nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN"

Transkriptio

1 nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? Helena Helve NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN

2

3

4 Helsingissä 2012 Katja Laurén (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto Vanto Design Oy Kuvat Ville Poranen ja istockphoto Kustantaja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Kirjapaino Kopijyvä Oy Helena Helve ja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ISBN

5 Valmistu töihin Mihin? Nuoret matkalla koulutuksesta työelämään Nuorisofoorumi 2012 Helena Helve

6

7 Sisällys Nuoret ovat valmiina töihin Kari Väisänen...7 Johdanto Tutkimus nuorten muuttuvista arvoista epävarmoilla työmarkkinoilla Pitkäaikaistyöttömyyden riski Irlannin esimerkki...26 Koulutus, työharjoittelu ja työmarkkinat...30 Suhtautuminen työttömyyteen Aikuistuminen...39 Uusia haasteita Norjan malli...45 Yhteiskuntatakuu vs. joustotakuu Tanskan malli...56 Loppupäätelmiä... 63

8

9 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 7 Nuoret ovat valmiina töihin Sanotaan, että hätä keinot keksii. Kun puhumme nuorison työllistymisestä, tai tänään koko Eurooppaa ravistelevasta nuorisotyöttömyydestä, niin monia keinoja on kokeiltu, sekä hädässä että parempien suhdanteiden aikana. Tuloksia, myös kotimaisia, on toistaiseksi varsin vähän. Vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen finanssikriisi ja sitä aaltomaisesti seurannut koko Eurooppaa koskeva talouslama ovat vaikeuttaneet entisestään nuorten työllistymistä. Kun italialaisista, espanjalaisista tai kreikkalaisista nuorista noin joka toinen on työtön, niin yhteiskunnan perusarvot murenevat nopeasti. Helena Helve toteaa tässä julkaisussa kipeän osuvasti, että köyhyysrajan alapuolella on tällä hetkellä lähes joka viides nuori eurooppalainen. Noihin länsimaisiin perusarvoihin tukeutuu koulutusta ja sivistystä tukeva yhteiskunta, jonka pitäisi pystyä tarjoamaan nuorille kansalaisilleen töitä, kun he päättävät ammatilliset opintonsa. Nyt näin tapahtuu yhä harvemmin. Suomalaisia päättäjiä ei voi moittia toimettomuudesta nuorisotyöttömyyden tunnistamisessa ja erilaisten ratkaisumallien, joista yhteiskuntatakuu on hyvä esimerkki, etsimisessä. Esillä on ollut paljon hyviä ehdotuksia ja myös hyvää tahtoa työllistää erityisesti vastavalmistuneita nuoria. Tuntuu kuitenkin edelleen siltä, etteivät työnantajat ole täysin käsittäneet, miten vakavasta asiasta ja uhkasta on kysymys. Ongelma kohdistuu juuri yrityksiin, jos ajaudumme tilanteeseen, jossa ammattiin valmistuvat nuoret eivät usko työllistymismahdollisuuksiinsa kotimaassaan, tai jos he eivät sijoitu koulutustaan vastaavaan työhön. Kaikkein kriittisin tilanne on tietenkin silloin, jos nuori valmistuu suoraan pitkäaikaistyöttömäksi. Tämän Nuorisofoorumin julkaisun Valmistu töihin Mihin? kautta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT haluaa omalta osaltaan jatkaa keskustelua nuorten työllistämisestä ja herättää aitoa vuoropuhelua nuorten, yritysten ja opetusmaailman välillä. Erityinen kiitos julkaisun kirjoittajalle, professori Helena Helvelle, joka käsittelee tekstissään kattavasti nuorten työllistymiseen liittyvää problematiikkaa, myös Suomen rajojen ulkopuolella. Tutkimusten ja kokemuksiemme mukaan nuoret ovat edelleen valmiita kouluttautumaan ammattiin, sitoutumaan työelämään ja jopa kehittämään sitä entistä paremmaksi. Työllä on edelleen iso ja olennainen merkitys nuoren elämänarvoihin, kuten valitettavasti myös työttömyydellä.

10 NUORET OVAT VALMIINA TÖIHIN Jotta tuo arvokas sitoutuminen saavutettaisiin mahdollisimman kattavasti ja ajoissa on luonnollista, että nuorilla on myös vaatimuksia työelämää ja -markkinoita kohtaan. Työurat voivat jatkua janan kummastakin päästä, jos nykyistä nopeammin opintonsa päättävät nuoret työllistyvät lähes heti valmistumisensa jälkeen ensimmäiseen työpaikkaansa. Yhteiskunnan, ja erityisesti yritysmaailman on kannettava aidommin vastuunsa nuorten työllistymistä. Helena Helve avaa julkaisussa ansiokkaasti niin sanottua Tanskan mallia, jossa työmarkkinoilla on onnistuttu yhdistämään matalan työttömyyden ja korkean työttömyyskorvauksen vaikeasti toisiinsa sovitettavat elementit. Tanskan malli ei varmasti ole suoraan siirrettävissä Suomeen, mutta siinä on paljon asioita, joista voimme oppia. Yksi sellainen on yritysmaailman sosiaalisen vastuun korostaminen, myös nuorison työllistämisen osalta. Meillä yritysten yhteiskuntavastuu mielletään lähinnä ympäristöja kuluttaja-asioihin. Käsissäsi olevan julkaisun perimmäinen tehtävä on kuvata laajasti niitä haasteita, jotka liittyvät nuorten työllistymiseen aina koulutuspolitiikasta työelämään siirtymiseen saakka. Eikä pelkästään kuvata, vaan myös esitellä joitakin konkreettisia asioita, toimenpiteitä, joiden myötä suomalainen työelämä olisi entistä valmiimpi ottamaan valmistuvat nuoret mukaan työelämään. Kari Väisänen Toimitusjohtaja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

11 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 9

12 JOHDANTO FT HELENA HELVE on nuorisotutkimuksen emeritaprofessori Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä ja sosiologian ja uskontotieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on mm. toiminut professorina eurooppalaisen M.A. EYS nuorisoalan maisterikoulutuksen pilotoinnissa, nuorisokasvatuksen tutkimusprofessorina, pohjoismaiden ministerineuvoston nuorisotutkimuksen koordinaattorina ja ISA kansainvälisen sosiologiayhdistyksen nuorisososiologian puheenjohtajana. Helve on tutkinut nuorten maailmankuvan muodostumista lapsuudesta aikuisuuteen ja nuorten asenteiden ja arvojen muutoksia 1980-luvulta tähän päivään. Hän on johtanut useita kansainvälisiä ja kansallisia tutkimusprojekteja ja kirjoittanut ja toimittanut yli 200 tieteellistä julkaisua, joista tuoreinpina Transitions and Shifts in Work Attitudes, Values and Future Orientations of Young Finns (teoksessa Youth Policy in a Changing World: From Theory to Practice, Budrich Publishers), 2012; Adolescence and Youth (Oxford Bibliographies: Childhood Studies), 2012 ja Social inclusion of youth on the margins of society: more opportunities, better access, and higher solidarity (yhdessä D. Kuntsarin kanssa, European Commission), 2012.

13 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 11 Johdanto Tämä julkaisu liittyy Taloudellisen tiedotustoimiston TATin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmaan ja erityisesti Valmistu töihin! -hankkeeseen, jonka ohjausryhmässä olen ollut. Taustaa omalle asiantuntijuudelleni hankkeessa on antanut johtamani Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti Nuorten pätkätyöttömien aikuisten muuttuvat arvot ja elämäntyylit suomalaisilla työmarkkinoilla. 1 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja TATin Valmistu töihin! -kiertue etsi vuoden 2012 aikana keinoja nuorten työllistämiseksi. Tavoitteena oli kuunnella nuoria ja saada muun muassa tietoja heidän omista ajatuksistaan liittyen koulutuksen antamiin valmiuksiin työelämään siirtymisessä ja niistä odotuksista, joita nuorilla oli työnantajia ja työpaikkoja kohtaan. Ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevilta nuorilta kysyttiin työelämävalmiuksista ja työllistymiseen liittyvistä asenteista ja mielipiteistä. Tulokset osoittivat ammattiin opiskelevien nuorten olevan omien arvioittensa mukaan melko valmiita siirtymään työelämään. Eri koulutusasteiden välillä oli silti eroja: yliopisto-opiskelijat arvioivat saaneensa oppilaitoksestaan työelämää varten heikommat valmiudet kuin ammattiin kouluttavissa oppilaitoksissa opiskelevat ja he pelkäsivät, etteivät osaa tuoda omaa osaamistaan riittävän hyvin esille. Sen sijaan ammattiopistoissa opiskelevat uskoivat tuntevansa hyvin työelämän pelisäännöt ja olevansa valmistuttuaan valmiita siirtymään työelämään. He uskoivat omiin kykyihinsä hiukan vahvemmin kuin ammattikorkeakoulussa opiskelevat. Paikallisia eroja löytyi myös. 2 Nuoret pitivät tärkeimpinä työelämässä tarvittavina taitoina sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä. Lisäksi tärkeänä pidettiin joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja ahkeruutta. Myös ammatillisia taitoja arvostettiin. On selvää, että ammattiin suoraan valmistavassa koulutuksessa opetuksessa otetaan huomioon ammatti-identiteetin sosiaalistaminen. Monella yliopistossa opiskelevalla ei vielä ole tietoa tulevasta työstään. Samoin vain harvoilla lukiolaisilla on tarkkoja suunnitelmia 1 Work-Preca 2 Kyselyiden tiedot on kerätty kevään ja syksyn 2012 aikana. Kyselyiden tulokset julkaistiin Valmistu töihin! -kiertueen nuorten, työnantajien ja kouluttajien yhteisissä aluetilaisuuksissa (ks.

14 JOHDANTO tulevasta ammatista tai edes siitä, minkä alan töitä he haluaisivat tulevaisuudessa tehdä. Heikommin menestyneille opiskelijoille tulevaisuuden ala on kaikkein epäselvin. 3 Heille työelämätietous onkin erityisen tärkeää. Vaikka nuorten työttömyysluvut ovat kasvaneet, kyselyyn osallistuneet opiskelijanuoret suhtautuivat työllistymismahdollisuuksiinsa positiivisesti sekä omalla alallaan että opiskelukaupungissaan ja Suomessa yleensä. 4 Monella nuorella ei kuitenkaan ollut käsitystä mihin he valmistumisen jälkeen työllistyisivät. 5 Nuoret kaipaisivat koulutukseensa enemmän omaan alaan ja työnhakuun liittyvää työelämätietoutta. Tämä korostui erityisesti AMK- ja yliopisto-opiskelijoilla. Nuorten vähäinen työelämätietoisuus ja työkokemus ovat haasteena työnhaussa. Alueelliset kyselytutkimukset opiskelijoiden työelämävalmiuksista osoittavat, että nuoret odottavat esimerkiksi sparrausta työnhakutilanteisiin. He toivovat vinkkejä työhakemusten ja CV:n tekoon, oman osaamisen esille tuomiseen ja muiden työnhakijoiden joukosta erottautumiseen. Nuoret odottavat mahdollisuuksia kontaktien saamiseen yrityksiin ja moni kaipaa esimerkiksi rekrytointitilaisuuksia, joissa niin yritykset kuin nuoretkin pääsisivät esittäytymään. Eniten toivottiin kohtaamisia työnantajien kanssa, työharjoitteluja ja opintoihin liittyviä yhteisprojekteja. Työelämävalmiuksia opitaankin usein jo ennen koulusta työelämään siirtymistä kesätöiden, osa-aikatöiden, työharjoittelun, TET-jaksojen ja harrastusten kautta. Nykynuoret siirtyvät koulusta aikaisempaa moninaisempaan, muuttuvaan maailmaan. Nuorisotyöttömyysluvut vaihtelevat ammattialoittain ja myös maantieteellisesti. Enää ei ole itsestään selvää, että siirrytään suoraan koulusta työhön, vaan vaihtoehtoja on useampia. On työpajoja, harjoitteluohjelmia, jatkokoulutusta, korkeamman asteen koulutusta, opiskelua avoimessa yliopistossa ja monia muita mahdollisuuksia. Kaavamaisia standardeja koulutukselta ei enää odotetakaan. Koulutuksen pitäisi olla joustavaa. Esimerkiksi EU:ssa on viimeisten vuosien aikana korostettu lifelong learning koulutuspoliittista periaatetta eli koulutuksen suunnittelua niin, että ihmiset voivat osallistua siihen tarpeen mukaan minkä ikäisenä tahansa. 6 Tässä julkaisussa tulen käsittelemään nuorten koulutukseen, aikuistumiseen ja työelämään siirtymiseen liittyviä haasteita lähinnä nuorten ja nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Nuoret ovat kirjoituksessa mukana heidän mielipiteittensä kautta. Oranssilla olevat tekstiosuudet ovat suoria lainauksia tutkimushaastatteluistani.

15 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 13 3 Taloudellisen tiedotustoimiston TATin ja T-Median 2012 toteuttama lukiolaistutkimus. 4 Tampereella opiskelevista 73 prosenttia arvioi työllistymismahdollisuutensa hyviksi Tampereen seudulla. Suhteellisen hyvinä niitä piti myös pohjoisessa Kemi-Torniossa opiskelevat (67 prosenttia). Oulussa opiskelevien joukossa ei suhtautuminen ollut yhtä positiivista työllistymismahdollisuuksiinsa opiskelukaupungissaan (51 prosenttia). Tähän lienee vaikuttanut esim. Nokian työpaikkojen alasajo. Rovaniemellä opiskelevista 56 prosenttia arvioi työllistymismahdollisuutensa hyviksi opiskelukaupungissaan. 5 Esimerkiksi Tampereella ja Lapissa opiskelevista joka toisella ei ollut selkeää käsitystä siitä, mihin he aikovat hakea töihin valmistumisensa jälkeen. 6 The European Commission 2000, The Memorandum on Lifelong Learning.

16 TUTKIMUS NUORTEN MUUTTUVISTA ARVOISTA EPÄVARMOILLA TYÖMARKKINOILLA Tutkimus nuorten muuttuvista arvoista epävarmoilla työmarkkinoilla En mie oikeen tiijä. Mie oon aika tyytyväinen täälä tähän miun elämään. Mie tykkään tämmösestä kausihommista vaikka tää on vähän tällästä epävarmaa että saako niitä töitä. Mut mie tykkään ainakin täällä tunturissa. Mie en oo muita kausijuttuja tehny, kun toiset on kesäsin jossain etelässä hommissa. Niinku ravintola-alan työntekijät. En oo tehny kun tätä tunturijuttua. Täälä on se oma taikansa. Tästä mie tykkään. Et varmasti tuun uudestaankin. Nuorten pätkätyöttömien aikuisten muuttuvat arvot ja elämäntyylit suomalaisilla työmarkkinoilla -projektissa 7 tutkittiin vuonna 2008 alkaneen taloudellisen taantuman aikana nuoria aikuisia eri puolilla Suomea. Tutkimuksessa oli mukana vähän koulutettuja, ammatillisen tutkinnon suorittaneita ja korkeakoulutettuja alle 30-vuotiaita nuoria (N=1526). Osa heistä oli tutkimuksen aikana työttömänä, monet olivat kokeneet eripituisia työttömyysjaksoja, mukana oli työllistämistoimenpiteiden kohteina olevia sekä määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleviä pätkätyöläisiä. Tutkimus yhdisti monenlaisia aineistoja, metodeita ja teoreettisia näkökulmia. Tutkimushankkeen hypoteettisena lähtökohtana oli epävarmojen työsuhteiden ja työttömyyden näkyminen elämäntyyleissä sekä nuorten työarvoissa ja suhtautumisessa tulevaisuuteen. Vertailuaineistoa tutkimukselle antoi aikaisempi tutkimus nuorten asenteista, arvoista ja niiden muutoksesta. 8 Elämänkerrallista teemahaastatteluaineistoa kerättiin eräässä Lapin matkailukeskuksessa joulu-, hiihto-, pääsiäis-, juhannus- ja ruskasesonkien aikana pätkätöitä tekeviltä 20 ammattikoulutetuilta vuotiailta 9. Aineistoa kerättiin myös Etelä-Suomen työpajoilta ja työllistämistoiminnan kautta tavoitetuilta 30 matalasti koulutetulta työttömältä ja vaikeasti työllistettävältä nuorelta, joista kymmentä haastateltiin uudestaan vuoden kuluttua. 10 Näiden lisänä oli viiden ammattimaisesti tai kilpailullisesti tietokonepelejä pelaavan nuoren haastatteluaineisto. 11 Laadullisen aineiston lisäksi kerättiin työ- ja elinkeinoministeriön mol.fi -sivuilla olleella lomakkeella online-kyselyaineisto työttömiltä tai työttömyyttä kokeneilta nuorilta keväällä ja korkeakoulujen rekrytointi-

17 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 15 palvelujen web-sivustoilla tammi-helmikuussa 2011 ollut online-lomakeaineisto. 13 Korkeakouluopiskelijoiden online-kysely sisälsi vertailevan asennemittarin nuorten työasenteista ja arvoista sekä tulevaisuushorisontista. 14 Pätkätyö ja vapaa-aika limittyvät Eri aineistojen analyysit osoittavat koulutuksen ja työttömyyden keston vaikuttavan nuorten suhtautumiseen työhön ja tulevaisuuteen orientoitumiseen. Ammattikoulutuksen saaneiden mielenkiintoiset pätkätyöt Lapin matkailukeskuksessa mahdollistivat erilaiset harrastukset työn ohessa. Pätkätyö oli useimmille näistä nuorista elämäntilanteeseen sopiva ja valittu vaihtoehto yksitoikkoiseksi koetulle, mutta perinteisesti arvostetulle vakinaiselle työsuhteelle. Sesonkiaikojen tarjoilijoilla, kokeilla, hiihdonopettajilla ja luonto-oppailla oli matkailu, hotelli- ja ravintola-alan ammattikoulutus. Heillä oli valmius lyhytkestoisiin, mielenkiintoisiin projekti- ja pätkätöihin. He olivat elämyshakuisia, ja vapaa-ajan harrastukset tuottivat positiivisia elämyksiä ja haasteita, joita he jakoivat muiden samanhenkisten nuorten kanssa. Tämä näkyi myös itseilmaisua ja elämänlaatua korostavana elämäntapana. Vakituista työtä tärkeämpää oli luonnossa vaeltaminen, laskettelu, hiihtäminen, lumilautailu (työn kautta saatiin ilmaiset lasketteluliput) ja hyvä kaveriporukka ja sen hyvä henki. Työllä olikin näille pätkätyöläisnuorille sosiaalinen funktio. Työssä he arvostivat sen mielenkiintoisuutta, itsenäisyyttä ja elämänlaadullisia asioita kuten harrastuksia ystävien kanssa, matkustamista ja luonnossa samoilua. Vakituisesti lyhytaikaisissa työsuhteissa oleville matkailualan ammattilaisille pätkätyö mahdollisti harrastusten, työn ja vapaa-ajan onnistuneen yhteensovittamisen. 7 Hanke sai rahoituksen Suomen Akatemian Työ- ja hyvinvointiohjelmassa Hankkeessa tutkijoina oli mukana Jaana Lähteenmaa, Marjaana Kojo, Arseniy Svynarenko ja hankkeen johtajana Helena Helve. 8 H. Helve 2002: Arvot, nuoret ja muutos. Yliopistopaino. Helsinki. 9 Helve N= Kojo. 11 Kojo. 12 N=770; näiden 440 avovastausta analysoitiin; Lähteenmaa. 13 N=689; Helve ja Svynarenko. 14 Ks. lisää: Transitions and Shifts in Work Attitudes, Values and Future Orientations of Young Finns. 2012, Teoksessa M. Hahn Bleibtreu & M. Molgat (eds.): Youth Policy in a Changing World: From Theory to Practice. Barbara Budrich Publishers, 2012.

18 TUTKIMUS NUORTEN MUUTTUVISTA ARVOISTA EPÄVARMOILLA TYÖMARKKINOILLA Näiden nuorten elämäntyyli ei ollut työkeskeinen vaan ennemminkin vapaa-aikakeskeinen. Työllä oli heille välineellinen funktio, se mahdollisti itsensä toteuttamisen. Työttömyysjaksojen aikana heillä oli mahdollista matkustella ja harrastaa erilaisia asioita ja viettää aikaa kavereiden ja perheen kanssa. Työttömyysjaksot katkoksia nuoren elämänkulussa Matalasti koulutetuilla, työn marginaalissa olevilla työpajojen ja työllistämistoiminnan kautta tavoitetuilla nuorilla oli elämänkulussaan eripituisia jaksoja koulutuksen ja palkkatyön ulkopuolella. Osalla heistä näitä jaksoja oli esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden välillä. Toisilla tällainen jakso oli saattanut kestää useita vuosia. Pidempiä työttömyysjaksoja katkoivat yleensä työharjoittelu-, koulutus- ja työllistämisjaksot. Tämän lisäksi matalan koulutuksen nuoret olivat olleet esimerkiksi määräaikaisilla eläkejaksoilla, pitkillä sairaslomilla sekä muuten koulutuksen ja työn ulkopuolella esimerkiksi runsaan päihteiden käytön vuoksi. Pääasiassa nämä jaksot olivat katkoksia nuoren elämänkulussa. Niiden aikana nuoret eivät saaneet vietyä tärkeiksi katsomiaan asioita eteenpäin. Nuoret enimmäkseen odottivat seuraavaa työpaja- tai työllistämisjaksoa, opiskelu- tai työpaikkaa. Edulliset harrastukset, tietokonepelaaminen ja kavereiden kanssa oleilu toivat sisältöä päiviin. Lyhyet työttömyysjaksot pätkätöiden välissä saatettiin ottaa loman kannalta. Nuoret vertasivat omaa elämänkulkuaan kulttuuriseen malliin ja läheisten ihmisten elämänkulkuihin. He myös saivat palautetta omasta elämäntilanteestaan viranomaisilta sekä lähiympäristöltä. Vertailun perusteella osa nuorista katsoi olevansa myöhässä siitä elämäntilanteesta, jossa heidän tulisi olla. He eivät olleet saavuttaneet aikuistumiseen liitettyjä etappeja, vaikka ikänsä puolesta niin odottivat. Jotkut nuoret toivat esille elämänkulun yksilöllisyyttä ja halua tehdä asiat omassa tahdissaan. Nuorilla lyhyt aikaperspektiivi Sekä työn marginaalissa olevien että koulutettujen pätkätyöläisnuorten aikakäsitystä voi kutsua elämiseksi laajentuneessa nykyisyydessä. Epävarmaksi koettu tulevaisuus ja menneisyydessä koetut vaikeudet heijastuivat nuorten käsityksiin omasta tulevaisuudestaan. Nuorten aikaperspektiivi oli useimmiten lyhyt ulottuen vain lähitulevaisuuteen. Laajentunut nykyisyys muodostui haastateltavien kohdalla tästä aika-

19 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 17 kehyksestä. Tulevaisuutta suunniteltiin ja suunnitelmia toteutettiin kulloinkin meneillään olevan periodin sisällä. Toisaalta myös osalla vaikeasti työllistettävistä nuorista oli jonkinlaisia haaveita, toiveita ja löyhiä suunnitelmia laajentuneen nykyisyyden ulkopuolella. He pyrkivät näillä suuntaviivoilla ohjaamaan elämäänsä myös pidemmällä aikavälillä. 15 Työpajoilla ja työllistämistoiminnassa olevat nuoret pelasivat runsaasti erilaisia tietokonepelejä. Tutkimukseen haastatellut kilpapelaajat vertasivat verkkopelien pelaamista työn tekemiseen. Toinen nuorista oli johtavassa asemassa omassa virtuaalisessa klaanissaan ja toinen piti virtuaalista galleriaa pelimaailmassa. He saivat pelaamisesta itselleen asioita, joita toivoivat työelämältä. Verkkopelien työpaikat toivat haasteita, onnistumisen elämyksiä sekä mielekästä tekemistä. Nuoret tutustuivat uusiin ihmisiin ja löysivät yhteisöjä, joihin kuulua. Nuorten tulojen ollessa työttömyyden ja työllistämistöiden vuoksi matalat verkkopelit tarjosivat mahdollisuuden kuluttamiseen. Nuorten voidaan ajatella kartuttavan verkkopeleissä ainakin kulttuurista ja sosiaalista pääomaansa. Taloudellisen pääoman hankkiminen on myös mahdollista, tosin sitä voi kuluttaa pääasiassa virtuaalimaailman sisällä. 16 Pakko yrittää pysyä aktiivisena Työttömien nuorten kokemuksia pyrittiin ymmärtämään ja tulkitsemaan sosiologian klassikoihin kuuluvan Mertonin yksilöllisen sopeutumisen typologian avulla yhdistettynä toimijuutta koskevaan teoriaan. Työttömyyttä kokeneet nuoret aikuiset kuvailevat pitkälti toimimattomuuttaan ja toisaalta haaveitaan, toiveitaan ja pyrkimyksiään työhön ja elämänhallintaan liittyen ja niiden toteutumiselle näkemiään esteitä. Päälöydökset liittyivät työttömien nuorten näkemyksiin omista kyvyistä, jotka työttömänä koettiin olevan alikäytettyjä ja turhaan hankittuja. Omat mahdollisuudet toimia autonomisella tavalla koettiin pääosin kovin rajoittuneiksi. 15 Helve, H. (2010). Nuorten asenteet, arvot ja maailmankuvat. Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia, s konsensus2010artikkelikirja.pdf; Kojo, M. (2010): Laajentunut nykyisyys: nuorten tulevaisuuteen suuntautuminen työn marginaalissa. Nuorisotutkimus 28 (2). 16 Kojo, M. (2012): Lanitusta, ladderia ja lifetystä kilpapelaaminen nuorten alakulttuurina. Teoksessa Mikko Salasuo & Janne Poikolainen & Pauli Komonen (toim.) Katukulttuurit. Kojo, M. (2011): Lasten leikkiä? Nuoret aikuiset tietokonepelien harrastajina. Elämä on parasta huumetta ry:n Pelitaitoprojektin vierailijablogi. (http://pelitaito.fi/vierailijablogi/). Kojo, M. (2011): Verkkopelaaminen sosiaalista vai epäsosiaalista? Teoksessa Jani Merikivi & Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.) Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön.

20 TUTKIMUS NUORTEN MUUTTUVISTA ARVOISTA EPÄVARMOILLA TYÖMARKKINOILLA Työttömät nuoret haluaisivat päästä kykyjään ja koulutustaan vastaaviin töihin. Monia ns. aktivoivan työllistämisen keinot lähinnä loukkasivat; silti muutama koki saaneensa niistä apua esimerkiksi masentumista vastaan. Nuoret kokivat, että työllistämisessä todellisia kykyjä ei täysimääräiseseti hyödynnettä ja korvauskin ns. työllistämistyöstä on vaatimaton. Monet puhuivat yrittämisestä lannistumisen vastakohtana. On pakko yrittää... toistui avovastauksissa usein. Kiintoisana ilmiönä nousee esiin aktiivisena pysymisen yrittäminen. Se on reflektoitua oman toimijuuden ylläpidon puolesta taistelua; yksinäistä, raskasta mutta määrätietoista psyykkistä työtä. Se kertoo myös ns. psykokulttuurista osana työttömien nuorten elämismaailmaa nyky-suomessa sekä koetuista esteistä ja nuorten toimijuudesta. 17 Tutkimusprojektin laajan aineiston tulkinta antaa viitteitä työasenteiden, arvojen ja maailmankuvien muutoksista, jotka saattavat olla merkityksellisiä suomalaisen työllisyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Työn väliaikaisuus, epävarmuus, usein myös huono palkka ja sosiaalinen suojattomuus näkyvät nuorten itsetunnossa, lyhyessä tulevaisuuden orientaatiossa ja identiteettihorisontissa. Töiden pätkittyminen luo nuorille oman episodinomaisen elämäntyylin tapahtumista ja koetuista hetkistä toiseen, sitoutumatta työhön ja työpaikkaan. Vapaa-aika identiteetin määrittäjänä Ammattikoulutus mahdollistaa nuorille vaihtoehtoisia valintoja elämässään. Myös virtuaaliset ympäristöt luovat perinteiselle työlle uusia vaihtoehtoja. Työn merkitys nuorten identiteetin rakentajana vähenee nuorisotyöttömyyden kasvaessa. Työttömien ja pätkätyöläisten identiteettiä määrittää vapaa-aika useammin kuin työ. Tulotason ja turvallisen työn saavuttamisen sijasta suuri osa korkeasti koulutetuistakin nuorista koki näitä tärkeämmäksi työn kiinnostavuuden ja merkityksellisyyden. Samassa pätkätyössä olevilla on vahva luottamus oman viiteryhmän sisällä, mutta vähäinen luottamus ja halu työhön perinteisesti sitoutumiseen. Heidän vahva toimijuutensa on yhteisissä harrastuksissa ja myös pätkätyötyöyhteisössä. 17 Lähteenmaa J. (2010): Nuoret työttömät ja taistelu toimijuudesta. Työvoimapoliittinen aikakauskirja 4/2010. Lähteenmaa, J. (2011): Nuorten työttömien yliviritetty toimijuus: yrittämisen yrittäminen. Nuorisotutkimus 4/2011. Lähteenmaa, J. (2013) (painossa) Agency of the young unemployed people In Helve, H. & Evans, K.(eds): Young people, work transitions and well-being, Tufnell Press.

21 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 19 Nuorten elämäntyylit näyttävät eriytyvän koulutuksen ja harrastusten mukaan. Onkin ratkaistava miten rakentaa työttömien nuorten identiteettiä ja pidentää heidän tulevaisuuden horisonttiaan? Lyhytaikaisissa työsuhteissa on vaikea rakentaa työpaikan ryhmäidentiteettiä, niinpä nuorilla onkin yksilöllinen identiteetti ja vahva pätkätyöläisten ryhmäidentiteetti. Nuorille työn, koulutuksen, harjoittelun ja vapaa-ajan joustava yhteensovittaminen on tärkeää. Hyvä lyhytkin työkokemus vahvistaa työhön liittyvää identiteettiä ja nuoren työntekijän käsityksiä itsestään suhteessa työhön ja ammattiinsa. Vastaavasti varsinkin koulutettujen nuorten työttömyyden kokemukset syövät heidän itsetuntoaan. Uskon, että saisin Suomestakin oman alan töitä 18 no just tossa pari päivää sitten soittelin. Hain benjie hyppyhenkilökunnaksi. Mikkelissä on sellanen zonpuisto. Se hakee festarikiertueelle niinku hypyttäjiä. Sinne laitoin hakemuksen. Sieltä ei kuulunu mittään ja soittelin sinne, että mikä on meininki. Että onko se hakemus tullu. Joo on se tullu ja ne laittaa parin päivän sisään alkaa laittaa näitä takasin päin. Ja sitten sieltä ei kuulunu mittään ja mie soitin eilen. Eilen sille Toivaselle, se on meidän entinen naapuri. Soitin sille että mikä on nyt meininki, et mie haluaisin tietää et onko mulla töitä ja missä mie oon milloinkin. Niin, niin se oli Levillä juhlimassa pääsiäistä ja eihän se oikein tienny sitä, mut kyllä se luppaili että kyllä nyt jottain töitä nyt sieltä. Suurella osalla suomalaisista nuorista on tulevaisuuden perspektiiviä ja uskoa omiin mahdollisuuksiinsa kuten Valmistu töihin! -hankkeen opiskelijakyselyt osoittivat. Sitä tukee myös oletus, että lähivuosina Suomessa tarvitaan uusia työntekijöitä, kun suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle. Voi olla, että tämä oletus on väärä ja työelämän muutokset johtavatkin työvoiman tarpeen supistumiseen. Jo nyt on lisääntynyt luonteeltaan lyhytaikainen työ, kun esimerkiksi määräaikainen työ ja vuokratyö ovat yleistyneet. 19 Lyhyen työviikon yleistymiseen on vaikuttanut mm. osa vuotiaan Tor Jörgensenin haastattelu, Irina Vähäsarja, HS A4, Suomessa työaika on lyhentynyt 1960-luvulta merkittävästi aina 1990-luvulle saakka ja osa tästä selittyy osaaikatyön lisääntymisellä (Liisa Larja, Suomalaisten työaika Euroopan lyhyimpiä. Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsaus 3/2012).

22 TUTKIMUS NUORTEN MUUTTUVISTA ARVOISTA EPÄVARMOILLA TYÖMARKKINOILLA aikaeläkejärjestelmä, osittaisen hoitovapaan mahdollistuminen, opiskelijoiden lisääntynyt työssäkäynti sekä kauppojen ja ravintoloiden aukioloaikoja koskevan lainsäädännön muutokset. 20 Pätkätyöläisiä ja pätkätyöttömiä Nuorten työttömyys on usein kitkatyöttömyyttä eli heillä on lyhyitä työttömyysjaksoja työpaikkojen välillä. Esimerkiksi opintojen päätyttyä monella nuorella on vaikeaa löytää heti vakituista työtä, jolloin mennään määräaikaisiin ja lyhytkestoisiin töihin sinne mistä sitä löytyy. Tämä perustuu usein elämäntilanteen tuomaan vapaaehtoiseen valintaan, kuten tutkimieni Lapin matkailukeskusten pätkätyöläisten kohdalla. Näillä nuorilla oli kuitenkin useimmiten koulutus (tradenomi, restonomi tai joku muu matkailualan ammattikoulutus), joka mahdollisti toivon uuden työpätkän löytymisestä edellisen päättyessä. Työttömyysjakson pidentyessä on kuitenkin vaarana, että nuori syrjäytyy kokonaan työmarkkinoilta. Nuorisotyöllisyys seuraa talouden suhdanteita Myös nuorisotyöllisyys- ja työttömyysasteet seuraavat talouden suhdanteita. Vuonna 2009 työttömyysaste oli 8,2 % ja työllisyysaste 68,3 %. Yleinen työttömyys kasvoi kuusi prosenttia syyskuusta 2011 syyskuuhun Pitkittynyt kansainvälinen talouskriisi näyttääkin vaikuttavan eniten nuorten työllistymiseen lisäten entisestään nuorten huolta työllistymisestään. Monet Etelä-Euroopan nuorista ovat lähteneet työnhakuun maihin, joissa työttömyysluvut ovat pieniä. 22 Kansainvälistymisen myötä yrityksistä on tullut liikkuvampia ja myös toimintaympäristön suhteen entistä valikoivampia. Tästä syystä monet työpaikat ovat lähteneet viime aikoina Suomesta. Kuitenkin työvoiman osaamiseen, koulutukseen ja tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden painoarvo on viime vuosina lisääntynyt. Työikäisen väestön osuuden vähentyessä tulevaisuudessa kilpaillaankin osaavista ja motivoituneista nuorista työntekijöistä. Tämä koskee erityisesti vielä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, joiden työttömyyden kasvu on ollut nopeinta kesän 2012 jälkeen Pärnänen, A. & Sutela, H. Tilastokeskus, Työn tekemisen uudet muodot ja tilastot. Hyvinvointikatsaus 4/ HS, A3. Akateemisten työt hupenevat Kauhanen, A-L. Köyhien ja työttömien uusjako. HS A4, Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista oli syyskuussa 2012 työtä vailla , eli pari tuhatta (15 %) enemmän kuin syyskuussa Ylemmän tutkinnon suorittaneilla vastaavat luvut ovat ja 18 prosenttia. Marjukka Liiten, Akateeminenkin jää vaille työtä. HS A

23 VALMISTU TÖIHIN MIHIN? 21 Nuorisotyöttömyys maailmanlaajuisesti korkealla Taloudellinen taantuma näkyy myös kansainvälisesti korkeana nuorisotyöttömyytenä. Maailmanlaajuisesti vuotiaista nuorista 12,7 prosenttia eli 75 miljoonaa on työttömänä. 24 Arvion mukaan korkea globaali nuorisotyöttömyys jatkuu ainakin vuoteen ILO:n ennusteen mukaan vuonna 2017 alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys on noussut 12,9 prosenttiin. Nuoret ja naiset ovat kohdanneet kansainvälisen taantuman vaikutukset useammin kuin vanhemmat ikäluokat ja miehet. 25 OECD-maissa nuorten vuotiaiden työttömyysluku nousi 6 prosenttiyksikköä kahden vuoden aikana vuodesta 2007 vuoteen 2009 päätyen silloin lähes 19 prosenttiin. OECD-maissa on lähes 15 miljoonaa nuorta työtöntä, noin neljä miljoonaa enemmän kuin vuoden 2007 lopussa. Työ on tullut monelle nuorelle epävarmaksi määräaikaisin ja lyhytaikaisin työsopimuksin. Nuorisotyöttömyys kasvaa, kun yritykset vähentävät lyhyemmän ajan työssä olleet nuoret työntekijät usein ensimmäiseksi tai kun vastavalmistuneet nuoret eivät löydä työtä. Nuorten pidentynyt koulutus tekee heistä kuitenkin usein osaavampia työntekijöitä kuin vanhemmista vähemmän koulutusta saaneista. Vaikea työllisyystilanne ajaa nuoria lisäopintoihin. ILO kuitenkin varoittaa, että he lisäävät entisestään painetta työmarkkinoille valmistuessaan seuraavien vuosien aikana. Näin tapahtuu meilläkin. Ratkaisuksi ILO ehdottaa verohelpotuksia yrityksille, jotka työllistävät nuoria. Tätä ohjetta kannattaisi meilläkin kuulla. Joka viides eurooppalainen nuori on vailla työtä Euroopassa esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa yksi neljästä nuoresta on työttömänä. Espanjassa ja Kreikassa joka toinen nuori on työtön. 26 EUmaiden keskimääräinen nuorisotyöttömyysaste on 22,4 prosenttia. Erot nuorisotyöttömyyden ja yleisen työttömyysasteen välillä ovat kuitenkin suuria. Kun esimerkiksi Italiassa yleinen työttömyysaste oli 9,3 prosenttia, niin samaan aikaan alle 25-vuotiasta oli 31 prosenttia työttömänä. 27 Eurooppaankin verrattuna Suomessa on ollut korkea nuorisotyöttömyys 2000-luvulla. Nuorisotyöttömyysluvut ovat kylläkin laskeneet meillä 24 ILO, (2012) Global Employment Trends Preventing a deeper jobs crisis. International Labour Office Geneva. 25 Ilo 2012, Ks. lisää Scarpetta, S., Sonnet, A. and Manfredi, T. (2010) Rising Youth Unemployment During The Crisis: How To Prevent Negative Long-Term Consequences On A Generation? OECD Social, Employment and Migration Papers, No Eurostatin laskelmissa työttömiksi nuoriksi lasketaan ne vuotiaat, jotka ovat aktiivisesti etsineet töitä neljän viime viikon aikana (Eurostat 2011).

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita JUHA MÄKI-KETELÄ Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen alan väitöskirja

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

TAIDEKOHTIA NUORISOBAROMETRI 2009 SAMI MYLLYNIEMI

TAIDEKOHTIA NUORISOBAROMETRI 2009 SAMI MYLLYNIEMI TAIDEKOHTIA NUORISOBAROMETRI 2009 SAMI MYLLYNIEMI Opetusministeriö Nuorisotutkimusverkosto Nuorisoasiain neuvottelukunta Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 97 Nuorisoasiain neuvottelukunta,

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Milloin on lapsen aika?

Milloin on lapsen aika? Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet Perhebarometri 2008 Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 34 / 2008 Julkaisija: Väestöliitto ry Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

Perhepolitiikka käännekohdassa

Perhepolitiikka käännekohdassa 1 OSMO KONTULA Perhepolitiikka käännekohdassa Perhebarometri 2004 Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 18/2004 2 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20-22 A, PL 849, 00101

Lisätiedot

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Turun yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ja oman työnsä lähtökohdista Sakari Ahola & Juha Mikkola

Lisätiedot