Vesilain mukainen lupa Saaristokatu-hankkeeseen kuuluviin rakentamistoimenpiteisiin ym., Kuopio.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilain mukainen lupa Saaristokatu-hankkeeseen kuuluviin rakentamistoimenpiteisiin ym., Kuopio."

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 56/05/1 Dnro ISY-2004-Y-137 Annettu julkipanon jälkeen HAKIJA Kuopion kaupunki ASIA Vesilain mukainen lupa Saaristokatu-hankkeeseen kuuluviin rakentamistoimenpiteisiin ym., Kuopio. HAKEMUS Kuopion kaupunki on ympäristölupavirastolle toimittamallaan ja myöhemmin täydentämällään hakemuksella pyytänyt lupaa seuraaviin Saaristokatu-hankkeeseen kuuluviin rakentamistoimenpiteisiin: - siltojen ja penkereiden rakentaminen Kumpusaaren ja Kärängän välille, - penkereen ja siihen tehtävän virtausaukon rakentaminen Kaivannonlahteen, - Keilankannan kanavan ja sen ylittävän sillan rakentaminen ja - hanketta varten tarvittavien ruoppausten suorittaminen kaikissa rakentamiskohteissa. Hakemuksessa on pyydetty myös: - yleisen paikallisväylän määräämistä, - pysyvän käyttöoikeuden myöntämistä edellä mainittuja tarkoituksia varten alueisiin, jotka eivät ole kaupungin hallinnassa, ja - oikeutta ryhtyä töihin jo ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista joko koko hankkeen tai jonkin sen osan osalta.

2 2 Saaristokatu rakennetaan yhdistämään Saaristokaupungin uudet asuinalueet olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Saaristokaupunki sijoittuu viidelle Kallaveteen työntyvälle niemelle Kuopion eteläpuolella. Saaristokatu alkaa nykyisestä Tasavallankadun ja Siikaniemenkadun risteyksestä, johtaa Kumpusaaren rantaan ja ylittää Kallaveden pieniin saariin tukeutuen Käränkään. Kärängästä katu jatkuu edelleen Kaivannonlahden kautta Lehtoniemeen, jossa se seuraa vanhaa tiepohjaa perustettavaan Lehtoniemen keskukseen ja jatkuu Keilankantaan, johon rakennetaan kanava. Kallaveden vesialueelle rakentaminen on tarpeen Kumpusaaren ja Kärängän välillä, mihin rakennetaan siltoja ja tiepenger. Lisäksi Kaivannonlahdessa katu rakennetaan osittain vesialueelle pengertämällä ja penkereeseen sijoitetaan rumpu. Keilankantaan avataan kanava ja sen yli rakennetaan silta. Voimakkaimmat hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat vesistöön. Rakentamisaikaiset vaikutukset ulottuvat päällysveden virtausten mukana Kumpusaaren ja Lehtoniemen välisten lahtien etuosaan. Keilankannan kanavan ja Kärängän kannaksen avaamisella Kaivannonlahdessa on myönteisiä vaikutuksia veden laatuun. Haitallisia vesistövaikutuksia pyritään lieventämään rakentamisen ajoittamisella sekä pyrkimällä estämään samentumisen leviäminen Keilanlahtia ruopattaessa. Lisäksi Siikaniemen ja Kumpusaaren välille rakennetaan suojapato, jolla estetään pohjasedimentissä mahdollisesti olevien haitallisten aineiden leviämistä vesistöön. Kalataloudellisia haittoja vähennetään istutuksin. Keilankannassa rantojen eroosiohaittoja estetään vahvistamalla rantoja. Vesistön ja kalaston tilaa tarkkaillaan rakentamisen aikana ja sen jälkeen. Saaristokadun rakentamisen jälkeen melu lisääntyy erityisesti saaristojakson ympäristössä ja voi osin levitä asutuille rannoille. Meluntorjunnalla pyritään melualue rajaamaan asuttujen ranta-alueiden ulkopuolelle. Vesiliikenteen melu lisääntyy Keilankannassa, kun siihen avataan kanava ja vahvistetaan väylä. Tärkein maisemaan kohdistuvista vaikutuksista on kadun aiheuttama muutos saaristonäkymissä. Maisemahaittojen lieventämiseksi kadun korkeus veden pinnasta on suunniteltu mahdollisimman matalaksi. Työnaikainen vesiliikenne järjestetään siten, että Kärängän sillan rakennustyöt aloitetaan vasta, kun vesiliikenne Keilankannan kanavassa on mahdollista. Pölhön ja Kalliosaaren siltoihin varataan työnaikainen kulkuaukko pienveneiden liikenteelle.

3 3 Alueen kaavoitustilanne vaihtelee. Siikaniemessä ja Kumpusaaressa Saaristokatu on nykyisen asemakaavan mukaisella katualueella suunnitelman paaluvälillä Paaluvälillä on voimassa olevassa asemakaavassa vaihtoehtoja Saaristokadun linjaukselle, niistä läntisin seuraa pitkälti hakemuksen mukaista linjausta. Kumpusaaressa on käynnissä asemakaavatyö, jonka yhteydessä katualue kaavoitetaan tarkemmin ja muut varaukset poistetaan. Kumpusaaressa suunnitelman paaluvälillä on voimassa asemakaava, jossa Saaristokatu on asemakaavan mukaisella alueella. Saaristokatujaksolla paaluvälillä on myös käynnissä asemakaavatyö. Keilankannan alueella on voimassa oleva asemakaava, jossa Saaristokatu on otettu huomioon. Kaavatyön edetessä Keilanlahtien vesi- ja ranta-alueet kaavoitetaan. Kärängässä on myös käynnissä asemakaavatyö. Saaristokadun Haapaniemen puoleisessa osassa on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Keskeisen kaupunkialueen yleiskaava ja kaupunginvaltuuston hyväksymä Haapaniemen osayleiskaava. Saaristokatu on esitetty molemmissa kaavoissa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lehtoniemen osayleiskaavan ja se on tullut oikeusvaikutteiseksi hyväksyttyyn yleiskaavaan liittyy "Kaupunkirakenne 2020" niminen, kaupunginvaltuuston samaan aikaan yleiskaavan kanssa hyväksymä suunnitelma, jossa on osoitettu Saaristokatu ja siihen tukeutuva Lehtoniemen asuntoalue. Hanke on käsitelty ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Siitä on laadittu päivätty ympäristövaikutusten arviointiselostus. Arviointiselostuksessa on johtopäätöksenä esitetty, että hankkeella on merkittävät myönteiset välittömät ja välilliset vaikutukset kaupunkirakenteeseen, ihmisten tuleviin elinolosuhteisiin, energian käyttöön ja päästöihin. Hankkeen haitalliset vaikutukset eivät ole niin merkittäviä, että ne estäisivät hankkeen toteuttamisen. Jatkosuunnittelun yhteydessä on tarkennettava vesistövaikutuksia lisäselvityksillä pohjasedimentteihin kohdistuvien vaikutusten täsmentämiseksi. Pohjois-Savon ympäristökeskus on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettuna yhteysviranomaisena antanut lausunnon arviointiselostuksesta. Ympäristökeskus on katsonut, että lähtötiedot ovat monelta osin kattavia, mutta vaikutusten arviointia ei ole kaikilta osin tehty riittävän yksityiskohtaisesti eikä selkeästi. Keskeisin puute on vesistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Myös meluvaikutusten selvit-

4 tämisessä on puutteita. Kaupungilla käynnissä olevat erillisselvitykset, jotka tosin olisi tullut esittää jo arviointiselostuksessa, tulevat kuitenkin täydentämään puutteita. 4 Siltojen ja penkereiden rakentaminen Kumpusaaren ja Kärängän välille Kumpusaaren ja Kärängän välille vesistöön rakennettavaa Saaristokadun osuutta varten rakennetaan penkereitä ja kolme siltaa, joiden alikulkukorkeudet ovat 2 6 m. Kadun yhteyteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Siltojen mataluuden vuoksi laivaliikenne estyy, mutta tulee mahdolliseksi Keilankantaan rakennettavan kanavan kautta, jossa sillan alikulkukorkeus on noin 16 m. Vesialueelle rakennettavat kolme siltaa ovat seuraavat: Pölhön silta S2 suunnitelman paaluvälillä , Kalliosaaren silta S3 paaluvälillä ja Kärängän silta S4 paaluvälillä Vesistöpenkereet rakennetaan paaluväleille , ja Kaikkien siltojen hyötyleveys on 12,75 m. Ajoradan leveys on 7,75 m ja kevyen liikenteen väylän leveys 5,0 m. Pölhön silta S2 yhdistää mannerta olevan Kumpusaaren Pölhön saareen. Silta on kuusiaukkoinen viisteellinen, jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta. Sillan jännemitat ovat 40,0 + 4 x 50,0 + 40,0 m. Sillan vapaiden aukkojen leveys on 34,0 + 4 x 42,5 + 34,0 m purjehduskauden vedenkorkeuden tasossa HW nav = N ,42 m. Vesiliikenteen kulkuaukon kannen alareuna on 21 m:n leveydeltä vähintään tasossa N ,42 m. Kalliosaaren silta S3 yhdistää Pölhön saaren itäpuolella olevat kaksi pikkusaarta ja mahdollistavat pienveneliikenteen pengerosuuden läpi. Silta on kolmiaukkoinen viisteellinen, jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta. Sillan jännemitat ovat 16,0 + 20,0 + 16,0 m. Sillan vapaiden aukkojen leveys on 11,5 + 18,5 + 11,5 m purjehduskauden vedenkorkeuden tasossa HW nav = N ,42 m. Vesiliikenteen kulkuaukon kannen alareuna on 10 m:n leveydeltä vähintään tasossa N ,42 m. Kärängän silta S4 yhdistää vesistöpengerosuuden ja samalla myös Korkeasaaren Käränkään. Silta on kolmiaukkoinen viisteellinen, jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta. Sil-

5 5 lan jännemitat ovat 50,0 + 60,0 + 50,0 m. Sillan vapaiden aukkojen leveys on 41,5 + 52,0 + 27,0 m purjehduskauden vedenkorkeuden tasossa HW nav = N ,42 m. Vesiliikenteen kulkuaukon kannen alareuna on 21 m:n leveydeltä vähintään tasossa N ,42 m. Kärängän siltaan tehdään jo Saaristokatua rakennettaessa meluntorjuntaa varten 80 cm korkuiset kaiteet. Penkereiden rakentamisen yhteydessä täytetään vesialuetta Kumpusaaren rannan edustalla ja saarten kohdalla. Pölhönsaaren kohdalla täyttöalueelle rakennetaan pysäköintialue ja pelastuslaitosta varten veneluiska. Korkeasaaren kohdalla täyttöalueen rakentamisella varaudutaan levähdysalueen ja venevalkaman rakentamiseen. Penkereet rakennetaan syrjäyttämällä niiden kohdalla järven pohjassa olevat löysät maakerrokset louheella. Ennen Siikaniemen ja Kumpusaaren välisen lahden täyttöä lahti suljetaan suojapadolla pohjasedimenttien leviämisen estämiseksi. Karkean louherakenteen päälle rakennetaan tarvittavat kiilauskerrokset pienlouheesta ja murskeesta ennen kantavan kerroksen rakentamista. Syrjäytyviä massoja tulee todennäköisesti esiin eniten Pölhön ja Korkeasaaren välisten pienten saarten väliin, missä on hyvin matalaa. Nousevat massat poistetaan luonnolliseen pohjaan saakka, kauempana kuitenkin korkeintaan näkösyvyyteen eli 2 m:n syvyyteen saakka keskivedenkorkeuden tasosta mitattuna. Pölhön koillisosaan jäävä pieni lahtimainen alue ruopataan luonnolliseen syvyyteen. Muilla alueilla syrjäytyminen tapahtuu selvästi syvemmille vesialueille. Mikäli syrjäytyviä massoja tulee näkösyvyyden yläpuolelle, ne siirretään penkereen viereen vesialueelle tarpeeksi syvälle. Mikäli Kumpusaaren ja Siikalahden edustalla nousee syrjäytyviä massoja, mikä on epätodennäköistä, ne siirretään Kumpusaareen muodostuvien suojapatojen sisään. Suojapadolla tarkoitetaan täyttöalueen ja nykyisen rantaviivan välistä aluetta. Massoja voidaan sijoittaa myös Kumpusaaren länsipuolisen alueen pohjukan täyttöalueisiin. Meluntorjuntaa varten rakennetaan Saaristokadun rakentamisen yhteydessä 60 cm:n korkuinen meluaidan jalusta Pölhön ja Kärängän välille. Varsinainen 120 cm:n korkuinen meluaita rakennetaan samassa yhteydessä saarten kohdille. Saaristokadun rajaamalla lahtialueella Kumpusaaren luona on ollut teollista toimintaa, joka on muuttanut alueen pohjasedimenttien tilaa. Tielinjan välittömästä läheisyydestä

6 6 otetuista sedimenttinäytteistä on havaittu ohjearvot ylittäviä, mutta ei kunnostustoimenpiteitä edellyttäviä dioksiini- ja furaanipitoisuuksia sekä arseeni-, kadmium-, sinkki-, lyijyja vanadiinipitoisuuksia. Kuormituksen vähenemisen seurauksena lahtialueen veden laatu on vähitellen parantunut. Kumpusaaren satama- ja voimalaitosaluetta varten on Itä-Suomen vesioikeus antamallaan päätöksellä nro 101/91/2 myöntänyt luvan vesialueen täyttämiseen. Työn tekemiselle varattua aikaa on ympäristölupaviraston antamalla päätöksellä nro 11/02/3 jatkettu niin, että työt on aloitettava viimeistään Päätöksessä tarkoitettu alue käsittää Saaristokadun osan, jossa silta S2 liittyy siltapenkereellä Kumpusaareen. Hakija tulee Saaristokadun rakentamisen yhteydessä tekemään täyttötyöstä Saaristokadun rakentamiselle välttämättömän osan. Kysymys on täyttösuunnitelman vaiheen I mukaisesta täytöstä. Uuden voimalaitoksen vuoksi tarpeellista muuta osaa ei ole tarkoitus toteuttaa tässä yhteydessä. Penkereen ja siihen tehtävän virtausaukon rakentaminen Kaivannonlahteen Kaivannonlahteen rakennetaan katua varten vesistöpenger suunnitelman paaluvälille ja siihen virtausaukko paaluvälille Virtausaukko parantaa veden virtausta Kaivannonlahdessa ja mahdollistaa kulkemisen soutuveneellä ja kanootilla matalan veden aikana. Katu pengerretään vesialueelle nykyisen yksityisen tien pohjoispuolelle ja nykyiseen penkereeseen tukeutuen. Penkereen rakentamista varten suoritetaan massanvaihto kaivamalla. Ruoppausmassat läjitetään Rautaniemeen perustettavalle maankaatopaikalle. Penger rakennetaan louheesta. Virtausaukkoa varten rakennetaan putki, jonka pituus on noin 30 m ja halkaisija 3 m. Virtausaukkoa varten vesialuetta ruopataan noin 50 m:n matkalta putken sijoittamista varten. Ruoppausmassat läjitetään maankaatopaikalle Rautaniemeen. Kaivannonlahteen rakennetaan 120 cm:n korkuinen melukaide kannaksen pohjoispuolelle. Eteläpuolelle rakennetaan 200 cm:n korkuinen autotallin ja meluaidan yhdistelmä.

7 7 Keilankannan kanavan ja sen ylittävän sillan rakentaminen Saaristokatu risteää nykyisen Rauhalahden ja Jynkänlahden satamiin johtavan laivaväylän kanssa rakennettavan Kärängän sillan kohdalla. Sillan alikulkukorkeus 6 m ei riitä nykyisille matkustaja-aluksille, minkä vuoksi rakennetaan Keilankanava ja sen kautta uusi laivaväylä. Kanavan yli rakennetaan silta, jonka kannen alareuna on 21 m:n leveydeltä tasosta HW nav mitattuna vähintään 16,0 m. Rakennettavan kanavan kohdalla on kannas, joka oli 1970-luvulle saakka matalaa vesialuetta, jonka kautta pienveneillä kulku oli mahdollista eteläisen Kallaveden ja Rauhalahti-Jynkkä vesialueen välillä. Vesialueen yli johti puusilta. Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon rakentamisen yhteydessä vesialueelle pengerrettiin tie ja samalla vanha silta purettiin. Entisen vesialueen kohdalla on edelleen kosteikkoa tiepengertä lukuun ottamatta. Molemmin puolin kannasta on Keilanlahdiksi kutsutut vesialueet. Kanava rakennetaan kivi- ja kallioluiskaisena maakanavana. Kanavan pituus on 170 m. Kanavan Lehtoniemen puoleiseen reunaan rakennetaan laivalaituri ja pienvenelaituri. Laiturit rakennetaan kanavan ylittävän sillan tuntumaan. Kanava rakennetaan kuivatyönä. Kanavan päätyihin tehdään työn ajaksi suojapenkereet. Kanavan rakentamisen yhteydessä ruopattavat massat läjitetään Rautaniemen maankaatopaikalle siltä osin kuin niitä ei käytetä Kuopion eteläisten kaupunginosien rakentamisessa. Kanavan ylittävä Keilankannan silta S5 rakennetaan suunnitelman paaluvälille Siltapenkereet eivät ulotu vesialueelle. Silta on kolmiaukkoinen jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta. Sillan jännemitat ovat 36,0 + 50,0 + 38,8 m. Sillan hyötyleveys on 16,75 m. Vesiliikennettä varten olevan vapaan aukon leveys on 21 m purjehduskauden vedenkorkeuden tasossa HW nav = N ,42 m. Vesiliikenteen kulkuaukon kohdalla kannen alareuna on vähintään tasossa N ,42 m.

8 8 Yleisen paikallisväylän määrääminen ja Keilanlahtien ruoppaus Hakemuksessa on pyydetty, että ympäristölupavirasto määrää uuden, kanavan kautta kulkevan väylän yleiseksi paikallisväyläksi. Väylä liittyy eteläpäästään olemassa olevaan Merenkulkulaitoksen ylläpitämään Kuopio Konnus väyläosaan Puutossalmi Rönönsaari ja pohjoisosastaan kaupungin ylläpitämään Jynkänlahden veneilysatamaan johtavaan väylään. Uuden väylän hoidosta vastaa hakija. Väylän syvyys on 2,4 m. Keilanlahtia ruopataan uuden laivaväylän edellyttämässä laajuudessa 21 m:n leveydeltä haraustasoon N ,37 m. Kannaksen luoteispuolisessa lahdessa ruoppausta tehdään paaluvälillä noin m 3 ja kaakkoispuolisessa lahdessa paaluvälillä noin m 3. Luiskakaltevuutena vesialueella käytetään 1:5. Ruoppausmassat läjitetään Rautaniemen maankaatopaikalle. Ruoppaus toteutetaan kaivinkoneella jäältä. Ruoppauksen aiheuttaman samentumisen leviäminen estetään lahtien suualueille asennettavalla suojakangasseinämällä. Keilanlahtien rannoilla on runsaasti sekä pysyvää että vapaa-ajanasutusta. Osa rantaalueesta ja sen edustan vesialueesta on pihapiirien kohdalta kunnostettu. Useilla rantaasukkailla on vesialueella laitureita ja yhdellä lämpöpumppujärjestelmän keruuputkisto. Tuleva laiva- ja veneliikenne Keilanlahdissa aiheuttaa lisääntyvää aallokkoa. Rantojen eroosiohaittojen estämiseksi rantoja tuetaan kiinteistökohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Ranta-asukkaat ottavat osan talousvedestään järvestä. Ruoppaustyön aikainen samentuminen estää veden käytön pesutarkoituksiin. Hakija toimittaa alueelle vesisäiliön asukkaiden käyttöön siksi ajaksi, kun samentumista esiintyy. Pysyvän käyttöoikeuden myöntäminen Hakija omistaa valtaosan siitä alueesta, joka tarvitaan siltoja ja penkereitä varten Kumpusaaren ja Kärängän välillä. Kärängän länsipuolinen vesialue kuuluu osakaskunnalle ja Käränkä on yksityisten omistamaa aluetta. Kaivannonlahden kohdalla vesialue kuuluu

9 osakaskunnalle. Keilankannan kohdalla hakija omistaa tai hallitsee valtaosaa niistä alueista, joille kanava ja silta rakennetaan. 9 Hakija on pyytänyt, että sille myönnetään pysyvä käyttöoikeus sellaisiin hanketta varten tarvittaviin alueisiin, jotka eivät ole kaupungin hallinnassa tai joihin hakija ei tule hankkimaan oikeutta maankäyttö- ja rakennuslain perusteella. Alueet ja niistä maksettavaksi esitetyt korvaukset ovat seuraavat: - Kärängän länsipuolella sillan rakentamista varten katusuunnitelman paaluvälillä oleva yhteiseen vesialueeseen RN:o 876:3 kuuluva noin m 2 :n suuruinen alue, korvaus 1 281, - Kaivannonlahdessa penkereen ja virtausputken rakentamista varten paaluvälillä oleva yhteiseen vesialueeseen RN:o 876:4 kuuluva noin m 2 :n suuruinen alue, korvaus 1 323, - Kaivannonlahdessa penkereen ja virtausputken rakentamista varten paaluvälillä oleva tilaan RN:o 2:544 kuuluva 125 m 2 :n suuruinen maa-alue, korvaus 282, - Keilanlahtien alueella laivaväylän rakentamista varten yhteiseen vesialueeseen RN:o 876:4 kuuluva 740 m 2 :n suuruinen alue, korvaus 259 ja - Keilankannassa laivaväylän rakentamista varten tilaan RN:o 2:549 kuuluva 260 m 2 :n suuruinen maa-alue, korvaus 585. Kaikki tilat sijaitsevat Kuopion kaupungin Pappilan kylässä. Korvausesitykset käyttöoikeudesta vesialueisiin on laskettu hinnan 0,35 /m 2 mukaisesti. Tämä vastaa kaupungin osakaskuntien kanssa tekemissä kaupoissa käytettyä hintaa vesialueen ja vesijättöalueen kaupoissa. Korvausesitys käyttöoikeudesta maa-alueisiin on laskettu hinnan 2,25 /m 2 mukaisesti, missä on otettu huomioon vesilain mukainen puolitoistakertaisuus verrattuna hintaan 1,50 /m 2, mikä on alueella tehdyissä vapaaehtoisissa kaupoissa käytetty hinta. Kalataloudellisen haitan kompensointi Kalataloudellista haittaa kompensoidaan istuttamalla ensimmäisenä rakentamisen jälkeisenä vuotena kpl 3-kesäisiä järvitaimenen poikasia ja seuraavana viitenä vuotena

10 500 poikasta vuosittain. Viiden vuoden jälkeen istutusvelvollisuutta tarkistetaan, kun kalataloudellinen selvitys hankkeen vaikutuksista on valmistunut. 10 Töidenaloittamislupa Hakija on pyytänyt lupaa töiden aloittamiseen jo ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista joko koko hankkeen tai jonkin sen osan osalta. Hankkeeseen olennaisesti liittyvä Saaristokaupungin rakentaminen vaikeutuu ja viivästyy, mikäli Saaristokadun rakentamisen aloittaminen viivästyy. Rakentaminen ei aiheuta vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa pysyvää haittaa. Haitta on paikallista ja on suurimmillaan rakentamistöiden aikana. Ellei koko hankkeelle myönnetä töidenaloittamislupaa, hakemuksessa on vaihtoehtoisesti pyydetty, että se myönnettäisiin joillekin hankkeen osille, kuten Kumpusaaren rannan täyttöjä, Kaivannonlahden virtausputken rakentamista tai Keilankannan kanavan ja sillan rakentamista ja ruoppaustöitä varten. Hankkeen vaikutusten tarkkailu Ennen rakennustöitä, niiden aikana ja rakentamisen jälkeen vesistön tilaa seurataan hakemukseen liitetyn vesistövaikutusten tarkkailusuunnitelman mukaan. Työnaikaista vesistötarkkailua varten näytteet otetaan suunnitelman mukaisista näytteenottopisteistä kahden viikon välein kulloinkin rakentamisen vaikutuspiirissä olevalla alueella. Veden laatua tarkkaillaan koko hankkeen rakentamisen ajan neljällä pysyvän tarkkailun asemalla, joilla tarkkailua jatketaan myös rakentamisen päätyttyä. Hankkeen valmistumisen jälkeen näytteet otetaan kolmen vuoden ajan neljä kertaa vuodessa ja seuraavat kaksi vuotta näytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa. Hankkeen vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen selvitetään ennen rakennustöiden aloittamista, niiden aikana ja töiden valmistumisen jälkeen tehtävillä selvityksillä, joihin kuuluvat alueella kalastavien haastattelut, havastutkimukset ja koetroolaukset. Hakemussuunnitelmaan on liitetty vuonna 2004 tehtyjen kalatalousselvitysten tulokset.

11 11 Biologista tarkkailua suoritetaan tutkimalla pohjaeläimistön tilaa ja sedimentin laatua vuoden 2004 taustatarkkailun lisäksi viisi vuotta hankeen valmistumisesta suunnitelman mukaisista näytteenottopisteistä. Vesikasvien lajisto ja kasvillisuusalat selvitetään Saaristokadun lähivaikutusalueelta ennen töiden aloittamista ja viisi vuotta töiden valmistumisen jälkeen. Taustaselvitykseen liittynyt ilmakuvaus on suoritettu elokuussa 2003 ja maastotarkastelu elokuussa Vesistötarkkailusta laaditaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä raportti, joka toimitetaan Pohjois-Savon ympäristökeskukselle ja Kuopion kaupungin ympäristökeskukselle. Rakentamisen aikaisen tarkkailun jälkeen ja jälkitarkkailun päätyttyä laaditaan koosteraportit. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemus on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :n mukaisesti annettu tiedoksi kuuluttamalla. Muistutukset ja vaatimukset on tullut tehdä ympäristölupavirastolle viimeistään MUISTUTUKSET 1. Pohjois-Savon ympäristökeskus on lausunut, että vesistön ylitykset on tehtävä penkereiden sijasta siltoina. Vesistöpenkereet voidaan hyväksyä, jos hakija voi luotettavasti esittää, että hakemuksen mukaisista pengerrakennelmista ei ole vesialueelle kohtuutonta haittaa. Hakemuksen mukaiset penkereet ilman virtausaukkoja lisäävät erityisesti Saaristokadun rajaamalla lahtialueella veden viipymää, mikä voi huonontaa vesialueen tilaa. Hakijan tulisi harkita virtausaukkojen sijoittamista penkereisiin, jotta mahdolliset haitalliset vaikutukset vesien tilaan jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Pengertämisen seurauksena kohonneet massat, joista on vesialueen käytölle haittaa, on ruopattava vesistön pohjan luonnolliseen tasoon saakka ja massat on läjitettävä maaalueelle.

12 Suunnitelmassa on kiinnitettävä huomiota rakenneteknisiin ratkaisuihin, joilla talvikunnossapidosta syntyviä haitallisia vesistövaikutuksia voidaan ehkäistä. 12 Siikaniemen edustalla suoritettavien töiden osalta on kyseessä pilaantuneen alueen kunnostaminen, joka edellyttää ympäristölupaa. Hakemuksen käsittelyssä on otettava huomioon ympäristönsuojelulain vaatimukset. Pilaantuneen sedimentin esitettyä kunnostustapaa voidaan pitää hyväksyttävänä. Hakemusta on täydennettävä Keilankannan kanavan alueen vesiliikennettä koskevalla meluselvityksellä tai ainakin on esitettävä keinot, joilla turvataan se, ettei ranta-alueille aiheudu kohtuutonta meluhaittaa. Keilankannan kanavan rakentamisen yhteydessä toteutettavasta rantojen tuennasta huolimatta saattaa vesiliikenteen synnyttämä aallokko aiheuttaa eroosiohaittoja rannoille keskiylivedenkorkeuden MHW = N ,21 m ja ylivedenkorkeuden HW = N ,55 m vallitessa, koska suunnitelmassa on esitetty kiviverhouksen yläpinnaksi N ,52 m. Tuennan korkeustaso on määritettävä siten, ettei vesiliikenteen aiheuttama aallokko pääse syövyttämään ranta-alueita. Ottaen huomioon veneiden aiheuttaman aallokon ja keskiyliveden yhteisvaikutus olisi tuennan yläpinnan korkeuden oltava vähintään N ,71 m. Ääritilanteissa sekä keskimäärin sadassa vuodessa esiintyvän tulvan aikana esiintyvä vedenkorkeus huomioon ottaen tuennan yläpinnan korkeuden olisi oltava N ,21 m. Nämä tuennan korkeudet saattavat kuitenkin olla käytännössä mahdottomat toteuttaa. Rakennusaikaisten haittojen minimoimiseksi on ruoppaukset suoritettava Keilanlahdissa ennen kanavan rakentamista. Läjitysmassojen kuljetuskaluston valintaan on kiinnitettävä huomiota. Vesipitoisuuden takia saatetaan ruoppausmassoille tarvita väliläjitysalueita. Sellaisia ei hakija ole esittänyt. Vesiliikenteen aiheuttamien samentumishaittojen estämiseksi on Keilanlahtien ruoppaukset ulotettava niin syvälle, ettei lahtialueen pohjaan jää helposti liikkeelle lähtevää sedimenttiä.

13 13 Hakemussuunnitelman perusteella jää epäselväksi, milloin ja missä tapauksessa meluntorjuntarakenteita rakennetaan ja se, minkälaisia meluvaikutuksia hankkeen toteuttamisesta ilman meluntorjuntatoimenpiteitä aiheutuu. Hakemukseen liitetty vesikasvillisuusselvitys on kokonaisvaikutusten arvioinnin kannalta liian suppea ja vesikasvillisuuden seurannan lähtökohta-aineistona riittämätön. Hakemukseen liitettyyn vesistövaikutusten tarkkailusuunnitelmaan on lisättävä näkösyvyyden mittaus seuraaville näytteenottoasemille: Kallavesi, Keilanlahti 1 ja Kallavesi, Keilanlahti 2 sekä Kallavesi, Keilanlahti 3. Näytteenottoasema Kallavesi, Ruokoniemi on siirrettävä lähemmäs pengertä tai on sijoitettava uusi näytteenottoasema penkereen läheisyyteen. Muutoin ympäristökeskus hyväksyy esitetyn tarkkailusuunnitelman. Päivitetty tarkkailusuunnitelma on lähetettävä ympäristökeskukselle. Ei ole perusteltua myöntää töidenaloittamislupaa koko hankkeelle. Se voidaan myöntää vain Kaivannonlahden virtausputken rakentamiseen sekä Keilankannan kanavan ja sillan rakentamiseen. Ruoppausmassoille on oltava asianmukainen läjityspaikka ennen töiden aloittamista. Pilaantuneen sedimentin käsittelyn osalta ennallistaminen on mahdotonta eikä töidenaloittamislupaa tule myöntää. Saaristokatu mahdollistaa alueen tehokkaan täydennysrakentamisen ja kaupungin kasvamisen niin, että yhdyskuntarakenne säilyy tiiviinä. Ympäristökeskus ei vastusta hankkeen toteuttamista. Lupapäätöksessä on edellä mainitun lisäksi määrättävä seuraavaa: "Vesistöä samentavia töitä ei tulisi tehdä välisenä aikana, joka on yleistä virkistäytymiskautta. Mahdolliset pengerrakenteet tulee muotoilla ja maisemoida ympäristöön sopiviksi sekä pengerluiskat vahvistaa veden kuluttavuutta vastaan. Rakennustöillä ei saa tarpeettomasti häiritä vesistön muuta käyttämistä. Työskentelyalueet tulee viimeistellä ja maisemoida ympäristöön sopivaksi töiden päättyessä. Vesialueella työskentelevien koneiden hydrauliikkajärjestelmissä tulee käyttää biohajoavia öljyjä. Öljytuotteita tulee muutenkin käsitellä niin, ettei öljyvahingon vaaraa synny. Töiden aloittamisesta tulee hyvissä ajoin etukäteen ilmoittaa Pohjois-Savon ympäristökeskukselle sekä Kuopion kaupungin ympäristölautakunnalle.

14 Töiden valmistumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa Itä- Suomen ympäristölupavirastolle, Pohjois-Savon ympäristökeskukselle sekä Kuopion kaupungin ympäristölautakunnalle." Kuopion kaupungin ympäristölautakunta on vaatinut, että kaikki yleissuunnitelmavaiheessa tutkitut sillat toteutetaan, jolloin viipymän kasvu ja sen aiheuttamat muutokset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Hakemuksesta ei käy ilmi, kuinka pengerrysten tieltä syrjäytyvä hienojakoinen orgaaninen aines saadaan pysymään pohjassa siten, ettei siitä aallokon seurauksena aiheudu jatkuvaa samentumishaittaa ja ravinteiden liukenemista. Pengerrysten syrjäyttämät sedimentit on poistettava luonnolliseen pohjan tasoon saakka. Hakemuksen mukaan on koko saaristojaksolla varaus melusuojaukselle, mutta hakemuksesta ei käy ilmi, milloin ja miten se on tarkoitus toteuttaa. Veneliikenteen lisääntymisen aiheuttaman melun torjuntaa Keilanlahdissa ei ole käsitelty lainkaan. Meluntorjuntaratkaisut on toteutettava kadun rakentamisen yhteydessä ja ne on otettava huomioon lupaharkinnassa. Hakemuksessa ei ole arviota talvikunnossapidon vaikutuksista veden laatuun. Lupaharkinnassa tulisi ottaa huomioon myös ne riskit, jotka mahdolliset öljy- ja kemikaalipäästöt onnettomuustapausten yhteydessä aiheuttavat Hietasalon vedenottamolle ja vesistölle. Vesilain mukaisia töidenaloittamisluvan edellytyksiä ei ole olemassa vesistön täytöille, ruoppauksille, siltojen rakentamiselle ja muulle hakemuksen mukaiselle toiminnalle, joten töidenaloittamislupaa ei tulisi myöntää. 3. Pohjois-Savon TE-keskuksen kalatalousyksikkö on katsonut, että hankkeelle voidaan myöntää lupa sillä edellytyksellä, että hakemussuunnitelmassa esitetyn pengertieosuuden saarien väliset vesialueet ylitetään pääasiassa silloilla. Vesistön kalataloudellisen arvon aleneminen on kompensoitava istuttamalla vähintään 3-kesäisiä järvitaimenia tai niiden rahallista arvoa vastaava määrä muita TE-keskuksen hyväksymiä kalalajeja. Istukkaiden määrän on oltava kpl sinä vuonna, kun pengertiet ja ruoppaukset valmistuvat, ja sen jälkeen 500 kpl vuosittain. Lupaehtoja on tarkistettava viiden vuoden kuluttua luvan

15 myöntämisestä. Hankkeen kalataloudellisten vaikutusten selvittämiseksi on sen vaikutusalueella järjestettävä tarkkailu TE-keskuksen hyväksymällä tavalla Järvi-Suomen merenkulkupiiri on todennut, että hakemuksen mukaisen suunnitelman mukaan Keilankannan kanavan ylittävän sillan alikulkukorkeudeksi tulisi 15,5 m, kun alikulkukorkeutta määrätessä vapaasta korkeudesta vähennetään aaltoiluvara, joka on 0,50 m. Sillan alikulkukorkeuden tulisi olla 16 m (vapaa korkeus 16,50 m), mikäli se kohtuullisin lisäkustannuksin on mahdollista. Ennen viitoituksen asentamista luvan saajan on toimitettava merenkulkupiirille väyläkartat, turvalaiteselosteet ja harausasiakirjat (pöytäkirjat ja kartat) väylän vahvistamispäätöksen tekemistä varten. 5. AA Myhkyrin saaren ja sen eteläpuolella olevan vesialueen käsittävän tilan RN:o 2:50 omistajana on vaatinut, että lupaehdoissa on määrättävä maksettavaksi rahakorvaus siinä tapauksessa, että hänen omistamansa vesialueen tai ranta-alueen virkistyskäytölle tai hyötykäytölle aiheutuu rakentamisesta haittaa tai vahinkoa. Mikäli hakijan toiminta aiheuttaa haittaa kalastukselle, on hakija velvoitettava korvaaviin kalaistutuksiin. 6. Tonttiyhtymän osakkaat BB ym. ovat ilmoittaneet, että yhtymään kuuluvat tilat RN:o 2:273 ja 2:634. He ovat vaatineet, että Käränkä Korkeasaaren siltaan on tehtävä meluntorjuntaa varten läpinäkyvää materiaalia olevat ääniä vaimentavat levyt. Näin liikenteen äänet suuntautuvat ylöspäin eivätkä leviä vesistöä pitkin ympäristöön. Kärängän puoleisessa päässä on tie sovitettava mahdollisimman matalaan luonnossa olevaan kohtaan. Näin vältytään liialliselta louhimiselta eivätkä kallioiden päällä kasvavan puuston juuret vahingoitu. Samalla saadaan aikaan luontaista meluntorjuntaa. Korkeasaaren ja Kalliosaarten välille on rakennettava silta. Se lisäisi veden vaihtumista saarten eteläisellä vesialueella. 7. CC ym. Saarenpään tilan RN:o 2:260 ja Ristisaaren tilan RN:o 2:261 omistajina ovat vastustaneet luvan myöntämistä.

16 16 Katu olisi järkevämpää rakentaa maitse. Suunnitelman mukainen hanke tuhoaa saari- ja järvimaiseman ja muodostuu umpinainen sisäjärvi, joka muutamassa vuodessa saastuu. Ilmaston ja maiseman muutokset eivät ole positiivisia. Vesistön tarkkailulla ei ole merkitystä. Saaristokadun taakse jäävän vesialueen yhteys Kallaveteen katkaistaan melkein kokonaan. Hankkeen seurauksena Petosen palvelut näivettyvät. On epäselvää, miten hakija korvaa muistuttajille sen, että järven vettä ei voi käyttää saunassa eikä peseytymiseen. Epäselvää on myös, millä tavoin määritellään ja korvataan rannan likaantuminen, veden käyminen uimakelvottomaksi, esteettinen ja hajuhaitta, kalastuksen loppuminen ja liikenteestä johtuva meluhaitta sekä näistä seikoista johtuva kiinteistön arvon aleneminen. 8. DD:t Kivirannan tilan RN:o 2:279 ja Mäntyniemen tilan RN:o 2:46 omistajina ovat ilmoittaneet, että he perheineen käyttävät tiloja asumiseen kesällä ja talvella. Talous-, sauna- ja muu käyttövesi otetaan järvestä, vesiliittymää ei ole. Juomavesi noudetaan jätevedenpuhdistamon vesipostista. Muistuttajat harjoittavat järjestelmällistä kesä- ja talvikalastusta. Mikäli hanke aiheuttaa rakennusvaiheessa vesien likaantumista muistuttajien asuinalueella, on kaupungin järjestettävä käyttöveden saanti. Mikäli kalastus estyy rakennushankkeen vuoksi, on tehtävä esitys siitä, miten muistuttajille turvataan tuoreen kalan saanti. 9. EE tilojen RN:ot 2:168, 2:176 ja 2:238 omistajana on vastustanut luvan myöntämistä ennen kuin asemakaava on lainvoimaisesti vahvistettu ja ympäristölupaviraston lupa on lainvoimainen. Yleistä paikallisväylää ei tule määrätä eikä myöntää pysyvää käyttöoikeutta alueisiin tai töidenaloittamislupaa. Penkereen ja virtausaukon rakentaminen Kaivannonlahteen pilaa muistuttajan kiinteistöjen asuinympäristön. Päivittäinen kulku kiinteistöille on turvattava rakennusaikana, jos lupa myönnetään. Hakijan teettämät tutkimukset ovat osaksi puutteelliset ja tarkoitushakuiset. Vertaileva tutkimus puuttuu.

17 Muistuttajan asuintila on merkitty Saaristokadun alle jääväksi LV-alueeksi. Asuminen paikalla on mahdotonta rakennusaikana ja hankkeen toteuduttua. 17 Meluesteiden rakentamisessa ei pidä jäädä odottamaan liikenteen kasvaessa tehtävää päätöstä. Muistuttajalle on korvattava rakennusaikainen menetys, joka johtuu mm. rannan liettymisestä sekä melu- ja valohaitoista. Mahdollisuudet asiaan perehtymiseen ja kannanottojen esittämiseen kaavoituksen yhteydessä ovat olleet riittämättömät. Saaristojakson mahdollisista liikenneongelmista ei ole tehty tutkimuksia. Ei ole selvitetty, miten liukkaudesta johtuvat onnettomuuden aiotaan estää. Muistutukseen on liitetty Lehtoniemen osayleiskaavaa koskeva muistutus liitteineen. 10. FF Kivinokan tilan RN:o 2:587 omistajana on vastustanut luvan myöntämistä hankkeelle sen mihinkään osaan. Penkereen ja virtausaukon rakentaminen Kaivannonlahteen pilaa muistuttajan asuinympäristön. Hankkeella on merkittävät haitalliset ympäristövaikutukset luonnolle ja virkistyskäytölle. Liikenne on vähäisemmin haitoin järjestettävissä olemassa olevia liikenneväyliä parantamalla. Lupaa ei tule myöntää ennen asemakaavan lainvoimaiseksi tulemista. Kaivannonlahden virtausaukon kautta ei tule sallia minkäänlaista vesiliikennettä. Liikenteestä aiheutuisi häiriötä ja se olisi vaarallista kulkuväylää käyttäville. Liikennemelua on vähennettävä muistuttajan tilan kohdalla ainakin rakentamalla hidasteita, käyttämällä ns. hiljaista päällystettä ja rakentamalla vähintään kaksi metriä korkea melueste, joka maisemoidaan tilan puolelta.

18 18 Kaivannonlahden ns. portti on siirrettävä pois tilan kohdalta. Jos läpikulku virtausaukosta sallitaan, on rakennettava melu- ja näkösuoja koko tilan virtausaukon puoleisen rannan pituudelta. Virtausaukon rakentamisen yhteydessä on ranta tuettava kiveyksellä. Jos liittymä kadulta tilalle on siirrettävä, on tehtävä muistutuksessa mainitut liittymät ja korvattava niistä aiheutuvat muutostyöt. Hakijan on korvattava vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä aiheutuvat kustannukset. Veden toimituksen tulee säilyä rakennustöiden ajan. Jätevesisäiliön tyhjentämisen tulee olla mahdollista rakennustöiden aikana ja niin kauan kuin sitä tarvitaan. Kadun rakentajan on turvattava mahdollisuus ottaa edelleen järvivettä putkella rakentamisaikana ja tulevaisuudessa. Rakentajan on korvattava mahdollisesti tarvittavasta putken siirtämisestä aiheutuvat kustannukset ja vahingot. Tilalle Kärängän yksityistietä perustettaessa perustettu oikeus venevalkamaan on säilytettävä tai velvoitettava rakentaja korvaamaan sen menetys. Rakennusaikainen liikenteen meluhaitta ja sen jälkeen liikenteen kasvusta aiheutuvat haitat sekä veden likaantumisesta aiheutuva haitta on korvattava. Järvivettä käytetään ympäri vuoden rantasaunassa, joka on tilan ainoa sauna. Myös hiekkarannan ruoppauksesta ja rakentamisesta aiheutuva likaantuminen sekä asumisviihtyvyyden ja näköalan menetys on korvattava samoin kuin tontin käyttöarvon aleneminen. Rakentamiseen käytettävä maa-ala ja tontilta kaadettavat tai vahingoittuvat puut on korvattava. Jos tilalle kaavoitettava rakennusoikeus alenee siitä, mitä on luvattu, on alentuminen korvattava tai kaupungin on lunastettava tila käypään arvoon. 11. Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y. on katsonut, että asiaan liittyvät selvitykset ovat riittämättömiä vesistölle koituvien haittojen arvioimiseksi vesilain edellyttämällä tavalla. Ennen asian ratkaisemista on hakija velvoitettava toimittamaan lisäselvityksiä. Töidenaloittamislupaa ei tule myöntää koko hankkeelle eikä sen jollekin osallekaan, koska

19 19 vesilain mukaisia edellytyksiä töidenaloittamisluvan myöntämiseksi ei ole olemassa. Suunnitelmassa ei ole noudatettu vesilain 2 luvun 3 :n edellytystä haittojen minimoimiseksi ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä. Hankkeeseen liittyy epävarmuustekijöitä. Se saattaa johtaa merkittävään vesistön sisäisen kuormituksen kasvuun ja aiheuttaa vesistön pilaantumista ja sen kautta terveydellistä haittaa ennen kaikkea Saaristokadun sisään jäävällä vesialueella, joka on selvitysten perusteella erittäin herkkä muutoksille. Kaikki tämän vesialueen lahdet ovat jo nykyisellään suhteellisen huonokuntoisia. Arvokasta tietoa syvänteiden luonnonolojen kehittymisestä ja kuormituskestävyydestä voitaisiin saada nyt tehtyä laajemmilla sedimenttien tutkimuksilla. Mikäli lupa Keilankannan kanavan rakentamiselle myönnetään, on työ tehtävä kuivatyönä. Hakijalta tulisi edellyttää ennakoiva toteuttamiskelpoinen suunnitelma mahdollisen happikadon ja sen haittojen torjumiseksi Jynkänlahden, sen suualueen ja Keilankannan molemmin puolin sijaitsevien syvänteiden osalta. Korkeasaaren ja Kalliosaaren väliin yleissuunnitelmassa esitetty silta ja myös kaikki muut yleissuunnitelmavaiheessa esitetyt sillat on rakennettava. Pengerrysten ja täyttöjen seurauksena syrjäytyvät sedimentit on poistettava pohjan luonnolliseen tasoon saakka ja siirrettävä alueelle, josta ne eivät huuhtoudu vesistöön. Toimenpidealueen läheisyydessä on kansainvälisesti tärkeä IBA-lintualue "Kuopion seudun selkävedet", jonka suojeluperusteena on selkälokkien ja kalatiirojen pesintä. Lajit ovat pesimäaikaan alttiita häiriöille. Keilankannan kanava lisää alueen vesiliikennettä. Vesikasvillisuusselvitys on puutteellinen. Vesikasvillisuutta olisi tarkasteltava nyt tehtyä laajemmin ja perusteellisemmin. Laajennettu selvitys pitäisi tehdä myös ilmakuvainformaation perusteella. Selvitys on laajennettava koskemaan myös pohjalehtisiä vesikasveja ja vesisammalia. Rehevöitymisen seurauksena tapahtuva voimakas vesikasvillisuuden lisääntyminen esim. suojaisissa lahdissa voi vaikuttaa merkittävästi asukasviihtyvyyteen. Saaristokadun sisään jäävä alue on Kuopion lehtokeskuksen ydinaluetta ja vesistöt ovat siksi luontaisesti reheviä. Hanke lisää rantojen suojaisuutta lähinnä Saaristokadun sisäpuolella. Suojaisuu-

20 20 den lisääntyminen muuttaa rantojen laatua rehevämpään ja pehmeäpohjaisempaan suuntaan. Tämä saattaa muuttaa merkittävästi alueen vesi- ja rantakasvillisuutta sekä lisätä herkkyyttä sinileväkukinnoille. Tätä kokonaisuutta ei ole riittävästi selvitetty ja sen jatkoseuranta on puutteellista. Vesikasvillisuusselvitysten tavoin myös pohjaeläinselvitykset ovat pinnallisia ja riittämättömiä. Muistutukseen on liitetty selvitys Risto Ihantolan 1990 ja 1991 tekemistä vesikasvihavainnoista. Niistä ilmenee, että alueen vesikasvillisuus on monipuolista. 12. GG:t Kalliopaikan tilan RN:o 2:282 omistajina ovat lausuneet, että tilalla on ollut heidän kesäpaikkansa 1950-luvulta saakka. Kanavan rakentaminen Keilankantaan ja väylän vahvistaminen tulevat aiheuttamaan meluhaittaa rantakiinteistöille, koska tätä reittiä tulevat käyttämään sadat laivat, veneet ja vesiskootterit. Ranta-alueen viihtyisyys häviää. Verkkokalastus estyy väylän kohdalla. Ruoppaaminen aiheuttaa samentumista, koska järven pohja on hyvin liejuinen. Jatkossakin laivojen potkurivirrat aiheuttavat samentumista. Mikäli ruoppaus tehdään, se on ulotettava niin kauas lahden suulle ja niin syvälle, että kaikki lieju saadaan pois. Rantojen tukemisessa on otettava huomioon alkukesän korkeat vedenkorkeudet ja veneiden aiheuttama aallokko. On epäselvää, saako rannassa enää pitää laitureita. Hakija on velvoitettava maksamaan korvausta aiheutuvista haitoista ja rakentamaan sellainen laituri, jossa voi turvallisesti pitää venettä. 13. Etelä-Kallaveden kalastusalue sekä Lehtoniemen, Petosenlammen ja Saaristo- Pappilan osakaskunnat ovat vastustaneet luvan myöntämistä. Mikäli hankkeelle kuitenkin myönnetään lupa, ei töidenaloittamislupaa tule myöntää. Lisäksi kaikki yleissuunnitteluvaiheessa tutkitut sillat on toteutettava. Kalastuksen estyminen ja kalatuoton väheneminen on korvattava vesialueen omistajille vuosittain maksettavilla korvauksilla vesialueen keskimääräisen saaliin arvon

21 21 (38,87 /ha) mukaan laskettuna siten, että korvaus on rakentamisajalta 80 % ja sen jälkeen 15 % vuodessa. Korvausta on tarkistettava kunkin vuoden tammikuun elinkustannusindeksillä. Kutualueiden menetyksen sekä aiheutuvien haittojen ja vahinkojen kompensoimiseksi on määrättävä välittömästi rakentamistyön päättymisen jälkeen alkava istutusvelvoite kpl 1-kesäisiä keskipituudeltaan vähintään 73 mm kuhanpoikasta vuodessa. Istutuksiin voidaan tarvittaessa käyttää pituudeltaan vähintään 65 mm kuhanpoikasia siten, ettei istutuksen rahallinen arvo muutu. Kasvillisuusselvitys on tehtävä uudestaan 5 vuotta rakentamisen päättymisen jälkeen. Keilankannan rakentamisesta johtuva kalastuksen estyminen ja kalatuoton väheneminen on korvattava vesialueen omistajille vuosittain maksettavilla korvauksilla vesialueen keskimääräisen saaliin arvon (38,87 /ha) mukaan laskettuna siten, että korvaus on rakentamisajalta 80 % ja rakentamisen jälkeen korvaus on 30 % vuodessa. Korvausta on tarkistettava kunkin vuoden tammikuun elinkustannusindeksillä. Kalastusaluetta on kuultava ennen seuranta- ja arviointiohjelmien hyväksymistä. Rakentamisen aikaiset sekä jälkitarkkailun tulokset on toimitettava myös kalastusalueelle välittömästi niiden valmistumisen jälkeen. Hakija on velvoitettava panemaan vireille hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi, kalataloudellisten ja vesistöön kohdistuvien haittojen korvaamiseksi ja kompensoimiseksi sekä ennalta arvaamattomien vahinkojen ja haittojen korvaamiseksi. Hakemus on jätettävä välittömästi sen jälkeen, kun Saaristokadun rakentamisen kalatalousselvityksen taustaselvityksissä sekä Saaristokadun rakentamisen vesistötarkkailusuunnitelman mukaisten jälkitarkkailujen tulokset ovat valmistuneet. Mikäli Keilankannan rakentaminen viivästyy muuhun Saaristokadun rakentamiseen verrattuna, sen osalta tulee panna vireille vastaava hakemus vastaavasti 5 vuotta työn päättymisen ja tarkkailutulosten valmistumisen jälkeen. 14. HH tilaan RN:o 2:48 kuuluvan yksityisen vesialueen omistajana on yhtynyt Etelä- Kallaveden ynnä muiden muistutuksessa esitettyihin vaatimuksiin.

22 II Puijon kylässä sijaitsevaan tilaan RN:o 1:13 kuuluvan yksityisen vesialueen omistajana on yhtynyt Etelä-Kallaveden ynnä muiden muistutuksessa esitettyihin vaatimuksiin. HAKIJAN SELITYS Hakija on antanut muistutuksista selityksen, johon on liitetty mm. meluselvitykset Saaristokadun ja Kärängän kohdalta ja veneliikenteen aiheuttamasta melusta Keilankanavassa, ajantasainen selvitys kaavoituksesta sekä vesistön tarkkailuraportteja. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen muistutus Vaatimuksesta, että Kumpusaaren ja Kärängän välille olisi rakennettava useampia siltoja kuin hakemuksessa on esitetty, hakija on lausunut, että Kalliosaarten ja Korkeasaaren välille yleissuunnitelmavaiheessa esitetty silta oli jätetty jatkosuunnittelussa pois lähinnä maisemallisten näkökohtien vuoksi. Jos silta rakennettaisiin, olisi järjestettävä pääsy Korkeasaareen ja muille pikku saarille. Se edellyttäisi kadun tasauksen nostamista, mistä seuraisi notkokohta sillan ja Kärängän sillan välille. Se taas huonontaisi kadun näkemiä ja liikenneturvallisuutta. Sillan olisi oltava suunniteltua katua korkeampi myös siitä syystä, että veneliikenne sen alitse olisi mahdollinen. Kadun liittymät, linja-autopysäkit ja kadun ylitykset olisi tutkittava uudestaan. Tasauksen nostamisella olisi haitallinen vaikutus paitsi liikenneturvallisuuteen ja ajomukavuuteen myös maisemaan. Melu lisääntyisi lähisaarilla ja vastapäätä olevilla laajoilla virkistysalueilla. Tarvittavat meluntorjuntarakenteet korostaisivat edelleen sillan erottumista maisemasta. Ylimääräiset kustannukset olisivat Sillasta saatava hyöty on kyseenalainen eikä ylitä siitä aiheutuvia haittoja. Veden vaihtuvuuden estymistä ja sen seurauksena aiheutuvaa rehevöitymistä Saaristokadun rajaamilla lahtialueilla koskevasta vaatimuksesta hakija on lausunut, että selitykseen liitetyn vesialueen sietokykyselvityksen perusteella sekä lahdet että avovesialue pystyvät vastaanottamaan rehevöitymättä nykytasoisen fosforikuormituksen. Saaristokadun rakentamisen keskeinen kysymys on, mikä on Kallio- ja Korkeasaarten välisen pengerryksen

23 23 vaikutus läntisen vesialueen tilaan. Penger estää veden vaihtumista Kumpusaaren ja Kärängän välisen katuosuuden läntisen ja itäisen alueen välillä. Veden vaihtuvuutta parantavat Keilankannan kanava ja siihen liittyvät ruoppaukset sekä Kaivannonlahden virtausputki lähinnä Keilanlahtien ja Kaivannonlahden lähialueilla. Penkereisiin tehtävien, Pohjois-Savon ympäristökeskuksen vaatimien virtausputkien vaikutus olisi todennäköisesti hyvin paikallinen eivätkä ne estäisi lähinnä vähäisenä kasvillisuuden tihenemisenä ilmeneviä muutoksia lähirannoilla. Kumpusaaren ja Lehtoniemen kärjen välillä virtaukset tulevat olemaan lähinnä tuulten mukaisia, jolloin penkereen vaikutus jää vähäiseksi. Kadulla ei ole vaikutusta syvännealueiden veden vaihtuvuuteen täyskierron aikoina. Pengertämisen seurauksena ylös kohonneiden massojen siirtämistä pois vesialueelta koskevan vaatimuksen johdosta hakija on lisännyt suunnitelmaan edellä hakemuksen selostamisen yhteydessä mainitut kohdat massojen kuljettamisesta pois vesialueelta ja osittain siirtämisestä vesialueella syvemmälle. Kadun talvikunnossapitoa koskevasta vaatimuksesta hakija on lausunut, että Kuopiossa käytetään talvisin vain poikkeustapauksissa suolaa liukkauden torjuntaan. Yleensä käytetään vain hiekkaa. Näin tullaan menettelemään myös Saaristokadun liukkaudentorjunnassa. Sekä hiekka että suola ovat vesistölle ja eliöstölle haitattomia. Vesialueen kloridipitoisuustasoa on selvitetty taustaselvityksissä ja sen kehitystä tarkkaillaan jatkossa osana vesistötarkkailua. Muita liikenteen riskejä koskevasta vaatimuksesta hakija on todennut, että Saaristokadun liikenne on lähinnä kevyttä moottoriajoneuvoliikennettä. Kemikaalien ja öljyn kuljetukset tulevat olemaan vähäisiä. Mahdollisia onnettomuuksia varten rakennetaan pelastuslaitoksen veneluiska Pölhöön. Öljyntorjuntakaluston veteen laskeminen on mahdollista myös venevalkamien kautta. Kadulle voidaan tarvittaessa asettaa vaarallisten aineiden kuljetuskielto. Keilankannan kanavan liikenteen haittoja koskevasta vaatimuksesta hakija on selitykseen liitetyn meluselvityksen perusteella katsonut, että melu pysyy pääasiassa asumiseen käytettävien alueiden ja taajamassa sijaitsevien virkistysalueiden ohjearvon 55 db alapuolella. Maksimimelua torjutaan asettamalla kanavaan nopeusrajoitus 5 solmua, millä myös

24 ehkäistään pohjasta mahdollisesti nousevan liejun aiheuttamaa samentumishaittaa ja rantaeroosiota. 24 Vaatimuksesta, että Siikalahden edustan täyttötyölle olisi hankittava ympäristölupa pilaantuneen alueen kunnostamiseen, hakija on lausunut, että mikäli se on tarpeen, ympäristölupavirasto myöntäisi luvan. Keilanlahtien rantojen tuentaa koskevista vaatimuksista hakija on lausunut, että rantojen tuennan korkeus on ratkaistava tonttikohtaisesti tontin omistajaa kuunnellen. Ympäristökeskuksen esittämä korkeustaso N ,71 m voidaan vahvistaa maksimitasoksi, josta voidaan poiketa, jos kiinteistön omistaja niin haluaa. Hakija on tehnyt sopimuksen rantojen tukemisesta valtaosan kanssa rannanomistajista. Meluntorjuntaa koskevan vaatimuksen johdosta hakija on ilmoittanut, että Saaristokatu varustetaan rakentamisen ensi vaiheessa meluntorjuntarakenteilla. Niitä täydennetään myöhemmin suunnitelman mukaan. Pölhön ja Kaivannonlahden välille tuleva nopeusrajoitus 40 km/h vähentää osaltaan melua. Kärängän siltaan tehdään 80 cm korkeat melukaiteet. Kasvillisuusselvityksen laatimista koskevasta vaatimuksesta hakija on lausunut, että tehdyssä selvityksessä ei ole paneuduttu lajitarkkaan kaikkia elomuotoja koskevaan paikkakuvaukseen vaan vesillä liikkujan havainnoimaan näkyvän kasvillisuuden mahdollisiin muutoksiin. Tarkoitus ei siten ollut luoda lähtökohta-aineistoa. Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, kasvillisuusselvitystä voidaan täydentää ja ehkä laajentaa tarkastelualuetta. Tarkkailusuunnitelman näytteenottopisteitä koskevasta vaatimuksesta hakija on lausunut, että Kallavesi Ruokoniemi on Korkeasaaren ja Kalliosaaren pengerrystöiden kannalta keskeisellä paikalla ja riittävä kuvaamaan muutoksia vesialueella. Näkösyvyys mitataan tarkkailupisteiltä töiden aikana kahden viikon välein osana vesistötarkkailua. Töiden ajoittamista koskevasta vaatimuksesta hakija on lausunut, että se pyrkii siihen, että samentavia töitä ei tehdä virkistyskaudella. Sillan ja penkereen päällystystöitä tulisi kuitenkin voida tehdä myös välisenä aikana. Rakenteet, mukaan lukien penkereet, tullaan maisemoimaan ympäristöön sopiviksi ja vahvistamaan eroosiota vastaan.

25 Hakija pyrkii biohajoavien öljyjen käyttöön, mutta siitä ei tule määrätä lupaehdoissa. Mahdollisten öljyvahinkojen vuoksi työmaa-alueelle varataan torjuntalaitteet. 25 Kuopion kaupungin ympäristölautakunnan muistutus Vaaditun sillan rakentamista Korkeasaaren ja Kalliosaaren välille, syrjäytyvien massojen poistamista vesistöstä, talvikunnossapitoa ja öljy- tai kemikaalipäästöjen riskejä koskevien vaatimusten osalta hakija on viitannut ympäristökeskuksen muistutuksesta lausumaansa. Meluntorjuntaa koskevien vaatimusten johdosta hakija on ilmoittanut, että selitykseen on liitetty meluselvitys saaristojakson ja Kärängän kaava-alueen osalta sekä Keilankannan veneliikenteestä. Talvikunnossapitoa koskevan vaatimuksen johdosta hakija on viitannut ympäristökeskuksen muistutuksesta lausumaansa. Hietasalon vedenottamon turvaamiseksi voidaan harkita vaarallisten kuljetusten kieltoa Saaristokadulla. Järvi-Suomen merenkulkupiirin muistutus Keilankannan kanavan ylittävän sillan alikulkukorkeutta koskevan vaatimuksen osalta hakija on ilmoittanut, että suunnitelmassa ei ole otettu huomioon aaltoiluvaraa. Alikulkukorkeuden nostaminen puolella metrillä muuttaisi suunnitelmia merkittävästi, koska siltaan on suunniteltu jätevesiviemäri (viettoviemäri). Alikulkukorkeus on riittävä, vaikka se olisi vain 15,5 m. Saaristokadun länsipuolisilla alueilla ei ole hakijan ylläpitämiä purjevenepaikkoja. Purjeveneiden vierailut alueella ovat satunnaisia. Hakija tulee toimittamaan merenkulkupiirille sen pyytämät asiakirjat. AA:n muistutus Hakija on viitannut jäljempänä Kukkosen ja Mättöjen muistutuksista lausumaansa.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (5) 276 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin liikuntaviraston hakemuksesta HEL 2012-014235 T 11 01 01 Viite: Dnro ESAVI/165/04.09/2012

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 HAKIJA Lieksan kaupunki ASIA Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Sokojoen yli, Lieksa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänekosken Energia Oy:n hakemuksesta Ala-Keiteleeseen rakennettavan raakavesiputken Syvälahti - Häränvirta

Lisätiedot

KUOPION SAARISTOKATU onnistunut kokonaisuus

KUOPION SAARISTOKATU onnistunut kokonaisuus KUOPION SAARISTOKATU onnistunut kokonaisuus Katupäällikkö, DI, Ismo Heikkinen, Kuopion kaupunki Projektipäällikkö, DI, Ari Kalliokoski, Destia Oy Kuntatekniikan päivät 2009 KUOPION SAARISTOKAUPUNGIN SIJAINTI

Lisätiedot

KALLAVEDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA

KALLAVEDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY B 4114 KUOPION KAUPUNKI SAVON SELLU OY KALLAVEDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA KUOPIO 12.5.2011 PÄIVITETTY 7.2.2012 JUKKA HARTIKAINEN KALLAVEDEN KALATALOUDELLINEN

Lisätiedot

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen.

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen. PÄÄTÖS Nro 78/05/1 Dnro ISY-2005-Y-136 Annettu julkipanon jälkeen 17.8.2005 HAKIJA Kuopion kaupunki ASIA Maljalahden venesataman rakentaminen Kallaveteen, Kuopio. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Koppnäsin keskuskalasataman aallonmurtajan pysyttäminen, vesialueen

Lisätiedot

Viemärin rakentaminen Lossisaareen Nilakan Vuonamonlahdella ja töidenaloittamislupa,

Viemärin rakentaminen Lossisaareen Nilakan Vuonamonlahdella ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 44/06/1 Dnro ISY-2006-Y-25 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2006 HAKIJA Hemmingin vesiosuuskunta ASIA Viemärin rakentaminen Lossisaareen Nilakan Vuonamonlahdella ja töidenaloittamislupa, Keitele.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011

PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 HAKIJAT Erkki ja Eija Siponen ASIA Aallonmurtaja-laiturin rakentaminen Pielisen Hökänselän

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti.

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/04/1 Dnro ISY-2004-Y-130 Annettu julkipanon jälkeen 16.7.2004 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Kirkonkylän vierasvenesataman rakentaminen Liekuneen vesialueelle, Hirvensalmi.

Kirkonkylän vierasvenesataman rakentaminen Liekuneen vesialueelle, Hirvensalmi. PÄÄTÖS Nro 76/05/2 Dnro ISY-2004-Y-230 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2005 HAKIJA Hirvensalmen kunta ASIA Kirkonkylän vierasvenesataman rakentaminen Liekuneen vesialueelle, Hirvensalmi. HAKEMUS Hirvensalmen

Lisätiedot

Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren rakentaminen huvipuistotoimintaa varten, Mikkeli.

Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren rakentaminen huvipuistotoimintaa varten, Mikkeli. PÄÄTÖS Nro 74/07/2 Dnro ISY-2007-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 21.6.2007 HAKIJA Visulahden Matkailu Oy ASIA Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/10/2 Dnro ISAVI/53/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 13/10/2 Dnro ISAVI/53/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 13/10/2 Dnro ISAVI/53/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Tiepenkereen siltoineen ja sillan rakentaminen Tirronsaareen Maaninkajärvellä sekä töidenaloittamislupa,

Tiepenkereen siltoineen ja sillan rakentaminen Tirronsaareen Maaninkajärvellä sekä töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 23/05/1 Dnro ISY-2005-Y-18 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2005 HAKIJA Arto Parikka ASIA Tiepenkereen siltoineen ja sillan rakentaminen Tirronsaareen Maaninkajärvellä sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 9/10/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 9/10/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 9/10/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee PÄÄTÖS Nro 128/09/2 Dnro ISY-2009-Y-171 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2009 HAKIJA Ratahallintokeskus ASIA Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee HAKEMUS Ratahallintokeskus

Lisätiedot

Tainionvirran uuden sillan rakentaminen valtatietä 4 varten ja töidenaloittamislupa, Hartola

Tainionvirran uuden sillan rakentaminen valtatietä 4 varten ja töidenaloittamislupa, Hartola PÄÄTÖS Nro 78/08/1 Dnro ISY-2008-Y-72 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2008 HAKIJA Hämeen tiepiiri ASIA Tainionvirran uuden sillan rakentaminen valtatietä 4 varten ja töidenaloittamislupa, Hartola HAKEMUS

Lisätiedot

Yleisen paikallisväylän määrääminen Syvärin Liestynselältä Ruokosalmen kautta Karsikkoselälle ja töidenaloittamislupahakemus, Nilsiä.

Yleisen paikallisväylän määrääminen Syvärin Liestynselältä Ruokosalmen kautta Karsikkoselälle ja töidenaloittamislupahakemus, Nilsiä. PÄÄTÖS Nro 24/05/1 Dnro ISY-2004-Y-215 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2005 HAKIJA Nilsiän kaupunki ASIA Yleisen paikallisväylän määrääminen Syvärin Liestynselältä Ruokosalmen kautta Karsikkoselälle ja

Lisätiedot

Päätöksen määräykset kuuluvat seuraavasti: 2. Satamarakenteet on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa.

Päätöksen määräykset kuuluvat seuraavasti: 2. Satamarakenteet on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa. PÄÄTÖS Nro 115/08/1 Dnro ISY-2008-Y-138 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2008 HAKIJA Jyväskylän kaupunki ASIA Kuokkalan pienvenesataman rakentamista ynnä muuta koskevan ympäristölupaviraston päätöksen 91/04/1

Lisätiedot

Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen Vehkasaaressa Hakalehdon kylässä, Espoo

Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen Vehkasaaressa Hakalehdon kylässä, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 39/2011/4 Dnro ESAVI/417/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 ASIA HAKIJA Puhoksen makasiinilaiturin uusiminen ja valmistelulupa, Kitee Kiteen kaupunki HAKEMUS Kiteen kaupunki

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi PÄÄTÖS Nro 45/05/2 Dnro ISY-2005-Y-72 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2005 HAKIJA Liperinsalon vesiosuuskunta ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 13 Lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston hakemuksesta Verkkosaaren eteläosan rantarakentamiseksi,

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 90/05/1 Dnro ISY-2005-Y-155 Annettu julkipanon jälkeen Kotkan kaupunki

PÄÄTÖS Nro 90/05/1 Dnro ISY-2005-Y-155 Annettu julkipanon jälkeen Kotkan kaupunki PÄÄTÖS Nro 90/05/1 Dnro ISY-2005-Y-155 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2005 HAKIJA Kotkan kaupunki ASIA Vesialueen täyttäminen Ruotsinsalmenkadun pengertieosuuden parantamista ja kevyen liikenteen väylän

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 57/06/1 Dnro ISY-2006-Y-36 Annettu julkipanon jälkeen 17.5.2006 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/07/1 Dnro ISY-2006-Y-214 Annettu julkipanon jälkeen Salonsaaren Lomakylä ry

PÄÄTÖS Nro 16/07/1 Dnro ISY-2006-Y-214 Annettu julkipanon jälkeen Salonsaaren Lomakylä ry PÄÄTÖS Nro 16/07/1 Dnro ISY-2006-Y-214 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2007 HAKIJA Salonsaaren Lomakylä ry ASIA Telakkaniemen tilan ranta-alueen kunnostaminen ruoppaamalla ja täyttämällä ja kolmen laiturin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 119/07/2 Dnro ISY-2007-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen Hannu Hirvisaari

PÄÄTÖS Nro 119/07/2 Dnro ISY-2007-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen Hannu Hirvisaari PÄÄTÖS Nro 119/07/2 Dnro ISY-2007-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen 2.11.2007 HAKIJA Hannu Hirvisaari ASIA Aallonmurtajan rakentaminen ja rannan pengertäminen hakijan omistaman Hirvisaaren tilan RN:o 5:69

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2008/4 Dnro LSY 2008 Y 18 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2008/4 Dnro LSY 2008 Y 18 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 51/2008/4 Dnro LSY 2008 Y 18 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2008 ASIA Länsi Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 58/2003/2 vesijohtojen

Lisätiedot

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 241/2013/2 Dnro ESAVI/97/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2013 ASIA Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen hakijoiden omistaman määräalan edustalla, Mikkeli.

Vesialueen ruoppaaminen hakijoiden omistaman määräalan edustalla, Mikkeli. PÄÄTÖS Nro 7/05/2 Dnro ISY-2004-Y-183 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2005 HAKIJAT Ulla Tukiainen Marko Tukiainen ASIA Vesialueen ruoppaaminen hakijoiden omistaman määräalan edustalla, Mikkeli. HAKEMUS

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski.

Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski. PÄÄTÖS Nro 58/04/1 Dnro ISY-2004-Y-91 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2004 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski. HAKEMUS

Lisätiedot

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla,

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2012/2 Dnro ISAVI/22/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön 297-428-33-71 edustalla, Kuopio HAKIJA Kari Lappalainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 77/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-120. jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 77/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-120. jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 77/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-120 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2005 ASIA HAKIJA Vesijohdon rakentaminen mantereelta Pikku Pukkisaareen sekä töiden

Lisätiedot

Oikeus tarvittaviin alueisiin hankitaan maantielain sekä maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Oikeus tarvittaviin alueisiin hankitaan maantielain sekä maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. PÄÄTÖS Nro 74/09/1 Dnro ISY-2009-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 15.7.2009 HAKIJA Savo-Karjalan tiepiiri ASIA Murennosjoen kevytliikennesillan rakentaminen ja töidenaloittamislupa, Vieremä. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Vesihuoltolinja kulkee Jauhialan osakaskunnan vesialueella. Kalastus alueella on virkistyskalastusta

Vesihuoltolinja kulkee Jauhialan osakaskunnan vesialueella. Kalastus alueella on virkistyskalastusta PÄÄTÖS Nro 136/04/2 Dnro ISY-2004-Y-187 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2004 HAKIJA Timo Vartiainen ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Karjalaisen saaren ja Lossitien väliselle vesialueelle

Lisätiedot

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 122/06/1 Dnro ISY-2006-Y-210 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2006 HAKIJA Kiinteistö Oy Jyväskylän Mattilanniemi ASIA Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Lisätiedot

Vesilain 3 luvun 2 :n 1 momentti ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Vesilain 3 luvun 2 :n 1 momentti ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 69/2012/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.9.2012 ASIA Pengertien rakentaminen Saimaan Haukiveden Joutenvedellä kiinteistön Pyyranta 915 421 12 1 rannasta kiinteistön

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Koirusveden Kaivantolahteen ja töidenaloittamislupa,

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Koirusveden Kaivantolahteen ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 71/04/1 Dnro ISY-2004-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2004 HAKIJA Leppävirran kunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Koirusveden Kaivantolahteen ja töidenaloittamislupa, Leppävirta.

Lisätiedot

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 12/2013/2 Dnro ESAVI/56/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2013 ASIA Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138

Lisätiedot

Pirttilahden venesataman rakentaminen Kuopion Pirtin kaupunginosassa, Kuopio.

Pirttilahden venesataman rakentaminen Kuopion Pirtin kaupunginosassa, Kuopio. PÄÄTÖS Nro 28/05/1 Dnro ISY-2004-Y-212 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2005 HAKIJA Kuopion kaupunki ASIA Pirttilahden venesataman rakentaminen Kuopion Pirtin kaupunginosassa, Kuopio. HAKEMUS Hakija on

Lisätiedot

Vesistöpenkereen rakentaminen Päijänteen Kuhmoisten Karklahteen kevyen liikenteen väylää varten, Kuhmoinen.

Vesistöpenkereen rakentaminen Päijänteen Kuhmoisten Karklahteen kevyen liikenteen väylää varten, Kuhmoinen. PÄÄTÖS Nro 80/08/1 Dnro ISY-2008-Y-40 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2008 HAKIJA Keski-Suomen tiepiiri ASIA Vesistöpenkereen rakentaminen Päijänteen Kuhmoisten Karklahteen kevyen liikenteen väylää varten,

Lisätiedot

ASIA Kajajärven rannan ruoppaaminen kiinteistöjen ja edustalla yhteisellä vesialueella , Eura

ASIA Kajajärven rannan ruoppaaminen kiinteistöjen ja edustalla yhteisellä vesialueella , Eura Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2012/2 Dnro ESAVI/229/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.3.2012 ASIA Kajajärven rannan ruoppaaminen kiinteistöjen 50-406-2-776 ja 50-406-2-777 edustalla yhteisellä vesialueella

Lisätiedot

Riuttasalmen venesataman rakentaminen ja käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen, Karstula.

Riuttasalmen venesataman rakentaminen ja käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen, Karstula. PÄÄTÖS Nro 77/04/1 Dnro ISY-2004-Y-100 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2004 HAKIJA Karstulan kunta ASIA Riuttasalmen venesataman rakentaminen ja käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen,

Lisätiedot

Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus,

Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus, PÄÄTÖS Nro 98/07/1 Dnro ISY-2007-Y-148 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 HAKIJA Vaajakosken Veneilijät ry ASIA Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus,

Lisätiedot

Laiturin, veneen kiinnityspaalujen ja poijun rakentaminen sekä vesialueen ruoppaus Papinsaaressa kiinteistöllä 853-58-5-2, Turku

Laiturin, veneen kiinnityspaalujen ja poijun rakentaminen sekä vesialueen ruoppaus Papinsaaressa kiinteistöllä 853-58-5-2, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 79/2010/4 Dnro ESAVI/124/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Laiturin, veneen kiinnityspaalujen ja poijun rakentaminen sekä vesialueen

Lisätiedot

Koivulahden retkisataman rakentaminen, ruoppaus ja käyttöoikeuden myöntäminen hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen Tuusjärvellä, Tuusniemi.

Koivulahden retkisataman rakentaminen, ruoppaus ja käyttöoikeuden myöntäminen hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen Tuusjärvellä, Tuusniemi. PÄÄTÖS Nro 102/06/1 Dnro ISY-2006-Y-140 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2006 HAKIJA Tuusniemen kunta ASIA Koivulahden retkisataman rakentaminen, ruoppaus ja käyttöoikeuden myöntäminen hanketta varten tarvittavaan

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun PÄÄTÖS Nro 70/07/1 Dnro ISY-2007-Y-145 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2007 HAKIJA YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun ASIA Kahden venelaiturin rakentaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 104/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 104/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 104/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen 7.9.2006 ASIA HAKIJA Pysyvän käyttöoikeuden myöntäminen Tiisijärven kunnostussuunnitelmaan

Lisätiedot

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen.

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen. PÄÄTÖS Nro 25/05/1 Dnro ISY-2005-Y-5 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2005 HAKIJA Pärekoski Kaarteenmäki yksityisen tien tiekunta ASIA Vuorisjoen sillan rakentaminen, Vieremä. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/10/2 Dnro ISAVI/38/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 42/10/2 Dnro ISAVI/38/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 42/10/2 Dnro ISAVI/38/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 123/08/1 Dnro ISY-2008-Y-119 Annettu julkipanon jälkeen Bella-Veneet Oy

PÄÄTÖS Nro 123/08/1 Dnro ISY-2008-Y-119 Annettu julkipanon jälkeen Bella-Veneet Oy PÄÄTÖS Nro 123/08/1 Dnro ISY-2008-Y-119 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 HAKIJA Bella-Veneet Oy ASIA Vesialueen täyttö, ruoppaus ja laiturialueen rakentaminen Kallaveden Siikaniemessä, veden johtaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Mataraniemestä Konnisaareen Konnivedellä ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Mataraniemestä Konnisaareen Konnivedellä ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 130/08/1 Dnro ISY-2008-Y-134 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2008 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Mataraniemestä Konnisaareen Konnivedellä ja töidenaloittamislupa, Heinola

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 34/09/1 Dnro ISY-2008-Y-268 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2009. Unto Lempisen kuolinpesä

PÄÄTÖS Nro 34/09/1 Dnro ISY-2008-Y-268 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2009. Unto Lempisen kuolinpesä PÄÄTÖS Nro 34/09/1 Dnro ISY-2008-Y-268 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2009 HAKIJA Unto Lempisen kuolinpesä ASIA Laiturin rakentaminen tilan RN:o 1:212 edustalle Sommarön saaressa ja töidenaloittamislupahakemus,

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristökeskus on katsonut, että hanke ei loukkaa yleistä etua ja puoltanut luvan myöntämistä, kun otetaan huomioon seuraavat seikat:

Ympäristökeskus on katsonut, että hanke ei loukkaa yleistä etua ja puoltanut luvan myöntämistä, kun otetaan huomioon seuraavat seikat: PÄÄTÖS Nro 11/05/1 Dnro ISY-2004-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2005 HAKIJA Valkealan kunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Vuohijärven Kalsonlahteen ja töidenaloittamislupa, Valkeala.

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen Haimilan kylässä sijaitsevan Suvelan tilan RN:o 1:68 edustalla Haukkajärvessä ja töidenaloittamislupa, Kouvola

Vesialueen ruoppaaminen Haimilan kylässä sijaitsevan Suvelan tilan RN:o 1:68 edustalla Haukkajärvessä ja töidenaloittamislupa, Kouvola Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 3/10/2 Dnro ISAVI/29/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 22.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 72/10/2 Dnro ISAVI/132/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 72/10/2 Dnro ISAVI/132/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 72/10/2 Dnro ISAVI/132/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 HAKIJA Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ASIA Keskijänniteilmajohdon rakentaminen Humalasaaren

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti.

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro ISY-2006-Y-38 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2006 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 20/10/2 Dnro ISAVI/44/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna PÄÄTÖS Nro 8/07/2 Dnro ISY-2006-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 HAKIJA Kartanon Kievari Ikonen Ky ASIA Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen,

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2005 HAKIJA Heinäveden Vesihuolto Oy ASIA Polvijärven vedenottamoa koskevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 79/04/2 muuttaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi HAKIJA Osuuskunta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 125/2005/3 Dnro LSY-2004-Y-11 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 125/2005/3 Dnro LSY-2004-Y-11 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 125/2005/3 Dnro LSY-2004-Y-11 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Uivan telakan asentaminen sekä vesialueen ruoppaaminen kiinteistöllä

Lisätiedot

Hakija omistaa hanketta varten tarvittavan maa- ja vesialueen.

Hakija omistaa hanketta varten tarvittavan maa- ja vesialueen. PÄÄTÖS Nro 104/08/1 Dnro ISY-2008-Y-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2008 HAKIJA Jyväskylän kaupunki ASIA Toisen laiturin rakentaminen ja nykyisen pysyttäminen Pekonniemen venesatamassa Päijänteen Keljonlahdella

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 124/09/2 Dnro ISY-2009-Y-150 Annettu julkipanon jälkeen Lappeenrannan kaupunki

PÄÄTÖS Nro 124/09/2 Dnro ISY-2009-Y-150 Annettu julkipanon jälkeen Lappeenrannan kaupunki PÄÄTÖS Nro 124/09/2 Dnro ISY-2009-Y-150 Annettu julkipanon jälkeen 23.10.2009 HAKIJA Lappeenrannan kaupunki ASIA Täyttöjen ja rakenteiden tekeminen sekä ruoppausten suorittaminen Myllysaaren edustalla

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO PÄÄTÖS UUDELY/1/07.04/2012 9.1.2013 Hangon Satama Länsisatama 10900 Hanko SAANTITODISTUKSELLA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN

Lisätiedot

Kauriansalmen vierasvenesatamahankkeeseen kuuluvat ponttonilaiturin rakentaminen ja Kuolimon vesialueen ruoppaaminen, Suomenniemi.

Kauriansalmen vierasvenesatamahankkeeseen kuuluvat ponttonilaiturin rakentaminen ja Kuolimon vesialueen ruoppaaminen, Suomenniemi. PÄÄTÖS Nro 83/07/2 Dnro ISY-2007-Y-34 Annettu julkipanon jälkeen 25.7.2007 HAKIJA Suomenniemen kunta ASIA Kauriansalmen vierasvenesatamahankkeeseen kuuluvat ponttonilaiturin rakentaminen ja Kuolimon vesialueen

Lisätiedot

Säynätsalon Saunarannan satama-alueen lisäruoppaus ja aallonmurtajalaiturin rakentaminen sekä töidenaloittamislupa, Jyväskylä

Säynätsalon Saunarannan satama-alueen lisäruoppaus ja aallonmurtajalaiturin rakentaminen sekä töidenaloittamislupa, Jyväskylä PÄÄTÖS Nro 35/06/1 Dnro ISY-2006-Y-34 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2006 HAKIJA Jyväskylän kaupunki ASIA Säynätsalon Saunarannan satama-alueen lisäruoppaus ja aallonmurtajalaiturin rakentaminen sekä

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 26 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 26 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 61/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 26 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Mansikkakarinsalmen

Lisätiedot

Evijärven ruoppausalueet Evijärven kunnostushanke

Evijärven ruoppausalueet Evijärven kunnostushanke Evijärven ruoppausalueet Evijärven kunnostushanke Evijärvi on jaettu viiteen eri vesiosakaskuntaan: Kirkonkylän, Lahdenkylän, Inankylän, Särkikylän ja Jokelankylän osakaskunnat (Kuva 1). Ruoppaukset toteutetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Raimo Sonninen, Timo Heiskanen ja KVS-Kiinteistöt Oy perustettavan yhtiön (KVS- Kiinteistöt Kuopio Oy) lukuun

Raimo Sonninen, Timo Heiskanen ja KVS-Kiinteistöt Oy perustettavan yhtiön (KVS- Kiinteistöt Kuopio Oy) lukuun PÄÄTÖS Nro 65/07/1 Dnro ISY-2007-Y-104 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2007 HAKIJAT Raimo Sonninen, Timo Heiskanen ja KVS-Kiinteistöt Oy perustettavan yhtiön (KVS- Kiinteistöt Kuopio Oy) lukuun ASIA Siikaniemen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 111/08/1 Dnro ISY-2008-Y-108 Annettu julkipanon jälkeen Kuopion kaupunki ja Skanska Kodit Oy

PÄÄTÖS Nro 111/08/1 Dnro ISY-2008-Y-108 Annettu julkipanon jälkeen Kuopion kaupunki ja Skanska Kodit Oy PÄÄTÖS Nro 111/08/1 Dnro ISY-2008-Y-108 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2008 HAKIJAT Kuopion kaupunki ja Skanska Kodit Oy ASIA Aallonmurtajan ja laitureiden rakentaminen Hakoniemen venesatamaan Lehtoniemessä

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Ala-Keiteleen Pyyrinlahden Keitaansalmeen ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Ala-Keiteleen Pyyrinlahden Keitaansalmeen ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 102/04/1 Dnro ISY-2004-Y-191 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2004 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Ala-Keiteleen Pyyrinlahden Keitaansalmeen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski.

Lisätiedot

Kangaslammen kunnostamiseen kuuluvat ruoppaaminen, vedenkorkeuden nostaminen ja venevalkaman rakentaminen, Iisalmi.

Kangaslammen kunnostamiseen kuuluvat ruoppaaminen, vedenkorkeuden nostaminen ja venevalkaman rakentaminen, Iisalmi. PÄÄTÖS Nro 81/04/2 Dnro ISY-2003-Y-182 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2004 HAKIJA Iisalmen kaupunki ASIA Kangaslammen kunnostamiseen kuuluvat ruoppaaminen, vedenkorkeuden nostaminen ja venevalkaman rakentaminen,

Lisätiedot

Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti (707-406-4-31) edustalla, Rääkkylä

Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti (707-406-4-31) edustalla, Rääkkylä Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 85/2012/2 Dnro ISAVI/20/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti

Lisätiedot

Kivilaiturin rakentaminen Poroveden rantaan tilan Käänninniemi RN:o 4:60 edustalle, Iisalmi

Kivilaiturin rakentaminen Poroveden rantaan tilan Käänninniemi RN:o 4:60 edustalle, Iisalmi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 11/2011/2 Dnro ISAVI/139/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.3.2011 ASIA Kivilaiturin rakentaminen Poroveden rantaan tilan Käänninniemi RN:o 4:60 edustalle,

Lisätiedot