Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön sekä vammaispalvelujen toimistosihteerin irtisanoutuminen ja vakanssien täyttäminen määräaikaisesti Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kiinteistön ostaminen Kukolan teollisuusalueelta Teollisuustontin myyminen Murikosta Ari Niemen ja Wumi Kauasin poikkeamislupahakemus RA-lomarakennuspaikan rakennusoikeuden ylittämiseksi (Velkua, Palva, ) Lausunnon antaminen Ruonankadun asemakaavan muutoksesta tehtyyn valitukseen Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Velkuanmaan osayleiskaavasta tehtyihin valituksiin Velkuanmaan Vaihelan asemakaava Rymättylän pohjoisosan osayleiskaavamuutos Ajolanrannan alueella Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokous Turun Seudun Vesi Oy:n syysyhtiökokous Lausunnon antaminen jätetaksan perusteiden muuttamisesta Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta Turun kaupunkiseudun kuntakokous Saharannan ylärampin teräsrakenneurakan työmaatilanne ja yläramppihankkeen taloudellinen loppuyhteenveto Ikääntymispoliittinen suunnitelma 89

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Vanhuspalvelulain mukaisen vanhusneuvoston asettaminen Esitys Lempi-aluksen nostamiseksi valtion jätehuoltotyönä Naantalin Energia Oy:n esitys yhtiön osakkuudesta valtakunnallisessa latausoperaattoriyhtiössä Valtuutettu Arja Savolaisen ym. valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta Naantalissa Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite talousarvion 2014 päivittämisestä valtionosuusjärjestelmän muutosten vuoksi Varavaltuutettu Sara Luotosen ym. valtuustoaloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämisestä suorana internetissä 110

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Aika kello 19:05-20:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini 2. varapuheenjohtaja, (osa), Forsblom Toni Jan Lindströmin varajäsen Gustafsson Hanna jäsen, , Hagsberg Sirpa jäsen Kuustonen Juho jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj., (osa) Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja, Lehtinen Riikka vs. ylilääkäri, 482 Sipponen Martti vs. kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Hagsberg ja Anne Linja. Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 2. joulukuuta 2013 Sirpa Hagsberg Anne Linja

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 1123/ /2013 Kaupunginhallitus 479 Vs. vanhustyönjohtaja Päivi Kallio : Hoitajan toimi (vakanssi nro ) tuli avoimeksi, kun kodinhoitaja Terhi Koivistoinen jäi eläkkeelle alkaen. Naantalin kaupungilla on ollut käytäntö, että virkaan tai toimeen on voitu nimittää henkilö ilman julkista hakumenettelyä, jos virkaan tai toimeen valittava on hoitanut tehtävää määräaikaisena vähintään puoli vuotta viimeisen vuoden aikana. Lähihoitaja Merja Soiniitty on toiminut Terhi Koivistoisen sijaisena vanhainkodissa lähtien. Hän on vas tuul linen ja ammattitaitoinen työntekijä. Esitän, että kaupunginhallitus myöntää luvan avoimen toimen täyttämiseen ilman toimen auki julistamista, ja että lähihoitaja Merja Soiniitty valitaan hoitajan (vakanssi nro ) toimeen alkaen. Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola : Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen Hoitajan tehtäväkohtainen peruspalkka vanhainkodissa on keskimääräinen työ kokemuslisä huomioiden /kk, jonka lisäksi vuorotyölisistä kertyy noin 15 %, palkka on /kk. Mikäli vakanssia ei täytetä, tulee hoitajan työ panos turvata ostamalla se yksityiseltä palveluntuottajalta. Tällöin kuukauden työpanoksen hinnaksi saadaan noin /kk (30,00 /h + 15 % erilliskorvauksia x 153 h/kk, alv. 0 %). Hoitotyön resurssien varmistaminen edellyttää kaikkien vakanssien pitämistä täytettyinä. Esitän kaupunginhallitukselle, että vanhainkodissa avoimeksi tullut hoitajan toimi voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä, ja että hoitajan toimeen valitaan lähihoitaja Merja Soiniitty alkaen. Talousarviossa on varauduttu palkkakustannuksiin. Naantalin kaupungin hoito- ja vanhuspalvelujen laadukkaan hoidon ja suositusten täyttämisen varmistamiseksi puollan hoito- ja vanhuspalvelujen johtajan ja vs. vanhustyönjohtajan esitystä avoimeksi tulevan hoitajan toimen täyttämiseksi.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveystoimelle luvan vanhainkodin hoitajan toimen (vakanssi nro ) täyttämiseen ilman toimen auki ju listamista. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön sekä vammaispalvelujen toimistosihteerin irtisanoutuminen ja vakanssien täyttäminen määräaikaisesti 1124/ /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Talouspäällikkö Ulla Heikkonen on irtisanoutunut virastaan alkaen. Hän on tätä ennen ollut vuosilomalla ja virkavapaalla alkaen. Hänen sijaisuuttaan on hoitanut perusturvajohtajan sihteeri Airi Laurila, jo ka toimi talouspäällikön sijaisena myös jo aiemmin ajalla asti. Lisäksi hän on toiminut talouspäällikön muiden virkavapaiden sijaisena. Viran täyttäminen kuuluu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi, mutta viran vakituinen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen lupaa. Palvelustrategian ja tavoiteorganisaation yhtenä tavoitteena on, että henkilökun nan mää rää ei li sät täisi ja ns. luonnollisen poistuman yhteydessä mietitään vir kojen ja toi mien täyttämistä erityisen huolellisesti. Sosiaali- ja terveysviraston vammaispal velujen toimistosihteeri on myöskin irtisanoutunut alkaen ja hä nen sijaisuttaan hoitaneen työntekijän työsopimusta on tarkoitus jatkaa mää räaikaisena asti. Sosiaali- ja terveyspalveluille tulee kuitenkin vuoden 2014 alusta työllistämispalvelut ja tämä edellyttää että työtehtäviä tarkistetaan. Tässä yh teydessä jätetään pe rus turvajohtajan sihteerin toimi täyttämättä toistaiseksi ja kevään 2014 aika na tehdään sosiaali- ja terveyspalvelujen toimistotöiden selvittely. Talouspäällikön viran perustamisen yhteydessä on pätevyysvaatimuksena edellytetty tehtävään soveltuvaa opistotasoista koulutusta ja riittävää sosiaali- ja terveyspalvelujen tuntemusta. Airi Laurilan koulutus on metsätalousteknikon tutkinto, joka on opistotasoinen tutkinto ja vuoden mittainen taloushallinnon koulutus. Li säk si Lau ri lalla on työkokemusta Me ri mas kun kunnan ajoilta toimistosihteerin ja vt.kunnansihteerin tehtävistä sekä Naanta lin kaupungilla sosiaali- ja terveysviraston toimistotehtävistä se kä yli vuoden ko ke mus nyt avoi mek si tul leen ta lous päälli kön viran hoidosta. Viran koulutusvaatimuksena oleva teh tävään soveltuva opistotasoinen koulutus tulisi kuitenkin määritellä tarkemmin. Näin ollen viran pätevyysvaa ti-

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 480 muk set tu lisi käsitellä sosiaali- ja terveyslautakun nassa ennen viran auki julista mista ja vakituista täyttämistä. Virkaan voidaan valita määräaikaisesti henkilö, joka ei täytä viran pätevyysvaatimuksia. Airi Laurila on lupautunut hoitamaan tehtävää määräaikaisesti. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupungin hallitukselle, että 1. talouspäällikön virka voidaan täyttää määräai kaisesti ajalla vammaispalvelujen toimistosihteerin määräai kaista työ suhdetta voidaan jatkaa asti Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että talouspäällikön virkaan valitaan Airi Laurila al kaen määräaikai sesti vuoden 2015 loppuun edel lyttäen, että kaupunginhallitus myöntää luvan SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan talous päällikön viran määräaikaiseen täyttämiseen as ti. Lisäksi kaupunginhallitus antaa lu van mää rä aikaisen toi mis tosih tee rin työ suh teen jat ka miseen kevään 2014 aika na teh tä vän sosi aali- ja ter veys pal velujen toi misto töiden sel vitte lyn valmistu miseen saakka, kuitenkin enintään asti. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 27/ /2013 Kaupunginhallitus 481 Toimielinten pöytäkirjat 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan sekä kaupunkisuunnittelujaoston yhteiskokous 2 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa Kukolan teollisuusalueella 87 Esitys tilan Vähätalo tai osan siitä ottamisesta mukaan, kun laaditaan asemakaavaa Särkänsalmen sillan alueelle Merimaskuun 88 Esitys Luonnonmaan Porhonkallion ja Virpin asemakaavan laajentamisesta Mäntymäki-nimisen tilan alueelle 89 Esitys asemakaavan muuttamisesta tontilla Naantalin keskustassa, Birgitan talo 90 Esitys asemakaavan muuttamisesta tontin alueella Nuhjalantien ja Aurinkotien risteyksessä, Naantalin Aurinkoinen 91 Kaavoituskatsaus 92 Manner-Naantalin osayleiskaavan laatiminen 93 Rakentamisvelvoitteen jatkoaikahakemus, As Oy Devil's Rock 3 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen 143 Tien nimeäminen Merimaskussa 144 Ympäristöviraston toiminta- ja talousraportti syyskuulta 145 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto valtuustokauden strategialuonnoksesta 146 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto elinkeinopoliittisesta ohjelmasta 147 Saatavien poistaminen 148 Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat / maankäyttöosasto 149 Teettämisuhan täytäntöönpano / uponnut Lempi-alus 150 Esitys Lempi-aluksen nostamiseksi valtion jätehuoltotyönä 151 Yhteistyön jatkaminen Valonian jätevesityössä kaudella

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta / Turun Seudun Jätehuolto Oy 153 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle vesihuoltolain mukaista vapautusta koskevasta valituksesta / Lindberg 154 Lausunto koetoimintailmoituksesta / Neste Oil Oyj, mäntypien käyttö 155 Lausunto koetoimintailmoituksesta / Neste Oil Oyj, käytetyn voiteluaineen käyttö 156 Lausunto Neste Oil Oyj:n ympäristöluvan lupamääräyksen 9 a muutoshakemuksesta 157 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös / Turun Seudun Energiantuotanto Oy / Naantalin voimalaitoksen lupamääräysten tarkistaminen 158 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös / Turun Seudun Energiantuotanto Oy / monipolttoainevoimalaitoksen rakentaminen 159 HAKKU-jätevesineuvontahankkeen loppuraportti 160 Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu 4 Kulttuurilautakunta Lausunto valtuustokauden strategialuonnoksesta 46 Lausunto Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelmaluonnoksesta 47 Talousarvion 2013 toteutuminen Ilmoitusasiat 5 Satamalautakunta Satamamaksut vuodelle Sataman ajankohtaiset asiat (liikenne, talous ja sopimustilanne) 42 Lausunnon antaminen Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelmaluonnok sesta 43 Lausunnon antaminen valtuustokauden strategialuonnoksesta 6 Satamarakennustoimikunta Laiturin nro 20 ramppien peruskorjaus 36 Laiturin nro 27 kiinnityslaitteiden hankinta 37 Saharannan ylärampin teräsrakenneurakan työmaatilanne ja yläramppihankkeen taloudellinen loppuyhteenveto 38 Laiturin nro 27 vetolaitteen vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys, TTS Port Equipment Ab:n urakka 39 Muut asiat 7 Sosiaali- ja terveyslautakunta Lausunnon antaminen valtuustokauden strategialuonnoksesta

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset 98 Lausunnon antaminen Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelmaluonnoksesta 99 Ikääntymispoliittinen suunnitelma 100 Vanhuspalvelulain mukaisen vanhusneuvoston asettaminen 101 Naantalin kaupungin lausunto Aurinkosäätiön palvelutalon laajennushankkeeseen 102 Naantalin kaupungin lausunto Kehitysvammaisten palvelusäätiön palveluasumishankkeeseen 103 Sopimuksen irtisanominen Raision A-klinikkapalveluiden osalta 104 Naantalin kaupungin ja Raisio-Naantali Fountain House ry:n välinen ostopalvelusopimus vuodelle Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan tarkistaminen 107 Hammashuollon ostopalvelusopimus 108 Naantalin sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys aluehallintoviraston antaman määräyksen noudattamisesta 109 Viranhaltijapäätökset 110 Ilmoitusasiat 111 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön ja vammaispalveluiden toimistosihteerin irtisanoutuminen ja viran ja toimen täyttäminen määräaikaisesti 112 KHO:n päätös lastensuojelukustannusten korvaamisesta ja lisämäärärahaesitys lastensuojeluun 1 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 16/2013 Tilapäisrahoituksen myöntäminen Livonsaaren kyläyhdistykselle, laina-ajan pidentäminen 2 Hallintojohtaja Riitta Luotio 17/2013 Palkkasihteerin sijaisen palkkaaminen Saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää 1/2013 Kaupungin tiedotuslehden visuaalinen suunnittelu ja taitto 4 Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen 40/2013 Tontinosan ostaminen Pirttiluodosta 41/2013 Välskärinkujan omakotitontin myyminen Toni ja Sanna Hautalalle 42/2013 Saatavan poistaminen kirjanpidosta

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ot to-oikeutta edellä seloste tuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltija päätöksissä ilmeneviin päätöksiin. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille /05.08/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Vs. ylilääkäri Riikka Lehtinen: Suunnitelman tavoitteena on naantalilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman linjausten mukaisesti. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman taustalla ovat kansanterveyslaki, tervey den huol tolaki, mielenterveyslaki, päihdehuoltolaki, raittiustyölaki ja alko ho lilaki, huumausainelaki sekä KASTE- ohjelman osaohjelmat se kä hal lituksen hyvinvointipolitiikan luvussa 7 mainitut päihdepolitiikkaan ja pal veluihin liittyvät linjaukset. Naantalin kaupungin strategisiksi tavoitteiksi on kirjattu psykososiaalisiin palveluihin asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen. Toimenpiteinä ovat ongelmakohtien tunnistaminen indikaattoreiden avulla sekä niihin puuttuminen. Lisäksi tavoitteena on luoda matalan kynnyksen palvelut väestölle eri ammattiryhmien verkostoitumisen tukemisella. Toimintatapojen yhtenäistämisellä kehitetään voimavarojen suuntaamista ja pyritään kustannusvaikutusten vähentämiseen. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman valmistelu on alkanut sosiaali- ja terveysministeriössä vuonna Aloitteen lähtökohtana oli mielenterveysja päihdeongelmien kansanterveydellinen merkitys. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa 2012 työryhmä hyväksyi painopistealueiksi mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisessä Mieli työryhmän linjausten pohjalta seuraavat painotukset 1) asiakkaan aseman vahvistamisen, 2) ehkäisyn ja edistämisen painottaminen, 3) palvelujen integroiminen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja eri ikäryhmien tarpeiden huomioon ottaminen sekä 4) ohjauskeinojen tehostaminen. Näiden keinojen tavoitteena on turvata mielenterveystyö- ja päihdetyö avohoito- ja peruspalvelupainotteisemmaksi sekä varmistaa siihen riittävät voimavarat. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 18 & Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 14-15). Liitteenä mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille LIITE B15, SOTE-LTK

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 482 Oheismateriaali: - lapsiperheiden sosiaalityö: sijoitusten taustalla olevat syyt Naan ta lis sa vuo sina PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan mielenterveys- ja päihdesuunnitelman sekä antaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille oheistetaan. LIITE B1, KH Oheismateriaali: lasten sijoitusten taustalla olevat syyt Naantalissa VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tie dok si. Merkittiin, että vs. ylilääkäri Riikka Lehtinen esitteli asiaa kokouk sessa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 131/ /2013 Kaupunginhallitus 483 Kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 102 Naantalin musiikkijuhlasäätiön säännöt 103 Rymättylän pohjoisosan osayleiskaavan sekä Rymättylän välija sisäsaariston osayleiskaavan muutokset 104 Kauppakirja Seconet Oy:n kanssa 105 Seudullisen joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuksen lisäasiakirja 106 Jonne Kinttalan eroanomus teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston varajäsenyydestä ja uuden henkilön valinta 107 Valtuutettu Hannu Raittolan ym. valtuustoaloite kaupungin työntekijöiden vuosi vuodelta pahenevista työperäisistä sairauksista 108 Kiinteistönmuodostustaksa Vesihuollon perusmaksujen ja jätevesimaksun korottaminen alkaen 110 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuonna 2014 toimitettavaa kiinteistöverotusta varten 111 Tuloveroprosentin määrääminen vuoden 2014 kunnallisverotuksen toimittamista varten 112 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite talousarvion 2014 päivittämisestä valtionosuusjärjestelmän muutosten vuoksi 114 Varavaltuutettu Sara Luotosen ym. valtuustoaloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämisestä suorana internetissä Hallintosäännön 19 :n kohdan 9 mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää virkojen ja toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteiden perustamisesta ja lakkauttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja sen henkilöstösuunnitelman mukaan tai tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen puitteissa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää panna kaupunginvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset, mikäli ne aiheuttavat täytäntöönpanotoimenpi teitä, laillisessa järjestyksessä syntyneinä ja muutoinkin lainmukaisina täy täntöön.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2014 hy väksytyt virkoja ja toimia koskevat muutokset voidaan panna täytäntöön täl lä päätöksellä ilman yleisjaoston käsittelyä. Merkittiin, että Heini Jalkanen poistui kokouksesta esteellisenä käsiteltäessä valtuuston kokouksen pykälän 102 täytäntöönpanoa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kiinteistön ostaminen Kukolan teollisuusalueelta 1020/10.01/2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen: Kaupungin aloitteesta on käynnistetty maakauppaneuvottelun tilan Hakamaa hankkimiseksi kaupungille. Tila sijaitsee Luonnonmaalla, Kukolan teollisuusalueella kaupungin ennestään omistamien alueiden keskellä. Kartta, josta ilmenee tilan sijainti voimassa olevassa osayleiskaavassa, ote asemakaavasta, johon tila on merkitty, kaupungin maanomistuksen Kukolan alueella ennestään ilmaiseva kartta sekä kaavoitus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä rakennemalli asemakaavamuutoksesta sekä kiinteistörekisterin karttaote tilasta oheistetaan. LIITE B1, KSJ Tila on voimassa olevan asemakaavan mukaan kokonaan teollisuustont tia. Luonnonmaan yleiskaavassa ja rakennemallissa siitä karkeasti puolet on suojavihervyöhykettä ja puolet teollisuustonttia. Tilan pin ta-ala on maa rekis te rin mu kaan 1,273 ha. Sen omis taa Rai mo Saarinen. Saarisen kanssa tilasta on neuvoteltu siten, että se ostettaisiin ns. raakamaana. Raimo Saarisen hintapyyntö tilasta oli alunperin euroa käydyn viimeisen neuvottelun yhteydessä hän ilmoitti suostuvansa myymään alueen hintaan eu roon. Hin taan si säl tyy puus to. Ne liö hin naksi muo dos tuisi 3,26 euroa/m². Hinta pyynnön ale nemi sen eh tona on, että hallituk sen esitys: laki tu lovero lain muuttamises ta 105/2013vp, me nee eduskunnassa läpi. Eh do tuksen mu kaan omaisuuden luo vu tuk sesta saa tu voit to ei ole ve ro na lais ta tu loa, jos luon nollinen henkilö tai kuo linpesä luo vut taa kiin teää omai suutta kun nalle väli senä aikana. Alueen hankkiminen kaupungille olisi tarkoituksenmukaista, koska se sijait see kaupungin ennestään omistamien maiden keskellä, Kukolan teollisuus alu eella, jonka asemakaavaa laitetaan juuri ajan tasalle. Liitteenä on viimeinen versio Kukolan teollisuusalueen asemakaavasta. Suunnittelualueella teetetään nyt myös mm. selvitystä lepakoista. Liitteenä luonnos kaup pakirjaksi. LIITE B2, KSJ

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi esittää kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisen kauppakirjan hyväksymisen Raimo Saarisen ja Naantalin kaupungin välillä. Samalla valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen oli läsnä kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 484 Kartta, josta ilmenee tilan sijainti voimassa olevassa osayleiskaavassa, ote asemakaavasta, johon tila on merkitty, kaupungin maanomistuksen Kukolan alueella ennestään ilmaiseva kartta sekä kaavoitus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä rakennemalli asemakaavamuutoksesta ja kiinteistörekisterin kart taote tilasta oheistetaan. LIITE B2, KH Kauppakirjaluonnos oheistetaan. LIITE B3, KH VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liit teen mukaisen kaup pa kirjan Raimo Saarisen ja Naanta lin kau pungin välillä. Samalla val tuusto oi keuttaa kau pun gin hallituk sen te kemään kauppa kir jaan vähäi siä muutoksia. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Teollisuustontin myyminen Murikosta 1126/ /2013 Kaupunginhallitus 485 Maankäyttöinsinööri Pitkänen: Naantalin kaupunki on vuokrannut kaupunginvaltuuston päätöksellä Maskuntien teollisuusalueelta tontteja. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan 22. kaupunginosan 3. korttelin tonttien 1-3 maapoh jan hinnaksi tuli 10 mk/m². Osoitteessa Putkikatu 19 sijaitsevan tontin vuokrasopimus on allekirjoitettu Tapio Isonokarin kanssa. Pinta-alaltaan m²:n suuruisen tontin vuokrasopimus on siirtynyt uusille vuokralaisille vuosina 1989, 1997 ja Leena ja Antamo Grönlund ovat ostaneet teollisuushallirakennukset sekä tämän tontin vuok raoikeuden allekirjoitetulla kaupalla. Tontin vuokrasopimus on voimassa asti. Tontin tämänhetkinen vuosivuokra on 463,18 euroa. Oheismateriaali: Tontin vuokrasopimus Grönlundit ovat pyytäneet saa da ostaa kyseisen vuokratontin Naantalin kaupungilta. Kaupunki on neuvotellut tontin myymisestä maapohjan hinnalla 12,50 /m² ja muutoin oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. LIITE B4, KH VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liit teen mukaisen kauppakirjan Naantalin kaupungin sekä Leena ja Antamo Grönlundin välillä. Samalla valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen teke mään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Ari Niemen ja Wumi Kauasin poikkeamislupahakemus RA-lomarakennuspaikan rakennusoikeuden ylittämiseksi (Velkua, Palva, ) 593/ /2013 Kaupunginhallitus 486 Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen ja tarkastusinsinööri Lauri Granberg: Hakija Ari Niemi ja Wumi Kauas, Velkua Rakennuspaikka ja sijainti Velkua, Palva, Hamina, , Nikulahdentie Pinta-ala: m² Kaavoitustilanne: Velkuan yleiskaava Rakennushanke Rakennuspaikka sijaitsee Velkualla Lailuodon saaressa. Rakennuspaikalle on aiemmin myönnetty poikkeamislupa ympärivuotiseen asumiseen, mutta yleiskaavaa ei ole tarkistettu nykyiselle käyttötarkoituk selle. Rakennuspaikalla on omakotitalo ja saunarakennus, joiden kerrosala on yhteen sä 112 m². Rakennusoikeutta kiinteistöllä on 105 k-m². Ylitystä yhteensä 77 k-m². Kiinteistölle on tieyhteys yhteysaluksen kautta. Vesi- ja viemäri jär jes telmä on hyväksytty. Poikkeaminen Velkuan yleiskaavan RA-lo ma ra ken nus pai kan ra ken nus oi keu den yli tys. Hakijan selvitys: "Tämän hetkisen asunnon ja saunarakennuksen li säksi tarvit semme rakennuksen, johon sijoitetaan puutyöverstas omaan yri tyskäyttöön. Rakennusoikeus Rakennus sijoittuu keskelle tonttia eikä se aiheuta haittaa ympäristölle eikä naapureille. Rakennus ei ole lähellä vesirajaa eikä se aiheuta vesistökuormitusta tai maiseman muutosta. Rakennuksen avulla saadaan tarvittaville koneille ja laitteille paremmat säilytystilat saaristo-olosuhteissa."

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Naapurien kuuleminen Hakija on kuullut naapurikiinteistöjen omistajat. (kaksi naapu ria). Naapureilla ei ole huomautettavaa. Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Maankäyttöinsinöörin ja tarkastusinsinöörin kanta hakemukseen Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen ja tarkas tusinsinööri Lauri Granberg puoltavat haettua rakennusoikeuden ylitystä. Päätösehdotuksen perustelut Velkuan voimassa olevassa osayleiskaavassa on rakennuste hokkuus e= 0,5-1,0 asuinrakennuspaikoille, joka tarkoittaa k-m². Rakennusjär jestyksen mukaan rakennusoikeus olisi 350 k-m². Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Alueella ei ole luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun tavoitteita eikä hakemuksen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Koska poikkeamisessa on yleiskaavan mukaisen rakennusoikeuden ylitys on toimivalta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1). Sijaintikartta, yleiskaavaote ja asemapiirros oheistetaan. LIITE A1, KH VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Ari Niemen ja Wumi Kauasin poikkeamishakemuksen talousrakennuksen / puutyöverstaan ra kentamiseksi maankäyttöpäällikön ja tar kas tus in si nöö rin esit tä min pe rus tein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen Ruonankadun asemakaavan muutoksesta tehtyyn valitukseen 166/ /2013 Kaupunginhallitus 487 Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Turun hallinto-oikeus pyytää Naantalin kaupungilta lausuntoa Kiinteistö Oy Ruonankatu 2:n asemakaavamuutoksesta te kemään valitukseen. Kaupun gin lausunnon antamiselle on myönnetty määräajan pidennys asti. Valituskirjelmä oheistetaan. Kirjelmä liiteaineistoineen on nähtävil lä kokouksessa. LIITE B5, KH Esitän, että kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon, joka on laadittu yhdessä kaupunginarkkitehdin kanssa. LIITE A2, KH (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle oheisen liitteen mukaisen lausunnon. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Aloite Naantalin kaupunki 7.2.2011, päiv. 1.6.2012 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä.

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sosiaalilautakunta 12.03.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 24 PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 25 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos Työ: E26049 Turku, 25.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

4.7.2013 NAANTALIN KAUPUNKI. Velkuanmaa Vaihelan asemakaava. Asemakaavan selostus

4.7.2013 NAANTALIN KAUPUNKI. Velkuanmaa Vaihelan asemakaava. Asemakaavan selostus 4.7.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Velkuanmaa Vaihelan asemakaava Asemakaavan selostus 4.7.2013 2 4.7.2013 Esipuhe Asemakaavan on laatinut Pöyry Finland Oy, jossa suunnitteluryhmän vetäjänä on toiminut arkkitehti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SALON KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto 2.4.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLHÄISTEN TEHDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI, Ylhäisten (14) kaupunginosan korttelin 7 tontilla 5. Sijaintikartta

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA 27.1.2014, tarkistettu 31.3.2014 KUNTA Kokemäki 271 Kylä Tulkkila 455 Korttelit 123 ja 127

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 49 15.05.2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 58 12.06.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 56 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 08.09.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 34 18.04.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 39 09.05.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 5 23.01.2012 Kaupunginhallitus 50 30.01.2012 Kaupunginvaltuusto 5 13.02.2012 KH

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot