Tiekirkot > Kesäjuhlat > Runoviikko > Paltaniemi-päivät > Koulun päättyminen > Leirit > Rippikoulu ja konfirmaatio" name="description"> Tiekirkot > Kesäjuhlat > Runoviikko > Paltaniemi-päivät > Koulun päättyminen > Leirit > Rippikoulu ja konfirmaatio">

!"#""$%$&'()*"+)$,"-(.,%&&& &&&/0&1&&& &&&2(*#"$,"%& &&& &&&774&8'+ Virkistävää kesää!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"#""$%$&'()*"+)$,"-(.,%&&& &&&/0&1&&& &&&2(*#"$,"%&34145635&&& &&&774&8'+ Virkistävää kesää!"

Transkriptio

1 !"#""$%$&'()*"+)$,"-(.,%&&& &&&/0&1&&& &&&2(*#"$,"%& &&& &&&774&8'+ Virkistävää kesää! > Tiekirkot > Kesäjuhlat > Runoviikko > Paltaniemi-päivät > Koulun päättyminen > Leirit > Rippikoulu ja konfirmaatio > Konsertit ja sävelhartaudet > Kirkko- ja hautausmaakierrokset

2 ! !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI 34456$786+,! )9:;9:36+6<65!6 Turvallisuuden puolesta Ihmisiä koetteleviin poikkeusolosuhteisiin varautumiseksi on seurakunnissa työstetty suunnitelmia. Valmiussuunnitelmien painopiste on siirtynyt sodan uhkaan varautumisesta suuronnettomuuksiin, ympäristökatastrofeihin, terroritekoihin ja muihin useisiin ihmisiin kohdistuviin väkivaltaisuuksiin varautumiseen. Viimeksi Hyvinkään ampumistapaus on järkyttänyt omaisten, loukkaantuneiden, ystävien ja paikalla olleiden lisäksi ihmisiä kaikkialla Suomessa. Seurakunnan ensisijaisena tehtävänä on henkisen ja hengellisen tuen antaminen. Monet toimintatavat, kuten keskusteluapu, päivystykset ja suruhartaudet ovat tapahtuneissa tragedioissa tulleet käyttöön ja koettu merkitykselliseksi osalliseksi joutuneiden tukemisessa. Poikkeusolosuhteissa toimimiseen on viranomaisten ja seurakuntien syytä varautua. Ennalta ehkäisevää työtä on lisättävä ja parannettava. Esimerkiksi liikenteen ja ympäristön turvallisuuden lisäämiseksi löytyy keinoja, jos vain tahtoa riittää. Ihmismieli saattaa olla arvaamaton. Kuitenkin myös mielen järkkymisestä johtuvaa tuhon kylvöä voidaan ehkäistä. Nyt on aika pysähtyä miettimään keinoja ja tarttua niihin eikä vain kauhistella tapahtuneita. Kova kilpailu, rahan valta ja ulkonaisen menestyksen yksisilmäinen tavoittelu suosii vahvoja. Epäonnistujan osaksi jää usein häpeä ja alemmuus, joka voi johtaa aggressiivisuuteen. Lasten ja nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen tiedetään riskitekijöiksi. Perheitä on tuettava entistä määrätietoisemmin. Tarvitaan oikeamielistä politiikkaa ja riittävästi ammattiauttajia. Emme voi tyytyä vain korjaamaan pahoinvoinnin seurauksia. Ennen kaikkea kysymys on meidän jokaisen omista asenteistamme, tavoitteistamme ja elämäntavoistamme. Jokaisen on kysyttävä, mitä minä voisin tehdä, että elämä olisi inhimillisempää. Historioitsija Juha Siltala on sanonut Suomea koheltamisen kärkimaaksi kaikkine meneillään olevine rakenneuudistuksineen. Oma kokemukseni on, että Suomen ev. lut. kirkko alkaa olla koheltamisen kärkikirkko päällekkäisine ja ulkonaisine muutosprosesseineen, jotka koskevat mm. seurakuntarakenteita, väestökirjanpitoa, palvelukeskuksia, informaatioteknologiaa, palkkausjärjestelmää ja työajan soveltamista hengelliseen työhön. Ne vievät valtavasti aikaa ja henkisiä voimavaroja eivätkä läheskään aina palvele perustehtävää, ihmisten kohtaamista. Tilanne koettelee erityisesti seurakuntien johtoa mutta myös muitakin työntekijöitä. Koen, että aikani ja voimavarani suuntautuvat paljolti ja pakosti ohi ydintehtävän. Tuntuu kuitenkin siltä, ettei muutospaineiden alla ole riittävästi voimia, taitoa eikä keinoja pysähtyä, kyseenalaistaa ja keskittyä olennaiseen. Ihmisen sosiaalisen kasvun lähtökohta on ehdottoman hyväksynnän kokeminen. On päästävä keskenämme empaattiseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen elämää vääristävien tavoitteiden sijasta. Tämä on keskeistä henkisessä ja hengellisessä työssä. Kun ehdotonta hyväksytyksi tulemista koetaan suhteessa Jumalaan ja suhteessa toisiin ihmisiin, siitä voi kasvaa mielen turvallisuutta ja vastuullisuutta ihmisten kesken. Rakenteita tulee voida kehittää rauhassa niin, että ne palvelevat perustehtävää. Lauri Oikarinen!"#" $%&'%(!"#$%&%%'()"*))+(,&#-.+(/&001,,&(2&&$3*$&+(40#$%3*5 $&+(23,1"1(61(7$.8(/.+()+($#3+1++3%(,&#%.(*1#*&""1(/&+5 9&+($#3+13*$&""1:(%1#;11""#$#""1(110%&#""1(40#$%3*$&$$1<(2)( &++&+(,11#",1+("3),#$%1(=.+()+(;1"#++3%(,&#-.%(40#$5 %3*$&$$1()"&,11+(&-&$$..+(>'=#.(61(+3=%&&%%),#1(40#$5 %3*$&$%1()$1""#$#+1<(?1**13-&$$11+(=.+(+.*#(=';.*$#(6)( &-&"%.(,..0.%.(,&#-.%( '=%&'%&&+$.:( ),#*$#("1>$#*$&&+:( 23,1"1()+(,'A$(1+%1+3%(40#$%3*$&$$1(,&#""&(>&0#+%A5 )$1+:(+##+(*3#+(=.+()"#($33++#%&""3%(61(&++1"%1(,..0.++'%( B(=.+:(6)*1($11%%11(*1#*&+(%1>1=%3,11+(%1=%)+$1(61(>..5 %A*$&+$.(,3*1#$&$%#<(C#*$#(,&#-.+:(6)%*1()"&,,&(6)(&+5 +1"%1($11+&&%(>1++1(%)#;),,&(40#$%3*$&&+:(%3"&&(&"..(235,1"1+(*#0**13-&+('"#$%'*$&*$#< 40#$%3*$&&+(%&*#+(+'%(3$*)%%&(*33"%31++&(%)%33-&+( $1+1+:(>&"1$%3*$&++&(&;1+*&"#3,#+<(/.+&&+(3$*)&$$1+5 $&++&<(C&()+(,&#-.+(>&0#+%A)$1,,&(;1*33%&+1:(6)*1(%15 *11(,&#""&("3+1$%3*$&+:(23,1"1+(*#0**13-&+('"#$%'*$&*$#<!"#$%&$'()*$%%(%+,-$'#)#$($,./.00-$1-2./.$($ GGBGK(61(L1%%<(HSF(GIBHQ -"(./#0&12&&' Jumala on onnen kaivos!$%.;'*$&%("&#**#;.%(,&%$.+(0&3+1$$1<(/&( 161%%&"#;1%:(&%%&#(*3*11+(+.&(%1#(*33"&(=&#5 %.<(C#*$#(=&(3$*1"$#;1%(1+%11(,#&"#*3;#%3*5 $&""&&+(;1""1+<(XL#+3""1()+()++&+(*1#;)$8( L#+.(*1#;1+($#&"%.(*3"%118X(=33-1=%#(%)#5 +&+(*1;&03*$#$%1:(*3+(*1#;)#(%#*3""1(,115 %1<(/&()"#;1%(03;&++&&%(01*&+%1,11+(;1"5 %1*3+%11:(,#$$.(1#;1+(*1#**#()"#$#(,1=5 -)""#$%1<(C##+.(;1"%1*3++1$$1(=&(),#$%#;1%( )++&+(*1#;)*$&+(61()"#;1%(0#**1#%1<( 2)$*3$(&".,.+(110%&&%();1%(>##")$$1:( +.*',.%%A,#$$.:(+##+(*3#+(*3"%1(*1#;)*5 $&$$1<(C#"")#+($&()+(&%$#%%.;.:(*1#;&%%1;1( +.*';##+(*3#+(*3"%1(*#;#&+(61(,3""1+(1"%1<( 4131+( $#%%&+( &0.$( *3+#+91$( *#06)#%5 %#(&".,.+$.(110%&&$%1F(XL#+3+()++&+#()+( )*$+*,! Miksi Suomi taas suree? /';#+*..+( $30,1+"13*13*$&%( );1%( 6.0*'%%.+&&%(,&#%.<( T#&-)%3$;."#+&#$5 $.()+(%11$(*&001+(61&%%3(+&3;)%%),33%5 %1($##%.:(,#%&+(+.#+(;)#(*.'-.(#-'""#$&$5 $.(>#**3*13>3+9#$$1<(^+(&%$#%%'(6)%15 *#+(,&0**#.:(6)*1()"#$#(&++3$%1+3%($305,1%'A+< T."".(*&0%11(63"*#$33%&&+()+(,'A$( $11%3( 1$#1+%3+%#61,#&"#>#%&#%.:( 6)%*1( );1%(*&0%)+&&%:(&%%.(C3),&$$1()+("3)5 ;3%%3(>&0#+%&#$#$%.(10;)#$%1:(&"#(*#0*)+( )>&%3*$&$%1:(&#*.(;1"%#);1"%1()"&(%.$$.( 10;)%'=6#A$$.()%%1+3%(1$#1*$&&+(,..0#5 %&"".($#%.:(,#*.()+()#*&11(61(,#*.(; :(,#*.($1""#%%31(61(,#*.(>)#$(*#%*&%5 %.;..< T)#$&%(1$#1+%3+%#61%();1%(>3=3+&&%( +3)0%&+($'06.'%',#$&+("#$..+%',#$&$5 %.(61(*1#**#&+(%3*#%)#,#&+(>33%%&&""#5 $33-&$%1(*)3"3,11#",1$$1<(T.,.()+( *1#**#(%)%%1< T)%%1()+(,'A$($&:(&%%.(C3),&$$1( '*$#"A+(61('=%&#$A+(;."#$&%($3=%&&%();1%( %.$$.( 10;)%'=6#A$$.( 01>13%3+&&%<( /'5 C#+.()"&%("1=6)#%%1+3%(,&#""&(3$*)+: +##+(&%%.(;)#,,&(%3++3$%11($#+3%: 61(;106&"&(*1#*&$%1:,#*.(&$%..($#+3+(%'A%.$#(,&#$$.< 433"&(,&#%.(2&&$3*$&+(40#$%3*$&+:,&#-.+(/&001,,&(*13%%1: F.$D'#)#$($G:=7$C.:?..A.$($ ;>6:?6$ +#$; :$5=//-70.:;0. )""1(".=&"".(23,1"11:(,#+.(%30;11+(/.5 6)#%%161()"#(*3+#+91$(Z11;#-< Z11;#-()"#(*A'=.(>1#,&+>)#*1:(6)$5 %1(,'A=&,,#+(%3"#(7$01&"#+(*1+$1+(=1"5 "#%$#61<(Z11;#-(%1#$%&"#(*)*&+3%%1(61(*))5 *1$%1($)%#"1$%1:([)"61%#1(;1$%11+(61(;)#%%#( =.+&%(PG<(C1,<(GJF(GBEGR< Z11;#-()"#(,'A$(%1#%1;1($)#%%161(61( 03+)#"#61\(".=&$(>3)"&%(?11,1%3+(>$1"5,&#$%1();1%(=.+&+(%&*&,#..+< ]$*)(%&*#(Z11;#-#$%1(#")#$&+(61()+5 +&""#$&+<(T)#;)%%1;1$%#(,'A$($#+.("A'-.%( 110%&&+(3$*)$%1(23,1"11+<( X43+(%3"&+("3)*$&$#:(23,1"1:()"&%()+5 +&$%1($&*1#$#+<(Y##+(>1"6)+(01*1$%1(,#5,#+#$%&0#%1$)""1(%&=-..+()3%)61(1$3+5 %)*13>>)61:( %10;#%$&&*)( &+..( *&+&+5 *..+(,33+*11+(%&=-.()#*&#+_(?A'=5 *&#,,.+(61(;1=;#,,1+("1*#(;1$%11+( ;1+=&+%3+&&%( 10;)%( 61( =11"#$%3+&&%( #=1+%&&%:($##+.*A(*1+$1*3+%1,,&(+'5 *'*3;1_( MN&$)"1#$*#06&&$%.(,&($11,,&("35 *&1(%)#$&+"1#$&$%1('=%&#$A""#$''-&$%.:( 6)*1(01*&+%33(".=#,,.#$&+01**13-&"5 "&(61(>'0*#,'*$&""&(=';..+<(43+('*5 $#"A+(1++&%11+($'06.'%'.('=%&#$A$%..+:( =.+(&#(&+..(;)#(%3+%&1(&,>1%#11(%)#5 $#1(*)=%11+<(43+(),1$$1(#%$&$$.()"&5 ;1(>1=11(&#(>'$%'%.(*.$#%%&"&,..+:(&"#( $11,11+($'+%&6.(1+%&&*$#:(>1=33$(*35 ;1$%33(3")$>.#+(61(#=,#$&+("3)++)""#5 +&+(;1$%&,#&"#$''$(;.*#;1"%11(61(=#05,3%&*)61(*)=%11+(*1%)11<(43+(,11#"5,1()+(>1=1:()+*)($&+($30,11,#+&+( $##$(;..0#+_ `1$%33""#+&+('=%&#$A(3$*1"%11(*1%5 $)1(61(+.=-.(#%$&+$.($&""1#$&+1(*3#+()+<(?11,1%3""#+&+(#=,#$*3;1()+(0)=*&1<( C&(*&0%))(,&#""&:(&%%.(6)*1#+&+(#=,#5 +31:(61(,#+.*#+($#+31< C#+.(>#-.%(,#+31(=';.+.<(C#+.(%1=5 -)%(,#+3""&(=';..<(C#+3+($#",.$#();1%( #")#$&%( 61( $#",#$$.$#(,#+.( )"&+( *13+#$<( ^"&+(110%&&$#:(6)%1(01*1$%1%<(V++1(,#5 +3+(1#+1(,3#$%11($&<X?3*)3$(N97:O.$P:B;0CJ2Q19B=/.7$ "1>$&+(03*)3$*#061$%1F(!"#$%&$$''$(%)*+,-'-.% ^#*&#+(=';..(*&$.+(1#*118 Leena Karjalainen vastaava lapsityönohjaaja +&+()+($'+%#+&+<(L3%%1($&(*&0%))(,'A$( $&+:(&%%.(6)*1#+&+(6)*1(),1+($'+%#$''5 %&+$.(*)*&&:(;)#($11-1(1+%&&*$#<(C'+5 %#(&0#$%..('*$#"A+('=%&#$A$%.:(,3%%1(1+5 %&&*$#1+%1,#$&$$1(%1>1=%33(".>#,30%)( '=%&'%&&+<( M#( )"&(,#%&+*..+( $1%%3,11:( &%5 %.( +.#$%.( 1$#)#$%1( *&$*3$%&""11+( #(+'%<(C&()+(,&0**#(33-&$%1(%)#;)$5 %1:($&301*3+%1'=%&'-&+(33-&""&&+("A'5 %.,#$&$%.<(^+(%3""3%(1#*1(%)-#$%11:(&%%.( *#0**)1(&#(>&03$%&%%3(;1"%101*&+%&&*5 $#:(;11+(01**13-&$$1(*1$;1,#$&+('=5 %&#$A*$#(61(%3*#01*&+%&&*$#<( `)#( )""1:( &%%.( %)%33$( "A'%''( ;1#+( 0#$%#+( *13%%1:( $#"".( ;1#+( 6.0*'%'$( ;)#( 01;#$%&""1( #%$&0##%%)#$&+( +'*'#=,#$&+(,#&%%#,..+(&".,.+(>&03$1$#)#%1F("1$5 %&+( 61( 1#*3#$%&+( $3=-&%%1:( '*$#"A+( 61( '=%&#$A+(;3)0);1#*3%3$%1:(;1>13%%1(61( ;1$%33""#$33%%1:(3$*)1(61($#%)3%3,#$%1< Teuvo Partanen sairaalapastori

3 !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI " Heimo Haverinen Piispa Jari Jolkkonen muistutti lähimmäisenrakkaudesta Kesän rippikoululeirit ovat parhaillaan menossa. Seurakunta käytti viime vuonna kolme miljoonaa lapsiin ja nuoriin Kasvatus #+($&301*3+%1(>1+)$%#("1>$#5( 61(+3)0#$)%'A=A+(".=&$(*)",&(,#"5 6))+11( &30)1<( M+#%&+( *.'%&%%##+( #"5 %1>.#;.*&0=)%'A=A+( JOQ( QQQ( &35 0)""1( 61( 0#>>#*)3"3%)#,#+%11+( IHQ( QQQ(&30)""1<(?#>>#*)3"3+(*.;#(;##5,&(;3)++1(=3),1%%1;1(,..0.(* #"1#$+3)0#$%1:( ".=&$( DH( a( #*.5 0'=,.$%..+<(Y.,.(%#&-)%($&";#.;.%( ;3)-&+(HQGG(%)#,#+%1*&0%),3*$&$5 %1(61(%#"#+>..%A*$&$%.<( Julistus C&301*3+%1( 6.06&$%#( ;##,&( ;3)++1( ".=&$(EEQ(63,1"1+>1";&"3$%1:(6)#=#+( )$1""#$%3#('"#(KK(SQQ(*.;#6..<(^$1"5 "#$%361,..0.%( *1$;)#;1%( >..63,15 "1+>1";&"3*$#1("3*33+()%%1,1%%1< L3#=#+( 63,1"1+>1";&"3*$##+( )$1""#$%3#(+)#+(HI(QQQ($&301*3+%15 "1#$%1:(6)*1()"#('"#(GQ(a(&+&,,.+( &-&""#$;3)%&&+(;&001%%3+1< L3#%1(63,1"1+>1";&"3*$#1();1%(,,<( *)+b0,11%#),&$$3%:( *)3"35 *#0*)%:( >&0=&,&$$3%:( "1$%&+( 63,15 "1+>1";&"3*$&%:(;13;1*#0**):(&+*&5 "#*#0**):(*)3"33+(".=%&;#&+($#3+115,#+&+:(=#"61#$33-&+(,&$$3:(#"%1,&$5 $3(61($1-)+*)0633,&$$3< Palvelu 40#$%3*$&+(;1"%1*3+%1("A'%''($#&"%.(,#$$.( &".,.( )+( *)&%&""3%<( U.=#,5,.#$%&+( *33"&,#+&+(61(=&#-.+(=.5 %..+$.(;1$%11,#+&+()+(*#0*)+(>&5 03$%'A%.<(!=%&#$*3++1$$1( %1>1=%3;1( 015 *&++&,33%)$( 61( &>.;10,33$( %3"&5 ;1$%1(+.*'#;.%(*1611+#"1#$*)-&#$$1<( `##,&(;3)++1(-#1*)+#1%'A$$.(*)=5-1%%##+(;1$%11+)%)#""1(61(*)%#*.'+5 +&#"".('"#(*1*$#(%3=1%%1(#=,#$%.<( T'A+( ")>>3,#+&+( %1#(,33%( $330&%(3"*)#$&%(,33%)*$&%(;)#;1%( "13*1#$%1(,)+&+"1#$%1( >1=)#+5 ;)#+%#1<( ^+9&",#&+( #",11++3%5 %31(&#(%10;#%$&(6..-.('*$#+< C&301*3+%1( >#%..( ;1=;1$5 %#( &$#"".( *&$*3$%&"3#$$1( 6)*1#$&+( "3);3%%1,1%)+%1(#=,#$10;)1($&5 *.(%)#;)+(+.*A1"11<(!=%&#$*3++1""#$&+(%'A+(>3)5 "&""1($&301*3++1+(%3*&1(%10;#%%##+( %'A&".,.+(*'$','*$#$$.:(',>.5 0#$%A1$#)#$$1(61('=%&#$*3++1""#$&+( )#*&3-&+,3*1#$33-&+( %)%&3%35,#$&$$1<( evl.fi 43)>#)+(33-&*$#(>##$>1*$#(;#=#%%##+( TT( 1.C:( 19/BB97=7( 43)>#)+( +1$$11+(".=#,,.#$&+01**13-&$%1<( /.+( ;##%%1$#( C3)+&+6)&""1( $#61#%$&5 ;1+(C1,,1"%1")+(%'A+.*''+(61*11( 03)*151>31< =';.+( %&*&,#$&""&( C1,,1"%1")+( >&03$%161%( $1+)#;1%:( &%%.( *)$*1( 23,1"1( )+(,&#%.( *)=5 %11+( =';.:( $#*$#(,&#-.+( %3"&&( )"5 "1( =';#.( %)#$#""&,,&<( ]$*)( 1+%11(,&#""&(#")+(61(0)=*&3-&+:(&,,&(015 *1$%1(;1#+(>3=&#+(;11+(%&)#+(61(%)5 %33-&$$1X:($1+)#(2)"**)+&+: X]$*)(23,1"11+(61(01**13$(".5 =#,,.#$&&+( $.;'%%.;.%(,'A$( $#%.:(,#%&+( &".,,&( %)#$%&,,&( *1+$$1( %.$$.(=##>>1*3++1$$1(61(%.$$.(*#05 *)$$1<( 2)$( 01**13$( ".=#,,.#$&&+( 3+)=%33:( *#0**)( *3#=%33( )#*&1$5 $1( )"&;#&+( #%$&0##%%)#$1*$#( $&301*5 $#<( 2)$( %11$( 3$*)( 23,1"11+( $#;335 %&%11+:( *#0**)( *1;&+%33( >&"*.*5 $#(1;3$%3$6.06&$%A*$#<(2)$(>3=&(7$.+( =.+(/&+9&+(33-#$%1;1$%1(;)#,1$%1( "1**11;1%:(%#"1""&(%3"&&(=&">)$%#(;1#+(,)011"#$110+11(%1#(;#&01#-&+(,3)5 %#;#0%13$%&+(,'A%.#"'.<(C#*$#()+(01%5 *1#$&;1+(%.0*&..(>#%..(3$*)(23,15 "11+(61(01**13$(".=#,,.#$&&+('=5 -&$$.X:(>1#+)%%#(210#(2)"**)+&+< V0**#>##$>1( 8.C:$ N6B:7=7( >3)"&$%11+( ;&0%1$#( >##$>1+( ;#0*11( )>#+%),1%*11+:(6)""1(013=1""#$&$%#:( 3%&"#11+1(61('=.(33-&$%11+($11(=.,5,.$%'.:(,#%&+(23,1"1+(1+%1,1(&".5,.(%)%&3%33<(/.+($1+)#(>##$>33%&&+( "##%%';.+( >1"6)+( )-)%3*$#1( 61( *)=5 %33%%),#1*#+(;11%#,3*$#1< XY##-&+(*&$*&"".(;)#(%3""1(%3+%3:( &%%.(=##>>1*3+%1()+(>##$>1+(=10%#5 )#""1:(61(>##$>1+()-)%&%11+(%#&%.;.+:( )$11;1+( 61( ',,.0%.;.+( $&""1#$%1:(,#%.(,33%(&#;.%<X /.+( $1+)#:( &%%.(,'A$( >##$>1"5 "1()+("3>1(*&$*&+&0.#$''%&&+:(=115 ;)#%%3;33%&&+(61(&>.)++#$%3,#$&&+:( *)$*1($&()+(,'A$(#=,#$&+(*)*)#+&+( ;#0*1< XC#+3+( 61( $#+3+( ".=&#$%&$#( &".5,.()+(1#+1(&+&,,.+(*3#+(+&(%&=5 %.;.%:(6)#=#+(*#0**)(61(=##>>1*3+%1( $#+3%(+'%(*3%$33(61(".=&%%..X:(10**#5 >##$>1(410#(L.*#+&+($1+)#(;#=*#>35 210#( 2)"**)+&+( %)#,#%%#( ;#0*1*13%&+$1(&+$#,,.#$&+(>1>#*5 $#(;#=*#,#$&+(=&""3+%1#>.#;.+.(HJ<E<( 43)>#)+(%3),#)*#0*)$$1<(`#=#%%.;#5 +.()"#(*1=-&*$1+(%&)")9#1+(,1#$%&5 0#1F( 3.-/.$ R.S2.7Q3--;0:7=7:(,:;B9$ R.C0:B.:7=7:( 1.CBB9$ F:=Q?97=7:(K700:(N.C0:B.:7=7:(N.CQ A9(3.C00:2..:(T:;09(T6:56:(N.C:Q 0.(G::/:(61(N.CBB-(P:C0.< Satu Hujanen Kenttäpiispa Hannu Niskanen: Jokainen sotilaspappi on kirkkonsa pappi Hannu Niskanen on toiminut kenttäpiispana vuodesta 1995 lähtien. Kenttäpiispa Hannu Niskanen vieraili Kajaanissa puolustusvoimien hengellisillä päivillä toukokuussa. Eläkkeelle jäävän kenttäpiispan seuraaja valitaan viiden vuoden määräajaksi ajalle N://=$ >-9/-;0-;?9:2:=7$ B:CB9//:Q 7=7$ 04J$ $ A950.?.7$?:Q C.75./0:A.7$76BJB-/2.;0.U 5(`1=;1+1(61(%)#,#;1+1(61($#""&( )+(%10;&%%1<(^,1$%1(>3)"&$%1+#(%)#5 ;)+:(&%%.(,'A$(%3"&;1#$33-&$$1(*#05 *)""#+&+(%'A(;)#$#($.#"'.(;1=;1+1< N:B6$ 97$ >-9/-;0-;?9:2:=7$ 5=7Q S=//:;=7$04J7$;-5<=$B:CB97$92..7$ 04J5J7U 5(2)*1#+&+($)%#"1$>1>>#()+(*#0*5 *)+$1(>1>>#<(^"&,,&(*#0*)+(>1>5 >&61:(6)%*1()+(".=&%&%%'(&0#%'#$%&=%.5 ;..+(61()"&,,&($#%)3%3+&#%1(%.=.+( %'A'=%&#$AA+(%.'$#+($'-.,#+< V/=00=$9//-0$B=7006>::;>.$?-9<=;0.$ %WWM$/650:=7#$N:5:7$.;:9:5:7$9/=0Q 0=$=C:04:;=;0:$B::77:006740$5-92:9Q 0.U 5(^"&+(>#%.+'%(%.0*&.+.(*)0)$5 $1( &+$#$#61#$&$%#( >1>>#<( 43+( "&=%#5,#&=&%(%.%.(1#+1(*'$';.%:(%3++&%%35 +1(N&,#+#$%#+.()"&+(*.'%%.+'%(6335 %1"1#$&+( N&,#+#$%#*#061#"#61(!;05=C$ P:/.C:7($1+)+%11(X/&#%%&"&=%#;.$$.( "&+%)*)+&&$$1(&#()"&(1%&#$%&61X<(43+( *)+&(1"*11(=&#%%&"&=%#.:(03*)#"&,#5 +&+(1"*11<(T.$%.(,#+3""1()+(),15 *)=%1#$%1(*)*&,3$%1*#+(>1**)"1$5 *3$%1(C&3%3"1+(*&+%.""&< N:7B6/.:;=7$ 7=-?97$ 5./-.:;:00=$ A60066$;=-C..A.//=77=U 5(M+($#%%&+(,#%..+(+&3;)61(6.5 %.($&301161""&+#8(2)$(,#+31($& (%10;#%$&&(63%%3*1;&0#*$#:()"&+(*.'5 %&%%.;#$$.(*1#*#+(%1;)#+:(,3%%1(+&35 ;)61(&+(611<(L#+.(>'$'+(03)-3$$15 +#(&".*&3**)+1<(T#"1+%&&%(,33%%35 ;1%(*)*)(161+<(43+($)%1;.&$%.(".=5 %&&(0&$&0;##+:(>3)"&+(;3)-&+(>..$5 %.()+(>3-)++3%(*&"*1$%1(B(%.,.()+( *);11(,33%%3,#$%1(,'A$(*#0*)""#5 $&""1(1"1""1< N:0=7$?9:0.:;::7$=70:;=;0667$?.5Q?:;0..$?.C-;2:=;0=7$ A.$ 5=7B:/JQ B-77.7$5=7S=//:;06$=/6266U 5(`103$,#&$%&+(61(=&+*#"A* (=&+9&""#$%.(&".,.+(;1=;#$%1,#5 +&+( )+(,#+3$%1( $330&,,1$$1( *.5 -)""#$33%%1( *3#+( %&=-.( >1>#+( >&5 03$%'A%.(,1=-)""#$#,,1+(=';#+(61( =3)"&""1< ja Satu Hujanen

4 # !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI Hautausmaan laajennus selvityksessä 4#0**)+&3;)$%)( &$#%%..( *#0**);1"5 %33$%)""&:( &%%.( $&( =';.*$''( O:E( =1(,..0.1"1+( =13%13$,1151"3&&*$#( +)*$&+( +11>30&#-&+( *33"&,#$,&5 +&%%&"'+( ;1=5 ;#$%11(*#0**)=1""#%3$<( 4#0**);1"%33$%)+( *)*)3$( &$%&%%##+(%)0$%1#+1(OG<E<(C&301*3+5 %1"&=-&+()""&$$1(6)(>1#+)$$1<(4#0*5 *);1"%33$%)+(>..%A*$&%();1%("3&%%15 ;#$$1(41611+#+($&301*3++1+(+&%%#5 $#;3#"%1( *1611+#+$&301*3+%1<bc335 =13%13$,11( )+( )%&%%3( *.'%%AA+( ;3)++1( GDJE<( C#5 %.()+("116&++&%%3(&-&""#$&+(*&001+( GDSQ5"3;3+( ")>>3>3)"&""1:( 6)"")#+( $&(,3)-)$%3#(*1=-&$%1(&0#(%)+%#$%1<( T)+%#%('=-#$%&%%##+('=-&*$#(;3)++1( HQQE<( #+( *13>3+*#5( 61(,115 $&301*3+%1( )+( =';.*$'+'%( ;3)+5 =13%13$,11+( 75;1#5 =&&+(1$&,1*11;15(61(*.'%%A$33++#5 %&",1+<(775;1#=&&+(=13%13$,11*115 ;1+()+("11%#+3%(L1#$&,1$33++#%%&5 )+(=';.*$'%%'(;3)++1(GDSS< 5(41611+#+(*13>3+*#()+(*&$."".( "3)+%)10;)6&+($&";#%'*$&+<(41611+#+( $&301*3++1+( 41#+33+( MU!5*&$5 *3*$&"%1(>''%.,.+("13$3++)+(,35 *11+(=13%13$,11+("116&++3$1"3&&"5 "1(&#()"&($&""1#$#1("3)+%)10;)61:(6)%*1( ;1101+%3;1%("116&++3$1"3&&+(*.'%5 %AA+)%)+('=%&'-&$$.:('"#>33%10=30#$ 8:C;:$366BBJ7=7(*&0%))< U116&++3$1"3&&+( =13%13$,115 *11;1(61%*11(L1#$&,1$33++#%%&"35 %)#,#$%)(U&&+1(7#$1**#"1(4'F+("115 %#,11(*11;11<(/13%1*)0%%&"#%:(*.'5 %.;.%($&*.(#$%3%&%%1;1%(>&+$1$1#-1%( +)3-1%%1;1%($1,11(0'%,#.< 4.'%.;.%( >&03$%&%11+( &0#""#5 $&+(01*&++&$33++#%&",1+(,3*11+<( L'A$(1"3&&+(;&$#=3)"")$%1:($.=*A#$5 %'*$&$%.(61(,11+>#++1+(,3)%)#"3$%1( Vihreällä on merkitty Paltaniemen hautausmaan nykyinen käytössä oleva tila, harmaalla suunniteltu laajennusalue. %&=-..+(&0#""#$&%($33++#%&",1%< 5( U116&++3$1"3&&+( *)#""#$*3"5,11+( )+( $33++#%&"%3( 1"3&;1013$(,'A=&,,#+( 01*&++&%%1;11( =3)"5 %)01*&++3$%1( 61( 1$#1**1#-&+( >1#5 *)#%3$1"3&%%1(;10%&+<(/13%13$,11+( =3)"%)1"3&&%()+($#6)#%&%%3(=13%13$5,11+( 3"*)0&3+)#""&:( 6)"")#+( =135 %13$,11+(".>#(*3"*&;1(=3)"%)"##*&+5 +&(,#+#,)#-11+<(U116&++3$1"3&&""1( )"&;11($.=*A;)#,1"#+611(6)3-3%11+( $##0%.,..+(>)#$(=13%1*)0%%&"&#$%1< 5( U116&++3$1"3&&+( $33++#%&"5,1+(,3*11+( 33$#1( =13%1>1#**)5 61(1"3&&""&($11-11+(*)*)+1#$33-&$5 $11+(H(IEI<(/13%1>1#**)6&+(0##%%.5 ;''%&&+(;1#*3%%1;1%(,)+&%($&#*1%:( &$#,&0*#*$#(%3=*13$%&+('"&#$%',#5 +&+:( )+*)( $3;3""1( )"&,1$$1( ;1+5 =11( $3*3=13%1>1#**11( %1#( 1"3&&+( #*.01*&++&<(2)$(=13%1>1#**)61("3)5 ;3%&%11+(*3%&+(%."".(=&%*&"".:(+)#+( GHQ(>1#**11(;3)-&$$1:(0##%%.;.%(335 $%&''()*+,(-.()/011.2'-*. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka 4#0**)+&3;)$%)(;1"#%$#(>&0=&1$#1#+( +&3;)%%&"3*&$*3*$&+( 6)=%161+( ;#05 *11+(*1$;1%3$%#&%&#-&+(,1#$%&0#(61( >&0=&+&3;)61(K-7=$R:/0-;=7<(/#"5 %3+&+()+($3)0#%%1+3%(4#0*)+(>&0=&5 +&3;)61+(&0#*)#$%3,#$*)3"3%3*$&+<( /.+( )+( %)#,#+3%( #+( $&3015 *3++1+( >&0=&+&3;)61+1( ;3)-&$%1( HQQS(".=%#&+< Virkamääräyspyyntö virkavapauden sijaiseksi 4#0**)+&3;)$%)( >''%..( 43)>#5 )+( =##>>1*3++1+( %3),#)*1>#%3"#"5 %1( >1$%)0#(,.77.$ V:B.C:;=//=( ;#05 *1,..0.'$%.( 77( *1>>1"1#$&+( G.:Q 7.$ N.77:;=7$ ;3)$#"),1+$#61#5 $&*$#( 161""&( GS<IBGS<S<HQGH( 61( HJ<B OG<S<HQGH< Kirkkokonsertti Kajaanin kirkossa ^$11,#$*&$*3$(41#+33+(V1"%)(>#5 %..( #+( *#0*)$$1( C&%"&,&+%5 %#( 41#+3"1+( *1++1%3$'=-#$%'*$&+( JQ5;3)%#$63="1*)+$&0%#+( %)0$%1#+1( OQ<S<( *")( GSBGD<( L1*$3%%),1$$1( *)+$&0%#$$1(*33""11+(/**'-#(%!01"+ 2-##3#(%4-55"#"#(%61-#52"#(% "#(%901:;<"#"#(61%!=1&0#::3#"#(,3$##**#1< Kirkkopäivät )*1( %)#+&+( ;3)$#( 6.06&$%&%%.;.%( *#0**)>.#;.%( );1%( $&3011;1+( *&05 01+( 43)>#)$$1( 6.06&$%.6#+.(%)#,#;1%(4#0**)>1";&"3%( 0':(43)>#)+(&;<"3%<($&301*3+%1'=%'5,.(61(4#0**)=1""#%3$<(4&$*3$%1>1=5 %3,1>1#**1+1()+(L3$##**#*&$*3$:( 61($&+("#$.*$#(%1>1=%3,1%("&;#%%.'%'5 *)+1#$W3-6&%%#()+(KQQ(QQQ(&30)1< 4#0**)+&3;)$%)( >..%%#( &$#%5 %..(*#0**);1"%33$%)""&:(&%%.(;3)-&+( HQGO(%1")3$10;#))+(;101%11+(O(QQQ( &30)1(4#0**)>.#;#&+(HQGO(1;3$%15,#$%1(;10%&+< Määräalan myynti/ vuokraus 413>1+(*)=-&()+("##%&*10%%11+(,&05 *#%%'(HIHI(,H($3303#+&+(,..0.1"1( #,#$&$%.(%#"1$%1< `)#,1$$1()"&;1+(1$&,1*11;1+(,3*11+(,..0.1"1""&()+()#*&3$(015 *&+%11(*)",#*&00)*$#+&+(1$3#+*&05 0)$%1"):( 6)+*1( 01*&++3$)#*&3$( )+( GEQQ(*5,H(1$3#+%#"11(61(OQQ(*5,H( 13%)%1""#%#"11<(L..0.1"11()+(%106)%%3(,''+%##+c;3)*013*$&&+(01*&++3$5 "##**&#""&(3$&1,,1+(;3)-&+(161+<( C11%36&+( >1"13%%&#-&+( >&03$%&&""1( %)+%%#(,&+#$#(*13>1*$#:(,#*."#(%)+5 %#""&($1#$#(01*&+%11(;##$#*&00)*$#$&+( 1$3#+*&00)$%1")+< #+( *13>3+9#+(,'',#5 &+(*&00)$%1")%)+%%#&+(=#++1%(*&$*#5 *13>3+9#+(1"3&&""1();1%(;1#=-&""&&%( GQG:OSBGKH:OE( &30)1c*5,H<( T)+%5 %#&+(*&$*#=#++1*$#()+(,3)-)$%3+3%( GHH:SQ(&30)1<(!7T(?1*&++3$(^'F+( )$%)%106)3*$&+(,3*11+(%)+%#+()$%)5 =#+%1()+(GHG(&30)1c*5,H(PGSG(EQQ( &30)1R< #+( *13>3+9#+( *&00)$%15 ")%)+%%#&+(;3)*01%1$)()+()""3%(K:EB( E( a( %)+%#+(,''+%#=#++1$%1<(!7T(?1*&++3$( ^'F+( ;3)*01%106)3*$&+(,3*11+( ;3)$#;3)*01( )+( I:JO( a(,''+%#=#++1$%1(pgq(qdq(&30)1r< 4&00)$%1")%)+%%#( )+( ")=*)%%1;1(,''++#+( %1#( ;3)*013*$&+( '=%&'5 -&$$.(),1*$#(%)+%#*$#< 4#0**)+&3;)$%)( &$#%%..( %1")35 -&""#$&+(61)$%)+(&$#%'*$&$%.(*#0**)5 ;1"%33$%)""&:(&%%.($&(=';.*$''(!7T(?1*&++3$(^'F+()$%)%106)3$(=#+%11+( *#0**)=1""#%3*$&+(;1=;#$%&%%1;1*$#< C&301*3+%1("11%##(*13>1$%1()$5 %161+( *1+$$1( &$#$)>#,3*$&+:( 6)+5 *1( ;)#,1$$1)")(,..0.'%''( *3+5 +&$( *#0**)=1""#%3$( )+( ;1=;#$%1+3%(,''+%#>..%A*$&+( $&*.( 1$&,1*115 ;1+(,33%)$()+($11+3%("1#+;)#,1+:( 6)+*1( 6."*&&+( ;10$#+1#+&+( *13>>1( ;)#-11+(%)%&3%%11< Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan tilintarkastuskertomus 4#0**)+&3;)$%)( &$#%%..( *#0**);1"5 %33$%)""&:(&%%.($&(=';.*$''(0);1$%#5 *3++1""#$&+('=%&#$%'A+(6)=%)*3++1+( %#"#+%10*1$%3$*&0%),3*$&+(;3)-&"%1( HQGG($&*.(>..%%..(%#"#5(61(;1$%33;15 >13-&+(,'A+%.,#$&$%.< Kajaanin seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilintarkastuskertomus 4#0**)+&3;)$%)( &$#%%..( *#0**);1"5 %33$%)""&:(&%%.($&(=';.*$''(41611+#+( $&301*3++1+( 61( =13%1#+=)#%)01=1$5 %)+(%#"#+%10*1$%3$*&0%),3*$&+(;3)5 -&"%1(HQGG($&*.(>..%%..(%#"#5(61(;1$5 %33;1>13-&+(,'A+%.,#$&$%.< Kirkkovaltuuston päätökset 4#0**);1"%33$%)+(*)*)3$(6.06&$%&%5 %##+(%)0$%1#+1( OG<E<( C&301*3+%1"&=5 -&+()""&$$1(6)(>1#+)$$1<(4#0**);1"5 %33$%)+( >..%A*$&%( );1%( "3&%%1;#$$1( #+($&301*3++1+(+&%%#$#;3#"%1( *1611+#+$&301*3+%1<bc33%#$$')%%&&%

5 !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI 3 Hautausmaan kesätyöntekijöitä esittelyssä Kajaanin seurakunta työllistää jälleen tänä kesänä noin 160 henkilöä. Suurin osa heistä palkataan hautausmaille. Kyseessä on monelle nuorelle ensimmäinen kesätyöpaikka. Taskuraha käytetään yleensä tulevaisuutta varten. N:70.$,..;0.29:7=7:( GD( ;3)%%1:( =13%13$,11""1< 5( L#+3""1( 6.#(,'A+%&#+&+( *35 ;1(;##,&(*&$.$%.:(6)%&+(>..%#+(=15 *&1(33-&""&&+(=13%13$,1#""&(%A#=#+:( L#+%1(*&0%))(=101;)#-&$$11+<( 5( 4&$.%'A>1#*1+( $11,#+&+( )+( )""3%(%)-&""1(%.0*&..<(C11+(#%$&1+5 $1#%%31(01=11(61($1,1""1(%&=-.(6)5 %1#+(='A-'""#$%.< L#+%1+( =1001$%3*$##+( *33"33(,1%*3$%&"3:(6)=)+(,'A$(%3"&;1%(*&5 $.%'A01=1%(*3"3;1%< 5(^"&+(*.'+'%(40&#*1$$1:(1$3+5 %)13%)0&#$$3""1(M30))>1$$1(61(;&"6&5 +#("3)+1(C*)%"1++#$$1($&*.(%'A$*&+5 +&""'%(V3(>1#0#+1(V,$%&0-1,#$$1< 4&$.*33$$1(L#+%1($33+%11(6."5 "&&+(40&#**11+< 5( U.=-&+( $#++&( %A#=#+(,33%15,1*$#(*33*13-&*$#:(6)%&+(%10;#%$&+( "&+%)"#>>3#=#+('++.(,3#=#+(*3"3#5 =#+(01=11<( L#+*."1#$&%( %3"&;1#$33-&+( $33++#%&",1%($#+3""1()+_ 5( 43+( )+( *&001+( ".=%&+'%:( &#( )$11(&+..(>'$'%&"".(>1#*1""11+<(4)5 %)+1( )+( *#;1( *.'-.( $#"")#+( %.""A#+( ;#&%%.,.$$.( 1#*11:(,3%%1( %3"&;1#5 $33%&+#( )+( 3"*),1#""1:( ;."#;3)%%1( >#%.;.(L#+%1(*&0%))< F.-C.$R:/0-7=7:(GS(;3)%%1:()+( %'A$*&++&""'%( 1#*1#$&,,#+( #$)$&5 +1(0#>10#""1(61(;&%.+'%(".=&%'$01""#1:(,3%%1(=13%13$,1#""1(=.+()+(%A#$$.( &+$#,,.#$%.(*&$..< 5(U&=%#&+(=101;)#,#+&+()+(N''5 $#$&$%#(01$*1$%1:(,3%%1($#"%#(%'A()+(*#5 ;11:(*3+($11()""1(3"*)+1:(U1301(*&05 %))< 5(T10*)#%3*$&+#()+($..$%..(*&5 $.%'A01=1%()>#+%)61(;10%&+:()>#$*&5 "3>1#*1$%1( ;#&".( %#&%.,.%A+( U1301( *&0%))< Y5.C/=;$\4.B.C.;5::(HI(;3)%5 %1:( )+( &+$#,,.#$%.( *&0%11( %A#$$.( =13%13$,1#""1<( 5( ^"&+( ;##=%'+'%( =';#+( %.."5 ".<(L#+3""&()+(%)-&""1(%.0*&..:(&%5 %.()"&+($11+3%($&301*3++1"%1(*&$.5 %'A>1#*1+< 5(^"&+(>&0=&&""#+&+:(6)%&+(01=1%(,&+&;.%(10*#,&+)#=#+<( 5(Y3)0&%();1%(1=*&0#1(%'A+%&*#5 ;.%(;)#;1%()""1(01$*1#%1:(,3%%1(%)#5 $11"%1(%.."".(>..$&&(+.*&,..+(;3)5 -&+1#*)6&+(;1#=%&"3%(B(1#+1(*&;..$%.( *&$..+(,33%%3&+($'*$'*$#<(^+(%.05 *&..:(&%%.($&301*3+%1(%106)11(+3)5 0#""&(,1=-)""#$33-&+(#%$&+.#$%'.(61( >..$%.(),1+(&".,.+(1"*33+:(41#$1( `#,>10#(>1#+)%%11< ( Charles Nyakarashi on kiitollinen saamastaan kesätyöpaikasta. Minta Saastamoinen aikoo säästää kesätyörahat matkusteluun. Laura Hiltunen on työskennellyt aikaisemmin isosena riparilla ja vetänyt lähetysrallia, mutta hautausmailla hän on ensimmäistä kesää töissä. Matkailuoppaat kutsuvat kesäkierroksille F.-C:$ 395A.7>667( 03+)+( =&""'%5 %.;.%( ;1+=1%(,3,,)%( *.';.%( #"%1#5 $#+( %)#;)%%1,1$$1( =';..( 'A%.( *#0*5 *),11$$1( +3**3;#""&<( #+(,1%*1#"3)>>1#-&+( 0))"#=&+*#"A#$$.( )+($1,11(&".,..(',,.0%.;..("&,5( >&'%%.(61(='0#+..(*3#+(03+)+(>..%..+( +'A**..;#$$.(,3,,)#$$1<( ^>1$%&%3#""1( *#&00)*$#""1( )$1"5 "#$%361($11%%11(%1;1%1(39;0:Q,0::7.7:( &,.++.%(P.77:(8.CA./.:;=7:(,=C.Q X:7.( R=:BB:;=7( %1#( Y.:;.( N9:/.Q ;=7<((41#*&+"1#$%1(*3,,1""#$%1(+.#"5 "&(,3)0&#""&()+*#+($1%%3+3%<(/&(*&05 %);1%(13"##$%#(*)*&,3*$#$%11+<(C&015 b#+1()+(+.=+'%(+3)033-&$$11+(#%$&+5 $.(*&#$10#(K/=B;.70=C:7(61(#=,&%%&5 "&&(;#&".*#+:(,#*$#(*&#$10#(%3"#( ##+\(*1#**#(*13>3+9#+(*1*101%(%#&5 %'$%#(63)*$#;1%(*&#$10#1(%3#6)%%1,11+<( `1++#(41061"1#+&+(&#(63)031:(,3%%1( %)%&11(&%%.($),1=1+($#%.()+(*&0%)1( 1$#)#%1(*3+(%#&%..d e1#$1(l)#"1+&+(',,.0%..(,#"5 "1#$#1(%1#*)61(>#%..(%&=-.(;1$%1$'+%'5 +&#-&+(*1+$$1:(&%%&#("1>$#$%1(%3"&(>15 =1+*30#$#1F(;13;1+(&+$#,,.#+&+(>&5 $3;&$#(>#%..(=&#%%..(>#=1,11""&()"1+( '"#(61(*1>1")#-&$$1*#+()+()"%1;1(%10*5 *'".+(1$#1%(=1""#++1$$11+<(21(,#%&+( *.'%%.'-'%..+:(6)$(#%$&(*0&#;#(3:=0.Q C:$ZC.5=()+(,1%*1+(;100&""1(&$#%%&5 "&,.$$.(>3)"#$)""&&+(41611+#$$1(%&5 *&,#..+(33-#$%3*$#1_(T.'%''*A(#=1+( +##1%1_(Y&#%#(KS7=;(Y.;0C[7(%1#(N.Q C:.(FJ77C90(;)#;1%()""1(#"%1*.;&"'"".( *13+##$$1(>3;3#$$11+(6)&+(;100&""1<( Kiertoajeluja ja kävelykierroksia #+(,1%*1#"3)>>11%( 6.06&$%.5 ;.%(41611+#+(*13>3+9#+(*1+$$1(%35 "&;1+1*#+(*&$.+.((%&&,1""#$#1(*#&05 %)16&"361( *13>3+9#$$1( 0)*$#1<( ( M$#"".( );1%(,,<(R=C2.7( T=7"9C;(33-&+('0#%'$1"3&&+(+#,&+( %13$%1""1( %1#( *1"1$$1( *&$*&"".( *135 >3+*#1:( \::/9( R400:;=7( +.'%%&"':( UA++0)%#+(,161+("3)+1()"&;1(='A5 %'*1$;#,11:( ]C59( 8=BB9;=7( #:(41#+33+(0161;10%#)$%):( #+("#++1((1#*3#$%&+(61("1$%&+($&#*5 *1#"3+1<( 4#&00)*$#$%1(61(+##-&+(161+*)=5 -#$%1( )+( %#&%)61(,,<( *13>3+9#+( ;&0**)$#;3#""1:(%1>1=%3,1*1"&+%&5 0&#$$1:( &$#%%&#$$.( 61( "&=-#$$.<( ( 4.5 ;&"'*#&00)$%&+(*&$%)()+(+)#+(%3+%#:( W3$$#*#&00)$%&+(*1*$#(%3+%#1<(4#&05 0)*$#1($33++#%&""11+(,'A$(%#"1161+( %)#;&#-&+(,3*11+(&0#(*)=%&#$##+< Kirkkojen esittelyä L1%*1#"3)>>1#-&+( 6)#""1*#+( W3$$#5 *#&00)*$#""1(*.'-..+(,'A$(*#0*)#$5 -..+( M#+)( U&#+)+( $'+%',.>.#;.5 %.;''-&%(5*#&00)*$&""1<(4.;&"'*#&05 0)*$#""1( *.'-..+( #+( *#0*)$5 $1:(6)$$1()+(,'A$(,3$##**#=&%*#:($&5 *.(2)*#;100&+(=13%13$,11""1(61($#35 +13$*1>>&"#$$1<(?3+);##*)+(1#*1+1( )+( *.'+%#( #+( )0%)-)*$#$&$5 $1(*#0*)$$1(W'$1+%%#"1#$%1(*13+&3%5 Matkailuoppaiden roolihenkilöt tulevat mielellään kertomaan kaupungin historiaan liittyviä tarinoita. %1(#=1#"&,1$$1<( 5>.#;#&+( 1#5 *1+1( )>>11%( &$#%%&"&;.%( *3;1*#0*5 *)1(61($&+(;#&0&$$.()"&;11(=13%13$5,11%1:(M#+)(U&#+)+($1+)#+(`1#+16#&+( ;10;#**)1<( /13%13$,1#-&+(,&0*#5 %'*$&$%.( )+( *&$*3$%&"%3( $#"")#+( %."5 "A#+<( #+( $&301*3++1+( 61( #+(,1%*1#"3)>>1#-&+('=-&$$.(6)( *',,&+#.(;3)$#1(6.06&$%.,#&+(=13%15 3$,11*#&00)$%&+($3)$#)()$)#%%11:(&%%.( =13%13$,1#%1(61(+##-&+(*&0%),11(=#$5 *3;1*#0*)+(,11"15 3*$&%();1%(1#+1('=%.(;1#*3%%1;#1<(L)5 +#( #.*.$( *#0**);#&01$( *&0%)):(,#%&+( "1>$&+1( >&"*.$#( *#0*)+( %1*1$&#+."5 ".( )"&;11( `##,&#+&+( %3),#)( 5,115( Pirjo Sirviö "13$%1<(Y'*'#$#.(*)3"3#*.#$#.(*3;1( &#(=.%*.'%.:(,3%%1(*&"")%1>3"#$%1(61( $&+(*3,,#%3$63%3#$%1(*&00)%%1&$$1( $11%%11(6)3**)(,33%%31(=#"61#$&*$#<( Anja Hongisto Kajaanin Matkailuoppaat ry.

6 !!KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI ;*+&7'+))7)/*-%)*: Perustamme uuden palstan, jolla kerromme tarkemmin seurakunnan esineistä ja niiden taustoista. Intinktiomalja 7+%#+*%#),1"61()+(=#&,1+(;1#*&1($15 +1:(6)%1(3$&#+(=1&%11+:(&%%.(,#%&+($&( $1+1(+'%(,&+#*..+_((7+%#+*%#),1"5 61()+(&=%))""#$&$$1(*.'%&%%.;.(,1"61:( 6)+*1(0&3+)#""1();1%(&=%))""#$"&#;.%( "&#;.+:(6)+*1(=.+(*1$%11(;##+##+(61( "13$33F(X/&001,,&(2&&$3*$&+(40#$5 %3*$&+(033,#$(61(;&0#($#+3+(>3)"&$5 %1$#(1++&%%3(61(;3)-1%&%%3<X(7+%#+*%#)( %10*)#%%11($##$( $#%.:(&%%.( >1>>#( *1$5 %11(&=%))""#$"&#;.+(;##+#$$.<(L)"&,5,1%(&=%))""#$1#+&&%($11-11+($1,1"5 "1(*&0%11< 7+%#+*%#),1"61+(*.'%%A()+('"&#$5 %'+'%:( *)$*1( &=%))""#$;##+#+( 61*15,#$&$%1( $3)011+('=%&#$,1"61$%1()+( "3);3%%3:(%1#(1#+1*#+($&()+(;.=&+5 %'+'%(=3),1%%1;1$%#<(T.=.+()+()""3%( 3$&#%1($'#%.<(7+%#+*%#),1"61(=&">)%5 %11(&=%))""#$&+(61*1,#$%1:(6)$(>1>>#( %)#,#%%11(&=%))""#$&+('*$#+<(T.""A#+( &#(%10;#%1('"#,..0.#$%.(1;3$%1611<( L)+&$$1(%#"1+%&&$$1:(*3%&+($335 0#$$1(%1>1=%3,#$$1(&=%))""#$&+(61*15 $%%.(-/9+%-.79%-*-.7:,#+&+(=&">)%%33<(M=*.(%.0*&#+($''( )+(*3#%&+*#+()""3%($&:(&%%.(*3+(&=5 %))""#$>#*10&#%1(&#(1#+1()"&(*.'%A$$.:( +##+('=%&#$,1"61$%1(61*1,#+&+(&#()"&( %.'$#+(='9#&&+#$%.< 4##%)$(*1#*#$%1(%&#$%.:(01**11%('$%.5 ;.%<(4##%)$(;3)$#&+(;100&""1(*)&%3$%1( '=%&'-&$%.:(*#0**1#$%1(>.#;#$%.:(105 6&+(%3)*#)#$%1:(,'A$($303+(61*1,#5 $#$%1:(61(+'%(*##%)$(63="1$%1<(U.,>#5,#$%.(,3#$%1,#$#$%1:( $1+)#$%1:( ='5,'#$%.(61(6)*1#$&$%1(*.-&+>30#$%3*5 $&$%1(*##%.+(61('=%&&+(*.%&+#("##%.+< ( 23,1"1:(g$1+1""1$($#3+11(,&#%.(+'%( &0)%&$$1,,&< C3)(&%%.(&-&$$.$#('=-&$$.()"&,,&< 41#*#$$1( %)#,#$$1,,&( %&&(,&#-.%( ;1">>1#*$#\,11%&$$1:(;1";)#$$1,,&(%&& *33"#1#$#*$#<g(P$;(GDJFHR( ( 4##%%.&+(61($#3+1%&+: Taina Manninen ( Nuttuprojekti sai iloisen käänteen M%#)>#1+( Y3%%35>0)6&*%#( )+( $11+3%(,'A+%&#$&+(*..+%&&+<( 5(L&*1+&(!&$3$(5*#0**)()+($)"5,#+3%( 6330#( M%#)>#1+( ;#01+),1#$5 %&+( *1+$$1( ;#01""#$&+( $)>#,3*$&+( OQ(QQQ(;&0);1>11$%1(+3%3$%1(%3"&5 ;#*$#(*)",&*$#(;3)-&*$#:(*#06)#%%11( Y3%%35>0)6&*%#+(.#%#:(".=&%'$%'A+%&5 *#6.$3:CBB9$G->>-C.:7=7< C3),1"1#$&%(+3%3%%161%();1%(".5 =&%%.+&&%(6)(EI(QQQ(+3%%31(&%#)>#15 "1#$#""&( ;13;)#""&<( `##,&( ;3)-&+( %)3*)*33$$1( M%#)>#1+( %3""#;#01+5 ),1#$&%(1"*)#;1%(>&0#.(+3%3#$%1(%3"5 "#1<(^$1(h"1i*(U#)+(5$1#011"11+(".5 =&%&%'#$%.(+3%3#$%1()-)%%11(;#&".(%3"5 "#$$1:()$1()+($11%3(3")$< `&0);1>13$)#*&3%%1(1+)%11+(;&5 0)1$#)#$%1(;1$%11;1"%1(,#+#$%&0#A"%.<( C&+(;3)*$#($)>#,3$)$1>3)"#+1();1%( L&*1+&(!&$3$(5*#0**)(61(M%#)>#1+( ;1"%#)< 5( 4##%)$( C3),&+( $330".=&%%#5 "..""&(F=9$V/.;?:CC.//=(61(L&*1+&(!&$3$(5*#0*)+(7""3W1W)0(h&%=&"(5$'5 +)-#+(*&=#%'$6)=%161(G=C".;;.$N=Q B9//=:(6)%*1();1%(1+%1+&&%(#-&)#%1(61( *.'+&&%(+&3;)%%&"361(%3""#1$#1+(01%5 *1#$&,#$&*$#:(T3>>301#+&+(#")#%$&&<( 5(Y3%3%%1*11(;1#+(#")#$&""1(,#&5 "&"".8(T)#;)+:(&%%.(&%%&(".=&%.(+3%%35 61(+#,&"".+#(&%%&*.(,'A$*..+(h"1i*( U#)+(5$1#011"11+<(T3%*#+:(,#%&+(+35 %3%(+'%(*1++1%%11(".=&%%..(61(#",)#5 %1+(1$#1$%1(=&%#($&+($&";#%%'.:(6)%&+( 6.""&&+(*&001+(>''-.+(%&#"%.(*.0$#5 ;.""#$''%%.<( 7+N)1( "A'%''( 1$#1+( $&";#%%'.( jjj<+3%%3<#+n)( 5$#;3#"%1( 61( k1i&5 W))*#$%1(XY3%%3X50'=,.$%.< $%&'(55%-'('(+-* )/9%*..*%.1: Jatkoa kirkolliskokouskokemuksista Turun Kristillisellä Opistolla Suomalaiset nututtajat ovat lähettäneet jo nuttua etiopialaisille vauvoille. <-%&+'(+-0==).281: #$$1(1$3;1+(>&0=&&+(.#%#+(61( =.+&+("1$%&+$1(>3)"&$%1<(M0#%'#$&$5 %#(>&0=&&+(>)#*1()+($)%*&%3+3%(6)5 =)+*#+( =.+&""&( *33"3,1%%),##+( "&$%1:(&%%.(=.+&+(>1=1+()")+(61(;.5 $','*$&+($''($&";#..(61(2&&$3$()=5 61#$#()>#++)#$$1< Y1#+&+( >''%..( 03*)#"&,11+:( &%5 %.( "&#**13*$&+( 6."*&#+&+( >1=)#+5 ;)#+%#( =&">)%%1#$#( 61( =11;1( >101+#5 $#(+)>&1$%#<(21(&%%.($&(&#()"#$#($'A5 >..<(4##%)$<( /&001($#3+11(%3"&;11(>3)"#$)1+#(61( +.'%.( *.-&$%.( >#%.&+( *3*1( $&( #=5,#+&+()+<(M+("3)%1(&+..(%3+%&#$##5 +13$%1(&".,..+#<(T1>1=%3*))+($#5 +3+(%1=%)$#(23,1"1(+.#$$.(#=,#$5 $3=-&( 1$#)#$$1+#<( `106&"&(,#+31( "1+*&1,1$%1( ;..0##+( #=,#$$3=5 %&#$##+<?3*)3$>''+%A(,#&"&+%&0;&'%&+#( >101+%3,#$&+( >3)"&$%1:(,#+3""1( )+(#$.+#(=1=,)(>..$$.+#<(C#$.#5 $&+(&=&'%',#$&+(>3)"&$%1<(21(&%5 %.(>..$#$#+(%3>1*1$%1(#0%#<(4##%)$<?3*)#""11+:(&%%.(2&&$3$(>101+%1#5 $#($1#013%&+#<!"#$%&'"())*+,-./0'#/-.++../123-22*#*/"4%$2&%**2*/*4++#"#0%#53 52/&2-22*#*"4%$2&%*+2678-%923 52*(25045%&"4+ `##,&("&=-&$$.(*&00)#+(*)*)3$;##5 *)+( 1"3+( %3++&",#1<( V"*3>.#;#&+( =.,,&++'$( ;.#$%'#( =';#+( >#1+( 61(,&(33-&%(&-3$%161%(1")#,,&(>..$5 %.(>#%*.""&(#"%1>.#;..+<(C#%%&+(;#&".( >.#;.""#$&+( 6."*&&+( 61%*&%%##+:( 6)*)( >&0&=-'%%.,#$%#"1#$33*$#$$1(%1#(;15 "#)*3+%1%'A$*&+%&"'$$.<( ^>#$%)+(>3#%%&&%();1%(")#$%1;1%:( $#&"".()"#(6330#(;1",#$%3+3%(0&,)+%5 %#(1$3+%)"1$$1(61($13+1)$1$%)""&()"#( 01*&++&%%3( 3#,151""1$<( U#&+&&*A(,331""1(+##+(=';..(>1";&"31:(*3+(,#+3""&( %3)%##+( ),11+( >3">&%%##+( >)$%#".=&%'$:(6)$$1()"#(3#,1>3*3+#8( T3"#+(;1"#%3*$#(%1")3$;1"#)*3+5 %11+:(6)*1(%'A$%#(&-&""#$&+(;3)-&+( %)#,#+%15(61(%1")3$*&0%),3*$&+(*#05 *)""#$*)*)3*$&+(>..%&%%.;.*$#<(C##5 +.()"#($330#(%'A(6)*1(*)=-1+(*)",#5 +&(,#&%#+%A#+&&+<( `##,&#$#+.(>.#;#+.(%'A$%#,,&( &-3$%16#&+(%&*&,#.(1")#%%&#%1<(M+#5 %&+(1#=&3%%#(*&$*3$%&"31:(+##+($335 0&$$1($1"#$$1(*3#+(;1"#)*3++1$$1*#+( *#0**))+(*33"3,1%%),#&+(;1#+16#5 &+($#3+11,#$&+(,33%%1,#+&+(,1*5 $3""#$&*$#<( >1*3++1$%1(61($##+.(&=-)%&%11+:(&%%.( $&301*3++1%(1"*1#$#;1%(>&0#.(,1*5 $31(*#0**))+(*33"3,1%%),#&+($#35 +11,#$&$%1<(T."".(=&%*&"".(*1#*&$%1(,33$%1(>&0#%..+(,1*$361:(,3%%1(#%$&( $#3+13$%#"1#$33-&$%1(&#(>&0#%.<(f*5 *#.(161%&"%3+1(;1>11,1%*3$%16#1(&#( %10;#%$#$#($1""#1:(61(,1*$3%(%)#$#;1%( $#&;)#$&+($3,,1+($&301*3+%#&+(%15 ")3%%1(>101+%1,11+<( C';.""#$&$%#( 161%&"%3+1( *3#%&+5 *#+(161%%&"&,,&:(&%%.(23,1"1+($1+1( *33"33(*1#*#""&<(^,1#$&%(*33"3;1%( 3$&#,,#%&+(*#0**))+(61(),1+(;1# ($#3+13$(;)#(%3)-1(%.0*&.+($15 +),1+(".=&,,.*$#<(V$#1+(>)=%#,#5 +&+(61%*33(,1001$*33$$1< T)#+&+(1")#%&(*)$*#(0#>>#*)3"3+( *.'%.+%A6&+(,33%%1,#$%1:(+##+(&%%.( 0#>>#*)3"3"1#$%&+( #*.( "1$*&%%1#$##+( GK5;3)%&&+(61(0#>>#*)3"31(>#-&%%.#5 $##+(*1=-&$$1()$1$$1:(+##+(*3#+(&+5 +&+( ;1+=11+<( T.,.*#+( +##+( *3#+(,33%*#+(1")#%%&&%($##0%'#;.%(,1001$5 *33$$1(>..%&%%.;#*$#< 4&$*3$%&"3#$$1($#;3%%##+(>1"6)+(,3#%1*#+( 1$#)#%1:( +##+( *3#+( 01-#)5( 61(T`5)=6&",#&+($.#"',#$%.<(T.$%.(,#+.*#+(*.'%#+(>3=&&+;3)0)+:(6)$5 $1(%)#;)#+:(&%%&#(+.#%.(1#+1*11+(;.5 =&++&%%.#$#<(L1#+#%$#+(=10;11+1$3%5 %36&+(1"3&#-&+(;1#*&1%(*3"*3'=%&'5 -&%(61(*33+%&"#61%)%%3,3*$&%< 41#*&+(*1#**#11+(*)#+(*)*)3$5 ;##*)+($';.""#$&+.(61(1+%)#$1+1<(!*5 $#$%..+($&:(&%%.(6)*1#$&+(03)*1#"3+( 1"*1&$$1( ;&#$1%%##+( &0#( 03)*1;#0$#8( `&#$33()+(%.$$.(>)03*1$$1(,1=%15 ;11(61(;#0*#$%.;..<(U#$.*$#(&=-#+(6)( %3%3$%31(,)+&&+( 33%&&+( '$%.;..+( $&*.(>1#*1""1("&#63+&&$&&+(01**135 -&+(#",1>##0##+<(T3+%3#(%)-&""1:(&%5 ;1#*&#$$1*#+(1$#)#$$1< Aila Alasalmi kirkolliskokousedustaja, kirkkovaltuuston ja julistustoiminnan johtokunnan jäsen

auttamisen ketjussa Kajaanin seurakuntalehti No 3 keskiviikko 4.3.2015 57. vsk

auttamisen ketjussa Kajaanin seurakuntalehti No 3 keskiviikko 4.3.2015 57. vsk Kajaanin seurakuntalehti No 3 keskiviikko 4.3.2015 57. vsk Pala kerrallaan auttamisen ketjussa Äiti Teresa -peittopiiri on alkamassa Karoliinan Kamarilla ja tilassa vallitsee puheensorina ja puikkojen

Lisätiedot

On kaunis synnyinmaamme maat, metsät, järvet sen Me luojan töitä saamme katsella kiittäen.

On kaunis synnyinmaamme maat, metsät, järvet sen Me luojan töitä saamme katsella kiittäen. K Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 13/2011 22.6.2011 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat On kaunis synnyinmaamme maat, metsät, järvet sen Me luojan töitä

Lisätiedot

Kirkonseutu. vuotta kotipyhäkoulua. Tärkeintä ihmissuhdetta palvelukseen. Numero 18 Keskiviikkona 18.9.2013

Kirkonseutu. vuotta kotipyhäkoulua. Tärkeintä ihmissuhdetta palvelukseen. Numero 18 Keskiviikkona 18.9.2013 Pappilan piiat Pro Puussa Tärkeintä ihmissuhdetta kannattaa Heinolassa valmiina sakraaliesineiden palvelukseen hieno näyttely hoitaa huolella SIVU 3 SIVU 9 SIVU 16 Kirkonseutu Numero 18 Keskiviikkona 18.9.2013

Lisätiedot

Kesäleiri välittää arvokkuuden ja ainutkertaisuuden arvoja

Kesäleiri välittää arvokkuuden ja ainutkertaisuuden arvoja Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti, jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To

Lisätiedot

Kirkonseutu. Moottoripyörällä päräytetään messuun. Hautausmailla on nyt vuoden kiireisin aika. Kirkolliskokous oli koolla Turussa.

Kirkonseutu. Moottoripyörällä päräytetään messuun. Hautausmailla on nyt vuoden kiireisin aika. Kirkolliskokous oli koolla Turussa. Kirkolliskokous oli koolla Turussa Sivu 6 Hautausmailla on nyt vuoden kiireisin aika Sivu 8 Perennantaimia Levon vaihtotorilla Sivu 9 Kirkonseutu Numero 11 Keskiviikkona 23.5.2012 Markku Järvinen liittyi

Lisätiedot

irkonseutu Uusi sukupolvi aloittaa netin käytön alle kouluikäisenä Sivu 4 Liian kiltti vai oikein kiltti? Sivu 9

irkonseutu Uusi sukupolvi aloittaa netin käytön alle kouluikäisenä Sivu 4 Liian kiltti vai oikein kiltti? Sivu 9 K irkonseutu Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 14.5.2008 10/2008 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Lahden ja Padasjoen seurakunnat Uusi sukupolvi aloittaa netin käytön alle kouluikäisenä Sivu 4 Liian kiltti

Lisätiedot

Iltarukous kantaa. Kotona opittu. Reettaa, piispa Samuelia ja monta muuta. Sivu 8. Työnohjaajat kohta vähissä. Sivu 3.

Iltarukous kantaa. Kotona opittu. Reettaa, piispa Samuelia ja monta muuta. Sivu 8. Työnohjaajat kohta vähissä. Sivu 3. s e u r a k u n t a l e h t i 9 9. v u o s i k e r t a 1 1. 5. 2 0 0 6 n r o 1 8 Työnohjaajat kohta vähissä. Sivu 3. Ekaluokkalaiset siunataan koulutielle. Sivu 5. Millä kellonlyömällä kirkkoon? Sivu 11.

Lisätiedot

lapsenlasta on aina ikävä Kaukana asuvaa Sivut 8 9 Uskonnot voivat elää rinnakkain Sivu 3 Paavolan koulu jatkaa virsivisassa Sivu 7

lapsenlasta on aina ikävä Kaukana asuvaa Sivut 8 9 Uskonnot voivat elää rinnakkain Sivu 3 Paavolan koulu jatkaa virsivisassa Sivu 7 s e u r a k u n t a l e h t i 1 0 0. v u o s i k e r t a 2 2. 3. 2 0 0 7 n r o 1 2 Uskonnot voivat elää rinnakkain Sivu 3 Paavolan koulu jatkaa virsivisassa Sivu 7 Mihin ruoan arvostus on kadonnut? Sivu

Lisätiedot

Hollolassa siunattiin kylvö

Hollolassa siunattiin kylvö Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 11/2010 26.5.2010 K Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat HELVI SANTIO Pomona itse Kaikkivaltias Sivu 5 Sururyhmä lapsille

Lisätiedot

"Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni." (Luuk. 23:46) Seurakunnan pääsiäisen ajan tapahtumat sivulla 18

Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni. (Luuk. 23:46) Seurakunnan pääsiäisen ajan tapahtumat sivulla 18 Kajaanin seurakuntalehti No 3 torstai 21.3.2013 56. vsk "Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni." (Luuk. 23:46) Seurakunnan pääsiäisen ajan tapahtumat sivulla 18 2 21.3.2013 KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Hyvä tietää. Sivu 7. Kun suunnittelet kastetta, häitä tai hautajaisia. Oululaiset saivat uudet opaskirjat.

Hyvä tietää. Sivu 7. Kun suunnittelet kastetta, häitä tai hautajaisia. Oululaiset saivat uudet opaskirjat. s e u r a k u n t a l e h t i 9 9. v u o s i k e r t a 9. 3. 2 0 0 6 n r o 1 0 Hyvä tietää Kun suunnittelet kastetta, häitä tai hautajaisia. Oululaiset saivat uudet opaskirjat. Sivu 7. Vanhusten siirtelystä

Lisätiedot

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24 Naantalin seurakuntalehti 2/2008 18.4.2008 Virsi on hengitystä, rukousta ja ruisleipää Lue lisää s. 4-5 Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk.

Lisätiedot

laulamaan Alkuvirsi saa väen jos saa Sivu 5. Yksi turvallinen ihmissuhde suojaa lapsen. Armollisuutta naisen ulkonäkövaatimuksiin!

laulamaan Alkuvirsi saa väen jos saa Sivu 5. Yksi turvallinen ihmissuhde suojaa lapsen. Armollisuutta naisen ulkonäkövaatimuksiin! s e u r a k u n t a l e h t i 9 9. v u o s i k e r t a 1 6. 3. 2 0 0 6 n r o 1 1 Alkuvirsi saa väen laulamaan jos saa Sivu 7. Yksi turvallinen ihmissuhde suojaa lapsen. Sivu 3. Armollisuutta naisen ulkonäkövaatimuksiin!

Lisätiedot

Keminmaa. Kemi. K e m i -To r n i o n r o v a s t i k u n n a n s e u r a k u n t a l e h t i N o 4 2 5. 2. 2 0 1 0

Keminmaa. Kemi. K e m i -To r n i o n r o v a s t i k u n n a n s e u r a k u n t a l e h t i N o 4 2 5. 2. 2 0 1 0 Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To r

Lisätiedot

K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i

K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i 11/2009 3.6. K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i Rakkaudesta naimisiin Keskiaukeama Kuva Ulla Remes Huumoria ja naurua

Lisätiedot

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä KIRKONPORTTI avoinna sinullekin 1. Lempäälän seurakuntalehti 2. 5/2011 3. 4. 5. 6. 7. Historia tulvii väkeä ja vilskettä Leipää jaetaan Lempäälässä Koppaset tapaa kirkon ovilla Sivu 2 Sivu 3 Paula ja Ulrika

Lisätiedot

Seurakuntalehti 107. vuosikerta Nro 2 16. 23.1.2014. Tuiran paimen. Sivut 6 7 Elsi Salovaara

Seurakuntalehti 107. vuosikerta Nro 2 16. 23.1.2014. Tuiran paimen. Sivut 6 7 Elsi Salovaara Seurakuntalehti 107. vuosikerta Nro 2 16. 23.1.2014 Tuiran paimen Sivut 6 7 Elsi Salovaara 2 Nro 2 16. 23.1.2014 Pääkirjoitus Uusi vuosi, uudet haasteet ja mahdollisuudet Tyhjä kalenteri innostaa tekemään

Lisätiedot

Kajaanin seurakuntalehti No 5 keskiviikko 7.5.2014 57. vsk. Hyvää äitienpäivää!

Kajaanin seurakuntalehti No 5 keskiviikko 7.5.2014 57. vsk. Hyvää äitienpäivää! Kajaanin seurakuntalehti No 5 keskiviikko 7.5.2014 57. vsk Hyvää äitienpäivää! 2 7.5.2014 KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI PÄÄKIRJOITUS Euroopan uusi kuohunta Viime kuukaudet olemme saaneet seurata koko maanosaamme

Lisätiedot

Valmiina kuuntelemaan. Sivut 8 9. Sivu 7. Nuoret irti päihteistä! Sivu 3. Laulut vievät muistoihin

Valmiina kuuntelemaan. Sivut 8 9. Sivu 7. Nuoret irti päihteistä! Sivu 3. Laulut vievät muistoihin s e u r a k u n t a l e h t i 9 9. v u o s i k e r t a 7. 1 2. 2 0 0 6 n r o 4 1 Nuoret irti päihteistä! Sivu 3 Laulut vievät muistoihin Sivut 8 9 Valmiina kuuntelemaan juha heimovirta Sivu 7 Ehtoollinen,

Lisätiedot

Juhlaviesti. Sotkamo kutsuu. Sotkamon Herättäjäjuhlien 2015 järjestelyt jo pitkällä s. 2

Juhlaviesti. Sotkamo kutsuu. Sotkamon Herättäjäjuhlien 2015 järjestelyt jo pitkällä s. 2 Juhlaviesti Martti Huusko Sotkamo kutsuu Sotkamon Herättäjäjuhlien 2015 järjestelyt jo pitkällä s. 2 Tekemisen meininkiä jo 1971 s. 10-11 Veisataan yhdessä s. 12 Viiden kirkon historiaa s. 20-21 2 Pääkirjoitus

Lisätiedot

YKKÖS-LOHJA. 339.000. H. Nieminen Jokakotitunniste 799b2. OKT SAUKKOLA -92 rak. iso talo 6h+k+s+kph+2wc yms n. 184 m² sekä autotalli-työtilarakennus

YKKÖS-LOHJA. 339.000. H. Nieminen Jokakotitunniste 799b2. OKT SAUKKOLA -92 rak. iso talo 6h+k+s+kph+2wc yms n. 184 m² sekä autotalli-työtilarakennus Keskiviikkona 17.10.2012 Y K K Ö S PÄÄSTÄ LUOVUUTESI VALLOILLEEN KÄSILLÄ TEHDEN KOTIA SISUSTAEN YSTÄVIÄ MUISTAEN KESKIVIIKKONA 17.10.2012 Asema Center, Venteläntie 4, Lohja as Puh. 382 840 Avoinna ti-pe

Lisätiedot

s e u r a k u n ta m m e

s e u r a k u n ta m m e meidän s e u r a k u n ta m m e Hollolan seurakunnan lehti no 3 (139) 13.3.2008 12. vsk Yhteiset syntymäpäivät alkoivat s. 2 Seurakunnan strategia valmisteilla s. 2 Naisten salaiset kansio auki s. 3 Pyhä

Lisätiedot

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 7 21.2.2008. Juha Ruusuvuori: Takaisin kirkkoon? Sivut 10 11

Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 7 21.2.2008. Juha Ruusuvuori: Takaisin kirkkoon? Sivut 10 11 Seurakuntalehti 101. vuosikerta No 7 21.2.2008 Juha Ruusuvuori: Takaisin kirkkoon? Olli Seppälä Sivut 10 11 Nro 7 21.2.2008 21.2.2008 Rahat pois tyhmiltä Jos viime aikoina ilmestyneitä kyselytutkimusten

Lisätiedot

Kirppiksen keväthuumaa s. 4

Kirppiksen keväthuumaa s. 4 Naantalin seurakuntayhtymän lehti 1 / 2015 26.3.2015 Pääsiäinen seurakuntamestarin silmin s. 3 Kirppiksen keväthuumaa s. 4 Pääsiäisen ajan ohjelma s. 8 Pääkirjoitus 26.3.2015 Paasto kutsuu löytämään uutta

Lisätiedot

2/48. Suomessa on paras pysyä terveenä ja nuorena

2/48. Suomessa on paras pysyä terveenä ja nuorena 2/48 17.1.2008 Espoon seurakuntasanomat www.esse.fi Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Tuomiokirkko Kauniainen Markku Mattila / Kuvakotimaa Se on viimeinen matka Hautajaisissa perhe, sukulaiset ja ystävät

Lisätiedot

Soivat sunnuntai-illat Ella selloineen ja yli 30 muuta muusikkoa ovat mukana Salon kirkkojen kesäkonserttisarjassa.

Soivat sunnuntai-illat Ella selloineen ja yli 30 muuta muusikkoa ovat mukana Salon kirkkojen kesäkonserttisarjassa. Salon Numero 3 31.5.2013 Hartaasti luonnon armoilla Kesäisiä kirkonmenoja metsissä ja rannoilla sivulla 6. Iloinen palvelutehtävä Rippikoululaiset laitosvierailulla sivulla 5. Kastemekosta se alkaa Tarinoita

Lisätiedot

Majakka. Keskellämme kulkee hän, hyvä auttajamme. Adventin juhlasta joulun iloon. Perheneuvonta on kirkon sielunhoitotyötä Sivu 3

Majakka. Keskellämme kulkee hän, hyvä auttajamme. Adventin juhlasta joulun iloon. Perheneuvonta on kirkon sielunhoitotyötä Sivu 3 Majakka Sählykerho n vaasansuomalainenseurakunta.fi Vaasan suomalainen seurakunta 4/2014 Sivu 12 Matti Kolho/Pictorium Keskellämme kulkee hän, hyvä auttajamme Adventin juhlasta joulun iloon Perheneuvonta

Lisätiedot

Antti Latikka, paralympiauimari Karakalliosta

Antti Latikka, paralympiauimari Karakalliosta Tuomiokirkko Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Kauniainen Kirkko tekee hyvää duunia, sanoo tyttärensä konfirmaatiomessuun osallistunut, kirkkoon kuulumaton Sami Myyryläinen. Sivu 15. Espoon seurakuntasanomat

Lisätiedot

varainkeruussa Äiti ja tytär Suoralähetys heinäkuussa Lahdessa Sivu 6 Leena Huovinen kisapappina Vancouverissa Sivu 8

varainkeruussa Äiti ja tytär Suoralähetys heinäkuussa Lahdessa Sivu 6 Leena Huovinen kisapappina Vancouverissa Sivu 8 Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 4/2010 17.2.2010 K Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat Äiti ja tytär varainkeruussa Keskiaukeama Suoralähetys heinäkuussa

Lisätiedot