Asianajajatutkinnon 1/2013, kysymykset Advokatexamens 1/2013, frågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asianajajatutkinnon 1/2013, 25.1.2013 kysymykset Advokatexamens 1/2013, 25.1.2013 frågor"

Transkriptio

1 1 (8) Asianajajatutkinnon 1/2013, kysymykset Advokatexamens 1/2013, frågor 1. Kysymykset (a ja b) Suomen Asianajajaliiton säännöistä (934/2004) a. Pääsihteeriä koskevat säännökset b. Väittämiä säännöistä 1. Säännöt jäsenistä koskevat yhtäläisesti kaikkia jäseniä jäsentyypistä riippumatta. 2. Suomen Asianajajaliiton hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään 3 hallituksen jäsentä sitä vaatii. 3. Kukin liiton osasto valitsee valtuuskuntaan yhden jäsenen ja varajäsenen kutakin osaston alkavaa neljääkymmentä jäsentä kohden. 4. Valtuuskunnan varsinainen kevätkokous pidetään huhtikuussa. 5. Asianajotoiminnassa noudatettavat ohjeet vahvistetaan kerran vuodessa, talvikokouksessa. 6. Menettelytapavaliokunnan puheenjohtajana toimii Helsingin, Turun tai Tampereen osastosta valittu jäsen. 7. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on viimeistään seuraavan helmikuun aikana jätettävä tilintarkastajille. 2. Seuraamukset asianajajista annetun lain 5.1 :n rikkomisesta 3. Asianajajien keskinäiset suhteet Eurooppalaisten asianajajien tapaohjeiden mukaan 4. Asian ratkaisu pääkäsittelyä pitämättä - ROL:n säännökset edellytyksistä ja menettelystä 5. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus hallintolainkäyttölain ja kuntalain mukaan 6. Oikeustapaus tapaohjeista AA X piti pientä perhe- ja perintöjuridiikkaan erikoistunutta praktiikkaa Luumäellä. Toimeksiantorintamalla oli ollut jo pitkään hiljaista. AA X sai Kalastajatorpan asianajajapäivien baaritiskillä luotettavalta 1. Frågorna (a och b) gällande Finlands Advokatförbunds stadgar (934/2004) a. Bestämmelserna gällande generalsekreteraren b. Påståenden gällande stadgarna 1. Stadgarna gällande medlemmarna gäller likvärdigt samtliga medlemmar oavsett medlemstyp. 2. Styrelsen för Finlands Advokatförbund skall sammankallas om minst tre styrelsemedlemmar kräver detta. 3. Varje avdelning inväljer en medlem jämte suppleant till delegationen för varje påbörjat fyrtiotal medlemmar. 4. Delegationens ordinarie vårmöte ska hållas i april. 5. De anvisningar som medlemmarna ska följa i sin advokatverksamhet fastställs en gång i året, vid vintermötet. 6. Som procedurutskottets ordförande fungerar en medlem som valts från Helsingfors, Åbo eller Tammerfors avdelning. 7. Bokslut görs per kalenderår och ska inlämnas till revisorerna senast under påföljande februari månad. 2. Påföljderna för brott mot 5.1 i lag om advokater. 3. Advokaters inbördes relationer i enlighet med reglerna om god advokatsed inom Europeiska unionen. 4. Avgörande av mål utan huvudförhandling bestämmelserna om förutsättningarna och förfarandet i lagen om rättegång i brottmål. 5. Ett besluts verkställbarhet enligt förvaltningsprocesslagen och kommunallagen. 6. Rättsfall om reglerna för god advokatsed Advokat X drev en liten juridisk praktik i Luumäki, specialiserad på familje- och arvsrättsliga frågor. På uppdragsfronten hade det varit ganska tyst en längre tid. På advokatdagarna fick advokat X fick vid bardisken på Fiskartorpet ett tips av en

2 2 (8) kollegalta vinkin siitä, että eräs helsinkiläinen mainostoimisto pystyi loihtimaan sellaiset tv-mainoskampanjat, että X:nkin praktiikka saataisiin niillä uuteen lentoon. Vinkistä innostuneena AA X teetti kampanjan kehutulla Heaven Oy:llä. Mainoksia esitettiin Kymenlaakson Paikallistelevisiossa (KTV) prime time -aikaan kahden päivän ajan. AA X myhäili tyytyväisyyttään, hintava mainoskampanja ei mennyt harakoille. Tapaaminen uuden asiakkaan kanssa oli juuri sovittu. Hieman AA X:ää ihmetytti se, että asiakas ei halunnut kertoa itsestään tai asiastaan mitään puhelimitse. Asiakas saapui AA X:n toimistoon sovittuna ajankohtana ja esittäytyi Heimo Holopaiseksi, MC Pörinän toimitusjohtajaksi. MC Pörinä, tai oikeastaan 6 sen jäsentä tarvitsi asianajajan apua. Pörinäläisten moottoripyörät olivat joutuneet toistuvasti vahingonteon kohteeksi, ajopeilejä oli väännelty ja renkaita viillelty ja olipa yksi jäsenistä ajanut kolarinkin vahingonteon johdosta. AA X oli hämillään, nämä olivat selvästi niitä jengiläisiä. Arvioi tilannetta tapaohjeiden valossa. tillförlitlig kollega om att en viss Helsingforsbaserad reklambyrå är så bra på att trolla fram fina TV-reklamkampanjer att X:s praktik skulle få massor av luft under vingarna. Advokat X tyckte det lät ypperligt och bad den lovordade reklambyrån Heaven Oy genomföra en kampanj. Reklamerna visades i Kymmenedalens Lokaltelevision (KTV) under prime time i två dagar. Advokat X var mycket belåten, den påkostade reklamkampanjen hade inte varit förgäves. Advokat X hade precis avtalat om ett möte med en ny kund. Lite fundersam var advokat X visserligen gällande det faktum att kunden inte ville berätta något om sig själv eller sitt ärende per telefon. Kunden anlände till advokat X:s byrå vid den avtalade tidpunkten och presenterade sig som Heimo Holopainen, verkställande direktör för MC Pörinä. MC Pörinä, eller närmare bestämt 6 av dess medlemmar behövde advokathjälp. Medlemmarnas motorcyklar hade råkat ut för upprepad skadegörelse. Någon hade vridit och bänt motorcyklarna, däcken hade skurits upp och en av klubbens medlemmar hade t.o.m. kört en kollision på grund av skadegörelsen. Advokat X blev lite ställd. De här personerna var ju helt uppenbart sådana där "gängmedlemmar". Bedöm situationen i förhållande till god advokatsed.

3 3 (8) Asianajajatutkinnon 2/2013, kysymykset Advokatexamens 2/2013, frågor 1. Vastaa kaikkiin seuraaviin kysymyksiin, vastaustilaa on yhteensä 1 sivu. (Yhteensä 10 a. Asianajajaliiton tarkoitus ja toimivallan jakautuminen (5 b. Mitä tarkoitetaan asianajajamonopolilla ja osittaisella asianajajapakolla (2 c. Keskeisimmät julkiset perusteet vastustaa asianajajamonopolia (3 2. Asianajajan velvollisuudet tietoturvallisuusohjeen mukaan (10 3. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Vastaustilaa on yhteensä 1 sivu. (Yhteensä 10 a) Laadi sisäpiiritiedon hallintaa koskevan suosituksen mukainen mallidokumentti asianajotoimiston yritys- ja hankekohtaiseksi sisäpiirirekisteriksi (8 b) Lisää mallidokumenttiin maininta niistä seikoista, jotka rekisterinhallinnoijan olisi suositeltavaa huomioida sisäpiirirekisteriä ylläpitäessään (2 HUOM! Voit halutessasi mukailla Suomen asianajajaliiton mallidokumenttia B18, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot. Tämä tehtävä arvioidaan sisäpiirirekistereiden sisältövaatimusten täyttymisen perusteella eli dokumentista tulisi ilmetä sisäpiiritiedon hallintaa koskevan suosituksen edellyttämät tiedot. Tietojen esittäminen taulukkomuodossa on suositeltavaa, mutta dokumentin ulkonäköön (esim. rekisteritaulukon muotoon) liittyvistä seikoista ei vähennetä pisteitä. 4. Ennakkopäätösvalitus oikeudenkäymiskaaren mukaan (10 5. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Vastaustilaa on yhteensä 1 sivu. (Yhteensä 10,5 a) Valitusluvan myöntämisen perusteet hallintolainkäyttölain mukaan (1,5 b) Vastaa seuraaviin väittämiin. Kyllä=K, Ei=E. (Oikeasta vastauksesta 1 p., tyhjästä 1. Svara på samtliga frågor, det finns totalt 1 sida utrymme för svaren. (Sammanlagt 10 poäng) a. Advokatförbundets syfte och befogenhetsfördelning (5 b. Vad avses med advokatmonopol och partiellt advokattvång (2 c. De mest centrala offentliga grunderna att motsätta sig advokatmonopol (3 2. Advokatens skyldigheter i enlighet med informationssäkerhetsanvisningarna (10 3. Svara på följande frågor. Det finns totalt 1 sida utrymme för frågorna. (Sammanlagt 10 poäng) a) gör upp ett modelldokument i enlighet med rekommendationen för hantering av insiderinformation i syfte att upprätta ett företags- och projektbaserat insiderregister för en advokatbyrå (8 b) Bifoga till modelldokumentet ett omnämnande gällande de omständigheter som registeradministratören bör observera vid upprätthållandet av insiderregistret (2 OBS! Om du önskar, kan du följa Finlands advokatförbunds modelldokument B18, som omfattar all erforderlig information. Denna uppgift bedöms på basis av uppfyllandet av innehållskraven i insiderregistren, m.a.o. bör det i dokumentet framgå den information som rekommendationen om hantering av insiderinformation kräver. Det rekommenderas att informationen framställs i tabellform, men dokumentets grafiska utformning (t.ex. i form av registertabell) minskar inte poängantalet. 4. Prejudikatbesvär enligt rättegångsbalken (10 5. Svara på följande frågor. Det finns totalt 1 sida utrymme för frågorna. (Sammanlagt 10,5 poäng) a) Grunderna för beviljande av besvärsrätt i enlighet med förvaltningsprocesslagen (1,5 b) Svara på följande påståenden. Ja=J, Nej=N.

4 4 (8) vastauksesta 0 p., väärästä vastauksesta -0,5 1. Hallintolainkäyttölakia sovelletaan aina silloin, kun hallintoasiassa tehtyyn päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallintovalituksin 2. Hallintovalitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä 3. Hallintolainkäyttölaissa ei ole säädetty viranomaisen valitusoikeudesta 4. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa aina hakea muutosta se, jonka etuun päätös välittömästi vaikuttaa 5. Asiamiehenä tai avustajana hallintotuomioistuimessa ei saa toimia se, joka on osallistunut saman asian käsittelyyn viranomaisessa 6. Asianajajan tulee esittää valtakirja, jos hallintotuomioistuin niin määrää 7. Hallintotuomioistuimen on aina hankittava lausunto siltä viranomaiselta, joka on tehnyt asiassa päätöksen 8. Hallinto-oikeuden on aina toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä 9. Hallintotuomioistuin voi viivästyksen hyvittämiseksi alentaa hallinnollisen taloudellisen seuraamuksen määrää 6. Oikeustapaus tapaohjeista (10 Ravintoloissa järjestyksenvalvojana toimineen B:n elämä ei ollut aivan mallillaan; tyttöystävä jätti ja asunnosta tuli häätö. Tämän jälkeen hänen työsuhteensa purettiin sen jälkeen, kun B oli saapunut työvuoroon biletunnelmissa. Koska kyseessä oli kuitenkin ainutkertainen lapsus, halusi B riitauttaa työsuhteen purkamisen. Hän kääntyi AA X:n puoleen ja asiassa päädyttiin laittamaan vireille kanne. 2 (2) B joutui sittemmin käsirysyyn nyrkkeilyä harrastavan kaverinsa D:n kanssa illanvietossa Pub Takalaittomassa. Tapahtumalla oli silminnäkijöitä, eikä kärhämöinnin viralliskäsittelyltä voitu välttyä. AA X avusti B:tä myös pahoinpitelyasiassa. AA X hoiti jutun voitokkaasti ja syytteessä ollut D tuomittiin B:n pahoinpitelystä sekä velvoitettiin korvaamaan (För rätt svar 1 p., för tomt svar 0 p., för fel svar -0,5 1. Förvaltningsprocesslagen skall alltid tillämpas då ändring i beslut i förvaltningsärenden söks genom besvär. 2. Besvär kan inte anföras över en order som har utfärdats internt av förvaltningsmyndigheterna 3. Förvaltningsprocesslagen stadgar inte om en myndighets besvärsrätt. 4. Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får alltid överklagas av den, vars intresse beslutet direkt påverkar. 5. En person som har deltagit i behandlingen av ärendet hos en myndighet får inte fungera som ombud eller biträde i förvaltningsdomstolar. 6. En advokat skall förete fullmakt om förvaltningsdomstolen bestämmer så 7. Förvaltningsdomstolen skall alltid inhämta utlåtande från den myndighet som fattat beslut i ärendet. 8. Förvaltningsrätten skall alltid hålla muntlig förhandling om en enskild part begär det. 9. Förvaltningsdomstolen kan sätta ned den administrativa ekonomiska påföljdens belopp för att gottgöra dröjsmålet. 6. Rättsfall ur reglerna för god advokatsed (10 B, som jobbat som ordningsvakt på restauranger, hade haft mycket strul i livet; hans flickvän lämnade honom och han blev vräkt från sin lägenhet. Därefter blev B uppsagd från sitt arbete, som följd av att han dök upp berusad på ett arbetspass. Eftersom detta dock var en engångsföreteelse, ville B göra uppsägningen stridig. Han vände sig till advokat X för att få hjälp och man bestämde att väcka talan i ärendet. Under en kväll på pub Takalaiton hamnade B sedermera i handgemäng med sin kompis D, som har boxning som hobby. Incidenten hade ögonvittnen och en myndighetsbehandling av bråket var oundviklig. Advokat X assisterade B också i misshandelsärendet. Advokat X skötte ärendet framgångsrikt och den åtalade D dömdes för att ha misshandlat B samt att ersätta de

5 5 (8) B:lle aiheutuneet vahingot. AA X varasi D:lle mahdollisuuden maksaa korvauksen vapaaehtoisesti asianajotoimiston tilille, jonne D korvauksen välittömästi maksoikin AA X:n yllätykseksi. AA X informoi B:tä saapuneesta maksusuorituksesta. Työsuhteen purun riitautuskanteen käsittely oli vihdoinkin etenemässä pääkäsittelyyn ja B saapui AA X:n toimistolle taktiikkapalaveriin. B kertoi maksaneensa rikosasian hoitoon liittyvän laskun ja tiedusteli samalla vahingonkorvauksen tilannetta, josta hän oli lähettänyt useamman sähköpostinkin AA X:lle aikaisemmin. AA X ehdotti, että tilien selvitys tapahtuisi, kunhan työ-oikeusriita saataisiin päätökseen. AA X:n tiedossa oli, että B:llä oli tiukkaa rahan kanssa. Kertyneitä varoja tarvittaisiin kuitenkin kipeästi työsuhderiitatoimeksiannon palkkioiden kattamiseen. B oli asiasta eri mieltä. Asiasta käytiin neuvottelun jälkeen vielä tulikivenkatkuinen puhelinkeskustelu, jonka päätteeksi B moitti AA X:ää siitä, ettei AA X selvästikään ymmärtänyt asian merkitystä B:lle. Liiton juristikin oli B:n mukaan ollut täysin hänen puolellaan B:n pyytäessä tältä konsultaatiota pattitilanteesta. AA X ryhtyi harkitsemaan keinoja, joilla hän pääsisi eroon tästä epämääräisestä moukasta, joka rasittaa jatkuvilla yhteydenotoillaan ja kyseenalaistaa hänen ammattitaitonsa. Arvioi tapausta asianajajaa koskevien ohjeiden valossa. kostnader som orsakats B. Advokat X reserverade D möjligheten att frivilligt betala ersättningen till advokatbyråns konto, varpå D, till Advokat X:s förvåning, omedelbart faktiskt betalade ersättningen. Advokat X informerade B om den erlagda betalningen. Behandlingen av käromålet gällande bestridandet av uppsägningen framskred äntligen till huvudbehandling och B besökte Advokat X:s byrå för ett strategimöte. B uppgav att han hade betalat räkningen för behandlingen av brottsärendet och hörde sig samtidigt för om skadeersättningsläget, som han tidigare hade skickat flera e-postmeddelanden om till Advokat X. Advokat X föreslog att den ekonomiska uppgörelsen skulle ske efter att tvistemålet om uppsägningen skulle vara avgjord. Advokat X visste att B hade kärvt med ekonomin. Hur som helst skulle alla upplupna tillgångar verkligen behövas för att täcka kostnaderna för tvistemålet gällande arbetsförhållandet. B var av annan åsikt. Efter diskussionerna hade Advokat X och B ett svavelosande telefonsamtal, som utmynnade i att B anklagade Advokat X för att Advokat X helt tydligt inte förstod hur viktig saken var för B. B hävdade att också juristen för B:s fackförbund helt och hållet hade varit på hans sida när B hade bett om konsultation gällande den låsta situationen. Advokat X började överväga olika medel för att bli av med denna pinsamma grobian, som besvärat Advokat X stup i kvarten och ifrågasatt hans yrkeskunnighet. Bedöm situationen i förhållande till god advokatsed.

6 6 (8) Asianajajatutkinnon 3/2013, kysymykset Advokatexamens 3/2013, frågor 1. a. Millainen rooli sovintomenettelylautakunnalla on sovintomenettelyssä Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan? (5 b. Laadi asianajotoimintaa koskevan säädöksen B15.2 mukainen mallipohja sovintomenettelysopimukseksi (5 HUOM! Voit poikkeuksellisesti käyttää vastaustilaa A -kysymykseen korkeintaan puolikkaan sivun verran. Kysymyksen B vastaus on annettava eri sivulla kuin A- kysymyksen vastaus ja B-kysymyksen osalta vastaustilaa on yksi (1) sivu. 2. Hallintoprosessin menettelylliset erityispiirteet (10 3. Vastaa seuraaviin väittämiin. Kyllä=K, Ei=E. Mikäli väittämä on kokonaan tai osittain virheellinen, vastaa "E". (Oikeasta vastauksesta 1 p., tyhjästä vastauksesta 0 p., väärästä vastauksesta -0,5 p., maksimipisteet Asianajajien tulee vuosittain vähintään 16 tunnin ajan osallistua ammatilliseen täydennyskoulutukseen. 2. Pactum de quota litis ja pactum de palmariosopimukset ovat aina Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohjeen vastaisia. Näistä sopimustyypeistä pactum de quota litissopimus nimenomaisesti kielletään myös eurooppalaisten asianajajien tapaohjeissa. 3. Asianajajan tai asianajotoimiston internetkotisivujen verkkotunnuksen tai sähköpostiosoitteen ei tarvitse täyttää toiminimelle asetettuja hyvän asianajajatavan vaatimuksia, mutta sen tulee kuitenkin olla asianajajakunnan arvon mukainen. 4. Asianajaja ei saa antaa tuomioistuimelle lausumia, jotka hän tietää paikkansapitämättömiksi, eikä kiistää, minkä tietää todeksi. Asianajaja on myös lähtökohtaisesti velvollinen tarkistamaan asiakkaansa antamat tiedot. Asianajaja ei saa myötävaikuttaa todisteiden hävittämiseen tai vääristelemiseen. Asianajajalla ei ole velvollisuutta, eikä 1. a) Hurdan roll har Förlikningsnämnden i förlikningsförfarandet enligt Finlands Advokatförbunds regler om förlikningsförfarande? (5 b) Upprätta ett utkast till avtal om förlikningsförfarande enligt författning B15.2 gällande advokatverksamhet (5 OBS! Undantagsvis får svaret på fråga 1a högst uppgå till en halv sida. Svaret på fråga 1b skall skrivas på separat papper i förhållande till svaret på fråga 1a och svaret på fråga 1b får högst uppgå till en sida. 2. Särdragen i förfarandet i förvaltningsprocessen (10 3. Svara på följande påståenden. Ja=J, Nej=N. Om påståendet är fullständigt eller delvis fel, svara N. (För rätt svar 1 p., för obesvarad fråga 0 p., för fel svar -0,5 p., högsta möjliga poängantal En advokat bör årligen under minst 16 timmars tid delta i yrkesfortbildning. 2. Pactum de quota litis och pactum de palmarioavtal strider alltid mot Finlands Advokatförbunds anvisningar om advokatarvoden. Av dessa avtalstyper förbjuds pactum de quota litis-avtal uttryckligen även i de europeiska reglerna om god advokatsed. 3. Kraven på god advokatsed uppställda för firmanamn behöver inte uppfyllas för internethemsidornas domännamn eller en advokats eller en advokatbyrås e-postadress, men den bör vara förenlig med advokatkårens värdighet. 4. En advokat får inte till domstolen ge uttalanden som advokaten vet vara osanna eller bestrida uttalanden som han eller hon vet vara sanna. Som utgångspunkt gäller att en advokat även är skyldig att kontrollera att de uppgifter som klienten lämnar är riktiga. En advokat får inte medverka till att bevis förstörs eller förvanskas. En advokat är inte skyldig och har inte heller rätt att mot klientens vilja förete bevis eller lämna uppgift som talar till klientens nackdel, om det inte finns en laglig skyldighet för

7 7 (8) vastoin asiakkaan tahtoa oikeutta esittää asiakkaan kannalta vahingollista todistetta tai tietoa, ellei tähän ole lakiin perustuvaa velvollisuutta. 5. Eurooppalaisten tapaohjeiden mukaan asianajajan aikoessa lähettää toisesta jäsenvaltiosta olevalle kollegalleen viestin, jonka hän toivoo jäävän luottamukselliseksi tai jonka hän lähettää sitoumuksetta, hänen tulee ensin ilmoittaa tästä vastaanottajalle. 6. Asiakkaan tuntemista koskevat tiedot on säilytettävä vakituisen asiakkaan osalta viisi (5) vuotta asiakassuhteen päättymisestä ja satunnaisen liiketoimen osalta viiden (5) vuoden ajan liiketoimen suorittamisesta. 7. Asianajotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien välillä on oltava voimassaoleva osakassopimus. 8. Asianajajalla on oikeus käyttää asiakkaalle kuuluvia asiakasvaroja kulujen ja palkkionsa kattamiseen siltä osin, kuin asianajaja on suorittanut kuluja ja kuin asianajaja on tehnyt palkkioon oikeuttavan työn. 9. Asianajajan on huolehdittava, että asiakkaan kanssa käytävään sähköiseen viestintään on asiakkaan hyväksyntä. 10. Asianajaja voi rajoittaa vastuutaan asiakasta kohtaan, jollei sitä toimeksiannon laatuun ja muihin olosuhteisiin nähden voida pitää kohtuuttomana. Vastuuta voidaan myös hyvin poikkeuksellisissa erityisolosuhteissa rajoittajaa alle asianajajaliiton kulloinkin vahvistaman varallisuusvastuuvakuutuksen vähimmäisvakuutusmäärän. Vastuuta kuluttajaa kohtaan ei saa kuitenkaan rajoittaa ilman erityistä syytä. 4. Asianajajan vastuuvakuutusta koskeva ohje (10 5. Rikoksesta epäillyn puolustaminen ROL 2:1 :n mukaan (10 6. Oikeustapaus (10 Asianajaja Jan-Arilla on toisinaan tapana viihdyttää itseään myöhäisiltoihin venähtäneiden työpäivien päätteeksi nettipokeria pelaten. Jo miehen ikään varttuneena poikamiehenä hän myös ajoittain käyttää nettipokerin lisäksi työkonettansa advokaten att göra detta. 5. Enligt de europeiska reglerna om god advokatsed skall en advokat som ämnar sända ett meddelande, som han eller hon önskar att förblir konfidentiellt eller som han eller hon sänder utan förbindelse, till en kollega i en annan medlemsstat, skall han eller hon först informera mottagaren om detta. 6. Uppgifterna om kundkontrollen skall förvaras beträffande en permanent kund under fem (5) år efter att kundförhållandet har avslutats och beträffande en tillfällig affärstransaktion under fem (5) år efter utförandet av affärstransaktionen. 7. Mellan ett aktiebolag som utövar advokatverksamhet och dess aktieägare bör existera ett ikraftvarande aktieägaravtal. 8. En advokat har rätt att använda klientmedel för att täcka sina kostnader och sitt arvode bara om han eller hon har betalat kostnaderna, och redan har utfört det arbete som berättigar till arvodet. 9. En advokat bör se till att klienten har gett sitt samtycke, om kommunikationen med klienten sker elektroniskt. 10. En advokat har rätt att begränsa sitt ansvar gentemot klienten, om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till uppdragets art och andra omständigheter. Ansvaret kan även begränsas under mycket exceptionella omständigheter så att det understiger det aktuella minimiförsäkringsbelopp som advokatförbundet har fastställt för förmögenhetsansvarsförsäkringen. Ansvaret gentemot en konsument får dock inte begränsas utan särskilda skäl. 4. Anvisningar om ansvarsförsäkring för advokat (10 5. Försvar av den som är misstänkt för brott enligt lagen om rättegång i brottmål 2:1 (10 6. Rättsfall (10 Advokaten Jan-Ari har för vana att alltid då och då roa sig med att spela nätpoker på sen kvällen om arbetsdagen har blivit lång. Då Jan-Ari är en ungkarl som redan uppnått en mogen ålder brukar han på arbetsdatorn ibland även surfa på lite mer

8 8 (8) hieman rohkeammilla deittisivustoilla surffailuun. Eräänä torstai-iltana, langattoman verkon ja toimistonsa sohvan mukavuuksista nauttiva Jan- Ari inspiroituu juuri ennen ison pokeriturnauksen alkamista päivittämään deittiprofiiliaan omasta mielestään hyvin sensuellilla, kuvankäsittelyohjelmalla tyylitellyllä mustavalkovalokuvalla. Hän esiintyy toimistonsa tiloissa otetussa kuvassa sonnustautuneena asianajajamaiseen tummaan pukuun ja tärkättyyn valkoiseen kauluspaitaan, jonka kolme ylimmäistä nappia on jätetty rennosti auki. Lisäksi Jan-Ari pitelee kuvassa kädessään suurella rakkauden punaisella Defensor Legis - logolla varustettua kansiota, josta hämärästi myös ilmenee hänen nimeänsä kantavan asianajotoimiston virallinen toiminimi. Nettipokeriturnauksen alkaessa Jan-Ari yllättäen tajuaa, ettei hänen pelitilillään ole riittävästi katetta "isompien pelureiden" pokeripöytien pelipanoksiksi. Jan-Arin oman pankkitilin verkkopankkitunnuksetkin ovat valitettavasti unohtuneet kotiin, mutta pöytälaatikosta löytyy juuri sopivasti pankkitunnukset asiakasvaratilille, jolta Jan-Ari päättää poikkeuksellisesti ottaa "pikavipin" tehden EUR suuruisen reaaliaikaisen rahasiirron pelitilillensä. Loistokkaan pokeriturnauksen päätyttyä Jan-Ari siirtää välittömästi "pikavippiä" vastaavan summan pelitililtänsä takaisin toimistonsa asiakasvaratilille ja lähtee juhlimaan erääseen lakimiesten ja pankkireiden suosimaan illanviettopaikkaan Kasarmikadulle. Seuraavana aamulla palattuaan toimistolle, Jan- Arin päänsärkyisen aamun kruunaa tietokoneen totaalisesti sekoittanut virus ja näyttäisi siltä, että erään asiakkaan sähköisesti toimittama luottamuksellinen muistiokin on mystisesti kadonnut jonnekin bittiavaruuteen. Arvioi Jan-Arin toimintaa hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden ja muiden asianajotoiminnan järjestämiseen soveltuvien ohjeiden valossa. vågade dejtingsajter. En torsdagkväll precis innan en stor pokerturnering skall börja och Jan-Ari njuter av det trådlösa nätet på kontorets bekväma soffa, får han för sig att uppdatera sin dejtingprofil med ett svartvitt fotografi, som är stiliserat med bildbehandlingsprogram och som han själv anser vara väldigt sensuellt. I fotografiet som är taget på kontoret poserar han uppklädd i en typisk utstyrsel för en advokat, dvs. i en mörk kostym och en vit skjorta med stärkkrage. De tre översta skjortknapparna har han lättsamt lämnat oknäppta. I fotografiet håller Jan-Ari dessutom i handen en mapp som förskönas av ett stort Defensor Legis -logo i kärlekens röda färg, och varifrån även advokatbyråns officiella firma som bär hans namn svagt kan avläsas. Då nätpokerturneringen skall köra igång, märker Jan-Ari plötsligt att det inte finns tillräcklig täckning på hans spelkonto för att klara av de höga insatserna i de stora spelarnas pokerbord. Tyvärr har Jan-Ari även glömt nätbankskoderna till sitt eget bankkonto hemma, men lämpligt nog råkar han hitta bankkoderna till ett klientmedelskonto, därifrån Jan-Ari bestämmer sig för att undantagsvis ta ett snabblån genom att göra en penningöverföring på EUR i realtid till sitt spelkonto. Efter en strålande pokerturnering överför Jan-Ari från sitt spelkonto genast en summa som motsvarar snabblånet till kontorets klientmedelskonto, och fortsätter kvällen på den bland jurister och bankirer populära krogen på Kaserngatan. Följande morgon när Jan-Ari återvänder till kontoret med en rejäl huvudvärk, har ett virus orsakat total kaos i datorn, och dessutom verkar det som om ett konfidentiellt memorandum som klienten sänt på elektronisk väg, är spårlöst försvunnet. Bedöm Jan-Aris förfarande i ljuset av reglerna om god advokatsed och annan reglering som tillämpas på organisering av advokatverksamhet.

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Asianajajatutkinnon 1/2014, 31.1.2014 kysymykset Advokatexamens 1/2014, 31.1.2014 frågor

Asianajajatutkinnon 1/2014, 31.1.2014 kysymykset Advokatexamens 1/2014, 31.1.2014 frågor 1 (9) Asianajajatutkinnon 1/2014, 31.1.2014 kysymykset Advokatexamens 1/2014, 31.1.2014 frågor 1. Miten asiat tulevat Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi? 2. Asianajajan suhde todistajiin,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 468/2004 vp Kuntalain mukainen valitusoikeus Eduskunnan puhemiehelle Kuntalain mukaan kunnan päätökseen voivat hakea muutosta muun muassa kunnan jäsen ja sellainen henkilö, joka omistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Uskontotiede Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Religionsvetenskap Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliiton Sovintomenettely. Finlands Advokatförbunds Förlikningsförfarande

Suomen Asianajajaliiton Sovintomenettely. Finlands Advokatförbunds Förlikningsförfarande Suomen Asianajajaliiton Sovintomenettely Finlands Advokatförbunds Förlikningsförfarande Mitä sovintomenettely on? Sovintomenettelyssä puolueeton sovittelija avustaa osapuolia löytämään erimielisyyteensä

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Takauspäätös/Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab/Lausunto valituksen johdosta / Borgensbeslut/Oy

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2010 vp Maksuhäiriömerkintöjen vaikutus puhelin- ja nettiliittymien hankintaan Eduskunnan puhemiehelle Saunalahti ja DNA solmivat Internet-laajakaistasopimuksia melko edullisella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20 Muutoksenhakuohjeet Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä 17.2.2016 Pykälät 12-20 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta koska päätös

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Gränsälvsöverenskommelsen. Rajajokisopimus ja Espoon sopimus asioiden koordinointi. Esbokonventionen samordning av ärenden

Gränsälvsöverenskommelsen. Rajajokisopimus ja Espoon sopimus asioiden koordinointi. Esbokonventionen samordning av ärenden YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Lagstiftningsrådet Tuire Taina Rajajokisopimus ja Espoon sopimus asioiden koordinointi Gränsälvsöverenskommelsen och Esbokonventionen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 49/2015 28.09.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 49/2015 28.09.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 115 lle ja apulaiskaupunginjohtajille vuodeksi 2016 tilattavat lehdet HEL 2015-010363 T 00 04 01 Päätös päätti oikeuttaa kaupunginkanslian tilaamaan vuodeksi

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 442/2003 vp Oikeus irtisanomisajan palkkaan konkurssitilanteissa Eduskunnan puhemiehelle Konkurssitapauksissa irtisanomisajan palkkamääräykset jäävät kuolleeksi kirjaimeksi. Useimmissa

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2011 vp Asuinhuoneistojen vuokrasopimuksia koskevan irtisanomisajan ja sopimusehtojen kohtuullistaminen Eduskunnan puhemiehelle Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan asuinhuoneistojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 896/2010 vp Oikeusavustajan valinta huostaanottotilanteessa Eduskunnan puhemiehelle Kodin ulkopuolelle sijoitettuina oli vuonna 2008 kaiken kaikkiaan yli 16 000 lasta ja nuorta. Näistä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 SAATTEEKSI Vuonna 2016 Turun hallinto-oikeuteen saapui 1 772 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 880 asiaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1368/2010 vp Perheen yrittäjyyden vaikutus kotona asuvan aikuisen lapsen työmarkkinatukeen Eduskunnan puhemiehelle Nykyisin elämänvaiheiden muutoskohdissa nuoret aikuiset saattavat

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto, Tausta. Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015

Sisältö. Johdanto, Tausta. Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015 Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta/ Lag om ändring av lagen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 944/2006 vp Työeläkkeen menetyksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Uuden eläkelain voimaan tullessa mahdollistui työeläkkeelle pääsy 63 vuoden iässä ilman, että menettäisi ansaitun

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Kotimainen kirjallisuus Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Inhemsk litteratur Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 441/2008 vp Alle 3-vuotiaan diabeetikon vammaistuen myöntämisperusteet Eduskunnan puhemiehelle Aikaisemmin alle 3-vuotiaan lapsen diabetes on automaattisesti oikeuttanut korkeimpaan

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot