminen tapahtuu joulukuussa 2014 Yhtiön perustamisasiakirjat Luonnokset Toivakan Lämpö Oy:n perustamiseen liittyvistä asiakirjoista toimitetaan selvityksen liitteenä Page 7

8 2.4 Konserniyhtiön toiminnan periaatteita Omistajatuloutus Konserniohjaus Omistajatuloutus tytäryhtiöstä toteutuu mm. seuraavilla tavoilla. 1. Maanvuokra Suunnitellussa yhtiöitämismallissa perustettavaan yhtiöön ei siirretä kiinteää maaomaisuutta. Yhtiöön siirretään kuitenkin siirrettävään liiketoimintaa kuuluvat rakennukset, joten rakennusten maapohjien osalta laaditaan maanvuokrasopimukset. Maanvuokrat toimii tällöin myös omistajalle kertyvänä tuottona. Vuokrahinnoittelussa on huomioitu alueen käypä vuokra. 2. Lainan korko Yhtiöittämisvaiheessa yhtiö rahoittaa osan käyttöomaisuusinvestoinnistaan kunnan myöntämällä lainalla. Lainasta kunta perii käyvän korkotason mukaisen koron, joka tuloutuu vuosittain kunnalle. Lainan nostamisen yhteydessä sovitaan myös lyhennysaikataulusta, joka puitteissa yhtiö lyhentää lainaa kunnalle. Lainan lyhennys ei sinällään ole kunnalle tuloa, mutta kassavirrassa se näkyy positiivisena rahavirtana. 3. Osingonjako Yhtiö voi jakaa osinkoa osakeyhtiölain mukaisesti vapaan oman pääoman rajoissa. Kuntalain 16a :n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain mukainen määräysvalta, kuuluu kuntakonserniin. Kuntalain 25a :n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Uudessa kuntalakiluonnoksessa on aikaisempaa enemmän kuntakonsernia koskevaa ohjeistusta. Merkittävä uusi määräys on mm. se, että omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että konserniohjauksessa otetaan huomioon konsernin kokonaisetu. Uuden yhtiön konserniohjausta määriteltäessä on siten hyvä ottaa huomioon mahdolliset uudet kuntalain säännökset. Jo nykyisen kuntalain mukaan konsernijohdon vastuulle kuuluu mm. kuntakonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan järjestäminen. Kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulee kohdistaa koko kuntakonserniin. Perustettavan yhtiön kuuluminen Toivakan kuntakonserniin on huomioitu perustamisasiakirjoissa siten, että yhtiön yhtiöjärjestyksessä on määräys Toivakan kunnan konserniohjauksen noudattamisesta yhtiön hallinnossa Page 8

9 3. KAUKOLÄMPÖYHTIÖN TOIMINTA JA ARVONMÄÄRITYS Page 9

10 3.1 Kaukolämpölaitoksen toiminnallinen tarkastelu Toiminnan tarkoitus Toivakan aluelämpölaitoksen ja verkoston rakentaminen aloitettiin vuonna Verkoston pituus on 1,4 km. Metsähakkeella toimivan laitoksen laitteistot suunnitteli ja toteutti KO Tulostekniikka Oy ja verkostot rakennutettiin urakalla. Lämmön tuotanto Lämpölaitoksen teho on 1,0 Mwh, tuotettu energia 2500 MWh vuodessa. Lämmön tuottaa sopimukseen perustuen osuuskunta VakkaLämpö. Kaukolämpöosuuskunta pyörittää lämpölaitoksen toimintaa ja toimittaa polttoaineen. Poltettava metsähake hake saadaan pääasiassa lähialueilta. Sopimuksen mukaan kunta vastaa kiinteistökustannuksista ja osuuskunta lämmön tuottamisesta, valvonnasta ja laitteistojen ylläpidosta. Kunta maksaa verkkoon toimitetusta energiasta verkoston lähtöpäässä olevan mittauksen mukaan. Tällä hetkellä hinta on 42,39 euroa/mwh (alv 0 %). Hintaa tarkistetaan vuosittain syyskuussa, ja hinta perustuu 70 % metsähakkeen hintatilaston arvoon sekä 30 % tuottajahintaindeksiin. Rakennus Osuuskunta maksaa vuokraa kaukolämpölaitoksen rakennuksesta 200 euroa/kk. Asiakkaat Lämpö tuotetaan kunnan keskustan yleisille kiinteistöille Koulut Virasto Kansalaisopisto Terveysasema Päiväkoti Palvelutalo/vanhainkoti Ulkopuolisille toimijoille Srk-talo Yksi omistusrivitalo Päiväkoti Aarresaari Henkilöstö Kaukolämpölaitoksessa ei ole henkilöstöä. Tukipalvelut Talous- ja henkilöstöhallinto sekä tietoliikenne on hoidettu kunnan toimesta. Osakeyhtiön ja kunnan välillä on tarkoitus solmia maanvuokralain mukainen vuokrasopimus, joka solmitaan vähintään 30 vuodeksi. Vuosivuokra 500 euroa/vuosi Page 10

11 3.2 Kaukolämpölaitoksen talouden tarkastelu Toiminnan tulot Lämpölaitoksen lämmön myymisestä koostuva liikevaihto oli vuonna 2013 yhteensä ,59 euroa. Luku sisältää sisäiset myyntituotot sekä kuntayhtymiltä ja muilta asiakkailta saadut myyntituotot Toiminnan menot Suurin menoerä on lämpöenergian hankintakustannukset , , ,00 0,00 Liikevaihto , , ,33 TP2011 TP2012 TP , ,00 0,00 TP2011 TP2012 TP2013 Palvelujen ostot Aineet, tavarat, tarvikkeet Liiketoiminnan muut kulut Liikevaihto Toivakan lämpölaitoksen hintataso (90 euroa/mwh) on koko maan tasoa korkeampi. Verollinen hinta Kaukolämp ö /MWh erotus koko maahan /m3 erotus koko maahan % Koko maa 72,91 Toivakan kaukolämpölaitos 90,00 17,09 23,44 % Pyhäjärven kaukolämpölaitos 56,83-16,08-22,05 % Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 57,04-15,87 17,95 % Äänekosken Energia Oy 58,09-14,82-20,16 % Toholammin Energia Oy 75,35 2,44 23,67 % Alajärven Lämpö Oy 52,95-19,96-30,72 % Elenia Lämpö Oy, Kärsämäki 72,01-0,90 26,14 % Kyyjärven kaukolämpölaitos 65,72-7,19-8,63 % Saarijärven kaukolämpö Oy 72,02-0,89 8,64 % Toiminnan kannattavuus Käyttökate oli v % liikevaihdosta. Viimeisten hyväksyttyjen tilinpäätösten perusteella toiminta ei ole taloudellisesti kannattavaa. Vuoden 2013 tulos oli euroa. 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 0% -9,46% 18% 12,38% 1% TP2011 TP2012 TP2013 Kate % Tulos % -6,20% Lähde: Energiateollisuus ry Page 11

12 3.3 Arvonmäärityksen ja mallinnuksen periaatteita Kaukolämpölaitoksen omaisuudesta ei ollut käytettävissä juurikaan investointeihin ja hankintamenoihin liittyviä tietoja. Vuoden 2002 lämpökeskusinvestoinnin osalta on tiedossa hankintamenot ja rahoitusosuudet. Tämä investointi jakautuu rakennuksiin sekä koneisiin ja kalustoon. Omaisuuden arvonmäärityksessä tavoitteena on ollut löytää ratkaisu, joka ei liikaa rasita yhtiön taloutta. Perustettavan yhtiön tuloslaskelman tarkastelu on tehty nykyisten tulojen ja menojen pohjalta. Laskelmissa on pyritty ottamaan huomioon tiedossa olevat olennaiset muutokset. Liiketoiminnan mallinnus perustuu seuraaviin olettamuksiin Tulo- ja menokehitys toteutuu taulukossa esitettyjen kasvuprosenttien mukaisesti. Vuoden 2014 liikevaihto on laskettu käyttäen uutta hintaa (kaavalla 90 euroa * 2000 MWh). Hinnoittelussa ei ole nostamisen varaa lähivuosina, vaikka menotason oletetaankin kasvavan vuosittain 3 %. Myöhemmin liikevaihtoon oletetaan verkoston laajentumisen ja hintojen korotusten myötä pientä kasvua. Toimitusjohtajan kustannuksena on käytetty arviota 1000 euroa/vuosi Hallintomenojen on arvioitu kasvavan n euroa/vuosi Verkoston ensivaiheen laajentamisesta (uusi virastotalo + kaksi rivitaloa) on arvioitu aiheutuvan 5 % tulojen kasvu, sekä euron liittymismaksutuotot. Vastaava kasvu kohdistuu myös aineiden ja tarvikkeiden hankintakustannuksiin. Sumu-poistot on laskettu EVL-poistoilla. Verkostojen osalta menojäännöspoisto on 4 %, rakennusten osalta 7 % ja koneiden ja kaluston osalta 25 %. Laskelmat on yleisennuste. Todellisuudessa yhtiön tulos ei muodostu näin virtaviivaisesti, vaan sekä poistojen erilaisuus että mahdolliset jaksotuksen aiheuttavat vaihtelua. Laskelma kuitenkin osoittaa yhtiön talouden kehityksen PTS suunnitelmana. Kassavirta on laskettu tuloslaskelman tulojen ja menojen erotuksena. Koska tavoitteena on tarkastella rahavirtaa ennustetasolla, ei kirjanpidollisia jaksotuksia ole tarkoituksenmukaista huomioida ennusteissa. Lainojen pääomatasona on käytetty aikaisemmin esitettyä yhtiön vierasta pääomaa + uusien investointien aiheuttamaa lainapääoman muutosta Page 12

13 3.4 Siirrettävän omaisuuden arvonmääritys Arvonmääritys omaisuuslajeittain Verkostot Ikävähennys ( 3%/vuosi) Tehdas- ja tuotantorakennukset tasearvo Koneet ja laitteet tasearvo Yhteensä Arvonmäärityksessä on päädytty käyttämään seuraavia arvoja: verkoston käyttöikä on n. 40 vuotta. Koska verkoston hankintamenot eivät ole tiedossa, on verkoston arvonmäärityksessä käytetty arvioitua jälleenhankintahintaa, johon on tehty ikävähennykset (3 % /vuosi). rakennuksien käyttöikä on n. 30 vuotta. Kunnan poistosuunnitelmassa käytetty 30 vuoden tasapoisto on oikeuskäytännössä rinnastettu tässä menojäännösarvolaskennassa käytettyyn 7 % menojäännöspoistoon. koneiden ja laitteiden käyttöikä on n. 20 vuotta. Tällä perusteella on päädytty käyttämään tasearvoa, joka perustuu 15 % menojäännöspoistoihin. Tällä omaisuuden arvostamistavalla on päädytty lopputulokseen, joka pitää yhtiön tuloksen lievästi positiivisena. Suurempi arvonnousu voisi rasittaa yhtiön taloutta kestämättömällä tavalla. Yhtiöön siirtyvän aineellisen omaisuuden arvo: euroa Page 13

14 3.5 Yhtiön perustamisvaiheen tase Jako % Osakepääoma 33,15 % ,00 SVOP 33,15 % ,00 Laina 33,71 % ,80 lainaan sisältyy 3 kk likvidi ,00 Yhteensä 100,00 % ,80 Yhtiöön sijoitettavista varoista n. 2/3 sijoitetaan omaan pääomaan ja kolmannes muodostuu kunnan lainasta osakeyhtiölle. Kunta sijoittaa yhtiöön apporttiomaisuuden lisäksi euroa käteistä rahaa, mikä vastaa n. 3 kk likvidien varojen tarvetta. Yhtiön avaava tase: Vaihe 1 - yhtiön perustaminen Vastaavaa Aineelliset hyödykkeet Vastattavaa Oma pääoma Kiinteät rakenteet ja laitteet 0 Osakepääoma Rakennukset ja rakennelmat 0 SVOP 0 Koneet ja kalusto 0 Vieras pääoma 0 Rahat ja pankkisaamiset Vaihe 2 - apportti Vastaavaa Aineelliset hyödykkeet Vastattavaa Oma pääoma Kiinteät rakenteet ja laitteet Osakepääoma Rakennukset ja rakennelmat SVOP Koneet ja kalusto Vieras pääoma Rahat ja pankkisaamiset Page 14

15 3.6 Tulevat investoinnit ja lainat Tulevat investoinnit Investointimenot yhteensä 0,00 0, , ,00 0,00 Kaukolämpö 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Verkoston laajennus 0, ,00 0, ,00 0,00 Kattiloiden uusinta 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Poistot yhteensä 0, , , , ,00 Poistoperuste 30 vuoden tasapoisto Kattilat (20 v. tasap.) , ,00 Verkoston laajennus 1 (40 v. tasap.) 3 750,00 Verkoston laajennus 2 (40 v. tasap.) 1 250, , , ,00 Lainat Lyhennykset yhteensä 6 779, , , , ,45 Korot yhteensä 1 706, , , , ,15 Kattilat Lyhennys 20 vuotta , , ,00 Korko 1,68 % , , ,60 Pääoma , , ,00 Verkoston laajennus Lyhennys 20 vuotta 2 500, , , ,00 Korko (1,68 %) 1,68 % 840,00 798, , ,00 Pääoma , , , ,00 Kunnan laina Lyhennys 15 vuotta Korko (1,68 %) 1,68 % Kunnan myöntämän lainan maksuajaksi on määritetty 15 vuotta. Lainan ensimmäinen maksuerä erääntyy kesäkuussa Tulevina investointitarpeina on huomioitu kattiloiden uusinta tarkastelujakson puolivälissä sekä verkoston laajennus, joka jakautuu uuden virastotalon sekä kahden palvelurivitalon liittymiseen tarkastelujakson alussa sekä mahdollisiin muihin laajennustarpeisiin tarkastelujakson loppupuolella. Investointien poistot on laskettu kattilan osalta 20 vuoden ja verkoston osalta 40 vuoden tasapoistoilla. Tarkempi poistosuunnitelma täsmentyy vasta investoinnin valmistumisen myötä, kun tiedetään investoinnin laatu, käyttöaika yms. Kattilan ja kuljettimien uusiminen on laskettu rahoitettavan vieraalla pääomalla. Kaikkien lainojen korkokannaksi on määritetty 6 kk euribor 0,18 % + 1,5 % Page 15

16 3.7 Liiketoiminnan mallinnus Toivakan kunnan kaukolämpölaitos TULOSLASKELMA Oma toiminta Oy Yhtiön tulos nykyisellä meno- ja kulurakenteella TULOT on lievästi positiivinen. Liikevaihto , , , , , ,57 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaukolämmön hinnoittelussa ei voida katsoa olevan nostamisen mahdollisuuksia lähivuosina. TULOT YHTEENSÄ MENOT Henkilöstökulut , , , , , ,40 Palvelujen ostot , , , , , ,82 Aineet, tavarat, tarvikkeet , , , , , ,48 Maanvuokra 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Liiketoiminnan muut kulut 3 050, , , , , ,63 MENOT YHTEENSÄ KÄYTTÖKATE Poistot 7 089, , , , , ,38 Vanhat poistot 7 089, , , , , ,38 Uudet poistot 0, , , , ,00 Korot yhteensä TULOS Verot Tulos verojen jälkeen Muutettuna kassavirraksi Vähennetään poistot Lisätään lainan lyhennykset Kassavirta (karkea) Oletukset: Tulojen kasvu 0 % 0 % 0 % 5 % 3 % 3 % Kulujen kasvu 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Yhteisövero % (oletus) 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % Tulevaisuuden investointitarpeiden osalta on tehtävä realistiset arviot investoinnin kannattavuudesta ja tuottopotentiaalista. Tällä tulorakenteella yhtiön talous ei kestä tarkastelujakson loppupuoliskolle sijoittuvan merkittävän investoinnin aiheuttamaa rasitusta Kassa Kuviossa esitetään ennuste yhtiön rahavaroista tilikausien lopussa. Kassa Page 16

17 4. Suositukset Suositus toimintatavasta: 1) Yhtiön omaisuus arvostetaan selvityksessä esitetyllä tavalla 2) Yhtiöittäminen toteutetaan kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan osakeyhtiö Toivakan Lämpö Oy, esimerkiksi euron osakepääomalla. Yhtiö ilmoitetaan välittömästi kaupparekisteriin. 3) Seuraavassa vaiheessa yhtiön osakepääomaa korotetaan suunnatulla annilla, jonka Toivakan kunta merkitsee apporttina. Apporttisijoituksen yhteydessä yhtiöön siirretään yhtiöitettävä liiketoiminta ja siihen liittyvä omaisuus sekä määritellään siirtyvän omaisuuden jako yhtiön omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan. Kokonaisuutena pyritään siihen, että kaukolämpötoiminnan yhtiöittämiseen liittyvät toimenpiteet on suoritettu loppuun mennessä. Kunnan talousarvioon tehdään yhtiön perustamisen ja omaisuuden siirtymisen edellyttämät muutokset Page 17

18 Yhteystiedot: FCG Konsultointi Oy Marjo Helin erityisasiantuntija Matti Riekki Konsultti Page 18

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Selvityspyyntö kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta

Selvityspyyntö kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta SAVONLINNAN KAUPUNKI 1(6) Savonlinnan kaupunginhallitus Olavinkatu 27 57130 SAVONLINNA Kuluttaja- ja kilpailuvirasto Viite: Selvityspyyntö Dnro 140/14.0040/2015 Asia: Selvityspyyntö kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Konserniohjeen soveltamisala 3. Konserniohjaus ja -johtaminen 4. Taloudenhoitoon ja konsernitilinpäätöksen laadintaan

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 APPORTTI... 4 2 APPORTIN ARVO JA

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pöytyän kansanterveystyönkuntayhtymä ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi Valtuusto 83 14.12.2015 Sipoon kunnan sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen 1297/02.07.00/2015 KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA KONSERNIRAKENNE Kaupunginvaltuusto Päättää talousarviossa verot, määrärahat ja tavoitteet KONSERNIJOHTO, Hallitus ja kaupunginjohtajat -vastaavat valmistelusta, täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus 8.2.2010, 15 Valtuusto 22.2.2010, 3 Voimaan 3.3.2010 HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Elinkeino- ja. 29 11.03.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja. 98 10.10.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja

Elinkeino- ja. 29 11.03.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja. 98 10.10.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja Elinkeino- ja 29 11.03.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja 98 10.10.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja 109 17.10.2014 maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus 287 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 112

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS Liite 2 4.5.212 1 SISÄLTÖ 1. Talousmallinnuksen tavoite 2. Laskentaoletukset ja periaatteet Toiminnan volyymin kehitys Menojen kehitys Tulojen kehitys Investoinnit

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta.

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta. NURMEKSEN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 8.5.2008 30 1 (6) NURMEKSEN KAUPUNKIN KONSERNIOHJE 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet Nurmes-konserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot