Tiekirkot > Kesäjuhlat > Runoviikko > Paltaniemi-päivät > Koulun päättyminen > Leirit > Rippikoulu ja konfirmaatio" name="description"> Tiekirkot > Kesäjuhlat > Runoviikko > Paltaniemi-päivät > Koulun päättyminen > Leirit > Rippikoulu ja konfirmaatio">

!"#""$%$&'()*"+)$,"-(.,%&&& &&&/0&1&&& &&&2(*#"$,"%& &&& &&&774&8'+ Virkistävää kesää!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"#""$%$&'()*"+)$,"-(.,%&&& &&&/0&1&&& &&&2(*#"$,"%&34145635&&& &&&774&8'+ Virkistävää kesää!"

Transkriptio

1 !"#""$%$&'()*"+)$,"-(.,%&&& &&&/0&1&&& &&&2(*#"$,"%& &&& &&&774&8'+ Virkistävää kesää! > Tiekirkot > Kesäjuhlat > Runoviikko > Paltaniemi-päivät > Koulun päättyminen > Leirit > Rippikoulu ja konfirmaatio > Konsertit ja sävelhartaudet > Kirkko- ja hautausmaakierrokset

2 ! !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI 34456$786+,! )9:;9:36+6<65!6 Turvallisuuden puolesta Ihmisiä koetteleviin poikkeusolosuhteisiin varautumiseksi on seurakunnissa työstetty suunnitelmia. Valmiussuunnitelmien painopiste on siirtynyt sodan uhkaan varautumisesta suuronnettomuuksiin, ympäristökatastrofeihin, terroritekoihin ja muihin useisiin ihmisiin kohdistuviin väkivaltaisuuksiin varautumiseen. Viimeksi Hyvinkään ampumistapaus on järkyttänyt omaisten, loukkaantuneiden, ystävien ja paikalla olleiden lisäksi ihmisiä kaikkialla Suomessa. Seurakunnan ensisijaisena tehtävänä on henkisen ja hengellisen tuen antaminen. Monet toimintatavat, kuten keskusteluapu, päivystykset ja suruhartaudet ovat tapahtuneissa tragedioissa tulleet käyttöön ja koettu merkitykselliseksi osalliseksi joutuneiden tukemisessa. Poikkeusolosuhteissa toimimiseen on viranomaisten ja seurakuntien syytä varautua. Ennalta ehkäisevää työtä on lisättävä ja parannettava. Esimerkiksi liikenteen ja ympäristön turvallisuuden lisäämiseksi löytyy keinoja, jos vain tahtoa riittää. Ihmismieli saattaa olla arvaamaton. Kuitenkin myös mielen järkkymisestä johtuvaa tuhon kylvöä voidaan ehkäistä. Nyt on aika pysähtyä miettimään keinoja ja tarttua niihin eikä vain kauhistella tapahtuneita. Kova kilpailu, rahan valta ja ulkonaisen menestyksen yksisilmäinen tavoittelu suosii vahvoja. Epäonnistujan osaksi jää usein häpeä ja alemmuus, joka voi johtaa aggressiivisuuteen. Lasten ja nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen tiedetään riskitekijöiksi. Perheitä on tuettava entistä määrätietoisemmin. Tarvitaan oikeamielistä politiikkaa ja riittävästi ammattiauttajia. Emme voi tyytyä vain korjaamaan pahoinvoinnin seurauksia. Ennen kaikkea kysymys on meidän jokaisen omista asenteistamme, tavoitteistamme ja elämäntavoistamme. Jokaisen on kysyttävä, mitä minä voisin tehdä, että elämä olisi inhimillisempää. Historioitsija Juha Siltala on sanonut Suomea koheltamisen kärkimaaksi kaikkine meneillään olevine rakenneuudistuksineen. Oma kokemukseni on, että Suomen ev. lut. kirkko alkaa olla koheltamisen kärkikirkko päällekkäisine ja ulkonaisine muutosprosesseineen, jotka koskevat mm. seurakuntarakenteita, väestökirjanpitoa, palvelukeskuksia, informaatioteknologiaa, palkkausjärjestelmää ja työajan soveltamista hengelliseen työhön. Ne vievät valtavasti aikaa ja henkisiä voimavaroja eivätkä läheskään aina palvele perustehtävää, ihmisten kohtaamista. Tilanne koettelee erityisesti seurakuntien johtoa mutta myös muitakin työntekijöitä. Koen, että aikani ja voimavarani suuntautuvat paljolti ja pakosti ohi ydintehtävän. Tuntuu kuitenkin siltä, ettei muutospaineiden alla ole riittävästi voimia, taitoa eikä keinoja pysähtyä, kyseenalaistaa ja keskittyä olennaiseen. Ihmisen sosiaalisen kasvun lähtökohta on ehdottoman hyväksynnän kokeminen. On päästävä keskenämme empaattiseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen elämää vääristävien tavoitteiden sijasta. Tämä on keskeistä henkisessä ja hengellisessä työssä. Kun ehdotonta hyväksytyksi tulemista koetaan suhteessa Jumalaan ja suhteessa toisiin ihmisiin, siitä voi kasvaa mielen turvallisuutta ja vastuullisuutta ihmisten kesken. Rakenteita tulee voida kehittää rauhassa niin, että ne palvelevat perustehtävää. Lauri Oikarinen!"#" $%&'%(!"#$%&%%'()"*))+(,&#-.+(/&001,,&(2&&$3*$&+(40#$%3*5 $&+(23,1"1(61(7$.8(/.+()+($#3+1++3%(,&#%.(*1#*&""1(/&+5 9&+($#3+13*$&""1:(%1#;11""#$#""1(110%&#""1(40#$%3*$&$$1<(2)( &++&+(,11#",1+("3),#$%1(=.+()+(;1"#++3%(,&#-.%(40#$5 %3*$&$$1()"&,11+(&-&$$..+(>'=#.(61(+3=%&&%%),#1(40#$5 %3*$&$%1()$1""#$#+1<(?1**13-&$$11+(=.+(+.*#(=';.*$#(6)( &-&"%.(,..0.%.(,&#-.%( '=%&'%&&+$.:( ),#*$#("1>$#*$&&+:( 23,1"1()+(,'A$(1+%1+3%(40#$%3*$&$$1(,&#""&(>&0#+%A5 )$1+:(+##+(*3#+(=.+()"#($33++#%&""3%(61(&++1"%1(,..0.++'%( B(=.+:(6)*1($11%%11(*1#*&+(%1>1=%3,11+(%1=%)+$1(61(>..5 %A*$&+$.(,3*1#$&$%#<(C#*$#(,&#-.+:(6)%*1()"&,,&(6)(&+5 +1"%1($11+&&%(>1++1(%)#;),,&(40#$%3*$&&+:(%3"&&(&"..(235,1"1+(*#0**13-&+('"#$%'*$&*$#< 40#$%3*$&&+(%&*#+(+'%(3$*)%%&(*33"%31++&(%)%33-&+( $1+1+:(>&"1$%3*$&++&(&;1+*&"#3,#+<(/.+&&+(3$*)&$$1+5 $&++&<(C&()+(,&#-.+(>&0#+%A)$1,,&(;1*33%&+1:(6)*1(%15 *11(,&#""&("3+1$%3*$&+:(23,1"1+(*#0**13-&+('"#$%'*$&*$#<!"#$%&$'()*$%%(%+,-$'#)#$($,./.00-$1-2./.$($ GGBGK(61(L1%%<(HSF(GIBHQ -"(./#0&12&&' Jumala on onnen kaivos!$%.;'*$&%("&#**#;.%(,&%$.+(0&3+1$$1<(/&( 161%%&"#;1%:(&%%&#(*3*11+(+.&(%1#(*33"&(=&#5 %.<(C#*$#(=&(3$*1"$#;1%(1+%11(,#&"#*3;#%3*5 $&""&&+(;1""1+<(XL#+3""1()+()++&+(*1#;)$8( L#+.(*1#;1+($#&"%.(*3"%118X(=33-1=%#(%)#5 +&+(*1;&03*$#$%1:(*3+(*1#;)#(%#*3""1(,115 %1<(/&()"#;1%(03;&++&&%(01*&+%1,11+(;1"5 %1*3+%11:(,#$$.(1#;1+(*1#**#()"#$#(,1=5 -)""#$%1<(C##+.(;1"%1*3++1$$1(=&(),#$%#;1%( )++&+(*1#;)*$&+(61()"#;1%(0#**1#%1<( 2)$*3$(&".,.+(110%&&%();1%(>##")$$1:( +.*',.%%A,#$$.:(+##+(*3#+(*3"%1(*1#;)*5 $&$$1<(C#"")#+($&()+(&%$#%%.;.:(*1#;&%%1;1( +.*';##+(*3#+(*3"%1(*#;#&+(61(,3""1+(1"%1<( 4131+( $#%%&+( &0.$( *3+#+91$( *#06)#%5 %#(&".,.+$.(110%&&$%1F(XL#+3+()++&+#()+( )*$+*,! Miksi Suomi taas suree? /';#+*..+( $30,1+"13*13*$&%( );1%( 6.0*'%%.+&&%(,&#%.<( T#&-)%3$;."#+&#$5 $.()+(%11$(*&001+(61&%%3(+&3;)%%),33%5 %1($##%.:(,#%&+(+.#+(;)#(*.'-.(#-'""#$&$5 $.(>#**3*13>3+9#$$1<(^+(&%$#%%'(6)%15 *#+(,&0**#.:(6)*1()"#$#(&++3$%1+3%($305,1%'A+< T."".(*&0%11(63"*#$33%&&+()+(,'A$( $11%3( 1$#1+%3+%#61,#&"#>#%&#%.:( 6)%*1( );1%(*&0%)+&&%:(&%%.(C3),&$$1()+("3)5 ;3%%3(>&0#+%&#$#$%.(10;)#$%1:(&"#(*#0*)+( )>&%3*$&$%1:(&#*.(;1"%#);1"%1()"&(%.$$.( 10;)%'=6#A$$.()%%1+3%(1$#1*$&&+(,..0#5 %&"".($#%.:(,#*.()+()#*&11(61(,#*.(; :(,#*.($1""#%%31(61(,#*.(>)#$(*#%*&%5 %.;..< T)#$&%(1$#1+%3+%#61%();1%(>3=3+&&%( +3)0%&+($'06.'%',#$&+("#$..+%',#$&$5 %.(61(*1#**#&+(%3*#%)#,#&+(>33%%&&""#5 $33-&$%1(*)3"3,11#",1$$1<(T.,.()+( *1#**#(%)%%1< T)%%1()+(,'A$($&:(&%%.(C3),&$$1( '*$#"A+(61('=%&#$A+(;."#$&%($3=%&&%();1%( %.$$.( 10;)%'=6#A$$.( 01>13%3+&&%<( /'5 C#+.()"&%("1=6)#%%1+3%(,&#""&(3$*)+: +##+(&%%.(;)#,,&(%3++3$%11($#+3%: 61(;106&"&(*1#*&$%1:,#*.(&$%..($#+3+(%'A%.$#(,&#$$.< 433"&(,&#%.(2&&$3*$&+(40#$%3*$&+:,&#-.+(/&001,,&(*13%%1: F.$D'#)#$($G:=7$C.:?..A.$($ ;>6:?6$ +#$; :$5=//-70.:;0. )""1(".=&"".(23,1"11:(,#+.(%30;11+(/.5 6)#%%161()"#(*3+#+91$(Z11;#-< Z11;#-()"#(*A'=.(>1#,&+>)#*1:(6)$5 %1(,'A=&,,#+(%3"#(7$01&"#+(*1+$1+(=1"5 "#%$#61<(Z11;#-(%1#$%&"#(*)*&+3%%1(61(*))5 *1$%1($)%#"1$%1:([)"61%#1(;1$%11+(61(;)#%%#( =.+&%(PG<(C1,<(GJF(GBEGR< Z11;#-()"#(,'A$(%1#%1;1($)#%%161(61( 03+)#"#61\(".=&$(>3)"&%(?11,1%3+(>$1"5,&#$%1();1%(=.+&+(%&*&,#..+< ]$*)(%&*#(Z11;#-#$%1(#")#$&+(61()+5 +&""#$&+<(T)#;)%%1;1$%#(,'A$($#+.("A'-.%( 110%&&+(3$*)$%1(23,1"11+<( X43+(%3"&+("3)*$&$#:(23,1"1:()"&%()+5 +&$%1($&*1#$#+<(Y##+(>1"6)+(01*1$%1(,#5,#+#$%&0#%1$)""1(%&=-..+()3%)61(1$3+5 %)*13>>)61:( %10;#%$&&*)( &+..( *&+&+5 *..+(,33+*11+(%&=-.()#*&#+_(?A'=5 *&#,,.+(61(;1=;#,,1+("1*#(;1$%11+( ;1+=&+%3+&&%( 10;)%( 61( =11"#$%3+&&%( #=1+%&&%:($##+.*A(*1+$1*3+%1,,&(+'5 *'*3;1_( MN&$)"1#$*#06&&$%.(,&($11,,&("35 *&1(%)#$&+"1#$&$%1('=%&#$A""#$''-&$%.:( 6)*1(01*&+%33(".=#,,.#$&+01**13-&"5 "&(61(>'0*#,'*$&""&(=';..+<(43+('*5 $#"A+(1++&%11+($'06.'%'.('=%&#$A$%..+:( =.+(&#(&+..(;)#(%3+%&1(&,>1%#11(%)#5 $#1(*)=%11+<(43+(),1$$1(#%$&$$.()"&5 ;1(>1=11(&#(>'$%'%.(*.$#%%&"&,..+:(&"#( $11,11+($'+%&6.(1+%&&*$#:(>1=33$(*35 ;1$%33(3")$>.#+(61(#=,#$&+("3)++)""#5 +&+(;1$%&,#&"#$''$(;.*#;1"%11(61(=#05,3%&*)61(*)=%11+(*1%)11<(43+(,11#"5,1()+(>1=1:()+*)($&+($30,11,#+&+( $##$(;..0#+_ `1$%33""#+&+('=%&#$A(3$*1"%11(*1%5 $)1(61(+.=-.(#%$&+$.($&""1#$&+1(*3#+()+<(?11,1%3""#+&+(#=,#$*3;1()+(0)=*&1<( C&(*&0%))(,&#""&:(&%%.(6)*1#+&+(#=,#5 +31:(61(,#+.*#+($#+31< C#+.(>#-.%(,#+31(=';.+.<(C#+.(%1=5 -)%(,#+3""&(=';..<(C#+3+($#",.$#();1%( #")#$&%( 61( $#",#$$.$#(,#+.( )"&+( *13+#$<( ^"&+(110%&&$#:(6)%1(01*1$%1%<(V++1(,#5 +3+(1#+1(,3#$%11($&<X?3*)3$(N97:O.$P:B;0CJ2Q19B=/.7$ "1>$&+(03*)3$*#061$%1F(!"#$%&$$''$(%)*+,-'-.% ^#*&#+(=';..(*&$.+(1#*118 Leena Karjalainen vastaava lapsityönohjaaja +&+()+($'+%#+&+<(L3%%1($&(*&0%))(,'A$( $&+:(&%%.(6)*1#+&+(6)*1(),1+($'+%#$''5 %&+$.(*)*&&:(;)#($11-1(1+%&&*$#<(C'+5 %#(&0#$%..('*$#"A+('=%&#$A$%.:(,3%%1(1+5 %&&*$#1+%1,#$&$$1(%1>1=%33(".>#,30%)( '=%&'%&&+<( M#( )"&(,#%&+*..+( $1%%3,11:( &%5 %.( +.#$%.( 1$#)#$%1( *&$*3$%&""11+( #(+'%<(C&()+(,&0**#(33-&$%1(%)#;)$5 %1:($&301*3+%1'=%&'-&+(33-&""&&+("A'5 %.,#$&$%.<(^+(%3""3%(1#*1(%)-#$%11:(&%%.( *#0**)1(&#(>&03$%&%%3(;1"%101*&+%&&*5 $#:(;11+(01**13-&$$1(*1$;1,#$&+('=5 %&#$A*$#(61(%3*#01*&+%&&*$#<( `)#( )""1:( &%%.( %)%33$( "A'%''( ;1#+( 0#$%#+( *13%%1:( $#"".( ;1#+( 6.0*'%'$( ;)#( 01;#$%&""1( #%$&0##%%)#$&+( +'*'#=,#$&+(,#&%%#,..+(&".,.+(>&03$1$#)#%1F("1$5 %&+( 61( 1#*3#$%&+( $3=-&%%1:( '*$#"A+( 61( '=%&#$A+(;3)0);1#*3%3$%1:(;1>13%%1(61( ;1$%33""#$33%%1:(3$*)1(61($#%)3%3,#$%1< Teuvo Partanen sairaalapastori

3 !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI " Heimo Haverinen Piispa Jari Jolkkonen muistutti lähimmäisenrakkaudesta Kesän rippikoululeirit ovat parhaillaan menossa. Seurakunta käytti viime vuonna kolme miljoonaa lapsiin ja nuoriin Kasvatus #+($&301*3+%1(>1+)$%#("1>$#5( 61(+3)0#$)%'A=A+(".=&$(*)",&(,#"5 6))+11( &30)1<( M+#%&+( *.'%&%%##+( #"5 %1>.#;.*&0=)%'A=A+( JOQ( QQQ( &35 0)""1( 61( 0#>>#*)3"3%)#,#+%11+( IHQ( QQQ(&30)""1<(?#>>#*)3"3+(*.;#(;##5,&(;3)++1(=3),1%%1;1(,..0.(* #"1#$+3)0#$%1:( ".=&$( DH( a( #*.5 0'=,.$%..+<(Y.,.(%#&-)%($&";#.;.%( ;3)-&+(HQGG(%)#,#+%1*&0%),3*$&$5 %1(61(%#"#+>..%A*$&$%.<( Julistus C&301*3+%1( 6.06&$%#( ;##,&( ;3)++1( ".=&$(EEQ(63,1"1+>1";&"3$%1:(6)#=#+( )$1""#$%3#('"#(KK(SQQ(*.;#6..<(^$1"5 "#$%361,..0.%( *1$;)#;1%( >..63,15 "1+>1";&"3*$#1("3*33+()%%1,1%%1< L3#=#+( 63,1"1+>1";&"3*$##+( )$1""#$%3#(+)#+(HI(QQQ($&301*3+%15 "1#$%1:(6)*1()"#('"#(GQ(a(&+&,,.+( &-&""#$;3)%&&+(;&001%%3+1< L3#%1(63,1"1+>1";&"3*$#1();1%(,,<( *)+b0,11%#),&$$3%:( *)3"35 *#0*)%:( >&0=&,&$$3%:( "1$%&+( 63,15 "1+>1";&"3*$&%:(;13;1*#0**):(&+*&5 "#*#0**):(*)3"33+(".=%&;#&+($#3+115,#+&+:(=#"61#$33-&+(,&$$3:(#"%1,&$5 $3(61($1-)+*)0633,&$$3< Palvelu 40#$%3*$&+(;1"%1*3+%1("A'%''($#&"%.(,#$$.( &".,.( )+( *)&%&""3%<( U.=#,5,.#$%&+( *33"&,#+&+(61(=&#-.+(=.5 %..+$.(;1$%11,#+&+()+(*#0*)+(>&5 03$%'A%.<(!=%&#$*3++1$$1( %1>1=%3;1( 015 *&++&,33%)$( 61( &>.;10,33$( %3"&5 ;1$%1(+.*'#;.%(*1611+#"1#$*)-&#$$1<( `##,&(;3)++1(-#1*)+#1%'A$$.(*)=5-1%%##+(;1$%11+)%)#""1(61(*)%#*.'+5 +&#"".('"#(*1*$#(%3=1%%1(#=,#$%.<( T'A+( ")>>3,#+&+( %1#(,33%( $330&%(3"*)#$&%(,33%)*$&%(;)#;1%( "13*1#$%1(,)+&+"1#$%1( >1=)#+5 ;)#+%#1<( ^+9&",#&+( #",11++3%5 %31(&#(%10;#%$&(6..-.('*$#+< C&301*3+%1( >#%..( ;1=;1$5 %#( &$#"".( *&$*3$%&"3#$$1( 6)*1#$&+( "3);3%%1,1%)+%1(#=,#$10;)1($&5 *.(%)#;)+(+.*A1"11<(!=%&#$*3++1""#$&+(%'A+(>3)5 "&""1($&301*3++1+(%3*&1(%10;#%%##+( %'A&".,.+(*'$','*$#$$.:(',>.5 0#$%A1$#)#$$1(61('=%&#$*3++1""#$&+( )#*&3-&+,3*1#$33-&+( %)%&3%35,#$&$$1<( evl.fi 43)>#)+(33-&*$#(>##$>1*$#(;#=#%%##+( TT( 1.C:( 19/BB97=7( 43)>#)+( +1$$11+(".=#,,.#$&+01**13-&$%1<( /.+( ;##%%1$#( C3)+&+6)&""1( $#61#%$&5 ;1+(C1,,1"%1")+(%'A+.*''+(61*11( 03)*151>31< =';.+( %&*&,#$&""&( C1,,1"%1")+( >&03$%161%( $1+)#;1%:( &%%.( *)$*1( 23,1"1( )+(,&#%.( *)=5 %11+( =';.:( $#*$#(,&#-.+( %3"&&( )"5 "1( =';#.( %)#$#""&,,&<( ]$*)( 1+%11(,&#""&(#")+(61(0)=*&3-&+:(&,,&(015 *1$%1(;1#+(>3=&#+(;11+(%&)#+(61(%)5 %33-&$$1X:($1+)#(2)"**)+&+: X]$*)(23,1"11+(61(01**13$(".5 =#,,.#$&&+( $.;'%%.;.%(,'A$( $#%.:(,#%&+( &".,,&( %)#$%&,,&( *1+$$1( %.$$.(=##>>1*3++1$$1(61(%.$$.(*#05 *)$$1<( 2)$( 01**13$( ".=#,,.#$&&+( 3+)=%33:( *#0**)( *3#=%33( )#*&1$5 $1( )"&;#&+( #%$&0##%%)#$1*$#( $&301*5 $#<( 2)$( %11$( 3$*)( 23,1"11+( $#;335 %&%11+:( *#0**)( *1;&+%33( >&"*.*5 $#(1;3$%3$6.06&$%A*$#<(2)$(>3=&(7$.+( =.+(/&+9&+(33-#$%1;1$%1(;)#,1$%1( "1**11;1%:(%#"1""&(%3"&&(=&">)$%#(;1#+(,)011"#$110+11(%1#(;#&01#-&+(,3)5 %#;#0%13$%&+(,'A%.#"'.<(C#*$#()+(01%5 *1#$&;1+(%.0*&..(>#%..(3$*)(23,15 "11+(61(01**13$(".=#,,.#$&&+('=5 -&$$.X:(>1#+)%%#(210#(2)"**)+&+< V0**#>##$>1( 8.C:$ N6B:7=7( >3)"&$%11+( ;&0%1$#( >##$>1+( ;#0*11( )>#+%),1%*11+:(6)""1(013=1""#$&$%#:( 3%&"#11+1(61('=.(33-&$%11+($11(=.,5,.$%'.:(,#%&+(23,1"1+(1+%1,1(&".5,.(%)%&3%33<(/.+($1+)#(>##$>33%&&+( "##%%';.+( >1"6)+( )-)%3*$#1( 61( *)=5 %33%%),#1*#+(;11%#,3*$#1< XY##-&+(*&$*&"".(;)#(%3""1(%3+%3:( &%%.(=##>>1*3+%1()+(>##$>1+(=10%#5 )#""1:(61(>##$>1+()-)%&%11+(%#&%.;.+:( )$11;1+( 61( ',,.0%.;.+( $&""1#$%1:(,#%.(,33%(&#;.%<X /.+( $1+)#:( &%%.(,'A$( >##$>1"5 "1()+("3>1(*&$*&+&0.#$''%&&+:(=115 ;)#%%3;33%&&+(61(&>.)++#$%3,#$&&+:( *)$*1($&()+(,'A$(#=,#$&+(*)*)#+&+( ;#0*1< XC#+3+( 61( $#+3+( ".=&#$%&$#( &".5,.()+(1#+1(&+&,,.+(*3#+(+&(%&=5 %.;.%:(6)#=#+(*#0**)(61(=##>>1*3+%1( $#+3%(+'%(*3%$33(61(".=&%%..X:(10**#5 >##$>1(410#(L.*#+&+($1+)#(;#=*#>35 210#( 2)"**)+&+( %)#,#%%#( ;#0*1*13%&+$1(&+$#,,.#$&+(>1>#*5 $#(;#=*#,#$&+(=&""3+%1#>.#;.+.(HJ<E<( 43)>#)+(%3),#)*#0*)$$1<(`#=#%%.;#5 +.()"#(*1=-&*$1+(%&)")9#1+(,1#$%&5 0#1F( 3.-/.$ R.S2.7Q3--;0:7=7:(,:;B9$ R.C0:B.:7=7:( 1.CBB9$ F:=Q?97=7:(K700:(N.C0:B.:7=7:(N.CQ A9(3.C00:2..:(T:;09(T6:56:(N.C:Q 0.(G::/:(61(N.CBB-(P:C0.< Satu Hujanen Kenttäpiispa Hannu Niskanen: Jokainen sotilaspappi on kirkkonsa pappi Hannu Niskanen on toiminut kenttäpiispana vuodesta 1995 lähtien. Kenttäpiispa Hannu Niskanen vieraili Kajaanissa puolustusvoimien hengellisillä päivillä toukokuussa. Eläkkeelle jäävän kenttäpiispan seuraaja valitaan viiden vuoden määräajaksi ajalle N://=$ >-9/-;0-;?9:2:=7$ B:CB9//:Q 7=7$ 04J$ $ A950.?.7$?:Q C.75./0:A.7$76BJB-/2.;0.U 5(`1=;1+1(61(%)#,#;1+1(61($#""&( )+(%10;&%%1<(^,1$%1(>3)"&$%1+#(%)#5 ;)+:(&%%.(,'A$(%3"&;1#$33-&$$1(*#05 *)""#+&+(%'A(;)#$#($.#"'.(;1=;1+1< N:B6$ 97$ >-9/-;0-;?9:2:=7$ 5=7Q S=//:;=7$04J7$;-5<=$B:CB97$92..7$ 04J5J7U 5(2)*1#+&+($)%#"1$>1>>#()+(*#0*5 *)+$1(>1>>#<(^"&,,&(*#0*)+(>1>5 >&61:(6)%*1()+(".=&%&%%'(&0#%'#$%&=%.5 ;..+(61()"&,,&($#%)3%3+&#%1(%.=.+( %'A'=%&#$AA+(%.'$#+($'-.,#+< V/=00=$9//-0$B=7006>::;>.$?-9<=;0.$ %WWM$/650:=7#$N:5:7$.;:9:5:7$9/=0Q 0=$=C:04:;=;0:$B::77:006740$5-92:9Q 0.U 5(^"&+(>#%.+'%(%.0*&.+.(*)0)$5 $1( &+$#$#61#$&$%#( >1>>#<( 43+( "&=%#5,#&=&%(%.%.(1#+1(*'$';.%:(%3++&%%35 +1(N&,#+#$%#+.()"&+(*.'%%.+'%(6335 %1"1#$&+( N&,#+#$%#*#061#"#61(!;05=C$ P:/.C:7($1+)+%11(X/&#%%&"&=%#;.$$.( "&+%)*)+&&$$1(&#()"&(1%&#$%&61X<(43+( *)+&(1"*11(=&#%%&"&=%#.:(03*)#"&,#5 +&+(1"*11<(T.$%.(,#+3""1()+(),15 *)=%1#$%1(*)*&,3$%1*#+(>1**)"1$5 *3$%1(C&3%3"1+(*&+%.""&< N:7B6/.:;=7$ 7=-?97$ 5./-.:;:00=$ A60066$;=-C..A.//=77=U 5(M+($#%%&+(,#%..+(+&3;)61(6.5 %.($&301161""&+#8(2)$(,#+31($& (%10;#%$&&(63%%3*1;&0#*$#:()"&+(*.'5 %&%%.;#$$.(*1#*#+(%1;)#+:(,3%%1(+&35 ;)61(&+(611<(L#+.(>'$'+(03)-3$$15 +#(&".*&3**)+1<(T#"1+%&&%(,33%%35 ;1%(*)*)(161+<(43+($)%1;.&$%.(".=5 %&&(0&$&0;##+:(>3)"&+(;3)-&+(>..$5 %.()+(>3-)++3%(*&"*1$%1(B(%.,.()+( *);11(,33%%3,#$%1(,'A$(*#0*)""#5 $&""1(1"1""1< N:0=7$?9:0.:;::7$=70:;=;0667$?.5Q?:;0..$?.C-;2:=;0=7$ A.$ 5=7B:/JQ B-77.7$5=7S=//:;06$=/6266U 5(`103$,#&$%&+(61(=&+*#"A* (=&+9&""#$%.(&".,.+(;1=;#$%1,#5 +&+( )+(,#+3$%1( $330&,,1$$1( *.5 -)""#$33%%1( *3#+( %&=-.( >1>#+( >&5 03$%'A%.(,1=-)""#$#,,1+(=';#+(61( =3)"&""1< ja Satu Hujanen

4 # !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI Hautausmaan laajennus selvityksessä 4#0**)+&3;)$%)( &$#%%..( *#0**);1"5 %33$%)""&:( &%%.( $&( =';.*$''( O:E( =1(,..0.1"1+( =13%13$,1151"3&&*$#( +)*$&+( +11>30&#-&+( *33"&,#$,&5 +&%%&"'+( ;1=5 ;#$%11(*#0**)=1""#%3$<( 4#0**);1"%33$%)+( *)*)3$( &$%&%%##+(%)0$%1#+1(OG<E<(C&301*3+5 %1"&=-&+()""&$$1(6)(>1#+)$$1<(4#0*5 *);1"%33$%)+(>..%A*$&%();1%("3&%%15 ;#$$1(41611+#+($&301*3++1+(+&%%#5 $#;3#"%1( *1611+#+$&301*3+%1<bc335 =13%13$,11( )+( )%&%%3( *.'%%AA+( ;3)++1( GDJE<( C#5 %.()+("116&++&%%3(&-&""#$&+(*&001+( GDSQ5"3;3+( ")>>3>3)"&""1:( 6)"")#+( $&(,3)-)$%3#(*1=-&$%1(&0#(%)+%#$%1<( T)+%#%('=-#$%&%%##+('=-&*$#(;3)++1( HQQE<( #+( *13>3+*#5( 61(,115 $&301*3+%1( )+( =';.*$'+'%( ;3)+5 =13%13$,11+( 75;1#5 =&&+(1$&,1*11;15(61(*.'%%A$33++#5 %&",1+<(775;1#=&&+(=13%13$,11*115 ;1+()+("11%#+3%(L1#$&,1$33++#%%&5 )+(=';.*$'%%'(;3)++1(GDSS< 5(41611+#+(*13>3+*#()+(*&$."".( "3)+%)10;)6&+($&";#%'*$&+<(41611+#+( $&301*3++1+( 41#+33+( MU!5*&$5 *3*$&"%1(>''%.,.+("13$3++)+(,35 *11+(=13%13$,11+("116&++3$1"3&&"5 "1(&#()"&($&""1#$#1("3)+%)10;)61:(6)%*1( ;1101+%3;1%("116&++3$1"3&&+(*.'%5 %AA+)%)+('=%&'-&$$.:('"#>33%10=30#$ 8:C;:$366BBJ7=7(*&0%))< U116&++3$1"3&&+( =13%13$,115 *11;1(61%*11(L1#$&,1$33++#%%&"35 %)#,#$%)(U&&+1(7#$1**#"1(4'F+("115 %#,11(*11;11<(/13%1*)0%%&"#%:(*.'5 %.;.%($&*.(#$%3%&%%1;1%(>&+$1$1#-1%( +)3-1%%1;1%($1,11(0'%,#.< 4.'%.;.%( >&03$%&%11+( &0#""#5 $&+(01*&++&$33++#%&",1+(,3*11+<( L'A$(1"3&&+(;&$#=3)"")$%1:($.=*A#$5 %'*$&$%.(61(,11+>#++1+(,3)%)#"3$%1( Vihreällä on merkitty Paltaniemen hautausmaan nykyinen käytössä oleva tila, harmaalla suunniteltu laajennusalue. %&=-..+(&0#""#$&%($33++#%&",1%< 5( U116&++3$1"3&&+( *)#""#$*3"5,11+( )+( $33++#%&"%3( 1"3&;1013$(,'A=&,,#+( 01*&++&%%1;11( =3)"5 %)01*&++3$%1( 61( 1$#1**1#-&+( >1#5 *)#%3$1"3&%%1(;10%&+<(/13%13$,11+( =3)"%)1"3&&%()+($#6)#%&%%3(=13%13$5,11+( 3"*)0&3+)#""&:( 6)"")#+( =135 %13$,11+(".>#(*3"*&;1(=3)"%)"##*&+5 +&(,#+#,)#-11+<(U116&++3$1"3&&""1( )"&;11($.=*A;)#,1"#+611(6)3-3%11+( $##0%.,..+(>)#$(=13%1*)0%%&"&#$%1< 5( U116&++3$1"3&&+( $33++#%&"5,1+(,3*11+( 33$#1( =13%1>1#**)5 61(1"3&&""&($11-11+(*)*)+1#$33-&$5 $11+(H(IEI<(/13%1>1#**)6&+(0##%%.5 ;''%&&+(;1#*3%%1;1%(,)+&%($&#*1%:( &$#,&0*#*$#(%3=*13$%&+('"&#$%',#5 +&+:( )+*)( $3;3""1( )"&,1$$1( ;1+5 =11( $3*3=13%1>1#**11( %1#( 1"3&&+( #*.01*&++&<(2)$(=13%1>1#**)61("3)5 ;3%&%11+(*3%&+(%."".(=&%*&"".:(+)#+( GHQ(>1#**11(;3)-&$$1:(0##%%.;.%(335 $%&''()*+,(-.()/011.2'-*. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka 4#0**)+&3;)$%)(;1"#%$#(>&0=&1$#1#+( +&3;)%%&"3*&$*3*$&+( 6)=%161+( ;#05 *11+(*1$;1%3$%#&%&#-&+(,1#$%&0#(61( >&0=&+&3;)61(K-7=$R:/0-;=7<(/#"5 %3+&+()+($3)0#%%1+3%(4#0*)+(>&0=&5 +&3;)61+(&0#*)#$%3,#$*)3"3%3*$&+<( /.+( )+( %)#,#+3%( #+( $&3015 *3++1+( >&0=&+&3;)61+1( ;3)-&$%1( HQQS(".=%#&+< Virkamääräyspyyntö virkavapauden sijaiseksi 4#0**)+&3;)$%)( >''%..( 43)>#5 )+( =##>>1*3++1+( %3),#)*1>#%3"#"5 %1( >1$%)0#(,.77.$ V:B.C:;=//=( ;#05 *1,..0.'$%.( 77( *1>>1"1#$&+( G.:Q 7.$ N.77:;=7$ ;3)$#"),1+$#61#5 $&*$#( 161""&( GS<IBGS<S<HQGH( 61( HJ<B OG<S<HQGH< Kirkkokonsertti Kajaanin kirkossa ^$11,#$*&$*3$(41#+33+(V1"%)(>#5 %..( #+( *#0*)$$1( C&%"&,&+%5 %#( 41#+3"1+( *1++1%3$'=-#$%'*$&+( JQ5;3)%#$63="1*)+$&0%#+( %)0$%1#+1( OQ<S<( *")( GSBGD<( L1*$3%%),1$$1( *)+$&0%#$$1(*33""11+(/**'-#(%!01"+ 2-##3#(%4-55"#"#(%61-#52"#(% "#(%901:;<"#"#(61%!=1&0#::3#"#(,3$##**#1< Kirkkopäivät )*1( %)#+&+( ;3)$#( 6.06&$%&%%.;.%( *#0**)>.#;.%( );1%( $&3011;1+( *&05 01+( 43)>#)$$1( 6.06&$%.6#+.(%)#,#;1%(4#0**)>1";&"3%( 0':(43)>#)+(&;<"3%<($&301*3+%1'=%'5,.(61(4#0**)=1""#%3$<(4&$*3$%1>1=5 %3,1>1#**1+1()+(L3$##**#*&$*3$:( 61($&+("#$.*$#(%1>1=%3,1%("&;#%%.'%'5 *)+1#$W3-6&%%#()+(KQQ(QQQ(&30)1< 4#0**)+&3;)$%)( >..%%#( &$#%5 %..(*#0**);1"%33$%)""&:(&%%.(;3)-&+( HQGO(%1")3$10;#))+(;101%11+(O(QQQ( &30)1(4#0**)>.#;#&+(HQGO(1;3$%15,#$%1(;10%&+< Määräalan myynti/ vuokraus 413>1+(*)=-&()+("##%&*10%%11+(,&05 *#%%'(HIHI(,H($3303#+&+(,..0.1"1( #,#$&$%.(%#"1$%1< `)#,1$$1()"&;1+(1$&,1*11;1+(,3*11+(,..0.1"1""&()+()#*&3$(015 *&+%11(*)",#*&00)*$#+&+(1$3#+*&05 0)$%1"):( 6)+*1( 01*&++3$)#*&3$( )+( GEQQ(*5,H(1$3#+%#"11(61(OQQ(*5,H( 13%)%1""#%#"11<(L..0.1"11()+(%106)%%3(,''+%##+c;3)*013*$&&+(01*&++3$5 "##**&#""&(3$&1,,1+(;3)-&+(161+<( C11%36&+( >1"13%%&#-&+( >&03$%&&""1( %)+%%#(,&+#$#(*13>1*$#:(,#*."#(%)+5 %#""&($1#$#(01*&+%11(;##$#*&00)*$#$&+( 1$3#+*&00)$%1")+< #+( *13>3+9#+(,'',#5 &+(*&00)$%1")%)+%%#&+(=#++1%(*&$*#5 *13>3+9#+(1"3&&""1();1%(;1#=-&""&&%( GQG:OSBGKH:OE( &30)1c*5,H<( T)+%5 %#&+(*&$*#=#++1*$#()+(,3)-)$%3+3%( GHH:SQ(&30)1<(!7T(?1*&++3$(^'F+( )$%)%106)3*$&+(,3*11+(%)+%#+()$%)5 =#+%1()+(GHG(&30)1c*5,H(PGSG(EQQ( &30)1R< #+( *13>3+9#+( *&00)$%15 ")%)+%%#&+(;3)*01%1$)()+()""3%(K:EB( E( a( %)+%#+(,''+%#=#++1$%1<(!7T(?1*&++3$( ^'F+( ;3)*01%106)3*$&+(,3*11+( ;3)$#;3)*01( )+( I:JO( a(,''+%#=#++1$%1(pgq(qdq(&30)1r< 4&00)$%1")%)+%%#( )+( ")=*)%%1;1(,''++#+( %1#( ;3)*013*$&+( '=%&'5 -&$$.(),1*$#(%)+%#*$#< 4#0**)+&3;)$%)( &$#%%..( %1")35 -&""#$&+(61)$%)+(&$#%'*$&$%.(*#0**)5 ;1"%33$%)""&:(&%%.($&(=';.*$''(!7T(?1*&++3$(^'F+()$%)%106)3$(=#+%11+( *#0**)=1""#%3*$&+(;1=;#$%&%%1;1*$#< C&301*3+%1("11%##(*13>1$%1()$5 %161+( *1+$$1( &$#$)>#,3*$&+:( 6)+5 *1( ;)#,1$$1)")(,..0.'%''( *3+5 +&$( *#0**)=1""#%3$( )+( ;1=;#$%1+3%(,''+%#>..%A*$&+( $&*.( 1$&,1*115 ;1+(,33%)$()+($11+3%("1#+;)#,1+:( 6)+*1( 6."*&&+( ;10$#+1#+&+( *13>>1( ;)#-11+(%)%&3%%11< Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan tilintarkastuskertomus 4#0**)+&3;)$%)( &$#%%..( *#0**);1"5 %33$%)""&:(&%%.($&(=';.*$''(0);1$%#5 *3++1""#$&+('=%&#$%'A+(6)=%)*3++1+( %#"#+%10*1$%3$*&0%),3*$&+(;3)-&"%1( HQGG($&*.(>..%%..(%#"#5(61(;1$%33;15 >13-&+(,'A+%.,#$&$%.< Kajaanin seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilintarkastuskertomus 4#0**)+&3;)$%)( &$#%%..( *#0**);1"5 %33$%)""&:(&%%.($&(=';.*$''(41611+#+( $&301*3++1+( 61( =13%1#+=)#%)01=1$5 %)+(%#"#+%10*1$%3$*&0%),3*$&+(;3)5 -&"%1(HQGG($&*.(>..%%..(%#"#5(61(;1$5 %33;1>13-&+(,'A+%.,#$&$%.< Kirkkovaltuuston päätökset 4#0**);1"%33$%)+(*)*)3$(6.06&$%&%5 %##+(%)0$%1#+1( OG<E<( C&301*3+%1"&=5 -&+()""&$$1(6)(>1#+)$$1<(4#0**);1"5 %33$%)+( >..%A*$&%( );1%( "3&%%1;#$$1( #+($&301*3++1+(+&%%#$#;3#"%1( *1611+#+$&301*3+%1<bc33%#$$')%%&&%

5 !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI 3 Hautausmaan kesätyöntekijöitä esittelyssä Kajaanin seurakunta työllistää jälleen tänä kesänä noin 160 henkilöä. Suurin osa heistä palkataan hautausmaille. Kyseessä on monelle nuorelle ensimmäinen kesätyöpaikka. Taskuraha käytetään yleensä tulevaisuutta varten. N:70.$,..;0.29:7=7:( GD( ;3)%%1:( =13%13$,11""1< 5( L#+3""1( 6.#(,'A+%&#+&+( *35 ;1(;##,&(*&$.$%.:(6)%&+(>..%#+(=15 *&1(33-&""&&+(=13%13$,1#""&(%A#=#+:( L#+%1(*&0%))(=101;)#-&$$11+<( 5( 4&$.%'A>1#*1+( $11,#+&+( )+( )""3%(%)-&""1(%.0*&..<(C11+(#%$&1+5 $1#%%31(01=11(61($1,1""1(%&=-.(6)5 %1#+(='A-'""#$%.< L#+%1+( =1001$%3*$##+( *33"33(,1%*3$%&"3:(6)=)+(,'A$(%3"&;1%(*&5 $.%'A01=1%(*3"3;1%< 5(^"&+(*.'+'%(40&#*1$$1:(1$3+5 %)13%)0&#$$3""1(M30))>1$$1(61(;&"6&5 +#("3)+1(C*)%"1++#$$1($&*.(%'A$*&+5 +&""'%(V3(>1#0#+1(V,$%&0-1,#$$1< 4&$.*33$$1(L#+%1($33+%11(6."5 "&&+(40&#**11+< 5( U.=-&+( $#++&( %A#=#+(,33%15,1*$#(*33*13-&*$#:(6)%&+(%10;#%$&+( "&+%)"#>>3#=#+('++.(,3#=#+(*3"3#5 =#+(01=11<( L#+*."1#$&%( %3"&;1#$33-&+( $33++#%&",1%($#+3""1()+_ 5( 43+( )+( *&001+( ".=%&+'%:( &#( )$11(&+..(>'$'%&"".(>1#*1""11+<(4)5 %)+1( )+( *#;1( *.'-.( $#"")#+( %.""A#+( ;#&%%.,.$$.( 1#*11:(,3%%1( %3"&;1#5 $33%&+#( )+( 3"*),1#""1:( ;."#;3)%%1( >#%.;.(L#+%1(*&0%))< F.-C.$R:/0-7=7:(GS(;3)%%1:()+( %'A$*&++&""'%( 1#*1#$&,,#+( #$)$&5 +1(0#>10#""1(61(;&%.+'%(".=&%'$01""#1:(,3%%1(=13%13$,1#""1(=.+()+(%A#$$.( &+$#,,.#$%.(*&$..< 5(U&=%#&+(=101;)#,#+&+()+(N''5 $#$&$%#(01$*1$%1:(,3%%1($#"%#(%'A()+(*#5 ;11:(*3+($11()""1(3"*)+1:(U1301(*&05 %))< 5(T10*)#%3*$&+#()+($..$%..(*&5 $.%'A01=1%()>#+%)61(;10%&+:()>#$*&5 "3>1#*1$%1( ;#&".( %#&%.,.%A+( U1301( *&0%))< Y5.C/=;$\4.B.C.;5::(HI(;3)%5 %1:( )+( &+$#,,.#$%.( *&0%11( %A#$$.( =13%13$,1#""1<( 5( ^"&+( ;##=%'+'%( =';#+( %.."5 ".<(L#+3""&()+(%)-&""1(%.0*&..:(&%5 %.()"&+($11+3%($&301*3++1"%1(*&$.5 %'A>1#*1+< 5(^"&+(>&0=&&""#+&+:(6)%&+(01=1%(,&+&;.%(10*#,&+)#=#+<( 5(Y3)0&%();1%(1=*&0#1(%'A+%&*#5 ;.%(;)#;1%()""1(01$*1#%1:(,3%%1(%)#5 $11"%1(%.."".(>..$&&(+.*&,..+(;3)5 -&+1#*)6&+(;1#=%&"3%(B(1#+1(*&;..$%.( *&$..+(,33%%3&+($'*$'*$#<(^+(%.05 *&..:(&%%.($&301*3+%1(%106)11(+3)5 0#""&(,1=-)""#$33-&+(#%$&+.#$%'.(61( >..$%.(),1+(&".,.+(1"*33+:(41#$1( `#,>10#(>1#+)%%11< ( Charles Nyakarashi on kiitollinen saamastaan kesätyöpaikasta. Minta Saastamoinen aikoo säästää kesätyörahat matkusteluun. Laura Hiltunen on työskennellyt aikaisemmin isosena riparilla ja vetänyt lähetysrallia, mutta hautausmailla hän on ensimmäistä kesää töissä. Matkailuoppaat kutsuvat kesäkierroksille F.-C:$ 395A.7>667( 03+)+( =&""'%5 %.;.%( ;1+=1%(,3,,)%( *.';.%( #"%1#5 $#+( %)#;)%%1,1$$1( =';..( 'A%.( *#0*5 *),11$$1( +3**3;#""&<( #+(,1%*1#"3)>>1#-&+( 0))"#=&+*#"A#$$.( )+($1,11(&".,..(',,.0%.;..("&,5( >&'%%.(61(='0#+..(*3#+(03+)+(>..%..+( +'A**..;#$$.(,3,,)#$$1<( ^>1$%&%3#""1( *#&00)*$#""1( )$1"5 "#$%361($11%%11(%1;1%1(39;0:Q,0::7.7:( &,.++.%(P.77:(8.CA./.:;=7:(,=C.Q X:7.( R=:BB:;=7( %1#( Y.:;.( N9:/.Q ;=7<((41#*&+"1#$%1(*3,,1""#$%1(+.#"5 "&(,3)0&#""&()+*#+($1%%3+3%<(/&(*&05 %);1%(13"##$%#(*)*&,3*$#$%11+<(C&015 b#+1()+(+.=+'%(+3)033-&$$11+(#%$&+5 $.(*&#$10#(K/=B;.70=C:7(61(#=,&%%&5 "&&(;#&".*#+:(,#*$#(*&#$10#(%3"#( ##+\(*1#**#(*13>3+9#+(*1*101%(%#&5 %'$%#(63)*$#;1%(*&#$10#1(%3#6)%%1,11+<( `1++#(41061"1#+&+(&#(63)031:(,3%%1( %)%&11(&%%.($),1=1+($#%.()+(*&0%)1( 1$#)#%1(*3+(%#&%..d e1#$1(l)#"1+&+(',,.0%..(,#"5 "1#$#1(%1#*)61(>#%..(%&=-.(;1$%1$'+%'5 +&#-&+(*1+$$1:(&%%&#("1>$#$%1(%3"&(>15 =1+*30#$#1F(;13;1+(&+$#,,.#+&+(>&5 $3;&$#(>#%..(=&#%%..(>#=1,11""&()"1+( '"#(61(*1>1")#-&$$1*#+()+()"%1;1(%10*5 *'".+(1$#1%(=1""#++1$$11+<(21(,#%&+( *.'%%.'-'%..+:(6)$(#%$&(*0&#;#(3:=0.Q C:$ZC.5=()+(,1%*1+(;100&""1(&$#%%&5 "&,.$$.(>3)"#$)""&&+(41611+#$$1(%&5 *&,#..+(33-#$%3*$#1_(T.'%''*A(#=1+( +##1%1_(Y&#%#(KS7=;(Y.;0C[7(%1#(N.Q C:.(FJ77C90(;)#;1%()""1(#"%1*.;&"'"".( *13+##$$1(>3;3#$$11+(6)&+(;100&""1<( Kiertoajeluja ja kävelykierroksia #+(,1%*1#"3)>>11%( 6.06&$%.5 ;.%(41611+#+(*13>3+9#+(*1+$$1(%35 "&;1+1*#+(*&$.+.((%&&,1""#$#1(*#&05 %)16&"361( *13>3+9#$$1( 0)*$#1<( ( M$#"".( );1%(,,<(R=C2.7( T=7"9C;(33-&+('0#%'$1"3&&+(+#,&+( %13$%1""1( %1#( *1"1$$1( *&$*&"".( *135 >3+*#1:( \::/9( R400:;=7( +.'%%&"':( UA++0)%#+(,161+("3)+1()"&;1(='A5 %'*1$;#,11:( ]C59( 8=BB9;=7( #:(41#+33+(0161;10%#)$%):( #+("#++1((1#*3#$%&+(61("1$%&+($&#*5 *1#"3+1<( 4#&00)*$#$%1(61(+##-&+(161+*)=5 -#$%1( )+( %#&%)61(,,<( *13>3+9#+( ;&0**)$#;3#""1:(%1>1=%3,1*1"&+%&5 0&#$$1:( &$#%%&#$$.( 61( "&=-#$$.<( ( 4.5 ;&"'*#&00)$%&+(*&$%)()+(+)#+(%3+%#:( W3$$#*#&00)$%&+(*1*$#(%3+%#1<(4#&05 0)*$#1($33++#%&""11+(,'A$(%#"1161+( %)#;&#-&+(,3*11+(&0#(*)=%&#$##+< Kirkkojen esittelyä L1%*1#"3)>>1#-&+( 6)#""1*#+( W3$$#5 *#&00)*$#""1(*.'-..+(,'A$(*#0*)#$5 -..+( M#+)( U&#+)+( $'+%',.>.#;.5 %.;''-&%(5*#&00)*$&""1<(4.;&"'*#&05 0)*$#""1( *.'-..+( #+( *#0*)$5 $1:(6)$$1()+(,'A$(,3$##**#=&%*#:($&5 *.(2)*#;100&+(=13%13$,11""1(61($#35 +13$*1>>&"#$$1<(?3+);##*)+(1#*1+1( )+( *.'+%#( #+( )0%)-)*$#$&$5 $1(*#0*)$$1(W'$1+%%#"1#$%1(*13+&3%5 Matkailuoppaiden roolihenkilöt tulevat mielellään kertomaan kaupungin historiaan liittyviä tarinoita. %1(#=1#"&,1$$1<( 5>.#;#&+( 1#5 *1+1( )>>11%( &$#%%&"&;.%( *3;1*#0*5 *)1(61($&+(;#&0&$$.()"&;11(=13%13$5,11%1:(M#+)(U&#+)+($1+)#+(`1#+16#&+( ;10;#**)1<( /13%13$,1#-&+(,&0*#5 %'*$&$%.( )+( *&$*3$%&"%3( $#"")#+( %."5 "A#+<( #+( $&301*3++1+( 61( #+(,1%*1#"3)>>1#-&+('=-&$$.(6)( *',,&+#.(;3)$#1(6.06&$%.,#&+(=13%15 3$,11*#&00)$%&+($3)$#)()$)#%%11:(&%%.( =13%13$,1#%1(61(+##-&+(*&0%),11(=#$5 *3;1*#0*)+(,11"15 3*$&%();1%(1#+1('=%.(;1#*3%%1;#1<(L)5 +#( #.*.$( *#0**);#&01$( *&0%)):(,#%&+( "1>$&+1( >&"*.$#( *#0*)+( %1*1$&#+."5 ".( )"&;11( `##,&#+&+( %3),#)( 5,115( Pirjo Sirviö "13$%1<(Y'*'#$#.(*)3"3#*.#$#.(*3;1( &#(=.%*.'%.:(,3%%1(*&"")%1>3"#$%1(61( $&+(*3,,#%3$63%3#$%1(*&00)%%1&$$1( $11%%11(6)3**)(,33%%31(=#"61#$&*$#<( Anja Hongisto Kajaanin Matkailuoppaat ry.

6 !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI ;*+&7'+))7)/*-%)*: Perustamme uuden palstan, jolla kerromme tarkemmin seurakunnan esineistä ja niiden taustoista. Intinktiomalja 7+%#+*%#),1"61()+(=#&,1+(;1#*&1($15 +1:(6)%1(3$&#+(=1&%11+:(&%%.(,#%&+($&( $1+1(+'%(,&+#*..+_((7+%#+*%#),1"5 61()+(&=%))""#$&$$1(*.'%&%%.;.(,1"61:( 6)+*1(0&3+)#""1();1%(&=%))""#$"&#;.%( "&#;.+:(6)+*1(=.+(*1$%11(;##+##+(61( "13$33F(X/&001,,&(2&&$3*$&+(40#$5 %3*$&+(033,#$(61(;&0#($#+3+(>3)"&$5 %1$#(1++&%%3(61(;3)-1%&%%3<X(7+%#+*%#)( %10*)#%%11($##$( $#%.:(&%%.( >1>>#( *1$5 %11(&=%))""#$"&#;.+(;##+#$$.<(L)"&,5,1%(&=%))""#$1#+&&%($11-11+($1,1"5 "1(*&0%11< 7+%#+*%#),1"61+(*.'%%A()+('"&#$5 %'+'%:( *)$*1( &=%))""#$;##+#+( 61*15,#$&$%1( $3)011+('=%&#$,1"61$%1()+( "3);3%%3:(%1#(1#+1*#+($&()+(;.=&+5 %'+'%(=3),1%%1;1$%#<(T.=.+()+()""3%( 3$&#%1($'#%.<(7+%#+*%#),1"61(=&">)%5 %11(&=%))""#$&+(61*1,#$%1:(6)$(>1>>#( %)#,#%%11(&=%))""#$&+('*$#+<(T.""A#+( &#(%10;#%1('"#,..0.#$%.(1;3$%1611<( L)+&$$1(%#"1+%&&$$1:(*3%&+($335 0#$$1(%1>1=%3,#$$1(&=%))""#$&+(61*15 $%%.(-/9+%-.79%-*-.7:,#+&+(=&">)%%33<(M=*.(%.0*&#+($''( )+(*3#%&+*#+()""3%($&:(&%%.(*3+(&=5 %))""#$>#*10&#%1(&#(1#+1()"&(*.'%A$$.:( +##+('=%&#$,1"61$%1(61*1,#+&+(&#()"&( %.'$#+(='9#&&+#$%.< 4##%)$(*1#*#$%1(%&#$%.:(01**11%('$%.5 ;.%<(4##%)$(;3)$#&+(;100&""1(*)&%3$%1( '=%&'-&$%.:(*#0**1#$%1(>.#;#$%.:(105 6&+(%3)*#)#$%1:(,'A$($303+(61*1,#5 $#$%1:(61(+'%(*##%)$(63="1$%1<(U.,>#5,#$%.(,3#$%1,#$#$%1:( $1+)#$%1:( ='5,'#$%.(61(6)*1#$&$%1(*.-&+>30#$%3*5 $&$%1(*##%.+(61('=%&&+(*.%&+#("##%.+< ( 23,1"1:(g$1+1""1$($#3+11(,&#%.(+'%( &0)%&$$1,,&< C3)(&%%.(&-&$$.$#('=-&$$.()"&,,&< 41#*#$$1( %)#,#$$1,,&( %&&(,&#-.%( ;1">>1#*$#\,11%&$$1:(;1";)#$$1,,&(%&& *33"#1#$#*$#<g(P$;(GDJFHR( ( 4##%%.&+(61($#3+1%&+: Taina Manninen ( Nuttuprojekti sai iloisen käänteen M%#)>#1+( Y3%%35>0)6&*%#( )+( $11+3%(,'A+%&#$&+(*..+%&&+<( 5(L&*1+&(!&$3$(5*#0**)()+($)"5,#+3%( 6330#( M%#)>#1+( ;#01+),1#$5 %&+( *1+$$1( ;#01""#$&+( $)>#,3*$&+( OQ(QQQ(;&0);1>11$%1(+3%3$%1(%3"&5 ;#*$#(*)",&*$#(;3)-&*$#:(*#06)#%%11( Y3%%35>0)6&*%#+(.#%#:(".=&%'$%'A+%&5 *#6.$3:CBB9$G->>-C.:7=7< C3),1"1#$&%(+3%3%%161%();1%(".5 =&%%.+&&%(6)(EI(QQQ(+3%%31(&%#)>#15 "1#$#""&( ;13;)#""&<( `##,&( ;3)-&+( %)3*)*33$$1( M%#)>#1+( %3""#;#01+5 ),1#$&%(1"*)#;1%(>&0#.(+3%3#$%1(%3"5 "#1<(^$1(h"1i*(U#)+(5$1#011"11+(".5 =&%&%'#$%.(+3%3#$%1()-)%%11(;#&".(%3"5 "#$$1:()$1()+($11%3(3")$< `&0);1>13$)#*&3%%1(1+)%11+(;&5 0)1$#)#$%1(;1$%11;1"%1(,#+#$%&0#A"%.<( C&+(;3)*$#($)>#,3$)$1>3)"#+1();1%( L&*1+&(!&$3$(5*#0**)(61(M%#)>#1+( ;1"%#)< 5( 4##%)$( C3),&+( $330".=&%%#5 "..""&(F=9$V/.;?:CC.//=(61(L&*1+&(!&$3$(5*#0*)+(7""3W1W)0(h&%=&"(5$'5 +)-#+(*&=#%'$6)=%161(G=C".;;.$N=Q B9//=:(6)%*1();1%(1+%1+&&%(#-&)#%1(61( *.'+&&%(+&3;)%%&"361(%3""#1$#1+(01%5 *1#$&,#$&*$#:(T3>>301#+&+(#")#%$&&<( 5(Y3%3%%1*11(;1#+(#")#$&""1(,#&5 "&"".8(T)#;)+:(&%%.(&%%&(".=&%.(+3%%35 61(+#,&"".+#(&%%&*.(,'A$*..+(h"1i*( U#)+(5$1#011"11+<(T3%*#+:(,#%&+(+35 %3%(+'%(*1++1%%11(".=&%%..(61(#",)#5 %1+(1$#1$%1(=&%#($&+($&";#%%'.:(6)%&+( 6.""&&+(*&001+(>''-.+(%&#"%.(*.0$#5 ;.""#$''%%.<( 7+N)1( "A'%''( 1$#1+( $&";#%%'.( jjj<+3%%3<#+n)( 5$#;3#"%1( 61( k1i&5 W))*#$%1(XY3%%3X50'=,.$%.< $%&'(55%-'('(+-* )/9%*..*%.1: Jatkoa kirkolliskokouskokemuksista Turun Kristillisellä Opistolla Suomalaiset nututtajat ovat lähettäneet jo nuttua etiopialaisille vauvoille. <-%&+'(+-0==).281: #$$1(1$3;1+(>&0=&&+(.#%#+(61( =.+&+("1$%&+$1(>3)"&$%1<(M0#%'#$&$5 %#(>&0=&&+(>)#*1()+($)%*&%3+3%(6)5 =)+*#+( =.+&""&( *33"3,1%%),##+( "&$%1:(&%%.(=.+&+(>1=1+()")+(61(;.5 $','*$&+($''($&";#..(61(2&&$3$()=5 61#$#()>#++)#$$1< Y1#+&+( >''%..( 03*)#"&,11+:( &%5 %.( "&#**13*$&+( 6."*&#+&+( >1=)#+5 ;)#+%#( =&">)%%1#$#( 61( =11;1( >101+#5 $#(+)>&1$%#<(21(&%%.($&(&#()"#$#($'A5 >..<(4##%)$<( /&001($#3+11(%3"&;11(>3)"#$)1+#(61( +.'%.( *.-&$%.( >#%.&+( *3*1( $&( #=5,#+&+()+<(M+("3)%1(&+..(%3+%&#$##5 +13$%1(&".,..+#<(T1>1=%3*))+($#5 +3+(%1=%)$#(23,1"1(+.#$$.(#=,#$5 $3=-&( 1$#)#$$1+#<( `106&"&(,#+31( "1+*&1,1$%1( ;..0##+( #=,#$$3=5 %&#$##+<?3*)3$>''+%A(,#&"&+%&0;&'%&+#( >101+%3,#$&+( >3)"&$%1:(,#+3""1( )+(#$.+#(=1=,)(>..$$.+#<(C#$.#5 $&+(&=&'%',#$&+(>3)"&$%1<(21(&%5 %.(>..$#$#+(%3>1*1$%1(#0%#<(4##%)$<?3*)#""11+:(&%%.(2&&$3$(>101+%1#5 $#($1#013%&+#<!"#$%&'"())*+,-./0'#/-.++../123-22*#*/"4%$2&%**2*/*4++#"#0%#53 52/&2-22*#*"4%$2&%*+2678-%923 52*(25045%&"4+ `##,&("&=-&$$.(*&00)#+(*)*)3$;##5 *)+( 1"3+( %3++&",#1<( V"*3>.#;#&+( =.,,&++'$( ;.#$%'#( =';#+( >#1+( 61(,&(33-&%(&-3$%161%(1")#,,&(>..$5 %.(>#%*.""&(#"%1>.#;..+<(C#%%&+(;#&".( >.#;.""#$&+( 6."*&&+( 61%*&%%##+:( 6)*)( >&0&=-'%%.,#$%#"1#$33*$#$$1(%1#(;15 "#)*3+%1%'A$*&+%&"'$$.<( ^>#$%)+(>3#%%&&%();1%(")#$%1;1%:( $#&"".()"#(6330#(;1",#$%3+3%(0&,)+%5 %#(1$3+%)"1$$1(61($13+1)$1$%)""&()"#( 01*&++&%%3( 3#,151""1$<( U#&+&&*A(,331""1(+##+(=';..(>1";&"31:(*3+(,#+3""&( %3)%##+( ),11+( >3">&%%##+( >)$%#".=&%'$:(6)$$1()"#(3#,1>3*3+#8( T3"#+(;1"#%3*$#(%1")3$;1"#)*3+5 %11+:(6)*1(%'A$%#(&-&""#$&+(;3)-&+( %)#,#+%15(61(%1")3$*&0%),3*$&+(*#05 *)""#$*)*)3*$&+(>..%&%%.;.*$#<(C##5 +.()"#($330#(%'A(6)*1(*)=-1+(*)",#5 +&(,#&%#+%A#+&&+<( `##,&#$#+.(>.#;#+.(%'A$%#,,&( &-3$%16#&+(%&*&,#.(1")#%%&#%1<(M+#5 %&+(1#=&3%%#(*&$*3$%&"31:(+##+($335 0&$$1($1"#$$1(*3#+(;1"#)*3++1$$1*#+( *#0**))+(*33"3,1%%),#&+(;1#+16#5 &+($#3+11,#$&+(,33%%1,#+&+(,1*5 $3""#$&*$#<( >1*3++1$%1(61($##+.(&=-)%&%11+:(&%%.( $&301*3++1%(1"*1#$#;1%(>&0#.(,1*5 $31(*#0**))+(*33"3,1%%),#&+($#35 +11,#$&$%1<(T."".(=&%*&"".(*1#*&$%1(,33$%1(>&0#%..+(,1*$361:(,3%%1(#%$&( $#3+13$%#"1#$33-&$%1(&#(>&0#%.<(f*5 *#.(161%&"%3+1(;1>11,1%*3$%16#1(&#( %10;#%$#$#($1""#1:(61(,1*$3%(%)#$#;1%( $#&;)#$&+($3,,1+($&301*3+%#&+(%15 ")3%%1(>101+%1,11+<( C';.""#$&$%#( 161%&"%3+1( *3#%&+5 *#+(161%%&"&,,&:(&%%.(23,1"1+($1+1( *33"33(*1#*#""&<(^,1#$&%(*33"3;1%( 3$&#,,#%&+(*#0**))+(61(),1+(;1# ($#3+13$(;)#(%3)-1(%.0*&.+($15 +),1+(".=&,,.*$#<(V$#1+(>)=%#,#5 +&+(61%*33(,1001$*33$$1< T)#+&+(1")#%&(*)$*#(0#>>#*)3"3+( *.'%.+%A6&+(,33%%1,#$%1:(+##+(&%%.( 0#>>#*)3"3"1#$%&+( #*.( "1$*&%%1#$##+( GK5;3)%&&+(61(0#>>#*)3"31(>#-&%%.#5 $##+(*1=-&$$1()$1$$1:(+##+(*3#+(&+5 +&+( ;1+=11+<( T.,.*#+( +##+( *3#+(,33%*#+(1")#%%&&%($##0%'#;.%(,1001$5 *33$$1(>..%&%%.;#*$#< 4&$*3$%&"3#$$1($#;3%%##+(>1"6)+(,3#%1*#+( 1$#)#%1:( +##+( *3#+( 01-#)5( 61(T`5)=6&",#&+($.#"',#$%.<(T.$%.(,#+.*#+(*.'%#+(>3=&&+;3)0)+:(6)$5 $1(%)#;)#+:(&%%&#(+.#%.(1#+1*11+(;.5 =&++&%%.#$#<(L1#+#%$#+(=10;11+1$3%5 %36&+(1"3&#-&+(;1#*&1%(*3"*3'=%&'5 -&%(61(*33+%&"#61%)%%3,3*$&%< 41#*&+(*1#**#11+(*)#+(*)*)3$5 ;##*)+($';.""#$&+.(61(1+%)#$1+1<(!*5 $#$%..+($&:(&%%.(6)*1#$&+(03)*1#"3+( 1"*1&$$1( ;&#$1%%##+( &0#( 03)*1;#0$#8( `&#$33()+(%.$$.(>)03*1$$1(,1=%15 ;11(61(;#0*#$%.;..<(U#$.*$#(&=-#+(6)( %3%3$%31(,)+&&+( 33%&&+( '$%.;..+( $&*.(>1#*1""1("&#63+&&$&&+(01**135 -&+(#",1>##0##+<(T3+%3#(%)-&""1:(&%5 ;1#*&#$$1*#+(1$#)#$$1< Aila Alasalmi kirkolliskokousedustaja, kirkkovaltuuston ja julistustoiminnan johtokunnan jäsen

7 !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI > ;*+&7'+))7)/&77.% Kysymme seurakuntaraadilta kerran kuukaudessa mielipiteen ajankohtaisesta aiheesta. Voidaanko kirkkohäissä esittää maallisia rakkauslauluja? Vihkiminen ja avioliiton siunaaminen ovat kirkollisia toimituksia, joilla on jumalanpalvelusluonne. Kirkossa ollaan Jumalan kasvojen edessä, rukoillaan siunausta ja luetaan Raamattua.?+)(: X7")+(*''+&"&&%:()++&+(>#$101%< 4&$.();&""1(6)(*)"*3%%11< `#=&0%..(*)#;3+"&=-&%($#",3#$$11+<( ( 2)3%$&+>10#$*3+%1(6)&""1( %&,,&"%..< U3)+%)(*3%$33:(;#=&0#A#< 4&$.:()"&%(%&0;&%3""3%<X,.77.Q8.:A.$8.7S.; Maila Rättyä, kouluneuvos 5(`)#-11+<(^+()"&,1$$1(>1"6)+(*135 +#$%1( X,11""#$%1X(,3$##**#1:(,'A$( 01**13$"13"361<( `1$%13$( &#( *3#%&+5 *11+()"&($3#+*11+(#%$&$%..+$&";''$<( 2)($&:(&%%.(;#=*#,#$>1#*1*$#()+(;15 "#%%3( *#0**):( 23,1"1""&( >'=#%&%%'( >1#**1:( 1$&%%11( ),1%( 016)#%3*$&+5 $1<(`#=#%%.;#&+(%3"#$#(10;)$%11(%#"1#5 $33-&+(>'=''%%.<(41++1%%11(,#&%%#.( &0#"1#$#1(,3$##**#;1#=%)&=%)61:(6)#$5 %1(*&$*3$%&""11+(&%3*.%&&+(61(1;)#5,&$%#(*1+%%)0#&+(*1+$$1< 5(T)#;)%%1;1$%#(*#0*)$$1(*)&%%3(>'5 =''$(61($#3+13$($##;#%%.;.%(1;#)>10#+( 10*&1:(6)$$1(X,11""#$33$X()+(,)+%1( *&0%11($&(>..""#,,.#+&+(%3++&<(^+5 +&1(61($#3+13$%1(%3"&;#&+(1;#)>10#&+( '=%&#$&""&(%1#>1"&&""&8( Risto Kormilainen, lääninrovasti 5(?##>>33( *#0**)%#"1$%1( 61( ;#=*#%#5 "1+%&&$%1<(4#0**)=..%(;)#-11+(>#%..( ;1#**1>1(*)%#>#=1$$1(%1#(*13>3+9#+( >3#$%)$$1:(6)"")#+(,3$##**#"#+61(;)#( )""1( *)=%33""#$&+( ;."6.<( T.0*&.( )+( =';.( '=%&#$',,,.00'$( *1+%%)0#+:( >1>#+(61(;#=*#>10#+(;."#"".< Lauri Oikarinen, kirkkoherra 5( L11""#$%1( 61( =&+9&""#$%.(,3$##*5 *#1(&#(;)#(6'0*.$%#(&0)%%11(%)#$#$%11+<( 413+##%:(>3=%11%(01**13$"13"3%($)5 ;&"%3;1%(,'A$(*#0**)=.#=#+:()+=1+(?11,1%3$$1*#+( +$<(,11""#$#1( 01*5 *13$"13"361:( *3%&+( U13"36&+( "13"3%( `1+=1$$1(%&$%1,&+%#$$1< Laura Aronen, seurakuntalainen 5(L#*$&#:(0##>>33(*1>>1"&&$%1<(L35 $##*#+(>#%..(*3#%&+*#+()""1($);&"#1$5 %1<(M#("##1+(01631:(;11+(=';.+(,13+( 016)#$$1< Erkki Tyni, vastaava kanttori 5( L11""#$&%( 01**13$"13"3%( );1%( $#5 +.+$.( *13+##%1( 61( =#&+)61:(,3%%1( +&( $)>#;1%( >10&,,#+( ;#=*#%)#,#5 %3*$&+(6."*&#$&&+(=..63="11+<(/&+5 9&""#$%.(,3$##**#1()+(%106)""1(=';#+( >1"6)+:( 6)%&+( ;1"#*)#,1$%1( "A'%''( ;10,1$%#(6)*1#$&""&(,#&"3#+&+<( 5( 2)$*3$( ;#=*#>10#%( $1+);1%(,&#%.( X%#3**1>#>)#$#*$#X:( *3+( =1"31,,&( >#%..(*##++#(;#=*#%)#,#%3*$&+(=&+5 9&""#$&$%.( $1+),1$%1<( 41++1%%11( *3#%&+*#+(,3#$%11:(&%%.(;#=*#%)#,#5 %3*$&""1()+(63,1"1+>1";&"3$"3)++&( 61(,3$##*#+(%3"&&()""1()$1(>'=.+(%)#5,#%3*$&+(*)*)+1#$33%%1< Kiitos Yv-keräykseen osallistujille: Lähes e ylivelkaantumisen torjumiseen!=%&#$;1$%33*&0.'$( %3)%%#( %.+.( ;3)++1( #$$1( ".=&$( GK( EQQ( &30)1<(4&0.'$>..""#**A(8.:A.$3.0Q C9;=7(,#&"&$%.( '=%&#$;1$%33*&0.'$( )++#$%3#( =';#+( =11$%1;1$%1( 1#=&&$5 %1(=3)"#,1%%1< 5(4&0.'$*)=%&&+1()"#;1%(%1")35 -&""#$&$$1(1=-#+9)$$1()"&;1%(#=,#5 $&%:( 6)#""&( *&0.'$;10)#""1(,'A++&5 %..+(,1%1"1*)0*)#$#1( 1;3""1(,)+&""1( ;&"*15 )+9&",1#$&""1()+(,1=-)""#$33$($115-1(&".,.+$.(61(%1")3%&+$1(33-&""&&+( =1""#+%11+<(/1"31+(*##%%..(*1#**#1( *&0.'*$&&+()$1""#$%3+&#%1:(+##+(;15 >11&=%)#$#1:()>>#"1#%)*$#1:("1=6)#%%15 6#1(*3#+('0#%'*$#.*#+:(41#61($1+))<!=%&+.( *&0.'*$&+( %1;)#%%&&+1( )"#(1$&+%&#-&+(,33%%1,#+&+<( 5( L)+&$%#( "3)%%)5)+9&",1%( "##5 %&%..+(=)"%#%%),11+(01=1+*.'%%AA+:(,3%%1(1#+1(+.#+(&#()"&<(`&"*1)+9&"5,1(;)#($1%%31(*&+&+(%1=1+$1(*)=5-1""&<( L)+&$%#( &".,.+=1""#+%1( )+( >#&+&$%.( *##++#:( 6)*#+( '"".%%.;.( %#5 "1++&:(*3%&+("1>$&+($1#01$%3,#+&+( %1#( %'A%%A,''$( ;)#;1%( $3#$%11( &".5,.+(01#%&#"%11+< 5(`&"*1)+9&",#$$1(&".,#+&+()+( >##+11;11<(7=,#+&+(6)3%33(61%*3;1$5 %#(=.>&.,..+(%#"1++&%%11+(61(*1+%15,11+(=3)"%1(10*#>.#;.+(%)#,&&+%35 ")$%11+:(41#61(>1#+)%%11< Kohtuulliselle luotolle huutava tarve T#"1$%)*&$*3*$&+(%3)0&&+(63"*1#$3+(,3*11+( ;3)++1( HQGG( $3),1"1#$&%( )%%#;1%(G(KGQ(OQK(33%%1(>#*1;#>>#.:( '=%&&+$.(OHH:G(,#"6))+1+(&30)+(105 ;1%("1#+)#$%1('=%&&+$.('"#(JD(,#"6))5 +11(&30)1(&0#"1#$#1(*3"361<(Y)$%&%%35 6&+( >#&+"1#+)6&+(,..0.( )+( *)=)+5 +3%( ;3)-&+( HQGG( 6)*1#$&""1( ;3)$#5 +&"6.++&*$&"".:( $1,)#+( *&$*#,..5 0.#$&+(>#&+"1#+1+($33033$:(6)*1()"#( HKO(&30)1(;3)-&+(;##,&#$&"".(+&"5 6.++&*$&"".< 5( Y)$%&%%36&+( >#*1;#>>#&+( ;1"5 %1;1(,..0.($&*.("#$..+%'+&&%(1;3+5 >''++A%(*&0%);1%:(&%%.(&=-)#"%11+(61( *3$%1++3*$#"%11+(*)=%33""#$&""&($)5 $#11"#$&""&("3)%)%3*$&""&()+(C3),&$5 $1(=33%1;1(%10;&:(!=%&#$;1$%33+(*&5 0.'$6)=%161(G.>:9$3.A-7=7($1+))< ]"*),1#$&+1( '=%&#$;1$%33*&5 0.'*$&+(*)=%&&+1()"#(]91+-1<(C#&"5 ".(%3&%11+(*'".'=%&#$A6&+($..$%A5(61( "1#+10'=,#.:(6)#-&+(6.$&+#""&()>&5 %&%11+(%1")3-&+=1""#++1+(61(#%$&+.#5 $&+(%)#,&&+%3")+(=1+**#,#$&+(>&5 03$%1#%)61<(V;3+(;#&(>&0#""&(4#0*)+( ]"*),11+1>3< Ensi vuonna vanhusten asialla `3)++1( HQGO(!=%&#$;1$%33+( *)%#5,1#$&+1(*&0.'$*)=%&&+1()+(&%$#;.+( ;1+=3$%'A+( >0)6&*%#:( 6)+*1( *)=-&5 0'=,.+.( );1%( *1#**&#+( =&#*)#,5,1$$1( 1$&,1$$1( )"&;1%( '*$#+.#$&%:( &0#$%.'%'+&&%(%1#($'06.'%'+&&%(;1+5 =3*$&%< 5(V#=&()+(&0#+),1#+&+:('=%&#$5 ;1$%33*&0.'$(+)$%11(6.""&&+(+.*'5 ;.*$#('=%&#$*3++1""#$&+()+9&",1+( B( ;1+=3$%&+( '*$#+.#$''-&+:( 4&0.'$;10)#+( &%$#%..+( =&#**)5 )$1#$#1(;1+=3*$#1( 61( >'0#%..+( $115,11+( =&#-.%( &0#"1#$%&+( >1";&"36&+( >##0##+<(`1+=3$%&+(;&0%1#$%3*#=&+5 *#"A#*$#(*)3"3%&%11+(1*%##;#$#1(;1+5 =3*$#1:( 6)%*1( =1"31;1%( 61*11( 10*&5 $.(4#0**)>1";&"36&+(4&=#%%.,#$*&$5 *3$(T''+&".+(61($&301*3+%#&+(-#15 *)+#1%'A+( *1+$$1<( 41+$1#+;."#$&+( -#1*)+#1+( &$#,&0**#*)=%&&+1( )+( 41,W)-l1< Vapaaehtoiset iloitsivat Yv-keräyksen onnistumisesta kiitosjuhlassa. Heimo Haverinen

8 @ !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI Kari Hämäläinen on hoitanut kymmenen vuotta selkäsairasta vaimoaan. "Toivoisin virastoissa ihmisten kohtaamiseen enemmän lämpöä ja ymmärrystä." Matti Karvonen on toiminut omaishoitajana jo kolme vuotta. "Tilanteemme on melko hyvä, koska Laina pystyy osallistumaan yhteisiin askareisiin ja keskustelemaan." "Omaishoitaja tarvitsee tukea" Omaishoitajien virkistyspäivää vietettiin toukokuussa Joutenlammella. Matti Karvonen ja Kari Hämäläinen pohtivat omaishoitajuutta omilla tahoillaan. 5(k''$#$%.(*3+%)1('"".>#-&%..+(*.;&5 "&,."".:(,3%%1( &$#,&0*#*$#( =##=%.5,#+&+()+(6..+'%:(),1#$=)#%161(N.0Q 0:$8.C?97=7(*&0%))(=)#-&%%1;1+$1:( F.:7.$8=2>>.:;=7(+'A*.'%%.&$$.( ;#&0&$$.< "#$#,,1+(>1"6)+('=-&$$.F(*.',..+( *13>1$$1:($##;)1,11+(61("1#%%1,11+( 0331+(>A'%..+:(U1#+1(61(L1%%#($15 +);1%< U1#+1+( $1#01$%3,#$&$%1(,3#$5 %#$1#013%&&+( )+( *3"3+3%( '"#( *)",&( ;3)%%1:(6)+*1(6."*&&+(L1%%#()+(%)#5,#+3%(*)*)>.#;.#$&+.(),1#$=)#% <(L3#$%#$1#013-&+($&3013*$&+1( U1#+11(&#(;)#(*)$*11+(6.%%..('*$#+<( 5(U1#+1(3+)=%11(%3%%36&+(#=,#$5 %&+(*1$;)61(61(>&"*..($330#1(#=,#$5 6)3**)61<(L)+#(1$#1()+(6..+'%:(*35 %&+(,3#$%#'=-#$%'*$&+(;&0%1#$%3*#5 0'=,.:(*)$*1(#=,#$%&+(*)=%11,#5 +&+()+(+##+(;1#*&11:(L1%%#(*&0%))< ^,1#$=)#%16#""&(*33"33("1#+(,35 *11+( *)",&( ;1>11>.#;..( *33*135 -&$$1:(,3%%1(L1%#+()+(;1#*&1(6.05 6&$%..(+##%.< 5(U1#+1()"#(*&001+(*1*$#(>.#;..( =)#%)"1#%)*$&$$1:(,3%%1(=.+(*)*#($&+( 1=-#$%1;1*$#<(/)#%16#1()"#(;.=.+:(&#5 *.( =&#"".( )""3%( 1#*11( 61(,1=-)""#5 $33%%1(*&$*3$%&"3#""&<(`#&01$(',>.5 0#$%A(,'A$(>&")%%#<(!A"".(U1#+1(*3"5 *#(*.'%.;#"".(1=-#$%3+&&+1< /&+*#0&#*.+.( %)#,##( ;1>11&=5 %)#$%&+(*1;&0#%)#,#+%1:(6)+*1(*13%5 %1(U1#+1""&()+(6.06&$%'+'%(3"*)#"35 *1;&0#(*&001+(;##*)$$1< L1%%#( )+( *##%)""#+&+( $##%.:( &%%.( =.+(>'$%''(&".,..+(U1#+1+(*1+$$1(,&"*)(+)0,11"#1(&".,..(,33%1,#1( 016)#%3*$#1("3*33+()%%1,1%%1< 5( U1#+1( >'$%''( )$1""#$%3,11+( '=%&#$##+(1$*10&#$##+(61(*&$*3$%&"&5,11+<(T#"1+%&&,,&()+($##$(,&"*)( =';.<(L'A$(=33,)0#("3)(61*$1,#$%1( '=%&#$&&+(10*&&+:(L1%%#("#$..< 5(`&0%1#$%3*#()+(&0#%%.#+(%.0*&..<( ^,1#$=)#%16#&+(;#0*#$%'$>.#;.(*1%5 *1#$&&( >.#;.+( +)0,11"#+( 03%##+#+( $&*.( "3)( '=%&&+*33"3;33%%1(,3#5 -&+(),1#$=)#%16#&+(*1+$$1<( "Päivä kerrallaan" 8.C:$ R626/6:7=7( )+( %)#,#+3%( ),1#$=)#%161+1(1""&(;3)-&+:(,3%%1( 6)( *',,&+&+( ;3)%%1( 13%%1+3%( $&"5 *.$1#01$%1(;1#,)11+< 5( `1#,)+#( )+( >'A0.%3)"#>)%#5 "1$:(6)*1(6)3%33($'A,..+(;)#,1*5 *1#%1(*#>3"..**&#%.<(U..**&&%(>3)5 "&$%11+(1#=&3%%1;1%(=.+&""&(,3#$%15,1%%),33%%1(61(;.$','$%.< M>.)++#$%3+&&+("&#**13*$&+(6.5 "&&+(;1#,)()+(%10;#++3%($..++A""#5 $&$%#( =&+*#"A*)=%1#$&+( 1;3$%161+( =)#%)1<(`)#,1**1#$##+(*#>3#=#+(&#( )"&(+.*A>##0#$$.(=&">)%3$%1:(*)$*1( 33%%1("&#**13$%1(&#(;)#-1(%&=-.(=1"5 ;11+%3,#$0#$*#+(;3)*$#< 5( ^"&+( $1+)+3%( ;1#,)""&:( &%%.( 13%1+(+##+(>1"6)+(*3#+(>'$%'+:(,3%5 %1(*#;3#""&(&+(,1=-1(,#%..+< /.,.".#+&+(*0#%#$)#(;#01$%)6&+( ;."#$%.( X>1>&0#$)%11X:( X%3*#;##-1*5 *)1X(61(XW'0)*01%#1+(01%%1#%1X< 5( T3*#;##-1**)( )+(,1=-)%)+<( 2)$(1+)+(),1#$=)#%161+(%3*&1:(,&5 +&%.+(>3)"&$%1+#()$1+(&".**&&$%.+#( 61(1$3,#$%3&$%1+#<( 5(h'0)*01%#1+(01%%1#$$1(>#%..(#%5 $&(%3+%&1(),1%()#*&3%&+$1<(Y##$%.(&#( +&3;)%1(%10>&&*$#($&"*&.$%#<(T)#;)#5 $#+(;#01$%)#$$1(,'A$(#=,#$%&+(*)=5 %11,#$&&+(&+&,,.+(".,>A.(61(',5,.00'$%.< 410#(/.,.".#+&+(61(=.+&+(;1#5,)+$1(>'0*#;.%($.#"'%%.,..+(106&$5 $11+(%)#;)+(+.*A*3",1+<(7")1(%3)5 ;1%(41611+#$$1(1$3;1%("1>$&%(61("1$5 %&+"1>$&%<( 5( V61%3*$&+1+#( )+:( &%%.( >.#;.( *&001""11+(61(=3),#$&$%1(&#(,30&=5 -#%1< `#0*#$%'$>.#;..+(410#()$1""#$%3#( &+$#,,.#$%.(*&0%11:(;1#,)+$1(&=5 -)%3*$&$%1< 5(`1#**1(%#&-.+:(&%%.(*1#**#()+( *)%)+1( *3++)$$1:( +##+( $##%.( =3)"#5,1%%1(),1#$=)#%161+(=3)"#()+(1#+1( ".$+.F(,#%&+(;1#,)(61*$11(61()+*)( *1#**#(=';#+< Antti Niskanen irroitti Linnantauksen urkujen pillit. Hannu Junttila on työskennellyt urkurakentajana yli 30 vuotta. Linnantauksen urut puhdistettiin ja viritettiin Linnantauksen kirkon urut saivat uuden soinnin, kun uruille suoritettiin täyspuhdistus, viritys ja uudelleen äänitys. ]0*36&+(GGQH(>#""#.("1$*&%%##+("1%%#5 1""&(61(+&(>''=#%%##+<(C&+(6."*&&+(>#"5 "#%(*##++#%&%%##+(%1*1#$#+(>1#*)#""&&+( 61(;#0#%&%%##+($&*.(*)+&#$%)1($..-&%5 %##+<(]0*36&+(%0&,)")1(&"#(..+#&N&*5 %#.(&#($11%3(;#&".(%)#,#,11+:(;11+( ;#1+($&";#%%&"'.(61%*&%11+(,'A=&,5,#+< V"1""1( '"#( OQ( ;3)%%1( %'A$*&+5 +&""'%( C)%*1,)+( ]0*301*&+%16#&+( R.77-$1-700:/.(*&0%)):(&%%.('"&&+5 $.(303%(>3=-#$%&%11+(GQBGE(;3)-&+( ;."&#+<(U#++1+%13*$&+(30*36&+(>3=5 -#$%1,#$&""&()"#($)>#;1(1#*1:(*)$*1( 303%();1%()""&&%(*.'%A$$.('"#(GK(;3)%5 %1< %1:($330#,,1%(+##$%.(>1#+1;1%(+)#+( HQ(*#")1:(23+%%#"1($&";&+%..< 5( U#++1+%13*$&+( *#0*)+( 303%( );1%(HQ(..+#*&0%1#$&+1(*&$*#*)*)#5 $&%<(41#**&#+($330#,,1%(303%(C3)5,&$$1();1%(+)#+(SQ(..+#*&0%1#$&%< ]0*301*&+%16#&+( '0#%'*$#.( )+( C3),&$$1(*)",&:(C)%*1,)+("#$.*5 $#(30*361(01*&++&%11+(M$>))$$1(61( T&0;1*)$*&""1<( L#%&+( #%$&( ".=-#%( =10;#+1#$&""&(1"1""&_ 5( ]0*301*&+%1,#$%1( )+( %&=%'( ;3)-&$%1(GDIJ(".=%#&+(C)%*1,)$$1<( U3*#)1#*1+1( $1#+( =106)#%%&"3>1#*5 *1+(30*301*&+%16#"%1<(C#"".(%#&"".()"5 "11+('=.< C330#,>1+1(>0)6&*%#+1(/1++3( 23+%%#"1(+#,&..(2';.$*'".+(T13"35,.&+(*#0*)+(30*36&+(0&$%130)#++#+<( GDOQ5"3;3""1( %&=%'#=#+( 30*3#=#+( ;1#=-&%%##+(*1#**#("##**3;1%()$1%(&+5 "#(;3)%%1<( L#$%.( C3),&+( 303#$%1( ".=%&&(,#&"&$%.$#(>101$(..+#_ 5(`1+=)6&+(30*36&+(..+#()+(1#+1( ;1#*3%%1;1<( C1+)#$#+:( &%%.( =#&+)#+(..+#()+(T13"3,.&+(61(433$1+*)$5 *&+($&301*3++1+(303#$$1:(&".,.+5 $.(1#*1+1('"#($1%1(30*31(;1",#$%15 +3%(/1++3(23+%%#"1(*&0%))< M+%.( 61*$11*)( 30*301*&+%161( *33++&""1(30*3,3$##**#1(;#&".(;15 >115161""11+_ 5(4'"".(30*3,3$##**#(*##++)$5 %11(1#+1:(,3%%1($&+(*33+%&"&,#+&+( 6..(;.=&,,.""&(;1>115161""1:(/1+5 +3(23+%%#"1(+1301=%11<

9 !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI A Ritva Huusko: "Lapset ovat aina tervetulleita minun luokseni" Ritva Huuskolla riittää syytä hymyyn. Äitienpäivänä hänet palkittiin Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalilla. XL#%.>.(0)3;1( /33$*)""&( *33"33X:( %1$1;1""1+( >0&$#-&+%%#(,.-/:$ \::Q 7:;0J$*'$'#(&+$#,,.#$&+.(*.%%&"'5 ;3)0)$$1()""&&"%1(/33$*)"%1<(X4##5 %)$:(*1#**&1(=';..X:(T:0?.$R--;Q B9(;1$%1$#< 5( T#"1#$33$( )"#( *1#*&+( *1#**#5 11+(&0#+),1#$&$%#(6.06&$%&%%'<(L&#5 %.(.#%&6.(*)=-&"%##+(*3++#)#%%1;1$%#( 61(*)=%&"#11$%#:(?#%;1(/33$*)(*&05 %))($';..(*##%)""#$33%%1(..+&$$..+< f#%#&+>.#;.*3++#1,&0**&6.(,'a++&%..+(;3)$#%%1#+(%3++3$%3*5 $&+1(.#-&#""&(=&#-.+(%'A$%..+(*1$5 ;1%%161+1<(T.+.(;3)++1(>1"*#%%361(.#%&6.()"#(OO< N.Q C:.$ ^-_=7:7.QT:O5.C<;97( *##+5 +#%%#(,#%1"#%(.#%#&+(0#+%11+<(/.+($15 +)#:(&%%.(*'$&&$$.()+(*3++#1%&=%.5 ;.(=.+&""&:($&*.()++#%%&"#(61(%)#;)%%#( =';..(61%*)1:(?#%;1(/33$*)(*&0%11( $..%'%1")+(%3++&",#1< L11%1")+(&,.+%.+.(61(>&0=&&+(.#%#+.(#*.+$.(%)#,#+3%(?#%;1(/33$5 *)( )+( '=.( #")#$&$%#( '"".%%.+'%( $115,1$%11+(%3++3$%3*$&$%1<(L33+(,35 1$$1( *'".%)#,#++1+( *&=#%%.,#$&+( "#$.*$#(=.+()+(&=%#+'%(;&%..("1$%&+( K/5*&0=)1(61()""1(,3*1+1(%&*&,.$5 $.($&*.(;&%&011+#5(&%%.(")%%1*#0611< `1>115161""11+(?#%;1( /33$*)( +&3"))(f#%#(T&0&$1(5>##0#+(>&#%%)61( 61("&#>))(6.06&$%A6&+(,''6.#$##+<(( 5( 40#$%#""#$&%( 10;)%( );1%( )""&&%(,#+3""&(1#+1(=';#+(%.0*&.%<(C %1#$#+($&3011+(,#&=&+#(*1+$$1(*#05 *)+,&+)61(6)*)(%&"&;#$#)$%1(%1#(015 -#)$%1<(U#$.*$#()"&+($&301*3+%1$#$15 0#$$1(,3*1+1<(^"&+()""3%(1#*1#$&,5,#+(,'A$(`3)"#6)&+($&301*3++1+( *#0**);1"%33$%)+( 6.$&+&+.( 61( -#15 *)+#1%)#,#*3++1+( >3=&&+6)=% ( "1$#;#%0##+#$$.( )+( 03+$11$%#( *3;#1(?#%;1+( "1$%&+"1>5 $#$%1(61("1$%&+"1$%&+"1>$#$%1<(U1>$#5 01*1$(/33$*)(=)#%11(10*#$#+(%'%%.5 0&+$.("1>$#1(=&#-.+(*)3"3>.#;.+$.( 6."*&&+<( 5(U1>$&%();1%(1#+1(%&0;&%3""&#%1(,#+3+("3)*$&+#:(?#%;1(/33$*)(='5,'#"&&< Ritva Huusko palkittiin äitienpäivänä Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalilla. Partioihanteena on rakastaa luontoa Teea Keränen kertoo, miten hän aloitti partiotoiminnan, ja mitä harrastus on hänelle antanut. Niina Hautala Järvi-Suomen partiolaisten Suunta12-piirileiri lähestyy Hannu Keränen 43%&+(,)+#$$1(,3#$$1*#+( =1001$5 %3*$#$$1:(,'A$( >10%#)$$1(,3)-)$5 %33(=1001$%3*$&&+($#%)3%3+&#%1(>&05 =&#%.<(Y##+(*.;#(,'A$(),1$$1(>&05 =&&$$.+#(61(#++)$%3#+(>10%#)%)#,#+5 +1$%1(6)(>#**3%'%%A+.($&301%&+(*)"5,&+(;&"6&+#(61"1+6."6#$$.<( 4)*)( >&0=&&+( >10%#)#+%#( )+(,'A$( >#%.+'%(,#+31( %##;##$%#( >105 %#)%)#,#++1$$1<( 43+( +11>30#>&05 =&&%(".=%#;.+(]**)=1""11+("1$*&%5 %&"&,11+(%1#(T&+&0#NN1""&(130#+*)5 "),1""&:(,&#-.+(>&0=&&+(1#*1(*3"3#( 3$&#+(>10%#)%1>1=%3,#&+($33++#%%&5 "3$$1<(L)+&%(*#$1%:("&#0#%(61()+($11%3( %161*)3"3%3$%1( 61( =';#.(,1=-)""#5 $33*$#1(=1+**#1(*)*&,3*$#1(%)#,#1( >#&+&+(6)3*)+(6)=%161+1(6)(+3)0&+1<( ^"#+(#++)**11+1(;3)-&+(1"1#*.#$&5 +.(*##++)$%3+3%(".=%&,..+(;10%#)+5 6)=%161*30$$#""&(;.=.+(;1+=&,>#&+( *1;&0#&+#(*1+$$1(61($1#+("3;1+()$1"5 "#$%31<( 4)3"3%3$( 6.06&$%&%%##+( 41#+33+( >##0#"&#0#+('=%&'-&$$.(*&$."".(HQQO( 61($'*$'"".(1")#%#,,&(;10%#)+(>#-)+( '$%.;.+#(*1+$$1<(C##%.(".=%#&+()"&+( *10%3%%1+3%(%1#%)61+#(6)=%161+1(%)#5,#,#$&$$1(&-&%&+(;11%#;1,>##+(%&=5 %.;##+<(C1,1""1(*)3"3%%13-3#+("#$..( B(&+$#+(;10%#)+6)=%16161%*)*30$$#""1( 61(&-&""&&+($3-&+>&+%36&+()=611,#5 $&&+(*&$*#%%'+&&"".("13,1+6)=%1615 Partio on hyvä paikka ottaa ensiaskeleita matkalla ympäristötietoiseksi kansalaiseksi. *30$$#""1<( 2)$*3$( %3"#( *.'%'.(,3)+#%%15 61*30$$#:( *3+( '=-&""&( $'*$'""&( &#( #.+( >3)"&$%1( $1%%3+3%(,33%1( $)>#5 ;11(*)3"3%3$%1<(L&"*&#+>.(>10%#)35 01+(*)=)*)=-1*$#(;)#($1+)1(*131+( )-)%&%3+(>10%#)6)=%161*)3"3%3*$&+<( C&#%$&,.+%)#$%1(;3)-&+(#*..()-)%%#( >1"6)+:($#"".(&++&+(>10%#)%.'$#5#*.#5 $''-&+($11;3%%#(%3)+(#.+(61(>65*30$5 $#+(*.',#$&+(,'A%.<( 4)3"3%%13%3,#+&+( &#( )"&( ;#&".( >..%%'+'%:( ;11+( )-)%1+( $&3011;1+( #*.0161+(%.'%%',#$%.(61(>..$'.(4)"5,#1>#"15[#"j&""(B*30$$#""&<( Itselleni on jäänyt voimakkaimmin mieleen ),1+("#>>3*3++1+(6)*1;3)%#$&%(*&5 $."&#0#%(='%%'$#+&&+:(*11%)$1%&#+&&+( 61( 6.0;&+( >)=611+(;16)++&#+&( =)35 $3#+&&+<(4&$.(&#(%3""3%(#",1+(*&$.5 "&#0#.(&#*.("&#0&#"%.(=1"3++3%(".=%&.( *)%##+<(L'A$(),1+(;10%#)+(0&%*&%( 61(+3)%#)""1(;#&%&%'%(#""1%(61(>#%*..5 *#+(>#-&,,.%(*&$*3$%&"3%('$%.;#&+( *1+$$1( );1%( +3)033$;3)$#&+( >105 =1#%1(*)*&,3*$#1<( Yksi partioihanteista on 01*1$%11( "3)+%)1( 61( $3)6&""1( ',5 >.0#$%A.<(Y'*'#$#+(%.,.(*)0)$%33(,#&"&$%.+#( &+%#$%.( &+&,,.+( 61( #=1++&%%1(>#%.#$#(>#%..('"".(61($&+( $1+),11(%3)-1(6)(=&%#(>#&+#,>#&+( >10%#)"1#$%&+(%#&%)#$33%&&+<( T)#$#+(*3#%&+*#+()+(61(>10%#)( )+(=';.(>1#**1()%%11(&+$#1$*&"&#5 %1(,1%*1""1( ',>.0#$%A%#&%)#$&*5 $#(*1+$1"1#$&*$#(61()>>#1:(&%%.(>#&5 +#"".(%&)#""1*#+()+(,&0*#%'$%.:(;105 $#+*#+(6)$(=)3*3%%&"&&(*1;&0#%*#+( %&*&,..+($1,)61(>#&+#.(%&*)61< Suunta12-leirin johtajana toimii Janne Costiander ja varajohtajana Sanna Juutilainen #"1#$&%("#>>3*3++1%();1%(,35 *&$.+( C33+%1GH5>##0#5 "&#0#.<(U&#0#""&()+(%3")$$1('"#(G(SQQ( >10%#)"1#$%1(1#+1*#+(+&"6.$%.(,11$5 %1<( U&#0#+( $33++#%%&"3( )+( *.'++#$5 %&%%'(6)(>10#(;3)%%1($#%%&+<( #"1#$&%("#>>3*3++1%(,15 6)#%%3;1%("&#0#"".(;."#5#",1+$33+%#&+(,3*11+(+#,&+$.($11+&#$%1(1"1"&#5 0&#$%.(U3)-&51"1"&#0##+<(U3)-&(1"15 "&#0#(,3)-)$%33(*1=-&*$1$%1($1;3$5 %1(B(&0..+"1#$&$%1("&#0#+(*)%#*'".$%.<(!=-&$$.($1;3$$1()+(EQBIQ(>10%#)5 "1#$%1(61(*)*)(1"1"&#0#$$.(+.#+()""&+( +)#+(KEQ(>10%#)"1#$%1<( 5(Y.#+($330&+("&#0#+(;1",#$%&5 "3(;11%##(>#%*.6.+%&#$%.(61($33++#%&"5,1""#$%1(%'A%.(*)*)("&#0#)091+#$115 %#)""1:(%)%&11(41#+33+(?&;)+%3"#&+( "#>>3*3++1+(6)=%161(8:229$T-;.Q 7=7:(41611+#+(4)0;&+>)#*#&+(F.;;=$ 3:BB.C.:7=7$61$41611+#+(M0.+*.;#5 6A#-&+(,=>>9$1977:7=7< 5(L&(*1611+#"1#$&%(,3)-)$%1,5,&()$1+(*)*)(".=&$(H(QQQ(>10%#)"1#5 $&+( "&#0#*)*&,3*$&+(,1=-)""#$%15 ;1$%1(>)03*1$%1<( U&#0#+(;1",#$%&"3$%1(61(".>#;#&+5 +#$%.( ;1$%11;1%( >10%#)"1#$&%( 4&$*#5 C3),&$%1( 41#+33$&&+( 3")%%3;1$%1( 2.0;#5C3),&+(>10%#)>##0#$%.< 5(L&#"".()+(C1#,11+(01++1""1(1#5 ;1+(")#$%1;1%()")$3=%&&%(%)%&3%%11(6."5 "&&+('*$#(#*#,3#$%)#+&+("&#0#:(,#&%%##( U3)-&(1"1"&#0#+()=6&",1$%1(;1$%11;1( K700:Q1-;;:$3-//:$6)(&+$#(*&$.+("&#0#5 %1>1=%3,1%($#",#$$..+($##+%.&+< C33+%1GH5"&#0#""&(".=%#6A#-&+(#+5 N)(6.06&$%&%..+(%)0$%1#+1(GK<I<(*")(GS( `1+=1+(;&$#"1#%)*$&+(>##0#%)#,#$%)"5 "1<(

10 BC !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI Ylioppilas Perttu Määttä: Kirkko on eettinen ohjaaja Kajaanin lukion Perttu Määttä kirjoitti äidinkielen esseeaineen kirkosta yhteiskunnallisena vaikuttajana. Pertun äidinkielen essee on luettavissa sivun alalaidassa. 5( V#+&&$$1+#( *&$*#%'#+( &0#%'#$&$%#( =#$%)0#1""#$&&+( +.*A*3",11+( *#05 *)$%1('=%&#$*3++1""#$&+1(;1#*3%% <(4#0**)(%)#,#(&++&+($..%&"&5 ;.+.(#+$%#%33%#)+1:(,3%%1(+'*'#$#+( $##%.( )+(%3""3%(&+&,,.+*#+( &&%%#5 +&+()=61161:(3=C00-$N66006$>)=%##< V#=&( &0#%'#5 $&$%#( $#*$#:( &%%.( =.+( )+( $3)0#%%15 +3%(?11,1%%3(%3%3*$#(5*30$$#+:(61( )+(*##++)$%3+3%(,'A$(*#0**)=#$5 %)0#1$%1< 5( M30))>1+( =#$%)0#11( &#( ;)#( %3+%&1:( %3+%&,1%%1( *#0**)=#$%)0#5 11<(T.$%.($''$%.(%3+$#+(*#06)#%3*5 $&+(1#=&&+(#%$&""&+#($)>#;1*$#< 5( ^"&+( "#$.*$#( *##++)$%3+3%(?11,1%3+( %&*$%#&+( *)+%&*$%&#$%1<( 430$$#%();1%($11+&&%(,#+3%(>)=%#5,11+(,'A$( ),11( $3=-&%%1+#( 235,1"11+< Kannanotot >#%..( #%$&..+( =&+9&""#$&+.( #=,#$&+.:(,3%%&#( 1*%##;#$&+1( *#05 *)+(6.$&+&+.< 5(4#0*)""1()+(&0#%'#+&+(%&=%.;.( '=%&#$A""#$''-&+("3)61+1<(43++#)#5 %1+(,'A$(*#0*)+(>&0#+%&#%.:(,3%%1( &+()$1""#$%3($..++A""#$&$%#(*#0*)+( %)#,#+%11+< `)#$#*)( *#0**)( %&=-.( 6)%1#+( %)#$#+( +3)0&+( 1#*3#$&+( +.*A*3"5,1$%1_ 5(L#&"&$%.+#(+'*'#+&+(*#0*)+( Perttu Määttä on kiinnostunut kirkkoarkkitehtuurista. "Mielestäni Kajaanin kirkko on erityisen näyttävä." >1+)$( )+( 0##%%.;.<( 4#0**)(,33%5 5(4#0**)(;)#$#()%%11(1*%##;#$&,5,#+(*1+%11(&&%%#$#$$.(*'$','*$#$5 $.<(L)+#(>#%..(*#0*)+(%&*&,..(13%5 %1,#$%)#,#+%11(%.0*&.+.<(40#$%#""#5 +&+(1>3:(".=&%'$%'A(61(*1+$1#+;."#5 +&+(-#1*)+#1(B(+.#$%.(1$#)#$%1(*#0*5 *)(;)#$#(*&0%)1(&+&,,.+< Historia ja kirkkoarkkitehtuuri kiinnostavat *&""1(=#$%)0#11(61(,1=-)""#$&$%#(%1#5 -&=#$%)0#11($&+()=&""1< 5(^"&+(=1*&+3%(,'A$()#*&3$%#&5 %&&""#$&&+:(,3%%1(;1"#+%1+#(>1#+)%5 %33(%)-&++.*A#$&$%#(=#$%)0#11+< 5(/#$%)0#1+("#$.*$#(%1#-&=#$%)0#1( &0#()$151"3&#+&&+(*##++)$%11<(]3$5 9)%##**11(&-3$%1;1(41611+#+(*#0*5 *)( )+(,#&"&$%.+#( *#0**)10**#%&=5 %330#$&$%#( &0#%%.#+( *)0)$%11< 4&;..+(33$#('"#)>>#"1$(*#06)#%%#( *33$#(1#+&%%1(61()+(,&"*)(%''%';.#5 +&+(%3")*$&&+$1< 5(23="##+()$1""#$%33(+&"#$&+*',5,&+%.(;#&01$%1<(T)#;)%%1;1$%#(;)#,5,&(,3#$%11($1+*10#;1#+16#1(=';.$5 Perttu Määtän äidinkielen essee aiheesta kirkko yhteiskunnallisena vaikuttajana: Maallisesta vallasta arvovaltaan /1"*#( ;3)$#$1%)6&+( *#0**)( )+( ;1#5 *3%%1+3%( '=%&#$*3++1""#$##+( 1$#)#5 =#+:( %)#,#+%1%1;1%( >3)"&$%11+( );1%( )""&&%(&+&,,.+(%1#(;.=&,,.+(>)5 $#%##;#$#1<(41%)"#$&""1(*#0*)""1:(6)$%1(,33%(*0#$%#""#$&%(*#0*)%();1%(,3)%)35 %3+&&%:()+(*&$*#161"%1(1$%#()""3%($335 0#(;1#*3%3$;1"%1:(6)*1()+(1"*1+3%(015 6)#%%31( ;1$%1( 3$*)++)+>3=-#$%3*5 $&+( 6."*&&+<(?#$%#0&%*&%( U.=#5#%..+( 61(M30))>1+(>1*1+)#%1(61(*&0&%%#".#5 $#.(;1$%11+(6)=%#;1%(*1%)"#$&+(*#0*)+( ;1""1+*1$;33+(M30))>1$$1<(Y'*'#5 $&+( 7$01&"#+( 1"3&&""&( >&03$%&%%##+( >11;#+( $3)$%3,3*$&""1( &+$#,,.#5 $&+(0#$%#0&%*&+(6."*&&+("1%#+1"1#+&+( 2&03$1"&,#+(0#$%#0&%*&".#$*3+#+91$5 *3+%1:(6)*1(>'$'#(*10%1""1(+)#+($1%1( ;3)%%1:(&++&+(*3#+(,3$"#,#%()++#$5 %3#;1%(;1"%11,1+($&+<(2)*1#+&+(0#$%#5 0&%*#(&+$#,,.#$&$%.(;##,&#$&&+(%&=5 )"#( *&$*#161+( M30))>1+(,1=%1;#+(,#&$:( 23,1"1$%1( $&30115 ;1<(/.+&"".()"#()#*&3$(*.$*&.(*&#5 $10&#%1( 61( *3+#+*1#%1:( $&*.( +#,#%5 %..(=&#-.%(;1"%11+<(U#$.*$#(=.+&"".( )"#(,'A$()#*&3$(&0)%%11(=&#-.%<(4#05 *)""1()"#(,'A$(=1""3$$11+(,#%%1;#1(,11),1#$33*$#1:($)%16)3**)61($&*.( 01=1;101+%)61<(L)+#*11+(=1""#%$#61( &#(+)3$$3%(>11;#1(;1$%11+< 41%)"#$&""1( *#0*)""1( )"#(,'A$( $330&$%#(;1#*3%3$%1(%1;1""#$&+(#=,#5 $&+(&".,..+<(4#0*)+()>>#&+(,3*1#5 $&$%#(&".;.%(>1"*#%%1#$##+(*3)"&,1+( 6."*&&+:(,3%%1( $'+%#$&%( 6)3%3#;1%( =&";&%%##+(%1#($);#%%1,11+(%&*)611+( *##01$%3"&&+<(Y.#+()""&+(*3)"&,1+( )-)%3$()"#(*.06#$%&%'$%#(*&$*#161+(#=5,#$&+(&".,.+(%10*)#%3$< T)#$#+161%%&"#6)#%1( &#( $3;1#%5 %3(*#0*)+(>##0#$$.(=&">)$%#:(61(*&$5 *#161+("#&+&&($303""#$&+(*#0*)+(%&5 *&,.(;..0''$()"#(L1""&3$(L1"&b5 i103,#+(b(y)#%1;1$101+(b(63"*1#$&5,#+&+<(4',,&+#.(%3=1+$#1($''%%a5,#.:($&*.(,#&=#.(&%%.(+1#$#1:(*3)5 "#(>&0.%%A,#&+(;.#%%&#-&+(61(#",#1+5 %)6&+(>&03$%&&""1:($''%%&&+.(+)#%335 -&+(=106)#%%1,#+&+<?&+&$$1+$$#+(61(33-&+(161+(*)#%5 %1,#+&+(1"*)#;1%(*3#%&+*#+(=&#*&+5 %..(*#0*)+(;1"%11:(*3+(33-&+"1#$&%( )>#%(61(161%3*$&%(1"*)#;1%($11-1(;1"5 %11<(4#0**)('0#%%#(*'"".(%3*1=-3%%11(?11,1%3+(;1$%1#$#1()>>&61(#+*;#$#5 %#)+(1;3""1:(,3%%1(&#()++#$%3+3%(&$5 %.,..+(1"*1+3%%1("3)++)+%#&%&#-&+( ;)#%%)*3"*31<(4#061>1#+)%1#-)+(*&5 =#%%',#+&+(,1=-)""#$%#(#+*;#$#%#)5 %1( +)>&1,,1+( %#&-)+;."#%'*$&+<( U)>3"%1(>11;#*#+(6)3%3#(%3++3$%15,11+:(&%%.(,11(*#&0%..(130#+*)1:(&#( >.#+;1$%)#+<( C##%.*#+(=3)"#,1%%1:(&%%.(*1#*5 *#(*1%)"#$&+(*#0*)+(%&)%(&#;.%(%)-&"5 "1*11+()"&(=';.*$'%%.;#.:()+(,3#$5 %&%%1;1:(&%%.(*#0**)(61('=%&#+&+(3$5 *)( '=-#$%#;.%( #=,#$#.<( 43#%&+*#+( GEQQ5"3;3""1( *)#%%#(,300)*$&+( 1#5 *1:(*3+(*1%)"#$&+(*#0*)+()>>&#=#+( %''%',.%%A,''$( *.'++#$%#( 3$*)+5 >3=-#$%3*$&+<(!*$#($33+%13$:(6)*1( 3$*)+>3=-#$%3*$&+( &"#( 0&N)0,115 %#)+(%3")*$&+1($'+%'#:()"#("3%&0#"1#5 $33$<( C&( $'+%'#( $1*$1"1#$&+( >1>#+( L10%%#( U3%=&0#+( 161%3*$&+( *13%%1<( U3%=&0()"#(%''%',.%A+(*#0*)+(=105 6)#%%1,11+(1+&*13>>11+:(6)""1(>'$5 %'#()$%1,11+($'++#%(1+%&&*$#<(U3%5 =&0(=1"3$#(,'A$(*1+$1+*#&"#$&+(635,1"1+>1";&"3*$&+<(U3%&0#"1#$33-&+( *131$*1+%)#$#+($&3013$()"#(")>3"%1( *1+$1+*#&"#$&+(*#061""#$33-&+($'+%'< L'A$(,&#"".( C3),&$$1( *..+5 +'%%##+( GIQQ5"3;3""1( "3%&0#"1#$&&+( *#0**))+<(C''+.()"#:(&%%.(+.#+(*35 +#+91$(43$%11(`11$1($1#(*#0*)+(;1"5 %1;1+(),1#$33-&+(;1"%#)+(=1"%33+<( 2)*1( %1>13*$&$$1(,'A$( C3),&$$1( 1"&%%##+( 63,1"1+>1";&"3$( $110+1%1( $3),&*$#<(L#*1&"(V90#i)"1+(]3-&+( %&$%1,&+%#+(*..+%.,#+&+($3),&*5 $#:($&*.(=.+&+(,33(*#061""#$33%&+5 $1($'++'%%#;.%(")>3"%1($3),&+(*#0615 *#&"&+<(4#0*)+(>#%.,#&+(*#&0%)*)35 "3+(61(*#+*&0&#-&+(1+$#)$%1("3*3%1#5 %)(1"*)#(C3),&$$1(+)3$%1< C3),&$$1(*#0*)+(;1"%1(*10$#3%3#( GSQQ5"3;3+( >3)"#;."#+( >1#**&#""1(,&"*)#$&$%#:(*3+(%.."".(%&=%##+(*3+5 %133-#$%3$:(6)$$1(*#0**)(61(>1#*1""#5 $&,,#+($&301*3+%1(&0)%&%%##+(*3+5 +1$%1:(6)"")#+(*#0*)+(,11""#+&+(;1"5 %1(*3%#$%3#<(T.$%.(&%&&+>.#+(*#0*)+( ;1"%1(#=,#$%&+(1$#)#=#+()+(*)*)(161+( "1$*&+3%< 41%)"#+&+(*#0**)()+("3%&0#"1#$%1( %1#()0%)-)*$#$%1(*#0**)1(=3),1%%15 ;1$%#(%#3*&,>#<(C&(&#(=';.*$'(&=*.#5 $'+(*.'%%A.(%1#($&303$%&"3$3=%&#$%1( 6)#$$1( =1001$%&%11+( $&*$#.<( L3#""1( *#0*)#""1(>10#$3=-&()+(#=,#$&+(1#5 $&&*#+(*1%)"#$#""&(>1"6)+<(M=*.#$'+( *#&"")""1()+(;1#*3%3$%1(,'A$(*&=#5 %'$,1#-&+(/7`5)+9&",11+(61(;.&$5 %A+*1$;33+<(41%)"#+&+(*#0**)(*&5 =)%%11(,'A$(>11$%),11+:(,#%.:(&$#5,&0*#*$#("3%&0#"1#+&+(*#0**)(&#(%&&< 41#**#( *#0*)%( =106)#%%1;1%( 6)"5 "1#+( %1;1""1( 1;3$%3$%)#,#+%11( *&5 =#%'$,1#$$1(61(*0##$#1"3&#""1:(,#"".( )+(,&0*#%'$%.(#=,#$%&+(=';#+;)#+5 %##+(61(&"#+%1$))+<(T.$%.(&$#,&0**#5 +.(;1#**1>1(*1#;)6&+(%1#(*)3"3+(015 *&+%1,#+&+<( T.$$.( $3=%&&$$1( *#05 *)+(;1#*3%%1,#+&+('=%&#$*3++1$$1( )+(,&0*#%'*$&""#$%.< `)#-11+(,'A$($1+)1:(&%%.(*#0*5 *)(;1#*3%%11('=%&#$*3++1$$1(*)*)( 161+:($#"".(,)+&%("1#%(>)=613%3;1%($##5 =&+:(,#%.(*#0**)(161%%&"#()#*&1$%1(61( ;..0.$%.<(4#0*)+(*13%%1(*0#$%#""#+&+( &%##**1()+(".$+.(,&#-.+(6)*1>.#;.#5 $#$$.(%)#,#$$1,,&:(*3%&+(*.$*'$$.( X.".(;101$%1X<(?11,1%3+(*13%%1($&( )+(%3""3%()$1*$#("1#+$..-.+%A.,,&:( 61(#=,#$&%();1%(1#*)6&+(*3"3&$$1()>5 >#+&&%:(&%%.(;101$%1,#+&+()+(;..0#+<( Y.#+( )""&+( ;)#( $1+)1:( &%%.( ;1#**1( *#0**)(&#()"&(,11""#+&+(6)=%161:($&( )+(,3)*1++3%(,)011"#1,,&(*13%5 %1(1#*)6&+(61(;1#*3%%1+3%(+.#+($335 0&$%#('=%&#$*3++1+(=';..+(,1""##+<

11 !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI BB Paitoon Meetee Yhteiskuva valmistuneista teologeista. Edessä keskellä ensimmäinen Teologisesta Koulutuskeskuksestamme valmistunut Aka-vuoristolaiskansaan kuuluva nainen, Laddawan Ackher, joka vuonna 2008 vieraili puolisonsa kanssa myös Kajaanissa kiittämässä opiskelutuestaan. Lähetystyöntekijä Lilja Kinnunen-Riipinen: Koulutus on naisen turva Thaimaassa Lähetystyöntekijä Lilja Kinnunen-Riipinen vieraili Kajaanissa kertomassa Thaimaan kuulumisia. T=1#,11+( U3%&0#"1#$&+( *#0*)+( %&)")9#$&$$1( *)3"3%3$*&$*3*$&$5 $1( PU3%=&01+( 7+$%#%3%&( )N( T=&)")5 9#i1"( M-3i1%#)+( B( $#%%&,,#+( U3%5 =&0( $&,#+10'( #+( T=1#"1+-R()+(;##5 $#( *)3"3%3$"#+611F( G5;3)%#+&+( *#05 *)+(>&03$%3%*#+%):(K5;3)%#+&+(Z#>5 "),1()N(%=&")9'(5%3%*#+%):(E5;3)%#5 +&+( h1i=&")0( )N( %=&)")9'( 5%3%*#+5 %)($&*.(J5;3)%#+&+(L1$%&0()N(-#;#5 +#%'(5%3%*#+%)< ]3$#,>1+1(33%33%&+1()+(;3)+5 +1( HQGH( *.'++#$%'+'%( 3A0&*:'-A+ :0*:23*'*(P-#$i#>"&$=#>(%1#+#+9R:(6)5 =)+()+(6)(&+$#,,.#$&+.(;3)++1(#"5,)#%%13%3+3%(03+$11%(HEQ()>#$*&"#5 611(T=1#,11+(;3)0#$%)"1#$*1+$)6&+( *&$*33-&$$1< ^,11(%'A%.+#(*)3"3%3$*&$*3*5 $&+(-&*11+#+1( 61( 6)=%161+1()+("1#5 %)*$&+(=1""#++)""#+&+(61(%1")3-&""#5 +&+(6)=%1,#+&+:(=&+*#"A$%A+(61(;#&5 01#"&;#&+( "3&++)#%$#6)#-&+( =1+**#5,#+&+:( *1+$1#+;."#$%&+( >10%+&0#5 $3=%&#-&+(=)#%1,#+&+($&*.($%#>&+5 -#11%%#$)>#,3*$#$%1( ;1$%11,#+&+<( T#&-&*3++1$$1,,&(&#(+.&%()"&('=5 %..+()>#$*&"#611:(6)*1(>'$%'#$#(,1*5 $1,11+(*)3"3%3*$&+$1(#%$&<(^>#$*&5 "3$%#>&+-#%(>'0#,,&($11,11+('=5 %&#$%'A*#0**)#"%1,,&(61('*$#%%.#$#"5 %.("1=6)#%%16#"%1< Thaimaan ev.lut. kirkko )+( OE5;3)%#1$( B( $##$( ;#&".( +3)5 0#(;.=&,,#$%A*#0**)(T=1#,11$$1<( X4#0**),,&( )+( *A'=#&+( *#0**)X( %1>11(>##$>1,,&(3$&#+($1+)1<(4#0*5 *)(%)#,##($"3,,&#$$1(13%%1&+(>&05 =&#%.( =33,&#%%&+( 61( 1"*)=)"#+( >35 0#$%3*$&$$1<( 4#0*)""1( )+( *'$&#$#"".( 1"3&#""1(,'A$( ),#1( $&301*3+%#1:( >.#;.*)%&61(61(;#3"3*)3"3< 4#0**)( %&*&&( -#1*)+#1%'A5 %.(,,<(V0,)+*)-#$$1:(6)$$1(13%&5 %11+(&#5%)#;)%3+(01$*13-&+(*)*&+&#5 %1(+1#$#1:(6)#-&+(1;3""1:(*)3"3%&%11+( 33%&&+(1,,1%%##+(61($##%.($11%1;1+( 1+$#)+( =1+**#,#$&&+<( 4#0*)""1,5,&( )+( *1061%1")3$%3*&1( 61( *3,#5 >33>"1+%11$&61:( 6)#-&+(,'A%.( %3&5 %11+(1,,1%#""#$%1(*)3"3%3$%1< Z#1*)+#1+(;10)#""1(%3&%11+(,)5 +#$1%1>.#$%.( *3,,#"1>$#0'=,..( >..$&,..+( )$1""#$&*$#( >&03$*)35 "3$%1( $&*.( 61%*1,111+( 1#;1+( 1,5,1%%#*)3"33+(1$%#<(L'A$(.#-#+,1#5 -)+(*)0;#*&>1";&"3(*#0*)""1()+(*A'5 =#.($"3,,#+(.#%&6.(13%%1,1$$1< 4&$*&#$&+.( )$1+1( *#0*)+( %)#5,#+%11( )+( *)3"3%3$:( 6)+*1(,'A%.( *#0*)""&()+(OE(;3)-&+(1#*1+1(*1$5 ;1+3%(*)3"3%&%%3(=&+*#"A$%A<(U3%=&0( C&,#+110#(*)3"3%%11(*1#**#(*#0*)+( %'A+%&*#6.%:(+##+(;1>11&=%)#$&%(*3#+( 1,,1%%#"1#$&%*#+:(>'=.*)3"3+()>&%5 %16#$%1(>1>#*$#(1$%#< 21(*#0**),,&(%.0*&#+(%'A,3)%)( )+(01**13$:(6)%1(=106)#%&""11+(63,15 "1+>1";&"3*$#$$1( ;##*)#%%1#+( 61( 035 *)3$0&%0##%&#$$.( *33*13$#%%1#+<( 2)$(,&#"".(&#()"&(40#$%3*$&+(&$#*3;11(,#&"#$$.,,&(B()+(%'A,,&(;1#+($15 +1=&"#+..<(T'A,,&(T=1#,11+(*#05 *)$$1()+(01**13-&+(&;1+*&"#3,#+( %&*&,#$%.(%)-&*$#(6)*1(>.#;.8 Buddhalaisuus ja kristinusko &".;.%('"&#$&$%#()%%1&+(013=1+),1#$5 %1(0#++1**1#$&")1(T=1#,11$$1<(L)5 "&,,1%(3$*)++)%(10;)$%1;1%(013=11( 61(%)#$%&+(*3++#)#%3$%1<(V+%&&*$#1+5 %1,#$%1(&#(W3--=1"1#$33-&$$1()"&(B( ;11+( $&+( %#"1""1( )+( $#&%)*'*':( 6)%1( ;&+'%&%..+( +##+( *131+( *3++&$( $&( *1%*&11( 61(,33%%33( #*3#$&*$#( ;#5 =1*$#<(C##=&+(&#;.%(1+%&&*$#1+%1,#5 +&+(&#*.(1+%&&*$#$11,#+&+(*33"3< Vuonna 2011 kolme kuukautta kestäneet tulvat 01$#%%#;1%( %=1#,11"1#$%1( '=%&#$*3+5 %11(01+*1$%#<(4)3"3%(61('"#)>#$%)%()"#5 ;1%($3"6&%%3#+1<(U&+%)*&+%%.(61(;1+5 =1(>..*13>3+*#(01>13%3#;1%(;&-&+( 1""1<( 21>1+#"1#$%&+( 13%)%&)""#$33$( *.0$#(,#"610-#%1>>#)#%1(61(+)#+(SQQ( #=,#$%.(,&+&%%#( =&+*&+$.<( 4#0*)%( "1#+&=%#;1%(;&%%.(61(+&:(6)%*1($.#"'#5 ;.%( B( *3%&+(,&#-.+( *#0**),,&( B(,33%%3#;1%(X1;3$%3$%&=%1#*$#X:(6)#$5 $1(*))%%##+(&+$#1>3>1*&%%&61(%3=1+5 $#""&(=.-.+1"1#$#""&<(2)*3(*&*$#(;1"5,#$%11( >#&+;&+&#%.:( 6)#-&+( *13>>1( *.;#(*33,1+1<(Y##-&+(1;3""1(#=,#5 $&%(>..$#;.%("##**3,11+(*)-&#$%11+< Thaimaa on naiskaupan 61(,'A$( %'A>&0.#$&+( #=,#$*13>1+( $330#,>#1( X=';.*$'%%'.X(61($#%.()+(%106)""1(63"5 *#$&$%#(+##+(T=1#,11+(>..*13>3+5 9#$$1( *3#+( $330#,,#$$1( "),1*)=5 %&#$$1*#+<( Y1#$*13>1+( 3=0&61( 13%&%11+:(,#*."#( =&( =1*&;1%( 1>31( *#0*)"%1<( M#(%)#;)%%36&+(01$*13*$#&+(*)=-1"5 "1(*#0**),,&(>&03$%1,1(XV0,)+5 *)%#X()+(T=1#,11+(;1"%#)+*#+(*)05 *&1""&(10;)$%1,1(&+$#*)%#:(6)$$1(.#5 %&6.(13%&%11+("A'%.,..+(33$#(%'A(61( *1$;1%%1,11+("1>$&+$1< M++1"%1&=*.#$&;..( 13%%1,#$5 %'A%.( )>&%&%11+(,'A$( )>>#"1#%)*5 $&$$1,,&( )$1+1( *#0*)+( 1,,1%%#5 %3%*#+%))+(;11-#%%1;#1()>#+%)61< Kajaanin seurakunta tukee stipendillä teologian opiskelija Narongchai Mayerin opintoja Thaimaassa. Nuorukaisen äiti lähetti lähetystyöntekijä Lilja Kinnusen-Riipisen mukana Kajaanin seurakunnalle ja kirkkoherra Lauri Oikariselle kiitoksena raamattulaukun. Raamattulaukku valmistetaan itse kasvatetusta puuvillasta. Puuvillasta tehdään lankaa, joka värjätään luonnonväreillä. Raamattulaukkua Thaimaassa käyttävät yleensä vain miehet ja pojat. Y1#$*13>>11(61(%'A>&0.#$%.((#=5,#$*13>>11(;1$%3$%1;11(%'A%.(+##+( #*..+(%3&%11+(%1")3-&""#$&$%#(B(&0#5 %)%&+(`#&%+1,#$$1< Koulutus on paras turva +1#$&+(&".,.$$.<(21($##+.(*#0**),5,&(%&*&&(1#+3%"11%3#$%1(61( #$%)"1#$*1+$)6&+( +3)0&%( );1%( $115 +&&%( &+&+&;.$$.(,..0#+( *)3"3%3$5 >1#**)61( *#0**),,&(*)3"3%3$*&$5 *3*$&$$1( B( +##+( +1#$&%( *3#+(,#&5 =&%*#+<(T.,.+(;3)-&+(,11"#$*33+( ;1",#$%361#$63="1$$1,,&($1#(>..$5 %A%)-#$%3*$&+(&+$#,,.#+&+(V*=15 =&#,))+( *33"3;1( +1#+&+( 61(,)+5 %1( +3)0&,>11()+( 61%*1,1$$1()>#+5 %)611+<(

12 B! !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI Kesäjuhlat kokoavat suomalaista veisaamaan ja sanan äärelle 4&$.*33+( &+$#,,.#$&%( *#0*)""#$&%( *&$.%1>1=%3,1%( );1%( N=<:./65=Q 04;>6:?60( k)0$$1$$1( 61( P./0.B-7Q 7.//:;=0$ F65=04;A-5/.0( /1,#+1$5 $1<( L)"&,,1%( >#-&%..+( S<BGQ<( *&5 $.*33%1<( L&-#1".=&%'$>.#;#&+( %&&5,1+1()+(T1#;11+(*)$*&%3$<(2.06&$5 %.6.+.();1%(?1-#)".=&%'$6.06&$%A(C15 +1+$11%%161%:(k)0$$1+($&301*3+%1(61( T1,,&"1+(0);1$%#*3+%1< C3),&+(U.=&%'$$&301+(61(/15,#+1+( $&301*3++1+( 6.06&$%.,#5 &+( `1"%1*3++1""#$%&+( U.=&%'$63=5 0."".(*3#+(/1,#+1+(*13>3+*#X<(U.5 =&%'$63="#""1(,3$##**#(61(63,1"1+5 >1";&"3*$&%(%3);1%(".=&%'*$&+('$%.5 ;#.('=%&&+< U.=&%'$'=-#$%'$( 4'";.6.+( 61( 7,1%01+( $&301*3++1+( 6.06&$%.,.%( F65=04B;=7$B=;6>6:?60$!=%.(>&05 =&%%.();1%(GE<BGJ<(*&$.*33%1(7,1%5 01""1<(^=6&",1$$1()+(011,1%%3)>&5 %3$%1:(*&$*3$%&"3%#"1#$33*$#1(61(".5 =&%'$%'A=A+("##%%';#.(*)=%11,#$#1<( C3++3+%1#+( 63="1,&$$3+( %)#,#%5 %11( L#**&"#+( =##>>1*3++1+( >##$5 >1(,=>>9$ R6BB:7=7:( 61(,&$$3$5 $1($#3+1%11+(33-&%(".=&%'$%'A+%&*#5 6.%<(C;&+$*1(U3%=&0$*1(M;1+9&"#NA5 0&+#+9&+(#(k#+"1+-(6.06&$%..( >''$$.(N:;;:97;"=;05%1>1=%3,1+( GE<BGJ<(*&$.*33%1< C1,1+1( ;##*)+")>>3+1( ;#&%&5 %..+( 41+$1+(?11,1%%3$&301+( 61( /.,&&+"#++15`1+161+($&301*3++1+( 6.06&$%.,#.(,.7.7$;-?:>6:?:6(/.5,&&+"#++1$$1<( 23="1+( %&&,1+1( )+( /';.$$.(%30;1$$1<(L3$##**#;#&01#5 +1();1%(,33+(,31$$1(3=BB.$,:29Q A9B:(m(M%e&%&01(61( $`:?.Q 7.:7=7<(M;1+*&"#$&%(*&$.63="1%(6.05 6&$%&%..+( +##+( #*..+( GI<BGJ<( *&$.5 *33%1(430#*1$$1<(2.06&$%.6#+.();1%( M;1+*&"#+&+(U.=&%'$'=-#$%'$(MU!( 0'(61(430#*1+($&301*3+%1< 4&$*#*&$.+(%1#%%&&$$1(;#&%&%..+( =;:B9:;/=;0.<:9/.:;0=7$ A-5.77-;Q ;=-C9A.<(C&301%();1%(HH<BHE<(*&$.5 *33%1(U1=-&$$1<(23=1++3$$&301>&5 0#++&( )+( 1"*1+3%( 6)( ;3)++1( GDGS:( 61( )=6&",11+( *33"33(,'A$( 63,15 "1+>1";&"3$($3++3+%1#+1(?#$%#+*#05 *)$$1< P./0.B-77.//:;=0$!?.7B=/:-Q 2:A-5/.0$ );1%( HD<I<BG<J<( T303$$1<( Y##-&+( %&&,1+1( )+( V0,)( 0##%%..( 61( 6.06&$%.6.+.( C3),&+( U3%&0#"1#5 +&+( M;1+*&"#3,#'=-#$%'$( PCUM!R( 61(L#*1&"#+($&301*3+%1<(^=6&",1$5 $1()+(011,1%%3)>&%3$%1:(,3$##**#5 &$#%'*$#.(61(63,1"1+>1";&"3$(63="#5 &+(6)*1#$&+1(>.#;.+.<(U#$.*$#(>&05 =&#""&:("1>$#""&(61(+3)0#""&()+(),11( )=6&",11< `1+=)#""#$"&$%1-#)"1#$&+( "##*5 *&&+(;3)%3#+&+(>..%1>1=%3,1(,-Q?:;=-C.0(>#-&%..+(%.+.(;3)++1(U)5 /&"$#+9#+(?13=1+'=-#$%'$<( 2.06&$5 %&"'#=#+()$1""#$%3;1%(,'A$(M$>))+:( `1+%11+:(/';#+*..+:(Y30,#6.0;&+( 61(U)=61+(?13=1+'=-#$%'*$&%<(^=5 6&",1( *))$%33( $&301>3=&#$%1:( '=5 %&#$"13"3#$%1( 61( 63,1"1+>1";&"3*5 $#$%1< P./0.B-77.//:;=0$ 8.7;.7/6Q 5=04;>6:?60(6.06&$%&%..+(I<BS<(=&#5 ^=6&",1$5 $1()+(>3=&#%1:(,3$##**#1(61(*&$*3$5 %&"3%#"1#$33*$#1<( 41+$1+".=&%'$5 >.#;#&+(%&&,1()+(?11,1%3+(;1")$5 $1<(C3++3+%1#+(%#"1#$33-&$$1(>3=33(,33+(,31$$1(43)>#)+(=##>>1* (>##$>1(1.C:$19/BB97=7<(2.06&$5 %.6#+.();1%(C3),&+(&;1+*&"#$"3%&0#5 &+($&301*3+%1< C1,1+1(;##*)+")>>3+1()+(,'A$( /&0.%%.6.5'=-#$%'*$&+( R=C6006A6Q A-5/.0(7$)*'0A$$.<(^=6&",1(*))$5 %33($&30)#$%1:(*)+$&0%&#$%1:(+.'%&"5,#$%.:(03+)#"")#$%1(61(&0#(1,,1%%#5 *3+%#&+(*)*))+%3,#$#$%1<(/&0.%% ="#&+( +#,&+.( )+( %.+.( ;3)++1( C#",.#$#( &%&&+<( M$##+%',.$$.( );1%(,33+(,31$$1(,33$#**)(1-5.$G.Q Viime vuoden suviseuroissa ehtoollista jaettiin vieraalle. >:9(61($%1+-(3>(5*)),#**)(N:BB9$ P.:;2..< F67;:Q,-92=7$ R=C6776:;Q A-5/.0( 61( T.-5.7$,.7.7$,-?:Q A-5/.0( 6.06&$%&%..+( GO<BGE<( =&#+.5 *33%1<( U.+$#5C3),&+( /&0.++.#$5 63="1%();1%(C.*'".$$.:(61(6.06&$% ()+(C3),&+(03*)#"&;1#$&+(*1+5 $1+('=-#$%'$(0'<(?13=1+(C1+1+(C35 ;#63="1%(>#-&%..+(T)0+#)$$1<(Y&(6.05 6&$%..(U.=&%'$'=-#$%'$(?13=1+(C15 +1(61(U1&$%1-#1+&0+1$(k0#-$NA0&+#+5 910$(kA0W3+-(0<N< T-B9:/=?.:;0=7$ B=;6;=-C.0( );1%( HQ<BHH<( =&#+.*33%1( U3;#1""1<( 23="#&+(1#=&()+(%.+.(;3)++1(L3#$%n( $&301*3+%11$:(/&0018(2.06&$%.6.()+( U.+$#5C3),&+(?3*)#"&;1#$%&+(!=5 -#$%'$(0'(61(U3;#1+($&301*3+%1< 8:CB.;0-;A-5/:.$;#&%&%..+(UA'5 -.(M".,.(B%&&,1""1(HJ<BHD<(=&#+.5 *33%1( /&#+.;&-&"".<( Y&( 6.06&$%..( 41+$1+(?11,1%%3$&301( 61( /&#+.5 ;&-&+( $&301*3+%1<( ]-;5=C64B;=7$ B=;6;=-C.0();1%(HD<BOG<(=&#+.*33%1( U1>#+"1=-&""1<(2.06&$%.6#+.();1%(U&5 $%1-#)"1#+&+(]3$=&0.'$(61(U1>#+"1=5 -&+($&301*3+%1< M")*33+(&+$#,,.#$&+.(;##*)+5 ")>>3+1()+(R=7S=7$--<:;0-;$B:CQ B9;;.22=$C4&7$B=;6A-5/.<(Y&(>#5 -&%..+( /';#+*.."".:( 61(,3*1+1( 6.06&$%&"'#$$.()+(,'A$(/';#+*..+( $&301*3+%1<(23="1+(%&&,1+1()+(T35 )>&%3$5:(03*)3$5(61('"#$%'$%#"1#$33*5 $#1< C;&+$*1(U3%=&0$*1(M;1+9&"#NA5 0&+#+9&+(#(k#+"1+-(6.06&$%..(,'A$( N:;;:97;"=;05%1>1=%3,1+(O<5E<(&")5 *33%1(U);##$1$$1< )a#$ VC>9B90:A-5/.0$ %#63="#""1()+(011,1%%3%3+%&61(61(;&#5 $33%1< R=7S=//:;=0$;4?=7042:;>6:?60( );1%( /&"$#+9#$$.( HO<BHI<( &")*335 %1<( Y##-&+( %&&,1+1( )+( /';.*$'%5 1$$1(&,&0#%3$>##$>1(V/.?:$T:2>:Q /6:7=7$61(,#+#$%&0#(36:?:$T6;67=7<( U131+%1#+(>..63="1$$1(>3=33(,'A$( 43)>#)+(=##>>1*3++1+(>##$>1(1.C:$ 19/BB97=7<( 2.06&$%.6#+.();1%( C3)5,&+(?11,1%%3)>#$%)+(C..%#A:(/&"5 $#+9#+(%3),#)*#0**)$&301*3+%1(61( TAA"A+($&301*3+%1< 41#**#( %1>1=%3,1%( "A'%';.%( )$)#%%&&$%1(=?/#Xb--0:;=0$c$8!,d$ 8=;6A-5/.0$ B9B9.?.0$ ;-92./.:;0.$?=:;..2..7$ A.$ ;.7.7$66C=//= Kirkon tiedotuskeskus Tuomo Oikarainen Lähde Israeliin keväällä 2013 T)#;#),1%*1%( 61( 41#+33+( &;<"3%<( 41+$1+".=&%'$( 6.06&$%.;.%(,1%*1+( 7$01&"##+(E<BGH<E<HQGO<(L1%*1+(*)=5 %&#+1(%.0*&#,,.%(011,1%3""#$&%(>1#5 *1%(7$01&"#$$1:(,,<(410,&"#+(;3)0#:( Y1$10&%:([1"#"&1+(6.0;&+($&3%3:(2&0#5 *):(43)""3%,&0#:(h&%"&=&,(61(2&035 $1"&,<(L1%*1+(>&03$=#+%1(>3)"#=)#5 -)""1(G(HEQ(&30)1<(T#&-3$%&"3%(61(&+5 +1**);1013*$&%( POG<S<(,&++&$$.RF( N.00:$N.77:7=7(PQKK(HIG(EDGGR(%1#( P=:BB9$8=00-7=7(PQKQ(GHQ(KQHHR<( Ylläkselle syyskuussa U.=-&( ;1"")#%%1,11+(!"".$( C##)5 +#+(;#0$#"".(61(,)+#>3)"#$&""1()=6&"5,1""1(G<BJ<D<HQGH<(L1%*1%(61(>3)"#5 =)#%)( =)%&""#(!"".$=3,#+1$$1( KSQ( &30)1cH==<( L3*1+1(,,<( T=:A9$ N.00:/.$PQKQ(SIK(DHQGR(61(G-929( $&%(#",)#%%13%3,#$&%(PGQ<I<(,&++&$5 $.RF(L1%*154'""A+&+(QS5IEH(QJJG< Tiekirkot avaavat ovensa kesäksi T.+.*#+(*&$.+.($1-1%(*#0*)%(1;115 ;1%( );&+$1( *&$.,1%*1#"#6)#%1( ;105 %&+<(4#0*)%(13*&1;1%(*&$.*33+(GQ<( >.#;..+(,&++&$$.:(61(+##=#+(;)#(>'5 $.=%'.(%13)""&(*)3"36&+(1"*33+(1$%#<( 41#**#(C3),&+(T#&*#0*)%("A'5 %';.%()$)#%%&&$%1(0.:?..//:7=70.-Q B9>.:BB.#X<( C#;3#""1( )+( *&00)%5 %3(*#0**)6&+(13*#)")161%(61(16)5)=5 6&&%( $&*.(,33%1*#+( %#&%)1( &$#,&05 *#*$#(".=#$%A"".($#61#%$&;#$%1(3#, )#$%1:(*1=;#")#$%1(61(&0#"1#$#$%1( +.=%.;''*$#$%.< #+( *#0**)( )+( 1;)#++1( D<I<BGH<S<( *")( GQBHQ:( `3)"#6)&+( %1+#&,&+(*3;1*#0**)(GD<S<($11**1( *")(GQBGS< 7+%&0+&%$#;3#""1( )+( &=-)%3*5 $#1(&0#"1#$#*$#(%#&*#0**)*#&00)*$#*5 $#<(T.,.+(*&$.+(33%33$*#&00)$()+( $3>#$3),1"1#+&+(>33*#0**)*#&00)$<( L1%*1"1#$#""&( %106)%11+(,'A$( &$#5,&0*#*$#( *&$*#1#*1#$%&+( *#;#*#0*5 *)6&+(%1#(K/?.C$K.//97($33++#%%&5 "&,#&+(*#0**)6&+(*#&00)$%1<(]0=&#5 "&;#""&("),1#"#6)#""&()+(%106)""1(b""15 0#*#&00)$(*#0*)$%1(*#0**))+< T3"&;1+1(*&$.+.(T303+(V0**#5 =##>>1*3++1$$1()+(OD:(T1,>&0&&+( =##>>1*3++1$$1( OE:( ^3"3+( =##>>15 *3++1$$1(EG:(L#**&"#+(=##>>1*3+5 +1$$1(OI:(43)>#)+(=##>>1*3++1$$1( OS:(U1>31+(=##>>1*3++1$$1(OS:(/&"5 $#+9#+( =##>>1*3++1$$1( O:( M$>))+( $#+*#&"#$&$$.(=##>>1*3++1$$1(GQ(%#&5 *#0**)1<(^0%)-)*$#*#0**)61()+(,35 *1+1(GK< T#&*#0**)6&+(T)>(E(*&$."".(HQGGF G<(T303+(%3),#)*#0**)(SK(SGQ H<(?);1+#&,&+(*#0**)(OK(GSE O<(k#+"1'$)+#+("1$%&+(*1%&-011"# T1,>&0&&""1(GI(SEH K<(43)>#)+(%3),#)*#0**)(GE(KGQ E<(T33$3"1+(*#0**)(GE(OKK T#&*#0*)%( $#61#%$&;1%( >..%&#-&+( ".=&#$''-&$$.<( T#&*#0**)%)#,#+5 %1(1"*)#(;3)++1(GDDG(61()+($&+(6."5 *&&+("&;#++'%(*)*)(,11=1+<(C&3015 *3+%#&+(%1;)#%%&&+1()+(%106)%1(,1%5 *1"1#$#""&(1$%&%%1(013=1""#$&,>#(>'5 $.=-'$>1#**1<

13 !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI B" Paltaniemi-päivät ja Eino Leino -talon kirjapäivät !"#"$%&'()'* +$",,",-./+01%%12 >.#;.%( 61( M#+)( U&#+)( 5%1")+( *#061>.#;.%<( L)+&%( *3"%5 %330#;1#*3%%161%:(*3%&+(*#061#"#61%(!:79$F=:79:(8.;:2:C( F=:79:(!/:.;(FJ77C90:(*3;1%1#%&"#61(G#$^#(G-5B.7=7(61( '=-#$%.;.%(%1>1=%3,##+$1(,''+%#%)0&61:(&$#%%&"'6.:(&$#5 %&",#.:(&$#%%&"'*)=%&#%1:(;1+=)6&+(>1"%1+#&,&".#$%&+(%15 >11,#+&+(61(#"%1%#"1#$33*$#1<( V;)#,#1( &$#%%&"'*)=%&#%1( *3;1*#0*)+( 61( ;1#+16#&+( ;10;#*)+( &$#%%&"'*#&00)*$#1<( U.=%A()+(>.#;#%%.#+(*3;1*#0*)+(&-&$%.(*")(GH(61(*")( GK<(4#&00)*$&""&()+(;1>11(>..$'<(L1=-)""#$33$()+(%35 $##+(>.#;#%%.#+(*")(GQBGS(;."#"".< 89C2:/.:7=7(61("#%309#+1(%)#,##(>1$%)0#(G.:7.QN.:A.$ N:=00:7=7<(U#++1+%13*$&+(*#0*)$$1(&#(%)#,#%&%1(%.+.( $3++3+%1#+1(,&$$31:(;11+($&301*3+%1"1#$#""&(6.06&$%&5 h3$$#*3"6&%3*$&+(0&#%%#f(".=%a(u&=%#*1+91$(pl.+%'5 *1%3(IR(*")(D:(4&$*3$$&301*3+%1*)%#(P4#0**)*1%3(HIR( *")(D<GE(61(U#++1+%13$(P41>"1$%#&(HR(*")(D<OQ<(Y1*&0%15 61+($&301*3+%1*)-#"%1(PL301,11+%#&(IR()+(,'A$(,1=5 ".=%&&(*")(GH<(7",)#%%13%3,#+&+($0*F+(;1#=%&&$&&+:(>3=<( QS5IGJHG(;##,&#$%..+(%)0$%1#=#+(E<J<(,&++&$$.<?#$%)(4)0,#"1#+&+(*&0%))($3++3+%1#+1(*")(GH(1"5 *1&+(*#06)#%%1,#$&$%1(61(*#06)#$%11+(M#+)(U&#+)(5%1")+( U'$%#+30,&""1:(6)+*1(6."*&&+(1;1033$%.=%#%#&%&&+(>0)5 N&$$)0#(!;B9$P./0.9A.$61%*11(161+*)=%1#$#$%1(*&$*3$5 %&"31#=&#$%1< ")+(*#061>.#;..+()$1""#$%3#(10;#)"%1(H(QQQ(;#&01$%1<(T15 >1=%3,1(>1"*#%%##+(4)%# #("&=-&+(;3)-&+(HQGG( *13>3+*#%&*)+1<( VIETÄ KOKOUSPÄIVÄ JOUTENLAMMELLA Tarjoamme toimivat puitteet ja rauhallisen ympäristön seminaarien, kurssien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Nykyaikaiset kokoustilat, runsaat majoitusvaihtoehdot sekä räätälöidyt ruokatarjoilut luovat edellytykset onnistuneille tilaisuuksille. Joutenlampi sijaitsee 15 km Kajaanista pohjoiseen. Tervetuloa viihtymään hyvän palvelun ja upean kainuulaisen luonnon keskelle! Joutenlammentie 294, Salmijärvi. puh: (08) )$)'4+(4+674#8"#+39$!"#$%&"'($)")!"#$!"#"!$$%!%&"$ *+,-,%!./01)")%!"#$!"#"!'$(!')(( Ilmoittaja, ota yhteyttä. Minna Zilliacus p , Marko Hakanpää on Turun Mikaelinseurakunnan johtava kanttori. Marko Hakanpää konsertoi Kajaanin kirkossa N.CB9$ R.B.7>667( &$##+%''( #$$1(%)0$%1#+1(GK<I<(*")(GS<(4)+5 $&0%#$$1(*33""11+(,,<(N.7;:7(B"#+ C3#"-% W10)*#+( %''"##+:( R67<=/:7( D55-:"3#-'% D1-&31"3#( 1"*3$)#%%):( e9-7s:7( E-1322":-1F-( $&*.( /15 *1+>..+(),1($.;&""'$(B*3,0#%:*+ 8"(B(#,>0);#$11%#)($3;#;#00&$%.<(^=5 6&",1,1*$3()+(GQ(&30)1< L10*)( /1*1+>..( P$'+%<( GDJQR( )+( ;1",#$%3+3%(,3$##*#+(,1#$%&5 0#*$#( C#W&"#3$5V*1%&,#1+( *#0**)5,3$##**#)$1$%)"%1(61($3)0#%%1+3%(305 *36&+$)#%)+( V5%3%*#++)+<( /.+( )+( )$1""#$%3+3%( 3$&#""&( 30*36&+$)#%)+(,&$%10#*30$$&#""&( 61( )>#$*&""3%( 305 *3#,>0);#$)#+%#1( C1*$1$$1:( $&*.( $3)0#%%1+3%(/)""1++#+(7,>0);#$)#+5 %#%1#%&&+(C..%#A+(-#>"),#%3%*#++)+< L10*)( /1*1+>..( )+( >&0&=%'5 +'%(30*36&+(01*&+%&&$&&+(61(%)#,#5 +3%(30*36&+(01*&++3$%'A+(;1";)615 +1<(/.+()+(&$##+%'+'%(30*30#+1(61( $.&$%.6.+.(&0#(>3)"#""1(C3),&1:(`#5 0)$$1(61(C1*$1$$1<(/.+&+($)#%%)11+( )+(*33"%3(01-#)$$1:(%&"&;#$#)$$1($&5 *.(3$&#""1(eZ5"&;'#"".<( 4)*)(;#0*1301+$1(&"#(;3)-&$%1( GDDS(/1*1+>..()+(%)#,#+3%(*1+%5 %)0#+1( T303+( L#*1&"#+$&301*3+5 +1$$1( 61( ;3)-&$%1( HQGQ( 6)=%1;1+1( *1+%%)0#+1< Brahenkatu 14 Puh tai / Vapaaehtoista lähimmäispalvelua Avoimet ovet Maanantaisin klo 8 10 Tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8 13 Torstaisin klo 8 12 Lähimmäisavun välitys Maanantaista perjantaihin klo s-posti: Viikko-ohjelma Tiistai 5.6. klo 10 Tarinatupa, Elvi Heikkinen Retki Kesäkoti Invalaan. Lähtö klo Keskusseurakuntakodilta. Ohjelmassa on mm. makkaranpaistoa, kahvit, tikkakisa, Reinon ja Ainon heitto. Ilmoittautumiset ma 4.6. mennessä seurakunnan vaihteeseen puh klo 10 Tarinatupa, Elvi Heikkinen

14 B# !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI!9,$*5,:+*09-44!9,$*5,:+*0+86<66 $7-.**)/7&9(5%%..(() Siiri Emilia Komsa Selina Emilia Saari Netta Aada Emilia Kettunen Aapo Olavi Kolehmainen Väinö Antti Oskari Malinen Alisa Katariina Koho Enni Helmiina Suutari Jessi Janika Kemppainen Alina Anni-Sofia Pasanen Pekka Ilmari Haapavirta Ville Antti Valtteri Romppainen Peetu Veikko Sakari Kemppainen Konsta Reino Henrik Heikkinen Saana Emilia Tertsunen Tyyne Sofia Tuulikki Hämäläinen Jere Julius Hämäläinen Kiira Seija Annikki Moilanen Lotta Emilia Rytkönen Jooa Jere Elias Juntunen Aatu Oskari Luokkanen Louna Rosanna Holappa Konsta Oskari Poikkimäki Aapeli Johannes Matero I,%(5%%..(()/,%E%.=. Matti Kalevi Määttä ja Maija Liisa Rehu Heino Oskari Suorsa ja Katja Kaisa Katariina Hämäläinen Esa Jorma Karhu ja Heidi Tuulikki Hämäläinen Mika Juhani Koukkari ja Anu Katriina Kinnunen Erkki Olavi Pylvänen ja Kirsti Maarit Piirainen Tommi Henrik Vornanen ja Hanna Kaisa Karppinen Jukka Tapani Keränen ja Noora Pauliina Karjalainen Jari Matias Manninen ja Anne Johanna Seppänen G+(E*)H%)/75+* $%&''( Kirkkokatu 19 Su 3.6. klo 10 messu, Pyhän Kolminaisuuden päivä, Juha Kainulainen, Hannu Haverinen ja Juha Mikkonen Su klo 10 messu, 2. sunnuntai helluntaista, Taina Mannisen lähtösaarna, Markus Hytönen ja Anne Kyllönen To klo 18 Barokki Soi -urkukonsertti, Marko Hakanpää, ohjelma 10 e Su klo 10 messu, 3. sunnuntai helluntaista, päivärippikoulun konfirmaatio, Jyri Kitti, Hannu Haverinen, Heimo Haverinen ja Erkki Tyni, klo 13 messu, 1. leiririppikoulun konfirmaatio, Aila Kemppainen, Anna Juntunen, Anu Pyykkönen ja Anne Kyllönen La klo 10 messu, juhannuspäivä, Antti Minkkinen, Sanna Oikarinen, Kaisa Alasaarela Su klo 10 messu, 4. sunnuntai hel- luntaista, Markus Hytönen ja Juha Mikkonen, klo 13 messu, 2. leiririppikoulun konfirmaatio, Maija Räihä, Anna- Maria Timonen, Pauliina Pihlaja-Mikkonen ja Anne Kyllönen Su 1.7. klo 10 messu, 5. sunnuntai helluntaista, Sirpa Kiviniemi, Lauri Oikarinen ja Juha Mikkonen, klo 13 messu, 4. leiririppikoulun konfirmaatio, Veijo Lauronen, Anna Juntunen, Anna-Maria Timonen, Heimo Haverinen ja Päivi Rimpiläinen, klo 18 Herättäjä-yhdistyksen radioseurat To 5.7. klo 18 Veikko Sinisalon kirkkoilta, teemana: Hiljaisuus, Eero Huovinen, Kirsi-Kaisa Sinisalo, Tuukka Vasama, Helka-Maria Kinnunen, Ritva Oksanen, Lauri Oikarinen, Kaisa Alasaarela, Minna Tuhkala ja Sampo Harrio $*-'+--*+&7'+).7'(.% Kirkkokatu 26 Pe 1.6. klo 9.30 perhekerho Su klo kirkkokahvit Ma 11.6 klo 9 13 kesän perhepäivä lapsiperheille, omat eväät mukaan D(E.787)/'*&E(.%57 Satumaantie 4 Ti 5.6. lo 9 13 kesän perhepäivä lapsiperheille, omat eväät mukaan, klo naisten raamattu- ja keskustelupiiri, kevään viimeinen kokoontuminen F++7557/G+(E*)H%)/75+**557 To 7.6. klo 13 hartaus, Hoitokoti Kallio, Marko Miettinen, klo kesähartaus, Sammonkadun palvelukoti, Marko Miettinen To 7.6., 14.6., 21.6., ja 5.7. klo 14 KAKS:n viikkomessu D*E.%'7)'77)/75+* D*E.%'7)'77)/'%&''( Mäntykatu 6 To 7.6. klo 19 viikkomessu, Taina Manninen, Erkki Tyni Ti klo 9 13 kesän perhepäivä lapsiperheille, omat eväät mukaan To klo 19 viikkomessu, Jyri Kitti Ke klo 12 seurakuntakerho To klo 19 viikkomessu, Jyri Kitti ja Juha Mikkonen To klo 19 viikkomessu, Sanna Oikarinen ja Päivi Rimpiläinen To 5.7. klo 19 viikkomessu, Jyri Kitti ja Päivi Rimpiläinen D7787)'7)'77)/'*&E(.%57 Laajankankaankatu 13 Ti klo 9 13 kesän perhepäivä lapsiperheille, omat eväät mukaan?78751e%2)/'*&e(.%57 Sirkunpolku 3 Pe 8.6. klo 9 13 kesän perhepäivä lapsiperheille, omat eväät mukaan F++7557/D*E.%'7)'77)/75+**557 To klo ehtoollishartaus Arvola I ja klo 16 Arvola II I87-.7/%1%-==.**) Veli Pekka Siponen 71 v Pauli Gunnar Niittyaho 65 v Esko Matti Helisten 84 v Eeva Johanna Orenius e Oksaoja 82 v Antti Vilho Kemppainen 83 v Eila Marjatta Liitos e Rikman 88 v Leevi Tuomo Määttä 60 v Sisko Tyyne Helena Seppänen e Huovinen 56 v Anna Elina Hälinen e Flygare 96 v Sisko Katri Kalliokoski e Toivanen 83 v Hilja Maria Kärnä e Halonen 101 v Väinö Erkki Pyykkönen 86 v Irja Annikki Haataja e Karjalainen 82 v Anna Mirjam Tomperi e Tervo 95 v Maija Sofia Halonen e Heikkinen 88 v Päivi Maria Lahti 31 v Veli Markku Mustonen 60 v Jouko Antero Olkkonen 61 v Riitta Kaarina Rissanen e Vimpari 64 v Matti Juhani Helanti 75 v Anna Johanna Partanen e Kauppinen 74 v Kajaanin AA-ryhmien auttava puhelin joka päivä klo 8 22 Valtakunnallinen AA-puhelin (09) joka päivä klo 9 21 D%))7).7+'-*)/75+* D%))7).7+'-*)/'%&''( Kaplastie 2 Su 3.6. klo 12 messu, Aila Kemppainen, Juha Mikkonen Ke 6.6. klo 9 13 kesän perhepäivä lapsiperheille, omat eväät mukaan, klo 13 rukoushetki ja päiväkahvit, Auli Hokkanen Su klo 12 messu ja kirkkokahvit, Taina-Maija Miettinen, Erkki Tyni Ke klo 13 rukoushetki ja päiväkahvit, Hannu Haverinen Su klo 12 perhemessu ja kirkkokahvit, Juha Kainulainen, Erkki Tyni Ke klo 13 rukoushetki ja päiväkahvit, Juha Kainulainen Su klo 12 messu ja kirkkokahvit, Jyri Kitti, Juha Mikkonen Ke klo 13 rukoushetki ja päiväkahvit, Taina-Maija Miettinen Su 1.7. klo 12 messu, Juha Kainulainen Ke 4.7. klo 13 rukoushetki ja päiväkahvit, Taina-Maija Miettinen J7'*&.787)/-*+&7'+).7'(.% Muramaantie 6 Ti 5.6. klo 9 13 kesän perhepäivä lapsiperheille, omat eväät mukaan K(&9+7)/'(+5+ Saviniementie 2 Ma klo 9 13 kesän perhepäivä lapsiperheille, omat eväät mukaan G7)E7/'700*5% Jauhokalliontie 1 A Ke klo 18 sävelhartaus, Erkki Tyni L75.7)%*9*)/'+,7'%&''( Su klo 18 jumalanpalvelus, Veijo Lauronen, Erkki Tyni Pe klo 16 Barokki Soi -konsertti, Kesäpäivä: Maija Lampela, viola da gamba, Pekka Elsilä, traverso, Jarmo Julkunen, luuttu, ohjelma 10 e La klo 16 Barokki soi -konsertti, Päiväperhot: Ricardo Padilla, lyömäsoittimet, Solmund Nystabak, teorbi, Minna Tuhkala & Tiina Aho-Erola, barokkiviulu, ohjelma 10 e Su klo 13 Barokki Soi -konsertti, Sunnuntaiballadi: Taikahuilut Pauliina Fred & Pekka Elsilä, traverso, ohjelma 10 e La 7.7. klo 20 Suviehtoo: Kuin soittaisi mielipuolet, 1 h 40 min, (sis. väliajan), liput 15, klo 22 Mononen - Tangoja ja Standardeja, 1 h 15 min, liput 15 Su 8.7. klo 10 Paltamon seurakunnan kirkkopyhä ja konfirmaatio F++7557/D%))7).7+'-*)/75+**557 Ke 6.6. klo 15 viikkomessu Syvälammen palvelukoti, Juha Kainulainen, Juha Mikkonen Ke klo 13 viikkomessu Marian Kartano ja klo 14 viikkomessu Toppila, Juha Kainulainen Ke 4.7. klo 15 hartaus Syvälammen palvelukoti, Taina-Maija Miettinen G+(5%8('%MN.7)91*)/75+* Su 3.6. klo 10 messu kirkossa, Antti Minkkinen ja Anne Kyllönen Ma 4.6. klo lasten (6 9-v.) toimintapäivä Otanmäessä Ke 6.6. klo 14 hartaus hoivaosastolla ja klo Emma-kodilla Su klo 10 messu kirkossa, Veijo Lauronen Ma klo 9 13 kesän perhepäivä lapsiperheille Otanmäessä, omat eväät mukaan Ti klo 9 13 kesän perhepäivä lapsiperheille Vuolijoella, omat eväät mukaan Ke hautojenhoitopäivä Vuolijoen hautausmaalla, klo 9 hartaushetki Ullakon luona, kahvit hautausmaarakennuksella To klo 18 kesäkirkko Männistössä, Taina-Maija Miettinen Su klo 10 sanajumalanpalvelus kirkossa, Veijo Lauronen ja Anne Kyllönen Ma klo 9 15 Vuolijoen päiväpysäkin ja mielenterveyskuntoutujien retki Männistöön Ke klo 14 vanhusten kesäkirkko Vuolijoen kirkossa, Veijo Lauronen Pe klo juhannusaaton juhla Männistössä (Kuusiranta, Hiekkarannantie 1), lipunnosto, letunja makkaranpaistoa, yhteislaulua, juhannuskokko ja hartaushetki Su klo 10 konfirmaatiomessu kirkossa, Antti Minkkinen, Peter Ingman ja Anne Kyllönen Su 1.7. klo 10 messu kirkossa, Veijo Lauronen Ke 4.7. klo 12 kesäpäivän hartaus Ulpukassa, lettukahvitarjoilu, klo 14 hartaus hoivaosastolla ja klo Emma-kodilla!"#$%#&"'%()%( parisuhteen ym. lähi-ihmissuhteiden solmukohdissa ja elämän kriisitilanteissa. Asiakkaaksi voi hakeutua kaikkialta Kainuusta yksin tai yhdessä. Ajanvaraus ti ja to klo 9 11, puh ja Kajaanin perheasiain neuvottelukeskus

15 Kaikki kesäjuhlat löytyvät osoitteesta evl.fi/uutiset > KESÄ !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI B3 Kiertoajelut Paltaniemen nähtävyydet Lähtö klo 18 kaupunginteatterin kiertoajelupysäkiltä ja 15 min aiemmin Hotelli Kajaanin pihasta. Vireä Paltaniemen kylä upeine maisemineen ja kulttuurikohteineen on monen matkailijan suosiossa. Käyntikohteena Kuvakirkko, Eino Leino -perinnetalo ja Lanterin puoti, jossa ostosmahdollisuus. Pääsymaksu 7 e aikuisilta, 3 e lapsilta ja alle 7-vuotiaat ilmaiseksi. Järj. Kajaanin kaupunki ja Kajaanin Matkailuoppaat ry. Kävelykierrokset Kajaanin kirkon esittely ja musiikkihetki Lähtö klo 18 Pietari Brahen patsaalta Kauppatorilta. Vuonna 1896 valmistuneen Kajaanin kirkon on suunnitellut arkkitehti Jacob Ahrenberg. Tutustumme kirkkoon ja kuuntelemme urkumusiikkia Jokivarren hautausmaa ja siunauskappeli Lähtö klo 18 siunauskappelin edestä. Kierroksen aluksi siunauskappelin esittely. Hautausmaat kertovat omaa hiljaista ja kaunista tarinaansa. Tutustumme merkkihenkilöiden sekä vanhojen kajaanilaisten sukujen hautamuistomerkkeihin ja historiaan. Kierroksien pääsymaksu 3 e aikuisilta, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Järj. Kajaanin seurakunta ja Kajaanin Matkailuoppaat ry. Kulttuurikävelyt Paltaniemi-päivillä Paltaniemen Kuvakirkon ja vainajien varvikon esittely Lähtö päivittäin Kuvakirkon edestä klo 12 ja klo 14. Vapaa pääsy. Järj. Kajaanin Matkailuoppaat ry. Veikko Sinisalon stipendirahaston kirkkoilta to 5.7. klo 18 Kajaanin kirkossa teemana Hiljaisuus, Eero Huovinen, Kirsi-Kaisa Sinisalo, Tuukka Vasama, Helka-Maria Kinnunen, Ritva Oksanen, Lauri Oikarinen, Kaisa Alasaarela, Minna Tuhkala ja Sampo Harrio. Kristittyjen yhteinen Kajaani rukoilee ilta pe 8.6. klo Baptistiseurakunta, Hoikankatu 38 Järjestää "Rukousiltatiimi" Sävelhartaudet Vanhassa kappelissa: Ke Erkki Tyni Ke Päivi Rimpiläinen ja Anne Kyllönen Ke Juha Mikkonen Sävelhartaudet alkavat klo 18. Konsertit Kesäkuussa: To klo 18 Kajaanin kirkossa Barokki Soi -festivaalin avajaiskonsertti, Marko Hakanpää, urut. Ohjelma 10 e. Heinäkuussa: To klo 18 Kajaanin kirkossa Riikka Haapamäki, urut. Vapaa pääsy. La klo 16 Vuolijoen kirkossa Sirkka Rautakoski, mezzosopraano, Ari Rautakoski, baritoni ja Kaisa Alasaarela, urut. Vapaa pääsy. To klo 14 Kajaanin kirkossa Kainuun Sotilassoittokunnan varusmiesyhtye. Vapaa pääsy. To klo 18 Kajaanin kirkossa Vesa Kajava, urut. Vapaa pääsy. Elokuussa: To 2.8. klo 14 Kajaanin kirkossa Kainuun Sotilassoittokunnan varusmiesyhtye. Vapaa pääsy. Su 5.8. klo 13 Kajaanin kirkossa Kaisa Alasaarela, urut. Vapaa pääsy. To klo 18 Kajaanin kirkossa Péter Marosvári, urut. Vapaa pääsy. Ohjelmat konsertteihin kirkon ovelta! Paltaniemen kuvakirkossa Su klo 18 jumalanpalvelus, Veijo Lauronen Su 8.7. klo 10 Paltamon seurakunnan kirkkopyhä ja konfirmaatio Su klo 10 Paltaniemi-päivien jumalanpalvelus, Risto Kormilainen, Taina-Maija Miettinen, maksuton kirkkokyyti Paltaniemelle, ks. sivu 13 Su 5.8. klo 18 jumalanpalvelus, Markus Hytönen Kesäleirit 2012 Pojille AARRE-leiri ma-ke Joutenlammella luokkalaisille. Hinta 40 e. Ilmoittautuminen mennessä. Yhteisleirit LEIJA-leiri ke-pe Joutenlammella luokkalaisille. Hinta 40 e. Ilmoittautuminen mennessä. SÄPINÄ-leirit leiri 1 ke-pe Joutenlammella luokkalaisille. Hinta 37 e. leiri 2 pe-ma Joutenlammella luokkalaisille. Hinta 45 euroa. Ilmoittautuminen Säpinä-leireille klo 15 mennessä. Säpinä-leirit järjestävät Kajaanin srk ja Kajaanin kaupunki. HUOM!(Ilmoittautumiset srk:n vaihteeseen, puh tai netin kautta kajaaninseurakunta.fi/ tapahtumakalenteri Partiotyö tiedottaa Suunta12-leirille lähtijöiden info to klo 18 Vanhan vesilaitoksen piiritoimistolla. Juhannusaaton juhla Männistössä Pe klo Hiekkarannantie 1, Kuusiranta Lipunnosto, juhannuskokko, makkaran- ja letunpaistoa ja yhteislaulua sekä lopuksi juhannushartaus. Kehitysvammaisten, läheisten, hoitajien ja ohjaajien Messu su klo 12 Linnantauksen kirkossa Messun toimittaa pastori Taina-Maija Miettinen. Messun jälkeen kirkkokahvit. Kaikki ovat tervetulleita! SE6%-.=-.(%9%).7 R*&1..181M=E6%-.=- Su klo 20 Vuokatinvaaran juhannusseurat Su Herättäjän kirkkopyhä Ristijärvellä. Messun jälkeen Siioninvirsiseurat Hilkka ja Timo Kemppaisen kesäkodilla, Jokikylän Lakirinteellä. Su 1.7. klo 18 Siioninvirsiseurat kirkossa Isonkyrön Herättäjäjuhlan merkeissä Silmäisi eteen Jeesus $7)-7)51E*.=- Sunnuntaiseurat klo 17 (kesä-elokuu klo 18) Lähetyspiiri ma klo pariton viikko, jatkuu Nuttupiiri ma klo 15 parillinen viikko, jatkuu Raamattupiiri ti klo 18, jatkuu Rukouspiiri to klo 11, jatkuu Toimisto avoinna ti-to klo 9 12 Su 3.6. klo 18 raamattuilta Pyhä kolminaisuus Jumalan kolmet kasvot, Kalle Seppänen Su klo 18 raamattuilta Katoavat ja katoamattomat aarteet, Matti Manninen Su klo 18 raamattuilta Kutsu Jumalan valtakuntaan, Vilho Harvala Su klo 18 ei seuroja, juhannusjuhlat Iivantiirassa Su 1.7. klo 18 raamattuilta Armahtakaa!, Matti Manninen Ke 4.7. klo 18 rukousilta Kajaanin Markkinakatu tapahtumaan, Erkki Heikkinen ja Kuhmon ystävät Israelin matka keväällä Matkan perushinta puolihoidolla e. Tiedustelut ja ennakkovaraukset Matti Manniselle ( ) tai Veikko Kettuselle ( ) mennessä. $7877)%)/&7+E7)=E6%-.=-////////////////// Katiskatie 2 Su 3.6. klo 17 seurat, Juuso Kopperoinen, Juha Heikkilä La 9.6. klo 19 seurat, Hannu Haverinen Su klo 14 seurat Arvola-Koti 2 kerhohuoneessa, Timo Mauno, klo 17 seurat, Eero Hyytinen, Raimo Mikkonen To klo 10 seurat Tutun Tuvalla, Seppo Konttila La klo 19 seurat, Tapani Karhumaa Su klo seurat Sammonkadun palvelutalossa, Pekka Tölli, klo 17 seurat, Osmo Leppänen, Hannu Haverinen La klo 17 seurat, Tapani Kangas Su klo 17 seurat, Timo Mauno, Seppo Konttila Pe-Ma suviseurat Lopella (suviseuraradio Vuokatti 90,00 MHz). G+(5%8(*)/&7+E7)=E6%-.=- Ouluntie 20 Su 10.6 klo 17 seurat ry:llä, Jouko Limma ja Mikko Kamula To 14.6 klo 19 kesäillan hartaus Kivikirkossa, Jouni Lesonen $IKIIJOJ/;<P?I$PJQID<RQO 7%=&"1(1>" Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvosto Lauri Oikarinen Linnankatu Kajaani kansikuva: Niina Hautala 5%(."#.">" Kotimaa-yhtiöt +1="%&(/.0>"0 Seurakunnan virasto Linnankatu 12, Kajaani Puh Tilaushinta vuonna 2012 on 10e Kotimaa-yhtiöt, Minna Zilliacus, p tai (mediakortti: kotimaa-yhtiot.fi/ mediakortit) 7"&/=%C03'(.1 Jakeluhuomautukset puh Seuraava numero ilmestyy "1#'D"1&&" Suomalainen lehtipaino, Kajaani

16 B !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI Elämän hiljaiset kasvot!,>.0#$%a+(..+&%(>3=3%%&"&;1%(*)5 *)(*&=)1:(+&(0&$)+)#;1%(".;#%$&,,&<(!,>.0A#;#"".(..+#"".()+(,)+#+1#$#1(,&0*#%'*$#.<(f.+&%("3);1%(%30;1""#5 $33%%1:(%&*&;.%()")+(*)%)#$1*$#:(13%5 %1;1%(=1=,)%%1,11+:(,#%.(',>.0#$5 %A$$.( %1>1=%33<( f.+&%( =.#0#%$&;.%:( 01$#%%1;1%( *33")1:( %3003%%1;1%<( L)5 +#1(+##$%.(&#(=3),11:(+&(;1#+();1%<( 2)%*#+(+##$%.(#"1=-3%%1;1%:('"".%%.;.%<( 2)#%1*#+(+##$%.(%3)%1+(#%$&:(6)#=#+*#+( )$1""#$%3+(61(6)#%1*#+(;."%.+< /#"61#$33-&+()")%#"1:()3%)(61(*1#5 ;1%%3:(,#$%.(+'*'#=,#+&+(&%$##(+##%.( %3+%&,3*$#1_(/1*&3%31*)('*$#+.#5 $''%&&+("3)++)+(*.%*AA+(;1#("335 0#&+(%11*$&:(,&++.*A(6))91%3++#"5 "&( %1#( 0&%0##%%##+_( L#$$.( =#"61#$33$( )+_(M=*.(,&%$.$$._(2)&+($3;1+%)5 >1#*1$$1_( 4)%)+1( *&#%%#A+( >A'-.+(..0&$$._(/#"61#$33$(B(013=11(61("&5 >)1:('*$#+.#$''%%.:()-)%3$%1:(3+%1:( 6)$*3$( ;1#*&+&,#$%1( %1#( '=%&'-&+( >33%%3,#$%1< L'A$(%1#-&(%106)11(=#"61#$#1("&5 ;.=-'$>1#**)61:(*3%&+(;1$%1513&+5 +&#%1(,3$&)#%1( "131+%1#11,3#$#+<(!,>.0#$%A%1#-&%&)$(;)#(,#"")#+(%15 =1+$1()$31(%#&""&(61(&=-)%%11(=1;1=5-3%%1;11( $.0A.( 10*&&+<( L3$##**#( 1;11(,)+&""&($3)01+(;.'".+($1+1%5 %),11+()"&,#$&&+<?3+)%();1%(,)+&""&(>101$%1($&35 011:(*3+(=1"3%11+(%1$)#%%11(=&+9#%'$( 61(,#&"#(61(&%$#.(=#"61#$33-&+(&".;..( ;."#%#"11(B("1$*&3%31('*$#+)"))+(=&%5 *&""#$&$%#(*1#*&+(*&$*&"".(61(%1;1%1( $##+.(=&%*&$$.(#%$&+$.(61(*3;1%:(6)%5 *1("&>..;.%(,#&"&+(>)=61""1(=#"61#5 $33%%1()-)%%1&+<(?3+)6&+(*33"&,#5 +&+(;)#(1;1%1('=-&$$.(=&+9#%&%'+(%#5 "1+:(6)+*1(*.%*A#$$.(6)*1#+&+($11(>#5 %..(),1%(*3;1+$1(61(*3#%&+*#+()%5 %11(;1$%11+(&$#%%.6.+(;."#%%.,.+(%3+5 +&",1+<?3+)#"#61%:(+3)(&".,.+(,#&%#$5 *&"#6.%(61(,#&"&+(,1#$&,#&+(;1&"%15 61%:(%106)1;1%(,3=&;11:('"&;..:(+)$5 %1"9#$%1:(#0)+#$%1:("&,>&..(61(*33"1$5 %1($&3011(+)#=#+(%#")#=#+<(/&(1+%1;1%(,&#""&(),1+(=#"61#$33%&,,&(%1*1#5 $#+(61(*.';.%(,&#"".(*'".$$.:(03)*5 *#;1%(,#&"&+(*3;#1(61(&=-)%%&"&;1%( &".;..( *#&"%.<( `#&01#"3+( *&$%)( ;)#( )""1(,33%1,1+("3&%3+(0#;#+(,#%%1#5 +&+(%1#($##%.(;)#(%3""1(>..%%',.%A+(61(,)+#,3)%)#+&+(61&%%3(,1%*1<(?3+)#"#61(T.:7=C$N.C:.$T:/B=$ *#06)#%%11(&0..$$.(*#06&&$$.F(gY&()"#+( 6)(,&"*&#+(3+)=%1+3%:(&".,.+(=#"5 61#$&%(*1$;)%:(6)%*1(,#+31()-)%%1;1%( 61(6)%*1(,#+3+(%3"&&(,3)%)#""1(*35 ;1*$#(+A'0#+:(>1";&"&;#+(*.$#+<n(43+( 03+)#"#61(+.*&&(;1#+((=#"61#$#,,1+( =&%*&+$.(*1$;)%(;1$%1>..%.:(=.+&+( %'A+$.(1"*11< L)+#&+( $3),1"1#$%&+( 03+)#"#5 6)#-&+(,1#$&,1( )+(,&%$.:( ;#0%115 ;1+(6)&+(>1001$(%1#(%3"#(6)=)+(%3#6)5 %&%11+<(Y&();1%(,1#$&,#1(6)%*1(>35 =3%%&"&;1%(;1$%11+)%%1611(6)($#"".(&%5 %.();1%($##+.:(03+)$$1<(Y##-&+(..0&$5 $.(=#"61#$33$(%#=&+%''(61(1"*11(=35,#$%1<(!=?.QF::;.$N.77=C:7("'0##5 *1+(>3+)*$#1();1%(g=1"3("1*1%1(*335 "&,1$%1(,11#",1+(,&"31n(61(g*3"5 *&,#+&+('=.(1"&,,1$('*$#+.#$''5 %&&+n<(gm%.#+&+(*.%*&%%'(=3)+&c(/.5,.0.(;13+3;161c(`1"61$+1=1+(%3)*5 $3c(`1"%1;1()-)%3$n:(*#06)#%%11(L1+5 +&0<( 21( $#%%&+( =#"61#$33$( 6)( $.0*'':( $##=&+( %3"&&( "##*&:( 03+)+(,1#$&5,1(,33%%33<(/.,.0..+(6..(,3#$5 %)(,&++&&$%.:($&+(=#"61#$33$(61(>'5 $';''$(B(,11#",1+($#$.%#"1:($1+)#5 $#(?#"*&<?1*1$%&%3$$1( 61( >1"6)+( &$#%&5 %'$$.(!0&:$#%;"'F-":**&00#(503+)$5 $1( L1++&0( $3*&"%11( $';.""&( #=,#5 $&+(#%$&*$#(%3"&,#$&+(,1%*11+<(C#"5 ".(,1%*1""1()+(3#%1;1(6)&+('"#:(0##$3%5 %1;1('*$#"A""#$''$('=%&#$''-&+( ""&:(1$%3%%1;1(,&%$.+(=#"61#$33%&&+( B((>1"11,1%%1<(7%$&*$#(%3"&,#+&+()+( "3)>3,#$%1:(,11#",1+(,&"3+(%11*5 $&(6.%%.,#$%.:(;11%#;1(61(>#%*.(%1#;1"< Y##+.( >#&+#+.( =&%*#+.( *3+( )+( =#"61#$%1:(;)#+(*33""1<(433"&+(;1#5 Kirkkoilta on löytänyt kajaanilaisista varsin vakiintuneen yleisönsä. *&+&,#$&+:( %13)+:( )-)%3*$&+:( $15 +1%%),1+( '=%&'-&+<( ]$&#+( =#"61#5 $33-&+("1$*&3-3%%31(*33"&+(6)+*#+(..+&+(B($'-.,&+("'A++#%:($&#+.=#05 0&+(+1*$1=-3*$&+<(/#"61#$#$$1(=&%5 *#$$.()+(,)+&$%#(,3*1+1(%3++&(B(,30=&&+(%1#()-)%3*$&+:(*13=3+:(>#5 -.%&""'+(0#&,3+(%1#(=&""''-&+<(2)$5 *3$(=&%*#(,33%%33(%3)*#)*$#(61(%3)5 *#)(%3++#*$#(B(%3++&($3"11(>)#$:(&+5 %#$%.(=#"61#$&,>#(=#"61#$33$(6..<( T3"&+*1+% )#"#61(!/:7.$ P..C.7($&301$$1(;)#+(,&++.(;1#*5 *1($13+1*1,10#+(=#"61#$33%&&+<( B"##0%A-":&--%2**G% I*;2-#;-1,--%F$18"%2*'&--#&** C13+1*1,10#$$1(;)#+()""1:(*33++&"5 "1(61(161%&""1:()")3%31(=#"61#$33%&&+< /#"61#$33$( )+( %.,.+*&$.#$&+( #+(?3+);##*)+( *#0**)#""1+( %&&,1<( 7""1+( 6.06&$%..( `&#**)( C#5 +#$1")+( $%#>&+-#01=1$%):( >3=361+1( )+(&,&0#%3$>##$>1(!=C9$R-9?:7=7<( 4#0**)#""1$$1(&$##+%';.%(8:C;:Q8.:Q ;.(,:7:;./9:( G--BB.( P.;.2.( 61( R=/B.QN.C:.( 8:77-7=7:( $%#>&+5 -#01=1$%)+(*3++#1;#&01$(T:0?.$VBQ ;.7=7$$&*.(F.-C:$V:B.C:7=7:(8.:Q ;.$K/.;..C=/.:(N:77.(G-5B./.(61(,.2>9(R.CC:9< Pekka Homanen 4#06)#%3*$&$$1( *.'%&%'%( "1#+13*$&%( );1%(%&)*$#$%1F M&;15U##$1(L1++&0F(?3+)61(GDEI5GDJJ<?1#+&0(L10#1(?#"*&F( /#"61#+&+(%1#%&&+($#$#+<( 4#06&#%.(;3)$#"%1(GDQQ5GDHI<( M"#+1(`1101F(`1"#%3%(03+)%<( P=:BB9$,:7:;./97$ ;0:>=7<:C.5.;Q 097$ B:CBB9:/0.$ 8.A..7:7$ B:CB9;Q ;.$ 09C;0.:7.$ M#E#$ B/9$ %a$ 0==2.7.$ R:/A.:;--;# Helka-Maria Kinnunen Suomen Lausujain Liiton puheenjohtaja Kajaanin Runoviikko luottaa nuoriin #+(?3+);##**)( )+( 6.""&&+(,)+#>3)"#+&+( >1*&%%#( 03+)1:(,35 $##**#1(61(>#&+%&%1%%&0#1<( 5(^"&+(*3%$3+3%(%3"&;1+($3;&+(?3+);##*)""&(>#&+#.(%10#+)#%1(.#%#5 '-&$%.(61(#$''-&$%.:(#*..+%',#$&$%.( 61('*$#+.#$''-&$%.:(>1*)"1#$33-&$%1( 61($'06.'%',#$&$%.:("3)++)$%1(61($&+( *13+&3-&$%1:(*3;1#"&&(?3+);##*)+( %1#%&&""#+&+(6)=%161(G.:;09$T=:2.Q /-909$)=6&",#$%)1< 4&$."".(+.=-..+(3$&#%1(+3)0%&+( %&1%%&0#)=6116#&+:(*.$#*#06)#%%16#&+(61( +.'%%&"#6A#-&+(&$#%'*$#.<(V#;1+(335 -&+("#$.+()=6&",#$%))+(%3)(&$#%'$:( 6)*1( *))$%&%11+( %1>1=%3,1;##*)"5 "1<(C&+(%&*&&(*1=-&*$1+(+3)0&+>)"5 ;&+(%1#%&#"#611:(6)#$%1(*1*$#()+(&%35 0#;#+(#,>0);#$)#;11(61ll,33$#**)1( 61(*33$#(),1..+#$%.(03+)#"#611<( 5(Y3)0&%(&".,.+%3++)$$1()"&;1%( #=,#$&%(=1"31;1%($1+)1(61(;1#*3%%11<( 21($1+)&$$11+(=&()>>#;1%($1+),11+( 61(+.'%%.,..+($33+%11:(6)*1(&#(;#&5 ".(>##00'(%.'$#+($&";.$%#:(,3%%1()+(6)( =1=,)""1<(^+(=#&+)1()""1(".$+.(*3+( "A'%''(33$#1(1#=&#%1(61(*&0%),#$&+( *&#+)61:(?&#,1"3)%)(>&03$%&"&&(%&&5,1;1"#+%11+$1< M#( ;1+=&,>11*11+( %&1%%&0#;.5 *&.( )"&( 3+)=-&%%3<( T1>1=%3,1$$1(,33+(,31$$1( &".**&&""&( 6..+&&%( %1#%&#"#61%( 1-BB.$ P:C0.7=7$ 61( K:Q C.$,.2-/:7$ 01*&+%1;1%( J#0',"0#% -"2-&-*'*-:(+130&%11+(]//.$G.>.Q 7:;=7$61(Y1$&;#&+(430%%36&+(*),##5 *1""&:(63="#$%&%11+(G.7A./900.$T6:Q B67( OQ5;3)%#$%1#%&#"#6163="11( $&*.( *33""11+(&$#,&0**&6.(8.A$Y54<=Q 7:-B;=7$ >#%*.+( %1#%&#"#61301+( ;1#5 =&#$%1<?3+);##*)""1( +.*''( %1>1=%35,1+(+'*'#+&+(>1#+)>#$%&:('=%&#$A5 %&1%%&0#<(L3*1+1()+(6.""&&+(41+$1"5 "#$%&1%%&0#+(4#&0%3&+.'%%.,A:(6)+*1( )=6&",#$%)( *&$*#%%''( %.+.( ;3)++1( ;1$%11+)%%)*&$*3*$#&+(*1+$$1(%&=5 %''+( '=%&#$%'A=A+<( #$%1( "15 ;1""&(1$%3;1%(4#&00.%'$*&$*3$(K#&+ 1"#L"#(%'A+%&*#6.%<(U3;1$$1()+()$1"5 "#$%1;#+(61(-)*3,&+%110#$#+(*&#+)#+( %)%&3%&%%3(&$#%'$:(6)*1()+()$1$8:C;:$ GJC2:7(T&1%%&0#*)0*&1*)3"3""&(%&5 *&,..(;.#%A$%3%*#,3$%1<?3+);##**)()+(%.'++.(>&0#+%&#5 %.<(?&#,1"3)%)()+(%.+.(*&$.+.(*3%5 $3+3%(41611+#+(?3+);##*)+(C3;&+( 03+)#"#61*$#( N:CBB.$ T=B9/.7( P$<( GDOGR<(/.+&+($.*&&+$.(*1#;&00&%11+( 03+)*#;&&+(61(=.+&+($1+)611+("3&5 %11+(+##+(=#"61#$&$%#(*3#+(..+&&+*#+<?&*)"1+( &$#*)#$%&)$( M0N0::$% A-'--%#",&$%'#(GDEK(PoC^!R<(/.5 +&+(03+)+$1(61(1N)0#$,#+$1()+(63"5 *1#$%3( *)*)),1%&)*$#+1( &+$#,5,.#$&+( *&001+( GDDQ5"3;3+( ")>3$5 $1<( /.+( )+( $11+3%( "3*3#$#1( *#061"5 "#$33$>1"*#+%)61:(6)#$%1(;##,&#$#,5,.+(;3)++1(HQGG:(*3+(=.+&%(>1"5 *#%%##+(oc^!f+(*#061""#$33$$..%#a+( %3++3$%3$>1"*#++)""1<?&*)"1(&#(*#06)#%1(,#%..+(%30=11:( =.+&+( 03+)3%&+$1( >&"*#$%''( 3$&#+( 1N)0#$,&#*$#<(C#%.()+(+)>&1,>#("35 *&1(*3#+($#$.#$%..<(M=*.($#*$#(=.+5 %.(>#-&%..+(6)$*3$(;1#*&1+1($1+1+5 *.'%%.6.+.<(!*$#(?3+);##*)+( $3)$#%3#,5,#$%1(>&0#+%&#$%.()+(`&#**)(C#+#$15 ")(5*#">1#"3+(b+11"#:(6)$$1(%."".(*&05 %11( *33$#( +3)0%1( "13$3611(,#%%&"&5 ;.%(`3)-&+(+3)0&+("13$361(5%#%%&"#$5 %.<(/&#+.*33+(S<(>.#;.(>#-&%%.;..+( b+11"##+( ;1"#%%##+( T==0.$ K77./.:( K77./.:(!22.$8-A./.:$8.C9/::Q 7.$\:;B.7=7:(!=C9$VA./.:(N:BB9$ 3=700:/6$61(K700:$G:=7;--< #+(?3+);##*)+("#>3%();1%(,''++#$$.(41611+#(7+N)$$1(61(U#>5 >3>#$%&#$$.< Veikko Halmetoja Kajaanin Runoviikon tiedottaja Aulikki Oksanen ja Ilpo Tiihonen Kuu ja kaipaus Kajaanin runoviikko

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS SIJA M12 3km TULOS 1. 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 0:09:13 2. 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven Pyry 0:09:15 3. 8 Tuukka Tolkkinen 40231813 Sotkamon Jymy 0:09:17 4. 5 Topias Törmäkanga

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015 M12 11:00:00 3 Eetu Vimpari 40145859 Kajaanin Hiihtäjät 11:00:00 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 11:00:00 5 Topias Törmäkanga 40114888 Sotkamon Jymy 11:00:00 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot TULOKSET Lasten Hiihto Cup 2012 1 Osakilpailu: HIPPU Hiihdot Tytöt 4 Vuotta 50m 1 11 Tytti Härkönen 01:49.3 2 7 Oona Kokkonen 02:24.6 00:35.3 3 12 Oona Karppinen 02:27.4 00:38.1 4 4 Alisa Hankosalo 02:55.4

Lisätiedot

Yritys Palvelut Osoite/puhelin Hinta /h (alv 0%)

Yritys Palvelut Osoite/puhelin Hinta /h (alv 0%) Kooste palveluseteliyrittäjistä 2011 (10.8.2011) Seuraavat yrittäjät ovat rekisteröityneet Kainuun maakunta kuntayhtymän hoivapalvelua tuottaviksi palveluseteliyrittäjiksi: Kotihoitopalvelut, seutu 1 Yritys

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Iin hiihdot 1.3.2014

Iin hiihdot 1.3.2014 1 / 6 2.3.2014 22:53 Iin hiihdot 1.3.2014 T U L O K S E T Liikuntakeskus MOVE Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M16; N18; N16; M14; M70; M45; M55; M65; N35; N45; NYL; N20; M35; M18;

Lisätiedot

Kajaanin Matkailuoppaat - avaa oven Kajaaniin

Kajaanin Matkailuoppaat - avaa oven Kajaaniin Kajaanin Matkailuoppaat - avaa oven Kajaaniin Opastustoimintaa jo vuodesta 1976 Uusia oppaita valmistui 16.3.2013 Esittelyssä muistomerkit rakennukset nähtävyydet merkkihenkilöt historia tulevaisuus Historiaa

Lisätiedot

KAINUUN VAKUUTUSPIIRIN VAIKEAVAMMAISTEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUK- SEN TERAPIAPALVELUN TUOTTAJAT 1.1.2011-31.12.2014 (2.12.2010 diaari nro 14/331/2010)

KAINUUN VAKUUTUSPIIRIN VAIKEAVAMMAISTEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUK- SEN TERAPIAPALVELUN TUOTTAJAT 1.1.2011-31.12.2014 (2.12.2010 diaari nro 14/331/2010) KAINUUN VAKUUTUSPIIRIN VAIKEAVAMMAISTEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUK- SEN TERAPIAPALVELUN TUOTTAJAT 1.1.2011-31.12.2014 (2.12.2010 diaari nro 14/331/2010) MUSIIKKITERAPIA Ari Hyvönen T:mi Musiikkiterapia Pekka

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17 H21 12,30 km osallistujia: 17 1 11:21 2357 194079 Härkönen Miko KuPe 2 11:24 194232 Hyppölä Tero SoJy 3 11:27 156803 Juntunen Jukka-Pekka KuPe 4 11:30 90326 202689 Korhonen Ari-Matti KaSu 5 11:33 20109

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Nro Poimurisarja joukkueet Jäsen 1 Jäsen 2 Jäsen 3 Paikkakunta sijoitus

Nro Poimurisarja joukkueet Jäsen 1 Jäsen 2 Jäsen 3 Paikkakunta sijoitus Nro Poimurisarja joukkueet Jäsen 1 Jäsen 2 Jäsen 3 Paikkakunta sijoitus 28 Ämmän Betoni Markku Kinnunen Jarmo Heikkinen Reino Kela Suomussalmi tulos 45,5 1 30 Suomussalmen kunnanvaltuustoryhmä I Keijo

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT Miehet 12 3x2km (3P) 1. 2 Liperin Hiihtoseura 26.21,4 Osuus 1 Pauli Vuorma 1 7.48,3 Osuus 2 Juuso Varis 1 9.25,7 1 17.14,1 Osuus 3 Väinö Kontkanen 1 9.07,3 1 26.21,4 2. 5 Pyhäselän Urheilijat 31.08,4 Osuus

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 1 Sisällysluettelo Suvivirsi...3 Seurakunta verkossa.4 Tervetuloa kirkkoon jumalanpalvelukset.5 Retkiä, seuraa, soppaa.6 Konsertteja.8 Lasten kesäkurssit ja retki..12 Apua ja tukea elämään...12 Anna palautetta

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 48/ Liite TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 KESÄKUU VIIKKO 23 1.-12.6. PÄIVÄRIPPIKOULU, RISTO, MIKKO, (SIRPA) 1.-2. 6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 1 SARPATTI 3.-4.6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 2 SARPATTI KE

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

VAPUNAJAN PILKIT KOSTONJÄRVI 2013 NUORET LA 27.4. SU 28.4. VAPPU 1.5. YHT.

VAPUNAJAN PILKIT KOSTONJÄRVI 2013 NUORET LA 27.4. SU 28.4. VAPPU 1.5. YHT. VAPUNAJAN PILKIT KOSTONJÄRVI 2013 NUORET LA 27.4. SU 28.4. VAPPU 1.5. YHT. 1 Lappi Janne Pielavesi 13740 10490 7780 32010 2 Lappi Ville Pielavesi 10195 11970 7380 29545 3 Pyy Teemu Kajaani 5374 6454 11828

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 Liite 1/ 5 maakuntavaltuusto 17.1.2005 MAAKUNTAHALLITUS III (MYR) Varsinainen jäsen maakunta Timo Säkkinen pj. Kainuun liitto, Kauppakatu

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

Tervetuloa. Kajaanin seurakuntaan!

Tervetuloa. Kajaanin seurakuntaan! Tervetuloa Kajaanin seurakuntaan! 1 2 Hyvä seurakuntalainen Olette aloittamassa uutta vaihetta elämässänne. Toivomme, että seurakunta voisi olla tukenanne. Sakramenttien, julistuksen, opetuksen ja palvelun

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

FIS 37. Puolangan hiihdot. 9.2. 2014 Honkavaarassa. Lähtölistat

FIS 37. Puolangan hiihdot. 9.2. 2014 Honkavaarassa. Lähtölistat FIS 37. Puolangan hiihdot 9.2. 2014 Honkavaarassa Lähtölistat Kilpailun sarjat: M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N45; M45; M55; M65; N18; N20; N35; NYL; M18; M20; M35; MYL; Lähtöaika Nro Lisenssi

Lisätiedot

3.-6. luokkien uintikisat

3.-6. luokkien uintikisat Uintitulokset 1 (8) 3.-6. luokkien uintikisat 5.2.2015 Laji 1, 25m Selkäuinti T5-6 lk 1 Katri Oksa Kätönlahden 20.54 2 Elisa Mattila Keskus 22.12 3 Veera Juntunen Nakertajan 22.71 4 Veera Kyllönen 23.60

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi 1 ( 7 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) K1 Ala-antti Maria-liisa Ala-antti Seppo Juhani K2 Tarkkonen Aune Matilda Karttunen Mauno Olavi Karttunen Pentti Samuli Käki Elli Heleena Hankonen

Lisätiedot

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12 Kuukausitiedote huhtikuu 2013 Turuntie 12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016 LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016 2 JUMALANPALVELUKSET Jumalanpalvelukset Lammin kirkossa joka sunnuntai klo 10 su 12.6. klo 10 su 19.6. klo 10 la 25.6. klo 10 su 26.6. klo 18 su 17.7. klo 10 su 31.7. klo 10

Lisätiedot

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Kesäajan 2016 jumalanpalvelukset pyhäpäivisin Tuusniemen alueseurakunnassa Kesäajan tapahtumat Tuusniemen alueseurakunnassa kesä-syyskuu 2016 www.kuopionseurakunnat.fi

Lisätiedot

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2014

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2014 Helsingin tuomiokirkko Kesä 2014 Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi.

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

Lähtölista, sarja: Kaikki Lähtönumero Nimi Seura Sarja Lähtöaika 1 Teuvo Lalli Oulu M 40 12:00:00 2 Timo Piirainen Kainuu M 40 12:00:30 3 Pekka Määttä Oulu M 40 12:01:00 4 Jouko Lehtelä Pohjanmaa M 40

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 16.05.-17.06.2014 klo 9.00-11.00 ja 11.30-14.00 kirkkoherranvirastossa.

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 16.05.-17.06.2014 klo 9.00-11.00 ja 11.30-14.00 kirkkoherranvirastossa. K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Ämmänsaaren seurakuntakeskuksessa Kirkkokuja 1 keskiviikkona 14.05.2014 klo 17. Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Harjoitusravit lauantaina 13.8.2011 klo 12 Multimäen harjoitusraviradalla

Harjoitusravit lauantaina 13.8.2011 klo 12 Multimäen harjoitusraviradalla Harjoitusravit lauantaina 13.8.2011 klo 12 Multimäen harjoitusraviradalla Lähtö 1 Lämminveriset tasoitusajo enint.2-v. p. 0 e + 20 m/ 500 e. pt. 60 m. P. 0 e. 1. General Maximus Om. Korhonen, Ari & Elina

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ainassaari Mika Juhani K2 Alahäivälä Jussi Petteri Alahäivälä Ville Johannes K3 Elo Pauli Armas Elo Helena

Lisätiedot

SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY

SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2012, OULU 11.-12.2. liikesarjat, naiset 1.dan liikesarjat, miehet 1.dan 1. Julia Pätsi, Taekwon-Do Akatemia 1. Samuli Rossi, Taekwon-Do Akatemia 2. Jutta Jakkila, Taekwon-Do

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Paltaniemi-päivät ja Eino Leino talon kirjapäivät 12.-14.7.2013

Paltaniemi-päivät ja Eino Leino talon kirjapäivät 12.-14.7.2013 Paltaniemi-päivät ja n kirjapäivät 12.-14.7.2013 Tarkista ja päivitä ohjelma: www.kainuuneinoleinoseura.fi Ohjelma : Torstai 11.7.2013 18.00 Musiikkia Runokahvilassa, Marika Mustajärvi & kumppanit Lystinurmi,

Lisätiedot

Tulokset Täydellinen - Ikäryhmittäin (pisteet ja väliajat)

Tulokset Täydellinen - Ikäryhmittäin (pisteet ja väliajat) Tulokset Täydellinen - Ikäryhmittäin (pisteet ja väliajat) Kilpailu Kainuun alueuinnit Tulostuspäivämäärä 12 lokakuu 2008 Kilpailun paikkakunta Kajaani Tulostusaika 21:16 Järjestäjä Kajaanin Uimaseura

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: SIPSU-Hiihdot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: SIPSU-Hiihdot TULOKSET Lasten Hiihto Cup 2013 2 Osakilpailu: SIPSU-Hiihdot Tytöt 4 Vuotta 50m 1 39 Pauliina Vesterinen 00:54.2 2 38 Iida Juntunen 00:57.3 00:03.1 3 18 Anni Ohtonen 01:01.7 00:07.5 4 22 Sanni Lappeteläinen

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 8.12.2014-9.1.2015 klo 9.00-11.00 ja 11.30-14.00 kirkkoherranvirastossa.

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 8.12.2014-9.1.2015 klo 9.00-11.00 ja 11.30-14.00 kirkkoherranvirastossa. K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Ämmänsaaren seurakuntakeskuksessa Kirkkokuja 1 torstaina 4.12.2014 klo 17. Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

Laukkala- Sulkava

Laukkala- Sulkava URMAS-CUP 1. päivä Iisalmi 17.5.2014 Sarja N Paras aika 23.51 1. Annunen Enni K-P 275 268 570 1113 2. Tiainen Tarja K-P 261 288 552 1101 3. Jaakola-Kääriä Kati Oulu 261 288 546 1095 4. Jänkälä Niina Lappi

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(8) TK1 Hannila 748-403-8-63 Hannila Rautio Sanna Elina, Kirkkotie 1 A 4, 91900 Liminka Metsä MeL 3 7 0,19 4 Metsä MeL 2,2 7 1,76 27 Metsä MeL 2,6 7 2,13 39 Metsä MeL 5,4 7 3,1 117 Metsä MeL 12,3 7 3,02

Lisätiedot

Piirainen Asko 0500-685 284 asko.piiranen[at]pp3.inet.fi. Heikkinen Matti 0400-284 639. Sirviö Ari 040-703 6529 martti.sirvio[at]marttisirvio.inet.

Piirainen Asko 0500-685 284 asko.piiranen[at]pp3.inet.fi. Heikkinen Matti 0400-284 639. Sirviö Ari 040-703 6529 martti.sirvio[at]marttisirvio.inet. METSÄTEOLLISUUDEN YRITYKSET KAINUUSSA METSÄKONEURAKOINTI Palvelut, tuotteet Osoite Yhteyshenkilö Työpuh. Matkapuh. Sähköposti METSÄKONEURKOINTI PIIRAINEN OY metsäenergian korjuu, puukuljetus, metsäalan

Lisätiedot

Koululaisten uintikisat 4.2.2016

Koululaisten uintikisat 4.2.2016 Koululaisten uintikisat 4.2.2016 Laji 1, 25m Selkäuinti T5-6 lk 1 Emilia Karppinen PB Lehtikankaan koulu 21.55 2 Veera Juntunen Nakertajan koulu 21.80 3 Anni Liuski Lohtajan koulu 22.12 4 Nella Valtanen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.216 Järj: Seinäjoen HIihtoseura 3.2.16 9.45.32 Sarja N8 (1, km) 1 18.1. 2 18.1.3 3 18.2. Viola Kurunmäki 4272356 4 18.2.3 Sanni Korpi 4343664 5 18.3. Anni Hietamäki 4359755

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot