nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN"

Transkriptio

1 nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? Helena Helve NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN

2

3

4 Helsingissä 2012 Katja Laurén (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto Vanto Design Oy Kuvat Ville Poranen ja istockphoto Kustantaja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Kirjapaino Kopijyvä Oy Helena Helve ja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ISBN

5 Valmistu töihin Mihin? Nuoret matkalla koulutuksesta työelämään Nuorisofoorumi 2012 Helena Helve

6

7 Sisällys Nuoret ovat valmiina töihin Kari Väisänen...7 Johdanto Tutkimus nuorten muuttuvista arvoista epävarmoilla työmarkkinoilla Pitkäaikaistyöttömyyden riski Irlannin esimerkki...26 Koulutus, työharjoittelu ja työmarkkinat...30 Suhtautuminen työttömyyteen Aikuistuminen...39 Uusia haasteita Norjan malli...45 Yhteiskuntatakuu vs. joustotakuu Tanskan malli...56 Loppupäätelmiä... 63

8

9 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 7 Nuoret ovat valmiina töihin Sanotaan, että hätä keinot keksii. Kun puhumme nuorison työllistymisestä, tai tänään koko Eurooppaa ravistelevasta nuorisotyöttömyydestä, niin monia keinoja on kokeiltu, sekä hädässä että parempien suhdanteiden aikana. Tuloksia, myös kotimaisia, on toistaiseksi varsin vähän. Vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen finanssikriisi ja sitä aaltomaisesti seurannut koko Eurooppaa koskeva talouslama ovat vaikeuttaneet entisestään nuorten työllistymistä. Kun italialaisista, espanjalaisista tai kreikkalaisista nuorista noin joka toinen on työtön, niin yhteiskunnan perusarvot murenevat nopeasti. Helena Helve toteaa tässä julkaisussa kipeän osuvasti, että köyhyysrajan alapuolella on tällä hetkellä lähes joka viides nuori eurooppalainen. Noihin länsimaisiin perusarvoihin tukeutuu koulutusta ja sivistystä tukeva yhteiskunta, jonka pitäisi pystyä tarjoamaan nuorille kansalaisilleen töitä, kun he päättävät ammatilliset opintonsa. Nyt näin tapahtuu yhä harvemmin. Suomalaisia päättäjiä ei voi moittia toimettomuudesta nuorisotyöttömyyden tunnistamisessa ja erilaisten ratkaisumallien, joista yhteiskuntatakuu on hyvä esimerkki, etsimisessä. Esillä on ollut paljon hyviä ehdotuksia ja myös hyvää tahtoa työllistää erityisesti vastavalmistuneita nuoria. Tuntuu kuitenkin edelleen siltä, etteivät työnantajat ole täysin käsittäneet, miten vakavasta asiasta ja uhkasta on kysymys. Ongelma kohdistuu juuri yrityksiin, jos ajaudumme tilanteeseen, jossa ammattiin valmistuvat nuoret eivät usko työllistymismahdollisuuksiinsa kotimaassaan, tai jos he eivät sijoitu koulutustaan vastaavaan työhön. Kaikkein kriittisin tilanne on tietenkin silloin, jos nuori valmistuu suoraan pitkäaikaistyöttömäksi. Tämän Nuorisofoorumin julkaisun Valmistu töihin Mihin? kautta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT haluaa omalta osaltaan jatkaa keskustelua nuorten työllistämisestä ja herättää aitoa vuoropuhelua nuorten, yritysten ja opetusmaailman välillä. Erityinen kiitos julkaisun kirjoittajalle, professori Helena Helvelle, joka käsittelee tekstissään kattavasti nuorten työllistymiseen liittyvää problematiikkaa, myös Suomen rajojen ulkopuolella. Tutkimusten ja kokemuksiemme mukaan nuoret ovat edelleen valmiita kouluttautumaan ammattiin, sitoutumaan työelämään ja jopa kehittämään sitä entistä paremmaksi. Työllä on edelleen iso ja olennainen merkitys nuoren elämänarvoihin, kuten valitettavasti myös työttömyydellä.

10 NUORET OVAT VALMIINA TÖIHIN Jotta tuo arvokas sitoutuminen saavutettaisiin mahdollisimman kattavasti ja ajoissa on luonnollista, että nuorilla on myös vaatimuksia työelämää ja -markkinoita kohtaan. Työurat voivat jatkua janan kummastakin päästä, jos nykyistä nopeammin opintonsa päättävät nuoret työllistyvät lähes heti valmistumisensa jälkeen ensimmäiseen työpaikkaansa. Yhteiskunnan, ja erityisesti yritysmaailman on kannettava aidommin vastuunsa nuorten työllistymistä. Helena Helve avaa julkaisussa ansiokkaasti niin sanottua Tanskan mallia, jossa työmarkkinoilla on onnistuttu yhdistämään matalan työttömyyden ja korkean työttömyyskorvauksen vaikeasti toisiinsa sovitettavat elementit. Tanskan malli ei varmasti ole suoraan siirrettävissä Suomeen, mutta siinä on paljon asioita, joista voimme oppia. Yksi sellainen on yritysmaailman sosiaalisen vastuun korostaminen, myös nuorison työllistämisen osalta. Meillä yritysten yhteiskuntavastuu mielletään lähinnä ympäristöja kuluttaja-asioihin. Käsissäsi olevan julkaisun perimmäinen tehtävä on kuvata laajasti niitä haasteita, jotka liittyvät nuorten työllistymiseen aina koulutuspolitiikasta työelämään siirtymiseen saakka. Eikä pelkästään kuvata, vaan myös esitellä joitakin konkreettisia asioita, toimenpiteitä, joiden myötä suomalainen työelämä olisi entistä valmiimpi ottamaan valmistuvat nuoret mukaan työelämään. Kari Väisänen Toimitusjohtaja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

11 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 9

12 JOHDANTO FT HELENA HELVE on nuorisotutkimuksen emeritaprofessori Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä ja sosiologian ja uskontotieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on mm. toiminut professorina eurooppalaisen M.A. EYS nuorisoalan maisterikoulutuksen pilotoinnissa, nuorisokasvatuksen tutkimusprofessorina, pohjoismaiden ministerineuvoston nuorisotutkimuksen koordinaattorina ja ISA kansainvälisen sosiologiayhdistyksen nuorisososiologian puheenjohtajana. Helve on tutkinut nuorten maailmankuvan muodostumista lapsuudesta aikuisuuteen ja nuorten asenteiden ja arvojen muutoksia 1980-luvulta tähän päivään. Hän on johtanut useita kansainvälisiä ja kansallisia tutkimusprojekteja ja kirjoittanut ja toimittanut yli 200 tieteellistä julkaisua, joista tuoreinpina Transitions and Shifts in Work Attitudes, Values and Future Orientations of Young Finns (teoksessa Youth Policy in a Changing World: From Theory to Practice, Budrich Publishers), 2012; Adolescence and Youth (Oxford Bibliographies: Childhood Studies), 2012 ja Social inclusion of youth on the margins of society: more opportunities, better access, and higher solidarity (yhdessä D. Kuntsarin kanssa, European Commission), 2012.

13 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 11 Johdanto Tämä julkaisu liittyy Taloudellisen tiedotustoimiston TATin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmaan ja erityisesti Valmistu töihin! -hankkeeseen, jonka ohjausryhmässä olen ollut. Taustaa omalle asiantuntijuudelleni hankkeessa on antanut johtamani Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti Nuorten pätkätyöttömien aikuisten muuttuvat arvot ja elämäntyylit suomalaisilla työmarkkinoilla. 1 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja TATin Valmistu töihin! -kiertue etsi vuoden 2012 aikana keinoja nuorten työllistämiseksi. Tavoitteena oli kuunnella nuoria ja saada muun muassa tietoja heidän omista ajatuksistaan liittyen koulutuksen antamiin valmiuksiin työelämään siirtymisessä ja niistä odotuksista, joita nuorilla oli työnantajia ja työpaikkoja kohtaan. Ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevilta nuorilta kysyttiin työelämävalmiuksista ja työllistymiseen liittyvistä asenteista ja mielipiteistä. Tulokset osoittivat ammattiin opiskelevien nuorten olevan omien arvioittensa mukaan melko valmiita siirtymään työelämään. Eri koulutusasteiden välillä oli silti eroja: yliopisto-opiskelijat arvioivat saaneensa oppilaitoksestaan työelämää varten heikommat valmiudet kuin ammattiin kouluttavissa oppilaitoksissa opiskelevat ja he pelkäsivät, etteivät osaa tuoda omaa osaamistaan riittävän hyvin esille. Sen sijaan ammattiopistoissa opiskelevat uskoivat tuntevansa hyvin työelämän pelisäännöt ja olevansa valmistuttuaan valmiita siirtymään työelämään. He uskoivat omiin kykyihinsä hiukan vahvemmin kuin ammattikorkeakoulussa opiskelevat. Paikallisia eroja löytyi myös. 2 Nuoret pitivät tärkeimpinä työelämässä tarvittavina taitoina sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä. Lisäksi tärkeänä pidettiin joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja ahkeruutta. Myös ammatillisia taitoja arvostettiin. On selvää, että ammattiin suoraan valmistavassa koulutuksessa opetuksessa otetaan huomioon ammatti-identiteetin sosiaalistaminen. Monella yliopistossa opiskelevalla ei vielä ole tietoa tulevasta työstään. Samoin vain harvoilla lukiolaisilla on tarkkoja suunnitelmia 1 Work-Preca 2 Kyselyiden tiedot on kerätty kevään ja syksyn 2012 aikana. Kyselyiden tulokset julkaistiin Valmistu töihin! -kiertueen nuorten, työnantajien ja kouluttajien yhteisissä aluetilaisuuksissa (ks.

14 JOHDANTO tulevasta ammatista tai edes siitä, minkä alan töitä he haluaisivat tulevaisuudessa tehdä. Heikommin menestyneille opiskelijoille tulevaisuuden ala on kaikkein epäselvin. 3 Heille työelämätietous onkin erityisen tärkeää. Vaikka nuorten työttömyysluvut ovat kasvaneet, kyselyyn osallistuneet opiskelijanuoret suhtautuivat työllistymismahdollisuuksiinsa positiivisesti sekä omalla alallaan että opiskelukaupungissaan ja Suomessa yleensä. 4 Monella nuorella ei kuitenkaan ollut käsitystä mihin he valmistumisen jälkeen työllistyisivät. 5 Nuoret kaipaisivat koulutukseensa enemmän omaan alaan ja työnhakuun liittyvää työelämätietoutta. Tämä korostui erityisesti AMK- ja yliopisto-opiskelijoilla. Nuorten vähäinen työelämätietoisuus ja työkokemus ovat haasteena työnhaussa. Alueelliset kyselytutkimukset opiskelijoiden työelämävalmiuksista osoittavat, että nuoret odottavat esimerkiksi sparrausta työnhakutilanteisiin. He toivovat vinkkejä työhakemusten ja CV:n tekoon, oman osaamisen esille tuomiseen ja muiden työnhakijoiden joukosta erottautumiseen. Nuoret odottavat mahdollisuuksia kontaktien saamiseen yrityksiin ja moni kaipaa esimerkiksi rekrytointitilaisuuksia, joissa niin yritykset kuin nuoretkin pääsisivät esittäytymään. Eniten toivottiin kohtaamisia työnantajien kanssa, työharjoitteluja ja opintoihin liittyviä yhteisprojekteja. Työelämävalmiuksia opitaankin usein jo ennen koulusta työelämään siirtymistä kesätöiden, osa-aikatöiden, työharjoittelun, TET-jaksojen ja harrastusten kautta. Nykynuoret siirtyvät koulusta aikaisempaa moninaisempaan, muuttuvaan maailmaan. Nuorisotyöttömyysluvut vaihtelevat ammattialoittain ja myös maantieteellisesti. Enää ei ole itsestään selvää, että siirrytään suoraan koulusta työhön, vaan vaihtoehtoja on useampia. On työpajoja, harjoitteluohjelmia, jatkokoulutusta, korkeamman asteen koulutusta, opiskelua avoimessa yliopistossa ja monia muita mahdollisuuksia. Kaavamaisia standardeja koulutukselta ei enää odotetakaan. Koulutuksen pitäisi olla joustavaa. Esimerkiksi EU:ssa on viimeisten vuosien aikana korostettu lifelong learning koulutuspoliittista periaatetta eli koulutuksen suunnittelua niin, että ihmiset voivat osallistua siihen tarpeen mukaan minkä ikäisenä tahansa. 6 Tässä julkaisussa tulen käsittelemään nuorten koulutukseen, aikuistumiseen ja työelämään siirtymiseen liittyviä haasteita lähinnä nuorten ja nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Nuoret ovat kirjoituksessa mukana heidän mielipiteittensä kautta. Oranssilla olevat tekstiosuudet ovat suoria lainauksia tutkimushaastatteluistani.

15 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 13 3 Taloudellisen tiedotustoimiston TATin ja T-Median 2012 toteuttama lukiolaistutkimus. 4 Tampereella opiskelevista 73 prosenttia arvioi työllistymismahdollisuutensa hyviksi Tampereen seudulla. Suhteellisen hyvinä niitä piti myös pohjoisessa Kemi-Torniossa opiskelevat (67 prosenttia). Oulussa opiskelevien joukossa ei suhtautuminen ollut yhtä positiivista työllistymismahdollisuuksiinsa opiskelukaupungissaan (51 prosenttia). Tähän lienee vaikuttanut esim. Nokian työpaikkojen alasajo. Rovaniemellä opiskelevista 56 prosenttia arvioi työllistymismahdollisuutensa hyviksi opiskelukaupungissaan. 5 Esimerkiksi Tampereella ja Lapissa opiskelevista joka toisella ei ollut selkeää käsitystä siitä, mihin he aikovat hakea töihin valmistumisensa jälkeen. 6 The European Commission 2000, The Memorandum on Lifelong Learning.

16 TUTKIMUS NUORTEN MUUTTUVISTA ARVOISTA EPÄVARMOILLA TYÖMARKKINOILLA Tutkimus nuorten muuttuvista arvoista epävarmoilla työmarkkinoilla En mie oikeen tiijä. Mie oon aika tyytyväinen täälä tähän miun elämään. Mie tykkään tämmösestä kausihommista vaikka tää on vähän tällästä epävarmaa että saako niitä töitä. Mut mie tykkään ainakin täällä tunturissa. Mie en oo muita kausijuttuja tehny, kun toiset on kesäsin jossain etelässä hommissa. Niinku ravintola-alan työntekijät. En oo tehny kun tätä tunturijuttua. Täälä on se oma taikansa. Tästä mie tykkään. Et varmasti tuun uudestaankin. Nuorten pätkätyöttömien aikuisten muuttuvat arvot ja elämäntyylit suomalaisilla työmarkkinoilla -projektissa 7 tutkittiin vuonna 2008 alkaneen taloudellisen taantuman aikana nuoria aikuisia eri puolilla Suomea. Tutkimuksessa oli mukana vähän koulutettuja, ammatillisen tutkinnon suorittaneita ja korkeakoulutettuja alle 30-vuotiaita nuoria (N=1526). Osa heistä oli tutkimuksen aikana työttömänä, monet olivat kokeneet eripituisia työttömyysjaksoja, mukana oli työllistämistoimenpiteiden kohteina olevia sekä määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleviä pätkätyöläisiä. Tutkimus yhdisti monenlaisia aineistoja, metodeita ja teoreettisia näkökulmia. Tutkimushankkeen hypoteettisena lähtökohtana oli epävarmojen työsuhteiden ja työttömyyden näkyminen elämäntyyleissä sekä nuorten työarvoissa ja suhtautumisessa tulevaisuuteen. Vertailuaineistoa tutkimukselle antoi aikaisempi tutkimus nuorten asenteista, arvoista ja niiden muutoksesta. 8 Elämänkerrallista teemahaastatteluaineistoa kerättiin eräässä Lapin matkailukeskuksessa joulu-, hiihto-, pääsiäis-, juhannus- ja ruskasesonkien aikana pätkätöitä tekeviltä 20 ammattikoulutetuilta vuotiailta 9. Aineistoa kerättiin myös Etelä-Suomen työpajoilta ja työllistämistoiminnan kautta tavoitetuilta 30 matalasti koulutetulta työttömältä ja vaikeasti työllistettävältä nuorelta, joista kymmentä haastateltiin uudestaan vuoden kuluttua. 10 Näiden lisänä oli viiden ammattimaisesti tai kilpailullisesti tietokonepelejä pelaavan nuoren haastatteluaineisto. 11 Laadullisen aineiston lisäksi kerättiin työ- ja elinkeinoministeriön mol.fi -sivuilla olleella lomakkeella online-kyselyaineisto työttömiltä tai työttömyyttä kokeneilta nuorilta keväällä ja korkeakoulujen rekrytointi-

17 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 15 palvelujen web-sivustoilla tammi-helmikuussa 2011 ollut online-lomakeaineisto. 13 Korkeakouluopiskelijoiden online-kysely sisälsi vertailevan asennemittarin nuorten työasenteista ja arvoista sekä tulevaisuushorisontista. 14 Pätkätyö ja vapaa-aika limittyvät Eri aineistojen analyysit osoittavat koulutuksen ja työttömyyden keston vaikuttavan nuorten suhtautumiseen työhön ja tulevaisuuteen orientoitumiseen. Ammattikoulutuksen saaneiden mielenkiintoiset pätkätyöt Lapin matkailukeskuksessa mahdollistivat erilaiset harrastukset työn ohessa. Pätkätyö oli useimmille näistä nuorista elämäntilanteeseen sopiva ja valittu vaihtoehto yksitoikkoiseksi koetulle, mutta perinteisesti arvostetulle vakinaiselle työsuhteelle. Sesonkiaikojen tarjoilijoilla, kokeilla, hiihdonopettajilla ja luonto-oppailla oli matkailu, hotelli- ja ravintola-alan ammattikoulutus. Heillä oli valmius lyhytkestoisiin, mielenkiintoisiin projekti- ja pätkätöihin. He olivat elämyshakuisia, ja vapaa-ajan harrastukset tuottivat positiivisia elämyksiä ja haasteita, joita he jakoivat muiden samanhenkisten nuorten kanssa. Tämä näkyi myös itseilmaisua ja elämänlaatua korostavana elämäntapana. Vakituista työtä tärkeämpää oli luonnossa vaeltaminen, laskettelu, hiihtäminen, lumilautailu (työn kautta saatiin ilmaiset lasketteluliput) ja hyvä kaveriporukka ja sen hyvä henki. Työllä olikin näille pätkätyöläisnuorille sosiaalinen funktio. Työssä he arvostivat sen mielenkiintoisuutta, itsenäisyyttä ja elämänlaadullisia asioita kuten harrastuksia ystävien kanssa, matkustamista ja luonnossa samoilua. Vakituisesti lyhytaikaisissa työsuhteissa oleville matkailualan ammattilaisille pätkätyö mahdollisti harrastusten, työn ja vapaa-ajan onnistuneen yhteensovittamisen. 7 Hanke sai rahoituksen Suomen Akatemian Työ- ja hyvinvointiohjelmassa Hankkeessa tutkijoina oli mukana Jaana Lähteenmaa, Marjaana Kojo, Arseniy Svynarenko ja hankkeen johtajana Helena Helve. 8 H. Helve 2002: Arvot, nuoret ja muutos. Yliopistopaino. Helsinki. 9 Helve N= Kojo. 11 Kojo. 12 N=770; näiden 440 avovastausta analysoitiin; Lähteenmaa. 13 N=689; Helve ja Svynarenko. 14 Ks. lisää: Transitions and Shifts in Work Attitudes, Values and Future Orientations of Young Finns. 2012, Teoksessa M. Hahn Bleibtreu & M. Molgat (eds.): Youth Policy in a Changing World: From Theory to Practice. Barbara Budrich Publishers, 2012.

18 TUTKIMUS NUORTEN MUUTTUVISTA ARVOISTA EPÄVARMOILLA TYÖMARKKINOILLA Näiden nuorten elämäntyyli ei ollut työkeskeinen vaan ennemminkin vapaa-aikakeskeinen. Työllä oli heille välineellinen funktio, se mahdollisti itsensä toteuttamisen. Työttömyysjaksojen aikana heillä oli mahdollista matkustella ja harrastaa erilaisia asioita ja viettää aikaa kavereiden ja perheen kanssa. Työttömyysjaksot katkoksia nuoren elämänkulussa Matalasti koulutetuilla, työn marginaalissa olevilla työpajojen ja työllistämistoiminnan kautta tavoitetuilla nuorilla oli elämänkulussaan eripituisia jaksoja koulutuksen ja palkkatyön ulkopuolella. Osalla heistä näitä jaksoja oli esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden välillä. Toisilla tällainen jakso oli saattanut kestää useita vuosia. Pidempiä työttömyysjaksoja katkoivat yleensä työharjoittelu-, koulutus- ja työllistämisjaksot. Tämän lisäksi matalan koulutuksen nuoret olivat olleet esimerkiksi määräaikaisilla eläkejaksoilla, pitkillä sairaslomilla sekä muuten koulutuksen ja työn ulkopuolella esimerkiksi runsaan päihteiden käytön vuoksi. Pääasiassa nämä jaksot olivat katkoksia nuoren elämänkulussa. Niiden aikana nuoret eivät saaneet vietyä tärkeiksi katsomiaan asioita eteenpäin. Nuoret enimmäkseen odottivat seuraavaa työpaja- tai työllistämisjaksoa, opiskelu- tai työpaikkaa. Edulliset harrastukset, tietokonepelaaminen ja kavereiden kanssa oleilu toivat sisältöä päiviin. Lyhyet työttömyysjaksot pätkätöiden välissä saatettiin ottaa loman kannalta. Nuoret vertasivat omaa elämänkulkuaan kulttuuriseen malliin ja läheisten ihmisten elämänkulkuihin. He myös saivat palautetta omasta elämäntilanteestaan viranomaisilta sekä lähiympäristöltä. Vertailun perusteella osa nuorista katsoi olevansa myöhässä siitä elämäntilanteesta, jossa heidän tulisi olla. He eivät olleet saavuttaneet aikuistumiseen liitettyjä etappeja, vaikka ikänsä puolesta niin odottivat. Jotkut nuoret toivat esille elämänkulun yksilöllisyyttä ja halua tehdä asiat omassa tahdissaan. Nuorilla lyhyt aikaperspektiivi Sekä työn marginaalissa olevien että koulutettujen pätkätyöläisnuorten aikakäsitystä voi kutsua elämiseksi laajentuneessa nykyisyydessä. Epävarmaksi koettu tulevaisuus ja menneisyydessä koetut vaikeudet heijastuivat nuorten käsityksiin omasta tulevaisuudestaan. Nuorten aikaperspektiivi oli useimmiten lyhyt ulottuen vain lähitulevaisuuteen. Laajentunut nykyisyys muodostui haastateltavien kohdalla tästä aika-

19 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 17 kehyksestä. Tulevaisuutta suunniteltiin ja suunnitelmia toteutettiin kulloinkin meneillään olevan periodin sisällä. Toisaalta myös osalla vaikeasti työllistettävistä nuorista oli jonkinlaisia haaveita, toiveita ja löyhiä suunnitelmia laajentuneen nykyisyyden ulkopuolella. He pyrkivät näillä suuntaviivoilla ohjaamaan elämäänsä myös pidemmällä aikavälillä. 15 Työpajoilla ja työllistämistoiminnassa olevat nuoret pelasivat runsaasti erilaisia tietokonepelejä. Tutkimukseen haastatellut kilpapelaajat vertasivat verkkopelien pelaamista työn tekemiseen. Toinen nuorista oli johtavassa asemassa omassa virtuaalisessa klaanissaan ja toinen piti virtuaalista galleriaa pelimaailmassa. He saivat pelaamisesta itselleen asioita, joita toivoivat työelämältä. Verkkopelien työpaikat toivat haasteita, onnistumisen elämyksiä sekä mielekästä tekemistä. Nuoret tutustuivat uusiin ihmisiin ja löysivät yhteisöjä, joihin kuulua. Nuorten tulojen ollessa työttömyyden ja työllistämistöiden vuoksi matalat verkkopelit tarjosivat mahdollisuuden kuluttamiseen. Nuorten voidaan ajatella kartuttavan verkkopeleissä ainakin kulttuurista ja sosiaalista pääomaansa. Taloudellisen pääoman hankkiminen on myös mahdollista, tosin sitä voi kuluttaa pääasiassa virtuaalimaailman sisällä. 16 Pakko yrittää pysyä aktiivisena Työttömien nuorten kokemuksia pyrittiin ymmärtämään ja tulkitsemaan sosiologian klassikoihin kuuluvan Mertonin yksilöllisen sopeutumisen typologian avulla yhdistettynä toimijuutta koskevaan teoriaan. Työttömyyttä kokeneet nuoret aikuiset kuvailevat pitkälti toimimattomuuttaan ja toisaalta haaveitaan, toiveitaan ja pyrkimyksiään työhön ja elämänhallintaan liittyen ja niiden toteutumiselle näkemiään esteitä. Päälöydökset liittyivät työttömien nuorten näkemyksiin omista kyvyistä, jotka työttömänä koettiin olevan alikäytettyjä ja turhaan hankittuja. Omat mahdollisuudet toimia autonomisella tavalla koettiin pääosin kovin rajoittuneiksi. 15 Helve, H. (2010). Nuorten asenteet, arvot ja maailmankuvat. Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia, s konsensus2010artikkelikirja.pdf; Kojo, M. (2010): Laajentunut nykyisyys: nuorten tulevaisuuteen suuntautuminen työn marginaalissa. Nuorisotutkimus 28 (2). 16 Kojo, M. (2012): Lanitusta, ladderia ja lifetystä kilpapelaaminen nuorten alakulttuurina. Teoksessa Mikko Salasuo & Janne Poikolainen & Pauli Komonen (toim.) Katukulttuurit. Kojo, M. (2011): Lasten leikkiä? Nuoret aikuiset tietokonepelien harrastajina. Elämä on parasta huumetta ry:n Pelitaitoprojektin vierailijablogi. (http://pelitaito.fi/vierailijablogi/). Kojo, M. (2011): Verkkopelaaminen sosiaalista vai epäsosiaalista? Teoksessa Jani Merikivi & Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.) Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön.

20 TUTKIMUS NUORTEN MUUTTUVISTA ARVOISTA EPÄVARMOILLA TYÖMARKKINOILLA Työttömät nuoret haluaisivat päästä kykyjään ja koulutustaan vastaaviin töihin. Monia ns. aktivoivan työllistämisen keinot lähinnä loukkasivat; silti muutama koki saaneensa niistä apua esimerkiksi masentumista vastaan. Nuoret kokivat, että työllistämisessä todellisia kykyjä ei täysimääräiseseti hyödynnettä ja korvauskin ns. työllistämistyöstä on vaatimaton. Monet puhuivat yrittämisestä lannistumisen vastakohtana. On pakko yrittää... toistui avovastauksissa usein. Kiintoisana ilmiönä nousee esiin aktiivisena pysymisen yrittäminen. Se on reflektoitua oman toimijuuden ylläpidon puolesta taistelua; yksinäistä, raskasta mutta määrätietoista psyykkistä työtä. Se kertoo myös ns. psykokulttuurista osana työttömien nuorten elämismaailmaa nyky-suomessa sekä koetuista esteistä ja nuorten toimijuudesta. 17 Tutkimusprojektin laajan aineiston tulkinta antaa viitteitä työasenteiden, arvojen ja maailmankuvien muutoksista, jotka saattavat olla merkityksellisiä suomalaisen työllisyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Työn väliaikaisuus, epävarmuus, usein myös huono palkka ja sosiaalinen suojattomuus näkyvät nuorten itsetunnossa, lyhyessä tulevaisuuden orientaatiossa ja identiteettihorisontissa. Töiden pätkittyminen luo nuorille oman episodinomaisen elämäntyylin tapahtumista ja koetuista hetkistä toiseen, sitoutumatta työhön ja työpaikkaan. Vapaa-aika identiteetin määrittäjänä Ammattikoulutus mahdollistaa nuorille vaihtoehtoisia valintoja elämässään. Myös virtuaaliset ympäristöt luovat perinteiselle työlle uusia vaihtoehtoja. Työn merkitys nuorten identiteetin rakentajana vähenee nuorisotyöttömyyden kasvaessa. Työttömien ja pätkätyöläisten identiteettiä määrittää vapaa-aika useammin kuin työ. Tulotason ja turvallisen työn saavuttamisen sijasta suuri osa korkeasti koulutetuistakin nuorista koki näitä tärkeämmäksi työn kiinnostavuuden ja merkityksellisyyden. Samassa pätkätyössä olevilla on vahva luottamus oman viiteryhmän sisällä, mutta vähäinen luottamus ja halu työhön perinteisesti sitoutumiseen. Heidän vahva toimijuutensa on yhteisissä harrastuksissa ja myös pätkätyötyöyhteisössä. 17 Lähteenmaa J. (2010): Nuoret työttömät ja taistelu toimijuudesta. Työvoimapoliittinen aikakauskirja 4/2010. Lähteenmaa, J. (2011): Nuorten työttömien yliviritetty toimijuus: yrittämisen yrittäminen. Nuorisotutkimus 4/2011. Lähteenmaa, J. (2013) (painossa) Agency of the young unemployed people In Helve, H. & Evans, K.(eds): Young people, work transitions and well-being, Tufnell Press.

21 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 19 Nuorten elämäntyylit näyttävät eriytyvän koulutuksen ja harrastusten mukaan. Onkin ratkaistava miten rakentaa työttömien nuorten identiteettiä ja pidentää heidän tulevaisuuden horisonttiaan? Lyhytaikaisissa työsuhteissa on vaikea rakentaa työpaikan ryhmäidentiteettiä, niinpä nuorilla onkin yksilöllinen identiteetti ja vahva pätkätyöläisten ryhmäidentiteetti. Nuorille työn, koulutuksen, harjoittelun ja vapaa-ajan joustava yhteensovittaminen on tärkeää. Hyvä lyhytkin työkokemus vahvistaa työhön liittyvää identiteettiä ja nuoren työntekijän käsityksiä itsestään suhteessa työhön ja ammattiinsa. Vastaavasti varsinkin koulutettujen nuorten työttömyyden kokemukset syövät heidän itsetuntoaan. Uskon, että saisin Suomestakin oman alan töitä 18 no just tossa pari päivää sitten soittelin. Hain benjie hyppyhenkilökunnaksi. Mikkelissä on sellanen zonpuisto. Se hakee festarikiertueelle niinku hypyttäjiä. Sinne laitoin hakemuksen. Sieltä ei kuulunu mittään ja soittelin sinne, että mikä on meininki. Että onko se hakemus tullu. Joo on se tullu ja ne laittaa parin päivän sisään alkaa laittaa näitä takasin päin. Ja sitten sieltä ei kuulunu mittään ja mie soitin eilen. Eilen sille Toivaselle, se on meidän entinen naapuri. Soitin sille että mikä on nyt meininki, et mie haluaisin tietää et onko mulla töitä ja missä mie oon milloinkin. Niin, niin se oli Levillä juhlimassa pääsiäistä ja eihän se oikein tienny sitä, mut kyllä se luppaili että kyllä nyt jottain töitä nyt sieltä. Suurella osalla suomalaisista nuorista on tulevaisuuden perspektiiviä ja uskoa omiin mahdollisuuksiinsa kuten Valmistu töihin! -hankkeen opiskelijakyselyt osoittivat. Sitä tukee myös oletus, että lähivuosina Suomessa tarvitaan uusia työntekijöitä, kun suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle. Voi olla, että tämä oletus on väärä ja työelämän muutokset johtavatkin työvoiman tarpeen supistumiseen. Jo nyt on lisääntynyt luonteeltaan lyhytaikainen työ, kun esimerkiksi määräaikainen työ ja vuokratyö ovat yleistyneet. 19 Lyhyen työviikon yleistymiseen on vaikuttanut mm. osa vuotiaan Tor Jörgensenin haastattelu, Irina Vähäsarja, HS A4, Suomessa työaika on lyhentynyt 1960-luvulta merkittävästi aina 1990-luvulle saakka ja osa tästä selittyy osaaikatyön lisääntymisellä (Liisa Larja, Suomalaisten työaika Euroopan lyhyimpiä. Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsaus 3/2012).

22 TUTKIMUS NUORTEN MUUTTUVISTA ARVOISTA EPÄVARMOILLA TYÖMARKKINOILLA aikaeläkejärjestelmä, osittaisen hoitovapaan mahdollistuminen, opiskelijoiden lisääntynyt työssäkäynti sekä kauppojen ja ravintoloiden aukioloaikoja koskevan lainsäädännön muutokset. 20 Pätkätyöläisiä ja pätkätyöttömiä Nuorten työttömyys on usein kitkatyöttömyyttä eli heillä on lyhyitä työttömyysjaksoja työpaikkojen välillä. Esimerkiksi opintojen päätyttyä monella nuorella on vaikeaa löytää heti vakituista työtä, jolloin mennään määräaikaisiin ja lyhytkestoisiin töihin sinne mistä sitä löytyy. Tämä perustuu usein elämäntilanteen tuomaan vapaaehtoiseen valintaan, kuten tutkimieni Lapin matkailukeskusten pätkätyöläisten kohdalla. Näillä nuorilla oli kuitenkin useimmiten koulutus (tradenomi, restonomi tai joku muu matkailualan ammattikoulutus), joka mahdollisti toivon uuden työpätkän löytymisestä edellisen päättyessä. Työttömyysjakson pidentyessä on kuitenkin vaarana, että nuori syrjäytyy kokonaan työmarkkinoilta. Nuorisotyöllisyys seuraa talouden suhdanteita Myös nuorisotyöllisyys- ja työttömyysasteet seuraavat talouden suhdanteita. Vuonna 2009 työttömyysaste oli 8,2 % ja työllisyysaste 68,3 %. Yleinen työttömyys kasvoi kuusi prosenttia syyskuusta 2011 syyskuuhun Pitkittynyt kansainvälinen talouskriisi näyttääkin vaikuttavan eniten nuorten työllistymiseen lisäten entisestään nuorten huolta työllistymisestään. Monet Etelä-Euroopan nuorista ovat lähteneet työnhakuun maihin, joissa työttömyysluvut ovat pieniä. 22 Kansainvälistymisen myötä yrityksistä on tullut liikkuvampia ja myös toimintaympäristön suhteen entistä valikoivampia. Tästä syystä monet työpaikat ovat lähteneet viime aikoina Suomesta. Kuitenkin työvoiman osaamiseen, koulutukseen ja tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden painoarvo on viime vuosina lisääntynyt. Työikäisen väestön osuuden vähentyessä tulevaisuudessa kilpaillaankin osaavista ja motivoituneista nuorista työntekijöistä. Tämä koskee erityisesti vielä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, joiden työttömyyden kasvu on ollut nopeinta kesän 2012 jälkeen Pärnänen, A. & Sutela, H. Tilastokeskus, Työn tekemisen uudet muodot ja tilastot. Hyvinvointikatsaus 4/ HS, A3. Akateemisten työt hupenevat Kauhanen, A-L. Köyhien ja työttömien uusjako. HS A4, Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista oli syyskuussa 2012 työtä vailla , eli pari tuhatta (15 %) enemmän kuin syyskuussa Ylemmän tutkinnon suorittaneilla vastaavat luvut ovat ja 18 prosenttia. Marjukka Liiten, Akateeminenkin jää vaille työtä. HS A

23 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 21 Nuorisotyöttömyys maailmanlaajuisesti korkealla Taloudellinen taantuma näkyy myös kansainvälisesti korkeana nuorisotyöttömyytenä. Maailmanlaajuisesti vuotiaista nuorista 12,7 prosenttia eli 75 miljoonaa on työttömänä. 24 Arvion mukaan korkea globaali nuorisotyöttömyys jatkuu ainakin vuoteen ILO:n ennusteen mukaan vuonna 2017 alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys on noussut 12,9 prosenttiin. Nuoret ja naiset ovat kohdanneet kansainvälisen taantuman vaikutukset useammin kuin vanhemmat ikäluokat ja miehet. 25 OECD-maissa nuorten vuotiaiden työttömyysluku nousi 6 prosenttiyksikköä kahden vuoden aikana vuodesta 2007 vuoteen 2009 päätyen silloin lähes 19 prosenttiin. OECD-maissa on lähes 15 miljoonaa nuorta työtöntä, noin neljä miljoonaa enemmän kuin vuoden 2007 lopussa. Työ on tullut monelle nuorelle epävarmaksi määräaikaisin ja lyhytaikaisin työsopimuksin. Nuorisotyöttömyys kasvaa, kun yritykset vähentävät lyhyemmän ajan työssä olleet nuoret työntekijät usein ensimmäiseksi tai kun vastavalmistuneet nuoret eivät löydä työtä. Nuorten pidentynyt koulutus tekee heistä kuitenkin usein osaavampia työntekijöitä kuin vanhemmista vähemmän koulutusta saaneista. Vaikea työllisyystilanne ajaa nuoria lisäopintoihin. ILO kuitenkin varoittaa, että he lisäävät entisestään painetta työmarkkinoille valmistuessaan seuraavien vuosien aikana. Näin tapahtuu meilläkin. Ratkaisuksi ILO ehdottaa verohelpotuksia yrityksille, jotka työllistävät nuoria. Tätä ohjetta kannattaisi meilläkin kuulla. Joka viides eurooppalainen nuori on vailla työtä Euroopassa esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa yksi neljästä nuoresta on työttömänä. Espanjassa ja Kreikassa joka toinen nuori on työtön. 26 EUmaiden keskimääräinen nuorisotyöttömyysaste on 22,4 prosenttia. Erot nuorisotyöttömyyden ja yleisen työttömyysasteen välillä ovat kuitenkin suuria. Kun esimerkiksi Italiassa yleinen työttömyysaste oli 9,3 prosenttia, niin samaan aikaan alle 25-vuotiasta oli 31 prosenttia työttömänä. 27 Eurooppaankin verrattuna Suomessa on ollut korkea nuorisotyöttömyys 2000-luvulla. Nuorisotyöttömyysluvut ovat kylläkin laskeneet meillä 24 ILO, (2012) Global Employment Trends Preventing a deeper jobs crisis. International Labour Office Geneva. 25 Ilo 2012, Ks. lisää Scarpetta, S., Sonnet, A. and Manfredi, T. (2010) Rising Youth Unemployment During The Crisis: How To Prevent Negative Long-Term Consequences On A Generation? OECD Social, Employment and Migration Papers, No Eurostatin laskelmissa työttömiksi nuoriksi lasketaan ne vuotiaat, jotka ovat aktiivisesti etsineet töitä neljän viime viikon aikana (Eurostat 2011).

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto, 24.5.2016 Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto Eduskunnan Työelämä-ja tasa-arvovaliokunnalle työikäisen väestön koulutustason kehityksestä ja työllistymisestä ilman

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

TYÖLLISYYSTAVOITTEET RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN JA VÄESTÖENNUSTEIDEN VALOSSA

TYÖLLISYYSTAVOITTEET RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN JA VÄESTÖENNUSTEIDEN VALOSSA TYÖLLISYYSTAVOITTEET RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN JA VÄESTÖENNUSTEIDEN VALOSSA Jussi Pyykkönen 200 000 UUTTA TYÖPAIKKAA! TEM-Analyysi: 200 000 uutta työpaikkaa hallituskaudessa ei ole vaativa tavoite -

Lisätiedot

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki Työllisyys ja julkinen talous 29.12.2016 Martti Hetemäki Miten paljon työllisyys vaikuttaa julkiseen talouteen? Miten työllisyys liittyy sukupolvien väliseen sopimukseen? Miten työllisyysaste on kehittynyt

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.6.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.5.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Näyttötutkinnot 20 vuotta, , klo

Näyttötutkinnot 20 vuotta, , klo Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30 NÄYTTÖTUTKINTOJEN VAIKUTTAVUUDEN KYSYMYS? Mitä rekisteriaineistot ja vertailuasetelmat kertovat? Asko Suikkanen, emeritusprofessori (YTT), Lapin yliopisto

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Yli 9 000 työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 22.7.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 24.6.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 25.8.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi Iitti

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.7. klo 9.00 Kesäkuu ei tuonut ta työttömyyden kokonaiskuvaan Vuosimuutokset ovat pieniä, Kajaanin työttömyys kasvoi touko-kuussa

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.1.2016 klo 9.00 Piristynyt työvoiman kysyntä laski työttömyyttä viime vuonna Vuosi päättyi työllisyyden suhteen myönteisiin

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus elokuu 2014 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi elokuussa edelleen,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2014 25.3.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen viime

Lisätiedot

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA Maan hallitus yrittää synnyttää kautensa aikana yli. työpaikkaa, jotta työllisyysaste nousisi prosenttiin prosentista. Asiantuntijoiden mukaan tarvitaan

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus tammikuu 2015 Tammikuun lopussa Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.9. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Syyskuu 2015. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO 15.11.2013 Asiantuntija/Alkukartoitus Jaana Haikarainen 1 Vailla ammatillista koulutusta olevien nuorten 17-24 - vuotiaiden työttömyysetuus oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.2. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tammikuun

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.11. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vajaa 5

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työttömyys vähenee taas hyvää vauhtia Kainuussa

Työttömyys vähenee taas hyvää vauhtia Kainuussa 1 (8) Julkistettavissa 24.5. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Työttömyys vähenee taas hyvää vauhtia Kainuussa Työttömyys on vähentynyt Kainuussa ripeämmin kuin maassa keskimäärin Myönteinen työllisyyskehitys

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 23.4. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,9 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot