Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön sekä vammaispalvelujen toimistosihteerin irtisanoutuminen ja vakanssien täyttäminen määräaikaisesti Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kiinteistön ostaminen Kukolan teollisuusalueelta Teollisuustontin myyminen Murikosta Ari Niemen ja Wumi Kauasin poikkeamislupahakemus RA-lomarakennuspaikan rakennusoikeuden ylittämiseksi (Velkua, Palva, ) Lausunnon antaminen Ruonankadun asemakaavan muutoksesta tehtyyn valitukseen Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Velkuanmaan osayleiskaavasta tehtyihin valituksiin Velkuanmaan Vaihelan asemakaava Rymättylän pohjoisosan osayleiskaavamuutos Ajolanrannan alueella Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokous Turun Seudun Vesi Oy:n syysyhtiökokous Lausunnon antaminen jätetaksan perusteiden muuttamisesta Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta Turun kaupunkiseudun kuntakokous Saharannan ylärampin teräsrakenneurakan työmaatilanne ja yläramppihankkeen taloudellinen loppuyhteenveto Ikääntymispoliittinen suunnitelma 89

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Vanhuspalvelulain mukaisen vanhusneuvoston asettaminen Esitys Lempi-aluksen nostamiseksi valtion jätehuoltotyönä Naantalin Energia Oy:n esitys yhtiön osakkuudesta valtakunnallisessa latausoperaattoriyhtiössä Valtuutettu Arja Savolaisen ym. valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta Naantalissa Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite talousarvion 2014 päivittämisestä valtionosuusjärjestelmän muutosten vuoksi Varavaltuutettu Sara Luotosen ym. valtuustoaloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämisestä suorana internetissä 110

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Aika kello 19:05-20:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini 2. varapuheenjohtaja, (osa), Forsblom Toni Jan Lindströmin varajäsen Gustafsson Hanna jäsen, , Hagsberg Sirpa jäsen Kuustonen Juho jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj., (osa) Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja, Lehtinen Riikka vs. ylilääkäri, 482 Sipponen Martti vs. kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Hagsberg ja Anne Linja. Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 2. joulukuuta 2013 Sirpa Hagsberg Anne Linja

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 1123/ /2013 Kaupunginhallitus 479 Vs. vanhustyönjohtaja Päivi Kallio : Hoitajan toimi (vakanssi nro ) tuli avoimeksi, kun kodinhoitaja Terhi Koivistoinen jäi eläkkeelle alkaen. Naantalin kaupungilla on ollut käytäntö, että virkaan tai toimeen on voitu nimittää henkilö ilman julkista hakumenettelyä, jos virkaan tai toimeen valittava on hoitanut tehtävää määräaikaisena vähintään puoli vuotta viimeisen vuoden aikana. Lähihoitaja Merja Soiniitty on toiminut Terhi Koivistoisen sijaisena vanhainkodissa lähtien. Hän on vas tuul linen ja ammattitaitoinen työntekijä. Esitän, että kaupunginhallitus myöntää luvan avoimen toimen täyttämiseen ilman toimen auki julistamista, ja että lähihoitaja Merja Soiniitty valitaan hoitajan (vakanssi nro ) toimeen alkaen. Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola : Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen Hoitajan tehtäväkohtainen peruspalkka vanhainkodissa on keskimääräinen työ kokemuslisä huomioiden /kk, jonka lisäksi vuorotyölisistä kertyy noin 15 %, palkka on /kk. Mikäli vakanssia ei täytetä, tulee hoitajan työ panos turvata ostamalla se yksityiseltä palveluntuottajalta. Tällöin kuukauden työpanoksen hinnaksi saadaan noin /kk (30,00 /h + 15 % erilliskorvauksia x 153 h/kk, alv. 0 %). Hoitotyön resurssien varmistaminen edellyttää kaikkien vakanssien pitämistä täytettyinä. Esitän kaupunginhallitukselle, että vanhainkodissa avoimeksi tullut hoitajan toimi voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä, ja että hoitajan toimeen valitaan lähihoitaja Merja Soiniitty alkaen. Talousarviossa on varauduttu palkkakustannuksiin. Naantalin kaupungin hoito- ja vanhuspalvelujen laadukkaan hoidon ja suositusten täyttämisen varmistamiseksi puollan hoito- ja vanhuspalvelujen johtajan ja vs. vanhustyönjohtajan esitystä avoimeksi tulevan hoitajan toimen täyttämiseksi.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveystoimelle luvan vanhainkodin hoitajan toimen (vakanssi nro ) täyttämiseen ilman toimen auki ju listamista. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön sekä vammaispalvelujen toimistosihteerin irtisanoutuminen ja vakanssien täyttäminen määräaikaisesti 1124/ /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Talouspäällikkö Ulla Heikkonen on irtisanoutunut virastaan alkaen. Hän on tätä ennen ollut vuosilomalla ja virkavapaalla alkaen. Hänen sijaisuuttaan on hoitanut perusturvajohtajan sihteeri Airi Laurila, jo ka toimi talouspäällikön sijaisena myös jo aiemmin ajalla asti. Lisäksi hän on toiminut talouspäällikön muiden virkavapaiden sijaisena. Viran täyttäminen kuuluu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi, mutta viran vakituinen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen lupaa. Palvelustrategian ja tavoiteorganisaation yhtenä tavoitteena on, että henkilökun nan mää rää ei li sät täisi ja ns. luonnollisen poistuman yhteydessä mietitään vir kojen ja toi mien täyttämistä erityisen huolellisesti. Sosiaali- ja terveysviraston vammaispal velujen toimistosihteeri on myöskin irtisanoutunut alkaen ja hä nen sijaisuttaan hoitaneen työntekijän työsopimusta on tarkoitus jatkaa mää räaikaisena asti. Sosiaali- ja terveyspalveluille tulee kuitenkin vuoden 2014 alusta työllistämispalvelut ja tämä edellyttää että työtehtäviä tarkistetaan. Tässä yh teydessä jätetään pe rus turvajohtajan sihteerin toimi täyttämättä toistaiseksi ja kevään 2014 aika na tehdään sosiaali- ja terveyspalvelujen toimistotöiden selvittely. Talouspäällikön viran perustamisen yhteydessä on pätevyysvaatimuksena edellytetty tehtävään soveltuvaa opistotasoista koulutusta ja riittävää sosiaali- ja terveyspalvelujen tuntemusta. Airi Laurilan koulutus on metsätalousteknikon tutkinto, joka on opistotasoinen tutkinto ja vuoden mittainen taloushallinnon koulutus. Li säk si Lau ri lalla on työkokemusta Me ri mas kun kunnan ajoilta toimistosihteerin ja vt.kunnansihteerin tehtävistä sekä Naanta lin kaupungilla sosiaali- ja terveysviraston toimistotehtävistä se kä yli vuoden ko ke mus nyt avoi mek si tul leen ta lous päälli kön viran hoidosta. Viran koulutusvaatimuksena oleva teh tävään soveltuva opistotasoinen koulutus tulisi kuitenkin määritellä tarkemmin. Näin ollen viran pätevyysvaa ti-

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 480 muk set tu lisi käsitellä sosiaali- ja terveyslautakun nassa ennen viran auki julista mista ja vakituista täyttämistä. Virkaan voidaan valita määräaikaisesti henkilö, joka ei täytä viran pätevyysvaatimuksia. Airi Laurila on lupautunut hoitamaan tehtävää määräaikaisesti. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupungin hallitukselle, että 1. talouspäällikön virka voidaan täyttää määräai kaisesti ajalla vammaispalvelujen toimistosihteerin määräai kaista työ suhdetta voidaan jatkaa asti Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että talouspäällikön virkaan valitaan Airi Laurila al kaen määräaikai sesti vuoden 2015 loppuun edel lyttäen, että kaupunginhallitus myöntää luvan SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysvirastolle luvan talous päällikön viran määräaikaiseen täyttämiseen as ti. Lisäksi kaupunginhallitus antaa lu van mää rä aikaisen toi mis tosih tee rin työ suh teen jat ka miseen kevään 2014 aika na teh tä vän sosi aali- ja ter veys pal velujen toi misto töiden sel vitte lyn valmistu miseen saakka, kuitenkin enintään asti. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 27/ /2013 Kaupunginhallitus 481 Toimielinten pöytäkirjat 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan sekä kaupunkisuunnittelujaoston yhteiskokous 2 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa Kukolan teollisuusalueella 87 Esitys tilan Vähätalo tai osan siitä ottamisesta mukaan, kun laaditaan asemakaavaa Särkänsalmen sillan alueelle Merimaskuun 88 Esitys Luonnonmaan Porhonkallion ja Virpin asemakaavan laajentamisesta Mäntymäki-nimisen tilan alueelle 89 Esitys asemakaavan muuttamisesta tontilla Naantalin keskustassa, Birgitan talo 90 Esitys asemakaavan muuttamisesta tontin alueella Nuhjalantien ja Aurinkotien risteyksessä, Naantalin Aurinkoinen 91 Kaavoituskatsaus 92 Manner-Naantalin osayleiskaavan laatiminen 93 Rakentamisvelvoitteen jatkoaikahakemus, As Oy Devil's Rock 3 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen 143 Tien nimeäminen Merimaskussa 144 Ympäristöviraston toiminta- ja talousraportti syyskuulta 145 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto valtuustokauden strategialuonnoksesta 146 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto elinkeinopoliittisesta ohjelmasta 147 Saatavien poistaminen 148 Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat / maankäyttöosasto 149 Teettämisuhan täytäntöönpano / uponnut Lempi-alus 150 Esitys Lempi-aluksen nostamiseksi valtion jätehuoltotyönä 151 Yhteistyön jatkaminen Valonian jätevesityössä kaudella

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta / Turun Seudun Jätehuolto Oy 153 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle vesihuoltolain mukaista vapautusta koskevasta valituksesta / Lindberg 154 Lausunto koetoimintailmoituksesta / Neste Oil Oyj, mäntypien käyttö 155 Lausunto koetoimintailmoituksesta / Neste Oil Oyj, käytetyn voiteluaineen käyttö 156 Lausunto Neste Oil Oyj:n ympäristöluvan lupamääräyksen 9 a muutoshakemuksesta 157 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös / Turun Seudun Energiantuotanto Oy / Naantalin voimalaitoksen lupamääräysten tarkistaminen 158 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös / Turun Seudun Energiantuotanto Oy / monipolttoainevoimalaitoksen rakentaminen 159 HAKKU-jätevesineuvontahankkeen loppuraportti 160 Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu 4 Kulttuurilautakunta Lausunto valtuustokauden strategialuonnoksesta 46 Lausunto Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelmaluonnoksesta 47 Talousarvion 2013 toteutuminen Ilmoitusasiat 5 Satamalautakunta Satamamaksut vuodelle Sataman ajankohtaiset asiat (liikenne, talous ja sopimustilanne) 42 Lausunnon antaminen Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelmaluonnok sesta 43 Lausunnon antaminen valtuustokauden strategialuonnoksesta 6 Satamarakennustoimikunta Laiturin nro 20 ramppien peruskorjaus 36 Laiturin nro 27 kiinnityslaitteiden hankinta 37 Saharannan ylärampin teräsrakenneurakan työmaatilanne ja yläramppihankkeen taloudellinen loppuyhteenveto 38 Laiturin nro 27 vetolaitteen vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys, TTS Port Equipment Ab:n urakka 39 Muut asiat 7 Sosiaali- ja terveyslautakunta Lausunnon antaminen valtuustokauden strategialuonnoksesta

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset 98 Lausunnon antaminen Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelmaluonnoksesta 99 Ikääntymispoliittinen suunnitelma 100 Vanhuspalvelulain mukaisen vanhusneuvoston asettaminen 101 Naantalin kaupungin lausunto Aurinkosäätiön palvelutalon laajennushankkeeseen 102 Naantalin kaupungin lausunto Kehitysvammaisten palvelusäätiön palveluasumishankkeeseen 103 Sopimuksen irtisanominen Raision A-klinikkapalveluiden osalta 104 Naantalin kaupungin ja Raisio-Naantali Fountain House ry:n välinen ostopalvelusopimus vuodelle Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan tarkistaminen 107 Hammashuollon ostopalvelusopimus 108 Naantalin sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys aluehallintoviraston antaman määräyksen noudattamisesta 109 Viranhaltijapäätökset 110 Ilmoitusasiat 111 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön ja vammaispalveluiden toimistosihteerin irtisanoutuminen ja viran ja toimen täyttäminen määräaikaisesti 112 KHO:n päätös lastensuojelukustannusten korvaamisesta ja lisämäärärahaesitys lastensuojeluun 1 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 16/2013 Tilapäisrahoituksen myöntäminen Livonsaaren kyläyhdistykselle, laina-ajan pidentäminen 2 Hallintojohtaja Riitta Luotio 17/2013 Palkkasihteerin sijaisen palkkaaminen Saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää 1/2013 Kaupungin tiedotuslehden visuaalinen suunnittelu ja taitto 4 Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen 40/2013 Tontinosan ostaminen Pirttiluodosta 41/2013 Välskärinkujan omakotitontin myyminen Toni ja Sanna Hautalalle 42/2013 Saatavan poistaminen kirjanpidosta

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ot to-oikeutta edellä seloste tuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltija päätöksissä ilmeneviin päätöksiin. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille /05.08/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Vs. ylilääkäri Riikka Lehtinen: Suunnitelman tavoitteena on naantalilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman linjausten mukaisesti. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman taustalla ovat kansanterveyslaki, tervey den huol tolaki, mielenterveyslaki, päihdehuoltolaki, raittiustyölaki ja alko ho lilaki, huumausainelaki sekä KASTE- ohjelman osaohjelmat se kä hal lituksen hyvinvointipolitiikan luvussa 7 mainitut päihdepolitiikkaan ja pal veluihin liittyvät linjaukset. Naantalin kaupungin strategisiksi tavoitteiksi on kirjattu psykososiaalisiin palveluihin asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen. Toimenpiteinä ovat ongelmakohtien tunnistaminen indikaattoreiden avulla sekä niihin puuttuminen. Lisäksi tavoitteena on luoda matalan kynnyksen palvelut väestölle eri ammattiryhmien verkostoitumisen tukemisella. Toimintatapojen yhtenäistämisellä kehitetään voimavarojen suuntaamista ja pyritään kustannusvaikutusten vähentämiseen. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman valmistelu on alkanut sosiaali- ja terveysministeriössä vuonna Aloitteen lähtökohtana oli mielenterveysja päihdeongelmien kansanterveydellinen merkitys. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa 2012 työryhmä hyväksyi painopistealueiksi mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisessä Mieli työryhmän linjausten pohjalta seuraavat painotukset 1) asiakkaan aseman vahvistamisen, 2) ehkäisyn ja edistämisen painottaminen, 3) palvelujen integroiminen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja eri ikäryhmien tarpeiden huomioon ottaminen sekä 4) ohjauskeinojen tehostaminen. Näiden keinojen tavoitteena on turvata mielenterveystyö- ja päihdetyö avohoito- ja peruspalvelupainotteisemmaksi sekä varmistaa siihen riittävät voimavarat. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 18 & Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 14-15). Liitteenä mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille LIITE B15, SOTE-LTK

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 482 Oheismateriaali: - lapsiperheiden sosiaalityö: sijoitusten taustalla olevat syyt Naan ta lis sa vuo sina PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan mielenterveys- ja päihdesuunnitelman sekä antaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille oheistetaan. LIITE B1, KH Oheismateriaali: lasten sijoitusten taustalla olevat syyt Naantalissa VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tie dok si. Merkittiin, että vs. ylilääkäri Riikka Lehtinen esitteli asiaa kokouk sessa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 131/ /2013 Kaupunginhallitus 483 Kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 102 Naantalin musiikkijuhlasäätiön säännöt 103 Rymättylän pohjoisosan osayleiskaavan sekä Rymättylän välija sisäsaariston osayleiskaavan muutokset 104 Kauppakirja Seconet Oy:n kanssa 105 Seudullisen joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuksen lisäasiakirja 106 Jonne Kinttalan eroanomus teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston varajäsenyydestä ja uuden henkilön valinta 107 Valtuutettu Hannu Raittolan ym. valtuustoaloite kaupungin työntekijöiden vuosi vuodelta pahenevista työperäisistä sairauksista 108 Kiinteistönmuodostustaksa Vesihuollon perusmaksujen ja jätevesimaksun korottaminen alkaen 110 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuonna 2014 toimitettavaa kiinteistöverotusta varten 111 Tuloveroprosentin määrääminen vuoden 2014 kunnallisverotuksen toimittamista varten 112 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite talousarvion 2014 päivittämisestä valtionosuusjärjestelmän muutosten vuoksi 114 Varavaltuutettu Sara Luotosen ym. valtuustoaloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämisestä suorana internetissä Hallintosäännön 19 :n kohdan 9 mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää virkojen ja toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteiden perustamisesta ja lakkauttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja sen henkilöstösuunnitelman mukaan tai tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen puitteissa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää panna kaupunginvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset, mikäli ne aiheuttavat täytäntöönpanotoimenpi teitä, laillisessa järjestyksessä syntyneinä ja muutoinkin lainmukaisina täy täntöön.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2014 hy väksytyt virkoja ja toimia koskevat muutokset voidaan panna täytäntöön täl lä päätöksellä ilman yleisjaoston käsittelyä. Merkittiin, että Heini Jalkanen poistui kokouksesta esteellisenä käsiteltäessä valtuuston kokouksen pykälän 102 täytäntöönpanoa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kiinteistön ostaminen Kukolan teollisuusalueelta 1020/10.01/2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen: Kaupungin aloitteesta on käynnistetty maakauppaneuvottelun tilan Hakamaa hankkimiseksi kaupungille. Tila sijaitsee Luonnonmaalla, Kukolan teollisuusalueella kaupungin ennestään omistamien alueiden keskellä. Kartta, josta ilmenee tilan sijainti voimassa olevassa osayleiskaavassa, ote asemakaavasta, johon tila on merkitty, kaupungin maanomistuksen Kukolan alueella ennestään ilmaiseva kartta sekä kaavoitus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä rakennemalli asemakaavamuutoksesta sekä kiinteistörekisterin karttaote tilasta oheistetaan. LIITE B1, KSJ Tila on voimassa olevan asemakaavan mukaan kokonaan teollisuustont tia. Luonnonmaan yleiskaavassa ja rakennemallissa siitä karkeasti puolet on suojavihervyöhykettä ja puolet teollisuustonttia. Tilan pin ta-ala on maa rekis te rin mu kaan 1,273 ha. Sen omis taa Rai mo Saarinen. Saarisen kanssa tilasta on neuvoteltu siten, että se ostettaisiin ns. raakamaana. Raimo Saarisen hintapyyntö tilasta oli alunperin euroa käydyn viimeisen neuvottelun yhteydessä hän ilmoitti suostuvansa myymään alueen hintaan eu roon. Hin taan si säl tyy puus to. Ne liö hin naksi muo dos tuisi 3,26 euroa/m². Hinta pyynnön ale nemi sen eh tona on, että hallituk sen esitys: laki tu lovero lain muuttamises ta 105/2013vp, me nee eduskunnassa läpi. Eh do tuksen mu kaan omaisuuden luo vu tuk sesta saa tu voit to ei ole ve ro na lais ta tu loa, jos luon nollinen henkilö tai kuo linpesä luo vut taa kiin teää omai suutta kun nalle väli senä aikana. Alueen hankkiminen kaupungille olisi tarkoituksenmukaista, koska se sijait see kaupungin ennestään omistamien maiden keskellä, Kukolan teollisuus alu eella, jonka asemakaavaa laitetaan juuri ajan tasalle. Liitteenä on viimeinen versio Kukolan teollisuusalueen asemakaavasta. Suunnittelualueella teetetään nyt myös mm. selvitystä lepakoista. Liitteenä luonnos kaup pakirjaksi. LIITE B2, KSJ

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi esittää kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisen kauppakirjan hyväksymisen Raimo Saarisen ja Naantalin kaupungin välillä. Samalla valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen oli läsnä kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 484 Kartta, josta ilmenee tilan sijainti voimassa olevassa osayleiskaavassa, ote asemakaavasta, johon tila on merkitty, kaupungin maanomistuksen Kukolan alueella ennestään ilmaiseva kartta sekä kaavoitus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä rakennemalli asemakaavamuutoksesta ja kiinteistörekisterin kart taote tilasta oheistetaan. LIITE B2, KH Kauppakirjaluonnos oheistetaan. LIITE B3, KH VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liit teen mukaisen kaup pa kirjan Raimo Saarisen ja Naanta lin kau pungin välillä. Samalla val tuusto oi keuttaa kau pun gin hallituk sen te kemään kauppa kir jaan vähäi siä muutoksia. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Teollisuustontin myyminen Murikosta 1126/ /2013 Kaupunginhallitus 485 Maankäyttöinsinööri Pitkänen: Naantalin kaupunki on vuokrannut kaupunginvaltuuston päätöksellä Maskuntien teollisuusalueelta tontteja. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan 22. kaupunginosan 3. korttelin tonttien 1-3 maapoh jan hinnaksi tuli 10 mk/m². Osoitteessa Putkikatu 19 sijaitsevan tontin vuokrasopimus on allekirjoitettu Tapio Isonokarin kanssa. Pinta-alaltaan m²:n suuruisen tontin vuokrasopimus on siirtynyt uusille vuokralaisille vuosina 1989, 1997 ja Leena ja Antamo Grönlund ovat ostaneet teollisuushallirakennukset sekä tämän tontin vuok raoikeuden allekirjoitetulla kaupalla. Tontin vuokrasopimus on voimassa asti. Tontin tämänhetkinen vuosivuokra on 463,18 euroa. Oheismateriaali: Tontin vuokrasopimus Grönlundit ovat pyytäneet saa da ostaa kyseisen vuokratontin Naantalin kaupungilta. Kaupunki on neuvotellut tontin myymisestä maapohjan hinnalla 12,50 /m² ja muutoin oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. LIITE B4, KH VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liit teen mukaisen kauppakirjan Naantalin kaupungin sekä Leena ja Antamo Grönlundin välillä. Samalla valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen teke mään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Ari Niemen ja Wumi Kauasin poikkeamislupahakemus RA-lomarakennuspaikan rakennusoikeuden ylittämiseksi (Velkua, Palva, ) 593/ /2013 Kaupunginhallitus 486 Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen ja tarkastusinsinööri Lauri Granberg: Hakija Ari Niemi ja Wumi Kauas, Velkua Rakennuspaikka ja sijainti Velkua, Palva, Hamina, , Nikulahdentie Pinta-ala: m² Kaavoitustilanne: Velkuan yleiskaava Rakennushanke Rakennuspaikka sijaitsee Velkualla Lailuodon saaressa. Rakennuspaikalle on aiemmin myönnetty poikkeamislupa ympärivuotiseen asumiseen, mutta yleiskaavaa ei ole tarkistettu nykyiselle käyttötarkoituk selle. Rakennuspaikalla on omakotitalo ja saunarakennus, joiden kerrosala on yhteen sä 112 m². Rakennusoikeutta kiinteistöllä on 105 k-m². Ylitystä yhteensä 77 k-m². Kiinteistölle on tieyhteys yhteysaluksen kautta. Vesi- ja viemäri jär jes telmä on hyväksytty. Poikkeaminen Velkuan yleiskaavan RA-lo ma ra ken nus pai kan ra ken nus oi keu den yli tys. Hakijan selvitys: "Tämän hetkisen asunnon ja saunarakennuksen li säksi tarvit semme rakennuksen, johon sijoitetaan puutyöverstas omaan yri tyskäyttöön. Rakennusoikeus Rakennus sijoittuu keskelle tonttia eikä se aiheuta haittaa ympäristölle eikä naapureille. Rakennus ei ole lähellä vesirajaa eikä se aiheuta vesistökuormitusta tai maiseman muutosta. Rakennuksen avulla saadaan tarvittaville koneille ja laitteille paremmat säilytystilat saaristo-olosuhteissa."

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Naapurien kuuleminen Hakija on kuullut naapurikiinteistöjen omistajat. (kaksi naapu ria). Naapureilla ei ole huomautettavaa. Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Maankäyttöinsinöörin ja tarkastusinsinöörin kanta hakemukseen Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen ja tarkas tusinsinööri Lauri Granberg puoltavat haettua rakennusoikeuden ylitystä. Päätösehdotuksen perustelut Velkuan voimassa olevassa osayleiskaavassa on rakennuste hokkuus e= 0,5-1,0 asuinrakennuspaikoille, joka tarkoittaa k-m². Rakennusjär jestyksen mukaan rakennusoikeus olisi 350 k-m². Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Alueella ei ole luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun tavoitteita eikä hakemuksen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Koska poikkeamisessa on yleiskaavan mukaisen rakennusoikeuden ylitys on toimivalta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1). Sijaintikartta, yleiskaavaote ja asemapiirros oheistetaan. LIITE A1, KH VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Ari Niemen ja Wumi Kauasin poikkeamishakemuksen talousrakennuksen / puutyöverstaan ra kentamiseksi maankäyttöpäällikön ja tar kas tus in si nöö rin esit tä min pe rus tein. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen Ruonankadun asemakaavan muutoksesta tehtyyn valitukseen 166/ /2013 Kaupunginhallitus 487 Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Turun hallinto-oikeus pyytää Naantalin kaupungilta lausuntoa Kiinteistö Oy Ruonankatu 2:n asemakaavamuutoksesta te kemään valitukseen. Kaupun gin lausunnon antamiselle on myönnetty määräajan pidennys asti. Valituskirjelmä oheistetaan. Kirjelmä liiteaineistoineen on nähtävil lä kokouksessa. LIITE B5, KH Esitän, että kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon, joka on laadittu yhdessä kaupunginarkkitehdin kanssa. LIITE A2, KH (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle oheisen liitteen mukaisen lausunnon. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Aloite Naantalin kaupunki 7.2.2011, päiv. 1.6.2012 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Alueella on voimassa Varsinais-Suomen seutukaava.

Alueella on voimassa Varsinais-Suomen seutukaava. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 129 14.10.2010 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 13 15.02.2011 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 106 15.09.2011 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 53 13.06.2012 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella Kaupunginhallitus 234 25.05.2009 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2009 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11 02.02.2015 Kaupunginhallitus 73 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 16 30.03.2015 Naantalin kaupungin asemakaavan

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

4.7.2013 NAANTALIN KAUPUNKI. Velkuanmaa Vaihelan asemakaava. Asemakaavan selostus

4.7.2013 NAANTALIN KAUPUNKI. Velkuanmaa Vaihelan asemakaava. Asemakaavan selostus 4.7.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Velkuanmaa Vaihelan asemakaava Asemakaavan selostus 4.7.2013 2 4.7.2013 Esipuhe Asemakaavan on laatinut Pöyry Finland Oy, jossa suunnitteluryhmän vetäjänä on toiminut arkkitehti

Lisätiedot

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.8.2016 LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3)

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3) Ympäristölautakunta 37 31.03.2015 Ympäristölautakunta 67 18.08.2015 Kaupunginhallitus 252 24.08.2015 Kaupunginhallitus 340 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 75 07.12.2015 Kankaanpään kaupungin Karhoismajan

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5185 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 47 sekä katualuetta ja

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sosiaalilautakunta 12.03.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 24 PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 25 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos Työ: E26049 Turku, 25.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta 18.5.2016 Ehdotus

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SALON KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto 2.4.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLHÄISTEN TEHDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI, Ylhäisten (14) kaupunginosan korttelin 7 tontilla 5. Sijaintikartta

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 09.09.2017 KAAVA Merikarvian Kuuskeri rantayleiskaavan muutos koskien Peipun kylän tiloja Merimaa 484-401-14-34 ja 484-401-13-56 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehtivastaava

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 49 15.05.2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 58 12.06.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 56 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 08.09.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Naantalin Luonnonmaalle, Porhonkallion-Virpin alueelle

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 133 20.12.2006 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 32 18.04.2007 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 43 09.05.2007 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 61 13.06.2007 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 34 18.04.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 39 09.05.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 5 23.01.2012 Kaupunginhallitus 50 30.01.2012 Kaupunginvaltuusto 5 13.02.2012 KH

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot