Kansalaisbarometri 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalaisbarometri 2011"

Transkriptio

1 Millaisena suomalaiset kokevat hyvinvointinsa? Mihin ollaan tyytyväisiä ja tyytymättömiä? Millaisina sosiaali- ja terveys palvelut koetaan? Millaisina osallistumis- ja vaikuttamis mahdollisuudet nähdään? Millainen rooli järjestöillä ja erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöillä on suomalaisten elämässä? Miten suomalaiset suhtautuvat hyvinvointivaltioon? Nyt toistaa kertaa toteutettu Kansalaisbarometri perustuu alkukesällä 2011 tehtyyn laajaan, yli 3600 suomalaisen mielipiteitä kartoittaneeseen kyselyyn. Barometrin tavoitteena on vahvistaa kansalaisten ääntä hyvinvointia ja hyvinvointi palveluja koskevassa keskustelussa, päätöksenteossa ja kehittämistyössä. Kansalaisbarometri täydentää Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton barometrisarjaa tuomalla kansalaisten mielipiteen julkisten palvelujen tuottajien (Sosiaalibarometri) ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen (Järjestöbarometri) mielipiteiden rinnalle. Kansalaisbarometri 2011 Kansalaisbarometri 2011 Kansalaisbarometri 2011 Hyvinvointi, palvelut ja osallisuus kansalaismielipiteissä Kansalaisbarometrin julkaisija Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL) on valtakunnallinen sosiaali- ja terveys poliittinen asiantuntija- ja yhteistoimintajärjestö, joka toimii hyvinvoinnin kehittämiseksi, erityisesti perusturvan ja perus palvelujen edistämiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja sosiaalisen vastuun lisäämiseksi.vuoden 2012 alusta STKL:n työtä jatkaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ISBN ISSN Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry STKL

2 Kansalaisbarometri 2011 Hyvinvointi, palvelut ja osallisuus kansalaismielipiteissä Aki Siltaniemi Tyyne Hakkarainen Pia Londén Marjukka Luhtanen Anne Perälahti Riitta Särkelä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Helsinki 2011

3 JULKAISUMYYNTI: Puhelin (09) Faksi (09) alkaen julkaisumyyntiä hoitaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ISBN ISSN Kansi ja taitto: Vitale Ay Kannen kuvat: Antero Aaltonen Paino: FRAM, Vaasa Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry 2011

4 Sisällys Esipuhe 5 I TAUSTA 7 1 Lähtökohdat ja menetelmät Tutkimuksen tavoitteet, tehtävät ja tutkimuskysymykset Aineistot ja menetelmät 14 II KANSALAISKYSELYN TULOKSET 19 2 Hyvinvointi, tyytyväisyys ja asenteet yleisellä tasolla Hyvinvoinnin kokonaistilanne Tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin yleisellä tasolla Eri asioiden tärkeys omassa elämässä ja suhtautuminen hyvinvointiyhteiskuntaan 32 3 Henkilökohtaiset voimavarat ja resurssit Taloudellinen tilanne Sosiaaliset suhteet Huono-osaisuus ja sosiaaliset ongelmat Terveys 66 4 Palvelut Palveluiden käyttö ja tyytyväisyys palveluihin Asiakaslähtöisyyden toteutuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa Koetut muutokset palveluissa 108

5 5 Yhteiskuntaan kiinnittyminen, osallisuus ja osallistuminen Vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet Luottamus yhteiskuntaan Järjestötoiminta ja sosiaali- ja terveysjärjestöt Järjestötoiminta yleensä Sosiaali- ja terveysjärjestöt Toiveet yhteiskunnan tulevasta kehityksestä Hyvinvointivaltion tila ja tulevaisuus Kansalaisterveisiä päättäjille 185 III JOHTOPÄÄTÖKSET Yhteenveto ja toimenpidesuositukset 193 IV LIITTEET 211 LÄHTEET 249

6 Esipuhe w Kansalaisbarometrin idea ja tarve syntyi tarpeesta nostaa esiin ihmisten oma ääni ja asiantuntemus viranomais- ja asiantuntijanäkemysten rinnalle. Sosiaalija terveysturvan keskusliiton (STKL) oman ja jäsentahojen kehittämis- ja vaikuttamistoiminnan tueksi nähtiin välttämättömäksi saada suoraan ihmisiltä tulevaa ajankohtaista tietoa ihmisten hyvinvoinnista, sen rakentumisesta sekä yhteiskunnan ja palveluiden tilanteesta ihmisten näkökulmasta. Kansalaisbarometrin kehittäminen alkoi STKL:n alueellisista kansalaiskyselyistä sekä toisaalta asiantuntijakyselyihin pohjautuvasta Sosiaalibarometristä. Näiden molempien kehitystyö aloitettiin jo 1990-luvulla. Ne vakiintuivat keskusliiton tiedontuotantovälineiksi 2000-luvulla. Viimeisin, kymmenes alueellinen kansalaiskysely, toteutettiin Itä-Suomen kolmen maakunnan alueella vuosina Kansalaiskyselyissä ihmisten hyvinvointia on tarkasteltu laajana ilmiönä, johon kuuluvat terveys, taloudellinen toimeentulo ja sen edellytykset, sosiaaliset suhteet, osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet sekä asuinympäristö ja siihen kiinnittyminen. Palvelujen tarkastelussa näkökulma on niin ikään ollut laaja. Painopiste on ollut ihmisten hyvinvointia tukevissa palveluissa, joiden ytimen muodostavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Tarkasteluissa on yhdistetty resurssi- ja toisaalta tarvepohjainen hyvinvointitutkimuksen näkökulma holistiseen näkemykseen ihmisten elämästä ja hyvinvoinnista. Vuoden 2007 alussa ryhdyttiin kehittämään yli kymmenvuotisen kansalaiskyselykonseptin pohjalta valtakunnallista kansalaiskyselyä, jolla pystyttäisiin kuvaamaan hyvinvoinnin ja palvelujen tilannetta alueellisissa kansalaiskyselyissä hyviksi todetuilla tavoilla. Ensimmäinen Kansalaisbarometri julkaistiin vuonna Nyt käsillä oleva Kansalaisbarometri 2011 on siis toinen laatuaan. Tavoitteena on julkaista jatkossa Kansalaisbarometri kolmen vuoden välein. Keskusliitto kiittää Kansalaisbarometrin toteuttamisesta tutkijatiimiä, jossa ovat prosessin eri vaiheissa olleet mukana tutkimuspäälliköt Aki Siltaniemi ja Anne Eronen, tutkija Anne Perälahti, tutkimussihteeri Pia Londén, tutkija Tyyne Hakkarainen, tutkimusharjoittelija Marjukka Luhtanen sekä toiminnanjohtaja Riitta Särkelä. Lisäksi keskusliitto kiittää kyselylomakkeen kommentoinnista keskusliiton entistä järjestöpäällikkö Marja Vuorista ja järjestöosuuteen liittyvien tekstien kommentoinnista tutkija Juha Peltosalmea. Lämmin kiitos kuuluu niille suomalaiselle, jotka ovat eri puolilla Suomea vastanneet laajaan kyselyymme. Ilman tätä vaivannäköä Kansalaisbarometri

7 ei olisi ollut mahdollinen. Erityisesti haluamme kiittää niitä ensimmäiseen Kansalaisbarometriin vastanneita henkilöä, jotka tuolloin antoivat luvan ottaa heihin uudelleen yhteyttä. Näin meillä on ollut ainutlaatuinen mahdollisuus saada samojen henkilöiden näkemykset ja arviot uudelleen esiin sekä verrata aidosti hyvinvoinnin ja palveluarviointien muutosta vuoden 2008 tilanteeseen. Keskusliitto on tehnyt Kansalaisbarometri julkaisun vahvistaakseen ihmisten äänen kuulumista heidän elämäänsä vaikuttavia päätöksiä ja uudistuksia tehtäessä. Toivomme tämän äänen vaikuttavan tuloksia käyttävien päättäjien, viranomaisten ja järjestöjen työhön. Kansalaisbarometri 2011 on Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton nimissä julkaistu viimeinen julkaisu. STKL yhdistyy Tekryn ja YTYn kanssa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ksi. STKL:n työ ja myös tiedontuotanto sekä sen kehittäminen jatkuvat SOSTEssa. Ihmisten ääni ja näkemykset tarvitaan tulevan rakentamisen aineksiksi ollaan siis ihmisten asialla jatkossakin. Helsingissä 19. joulukuuta 2011 Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry 6

8 I TAUSTA

9

10 1 LÄHTÖKOHDAT JA MENETELMÄT 1.1 Tutkimuksen tavoitteet, tehtävät ja tutkimuskysymykset Lähtökohdat ja Menetelmät Kansalaiskyselyn ja kansalaisbarometrin lähtökohdat Kansalaisbarometrin tehtävänä on välittää ajankohtaista, viranomais- tai markkinaintresseistä riippumatonta puuttuvaa tietoa suomalaisten näkemyksistä yhteiskunnan kehittämisen kannalta relevanteista sosiaali- ja terveyspoliittisista teemoista sekä yleensä hyvinvoinnin tilasta ja siinä ilmenevistä puutteista edustavasti suomalaisten mielipiteisiin pohjautuen. Hyvinvointi ymmärretään tässä yhteydessä laajaalaisena ilmiönä, joka rakentuu sosiaalisten, terveydellisten, taloudellisten ja ympäröivään yhteiskuntaan liittyvien tekijöiden varaan. Keskeinen osa hyvinvoinnin rakentumista on tässä yhteydessä myös hyvinvointiyhteiskunnalla ja palvelujärjestelmällä. Erityisenä fokuksena ovat sosiaali- ja terveyspalvelut. Hyvinvointiyhteiskunta nähdään puolestaan rakentuvaksi niin julkisista palveluista kuin yksityisesti tuotetuista yritysten ja järjestöjen tarjoamista palveluista, mutta toisaalta myös vapaaehtoistyön ja ihmisten keskinäisen huolenpidon varaan. Syntyneen tiedon pohjalta on mahdollista suunnata kehittämis- ja vaikuttamistoimia. Tavoitteena on eri toimijoiden välisen dialogin vahvistuminen (ks. seuraava kuvio). Kuvio 1. Kansalaiskyselyyn pohjautuva hyvinvointianalyysi kansalaisten äänen vahvistajana. 9

11 10 Kansalaisnäkökulman ja ihmisten subjektiivisten kokemusten huomioiminen on tärkeä osa palauteketjua, jonka avulla voidaan kehittää ja parantaa palveluja, puuttua erityyppisiin hyvinvoinnin vajeisiin ja näin parantaa hyvinvointia. Kansalaiskysely voidaan nähdä myös eräänlaisena mittauspisteenä, jossa tarkistetaan miten hyvin tai huonosti asiat ovat juuri tällä hetkellä, ja arvokeskustelun lähtökohtana sille, miten asioiden pitäisi olla. Kansalaiskyselyihin perustuvat hyvinvointitutkimukset ovat liitettävissä myös ns. empowerment-ajatteluun, joka on usein suomennettu valtaistumiseksi tai voimaantumiseksi. Tämä tarkoittaa erilaisten toimijoiden pyrkimystä parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja asemaa omaa elämäänsä koskevissa asioissa. Tähän sisältyy myös ajatus heikoimpien ryhmien puolesta puhumisesta ja rakenteiden kyseenalaistamisesta (esim. Koskiaho 2002). Kansalaisten omiin kokemuksiin perustuvan tiedon tuotanto on myös sinällään perusteltua. Makrotason tilasto- ja rekisteriaineiston sekä näiden pohjalta muodostetut erityyppiset makrotason tietoon pohjautuvat indikaattorit ja tehdyt tutkimukset antavat kuvan yleisellä tasolla esimerkiksi tulojen jakautumisesta tai palvelujen käytöstä, mutta kuvaavat heikosti ihmisten subjektiivista kokemusta eri elämäntilanteissa ja eri tilanteiden taustalla olevia tekijöitä. Hyvinvointia ja sen tutkimusta ei pidä ymmärtää yksinomaan hallinnollisena tai sosiaalipoliittisena kysymyksenä, vaan laajemmin kansalaisdemokratian osana. Ruotsalaisen elintasotutkija Sten Johanssonin mukaan kansalaisten tulisi osallistua hyvinvointia koskevan tiedon tuottamiseen ja paneutua hyvinvointitutkimuksen tuloksiin, jolloin kyseessä olisi äänestämiseen rinnastettava toiminta (Allardt 1985, 213). Toisaalta mielipiteisiin liittyvää tutkimusta on myös kritisoitu, koska se sisältää mahdollisuuden tutkimuksen kohteiden pitämisen foucault laisesti tietämisen ja tarkkailun kohteena (ks. esim. Suhonen 1998, teoksessa Sauli 1998). Toisaalta kuitenkin tulosten ja niiden läpinäkyvyyden kautta jokainen pääsee seuraamaan muiden mielipiteitä ja niiden mahdollista muuttumista sekä niiden eroja (emt.). Kansalaiskysely pyrkii tuottamaan ajantasaisen kuvan suomalaisten hyvinvoinnista ja palveluista strategiatyöskentelyn, kehittämistoiminnan ja päätöksenteon tueksi, mutta erityisesti kansalaiskeskustelun ja eri alueiden asukkaiden omien hyvinvointipoliittisten näkökulmien muodostamisen ja reflektoinnin avuksi.

12 Hyvinvointi käsitteenä ja tutkimuskohteena Hyvinvointi ilmiönä ja käsitteenä on varsin moniulotteinen ja laaja eikä se ole yksiselitteisesti tai tyhjentävästi määriteltävissä. 1 Perinteisesti hyvinvointi tutkimuskohteena määritellään tarvelähtöisen tai resurssilähtöisen orientaation kautta. 2 Kansalaisbarometrissä ja kysymyksenasettelussa on yhdistetty sekä tarve- että resurssipohjaista ajattelua. Resurssipohjaiseksi lähestymistavaksi voidaan lukea erityyppisten elintason osatekijöiden mittaaminen, joita ovat esimerkiksi terveys, koulutus, työllisyys, perhesuhteet, sosiaaliset suhteet, taloudelliset resurssit sekä poliittiset resurssit. Kun näihin tarkasteluihin otetaan mukaan myös subjektiiviset tyytyväisyys- ja merkitysarviot eri elämän osa-alueista, lähestytään elämänlaadun ja tarvelähtöisen tutkimuksen aluetta. Eurooppalaisessa hyvinvointitutkimuksessa ja 2000-luvulla on elämänlaadun käsitettä pyritty viemään laajempaan suuntaan. 3 Elämänlaatu on hyvinvoinnin tapaan laaja käsite, jota on määritelty eri tavoin. Eräs tapa on määritellä se ihmisten mahdollisuuksiksi saavuttaa päämääränsä ja valita itselleen sopiva elämäntyylinsä niin pitkälle kuin se on mahdollista (ks. esim. Saracena 2004). 4 Elämänlaatua voidaan kuvata Saracenan (2004) mukaan kolmen peruspiirteen mukaan, jotka vapaasti suomennettuna ovat: 1. Elämänlaatu liittyy yksilöiden elämäntilanteisiin. Tarkastelu edellyttää mikrotason näkökulmaa, jossa yksilön olosuhteet ja havainnot ovat pääroolissa. Lähtökohdat ja Menetelmät 1 Hyvinvointia teoreettisena käsitteenä voidaan määritellä aiempien teorioiden tai määritelmien pohjalta. Nämä teoriat ja määritelmät ovat useissa tapauksissa toimineet hyvinvointitutkimuksen lähestymistapana eli empiiristä aineistoa on katseltu teorian silmälasien tai kehyksen kautta siten, että tutkimusasetelmat on operationalisoitu teorioita vastaaviksi. Useimmiten empiirisesti orientoituneessa hyvinvointitutkimuksessa nojaudutaan stipulatiiviseen hyvinvoinnin määrittelyyn. Stipulatiivinen määrittely tarkoittaa määrittelyä, jossa kerrotaan, mitä hyvinvoinnilla ymmärretään kulloinkin käsillä olevassa tutkimuksessa. Tällöin jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa ollaan tietoisia siitä, mistä puolista tai osista hyvinvointia ollaan kiinnostuneita. Tällaisessa tutkimuksessa ei niinkään etsitä uusia ennalta arvaamattomia selittäviä tekijöitä hyvinvoinnille, vaan pyritään paremminkin kuvailemaan olemassa olevaa tilannetta ennalta määriteltyihin hyvinvointikäsitteisiin nojautuen ja hyvinvoinnin osa-alueisiin rajautuen. Kansalaisbarometrinkin lähtökohdaksi on ensisijaisesti asetettu hyvinvoinnin ja sen osatekijöiden kuvaileminen niiden selittämisen sijaan. 2 Tarveteoreettisessa lähestymistavassa hyvinvointi tarkoittaa hyvinvointia määrittävien tarpeiden tyydyttymistä. Tarveteoreettisesta näkökulmasta riippuen hyvinvoinnin nähdään rakentuvan tiettyjen tarpeiden tyydyttymisen varaan. Tarveteoreettisessa lähestymistavassa esitetään kysymys siitä, miten erilaiset perustarpeet ovat tyydyttyneet tai mikä on tarpeiden tyydyttymisen taso erityyppisillä mittareilla arvioituna. Siitä, mitkä ovat perustarpeita, ei hyvinvointitutkimuksessa olla täysin yksimielisiä. Resurssilähtöisessä tarkastelutavassa puolestaan huomio kiinnitetään yksiöiden resursseihin, niihin tekijöihin, joiden kautta yksilöllä on mahdollisuus muodostaa hyvä elämä. Resurssilähtöisessä lähestymistavassa esitetään siis kysymys siitä, mitä resursseja yksilöllä on oman hyvinvointinsa toteuttamiseksi. Kyse voi siis tällöin olla elintasotutkimuksesta. (Ks. esim. Allardt 1985, ) 3 Ks. esim. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2004; Cummins Elämänlaatu nähdään Allardtin (ks. esim. Allardt 1985) typologiaa laajempana käsitteenä ja lähempänä Allardtin having, loving and being -tyyppistä ihmisten elämän tutkimusta. Tällöin elämänlaatu on nähty kokonaisvaltaisempana käsitteenä, jonka alle myös edellä olleessa nelikentässä kuvatut tekijät voidaan pääosin sijoittaa. 4 Elämänlaatu on kytköksissä läheisesti myös sosiaalista laatua (social quality) tutkivaan orientaatioon (ks. tarkemmin esim. Beck ym. 1997; Beck ym. 2001; European Foundation of Social Quality 2005, 97 98), mutta sosiaalisen laadun tutkimus eroaa elämänlaadun tutkimuksesta keskittymällä objektiivisiin ja makrotasoisempiin mittareihin. 11

13 Makrotason tarkastelujen avulla yksilöiden havainnot kontekstualisoidaan, mutta makrotason havainnot eivät ole keskeisiä. 2. Elämänlaatu on moniulotteinen käsite. Se kattaa useita elämänalueita ja erityyppisiä fokuksia elämään. Multidimensionaalisuus edellyttää erityyppisten elämänalueiden määrittelyä ja näiden eri elämänalueiden välisen yhteyden painottamista. 3. Elämänlaatua mitataan sekä objektiivisilla että subjektiivisilla mittareilla. Subjektiiviset ja asenteisiin liittyvät havainnot ovat erityisen tärkeitä yksilöiden päämäärien ja elämän orientaatioiden määrittelyssä. Yksilölliset havainnot ja arviot ovat tärkeitä, kun ne liitetään objektiivisiin elinoloihin. Käyttämällä molempia mittaustapoja saadaan muodostettua parempi kokonaiskuva. Elämänlaatu ymmärretään tässä tutkimuksessa edellisen määrittelyn mukaisesti. Elämänlaadun tarkastelulla pyritään tässä raportissa holistiseen ja laajaan näkökulmaan ihmisten hyvinvoinnista yhdistämällä tarkasteluun myös erityyppisiä aineistoja. Hyvinvointivaltion laajentuminen, elintason kohoaminen sekä varsinaisten hyvinvoinnissa olevien absoluuttisten deprivaatiotekijöiden ja absoluuttisen köyhyyden marginalisoituminen ovat johtaneet siihen, etteivät hyvinvoinnissa olevat erot ole niin radikaaleja kuin esimerkiksi köyhissä maissa. Hyvinvointiin liittyvät erot näyttäytyvät usein enemmän laadullisina eroina kuin varsinaisina absoluuttisina hyvinvointieroina. 5 Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö yhteiskunnassa esiintyisi absoluuttisia hyvinvointieroja, vaan sitä että valtaosaa ihmisiä toisistaan erottelevat tekijät ovat muuttuneet enemmän ja useammin hienovaraisemmiksi ja laadullisemmiksi, kulutuskulttuurillisesti ja elämäntavallisesti ihmisiä erotteleviksi. Toisaalta on sosiaalipoliittisesti tärkeää todentaa, missä määrin näin on tapahtunut. Hyvinvointipalvelujen voidaan katsoa liittyvän osaksi ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia sekä mahdollistavan niiden ylläpitämisen. Hyvinvointitutkimuksen näkökulmasta palvelujen voi katsoa edustavan hyvinvointia tukevia resursseja, joita yhteiskunta tai yksityiset palveluntuottajat tarjoavat niitä tarvitseville kansalaisille. Tarvittaessa saatavilla olevat palvelut ovat potentiaalinen resurssi, joka on aktualisoitavissa tilanteesta riippuen joko paremmin tai huonommin palvelua tarvittaessa. Tarveteoreettisesta näkökulmasta katsottuna esimerkiksi terveyspalvelun saaminen ylläpitää perustarpeen tyydytystä, jollaiseksi terveys voidaan katsoa. Palvelujen olemassaolo kertoo luonnollisesti yhteiskunnan elintasosta ja toisaalta yhteiskunnan toimintamallista ja arvovalinnoista, sikäli kun puhutaan palvelujen saamisen laajuudesta. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion ideaan ovat kuuluneet laajat julkisesti taatut ja tuetut hyvinvointipalvelut. Lähtökohtaisesti universaalien hyvin Absoluuttisena deprivaationa voidaan pitää tilannetta, jossa henkilö on esimerkiksi ilman asuntoa, ja hyvinvointina tai elämänlaatuna sitä, että asunto täyttää tietyt minimivaatimukset ja laatuna sitä, että yksilöllä on mahdollisuus halutessaan saada tilavampi, uudempi tai paremmin varusteltu asunto. Elämänlaatu antaa yksilölle mahdollisuuden kohentaa elämäänsä itse tärkeäksi kokemallaan alueella. Toisin sanoen vaikkapa paremmin varusteltu asunto ei merkitse välttämättä kaikille lisääntynyttä hyvinvointia tai elämänlaatua, vaan sitä voi lisätä jokin muu seikka.

14 vointipalvelujen tulee olla kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla yhtäläisesti samoilla kriteereillä. Tämä ideaali ei kuitenkaan aina toteudu tai toteutuu vaihtelevasti eri palveluiden alueella. Tässä tutkimuksessa palveluista ja hyvinvointivaltiosta ollaan kiinnostuneita ennen kaikkea kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset Kansalaisbarometrin ensisijaisena tarkoituksena on kuvata ajankohtaista tilannetta jäljempänä esitettävien tutkimuskysymysten avulla vuoden 2011 keväällä kerätyn kyselyaineiston avulla. Rajatumpana tarkoituksena on kuvata lisäksi ajallista muutosta. Ajallisen muutoksen kuvaus tapahtuu sekä pitkittäisaineiston poikkileikkausaineiston että (ns. paneeliaineisto) avulla. Poikkileikkausvertailuaineistona toimii vuoden 2009 Kansalaisbarometrin aineisto. Pitkittäis- eli paneeliaineistona toimii samainen aineisto niistä Kansalaisbarometri 2009 vastaajista, jotka antoivat luvan uusintakyselyyn ja vastasivat siihen. Paneeliasetelman avulla mahdollisesta muutoksesta pystytään antamaan täsmällisempi kuva yksilötasolla. Kansalaisbarometrin kysymyksenasettelu ja konkreettiset tutkimuskysymykset nousevat kulloisistakin Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton ajankohtaisista tietotarpeista ja painotuksista. Osa kysymyksistä on luonteeltaan toistuvia ja osa ajankohtaisempia tai tiettyihin erityisteemoihin keskittyviä. Seuraavassa on lueteltu tutkimuskysymyksiä tarkennettuna. Kaikissa tutkimuskysymyksissä on sisäänrakennettuna ajatus ilmiön taustamuuttujittain tapahtuvasta tarkastelusta, mikä tarkoittaa alueellista, väestö- ja ikäryhmittäistä tarkastelua sekä ajassa tapahtuneen muutoksen vertailua soveltuvin osin. Lähtökohdat ja Menetelmät 1) Arviot hyvinvoinnista, omista voimavaroista ja resursseista Millaiseksi suomalaiset kokevat oman kokonaishyvinvointinsa tällä hetkellä? Miten hyvinvoinnin arvioidaan muuttuneen viimeisten vuosien aikana ja miten sen ennakoidaan muuttuvan tulevien vuosien aikana? Miten tyytyväisiä suomalaiset ovat oman elämänsä eri osa-alueisiin? Mitä asioita suomalaiset pitävät tärkeänä omassa elämässään? Millaisia hyvinvoinnin vajeita ja sosiaalisia ongelmia esiintyy? Miten puutteelliseksi koetut elinolot ja pahoinvoinnin kokemukset kasautuvat eri ihmisryhmille? Millaisena suomalaiset kokevat oman taloudellisen tilanteensa ja millaisena tulojen riittävyys koetaan erilaisiin palveluihin ja hyödykkeisiin? Miten taloudelliset ongelmat kasautuvat? Millaisena suomalaiset kokevat oman fyysisen ja henkisen terveydentilansa? 2) Sosiaali- ja terveyspalvelut Millaiseksi sosiaali- ja terveyspalvelut koetaan ja arvioidaanko niissä tapahtuneen muutosta viime vuosina? Miten suomalaiset arvioivat palvelujen saatavuutta, sijaintia ja tärkeyttä itselleen? Millä tavalla palveluissa viime vuosina 13

15 tapahtuneet mahdolliset muutokset ovat vaikuttaneet niihin? Millaisia toteutumattomia palvelujen ja avun tarpeita suomalaisilla on ollut? Miten palvelut ovat toteutuneet erityisesti asiakaslähtöisyyden näkökulmasta? Millaisena palvelujen tulevaisuus näyttäytyy? 3) Yhteiskuntaan kiinnittyminen ja osallisuus Millaisiksi suomalaiset arvioivat omat sosiaaliset lähisuhteensa? Millaisia vajeita sosiaalisissa suhteissa koetaan? Miten suomalaiset kiinnittyvät yhteiskuntaan osallisuuden ja vaikuttamisen näkökulmista? Missä määrin suomalaiset luottavat päätöksentekijöihin? Miten oikeudenmukaisuuden koetaan toteutuvan yhteiskunnassa? Millaisiksi koetaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet? 4) Osallistuminen järjestötoimintaan yleensä ja erityisesti sosiaalija terveysjärjestöjen toimintaan Millaiseen järjestötoimintaan osallistutaan ja millaisia osallistumisen volyymit ovat? Mikä on järjestötoiminnan ja erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen merkitys? Miten sosiaali- ja terveysjärjestöjä tunnetaan ja millaisia mielikuvia niihin liitetään? Mitä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä odotetaan? 5) Asenteet hyvinvointivaltiota kohtaan ja mielipiteet yhteiskunnan kehittämisestä Miten suomalaiset suhtautuvat hyvinvointivaltioon, hyvinvointipalveluihin, tuloeroihin, verotukseen? Mitä ongelmia päättäjien pitäisi ensisijaisesti ratkaista ja millaisia muita terveisiä suomalaiset haluavat lähettää päättäjilleen? 1.2 Aineistot ja menetelmät Otanta Tutkimuksen primaariaineisto muodostettiin postikyselynä kerätystä aineistosta. Postikysely lähetettiin sekä uusintapostitus yhteensä suomalaiseen kotitalouteen. Kohdeperusjoukon muodostavat Suomessa vakinaisesti asuvat yksityiskotitaloudet. Poiminta kohdistettiin täysi-ikäiseen 18 vuotta täyttäneeseen Manner-Suomessa asuvaan väestöön. Osoitteet on poimittu tasavälisellä satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen väestötietokannasta. Otanta muodostui kaiken kaikkiaan uudesta 2011 mukaan poimitusta vastaajasta ja edellisessä kansalaisbarometrikyselyssä uusintakyselyyn luvan antaneesta vastaajasta Edellisen Kansalaisbarometrin vastaajilta tiedusteltiin heidän halukkuuttaan osallistua uusintakyselyyn. Tuolloin vuonna 2008 kansalaiskyselyyn vastanneista yhteensä henkilöä eli 66 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmaisi halukkuutensa osallistua uusintakyselyyn.

16 Primaariaineisto Lopullinen kyselyaineisto muodostui suomalaisesta, jolloin lähetetyistä kyselyistä palautui takaisin 41 prosenttia. 7 Perusaineisto sisältää yhteensä yli 300 muuttujaa. Aineistoon on tehty runsaasti analysointia ja raportointia helpottavia ja kiteyttäviä muuttujamuunnoksia ja summamuuttujia. Tällaisista voidaan mainita erityisesti kotitalousrakenteen ja työelämätilanteen yhdistävä kotitaloustyyppimuuttuja 8 ja kotitalouden yhteenlaskettujen nettotulojen luokittelu ja muuntaminen kulutusyksikkökohtaisiksi kvintiili- ja desiiliryhmittelyiksi. Lisäksi perusaineistoon yhdistettiin taustatilastoja, kuten vastaajan asuinpaikkaa koskevia aluetason tietoja. Lomakkeiden avovastaukset tallennettiin perusaineistoon siten, että jokainen vastaus on ryhmiteltävissä taustamuuttujien mukaan. Lähtökohtaisesti aineiston edustavuudessa on väestötason kyselytutkimuksille tyypillisiä puutteita edustavuudessa, 9 joita korjattiin painokertoimilla. 10 Painokertoimien käyttö parantaa aineiston edustavuutta, jolloin vastausten määrä ei ole yhtä ratkaiseva tekijä luotettavan analyysin aikaansaamiseksi. Lähtökohdat ja Menetelmät 7 Uusintakyselyyn suostumuksensa antaneista kyselyyn vastasi kappaletta eli 65 prosenttia. Uuteen poimintaan mukaan poimituista 7 000:sta vastaajasta kyselyyn vastasi ja sen palautti yhteensä henkilöä eli 34 prosenttia. Kaiken kaikkiaan lähetyistä 8 882:sta lomakkeesta palautui yhteensä 41 prosenttia. 8 Kotitalousrakenteen ja työelämätilanteen yhdistävä muuttuja kokoaa vastaajien asumista ja pääasiallista toimintaa yhdeksi taustamuuttujaksi. Vastaajat jaetaan ensinnäkin yksinasuviin ja muiden kanssa asuviin. Muiden kanssa asuvat jakautuvat aikuistalouksiin ja lapsiperheisiin. Lapsiperheiksi on määritelty ne taloudet, joissa vastaaja on ilmoittanut asuvan alle 18-vuotiaita. Muut taloudet ovat aikuistalouksia, vaikka niissä asuisi vanhempien kanssa täysi-ikäisiä lapsia. Asumisen lisäksi on otettu huomioon vastaajan pääasiallinen toiminta ja mahdollisen puolison pääasiallinen toiminta. Palkkatyössä olevat, yrittäjät ja maanviljelijät on määritelty työllisiksi. Yksinasuvista tarkastellaan erikseen työllisiä, työttömiä ja eläkeläisiä. Opiskelijatalouksiin kuuluvat yksinasuvat opiskelijat ja pariskunnat, joista molemmat ovat päätoimisia opiskelijoita. Opiskelijatalouksissa voi olla lapsia. Työlliset aikuistaloudet ovat pääasiassa pariskuntia, joista molemmat ovat työllisiä. Mukana voi kuitenkin olla talouksia, joissa on täysi-ikäisiä lapsia, sillä ne määritellään tässä tutkimuksessa aikuistalouksiksi. Työssä + opiskelee/ kotona/eläkkeellä tarkoittaa kotitalouksia, joissa toinen aikuinen on työllinen ja toinen työmarkkinoiden ulkopuolella, eli päätoiminen opiskelija, eläkeläinen tai hoitaa lapsia/kotia/on äitiyslomalla. Näistä talouksista on tarkasteltu erikseen aikuistalouksia ja lapsiperheitä. Taloudet, joissa on työttömyyttä, ovat sellaisia, joissa on vähintään yksi työtön. Näistäkin on tarkasteltu erikseen aikuistalouksia ja lapsiperheitä. Eläkeläistalouksissa on kaksi eläkeläistä. Työllisissä lapsiperheissä on yksi tai kaksi vanhempaa, jotka ovat työllisiä sekä alle 18-vuotiaita lapsia. Kotitalousrakenne ja työelämätilanne -muuttuja ei erottele yksinhuoltajatalouksia ja kahden vanhemman lapsiperheitä. 9 Aineiston edustavuustarkastelu nosti esille muutamia tunnettuja puutteita vastaajien ikä-, sukupuoli- ja kotitalousrakenteessa sekä alueellisessa edustavuudessa. Lopullisessa kyselyaineistossa aliedustettuina olivat vuotiaat ja miehet. Selvästi yliedustettuina olivat puolestaan vuotiaat ja naiset. Kotitaloustyypeittäin yliedustettuina olivat kahden hengen kotitaloudet ja aliedustettuina yhden hengen kotitaloudet. Alueellisessa tarkastelussa yli asukkaan kuntien painoarvo oli koko aineistossa pienempi ja alle asukkaan kuntien korkeampi suhteessa perusjoukkoon. 10 Painokertoimien avulla korjataan aineistoa vastaamaan paremmin perusaineiston jakaumaa. Painokertoimien luominen edellytti vertailtavan perusaineiston jakaumatietoja, joita ovat tässä olleet alueellinen ikä- ja sukupuolirakenne, kotitalouden koko (koko Suomesta), maakunnan koko sekä erikokoiset kunnat (kuntatason tieto). Aineistoon laskettiin painomuuttuja korjaamaan aineiston ikä- ja sukupuolirakenteessa, kotitalouden rakenteessa sekä erityyppisten alueiden edustavuudessa ilmenneitä aineistovinoumia. Painokertoimen avulla saatiin korjattua muuttujien jakaumavirheitä. Painokerrointa on käytetty systemaattisesti aineiston analysoinnissa. Painokertoimien vaikutus lopullisissa tuloksissa on valtaosin muutaman prosenttiyksikön luokkaa. Joissakin muuttujissa vaikutus voi kuitenkin olla selvästi suurempi. 15

17 Kyselyyn vastanneiden määrä korotettiin painokertoimen avulla vastaamaan Manner-Suomen täysi-ikäisten suomalaisten kokonaismäärää, joka oli luontihetkellä käytettävissä olleiden tilastojen perusteella noin Tämä mahdollistaa ilmiöiden laajuuden raportoinnin myös suoraan väestötasolla. Kysymystasoista puuttuvaa tietoa on pääsääntöisesti vähän (keskimäärin alle 1 2 prosenttia). Tarvittaessa puuttuvan tiedon määrä on kerrottu muuttujien analysoinnin ja raportoinnin yhteydessä. Tuloksia arvioitaessa on muistettava survey-tutkimusten yleiset rajoitukset. Sosiaalisesti ja terveydellisesti erittäin vaikeassa asemassa olevat ryhmät eli ne, joilla ei ole resursseja 11 tai mahdollisuuksia vastaamiseen, karsiutuvat herkästi surveykyselytutkimusten ulkopuolelle. Tästä huolimatta survey-tutkimus on niukkojen resurssien todellisuudessa lähes ainoa toimiva ja käytännöllinen keino muodostaa laaja ja luotettava kokonaiskuva ja käsitys ihmisten subjektiivisesta hyvinvointikokemuksesta. Ennakoiduista rajoituksista huolimatta sekä kvantitatiivisesta että avovastauksista muodostetusta kvalitatiivisesta aineistosta nousee vahvasti esille vastaajien elämäntilanteiden laaja kirjo. Muutosvertailut poikkileikkaus- ja paneeliaineistoilla Poikkileikkaustarkastelussa verrataan Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton vuosien 2008 ja 2011 kansalaisbarometriaineistojen antamia tuloksia sellaisinaan toisiinsa. Paneeliaineistolla pyritään tarkentamaan ja varmentamaan poikkileikkausaineiston antamaa kuvaa. Paneeliaineisto muodostettiin yhdistämällä uusintakyselyyn vastanneiden vastaukset vuoden 2008 aineistoon. Paneeliaineisto koostuu kaiken kaikkiaan vastaajan vastauksista. Muodostetulle paneeliaineistolle tehtiin edustavuustarkasteluita, Kyselyn saaneilta voivat puuttua kognitiiviset resurssit, tiedot tai taidot lomakkeen täyttämiseen. Vailla vakinaista ja virallista osoitetta olevat karsituvat myös tutkimuksen ulkopuolelle, samoin erityyppisissä laitoksissa olevat henkilöt. 12 Naiset ovat paneeliaineistossa selvästi yliedustettuina. Suomen täysi-ikäisestä väestöstä 51,4 prosenttia on naisia ja 48,6 prosenttia on miehiä (vuoden 2010 tietojen mukaan). Aineistossa 61,7 prosenttia on naisia ja 38,3 prosenttia miehiä. Suuralueittain tarkasteltuna aineistossa ovat hieman yliedustettuina Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa asuvat. Etelä-Suomessa asuvat ovat selvästi aliedustettuina, sillä heitä on Manner-Suomen väestöstä 50,3 prosenttia (2010) ja aineistossa vain 39,8 prosenttia (paneeli 2011). Länsi-Suomen osalta aineisto vastaa hyvin tarkasti oikeaa väestöosuutta. Maakunnittain tarkasteltuna selvin ero aineiston ja perusjoukon välillä on Uudenmaan maakunnassa, jossa asuu (2010) 28,7 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Aineistossa (paneeli 2011) Uudenmaan maakunnan vastaajia oli 13,6 prosenttia eli uusimaalaiset ovat aineistossa selvästi aliedustettuina. Myös Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan maakunnan asukkaat ovat aliedustettuina. Yliedustettuina ovat selvästi Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Iän perusteella nuoremmat ikäluokat ovat aliedustettuina ja vanhemmat yliedustettuina. Kaikki alle 55-vuotiaat ovat aliedustettuina ja heistä erityisesti vuotiaat. Aineistossa vuotiaita on vain 2,4 prosenttia, kun täysi-ikäisestä väestöstä heitä on 10,8 prosenttia (2010). Myös aivan vanhimmat, eli vuotiaat ovat aliedustettuina. Selvästi yliedustettuina ovat vuotiaat, joita on aineistossa (paneeli 2011) 24,3 prosenttia ja Suomen täysi-ikäisestä väestöstä 11,8 prosenttia.

18 joiden perusteella paneeliaineiston edustavuus on poikkileikkausaineistoa heikompi. Paneeliaineiston ongelmana on aineiston ikääntyminen, jolloin aineistossa olevien keski-ikä kasvaa, kun aineistoon ei tule uusia nuorempia vastaajia korvaamaan kolme vuotta edellisestä kyselystä vanhentuneita vastaajia. Paneeliaineisto ei sisällä myöskään kaikkia vuonna 2011 kysyttyjä kysymyksiä ja päinvastoin. Näiden seikkojen vuoksi paneeliaineistoa käytetään vain rajatusti vuosien 2008 ja 2011 välillä tapahtuneen muutoksen kuvaamiseen ja erityisesti yksilötason muutosten selittämiseen. Poikkileikkausaineisto antaa luotettavamman kuvan väestötasolla ja paneeliaineisto tarkemman kuvan yksilö- ja väestöryhmätasolla. Menetelmät Tutkimusaineistoa on tarkasteltu pääosin kvantitatiivisen tutkimuksen perusmenetelmin eli deskriptiivisesti suorina jakaumina ja ristiintaulukointeina. Lisäksi aineiston analyysissä, käsittelyssä ja taustatarkasteluissa on käytetty myös monimuuttujamenetelmiä. Tuloksista raportoidaan pääsääntöisesti erikseen ja tarkemmin vain tilastollisesti merkitsevät tulokset, muissa tapauksissa on yleensä mainittu, mikäli tarkastelluilla ilmiöillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa. Kvantitatiivisen aineiston tuloksia on raportoitu pääosin pylväskuvioina ja taulukkoina. Raportoinnissa on käytetty runsaasti taulukoita ja graafisia esityksiä ja niiden ylitulkintaa on pyritty välttämään, jotta lukijalla olisi mahdollisuus perehtyä tuloksiin helposti ja toisaalta tehdä niistä myös omia johtopäätöksiä. Taustamuuttujatarkasteluissa käytetään sekä ihmisten elämäntilannetta kuvaavia muuttujia että alueellisia muuttujia. Keskeisimpinä yksilötason taustamuuttujina (selittävinä muuttujina) analyyseissä on ikä, sukupuoli, perhetyyppi, koulutus ja työmarkkina-asema. Taustamuuttujina on lisäksi käytetty joissain tapauksissa subjektiivisia arvioita vastaajien oman elämäntilanteen eri osa-alueista. Taustamuuttujatarkasteluissa kuvataan myös alueellisia eroja. Aluetarkasteluja tehdään eri pääosin tilastollisen kuntaryhmittelyn, erikokoisten kuntien välillä sekä rajoitetusti suuralueiden ja maakuntien välillä. Alueellisia taustamuuttujatarkasteluja on tehty tilastollisen merkitsevyyden antamissa rajoissa. Alueellisia tarkasteluja on raportoitu myös silloin, kun ne ovat muuten koherentteja käsitellyn aineiston kanssa tai niillä on erityisempää kuvailevaa tai erityisyyteen perustuvaa merkitystä. Analyysi kohdistuu sekä yksilötason että kotitaloustason tarkasteluihin. Yksilötason tarkasteluissa pureudutaan vastaajien arvioon omasta tilanteestaan. Tässä yksilötason tarkastelu kohdentuu täysi-ikäisiin suomalaisiin. Kotitaloustason tarkastelu pohjautuu puolestaan vastaajan antamaan arvioon oman kotitalouden tilanteesta. Kvantitatiivisen aineiston rinnalla käytetään kyselyn avovastauksista muodostettua kvalitatiivista aineistoa. Kvalitatiivisen aineiston tulkinnassa on käytetty Lähtökohdat ja Menetelmät 17

19 18 lausumien teemoittamista. Lähes kaikkiin avokysymyksiin otettiin kantaa runsaasti. Avokysymyksiin kantaa ottaneiden määrät mainitaan niitä tarkasteltaessa. Kyselyn avovastausaineistolla täydennetään, syvennetään, selvennetään ja konkretisoidaan varsin runsasta kvantitatiivista aineistoa. Laadullisen aineiston merkitys perustuu pitkälti tässä tutkimuksessa tulosten syventämiseen, eikä aina välttämättä laadullisten väittämien yleistettävyyteen.

20 II KANSALAISKYSELYN TULOKSET

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 13

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 13 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 13 Pirjo Koberg SUOMALAINEN HYVINVOINTI TUTKIMUS HYVINVOINTIPALVELUJEN TILANTEESTA JA KANSALAISTEN HYVINVOINNISTA SOSIAALIBAROMETRIEN MUKAAN VUOSINA

Lisätiedot

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.)

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010 Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansi: Marko von Konow Taitto ja

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Ihmisarvoinen nuoruus

Ihmisarvoinen nuoruus SAMI MYLLYNIEMI (Toim.) Ihmisarvoinen nuoruus Nuorisobarometri 2014 SAMI MYLLYNIEMI (toim.) Ihmisarvoinen Nuoruus Nuorisobarometri 2014 Sami Myllyniemi (toim.) Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Vaikuttava osa Nuorisobarometri 2013 VAIKUTTAVA OSA Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Sami Myllyniemi Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Nuorisoasiain

Lisätiedot

Working Papers in Economic Sociology:

Working Papers in Economic Sociology: OUTI SARPILA, PEKKA RÄSÄNEN, JANI EROLA, JOONAS KEKKI & KAROLIINA PITKÄNEN Working Papers in Economic Sociology: Suomi 2009: Tutkimusseloste ja aineistojen 1999 2009 vertailua Turun yliopisto/sosiaalitieteiden

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta Riikka Kainulainen Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Milloin on lapsen aika?

Milloin on lapsen aika? Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet Perhebarometri 2008 Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 34 / 2008 Julkaisija: Väestöliitto ry Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo Nuoret luukulla Tutkimuksen perusteella syrjässä oleminen, sairastavuus ja korkeat terveyspalvelujen käytöstä johtuvat kustannukset kytkeytyvät toisiinsa. Haastattelut valottavat kustannusten taustalla

Lisätiedot

SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot

SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot Otto Sakari Ruokolainen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa?

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? Katarina Alanko Projektissa Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? tutkittiin seksuaalija sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 15 25-vuotiaitten hyvinvointia.

Lisätiedot

Kuka seisoo leipäjonossa?

Kuka seisoo leipäjonossa? tutkimus Maria Ohisalo & Juho Saari Kuka seisoo leipäjonossa? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Kuka seisoo leipäjonossa? Maria Ohisalo & Juho Saari Kuka seisoo leipäjonossa? Ruoka-apu 2010-luvun Suomessa

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

Parisuhdeonnen avaimet ja esteet

Parisuhdeonnen avaimet ja esteet Perhebarometri 2009 Parisuhdeonnen avaimet ja esteet Osmo Kontula Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 38/2009 Julkaisija: Väestöliitto ry. Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B PL 849, 00101 Helsinki Puh.

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot