ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE kaupunginosan 21 Kuusankoski, kortteleita 32, sekä luonnontilassa säilytettävää puistoa ja katualueita.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE kaupunginosan 21 Kuusankoski, kortteleita 32, sekä luonnontilassa säilytettävää puistoa ja katualueita."

Transkriptio

1 10203/ /2015 ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE kaupunginosan 21 Kuusankoski, kortteleita 32, sekä luonnontilassa säilytettävää puistoa ja katualueita. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT kaupunginosan 21 Kuusankoski, korttelit 38-39, 199 ja korttelin 188 osa sekä lähivirkistys- ja katualueet. Kanttorila, kaava nro 21/020 ASEMAKAAVASELOSTUS KOUVOLAN KAUPUNKI TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 2016

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Kunta KOUVOLAN KAUPUNKI Alueen nimi Kanttorilan lähialueen asemakaavan muutos (21/020) Asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE kaupunginosan 21 Kuusankoski, kortteleita 32, sekä luonnontilassa säilytettävää puistoa ja katualueita. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT kaupunginosan 21 Kuusankoski, korttelit 38-39, 199 ja korttelin 188 osa sekä lähivirkistys- ja katualueet. Laatija Kouvolan kaupunki Tekniikka- ja ympäristöpalvelut / Maankäytön suunnittelu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely Vireille tulo Ilmoitus kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä Valmisteluvaiheen kuuleminen Tekninen lautakunta Julkinen nähtävilläolo Ilmoitus kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä Kaupunginhallitus Hyväksyminen Kaupunginvaltuusto Voimaantulo (kuulutus Kouvolan Sanomissa ) Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue käsittää Kunnanpellon- Kettumäen- ja Maunukselantien rajaaman alueen Kuusankosken kaupunkikeskustan pohjoispuolella. Alue rajautuu Kettumäen virkistysalueeseen ja Linjapuistoon. Alueen laajuus on noin 3,2 ha. Kaavahanke on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2016 ja se ei sisälly vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa esiteltyyn kaavoituksen työohjelman kohteisiin. Kuva 1. Asemakaavamuutosalueen sijainti Kuusankosken kaupunkikeskustan pohjoispuolelle. 2

3 1.3. Kaavamuutoksen tarkoitus ja perustelut Kaavahankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa Kunnanpellontiehen, Kettukujaan ja Kotiseututiehen rajautuvien korttelialueiden maankäyttö vastaamaan alueen toteutunutta rakentamista, alueen oikeusvaikutteista osayleiskaavaa sekä alueella tehtyjä kulttuuriympäristöinventointeja. Suunnittelualueella oleva arvokas rakennuskanta huomioidaan suojelumerkinnöillä ja rakennusten kehittämistä tutkitaan osana alueen täydennysrakentamista. Yksi kaavan tavoite on myös Linjapuiston ja Kettumäen kansanpuiston välisen virkistysalueyhteyden vahvistaminen Asemakaavan liiteasiakirjat Liite 1. Ote voimassa olevasta asemakaavasta Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 3. Asemakaavan seurantalomake Liite 4. Maanomistuskartta 1.5. Kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset Kuusankosken rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, Jukka Airola Kuusankosken yleiskaava 2020, Liite 4.1 Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet sekä muinaismuistot / Kuusaa. Maankäytön suunnittelu Kettumäen kehittämisen yleissuunnitelma. Kouvolan kaupungin maankäytön suunnittelu Alueen luontoarvot on selvitetty vuonna 2009 osana Luontoselvitys Kotkansiiven laatimaa Kuusankosken arvokkaiden luontokohteiden selvitystä. Alueen kulttuurihistorialliset arvot on selvitetty osana entisen Kuusankosken kaupungin kaavoitus ja rakennusperintö-inventointia vuosina , Rurik Wasastjerna, Kaupunkialueella olevaa liikenteen melua on tutkinut WSP Finland Oy, TIIVISTELMÄ Kaavahanke on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2016 ja se ei sisälly vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa esiteltyyn kaavoituksen työohjelman kohteisiin. Kaavahankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa Kunnanpellontiehen, Kettukujaan ja Kotiseututiehen rajautuvien korttelialueiden vanhentunut asemakaava vastaamaan alueen toteutunutta rakentamista, alueen oikeusvaikutteista osayleiskaavaa sekä alueella tehtyjä kulttuuriympäristöinventointeja. Suunnittelualueella oleva arvokas rakennuskanta huomioidaan kaavassa suojelumerkinnöillä ja olemassa olevien rakennusten kehittämistä tutkitaan osana alueen täydennysrakentamista. Yksi kaavan tavoite on myös Linjapuiston ja Kettumäen kansanpuiston välisen virkistysalueyhteyden vahvistaminen alueelle vuonna 2012 tehdyn yleissuunnitelman mukaisesti. Asemakaavamuutoksen vireille tulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa, kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja internet-sivuilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluvaiheen materiaali oli julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei annettu palautetta. Kaavasuunnitelmasta annettiin lausuntoja, joissa toivottiin kaava-aineistoon tarkennuksia kaavan maakuntakaavatilannekuvaukseen ja rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilyttämiseen. Palautteiden perusteella myös tarkennettiin alueen nimistöä. Lausunnot, palauteet ja niiden vastineet ovat sivuilla Asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa , jolloin lautakunta hyväksyi sen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ( 156). Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä välisen ajan. Julkisen nähtävillä olon aikana muutosehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavasta annettiin kolme lausuntoa. Asemakaavamuutos hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Asemakaavamuutos ohjaa ja tarkentaa alueen maankäyttöä. Asemakaavan varsinainen toteuttaminen voidaan käynnistää heti kaavallisten edellytysten synnyttyä mahdollisesti vuonna

4 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue koostuu jo olemassa olevasta Kunnanpellontiehen ja Kotiseututiehen rajautuvasta asuinalueesta. Korttelin 38 keskelle ulottuvan Kettukujan varrella olevat tontit on rakennettu, kun taas korttelin Kettumäentiehen rajautuva osa Kanttorilan länsipuolella on rakentamaton. Kettumäentien ja Maunukselantien risteysalueella sijaitsevassa korttelissa sijaitsee kaksi erillispientaloa. Suunnittelualueella olevat asuinrakennukset muodostavat pienimittakaavallisen pientalokokonaisuuden, jossa eri aikakausien rakennustyylit ovat edustettuina sulassa sovussa. Kuva 2. Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty punaisella yhtenäisellä viivalla vuodelta 2014 peräisin olevaan ilmavalokuvaan. Kuva 3. Näkymä suunnittelualueen koillisosasta Kunnanpellontien ja Kettukujan risteysalueelta. Kuva 4. Näkymä suunnittelualueen länsiosasta Maunukselantieltä. 4

5 Kuva 5. Näkymä suunnittelualueen keskellä sijaitsevalta Kettukujan kääntöpaikalta. Kuva 6. Näkymä suunnittelualueen pohjoisosasta Kotiseututieltä Luonnonympäristö Maisemakuva ja -rakenne Suunnittelualue sijoittuu maisemallisesti Kymijoen jokilaaksoon, jossa nykyinen jokiuoma on kovertunut selkeästi jokea ympäröivän maanpinnan tasoa syvemmälle. Tunnusomaista Kymijoen varren laaksoalueelle ovat korkeat peitteiset kalliomäet Sairaalanmäki ja Kettumäki, jotka muodostavat taustan alueen maisemakuvalle. Suunnittelualueen maanpinta laskee Kettumäen eteläpuolisesta kalliorinteestä kohti Kymijokea siten, että maaperän korkeusasema vaihtelee alueella välillä ,8 mpy. Maaperä ja rakennettavuus Alueella olevien katulinjausten kohdilta on tehty maaperäkairauksia. Niiden perusteella voidaan todeta maaperän olevan pohjoisosassa kalliopinnan päällä olevaa moreenia. kun taas suunnittelualueen eteläosan maaperäkerrokset ovat pääosin savea. Savikerroksen paksuus kasvaa hyvin nopeasti mitä etelämmäksi alueella kuljetaan siten että Linjapuiston pohjoispäässä savikerroksen paksuus on jo noin 16 metriä. Rakennusten ja laitteiden soveltuvuus vallitseviin olosuhteisiin tuleekin tarkistaa aina maaperätutkimuksin. Alueella ei ole tiedossa olevia täyttöalueita eikä suunnittelualueelta ole tehty selvityksiä pilaantuneista maa-aineksista. Luonnonolot ja kasvillisuus Suunnittelualueen pohjoisosassa varsinaisella Kettumäen puistoalueella kasvaa suurempaa puustoa, kun taas puistoalueen eteläosassa kasvaa erikokoisia lehtipuita. Puistoaluetta ei ole hoidettu eikä se kuulu taajamametsien hoito-ohjelman kohteisiin tai hoidettaviin puistoalueisiin. Maunukselantien ja Kettumäentien risteyksessä olevat erillispientalo tontit rajautuvat niiden itäpuolella sijaitsevaan puistoalueeseen ylikasvaneella kuusiaidalla. Asuinkäytössä olevilla alueilla kasvaa sekalaista pihakasvillisuutta, hedelmäpuita ja pensaita. Kanttorilan piha-alueella ja Kotiseututien pohjoispuolella olevien paritalojen piha-alueilla kasvaa suurikokoisia yksittäispuita. Alueella ei ole tiedossa olevia arvokkaita puutarhakohteita. Vesitalous ja hulevedet Kaava-alueella olevilla katualueilla kulkevat olemassa olevat Kouvolan Vesi Oy:n vesijohdon, jätevesiviemärin ja sadevesiviemäröinnin putkilinjat. Kotiseututien varrella olevalle, puistossa sijaitsevalle kiinteistölle ei ole tehty viemäriliittymää. Kiinteistöllä on vesijohto. 5

6 Luonnonsuojelu Vuonna 2009 tehdyn Kuusankosken arvokkaiden luontokohteiden inventoinnin mukaan (Luontoselvitys Kotkansiipi) alueella ei ole tiedossa olevia luontokohteita tai uhanalaisten kasvi- tai eliölajien esiintymisympäristöjä Rakennettu ympäristö Asuminen ja väestö Kaavamuutosalueella sijaitsee rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan 26 rakennusta, joista asuinrakennuksia on 15 kpl ja niissä asuu kaikkiaan 32 ihmistä ( ). Asukkaiden ikäjakauma on kuvattu seuraavassa taulukossa. Alueella sijaitsevan Siltakoti C:n asukkaat eivät ole mukana oheisessa asukasmäärälaskennassa. Luokka lkm osuus 0-6 vuotiaat % 7-16 vuotiaat % vuotiaat % vuotiaat % vuotiaat % yli 76 vuotiaat % Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva Suunnittelualue ympäristöineen kuuluu kaupunkirakenteessa Kuusankosken kaupunkikeskustaan liittyviin asumisen alueisiin. Alue on osa nk. Kunnanpellon aluetta. Suunnittelualueeseen kuuluvan Kettumäentien eteläpuolella oleva asuinrakentaminen keskittyy lähes kokonaisuudessaan asuinkerrostaloihin, kun taas suunnittelualue on alueella sijaitsevaa vanhaa osuuskauppaa lukuun ottamatta toteutunut pientaloalueena. Alueen rakennukset edustavat monen eri vuosikymmenen rakennustyylejä ja muodostavat siten kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti mielenkiintoisen ympäristön, jonka suurin arvo ei ole yksittäisten rakennusten arvoissa, vaan rakennusten ja niiden pihatilojen muodostamassa kokonaisuudessa. Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö Alueella ole tiedossa olevia muinaismuistoja tai arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Yleiskaavoihin liittyneissä rakennuskulttuuri-inventoinneissa alueella olevista rakennuksista on huomioitu entinen osuuskaupparakennus ja Kanttorila. Kuusankosken kaupungin alueen kaavoitus- ja rakennusperintöä on viimeksi inventoitu vuosina Inventoinnin laati arkkitehti Rurik Wasastjerna Kouvolan kaupungin maankäytön suunnittelusta. Kyseisessä inventoinnissa suunnittelualueelta huomioitiin erikseen neljä erillistä rakennuskulttuurikohdetta, Kymiyhtiön rakennusmestari Jalmari Alènin suunnittelema seurakunnan Kanttorila (1930), Kuusankosken Osuusliikkeen Kunnanpellon myymälä (1929) sekä Nikulan ja Puukon talot kts. kuvat 7-9. Inventoinnissa Wasastjerna mainitsee rakennuksista seuraavaa: Kuusankosken kanttori asui aluksi Kymiyhtiön Naukiosta varaamassa asunnossa. Seurakunta osti vuonna 1924 tontin kanttorin asuintaloa varten. Tontti löytyi Kunnanpellolta, Osuusliikkeen länsinaapurista, osoitteesta Kettumäentie 3. Rakennukset suunnitteli Kymiyhtiön rakennusmestari Kustaa Jalmari Alén. Alén toimi Kuusankosken kirkon rakennustyömaan valvojana ja hänen lukuisiin luottamustehtäviin kuului Kuusankosken seurakunnan lisätyn kirkkovaltuuston jäsenyys vuosina Kanttorila valmistui vuonna Kanttorin perhe asui alakerrassa ja yläkerta annettiin seurakunnan muiden työntekijöiden käyttöön. Vuoteen 1947 siinä asui esimerkiksi Kuusankosken kristillisen poika- ja nuorisotyön uranuurtaja Arvi Reijonen perheineen. Rakennus on sittemmin siirtynyt kaupungin omistukseen. 6

7 Kanttorila sijaitsee loivasti etelään viettävällä tontilla, joka rajautuu pohjoisessa Kettukujaan ja etelässä Kettumäentiehen. Päärakennus on sijoitettu tontin pohjoisreunalle ja talousrakennus siihen nähden suoraan kulmaan tontin itäreunalle. Päärakennus asettuu Kettumäentieltä symmetria-akselia pitkin johtavan puistokäytävän päätteeksi, luoden kartanomaisen arvokkaan näkymän. Suhteellisen jyrkkäkattoinen päärakennus edustaa 1920-luvun vankkaa, rauhallista ja sopusuhtaista klassisismia. Tyypillisiä piirteitä ovat symmetria, pystyrimavuoraus, kuusiruutuiset ikkunat, leveät, pilasterimaiset nurkkalaudat ja päätyjen avokantaiset frontonit. Kattoa koristavat molemmin puolin lappeen keskelle sijoitetut, yläkerran kamareiden poikkipäädyt. Valoisaa kodikkuutta ja huvilamaista kepeyttä luovat länsipäädyn 5-tahoinen lasikuisti ja ikkunoiden valeikkunaluukkuja lähentelevän leveät sivuvuorilaudat. Rakennus on ulkoasultaan hyvin säilynyt. Nykyinen väritys on tyyliin sopiva keltamulta valkoisin listoituksin. Katto on punaiseksi maalattua peltiä. Elimellisesti kokonaisuuteen kuuluva piharakennus on aumakattoinen. Sen tummempi, ruskea väritys suo vaalealle asuinrakennukselle pääosan. Lukuisat ovet on vuorattu kalanruotokuvioon ja varustettu vinoneliöikkunoin. Osuusliikkeen talo valmistui vuonna Se on hengeltään pelkistetyn klassisistinen. Kokonaishahmo on jykevä suorakaideharkko, jota kruunaa matalahko aumakatto. Koristelu on hyvin niukkaa. Alakerran näyteikkunat ovat korkeita, kivijalan päältä nousevia segmenttikaariikkunoita. Muuten jaottomien ikkunoiden yläosat on jaettu välipuitteilla neljään osaan. Neljän näyteikkunan kanssa vuorottelee kolme ulko-ovea, joiden yläpuolia koristavat pyöreät medaljongit. Keskimmäinen ulko-ovi on myöhemmin muutettu näyteikkunaksi. Muut ikkunat ovat 1920-luvun klassisismin suosimia kuusiruutuisia. Ankaran symmetrisen rakennuksen takajulkisivusta ulkonee vinokulmainen porrashuone, joka johtaa yläkerran asuntoihin. Porrashuoneen yläosaa koristaa klassisistiseen repertuaariin kuuluva pyöröikkuna, jossa on H:n muotoinen jako. Sekä piha- että katulappeella on kaksi pientä lunettikattoikkunaa, joissa on säteittäisjako. Rakennus siirtyi 1980-luvulla Kuusankosken kaupungin puutarhaosaston päätukikohdaksi, jolloin sisätiloja muutettiin työ-, toimisto- ja sosiaalitiloiksi mutta ulkoasu säilyi pääosin entisellään. Nykyinen väritys on tyyliin sopiva keltainen valkoisin listoin ja ikkunapuittein. Kokonaisuuteen kuului talousrakennus, joka on korvattu uudella vuonna Kymin paperitehtaan prässipojasta koneenhoitajaksi ylennyt Aatto Nikula rakensi perheelleen talon Kettumäentie 7:ään. Tämä rakennusmestari Eino Niinisen suunnittelema talo valmistui vuonna Etevän ammattisuunnittelijan jälki näkyy sopusuhtaisena eleganssina hieman samaan tapaan kuin Aléninkin töissä. Ikkunoiden vuorilaudoitus on samantapainen kuin Kanttorilassa: ohut, viivamainen vaakalistoitus ja leveät sivuvuorilaudat. Avokantaisen frontonin aihetta on tulkittu siten, että päätyräystäille on annettu pieni, nurkkalautoihin yhtyvä kolmiokanta ja ullakonikkunoiden alareunan linjaan on sijoitettu vaakalista, joka jatkuu hieman nurkkien ohi päädyn puolelle. Pystyrimavuoraus muuttuu vaakapaneeliksi keskelle eteläjulkisivua sijoitetussa viisitahoisessa lasikuistissa, joka seisoo rinnetontilla sirojen betonijalkojen varassa. Kunnanpellontiellä sijaitseva Puukon talo on valmistunut vuonna Rakennuksessa on yksi harvoista alueella säilyneistä mansardikatoista. Puukon talon mansardikattoinen piharakennus muodostaa päärakennuksen kanssa yhtenäisen, aikakauden hengen säilyttäneen pihapiirin. Kotiseututien ja Kunnanpellontien risteysalueella olevat kolme pystyrimavuorattua harjakattoista paritaloa on rakennettu vuosina Keskenään samanlaiset, alkujaan neljä asuntoa käsittäneet rakennukset on suunnitellut Kymiyhtiön rakennusmestari Yrjö Lindström. Asuntojen sisäänkäynnit sijoittuvat rakennusten päätyihin. Alakerran asuntoon kuului huone ja keittiö, yläkerrassa oli hellahuoneen asunto, jolla oli oma sisäänkäynti tilavalta kuistilta. Huoneistot oli tarkoitus myöhemmin yhdistää toisiinsa. Yhdistäminen tapahtui vuosina Vesijohto, 7

8 viemäri ja wc taloihin saatiin vuosina Kellarikerrokseen sijoittuvat talouskellarit ja halkosuojat. Naukion lisäksi samanlaista talotyyppiä rakennettiin Pilkanmaan Myllykallioon. Palvelut ja työpaikat Suunnittelualue sijoittuu noin kilometrin päähän Kuusankosken kaupunkikeskustan palveluista. Alueella sijaitsee Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän Siltakoti C (entinen Versokoti), joka on erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ympärivuotista palvelua tarjoava 8 paikkainen lyhytaikaishoidon yksikkö. Kunnanpellontien ja Kettumäentien risteyksessä sijaitsevassa entisessä osuuskaupparakennuksessa sijaitsee Kouvolan kaupungin puistojen ja viheralueen hoidon varikko- ja työpaikkatiloja. Suunnittelualueen eteläpuolella Kettumäentien toisella puolella sijaitsee vuonna 1992 valmistunut ja vuonna 2002 laajennettu Kuusankosken seudun vanhainhuoltoyhdistys ry:n Kettumäen palvelutalo. Siihen liittyvä seniorien asuinkerrostalo valmistui suunnittelualueen itäpuolelle Kunnanpellontien ja Kuusaantien väliselle alueelle vuonna Kuva 7. Osuuskaupparakennus Kettumäentieltä tarkasteltuna. Kuva 8. Osuuskaupparakennus Kunnanpellontieltä tarkasteltuna. Kuvassa oikealla vuonna 1987 valmistunut autotalli. Kuva 9. Kanttorila ja sen talousrakennus Kettukujalta. Kuva 10. Kettukuja 3. Kuva 11. Näkymä Kunnanpellontieltä kohti pohjoista. Vasemmalla ns. Puukon talo vuodelta Kuva 12. Näkymä Kotiseututieltä, jossa sijaitsee 3kpl paritaloa. 8

9 Liikenne- ja katualueet Kaava-alue on hyvin saavutettavissa olemassa olevia katuja ja kevyen liikenteen väyliä hyväksi käyttäen. Alueen itäpuolitse kulkee Kunnanpellontie, joka liittyy yhteen kaupungin pääkatuun, Kuusaantiehen. Kaavamuutosalueen eteläosassa kulkeva Kettumäentie yhdistää Kunnanpellontien ja Kunnanpellon asuinalueen länsipuolella sijaitsevan kokoojakadun, Lassilanpellontien, toisiinsa. Kunnanpellontieltä erkanevat kaavamuutosalueelle Kettukuja- ja Kotiseututie nimiset kadut, joista Kettukuja päättyy asuinalueen keskelle. Suunnittelualueen keskellä kulkevaa itälänsisuuntaista kevyenliikenteen kulku-uraa ei ole talvikunnossapidetty. Lähin joukkoliikenteen pysäkkipari sijaitsee alueen itäpuolella Kuusaantiellä kadun alittavan kevyenliikenteen tunnelin kohdalla. Tekninen huolto Suunnittelualueella sijaitsevilla katualueilla kulkevat olemassa olevat Kouvolan Vesi Oy:n vesihuoltoverkostot. Kunnanpellontien ja Kotiseututien risteyksessä oleva betoninen runkoviemärilinja on ennen kulkenut nurkkatontin ( ) kautta. Kotiseututien viemäri- ja vesijohtoverkosto on mitattu ja johtokartta on tarkennettu heinäkuussa Kyseinen viemärilinja ei ole enää käytössä. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan KSS Verkko Oy:n sähköverkon Telia- Sonera Finland Oyj:n puhelinverkon piirissä. Läntisen Linjapuiston ja Kettumäentien risteysalueella sijaitsee sähköverkon puistomuuntamo. Kaava-alueeseen rajautuvilla kaduilla kulkevat KSS Lämpö Oy:n kaukolämpölinjat, joihin on osa suunnittelualueen kiinteistöistä liittynyt. Suunnittelualueen pohjoisosassa Kettumäen kalliopinta on näkyvillä, joten kyseisellä alueella olevien tonttien hulevesien hallinta tulee suunnitella alueella tehtävien muutosten yhteydessä. Ympäristöhäiriöt Alueella olevia ympäristöhäiriötä on tutkinut Kouvolan kaupungin ohjauksessa WSP Finland Oy vuonna Tehdyn tutkimuksen mukaan ko. suunnittelualueella on päiväaikana (klo 07-22) pääosin Kuusaantiellä kulkevan ajoneuvoliikenteen aiheuttamaa melua. Suunnittelualueen keskiäänitaso vaihtelee päivisin selvityksen mukaan db. Yöaikana (klo 22 07) alueelle Kuusaantieltä kantautuva melu on alle 40 db (kts. kuva 16). Huomioitavaa on, että ko. selvityksessä on huomioitu ainoastaan vilkkaasti liikennöidyn Kuusaantien liikennemäärä 8844 ajoneuvoa/vrk. Myös suunnittelualueella olevalla katuverkostolla kulkeva liikenne voi aiheuttaa hetkellisiä meluhaittoja. Päiväajan keskiäänitaso, kaikki melulähteet. Yöajan keskiäänitaso, kaikki melulähteet. Kuva 13. Suunnittelualueen ympäristömelu vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan LAeq (db) klo ja Virkistysalueet Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualueella sijaitseva, Kettumäen kansanpuistoon rajautuva puistoalue on merkitty luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi (PL). Puistoalue ulottuu Kettumäen kansanpuistosta aina Kettumäentielle saakka. Aluetta ei ole hoidettu puisto- 9

10 alueena tai taajamametsänä. Puistoalueella ei ole rakennettuja kulkuyhteyksiä Kettumäelle. Alueen läpi itä-länsisuunnassa kulkevaa Maunukselantien ja Kettukujan välistä kevyenliikenteen väylää ei ole pidetty kunnossa talvisin Maanomistus Kouvolan kaupunki omistaa osan suunnittelualueella olevista rakentumattomista pientalotonteista, entisen osuuskaupan ja Kanttorilan sekä alueen lähivirkistys- ja katualueet. Osa omakotitalotonteista on yksityisomistuksessa. (kts. maanomistus, kaavan liite 4) Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaavassa taajamat ja niiden ympäristöt (vahvistettu ja ) kaavamuutosalue on osoitettu asuinrakennusten alueeksi A/s. Alue, jolla on säilytettäviä vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita. (/s). Alueen käytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava merkittämien maisema- ja kulttuuriarvojen sekä alueiden ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen.. Suunnittelualueella sijaitseva osa Kettumäen kansanpuistosta on merkitty virkistysalueeksi (V). Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan tarkistuksen Kauppa ja merialue Kaavassa alueen maankäyttöä ei ole muutettu (kts. kuva 14). Ydinkeskustan osayleiskaava Kuusankosken kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa ydinkeskustan osayleiskaavassa osa asemakaavamuutoksen suunnittelualueesta on merkitty kaupunkipuistoksi (VP-2) ja ulkoilupuistoksi (VLL), jotka yhdistävät Linjapuiston ja Kettumäen alueet toisiinsa. Kaupunkipuiston kaavamerkintään liittyy lisämääräys Virkistyskäyttöä, oleskelua ja kaupunkikuvallisia tarpeita varten toteutettavat puistoalueet. Merkinnällä osoitetaan lähinnä kaupunkikuvallisia tarpeita palvelevat ja eri maankäyttömuotoja erottavat, viherrakennettavat alueet, jotka asemakaavassa varataan puistoiksi. Kettumäentien pohjoispuolinen alue on merkitty asuinpientalojen alueeksi (AP) rakentamistehokkuudella e=0,25-0,35, kerrostalovaltaiseksi alueeksi (AK) rakentamistehokkuudella e=0,40-0,50 sekä asumisen ja palvelujen alueeksi (APK) rakentamisen tehokkuudella e=0,50. Huomioitavaa on, että Kettumäentien ja Maunukselantien risteyksessä olevien erillispientalojen alue on yleiskaavassa muutettu kerrostalojen alueeksi. Kaavaan merkitty tehokkuus kertoo korttelitehokkuustason, eli kerrosalan suhteen korttelin pinta-alaan. Kotiseututien pohjoispuolella sijaitsevat paritalot eivät sisälly osayleiskaavan alueeseen, kts. kuva 17. Kuusankosken yleiskaava 2020 Kuusankosken kaupunginvaltuuston hyväksymässä Kuusankosken yleiskaavassa 2020 (oikeusvaikutukseton osa) alue on merkitty asuinrakennusten alueeksi (A). Suunnittelualueeseen kuuluva kortteli 38 ja koko Kunnanpellontien varsi Kettumäentielle saakka on merkitty kaupunki- ja kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi sk-aluemerkinnällä. Kanttorilan ja osuuskaupan rakennukset on huomioitu erillismerkinnöillä arvokkaina rakennuskulttuurikohteina. Linjapuiston päästä on merkitty ulkoilupolun yhteystarve-merkintä Kettumäen puistoalueelle (kts. kuva 15). Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi oikeusvaikutteisen Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan. Kaavaan liittyvässä Kuusankosken kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelmassa on huomioitu kaupunkikuvaa parantavalla kehittämismerkinnällä Kunnanpellontien ja Kuusaantien välisen alueen täydennysrakentaminen. Kaupunkikeskustan virkistysalueverkoston yhteyksien parantamiseksi on esitetty Linjapuiston pohjoisosan jatkamista Kettumäelle. Kaavassa alueelle on merkitty ulkoilupolun yhteystarve-merkintä, kts. kuva

11 Asemakaava Suunnittelualue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettu ja alueella on voimassa useita eriikäisiä kaavoja. Suunnittelualueen keskellä sijaitsevan puistoalueen, Kettukujan, Kettumäentien, Kotiseututien ja Kunnanpellontien nurkassa sijaitsevan osuuskaupan alueen kaava (306 Ak13) on hyväksytty Korttelien 32 ja 38 kaava (306 Ak115) on hyväksytty Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsevan korttelin 39 asemakaava (306 Ak175) on hyväksytty , kts. liite 1. Kuva 14. Ote Ympäristöministeriön ja hyväksymästä maakuntakaavasta. Kuva 15. Ote Kuusankosken yleiskaavan 2020 oikeusvaikutuksettoman osan kaavakartasta suunnittelualueen osalta. Kuva 16. Ote Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavaan liitteenä 3 olevasta Kuusankosken keskustan kehittämiskartasta. Kuva 17. Ote Kuusankosken keskustan osayleiskaavasta Suunnittelualue on merkitty karttaan punaisella. Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen. Pohjakartta Pohjakartta on MRL 54 a :n mukainen. 11

12 4. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Suunnittelun tarve Kaavahankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa Kunnanpellontiehen, Kettukujaan ja Kotiseututiehen rajautuvien korttelialueiden asemakaava vastaamaan alueen toteutunutta rakentamista, alueen oikeusvaikutteista osayleiskaavaa sekä alueella tehtyjä kulttuuriympäristöinventointeja. Suunnittelualueella oleva arvokas rakennuskanta huomioidaan kaavassa suojelumerkinnöillä ja rakennusten kehittämistä tutkitaan osana alueen täydennysrakentamista. Yksi kaavan tavoite on myös Linjapuiston ja Kettumäen välisen virkistysalueyhteyden vahvistaminen Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan muutos on tullut Kouvolan kaupungin aloitteesta, kun Kouvolan kaupungin Tilaliikelaitos laittoi suunnittelualueella olevan Osuuskaupparakennuksen ja Kanttorilan myyntiin. Kaavamuutos ei sisälly vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa esiteltyyn kaavoituksen työohjelman kohteisiin Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat sekä haltijat - Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson liitto - Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristöpalvelut - Kouvolan Vesi Oy - KSS Verkko Oy, KSS Lämpö Oy - TeliaSonera Finland Oyj ja Elisa Oyj - Suunnittelualueen ja siihen rajautuvien alueiden maanomistajat, kiinteistöjen omistajat ja haltijat, yrittäjät, asukkaat ja muut osalliset Vireille tulo Asemakaavamuutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2016, kun alueella sijaitsevien kaupungin omistamien rakennusten myynti tuli ajankohtaiseksi. Asemakaavamuutoksen vireille tulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa, kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja internet-sivuilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluvaiheen materiaali oli julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei annettu palautetta. Kaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) oli nähtävillä välisen ajan. Kaavaluonnoksesta annettiin palautetta Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu laaditussa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on asemakaavan liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty suunnitteluprosessin kuluessa Viranomaisyhteistyö Asemakaavamuutos ei koske maankäyttö- ja rakennuslain 66 :ssä mainittuja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tai ole kulttuuriympäristön arvojen täydentymisen kannalta merkittävä, joten kaavahankkeesta ei ole erikseen järjestetty neuvottelua Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen kanssa. Koska kaavassa käsitellään suojeltavia rakennuskulttuurikohteita, kaavaaineisto lähetettiin kaavan valmisteluvaiheessa ELY-keskukselle ja Kymenlaakson museolle tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten. Kaava-aineisto toimitettiin tiedoksi myös Kuusankoski Seura ry:lle. 12

13 4.4. Kaavaratkaisun perusteet Mielipiteet ja niiden huomioiminen Asemakaavamuutoksen vireilletulosta kuuluttamien, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (kaavaluonnos): Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu ja sitä on täydennetty kaavatyön kuluessa. Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisesta ilmoitettiin suunnittelualueella ja sen lähistöllä sijaitsevien kiinteistöjen haltijoille ja omistajille sekä muille osallisille MRL 62 ja 63 :n sekä MRA 30 :n mukaan lehtikuulutuksella sekä kirjeitse erillisen jakelulistan mukaisesti. Kirjeessä lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ote ajantasakaavasta, maanomistuskartta ja kaavaluonnos. Aineisto toimitettiin tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten myös Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, Kymenlaakson Liitolle ja Kymenlaakson museolle. Palaute asiakirjoista pyydettiin osoittamaan maankäytön suunnitteluun mennessä. Kaavan valmisteluaineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä välisen ajan (MRL ja MRA 30 ) Tekniikka- ja ympäristötalolla ja Kouvolan kaupungin internetsivuilla osoitteessa Nähtävillä oloaikana varsinaisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty palautetta. Kaavan valmisteluvaiheen aineistoon kävi tutustumassa alueen asukkaita ja lisäksi osa alueen asukkaista otti kaavoittajaan yhteyttä puhelimitse. Kaavasta annettiin viisi lausuntoa ja kaksi palautetta. Seuraavassa ovat kaavasta annetut lausunnot ja palautteet sekä niiden vastineet. Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa kaavasta antamassaan lausunnossa seuraavaa: Esitetty kaavaratkaisu tukeutuu alueella voimassa olevaan maakuntakaavalliseen ja yleiskaavalliseen suunnitteluun. Oikeusvaikutteisten yleiskaavojen ohjaus on riittävää. Asemakaava edistää alueen rakennetun kulttuuriympäristön asemaa ja tulevaisuutta. KASELY katsoo, että esitetty kaavaratkaisu edistää myös osaltaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) toteuttamista ja huomioi samalla virkistyksenkin tarpeen Vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto merkitään tiedoksi. Kymenlaakson liitto toteaa kaavalausunnossa seuraavaa: Kymenlaakson liitto kiittää lausuntopyynnöstä. Maakuntakaavatilanne on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa pääpiirteittäin. Selkeyden vuoksi kaavakarttaote tulisi esittää vaihekaavojen yhdistelmäkarttana, joka on saatavilla liiton paikkatietopalvelusta. Kauppa ja merialue maakuntakaavan yhteydessä on Kuusankosken C-aluetta laajennettu. Kymenlaakson Liittoa ei ole mainittu kaavan osallisten listalla. Kymenlaakson liitolla ei ole huomauttamista kaavaluonnoksesta. Vastine: Kymenlaakso liitto on erikseen merkitty asemakaavahankkeen osalliseksi silloin, kun asemakaava tai asemakaavan muutos kohdistuu maakuntakaavassa esille tuotuihin erilliskohteisiin ja kun muutoksessa esitetty maankäyttö poikkeaa maakuntakaavassa esitetystä maankäyttöratkaisusta. Kuusankosken kaupunkikeskustan pohjoispuolella sijaitsevalla asemakaavan muutosalueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita kohteita. Kymenlaakson liitto lisätään kaava-aineistoon osallisten listalle. Kaavaselostukseen on lisätty Kymenlaakson liiton paikkatietopalvelusta otettu karttaote suunnittelualueen maakuntakaavatilanteesta. Kymenlaakson museo on tutustunut Kouvolan Kanttorilan alueen asemakaavan muutosehdotukseen ja toteaa lausuntonaan seuraavaa: Kanttorilan asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa Kunnanpellontien, Kettukujan ja Kotiseututiehen rajautuvan korttelialueen maankäyttö alueen toteutunutta rakentamista. Asemakaavan muutoksessa on asianmukaiset suoje- 13

14 lumerkinnät (sr - suojeltu rakennus) Kymiyhtiön rakennusmestari Jalmari Alénin suunnittelemalla Kanttorilalla (1930) ja Kuusankosken Osuusliikkeen Kunnanpellon myymälällä (1929) sekä kummankin tontin piharakennuksilla. Tarkemmat suojelumääräykset ovat yleismääräyksissä. Kymenlaakson museo katsoo, että suojelun yleismääräyksiä tulee täydentää lauseella: "Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää." Vastine: Kymenlaakson museon lausunnossa esittämä täydennys lisätään asemakaavan yleismääräyksiin Suojelumääräykset kohtaan. KSS Lämpö Oy totesi lausunnossaan, että sillä ei ole lausuttavaa kaavahankkeesta. Vastine: KSS Lämpö Oy:n lausunto merkitään tiedoksi. Kouvolan Vesi Oy toteaa kaavamuutoksesta antamassaan lausunnossa seuraavaa: Kouvolan kaupungin maankäytön suunnittelu on pyytänyt Kouvolan Vesi Oy:n lausunnon Kuusankosken Kunnanpellon alueen asemakaava muutoksen 21/020 valmisteluvaiheeseen liittyen. Kouvolan Vesi Oy lausuu kaavasta seuraavaa: Alueella sijaitsee Kouvolan Vesi Oy:n toiminta-alueella ja alueen vesihuollon johdot on rakennettu katualueille. Alueen asemakaavamuutos ei aiheuta toimenpiteitä vesihuollon osalta. Kouvolan Vesi Oy:llä ei ole muuta kommentoitavaa asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineistoon. Kouvolan Vedellä kaavayhteistyössä on mukana verkostopäällikkö Teija Suutari. Vastine: Kouvolan Vesi Oy:n lausunto merkitään tiedoksi. Käytössä olevan paikkatiedossa olevat johtokarttatiedon varmistamiseksi on Kunnanpellontien ja Kotiseututien risteysalueella olevat vesijohto- ja viemärilinjat tarkistusmitattu heinäkuussa Kaava-alueella oleva kiinteistönomistaja ilmoitti palautteenaan kaavahankkeesta seuraavaa: Asemakaavan muutoksessa on muutettu alueella oleva Kettukuja Kanttorilankujaksi. Eikö Kouvolan kaupungissa ole ollut tapana, että tietyt nimet ja nimien alut ovat käytössä tietyillä aluella paikkojenniminä ja katujen niminä? Eikö silloin Kettukuja nimen voisi säilyttää ja vaihtaa sen toisen alueen paikan nimen. Oliko ristiriidassa oleva nimi Anjalassa, Pilkanmaassa (Kettutie) vai Kuusankosken Mäkikylässä (Ketunkuja)? Olen keskustellut kadun nimestä myös paikkatietoinsinöörin kanssa ja silloin puhuimme, että Kettukujan voisi myös muuttaa Kunnankujaksi. Vastine: Kaavoittaja selvitti katunimiasiaa paikkatietopalveluiden kanssa ja selvisi, että katunimien muutostyöryhmässä oli keskusteltu Kettukujan nimeämisestä ja annetuista nimiehdotuksista. Työryhmä oli tullut siihen tulokseen, että Kettukujan uudeksi nimeksi voisi tulla Kunnankuja. Kunnankuja liittyisi nimiehdotuksessa esitettyä Aurinkokujaa paremmin Kunnanpellon alueen nimistöön. Työryhmän esityksen mukaisesti kaavaluonnoksessa ollut katunimi Kanttorilankuja muutetaan Kunnankujaksi. Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (kaavaehdotus) Asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa , jolloin lautakunta hyväksyi sen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ( 156). Asemakaavan julkisesta nähtävillä olosta oli kuulutus kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla, internetissä sekä Kouvolan Sanomissa Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä välisen ajan ja se lähetettiin tiedoksi tai mahdollista lausuntoa varten viranomaisille, alueen toimijoille sekä ulkopaikkakuntalaisille kiinteistönomistajille. 14

15 Julkisen nähtävillä olon aikana asemakaavan muutosehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavasta annettiin kolme lausuntoa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus totesi lausunnossaan, että asemakaava edistää alueen rakennetun kulttuuriympäristön asemaa ja tulevaisuutta. KASELY katsoo, että esitetty kaavaratkaisu edistää myös osaltaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) toteutumista. Asemakaavamuutoksessa on asianmukaiset suojelumääräykset (sr-merkintä sekä yleismääräykset) korttelin 199 alueella sijaitsevan arvokkaan rakennuskannan säilyttämiseksi. Kymenlaakson museo totesi lausunnossaan, että sillä ei ole huomautettavaa Kanttorilan alueen asemakaavan muutoksesta. Kymenlaakson pelastuslaitos totesi, että sillä ei ole lausuttavaa Kuusankosken entisen Kanttorilan lähialueen asemakaavan muutoksesta. Lausunnot eivät aiheuttaneet muutoksia julkisesti nähtävillä olleeseen asemakaavan muutosehdotukseen. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Asemakaavamuutosalue koostuu Kettumäki-nimisestä lähivirkistysalueesta ja siihen rajautuvista erillispientalojen, asuinkerrostalojen sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueista. Korttelialueiden kaavamerkinnät on ajanmukaistettu vastaamaan mahdollisimman hyvin olemassa olevaa tilannetta siten, että alueella olevat arvokkaiksi arvioidut rakennetun ympäristön arvot olisi mahdollista säilyttää. Kaavassa muodostuvat katualueet vastaavat rajaukseltaan jo toteutunutta tilannetta Mitoitus Kaavamuutosalueella olevien korttelialueiden rakentamisen määrää on lisätty alueen voimassa olevasta asemakaavasta. Suurin muutos nykytilanteeseen on korttelin 188 osassa ja korttelissa 199, joissa rakentamisen määrä on muutettu vastaamaan Kuusankosken ydinkeskustan osayleiskaavassa esitettyä korttelialueen pääkäyttötarkoitusta ja rakentamisen määrää. Rakentamisen maksimimäärä on asemakaavassa esitetty korttelialuekohtaisesti joko tehokkuusluvulla tai kerrosalaneliömetrimäärällä. Kaavamuutosalueen maankäyttöalueiden pinta-alat, rakennusoikeudet sekä niiden muutokset voimassa olevaan asemakaavaan selviävät kaavan liitteenä 3 olevasta asemakaavan tiedot lomakkeesta. Alueiden pinta-alat saattavat vielä tarkentua kiinteistöjen muodostumisen yhteydessä Palvelut Kaavassa muodostuvan korttelin 199 maankäyttömerkintä AL (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue) mahdollistaa tarvittaessa myös erilaisten työpaikka- ja palvelutoimintojen sijoittamisen alueelle rakennettaviin rakennuksiin. Kaavan yleismääräyksiin on merkitty tätä tukeva lisämääräys Kortteleihin 188 ja 199 saa sijoittaa palveluasumista Aluevaraukset AK Asuinkerrostalojen korttelialue. Maankäyttömerkintää on käytetty kaavassa muodostuvassa, Maunukselantie ja Kettumäentienimisiin katuihin rajautuvassa korttelin 188 osassa. Korttelialueen suurin sallittu kerroslukumäärä on 2/3k III ja maksimirakennusoikeus on esitetty tehokkuusluvulla e=0,7. Korttelialueelle merkitty rakennusala noudattaa alueen toteutunutta tilannetta. Korttelialueen pohjoisosassa sijainnut kevyenliikenteen kulkuyhteys on liitetty kortteliin

16 AP Asuinpientalojen korttelialue. Maankäyttömerkintää on käytetty Kotiseututiehen ja Kunnanpellontiehen rajautuvassa korttelissa 39. Korttelialueen suurin sallittu kerroslukumäärä on II ja maksimirakennusoikeus on esitetty kerrosneliömetrimääränä siten, että talo- ja rakennusalakohtainen maksimirakennusoikeus on joko 90+90k-m2 tai 180 k-m2. Korttelialueelle merkitty rakennusala noudattaa olemassa olevaa tilannetta olevan rakennuksen sijoittumisen osalta. Korttelialueelle on merkitty tonttikohtaisesti erillinen 40 k-m2 rakennusoikeus talousrakentamiselle. Talousrakennukset tulee toteuttaa ympäristöön soveltuvasti. Varsinainen päärakennus on huomioitu suojelumerkinnällä sr suojeltava rakennus. Kaavan lisämääräyksissä on täydentäviä suojelumääräyksiä, joilla mahdollistetaan olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostyöt Suojellun rakennuksen rakennusrungon ja vesikaton sisäpuolella saa suorittaa korjaus- ja muutostöitä asemakaavaan merkityn maksimirakennusoikeuden ja kerrosluvun rajoittamatta. Olemassa olevassa rakennuksessa saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, mitä edellä on määrätty rakennuksen maksimirakennusoikeudesta tai sijoittumisesta rakennusalalle.. Korttelialueen katuihin rajautuvat alueet on merkitty istutettaviksi alueen osiksi. Alueella tulee huomioida suurikokoisten mäntyjen säilyttäminen. AO Erillispientalojen korttelialue. Korttelialue on muodostettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesta korttelin 38 osasta. Korttelialueiden suurin sallittu kerroslukumäärä on Iu3/4 ja rakentamisen tehokkuus on e=0,3. Osa korttelialueella sijaitsevista rakennuksista sijoittuu osittain kaavassa muodostuvan tonttikohtaisen rakennusalan ulkopuolelle. Kyseinen asia on huomioitu kaavan lisämääräyksellä Olemassa olevassa rakennuksessa saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, mitä edellä on määrätty rakennuksen maksimirakennusoikeudesta tai sijoittumisesta rakennusalalle.. Korttelin katuun rajautuvat alueet on merkitty istutettaviksi alueen osiksi. Uusia rakennuksia ei tulisi sijoittaa istutettaviksi osoitetuille alueen osille, eli uudet asemakaavan lainvoimaisuuden jälkeen rakennettavat rakennukset tulee sijoittaa asemakaavan mukaiselle rakennusalalle. Katualueilla sijaitsevien yhdyskuntateknisten järjestelmien mahdollisten muutostöiden vuoksi on yleismääräyksiin lisätty alueiden toteuttamista ohjaava määräys Katualueisiin rajautuvilla istutettavilla alueen osilla on varattava mahdollisuus johtojen kunnossapitoon.. Alueella olevat asuin- ja talousrakennukset edustavat eri aikakauden rakentamisen tyylejä ja muodostavat siten yhtenäisen kokonaisuuden. AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Maankäyttömerkintää on käytetty kaavamuutoksessa Kettumäentien ja Kunnanpellontien risteykseen muodostuvassa korttelissa 199. Korttelialueella sijaitseva entinen osuuskaupparakennus sekä sen länsipuolella sijaitseva Kanttorila ja sen talousrakennus on huomioitu suojelumerkinnällä sr suojeltava rakennus. Kaavan lisämääräyksissä on täydentäviä suojelumääräyksiä, joilla mahdollistetaan olemassa olevien rakennusten uudisrakentamista vastaavat korjaus- ja muutostyöt Suojellun rakennuksen rakennusrungon ja vesikaton sisäpuolella saa suorittaa korjaus- ja muutostöitä asemakaavaan merkityn maksimirakennusoikeuden ja kerrosluvun rajoittamatta. Olemassa olevassa rakennuksessa saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, mitä edellä on määrätty rakennuksen maksimirakennusoikeudesta tai sijoittumisesta rakennusalalle. Korttelialueen suurin sallittu kerroslukumäärä on uudisrakentamisen osalta 2/3kIII ja suojeltujen rakennusten osalta rakennusalakohtaisesti II ja I. Maksimirakennusoikeus on esitetty tehokkuusluvulla e=0,7, johon sisältyvät myös korttelialueella olevien suojeltujen rakennusten rakennusalakohtaiset rakennusoikeusmäärät ( =785 k-m2). Korttelialueelle merkityt rakennusalat noudattavat jo rakennettujen rakennusten osalta olemassa olevaa tilannetta. Korttelialueen länsiosa on merkitty istutettavaksi alueen osaksi pl-14, joka on rakennettava puistomaiseksi olemassa olevaa puustoa säilyttäen ja täydentäen. Alueella ei saa tehdä maanpinnan korkeusasemaa merkittävästi muuttavia toimenpiteitä. Tavoite on, että yleiseen puistoon rajautuvaa korttelialuetta ei saa kokonaisuudessaan pengertää. Alueelle saa sijoittaa erilaisia pihapiiriä täydentäviä rakennelmia ja katoksia. Kyseisten rakennelmien ja katosten koolle ei ole asemakaavassa esitetty kokovaatimuksia, vaan rakentamista ohjataan hankekohtaisesti rakennusjärjestyksellä. 16

17 VL Lähivirkistysalue. Maankäyttömerkintää on käytetty korttelien 188, 38 ja 199 välisellä alueella. Kaavassa muodostuva lähivirkistysalue on nimetty Kettumäeksi. Lähivirkistysalueelle on merkitty varaus ohjeelliselle ulkoilupolulle. Ulkoilupolun sijoittamisesta on tehty suunnitelma vuonna 2009, jonka perusteella lähivirkistysalueelle on mahdollista laatia erillinen yleisen alueen toteuttamissuunnitelma. Asemakaavan mukaisen lähivirkistysalueen pohjoisosassa Kotiseututiehen rajautuen sijaitsee olemassa oleva, vuonna 1929 valmistunut asuinrakennus ja siihen liittyvä talousrakennus. Rakennusten sijaintipaikkaa ei ole huomioitu asemakaavassa varsinaisena rakennuspaikkana. Olemassa olevaa rakennusta voi kuitenkin edelleen pitää nykykäytössä, suorittaa ylläpito- ja korjaustoimenpiteitä. Puistoalueella ei kuitenkaan ole varsinaista rakennusoikeutta, joten luvanvaraisia toimenpiteitä ei kyseisessä kiinteistössä voi tehdä. Lähivirkistysalueen eteläosassa sijaitseva sähköverkon puistomuuntamo on huomioitu osa-aluemerkinnällä et-1. Katualueet. Asemakaavamuutoksessa ei ole muutettu suunnittelualueen liikennejärjestelmää, vaan kaavaratkaisu noudattaa alueen toteutunutta maankäyttöä. Asemakaavamuutoksessa ei ole muutettu katualueiden rajauksia nykytilanteesta muualla kuin entisen Kettukujan (=Kunnankuja) Kettumäen lähivirkistysalueeseen päätyvän katualueen osalta. Kyseinen katualue on muutettu kaavassa jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi (pp). Katualueiden tarkempi toteutus ratkaistaan tarvittaessa asemakaavan hyväksymisen jälkeen erillisessä katusuunnitelmassa. Tähän asemakaavan muutokseen liittyy muita erityisiä määräyksiä: AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET Asunnot: 1 autopaikka / 85 k-m2, Liike- ja toimistotilat: 1 ap / 50 k-m2 Yleiset rakennukset: 1 autopaikka / 180 k-m2 SUOJELUMÄÄRÄYKSET Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ominaispiirteet tulee säilyttää rakennusten korjaus- ja muutostöissä. Suojellun rakennuksen rakennusrungon ja vesikaton sisäpuolella saa suorittaa korjaus- ja muutostöitä asemakaavaan merkityn maksimirakennusoikeuden ja kerrosluvun rajoittamatta. Olemassa olevassa rakennuksessa saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, mitä edellä on määrätty rakennuksen maksimirakennusoikeudesta tai sijoittumisesta rakennusalalle. Tontilla olevat maisemallisesti merkittävät puut tulee tarkastaa ja merkitä ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä ja puut tulee suojata asianmukaisesti tonttien rakennushankkeiden toteuttamisen ajaksi. YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO Korttelialueille kertyviä hulevesiä tulee hidastaa tonttikohtaisesti. Rakennettaessa viemärin padotuskorkeuden alapuolelle, kiinteistöön tulee tarvittaessa tehdä kiinteistökohtainen pumppaamo. Lähivirkistysalueelle saa sijoittaa yhdyskuntateknisiin järjestelmiin, verkostoihin ja niiden huoltoon liittyviä johtoja, putkia, rakennelmia ja laitteita. Katualueisiin rajautuvilla istutettavilla alueen osilla on varattava mahdollisuus johtojen kunnossapitoon. MUUT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Porrashuonetilojen kerrosalasta huomioidaan kunkin kerroksen osalta enintään 15 k-m2 autopaikkatarvetta määriteltäessä. Rakennusten väliseinien kerrosalasta huomioidaan rakennusoikeutta laskiessa maksimissaan 200 mm. Korttelissa 199 tonttien väliselle rajalle ei tarvitse rakentaa paloseinää. Kortteleihin 188 ja 199 saa sijoittaa palveluasumista. Tontille merkityn rakennusalan ulkopuolelle sekä tontille merkityille istutettaville alueen osille saa sijoittaa autopaikoitusta sekä tontin ja korttelialueen yhteiskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja, laitteita ja rakennelmia. 17

18 TONTTIJAKO Tämän asemakaavan muutoksen alueella rakennuskortteliin on laadittava erillinen tonttijako Kaavan vaikutukset Rakennettu ympäristö Asemakaavamuutos vaikuttaa positiivisesti alueen rakennettuun ympäristöön. Asemakaavamuutos selkeyttää ja eheyttää kaupunkialueen korttelirakennetta sekä mahdollistaa alueen täydennysrakentamisen ja alueen palvelutaso nostamisen. Suurin muutos rakennettuun ympäristöön on Kettumäentiehen rajautuvien korttelialueiden rakentamisella, joka tiivistää merkittävästi alueen kaupunkiympäristön rajautumista. Kulttuuriperinnön vaaliminen Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä, joten kaavalla ei ole vaikutusta arkeologisen kulttuuriperinnön säilymisedellytyksiin. Asemakaavan muutoksessa on esitetty uusia kaavalla suojeltuja rakennuksia, joten kaavamuutoksella on vaikutusta olemassa olevien rakennuskulttuurikohteiden säilymisedellytyksiin. Uuden suojellut rakennukset on huomioitu alueen aiemmissa rakennusinventoinneissa ja ne edustavat paikallisesti arvokasta osaa Kuusankosken kunnan alkuvaiheen rakentamisesta. Kotiseututien pohjoispuolella olevat paritalot muodostavat yhtenäisen rakennuskulttuurikokonaisuuden Kunnanpellontien toisella puolella ja Länsi-Naukiossa olevien samanlaisten asuinrakennusten kanssa. Kaava-alueella olevassa erillispientalokorttelissa 38 sijaitsee myös useita yksittäisiä arvokkaita vanhoja rakennuksia, jotka muodostavat rakennustyylien moninaisuudeltaan pienimittakaavallisen ja mielenkiintoisen asuinaluekokonaisuuden. Tekninen huolto Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen tekniseen huoltoon. Asemakaavanmuutoksen mahdollistama lisärakentaminen on mahdollista liittää alueelle toteutettaviin yhdyskuntateknisiin järjestelmiin. Korttelialueilla olevien teknisten järjestelmien rakentamista on ohjattu kaavan yleismääräyksillä Rakennettaessa viemärin padotuskorkeuden alapuolelle, kiinteistöön tulee tarvittaessa tehdä kiinteistökohtainen pumppaamo. ja Lähivirkistysalueelle saa sijoittaa yhdyskuntateknisiin järjestelmiin, verkostoihin ja niiden huoltoon liittyviä johtoja, putkia, rakennelmia ja laitteita. ja Katuun rajautuvilla istutettavilla alueen osilla on varattava mahdollisuus johtojen kunnossapitoon.. Yhdyskuntarakentamisen kustannukset Asemakaavamuutoksella ei ole merkitystä yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, sillä kaavaalueella olevat katualueet sekä sähkö-, vesihuoltoverkostot on jo toteutettu. Muutoksia olemassa oleviin verkostoihin tulee kortteleiden 188 ja 199 täydennysrakentamisen yhteydessä, jolloin uudet rakennukset liitetään olemassa olevaan verkkoon. Muutoksia saattaa aiheuttaa myös Kettumäki-nimiselle lähivirkistysalueelle sijoittuvan ulkoilupolun ja siihen mahdollisesti liittyvien opastuksen, kalustuksen ja valaistuksen rakentaminen. Liikenne Asemakaavamuutoksessa alueelle ei ole osoitettu uusia katualueita. Kunnankujalta lähivirkistysalueelle ohjautuva kulkuväylä on muutettu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi (pp). Kaava-alueeseen liittyvien katu- ja risteysalueiden tarkempi toteuttaminen ratkaistaan tarvittaessa erillisessä katusuunnitelmassa, joka hyväksytään kaavan lainvoimaisuuden jälkeen. Sosiaalinen ympäristö ja palvelut Kaavamuutoksella on vaikutusta alueen asukkaiden elin- tai toimintaympäristöön. Korttelialueiden lisärakentaminen muuttaa alueen ympäristöä kaupunkimaisemmaksi. Kaavan mahdollistama lisärakentaminen tuo tulevaisuudessa alueelle lisää asukkaita. Kortteleihin 188 ja 199 voi 18

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12097/10.02.01/2016 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosan 52, Koria korttelia 624 sekä puisto- ja katualuetta Selostus liittyy 2.9.2016 päivättyyn kaavakarttaan. Asemakaavan nro 52/005 TERÄSTIE ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 22. KAUPUNGINOSA ETUKYLÄ, KORTTELIN 17 TONTTI 1, KORTTELIN 16 KIINTEISTÖT 285-407-2-243 JA 285-407-8-0 SEKÄ PUISTOALUE VALMISTELIJA PATRICIA

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II L ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II L ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA-ALUEEN RAJAUS JA VOIMASSA OLEV KAAV 1 J07 UUSIKYLÄ II G E78 UUSIKYLÄ II A 2 Kohde Asemakaavan muutos: Uusikylä II L: korttelit 41 osa 42, 43, 44 ja 53 sekä katu- ja puistoalueita. Hakija/ Aloite

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 4.6.2015 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MARJONIEMENTIE pvm. 20.2.2015 Asemakaava koskee kaupunginosan 1, Kangas, korttelin 1070 tontteja 7 ja 8, joiden asemakaava on kumottu sekä

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti.

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti. ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.5.2006, jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot