Päivämäärä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas p

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivämäärä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas p"

Transkriptio

1 Oulun kaupunki Kaupunginvaltuusto 30 Dno Valmistelijat/ Lisätietojen antaja Päätöshistoria Päivämäärä Asemakaavan ja tonttijaon muutos , Rajakylän kaupunginosa (Kissankellotie 1-7) OUKA/3411/ /2014 Ote pöytäkirjasta 1/2017 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas p Yhdyskuntalautakunta , OAS Yhdyskuntalautakunta , LUONNOS Yhdyskuntalautakunta , EHDOTUS Kaupunginhallitus Sivu 1 Kaupunginhallituksen käsittely Asemakaavan muutos koskee Rajakylän kaupunginosan korttelia 1, korttelin 2 tonttia 5 sekä puisto- ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muutetaan voimassa olevan asemakaavan rivitalojen korttelialueet (AR) sekä osa puistoalueesta (P) asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR), lähivirkistysalueeksi (VL) sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi (pp). Korttelialuetta laajennetaan eteläosasta Horsmapuistossa olevaan Horsmapolkuun asti. Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavaan ei ole tehty muutoksia. Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä Ehdotuksesta ei jätetty nähtävillä olon aikana muistutuksia eikä lausuntoja. Yhdyskuntalautakunta on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä, mikäli kaavaehdotuksesta ei nähtävillä olon aikana jätetä muistutuksia tai kaava-asiakirjojen muuttamista edellyttäviä lausuntoja. Kaavatyön yhteydessä on tehty melu- ja tärinäselvitys, pohjatutkimus ja puuston mittaus sekä kaavamuutosaluetta laajemman alueen luonto- ja maisemaselvitys. Työn aikana on tutkittu vaihtoehtotarkastelujen avulla täydennysrakentamismahdollisuuksia myös kaavamuutoksen rajausta laajemmalle alueelle, Horsmapuistoon, Haukiputaantien pohjoispuolelle. Tarkastelun taustalla on Uuden Oulun yleiskaava ja Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys. Luonto- ja maisemaselvityksen tulokset osoittavat, että Horsmapuiston täydennysrakentamiseen käytettävissä oleva alue jää suhteellisen pieneksi. Siksi horsmapuiston laajemmasta täydennysrakentamisesta päätettiin luopua tässä vaiheessa. Sen

2 Oulun kaupunki Kaupunginvaltuusto Sivu 2 Ote pöytäkirjasta 1/2017 Päivämäärä sijaan olemassa olevan korttelialueen ja Horsmapuiston läpi menevän kevyenliikenteen väylän välinen alue soveltuu selvityksen mukaan hyvin täydennysrakentamiseen. Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee Rajakylän kaupunginosan korttelia 1, korttelin 2 tontti 5 sekä kortteleiden ympäristössä ja lähellä olevia puisto- ja katualueita. Kortteleissa on olemassa olevaa 2 kerroksista rakennuskantaa, joka on tarkoitus purkaa ja korvata pääasiassa 1 kerroksisella uudisrakentamisella. Kaavamuutoksella kortteleiden 1 ja 2 rivitalojen korttelialueet (AR) sekä niiden välinen puistoalue (P) yhdistetään yhdeksi asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR). Horsmapuiston alueet osoitetaan lähivirkistysalueina (VL). Puiston olemassa olevat kevyenliikenteen reitit osoitetaan jalankululle ja polkupyöräilylle varattuina katuina (pp) ja nimetään jo käytössä olevin nimin: Takiaispolku, Horsmapolku ja Suolamännynpolku. Takiaispolun suuntaisesti Horsmapuistoon merkitty voimansiirtoalue poistetaan tarpeettomana. Asumiseen osoitettu korttelialue laajenee etelässä Horsmapuistoon päin rajoittuen Horsmapolun katualueeseen. Idässä korttelialueen rajauksessa on varauduttu Horsmapuiston mahdolliseen laajempaan täydennysrakentamiseen. Korttelialueen itäpuolelle on jätetty tilaa, mikäli tulevaisuudessa Kissankellotieltä tarvitaan katuyhteys Horsmanpuistoon. AKR- korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 5750 kerrosalaneliömetriä, josta asumiseen on mahdollista käyttää 5000 k-m². Loput 750 k-m² on käytettävissä talousrakennuksille. Korttelin pohjoisreunalla rakennukset sijoittuvat Kissankellotien suuntaisesti tukien samalla katutilan muodostusta. Eteläreunalla rakennukset sijoittuvat kohtisuoraan korttelin rajaan nähden. Autopaikoitukset (p) on sijoitettu korttelialueen päätyihin ja keskelle. Paikoitusalueiden yhteyteen on mahdollista sijoittaa talousrakennuksia ja autokatoksia. Osa autokatoksista on määrätty rakennettaviksi. Korttelin suurin sallittu kerrosluku on II. Raidemelun takia korttelin itäreunan rakennusmassat on toteutettava 2-kerroksisina. Vastaavasti korttelin eteläreunalla Haukiputaantien liikennemelun takia rakennusten päädyt tulee yhdistää aidalla, apurakennuksilla tai näiden yhdistelmillä. Kolmiomääräyksessä (raj2) on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakennuksia ja ulkoalueita sekä melusuojausta ja tärinän huomioimista.

3 Oulun kaupunki Kaupunginvaltuusto Sivu 3 Ote pöytäkirjasta 1/2017 Päivämäärä Alueelle muodostuu kaksi suojaista piha-aluetta, joihin korttelin oleskelu-, leikki- ja huoltotoiminnot sijoittuvat. Korttelin länsiosan isoimman männyt on osoitettu säilytettäviksi. Korttelin poikki kulkeva sähköjohto, pohjoisreunan kaukolämpölinja ja koilliskulmassa kulkeva sadevesiviemäri on esitetty rasitteina korttelialueella. Asuntoja alueelle tulee arviolta n. 85 ja asukkaita n Sitova tonttijako osoitetaan asemakaavassa. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Pennanen Päätösesitys Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty asemakaavan muutosehdotus ja päivätty tonttijaon muutos hyväksytään. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Liitteet (Kissankulma) Asemakaavan selostus liitteineen Oheismateriaali - Kaupunginhallituksen päätösehdotus Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyy päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen ja päivätyn tonttijaon muutoksen. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Otteen oikeaksi todistaa Oulussa

4 Sivu 4 Asemakaavan selostus päivättyyn Oulun kaupungin Rajakylän kaupunginosan korttelia 1 ja korttelin 2 tonttia 5 sekä puisto- ja katualueita koskevaan asemakaavan ja tonttijakojen muutokseen (Kissankellotie 1-7) KISSANKULMA Kaavatunnus Diaarinumero 3411/2014 Projektinumero Selostus päivitetty

5 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sisältö Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Tiivistelmä Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Kaava-aluetta koskevat selvitykset Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun alustavat vaihtoehdot (A, B ja C) Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö Asemakaavan toteutus Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus... 20

6 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin Rajakylän kaupunginosan korttelia 1 ja korttelin 2 tonttia 5 sekä puisto- ja katualueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Oulun kaupungin Rajakylän kaupunginosan kortteli 2, tontti 6 sekä lähivirkistys- ja katualueita. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavan nimi: KISSANKULMA Kaavatunnus: Kaavan laatija: Kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas Oulun kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Asemakaavoitus Solistinkatu 2, PL 32, OULUN KAUPUNKI etunimi.sukunimi(a)ouka.fi Arkkitehti Kari Nykänen/Arkkitehdit m3 oy Kaavan vireille tulo: Hyväksyminen: Vireille tulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevassa lehti-ilmoituksessa Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen..20. Asemakaava on tullut voimaan Kaava-alueen sijainti Asemakaava-alue sijaitsee Rajakylän kaupunginosassa noin 6 kilometriä Oulun keskustasta pohjoiseen. Kaavamuutosalueena on Kissankellotien eteläpuolella sijaitsevat rivitalokorttelit ja kortteleihin rajoittuvat puistoalueet sekä osa Takiaispolkua. 1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1. Asemakaavan seurantalomake Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 3. Havainnekuvat (4 kpl) Liite 4. Asemakaavakartta merkintöjen selityksineen - Tonttijakokartta 1.4 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys, Oulun kaupunki, 2011 Pohjatutkimus ja puuston mittaus, Pöyry Finland Oy, Luonto- ja maisemaselvitys, Kissankellotie, Oulu, Sito Oy, Tie- ja raideliikennemeluselvitys, Kissankellotie 1-3 ja 5-7, Oulu, Promethor Oy, Junatärinä, Kissankellotie, Oulu, Pöyry Finland Oy,

7 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie TIIVISTELMÄ Asemakaavan sisältö Asemakaavan muutosalue sijaitsee Rajakylän eteläosassa, Taskilan asuinalueen sekä Teknologiakylän läheisyydessä n. 6 km Oulun kaupungin keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen ympäristö muodostuu Rajakylän pientalopainotteisesta asuinrakentamisesta sekä niiden väliin jäävistä viheralueista. Alueen eteläpuolelle sijoittuu Horsmapuisto sekä Haukiputaantie. Idässä sijaitsee Oulu-Kemi rautatie. Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 3,6 ha ja alue on pääosin rakennettu. Asemakaava pohjautuu Oulun Sivakka Oy:n tavoitteeseen uudistaa Rajakylän kaupunginosan korttelin 1 ja korttelin 2 tontin 5 rakennuskanta sekä Oulun kaupungin asemakaavoituksen tavoitteeseen tutkia Rajakylän täydennysrakentamista Horsmapuistoon, Haukiputaantien pohjoispuolelle. Täydennysrakentamisen taustalla on Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys. Suunnittelun alkuvaiheessa laadittiin 3 vaihtoehtoista korttelirakennetta (A, B ja C), jotka sisälsivät sekä Sivakan korttelin että Horsmanpuiston täydennysrakentamisalueen. Työn edetessä ja lähtötietojen tarkentuessa Horsmapuiston täydennysrakentamisesta luovuttiin. Täydennysrakentamisalueen hyödyntäminen tulevaisuudessa haluttiin kuitenkin varmistaa ja siksi asemakaavaluonnos laadittiin vaihtoehdon B pohjalta. Kortteliin sijoittuu rakentamista (AKR) asuinkerros- ja rivitalojen korttelialueena 5000 k-m2, ja niihin liittyvinä aputiloina (t-ala) 750 k-m2, eli yhteensä k-m2. Asuntoja alueelle tulee n 85, joihin sijoittuu n. 160 asukasta. Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitustyö on käynnistetty kiinteistön omistajan aloitteesta. Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty selostuksen liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan valmisteluaineisto ja kaavaehdotus on pidetty nähtävänä kaupungin virallisella ilmoitustaululla Oulu 10-palveluissa sekä Oulun kaupungin nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei esitetty nähtävillä olon aikana mielipiteitä. Asemakaavaluonnoksesta esitettiin 1 lausunto. Asemakaavaehdotuksesta ei esitetty muistutuksia tai lausuntoja. Asemakaavan toteutus Alueen toteutuksen on arvioitu alkavan vuoden 2017 aikana, asemakaavan tultua lainvoimaiseksi. Alueen rakentamistapaa on esitetty havainnekuvissa ja kaavan kolmiomääräyksessä. 4

8 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue sijoittuu Rajakylän eteläosaan, Taskilan asuinalueen sekä Teknologiakylän läheisyyteen, noin 6 km Oulun kaupungin keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen ympäristö muodostuu Rajakylän pientalopainotteisesta asuinrakentamisesta sekä niiden väliin jäävistä viheralueista. Alueen eteläpuolella on Haukiputaan tiehen rajoittuva Horsmapuisto. Idässä sijaitsee Oulu-Kemi rautatie. Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 3,6 ha. Alue koostuu kahdesta rivitalokorttelista sekä niiden välissä ja ympärillä olevasta Horsmapuistosta. Rivitalokorttelit on rakennettu ja suunnittelualue on kokonaan asemakaavoitettu. Alue rajoittuu pohjoisessa Kissankellotien katualueeseen, lännessä ja etelässä olemassa oleviin kevyenliikenteen reitteihin ja idässä junarataan. Kuva: Ilmakuva vuodelta Luonnonympäristö Iso osa suunnittelualueesta on rivitaloasutusta pihapiireineen. Piha-alueilla on jonkin verran olemassa olevaa puustoa, lännessä pääasiassa havupuita ja idässä lehtipuita. Rivitalokortteleiden välissä sekä kortteleiden itä-, etelä ja länsipuolella on junarataan ja kevyenliikenteenväyliin rajoittuvat puistoalueet. Etelässä Horsmapolun ja rivitalokortteleiden välinen puusto on tiheää ja pensoittunutta. Kortteleiden itä- ja länsipuolella, junarataan ja Takiaispolkuun rajoittuvilla puistoalueilla on tuoretta kangasmetsää, jossa puut ovat kookkaampia. Lähellä Takiaispolun ja Horsmapolun risteystä on alueen vanhinta puustoa. Myös kortteleiden välisellä puistoalueella sekä lännen puoleisessa rivitalokorttelissa on muutamia isohkoja mäntyjä. 5

9 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Näkymien osalta avoimia alueita muodostuu lähinnä kevyenliikenteenväylien varteen, joita myöten avautuu suoria, pitkiä näkymiä. Metsät ovat paikoin maisematilaltaan puoliavoimia, johtuen vanhasta ja kookkaasta puustosta ja harvemmasta pensaskerroksesta. Paikoin myös Kissankellotien tonttien ja kevyenliikenteenväylän välinen viheralue kasvaa läpipääsemättömän tiheää pienpuustoa. Suunnittelualueen länsireunalle sijoittuu telemasto. Masto hallitsee maisemaa Kissankellotieltä. Alueen maisemakuvan kannalta alueella olevaa vanhaa kookasta havupuustoa tulisi vaalia ja säilyttää mahdollisimman paljon, sillä se on maisemallisesti koko alueen arvokkainta antia. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suojelualueita/-kohteita, arvokkaita tai uhanalaisia luontotyyppejä eikä uhanalaisia eliölajeja. Tärinäselvityksen mukaan maapohja on suunnittelualueella tiivistä hiekkaa ja moreenia Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva Rajakylän alue on luvulla rakennettu laaja asuinalue. Sen rakennuskantaa hallitsevat ostoskeskuksen läheisyydessä 4 8 kerroksiset elementtirakenteiset kerrostalot. Alueen pääasialliseen rakennuskantaan kuuluvat laajat 1 2 kerroksiset rivi-, luhti-, pien- ja alueet ostoskeskuksen ympärillä. Rajakylä on tunnettu vuokratalovaltainen kaupunginosa. Kunnallistekniset verkostot on rakennettu samoihin aikoihin. Rajakylän ikäjakauma on suhteellisen tasapainoinen eri ikäryhmien kesken. Rajakylän on tyypillinen 1970-luvun (metsä)lähiö, jonne sijoittuu tehokkaampaa ja korkeampaa rakentamista ostoskeskuksen yhteyteen, ja matalammat asuinalueet levittäytyvät laajoina korttelialueina sen ympärille. Suunnittelualueen lähiympäristön kaupunkikuva muodostuu matalasta pääasiassa 1 kerroksisesta rivitalo- ja omakotitalorakentamisesta. Omakotitalotontit ovat suhteellisen pieniä ja rakennukset sijoittuvat tiukasti katulinjaan. Rakennukset on paikoin rakennettu jopa kiinni toisiinsa. Katutila on tilanmuodostukseltaan tiivis, yhtenäinen ja yleisilmeeltään matala. Rakennusten julkisivumateriaalit ja kattomuodot vaihtelevat kaduittain. Paikoin joukossa on em. rakennustavasta poikkeavia uudempia asuinrakennuksia. Korttelien 1 ja 2 osalta 2-kerroksiset asuinrakennukset ovat sijoittuneet Horsmapuiston vastaiselle reunalle tontin rajan suuntaisesti sekä kohtisuoraan tontin rajaan nähden. Kissankellotien katutilan eteläreunan rajausta on tuettu ainoastaan matalalla apurakennuksella. Suunnittelualueen vieressä sijaitsee telemasto, jolla on vaikutusta alueen kaupunkikuvaan. Maston ja sen juurella olevan apurakennuksen tontti on rajattu metalliverkkoaidalla. Asemakaavoitettavalla alueella korttelissa 1 ja 2 on 2-kerroksisia asuinrakennuksia 7 kpl sekä muutamia asumisen apurakennuksia (mm. varastot ja autokatokset). Asuinrakennukset ovat teknisen käyttöikänsä loppuvaiheessa ja käyttäjä (Sivakka-yhtymä Oy) on päättänyt purkaa kyseiset rakennukset. Palvelut ja työpaikat Kissankellotietä lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat Rajakylän ostoskeskuksessa alle 1 km etäisyydellä. Myös päiväkoti, koulut, terveyspalvelut, kirjasto ja vanhusten palvelut löytyvät alle 1 km päästä Rajakylästä. Ratamotien varrelle sijoittuu useita liike-, työpaikka- ja varastotoimintoja. Teknologiakylä on suunnittelualueen itäpuolella n. 300 m etäisyydellä. Ratamotien varressa sekä Rajakylän keskuksessa on työpaikkoja yksityisten palvelujen yhteydessä. Virkistys Horsmapuisto, radanvarren suojaviheralueet sekä Rajakylän muut viheralueet toimivat lähivirkistysalueina. Suunnittelualueen välittömään läheisyyteen sijoittuu Takiaspuiston pelikenttä, jonne yhteys on Takiaspolun kautta. Teknologiakylän kautta kulkee pururata/hiihtolatu n. 400 m päässä. Talvikkipuiston 6

10 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 leikki- ja liikunta-alueet sijaitsevat n 1,5 km:n päässä ja Rajakylän koulun kentät n. 800 m päässä pohjoisessa. Molemmille alueille pääsee Takiaspolkua pitkin. Liikenne Alue liittyy liikenteellisesti Kissankellotiehen (tonttikatu) ja Ratamotien (kokoojakatu) kautta kaupungin katuverkkoon. Ratamotien päässä Kissankellotien liittymän kohdalla on kääntöpaikka. Kissankellotie on valaistu ja sillä on 40 km/h nopeusrajoitus. Suunnittelualueen eteläpuolella kulkee Haukiputaantie (seututie 847) sekä itäpuolella Oulu-Kemijärvi junarata. Kevyen liikenteen osalta alue kytkeytyy Takiaspolun kautta etelään Koskelan ja keskustan suuntaan sekä pohjoiseen ostoskeskuksen palvelujen ja koulujen suuntaan. Horsmapolun kautta alue liittyy itään Teknologiakylän ja Kaijonharjun suuntaan. Suolamännynpolun kautta alue liittyy etelään Koskelan ja keskustan suuntaan sekä pohjoiseen Rajakylän suuntaan. Joukkoliikenteen osalta linja-auto reitit 4, 4A, 20, 20N, 21, 22, 23T ja 26 kulkevat Haukiputaantietä pitkin, ja lähimmät pysäkit ovat Pönkänkarin pysäkit n m päässä korttelista. Linja-autoreitti 3 kulkee lisäksi Teknologiakylän läpi Elektroniikkatietä pitkin. Sen pysäkeille on etäisyyttä n m. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Selvitysalueelta ei ole tiedossa tunnettuja muinaisjäännöksiä. (Paikkatietoikkuna, 2015). Arvokkaita alueita Oulussa 2015 selvityksen mukaan, alueelle ei sijoitu paikallisesti arvokkaitakaan kulttuurihistoriallisia kohteita. Kunnallistekniikka Kissankellotien katutilassa sijaitsevat kaukolämpö-, vesi-, sadevesi- ja viemäriputket sekä sähköjohdot. Takiaispolun suuntaisesti sen itäpuolella kulkee lisäksi sähkö- ja telejohtoja. Suunnittelualueen poikki kulkee sähkökaapeli sekä sadevesiviemäri korttelin koilliskulman poikki. Suunnittelualueen vieressä sijaitsee telemasto sekä sen tekninen apurakennus aidatulla piha-alueella. Ympäristön häiriötekijät Alueelle aiheutuu liikennemelua Haukiputaantien, Pohjantien ja Oulu-Kemi rautatien läheisyyden vuoksi. Oulu-Kemi rautatien läheisyys ja sen mahdollisesti aiheuttama tärinä otetaan huomioon suunnittelussa Maanomistus Suunnittelualueen omistaa Oulun kaupunki. 3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Maakuntakaava Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaavan. Rajakylä on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Maakuntakaavan uudistaminen on vireillä ja uudistaminen tapahtuu vaiheittain. 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja vahvistettu Ympäristöministeriössä Kuva: Ote Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta 7

11 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie Yleiskaava Oulun yleiskaava 2020 Oulun yleiskaavassa 2020 suunnittelualue on esitetty Pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP) ja virkistysalueeksi (V). Alue varataan pääasiassa asuin pientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueille saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Virkistysalue varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Alueella on sallittua virkistystä ja ulkoilua palveleva rakentaminen. Maisemaa tai virkistyskäyttömahdollisuuksia vaarantavaan toimintaan on saatava MRL 128:n mukainen maisematyölupa. Kuva: Ote Oulun yleiskaavasta 2020 Uuden Oulun yleiskaavaehdotus Uuden Oulun yleiskaava on tullut suunnittelualueella voimaan Yleiskaavan mukaan suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP). Alue varataan asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Asuntoalueen rajaus on ulotettu selkeästi Horsmapuiston alueelle Horsmapolun eteläpuolelle saakka. Kuva: Ote Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksesta Voimassa olevat asemakaavat Asemakaava-alueella on voimassa ( ), ( ), ( ) ja ( ) vahvistetut asemakaavat. Asemakaavassa suunnittelualue on esitetty rivitalojen korttelialueena (AR) ja puistoalueena (P). Kuva: Ote asemakaavayhdistelmästä 8

12 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen Tonttijako ja kiinteistörekisteri Oulun kaupunki toimii kiinteistörekisterin pitäjänä asemakaava-alueella. Alueella on voimassa asemakaavan mukainen tonttijako. Korttelialueelle laaditaan tonttijako asemakaavan yhteydessä Pohjakartta Pohjakartta on maankäyttö- ja rakennuslain 54a mukainen ja vastaa olosuhteita Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys Selvitys on laadittu Uuden Oulun yleiskaavan pohjaksi, ja se on valmistunut Selvityksessä eräänä täydennysrakentamiskohteena on esitetty alue: Rajakylä- Haukiputaantie. Selvityksen mukaan Haukiputaantien ympäristöä Pohjantien ja Koskelantien välisellä alueella on mahdollista täydentää uudella asumisella. Asunnot tukeutuisivat hyvin oleviin palveluihin, läheisiin työpaikka-alueisiin ja joukkoliikenteeseen. Rajakylän palvelukeskustaa on suositeltavaa laajentaa tehokkaalla rakentamisella Koisotien varressa Haukiputaantien varteen. Samalla toimintoja on suositeltavaa sekoittaa. Kuva: Ote täydennysrakentamisselvityksestä

13 Sivu Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie Kaava-aluetta koskevat selvitykset Liikennemelu Haukiputaantien, Pohjantien ja Oulu-Kemi rautatien läheisyyden vuoksi alueelta on laadittu erillinen ympäristömeluselvitys. (Tie- ja raideliikennemeluselvitys, Promethor 2015). Ulko oleskelualueen tarkastelussa on sovellettu ohjearvoja LAeq, db(a) ja LAeq, db(a). Alue voidaan tulkita täydennysrakentamiseksi, jolle tyypillisesti sovelletaan yöaikaan ns. vanhojen asuinalueiden ohjearvoa. Selvityksessä on esitetty tarkastelutilanteissa tieliikenteen aiheuttama melutaso, raideliikenteen aiheuttama melutaso sekä tie ja raideliikenteen aiheuttama yhteismelutaso. Tieliikennemelu on luonteeltaan jatkuvampaa ja tasaisempaa, kuin raideliikennemelu. Raideliikenteen melu koostuu yksittäisistä, enimmillään muutamia minuutteja kestävistä melutapahtumista, joiden aikana hetkellinen äänitaso kohteessa on selvästi aiheutuvaa päivä ja yöajan keskiäänitasoa suurempi. Tieliikenteen aiheuttaman päivä- ja yöajan keskiäänitason laskentatulos kuvaa kohteessa vallitsevaa melutasoa niinä ajanjaksoina, kun kohteen ohi ei kulje junia. Käytännössä Valtioneuvoston päätöksen ohjearvoihin tulee verrata kokonaismelutasoa. Meluntorjuntatarkastelussa on käsitelty ainoastaan kokonaismelua. Selvityksessä on tarkasteltu laskennallisesti melutasoa kohteen ulkoalueilla ja esitetty meluntorjuntatoimia ohjearvotason saavuttamiseksi. Lisäksi on määritetty julkisivuihin kohdistuva melutaso julkisivujen ääneneristävyysvaatimusten määrittämiseksi. Tulosten perusteella on esitetty kohteen jatkosuunnittelussa melun osalta huomioon otettavat asiat. Kuvat: Otteet Tie- ja raideliikennemeluselvityksestä: vasemmalla ylhäällä päiväajan keskiäänitaso, alakuvassa yöajan keskiäänitaso (melusuojauksena rakennusmassat ja aidat). 10

14 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 14 Tärinä Oulu-Kemi rautatien läheisyyden vuoksi alueelta on laadittu erillinen tärinäselvitys. (Junatärinä, Kissankellotie, Oulu, Rajakylä, Pöyry, 2015). Selvityksen tavoitteena on mittauksiin perustuen selvittää raideliikenteen mahdollisesti aiheuttamia tärinävaikutuksia korttelialueelle erilaisilla junien painoilla ja nopeuksilla, ja arvioida, millainen rakentaminen kestää parhaiten tärinää. Selvityksen mukaan Kissankellotien korttelialue sijaitsee yli 110 m etäisyydellä radasta, eikä tehtyjen tärinämittausten ja kirjallisuudesta saatavien suojaetäisyysvaatimusten perusteella suunnittelualueella esiinny tärinähaittaa, vaikka junien kokonaispaino nousisikin tulevaisuudessa. Rakennuksessa syntyvän värähtelyn vähentämiseksi ja erityisesti sen voimistumisen (resonanssi) estämiseksi rakenteiden jäykkyyteen ja rakennusten vaakajäykistämiseen rakenteellisin keinoin on kiinnitettävä huomiota. Tärinän vahvistumisen kannalta ongelmallisimpia ovat 2-kerroksiset puurunkoiset pientalot. Selvityksen tulosten perusteella on esitetty kohteen jatkosuunnittelussa tärinän osalta huomioitavat asiat. Luonto- ja maisemaselvitys Suunnittelualuetta laajemmalle alueelle, Haukiputaantien, Takiaispolun ja junaradan rajaamalle alueelle on tehty luonto- ja maisemaselvitys (Sito Oy, 2015). Selvityksen yhtenä tarkoituksena oli tutkia voidaanko Horsmapolun eteläpuolista puistoaluetta ottaa kaavamuutosalueeseen mukaan ja osoittaa täydennysrakentamiseen. Selvitys sisältää kasvillisuustarkastelun, maisema-analyysin sekä maankäyttösuositukset. Selvityksessä todetaan, että alueen keskiosiin sijoittuu vetinen korpiräme ja sitä ympäröivä korpi- ja kangasrämeinen soistunut metsäalue, jotka on syytä jättää rakennustoimien ulkopuolelle. Korpirämeet on luokiteltu Pohjois-Suomessa silmälläpidettäviksi ja koko maassa vaarantuneeksi luontotyypiksi. Rakentamiseen hyvin soveltuvat alueet sekä Takiaispolun ja Horsmapolun risteyksen läheisyyteen osoitettu säilytettävä vanha puusto sijoittuvat asemakaavamuutosalueelle. Kuva: Ote luonto- ja maisemaselvityksen Maankäyttösuositukset-kartasta. 11

15 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kissankellotien asemakaavanmuutos on tullut ajankohtaiseksi Sivakka Oy:n tekemän asemakaavan muutosaloitteen pohjalta (kirjattu ). Samassa yhteydessä tuli tarkasteltavaksi asemakaavoituksen osalta Horsmapuiston mahdollinen täydennysrakentaminen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Yhdyskuntalautakunta on päättänyt käynnistää asemakaavan muutokset. Asemakaavatyön valmistelu on aloitettu keväällä Alueen asemakaava suunnittelun konsultoinnista vastaa Arkkitehdit m3 Oy. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti kaavan osallisia ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen kiinteistönomistajat, tontinhaltijat, asukkaat ja muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt joiden toimialaa asemakaavan muutos koskee. Viranomaisten välinen vuorovaikutus tapahtuu pääasiassa kokousten sekä lausuntojen muodossa. Osallisia kaavahankkeessa ovat: yhdyskuntalautakunta Oulun seudun ympäristötoimi Oulun Vesi Oulun Energia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan liitto Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos DNA Oyj TeliaSonera Finland Oyj Elisa Oyj Oulun kaupungin vammaisneuvosto Yhdyskuntasuunnittelun seura ry Rajakyläyhdistys ry Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmä Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry Oulun kaupungin vanhusneuvosto Vireilletulo, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen ja vuorovaikutus on kaavaprosessin aikana järjestetty hankkeesta laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta ilmoitettiin osallisille kirjeellä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä Mielipiteitä ei esitetty. Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä MRL 62 tarkoituksessa ja MRA 30 säädetyllä tavalla. Kaavaluonnoksesta saatiin 1 lausunto. Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä MRL 65 tarkoituksessa ja MRA 27 säädetyllä tavalla. Muistutuksia ei esitetty. 12

16 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu Suunnittelun organisointi Alueen asemakaavan suunnittelusta on vastannut Oulun kaupungin Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelujen Asemakaavoitus. Liikenne-, katu- ja ympäristösuunnitelmien tilaamisesta ja ohjaamisesta on vastannut Katu- ja viherpalvelut. Maankäytön suunnittelu tehdään konsulttityönä. Maankäytön suunnittelun konsulttityöstä on vastannut Arkkitehdit m3 Oy. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan laadinnan tavoitteena on ollut tutkia olevan korttelirakenteen tehokasta maankäyttöä uudisrakentamisen suhteen, olevan korttelialueen laajentamista sekä mahdollisuutta sijoittaa uusia korttelialueita em. täydennysrakentamisselvityksen mukaisesti etelään Horsmapuistoon. Korttelien 1 ja 2 käyttäjän suhteen (Oulun Sivakka Oy) alueen rakennukset ovat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän ja tullaan korvaamaan pääosin 1-kerroksisella asuntorakentamisella. Alueen täydennysrakentaminen on perusteltua tehokkaamman maankäytön suhteen, koska alueen liittäminen olevaan katuverkkoon on suhteellisen helppoa. Uuden korttelirakenteen tutkiminen Horsmapuistoon on perusteltua myös laajan ja vajaakäyttöisen viheralueen vuoksi. Alueen tiivistämiselle on lisäksi perusteita mm. hyvien kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksien takia sekä asuinalueen palveluiden ja työpaikka-alueiden läheisyyden perusteella. Suunnittelualueen ympäristötekijöistä tulee suunnittelussa ottaa huomioon tie- ja raideliikenteen melun sekä tärinän mahdollisesti aiheuttama ympäristöhaitta Prosessin aikana syntyneet tavoitteet / tavoitteiden tarkentuminen Suunnittelun aikana täydennysrakentaminen Horsmapuiston alueelle osoittautui haastavaksi mm liikennemelun torjumisen ja puistoalueen luontoarvojen säilyttämisen suhteen, josta johtuen täydennysrakentamisesta päätettiin luopua. Alueen myöhempi hyödyntäminen esim. Haukiputaantien luonteen muuttuessa päätettiin mahdollistaa varaamalla katuyhteys Kissankellotieltä korttelialueen itäreunaan. 4.5 Asemakaavaratkaisun alustavat vaihtoehdot (A, B ja C) Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Suunnittelutyötä lähestyttiin vaihtoehtoisten korttelirakennetarkastelujen avulla, joissa tutkittiin Horsmapuiston tulevan korttelirakenteen sekä Sivakan korttelirakenteen muotoa, laajuutta sekä kytkeytymistä liikennereitteihin. Horsmapuiston alueen rakentamista tutkittiin Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvityksen mukaisesti Horsmapolun ja Haukiputaantien väliin. Vaihtoehdoissa tutkittiin (3) kolmea erilaista ratkaisumallia A, B ja C. Vaihtoehdot erosivat molemmilla korttelialueilla toisistaan rakennusten sijoittelun, korttelialueiden laajuuden sekä rakennustyyppien ja korttelitehokkuuden suhteen. Uudiskorttelin rakentamistehokkuus muodostui suureksi, koska Haukiputaantien liikennemelua tuli rajoittaa eteläreunan korkeammalla rakentamisella tien leikkauksen nousemisen vuoksi. Kaupunkikuvallisesti uusi korttelialue muodostikin kaikissa vaihtoehdoissa Haukiputaantien suuntaan näkyvän reunan, jossa rakentaminen on esitetty 4-kerroksisena. Kaikissa vaihtoehdoissa osaalueet liittyivät liikenteellisesti Kissankellotiehen, mutta liittymän kohta uudiskortteliin vaihteli. Kevyen liikenteen osalta molemmat korttelialueet kytkeytyivät ympäröiviin kevyen liikenteen reitteihin. Kaikki maankäyttövaihtoehdot sijoittuivat pääpiirteittäin samalle maa-alalle, joskin uudiskorttelin eteläreunan pykältävä muoto hieman vaihteli. Vaihtoehtoja kehitettiin työpalavereissa esitettyjen huomioiden suhteen. Liikennemelun osalta arvioitiin, että täydennysrakentamisesta huolimatta Haukiputaantien varteen tulisi osoittaa melunsuojausta, mikä olisi teknisesti haastavaa toteuttaa ja kallis ratkaisu, koska tie nousee radan ylittävälle sillalle. 13

17 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 17 Horsmapuiston täydennysrakentamisen korttelialue rajautui Suolamännyntien, Horsmapolun ja Haukiputaantien väliseen kolmioon. Rakennusten sijoittelussa pitäydyttiin Rajakylän koordinaatistossa ja korttelinmuodostuksella tavoiteltiin selkeää tilanrajausta julkisten puisto- ja katualueiden suuntaan. Samalla pyrittiin muodostamaan suojaisia pihatiloja. Kortteleiden itä- ja pohjoisreunalle tutkittiin eri vaihtoehdoissa pien- ja rivitaloja, joilla pyrittiin yhdistämään kerrostaloasumista ympäristön pienatalopainotteiseen rakentamistapaan. Kerrostalojen suuresta määrästä johtuen korttelin piha-alueille sijoittui kaikissa vaihtoehdoissa huomattavan suuria pysäköintialueita. Korkeampi rakennusrintama (4-kerrosta) etelän suuntaan aiheutti pihojen suuntaan varjostusvaikutusta matalilla aurinkokulmilla syksyisin ja keväisin. Reunavyöhykkeen alimmat kerrokset avautuivat voimakkaasti tien suuntaan, ja jäivät tiepengerryksen varjoon. Rakennusmassoittelu ei tulisi yksistään riittämään pihatilojen suojaamiseen liikennemelulta, vaan ratkaisu vaatisi rakenteellisen melunsuojauksen rakentamisen melukaiteena Haukiputaantien varteen, mitä pidettiin kalliina ratkaisuna. Meluvalli tai aita korttelin reunassa ei olisi nousevan tieleikkauksen takia mahdollinen. Vaihtoehdoissa rakentamisen määrät vaihtelivat k-m2:in. Asuntoja alueelle sijoittui vaihtoehdosta riippuen asuntoa. Sivakan kortteli(e)n osalta Kissankellotien katutilan rajausta pidettiin tärkeänä. Samoin korttelialueen rajautumista ja rakennusmassojen suuntaamista puistoalueiden puolelle tutkittiin erilaisilla vaihtoehdoilla. Kortteleiden sisäosien järjestelyssä pyrittiin maantason autopaikoitus jakamaan asuinkortteliin pienempinä alueina ja sijoittamaan alueet kaupunkikuvallisesti mahdollisimman huomaamattomasti. Rakennusten massoittelussa pyrittiin suojaisten ja mm. oleskelun sekä leikkialueiden sijoittamisen suhteen riittävien piha-alueiden syntymiseen. Olemassa olevaa puustoa pyrittiin mahdollisuuksien mukaan säästämään piha-alueilla. Korttelirakennetta tarkennettiin myöhemmin edelleen meluselvitysten laadinnan pohjalta, mikä vaikutti mm. rakennusten suuntaamiseen sekä kerroslukuihin. Vaihtoehdoissa rakentamisen määrät vaihtelivat k-m2:in välillä. Asuntoja alueelle sijoittui vaihtoehdosta riippuen asuntoa. Kuva: Ote Rajakylän Horsmapuiston täydennysrakentamisen vaihtoehdosta B. 14

18 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Kissankellotien luonto- ja maisemaselvitys valmistui kesällä 2015, vaihtoehtotarkastelujen jälkeen. Selvityksen mukaan täydennysrakentaminen tulisi sijoittaa tiiviisti olemassa olevan rakentamisen yhteyteen, jolloin se olisi parhaiten sovitettavissa alueen maisemakuvaan. Pääasiallisena perusteena em. suositukselle olivat Horsmapuiston toimiminen osana viheralueverkostoa, suojaavana elementtinä tiemelua vastaan, alueen virkistyskäyttömahdollisuus lähialueen asukkaille sekä alueen paikoin kookas ja vanha puusto. Alueen keskiosiin sijoittuva vetinen korpiräme ja sitä ympäröivä korpi- ja kangasrämeinen soistunut metsäalue olisi syytä jättää rakennustoimien ulkopuolelle. Korpirämeet on luokiteltu Pohjois-Suomessa silmälläpidettäväksi ja koko maassa vaarantuneeksi luontotyypiksi. Ydinaluetta ympäröivät alueet muodostavat suojavyöhykkeen korpirämeelle ja mahdollistavat alueen ominaispiirteiden säilymisen. Luonto- ja maisemaselvityksen tulokset osoittavat, että Horsmapuiston täydennysrakentamiseen käytettävissä oleva alue jää suhteellisen pieneksi. Siksi puiston laajemmasta täydennysrakentamisesta päätettiin luopua tässä vaiheessa. Sivakka Oy:n korttelialueen osalta suunnittelua jatkettiin vaihtoehdon B mukaisesti, jossa Horsmapuiston laajempi täydennysrakentamisalue on yhä mahdollista ottaa käyttöön tulevaisuudessa, mikäli olosuhteet Horsmapuistossa muuttuvat tai alueelle tulee rakentamispaineita. Selvityksen tulosten mukaan olemassa olevan korttelirakenteen ja kevyenliikenteen väylän välinen Horsmapuiston alue soveltuu hyvin rakentamiseen. Asemakaavaan tullaan jättämään yhteysmahdollisuus Horsmapuiston alueelle Kissankellotieltä Suolamännynpolun ja Sivakan korttelin välistä. Asemakaavassa laajennetaan Sivakan korttelien korttelialuetta etelään kevyen liikenteen reittiin (Horsmapolku) saakka. Samalla huolehditaan korttelialueen melunsuojauksesta liikenne- ja raidemelun suhteen. Asemakaava-alueen korttelisuunnitelmaan tehdään ympäristömeluja tärinäselvityksen mukaiset tarkennukset Esitetyt mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan valmisteluaineisto pidettiin yhtä aikaa nähtävillä. Nähtävillä olo aikana ( ) kaavaluonnoksesta jätettiin yksi lausunto. Liikennevirasto, apulaisjohtaja Siru Koski ja maankäyttöasiantuntija Ville Vuokko kirjoittavat : Liikennevirasto on tutustunut asemakaavan muutosluonnokseen ja antaa lausuntonsa rautateiden näkökulmasta. Suunnittelualue sijaitsee Rajakylän kaupunginosassa noin kuusi kilometriä Oulun keskustasta pohjoiseen. Kaava-alue rajautuu etelässä Horsmapolkuun, lännessä Takiaispolkuun, pohjoisessa Kissanpellontiehen ja idässä Ratamatiehen. Asemakaava-alueen itäpuolella kulkee Oulu Kemi rataosa. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueen nykyisen asunrakennuskannan korvaaminen uudisrakennuksilla. Raideliikenteen melu, runkomelu ja tärinä Liikennevirasto edellyttää, että kaavoitettaessa alueita radan läheisyydessä on tapauskohtaisesti otettava huomioon mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat melu-, runkomelu- ja tärinähaitat. Kaavatyön yhteydessä on tehty melu- ja tärinäselvityksen ja osoitettu niiden pohjalta tarvittavat melua ja tärinää koskevat kaavamääräykset. Laaditut selvityksen tulee vielä liittää osaksi kaava-aineistoa Liikennevirasto muistuttaa, ettei se osallistu uuden maankäytön johdosta aiheutuviin mahdollisiin melun- ja tärinäntorjunnan kustannuksiin. Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden osalta lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus. Asemakaavoituksen vastine: Melu- ja tärinäselvityksen keskeinen sisältö on referoitu kaavaselostukseen. Melu- ja tärinäselvitys liitetään hankkeen projektikortille. 15

19 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu Esitetyt muistutukset ja niiden huomioon ottaminen Asemakaavaehdotuksesta ei jätetty nähtävillä olo aikana ( ) muistutuksia tai lausuntoja. Asemakaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Yhdyskuntalautakunta päätti hankkeen käynnistämisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa valmisteluaineiston mielipiteiden esittämistä varten nähtäville MRL 62 tarkoituksessa ja MRA 30 säädetyllä tavalla. Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 tarkoituksessa ja MRA 27 säädetyllä tavalla. 16

20 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaupunkikuva, korttelinmuodostus ja massoittelu Asemakaavan muutosalue sijoittuu Kissankellotien eteläpuolelle. Olevat korttelit 1 ja 2 on yhdistetty yhdeksi korttelialueeksi, ja niiden välinen viheralue on liitetty osaksi korttelia. Korttelialuetta on jatkettu eteläreunaltaan Horsmapolkuun saakka. Rakennukset sijoittuvat korttelin pohjoisreunalla kadun suuntaisesti tukien samalla katutilan muodostusta. Eteläreunalla rakennukset sijoittuvat kohtisuoraan korttelin rajaan nähden. Rakennukset ovat pääsääntöisesti 1-kerroksisia, mutta itäreunalla rakennusmassat tulee toteuttaa 2-kerroksisina raidemelun takia. Eteläreunalla vastaavasti rakennusten päädyt tulee yhdistää aidalla, apurakennuksilla tai näiden yhdistelmillä Haukiputaantien liikennemelun takia. Autopaikoitus sijoittuu korttelialueen päätyihin ja keskelle jakaen piha-alueen kahteen osaan. Paikoitusalueiden yhteyteen sijoittuvat myös korttelin huolto- ja varastotilat. Asuinrakennusmassojen yhteyteen on mahdollista lisäksi osoittaa huoneistokohtaisia apurakennuksia. Rakennusten väliin jää kaksi suojaista piha-aluetta, joihin korttelin oleskelu-, leikki- ja huoltotoiminnot sijoittuvat. Piha-alueelta voidaan osoittaa kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä ympäröiville katualueille Mitoitus Kerrosala Kortteliin sijoittuu rakentamista AKR 5000 k-m² (pääkäyttötarkoitus) t-ala 750 k-m² (asumisen aputilat) YHTEENSÄ 5750 k-m² Asuntojen ja asukkaiden lukumäärä käyttötarkoitus asuntomäärä k-m 2 /asunto hlö/asunto asukasmäärä tontteja kpl AKR , yhteensä , Autopaikoitus Korttelin rivi- ja kerrostaloille osoitetaan 1ap / asunto. Vieraspaikoituksen mitoituksena kortteleissa on 1ap / 1000 askem². Paikoitus toteutetaan keskitetysti asemakaavassa osoitettuihin paikkoihin. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Tavoitteiden mukaisesti kaavamuutoksessa tutkittiin alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia Horsmapuiston ja Sivakan korttelin osalta. Asemakaavan muutoksessa päädyttiin tehostamaan vain Sivakan korttelialueen täydennysrakentamista luontoarvojen ja liikennemelun takia. Horsmapuiston myöhempi täydennysrakentaminen on kuitenkin mahdollistettu asemakaavassa jättämällä tilanvaraus korttelialueen itäreunalle myöhempää katuyhteyttä varten. Ympäristöhäiriöt (melu ja tärinä) on otettu huomioon kaavamääräyksin ja rakennusmassojen sijoittelulla. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinkortteli osoitetaan asuinrivitalojen ja kerrostalojen korttelialueeksi (AKR). Rakentaminen tulee toteuttaa 1.2 kerroksisena Muut alueet Horsmapuisto osoitetaan lähivirkistysalueena (VL). 17

21 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 21 Kevyenliikenteen reittien sijainnit Takiaispolku, Horsmapolku ja Suolamännynpolku säilyvät olevilla paikoillaan. Ne osoitetaan asemakaavassa jalankululle ja polkupyöräilylle varattuna katuna (pp). Korttelin poikki kulkeva sähköjohto, pohjoisreunan kaukolämpölinja ja koilliskulmassa kulkeva sadevesiviemäri esitetään rasitteina korttelialueella. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön (katunäkymä ja rakennuskanta) Asemakaavan mukainen rakentaminen uudistaa alueen rakennuskantaa. Rakentamisen tapa on kuitenkin alueelle tyypillistä matalaa 1 2-kerroksista rakentamista. Massoittelultaan rakentaminen on korttelin olevan rakentamistavan kaltaista. Asemakaava ei ota kantaa rakennusten kattomuotoihin, materiaaleihin tai väriin, joten rakentaminen voi tuoda alueelle uuden kaupunkikuvallisen kerroksen. Rakennusten sijoittelu noudattaa Rajakylän alueelle tyypillistä suorakulmaista korttelinmuodostustapaa. Tilanmuodostuksen suhteen sijoittelu tukee selkeän tilahierarkian muodostumista, ja rajaa sekä suojaa piha-alueita ympäristön häiriötekijöiltä. Se myös tukee olevaa tilannetta paremmin katutilan muodostumista Kissankellotien suuntaan. 1-kerroksisten rakennusten muodostamana tilanrajaus ei ole kovin voimakas. Tilarajaus myös puiston suuntaan toimii asemakaavanmuutoksessa olevaa tilannetta paremmin, koska pihat toimintoineen eivät avaudu puiston suuntaan Vaikutukset liikenteen turvallisuuteen, määrään ja toimivuuteen Asemakaavan muutoksessa alueen katuihin tai jalankulkureitteihin ei kohdistu suuria muutoksia. Kortteliin osoitetaan edelleenkin kolme ajoneuvoliittymää paikoitusalueille Kissankellotien puolelta. Asuntojen lukumäärä asemakaavanmuutoksen myötä todennäköisesti hieman lisääntyy, jolloin myös ajoneuvojen määrä voi lisääntyä autolla. Korttelialueen rajautuminen Horsmapolkuun mahdollistaa korttelista sujuvat yhteydet kevyen reiteille ja lisää korttelin pyöräilyn ja jalankulun mahdollisuuksia sekä parantaa näin liikenneturvallisuutta. Asemakaavaan on jätetty tilanvaraus Suolamännynpolun ja korttelialueen väliin mahdolliselle myöhemmälle katuyhteydelle, jos Horsmapuistoa päätetään täydennysrakentaa. Korttelissa autopaikoitus ja huoltopisteet on keskitetty, joten korttelipihoille ei ohjaudu ajoneuvo- tai huoltoliikennettä, ja näin kortteliin muodostuvat turvalliset leikki- ja oleskelualueet Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön (melu ja viheralueisiin) Horsmapolun pohjoispuoleinen pensoittunut alue on otettu täydennysrakentamisalueeksi. Lähistön asukkaiden näkökulmasta korttelialueen eteläosan rakentuminen tuskin kuitenkaan juuri heikentää lähiympäristön virkistysmahdollisuuksia. Parhaat puustoalueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Yhtiömuotoinen asuntotuotanto yhdessä lähialueen olemassa olevan omakotiasumisen kanssa luo alueelle sekoittunutta väestörakennetta, mikä osaltaan tukee alueellista kestävyyttä. Melu ja tärinä olosuhteet on otettu huomioon rakennusten sijoittelulla ja kaavamääräyksin. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Merkittävin ympäristöhäiriö alueella on tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu. Melunsuojaukseen liittyviä rakenteellisia ratkaisuja ovat rakennusten sijoittelu, niiden korkeudet sekä täydentävät suojarakenteet (aidat, katokset ja varastot). Korttelin piha-alueiden riittävään melunsuojaukseen tulee kiinnittää huomiota. Korttelin ulkokehällä, Haukiputaantielle ja junaradalle päin, olevat rakennusten parvekkeet on lasitettava. Suunnittelualueen ja lähiympäristön maaperä on hiekkaa ja moreenia, mikä vaimentaa tehokkaasti tärinää, ja sen vaikutusalue radan suunnasta ulottuu n 30 metrin päähän. Rakennusten sisäosien suhteen melunsuojaukseen ei ole normaalilla määräystenmukaisella rakentamistavalla vaikutusta. Tärinästä ei tule selvitysten mukaan ongelmaa korttelialueella, jos 2. kerroksisten rungon vaakajäykkyys varmistetaan jäykistävillä väliseinillä ja seinätasojen leikkausjäykkyyttä lisäämällä. 18

22 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu Kaavamerkinnät ja määräykset Asemakaavassa on käytetty Oulun kaupungissa käytössä olevia asemakaavamerkintöjä. Kaavamerkinnät ovat kaavaselostuksen liitteenä. 5.7 Nimistö Kaavakartalla esitetty nimistö (Horsmapuisto, Horsmapolku, Suolamännynpolku) on alueella käytössä olevaa nimistöä. 19

23 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavan laatimisen yhteydessä alueelta on laadittu havainnekuvat, joissa alueen rakentamistapaa on esitetty. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Rakentamisen on ajateltu alkavan asemakaavan hyväksymisen jälkeen Oulussa 26. päivänä syyskuuta 2016 Kari Nykänen Mikko Törmänen Hanna Pöytäkangas arkkitehti (Arkkitehdit m3 Oy) asemakaavapäällikkö kaavoitusarkkitehti 20

24 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 24

25 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 25

26 Sivu 26 LIITE 2 1/ Kissankulma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rajakylän kaupunginosan korttelia 1 ja korttelin 2 tonttia 5 sekä puisto- ja katualueita koskeva asemakaavan ja tonttijakojen muutos (Kissankellotie 1-7) Kaavatunnus Diaarinumero OUKA/3411/ /2014 Asemakaavan muutosalue Arvioitu lähialue, jolle hankkeella saattaa olla vaikutuksia Kiinteistöjen isännöitsijöitä pyydetään tiedottamaan asukkaille ja toimitilojen haltijoille asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan lähtökohdista voi esittää mielipiteitä. Suunnittelun etenemistä voi seurata www-sivulta:

27 Sivu 27 LIITE 2 2/ Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? Osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla (OAS) tiedotetaan suunnittelun osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista asemakaavoituksessa. Siinä kerrotaan kaavan lähtökohdista, suunnittelun aikataulusta, siitä kuinka suunnitteluun voi osallistua ja miten suunnitelmasta voi esittää mielipiteensä. Siinä myös kuvaillaan, minkälaisia kaavan vaikutuksia suunnittelussa arvioidaan ja millä tavalla vaikutusten arviointi tehdään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä on mahdollista jättää kirjallinen mielipide. Suunnittelualue Etusivulla olevaan karttaan on rajattu alustava asemakaavan muutosalue sekä alue, jolle hankkeella saattaa olla vaikutuksia. Suunnittelualue sijaitsee Rajakylän kaupunginosassa n. 5 kilometriä Oulun keskustasta. pohjoiseen. Kaavamuutosalueena on Kissankellotien eteläpuolella sijaitsevat rivitalokorttelit ja kortteleihin rajautuvat puistoalueet sekä osa Takiaispolkua. Mitä alueelle suunnitellaan/mitkä ovat tavoitteet? 2 kerroksisten rivitalojen korttelialueet suunnitellaan muutettavaksi 1 kerroksisiksi. Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt asuinkortteleiden vuokraaja, Sivakka-Yhtymä Oy. Vuokraajan tavoitteena on kehittää asuntotarjontaa Rajakylän alueella ja saada kortteleiden käyttö vastaamaan uudistuneita asumisen tarpeita. Kaupungin tavoitteena on huomioida ja varautua Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksessa alueen eteläpuolelle esitettyyn täydennysrakentamiseen. Suunnittelun lähtökohdat Oulun kaupunkistrategia 2020 Oulun kaupungin strategisena tavoitteena ovat mm. elinvoimaisuuden vahvistaminen, kestävän kehityksen huomioon ottaminen sekä eheän, toimivan ja energiatehokkaan yhdyskuntarakenteen toteuttaminen. Tavoitteena on mm. luoda uusia työpaikkoja ja kehittää yrittäjyyden toimintaedellytyksiä sekä hyödyntää olemassa olevat asemakaava-alueet, infrastruktuuri ja palveluverkosto. Oulun yleiskaava 2020 ja Uuden Oulun yleiskaavaehdotus Oulun yleiskaava 2020 suunnittelualue sijaitsee pientalovaltaisella asuntoalueella AP sekä virkistysalueella V. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksen Kaavaehdotuksessa suunnittelualue sijaitsee pientalovaltaisella asuntoalueella AP ja alueen läpi kulkee kevyen liikenteen pääreittejä. Alueen itäreunaan on merkitty kokoojakatu. Ote, Oulun yleiskaava 2020 Ote, Uuden Oulun yleiskaavaehdotus

28 /5 Sivu 28 Voimassa oleva asemakaava Suunnittelualueella on voimassa ( ), ( ), ( ) ja ( ) vahvistetut asemakaavat. Kaavoissa kortteli 1 ja korttelin 2 tontti 5 on osoitettu kaksikerroksisten rivitalojen korttelialueiksi (AR). Kortteleiden välissä sekä etelä-, itä- ja länsipuolella on puistoaluetta P. Rakennusoikeudet ja suurimmat sallitut asuntomäärät on osoitettu rakennusaloittain. Kortteleiden Kissankellotien puoleisille sivuille on merkitty autokatosten ohjeelliset rakennusalat (a). Takiaispolulle sekä osalle polun itäpuoleista puistoaluetta on varattu voimansiirtoaluetta. Ote, voimassa oleva asemakaava Suunnittelualueen nykytilanne Alue on kaupungin omistuksessa. Korttelit 1 ja 2 on vuokrattu Sivakka-Yhtymä Oy:lle. Kortteleihin on rakennettu vuosina kaksikerroksisia asuinrakennuksia voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Puistossa, Takiaispolulta Linnanmaan suuntaan kulkee tärkeä kevyenliikenteen yhteys. Suunnittelutyön organisointi Asemakaava laaditaan yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asemakaavoituksessa. Miten kaavan vaikutuksia selvitetään ja arvioidaan? Suunnittelutyön edetessä suunnittelualueesta laaditaan selvityksiä tarvittaessa. Asemakaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 9 ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 mukaisella tavalla. Työn kuluessa arvioidaan kaavamuutoksen toteuttamisen vaikutuksia: - liikenteen turvallisuuteen, määrään ja toimivuuteen korttelin sisällä - Kissankellotien katunäkymään ja rakennuskantaan - asukkaiden elinoloihin ja elinympäristöön (melusuojaukset ja virkistysalueet) Arvioinnin tekee kaavoittaja yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Arviot vaikutuksista liitetään asemakaavan selostukseen. Ketkä ovat osallisia ja keille tiedotetaan erikseen? Kaavan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille ja kuntalaisille varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

29 /5 Sivu 29 Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallisia ovat seuraavat tahot: yhdyskuntalautakunta Oulun seudun ympäristötoimi Oulun Vesi Oulun Energia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan liitto Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos DNA Oyj TeliaSonera Finland Oyj Elisa Oyj Oulun kaupungin vammaisneuvosto Yhdyskuntasuunnittelun seura ry Rajakyläyhdistys ry Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmä Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry Oulun kaupungin vanhusneuvosto Tiedottaminen suunnittelualueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajille ja asukkaille Suunnittelun vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavan valmisteluaineiston (kaavaluonnos) nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kirjeellä, etusivulla olevan kartan rajauksen mukaisesti. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta lähetetään kirjeet ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ja haltijoille, sekä niille, jotka ovat jättäneet mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai valmisteluaineistosta niiden nähtävilläolon aikana. Kuulutukset osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisista julkaistaan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Torikatu 10, kaupungin verkkosivuilla ja sanomalehti Kalevassa (asemakaavoituksen ilmoitukset julkaistaan tiistaisin ja perjantaisin). Tiedottaminen viranomaisille ja yhteisöille Kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan sähköpostitse.

30 Sivu 30 LIITE 2 5/ Missä kaava-asiakirjoihin voi tutustua? Kuulutukset nähtäville asettamisista julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla Oulu 10-palveluissa, (Torikatu 10), jossa myös kaavakarttaan ja selostukseen voi tutustua nähtävillä oloaikoina. Asiakirjatulosteita voi tarvittaessa pyytää kyseisenä aikana asemakaavoituksen asiakaspalvelusta. Asemakaavanmuutoshankkeen etenemistä on mahdollista seurata ja kaava-asiakirjoihin voi tutustua koko asemakaavaprosessin ajan Oulun kaupungin verkkosivulla: Suunnitelman kortti, joka sisältää kaava-asiakirjat, on haettavissa kaavatunnuksella Miten kaavatyö etenee ja miten työhön voi vaikuttaa? Hankkeen käynnistäminen ja kaavaluonnoksen laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetetaan nähtäville neljäksi viikoksi. Nähtävillä oloaikana asiakirjoihin voi tutustua Oulun kaupungin verkkosivujen lisäksi Oulu 10 palveluissa (käyntiosoite: Oulu 10 A, Torikatu 10). Nähtävillä oloaikana suunnitelmista voi esittää mielipiteitä. Mielipiteensä voi ilmoittaa kuulutuksessa mainittuun osoitteeseen. Lisäksi osallisilla on oikeus esittää Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen asettamista nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa. Ehdotusvaihe Suunnittelun edettyä ehdotusvaiheeseen tavoiteaikataulun mukaan syksyllä 2016, asetetaan kaavaehdotus nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolosta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Torikatu 10, kaupungin verkkosivulla sekä lehti-ilmoituksella Kalevassa. Muistutukset tulee toimittaa kirjallisena kuulutuksessa mainittuun osoitteeseen. Vastine muistutuksiin toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat toimittaneet osoitteensa. Hyväksymisvaihe Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 :n mukaisesti. Oikeudesta valittaa kaavan hyväksymispäätöksestä säädetään MRL:n 191 :ssä. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan Kalevassa valitusajan päätyttyä. Palautteen antaminen Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavan valmisteluaineistosta ja asemakaavaehdotuksesta toimitetaan postiosoitteeseen: KIRJAAMO PL OULUN KAUPUNKI tai sähköpostilla osoitteeseen: Lisätietoja hankkeesta Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas puh , etunimi.sukunimi(at)ouka.fi suunnitteluavustaja Anita Koivikko puh , etunimi.sukunimi(at)ouka.fi Asemakaavoituksen asiakaspalvelu puh.: , (käyntiosoite: Solistinkatu 2, Oulu)

31 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 31 Havainnekuvat (4 kpl) LIITE 3 1/4

32 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 32 LIITE 3 2/4

33 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 33 LIITE 3 3/4

34 Asemakaavan muutos, ehdotus , Kissankellotie 1-7 Sivu 34 LIITE 3 4/4

Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie)

Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie) 1(5) Suolamännyntie 13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Höyhtyän kaupunginosa (Sorsatie 29), OAS

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Höyhtyän kaupunginosa (Sorsatie 29), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 494 Dno Päivämäärä 29.11.2016 Asemakaavan muutos 564-2304, Höyhtyän kaupunginosa (Sorsatie 29), OAS OUKA/7413/10.02.03/2016 Ote pöytäkirjasta 31/2016 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Päivämäärä

Päivämäärä Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 197 Dno Päivämäärä 11.04.2017 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2284, Puolivälinkankaan kaupunginosan kortteli 44 tontteja 1 ja 2 (Menninkäisentie 3), OAS OUKA/2074/10.02.03/2016

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Päivämäärä 10.02.2015. Asemakaavan muutos 564-2129, Kaakkurin kaupunginosa (Lapinrauniontie 3), OAS

Päivämäärä 10.02.2015. Asemakaavan muutos 564-2129, Kaakkurin kaupunginosa (Lapinrauniontie 3), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 53 Dno Päivämäärä 10.02.2015 Asemakaavan muutos 564-2129, Kaakkurin kaupunginosa (Lapinrauniontie 3), OAS OUKA/2691/10.02.03/2014 Ote pöytäkirjasta 3/2015 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan ja tonttijaon muutos , Ruskon kaupunginosa (Laakeritie 7-9)

Päivämäärä Asemakaavan ja tonttijaon muutos , Ruskon kaupunginosa (Laakeritie 7-9) Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 268 Dno Päivämäärä 14.06.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2291, Ruskon kaupunginosa (Laakeritie 7-9) OUKA/4413/10.02.03/2016 Ote pöytäkirjasta 17/2016 Sivu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Päivämäärä

Päivämäärä Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 196 Dno Päivämäärä 11.04.2017 Asemakaavan muutos 564-2324 Knuutilan kaupunginosa (Knuutilankankaantie 15), OAS OUKA/859/10.02.03/2017 Ote pöytäkirjasta 10/2017 Sivu

Lisätiedot

Päivämäärä 02.02.2016. Asemakaavan muutos 564-2268, Limingantullin kaupunginosa (Alasintie 12), OAS

Päivämäärä 02.02.2016. Asemakaavan muutos 564-2268, Limingantullin kaupunginosa (Alasintie 12), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 41 Dno Päivämäärä 02.02.2016 Asemakaavan muutos 564-2268, Limingantullin kaupunginosa (Alasintie 12), OAS OUKA/7702/10.02.03/2015 Ote pöytäkirjasta 4/2016 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan muutos ,Taskilan yhdyskuntajätevedenpuhdistamo (Suolamännyntie 1) OAS

Päivämäärä Asemakaavan muutos ,Taskilan yhdyskuntajätevedenpuhdistamo (Suolamännyntie 1) OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 416 Dno Päivämäärä 11.10.2016 Asemakaavan muutos 564-2297,Taskilan yhdyskuntajätevedenpuhdistamo (Suolamännyntie 1) OAS OUKA/5856/10.02.03/2016 Ote pöytäkirjasta 26/2016

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Kaukovainionportti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1/

Kaukovainionportti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1/ 1/5 Kaukovainionportti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaukovainion kaupunginosan puisto- ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos sekä katu- ja ympäristösuunnittelu (Joutsentie, Merikotkantie,

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Päivämäärä Päätöshistoria Suunnitteluvarauksen tekeminen, yhdyskuntalautakunta

Päivämäärä Päätöshistoria Suunnitteluvarauksen tekeminen, yhdyskuntalautakunta Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 593 Dno Päivämäärä 16.12.2014 Asemakaavan muutos 564-2238, IV kaupunginosan korttelin 3 tontit nro 2 ja 11 (Puistokatu 5), OAS OUKA/7285/10.02.03/2014 Ote pöytäkirjasta

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan muutos , II kaupunginosa (Vaara), Mäkelininkatu 33, OAS

Päivämäärä Asemakaavan muutos , II kaupunginosa (Vaara), Mäkelininkatu 33, OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 518 Dno Päivämäärä 24.11.2015 Asemakaavan muutos 265-2231, II kaupunginosa (Vaara), Mäkelininkatu 33, OAS OUKA/5538/10.02.03/2014 Ote pöytäkirjasta 25/2015 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Leverin kaupunginosa (Puistokatu 30), OAS

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Leverin kaupunginosa (Puistokatu 30), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 267 Dno Päivämäärä 14.06.2016 Asemakaavan muutos 564-2283, Leverin kaupunginosa (Puistokatu 30), OAS OUKA/1536/10.02.03/2016 Ote pöytäkirjasta 17/2016 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy.

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy. 1 NOKIAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava koskee kiinteistöä 536-418-4-198. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Ruskon kaupunginosa (Leväsuon sähköasema), OAS

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Ruskon kaupunginosa (Leväsuon sähköasema), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 1 Dno Päätöshistoria Päivämäärä 12.01.2016 Asemakaavan muutos 564-2254, Ruskon kaupunginosa (Leväsuon sähköasema), OAS OUKA/3113/10.02.03/2015 Ote pöytäkirjasta 1/2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2015 Sivu 1 / 1 2905/2015 10.02.03 192 Tillinmäki, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 420605, 43. kaupunginosa Vanttila Valmistelijat

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Ruskon kaupunginosa, Pikkukivenpuisto; Vireilletulo ja LUONNOS

Päivämäärä Asemakaavan muutos , Ruskon kaupunginosa, Pikkukivenpuisto; Vireilletulo ja LUONNOS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 57 Dno Päätöshistoria Tiivistelmä Päivämäärä 14.02.2017 Asemakaavan muutos 564-2311, Ruskon kaupunginosa, Pikkukivenpuisto; Vireilletulo ja LUONNOS OUKA/9708/10.02.03/2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot