Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone, Kauppatie 127 A, Kauhava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone, Kauppatie 127 A, Kauhava"

Transkriptio

1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Aika klo 17:30-20:26 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone, Kauppatie 127 A, Kauhava Asiat Otsikko Sivu 75 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus Työjärjestyspuheenvuoro Varautuminen sote-keskuksen, hammashoitolan, 138 perhekeskuksen ja vuodeosaston tilatarpeisiin 79 Jäsenkuntien terveyskeskusten (yhteistoiminta-alueiden) 141 esitykset kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä 80 Osavuosikatsaus ajalle Taloustoimiston henkilöstön siirto käytännöllisimpiin tiloihin Työsuojelun toimintaohjeita Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa Johtavan ylilääkärin viran vakinainen täyttäminen Vammaisten pysäköintilupaa varten tarvittavasta 149 lääkärinlausunnosta perittävä maksu 85 Maakunnan väliaikaisen toimielimen toimintaa koskeva 150 sopimus 86 Kauhavan kaupungin konserniohje Hallintosäännön päivittäminen Avopalvelujen uudelleenmuotoilua Kuntayhtymä 153 Kaksineuvoisessa 89 Salassa pidettävä asia Salassa pidettävä asia Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys Tiedoksi merkittävät asiat 159

2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ojanperä Harri 17:30-20:26 Puheenjohtaja Korkealaakso Heikki 17:30-20:26 Jäsen Pahkajärvi Jussi 17:30-20:26 Jäsen Kangas Marketta 17:30-20:26 Jäsen Keltto Pekka 17:30-20:26 Jäsen Kankaanpää Kari 17:30-20:04 Jäsen Poistui 88:n käsittelyn jälkeen Salo Aulikki 17:30-20:26 Jäsen Alkio Juha 17:30-20:26 Jäsen Anttikoski Jari 17:30-20:26 Jäsen Löytömäki Elina 17:30-20:26 Jäsen Viita-aho-Tohni Maria 17:30-20:26 Jäsen Peltola Sirpa 17:30-20:26 Varajäsen Haapala Terhi 17:30-20:26 Muu Ojala Heidi 17:30-20:26 Muu Heino Pirjo 17:30-20:26 Muu Perkkalainen Antti 17:30-20:26 Muu Koivisto Ilpo 17:30-20:26 Muu Roimaa Elisa 17:30-20:26 Muu Kujala Piia 17:30-20:26 Muu Poissa Liinamaa Johanna Jäsen Allekirjoitukset Harri Ojanperä puheenjohtaja Pirjo Heino pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Heikki Korkealaakso Maria Viita-aho-Tohni Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Johdon sihteerin työhuoneessa virka-aikana

3 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 75 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkistus Yhtymähallitus 76 Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Heikki Korkealaakso ja Maria Vii ta-aho-toh ni.

5 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Työjärjestyspuheenvuoro Yhtymähallitus 77 Yhtymähallitus päätti Kari Kankaanpään esityksestä muuttaa työ järjes tys tä siten, että esityslistan 87 Varautuminen sote-keskuksen, ham mas hoi to lan, perhekeskuksen ja vuodeosaston tilatarpeisiin käsi tel lään ensimmäisenä kokousasiana.

6 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Varautuminen sote-keskuksen, hammashoitolan, perhekeskuksen ja vuodeosaston tilatarpeisiin Yhtymähallitus 78 Kuten tiedämme, voimaan astuvan sote- ja maa kun ta uudis tuk sen lainsäädäntö on paraikaa eduskunnan käsittelyssä. Maakun ta ta sol la useat työryhmät ovat työstäneet suunnitelmia muu toksen varalle. Alueen palvelutason turvaaminen ja julkisen palvelutuotannon kil pailu ky vyn varmistaminen edellyttää kuitenkin, että tilaratkaisut vas taavat palvelutarpeita. Palvelutarpeet ja sote-keskukselle asetetut vaa timuk set edellyttävät vastaanottotoimintojen keskittämistä. On gel mana Kauhavan osalta on kuitenkin se, että nykyiset avohoidon tilat ovat tulleet tiensä päähän eikä niiden peruskorjaus liene enää tässä vai hees sa taloudellisesti mielekästä. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan yli 5 miljoonan euron sote-ra ken nus hank keil le on saatava Valtioneuvoston lupa. Ai kai sempien hankesuunnitelmien mukainen investointi näyttäisi maksavan n. 10 milj. euroa. Lupamenettely vie kuitenkin aikaa eikä Kauhavan kau pun gil la tässä vaiheessa näyttäisi olevan mahdollisuuksia näin suu reen investointiin. Johtoryhmä on paneutunut aktiivisesti ja huolellisesti paitsi avo palve lui den uudelleenmuotoiluun myös tilakysymyksiin. Kun uu dis tukses sa merkittävä osa sosiaalihuollon vaativista palveluista ja vuo deosas to toi min to jää maakunnan liikelaitoksen vastuulle, ainoa tapa tur va ta palveluiden säilyminen on ratkaista akuutit tilaongelmat. Tällä hetkellä kuntayhtymän vuodeosasto on hajautettu Lappajärvelle ja Yli här mään. On täysin selvää, että ilman keskitettyä ratkaisua Pohjoi nen alue tulee menettämään vuodeosaston. Tällä tulee olemaan suu ri vaikutus myös muuhun toimintaan. Myös hajallaan olevien sosi aa li- ja perhepalveluiden keskittäminen sote-kiinteistöön on pal velui den integraation kannalta välttämätöntä. Johtoryhmä onkin tarttunut emeritus johtava ylilääkäri Raimo Rin talan ajatukseen Iltakellon hyödyntämisestä kokonaisuutta rat kais taessa. Huolellisen harkinnan jälkeen johtoryhmä on päätynyt siihen, että Iltakellon toinen kerros soveltuisi hyvinkin vuodeosastolle. Ainut mer kit tä väm pi puute on lääkkeellisen hapen verkosto, jonka ra kenta mi nen on kuitenkin mahdollista kohtuullisin kustannuksin. Ala kertaan voitaisiin sijoittaa kotihoidon tilat, fysioterapia, ikäneuvola ja mah dol li ses ti vielä muitakin toimintoja. Kellarikerroksessa on riit täväs ti tilaa varasto-, siivous-, yms. toiminnoille. Uudisrakennukseen sijoitettaisiin vastaanoton ja päivystyksen vaa timat tilat (yhteensä m 2 ), röntgen ja laboratorio (n. 200 m 2 ),

7 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus per he kes kus (n. 250 m 2 ) sekä hammashoitola (n. 200 m 2 ) sekä henki lö kun nan tarpeelliset tilat (n. 300 m 2 ). Uudisrakennus olisi erittäin toi mi va kokonaisuus ja jäisi kerrosalaltaan jopa alle m 2 :iin. Näin ol len tämä hanke voitaisiin toteuttaa selvästi alle 5 milj. euron, jon ka ylimeneville hankkeille on saatava Valtioneuvoston lupa. Raha mark ki noil ta löytyy runsaasti vaihtoehtoja sellaiseen rahoitukseen, jos sa kaupungin ei tarvitse velkaantua hankkeen johdosta. Hankkeen toteuttaminen olisi käytännössä riskitöntä. Maa kun ta valmis te lu on lähtenyt siitä, että maakunnan alueella on kahdeksan toimi vaa julkisen palveluyhtiön toimipistettä. Yksi näistä on sijoitettu Kau ha val le. Kaikille tiloille löytyisi näin ollen jatkossa vuokralainen. Maa kun nan liikelaitos tarvitsee vuodeosastotilat sekä maakunnan hoi det ta vak si jäävät vaativan sosiaalihuollon tarvitsemat tilat. Maakun nan palveluyhtiö (EP Sote Oy) tarvitsee tilat avosairaanhoidolle ja hammashoitolalle. Johtoryhmän käsityksen mukaan hanke tulisi saada käyntiin mahdol li sim man nopeasti ja varmistaa, että toimivat tilat on käytössä viimeis tään Tämä on ainut tapa turvata sote-keskuksen ja ham mas hoi to lan palvelut sekä maakunnan liikelaitokselle jäävät vaa ti vat sosiaalihuollon palvelut sekä vuodeosasto Pohjoisella alueel la. Johtoryhmän vakaan käsityksen mukaan vuodeosaston keskit tä mi nen takaisin kanta-kauhavalle olisi syytä aloittaa hyvissä ajoin sa mal la kun edetään avopalveluiden uudelleenorganisoinnissa eli jo tu le vas ta syksystä alkaen. Ratkaisu ei tarkoita sitä, että Lappajärvellä ja Ylihärmässä olevat nykyi set tilat jäisivät vaille käyttötarkoitusta. Akuuttiosaston pa lau tuessa takaisin kanta-kauhavalle toiminnallisesti hyvä ratkaisu olisi esim. kun tout ta van toiminnan keskittäminen Lappajärvelle ja Ylihärmän tilo jen hyödyntäminen tehostetussa palveluasumisessa. Kuntayhtymän johtaja on jo käynyt neuvotteluja aikaisemman kaupun gin tilaaman hankesuunnitelman tehneen arkkitehti Jorma Kes kikii ko sen kanssa. Arkkitehdin mukaan hankkeessa voidaan edetä var sin nopeastikin siten, että alustava hankesuunnitelma on valmis vii meis tään elokuun loppuun mennessä. Arkkitehti on luvannut antaa sekä tuntiveloitushinnan että enimmäishinnan han ke suun ni telmas ta. Nyt on erityisen tärkeää, että yhtymähallitus antaa kun ta yh tymän johtajalle riittävät valtuudet viedä asiaa eteenpäin. Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen puh , Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväk syä johtoryhmän valmisteleman tilaratkaisumallin ja valtuuttaa kun ta yh ty män johtajan sopimaan hankkeen jatkosuunnittelusta Motii vi Oy:n kanssa tarjouksen mukaisesti.

8 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Johtoryhmä hankkii hankesuunnittelun aikana saatavissa olevan selvi tyk sen Iltakellon tilojen so vel tu vuu des ta akuut ti vuo de osas ton käyttöön sisäilman osalta. Kaupunginhallitus ja muut jäsenkunnat pi detään tie toi se na suun ni tel mien etenemisestä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että yhtymähallitus päätti käsitellä tämän pykälän Kari Kan kaan pään esityksestä ensimmäisenä kokousasiana.

9 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Jäsenkuntien terveyskeskusten (yhteistoiminta-alueiden) esitykset kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä Yhtymähallitus 79 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien ter veys kes kuk set (yhteistoiminta-alueet) Etelä-Pohjanmaan sai raanhoi to pii rin perussopimuksen 16 :n mu kaan Talousarviota ja -suunni tel maa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esi tyksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan ke hit tä mi ses tä. Pyydämme esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä suunni tel ma kau del la Esitykset pyydetään mieluiten seu raavas ti ryhmiteltynä: 1. Erikoissairaanhoidon järjestämistä ja kuntayhtymän toimintaa koske vat esitykset. 2. Erikoissairaanhoidon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon välistä pal ve lu jen tuottamista sekä yhteistyötä koskevat esitykset. 3. Taloutta ja kustannuskehitystä koskevat esitykset ja kannanotot. Pyydämme että lausunnoissa erityishuomio suunnataan tulevaan vuo teen Toivomme esitysten olevan sairaanhoitopiirin käytössä , mut ta mielellään viimeistään Yllä olevan mukaisesti kuntayhtymä on valmistellut esityksensä liitteen 1 mukaisesti. Lisätietoja asiassa antaa vt. johtava ylilääkäri Heidi Ojala puh ja hoidon ja hoivan palvelujohtaja Terhi Haapala puh Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväk syä esityksen liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Osavuosikatsaus ajalle Yhtymähallitus 80 Kuntayhtymän hallintosäännön 31 mukaan kuntayhtymän toi mintaa arvioidaan säännöllisellä raportoinnilla vuosikolmanneksittain. En sim mäi sen vuosikolmanneksen raportti toiminnallisten ja ta lou dellis ten tavoitteiden toteutumisesta tammi-huhtikuulta on käsiteltävä hal li tuk ses sa mennessä. Kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden 2017 aikana kehittynyt pääosin talousarviosuunnitelman mukaisesti sekä taloudellisesti että toiminal li ses ti. Merkittävin poikkeama talousarvioon verrattuna on al kuvuo den kustannuskehitys erikoissairaanhoidossa erityisesti tammi-maa lis kuus sa. Kustannuskehitys huhtikuussa oli jo mal til li sempaa. Alkuvuoden aikana organisaatiossa jatkettiin rakenteellisia muu toksia. Kuntayhtymässä on alkuvuoden aikana tapahtunut useita joh toryh mä ta son henkilövaihdoksia: uusi kuntayhtymän johtaja aloitti maa lis kuus sa samoin kuin uusi talousjohtaja ja huhtikuussa aloitti uu si sosiaalipalvelujen johtajan viransijainen. Henkilöstövaihdosten yh tey des sä yhdistettiin/uudelleenorganisoitiin tulosaluejohtajien tehtä viä aloitti hoidon ja hoivan palvelujohtaja (aikaisemmin hen ki lös tö- ja hoitotyön johtaja) ja uusina viranhaltijoina maa lis kuussa aloittaneet kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja jakoivat hen kilös tö joh ta mi seen liittyvät vastuut. Maakunnallisen SOTE valmisteluun osallistuminen on vaatinut kunta yh ty män edustajilta merkittävän työpanoksen. Val mis te lu työ ryhmiin on osallistunut useita henkilöitä organisaation eri tasoilta. Vuoden alussa tapahtuneiden toiminnallisten muutosten seu rauk sena vertailukauden ja vuoden talousluvut eivät ole suoraan ver tai lukel poi sia. Perustoimeentulotuki siirtyi KELA:n vastuulle eikä ole enää kuntayhtymän luvuissa mukana. Samoin vuoden alussa Evi järven kunnan erikoissairaanhoitoon liittyvät maksut maksetaan vuoden 2017 alusta kuntayhtymän kautta kun ne aikaisemmin mak settiin suoraan kunnasta. Nämä muutokset on huomioitu vuoden 2017 ta lous ar vios sa mutta vuoden 2016 ja ensimmäisen neljän kuu kauden vertailutiedot on uudelleenryhmitelty vastaamaan muuttunutta toi min ta ta paa. Alkuvuoden aikana on Voltin palvelukeskus ajettu hallitusti alas ja työn te ki jät ja palvelukodin asiakkaat on sijoitettu uudelleen. Pääosin työn te ki jät ovat sijoittuneet kotihoitoon kuormitusta helpottamaan. Perhetyön osalta on edelleen vuonna 2017 jatkettu omien toi min tojen kehittämistä ja perhekuntoutusmallin tehostettua käyttöä osana

11 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus las ten suo je lun tehostettua perhetyötä. Työmuodosta on saatu hyviä ko ke muk sia. Kuntalaiset ovat tulleet tietoisiksi sosiaalihuoltolain mukai sis ta palveluista, minkä näkyy palvelupyyntöjen lisääntymisenä ja hie noi se na kustannusten nousuna. Sosiaalihuoltolain mukaiset palve lut tarjotaan kuntalaisille maksuttomina kotipalvelua lukuun ot tamat ta. Ikäihmisten palveluissa palvelurakenteen muutosta kohti val ta kunnal lis ta ja maakunnallisen ikäsote-työryhmän asettamia laa tu suo situk sia kohti on jatkettu. Alkuvuoden aikana tehtyjen rakenteellisten muu tos ten myötä vuodelle 2017 asetetut tavoitteet on jo osittain saa vu tet tu. Loppuvuosi voitaneen keskittyä toiminnallisten ja laa dullis ten tavoitteiden läpivientiin. Ikäihmisten palvelualueen muutokset ovat painottuivat alkuvuoteen ja tämän johdosta talousarvio on ylit tynyt alkuvuoden osalta (34,7%). Terveyspalveluiden tavoitteet ovat toteutuneet katsauskauden ai kana suunnitellusti. Vuodeosastot ovat toimineet tehokkaasti. Aiempina vuosina tehdyt sai raan si jo jen paikkavähennykset ja toiminnan muutokset ovat selkiyt tä neet osastojen roolia niin Lappajärven akuuttiosastolla kuin Ylihär män kuntoutusosastollakin. Osastojen käytännöt ja hoi to lin jaukset on yhtenäistetty, mikä helpottaa valmistautumista tulevaan soteen. Paikkamäärä on ollut riittävä eikä erikoissairaanhoidon sak komak su ja ole alkuvuoden aikana tullut. Hoitotakuu on toteutunut koko kuntayhtymässä hyvin lääkärivajeesta huo li mat ta. Ei-kiireellisen vastaanotolle päästiin parissa viikossa ja kii re vas taan otol le samana päivänä. Kiirevastaanotto keskittyi Kauha val le ja muilla terveysasemilla toteutettiin ei-kiireellistä lää kä rinvas taan ot toa. Avoimeksi julistettiin kaksi eläköitymisten vuoksi vapau tu nut ta terveyskeskuslääkärin virkaa, joista toinen saatiin täy tettyä. Katsauskauden oman toiminnan tuotot olivat 3,3 milj. euroa ja omat toi min ta ku lut 20,3 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma oli 30,7 prosenttia ja kulujen 33,0 prosenttia. Edellisvuoden vas taa vasta kaudesta toimintatuotot ovat laskeneet 0,3 milj. euroa (7,0 %). Eri kois sai raan hoi don ja erityispalveluiden menot ovat alkuvuonna ylit tä neet talousarviossa ennakoidun 7,4 prosentilla. Tämä trendi jatkues saan vaarantaa talousarviossa pysymisen ja tarkoittaa huh tikuun lopussa noin 0,7 milj. euron lisälaskua kuntayhtymän jä senkun nil le. Nämä kustannukset ovat suurin syy siihen, että kun ta yh tymän tu los ensimmäiseltä neljältä kuukaudelta on 0,8 milj. tap piol linen. Kun ta yh ty män oman toiminnan osuus negatiivisesta tuloksesta on 0,1 milj. euroa toimintatuottojen ennakoitua vähäisemmän ker tymän ta kia. Tammi-huhtikuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen en-

12 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus nus teen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2017 omien toi min ta ku lujen ennakoidaan toteutuvan hyväksytyn talousarvion raamissa. Erikois sai raan hoi don kustannuskehitykseen liittyy suuria epä var muuste ki jöi tä eikä jo toteutunutta kustannusylitystä pystytä kom pen soimaan kuntayhtymän omalla toiminnalla. Liitteenä 2 osavuosikatsaus Lisätietoja asiassa antaa talousjohtaja Ilpo Koivisto puh , Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus käy kes kuste lun osavuosikatsauksesta, päättää sen mahdollisesti aiheuttamista toi men pi teis tä ja antaa sen tiedoksi jäsenkunnille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Taloustoimiston henkilöstön siirto käytännöllisimpiin tiloihin Yhtymähallitus 81 Taloustoimiston henkilökunta on ollut vuoden 2014 lopusta si joi tet tuna Nordean yläkertaan entisiin Nordean sauna-, takkahuone- ja edus tus ti loi hin. Tiloja ei ole alun perin rakennettu eikä tarkoitettu toimis to ti loik si, josta on aiheutunut monenlaisia ongelmia: vetoa, ha juhait to ja, kuumuutta kesällä ja kylmyyttä talvella. Samassa avoi messa tilassa työskentelee 6-7 henkilöä, josta aiheutuu haas tei ta varsin kin palkanlaskennassa asioivien henkilöiden tietosuojan kan nal ta. Vuok ra so pi mus oli aikoinaan laadittu siten, että en sim mäi nen mahdol li nen vuokrasopimuksen irtisanomisajan alkaminen oli Nordean yläkerran tilojen neliömäärä on 189, josta ei hyö dyn net tä vät tilat (sauna, kylpyhuone ja takkahuone) vievät noin 40 m 2. Tiloista on maksettu vuokraa 7,5 /m 2, jonka lisäksi Kun ta yhty mä on maksanut sähköstä noin 830 /vuosi. Kristinamedin lopetettua toimintansa virastotalon siivessä sijaitseva 218,5 m 2 toimistotila on vapautunut. Taloustoimiston hen ki lö kun ta pys tyt täi siin sijoittamaan näihin tiloihin hyvin. Tilojen omistajalta saadun tiedon mu kaan kuukausivuokra on /kk sisältäen sähkön läm mön ja ve den. Tila on jaettuna kuudeksi toimistohuoneeksi mikä mah dol lis taa työpareina työskentelyn. Taloustoimiston siirto lisää kuntayhtymän vuosikustannuksia per vuosi. Lisäksi kertakustannuksia saattaa tulla siitä, että siir tymä vai hees sa voi daan joutua maksamaan vuokraa sekä Nordean tilois ta että uusista tiloista. Hyötyinä voidaan pitää sitä, että toi minal linen yhteys muuhun hallintohenkilökuntaan paranee, tilat ovat käytän nöl li sem mät, terveellisemmät ja työrauha on parempi. Yk si tyiskoh tai sia neuvotteluja vuokranantajan kanssa ei ole vielä käyn nis tetty. Lisätietoja asiassa antaa talousjohtaja Ilpo Koivisto puh , Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Kuntayhtymän johtaja esittää yhtymähallitukselle, että yhtymähallitus valtuuttaisi kun ta yh ty män joh ta jan neuvottelemaan ja allekirjoittamamaan vuok ra so pi muk sen vi ras to ta lon siiven 218,5 m 2 tiloista siten, että vuosittainen li sä kustan nus on enintään /vuosi. Siirtymävaiheeseen liit ty vät pääl lek käi set vuokrat pyritään minimoimaan siten, että muuton ta voite ai ka tau lu on Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Työsuojelun toimintaohjeita Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa Yhtymähallitus 82 Aluehallintovirasto on suorittanut tarkastuksia Kuntayhtymä Kak sineu voi sen eri yksiköissä kevään 2017 aikana. Kirjallisessa pa lauttees sa eli tarkastuskertomuksessa on annettu ohje toimintaohjeiden te ke mi ses tä liittyen yksintyöskentelyyn, väkivallan uhkaan ja te rävien instrumenttien käyttöön. Yksintyöskentelystä ja väkivallan uhasta on ollut ohjeistusta, mutta nii tä on nyt tarkennettu. Pienempi työryhmä valmisteli ohjeistukset. Ne on kä si tel ty YT-toimikunnassa ja työsuojelutoimikunnassa. Yksintyöskentelyn toimintaohjeissa määritellään, mitä on yk sin työsken te ly, keinot vaarojen ja haittojen tunnistamiseksi sekä niiden vähen tä mi sek si tai poistamiseksi. Toimintaohje käydään yksiköissä läpi ja sen pohjalta määritellään yksikön oma malli. Väkivallan uhan toimintamallin tarkoituksena on määrittää Kun ta yhty mä Kaksineuvoisen yleiset toimintalinjat, joilla ennaltaehkäistään työ paik ka vä ki val taa ja lisätään työturvallisuutta. Yksiköissä tulee poh tia turvalliset työtavat ja -järjestelyt ja ne on kirjattava sekä lii tettä vä yksikön perehdytysmateriaaleihin. Väkivalta- tai uhkatilanteen jäl keen on muistettava tehdä HaiPro -työturvallisuusilmoitus. Terävien instrumenttien turvallisesta käytöstä on mainittu di rek tii vissä 2010/30/EU. Sen pohjalta on Vna 317/2013 terävien inst ru menttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemiseen terveydenhuoltoalalla. Li säk si Aluehallintovirastolla oli Terävähanke , jonka yhtey des sä asiaa valvottiin. Ohjeistusta ei Kuntayhtymä Kak si neu voises sa ole aiemmin ollut. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työn te ki jöi den turvallisuudesta kieltämällä tarpeettomien terävien väli nei den käytön, ottamalla käyttöön riskiä vähentäviä apuvälineitä, ku ten turvaneuloja sekä järjestämällä niihin käyttökoulutusta. Toimin ta oh je toimii yksiköissä apuna, kun siellä määritellään ohjeet tarkem mal la tasolla. Tässä yhteydessä päivitettiin myös toimintaohje ve ri tar tun ta vaa ra tilan tees sa, jossa on kirjattuna toiminta tapaturman sattuessa ja riskin ar vi oon perustuen määritelty jatkotoimet erilaisissa tilanteissa. Liitteenä 3 ohje Terävien instrumenttien turvallinen käyttö, liitteenä 4 Toimintaohje yksintyöskentelystä ja liitteenä 5 Väkivallan uhka. Lisätietoja asiassa antaa työhyvinvointisuunnittelija, työ suo je lu päällik kö Anne Annala puh , etu ni

15 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväk syä toimintaohjeet liitteiden mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Johtavan ylilääkärin viran vakinainen täyttäminen Yhtymähallitus 83 Yhtymähallitus on tekemällään päätöksellä määrännyt yleis lää ke tie teen erikoislääkäri Heidi Ojalan suostumuksensa mukaan toimimaan johtavan ylilääkärin sijaisena lukien. Sen jäl keen kun yhtymähallitus on tekemällään päätöksellä myön tä nyt tuolloin johtavan ylilääkärin virassa olleelle Arja Lassilalle eron virastaan lukien, julistanut johtavan ylilääkärin viran haet ta vak si tavoitteenaan viran mahdollisimman nopea täyttäminen. Vir kaan ei kuitenkaan ollut yhtään hakijaa. Heidi Ojala on hoitanut virkaa ansiokkaasti jo lukien. Kun vir kaan ei sen ollessa haettavana saatu yhtään hakemusta, voi yh tymä hal li tus täyttää viran nyt sitä uudelleen auki julistamatta. Heidi Oja la on il moit ta nut ottavansa vastaan johtavan ylilääkärin virkaan. Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen puh , Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää va lita yleislääketieteen erikoislääkäri Heidi Ojalan kuntayhtymän joh tavan ylilääkärin virkaan alkaen. Koeaikaa ei sovelleta eikä lää kä rin to dis tus ta terveydentilasta vaadita. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Heidi Ojala poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

17 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Vammaisten pysäköintilupaa varten tarvittavasta lääkärinlausunnosta perittävä maksu Yhtymähallitus 84 Kuntayhtymässä peritään tällä hetkellä vammaisten pysäköintilupaa var ten tarvittavasta lääkärinlausunnosta 51,40, kun esim. C-lausun non maksu on 14. Lääkärin työn kannalta lausunnot ovat kuiten kin vertailukelpoiset keskenään. Tästä syystä vammaisten py säköin ti lu paa varten tarvittavan lääkärinlausunnon maksua olisi kohtuul lis ta alentaa C-lausunnon tasolle. Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen puh , Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää, että vam mais ten pysäköintilupaa varten tarvittava lääkärinlausunto rinnas te taan C-lausuntoon, jonka maksu on 14. Muutos astuu voimaan alkaen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Maakunnan väliaikaisen toimielimen toimintaa koskeva sopimus Yhtymähallitus 85 Etelä-Pohjanmaan liitto on valmistellut sopimuspöytäkirjan koskien toi min taa väliaikaisessa toimielimessä (Vate). Sopimuspöytäkirjan taus ta na on maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mises tä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voi maan pa noa kos ke van 6 :n mukaisesta toimenpiteestä, jolla maa kun ta vel voi te taan perustamaan väliaikainen toimielin. Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin vastaa maakunnan toimin nan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kun nes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntavaltuuston aset tama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Maakuntahallitus on kokouksessaan asettanut vä li ai kaisen toimielimen kuntien ja muiden mukana olevien tahojen kanssa so vi tun mukaisesti. Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven toi minta-alu eel ta väliaikaiseen toimielimeen on valittu kuntayhtymän joh taja ja hänen varalleen kaupunginjohtaja Markku Lumio. Toimielimen jäsenet käyttävät toimielimessä itsenäisesti toi mi valtaan sa, eivätkä he ole tässä tehtävässä työnantajansa edunvalvojia, vaan vastaavat maakunnan perustamisen täytäntöönpanon val miste lus ta ja maakunnan yleisestä edusta. Valitut henkilöt pysyvät virka suh tees sa taustaorganisaatioihinsa. Maakunnan liitto järjestää toimielimelle kokous- ja työtilat sekä huoleh tii valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta var mis tami ses ta. Sopimuspöytäkirja vastaa kuntien ja kaikkien muutoksessa mu ka na ole vien tahojen vahvistamaa neuvottelutulosta. Ennen myönteisen vas tauk sen antamista kuntayhtymän johtaja on keskustellut asiasta yh ty mä hal li tuk sen puheenjohtajan kanssa. Sopimuksen osapuolet al le kir joit ta vat sopimusasiakirjan virkamiestyöryhmän kokouksessa Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen puh , Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merki tä asian tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Kauhavan kaupungin konserniohje Yhtymähallitus 86 Kuntayhtymän johtaja on kaupunginjohtajan pyynnöstä keskustellut Kau ha van kaupungin konserniohjeesta ja sen mahdollisesta vai kutuk ses ta kuntayhtymän hallintoon. Konserniohjeen mukaan kau pungin joh ta jal la on oikeus osallistua tytäryhteisöjen hallitusten tai vastaa vien toimielinten ko kouk siin. Tällöin kaupunginjohtajalla oli si kokouk ses sa läsnäolo- ja puheoikeus. Edelleen kon ser ni oh jees sa kaupun gin joh ta jal le on annettu oikeus tarvittaessa sisäisen tar kas tuk sen jär jes tä mi seen kaupungin tytäryhteisössä. Kuntalain mu kai ses ti Kun ta yh ty mä Kaksineuvoinen sisältyy Kauhavan kau pun ki kon serniin. Kuntayhtymän johtajalla ei ole mitään sitä vastaan, että kau pun ginjoh ta ja halutessaan voi osallistua yhtymähallituksen kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Kuntayhtymän johtajalla ja kau pun gin johta jal la ei ole myöskään mitään sitä vastaan, että sama oikeus an nettai siin Evijärven ja Lappajärven kunnanjohtajille. Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen puh , Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää, että kun ta yh ty mä on osaltaan valmis noudattamaan kaupungin kon ser nioh jet ta. Samalla yhtymähallitus päättää antaa saman puhe- ja läsnä olo-oi keuden myös Evijärven ja Lappajärven kunnanjohtajille. Täs sä pykälässä tehty päätös otetaan huomioon seuraavana kä sitte lys sä olevassa hallintosäännössä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Hallintosäännön päivittäminen Yhtymähallitus 87 Tarkastuslautakunta on ohjeistanut päivittämään Kuntayhtymä Kaksi neu voi sen hallintosäännön Kuntalain (410/2015) muutosten mukai sik si. Muutos koskee vain vähäisessä määrin Kuntayhtymä Kak sineu vois ta, koska kuntayhtymässä on vain yksi toimielin eli yh ty mähal li tus. Näin ollen yhtymävaltuustoa tai yhtymäkokousta koskevat sään nök set eivät tule sovellettavaksi. Uudessa kuntalaissa on päätök sen te koa ja hallintomenettelyä selkeytetty siten, että ainoa joh tosään tö on hallintosääntö. Kuntayhtymässä tilanne on ollut tämä jo toi min nan alusta alkaen. Nyt lakiin on kirjoitettu velvoittavana säädök se nä kunnan/kuntayhtymän toimielimen esittelijän ja toimielimen jä sen ten pakollinen sidonnaisuusilmoitus. Vaikka hallintosääntöön ei ole kaan tarkoitus kerätä suoraan laista ilmeneviä asioita, on tämä kir jat tu nyt käsittelyssä olevaan hallintosääntöön. Hallintosääntö on päivitetty lähinnä siksi, että nyt voimassa oleva hal lin to sään tö on hyväksytty Tämän jälkeen kun ta yh tymän or ga ni saa tios sa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Nämä muu tok set on nyt otet tu huomioon hallintosäännössä ja vastuu- ja toi mi val ta ky sy myk set sen mukaisesti. Edelleen hallintosäännössä on nyt purettu kun ta yh ty män johtajan kaksoisrooli. Voimassa olevan hal lin to sään nön mu kaan kuntayhtymän johtaja on ollut johtajan aseman sa lisäksi hal lin to- ja tukipalveluiden tulosalueen tu los alue joh taja. Nyt hal lin to sään nös sä hallinto- ja tukipalveluiden tulosalueen johta jak si on mää ri tel ty talousjohtaja. Liitteenä 6 hallintosääntö. Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen puh , Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväk syä päivitetyn hallintosäännön. Samalla yhtymähallitus päättää, et tä hallintosääntö tulee voimaan heti eli alkaen. Kokouksessa kuntayhtymän johtaja täydensi esitystään seuraavasti: - yhtymähallitus päättää siirtää :ssä 13 sosiaalipalvelujen hen ki löstön tehtävämäärittelyn pykälän loppuun kohtaan "Muun henkilöstön teh tä vät" - edelleen yhtymähallitus päättää, että jäsenkuntien kunnanjohtajien pu he- ja läsnäolo-oikeus yhtymähallituksen kokouksissa lisätään hal lin to sään nön 52 :ään. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti kuntayhtymän joh tajan päätösesityksen täydennyksineen.

21 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Avopalvelujen uudelleenmuotoilua Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa Yhtymähallitus Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen, on tarpeen suunnitella Kunta yh ty mä Kaksineuvoisen alueen avopalveluiden uu del leen muo toilua jo sote-valmisteluvaiheessa.tavoitteena on, että rakenteelliset muu tok set saadaan tehtyä ennakollisesti. Näin voimme varmistaa alu eel le elinvoimaiset palvelut myös tulevaisuudessa. Alustavien suunnitelmien mukaan nykyiselle kuntayhtymän alueelle on kaavailtu yhtä sote-keskusta. Jotta palvelut toimii, on tarpeen suun ni tel la alueen toimintaa sekä hyvinvointiasemille että hy vin vointi kes kuk seen. Suunnitelmissa on, että tulevaisuudessa hy vin voin tiase mat (5 kpl) sijaitsevat lähellä asiakasta kuntakeskuksissa ja hyvin voin ti kes kus (1 kpl) sijaitsee Kauhavalla. Hyvinvointikeskuksesta on saatavilla laajat ja kattavat peruspalvelut kaikkien asukkaiden käyt töön. Hyvinvointiasemat ovat hoitajavetoisia, joissa tar jo taan ajan va rauk seen perustuvaa toimintaa. Toiminnassa ko ros tuu ma talan kynnyksen hoidon tarpeen arviointi ja neuvonta. Hy vin voin ti asemal le on nimetty lääkäri, jota voidaan konsultoida tar vit taes sa. Lääkä rin vas taan ot toa voi olla myös tietyille asiakasryhmille ja digitaalisia pal ve lu ja tullaan hyödyntämään aikaisempaa enem män. Kotihoito ja ko ti kun tou tus pal ve lut toteutetaan lähellä asiakasta, ko to na. Palvelujen uudelleen muotoilusta saatavilla hyödyillä varmistamme kat ta vat ja toimivat lähipalvelut alueella myös tulevaisuudessa. Lisäk si palvelujen uudelleenmuotoilun avulla mahdollistetaan hy vinvoin ti kes kuk sen aukioloaikojen laajentaminen, henkilöstön op ti maali nen koh den ta mi nen ja tasalaatuisten palvelujen saatavuus alueella. Kos ka toimintaa ja laatua halutaan kehittää, niin asia kas pa laut tei den ja -raa tien näkemykset huomioidaan aikaisempaa sys te maat ti semmin. Ta voit tee na Kuntayhtymä Kaksineuvoisella on, että se itse kehit tää pal ve lut vastaamaan tulevaisuuden vaateita, ollen kil pai lu kykyi nen pal ve lun tuot ta ja/-alue myös tulevaisuudessa. Palvelujen uudel leen muo toi lu aloitetaan syksyn 2017 aikana. Lisätietoja asiassa antaa hoidon ja hoivan palvelujohtaja Terhi Haapa la puh , vs. johtava ylilääkäri Heidi Ojala puh tai kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen puh , Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus käy lä he tekes kus te lun toimintojen uudelleenmuotoilusta ja merkitsee avo palve lui den palveluntarjonta suunnitelmat tiedoksi. Päätös: Yhtymähallitus merkitsi suunnitelmat avopalvelujen uu delleen muo toi lus ta tiedoksi. Johtoryhmä jatkaa asian valmistelua. Uudel leen muo toi lun periaatteet tuodaan hyväksyttäväksi yh ty mä hal li-

22 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus 88 tuk sen seuraavaan kokoukseen Avopalveluiden uudelleenmuotoilun lähtökohtana on ollut paitsi ongel mat lääkäreiden rekrytoinnissa myös vastaaminen tu le van laajan so te-kes kuk sen vaatimiin haasteisiin Kuntayhtymä Kak si neu voi sen alu eel la. Tosiasia on, ettei uusia lääkäreitä saada rek ry toi tua ny kyisil le pienille terveysasemille. Edes yksityiset lää kä ri yri tyk set eivät ole kyen neet toimittamaan lääkäreitä solmituista pui te so pi muk sis ta huoli mat ta. Kun kuntayhtymän päiväpäivystys keskitettiin Kau ha van terveys ase mal le ja uusia lääkäreitä ryhdyttiin rek ry toi maan ni menomaan Kauhavalle, tulos on huomattavasti parempi. Kun ta yh ty mään on saatu uusi virkalääkäri ja sijaisia siinä määrin, et tä kuluvan kesän ja tulevan syksyn ja talven toiminnat on turvattu. Lap pa jär vi on tästä tie ten kin poikkeus, koska siellä on kaksi omaa vir ka lää kä riä. Maakuntauudistuksen lähtökohtana on, että kullakin kahdeksalla toimi alu eel la toimii yksi sote-keskus. Nyt uudelleenmuotoiltu pal ve lumal li ei tarkoita sitä, että nykyisiltä pie nil tä terveysasemilta vietäisiin pal ve lut, vaan päinvastoin. Palvelut säilyvät ja jopa paranevat kuiten kin si ten, että lääkärityövoima työskentelee pää asias sa so te-keskuk ses sa. Nykyisillä terveysasemilla, jotka nyt on uudelleenimetty hy vin voin tiase mik si, työskentelisi päivystävä sai raan hoi ta ja/ter vey den hoi ta ja ja asiak kail le taataan suunnitelmallinen ajan va rauk seen perustuva toimin ta. Toiminnassa korostetaan ma ta lan kynnyksen hoidon tarpeen ar vioin tia, ohjausta ja neuvontaa. Jo kai sel le hyvinvointiasemalle nime tään myös vastuulääkäri, jota voi daan konsultoida tarvittaessa. Läh tö koh ta na on, että esim. Ma re van-hoi ta jat ja diabeteshoitajat toimi vat jokaisella hy vin voin ti ase mal la. Muiden palvelujen kuten haavan hoi don, jalkahoidon ja psy kiat ri sen sairaanhoidon palvelut jal kaute taan tarpeen mukaan hy vin voin ti ase mil le säännöllisesti. Myös lääkärit jalkautuisivat hy vin voin ti ase mil le mm. äitiysneuvolan, las ten neu vo lan ja kouluterveydenhuollon tar pei ta silmällä pitäen. Hy vin voin ti ase mal ta olisi saatavissa myös fy sio te ra pian palveluita ja siel lä toimisi myös hoitotarvikejakelu sekä la bo ra to rio näyt teen ot to vä hin tään yhtenä päivänä viikossa. Ko ti hoi don, ikäneuvolan ja ar kikun tou tuk sen palvelut turvataan niin ikään lä hel lä asiakasta. Kuten edellä on todettu palvelujen uudelleenmuotoilu on vält tä mätön tä paitsi nykytilanteesta johtuvista ongelmista myös tulevan muutok sen mukanaan tuomista haasteista. Toiminnan kehittäminen tulee aloittaa konkreettisesti mahdollisimman pikaisesti ensin Kau havan kaupungin alueella.

23 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lähtökohtana on, että muutoksen ai heut ta mat toimenpiteet käyn niste tään jo , josta alkaen Kauhavan ny kyi sen pää ter veysase man palvelujen tarjonta asteittain laajenee vas taa maan laajan so te-kes kuk sen vaatimuksia. Samaan aikaan Yli här män, Alahärmän ja Kortesjärven terveysasemat muuttuvat hy vin voin ti ase mik si. Evi järven ja Lappajärven terveysasemat muut tu isivat hyvinvointiasemiksi alkaen. Lappajärven osalta ote taan huomioon luon nol li sesti siellä vielä oleva vuo de osas to toi min to ja sinne suunnitellun kuntou tus yk si kön toiminta. Toiminnan suun ta vii vat on esitelty liitteessä 7. Lisätietoja asiassa antaa vs. johtava ylilääkäri Heidi Ojala puh , hoidon ja hoivan palvelujohtaja Terhi Haapala puh ja kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen puh , Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväk syä kuntayhtymän avopalveluiden uu del leen muo toi lu suun ni telman liit teen mukaisesti. Päätös: Yhtymähallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti jättää asian pöydälle. Asiasta pidetään kunnissa mah dol li sim man pian val tuus to se mi naa rit, joihin johtoryhmä osallistuu. Tar vit taes sa vanha yh ty mä hal li tus kokoontuu käsittelemään asiaa vielä elokuussa. Merkittiin, että Kari Kankaanpää poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

24 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Salassa pidettävä asia Yhtymähallitus 89

25 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Salassa pidettävä asia Yhtymähallitus 90

26 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys Yhtymähallitus 91 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle on päivitetty Härmämedin kans sa. Toimintasuunnitelma on käsitelty yt-toi mi kun nan ko kouk ses sa Liitteenä 8 työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Lisätietoja asiassa antaa työhyvinvointisuunnittelija, työ suo je lu päällik kö Anne Annala puh , etu ni Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää hyväk syä työterveyshuollon toimintasuunnitelman liit teen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

27 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Tiedoksi merkittävät asiat Yhtymähallitus 92 - Kuntayhtymän johtaja esitteli tilastot jäsenkuntien palvelutarpeista ja sote-menoista vuosilta Erikoissairaanhoidon käyttö 1-5/2017: Evijärvi -11,8 %, Lappajärvi +4,8 %, Kauhava +7,7 %. - Kuntayhtymä järjestää pikkujoulun Kuntayhtymän johtaja on antanut Kauhavan kaupungille valtakirjan pyy tää kuntayhtymän puolesta sähkötarjouksia. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

28 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 75, 76, 77, 79, 80, 82, 85, 86, 88, 90, 91, 92. HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Yhtymähallitus on kuntalain 81 :n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin, jonka päätöksistä voidaan hakea muutosta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus PL Vaasa Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää 78, 81, 83, 84, 87, 89. Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 14 päivää asianosaisella Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Liitetään pöytäkirjaan

29 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 8/ Valituskirjelmä Valituskirjassa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21:ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) Nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 12.04.2017 klo 09:00-14:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 5/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 5/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 5/2009 98 KOKOUSAIKA 21.9.2009 klo 19.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Esittelijän määrääminen ympäristöterveysjaoston kokoukseen. 4 eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan toteutumisesta/vasu-raportti

Otsikko Sivu 1 Esittelijän määrääminen ympäristöterveysjaoston kokoukseen. 4 eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan toteutumisesta/vasu-raportti KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 06.02.2012 klo 10:00-12:10 Paikka Kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Esittelijän määrääminen ympäristöterveysjaoston kokoukseen

Lisätiedot

Pöytäkirja 9/ Maakuntahallitus Hakemisto

Pöytäkirja 9/ Maakuntahallitus Hakemisto Pöytäkirja 9/2015 210 Maakuntahallitus 21.09.2015 Hakemisto Sivu 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 212 142 Pöytäkirjan tarkastajat 213 143 Sopimus 9.9.2015 214 Pöytäkirja 9/2015 211 Maakuntahallitus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot