Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön sekä vammaispalvelujen toimistosihteerin irtisanoutuminen ja vakanssien täyttäminen määräaikaisesti Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kiinteistön ostaminen Kukolan teollisuusalueelta Teollisuustontin myyminen Murikosta Ari Niemen ja Wumi Kauasin poikkeamislupahakemus RA-lomarakennuspaikan rakennusoikeuden ylittämiseksi (Velkua, Palva, ) Lausunnon antaminen Ruonankadun asemakaavan muutoksesta tehtyyn valitukseen Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Velkuanmaan osayleiskaavasta tehtyihin valituksiin Velkuanmaan Vaihelan asemakaava Rymättylän pohjoisosan osayleiskaavamuutos Ajolanrannan alueella Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokous Turun Seudun Vesi Oy:n syysyhtiökokous Lausunnon antaminen jätetaksan perusteiden muuttamisesta Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta Turun kaupunkiseudun kuntakokous Saharannan ylärampin teräsrakenneurakan työmaatilanne ja yläramppihankkeen taloudellinen loppuyhteenveto Ikääntymispoliittinen suunnitelma 89

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Vanhuspalvelulain mukaisen vanhusneuvoston asettaminen Esitys Lempi-aluksen nostamiseksi valtion jätehuoltotyönä Naantalin Energia Oy:n esitys yhtiön osakkuudesta valtakunnallisessa latausoperaattoriyhtiössä Valtuutettu Arja Savolaisen ym. valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta Naantalissa Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite talousarvion 2014 päivittämisestä valtionosuusjärjestelmän muutosten vuoksi Varavaltuutettu Sara Luotosen ym. valtuustoaloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämisestä suorana internetissä 110

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Aika kello 19:05-20:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini 2. varapuheenjohtaja, (osa), Forsblom Toni Jan Lindströmin varajäsen Gustafsson Hanna jäsen, , Hagsberg Sirpa jäsen Kuustonen Juho jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj., (osa) Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja, Lehtinen Riikka vs. ylilääkäri, 482 Sipponen Martti vs. kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Hagsberg ja Anne Linja. Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 2. joulukuuta 2013 Sirpa Hagsberg Anne Linja

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 1123/ /2013 Kaupunginhallitus 479 Vs. vanhustyönjohtaja Päivi Kallio : Hoitajan toimi (vakanssi nro ) tuli avoimeksi, kun kodinhoitaja Terhi Koivistoinen jäi eläkkeelle alkaen. Naantalin kaupungilla on ollut käytäntö, että virkaan tai toimeen on voitu nimittää henkilö ilman julkista hakumenettelyä, jos virkaan tai toimeen valittava on hoitanut tehtävää määräaikaisena vähintään puoli vuotta viimeisen vuoden aikana. Lähihoitaja Merja Soiniitty on toiminut Terhi Koivistoisen sijaisena vanhainkodissa lähtien. Hän on vas tuul linen ja ammattitaitoinen työntekijä. Esitän, että kaupunginhallitus myöntää luvan avoimen toimen täyttämiseen ilman toimen auki julistamista, ja että lähihoitaja Merja Soiniitty valitaan hoitajan (vakanssi nro ) toimeen alkaen. Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola : Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen Hoitajan tehtäväkohtainen peruspalkka vanhainkodissa on keskimääräinen työ kokemuslisä huomioiden /kk, jonka lisäksi vuorotyölisistä kertyy noin 15 %, palkka on /kk. Mikäli vakanssia ei täytetä, tulee hoitajan työ panos turvata ostamalla se yksityiseltä palveluntuottajalta. Tällöin kuukauden työpanoksen hinnaksi saadaan noin /kk (30,00 /h + 15 % erilliskorvauksia x 153 h/kk, alv. 0 %). Hoitotyön resurssien varmistaminen edellyttää kaikkien vakanssien pitämistä täytettyinä. Esitän kaupunginhallitukselle, että vanhainkodissa avoimeksi tullut hoitajan toimi voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä, ja että hoitajan toimeen valitaan lähihoitaja Merja Soiniitty alkaen. Talousarviossa on varauduttu palkkakustannuksiin. Naantalin kaupungin hoito- ja vanhuspalvelujen laadukkaan hoidon ja suositusten täyttämisen varmistamiseksi puollan hoito- ja vanhuspalvelujen johtajan ja vs. vanhustyönjohtajan esitystä avoimeksi tulevan hoitajan toimen täyttämiseksi.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveystoimelle luvan vanhainkodin hoitajan toimen (vakanssi nro ) täyttämiseen ilman toimen auki ju listamista. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön sekä vammaispalvelujen toimistosihteerin irtisanoutuminen ja vakanssien täyttäminen määräaikaisesti 1124/ /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Talouspäällikkö Ulla Heikkonen on irtisanoutunut virastaan alkaen. Hän on tätä ennen ollut vuosilomalla ja virkavapaalla alkaen. Hänen sijaisuuttaan on hoitanut perusturvajohtajan sihteeri Airi Laurila, jo ka toimi talouspäällikön sijaisena myös jo aiemmin ajalla asti. Lisäksi hän on toiminut talouspäällikön muiden virkavapaiden sijaisena. Viran täyttäminen kuuluu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi, mutta viran vakituinen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen lupaa. Palvelustrategian ja tavoiteorganisaation yhtenä tavoitteena on, että henkilökun nan mää rää ei li sät täisi ja ns. luonnollisen poistuman yhteydessä mietitään vir kojen ja toi mien täyttämistä erityisen huolellisesti. Sosiaali- ja terveysviraston vammaispal velujen toimistosihteeri on myöskin irtisanoutunut alkaen ja hä nen sijaisuttaan hoitaneen työntekijän työsopimusta on tarkoitus jatkaa mää räaikaisena asti. Sosiaali- ja terveyspalveluille tulee kuitenkin vuoden 2014 alusta työllistämispalvelut ja tämä edellyttää että työtehtäviä tarkistetaan. Tässä yh teydessä jätetään pe rus turvajohtajan sihteerin toimi täyttämättä toistaiseksi ja kevään 2014 aika na tehdään sosiaali- ja terveyspalvelujen toimistotöiden selvittely. Talouspäällikön viran perustamisen yhteydessä on pätevyysvaatimuksena edellytetty tehtävään soveltuvaa opistotasoista koulutusta ja riittävää sosiaali- ja terveyspalvelujen tuntemusta. Airi Laurilan koulutus on metsätalousteknikon tutkinto, joka on opistotasoinen tutkinto ja vuoden mittainen taloushallinnon koulutus. Li säk si Lau ri lalla on työkokemusta Me ri mas kun kunnan ajoilta toimistosihteerin ja vt.kunnansihteerin tehtävistä sekä Naanta lin kaupungilla sosiaali- ja terveysviraston toimistotehtävistä se kä yli vuoden ko ke mus nyt avoi mek si tul leen ta lous päälli kön viran hoidosta. Viran koulutusvaatimuksena oleva teh tävään soveltuva opistotasoinen koulutus tulisi kuitenkin määritellä tarkemmin. Näin ollen viran pätevyysvaa ti-

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 480 muk set tu lisi käsitellä sosiaali- ja terveyslautakun nassa ennen viran auki julista mista ja vakituista täyttämistä. Virkaan voidaan valita määräaikaisesti henkilö, joka ei täytä viran pätevyysvaatimuksia. Airi Laurila on lupautunut hoitamaan tehtävää määräaikaisesti. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupungin hallitukselle, että 1. talouspäällikön virka voidaan täyttää määräai kaisesti ajalla vammaispalvelujen toimistosihteerin määräai kaista työ suhdetta voidaan jatkaa asti Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että talouspäällikön virkaan valitaan Airi Laurila al kaen määräaikai sesti vuoden 2015 loppuun edel lyttäen, että kaupunginhallitus myöntää luvan SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan talous päällikön viran määräaikaiseen täyttämiseen as ti. Lisäksi kaupunginhallitus antaa lu van mää rä aikaisen toi mis tosih tee rin työ suh teen jat ka miseen kevään 2014 aika na teh tä vän sosi aali- ja ter veys pal velujen toi misto töiden sel vitte lyn valmistu miseen saakka, kuitenkin enintään asti. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 27/ /2013 Kaupunginhallitus 481 Toimielinten pöytäkirjat 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan sekä kaupunkisuunnittelujaoston yhteiskokous 2 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa Kukolan teollisuusalueella 87 Esitys tilan Vähätalo tai osan siitä ottamisesta mukaan, kun laaditaan asemakaavaa Särkänsalmen sillan alueelle Merimaskuun 88 Esitys Luonnonmaan Porhonkallion ja Virpin asemakaavan laajentamisesta Mäntymäki-nimisen tilan alueelle 89 Esitys asemakaavan muuttamisesta tontilla Naantalin keskustassa, Birgitan talo 90 Esitys asemakaavan muuttamisesta tontin alueella Nuhjalantien ja Aurinkotien risteyksessä, Naantalin Aurinkoinen 91 Kaavoituskatsaus 92 Manner-Naantalin osayleiskaavan laatiminen 93 Rakentamisvelvoitteen jatkoaikahakemus, As Oy Devil's Rock 3 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen 143 Tien nimeäminen Merimaskussa 144 Ympäristöviraston toiminta- ja talousraportti syyskuulta 145 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto valtuustokauden strategialuonnoksesta 146 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto elinkeinopoliittisesta ohjelmasta 147 Saatavien poistaminen 148 Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat / maankäyttöosasto 149 Teettämisuhan täytäntöönpano / uponnut Lempi-alus 150 Esitys Lempi-aluksen nostamiseksi valtion jätehuoltotyönä 151 Yhteistyön jatkaminen Valonian jätevesityössä kaudella

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta / Turun Seudun Jätehuolto Oy 153 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle vesihuoltolain mukaista vapautusta koskevasta valituksesta / Lindberg 154 Lausunto koetoimintailmoituksesta / Neste Oil Oyj, mäntypien käyttö 155 Lausunto koetoimintailmoituksesta / Neste Oil Oyj, käytetyn voiteluaineen käyttö 156 Lausunto Neste Oil Oyj:n ympäristöluvan lupamääräyksen 9 a muutoshakemuksesta 157 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös / Turun Seudun Energiantuotanto Oy / Naantalin voimalaitoksen lupamääräysten tarkistaminen 158 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös / Turun Seudun Energiantuotanto Oy / monipolttoainevoimalaitoksen rakentaminen 159 HAKKU-jätevesineuvontahankkeen loppuraportti 160 Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu 4 Kulttuurilautakunta Lausunto valtuustokauden strategialuonnoksesta 46 Lausunto Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelmaluonnoksesta 47 Talousarvion 2013 toteutuminen Ilmoitusasiat 5 Satamalautakunta Satamamaksut vuodelle Sataman ajankohtaiset asiat (liikenne, talous ja sopimustilanne) 42 Lausunnon antaminen Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelmaluonnok sesta 43 Lausunnon antaminen valtuustokauden strategialuonnoksesta 6 Satamarakennustoimikunta Laiturin nro 20 ramppien peruskorjaus 36 Laiturin nro 27 kiinnityslaitteiden hankinta 37 Saharannan ylärampin teräsrakenneurakan työmaatilanne ja yläramppihankkeen taloudellinen loppuyhteenveto 38 Laiturin nro 27 vetolaitteen vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys, TTS Port Equipment Ab:n urakka 39 Muut asiat 7 Sosiaali- ja terveyslautakunta Lausunnon antaminen valtuustokauden strategialuonnoksesta

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset 98 Lausunnon antaminen Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelmaluonnoksesta 99 Ikääntymispoliittinen suunnitelma 100 Vanhuspalvelulain mukaisen vanhusneuvoston asettaminen 101 Naantalin kaupungin lausunto Aurinkosäätiön palvelutalon laajennushankkeeseen 102 Naantalin kaupungin lausunto Kehitysvammaisten palvelusäätiön palveluasumishankkeeseen 103 Sopimuksen irtisanominen Raision A-klinikkapalveluiden osalta 104 Naantalin kaupungin ja Raisio-Naantali Fountain House ry:n välinen ostopalvelusopimus vuodelle Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan tarkistaminen 107 Hammashuollon ostopalvelusopimus 108 Naantalin sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys aluehallintoviraston antaman määräyksen noudattamisesta 109 Viranhaltijapäätökset 110 Ilmoitusasiat 111 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön ja vammaispalveluiden toimistosihteerin irtisanoutuminen ja viran ja toimen täyttäminen määräaikaisesti 112 KHO:n päätös lastensuojelukustannusten korvaamisesta ja lisämäärärahaesitys lastensuojeluun 1 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 16/2013 Tilapäisrahoituksen myöntäminen Livonsaaren kyläyhdistykselle, laina-ajan pidentäminen 2 Hallintojohtaja Riitta Luotio 17/2013 Palkkasihteerin sijaisen palkkaaminen Saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää 1/2013 Kaupungin tiedotuslehden visuaalinen suunnittelu ja taitto 4 Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen 40/2013 Tontinosan ostaminen Pirttiluodosta 41/2013 Välskärinkujan omakotitontin myyminen Toni ja Sanna Hautalalle 42/2013 Saatavan poistaminen kirjanpidosta

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ot to-oikeutta edellä seloste tuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltija päätöksissä ilmeneviin päätöksiin. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille /05.08/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Vs. ylilääkäri Riikka Lehtinen: Suunnitelman tavoitteena on naantalilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman linjausten mukaisesti. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman taustalla ovat kansanterveyslaki, tervey den huol tolaki, mielenterveyslaki, päihdehuoltolaki, raittiustyölaki ja alko ho lilaki, huumausainelaki sekä KASTE- ohjelman osaohjelmat se kä hal lituksen hyvinvointipolitiikan luvussa 7 mainitut päihdepolitiikkaan ja pal veluihin liittyvät linjaukset. Naantalin kaupungin strategisiksi tavoitteiksi on kirjattu psykososiaalisiin palveluihin asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen. Toimenpiteinä ovat ongelmakohtien tunnistaminen indikaattoreiden avulla sekä niihin puuttuminen. Lisäksi tavoitteena on luoda matalan kynnyksen palvelut väestölle eri ammattiryhmien verkostoitumisen tukemisella. Toimintatapojen yhtenäistämisellä kehitetään voimavarojen suuntaamista ja pyritään kustannusvaikutusten vähentämiseen. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman valmistelu on alkanut sosiaali- ja terveysministeriössä vuonna Aloitteen lähtökohtana oli mielenterveysja päihdeongelmien kansanterveydellinen merkitys. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa 2012 työryhmä hyväksyi painopistealueiksi mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisessä Mieli työryhmän linjausten pohjalta seuraavat painotukset 1) asiakkaan aseman vahvistamisen, 2) ehkäisyn ja edistämisen painottaminen, 3) palvelujen integroiminen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja eri ikäryhmien tarpeiden huomioon ottaminen sekä 4) ohjauskeinojen tehostaminen. Näiden keinojen tavoitteena on turvata mielenterveystyö- ja päihdetyö avohoito- ja peruspalvelupainotteisemmaksi sekä varmistaa siihen riittävät voimavarat. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 18 & Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 14-15). Liitteenä mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille LIITE B15, SOTE-LTK

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 482 Oheismateriaali: - lapsiperheiden sosiaalityö: sijoitusten taustalla olevat syyt Naan ta lis sa vuo sina PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan mielenterveys- ja päihdesuunnitelman sekä antaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille oheistetaan. LIITE B1, KH Oheismateriaali: lasten sijoitusten taustalla olevat syyt Naantalissa VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tie dok si. Merkittiin, että vs. ylilääkäri Riikka Lehtinen esitteli asiaa kokouk sessa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 131/ /2013 Kaupunginhallitus 483 Kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 102 Naantalin musiikkijuhlasäätiön säännöt 103 Rymättylän pohjoisosan osayleiskaavan sekä Rymättylän välija sisäsaariston osayleiskaavan muutokset 104 Kauppakirja Seconet Oy:n kanssa 105 Seudullisen joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuksen lisäasiakirja 106 Jonne Kinttalan eroanomus teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston varajäsenyydestä ja uuden henkilön valinta 107 Valtuutettu Hannu Raittolan ym. valtuustoaloite kaupungin työntekijöiden vuosi vuodelta pahenevista työperäisistä sairauksista 108 Kiinteistönmuodostustaksa Vesihuollon perusmaksujen ja jätevesimaksun korottaminen alkaen 110 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuonna 2014 toimitettavaa kiinteistöverotusta varten 111 Tuloveroprosentin määrääminen vuoden 2014 kunnallisverotuksen toimittamista varten 112 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite talousarvion 2014 päivittämisestä valtionosuusjärjestelmän muutosten vuoksi 114 Varavaltuutettu Sara Luotosen ym. valtuustoaloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämisestä suorana internetissä Hallintosäännön 19 :n kohdan 9 mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää virkojen ja toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteiden perustamisesta ja lakkauttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja sen henkilöstösuunnitelman mukaan tai tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen puitteissa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää panna kaupunginvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset, mikäli ne aiheuttavat täytäntöönpanotoimenpi teitä, laillisessa järjestyksessä syntyneinä ja muutoinkin lainmukaisina täy täntöön.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2014 hy väksytyt virkoja ja toimia koskevat muutokset voidaan panna täytäntöön täl lä päätöksellä ilman yleisjaoston käsittelyä. Merkittiin, että Heini Jalkanen poistui kokouksesta esteellisenä käsiteltäessä valtuuston kokouksen pykälän 102 täytäntöönpanoa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kiinteistön ostaminen Kukolan teollisuusalueelta 1020/10.01/2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen: Kaupungin aloitteesta on käynnistetty maakauppaneuvottelun tilan Hakamaa hankkimiseksi kaupungille. Tila sijaitsee Luonnonmaalla, Kukolan teollisuusalueella kaupungin ennestään omistamien alueiden keskellä. Kartta, josta ilmenee tilan sijainti voimassa olevassa osayleiskaavassa, ote asemakaavasta, johon tila on merkitty, kaupungin maanomistuksen Kukolan alueella ennestään ilmaiseva kartta sekä kaavoitus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä rakennemalli asemakaavamuutoksesta sekä kiinteistörekisterin karttaote tilasta oheistetaan. LIITE B1, KSJ Tila on voimassa olevan asemakaavan mukaan kokonaan teollisuustont tia. Luonnonmaan yleiskaavassa ja rakennemallissa siitä karkeasti puolet on suojavihervyöhykettä ja puolet teollisuustonttia. Tilan pin ta-ala on maa rekis te rin mu kaan 1,273 ha. Sen omis taa Rai mo Saarinen. Saarisen kanssa tilasta on neuvoteltu siten, että se ostettaisiin ns. raakamaana. Raimo Saarisen hintapyyntö tilasta oli alunperin euroa käydyn viimeisen neuvottelun yhteydessä hän ilmoitti suostuvansa myymään alueen hintaan eu roon. Hin taan si säl tyy puus to. Ne liö hin naksi muo dos tuisi 3,26 euroa/m². Hinta pyynnön ale nemi sen eh tona on, että hallituk sen esitys: laki tu lovero lain muuttamises ta 105/2013vp, me nee eduskunnassa läpi. Eh do tuksen mu kaan omaisuuden luo vu tuk sesta saa tu voit to ei ole ve ro na lais ta tu loa, jos luon nollinen henkilö tai kuo linpesä luo vut taa kiin teää omai suutta kun nalle väli senä aikana. Alueen hankkiminen kaupungille olisi tarkoituksenmukaista, koska se sijait see kaupungin ennestään omistamien maiden keskellä, Kukolan teollisuus alu eella, jonka asemakaavaa laitetaan juuri ajan tasalle. Liitteenä on viimeinen versio Kukolan teollisuusalueen asemakaavasta. Suunnittelualueella teetetään nyt myös mm. selvitystä lepakoista. Liitteenä luonnos kaup pakirjaksi. LIITE B2, KSJ

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi esittää kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisen kauppakirjan hyväksymisen Raimo Saarisen ja Naantalin kaupungin välillä. Samalla valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen oli läsnä kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 484 Kartta, josta ilmenee tilan sijainti voimassa olevassa osayleiskaavassa, ote asemakaavasta, johon tila on merkitty, kaupungin maanomistuksen Kukolan alueella ennestään ilmaiseva kartta sekä kaavoitus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä rakennemalli asemakaavamuutoksesta ja kiinteistörekisterin kart taote tilasta oheistetaan. LIITE B2, KH Kauppakirjaluonnos oheistetaan. LIITE B3, KH VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liit teen mukaisen kaup pa kirjan Raimo Saarisen ja Naanta lin kau pungin välillä. Samalla val tuusto oi keuttaa kau pun gin hallituk sen te kemään kauppa kir jaan vähäi siä muutoksia. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Teollisuustontin myyminen Murikosta 1126/ /2013 Kaupunginhallitus 485 Maankäyttöinsinööri Pitkänen: Naantalin kaupunki on vuokrannut kaupunginvaltuuston päätöksellä Maskuntien teollisuusalueelta tontteja. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan 22. kaupunginosan 3. korttelin tonttien 1-3 maapoh jan hinnaksi tuli 10 mk/m². Osoitteessa Putkikatu 19 sijaitsevan tontin vuokrasopimus on allekirjoitettu Tapio Isonokarin kanssa. Pinta-alaltaan m²:n suuruisen tontin vuokrasopimus on siirtynyt uusille vuokralaisille vuosina 1989, 1997 ja Leena ja Antamo Grönlund ovat ostaneet teollisuushallirakennukset sekä tämän tontin vuok raoikeuden allekirjoitetulla kaupalla. Tontin vuokrasopimus on voimassa asti. Tontin tämänhetkinen vuosivuokra on 463,18 euroa. Oheismateriaali: Tontin vuokrasopimus Grönlundit ovat pyytäneet saa da ostaa kyseisen vuokratontin Naantalin kaupungilta. Kaupunki on neuvotellut tontin myymisestä maapohjan hinnalla 12,50 /m² ja muutoin oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. LIITE B4, KH VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liit teen mukaisen kauppakirjan Naantalin kaupungin sekä Leena ja Antamo Grönlundin välillä. Samalla valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen teke mään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Ari Niemen ja Wumi Kauasin poikkeamislupahakemus RA-lomarakennuspaikan rakennusoikeuden ylittämiseksi (Velkua, Palva, ) 593/ /2013 Kaupunginhallitus 486 Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen ja tarkastusinsinööri Lauri Granberg: Hakija Ari Niemi ja Wumi Kauas, Velkua Rakennuspaikka ja sijainti Velkua, Palva, Hamina, , Nikulahdentie Pinta-ala: m² Kaavoitustilanne: Velkuan yleiskaava Rakennushanke Rakennuspaikka sijaitsee Velkualla Lailuodon saaressa. Rakennuspaikalle on aiemmin myönnetty poikkeamislupa ympärivuotiseen asumiseen, mutta yleiskaavaa ei ole tarkistettu nykyiselle käyttötarkoituk selle. Rakennuspaikalla on omakotitalo ja saunarakennus, joiden kerrosala on yhteen sä 112 m². Rakennusoikeutta kiinteistöllä on 105 k-m². Ylitystä yhteensä 77 k-m². Kiinteistölle on tieyhteys yhteysaluksen kautta. Vesi- ja viemäri jär jes telmä on hyväksytty. Poikkeaminen Velkuan yleiskaavan RA-lo ma ra ken nus pai kan ra ken nus oi keu den yli tys. Hakijan selvitys: "Tämän hetkisen asunnon ja saunarakennuksen li säksi tarvit semme rakennuksen, johon sijoitetaan puutyöverstas omaan yri tyskäyttöön. Rakennusoikeus Rakennus sijoittuu keskelle tonttia eikä se aiheuta haittaa ympäristölle eikä naapureille. Rakennus ei ole lähellä vesirajaa eikä se aiheuta vesistökuormitusta tai maiseman muutosta. Rakennuksen avulla saadaan tarvittaville koneille ja laitteille paremmat säilytystilat saaristo-olosuhteissa."

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Naapurien kuuleminen Hakija on kuullut naapurikiinteistöjen omistajat. (kaksi naapu ria). Naapureilla ei ole huomautettavaa. Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Maankäyttöinsinöörin ja tarkastusinsinöörin kanta hakemukseen Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen ja tarkas tusinsinööri Lauri Granberg puoltavat haettua rakennusoikeuden ylitystä. Päätösehdotuksen perustelut Velkuan voimassa olevassa osayleiskaavassa on rakennuste hokkuus e= 0,5-1,0 asuinrakennuspaikoille, joka tarkoittaa k-m². Rakennusjär jestyksen mukaan rakennusoikeus olisi 350 k-m². Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Alueella ei ole luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun tavoitteita eikä hakemuksen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Koska poikkeamisessa on yleiskaavan mukaisen rakennusoikeuden ylitys on toimivalta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1). Sijaintikartta, yleiskaavaote ja asemapiirros oheistetaan. LIITE A1, KH VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Ari Niemen ja Wumi Kauasin poikkeamishakemuksen talousrakennuksen / puutyöverstaan ra kentamiseksi maankäyttöpäällikön ja tar kas tus in si nöö rin esit tä min pe rus tein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen Ruonankadun asemakaavan muutoksesta tehtyyn valitukseen 166/ /2013 Kaupunginhallitus 487 Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Turun hallinto-oikeus pyytää Naantalin kaupungilta lausuntoa Kiinteistö Oy Ruonankatu 2:n asemakaavamuutoksesta te kemään valitukseen. Kaupun gin lausunnon antamiselle on myönnetty määräajan pidennys asti. Valituskirjelmä oheistetaan. Kirjelmä liiteaineistoineen on nähtävil lä kokouksessa. LIITE B5, KH Esitän, että kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon, joka on laadittu yhdessä kaupunginarkkitehdin kanssa. LIITE A2, KH (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle oheisen liitteen mukaisen lausunnon. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Lammasluodon asemakaavamuutos

Lammasluodon asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 57 12.06.2014 20 12.03.2015 Lammasluodon asemakaavamuutos 1105/10.03.01/2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.06.2014 57 Arkkitehti

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot