Päivämäärä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivämäärä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas p"

Transkriptio

1 Oulun kaupunki Kaupunginvaltuusto 30 Dno Valmistelijat/ Lisätietojen antaja Päätöshistoria Päivämäärä Asemakaavan ja tonttijaon muutos , Rajakylän kaupunginosa (Kissankellotie 1-7) OUKA/3411/ /2014 Ote pöytäkirjasta 1/2017 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas p Yhdyskuntalautakunta , OAS Yhdyskuntalautakunta , LUONNOS Yhdyskuntalautakunta , EHDOTUS Kaupunginhallitus Sivu 1 Kaupunginhallituksen käsittely Asemakaavan muutos koskee Rajakylän kaupunginosan korttelia 1, korttelin 2 tonttia 5 sekä puisto- ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muutetaan voimassa olevan asemakaavan rivitalojen korttelialueet (AR) sekä osa puistoalueesta (P) asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR), lähivirkistysalueeksi (VL) sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi (pp). Korttelialuetta laajennetaan eteläosasta Horsmapuistossa olevaan Horsmapolkuun asti. Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavaan ei ole tehty muutoksia. Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä Ehdotuksesta ei jätetty nähtävillä olon aikana muistutuksia eikä lausuntoja. Yhdyskuntalautakunta on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä, mikäli kaavaehdotuksesta ei nähtävillä olon aikana jätetä muistutuksia tai kaava-asiakirjojen muuttamista edellyttäviä lausuntoja. Kaavatyön yhteydessä on tehty melu- ja tärinäselvitys, pohjatutkimus ja puuston mittaus sekä kaavamuutosaluetta laajemman alueen luonto- ja maisemaselvitys. Työn aikana on tutkittu vaihtoehtotarkastelujen avulla täydennysrakentamismahdollisuuksia myös kaavamuutoksen rajausta laajemmalle alueelle, Horsmapuistoon, Haukiputaantien pohjoispuolelle. Tarkastelun taustalla on Uuden Oulun yleiskaava ja Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys. Luonto- ja maisemaselvityksen tulokset osoittavat, että Horsmapuiston täydennysrakentamiseen käytettävissä oleva alue jää suhteellisen pieneksi. Siksi horsmapuiston laajemmasta täydennysrakentamisesta päätettiin luopua tässä vaiheessa. Sen

2 Oulun kaupunki Kaupunginvaltuusto Sivu 2 Ote pöytäkirjasta 1/2017 Päivämäärä sijaan olemassa olevan korttelialueen ja Horsmapuiston läpi menevän kevyenliikenteen väylän välinen alue soveltuu selvityksen mukaan hyvin täydennysrakentamiseen. Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee Rajakylän kaupunginosan korttelia 1, korttelin 2 tontti 5 sekä kortteleiden ympäristössä ja lähellä olevia puisto- ja katualueita. Kortteleissa on olemassa olevaa 2 kerroksista rakennuskantaa, joka on tarkoitus purkaa ja korvata pääasiassa 1 kerroksisella uudisrakentamisella. Kaavamuutoksella kortteleiden 1 ja 2 rivitalojen korttelialueet (AR) sekä niiden välinen puistoalue (P) yhdistetään yhdeksi asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR). Horsmapuiston alueet osoitetaan lähivirkistysalueina (VL). Puiston olemassa olevat kevyenliikenteen reitit osoitetaan jalankululle ja polkupyöräilylle varattuina katuina (pp) ja nimetään jo käytössä olevin nimin: Takiaispolku, Horsmapolku ja Suolamännynpolku. Takiaispolun suuntaisesti Horsmapuistoon merkitty voimansiirtoalue poistetaan tarpeettomana. Asumiseen osoitettu korttelialue laajenee etelässä Horsmapuistoon päin rajoittuen Horsmapolun katualueeseen. Idässä korttelialueen rajauksessa on varauduttu Horsmapuiston mahdolliseen laajempaan täydennysrakentamiseen. Korttelialueen itäpuolelle on jätetty tilaa, mikäli tulevaisuudessa Kissankellotieltä tarvitaan katuyhteys Horsmanpuistoon. AKR- korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 5750 kerrosalaneliömetriä, josta asumiseen on mahdollista käyttää 5000 k-m². Loput 750 k-m² on käytettävissä talousrakennuksille. Korttelin pohjoisreunalla rakennukset sijoittuvat Kissankellotien suuntaisesti tukien samalla katutilan muodostusta. Eteläreunalla rakennukset sijoittuvat kohtisuoraan korttelin rajaan nähden. Autopaikoitukset (p) on sijoitettu korttelialueen päätyihin ja keskelle. Paikoitusalueiden yhteyteen on mahdollista sijoittaa talousrakennuksia ja autokatoksia. Osa autokatoksista on määrätty rakennettaviksi. Korttelin suurin sallittu kerrosluku on II. Raidemelun takia korttelin itäreunan rakennusmassat on toteutettava 2-kerroksisina. Vastaavasti korttelin eteläreunalla Haukiputaantien liikennemelun takia rakennusten päädyt tulee yhdistää aidalla, apurakennuksilla tai näiden yhdistelmillä. Kolmiomääräyksessä (raj2) on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakennuksia ja ulkoalueita sekä melusuojausta ja tärinän huomioimista.

3 Oulun kaupunki Kaupunginvaltuusto Sivu 3 Ote pöytäkirjasta 1/2017 Päivämäärä Alueelle muodostuu kaksi suojaista piha-aluetta, joihin korttelin oleskelu-, leikki- ja huoltotoiminnot sijoittuvat. Korttelin länsiosan isoimman männyt on osoitettu säilytettäviksi. Korttelin poikki kulkeva sähköjohto, pohjoisreunan kaukolämpölinja ja koilliskulmassa kulkeva sadevesiviemäri on esitetty rasitteina korttelialueella. Asuntoja alueelle tulee arviolta n. 85 ja asukkaita n Sitova tonttijako osoitetaan asemakaavassa. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Pennanen Päätösesitys Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty asemakaavan muutosehdotus ja päivätty tonttijaon muutos hyväksytään. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Liitteet (Kissankulma) Asemakaavan selostus liitteineen Oheismateriaali - Kaupunginhallituksen päätösehdotus Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyy päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen ja päivätyn tonttijaon muutoksen. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Otteen oikeaksi todistaa Oulussa

4 Sivu 4 Asemakaavan selostus päivättyyn Oulun kaupungin Rajakylän kaupunginosan korttelia 1 ja korttelin 2 tonttia 5 sekä puisto- ja katualueita koskevaan asemakaavan ja tonttijakojen muutokseen (Kissankellotie 1-7) KISSANKULMA Kaavatunnus Diaarinumero 3411/2014 Projektinumero Selostus päivitetty

5 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sisältö Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Tiivistelmä Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Kaava-aluetta koskevat selvitykset Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun alustavat vaihtoehdot (A, B ja C) Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö Asemakaavan toteutus Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus... 20

6 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin Rajakylän kaupunginosan korttelia 1 ja korttelin 2 tonttia 5 sekä puisto- ja katualueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Oulun kaupungin Rajakylän kaupunginosan kortteli 2, tontti 6 sekä lähivirkistys- ja katualueita. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavan nimi: KISSANKULMA Kaavatunnus: Kaavan laatija: Kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas Oulun kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Asemakaavoitus Solistinkatu 2, PL 32, OULUN KAUPUNKI etunimi.sukunimi(a)ouka.fi Arkkitehti Kari Nykänen/Arkkitehdit m3 oy Kaavan vireille tulo: Hyväksyminen: Vireille tulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevassa lehti-ilmoituksessa Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen..20. Asemakaava on tullut voimaan Kaava-alueen sijainti Asemakaava-alue sijaitsee Rajakylän kaupunginosassa noin 6 kilometriä Oulun keskustasta pohjoiseen. Kaavamuutosalueena on Kissankellotien eteläpuolella sijaitsevat rivitalokorttelit ja kortteleihin rajoittuvat puistoalueet sekä osa Takiaispolkua. 1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1. Asemakaavan seurantalomake Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 3. Havainnekuvat (4 kpl) Liite 4. Asemakaavakartta merkintöjen selityksineen - Tonttijakokartta 1.4 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys, Oulun kaupunki, 2011 Pohjatutkimus ja puuston mittaus, Pöyry Finland Oy, Luonto- ja maisemaselvitys, Kissankellotie, Oulu, Sito Oy, Tie- ja raideliikennemeluselvitys, Kissankellotie 1-3 ja 5-7, Oulu, Promethor Oy, Junatärinä, Kissankellotie, Oulu, Pöyry Finland Oy,

7 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie TIIVISTELMÄ Asemakaavan sisältö Asemakaavan muutosalue sijaitsee Rajakylän eteläosassa, Taskilan asuinalueen sekä Teknologiakylän läheisyydessä n. 6 km Oulun kaupungin keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen ympäristö muodostuu Rajakylän pientalopainotteisesta asuinrakentamisesta sekä niiden väliin jäävistä viheralueista. Alueen eteläpuolelle sijoittuu Horsmapuisto sekä Haukiputaantie. Idässä sijaitsee Oulu-Kemi rautatie. Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 3,6 ha ja alue on pääosin rakennettu. Asemakaava pohjautuu Oulun Sivakka Oy:n tavoitteeseen uudistaa Rajakylän kaupunginosan korttelin 1 ja korttelin 2 tontin 5 rakennuskanta sekä Oulun kaupungin asemakaavoituksen tavoitteeseen tutkia Rajakylän täydennysrakentamista Horsmapuistoon, Haukiputaantien pohjoispuolelle. Täydennysrakentamisen taustalla on Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys. Suunnittelun alkuvaiheessa laadittiin 3 vaihtoehtoista korttelirakennetta (A, B ja C), jotka sisälsivät sekä Sivakan korttelin että Horsmanpuiston täydennysrakentamisalueen. Työn edetessä ja lähtötietojen tarkentuessa Horsmapuiston täydennysrakentamisesta luovuttiin. Täydennysrakentamisalueen hyödyntäminen tulevaisuudessa haluttiin kuitenkin varmistaa ja siksi asemakaavaluonnos laadittiin vaihtoehdon B pohjalta. Kortteliin sijoittuu rakentamista (AKR) asuinkerros- ja rivitalojen korttelialueena 5000 k-m2, ja niihin liittyvinä aputiloina (t-ala) 750 k-m2, eli yhteensä k-m2. Asuntoja alueelle tulee n 85, joihin sijoittuu n. 160 asukasta. Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitustyö on käynnistetty kiinteistön omistajan aloitteesta. Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty selostuksen liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan valmisteluaineisto ja kaavaehdotus on pidetty nähtävänä kaupungin virallisella ilmoitustaululla Oulu 10-palveluissa sekä Oulun kaupungin nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei esitetty nähtävillä olon aikana mielipiteitä. Asemakaavaluonnoksesta esitettiin 1 lausunto. Asemakaavaehdotuksesta ei esitetty muistutuksia tai lausuntoja. Asemakaavan toteutus Alueen toteutuksen on arvioitu alkavan vuoden 2017 aikana, asemakaavan tultua lainvoimaiseksi. Alueen rakentamistapaa on esitetty havainnekuvissa ja kaavan kolmiomääräyksessä. 4

8 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue sijoittuu Rajakylän eteläosaan, Taskilan asuinalueen sekä Teknologiakylän läheisyyteen, noin 6 km Oulun kaupungin keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen ympäristö muodostuu Rajakylän pientalopainotteisesta asuinrakentamisesta sekä niiden väliin jäävistä viheralueista. Alueen eteläpuolella on Haukiputaan tiehen rajoittuva Horsmapuisto. Idässä sijaitsee Oulu-Kemi rautatie. Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 3,6 ha. Alue koostuu kahdesta rivitalokorttelista sekä niiden välissä ja ympärillä olevasta Horsmapuistosta. Rivitalokorttelit on rakennettu ja suunnittelualue on kokonaan asemakaavoitettu. Alue rajoittuu pohjoisessa Kissankellotien katualueeseen, lännessä ja etelässä olemassa oleviin kevyenliikenteen reitteihin ja idässä junarataan. Kuva: Ilmakuva vuodelta Luonnonympäristö Iso osa suunnittelualueesta on rivitaloasutusta pihapiireineen. Piha-alueilla on jonkin verran olemassa olevaa puustoa, lännessä pääasiassa havupuita ja idässä lehtipuita. Rivitalokortteleiden välissä sekä kortteleiden itä-, etelä ja länsipuolella on junarataan ja kevyenliikenteenväyliin rajoittuvat puistoalueet. Etelässä Horsmapolun ja rivitalokortteleiden välinen puusto on tiheää ja pensoittunutta. Kortteleiden itä- ja länsipuolella, junarataan ja Takiaispolkuun rajoittuvilla puistoalueilla on tuoretta kangasmetsää, jossa puut ovat kookkaampia. Lähellä Takiaispolun ja Horsmapolun risteystä on alueen vanhinta puustoa. Myös kortteleiden välisellä puistoalueella sekä lännen puoleisessa rivitalokorttelissa on muutamia isohkoja mäntyjä. 5

9 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Näkymien osalta avoimia alueita muodostuu lähinnä kevyenliikenteenväylien varteen, joita myöten avautuu suoria, pitkiä näkymiä. Metsät ovat paikoin maisematilaltaan puoliavoimia, johtuen vanhasta ja kookkaasta puustosta ja harvemmasta pensaskerroksesta. Paikoin myös Kissankellotien tonttien ja kevyenliikenteenväylän välinen viheralue kasvaa läpipääsemättömän tiheää pienpuustoa. Suunnittelualueen länsireunalle sijoittuu telemasto. Masto hallitsee maisemaa Kissankellotieltä. Alueen maisemakuvan kannalta alueella olevaa vanhaa kookasta havupuustoa tulisi vaalia ja säilyttää mahdollisimman paljon, sillä se on maisemallisesti koko alueen arvokkainta antia. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suojelualueita/-kohteita, arvokkaita tai uhanalaisia luontotyyppejä eikä uhanalaisia eliölajeja. Tärinäselvityksen mukaan maapohja on suunnittelualueella tiivistä hiekkaa ja moreenia Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva Rajakylän alue on luvulla rakennettu laaja asuinalue. Sen rakennuskantaa hallitsevat ostoskeskuksen läheisyydessä 4 8 kerroksiset elementtirakenteiset kerrostalot. Alueen pääasialliseen rakennuskantaan kuuluvat laajat 1 2 kerroksiset rivi-, luhti-, pien- ja alueet ostoskeskuksen ympärillä. Rajakylä on tunnettu vuokratalovaltainen kaupunginosa. Kunnallistekniset verkostot on rakennettu samoihin aikoihin. Rajakylän ikäjakauma on suhteellisen tasapainoinen eri ikäryhmien kesken. Rajakylän on tyypillinen 1970-luvun (metsä)lähiö, jonne sijoittuu tehokkaampaa ja korkeampaa rakentamista ostoskeskuksen yhteyteen, ja matalammat asuinalueet levittäytyvät laajoina korttelialueina sen ympärille. Suunnittelualueen lähiympäristön kaupunkikuva muodostuu matalasta pääasiassa 1 kerroksisesta rivitalo- ja omakotitalorakentamisesta. Omakotitalotontit ovat suhteellisen pieniä ja rakennukset sijoittuvat tiukasti katulinjaan. Rakennukset on paikoin rakennettu jopa kiinni toisiinsa. Katutila on tilanmuodostukseltaan tiivis, yhtenäinen ja yleisilmeeltään matala. Rakennusten julkisivumateriaalit ja kattomuodot vaihtelevat kaduittain. Paikoin joukossa on em. rakennustavasta poikkeavia uudempia asuinrakennuksia. Korttelien 1 ja 2 osalta 2-kerroksiset asuinrakennukset ovat sijoittuneet Horsmapuiston vastaiselle reunalle tontin rajan suuntaisesti sekä kohtisuoraan tontin rajaan nähden. Kissankellotien katutilan eteläreunan rajausta on tuettu ainoastaan matalalla apurakennuksella. Suunnittelualueen vieressä sijaitsee telemasto, jolla on vaikutusta alueen kaupunkikuvaan. Maston ja sen juurella olevan apurakennuksen tontti on rajattu metalliverkkoaidalla. Asemakaavoitettavalla alueella korttelissa 1 ja 2 on 2-kerroksisia asuinrakennuksia 7 kpl sekä muutamia asumisen apurakennuksia (mm. varastot ja autokatokset). Asuinrakennukset ovat teknisen käyttöikänsä loppuvaiheessa ja käyttäjä (Sivakka-yhtymä Oy) on päättänyt purkaa kyseiset rakennukset. Palvelut ja työpaikat Kissankellotietä lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat Rajakylän ostoskeskuksessa alle 1 km etäisyydellä. Myös päiväkoti, koulut, terveyspalvelut, kirjasto ja vanhusten palvelut löytyvät alle 1 km päästä Rajakylästä. Ratamotien varrelle sijoittuu useita liike-, työpaikka- ja varastotoimintoja. Teknologiakylä on suunnittelualueen itäpuolella n. 300 m etäisyydellä. Ratamotien varressa sekä Rajakylän keskuksessa on työpaikkoja yksityisten palvelujen yhteydessä. Virkistys Horsmapuisto, radanvarren suojaviheralueet sekä Rajakylän muut viheralueet toimivat lähivirkistysalueina. Suunnittelualueen välittömään läheisyyteen sijoittuu Takiaspuiston pelikenttä, jonne yhteys on Takiaspolun kautta. Teknologiakylän kautta kulkee pururata/hiihtolatu n. 400 m päässä. Talvikkipuiston 6

10 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 leikki- ja liikunta-alueet sijaitsevat n 1,5 km:n päässä ja Rajakylän koulun kentät n. 800 m päässä pohjoisessa. Molemmille alueille pääsee Takiaspolkua pitkin. Liikenne Alue liittyy liikenteellisesti Kissankellotiehen (tonttikatu) ja Ratamotien (kokoojakatu) kautta kaupungin katuverkkoon. Ratamotien päässä Kissankellotien liittymän kohdalla on kääntöpaikka. Kissankellotie on valaistu ja sillä on 40 km/h nopeusrajoitus. Suunnittelualueen eteläpuolella kulkee Haukiputaantie (seututie 847) sekä itäpuolella Oulu-Kemijärvi junarata. Kevyen liikenteen osalta alue kytkeytyy Takiaspolun kautta etelään Koskelan ja keskustan suuntaan sekä pohjoiseen ostoskeskuksen palvelujen ja koulujen suuntaan. Horsmapolun kautta alue liittyy itään Teknologiakylän ja Kaijonharjun suuntaan. Suolamännynpolun kautta alue liittyy etelään Koskelan ja keskustan suuntaan sekä pohjoiseen Rajakylän suuntaan. Joukkoliikenteen osalta linja-auto reitit 4, 4A, 20, 20N, 21, 22, 23T ja 26 kulkevat Haukiputaantietä pitkin, ja lähimmät pysäkit ovat Pönkänkarin pysäkit n m päässä korttelista. Linja-autoreitti 3 kulkee lisäksi Teknologiakylän läpi Elektroniikkatietä pitkin. Sen pysäkeille on etäisyyttä n m. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Selvitysalueelta ei ole tiedossa tunnettuja muinaisjäännöksiä. (Paikkatietoikkuna, 2015). Arvokkaita alueita Oulussa 2015 selvityksen mukaan, alueelle ei sijoitu paikallisesti arvokkaitakaan kulttuurihistoriallisia kohteita. Kunnallistekniikka Kissankellotien katutilassa sijaitsevat kaukolämpö-, vesi-, sadevesi- ja viemäriputket sekä sähköjohdot. Takiaispolun suuntaisesti sen itäpuolella kulkee lisäksi sähkö- ja telejohtoja. Suunnittelualueen poikki kulkee sähkökaapeli sekä sadevesiviemäri korttelin koilliskulman poikki. Suunnittelualueen vieressä sijaitsee telemasto sekä sen tekninen apurakennus aidatulla piha-alueella. Ympäristön häiriötekijät Alueelle aiheutuu liikennemelua Haukiputaantien, Pohjantien ja Oulu-Kemi rautatien läheisyyden vuoksi. Oulu-Kemi rautatien läheisyys ja sen mahdollisesti aiheuttama tärinä otetaan huomioon suunnittelussa Maanomistus Suunnittelualueen omistaa Oulun kaupunki. 3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Maakuntakaava Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaavan. Rajakylä on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Maakuntakaavan uudistaminen on vireillä ja uudistaminen tapahtuu vaiheittain. 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja vahvistettu Ympäristöministeriössä Kuva: Ote Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta 7

11 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie Yleiskaava Oulun yleiskaava 2020 Oulun yleiskaavassa 2020 suunnittelualue on esitetty Pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP) ja virkistysalueeksi (V). Alue varataan pääasiassa asuin pientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueille saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Virkistysalue varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Alueella on sallittua virkistystä ja ulkoilua palveleva rakentaminen. Maisemaa tai virkistyskäyttömahdollisuuksia vaarantavaan toimintaan on saatava MRL 128:n mukainen maisematyölupa. Kuva: Ote Oulun yleiskaavasta 2020 Uuden Oulun yleiskaavaehdotus Uuden Oulun yleiskaava on tullut suunnittelualueella voimaan Yleiskaavan mukaan suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP). Alue varataan asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Asuntoalueen rajaus on ulotettu selkeästi Horsmapuiston alueelle Horsmapolun eteläpuolelle saakka. Kuva: Ote Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksesta Voimassa olevat asemakaavat Asemakaava-alueella on voimassa ( ), ( ), ( ) ja ( ) vahvistetut asemakaavat. Asemakaavassa suunnittelualue on esitetty rivitalojen korttelialueena (AR) ja puistoalueena (P). Kuva: Ote asemakaavayhdistelmästä 8

12 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen Tonttijako ja kiinteistörekisteri Oulun kaupunki toimii kiinteistörekisterin pitäjänä asemakaava-alueella. Alueella on voimassa asemakaavan mukainen tonttijako. Korttelialueelle laaditaan tonttijako asemakaavan yhteydessä Pohjakartta Pohjakartta on maankäyttö- ja rakennuslain 54a mukainen ja vastaa olosuhteita Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys Selvitys on laadittu Uuden Oulun yleiskaavan pohjaksi, ja se on valmistunut Selvityksessä eräänä täydennysrakentamiskohteena on esitetty alue: Rajakylä- Haukiputaantie. Selvityksen mukaan Haukiputaantien ympäristöä Pohjantien ja Koskelantien välisellä alueella on mahdollista täydentää uudella asumisella. Asunnot tukeutuisivat hyvin oleviin palveluihin, läheisiin työpaikka-alueisiin ja joukkoliikenteeseen. Rajakylän palvelukeskustaa on suositeltavaa laajentaa tehokkaalla rakentamisella Koisotien varressa Haukiputaantien varteen. Samalla toimintoja on suositeltavaa sekoittaa. Kuva: Ote täydennysrakentamisselvityksestä

13 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie Kaava-aluetta koskevat selvitykset Liikennemelu Haukiputaantien, Pohjantien ja Oulu-Kemi rautatien läheisyyden vuoksi alueelta on laadittu erillinen ympäristömeluselvitys. (Tie- ja raideliikennemeluselvitys, Promethor 2015). Ulko oleskelualueen tarkastelussa on sovellettu ohjearvoja LAeq, db(a) ja LAeq, db(a). Alue voidaan tulkita täydennysrakentamiseksi, jolle tyypillisesti sovelletaan yöaikaan ns. vanhojen asuinalueiden ohjearvoa. Selvityksessä on esitetty tarkastelutilanteissa tieliikenteen aiheuttama melutaso, raideliikenteen aiheuttama melutaso sekä tie ja raideliikenteen aiheuttama yhteismelutaso. Tieliikennemelu on luonteeltaan jatkuvampaa ja tasaisempaa, kuin raideliikennemelu. Raideliikenteen melu koostuu yksittäisistä, enimmillään muutamia minuutteja kestävistä melutapahtumista, joiden aikana hetkellinen äänitaso kohteessa on selvästi aiheutuvaa päivä ja yöajan keskiäänitasoa suurempi. Tieliikenteen aiheuttaman päivä- ja yöajan keskiäänitason laskentatulos kuvaa kohteessa vallitsevaa melutasoa niinä ajanjaksoina, kun kohteen ohi ei kulje junia. Käytännössä Valtioneuvoston päätöksen ohjearvoihin tulee verrata kokonaismelutasoa. Meluntorjuntatarkastelussa on käsitelty ainoastaan kokonaismelua. Selvityksessä on tarkasteltu laskennallisesti melutasoa kohteen ulkoalueilla ja esitetty meluntorjuntatoimia ohjearvotason saavuttamiseksi. Lisäksi on määritetty julkisivuihin kohdistuva melutaso julkisivujen ääneneristävyysvaatimusten määrittämiseksi. Tulosten perusteella on esitetty kohteen jatkosuunnittelussa melun osalta huomioon otettavat asiat. Kuvat: Otteet Tie- ja raideliikennemeluselvityksestä: vasemmalla ylhäällä päiväajan keskiäänitaso, alakuvassa yöajan keskiäänitaso (melusuojauksena rakennusmassat ja aidat). 10

14 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 14 Tärinä Oulu-Kemi rautatien läheisyyden vuoksi alueelta on laadittu erillinen tärinäselvitys. (Junatärinä, Kissankellotie, Oulu, Rajakylä, Pöyry, 2015). Selvityksen tavoitteena on mittauksiin perustuen selvittää raideliikenteen mahdollisesti aiheuttamia tärinävaikutuksia korttelialueelle erilaisilla junien painoilla ja nopeuksilla, ja arvioida, millainen rakentaminen kestää parhaiten tärinää. Selvityksen mukaan Kissankellotien korttelialue sijaitsee yli 110 m etäisyydellä radasta, eikä tehtyjen tärinämittausten ja kirjallisuudesta saatavien suojaetäisyysvaatimusten perusteella suunnittelualueella esiinny tärinähaittaa, vaikka junien kokonaispaino nousisikin tulevaisuudessa. Rakennuksessa syntyvän värähtelyn vähentämiseksi ja erityisesti sen voimistumisen (resonanssi) estämiseksi rakenteiden jäykkyyteen ja rakennusten vaakajäykistämiseen rakenteellisin keinoin on kiinnitettävä huomiota. Tärinän vahvistumisen kannalta ongelmallisimpia ovat 2-kerroksiset puurunkoiset pientalot. Selvityksen tulosten perusteella on esitetty kohteen jatkosuunnittelussa tärinän osalta huomioitavat asiat. Luonto- ja maisemaselvitys Suunnittelualuetta laajemmalle alueelle, Haukiputaantien, Takiaispolun ja junaradan rajaamalle alueelle on tehty luonto- ja maisemaselvitys (Sito Oy, 2015). Selvityksen yhtenä tarkoituksena oli tutkia voidaanko Horsmapolun eteläpuolista puistoaluetta ottaa kaavamuutosalueeseen mukaan ja osoittaa täydennysrakentamiseen. Selvitys sisältää kasvillisuustarkastelun, maisema-analyysin sekä maankäyttösuositukset. Selvityksessä todetaan, että alueen keskiosiin sijoittuu vetinen korpiräme ja sitä ympäröivä korpi- ja kangasrämeinen soistunut metsäalue, jotka on syytä jättää rakennustoimien ulkopuolelle. Korpirämeet on luokiteltu Pohjois-Suomessa silmälläpidettäviksi ja koko maassa vaarantuneeksi luontotyypiksi. Rakentamiseen hyvin soveltuvat alueet sekä Takiaispolun ja Horsmapolun risteyksen läheisyyteen osoitettu säilytettävä vanha puusto sijoittuvat asemakaavamuutosalueelle. Kuva: Ote luonto- ja maisemaselvityksen Maankäyttösuositukset-kartasta. 11

15 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kissankellotien asemakaavanmuutos on tullut ajankohtaiseksi Sivakka Oy:n tekemän asemakaavan muutosaloitteen pohjalta (kirjattu ). Samassa yhteydessä tuli tarkasteltavaksi asemakaavoituksen osalta Horsmapuiston mahdollinen täydennysrakentaminen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Yhdyskuntalautakunta on päättänyt käynnistää asemakaavan muutokset. Asemakaavatyön valmistelu on aloitettu keväällä Alueen asemakaava suunnittelun konsultoinnista vastaa Arkkitehdit m3 Oy. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti kaavan osallisia ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen kiinteistönomistajat, tontinhaltijat, asukkaat ja muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt joiden toimialaa asemakaavan muutos koskee. Viranomaisten välinen vuorovaikutus tapahtuu pääasiassa kokousten sekä lausuntojen muodossa. Osallisia kaavahankkeessa ovat: yhdyskuntalautakunta Oulun seudun ympäristötoimi Oulun Vesi Oulun Energia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan liitto Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos DNA Oyj TeliaSonera Finland Oyj Elisa Oyj Oulun kaupungin vammaisneuvosto Yhdyskuntasuunnittelun seura ry Rajakyläyhdistys ry Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmä Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry Oulun kaupungin vanhusneuvosto Vireilletulo, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen ja vuorovaikutus on kaavaprosessin aikana järjestetty hankkeesta laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta ilmoitettiin osallisille kirjeellä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä Mielipiteitä ei esitetty. Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä MRL 62 tarkoituksessa ja MRA 30 säädetyllä tavalla. Kaavaluonnoksesta saatiin 1 lausunto. Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä MRL 65 tarkoituksessa ja MRA 27 säädetyllä tavalla. Muistutuksia ei esitetty. 12

16 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu Suunnittelun organisointi Alueen asemakaavan suunnittelusta on vastannut Oulun kaupungin Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelujen Asemakaavoitus. Liikenne-, katu- ja ympäristösuunnitelmien tilaamisesta ja ohjaamisesta on vastannut Katu- ja viherpalvelut. Maankäytön suunnittelu tehdään konsulttityönä. Maankäytön suunnittelun konsulttityöstä on vastannut Arkkitehdit m3 Oy. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan laadinnan tavoitteena on ollut tutkia olevan korttelirakenteen tehokasta maankäyttöä uudisrakentamisen suhteen, olevan korttelialueen laajentamista sekä mahdollisuutta sijoittaa uusia korttelialueita em. täydennysrakentamisselvityksen mukaisesti etelään Horsmapuistoon. Korttelien 1 ja 2 käyttäjän suhteen (Oulun Sivakka Oy) alueen rakennukset ovat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän ja tullaan korvaamaan pääosin 1-kerroksisella asuntorakentamisella. Alueen täydennysrakentaminen on perusteltua tehokkaamman maankäytön suhteen, koska alueen liittäminen olevaan katuverkkoon on suhteellisen helppoa. Uuden korttelirakenteen tutkiminen Horsmapuistoon on perusteltua myös laajan ja vajaakäyttöisen viheralueen vuoksi. Alueen tiivistämiselle on lisäksi perusteita mm. hyvien kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksien takia sekä asuinalueen palveluiden ja työpaikka-alueiden läheisyyden perusteella. Suunnittelualueen ympäristötekijöistä tulee suunnittelussa ottaa huomioon tie- ja raideliikenteen melun sekä tärinän mahdollisesti aiheuttama ympäristöhaitta Prosessin aikana syntyneet tavoitteet / tavoitteiden tarkentuminen Suunnittelun aikana täydennysrakentaminen Horsmapuiston alueelle osoittautui haastavaksi mm liikennemelun torjumisen ja puistoalueen luontoarvojen säilyttämisen suhteen, josta johtuen täydennysrakentamisesta päätettiin luopua. Alueen myöhempi hyödyntäminen esim. Haukiputaantien luonteen muuttuessa päätettiin mahdollistaa varaamalla katuyhteys Kissankellotieltä korttelialueen itäreunaan. 4.5 Asemakaavaratkaisun alustavat vaihtoehdot (A, B ja C) Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Suunnittelutyötä lähestyttiin vaihtoehtoisten korttelirakennetarkastelujen avulla, joissa tutkittiin Horsmapuiston tulevan korttelirakenteen sekä Sivakan korttelirakenteen muotoa, laajuutta sekä kytkeytymistä liikennereitteihin. Horsmapuiston alueen rakentamista tutkittiin Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvityksen mukaisesti Horsmapolun ja Haukiputaantien väliin. Vaihtoehdoissa tutkittiin (3) kolmea erilaista ratkaisumallia A, B ja C. Vaihtoehdot erosivat molemmilla korttelialueilla toisistaan rakennusten sijoittelun, korttelialueiden laajuuden sekä rakennustyyppien ja korttelitehokkuuden suhteen. Uudiskorttelin rakentamistehokkuus muodostui suureksi, koska Haukiputaantien liikennemelua tuli rajoittaa eteläreunan korkeammalla rakentamisella tien leikkauksen nousemisen vuoksi. Kaupunkikuvallisesti uusi korttelialue muodostikin kaikissa vaihtoehdoissa Haukiputaantien suuntaan näkyvän reunan, jossa rakentaminen on esitetty 4-kerroksisena. Kaikissa vaihtoehdoissa osaalueet liittyivät liikenteellisesti Kissankellotiehen, mutta liittymän kohta uudiskortteliin vaihteli. Kevyen liikenteen osalta molemmat korttelialueet kytkeytyivät ympäröiviin kevyen liikenteen reitteihin. Kaikki maankäyttövaihtoehdot sijoittuivat pääpiirteittäin samalle maa-alalle, joskin uudiskorttelin eteläreunan pykältävä muoto hieman vaihteli. Vaihtoehtoja kehitettiin työpalavereissa esitettyjen huomioiden suhteen. Liikennemelun osalta arvioitiin, että täydennysrakentamisesta huolimatta Haukiputaantien varteen tulisi osoittaa melunsuojausta, mikä olisi teknisesti haastavaa toteuttaa ja kallis ratkaisu, koska tie nousee radan ylittävälle sillalle. 13

17 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 17 Horsmapuiston täydennysrakentamisen korttelialue rajautui Suolamännyntien, Horsmapolun ja Haukiputaantien väliseen kolmioon. Rakennusten sijoittelussa pitäydyttiin Rajakylän koordinaatistossa ja korttelinmuodostuksella tavoiteltiin selkeää tilanrajausta julkisten puisto- ja katualueiden suuntaan. Samalla pyrittiin muodostamaan suojaisia pihatiloja. Kortteleiden itä- ja pohjoisreunalle tutkittiin eri vaihtoehdoissa pien- ja rivitaloja, joilla pyrittiin yhdistämään kerrostaloasumista ympäristön pienatalopainotteiseen rakentamistapaan. Kerrostalojen suuresta määrästä johtuen korttelin piha-alueille sijoittui kaikissa vaihtoehdoissa huomattavan suuria pysäköintialueita. Korkeampi rakennusrintama (4-kerrosta) etelän suuntaan aiheutti pihojen suuntaan varjostusvaikutusta matalilla aurinkokulmilla syksyisin ja keväisin. Reunavyöhykkeen alimmat kerrokset avautuivat voimakkaasti tien suuntaan, ja jäivät tiepengerryksen varjoon. Rakennusmassoittelu ei tulisi yksistään riittämään pihatilojen suojaamiseen liikennemelulta, vaan ratkaisu vaatisi rakenteellisen melunsuojauksen rakentamisen melukaiteena Haukiputaantien varteen, mitä pidettiin kalliina ratkaisuna. Meluvalli tai aita korttelin reunassa ei olisi nousevan tieleikkauksen takia mahdollinen. Vaihtoehdoissa rakentamisen määrät vaihtelivat k-m2:in. Asuntoja alueelle sijoittui vaihtoehdosta riippuen asuntoa. Sivakan kortteli(e)n osalta Kissankellotien katutilan rajausta pidettiin tärkeänä. Samoin korttelialueen rajautumista ja rakennusmassojen suuntaamista puistoalueiden puolelle tutkittiin erilaisilla vaihtoehdoilla. Kortteleiden sisäosien järjestelyssä pyrittiin maantason autopaikoitus jakamaan asuinkortteliin pienempinä alueina ja sijoittamaan alueet kaupunkikuvallisesti mahdollisimman huomaamattomasti. Rakennusten massoittelussa pyrittiin suojaisten ja mm. oleskelun sekä leikkialueiden sijoittamisen suhteen riittävien piha-alueiden syntymiseen. Olemassa olevaa puustoa pyrittiin mahdollisuuksien mukaan säästämään piha-alueilla. Korttelirakennetta tarkennettiin myöhemmin edelleen meluselvitysten laadinnan pohjalta, mikä vaikutti mm. rakennusten suuntaamiseen sekä kerroslukuihin. Vaihtoehdoissa rakentamisen määrät vaihtelivat k-m2:in välillä. Asuntoja alueelle sijoittui vaihtoehdosta riippuen asuntoa. Kuva: Ote Rajakylän Horsmapuiston täydennysrakentamisen vaihtoehdosta B. 14

18 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Kissankellotien luonto- ja maisemaselvitys valmistui kesällä 2015, vaihtoehtotarkastelujen jälkeen. Selvityksen mukaan täydennysrakentaminen tulisi sijoittaa tiiviisti olemassa olevan rakentamisen yhteyteen, jolloin se olisi parhaiten sovitettavissa alueen maisemakuvaan. Pääasiallisena perusteena em. suositukselle olivat Horsmapuiston toimiminen osana viheralueverkostoa, suojaavana elementtinä tiemelua vastaan, alueen virkistyskäyttömahdollisuus lähialueen asukkaille sekä alueen paikoin kookas ja vanha puusto. Alueen keskiosiin sijoittuva vetinen korpiräme ja sitä ympäröivä korpi- ja kangasrämeinen soistunut metsäalue olisi syytä jättää rakennustoimien ulkopuolelle. Korpirämeet on luokiteltu Pohjois-Suomessa silmälläpidettäväksi ja koko maassa vaarantuneeksi luontotyypiksi. Ydinaluetta ympäröivät alueet muodostavat suojavyöhykkeen korpirämeelle ja mahdollistavat alueen ominaispiirteiden säilymisen. Luonto- ja maisemaselvityksen tulokset osoittavat, että Horsmapuiston täydennysrakentamiseen käytettävissä oleva alue jää suhteellisen pieneksi. Siksi puiston laajemmasta täydennysrakentamisesta päätettiin luopua tässä vaiheessa. Sivakka Oy:n korttelialueen osalta suunnittelua jatkettiin vaihtoehdon B mukaisesti, jossa Horsmapuiston laajempi täydennysrakentamisalue on yhä mahdollista ottaa käyttöön tulevaisuudessa, mikäli olosuhteet Horsmapuistossa muuttuvat tai alueelle tulee rakentamispaineita. Selvityksen tulosten mukaan olemassa olevan korttelirakenteen ja kevyenliikenteen väylän välinen Horsmapuiston alue soveltuu hyvin rakentamiseen. Asemakaavaan tullaan jättämään yhteysmahdollisuus Horsmapuiston alueelle Kissankellotieltä Suolamännynpolun ja Sivakan korttelin välistä. Asemakaavassa laajennetaan Sivakan korttelien korttelialuetta etelään kevyen liikenteen reittiin (Horsmapolku) saakka. Samalla huolehditaan korttelialueen melunsuojauksesta liikenne- ja raidemelun suhteen. Asemakaava-alueen korttelisuunnitelmaan tehdään ympäristömeluja tärinäselvityksen mukaiset tarkennukset Esitetyt mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan valmisteluaineisto pidettiin yhtä aikaa nähtävillä. Nähtävillä olo aikana ( ) kaavaluonnoksesta jätettiin yksi lausunto. Liikennevirasto, apulaisjohtaja Siru Koski ja maankäyttöasiantuntija Ville Vuokko kirjoittavat : Liikennevirasto on tutustunut asemakaavan muutosluonnokseen ja antaa lausuntonsa rautateiden näkökulmasta. Suunnittelualue sijaitsee Rajakylän kaupunginosassa noin kuusi kilometriä Oulun keskustasta pohjoiseen. Kaava-alue rajautuu etelässä Horsmapolkuun, lännessä Takiaispolkuun, pohjoisessa Kissanpellontiehen ja idässä Ratamatiehen. Asemakaava-alueen itäpuolella kulkee Oulu Kemi rataosa. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueen nykyisen asunrakennuskannan korvaaminen uudisrakennuksilla. Raideliikenteen melu, runkomelu ja tärinä Liikennevirasto edellyttää, että kaavoitettaessa alueita radan läheisyydessä on tapauskohtaisesti otettava huomioon mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat melu-, runkomelu- ja tärinähaitat. Kaavatyön yhteydessä on tehty melu- ja tärinäselvityksen ja osoitettu niiden pohjalta tarvittavat melua ja tärinää koskevat kaavamääräykset. Laaditut selvityksen tulee vielä liittää osaksi kaava-aineistoa Liikennevirasto muistuttaa, ettei se osallistu uuden maankäytön johdosta aiheutuviin mahdollisiin melun- ja tärinäntorjunnan kustannuksiin. Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden osalta lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus. Asemakaavoituksen vastine: Melu- ja tärinäselvityksen keskeinen sisältö on referoitu kaavaselostukseen. Melu- ja tärinäselvitys liitetään hankkeen projektikortille. 15

19 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu Esitetyt muistutukset ja niiden huomioon ottaminen Asemakaavaehdotuksesta ei jätetty nähtävillä olo aikana ( ) muistutuksia tai lausuntoja. Asemakaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Yhdyskuntalautakunta päätti hankkeen käynnistämisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa valmisteluaineiston mielipiteiden esittämistä varten nähtäville MRL 62 tarkoituksessa ja MRA 30 säädetyllä tavalla. Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 tarkoituksessa ja MRA 27 säädetyllä tavalla. 16

20 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaupunkikuva, korttelinmuodostus ja massoittelu Asemakaavan muutosalue sijoittuu Kissankellotien eteläpuolelle. Olevat korttelit 1 ja 2 on yhdistetty yhdeksi korttelialueeksi, ja niiden välinen viheralue on liitetty osaksi korttelia. Korttelialuetta on jatkettu eteläreunaltaan Horsmapolkuun saakka. Rakennukset sijoittuvat korttelin pohjoisreunalla kadun suuntaisesti tukien samalla katutilan muodostusta. Eteläreunalla rakennukset sijoittuvat kohtisuoraan korttelin rajaan nähden. Rakennukset ovat pääsääntöisesti 1-kerroksisia, mutta itäreunalla rakennusmassat tulee toteuttaa 2-kerroksisina raidemelun takia. Eteläreunalla vastaavasti rakennusten päädyt tulee yhdistää aidalla, apurakennuksilla tai näiden yhdistelmillä Haukiputaantien liikennemelun takia. Autopaikoitus sijoittuu korttelialueen päätyihin ja keskelle jakaen piha-alueen kahteen osaan. Paikoitusalueiden yhteyteen sijoittuvat myös korttelin huolto- ja varastotilat. Asuinrakennusmassojen yhteyteen on mahdollista lisäksi osoittaa huoneistokohtaisia apurakennuksia. Rakennusten väliin jää kaksi suojaista piha-aluetta, joihin korttelin oleskelu-, leikki- ja huoltotoiminnot sijoittuvat. Piha-alueelta voidaan osoittaa kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä ympäröiville katualueille Mitoitus Kerrosala Kortteliin sijoittuu rakentamista AKR 5000 k-m² (pääkäyttötarkoitus) t-ala 750 k-m² (asumisen aputilat) YHTEENSÄ 5750 k-m² Asuntojen ja asukkaiden lukumäärä käyttötarkoitus asuntomäärä k-m 2 /asunto hlö/asunto asukasmäärä tontteja kpl AKR , yhteensä , Autopaikoitus Korttelin rivi- ja kerrostaloille osoitetaan 1ap / asunto. Vieraspaikoituksen mitoituksena kortteleissa on 1ap / 1000 askem². Paikoitus toteutetaan keskitetysti asemakaavassa osoitettuihin paikkoihin. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Tavoitteiden mukaisesti kaavamuutoksessa tutkittiin alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia Horsmapuiston ja Sivakan korttelin osalta. Asemakaavan muutoksessa päädyttiin tehostamaan vain Sivakan korttelialueen täydennysrakentamista luontoarvojen ja liikennemelun takia. Horsmapuiston myöhempi täydennysrakentaminen on kuitenkin mahdollistettu asemakaavassa jättämällä tilanvaraus korttelialueen itäreunalle myöhempää katuyhteyttä varten. Ympäristöhäiriöt (melu ja tärinä) on otettu huomioon kaavamääräyksin ja rakennusmassojen sijoittelulla. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinkortteli osoitetaan asuinrivitalojen ja kerrostalojen korttelialueeksi (AKR). Rakentaminen tulee toteuttaa 1.2 kerroksisena Muut alueet Horsmapuisto osoitetaan lähivirkistysalueena (VL). 17

21 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 21 Kevyenliikenteen reittien sijainnit Takiaispolku, Horsmapolku ja Suolamännynpolku säilyvät olevilla paikoillaan. Ne osoitetaan asemakaavassa jalankululle ja polkupyöräilylle varattuna katuna (pp). Korttelin poikki kulkeva sähköjohto, pohjoisreunan kaukolämpölinja ja koilliskulmassa kulkeva sadevesiviemäri esitetään rasitteina korttelialueella. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön (katunäkymä ja rakennuskanta) Asemakaavan mukainen rakentaminen uudistaa alueen rakennuskantaa. Rakentamisen tapa on kuitenkin alueelle tyypillistä matalaa 1 2-kerroksista rakentamista. Massoittelultaan rakentaminen on korttelin olevan rakentamistavan kaltaista. Asemakaava ei ota kantaa rakennusten kattomuotoihin, materiaaleihin tai väriin, joten rakentaminen voi tuoda alueelle uuden kaupunkikuvallisen kerroksen. Rakennusten sijoittelu noudattaa Rajakylän alueelle tyypillistä suorakulmaista korttelinmuodostustapaa. Tilanmuodostuksen suhteen sijoittelu tukee selkeän tilahierarkian muodostumista, ja rajaa sekä suojaa piha-alueita ympäristön häiriötekijöiltä. Se myös tukee olevaa tilannetta paremmin katutilan muodostumista Kissankellotien suuntaan. 1-kerroksisten rakennusten muodostamana tilanrajaus ei ole kovin voimakas. Tilarajaus myös puiston suuntaan toimii asemakaavanmuutoksessa olevaa tilannetta paremmin, koska pihat toimintoineen eivät avaudu puiston suuntaan Vaikutukset liikenteen turvallisuuteen, määrään ja toimivuuteen Asemakaavan muutoksessa alueen katuihin tai jalankulkureitteihin ei kohdistu suuria muutoksia. Kortteliin osoitetaan edelleenkin kolme ajoneuvoliittymää paikoitusalueille Kissankellotien puolelta. Asuntojen lukumäärä asemakaavanmuutoksen myötä todennäköisesti hieman lisääntyy, jolloin myös ajoneuvojen määrä voi lisääntyä autolla. Korttelialueen rajautuminen Horsmapolkuun mahdollistaa korttelista sujuvat yhteydet kevyen reiteille ja lisää korttelin pyöräilyn ja jalankulun mahdollisuuksia sekä parantaa näin liikenneturvallisuutta. Asemakaavaan on jätetty tilanvaraus Suolamännynpolun ja korttelialueen väliin mahdolliselle myöhemmälle katuyhteydelle, jos Horsmapuistoa päätetään täydennysrakentaa. Korttelissa autopaikoitus ja huoltopisteet on keskitetty, joten korttelipihoille ei ohjaudu ajoneuvo- tai huoltoliikennettä, ja näin kortteliin muodostuvat turvalliset leikki- ja oleskelualueet Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön (melu ja viheralueisiin) Horsmapolun pohjoispuoleinen pensoittunut alue on otettu täydennysrakentamisalueeksi. Lähistön asukkaiden näkökulmasta korttelialueen eteläosan rakentuminen tuskin kuitenkaan juuri heikentää lähiympäristön virkistysmahdollisuuksia. Parhaat puustoalueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Yhtiömuotoinen asuntotuotanto yhdessä lähialueen olemassa olevan omakotiasumisen kanssa luo alueelle sekoittunutta väestörakennetta, mikä osaltaan tukee alueellista kestävyyttä. Melu ja tärinä olosuhteet on otettu huomioon rakennusten sijoittelulla ja kaavamääräyksin. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Merkittävin ympäristöhäiriö alueella on tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu. Melunsuojaukseen liittyviä rakenteellisia ratkaisuja ovat rakennusten sijoittelu, niiden korkeudet sekä täydentävät suojarakenteet (aidat, katokset ja varastot). Korttelin piha-alueiden riittävään melunsuojaukseen tulee kiinnittää huomiota. Korttelin ulkokehällä, Haukiputaantielle ja junaradalle päin, olevat rakennusten parvekkeet on lasitettava. Suunnittelualueen ja lähiympäristön maaperä on hiekkaa ja moreenia, mikä vaimentaa tehokkaasti tärinää, ja sen vaikutusalue radan suunnasta ulottuu n 30 metrin päähän. Rakennusten sisäosien suhteen melunsuojaukseen ei ole normaalilla määräystenmukaisella rakentamistavalla vaikutusta. Tärinästä ei tule selvitysten mukaan ongelmaa korttelialueella, jos 2. kerroksisten rungon vaakajäykkyys varmistetaan jäykistävillä väliseinillä ja seinätasojen leikkausjäykkyyttä lisäämällä. 18

22 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu Kaavamerkinnät ja määräykset Asemakaavassa on käytetty Oulun kaupungissa käytössä olevia asemakaavamerkintöjä. Kaavamerkinnät ovat kaavaselostuksen liitteenä. 5.7 Nimistö Kaavakartalla esitetty nimistö (Horsmapuisto, Horsmapolku, Suolamännynpolku) on alueella käytössä olevaa nimistöä. 19

23 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavan laatimisen yhteydessä alueelta on laadittu havainnekuvat, joissa alueen rakentamistapaa on esitetty. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Rakentamisen on ajateltu alkavan asemakaavan hyväksymisen jälkeen Oulussa 26. päivänä syyskuuta 2016 Kari Nykänen Mikko Törmänen Hanna Pöytäkangas arkkitehti (Arkkitehdit m3 Oy) asemakaavapäällikkö kaavoitusarkkitehti 20

24 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 24

25 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 25

26 Sivu 26 LIITE 2 1/ Kissankulma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rajakylän kaupunginosan korttelia 1 ja korttelin 2 tonttia 5 sekä puisto- ja katualueita koskeva asemakaavan ja tonttijakojen muutos (Kissankellotie 1-7) Kaavatunnus Diaarinumero OUKA/3411/ /2014 Asemakaavan muutosalue Arvioitu lähialue, jolle hankkeella saattaa olla vaikutuksia Kiinteistöjen isännöitsijöitä pyydetään tiedottamaan asukkaille ja toimitilojen haltijoille asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan lähtökohdista voi esittää mielipiteitä. Suunnittelun etenemistä voi seurata www-sivulta:

27 Sivu 27 LIITE 2 2/ Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? Osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla (OAS) tiedotetaan suunnittelun osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista asemakaavoituksessa. Siinä kerrotaan kaavan lähtökohdista, suunnittelun aikataulusta, siitä kuinka suunnitteluun voi osallistua ja miten suunnitelmasta voi esittää mielipiteensä. Siinä myös kuvaillaan, minkälaisia kaavan vaikutuksia suunnittelussa arvioidaan ja millä tavalla vaikutusten arviointi tehdään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä on mahdollista jättää kirjallinen mielipide. Suunnittelualue Etusivulla olevaan karttaan on rajattu alustava asemakaavan muutosalue sekä alue, jolle hankkeella saattaa olla vaikutuksia. Suunnittelualue sijaitsee Rajakylän kaupunginosassa n. 5 kilometriä Oulun keskustasta. pohjoiseen. Kaavamuutosalueena on Kissankellotien eteläpuolella sijaitsevat rivitalokorttelit ja kortteleihin rajautuvat puistoalueet sekä osa Takiaispolkua. Mitä alueelle suunnitellaan/mitkä ovat tavoitteet? 2 kerroksisten rivitalojen korttelialueet suunnitellaan muutettavaksi 1 kerroksisiksi. Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt asuinkortteleiden vuokraaja, Sivakka-Yhtymä Oy. Vuokraajan tavoitteena on kehittää asuntotarjontaa Rajakylän alueella ja saada kortteleiden käyttö vastaamaan uudistuneita asumisen tarpeita. Kaupungin tavoitteena on huomioida ja varautua Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksessa alueen eteläpuolelle esitettyyn täydennysrakentamiseen. Suunnittelun lähtökohdat Oulun kaupunkistrategia 2020 Oulun kaupungin strategisena tavoitteena ovat mm. elinvoimaisuuden vahvistaminen, kestävän kehityksen huomioon ottaminen sekä eheän, toimivan ja energiatehokkaan yhdyskuntarakenteen toteuttaminen. Tavoitteena on mm. luoda uusia työpaikkoja ja kehittää yrittäjyyden toimintaedellytyksiä sekä hyödyntää olemassa olevat asemakaava-alueet, infrastruktuuri ja palveluverkosto. Oulun yleiskaava 2020 ja Uuden Oulun yleiskaavaehdotus Oulun yleiskaava 2020 suunnittelualue sijaitsee pientalovaltaisella asuntoalueella AP sekä virkistysalueella V. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksen Kaavaehdotuksessa suunnittelualue sijaitsee pientalovaltaisella asuntoalueella AP ja alueen läpi kulkee kevyen liikenteen pääreittejä. Alueen itäreunaan on merkitty kokoojakatu. Ote, Oulun yleiskaava 2020 Ote, Uuden Oulun yleiskaavaehdotus

28 /5 Sivu 28 Voimassa oleva asemakaava Suunnittelualueella on voimassa ( ), ( ), ( ) ja ( ) vahvistetut asemakaavat. Kaavoissa kortteli 1 ja korttelin 2 tontti 5 on osoitettu kaksikerroksisten rivitalojen korttelialueiksi (AR). Kortteleiden välissä sekä etelä-, itä- ja länsipuolella on puistoaluetta P. Rakennusoikeudet ja suurimmat sallitut asuntomäärät on osoitettu rakennusaloittain. Kortteleiden Kissankellotien puoleisille sivuille on merkitty autokatosten ohjeelliset rakennusalat (a). Takiaispolulle sekä osalle polun itäpuoleista puistoaluetta on varattu voimansiirtoaluetta. Ote, voimassa oleva asemakaava Suunnittelualueen nykytilanne Alue on kaupungin omistuksessa. Korttelit 1 ja 2 on vuokrattu Sivakka-Yhtymä Oy:lle. Kortteleihin on rakennettu vuosina kaksikerroksisia asuinrakennuksia voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Puistossa, Takiaispolulta Linnanmaan suuntaan kulkee tärkeä kevyenliikenteen yhteys. Suunnittelutyön organisointi Asemakaava laaditaan yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asemakaavoituksessa. Miten kaavan vaikutuksia selvitetään ja arvioidaan? Suunnittelutyön edetessä suunnittelualueesta laaditaan selvityksiä tarvittaessa. Asemakaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 9 ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 mukaisella tavalla. Työn kuluessa arvioidaan kaavamuutoksen toteuttamisen vaikutuksia: - liikenteen turvallisuuteen, määrään ja toimivuuteen korttelin sisällä - Kissankellotien katunäkymään ja rakennuskantaan - asukkaiden elinoloihin ja elinympäristöön (melusuojaukset ja virkistysalueet) Arvioinnin tekee kaavoittaja yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Arviot vaikutuksista liitetään asemakaavan selostukseen. Ketkä ovat osallisia ja keille tiedotetaan erikseen? Kaavan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille ja kuntalaisille varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

29 /5 Sivu 29 Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallisia ovat seuraavat tahot: yhdyskuntalautakunta Oulun seudun ympäristötoimi Oulun Vesi Oulun Energia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan liitto Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos DNA Oyj TeliaSonera Finland Oyj Elisa Oyj Oulun kaupungin vammaisneuvosto Yhdyskuntasuunnittelun seura ry Rajakyläyhdistys ry Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmä Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry Oulun kaupungin vanhusneuvosto Tiedottaminen suunnittelualueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajille ja asukkaille Suunnittelun vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavan valmisteluaineiston (kaavaluonnos) nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kirjeellä, etusivulla olevan kartan rajauksen mukaisesti. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta lähetetään kirjeet ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ja haltijoille, sekä niille, jotka ovat jättäneet mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai valmisteluaineistosta niiden nähtävilläolon aikana. Kuulutukset osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisista julkaistaan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Torikatu 10, kaupungin verkkosivuilla ja sanomalehti Kalevassa (asemakaavoituksen ilmoitukset julkaistaan tiistaisin ja perjantaisin). Tiedottaminen viranomaisille ja yhteisöille Kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan sähköpostitse.

30 Sivu 30 LIITE 2 5/ Missä kaava-asiakirjoihin voi tutustua? Kuulutukset nähtäville asettamisista julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla Oulu 10-palveluissa, (Torikatu 10), jossa myös kaavakarttaan ja selostukseen voi tutustua nähtävillä oloaikoina. Asiakirjatulosteita voi tarvittaessa pyytää kyseisenä aikana asemakaavoituksen asiakaspalvelusta. Asemakaavanmuutoshankkeen etenemistä on mahdollista seurata ja kaava-asiakirjoihin voi tutustua koko asemakaavaprosessin ajan Oulun kaupungin verkkosivulla: Suunnitelman kortti, joka sisältää kaava-asiakirjat, on haettavissa kaavatunnuksella Miten kaavatyö etenee ja miten työhön voi vaikuttaa? Hankkeen käynnistäminen ja kaavaluonnoksen laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetetaan nähtäville neljäksi viikoksi. Nähtävillä oloaikana asiakirjoihin voi tutustua Oulun kaupungin verkkosivujen lisäksi Oulu 10 palveluissa (käyntiosoite: Oulu 10 A, Torikatu 10). Nähtävillä oloaikana suunnitelmista voi esittää mielipiteitä. Mielipiteensä voi ilmoittaa kuulutuksessa mainittuun osoitteeseen. Lisäksi osallisilla on oikeus esittää Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen asettamista nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa. Ehdotusvaihe Suunnittelun edettyä ehdotusvaiheeseen tavoiteaikataulun mukaan syksyllä 2016, asetetaan kaavaehdotus nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolosta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Torikatu 10, kaupungin verkkosivulla sekä lehti-ilmoituksella Kalevassa. Muistutukset tulee toimittaa kirjallisena kuulutuksessa mainittuun osoitteeseen. Vastine muistutuksiin toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat toimittaneet osoitteensa. Hyväksymisvaihe Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 :n mukaisesti. Oikeudesta valittaa kaavan hyväksymispäätöksestä säädetään MRL:n 191 :ssä. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan Kalevassa valitusajan päätyttyä. Palautteen antaminen Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavan valmisteluaineistosta ja asemakaavaehdotuksesta toimitetaan postiosoitteeseen: KIRJAAMO PL OULUN KAUPUNKI tai sähköpostilla osoitteeseen: Lisätietoja hankkeesta Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas puh , etunimi.sukunimi(at)ouka.fi suunnitteluavustaja Anita Koivikko puh , etunimi.sukunimi(at)ouka.fi Asemakaavoituksen asiakaspalvelu puh.: , (käyntiosoite: Solistinkatu 2, Oulu)

31 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 31 Havainnekuvat (4 kpl) LIITE 3 1/4

32 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 32 LIITE 3 2/4

33 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 33 LIITE 3 3/4

34 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 34 LIITE 3 4/4

Päivämäärä

Päivämäärä Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 175 Dno Päivämäärä 10.05.2016 Asemakaavan ja tonttijakojen muutos 564-2222, Rajakylän kaupunginosa (Kissankulma, Kissankellotie 1-7), OAS OUKA/3411/10.02.03/2014 Ote

Lisätiedot

Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie)

Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie) 1(5) Suolamännyntie 13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie)

Lisätiedot

Asemakaavan selostus KISSANKULMA. Kaavatunnus Diaarinumero 3411/2014 Projektinumero

Asemakaavan selostus KISSANKULMA. Kaavatunnus Diaarinumero 3411/2014 Projektinumero Asemakaavan selostus 26.9.2016 päivättyyn Oulun kaupungin Rajakylän kaupunginosan korttelia 1 ja korttelin 2 tonttia 5 sekä puisto- ja katualueita koskevaan asemakaavan ja tonttijakojen muutokseen (Kissankellotie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan muutos koskee Takalaanilan kaupunginosan Hiltusenpuistoa. Matti Matinheikki esittelee asian kokouksessa.

Päivämäärä Asemakaavan muutos koskee Takalaanilan kaupunginosan Hiltusenpuistoa. Matti Matinheikki esittelee asian kokouksessa. Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 483 Dno Päivämäärä 12.09.2017 Asemakaavan muutos 564-2344, Takalaanilan kaupunginosa (Hiltusenpuisto), OAS OUKA/7128/10.02.03/2017 Ote pöytäkirjasta 21/2017 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan muutos koskee Kuivasjärven kaupunginosan korttelia 140 tonttia 1. Matti Matinheikki esitteli asian kokouksessa.

Päivämäärä Asemakaavan muutos koskee Kuivasjärven kaupunginosan korttelia 140 tonttia 1. Matti Matinheikki esitteli asian kokouksessa. Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 481 Dno Päivämäärä 12.09.2017 Asemakaavan muutos 564-2340, Kuivasjärven kaupunginosa (Ratsastuskentäntie 7), OAS OUKA/5221/10.02.03/2017 Ote pöytäkirjasta 21/2017 Sivu

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Höyhtyän kaupunginosa (Sorsatie 29), OAS

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Höyhtyän kaupunginosa (Sorsatie 29), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 494 Dno Päivämäärä 29.11.2016 Asemakaavan muutos 564-2304, Höyhtyän kaupunginosa (Sorsatie 29), OAS OUKA/7413/10.02.03/2016 Ote pöytäkirjasta 31/2016 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Päivämäärä Päätöshistoria Oulun koulut 2020-luvulla, kaupunginhallitus

Päivämäärä Päätöshistoria Oulun koulut 2020-luvulla, kaupunginhallitus Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 429 Dno Päivämäärä 15.08.2017 Asemakaavan muutos 564-2337, Toppilan kaupunginosa (Koskelantie 49), OAS OUKA/5015/10.02.03/2017 Ote pöytäkirjasta 18/2017 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koskelan kaupunginosan korttelin 9 tonttia nro 5 koskeva asemakaavan muutos (Emäpuuntie, Lokitie) AM2004 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö-

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Päivämäärä

Päivämäärä Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 121 Dno Päivämäärä 21.03.2017 Asemakaavan muutos 564-2315, Knuutilan kaupunginosa (Knuutilankankaantie 1), OAS OUKA/10067/10.02.03/2016 Ote pöytäkirjasta 8/2017 Sivu

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan muutos ja tonttijako , Rajakylän kaupunginosan kortteli 127 katu- ja puistoalue (Ruiskukkatie 16), OAS

Päivämäärä Asemakaavan muutos ja tonttijako , Rajakylän kaupunginosan kortteli 127 katu- ja puistoalue (Ruiskukkatie 16), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 53 Dno Päivämäärä 14.02.2017 Asemakaavan muutos ja tonttijako 564-2289, Rajakylän kaupunginosan kortteli 127 katu- ja puistoalue (Ruiskukkatie 16), OAS OUKA/3518/10.02.03/2016

Lisätiedot

Päivämäärä

Päivämäärä Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 578 Dno Päivämäärä 14.11.2017 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2313, Heikkilänkankaan kaupunginosa (Heikkilänkankaantie 5, 7), OAS OUKA/10039/10.02.03/2016 Ote pöytäkirjasta

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Välivainion kaupunginosan puisto- ja katualetta koskeva asemakaavanmuutos (Castrenin puisto, Castrenin polku) AM2102 Asemakaavan muutosalue Alue,

Lisätiedot

Päivämäärä

Päivämäärä Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 468 Dno Päivämäärä 29.08.2017 Asemakaavan muutos 564-2300, Laanilan kaupunginosa (Hoikantie 8), OAS OUKA/6955/10.02.03/2016 Ote pöytäkirjasta 20/2017 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Päivämäärä

Päivämäärä Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 197 Dno Päivämäärä 11.04.2017 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2284, Puolivälinkankaan kaupunginosan kortteli 44 tontteja 1 ja 2 (Menninkäisentie 3), OAS OUKA/2074/10.02.03/2016

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkisuunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NIILONTIE 22 17.8.2017 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: KIRJE 25.5.2017 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINHALLITUS

Lisätiedot

Päivämäärä

Päivämäärä Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 413 Dno Päivämäärä 29.09.2015 Asemakaavan muutos 564-2233, Oulunsalon kaupunginosa (Vihiluodontie 25) OUKA/6598/10.02.03/2014 Ote pöytäkirjasta 19/2015 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Jäälin kaupunginosa (Laivakankaantie 10 ja 12, LAIVAKANKAAN KOULU), OAS

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Jäälin kaupunginosa (Laivakankaantie 10 ja 12, LAIVAKANKAAN KOULU), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 520 Dno Päivämäärä 24.11.2015 Asemakaavan muutos 564-2272, Jäälin kaupunginosa (Laivakankaantie 10 ja 12, LAIVAKANKAAN KOULU), OAS OUKA/8226/10.02.03/2015 Ote pöytäkirjasta

Lisätiedot

Päivämäärä 10.02.2015. Asemakaavan muutos 564-2129, Kaakkurin kaupunginosa (Lapinrauniontie 3), OAS

Päivämäärä 10.02.2015. Asemakaavan muutos 564-2129, Kaakkurin kaupunginosa (Lapinrauniontie 3), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 53 Dno Päivämäärä 10.02.2015 Asemakaavan muutos 564-2129, Kaakkurin kaupunginosa (Lapinrauniontie 3), OAS OUKA/2691/10.02.03/2014 Ote pöytäkirjasta 3/2015 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan ja tonttijaon muutos , Ruskon kaupunginosa (Laakeritie 7-9)

Päivämäärä Asemakaavan ja tonttijaon muutos , Ruskon kaupunginosa (Laakeritie 7-9) Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 268 Dno Päivämäärä 14.06.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2291, Ruskon kaupunginosa (Laakeritie 7-9) OUKA/4413/10.02.03/2016 Ote pöytäkirjasta 17/2016 Sivu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

kaavatunnus Dnro 2429/2010 projektinro (Selostus päivitetty xx.xx.xxxx) Luonnos päivätty

kaavatunnus Dnro 2429/2010 projektinro (Selostus päivitetty xx.xx.xxxx) Luonnos päivätty ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2.10.2012 päivättyyn Oulun kaupungin II kaupunginosan korttelin 13 tonttia nro 5 sekä Asemakadun katualuetta koskevaan asemakaavan muutokseen (Asemakatu 31-33) kaavatunnus 564-2149

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Päivämäärä 02.02.2016. Asemakaavan muutos 564-2268, Limingantullin kaupunginosa (Alasintie 12), OAS

Päivämäärä 02.02.2016. Asemakaavan muutos 564-2268, Limingantullin kaupunginosa (Alasintie 12), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 41 Dno Päivämäärä 02.02.2016 Asemakaavan muutos 564-2268, Limingantullin kaupunginosa (Alasintie 12), OAS OUKA/7702/10.02.03/2015 Ote pöytäkirjasta 4/2016 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Päivämäärä

Päivämäärä Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 196 Dno Päivämäärä 11.04.2017 Asemakaavan muutos 564-2324 Knuutilan kaupunginosa (Knuutilankankaantie 15), OAS OUKA/859/10.02.03/2017 Ote pöytäkirjasta 10/2017 Sivu

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan muutos ,Taskilan yhdyskuntajätevedenpuhdistamo (Suolamännyntie 1) OAS

Päivämäärä Asemakaavan muutos ,Taskilan yhdyskuntajätevedenpuhdistamo (Suolamännyntie 1) OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 416 Dno Päivämäärä 11.10.2016 Asemakaavan muutos 564-2297,Taskilan yhdyskuntajätevedenpuhdistamo (Suolamännyntie 1) OAS OUKA/5856/10.02.03/2016 Ote pöytäkirjasta 26/2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Päivämäärä

Päivämäärä Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 539 Dno Päivämäärä 20.12.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2312, Nuottasaaren kaupunginosan kortteli 19 sekä Nuottasaaren ja Limingantullin kaupunginosan katu-

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

De Gamlas Hem, Kirkkokatu 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

De Gamlas Hem, Kirkkokatu 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1/5 De Gamlas Hem, Kirkkokatu 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma IV kaupunginosan korttelin 19 tonttia nro 108 koskeva asemakaavan muutos (De Gamlas Hem, Kirkkokatu 54) Kaavatunnus 564-2275 Diaarinumero

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013, 10.5.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012,

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

Päivämäärä

Päivämäärä Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 544 Dno Päivämäärä 20.12.2016 Asemakaavan muutos 564-2305, Limingantullin kaupunginosan korttelin 25 tontti nro 10, korttelin 26 tontti nro 7 sekä katu- ja puistoalue

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Keskuspaloaseman alustava sijoituspaikka

Keskuspaloaseman alustava sijoituspaikka 9.1.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KONTINKANKAAN KAUPUNGINOSAN ETELÄOSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU (HUUHKAJAPUISTON KESKUSPALOASEMA) KAAVATUNNUS: 564-2203

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Kaukovainionportti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1/

Kaukovainionportti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1/ 1/5 Kaukovainionportti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaukovainion kaupunginosan puisto- ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos sekä katu- ja ympäristösuunnittelu (Joutsentie, Merikotkantie,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Tukkitien ympäristö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tukkitien ympäristö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1/5 Nähtävillä 9.2-28.2.2018 Tukkitien ympäristö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Toppilan kaupunginosan kortteleita 25 28 sekä katu-, liikenne- ja puistoaluetta koskeva kaavarunko ja kehittämispolku

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd.

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd. LIITE 6 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE ALOITE Asemakaavan muutos 0714 Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. 214005192 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.02.2017 214 2 1 PERUS-

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Leverin kaupunginosa (Puistokatu 30), OAS

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Leverin kaupunginosa (Puistokatu 30), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 267 Dno Päivämäärä 14.06.2016 Asemakaavan muutos 564-2283, Leverin kaupunginosa (Puistokatu 30), OAS OUKA/1536/10.02.03/2016 Ote pöytäkirjasta 17/2016 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Karjasillan kaupunginosa (Taka-Lyötyn aukio), OAS

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Karjasillan kaupunginosa (Taka-Lyötyn aukio), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 577 Dno Päivämäärä 08.12.2015 Asemakaavan muutos 564-2257, Karjasillan kaupunginosa (Taka-Lyötyn aukio), OAS OUKA/4967/10.02.03/2015 Ote pöytäkirjasta 27/2015 Sivu 1

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan muutos , II kaupunginosa (Vaara), Mäkelininkatu 33, OAS

Päivämäärä Asemakaavan muutos , II kaupunginosa (Vaara), Mäkelininkatu 33, OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 518 Dno Päivämäärä 24.11.2015 Asemakaavan muutos 265-2231, II kaupunginosa (Vaara), Mäkelininkatu 33, OAS OUKA/5538/10.02.03/2014 Ote pöytäkirjasta 25/2015 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot