Asianajajatutkinnon 1/2013, kysymykset Advokatexamens 1/2013, frågor

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asianajajatutkinnon 1/2013, 25.1.2013 kysymykset Advokatexamens 1/2013, 25.1.2013 frågor"

Transkriptio

1 1 (8) Asianajajatutkinnon 1/2013, kysymykset Advokatexamens 1/2013, frågor 1. Kysymykset (a ja b) Suomen Asianajajaliiton säännöistä (934/2004) a. Pääsihteeriä koskevat säännökset b. Väittämiä säännöistä 1. Säännöt jäsenistä koskevat yhtäläisesti kaikkia jäseniä jäsentyypistä riippumatta. 2. Suomen Asianajajaliiton hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään 3 hallituksen jäsentä sitä vaatii. 3. Kukin liiton osasto valitsee valtuuskuntaan yhden jäsenen ja varajäsenen kutakin osaston alkavaa neljääkymmentä jäsentä kohden. 4. Valtuuskunnan varsinainen kevätkokous pidetään huhtikuussa. 5. Asianajotoiminnassa noudatettavat ohjeet vahvistetaan kerran vuodessa, talvikokouksessa. 6. Menettelytapavaliokunnan puheenjohtajana toimii Helsingin, Turun tai Tampereen osastosta valittu jäsen. 7. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on viimeistään seuraavan helmikuun aikana jätettävä tilintarkastajille. 2. Seuraamukset asianajajista annetun lain 5.1 :n rikkomisesta 3. Asianajajien keskinäiset suhteet Eurooppalaisten asianajajien tapaohjeiden mukaan 4. Asian ratkaisu pääkäsittelyä pitämättä - ROL:n säännökset edellytyksistä ja menettelystä 5. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus hallintolainkäyttölain ja kuntalain mukaan 6. Oikeustapaus tapaohjeista AA X piti pientä perhe- ja perintöjuridiikkaan erikoistunutta praktiikkaa Luumäellä. Toimeksiantorintamalla oli ollut jo pitkään hiljaista. AA X sai Kalastajatorpan asianajajapäivien baaritiskillä luotettavalta 1. Frågorna (a och b) gällande Finlands Advokatförbunds stadgar (934/2004) a. Bestämmelserna gällande generalsekreteraren b. Påståenden gällande stadgarna 1. Stadgarna gällande medlemmarna gäller likvärdigt samtliga medlemmar oavsett medlemstyp. 2. Styrelsen för Finlands Advokatförbund skall sammankallas om minst tre styrelsemedlemmar kräver detta. 3. Varje avdelning inväljer en medlem jämte suppleant till delegationen för varje påbörjat fyrtiotal medlemmar. 4. Delegationens ordinarie vårmöte ska hållas i april. 5. De anvisningar som medlemmarna ska följa i sin advokatverksamhet fastställs en gång i året, vid vintermötet. 6. Som procedurutskottets ordförande fungerar en medlem som valts från Helsingfors, Åbo eller Tammerfors avdelning. 7. Bokslut görs per kalenderår och ska inlämnas till revisorerna senast under påföljande februari månad. 2. Påföljderna för brott mot 5.1 i lag om advokater. 3. Advokaters inbördes relationer i enlighet med reglerna om god advokatsed inom Europeiska unionen. 4. Avgörande av mål utan huvudförhandling bestämmelserna om förutsättningarna och förfarandet i lagen om rättegång i brottmål. 5. Ett besluts verkställbarhet enligt förvaltningsprocesslagen och kommunallagen. 6. Rättsfall om reglerna för god advokatsed Advokat X drev en liten juridisk praktik i Luumäki, specialiserad på familje- och arvsrättsliga frågor. På uppdragsfronten hade det varit ganska tyst en längre tid. På advokatdagarna fick advokat X fick vid bardisken på Fiskartorpet ett tips av en

2 2 (8) kollegalta vinkin siitä, että eräs helsinkiläinen mainostoimisto pystyi loihtimaan sellaiset tv-mainoskampanjat, että X:nkin praktiikka saataisiin niillä uuteen lentoon. Vinkistä innostuneena AA X teetti kampanjan kehutulla Heaven Oy:llä. Mainoksia esitettiin Kymenlaakson Paikallistelevisiossa (KTV) prime time -aikaan kahden päivän ajan. AA X myhäili tyytyväisyyttään, hintava mainoskampanja ei mennyt harakoille. Tapaaminen uuden asiakkaan kanssa oli juuri sovittu. Hieman AA X:ää ihmetytti se, että asiakas ei halunnut kertoa itsestään tai asiastaan mitään puhelimitse. Asiakas saapui AA X:n toimistoon sovittuna ajankohtana ja esittäytyi Heimo Holopaiseksi, MC Pörinän toimitusjohtajaksi. MC Pörinä, tai oikeastaan 6 sen jäsentä tarvitsi asianajajan apua. Pörinäläisten moottoripyörät olivat joutuneet toistuvasti vahingonteon kohteeksi, ajopeilejä oli väännelty ja renkaita viillelty ja olipa yksi jäsenistä ajanut kolarinkin vahingonteon johdosta. AA X oli hämillään, nämä olivat selvästi niitä jengiläisiä. Arvioi tilannetta tapaohjeiden valossa. tillförlitlig kollega om att en viss Helsingforsbaserad reklambyrå är så bra på att trolla fram fina TV-reklamkampanjer att X:s praktik skulle få massor av luft under vingarna. Advokat X tyckte det lät ypperligt och bad den lovordade reklambyrån Heaven Oy genomföra en kampanj. Reklamerna visades i Kymmenedalens Lokaltelevision (KTV) under prime time i två dagar. Advokat X var mycket belåten, den påkostade reklamkampanjen hade inte varit förgäves. Advokat X hade precis avtalat om ett möte med en ny kund. Lite fundersam var advokat X visserligen gällande det faktum att kunden inte ville berätta något om sig själv eller sitt ärende per telefon. Kunden anlände till advokat X:s byrå vid den avtalade tidpunkten och presenterade sig som Heimo Holopainen, verkställande direktör för MC Pörinä. MC Pörinä, eller närmare bestämt 6 av dess medlemmar behövde advokathjälp. Medlemmarnas motorcyklar hade råkat ut för upprepad skadegörelse. Någon hade vridit och bänt motorcyklarna, däcken hade skurits upp och en av klubbens medlemmar hade t.o.m. kört en kollision på grund av skadegörelsen. Advokat X blev lite ställd. De här personerna var ju helt uppenbart sådana där "gängmedlemmar". Bedöm situationen i förhållande till god advokatsed.

3 3 (8) Asianajajatutkinnon 2/2013, kysymykset Advokatexamens 2/2013, frågor 1. Vastaa kaikkiin seuraaviin kysymyksiin, vastaustilaa on yhteensä 1 sivu. (Yhteensä 10 a. Asianajajaliiton tarkoitus ja toimivallan jakautuminen (5 b. Mitä tarkoitetaan asianajajamonopolilla ja osittaisella asianajajapakolla (2 c. Keskeisimmät julkiset perusteet vastustaa asianajajamonopolia (3 2. Asianajajan velvollisuudet tietoturvallisuusohjeen mukaan (10 3. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Vastaustilaa on yhteensä 1 sivu. (Yhteensä 10 a) Laadi sisäpiiritiedon hallintaa koskevan suosituksen mukainen mallidokumentti asianajotoimiston yritys- ja hankekohtaiseksi sisäpiirirekisteriksi (8 b) Lisää mallidokumenttiin maininta niistä seikoista, jotka rekisterinhallinnoijan olisi suositeltavaa huomioida sisäpiirirekisteriä ylläpitäessään (2 HUOM! Voit halutessasi mukailla Suomen asianajajaliiton mallidokumenttia B18, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot. Tämä tehtävä arvioidaan sisäpiirirekistereiden sisältövaatimusten täyttymisen perusteella eli dokumentista tulisi ilmetä sisäpiiritiedon hallintaa koskevan suosituksen edellyttämät tiedot. Tietojen esittäminen taulukkomuodossa on suositeltavaa, mutta dokumentin ulkonäköön (esim. rekisteritaulukon muotoon) liittyvistä seikoista ei vähennetä pisteitä. 4. Ennakkopäätösvalitus oikeudenkäymiskaaren mukaan (10 5. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Vastaustilaa on yhteensä 1 sivu. (Yhteensä 10,5 a) Valitusluvan myöntämisen perusteet hallintolainkäyttölain mukaan (1,5 b) Vastaa seuraaviin väittämiin. Kyllä=K, Ei=E. (Oikeasta vastauksesta 1 p., tyhjästä 1. Svara på samtliga frågor, det finns totalt 1 sida utrymme för svaren. (Sammanlagt 10 poäng) a. Advokatförbundets syfte och befogenhetsfördelning (5 b. Vad avses med advokatmonopol och partiellt advokattvång (2 c. De mest centrala offentliga grunderna att motsätta sig advokatmonopol (3 2. Advokatens skyldigheter i enlighet med informationssäkerhetsanvisningarna (10 3. Svara på följande frågor. Det finns totalt 1 sida utrymme för frågorna. (Sammanlagt 10 poäng) a) gör upp ett modelldokument i enlighet med rekommendationen för hantering av insiderinformation i syfte att upprätta ett företags- och projektbaserat insiderregister för en advokatbyrå (8 b) Bifoga till modelldokumentet ett omnämnande gällande de omständigheter som registeradministratören bör observera vid upprätthållandet av insiderregistret (2 OBS! Om du önskar, kan du följa Finlands advokatförbunds modelldokument B18, som omfattar all erforderlig information. Denna uppgift bedöms på basis av uppfyllandet av innehållskraven i insiderregistren, m.a.o. bör det i dokumentet framgå den information som rekommendationen om hantering av insiderinformation kräver. Det rekommenderas att informationen framställs i tabellform, men dokumentets grafiska utformning (t.ex. i form av registertabell) minskar inte poängantalet. 4. Prejudikatbesvär enligt rättegångsbalken (10 5. Svara på följande frågor. Det finns totalt 1 sida utrymme för frågorna. (Sammanlagt 10,5 poäng) a) Grunderna för beviljande av besvärsrätt i enlighet med förvaltningsprocesslagen (1,5 b) Svara på följande påståenden. Ja=J, Nej=N.

4 4 (8) vastauksesta 0 p., väärästä vastauksesta -0,5 1. Hallintolainkäyttölakia sovelletaan aina silloin, kun hallintoasiassa tehtyyn päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallintovalituksin 2. Hallintovalitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä 3. Hallintolainkäyttölaissa ei ole säädetty viranomaisen valitusoikeudesta 4. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa aina hakea muutosta se, jonka etuun päätös välittömästi vaikuttaa 5. Asiamiehenä tai avustajana hallintotuomioistuimessa ei saa toimia se, joka on osallistunut saman asian käsittelyyn viranomaisessa 6. Asianajajan tulee esittää valtakirja, jos hallintotuomioistuin niin määrää 7. Hallintotuomioistuimen on aina hankittava lausunto siltä viranomaiselta, joka on tehnyt asiassa päätöksen 8. Hallinto-oikeuden on aina toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä 9. Hallintotuomioistuin voi viivästyksen hyvittämiseksi alentaa hallinnollisen taloudellisen seuraamuksen määrää 6. Oikeustapaus tapaohjeista (10 Ravintoloissa järjestyksenvalvojana toimineen B:n elämä ei ollut aivan mallillaan; tyttöystävä jätti ja asunnosta tuli häätö. Tämän jälkeen hänen työsuhteensa purettiin sen jälkeen, kun B oli saapunut työvuoroon biletunnelmissa. Koska kyseessä oli kuitenkin ainutkertainen lapsus, halusi B riitauttaa työsuhteen purkamisen. Hän kääntyi AA X:n puoleen ja asiassa päädyttiin laittamaan vireille kanne. 2 (2) B joutui sittemmin käsirysyyn nyrkkeilyä harrastavan kaverinsa D:n kanssa illanvietossa Pub Takalaittomassa. Tapahtumalla oli silminnäkijöitä, eikä kärhämöinnin viralliskäsittelyltä voitu välttyä. AA X avusti B:tä myös pahoinpitelyasiassa. AA X hoiti jutun voitokkaasti ja syytteessä ollut D tuomittiin B:n pahoinpitelystä sekä velvoitettiin korvaamaan (För rätt svar 1 p., för tomt svar 0 p., för fel svar -0,5 1. Förvaltningsprocesslagen skall alltid tillämpas då ändring i beslut i förvaltningsärenden söks genom besvär. 2. Besvär kan inte anföras över en order som har utfärdats internt av förvaltningsmyndigheterna 3. Förvaltningsprocesslagen stadgar inte om en myndighets besvärsrätt. 4. Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får alltid överklagas av den, vars intresse beslutet direkt påverkar. 5. En person som har deltagit i behandlingen av ärendet hos en myndighet får inte fungera som ombud eller biträde i förvaltningsdomstolar. 6. En advokat skall förete fullmakt om förvaltningsdomstolen bestämmer så 7. Förvaltningsdomstolen skall alltid inhämta utlåtande från den myndighet som fattat beslut i ärendet. 8. Förvaltningsrätten skall alltid hålla muntlig förhandling om en enskild part begär det. 9. Förvaltningsdomstolen kan sätta ned den administrativa ekonomiska påföljdens belopp för att gottgöra dröjsmålet. 6. Rättsfall ur reglerna för god advokatsed (10 B, som jobbat som ordningsvakt på restauranger, hade haft mycket strul i livet; hans flickvän lämnade honom och han blev vräkt från sin lägenhet. Därefter blev B uppsagd från sitt arbete, som följd av att han dök upp berusad på ett arbetspass. Eftersom detta dock var en engångsföreteelse, ville B göra uppsägningen stridig. Han vände sig till advokat X för att få hjälp och man bestämde att väcka talan i ärendet. Under en kväll på pub Takalaiton hamnade B sedermera i handgemäng med sin kompis D, som har boxning som hobby. Incidenten hade ögonvittnen och en myndighetsbehandling av bråket var oundviklig. Advokat X assisterade B också i misshandelsärendet. Advokat X skötte ärendet framgångsrikt och den åtalade D dömdes för att ha misshandlat B samt att ersätta de

5 5 (8) B:lle aiheutuneet vahingot. AA X varasi D:lle mahdollisuuden maksaa korvauksen vapaaehtoisesti asianajotoimiston tilille, jonne D korvauksen välittömästi maksoikin AA X:n yllätykseksi. AA X informoi B:tä saapuneesta maksusuorituksesta. Työsuhteen purun riitautuskanteen käsittely oli vihdoinkin etenemässä pääkäsittelyyn ja B saapui AA X:n toimistolle taktiikkapalaveriin. B kertoi maksaneensa rikosasian hoitoon liittyvän laskun ja tiedusteli samalla vahingonkorvauksen tilannetta, josta hän oli lähettänyt useamman sähköpostinkin AA X:lle aikaisemmin. AA X ehdotti, että tilien selvitys tapahtuisi, kunhan työ-oikeusriita saataisiin päätökseen. AA X:n tiedossa oli, että B:llä oli tiukkaa rahan kanssa. Kertyneitä varoja tarvittaisiin kuitenkin kipeästi työsuhderiitatoimeksiannon palkkioiden kattamiseen. B oli asiasta eri mieltä. Asiasta käytiin neuvottelun jälkeen vielä tulikivenkatkuinen puhelinkeskustelu, jonka päätteeksi B moitti AA X:ää siitä, ettei AA X selvästikään ymmärtänyt asian merkitystä B:lle. Liiton juristikin oli B:n mukaan ollut täysin hänen puolellaan B:n pyytäessä tältä konsultaatiota pattitilanteesta. AA X ryhtyi harkitsemaan keinoja, joilla hän pääsisi eroon tästä epämääräisestä moukasta, joka rasittaa jatkuvilla yhteydenotoillaan ja kyseenalaistaa hänen ammattitaitonsa. Arvioi tapausta asianajajaa koskevien ohjeiden valossa. kostnader som orsakats B. Advokat X reserverade D möjligheten att frivilligt betala ersättningen till advokatbyråns konto, varpå D, till Advokat X:s förvåning, omedelbart faktiskt betalade ersättningen. Advokat X informerade B om den erlagda betalningen. Behandlingen av käromålet gällande bestridandet av uppsägningen framskred äntligen till huvudbehandling och B besökte Advokat X:s byrå för ett strategimöte. B uppgav att han hade betalat räkningen för behandlingen av brottsärendet och hörde sig samtidigt för om skadeersättningsläget, som han tidigare hade skickat flera e-postmeddelanden om till Advokat X. Advokat X föreslog att den ekonomiska uppgörelsen skulle ske efter att tvistemålet om uppsägningen skulle vara avgjord. Advokat X visste att B hade kärvt med ekonomin. Hur som helst skulle alla upplupna tillgångar verkligen behövas för att täcka kostnaderna för tvistemålet gällande arbetsförhållandet. B var av annan åsikt. Efter diskussionerna hade Advokat X och B ett svavelosande telefonsamtal, som utmynnade i att B anklagade Advokat X för att Advokat X helt tydligt inte förstod hur viktig saken var för B. B hävdade att också juristen för B:s fackförbund helt och hållet hade varit på hans sida när B hade bett om konsultation gällande den låsta situationen. Advokat X började överväga olika medel för att bli av med denna pinsamma grobian, som besvärat Advokat X stup i kvarten och ifrågasatt hans yrkeskunnighet. Bedöm situationen i förhållande till god advokatsed.

6 6 (8) Asianajajatutkinnon 3/2013, kysymykset Advokatexamens 3/2013, frågor 1. a. Millainen rooli sovintomenettelylautakunnalla on sovintomenettelyssä Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan? (5 b. Laadi asianajotoimintaa koskevan säädöksen B15.2 mukainen mallipohja sovintomenettelysopimukseksi (5 HUOM! Voit poikkeuksellisesti käyttää vastaustilaa A -kysymykseen korkeintaan puolikkaan sivun verran. Kysymyksen B vastaus on annettava eri sivulla kuin A- kysymyksen vastaus ja B-kysymyksen osalta vastaustilaa on yksi (1) sivu. 2. Hallintoprosessin menettelylliset erityispiirteet (10 3. Vastaa seuraaviin väittämiin. Kyllä=K, Ei=E. Mikäli väittämä on kokonaan tai osittain virheellinen, vastaa "E". (Oikeasta vastauksesta 1 p., tyhjästä vastauksesta 0 p., väärästä vastauksesta -0,5 p., maksimipisteet Asianajajien tulee vuosittain vähintään 16 tunnin ajan osallistua ammatilliseen täydennyskoulutukseen. 2. Pactum de quota litis ja pactum de palmariosopimukset ovat aina Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohjeen vastaisia. Näistä sopimustyypeistä pactum de quota litissopimus nimenomaisesti kielletään myös eurooppalaisten asianajajien tapaohjeissa. 3. Asianajajan tai asianajotoimiston internetkotisivujen verkkotunnuksen tai sähköpostiosoitteen ei tarvitse täyttää toiminimelle asetettuja hyvän asianajajatavan vaatimuksia, mutta sen tulee kuitenkin olla asianajajakunnan arvon mukainen. 4. Asianajaja ei saa antaa tuomioistuimelle lausumia, jotka hän tietää paikkansapitämättömiksi, eikä kiistää, minkä tietää todeksi. Asianajaja on myös lähtökohtaisesti velvollinen tarkistamaan asiakkaansa antamat tiedot. Asianajaja ei saa myötävaikuttaa todisteiden hävittämiseen tai vääristelemiseen. Asianajajalla ei ole velvollisuutta, eikä 1. a) Hurdan roll har Förlikningsnämnden i förlikningsförfarandet enligt Finlands Advokatförbunds regler om förlikningsförfarande? (5 b) Upprätta ett utkast till avtal om förlikningsförfarande enligt författning B15.2 gällande advokatverksamhet (5 OBS! Undantagsvis får svaret på fråga 1a högst uppgå till en halv sida. Svaret på fråga 1b skall skrivas på separat papper i förhållande till svaret på fråga 1a och svaret på fråga 1b får högst uppgå till en sida. 2. Särdragen i förfarandet i förvaltningsprocessen (10 3. Svara på följande påståenden. Ja=J, Nej=N. Om påståendet är fullständigt eller delvis fel, svara N. (För rätt svar 1 p., för obesvarad fråga 0 p., för fel svar -0,5 p., högsta möjliga poängantal En advokat bör årligen under minst 16 timmars tid delta i yrkesfortbildning. 2. Pactum de quota litis och pactum de palmarioavtal strider alltid mot Finlands Advokatförbunds anvisningar om advokatarvoden. Av dessa avtalstyper förbjuds pactum de quota litis-avtal uttryckligen även i de europeiska reglerna om god advokatsed. 3. Kraven på god advokatsed uppställda för firmanamn behöver inte uppfyllas för internethemsidornas domännamn eller en advokats eller en advokatbyrås e-postadress, men den bör vara förenlig med advokatkårens värdighet. 4. En advokat får inte till domstolen ge uttalanden som advokaten vet vara osanna eller bestrida uttalanden som han eller hon vet vara sanna. Som utgångspunkt gäller att en advokat även är skyldig att kontrollera att de uppgifter som klienten lämnar är riktiga. En advokat får inte medverka till att bevis förstörs eller förvanskas. En advokat är inte skyldig och har inte heller rätt att mot klientens vilja förete bevis eller lämna uppgift som talar till klientens nackdel, om det inte finns en laglig skyldighet för

7 7 (8) vastoin asiakkaan tahtoa oikeutta esittää asiakkaan kannalta vahingollista todistetta tai tietoa, ellei tähän ole lakiin perustuvaa velvollisuutta. 5. Eurooppalaisten tapaohjeiden mukaan asianajajan aikoessa lähettää toisesta jäsenvaltiosta olevalle kollegalleen viestin, jonka hän toivoo jäävän luottamukselliseksi tai jonka hän lähettää sitoumuksetta, hänen tulee ensin ilmoittaa tästä vastaanottajalle. 6. Asiakkaan tuntemista koskevat tiedot on säilytettävä vakituisen asiakkaan osalta viisi (5) vuotta asiakassuhteen päättymisestä ja satunnaisen liiketoimen osalta viiden (5) vuoden ajan liiketoimen suorittamisesta. 7. Asianajotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien välillä on oltava voimassaoleva osakassopimus. 8. Asianajajalla on oikeus käyttää asiakkaalle kuuluvia asiakasvaroja kulujen ja palkkionsa kattamiseen siltä osin, kuin asianajaja on suorittanut kuluja ja kuin asianajaja on tehnyt palkkioon oikeuttavan työn. 9. Asianajajan on huolehdittava, että asiakkaan kanssa käytävään sähköiseen viestintään on asiakkaan hyväksyntä. 10. Asianajaja voi rajoittaa vastuutaan asiakasta kohtaan, jollei sitä toimeksiannon laatuun ja muihin olosuhteisiin nähden voida pitää kohtuuttomana. Vastuuta voidaan myös hyvin poikkeuksellisissa erityisolosuhteissa rajoittajaa alle asianajajaliiton kulloinkin vahvistaman varallisuusvastuuvakuutuksen vähimmäisvakuutusmäärän. Vastuuta kuluttajaa kohtaan ei saa kuitenkaan rajoittaa ilman erityistä syytä. 4. Asianajajan vastuuvakuutusta koskeva ohje (10 5. Rikoksesta epäillyn puolustaminen ROL 2:1 :n mukaan (10 6. Oikeustapaus (10 Asianajaja Jan-Arilla on toisinaan tapana viihdyttää itseään myöhäisiltoihin venähtäneiden työpäivien päätteeksi nettipokeria pelaten. Jo miehen ikään varttuneena poikamiehenä hän myös ajoittain käyttää nettipokerin lisäksi työkonettansa advokaten att göra detta. 5. Enligt de europeiska reglerna om god advokatsed skall en advokat som ämnar sända ett meddelande, som han eller hon önskar att förblir konfidentiellt eller som han eller hon sänder utan förbindelse, till en kollega i en annan medlemsstat, skall han eller hon först informera mottagaren om detta. 6. Uppgifterna om kundkontrollen skall förvaras beträffande en permanent kund under fem (5) år efter att kundförhållandet har avslutats och beträffande en tillfällig affärstransaktion under fem (5) år efter utförandet av affärstransaktionen. 7. Mellan ett aktiebolag som utövar advokatverksamhet och dess aktieägare bör existera ett ikraftvarande aktieägaravtal. 8. En advokat har rätt att använda klientmedel för att täcka sina kostnader och sitt arvode bara om han eller hon har betalat kostnaderna, och redan har utfört det arbete som berättigar till arvodet. 9. En advokat bör se till att klienten har gett sitt samtycke, om kommunikationen med klienten sker elektroniskt. 10. En advokat har rätt att begränsa sitt ansvar gentemot klienten, om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till uppdragets art och andra omständigheter. Ansvaret kan även begränsas under mycket exceptionella omständigheter så att det understiger det aktuella minimiförsäkringsbelopp som advokatförbundet har fastställt för förmögenhetsansvarsförsäkringen. Ansvaret gentemot en konsument får dock inte begränsas utan särskilda skäl. 4. Anvisningar om ansvarsförsäkring för advokat (10 5. Försvar av den som är misstänkt för brott enligt lagen om rättegång i brottmål 2:1 (10 6. Rättsfall (10 Advokaten Jan-Ari har för vana att alltid då och då roa sig med att spela nätpoker på sen kvällen om arbetsdagen har blivit lång. Då Jan-Ari är en ungkarl som redan uppnått en mogen ålder brukar han på arbetsdatorn ibland även surfa på lite mer

8 8 (8) hieman rohkeammilla deittisivustoilla surffailuun. Eräänä torstai-iltana, langattoman verkon ja toimistonsa sohvan mukavuuksista nauttiva Jan- Ari inspiroituu juuri ennen ison pokeriturnauksen alkamista päivittämään deittiprofiiliaan omasta mielestään hyvin sensuellilla, kuvankäsittelyohjelmalla tyylitellyllä mustavalkovalokuvalla. Hän esiintyy toimistonsa tiloissa otetussa kuvassa sonnustautuneena asianajajamaiseen tummaan pukuun ja tärkättyyn valkoiseen kauluspaitaan, jonka kolme ylimmäistä nappia on jätetty rennosti auki. Lisäksi Jan-Ari pitelee kuvassa kädessään suurella rakkauden punaisella Defensor Legis - logolla varustettua kansiota, josta hämärästi myös ilmenee hänen nimeänsä kantavan asianajotoimiston virallinen toiminimi. Nettipokeriturnauksen alkaessa Jan-Ari yllättäen tajuaa, ettei hänen pelitilillään ole riittävästi katetta "isompien pelureiden" pokeripöytien pelipanoksiksi. Jan-Arin oman pankkitilin verkkopankkitunnuksetkin ovat valitettavasti unohtuneet kotiin, mutta pöytälaatikosta löytyy juuri sopivasti pankkitunnukset asiakasvaratilille, jolta Jan-Ari päättää poikkeuksellisesti ottaa "pikavipin" tehden EUR suuruisen reaaliaikaisen rahasiirron pelitilillensä. Loistokkaan pokeriturnauksen päätyttyä Jan-Ari siirtää välittömästi "pikavippiä" vastaavan summan pelitililtänsä takaisin toimistonsa asiakasvaratilille ja lähtee juhlimaan erääseen lakimiesten ja pankkireiden suosimaan illanviettopaikkaan Kasarmikadulle. Seuraavana aamulla palattuaan toimistolle, Jan- Arin päänsärkyisen aamun kruunaa tietokoneen totaalisesti sekoittanut virus ja näyttäisi siltä, että erään asiakkaan sähköisesti toimittama luottamuksellinen muistiokin on mystisesti kadonnut jonnekin bittiavaruuteen. Arvioi Jan-Arin toimintaa hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden ja muiden asianajotoiminnan järjestämiseen soveltuvien ohjeiden valossa. vågade dejtingsajter. En torsdagkväll precis innan en stor pokerturnering skall börja och Jan-Ari njuter av det trådlösa nätet på kontorets bekväma soffa, får han för sig att uppdatera sin dejtingprofil med ett svartvitt fotografi, som är stiliserat med bildbehandlingsprogram och som han själv anser vara väldigt sensuellt. I fotografiet som är taget på kontoret poserar han uppklädd i en typisk utstyrsel för en advokat, dvs. i en mörk kostym och en vit skjorta med stärkkrage. De tre översta skjortknapparna har han lättsamt lämnat oknäppta. I fotografiet håller Jan-Ari dessutom i handen en mapp som förskönas av ett stort Defensor Legis -logo i kärlekens röda färg, och varifrån även advokatbyråns officiella firma som bär hans namn svagt kan avläsas. Då nätpokerturneringen skall köra igång, märker Jan-Ari plötsligt att det inte finns tillräcklig täckning på hans spelkonto för att klara av de höga insatserna i de stora spelarnas pokerbord. Tyvärr har Jan-Ari även glömt nätbankskoderna till sitt eget bankkonto hemma, men lämpligt nog råkar han hitta bankkoderna till ett klientmedelskonto, därifrån Jan-Ari bestämmer sig för att undantagsvis ta ett snabblån genom att göra en penningöverföring på EUR i realtid till sitt spelkonto. Efter en strålande pokerturnering överför Jan-Ari från sitt spelkonto genast en summa som motsvarar snabblånet till kontorets klientmedelskonto, och fortsätter kvällen på den bland jurister och bankirer populära krogen på Kaserngatan. Följande morgon när Jan-Ari återvänder till kontoret med en rejäl huvudvärk, har ett virus orsakat total kaos i datorn, och dessutom verkar det som om ett konfidentiellt memorandum som klienten sänt på elektronisk väg, är spårlöst försvunnet. Bedöm Jan-Aris förfarande i ljuset av reglerna om god advokatsed och annan reglering som tillämpas på organisering av advokatverksamhet.

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen Taitto/Grafisk formgivning: Kirsti Pohjapelto ISBN 978-952-13-3150-3

Lisätiedot

EX NUNC JUSTUS RY/RF 1/2014

EX NUNC JUSTUS RY/RF 1/2014 EX NUNC JUSTUS RY/RF 1/2014 2 Ex Nunc 1/2014 Innehåll 4 Pääkirjoitus 5 Puheenjohtajan Palsta 6 Justitieminister Anna-Maja Henriksson svarar på frågor gällande förändringar i fånglagen 11 Hallitus esittäytyy

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

26/2014. Uusi tuomioistuinlaki

26/2014. Uusi tuomioistuinlaki 26/2014 Uusi tuomioistuinlaki 26/2014 Uusi tuomioistuinlaki Oikeusministeriö, Helsinki 2014 22.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Uusi tuomioistuinlaki Tuomioistuinlakityöryhmä puheenjohtaja

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 1 HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVAT OHJEET (15.1.2009) 1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa

Lisätiedot

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Edita Prima Oy, Helsinki 2012 9.11.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita asioiden käsittelyn

Lisätiedot

Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä

Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä JULKAISU 2006:10 Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä Hallintolain seurantatutkimuksen osaraportti II Tarmo Miettinen Elisa Kuosmanen JULKAISU 2006:10 Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

merimies villissälännessä sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF merimiehet s. 4

merimies villissälännessä sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF merimiehet s. 4 Nº4/ 2011 kesäkuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF vintage-stämning på vattenbussen s. 22 s. 4 merimiehet villissälännessä SAK:n edustajakokous M/S BORE

Lisätiedot

Liputusohje 2009 Flaggreglemente 2009 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Liputusohje 2009 Johdanto

Liputusohje 2009 Flaggreglemente 2009 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Liputusohje 2009 Johdanto Liputusohje 2009 Suomen Purjehtijaliitto Suomen Veneilyliitto Lippukomitea Flaggreglemente 2009 Finlands Seglarförbund Finlands Båtförbund Flaggkommittén Sisällysluettelo Johdanto....5 Perälippu....6 -

Lisätiedot

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden SUURTAPAHTUMA. Kyberturvallisuus ja tulevaisuus. Kokonaisturvallisuus 2015 -messut

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden SUURTAPAHTUMA. Kyberturvallisuus ja tulevaisuus. Kokonaisturvallisuus 2015 -messut Rajaturvallisuusunioni ry 2/2015 RAJAVIESTI Gränssäkerhetsunionen rf www.rtu.fi RTU:N FRISBEEGOLFMESTARUUS RUUS SUORITUSARVIOINNIT JA KOORDINAATIO TYÖHYVINVOINTIKYSELYN PURKAMINEN TYÖYKSIKKÖTASOLLA Kestävää

Lisätiedot

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 2/9.2. 1.3.2010 Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KUVA-ARKISTO/BILDARKIV/MARCUS SANDELL Treeniohjelmassa

Lisätiedot

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Vakuutusvalvonta OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Anvisning om de villkor som påkallas av allmänt intresse för EES-försäkringsförmedlare Conditions required by general good

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Identitet och framtid Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd 2013/14 Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan opintoetuustilasto

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

Rakkauden lieveilmiöt 1/2006 PUNAISEN RISTIN NUORET RÖDA KORSETS UNGDOMAR

Rakkauden lieveilmiöt 1/2006 PUNAISEN RISTIN NUORET RÖDA KORSETS UNGDOMAR 1/2006 PUNAISEN RISTIN NUORET RÖDA KORSETS UNGDOMAR Rakkauden lieveilmiöt ÖRN WITTING / SEN OIKEAN ETSINTÄ / PERHEVÄKIVALTA / RÖYHKÄ JA TABERMANN KAHVILLA pääkirjoitusledare teksti ja kuva hanna onttonen

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot