OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011"

Transkriptio

1 OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden opiskelunumero on tarkoitettu peruskoulun ja lukion päättäville nuorille. Esittelemme eri koulutusmahdollisuuksia: lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, kansanopistoja, vapaan sivistystyön oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. Kerromme myös opintojen ja koulutuksen tulevaisuudennäkymistä. Tieto vanhenee nopeasti, mutta tämä lehti on taatusti ajan tasalla. Kerromme myös, mistä tietoa saa lisää. Joku tämän lehden oppilaitoksista voi olla sinun tuleva opiskelu paikkasi. Nettilehti osoitteessa: julkaisut -> opintomaailma Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista Valitse nyt oikein, niin voit valita jatkossakin! OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ!

2 2 OPINTOMAAILMA OPINTOTUKI 2011 Tämä on tiivistelmä lukuvuoden 2011 opintotuesta. Saat tarkempaa tietoa opintotuen myöntämisestä ja hakemisesta Opiskelijalle-esitteestä ja Kelan internetsivuilta (www.kela.fi). Opintotuki - mitä se on? Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikaisen toimeentulosi rahoitus siltä osin, kun opintojen rahoitus ei ole vanhempiesi velvollisuus tai et ole turvannut toimeentuloasi muulla tavoin. Tuen myöntämisperusteita ovat päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain. Opintoraha on veronalaista tuloa. Jos sinulle on myönnetty opintolainan valtiontakaus, sinun tulee hakea opintolainaa pankista, joka päättää lainan myöntämisestä. Pankki tarkistaa takauksen tiedot Kelasta. Mitä opintoja tuetaan? Opintotukea myönnetään peruskoulun jälkeistä vähintään kaksi kuukautta yhtäjaksoisesti kestävää päätoimis-ta opiskelua varten lukioissa, kansanopistoissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa sekä niihin rinnastettavissa oppilaitoksissa. Tukea voidaan myöntää myös opintoihin ulkomailla. Päätoimisina pidetään opintoja korkeakoulututkinnon suorittamiseksi. Muut korkeakouluopinnot ovat päätoimisia, kun niiden laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Ammatilliset ja muut opinnot ovat päätoimisia, kun niiden laajuus on keskimäärin vähintään kolme opintoviikkoa opis-kelukuukautta kohti (tai 25 viikkotuntia). Lukio-opinnot ovat päätoimisia, kun niiden laajuus on vähintään 75 kurssia. Jos olet lukiolainen, sinun on osallistuttava lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai kahteen yo-tutkinnon kokeeseen. Aikuisille tarkoitettuihin lukio-opintoihin ei kuitenkaan myönnetä opintotukea. Opintotuen myöntämisperusteet Opintotuen suuruus määräytyy oppilaitosryhmän sekä ikäsi, siviilisäätysi ja asumismuotosi mukaan. Opintotukea ei myönnetä, jos saat eläkettä (pois lukien perhe-eläke), kuntoutusrahaa, työttömyysturvaa, vuorottelu-korvausta, aikuiskoulutustukea (opintolainan valtiontakaus voidaan myöntää), oppisopimuskoulutuksen etuuksia, muun maan opintotukea tai asevelvollisen päivärahaa. Tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon omat tulosi ja joissain tapauksissa vanhempiesi tulot. Opintotukietuudet Opintorahaa voit saada, kun lapsilisäoikeutesi päättyy. Kun olet täyttänyt 17 vuotta, opintoraha voidaan myöntää sinulle seuraavan kuukauden alusta lukien. Asumislisää voit saada, jos asut vuokralla tai asumisoikeusasunnossa. Asumislisän saamisessa ei ole ikärajaa. Asumislisää ei myönnetä, jos asut vanhempasi kanssa, oman tai puolisosi lapsen kanssa (eräin poikkeuksin) taikka omistamassasi tai puolisosi omistamassa asunnossa. Jos et ole oikeutettu asumislisään näillä perusteilla, voit hakea yleistä asumistukea verkossa Opintolainan valtiontakaus myönnetään opintorahaa saavalle eräin poikkeuksin. Muualla kuin van-hempansa luona asuva alle 17-vuotias (vanhempiesi tulot vaikuttavat) tai vuotias voi saada lainatakauksen ilman opintorahaa. Jos olet lukiolainen, lainatakaus myönnetään vain, jos saat opintorahaa. Lainatakausta ei myönnetä, jos Kela on takaajana maksanut aiempia lainojasi tai jos sinulla on luottotietoihin merkitty maksuhäiriö, ellei takauksen myöntämiselle ole erityisiä syitä. Opintolainoja myöntävät Suomessa toimivat pankit. Lainan korosta, takaisinmaksusta ja muista laina-ehdoista sovit yhdessä pankin kanssa. Lainan nostoerät on kerrottu opintotukipäätöksessäsi. Korot pääomitetaan (lisätään lainapääomaasi) niiden lukukausien aikana, joina saat opintotukea, ja tuen maksamisen päättymistä seuraavana lukukautena. Kun muu osa korosta pääomitetaan, maksat itse jo opiskeluaikana yhden prosentin koron puolivuosittain, jos se on vähintään 15 euroa. Jos olet aloittanut korkeakouluopintosi läsnä olevana lukuvuonna tai sen jälkeen, voit saada opintolainavähennyksen verotuksessa. Voit saada lainavähennyksen jos suoritat korkeakoulututkinnon määräajassa ja sinulla on tutkinnon suorittamislukukauden lopussa näiden opintojen aikana nostettua opinto-lainaa yli euroa. Vähennyksen suuruus on 30 % huomioon otettavan opintolainan euroa ylittävästä määrästä. Jos olet korkeakouluopiskelija, olet oikeutettu ateriatuettuun ruokailuun. Tuki maksetaan ravintolan pitäjälle ja se on 1,77 euroa aterialta. Toisella astella tutkintoa suorittavilla on oikeus ilmaiseen ateriaan. Kuinka pitkäksi aikaa voit saada opintotukea? Jos olet aloittanut korkeakouluopintosi lukuvuonna tai sen jälkeen, suoritettavan tutkintosi enimmäistukiaika määräytyy sen tavoitteellisen suoritusajan perusteella. Yhden lukuvuoden eli 60 opintopis-teen opinnot oikeuttavat 9 kuukauden tukeen ja yhden lukukauden opinnot 5 kuukauden tukeen. Enimmäistukiaika on näin laskettu tukiaika lisättynä 10 tukikuukaudella. Jos sinut on esimerkiksi valittu suorittamaan alempi ja ylempi korkeakoulututkinto, joiden yhteenlaskettu laajuus on 300 opintopistettä, tutkinnon enimmäistukiaika on 55 kuukautta. 210 opintopisteen laajuisen ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 3,5 lukuvuotta ja enimmäistukiaika siten 42 kuukautta. Jos olet aloittanut korkeakouluopintosi ennen lukuvuotta , suoritettavan tutkinnon enimmäistukiajat on määritelty tutkintokohtaisesti (55 65 kk ylemmässä korkeakoulututkinnossa ja kk ammattikorkeakoulututkinnossa). Yhden korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen voit saada käyttöösi lisätukikuukausia ja voit käyttää ne ja säästyneet tukikuukaudet jatko-opintoihisi tai muihin korkeakouluopintoihisi. Voit saada opintotukea korkeakouluopintoihin yhteensä enintään 70 kuukautta. Jos aloitat uudet korkeakouluopinnot keskeyttämisen jälkeen, jäljellä oleva tukiaika lasketaan vähentämällä käyttämäsi tukikuukaudet uuden tutkinnon suorittamiseksi tarkoitetusta tukiajasta. Toisen asteen opintoihin käyttämäsi opintotuki ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotukiaikaa. Ammatillisessa koulutuksessa voit saada opintotukea opintojen laajuutta vastaavan ajan. Tämän jälkeen voit saada opintotukea samoihin opintoihin vain, jos oppilaitos on myöntänyt sinulle pidennystä opintojen suoritusaikaan ja opintosi ovat päätoimisia. Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Tuki myönnetään kolmeksi ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi (opintojen alkamisesta lukien). Tämän jälkeen voit saada opintotukea samoihin opintoihin vain, jos oppilaitos on myöntänyt sinulle pidennystä opintojen suoritusaikaan ja opintosi ovat päätoimisia. Tukea aikuisopiskelijoille Jos olet ollut työelämässä vähintään kahdeksan vuotta, saatat olla oikeutettu Koulutusrahaston myöntämään aikuiskoulutustukeen. Lisätietoja aikuiskoulutustuesta saat Koulutusrahastosta (www.koulutusrahasto.fi). Jos saat aikuiskoulutustukea vähintään yhtäjaksoisen 8 viikon ajan, Kela voi myöntää sinulle opintolainan valtiontakauksen. Valtiontakauksen ehdot ovat samat kuin opintotuen opintolainassa. Voit saada lainatakauksen aikaisintaan sitä kuukautta edeltävän kuukauden alusta, kun hakemus on saapunut Kelaan tai oppilaitokseen. Voit hakea aikuiskoulutustukeen liittyvää lainatakausta sähköisesti Kelan asiointipalvelussa tai OT12-lomakkeella. Ulkomaalaisen opintotuki Jos et ole Suomen kansalainen, voit saada opintotukea Suomessa harjoitettaviin opintoihin, jos asut Suomessa vakinaisesti ja jos Suomessa oleskelusi peruste on muu kuin opiskelu. Sinun on oltava rekisteröitynä väestötietojärjestelmään Suomessa vakinaisesti asuvaksi. Suomessa oleskelun peruste selvitetään esimerkiksi oleskeluluvan, rekisteröinnin tai oppilaitokseen hyväksymisen perusteella. Sinun tulee liittää opintotuki-hakemukseen ulkomaalaisliite (Kelan lomake OT10). Opintotukea ulkomailla opiskeluun Opintotuki voidaan myöntää ulkomailla opiskeluun, jos opintosi sisältyvät Suomessa suorittamaasi tutkintoon tai ne vastaavat opintotukeen oikeuttavia opintoja Suomessa. Ainoastaan Suomen, EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä voivat saada opintotukea kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin. Edellytyksenä on, että sinulla on ollut vakinainen kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan opintojen aloittamista edeltävän viiden vuoden aikana (eli opintotukea ei myönnetä, jos olet ennen opintojen aloittamista asunut ulkomailla yli kolme vuotta). Jos et ole Suomen kansalainen, sinulta edellytetään lisäksi, että sinulla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu oikeus pysyvään oleskeluun Suomessa tai että olet työntekijänä Suomessa ja opintosi liittyvät läheisesti kyseiseen työhösi taikka että olet jäänyt työttömäksi ilman omaa syytäsi. Jos olet työntekijän perheenjäsen, sinulle voidaan myöntää opintotuki samoin perustein kuin Suomen kansalaiselle. Opintoraha on ulkomailla opiskelevalla samansuuruinen kuin Suomessa opiskelevalla - ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevan opintorahat myönnetään kuitenkin korkeakoulusummilla. Ulkomailla opiskelevan asumislisä on yleensä 210 e/ kk ja opintolainan valtiontakaus 440 e/kk korkeakouluopinnoissa ja 360 e/kk toisen asteen opinnoissa. Avustusta opintolainojen koronmaksuun Kela maksaa valtion takaamien opintolainojen korot eräissä tapauksissa kokonaan. Jos olet pienituloinen, olet oikeutettu korkoavustukseen edellyttäen, että markkinaehtoisessa opintolainassasi korkoja ei pääomiteta (lisätä lainapääomaasi) ja korkotukilainassa sinulle ei ole maksettu opintotukea koron säännönmukaista erääntymiskuukautta edeltävän viiden kuukauden aikana. Pienituloisuudella tarkoitetaan, että saamasi brutto-tulot ovat koronmaksukuukautta edeltävän neljän kuukauden aikana keskimäärin enintään 775 euroa kuukaudessa. Tuloraja on korkeampi, jos sinulla on alaikäisiä lapsia. Korkoavustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Asevelvollisuusaikana erääntyvien korkojen maksuun sinun on haettava sotilasavustusta. Miten opintotukea haetaan ja maksetaan? Hae opintotukea verkossa Kelan asiointipalvelussa (www.kela. fi/asiointi). Vaihtoehtoisesti voit täyttää opintotukihakemuksen (lomake OT1, OT2 tai OT3). Hae kesätukea ja muuta lisätukea joko verkossa (www.kela.fi/asiointi) tai opintotuen muutosilmoituksella (lomake OTm). Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi) tai lomakkeella OTmP voit perua ja palauttaa opintotukeasi taikka lakkauttaa tukesi maksamisen. Opintotuen hakulomakkeita saat Kelan toimistoista, internetsivuilta ja oppilaitoksista. Jos käytät paperihakemusta, toimita se ja siihen tarvittavat liitteet oppilaitokselle tai Kelalle. Jos opiskelet yliopistossa, toimita hakemuksesi opintotukilautakunnalle. Korkoavustushakemukset ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden opintotukihakemukset käsitellään yleensä Kelan toimistoissa. Useimmissa ammattikorkeakouluissa ja ulkomailla opintonsa suorittavien opintotukihakemukset ratkaistaan Kelan opintotukikeskuksessa. Tarkempia tietoja käsittely-yksiköistä saat Kelan internetsivuilta. Opintotuki ja erikseen haettavat tuen osat voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksesi saapumiskuukauden alusta lukien. Opintotuki myönnetään yleensä koko opiskeluajaksi: yliopistoopinnoissa käytettävissä olevien tukikuukausien mukaiselle opiskeluajalle ja muissa opinnoissa säännönmukaiselle opiskeluajalle. Opintotukipäätös lähetetään ilmoittamaasi osoitteeseen. Seuraavan lukuvuoden opintolainan valtiontakausta koskeva opintotukipäätös lähetetään sinulle heinäkuussa hakemuksetta, jos lainatakaus ja muu opintotuki on myönnetty koko opiskeluajallesi ja jos luottotiedoissasi ei ole tapahtunut muutoksia. Opintoraha ja asumislisä maksetaan kuukausittain ilmoittamallesi pankkitilille. Tuen säännöllinen mak-supäivä on kuukauden 4. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä. Takautuvia eriä maksetaan päivittäin. Valitusosoitus Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla opintotuen muutoksenhakulautakuntaan. Sen päätöksestä voit edelleen valittaa vakuutusoikeuteen. Jätä valituskirjelmä päätöksen antajalle, Kelalle tai opintotukilautakunnalle 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on tullut tiedoksesi. Saat aina kirjallisen päätöksen valituksesta. Tuensaajan ilmoitusvelvollisuus Opintotukihakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuvista olosuhdemuutoksista sinun on välittömästi ilmoitettava opintotuen myöntäjälle joko verkossa (www.kela.fi/asiointi) tai opintotuen muutosilmoituksella (lomake OTm). Muutoksista ilmoittaminen on velvollisuutesi ja vastuullasi. Jos sinulle on maksettu tukea liikaa tai perusteetta, se peritään takaisin. Jos olet korkeakouluopiskelija, takaisinperintä ei palauta tukikuukausia uudelleen käytettäväksi. Antamiesi tietojen todenperäisyyttä valvotaan ja tarkistuspäätöksiä tehdään automaattisesti esimerkiksi vanhempien verotustietojen perusteella. Tukea päivittäisiin koulumatkoihin Jos opiskelet päätoimisesti lukiossa tai olet ammatillisessa peruskoulutuksessa, Kela korvaa koulumatkatukena päivittäisten koulumatkojesi kustannukset, kun yhdensuuntainen koulumatkasi asunnolta oppilaitokseen on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Maksat opiskelijana matkastasi itse aina vähintään 43 euroa kuukaudessa. Hae koulumatkatukea joka lukuvuodeksi erikseen koulumatkatuen hakemuslomakkeella (lomake KM1). Jätä hakemus oppilaitokseesi, joka toimittaa sen Kelaan. Jos käytät joukkoliikennettä, täytä hakemuksesi liitteeksi erillinen ostotodistus. Tiedustelut opintotuesta oppilaitoksesta, opintotukilautakunnasta tai: kysymyslomake, ohjeet, hakemuslomakkeet, laskentaohjelmat, omien opintotukitietojen kyselypalvelu sekä sähköinen opintotukihakemus ja muutosilmoitus Kelan Opiskelijan tuet -palvelunumero, p (ma-pe klo 8 18) Kelan toimistot

3 OPINTOMAAILMA 3 Valmennuskeskus Suomen johtava valmennuskurssien järjestäjä Valmennuskeskus on Suomen suurin, kokenein ja tehokkain yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin johtavien valmennuskurssien järjestäjä. Valmennuskurssijärjestäjiä koskevassa IRO Research Oy:n tutkimuksessa Valmennuskeskus arvioitiin Suomen kokeneimmaksi, luotettavimmaksi ja monipuolisimmaksi kurssinjärjestäjäksi, jolla on paras opetuksen taso, kokemus ja hintalaatu -suhde. Vuosittain noin 2500 nuorta saa haluamansa opiskelupaikan Valmennuskeskuksen avulla Vuodesta 1975 lähtien toiminut Valmennuskeskus järjestää yliopistoihin ja korkeakouluihin pyrkivien valmennusta noin 30 eri opintoalalla. Kursseja järjestetään Helsingissä, Turussa, Lahdessa, Tampereella, Kuopiossa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Oulussa ja Porissa. Valmennuskeskuksen kurssien pituus vaihtelee kolmen viikon intensiivikursseista kuuden kuukauden kursseihin. Lisäksi Valmennuskeskus julkaisee itseopiskelumateriaaleja ja järjestää myös abikursseja sekä verkko- ja monimuoto-opetusta. Opiskelijoita Valmennuskeskuksella on vuosittain noin Heistä noin 2500 saa haluamansa opiskelupaikan Valmennuskeskuksen kurssien kautta. Olemme saavuttaneet Suomessa vakiintuneen aseman pääsykoevalmennuksissa. Opiskelijamäärät ovat kehittyneet myönteisesti. Suosituimmat opintoalat ovat viime vuosina olleet lääketiede, oikeustiede, kauppatiede ja tekniikka, kertoo Valmennuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Nousiainen. Valmennuskeskuksen kurssien laadusta vastaavat asiantuntijat Valmennuskeskuksen kurssien onnistumisesta vastaa noin 200 henkilöä. Tämä ryhmä koostuu pääsykoevalmennuksen asiantuntijoista (kurssipäälliköt, valmentajat, tutorit, kasvatustieteilijät) sekä opetettavien alojen ammattilaisista (varatuomarit, kauppatieteen maisterit, lääketieteen tohtori, teologit jne.) Asiantuntijamme keräävät ja analysoivat jatkuvasti tietoa korkeakoulumaailmasta. Seuraamme jatkuvasti pääsykokeissa tapahtuvia muutoksia ja pyrimme ennakoimaan niitä. Asiantuntijaverkostomme kautta olemme jatkuvasti selvillä siitä, millaisia seikkoja yliopistot ja korkeakoulut pääsykokeissaan painottavat Vahva pedagoginen näkemys motivoi opiskelijoita Valmennuskeskuksen vahvuus on se, että pitkän kokemuksemme myötä olemme nähneet pääsykokeiden kehityksen ja sen, mitä ne opiskelijoilta edellyttävät. Meillä on ollut resursseja paneutua kurssien jatkuvaan kehittämiseen. Meillä on myös vahva pedagoginen näkemys. Kouluttajamme hallitsevat alojensa sisällöt, mutta yhtä tärkeää on se, että he osaavat myös opettaa ja motivoida opiskelijoita. Kun kurssimme kestävät keskimäärin 2,5 kuukautta, ne ovat varsin rankka rutistus ja opiskelijoiden motivaation säilyttämiseen pitää panostaa, että he jaksavat virkeinä loppuun saakka, Sovellamme kursseillamme tehokkaita valmennusmetodeja, jotka tukevat menestymistä pääsykokeissa. Opiskelijat edellyttävät Olemme saavuttaneet Suomessa vakiintuneen aseman pääsykoevalmennuksissa. Valmennuskursseihimme osallistuneet ovat hyvin valmistautuneita, oikein orientoituneita ja opintoihinsa motivoituneita ihmisiä, kertoo Valmennuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Nousiainen. Valmennuskeskus on Suomen tehokkain yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin johtavien valmennuskurssien järjestäjä. Vuosittainen noin 2000 nuorta saa haluamansa opiskelupaikan Valmennuskeskuksen kurssien kautta. korkeatasoista opetusta ja näihin haasteisiin olemme valmiita vastaamaan, vakuuttaa Janne Nousiainen. Valmennuskeskus suunnittelee kurssinsa niin, että ne kehittävät pyrkijän tiedollisten ja taidollisten valmiuksien lisäksi henkistä jaksamista ja paineensietokykyä. Kurssit ovat monipuolisia, niiden aikana perehdytään valintakoekirjoihin, harjoitellaan pääsykoetyyppisillä tehtävillä, järjestetään harjoituspääsykokeita, joissa testataan osaamista, monilla kursseilla on saatavilla tutorointia ja vertaistukea kaikkiin pulmatilanteisiin, esimerkiksi opiskelutekniikkaan, aikataulutukseen, opiskelussa jaksamiseen ja opintosisältöihin liittyviin haasteisiin joita kevään aikana eteen tulee. Pääsykokeet vaativat aivan erilaista osaamista kuin mihin opiskelijat ovat lukioaikana tottuneet. Harvapa oikeustieteelliseen pyrkijä on ennen pyrkimistään ratkonut visaisia oikeustapauksia, tai luokanopettajaksi pyrkivä antanut opetusnäytettä. Valmennuksen ja erilaisten testien avulla pyrimme luomaan koetilanteesta pyrkijälle sellaisen, että hän pystyy keskittymään olennaiseen eikä jännitä itse koetilannetta. Tiedollisen ja henkisen kasvun myötä sisäänpääsyn todennäköisyys kasvaa. Tieto, taito ja tunne Valmennuskeskus kiteyttää valmennuksensa teemat kolmeen pääotsikkoon: tieto, taito ja tunne. Tieto on se kyseisen alan pääsykoekirjoista saatava tieto, esimerkiksi normitieto, jonka opettaja opettaa kurssilla oppilaille.. Pelkkä tieto ei kuitenkaan riitä, vaan pyrkijän on lisäksi osattava soveltaa pääsykoekirjan tietoja pääsykoekysymyksiin. Esim. lääketieteen valintakokeessa tulee osata soveltaa kemian, fysiikan ja biologian tietoja integroituihin valintakoetehtäviin. Samoin oikeustieteen valintakokeessa pyrkijän on osattava soveltaa normitietoa oikeustapaustehtäviin. Ilman oikeata vastaustekniikkaa ja vankkaa, harjoittelun kautta saatavaa rutiinia, ei vastaaminen onnistu. Kolmas tärkeä asia on tunne. Pyrkijällä on oltava vankka henkinen tuki koko kevään ajan, että hän jaksaa ponnistella pitkäjänteisesti vaikeidenkin asioiden kanssa. Epävarmuus opiskelupaikan saamisesta ja ylipäätään työn määrä syövät miestä. Tämän vuoksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, että kurssilainen saa jatkuvasti tarvitsemansa henkisen tuen niin opettajien kuin tutoreidenkin muodossa. Unohtaa ei myöskään sovi muiden kurssilaisten vertaistukea, kertoo Janne Nousiainen. Koulutusten laatua seurataan jatkuvasti Valmennuskeskus kehittää jatkuvasti toimintaansa. Hiomme toimintakonseptiamme ja seuraamme eri alojen pyrkijämäärien kehitystä. Kiinnitämme jatkuvaa huomiota opetuksen laatuun ja sen arviointiin osallistuvat myös opiskelijamme. Heiltä kerätään kursseilta palautetta ja kurssejamme kehitetään sen perusteella. Opetuksen tasoa eli opettajien asiantuntemusta, opetustaitoa ja motivointikykyä mitataan asteikolla 1-5. Me edellytämme päälle neljän suoritusta, että olemme tyytyväisiä. Yhteistyötä Allianssi ry:n kanssa Valmennuskeskus aloitti vuonna 2007 yhteistyön Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n kanssa. Allianssi ry on suomalaisten nuorisojärjestöjen kattojärjestö, joka tukee monipuolisesti suomalaista nuorisotyötä Olemme tehneet markkinointiyhteistyötä, tarkoitus on tiivistää yhteistyötä edelleen. Konkreettinen yhteistyön muoto on EURO nuorisokortti, jonka kaikki Valmennuskeskuksen alle 30-vuotiaat valmennuskurssilaiset saavat itselleen maksutta vuodeksi. Korttia voi käyttää yli 40 Euroopan maassa. Euroopassa kortinhaltijoita on yli neljä miljoonaa, ja heille on tarjolla etuja, palveluja ja alennuksia yli paikassa. Suomessa etuja on yli tuhannessa paikassa, kertoo Janne Nousiainen. Coaching-toiminta aloitettiin viime syksynä Valmennuskeskus aloitti viime syksynä Coaching-toiminnan, joka on kokonaisvaltainen ja henkilökohtainen valmennusohjelma vuotiaille nuorille. Se on innostava ja kannustava prosessi, johon kuuluu kahdenkeskisten Coaching-tapaamisten lisäksi opintoneuvontaa, ura-, elämäntaito- ja opiskelutekniikkavalmennusta sekä kouluaineiden yksityisopetusta. Valmennuskeskus Coaching tarjoaa henkilökohtaista ja opiskelutekniikkavalmennusta, sekä yksityisopetusta. Tavoitteena on, että nuori löytää omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa, vahvistaa itsetuntemustaan sekä tehostaa opiskeluaan. Tämä on Valmennuskeskukselle uusi mielenkiintoinen toimintamuoto ja uskomme, että siitä on nuorille hyötyä. Coaching on tarkoitettu nuorille, jotka eivät vielä tiedä mitä elämässään tekevät ja millaisiin opintoihin suuntautuisivat. Aloitimme toiminnan pääkaupunkiseudulla viime syksynä ja kokemukset ovat erittäin myönteiset. Tulevaisuudessa aiomme laajentaa toimintaa myös muualle Suomeen, kertoo Janne Nousiainen. Coachingin osa-alueet Coachingiin kuuluu aloitekeskustelu, jossa kartoitetaan nuorten tilanne, tarpeet ja tavoitteet luodaan selkeät tavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden toteuttamiseksi. Coaching on ura- ja elämäntaitovalmennusta, opiskelumahdollisuuksien kartoitusta, opintoneuvontaa, opiskelutekniikkaa ja kouluaineiden yksityisopetusta. Ura- ja elämäntaitovalmennus, jonka tavoitteena on, että nuori löytää itselleen mieleisen tulevaisuuden ja tekee konkreettisen toimintasuunnitelman sen saavuttamiseksi. Opinto-ohjaus: Valmennuskeskuksen oma opintoneuvoja on koko prosessin ajan nuoren käytettävissä. Opiskelutekniikkavalmennus, jonka tavoitteena on, että nuori tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää siihen parhaiten sopivat opiskelutekniikat. Neljäntenä osa-alueena Coachingin oheen on myös mahdollisuus hankkia eri kouluaineiden yksityisopetusta. Apua eri elämäntilanteisiin Valmennuskeskus Coaching auttaa mm. seuraavissa elämäntilanteissa: nuorella on peruskoulussa, ammattikoulussa tai lukiossa ongelmia opiskelumotivaation kanssa ja hänen koulumenestyksensä on heikkoa nuorella on lukio loppusuoralla tai hän on jo kirjoittanut ylioppilaaksi, mutta ei osaa päättää mikä olisi itselle oikea ala lukion tai ammattikoulun aloittanut nuori miettii mitä valintoja hänen tulee tehdä ja mitä aineita lukea, jotta jatko-opiskelupaikka mieleisessä oppilaitoksessa olisi mahdollinen koulussa hyvin pärjäävällä ja hyviä arvosanoja saavalla nuorella on haasteita stressinhallinnan ja jaksamisen kanssa. Yhteystiedot Valmennuskeskus Tammasaarenkatu 1, PL 235, Helsinki puh: sähköposti: www. valmennuskeskus.fi

4 4 OPINTOMAAILMA Oppikirjat ovat sydämenasia BOOKY.FI ON MONIPUOLINEN KIRJAKAUPPA Booky.fi on Suomen suurin aidosti kotimainen verkkokirjakauppa, joka on perustettu vuonna Booky.fi on maassamme niitä harvoja sähköisen kaupan menestystarinoita, jotka ovat kirjoittaneet itsensä pysyvästi suomalaisen nettikaupankäynnin kartalle ja kirjojen ystävien suosioon. Tarina alkoi käytännön tarpeesta. Nina Varhelahti ja Antti Ypyä huomasivat opiskeluaikanaan, että olisi vähintäänkin huutava tarve oppi-, kurssi- ja tietokirjoja helposti ja edullisesti tarjoavalle verkkokirjakaupalle. Jokainen muistaa varmaan tilanteen, jossa esimerkiksi tenttikirja on ollut ison kiven alla tai oman budjetin ulottumattomissa. Eipä aikaakaan kun Nina ja Antti perustivat verkkokirjakaupan, joka tarjosi kanavan ostaa oppikirjoja ryhmätilauksena edullisesti, helposti ja ennen kaikkea nopeasti. Yritysmuotoinen toimintamme käynnistyi siis vuonna Alussa verkkokauppa keskittyi opiskelijoiden kurssikirjojen ryhmätilauksiin, mutta jo vuoden kuluttua ymmärsimme liiketoiminnallisen mahdollisuuden ja myyntimme laajentui kaikkiin lukio-, oppi- ja tietokirjoihin, kunnes lopulta huomasimme pyörittävämme täysiveristä kirjakauppaa netissä, Varhelahti kertoo Booky.fi:n kehityskaaresta. Kaikkiaan asiakkaamme ulottuvilla on 8,5 miljoonaa kirjaa. Hankimme kirjat suoraan kustantajilta Suomesta ja ulkomailta. Kaikkiaan kirjoja tulee yli tuhannesta lähteestä. Sesonkiaikoina lähetämme keskimäärin 2500 kirjaa päivässä, lisää Ypyä. Nopeus on valttia myös ilman toimitusmaksua Booky.fi tarjoaa nettikaupan parhaat edut kuten nopeuden ja vaivattomuuden. Jo toiminnan alusta asti asiakaspalvelun kulmakivenä on ollut nopeus. Siksi Booky.fi kutsuukin itseään pikakirjakaupaksi, joka helppokäyttöisen palvelun lisäksi toimittaa mahdollisimman nopeasti tilatun kirjan ostajalleen. Sujuva logistiikka on palvelumme kulmakivi. Pidämme varastomme pieninä, jolloin valtaosa kirjoista singahtaa eteenpäin jo saman päivän aikana. Logistiikan kehittäminen entistäkin ripeämmäksi on tärkeintä kehitystyötämme. Emme myöskään peri kotimaassa toimitusmaksua, mikä on palvelumme toinen päänimittäjä, Ypyä muistuttaa. Osta ja myy kirjat kiertoon! Lukio-, oppi-, kurssi- ja tietokirjat ovat Booky.fi:ssä sydämenasia, ne myös muodostavat merkittävän osan myynnistä. Lisäksi verkkokirjakaupan rinnalla pyörii käytettyjen kirjojen osto ja myynti, jossa Booky.fi toimii kaupan välittäjänä ja valvojana. Tarjoamme yksityishenkilöille mahdollisuuden kierrättää vanhoja kirjoja, ostaa tai myydä niitä. Ostaja saa kirjansa ja myyjä rahansa, ja tästä kokonaisuudesta otamme 20 prosentin välityspalkkion. Käytetyt kirjat, etenkin oppikirjat, ovat suosittuja, ja esimerkiksi sesongin aikana niiden osuus koko kappalemääräisestä myynnistä on huomattava. Oppikirjoja kannattaakin kohdella hyvin, koska niillä on kysyntää myös sen jälkeen, kun niitä ei itse enää tarvitse, muistuttaa Varhelahti. Ypyä ja Varhelahti kertovat, että miljoonaliikevaihdolla pyörivä kirjabisnes houkuttelee myös laajentamaan tuotevalikoimaa ja kasvattamaan toimintaa. Hyvin toimivaa logistiikkaa kun voi hyödyntää muidenkin tuotteiden myynnissä kuten elokuvien, musiikin ja pelien kaupassa. Nettikaupan laajentaminen myös ulkomaille on suunnitteilla. Hyvää konseptia kannattaa kehittää ja kierrättää. Edulliset oppikirjat kuuluvat kaikille! Kun ostat Booky.fi:sta oppikirjasi, säästät rahaa etkä maksa toimitusmaksuja. Jos löydät etsimäsi käytettyjen kirjojen valikoimasta, säästät rahaa vielä enemmän. Pidä joka tapauksessa oppikirjoistasi hyvä huoli, sillä voit myydä ne Booky.fi:n kautta, kun et niitä enää tarvitse. Booky.fi:sta löydät oppikirjojen lisäksi 8,5 miljoonaa muutakin kirjaa. Helposti, nopeasti ja ilman toimitusmaksua.

5 Yliopistokirjakauppa Porthania ja Lukiolaisten Kirjakauppa toimivat nyt molemmat Helsingissä osoitteessa Yliopistonkatu 3, johon LK:n myymälä muutti Kampista Ruoholahdenkadulta. Helsingin yliopiston Porthanian ala-aulassa sijaitseva kirjakauppa pystyy yhdistämisen myötä tarjoamaan entistä laajaalaisempaa palvelua. Yliopistokirjakauppa Porthania tarjoaa kattavan valikoiman kurssi- ja pääsykoekirjoja edulliseen opiskelijahintaan. Meiltä löytyy myös yleistä kirjallisuutta, kuten esimerkiksi sanakirjoja ja pokkareita, opiskelu- ja toimistotarvikkeita, postikortteja sekä yliopiston logotuotteita, jotka ovat suosittuja lahjatavaroinakin, kertoo myymäläpäällikkö Johanna Vartiainen-Rissanen. Yliopistokirjakaupalla on toinenkin myymälä Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella. Tekniikan alan oppikirjoihin erikoistuneen Yliopistokirjakaupan valikoimiin kuuluu myös opiskeluja toimistotarvikkeita. Monipuolinen tietokirjavalikoima ja laaja tilausjärjestelmä Yliopistokirjakauppa Porthaniasta löytyy pääsykoe- ja kurssikirjojen lisäksi runsaasti eri kielten oppimateriaaleja sekä yhteiskunnallista, teologista ja luonnontieteellistä kirjallisuutta. Tilaamalla saa helposti ja luotettavasti lähes minkä tahansa kirjan, Vartiainen-Rissanen mainitsee. Kotimaiset kirjat tulevat yleensä parissa päivässä ja ulkomaiset noin kahdessa viikossa. Myymälään tilatuista kirjoista ei tule asiakkaalle mitään lisäkuluja. Toimitamme sähköpostilla tai puhelimitse tilattuja kirjoja myös postiennakolla asiakkaille ympäri Suomea. Kiitosta hyvästä palvelusta OPINTOMAAILMA 5 Yliopistokirjakauppa ja Lukiolaisten Kirjakauppa palvelevat nyt samassa osoitteessa Lukiolaisten Kirjakaupan valikoimista löytyy sekä uusia että käytettyjä lukiokirjoja, myyjä Alex Pitkänen kertoo. Yliopistokirjakaupassa panostetaan paljon asiakaspalveluun. Saamme paljon palautetta hyvästä ja asiantuntevasta palvelusta. Asiakkaat kiittelevät sitä, että asiointi on helppoa ja sujuvaa, Johanna Vartiainen-Rissanen sanoo. LK:sta löytyy kaikki, mitä lukiossa tarvitaan Lukiolaisten Kirjakaupan valikoimista löytyy sekä uusia että käytettyjä lukiokirjoja. Tarjolla on myös runsaasti erilaisia opiskelutarvikkeita, kuten esimerkiksi laskimia ja muita opiskeluun läheisesti liittyviä tuotteita, kertoo myyjä Alex Pitkänen. Vuonna 1992 perustettu LK Lukiolaisten Kirjakauppa on Suomen ensimmäinen lukion oppikirjoihin ja opiskelutarvikkeisiin erikoistunut kirjakauppa. Lukiolaisten Kirjakaupan perusajatuksena on helpottaa oppikirjahankintoja tekemällä yhteistyötä lukioiden oppilaskuntien kanssa ja tarjoamalla asiantuntevaa palvelua. LK tarjoaa etuja niin yksittäiselle opiskelijalle kuin koko oppilaskunnalle. Yhteistyökoulujen oppilaskunnat voivat näin kerätä varoja toimintaansa tai esimerkiksi stipendejä varten. Kymmenettuhannet lukiolaiset eri puolilla Suomea käyttävätkin Lukiolaisten Kirjakaupan palveluja. Lukiolaisten Kirjakaupan valikoimiin kuuluu lukion oppikirjojen lisäksi yliopistojen ja korkeakoulujen pääsykoekirjoja sekä kertaus- ja preppauskirjoja. LK:n yhteistyökumppanin Valmennuskeskuksen kurssilaiset saavat pääsykoekirjat vielä tavallistakin edullisemmin. LK-Takuukäytetyt kurssikirjat edullisesti Meiltä saa suurinta osaa lukion kurssikirjoja myös käytettyinä. Niitä voi hankkia sekä verkkokaupasta että myymälästämme. Käytetyn kirjan hinta prosenttia uuden hinnasta, joten säästö on huomattava. Kannattaakin ehdottomasti tutustua tarjontaamme, Pitkänen toteaa. Lukiolaisten Kirjakauppa ostaa uuden opetussuunnitelman mukaisia ja uusinta painosta olevia oppikirjoja. LK ottaa käytettyjä kirjoja vastaan ympäri vuoden. Kirjat voi tuoda joko suoraan myymälään tai lähettää verkkokauppaan. Myymälässä hyvitys maksetaan käteisellä, ja verkkokirjakaupasta rahat siirretään kätevästi tilille. LK-Takuukäytetyt kurssikirjat ovat aina huolellisesti kuntotarkastettuja, joten ne ovat riittävän hyväkuntoisia täysipainoiseen opiskeluun. Palkitseva kantaasiakasjärjestelmä Lukiolaisten Kirjakaupalla on käytössään palkitseva kanta-asiakasjärjestelmä. Ostojen keskittäminen kannattaa, sillä jokainen hankinta kartuttaa kanta-asiakastiliä. Kanta-asiakaspisteitä kertyy sekä myymälästä että netistä tehdyistä ostoksista, ja ne ovat voimassa koko lukioajan, Alex Pitkänen mainitsee. Suomalaisen Kirjakaupan laadukasta palvelua Niin Yliopistokirjakaupat kuin Lukiolaisten Kirjakauppakin kuuluvat Suomalaiseen Kirjakauppaan. Suomalainen Kirjakauppa on vuonna 1912 perustettu erikoiskirjakauppa, joka on ollut Rautakirjan omistuksessa vuodesta Suomen suurimmaksi valtakunnalliseksi kirjakauppaketjuksi 1990-luvulla kasvanut Suomalainen Kirjakauppa palvelee nyt 44 paikkakunnalla Helsingistä Kemijärvelle. Myymäläketjua täydentämään perustettiin vuonna 1999 verkkokirjakauppa Suomalainen.com, joka on avoinna ympäri vuorokauden. Verkkokirjakaupasta on tilattavissa kotimaista ja 3 miljoonaa englanninkielistä kirjaa. Yliopistokirjakauppa Porthania ja Lukiolaisten Kirjakauppa löytyvät nyt molemmat osoitteesta Yliopistonkatu 3. YLIOPISTOON? PÄÄSYKOEKIRJAT, KURSSIKIRJAT JA OPISKELUTARVIKKEET EDULLISIN OPISKELIJA- HINNOIN MEILTÄ. Älä turhaan palloile oppikirjojen perässä - tule LK:hon! Lukiolaisten Kirjakaupasta saat kaiken, mitä lukiossa tarvitset! Lukiokirjat uusina ja käytettyinä Kertaus- ja Sanakirjat preppauskirjat Laskimet Vihkot, paperit, kynät, kansiot, kalenterit... LK - LUKIOLAISTEN KIRJAKAUPPA Verkkokauppa: Myymälä: Yliopistonkatu 3, Helsinki Asiakaspalvelu: puh (pvm.), yliopistokirjakauppa.fi Porthania Yliopistonkatu 3, Helsinki avoinna ma to , pe Teknillinen Korkeakoulu Otakaari 11, Espoo avoinna ma to , pe

6 6 OPINTOMAAILMA Kaksikielinen, kansainvälinen, kodikas lukio Sekä abiturientit että ensimmäisen vuoden opiskelijat korostavat lukiomme kansainvälisyyttä, kaksikielisyyttä ja hyvää yhteishenkeä. Olemme kuin perhe, sanovat abit. Yhteisöllisyys tukee opinnoissa. Kaikki tuntevat toisensa, ja opettajat ovat pitkälti pysyneet samoina, joten heidät on oppinut tuntemaan ja he haluavat auttaa. He välittävät aidosti meidän voinnistamme ja kehityksestämme. He vaativat mutta myös kannustavat meitä yrittämään parhaamme - ja ylittämään itsemme. Meidän koulussa on hauskaa sen koko. Omaan kouluun on aina kiva tulla, sillä kaikki Englantilaisen koulun lukion hyvä yhteishenki on voimavara tuntevat jollain tavalla toisensa. Englanti tuo kansainvälisyyttä, ja on mukavaa olla hiukan erilainen ns. normaalia lukiota käyviin verrattuna. Ennen opiskelun alkua olin jännittynyt ja innoissani, sillä olin jo pitkään halunnut opiskella englanniksi. Yllätyin, kuinka nopeasti löysin kavereita. Tunsin oloni mukavaksi jo muutamassa viikossa. Koulussa on hyvä tunnelma eikä ketään syrjitä. Kaikki opiskelijat löytävät paikkansa täällä ja muodostavat hyvän ilmapiirin. Olen kuin päässyt ulos kuorestani. Tulin itse suuresta koulusta, jossa ei välitetty kuin oman porukan väestä. Täällä kaikki saavat mahdollisuuden tulla huomatuiksi. Pidän myös siitä, että täällä ei ole opiskelijoiden välillä kilpailua, kuten joissakin Helsingin muissa kuuluisissa kouluissa. Native English sopii kaksikieliselle Osalle opiskelijoista englanniksi opiskeleminen on ennestään tuttua: Englannin kielestä ei minulle tullut ongelmaa, sillä olen puoliksi englantilainen. Kun edellisessä koulussani opetettiin englantia suomalaisille, nukuin luokassa ja sain täysiä kymppejä aina todistukseen ilman yritystä. Tässä koulussa kaikilla on native English, joka on paljon parempi, vaikka numero ei pudonnutkaan kuin yksiin. Jos englannin taito riittää, niin kannattaa tulla. Parasta, mitä englanninpuhuja voi Suomessa saada. Englantilaisen koulun lukio OPPORTUNE IMPORTUNE Kulttuuria, kaksikielisyyttä, kansainvälisyyttä saat vankan englannin kielen taidon opiskelet pienryhmissä suoritat suomalaisen ylioppilastutkinnon voit suorittaa myös kansainväliset SAT- ja AP-kokeet voit valmentautua ulkomaisiin jatko-opintoihin Lukion avoimet ovet keskiviikkona klo ja keskiviikkona klo Lisätietoja antavat: opinto-ohjaaja Seija Kiiskinen ja apulaisrehtori Seija Nyholm Kodikas vaihtoehto hyvien yhteyksien päässä Learning by Doing Englanniksi opiskeleminen voi jännittää tavallisesta peruskoulusta tulevaa, mutta tekemällä oppii. Ennen koulun alkamista minulla oli hieman epävarma olo siitä, pärjäisinkö englanniksi opetettavissa aineissa hyvin. Se osoittautuikin aivan helpoksi. Englannin kieli tekee itselleni tylsemmätkin aineet kiinnostavammiksi. Hain kouluun englanninkielisen opiskelun takia. Tiesin osaavani englantia kohtuullisen hyvin, mutta ensimmäisinä päivinä tunsin olevani huono. Nyt neljän kuukauden jälkeen olen sopeutunut. Olen iloinen, että valitsin tämän koulun, sillä englannin kielen taito on vain eduksi. Pian englannin kieleen tottui, ja huomasin itsekin parannuksia kielitaidossani. Opiskelu lähti sujumaan hyvin, vaikka kirjoitus tuottikin vielä vähän ongelmia. Pienet opetusryhmät, viihtyisä opiskeluympäristö ja uudet kaverit tekivät opiskelusta erityisen mukavaa. Ei kaduta kyllä yhtään, että tulin tänne. Opettajat osaavat asiansa Englantia opettavat aina natiiviopettajat, ja muilla kuin natiiviopettajilla on vankka kielitaito ja paljon kokemusta englanniksi opettamisessa: Opettajien mielettömän sujuva englannin kielen taito oli ihana yllätys. Se todellakin innostaa oppimista ja kehittää kielitaitoa huomaamattani. Viestintä- ja väittelytaitoja Anglosaksisessa koulukulttuurissa viestintä- ja väittelytaidot ovat vahvasti esillä. Englannin kielen Debate-kurssilaiset ovat osallistuneet vuosittain menestyksellisesti Ressun lukiossa pidettävään englanninkieliseen väittelykilpailuun. Semifinaalin voitto on tuli taas - kuten vuosi sitten. Välitunneilla englannin kieli yhdistää eri puolilta tulevat opiskelijat. On mukavaa, että voi rauhassa puhua kumpaa kieltä tahansa tai vaikka molempia sekaisin ilman, että kukaan kummastelee. Opiskelijat todellakin vaihtavat kieltä lennossa. Sujuva englannin kielen taito ja rohkeus puhua kieltä myös auttavat kohtaamaan kansainvälisiä vieraitamme. Kaksikielisyys kannattaa Suhteellisen pieni lukiomme (50 aloituspaikkaa) tarjoaa täysipainoisen, valtakunnallisen opinto-ohjelman ja omia koulukohtaisia kursseja. Musiikissa ja kuvataiteesssa voi suorittaa lukiodiplomin. Suomalaisen ylioppilastutkinnon takia osa kursseista opetetaan suomeksi, joten eri oppiaineiden terminologian oppii molemmilla kielillä. Kaikkien täytyy siis osata suomea. Ylioppilastutkinto mahdollistaa jatko-opinnot Suomessa, mutta nykyisin korkeakouluissa tuskin selviää ilman englannin kielen taitoa, ja työelämässä vahvalla, pintatasoa paremmalla englannilla on varmasti arvoa. Kansainvälisten asioiden koordinaattorimme ohjaa ulkomaille opiskelemaan aikovia. Koulussa hankittu vankka englannin kielen ja anglosaksisen kirjoittamisperinteen hallinta ovat Englantiin, Irlantiin tai Yhdysvaltoihin hakeutuneiden opiskelijoidemme mukaan olleet ehdoton etu, samoin kansainväliset SAT- ja AP-kokeet. Moni lukiomme opiskelija on päässyt Kauppakorkeakouluun suoraan SAT-tuloksen ansiosta. Abi toteaakin, että kaksikielisyys on valttia kansainvälisessä maailmassa.

7 Helsingin yhteislyseo tietoa, taitoa, taidetta Helsingin yhteislyseo eli Hylli on oppilaskeskeinen ja nuorekas satavuotias yksityiskoulu Itä-Helsingissä. Koulutalo Kontulaan valmistui 1970-luvun alussa. Lukion lisäksi samassa talossa toimii myös yläkoulu. Lukiossa on yleislinjan lisäksi taito- ja taideaineiden linja, jolla voi opiskella runsaasti liikuntaa, kuvataidetta tai musiikkia. Lukioon otetaan vuosittain lähes sata uutta opiskelijaa. Osa opiskelijoista tulee lähiympäristön kouluista ja tietysti omasta koulusta. Muut tulevat pääkaupunkiseudulta. Taito- ja taidelinja houkuttelee tulijoita kauempaakin. Lukuvuonna lukiossa on opiskellut 139 poikaa ja 146 tyttöä, kertoo rehtori Jussi Sutinen. Opiskelijat ovat tyytyväisiä Hylliin. Ensimmäisen vuoden opiskelija Jenni Aaltonen ja toisen vuoden opiskelijat Saana Saario ja Lotta Söderholm kävivät jo yläasteen Hyllissä. Hylli on tuttu ja turvallinen. On kiva, että on joitain samoja opettajia, mutta myös uusia, Jenni sanoo. Olin kuullut hyvää lukion ilmapiiristä, sanoo Lotta. Mahtavat opettajat. Tilatkin ovat ihan hyvät, Saana summaa Hyllin hyviä puolia. Pienessä lukiossa tutustuu helposti kaikkiin eikä kiusaamista ole, kertoo toisen vuoden opiskelija Kati Tala, joka valitsi Hyllin ennen kaikkea kuvataidelinjan vuoksi. Toisen vuoden opiskelija Tiina Salonen hakeutui puolestaan Hylliin liikuntalinjan takia. Niin Kati kuin Tiinakin pitävät valintaansa oikeaan osuneena. Laadukasta ohjausta ja opetusta Hyllin lukio tarjoaa monipuolista ja laadukasta ohjausta ja opetusta, joka antaa perustan hyvälle yleissivistykselle ja valmentaa niin ylioppilaskokeisiin kuin jatko-opintoihin. Taito- ja taidelinjan opiskelija voi suorittaa kurssikokonaisuuden, joka oikeuttaa erilliseen linjatodistukseen. Linjan runsas kurssitarjonta tukee teoreettisen tiedon opiskelua. Koulun läheisyydessä olevat liikuntapaikat mahdollistavat monipuoliset liikuntakurssit, rehtori Sutinen kertoo. Taito- ja taideainelinjan runsaan kurssivalikoiman lisäksi koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja on ilmaisutaidon, kulttuurin, tietotekniikan ja luonnontieteiden alalta. Kursseja järjestetään pitkin vuotta niin, että ylioppilaskirjoitukset on mahdollista suorittaa joustavasti sekä syksyllä että keväällä. Koulukohtaisia kursseja runsaasti Koulukohtaisia syventäviä kursseja on myös kirjoitusaineissa runsaasti. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa on viisi koulukohtaista syventävää kurssia. Suosittuja kursseja ovat olleet luovan kirjoittamisen ja kielenhuollon kurssit. Kulttuurikurssilla päästään tutustumaan johonkin aihepiiriin liittyvään kuva-, teatteri-, tanssija sanataiteeseen. Hyllissä voi opiskella A-kielenä englantia, ruotsia ja saksaa, B2-kielenä ranskaa ja saksaa sekä B3-kielenä ranskaa, saksaa ja venäjää. A-ruotsin opiskelijat tekevät toisen vuoden keväällä kulttuurimatkan Ruotsiin. Koulun painotus näkyy myös soveltavissa kursseissa, jotka toteutetaan yhdessä kuvataiteen ja uskonnon/filosofian yhteistyönä. Kerran kolmessa vuodessa tarjotaan Estetiikan kurssi, jossa pohditaan kauneuden filosofiaa, sekä Uskonto ja taide -kurssi, jonka aiheina ovat olleet mystiikka ja kuolema, uskonto ja taide. Hyl on mukana Suomalainen GeoGebra -verkostossa. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään GeoGebra-ohjelmiston käyttöä matematiikan opetuksessa yhdessä kymmenen kansainväliseen GeoGebra-verkostoon kuuluvan suomalaiskoulun kanssa. Hyllin runoryhmä esiintyy vuosittain itsenäisyyspäivänä Kontulan Lions Clubin järjestämässä itsenäisyysjuhlassa, mainitsee äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Virpi Julin. Oppilaskunta järjestää vuosittain lukion puurojuhlan ja kevättempauksen koulun viihtyisään pihaan viimeisenä koulupäivänä eli vilttipäivänä yhdessä peruskoulun oppilaskunnan ja opettajien kanssa. OPINTOMAAILMA 7 Jokaisen opiskelijan vahvuuksia tuetaan Hyllissä on kaikenlaisia ihmisiä, joten kaikille löytyy varmasti seuraa. Yhteishenki on hyvä ja kursseja on monipuolisesti. Esimerkiksi kulttuurikurssi on mukava lisä, Lotta Söderholm sanoo. Hyllissä on hyvä yhteishenki ja opiskelijoista välitetään. Opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet ja mahdollisuudet otetaan huomioon niin hyvin kuin mahdollista. Sopivan kokoisessa lukiossa etuna on se, että opettajat ja oppilaat tuntevat toisensa hyvin. Jokaisen opintojen seurantaan voidaan kiinnittää riittävästi huomiota. Koulun opettajakunta on erittäin pysyvää ja sitoutunutta omaan työhönsä ja koulun kehittämiseen opiskelijoita mahdollisimman hyvin palvelevaksi ja innostavaksi. Opintojen ohjauksesta vastaavat erityisesti opinto-ohjaaja ja ryhmänojaaja. Koulussa toimii opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi. Opiskelijat ovat monentasoisia, ja jokaisen omia vahvuuksia tuetaan tarpeen mukaan. Uudet lukiolaiset otetaan vastaan kesällä , jolloin annetaan opinto-ohjausta. Syksyllä koulu alkaa , ja ykköset aloittavat lukion ryhmäohjaajan ja tutorien opastamana. Ensimmäisen kouluviikon lopussa järjestetään Tervetuloa Hylliin -juhla lukion aloittaville, rehtori Jussi Sutinen kertoo. Syksyisin järjestetään lukion ykkösluokkalaisille lukiseula, ja tarpeen mukaan järjestetään lukitestejä sekä lue-kursseja. Kolmannen vuoden opiskelijoille järjestetään erityisiä motivoituneiden opiskelijoiden kursseja, joilla saadaan vielä lisäpotkua ylioppilaskokeisiin. Opinto-ohjaukseen kuuluvat käynnit opintomessuilla, ja koulussa vierailee luennoitsijoita kertomassa opiskelutekniikasta ja jatko-opinnoista. Etenkin entiset opiskelijat käyvät mielellään kertomassa opiskelupaikoistaan. Esimerkiksi Aalto-yliopistoa on käyty esittelemässä, rehtori toteaa. Hyvät valmiudet jatko-opintoihin Jenni Aaltonen, Saana Saario, Tiina Salonen, Lotta Söderholm ja Kati Tala arvioivat Hyllin antavan hyvät valmiudet jatkoopintoihin. Olen panostanut matematiikkaan ja yhteiskuntaoppiin, sillä olen ajatellut kirjoittaa ne. Aion todennäköisesti yliopistoon, mutta vielä on aikaa miettiä, mikä kiinnostaa. Hyllin entiset oppilaat ovat päässeet johonkin jatkoopintoihin, joten luulen, että itsellänikin on ihan hyvät mahdollisuudet. Opiskelu on tosi paljon vain itsestä kiinni, Jenni sanoo. Saana on keskittynyt etenkin historiaan, yhteiskuntaoppiin ja ruotsiin. Tavoitteena on päästä Helsingin yliopistoon lukemaan historiaa. Liikuntaan, musiikkiin ja matematiikkaan panostanut Tiina luottaa siihen, että töitä tekemällä pärjää jatkossakin. Hyllissä voi opiskella myös venäjää, mikä parantaa jatkomahdollisuuksia, huomauttaa kuvataiteesta, uskonnosta ja äidinkielestä pitävä Lotta. Lotta arvelee hakevansa ammattikouluun, jossa voi mahdollisesti hyödyntää lukiokursseja. Kieliin ja historiaan panostanut Kati puolestaan sanoo pyrkivänsä todennäköisesti ammattikorkeakouluun. Lukio antaa ihan hyvän pohjan jatkoa ajatellen. Taito- ja taideaineiden linja Toisen vuoden opiskelijat Lotta Söderholm ja Kati Tala viihtyvät Hyllin lukiossa. Taito- ja taideaineiden linjalle pyritään soveltuvuuskokeen kautta. Runsaiden koulukohtaisten kurssien lisäksi linjalainen voi opintojen lopuksi suorittaa kuvataiteen, musiikin tai liikunnan lukiodiplomi. Syksyllä 2008 taito- ja taidelinjalaiset valmistivat upeita töitä ja esityksiä koulun satavuotisjuhlaan. Kuvataiteen kurssitarjonta on runsas. Opiskelijan on mahdollista tutustua moniin eri kuvailmaisun keinoihin ja välineisiin. Tarjolla on perinteisiä kuvataiteen kursseja, kuten piirustuksen, grafiikan, väriopin, maalauksen ja plastisen sommittelun kursseja, sekä uudempia välineitä ja ilmaisutapoja hyödyntäviä kursseja, muun muassa digitaalinen valokuvaus, kuvankäsittely ja videotaide. Kuvallisen työskentelyn lisäksi opintoihin sisältyy myös taidehistorian ja estetiikan opintoja sekä asiantuntijavierailijoiden tapaamisia ja näyttely- ja museokäyntejä, kertoo kuvataideopettaja Pirjo Houtsonen. Kurssien lisäksi kuvataidekilpailut, oppilastöiden näyttelyt ja esimerkiksi koulun yhteisten juhlien valosuunnittelu ovat olleet kuvataiteen toiminta-aluetta. Musiikin opinnoissa voi keskittyä omaan soittimeen tai tiettyyn musiikinlajiin. Koululle on hankittu runsaasti omia soittimia, joita lainataan opiskelijoille. Koululle voidaan myös järjestää soittotunteja koulupäivän jälkeen, kertoo musiikinopettaja Eriikka Elovaara. Koulukurssien lisäksi musiikkia voi harrastaa myös Hyllin bändikoulussa. Musiikkilinjalaiset esiintyvät koulun juhlissa ja myös koulun ulkopuolella erilaisissa tilaisuuksissa. Musiikin kursseilla tehdään paljon itse, ja välillä käydään konserteissa tai muilla opintokäynneillä. Esimerkiksi satavuotisjuhliin valmistettiin jopa soittimia itse. Liikunta on Hyllissä suosittu oppiaine ja erilaisia valinnaisia kursseja on runsaasti. Koulun tyttö- ja poikajoukkueet ovat saavuttaneet mainetta palloilulajeissa, erityisesti salibandyssä, jalkapallossa ja kaukalopallossa. Koulun liikuntasali on vastikään remontoitu, ja sitä täydentävät oma kuntosali ja monipuolinen liikuntavälineistö. Koulun lähellä on monipuolisia ja laadukkaita liikuntapaikkoja esimerkiksi Myllypurossa. Kontulan liikuntapuiston peruskorjauksen jälkeen koulun läheisyydessä on jopa tekojäärata, kertoo liikunnanopettaja Mikko Perovuo. Liikunta on Hyllissä suosittu oppiaine ja erilaisia valinnaisia kursseja on runsaasti.

8 8 OPINTOMAAILMA Kaksikielinen oppimisympäristö, laaja kurssi- ja kielitarjonta Kulosaaren yhteiskoulun lukiossa on kansainvälinen ilmapiiri Haluatko opiskella kansainvälisessä ilmapiirissä? Kiinnostaako sinua kaksikielinen oppimisympäristö? Arvostatko laajaa kurssi- ja kielitarjontaa? Tahdotko osaksi mukavaa ja turvallista yhteisöä? Ståhlberginkuja Helsinki (09) Yleislinja Englanninkielinen linja aitoa kansainvälisyyttä tavoitteellista opiskelua englanniksi ja suomeksi vahvaa yhteisöllisyyttä Kulosaaren yhteiskoulu on englanninkieliseen opetukseen erikoistunut kansainvälisyyttä painottava oppilaitos, jossa toimii yläkoulu ja lukio. Koulu sijaitsee Kulosaaren rauhallisessa ja vehreässä kaupunginosassa. Koulun oppilasmäärä on kuluvana lukuvuotena 700, mikä oli asetettu tavoitteeksi. Entistä korkeampi oppilasmäärä antaa koululle mahdollisuuden tarjota yksilöllisempiä vaihtoehtoja opiskeluun muun muassa laajan valinnaiskurssitarjonnan kautta. Se takaa myös resurssit toteuttaa opetus ja tukitoiminnot laadukkaasti myös lähitulevaisuudessa, kertoo rehtori Lauri Halla. Suuri hakijamäärä sekä yläasteelle että lukioon merkitsee Hallan mukaan myös sitä, että koulu on täynnä motivoituneita ja mukavia nuoria, joiden kanssa on työskentely on tavoitteellista ja sujuvaa. Hakijamäärästä voimme kiittää koulun hyvää mainetta, joka kumpuaa kansainvälisestä painotuksesta, osaavasta henkilöstöstä ja valtavan hienoista oppilaista. Halla pitää lukiota ehdottomasti varteenotettavana vaihtoehtona peruskoulun jälkeen. Vaikka ammatillinen koulutus on kasvattanut suosiotaan lukion rinnalla, uskomme edelleen vahvasti korkeatasoiseen akateemiseen koulutukseen Suomen menestyksellisen tulevaisuuden takaajana. Oma lukiomme tarjoaa parhaat mahdollisuudet kouluttautua ja menestyä kansainvälisessä maailmassa. Työskentelemme määrätietoisesti sen eteen, että jokainen oppilas saavuttaa tai ylittää omat henkilökohtaiset tavoitteensa. Runsaasti valinnanvaraa Kulosaaren yhteiskoulun lukiossa opiskellaan joko yleislinjalla suomen kielellä tai englanninkielisellä linjalla. Lukiossamme aloitettiin syksyllä 2010 uusi suomenkielinen yleislinja, joka toi mahdollisuuden opiskella englanniksi, suomeksi tai kaksikielisesti aina 7. luokasta lukion loppuun. Tavoitteenamme onkin rakentaa entistä ehyempi ja yhtenäisempi 6-vuotinen koulu, jossa peruskoulun yläasteen ja lukion rahapintaa madalletaan, Halla sanoo. Lukiossa opiskellaan viisijaksojärjestelmän mukaan, ja oppitunnit kestävät 75 minuuttia. Koska ensisijaisena tavoitteena on kansallisen ylioppilastutkinnon suorittaminen, koulu noudattaa suomalaisen lukion opetussuunnitelmaa. Lisäksi on mahdollista suorittaa kansainvälinen AICE-tutkinto. Kurssitarjonnassa onkin runsaasti AS/ A-level -kokeisiin valmistavia kursseja. Lukion laaja kurssitarjotin antaa myös mahdollisuuden syventää osaamista valittavissa aineissa. A-level -kurssit vievät opiskelijat aina yliopistotason opintoihin asti. Valinnaisaineisiin kuuluu myös business studies -kokonaisuus, jonka tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia pyrkiä esimerkiksi Kauppakorkeakouluun. Kielten opetukseen panostetaan paljon Kulosaaren yhteiskoulussa panostetaan paljon vieraiden kielten opetukseen. Englannin ja ruotsin lisäksi lukiossa voi opiskella espanjaa, ranskaa, saksaa ja venäjää sekä muita kieliä kysynnän mukaan. Opetus on intensiivistä ja tapahtuu usein pienissä ryhmissä. Meillä on opettajia yhdeksästä eri maasta, joten voimme tarjota tasokasta kielten opetusta. Toissa vuonna lukiossamme voi ensimmäistä kertaa opiskella kiinaa ja japania. Kansainvälisyys onkin osa Kulosaaren yhteiskoulun arkea. Koulussa on opiskelemassa noin 40 kansallisuuden edustajia, jotka puhuvat yli 30 eri äidinkieltä. Meillä on laaja kansainvälinen verkosto, jota pyrimme jatkuvasti laajentamaan. Olemme esimerkiksi avanneet yhteyksiä Intiaan. Opiskelijoista ja opettajista yli 20 prosenttia on Suomen rajojen ulkopuolelta, joten kansainvälisyys on koulussamme arkea, rehtori toteaa. Erinomaiset opiskelijapalvelut runsaasti harrastustoimintaa Kulosaaren yhteiskoulun lukion opiskelijapalvelut ovat erinomaiset. Lukion oppilaskunta toimii aktiivisesti opiskelijakunnan edunvalvojana ja koulun kulttuurin kehittäjänä. Voimme tarjota opiskelijoille mahdollisuuden lainata kaikki lukion pakollisten kurssien kirjat ilmaiseksi koulun kirjastosta. Kyseessä on merkittävä kustannussäästö, kun otetaan koko lukioaika huomioon, Halla korostaa. Koulun perinteisiin kuuluu vilkas ja monipuolinen harrastustoiminta. Lukiossa on useita kerhoja, joiden painotus on kansainvälisessä toiminnassa. Vuosittain järjestetään esimerkiksi kansainvälinen YK-simulaatio Helsinki Model United Nations Helimun. Koululta löytyvät myös kuntosali ja kahvila. Opiskelijoista pidetään Kulosaaren lukiossa kaikin puolin hyvää huolta. Opinto- ja ryhmänohjaajat opastavat opiskelijoita. Uusia opiskelijoita auttavat eteenpäin myös tutoropiskelijat. Tavoitteenamme on, että jokainen menestyy opinnoissaan, viihtyy koulussa ja löytää itselleen mieluisan jatko-opintopaikan. Kuuluisa Kuliksen henki Kulosaaren lukion juhlaperinteet ovat pitkät. Lukuvuoden huippuhetkiä ovat puurojuhlat ja tanssiaiset. Ohjelmassa on myös yökouluja, liikuntatapahtumia ja vierailuja yhteistyökouluihin sekä opintomatkoja ulkomaille. Koulumme on tiivis yhteisö, jossa kaikki tuntevat toisensa. Yhdessä olosta, innostavista tapahtumista ja vanhoista perinteistä nousee kuuluisa Kuliksen henki, jonka jokainen voi aistia koulussa ollessaan, Halla sanoo. 90 uutta opiskelijaa Kulosaaren yhteiskoulun lukioon otetaan nyt kolmatta kertaa 90 uutta opiskelijaa. Lukion pääsykoetta ja opiskelijavalintaa uudistettiin taannoin niin, että valintakokeen painoarvo on vähentynyt. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on edelleen enintään 10 pistettä. Valintakokeesta saa nyt enintään viisi pistettä aiemman kymmenen pisteen sijaan, Lauri Halla selvittää. Hakeminen tapahtuu kevään yhteishaun kautta. Valintaperusteena yleislinjalle on peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo. Englanninkieliselle linjalle pääsyn edellytyksenä on lisäksi osallistuminen valintakokeeseen, joka järjestetään tiistaina Kokeeseen ei ilmoittauduta erikseen, eikä siihen tule erillistä kutsua. Kokeeseen osallistuminen on edellytys kouluun hyväksymiselle. Hakeminen ulkomailta tapahtuu yhteishaun joustavan valinnan kautta. Kulosaaren yhteiskoulun lukioon voi hakea rehtorin kautta myös kesken lukuvuotta.

9 OPINTOMAAILMA 9 Ogeli sivisty rennosti Oulunkylän yhteiskoulun lukio on jo 87 vuoden ajan tarjonnut sivistystä Oulunkylässä hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Yksityisenä lukiona Ogeli tarjoaa laajan kurssivalikoiman, joka sisältää runsaasti erilaisia soveltavia kursseja niin kielistä, luonnontieteistä kuin taito- ja taideaineistakin. Ogeli sijaitsee hyvällä paikalla myös urheilumahdollisuuksien kannalta, sillä urheilukenttä, jäähalli ja viereinen pururata tarjoavat mainion liikuntaympäristön. Monipuolisuutta Ogeliin tuo myös kansainvälinen yhteistyö ja opintomatkat ulkomaille. ka emme Kiljavalla kahta päivää pidempään viipyneetkään, siitä on ollut meille valtavasti hyötyä. Kiljavalla syntynyt mukava rento yhteishenki siirtyi bussikuljetuksella mukanamme kouluun ja uusia kavereita on saanut paljon lisää myös leirin jälkeen. Ogeliin on helppo tulla, vaikkei lukiostamme ketään ennestään tuntisikaan, sillä ilmapiiri on hyväksyvä ja rento. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat aloittavat ensimmäisen jakson samoilla kursseilla oman ryhmänsä kanssa ja niin heidän on helpompi oppia tuntemaan oman ryhmänsä muut opiskelijat. Sopeutuminen on näin helpompaa ja kaikki saavat taatusti kavereita. Vaikka opiskelu ja koulunkäynti painottuvatkin, on lukiossa opiskelukin mielekkäämpää, kun on saanut ystäviä ja tuntee kuuluvansa porukkaan. Elina Tiihonen, Iiro Hirvimäki ja Kaisla Klemetti Miksi Ogeliin? Jokakeväisen rock-konsertin tyttöenergiaa. Keskiarvo Ogeliin on ollut viime vuosina 8,7 tienoilla, mikä kertoo, että meillä on motivoituneita opiskelijoita. Opetus on tasokasta ja se näkyy Ogelin ylioppilaskirjoitusten tuloksissa. Lukiomme tulokset ovat yleensä yltäneet valtakunnallisesti kymmenen parhaan lukion joukkoon. Koulumatka on helppo, koska kulkuyhteydet moneen suuntaan ovat hyvät. Niinpä monet opiskelijat tulevat Ogeliin esimerkiksi junalla Vantaalta. Joku valitsee Ogelin keskiarvon perusteella, toinen helpon matkan takia mutta voi lukioomme tulla hyvän ruoankin perässä. Meillä nimittäin ruoan tarjoaa Fazer- Amica, joka tarjoaa myös kahvilapalvelua välituntisin. Toisen vuosikurssin opiskelija Kaisla Klemetti pohtii parin vuoden takaista valintaansa: Ogelin valitsemisessa painottuivat sopivan tuntuinen keskiarvo, joka ei pelottanut mutta kertoi tasokkaasta lukiosta. Myös erilaisia kursseja pullollaan oleva kurssitarjotin ja yhtään valehtelematta Amican ruoka toimivat hyvinä houkuttimina. Enkä ole joutunut katumaan valintaani. Yleislukion monipuolinen tarjonta kursseissa takaa, että jokaiselle on jotakin. Kurssivalikoima on laaja matemaattisluonnontieteellisten aineiden lisäksi reaaliaineissa ja kielissä. Kielissä onnistuu niin saksan, ranskan, espanjan, italian kuin vironkin opiskelu. Lukuaineiden ja tavallisen lukiouurastuksen väliin on tarjolla monenlaisia soveltavia kursseja taito- ja taideaineissa. Monien musiikin, kuvataiteen ja teatteritaiteen kurssien lisäksi on mahdollista valita myös kotitaloutta ja käsitöitä. Liikuntaa ei sovi unohtaa, sillä liikunnan kurssien tarjonta on laaja ja koulun lähistön liikuntamahdollisuudet erittäin hyvät. Opiskelijoista koostuva toimitus kirjoittaa myös O timesverkkolehteä ja muusikot pääsevät esiintymään Ogelin rockkonserteissa. Ogelissa voi suorittaa myös lukiodiplomit niin kuvataiteesta, teatteritaiteesta, liikunnasta, kotitaloudesta kuin musiikistakin. Teatteritaiteen tekniikasta ja kuvataiteesta lukiodiplomit suorittava abiturientti Iiro Hirvimäki suosittelee diplomin tekoa: Taideaineiden lukiodiplomit vastaavat ylioppilaskirjoituksia ja niitä voikin pitää kunkin aineen lopputyönä. Diplomeista saa paljon irti: taidealan opiskeluiden pariin hakevat voivat saada lisäpisteitä opiskelijavalinnoissa ja viimeistään diplomikursseilla jokainen kohtaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Mielestäni ne ovatkin lukion kursseista antoisimmat. Kielten opiskelun yhteyteen liittyy myös paljon kansainvälistä yhteistyötä ja opintomatkoja. Verkkoyhteistyötä ja opiskelija- ja opettajavaihtoja Ogelilla on Ranskan, Itävallan, Bosnia- Hertsegovinan, Saksan ja Sveitsin koulujen kanssa. Viime huhtikuussa tehtiin myös opintomatka New Yorkiin ja ensi keväänä ryhmä ranskan lukijoita on lähdössä Pariisiin. Koulumme ajanmukaiset ja viihtyisät tilat tekevät erilaisten kurssien ja muun oheistoiminnan mahdolliseksi. Ogelista löytyy niin kuntosali, huippuluokan äänitysstudio, musiikkiteknologian luokka, editointikalusto elokuvan tekoa varten kuin pimiökin. Lukiolaisilla on käytössään myös rauhallinen lukusali, josta löytyy tietokoneet ja jonne voi mennä lukeman Helsingin Sanomat tai muuten viettämään aikaa. Opiskelijat ovat Ogelissa vahvasti vaikuttamassa koulumme arkeen. Aktiivinen oppilaskunta valvoo opiskelijoiden etuja ja järjestää tapahtumia. Yksityisenä lukiona Ogeli tarjoaa mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen. Erilaista ohjelmaa voidaan ideoida ja järjestää. Esimerkiksi tänä vuonna lukiossamme tehdään musikaali, koska opiskelijat tekivät viime keväänä asiasta aloitteen. Oppilaskunnan aktiivisuuden lisäksi toiselta vuosikurssilta valitut tutorit toimivat uusien lukiolaisten apuna. Tänä vuonna muun tutustuttamisen lisäksi tutorit järjestivät ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille kahden päivän mittaisen leirin Kiljavalla, jota ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Elina Tiihonen kommentoi seuraavasti: Kiljava oli suuri menestys. Meidän ykkösten lisäksi pelkkien tutorien ja muutamien opettajien läsnäolo teki tutustumisen todella helpoksi. Kaikilla kun oli sama tavoite: saada uusia kavereita. Tutorien järjestämän ohjelman kautta tutustui vaivattomasti myös muiden ryhmien opiskelijoihin, mikä ei välttämättä ole niin helppoa tavallisessa kouluympäristössä. Vaik- Lukion aktiivisen oppilakunnan hallitus Ogelin opettajat ovat iloista ja ammattitaitoista porukkaa Jutun kirjoittajat Iiro, Elina ja Kaisla kuvisluokassa.

10 10 OPINTOMAAILMA Apollon Yhteiskoulun 91-vuotinen taival on kulkenut Kruunuhaan ja Etu-Töölön kautta Malminkartanoon, jonne rakennettiin uusi koulurakennus yläkoululaisille ja lukion opiskelijoille. Kouluun pääsee sujuvasti M-junalla ja muutamilla busseilla. Malminkartanossa koulu on ollut jo 25 vuotta, mitä juhlittiin lokakuun lopulla yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Apollon Yhteiskoulu on yksityinen, valtionapua saava oppilaitos. Opetus on yksilöllistä ja ottaa huomioon opiskelijan henkilökohtaiset edellytykset. Opiskelija voi saada tukiopetusta esimerkiksi kielissä ja matematiikassa sekä muuta ainekohtaista tukea. Opetus hyvässä ilmapiirissä antaa valmiudet elämään ja jatko-opintoihin. 27/01/11 TORSTAINA KLO 9-11 Lukion painopistealueina ympäristöasiat ja ihmisoikeudet Lukion painopistealueina ovat ympäristöasiat ja ihmisoikeudet. Mm. musiikissa, kuvataiteessa, historiassa, psykologiassa ja liikunnassa on koulukohtaisia ympäristökursseja. Ympäristöasioita otetaan huomioon myös muissa oppiaineissa, ja vihreä oppilaskunta yhdessä opiskelijoiden kanssa soveltaa niitä käytäntöön ohjaamalla ympäristön siisteyteen ja kierrätykseen. Ihmisoikeuksia kunnioitetaan koko toiminnassa sekä yksilöinä että yhteisönä. Monipuolista valinnaisuutta Kuvataide kuuluu koulun suosituimpiin oppiaineisiin. Kuvataiteen syventävillä kursseilla M U S I I K I N D I P L O M I K U R S S I K U VATA I T E E N D I P L O M I K U R S S I Y M P Ä R I S T Ö K U R S S E J A APOLLOSTA YLIOPPILAAKSI HYVÄ OPETUS VIIHTYISÄ ILMAPIIRI YRITYSYHTEISTYÖTÄ HERKULLINEN RUOKA OPISKELUA TUETAAN AVOIMET OVET LUKIOON AIKOVILLE REHTORI JARI HONKALA OPO KIRSTI JÄRVINEN KANSLIA APOLLON YHTEISKOULU ARENTIPOLKU HELSINKI 10/02/11 TORSTAINA KLO AVOIMET OVET VANHEMMILLE KLO voi perehtyä muun muassa valoja videokuvaukseen sekä laajasti kuvataiteen muihin tekniikoihin. Näyttelykäynnit ovat osa opetusta. Koulussa voi myös suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin ja osallistua Helsingin kulttuurikeskuksen järjestämälle kulttuurikurssille. Liikunnassa on tarjolla runsaasti syventäviä kursseja. Koulukohtaiset soveltavat Hiihtokurssi sekä Retkeily- ja liikuntakurssi ovat saaneet suuren suosion. Koulukohtaisista syventävistä Palloilukurssi on osoittautunut erityisen kiinnostavaksi. Musiikilla on varsin voimakas rooli Apollon arjessa ja juhlassa. Koulussa toimii lukuisia bändejä, jotka pääsevät esille vuoden mittaan järjestettävissä konserteissa ja tapahtumissa. Bändit ovat saaneet esiintymiskutsuja myös koulun ulkopuolellisiin tilaisuuksiin. Apollossa on mahdollista suorittaa edullisesti sekä auton B-ajokortti että virallinen tietokoneen A- ajokortti ja siihen liittyvät kurssit. Apollon Yhteiskoulun lukiossa tehdään aktiivisesti yhteistyötä useiden yritysten ja toimialojen kanssa. Työelämäkurssilla opiskelijat saavat ajankohtaista tietoa työelämästä ja suunnittelevat omaa jatko-opintouraansa. Kestävän kehityksen kurssilla opiskelijat laativat koulun oman energiansäästölinjauksen, mihin sisältyvät veden ja energian säästäminen ja oikea käyttö. Ympäristö- ja ihmisoikeusasioihin paneutuvia kursseja ovat Kestävän kehityksen lisäksi Malminkartanon lähialueen tutkimus, Ympäristöhistoria, Ympäristöoikeus, Ympäristöetiikka, Minä ja ympäristöni, Aatteet sanoin ja sävelin, Ympäristökasvatus, Ruma ja kaunis Helsinki. Vivi Ruuskanen: Parasta ilmapiiri ja ihmiset Lukion ensimmäisellä luokalla opiskeleva Vivi Ruuskanen hakeutui Apolloon, koska oli kyllästynyt isoihin, ruuhkaisiin kouluihin. Apollo on pieni ja viihtyisä. Myös paras kaverini opiskelee samassa koulussa. Lisäksi minua kiinnosti koulun ympäristöteema, Vivi taustoittaa. Vivi on viihtynyt Apollossa hyvin. Antoisinta on ollut kavereiden saaminen ja se, että koulussa tutustuu helposti uusiin ihmisiin, kun ainakin aluksi useimmat tunnit ovat saman porukan kanssa. Näin oppii tuntemaan ihmiset, ja ilmapiiri on mukava ja yhtenäinen. Parasta Apollossa onkin juuri ilmapiiri ja ihmiset. Myös opettajat ovat todella mukavia ja auttavaisia. Lukiossa on Vivin mukaan ollut hieman enemmän tehtävää kuin peruskoulun puolella. Koeviikko voi olla rankka, jos on paljon kursseja. Olen mielestäni kuitenkin pärjännyt melko hyvin, vaikka tahti on välillä kova. Haasteellisinta on Vivin mielestä ollut sopeutua siihen, että tehtävää on hieman enemmän ja vapaa-aikaakin kuluu läksyihin ja esitelmiin. Aluksi on tuntunut oudolta, että samaa ainetta on viisi tuntia viikossa, mutta nykyään se on itse asiassa mukavaa, kun saa keskittyä yhdessä jaksossa vain joihin aineisiin, eikä kaikkeen yhtä aikaa, kuten yläasteella. Vivi panostaa opinnoissaan matematiikkaan, kemiaan, fysiikkaan, biologiaan ja psykologiaan. Pidän niistä, ja aion kirjoittaa matikan ja ehkä myös kemian tai fysiikan. Valinnaisaineina minulla on tällä hetkellä atk:ta ja yksi kemian lisäkurssi. Vivi pitää tärkeänä sitä, että lukiosta saa paremmat jatkoopintomahdollisuudet kuin ammattikoulusta. Opinto-ohjaaja Kirsti Järvinen (vas.), Mici Lindblom, Viivi Ruuskanen ja Salla Vanne. Jo pelkkä lukion päättötodistus ja yo-paperit auttavat jatko-opiskelupaikkaan pääsyssä, sillä lukio yleissivistää ja opettaa, mitä arvostetaan työelämässä. Jatko-opiskelupaikkojakin Vivi on jo kaavaillut. Suunnitelmissa on mennä lukion jälkeen Taideteolliseen korkeakouluun sisustussuunnittelijalinjalle tai opiskelemaan sisustusarkkitehtuuria. Mutta on hyvinkin mahdollista, että mieleni vielä muuttuu parikin kertaa. En osaa vielä sanoa tarkkaan, mitä haluan, vaikka voisi olla hyötyä, jos tietäisin. Ajattelin suorittaa kursseja niistä aineista, joista pidän, ja katsoa sitten, mitä valmiuksia ne minulle antavat. Salla Vanne: Mukava opiskeluympäristö, hyvää ruokaa, sopivan pieni koko Salla Vanne suoritti peruskoulun Apollossa ja tuli samaan paikkaan lukioon pienen mutkan jälkeen. Olin Apollossa musiikkiluokalla seitsemästä yhdeksänteen luokkaan asti. Aloitin lukio-opinnot Kallion ilmaisutaidon lukiossa, mutta en tuntenut paikkaa omakseni. Niin vaihdoin omaan lähikouluuni Apollon Yhteiskoulun lukioon, jossa oli tutut ihmiset, jo ennestään tuttuja opettajia ja mukava opiskeluympäristö. Parasta Apollon lukiossa ovat ihmiset, hyvä ruoka ja sopivan pieni koko, Salla kertoo. Lukio-opinnot ovat vastanneet nyt neljännellä vuosikurssilla olevan Sallan odotuksia. Haasteellisinta on ollut tottua lukion menetelmiin ja siihen, miten paljon enemmän lukiossa joutuu tekemään töitä kuin esimerkiksi yläasteella. Nyt jäljellä ovat enää viimeinen jakso ja sen jälkeen kirjoitukset. Lukion jälkeen olen ajatellut hakeutua vaatealalle, mutta asia on vielä vähän auki. Yritän päästä juuri siihen paikkaan, missä haluan tosissani opiskella. En mene opiskelemaan pelkästään vain opiskelupaikan takia. Jos en pääse opiskelemaan, pidän välivuoden, teen töitä ja haen sitten uudestaan opiskelemaan, kun se on mahdollista, Salla suunnittelee. Mici Lindblom tähtää yliopistoon kemiaa opiskelemaan Mici Lindholmin opinnot Apollon lukiossa ovat loppusuoralla. Meneillään on jo viimeinen jakso. Tulin aikanaan Apolloon, koska koulu oli lähellä ja matka helppokulkuinen, Mici mainitsee. Mici on panostanut erityisesti matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan. Opiskelu lukiossa on muistuttanut enemmän yläasteopiskelua kuin etukäteen luulin. Haasteellisinta on ollut varmaankin matikka. Entä mikä on ollut parasta Apollossa? Jaa-a, olisikohan hauskat ihmiset, persoonalliset opettajat ja henkilökunta, Mici sanoo. Abiturientin tulevaisuudensuunnitelmat ovat selvät. Aion pyrkiä Aalto-Yliopistoon kemiaa lukemaan tai kemian laitokselle Helsingin yliopistoon. Lisätietoja Apollon Yhteiskoulusta saa internetistä osoitteesta

11 OPINTOMAAILMA 11 Savonlinnan Taidelukioon hakeudutaan ympäri maata 1967 perustettu Savonlinnan Taidelukio on Suomen ensimmäinen erikoislukio, jossa annetaan laaja-laista kuvataiteen ja musiikin opetusta. Taikkari on tunnetaan laajaalaisuudestaan ja ennakkoluulottomuudestaan. Se on erittäin haluttu opiskelijapaikka. Nykyään lukiossa on noin 300 opiskelijaa, jotka ovat hakeutuneet opiskelemaan 55 Suomen kunnasta. Pohjoisimmat ovat Lapista ja eteläisimmät Helsingistä. Savonlinnaan, ihmisenkokoiseen kaupunkiin on helppo tulla opiskelemaan kauempaakin. Musiikkia, musiikkiteatteria ja kuvataiteita Opiskelijamme ovat luoviin ratkaisuihin tottuneita ihmisiä, luovuudelle ei täällä aseteta rajoja, samalla me takaamme erittäin hyvän opetuksen tason. Opiskelijamme ovat menestyneet ylioppilaskirjoituksissa maan keskiarvoa selvästi paremmin. Täällä saa samasta paikasta kahdet eväät tulevaisuuteen: laaja-alaisen kuvataiteen ja musiikin koulutuksen ja hyvän yleissivistyksen, sanoo rehtori Reima Härkönen. Taikkarissa on kaksi linjaa. Opintoja voi painottaa musiikkiin, oopperaan ja musiikkiteatteriin tai kuvataiteeseen. Kaksi kolmasosaa lukion 75 pakollisesta kurssista on yleislukioaineiden kursseja, kolmasosa taideaineita. Taidelukion kurssivalikoima on kattava. Vuosittain on tarjolla noin 200 eri kurssia. Taideaineiden lisäksi myös yleislukioaineissa, kuten kielissä, reaaliaineissa ja matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa on hyvä valikoima syventäviä ja soveltavia kursseja. Osa kursseista toteutetaan yhteistyössä Savonlinnan lyseon lukion kanssa. Savonlinnan Taidelukion opiskelijat pääsevät mukaan koulun taideprojekteihin. Menestyneiden taiteilijoiden opinahjo Savonlinnan taidelukio tunnetaan menestyneiden taitelijoiden opinahjona. Ammatissa toimivia, Savonlinnan Taidelukiossa opiskelleita kuvataiteilijoita on jo Joel ja omakuvat. kertynyt lähemmäs kolmesataa. Opetus näyttää olleen vuosikymmenten saatossa tehokasta ja vaikuttavaa, viimeisten kahden vuoden aikana olemme saaneet lukea lehdistä, että entiset opiskelijamme ovat saaneet vastaanottaa Pro Finlandia-mitaleja, kuvataiteen valtionpalkintoja, jopa kirjallisuuden Finlandiapalkintokin on saavuttanut entisen opiskelijamme. Yhteisöllinen lukio Reima Härkönen kertoo, että Savonlinnan Taidelukion yhteisöllisyys tunnetaan hyvin. Opettajamme tekevät kollegiaalista yhteistyötä ja otamme opiksemme opiskelijoidemme erityisosaamisesta. Oppilaitos on tunnettu siitä, että se sallii opiskelijoiden omaehtoisen työskentelyn tiloissaan myös säännöllisen kouluajan ulkopuolella. Lyhyesti sanoen vuoden jokaisena päivänä klo 7 21:30 opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää Taidelukion ammattimaista laitekantaa ja erityistiloja omassa taiteellisessa työssään. Koulumme tiiviistä yhteisöllisyydestä saimme viimeisimmän todisteen joulukuussa 2009, jolloin Taidelukio nimettiin vuoden hyväksi työyhteisöksi Savonlinnan kaupungissa. Nimeämisperusteissa korostettiin ennen kaikkea työyhteisön hyvää henkeä. Täällä viihdytään Matkailu on loistava tapa opiskella! Reima Härkönen kertoo, että kansainvälinen toiminta ja erilaiset projektit on merkittävä osa taidelukion toimintaa. Viimeisimpiä projekteja ovat olleet Comenius-musikaali ja Japaninmatka. Taidelukiolla on myös pitkä perinne musiikkinäytelmien tekemisessä. Ensi lukuvuodelle on suunniteltu seuraavaa projektia. Vuosina tehtiin yhdessä saksalaisen, puolalaisen ja turkkilaisen ystävyyskoulun kanssa musikaali. Joka koulussa tehtiin yhteisen kehyskertomuksen pohjalta teos, jonka alkupuolen esittivät oman koulun opiskelijat ja loppupuolella tulivat mukaan muiden koulujen opiskelijat. Taidelukion esitykseen tuli mukaan ryhmä kaikista muista kouluista ja taidelukiolaiset pääsivät vastaavasti vierailemaan Fürstenaussa, Garwoliinissa ja Canakkalessa. Tämä ainutlaatuinen projekti onnistui loistavasti. Hienojen esitysten lisäksi solmittiin ystävyyssuhteita ja tutustuttiin toisten kulttuureihin. Joulukuussa 2010 oli ryhmä opiskelija- ja opettajaryhmä elämyksellisellä opinto-, esiintymis- ja näyttelymatkalla Japanissa. Matkan jälkeen taidelukiolaisten keskuudessa vallinnut Japani-kiinnostus on vain lisääntynyt. Matkailu on loistava tapa opiskella! korkeakouluihin ja muihin kulttuurialan oppilaitoksiin, mutta myös yliopistot ja Teknilliset korkeakoulut ovat suosittuja opiskelupaikkoja. Noin kolmasosa opiskelijoitamme menee opiskelemaan oppilaitoksiin, jotka tarjoavat ammatillisen pohjan erilaisiin kulttuurialan ammatteihin. Esimerkiksi viime syksynä opiskelijoitamme aloitti Sibelius-akatemiassa ja Taideteollisessa korkeakoulussa. Entiset opiskelijamme ovat sanoneet, että Savonlinnan Taidelukiosta saatu kiinnostus kulttuuriin on rikastanut elämää, olipa ihminen valinnut millaisen työuran tahansa. Opiskelijavalinta Taidelukioon haetaan kevään yhteisvalinnassa Ennen sitä hakijat lähettävät ennakkoilmoittautumiskaavakkeen, joka löytyy koulun nettisivuilta tai peruskoulujen opintoohjaajilta. Ilmoittautuneet kutsutaan yksipäiväiseen valintakokeeseen, joita järjestetään 2. ja Jokainen hakija pääsee näyttämään taitojaan kokeessa ja hän saa kaksi viikkoa ennen koetta tarkan informaation kokeen ajankohdasta ja sisällöistä. Valintakokeessa mitataan taiteellisia taitoja ja taipumuksia sekä opiskelumotivaatiota. Puolet valintapisteitä tulee pääsykokeista ja puolet peruskoulun lukuaineiden keskiarvon perusteella. Valintakoe kestää hakijoille päivän, mutta suuren hakijamäärän vuoksi järjestämme kaksipäiväiset kokeet. Haluamme tutustua tuleviin opiskelijoihimme kiireettä. Sussu tekee grafiikkaa. Savonlinnan Taidelukion uusituissa tiloissa toimii nuorekas pohjoismaiden ensimmäinen erikoislukio. Meillä voit opiskella monipuolisesti kuvataidetta ja musiikkia lukioaineiden ohella. Lähetä ennakkoilmoittautumislomake mennessä koululle ja hae yhteishaussa Ennakkoilmoittautumislomakkeen löydät koulun uusilta verkkosivuilta: Yksipäiväinen pääsykoe järjestetään (varapäivä 3.5.). Kaikki ennakkoilmoittautuneet kutsutaan pääsykokeeseen. Opiskelijamme ovat moninaisesti lahjakkaita ihmisiä. Heillä ei tarvitse olla takana musiikkiopistoa tai taidekoulua, mutta motivaatio taiteisiin ja halu käyttää hyväkseen koulun monipuolisia anteja on meille tärkeää, kertoo Härkönen. SAVONLINNAN TAIDELUKIO Hakukoodi 1374 Savonlinnan Taidelukio 801 kuvataidelinja 805 musiikkilinja Hannu ja Kerttu-pienoisooppera. Kolmasosa opiskelijoista hakeutuu kulttuurialan ammatteihin Monet Taikkarin opiskelijat hakeutuvat lukion jälkeen taide- Osoite: Savonlinnan Taidelukio, Sotilaspojankatu 3, Savonlinna Sähköposti: rehtori: savonlinna.fi, opo: Puhelin: kanslia, rehtori, opo

12 12 OPINTOMAAILMA Helsingin Rudolf Steiner-koulu Yhteisöllinen, luova ja osaava Helsingin Rudolf Steiner-koulu auttaa opiskelijoitaan löytämään omat vahvuutensa. Luovuutta ja yhteisöllisyyttä painottamalla pyrimme välittämään opiskelijoillemme optimistisen maailmankuvan, joka auttaa orientoitumaan muuttuvissa olosuhteissa ja ympäristöissä. Annamme heille vahvat tiedolliset ja taidolliset valmiudet, mutta tämä on myös ihmiseksi kasvamisen koulu. Tämä on ainutlaatuinen oppimispaikka nuorille, jotka arvostavat työtä ja seikkailua. Koulu kannustaa jaksamaan, koska luovat ihmiset toimivat ihmisenä olemisen ydinalueilla, kertoo rehtori Meri Arni-Kauttu. Koulussamme on siirrytty aineluokkiin, jotka on varustettu ajanmukaisesti mm. dokumenttikameroin Suomen ensimmäinen Steiner-koulu Helsingin Rudolf Steiner -koulu perustettiin Suomen ensimmäisenä steinerkouluna vuonna Se on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, jossa on esiluokka 5-6-vuotiaille ja 13. luokka ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Yhtenäiskoulussa opiskelijat pysyvät saman katon alla esikoulusta abiturienteiksi. Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen avoimuuden kehittymisen kannalta yhtenäiskoulu on erinomainen tapa opiskella. Koulussa on sekä suomen- että ruotsinkieliset luokkasarjat. Opiskelijoita koulussa on noin 700, heistä lukiolaisia noin 200. Olemme ainoa Suomessa toimiva Steiner-koulu, jossa on opetusta sekä suomen että ruotsin kielellä. Meillä toimii luokallinen lukio, jossa opiskelijat tuntevat toisensa ja he voivat kasvaa yhdessä koko lukion ajan. Lukion opiskelijat ovat yleensä joko oman koulun tai pääkaupunkiseudun muiden Steiner-koulujen oppilaita. Toki tänne voi pyrkiä muualtakin keskiarvon ja motivoituneisuuden perusteella, opiskelijavalintaan kuuluu myös vapaamuotoinen haastattelu, kertoo rehtori Arni. Steinerkoululaiset menestyvät hyvin Lukiolla on steinerpedagoginen oma opetussuunnitelma, joka vastaa myös valtakunnallista lukioiden opetussuunnitelmaa. Lukiolaisemme saavat kaikki ne valmiudet, joita ylioppilaskirjoituksissa tarvitaan. Helsingin Rudolf Steiner-koulun opiskelijat ovat menestyneet ylioppilaskirjoituksissa erittäin hyvin. Vaikka meidät mielletään taiteellis-käytännölliseksi kouluksi, ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat valtakunnallisen keskiarvon paremmalla puolella. Yleissivistävä lukio tukee opiskelijoiden henkistä kasvua Steinerpedagogiikan ihmiskuva perustuu kokonaiskäsitykseen ihmisen kehittymisestä ja kasvusta. Sen tavoitteet ovat yleissivistäviä ja ne tukevat oppilaiden yksilöllistä kasvua. Steinerpedagogiikan sivistys- ja ihmiskäsitys arvostaa renessanssin laveaan tapaan yleissivistystä: mitä enemmän nuori ihminen pääsee kehittämään omaa persoonaansa, sen vastuullisempi hän on. Haluamme kasvattaa monipuolisesti sivistyneitä, aloitekykyisiä, rohkeita ja luovia yksilöitä. Kaikissa lukioaineissa on toki mahdollisuus syventäviin ja soveltaviin opintoihin, mutta erikoistumista emme erityisesti painota. Matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, kielissä ja reaaliaineissa meillä on laaja kurssivalikoima. Opintojen ohjauksessa autamme opiskelijoitamme löytämään omat vahvuutensa ja se tapahtuu meistä parhaiten runsaan valmiuspakin avulla. Nuoret ihmiset tarvitsevat kasvuaikaa, opiskelua on hyvä peilata kysymällä kuka minä olen ja mikä on minun tehtäväni maailmassa. Steinerpedagogiikassa on vahva käytännöllinen painotus Steiner-koulussa painotetaan tekemistä ja toiminnallisuutta, joiden kautta pyritään löytämään kunkin oppilaan omakohtainen, ainutkertainen ymmärrys ja vahvuudet. Taideaineita opiskellaan lukiossa runsaasti, opiskelijat osallistuvat leirikouluihin koimaassa ja heillä on mahdollisuus kulttuurimatkaan ulkomaille. Helsingin Rudolf Steinerkoulun opiskelijat ovat käyneet esimerkiksi Roomassa, Ateenas- Opiskelijat kulttuurimatkalla Roomassa Septimus Severuksen riemukaarella.

13 OPINTOMAAILMA 13 Helsingin Rudolf Steiner -koulun aula on vilkas kokoontumispaikka. sa ja Firenzessä. 12. luokan opiskelijamme tekevät valitsemastaan aiheesta itsenäisen päättötyön, joka on tietynlainen kypsyyskoe ja henkilökohtaisen osaamisen näyttö. Oppilaat myös esittelevät päätöstyönsä oppilaille, opettajille, vanhemmille ja muulle yleisölle sekä vastaavat aihetta koskeviin kysymyksiin. Sosiaalisia taitoja ja esiintymisvalmiuksia kehitetään näytelmäprojektilla, joka tekemiseen opiskelijamme osallistuvat vahvasti. Koulumme tekee myös yhteisötaidetta. Oppilaamme ovat maalanneet esimerkiksi Kiasman edessä ja ohikulkijat kiittelivät kovasti oppilaidemme aloitteellisuutta. Tällaista toimintaa on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. On mukavaa, että opiskelijat hyödyntävät osaamistaan koulun ulkopuolella. Steiner-koulu aloittaa yhteistyön Aalto-yliopiston kanssa Meri Arni-Kauttu kertoo, että Helsingin Rudolf Steiner-koulun lukio aloittaa tänä keväänä yhteistyön Aalto-yliopiston kanssa. 12. luokan oppilaamme tutkivat opintojensa arkkitehtuurijaksossa ekoarkkitehtuurin mahdollisuuksia pientalorakentamisessa. Innovatiivinen hanke toteutetaan yhdessä taideteollisen korkeakoulun kanssa. Jakso toteutetaan osaksi koulussamme ja osaksi Kaapelitehtaalla. Aktiivisesti toimiva oppilaskunta kaan hassumpi voimavara hektisessä maailmassa. Maailmassa on yli 900 Steiner-koulua Steiner-koulu perustuu 1861 syntyneen saksalaisen Rudolf Steinerin kehittämään filosofiaan, antroposofiaan. Antroposofia tähtää tietoisuuden laajentamiseen. Antroposofia painottaa mm. yksilön vapautta, luovuutta ja kokemista. Myös laajalle levinneet biodynaaminen viljely ja ns. laajennettu lääketiede ovat lähtöisin sen piiristä. Ensimmäinen Steiner-koulu perustettiin Stuttgartiin 1919 Waldorf Astoria-tehtaan työntekijöiden pyynnöstä heidän lapsiaan varten. Steiner-koulu on riippumaton uskonnosta ja poliittisista järjestelmistä. Se on levinnyt eri puolille maailmaa, ja samat periaatteet pätevät kaikkialla. Tällä hetkellä Suomessa toimii 20 Steiner-koulua ja maailmassa yli 900. Steiner-koulut tekevät kansainvälistä yhteistyötä muun muassa vilkkaan vaihto-oppilastoiminnan ja Comenius-projektien kautta. Tällä hetkellä meillä on meneillään tšekkiläisen Ostravan koulun kanssa Kansalliset myytit-niminen opiskelijavaihtohanke. Tervetuloa Helsingin Rudolf Steiner -koulun avoimien ovien päiville! Tule tutustumaan koulumme tiloihin, opettajiin ja toimintaan tiistaina 8.2. Esittelykierrokset pienryhmissä starttaavat aulasta klo 12 alkaen, ja lukioinfo Mikael-salissa alkaa klo 18. Tarjolla on myös pientä purtavaa. Hakeminen on helppoa. Täytä hakulomake paikan päällä tai lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen Nähdään tiistaina 8. helmikuuta! Osoite: Lehtikuusentie 6 Puhelin: (09) Lisätiedot: Meri Arni-Kauttu kertoo että koulussa on erittäin aktiivisesti toimiva, vireä oppilaskunta. Oppilaskunnalla on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan ja sen jäsenet vahvistavat osaltaan oppimisympäristön yhteisöllisyyden ja koulun ilmapiirin myönteiseen kehittämiseen. Oppilaskunta järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä. Tänä keväänä oppilaskunta tekee teemapäivää globalisaatiosta. Oppilaskuntatoiminnan kautta opiskelijoistamme tulee usein elinikäisiä ystäviä, mikä ei ole ollen- Opiskelijat ekskursiolla pompeijilaisessa kylpylässä Kuusitie Pihlajatie Valpurintie Lehtikuusentie 6 Lärkträdsvägen Mannerheimintie Jalavatie Honkatie PS. Meille on helppo tulla kaikista ilmansuunnista: liikenneyhteydet ovat erinomaiset! Opintomaailma-ilmoitus.indd :54:37

14 14 OPINTOMAAILMA Etelä-Tapiola - kansainvälinen huippulukio espoossa Etelä-Tapiolan lukio toimii Tapiolassa vain noin 15 minuutin bussimatkan päässä Helsingin keskustasta. Lukio on kehittynyt viime vuosien aikana yhdeksi Suomen parhaista lukioista. Lukion ylioppilaskirjoitustulokset ovat maan huipputasoa ja opiskelijat sijoittuvat erinomaisesti jatko-opintoihin. Etelä-Tapiolan lukio painottaa opetuksessaan talous- ja yhteiskuntatieteitä ja kansainvälisyyttä. Painotus näkyy talousja oikeustieteellisinä erikoiskursseina. Yrittäjyysopinnoista on tehty oma oppiaine. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua lukioaikanaan vähintään yhteen kansainväliseen projektiin. Painotus näkyy myös Etelä-Tapiolan lukion toimintakulttuurissa, joka on hyvin opiskelijalähtöinen. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti koulun kehittämistyöhön ja ovat läsnä esimerkiksi henkilökuntakokouksissa. Luonnontieteistä kiinnostuneet opiskelijat saavat myös erinomaista opetusta ja moni opiskelija on jatkanut opintojaan lukion jälkeen esimerkiksi lääketieteen parissa tai Aalto-yliopistossa tekniikan alalla. Etelä-Tapiolan lukio on sopinut Aalto-yliopiston kanssa yhteistyöstä, joka näkyy erityisesti luonnontieteiden ja tietotekniikan opetuksessa. Etelä-Tapiola lukio sijaitsee WeeGee-talossa keskellä Tapiolaa. Lukio on hyvin viihtyisä ja moderni oppimisympäristö ja edustaa opetusteknologialtaan huipputasoa. Koulussa on runsaasti oppituntien ulkopuolisia tapahtumia jotka piristävät normaalia arkista aherrusta. Etelä-Tapiolan lukio haluaa tukea ja kannustaa opiskelijoitaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Näistä aktiviteeteista annetaan myös kurssisuorituksia. ETELÄ-TAPIOLA IB IB is a challenging programme in Etelä-Tapiola lukio which offers intellectual rigour and social responsibility to academically able students seeking success at the pre-university level. The Diploma Programme fosters mathematical ability, linguistic competence in at least two languages, science skills and familiarity with humanities. In addition students are encouraged to perform, participate in sports and serve the community. Thus, IB promotes both academic ability and personal growth. The IB Diploma Programme (DP) The following subjects - depending on uptake - are offered at Standard Level (SL) or Higher Level (HL): Group 1: First Language: Finnish SL/HL English Language and Literature SL/HL School-supported language SL Group 2: Foreign Language: B English SL/HL French B SL Finnish B SL Group 3: Individuals and Societies: Business and Management SL/HL History SL/HL Group 4: Experimental Sciences: Biology SL/HL Physics SL/HL Group 5: Mathematics: Mathematics SL/HL Group 6: Arts: Visual Arts SL This is a rigorous pre-university programme for academically able students. The DP is widely recognised and respected by universities around the world and enjoys full parity with the national Finnish matriculation examination within Finland. The DP is a twoyear programme. Finnish lukio lasts three years. Thus, there is a pre-dp year, based on the Finnish national curriculum, which precedes the International Baccalaureate. During the first year students broadly follow the national Finnish curriculum. What s it like to study in our school? Students have various expectations when joining the programme. Some students see the Diploma as a passport into study abroad. Others are attracted because it is different to the national line. Some like the idea of CAS. Others are attracted by the challenging nature of the programme. Most see the IB as an ideal way to improve their English skills. One student was attracted by the mission to foster responsible citizenship and the fact that it is not just about academic studies. Well motivated students, whatever their reasons, will thrive on this programme. Etelä-Tapiolan lukio offers modern, well-equipped facilities and an international team of teachers. Social activities are plentiful and range from Book and Rose Day through to International Week and the annual floorball championship. Tutors, wearing their eye-catching red shirts, are there to help new students find their feet and settle into the school. IB students participate in a weekend camping trip - a guaranteed ice-breaker - at the beginning of term. We like to think the school is friendly and supportive; our aim being to help young people attain personal growth and achieve their full academic potential. Entrance requirements Etelä-Tapioplan lukiossa on runsaasti oppituntien ulkopuolisia tapahtumia jotka piristävät normaalia arkista aherrusta. Kuva koulun kevätkonsertista. The English language programme has its own code on the general application form for lukio. In addition students must complete a separate application form available from the above website or the IB co-ordinator. The international programme demands a strong commitment from those who seek to join. All applicants will be tested for English and Mathematical skills. Mother tongue Finnish speakers and/or students of Äidinkieli in lower secondary school will be tested in this subject, too, as a pre-condition to entry. Half the points (10) are based on performance in the entrance test and the other half (10) upon achievement in lower secondary school. Applicants outside of Finland are required to sit the entrance test in the nearest Finnish Consulate/Embassy and furnish a satisfactory school report. All applicants, regardless of place of origin, must process their applications through the joint application procedure (www.haenyt.fi). We have 30 places on offer each year. One of these places could be yours! We welcome your application and look forward to meeting you. Please contact the IB Coordinator David Crawford Tel or Etelä-Tapiola IB lyhyesti International Baccalaureateohjelma on arvostettu kansainvälinen koulutusohjelma, jonka päätteeksi suoritetaan suomalaista ylioppilastutkintoa vastaava IB-tutkinto. Kaksivuotista IBohjelmaa edeltää Pre-IB-vuosi, joka opiskellaan suomalaisen lukion opetussuunnitelman mukaan. IB-järjestön hyväksymät oppiaineet on jaettu kuuteen ryhmään. Näiden lisäksi opiskelijan on suoritettava kurssi tiedonteoriasta (Theory of Knowledge), laadittava tutkielma (Extended Essay) ja osallistuttava CAStoimintaan (Creativity, Action and Service). IB-linjalle haetaan yhteishaussa. Jokaisen hakijan on osallistuttava valintakokeeseen. Se koostuu äidinkielen, matematiikan ja englannin kokeista. Puolet hakupisteistä tulee kokeista ja toinen puoli peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta. Maksimipistemäärä on 20 pistettä. Valintakoe järjestetään Etelä-Tapiolan lukiossa keskiviikkona klo Opiskelijat Tuuli Häärä ja Noora Silventoinen.

15 OPINTOMAAILMA 15 Erinomaiset mahdollisuudet opiskella musiikkia ja tanssia Sibelius-lukio tarjoaa hyvät edellytykset jatko-opintoihin Helsingissä Liisankadulla sijaitseva Sibelius-lukio on musiikissa erityistehtävän saanut lukio, joka tarjoaa monipuolisen opiskelun lisäksi mahdollisuuden esiintyä erilaisissa tilaisuuksissa. Sibelius-lukiossa on kolme linjaa: musiikki-, tanssi- ja yleislinja. nassamme. Meillä on muun muassa yhteistyökoulu Montabaurissa Saksassa ja olemme aloittaneet yhteistyön ranskalaisen Lyonissa sijaitsevan lukion kanssa sekä Pariisissa sijaitsevan lukion kanssa. Myös Pohjoismaista Ruotsin kanssa olemme tehneet yhteistyötä, Mäkelä kertoo. Laaja kielitarjonta 100 vuotta marraskuussa 2006 täyttänyt Sibelius-lukio on toiminut musiikin erityistehtävän saaneena lukiona vuodesta 1982 lähtien. Tanssin opetus otettiin opetusohjelmaan 1990-luvun alkupuolella. Sibelius-lukio toimii vanhaa, arvokasta rakennusperinnettä kunnioittavissa tiloissa, joita on viimeksi uudistettu lukuvuonna Tällä hetkellä on koulussa sisäilman korjaamiseen liittyvä remontti. Remontti valmistuu vuoden 2011 lopussa. Remontin ajan osittaisena väistötilana toimii Mariankatu 11:ssä sijaitseva kiinteistö. Väistötila on lähellä, noin 5 min kävelymatkan päässä. Sibelius-lukiossa on noin 510 opiskelijaa, joista noin 60 prosenttia on Helsingistä. Loput ovat muista Suomen kunnista. Helsingin naapurikunnista on opiskelijoita lukuisasti, kertoo rehtori Ritva Mäkelä. Monipuolista musiikin ja tanssitaiteen opetusta Sibelius-lukio tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet musiikin ja tanssin opiskeluun ja harrastamiseen. Erityistehtävän saanut lukio antaa opiskelijalle myös samanlaiset valmiudet ja jatkoopintokelpoisuuden kuin tavallinen lukio. Lukion aikana taidelinjojen opiskelijat valitsevat opetussuunnitelman mukaisista musiikin tai tanssin kursseista 12 kurssia, joiden lisäksi he saavat laaja-alaisen yleissivistävän koulutuksen lukion valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisilla muiden aineiden kursseilla. Noin 25 % opiskelijoistamme valitsee musiikin tai tanssin ammatikseen ja menee esimerkiksi Sibelius-akatemiaan. Suuri osa hakeutuu lukion jälkeen muille aloille, mutta yhteistä kaikille on se, että musiikki ja tanssi säilyvät vähintään rakkaina harrastuksina läpi elämän. Osalla musiikki on muun työn ohella lisätyö, esim. erilaiset lauluyhtyeet ja bändit, Mäkelä mainitsee. Musiikkilinjan opinto-ohjelmassa painottuvat yksityis- ja ryhmäopetus sekä erilaiset produktiot. Lukiossa toimii sinfoniaorkesteri, erilaisia pienempiä kokoonpanoja, rock- ja etnobändejä sekä kuoroja, joissa opiskelijat voivat keskittyä esim. klassiseen musiikkiin, pop & jazz-musiikkiin tai kansanmusiikkiin. Tanssitaiteen linjalla voi opiskella mm. klassista balettia, nykytanssia, kansantanssia, koreografioiden laatimista sekä tanssi- ja teosanalyysia. Taidetanssin opetuksessa tehdään yhteistyötä myös muiden tanssitaiteen oppilaitosten kanssa. Sekä musiikissa että tanssitaiteessa valmistuu vuosittain useita esityksiä. Lisäksi koulussamme voi olla vuosittain laajempia produktioita musiikin ja tanssin yhteistyönä. Koulun opetusohjelmaan kuuluu myös koti- ja ulkomaisia vierailuja sekä kansainvälistä workshop-työskentelyä. Kansainvälisyydellä on tärkeä merkitys toimin- Sibelius-lukion opiskelijat voivat olla opiskelijavaihdossa ulkomailla. Joka vuosi kymmenkunta opiskelijaa on vaihto-oppilaana jossakin päin maailmaa. Opiskelijat voivat lähteä muuhunkin kuin englanninkieliseen maahan, sillä meillä on laaja kielitarjonta. Pitkinä kielinä, niin sanottuina A-kielinä, ovat englanti, ranska, saksa, venäjä ja ruotsi, lyhyinä kielinä, niin sanottuina B2-kielinä, ranska, saksa ja venäjä ja B3- kielinä ranska, saksa, venäjä ja italia. Sibis-henkeen kuuluu, että kaveria ei jätetä ja erilaisuus hyväksytään Opiskelu Sibelius-lukiossa on Mäkelän mukaan vaativaa, mutta antoisaa. Itsenäisen ja tavoitteellisen opiskelun ohella painotetaan luovuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen merkitystä. Sibelius-lukio toimii arvokasta rakennusperinnettä kunnioittavissa tiloissa. Lukio tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet musiikin ja tanssin opiskeluun ja harrastamiseen. Erityistehtävän saanut lukio antaa opiskelijalle myös samanlaiset valmiudet ja jatko-opintokelpoisuuden kuin tavallinen lukio. Taideaineiden harrastaminen tuo opiskelijoille samantyyppisen, suvaitsevan ajattelutavan, mikä heijastuu koko lukion henkeen. Meillä on aktiivinen ja myönteinen ilmapiiri. Puhumme täällä Sibishengestä, johon kuuluu, että kaveria ei jätetä ja erilaisuus hyväksytään. Oppilaat ovat sanoneet arvostavansa juuri sitä, että täällä ei pidetä erilaisuutta huonona asiana. Sibelius-lukioon otetaan vuosittain noin 160 uutta opiskelijaa Sibelius-lukion sinfoniaorkesteri on noin 50-jäseninen orkesteri. Se on kokoonpanoltaan perinteinen ja kaikki sinfoniaorkesterin soitinryhmät ovat edustettuina. Sibelius-lukioon valitaan vuosittain noin 160 opiskelijaa: 108 opiskelijaa musiikkilinjalle, 27 opiskelijaa tanssilinjalle ja 25 opiskelijaa yleislukiolinjalle. Peruskoululaisten yhteishakuaika on Lukioon hakeminen tapahtuu sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta Sibelius- lukion hakukoodi on 0156 Sibelius-lukioon hakevat täyttävät lisäksi Sibelius-lukion oman ainevalintakortin kaikille niille linjoille, joille ovat hakemassa ja toimittavat tarvittavan ainevalintakortin liitteineen suoraan koululle viimeistään klo mennessä. Hakijat merkitsevät ainevalintakorttiin viimeisimmän lukuaineiden keskiarvonsa. Pääsykoepäivät musiikkilinjalle ovat ja (hakija saa kutsun johonkin näistä päivistä.) Hakija ilmoittaa Sibelius-lukion ainevalintakortissa, jos jokin em. päivistä ei ehdottomasti hänelle käy.) Tanssilinjan pääsykokeet järjestetään (hakija saa kutsun toiseen näistä päivistä ja ilmoittaa Sibelius-lukion ainevalintakortissa, jos jokin em. päivistä ei ehdottomasti käy.) Hakijoille postitetaan henkilökohtainen kutsu pääsykokeeseen noin viikkoa ennen pääsykoeaikaa. Yleislinjalle opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Ohjeet löytyvät Sibelius-lukion omilta nettisivuilta osoitteesta www. sibel.edu.hel.fi.

16 16 OPINTOMAAILMA Maunulan yhteiskoulun lukio / Helsingin matematiikkalukio Maunulan yhteiskoulussa toimii rinnakkain kaksi lukiota: monipuolinen yleislukio sekä sen rinnalla Helsingin matematiikkalukio, joka on matematiikasta kiinnostuneille nuorille tarkoitettu erikoislukio. Opiskelijoita lukioissa on yhteensä noin 400. Lukio on ilmapiiriltään kannustava, rento ja työhön paneutuva, kertoo Maunulan yhteiskoulun rehtori Carita Jalasto. Kulttuurin ja taiteen Kultapolku Kultapolku on kulttuurin, taiteen ja viestinnän opintokokonaisuus. Taiteesta ja kulttuurista kiinnostunut opiskelija voi rakentaa mieleisensä opinto-ohjelman lukion laajasta taideaineiden kurssivalikoimasta. Koulun musiikkitoiminta on vilkasta: yli sadan laulajan kuoro, orkesteri ja erilaiset pienemmät yhtyeet ja bändit sekä korkeatasoinen musiikkiauditorio soittimineen antavat opiskelijoille erinomaiset mahdollisuudet musiikin harrastamiseen. Kuvataiteessa on tarjolla mm. valokuva-, elokuva- ja videokursseja sekä nykytaiteen työpaja. Näillä kursseilla taidetta käsitellään monipuolisesti eri näkökulmia ja tekniikoita käyttäen. Mediaopinnot rakentuvat usean oppiaineen yhteistyönä ja tähtäävät monipuoliseen mediaosaamiseen. Niissä kannustetaan opiskelijaa tutkimaan omaa suhdettaan median maailmoihin. Ilmaisutaidon opintoja on mahdollisuus suorittaa kaksi kurssia, joilla tehdään erilaisia ilmaisu- ja vuorovaikutusharjoituksia ja valmistetaan yhteisiä esityksiä. Suosittuja kulttuurikursseja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Näillä kursseilla opiskelijalla on kurssin teemasta riippuen mahdollisuus tutustua Helsingin eri kulttuurilaitosten ajankohtaiseen tarjontaan: näyttelyihin, taidetyöpajoihin, teattereihin ja tanssiesityksiin. Kultapolun opintoihin voi sisällyttää myös lukiodiplomin esimerkiksi kuvataiteessa, musiikissa tai mediassa. Liikuntapainotus tarjoaa monia mahdollisuuksia Lukion voi käydä myös liikuntapainotteisesti. Koulun kaksi liikuntasalia tarjoavat hyvät puitteet liikunnan harrastamiselle. Isossa liikuntasalissa voi harrastaa kori-, lento-, käsi-, jalkaja sulkapalloa sekä salibandyä. Pirkkolan urheilupuiston ja Maunulan liikuntahallin monipuoliset liikuntapaikat ovat koulun välittömässä läheisyydessä Liikunnassa voi suorittaa lukiodiplomin. Luonnontieteiden opintokokonaisuus Luonnontieteellisiä aineita ovat biologia, maantiede, kemia, fysiikka ja tähtitiede. Aineiden laajasta kurssivalikoimasta opiskelija voi rakentaa mieleisensä science-kokonaisuuden. Valittavana on muun muassa humaanigenetiikkaa, kehitysmaatutkimusta ja makromolekyylejä käsitteleviä kursseja. Teorialle tuovat vastapainoa työ- ja retkikurssit, joilla taitojaan pääsee soveltamaan käytännössä. Koulussamme tuetaan kestävän kehityksen periaatteita, toteaa Carita Jalasto. Koulussa toimii myös opiskelijoiden oma ympäristövaliokunta. Kansainvälisyys on osa opintoja Maunulan yhteiskoululla on pitkä historia erilaisten oppilasvaihtojen sekä Comenius-toiminnan saralla. Ystävyyskouluja on muun muassa Ranskassa, Saksassa, Belgiassa, Kreikassa, Italiassa ja Portugalissa. Comenius-oppilasvaihtojen lisäksi ulkomaille tehdään opintomatkoja myös kielten opiskelun yhteydessä. Näin opiskelijat pääsevät vahvistamaan sekä kielitaitoaan että kulttuurintuntemustaan. Oppilaskuntatoiminnassa voi vaikuttaa Oppilaskuntatoiminta vahvistaa opiskelijoiden taitoja toimia aktiivisina vaikuttajina ympäristössään ja omassa koulussaan. Osallistuminen Suomen Lukiolaisten Liiton toimintaan on aktiivista. Oppilaskunta tukee opiskelijoiden harrastustoimintaan ja koulussa viihtymistä sekä järjestää perinteisiä tapahtumia kuten jouluisen puurojuhlan. Matematiikkalukio Helsingin matematiikkalukio on tarkoitettu matematiikan, luonnontieteiden ja tietotekniikan opiskelusta kiinnostuneille opiskelijoille. Yleissivistävien lukio-opintojen lisäksi tarjoamme matematiikasta kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuuden opiskella matematiikkaa niin paljon kuin haluavat. Lukiossa on pitkää matematiikkaa 34 kurssia, joista opiskelijat voivat valita itseään kiinnostavimmat. Matematiikkalukiossa on myös laajat fysiikan, kemian ja biologian opintokokonaisuudet; kaikkiaan 33 kurssia genetiikasta tähtitieteeseen, kertoo matematiikkalukion linjanjohtaja Ville Tilvis. Matematiikkalukiolaiset ovat yleensä kiinnostuneet myös muista oppiaineista: täällä on paljon esimerkiksi musiikin, liikunnan ja kielten harrastajia. Matematiikkalukio tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun kanssa. Opiskelijamme voivat suorittaa matematiikan, tietojenkäsittelytieteen ja fysiikan korkeakoulukursseja jo lukioaikanaan. Harrastuksia ja kilpailutoimintaa Ville Tilvis kertoo, että matematiikan opintojen ja harrastustoiminnan raja on häilyvä. Meille on muotoutunut käytännöksi matematiikkamaanantai, jolloin innostuneet harrastajat voivat perehtyä matematiikan eri osa-alueisiin. Kesäisin opiskelijat voivat opiskella leirikouluissa: Lapin leirikoulussa alkukesästä harrastetaan matematiikkaa, biologiaa ja maantiedettä. Unkarissa perehdytään kilpamatematiikkaan kansainvälisessä joukossa. Keväinen opintomatka hiukkasfysiikan tutkimuslaitokseen Cerniin on jo muodostunut perinteeksi. Opiskelijat menestyvät erinomaisesti Matematiikkalukion opiskelijat menestyvät erinomaisesti kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa ja jatko-opinnoissa. Matematiikkalukiolla on vuodesta toiseen ollut vahva edustus Suomen joukkueessa kansainvälisissä tiedeolympialaisissa. Matemaattisen mallintamisen kansainvälisissä kisoissa lukiolaiset kilpailevat yliopistojoukkueiden kanssa ja menestyvät luvulla olemme olleet matematiikkakilpailuissa menestynein lukio Suomessa, toteaa Ville Tilvis. Yliopistoissa ja Teknillisessä korkeakoulussa matematiikkalukiolaiset ovat erittäin haluttuja opiskelijoita. Kun lukiossa on luotu hyvä pohja, jatko-opinnot sujuvat nopeasti ja tehokkaasti. Matematiikka on kaunista Ville Tilvis sanoo, että matematiikassa on monenlaista kauneutta: puhdas, looginen ja soraäänetön järjestelmä on itsessään pohtimisen arvoinen, toisaalta matematiikka pulpahtaa esille mitä ihmeellisimmissä tilanteissa. Monet sanovat, että matematiikka on luonnon kieli, sillä voidaan kaikkein täsmällisimmin kuvata luonnonilmiöiden olemusta ja tapahtumia. Hän ottaa esimerkin, joka ilmeisesti antaa perustellun kuvan matemaatikkojen luonteenlaadusta: Jos joku, kuten meistä joskus lähes jokainen, haluaa pakata tennispalloja mahdollisimman vähään muoviin, ensimmäiset 56 kannattaa kääriä pitkäksi pötkyläksi. Jos palloja on enemmän, on syytä laittaa ne kasaksi ja kääriä muovi ympärille. Matemaatikko kysyy: miksi juuri 57? Opiskelijavalinta Yleislukioon haetaan normaaliin tapaan keskiarvon perusteella Matematiikkalukioon hakeudutaan yhteishaun kautta. Hakijat saavat kutsun toukokuussa pidettäviin valintakokeisiin. Valintakriteereitä ovat pääsykoe ja lukuaineiden keskiarvo. MAOL:n valtakunnallisessa matematiikkakilpailussa 30 parhaan joukkoon sijoittuneet saavat pääsykokeesta suoraan maksimipisteet. Sadan parhaan joukkoon päässeet saavat pääsykokeessa hyvitystä.

17 OPINTOMAAILMA 17 Lahden lukiot Lahden kaupungin lukiot toimivat yhteistyössä. Niillä on yhteinen 5-jaksojärjestelmä ja lukiot palvelevat opiskelijoita laajalla opetustarjonnalla. Jokaisella lukiolla on ominaispiirteensä ja eritystehtävänsä: Kannas hoitaa kuvataiteen, Tiirismaa musiikin, Salpausselän lukio urheilun ja Lyseon lukio matemaattis-luonnontieteellisten aineiden painotetun opetuksen. Lahden lyseon lukio Huomispäivän oppia vahvalla perinteellä Lahden lyseon lukiossa monipuoliset opetusmenetelmät edistävät oppimista. Lahden lyseon lukio on yleislukio, jossa toimii myös matemaattis-luonnontieteellinen linja (MALU-linja). MALUlinjalla opiskelee noin 20 % lukion noin neljästä sadasta opiskelijasta. Lyseon lukion akateeminen painotus ilmenee tutkimuskursseina ja opiskelijoiden aktiivisena osallistumisena eri tieteenalojen kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. Yli 70 prosenttia lyseon lukion ylioppilaista jatkaa menestyksellisesti opintojaan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Lyseon lukio saa säännöllisesti kokoelmiinsa entisten opiskelijoidensa väitöskirjoja. Lahden lyseon lukiolla on vahva asema päijäthämäläisten nuorten sivistämisessä. Vuonna 1921 perustetun opinahjon kasvatteja ovat lukuisat professorit, kenraalit, taiteilijat, yrittäjät ja monet muut eri alojen taitajat. Lahden Lyseon Senioriyhdistys, johon lyseon käyneet voivat liittyä, on yksi maan vireimmin toimivista senioriyhdistyksistä. Senioreiden säännöllisissä kokoontumisissa on paikalla runsaasti väkeä. Lahden lyseon kunniakas perinne tarjoaa hyvän pohjan nykypäivän opiskelulle tulevaisuuden tarpeita varten. Opetustilojen nykyaikaiset opetusvälineet takaavat mahdollisimman havainnollisen opetuksen. Opettajien puhetta vahvistavat laitteet kaikissa opetustiloissa puolestaan tarjoavat opiskelijoille jopa miellyttäviä oppimistuokioita, sillä korvia ei opiskelijan tarvitse lyseolla höristellä, kertoo rehtori Tero Matkaniemi. Kansainvälisyys kielitaito ja eri kulttuurien ymmärtäminen ovat kiinteä osa lyseon toimintaa. Jatkuva yhteys Saksassa toimivaan ystävyyslukioon ilmenee ennen kaikkea pitkää saksaa opiskelevien lyseolaisten opintomatkoina Keski-Eurooppaan. Kansainvälisyys on toki luonteva osa lukion arkipäivää kaikissa oppiaineissa. Innokkaimmin lyseolaiset opiskelevat englannin ja toisen kotimaisen kielen lisäksi saksaa ja ranskaa. Suuria maailmankieliä, venäjää ja espanjaa, opiskelijat käyvät suorittamassa toisessa lahtelaisessa lukiossa. Lyseon lukiossa opiskelija voi rakentaa opintopolkunsa omien mieltymystensä ja jatko-opintotavoitteidensa mukaisesti. Yhtä hyvin kuin yksi painottaa valinnoissaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita, toinen voi keskittää tarmonsa humanistisiin aineisiin. Yhteiskuntamme tarvitsee eri alojen taitajia, ja siksi tuemme tasapuolisesti eri aineiden kehittämistä opiskelijan parhaaksi. Kaikkiaan Lahden lyseon lukio on vaativa oppilaitos. Tehtävänsä tunnollisesti hoitava opiskelija palkitaan lukion päätteeksi arvokkaalla Lahden lyseon lukion päättötodistuksella, jota kelpaa esitellä paitsi ylioppilasjuhlissa ja jatko-opintopaikassa niin myös kaikissa myöhemmissä elämän vaiheissa. Lahden lyseoon kannattaa tulla opiskelemaan: lukio toimii hyvällä paikalla Lahdessa, meillä on asiantuntevat opettajat ja aikuinen ja kypsä ote opiskeluun. Tulee mieleen, että meitä kohdellaan kuin yliopisto-opiskelijoita, koulumainen meno on kaukana. Lyseossa opiskelijoita arvostetaan ja se on hyvin palkitsevaa opintojen edetessä, kertoo Ilkka Särkiö, Lahden lyseon abiturientti. Olin lyseon yläasteella ja matemaattis-luonnontieteellinen linja kiinnosti, joten lukiossa jatkaminen oli luonteva valinta. LUMA-linjalla voi painottaa matemaattis-luonnontieteellisiä aineita, erikoiskurssilla käymme läpi luonnontieteiden käytäntöjä. Olemme tehneet myös yritysvierailuja ja käyneet oppilaitoksissa tutustumassa alaan. Matematiikan ja fysiikan opinnot kiinnostavat minua. Lahden lyseossa on mukava ilmapiiri, täällä on paljon erilaisia opiskelijoita. Lukiolla ei välttämättä ole selkeää yhteistä profiilia, kuten Lahden muilla lukioilla on, mutta tasokkaana lukiona tätä pidetään. Meillä on hyvät mahdollisuudet valita kursseja omien mieltymystemme mukaisesti, esimerkiksi kielitarjonta on hyvä ja tietenkin matematiikan kursseissa on erityisen hyvä tarjonta. Lyseon lukiossa on 75 minuutin oppitunnit, joilla käydään läpi paljon asioita, varsinkin reaaliaineissa, kielissä ja matematiikassa. Lukion rankkuus on kuitenkin itsestä kiinni, omat tavoitteet määrittävät jokaisen opiskelijan kurssivalintoja sekä tavoitteita kursseilla menestymisessä, kaikista aineista ei tarvitse opiskella kaikkea. Opintojen valinta on kiinni siitä, mihin tähtää. Ilkka Särkiö kertoo pyrkivänsä lukion jälkeen Aalto-yliopiston Teknilliseen korkeakouluun. Teknillinen fysiikka on ykkösvaihtoehtoni. Olen valinnut lukiossa sellaisia aineita, jotka tukevat tätä tavoitetta. Kun haluaa johonkin tiettyyn paikkaan hakea, oikeat valinnat kannattaa tehdä mahdollisimman ajoissa. Salppurissa urheillaan ja opiskellaan tosissaan Salpausselän lukio tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opiskelun ja urheilun yhdistämiseen. Lukio toimii Lahden urheilukeskuksen vieressä, joten eri lajien suorituspaikat ovat koulun välittömässä läheisyydessä. Salpausselän lukio on n. 400 opiskelijan luokaton lukio, jossa noudatetaan valtakunnallista lukion tuntijakoa, mutta opiskelijat voivat valita myös liikuntapainotteisen linjan tai opiskella urheilulukiossa. Lukiolla on Opetus- ja kulttuuriministeriön määräämä urheilun erityistehtävä. Täällä puhutaan Salppurin hengestä, joka syntyy urheilusta ja mittavasta liikuntatarjonnasta. Perusasia on, että hommat pitää hoitaa, mutta muuten tunnelma ja ilmapiiri voi olla rento ja vapaa, sanoo rehtori Heikki Vuori. Urheilijoille järjestetään heidän edustamiensa lajien valmennuskursseja, jotka opiskelijat voivat lukevat lukioopintoihinsa. Urheilulinjalla eli urheilulukiossa on 130 opiskelijaa. Urheilulukion ohjelmassa on 26 lajia. Opiskelijat voivat valita jopa 28 kurssia liikuntaa ja terveystietoa sekä lajivalmennusta. Valmentautuminen on osa opiskelijoiden lukio-opintoja. Valmennukset järjestetään kolmena aamuna viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaihin. Yleisurheilijat ja hiihtäjät käyttävät myös tiistai-iltapäivää. Urheilu on riskialtis ammatti, joten on tärkeää, että urheilijat saavat myös hyvän koulutuspohjan. Urheilulukiossa sekä urheillaan että opiskellaan tosissaan. Hyvät urheilijat ovat myös hyviä opiskelijoita, hyvä keskittymiskyky ja kyky pitkäjänteiseen suunnitteluun ovat ominaisuuksia, joista on hyötyä opinnoissa, kertoo Heikki Vuori. Monipuolinen yleislukio Heikki Vuori painottaa, että Salpausselän lukioon voivat mainiosti tulla sellaisetkin nuoret, jotka eivät ole liikunnallisia erityislahjakkaita. Tasokas ja monipuolinen yleislukio tarjoaa hyvän yleissivistyksen ja hyvät jatko-opintomahdollisuudet. Lukion kieliohjelma on laaja ja ainoana kaupungin lukioista se tarjoaa mahdollisuuden A-ranskan opiskeluun. Lukiossa alkavia kieliä ovat saksa, ranska, venäjä ja espanja. Eri aineiden pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi opiskelija voi valita soveltavia erikoiskursseja, kuten liikuntadiplomi-, luonnontuntemus-, lehtityö-, valokuvaus- ja projektikurssit. Opiskelijat voivat tietenkin valita kursseja myös muista toisen asteen oppilaitoksista. Kansainvälisyys on luonteva osa lukion toimintaa: yhteistyökouluja on Ranskassa, Ruotsissa, Unkarissa ja Venäjällä. Salpausselän lukio on myös osallistunut moniin EU-projekteihin. Opiskelu luokattomassa lukiossa edellyttää nuorelta itsenäisyyttä, tavoitteellisuutta, ahkeruutta, yhteistyökykyä, vastuuta ja suunnitelmallisuutta. Samalla se tarjoaa runsaasti valinnanmahdollisuuksia kykyjen ja kiinnostusten mukaan ja jokaiselle yksilöllisen opinto- ohjelman, jonka tekemisessä opiskelija saa apua opinto-ohjaajilta ja opettajilta. Myös lukion kulttuuritoiminta on vilkasta. Hämmästyttävän usein lahjakkaat urheilijaopiskelijat ovat myös musiikillisesti lahjakkaita. Musiikkitoimintaan on kiinnitetty paljon huomiota ja esimeriksi lukion bändi ja kuoro esiintyvät säännöllisesti. Liikuntapainotteinen linja uudistuu Lukiossa toimii myös liikuntapainotteinen linja, joka on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka tähtäävät liikuntaalan ammatteihin tai ovat muuten laajasti kiinnostuneet liikunnasta. Linjan opetussuunnitelmaa on täsmennetty palvelemaan entistä paremmin liikunta-aloille suuntautuvia ihmisiä. Opetukseen sisältyy mm. käytännön tutustumista liikunta-ammatteihin, harjoittelua järjestöissä, valmennuksen suunnittelua, urheilukilpailujen järjestämistä ja yhdessä Vierumäen Urheiluopiston ja Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa olemme järjestämässä valmentajakurssia, joka sisältyy opintoihin. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia mahdollistaa joustavan opiskelun ja parhaan valmennuksen Salpausselän lukio on Päijät-Hämeen Urheiluakatemian perustajajäsen. Toiminnassa ovat mukana Lahden ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus, Salpausselän lukio, Lahden yliopistokeskus, Lahden diakonia -instituutti, Lahden kaupunki, Puolustusvoimien urheilukoulu, Suomen urheiluopisto, Liikuntakeskus Pajulahti, Suomen Olympiakomitea, urheilun eri lajiliitot sekä alueen urheiluseurat. Urheiluakatemian tavoitteena on luoda päijäthämäläinen urheilijakoulutuksen verkosto, jossa lahjakkaalle urheilijalle tarjotaan monipuolisen koulutustarjonnan, laadukkaan valmennuksen ja hyvien olosuhteiden avulla edellytykset urheilija-uran ja ammatillisen uran luomiseen Yhteistyöverkostossa urheilijoiden opintojen suunnittelu ja valmennuksen toteutus tehdään yhdessä. Meillä on yhteisiä valmennusryhmiä ja valmentajia, olemme myös olleet palkkaamassa päätoimisia valmentajia urheiluakatemiaan. Akatemiassa toimii myös yhteinen opinto-ohjaajien ryhmä. Akatemiaurheilijoille on järjestetty myös erilaisia tukipalveluita: lihashuoltoa, lääkäripalveluita, psyykkisen valmennuksen kursseja, välinealennuksia jne. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen toteutuu nyt laajemmin, koska mukana ovat myös ammattikorkeakoulut. Akatemiaurheilijoiksi lukiosta ovat päässeet urheilulukion lukion parhaat: tällä hetkellä heitä on 38. Urheilu ja opiskelu tasapainottavat toisiaan Jos haluaa menestyä urheilussa ja opinnoissa, urheilulukio on tosi hyvä valinta, sanoo Kristiina Mäkelä. Hän on Salpausselän lukion abiturientti ja erinomaisesti menestynyt kolmiloikkaaja: vuoden 2009 naisten Suomen mestari ja viime vuoden hopeamitalisti Olen kotoisin Orimattilasta ja Salppuri oli lähin lukio, missä voi yhdistää urheilun ja opiskelun. Opinnot ja harjoittelu tukevat toisiaan hyvin: meillä on mahdollisuus harjoitella opiskeluajalla tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina. Yleisurheilu kuuluu lukion päälajeihin, joten meillä on myös koulun puolesta valmentaja: Jarkko Salminen, joka ohjaa harjoittelua. Voimme liittää valmennuksen osaksi opintoja. Lisäksi lukiossa on erinomaisia urheiluun liittyviä kursseja. Salpausselän lukio toimii Lahden urheilukeskuksen vieressä, joten harjoitteluolosuhteet ovat erinomaiset. Harjoittelupaikoille on matkaa muutama sata metriä, joten treeneihin ja kouluun pääsee nopeasti ja sujuvasti. Kristiina Mäkelä kertoo, että lukioopinnoissa häntä kiinnostavat biologia, terveystieto, matematiikka ja kielet. Yllättävänkin hyvin ovat opinnon sujuneet, parannusta peruskouluun on tullut. Urheilu ja opiskelu tasapainottavat toisiaan. Ykkösvuonna tosissaan urheileminen ja vakavasti opiskeleminen oli aika rankkaa puuhaa, varsinkin kun koulumatkat veivät kolme varttia suuntaansa. Mutta kun oppi järjestämään asiansa ja tekemään itselleen olonsa helpommaksi, kolmosvuonna tämä ei tunnu paljon miltään vaikka päivät ovat pitkiä., ehtii tehdä muutakin. Urheilulukiossa on myös erinomainen ilmapiiri; täällä on samanhenkistä väkeä, jotka tietävät mitä urheileminen ihmiseltä vaatii. Kukaan ei ihmettele, että meetsä taas treenaamaan, eikö voida tavatakaan illalla. Opiskelijat kannustavat toisiaan ja tajuavat, että joskus väsyttää. Kun kokemukset ovat samanlaisia, siitä saa itsekin voimaa. Urheilulukiossa hyväksytään, että urheilija on leireillä ja kilpailumatkoilla pitkiäkin jaksoja, ja opetus voidaan järjestää joustavasti. Opettajat suhtautuvat esimerkiksi ulkomaan leireihin mukavasti. Esimerkiksi vuonna olin kolme viikkoa Portugalissa. Tarvitsee vain tehdä asiallinen hakemus rehtorille. Menee pari minuuttia kun hän katsoo, että asiat ovat kunnossa ja sitten saan luvan mennä. Opiskeluissa ei missään tapauksessa mennä siitä missä aita on matalin, mutta erikoisjärjestelyjä voidaan tehdä. Voidaan vaikkapa antaa koe valmentajalle ja hän valvoo sen. Lukion jälkeen Kristiina suunnittelee yliopisto-opintoja. En ole vielä varma mitä, biologia voisi olla kiinnostava ala. Toisaalta voisi ehkä käydä ulkomailla opiskelemassa, minulle on tullut kutsuja ulkomaisiin yliopistoihin stipendiopiskelijaksi. Saa nähdä kuinka käy. Urheilussa hänellä on kovat tavoitteet. Niin pitkälle ja hyviin tuloksiin kuin on mahdollista. Jos pysyy kunnossa ja kehitystä tapahtuu, olen mukana mahdollisimman pitkään. Kolmiloikkaajien ura voi olla pitkä: huippuhyppääjät ovat parhaimmillaan vuotiaina. Minulla on vielä monta vuotta edessä. Tähän saakka menestystä on tullut enemmän kuin olin ajatellutkaan ja luulen, että saavutukset eivät olisi olleet mahdollisia ilman Salppurin urheilulukion tukea.

18 18 OPINTOMAAILMA Herttoniemen yhteiskoulu on vuonna perustettu 1924yksityinen sopimuskoulu. Nykyisellä paikallaan Kettutiellä koulu on toiminut vuodesta Samassa kiinteistössä toimivat perusopetuksen luokat ja lukio. Oppilaita ja opiskelijoita on yhteensä 650. Koulu toimii nykyaikaisissa, laajennetuissa ja perusparannetuissa tiloissa. Tilat ja opetusvälineet ovat ajanmukaiset. Vanhan osan saneeraus valmistui kokonaan syksyllä Koululla on oma kuntosali ja lähellä sijaitsevat Viikin viheralueet ja ulkoilualueet, joten oppimisympäristö on kaikin puolin erinomainen. Myös kulkuyhteydet koululle ovat hyvät, kertoo rehtori Johanna Kallio. Hyvät eväät elämään Herttoniemen yhteiskoulussa pyritään antamaan opiskelijoille mahdollisimman hyvät eväät elämään. Tähtäämme nuorten terveen Monipuolinen kurssitarjonta, nykyaikaiset tilat, hyvät kulkuyhteydet Herttoniemen yhteiskoulun lukio on oivallinen oppimisympäristö Herttoniemen yhteiskoulun lukio on aikaansa seuraava yleislukio, jossa oppilaita kannustetaan kehittämään ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä omatoimisuutta. Lukiossa on noin 300 opiskelijaa. Aloituspaikkoja on 90. itsetunnon kehittämiseen, kannustamme opiskelijoita kehittämään ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä omatoimisuutta, rehtori sanoo. Opiskelija voi rakentaa itselleen mieleisen opiskelupaketin monipuolisesta kurssitarjonnasta. Opinto-ohjausta on tarjolla sekä henkilökohtaisesti että ryhmätunteina. Opinto-ohjaaja auttaa kurssivalinnoissa, neuvoo opiskelutekniikkaa ja opastaa ylioppilastutkinnon suunnittelussa. Lukio-opiskeluun voi kysyä neuvoja myös opiskelijatutoreilta. Lukion oppilaskunta on erittäin aktiivinen ja järjestää monia erilaisia tapahtumia, neuvontaa ja virkistystoimintaa. Ahti Pistokoski viihtyy tutussa, turvallisessa ja hyvätasoisessa koulussa Herttoniemen yhteiskoulu Tervetuloa Herttoniemen yhteiskoulun lukioon! Herttoniemen yhteiskoulu toimii nykyaikaisissa, laajennetuissa ja perusparannetuissa tiloissa. Ahti Pistokoski suoritti peruskoulun Herttoniemen yhteiskoulussa, ja halusi jatkaa lukiossa samassa ympäristössä. Koin oloni viihtyisäksi peruskoulussa, ja päätin jäädä tuttuun, turvalliseen ja hyvätasoiseen kouluun. Siellä oli paljon minulle entuudestaan tuttuja ihmisiä, ja koulu sijaitsee lähellä kotiani, joten valinta oli helppo, Ahti kertoo. Ahti käy nyt toista vuotta lukiota. Parasta on ollut melko pienen oppilasmäärän tarjoama mahdollisuus tutustua moniin ihmisiin myös vuosiasteiden yli. Opiskelu on pääpiirteittäin vastannut odotuksia. Opintoni ovat hyvässä vaiheessa. Kolmessa vuodessa aion saada lukion käytyä. Haasteellisimmaksi asiaksi Ahti on kokenut töiden jäsentelyn. Ettei jokainen homma välttämättä jää viimeiseen iltaan. Ahti ei ole panostanut erityisesti joihinkin tiettyihin oppiaineisiin, vaan on pyrkinyt pärjäämään tasaisesti kaikissa. Uskon, että lukio antaa hyvän pohjan, jonka päälle voin rakentaa jatko-opintoni. Tulevaisuudensuunnitelmat ovat Ahdin mukaan vielä vähän auki. Lukion jälkeen olisi tarkoitus käydä armeija ja sen jälkeen jatkaa opiskelua. Mea Ruusunoksa: Tärkeintä on positiivinen ympäristö Lukion toisen vuoden opiskelija Mea Ruusunoksa kävi peruskoulun yläluokat Herttoniemen yhteiskoulussa. Olin kiinnostunut latinan opiskelusta, ja täällä se oli mahdollista, Mea mainitsee. Lukioon Mea hakeutui kuitenkin aluksi toisaalle. Tämä oli viimeisenä vaihtoehtonani yhteishaussa, ja tiesin, etten joutuisi tähän kouluun. Olin kaksi lukion ensimmäistä viikkoa toisessa koulussa, kun jo iski ikävä vanhoja koulukavereita ja koulurakennuksen valoa, jotka molemmat olivat jääneet Herttoniemeen. Ihmeen kaupalla onnistuin luikertelemaan takaisin vanhoihin maisemiin, ja pääsin takaisin Herttoniemen yhteiskouluun opiskelemaan, tällä kertaa lukion puolelle. Lukio-opinnoista on ehtinyt karttua jo monenlaisia kokemuksia. Ensimmäinen vuosi muistutti melko paljon peruskoulua, sillä ensimmäisillä kursseilla käsiteltiin aineita vain pintapuolisesti, ja melkein koko vuosi muodostui pakollisista kursseista. Toinen vuosi on tuntunut minusta raskaammalta, sillä kurssien sisältö on muuttunut syventävämmäksi ja sitä kautta hiukan haasteellisemmaksi. Kursseja on muutenkin todella paljon, ja niiden ollessa vaikeita on lukio hankalampaa ja opiskelu vaatii enemmän työtä ja energiaa. Mea korostaa, että toisena vuonna täytyy jo itse osata valita, mitä aineita tahtoo opiskella ja mitä tarvitsee jatko-opintojaan varten. Itselläni on pitkä matematiikka, fysiikka, kemia ja ruotsi, joten tilaa ei ole taideaineille, eikä liikunnalle. Lukujärjestys on todella raskas, kun se sisältää vain lukuaineita. Haasteellisinta lukiossa onkin ollut ajan löytäminen. Joskus tuntuu, että tehtävää on niin paljon, että aikaa ei mitenkään voi saada riittämään. Opettajat ja opo korostavat aina oman ajan tärkeyttä, mutta ilman koulutyön häiriintymistä. Sitä ei aina pysty tekemään niin, joten joskus joidenkin itselle ei-niin-tarpeellisten aineiden opiskelu kärsii. Opinnot ovat Mean mukaan nyt joka tapauksessa jo melko hyvässä vaiheessa. Suoriudun lukiosta kolmessa vuodessa. Olen yrittänyt panostaa paljon matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan, mutta aina en jaksa tehdä kaikkea ihan täysillä, joten teen sen, minkä jaksan. Aion keskittyä kolmantena vuonna eniten niihin aineisiin, jotka aion kirjoittaa, Mea kertoo. Tulevaisuudensuunnitelmatkin ovat jo selvillä. Aion yrittää päästä lääketieteelliseen yliopistoon johonkin päin Suomea, mutta jos se ei onnistu, aion opiskella fysioterapiaa. Entä mikä on parasta Herttoniemen yhteiskoulun lukiossa? Lukio on lähellä kotiani ja pääsen sinne nopeasti. Koulurakennus on ihana, sillä se on avara ja valoisa, ja ulos näkee mistä vain. En kestäisi enää opiskella sellaisessa perinteisessä betonivuoressa. Tärkeintä on kuitenkin positiivinen ympäristö, jonka saavat aikaan muut opiskelijat ja suurin osa opettajista. Täällä ihmisiä kiinnostaa muukin kuin oma napa, Mea sanoo. Koulussa on ihmisläheinen ja välittävä ilmapiiri. Kannustamme omatoimisuuteen. Opiskelijoita on yhteensä 300. Syksyllä 2011 aloittaa 90 uutta lukiolaista. Olemme juuri uudistaneet opetustilat ja -välineemme. Kulkuyhteydet koululle ovat hyvät. Tule ja tutustu Penkkariajelulla.

19 OPINTOMAAILMA 19 Kuvista, kirjallisuutta ja yleislinja Helsingin Uuden yhteiskoulun lukiossa on valinnanvaraa Helsingin Uuden yhteiskoulun lukiossa voi opiskella kuvislinjalla, kirjallisuuslinjalla tai yleislinjalla. Luokattomuuden hyvät puolet on yhdistetty linjojen ominaisuuksiin, ja tuloksena on sopivan kokoinen lukio, jossa voi opiskella monipuolisesti ja jossa ei varmasti jää yksin. Kurssitarjotin on laadittu tukemaan hajauttamista yo-kirjoituksissa. Ensimmäinen jakso syksyllä ehditään opiskella ennen kirjoituksia, mihin ei moni muu lukio pysty. Syksyllä 2009 lukiossa aloitettiin kuvataidelinja, josta tuli nopeasti suosittu. Linja tarjoaa kuvataiteesta kiinnostuneille oppilaille monipuolisen kurssikokonaisuuden kaikille tarjottavien kurssien lisäksi. Kurssit sijoittuvat tasaisesti kolmen opintovuoden ajalle. Kuvataidelinjalla vallitsee keskusteleva, vuorovaikutteinen kulttuuri ja innostava ilmapiiri. Oppilaiden käytössä ovat kuvataideluokan monipuoliset työkalut ja uusitut tilat. Apuna on myös osaavien opettajien iskuryhmä. Kuvislinjalle haetaan yhteishaussa. Pääsykoetta ei ole, vaan valinta tapahtuu lukuaineiden keskiarvon ja kuvataiteen arvosanan perusteella. Kuvislinjan opetus on jatkoa peruskoulun kuvislinjalle, mutta uutenakin voi hyvin tulla mukaan. Lukiossa on toiminut jo vuosia kirjallisuuslinja, joka on tarkoitettu kaikille kirjallisuudesta, kirjoista ja kirjoittamisesta kiinnostuneille. Kirjallisuuslinjan varsinainen sydän on kirjallisuusseminaari eli semppa, jonka merkeissä kokoonnutaan joka torstai keskustelemaan kirjoista ja lukemisesta. Lisäksi tarjolla on koulukohtaisia soveltavia kursseja muun muassa kirjoittamisesta ja tekstien tulkinnasta. Kirjallisuuslinjalaisille on räätälöity sempan lisäksi lukuisia erikoiskursseja. Myös kirjallisuuslinjalle haetaan normaalissa yhteishaussa. Valinnassa painotetaan äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanaa. Lukion yleislinja toimii tavallisena lukiona, jossa keskitytään erityisesti reaaliaineisiin. Kuusijaksosysteemin ansiosta ehditään käydä ensimmäisen jakson läpi ennen syksyn ylioppilaskirjoituksia, joten hajauttaminen on Helsingin Uuden yhteiskoulun lukiossa erityisen järkevää ja helppoa. Tämän vuoksi lukiossa voidaan kirjoittaa laaja ylioppilastutkinto. Viime vuosina on keskimäärin kirjoitettu kuusi ainetta. Kuvisluokan tunnelmissa kuvisope Kati Riikonen (vas.) sekä kuvislinjan opiskelijat Roni Lahti, Emilia Laitasalmi ja Ida Halko. Anna Rantamäki on saanut lukiosta hyviä ystäviä Anna Rantamäki opiskelee ensimmäistä vuotta Helsingin Uuden yhteiskoulun lukion kuvataidelinjalla. Kuulin, että täällä olisi kiva ilmapiiri, hyvät opettajat ja kuvataidelinja, joten päätin hakeutua tänne, Anna kertoo. Muitakin hyviä puolia on jo löytynyt. Parasta on se, että olen saanut täältä todella hyviä ystäviä, Anna kiittelee. Peruskoulusta lukioon siirtyminen on tuonut omat muutoksensa. Haasteellisinta on ollut uusien luokkien löytäminen ja lukujärjestyksen oppiminen ulkoa. Opiskelu lukiossa on ollut rankempaa ja omistautumista vaativampaa kuin odotin, mutta olen onnistunut säilyttämään työskentelytahtini vaatimuksiin sopivana. Koska koeviikot ovat raskaampia kuin peruskoulussa, olen panostanut opiskeluun ja kokeisiin lukemiseen. Anna uskoo saavansa lukiosta hyvät jatko-opintovalmiudet. Ainakin meidän lukiossamme on valmisteltu ja infottu todella hyvin jatko-opinnoista ja niiden monista mahdollisuuksista. Annalla on jo omat suunnitelmansa tulevaisuutta varten. Haluaisin jatkaa joko graafiselle alalle tai lääkikseen. Katsoo nyt sitten, pääsenkö jompaankumpaan. Ida Halko: Hyvät linjavaihtoehdot, monipuoliset jatko-opintovalmiudet Myös Ida Halko opiskelee kuvataidelinjalla. Hakeuduin Helsingin Uuden yhteiskoulun lukioon, koska keskiarvo riitti ja linjavaihtoehdot olivat hyviä, Ida taustoittaa. Idalla on meneillään lukion ensimmäinen vuosi. Parasta lukiossa ovat uudet kaverit ja hieman myöhäisemmät aamut. Opiskelu ei ole ollut niin hankalaa kuin odotin, mutta työläämpää kuitenkin. Haasteellisinta on ollut opiskelutahdin nopeus. Lukio antaa Idan mielestä monipuoliset jatko-opintovalmiudet. Minulla ei ole vielä mitään erityisiä tulevaisuudensuunnitelmia, vaikka niistä pitäisi olla pian selvillä. Lisätietoja: Kuvislinjan opiskelijat Ida Halko (vas.) ja Anna Rantamäki esittelevät itse tekemiään luonnoskirjoja. Koskee Yritysmaailma-lehden valmistamaa aineistoa Julkaisija: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Suvantokatu Joensuu joensuun. Päätoimittaja: Risto Käyhkö Puh Fax Sivunvalmistus: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Toimittajat: Eino Maironiemi Puh Sirpa Pitkänen Puh Ilmoitukset: Jukka Suppola Puh Kari Koponen Puh Markku Oikarinen Puh Pentti Niskanen Puh Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

20 20 OPINTOMAAILMA Tapiolan lukio on tasokas yleislukio ja musiikin erikoislukio Tapiolan lukiossa on rento ja innostava meininki, joka kannustaa opiskeluun, kertoo opinto-ohjaaja Anu Likonen. Tapiolan lukio on tasokas yleislukio ja valtakunnallisen erityistehtävän saanut musiikkilukio. Lukiossa on noin 600 opiskelijaa. Suuressa lukiossa on monipuolinen kurssitarjonta ja hyvät resurssit, jotka mahdollistavat opiskelijoille laajat valinnan mahdollisuudet ja hyvät edellytykset henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen. Meillä työskentelee kaksi opinto-ohjaajaa, jotka auttava esimerkiksi kurssivalinnoissa, ylioppilaskirjoituksiin valmistumisessa ja jatko-opintoihin suuntautumisessa. Myös ryhmäohjaajat seuraavat opintojen edistymistä. Monipuolinen yleislukio Monipuolisen yleislukion lisäksi Tapiolan lukiossa toimii myös valtakunnallisen erityistehtävän saanut musiikkilukio, jossa lukio-opintoihin yhdistetään monimuotoiset musiikkiopinnot. Tapiolan lukio tarjoaa valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien ohella laajan valikoiman soveltavia kursseja ja erilaisia projekteja. Opintoohjelmat laaditaan yksilöllisesti. Tapiolan lukiossa on mahdollista opiskella tavallista syvällisempi pitkän matematiikan oppimäärä, joka on suunniteltu sisällöltään tukemaan kiinnostuneen ja lahjakkaan opiskelijan jatko-opintoja. Tapiolan lukiossa on mahdollista opiskella tavallista syvällisemmin pitkää matematiikkaa kursseilla, jotka on suunniteltu sisällöltään tukemaan kiinnostuneen ja lahjakkaan opiskelijan jatko-opintoja. Tapiolan lukiossa on myös laaja kieliohjelma: A-tason kielet ovat englanti, ruotsi, ranska ja saksa ja B-tason kieliä ruotsi, ranska, saksa, italia ja espanja. Lukio tarjoaa myös hyvän valikoiman humanististen aineiden kursseja. Lukiodiplomin voi suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa, mediassa, musiikissa ja teatteritaiteessa. Tapiolan lukion opiskelijat menestyvät hyvin ylioppilaskirjoituksessa ja sijoittuvat erinomaisesti jatko-opintoihin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Tapiolan lukiossa saa erinomaiset lähtökohdat lukion jälkeisille opinnoille, mitä tukee myös yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Vuosittain lukuisat Tapiolan lukiosta valmistuneet jatkavat opintojaan esimerkiksi lähellä toimivassa Aalto-yliopistossa. Musiikin erikoislukio Monipuolisen yleislukion lisäksi Tapiolan lukiossa toimii myös valtakunnallisen erityistehtävän saanut musiikkilukio, jossa lukio-opintoihin yhdistetään monimuotoiset musiikkiopinnot. Musiikkilinjalaisille on tarjolla kaikkiaan 35 musiikkikurssia. Musiikkiopintoja suoritetaan vähintään 13 kurssia, ja siksi musiikkilukion opiskelijat voivat jättää valtakunnallisista pakollisista kursseista 8 kurssia. Musiikkilukio vaikuttaa myönteisesti koko lukion ilmapiiriin, musiikki on koko ajan läsnä ja koulussa järjestetään tasokkaita esityksiä. Myös yleislukion opiskelijat voivat valita osan musiikkilukion kursseista. Musiikkilukioon hakeutuu nuoria, jotka suunnittelevat musiikista ammattia ja monille uravalinta selkeytyy lukion aikana. Toisaalta meillä on opiskelijoita, jotka suuntautuvat muihin ammatteihin ja harrastavat musiikkia omaksi ilokseen ja hyödykseen. Musiikkilukioon valitaan 30 uutta opiskelijaa peruskoulun päättötodistuksen (max. 10 pistettä) ja pääsykokeen (max. 10 pistettä) perusteella. Kaikki musiikkilukioon hakeneet saavat henkilökohtaisen kutsun pääsykokeisiin. Pääsykokeet järjestetään huhti-toukokuun vaihteessa. Koe sisältää vapaavalintaisen musiikillisen ohjelman, haastattelun ja vapaamuotoisia musiikkitehtäviä. Kansainvälisyys lisää lukion yhteisöllisyyttä Kansainvälisyys on luonteva osa Tapiolan lukion toimintaa. Anu Likonen totea, että kansainvälisyyskurssit lisäävät koulun yhteisöllisyyttä. Lukiossa järjestetään useita mielenkiintoisia soveltavia kursseja, kuten kulttuurihistoriallinen Suomenlahti-kurssi, johon sisältyy opintomatka esimerkiksi Pietariin ja Viipuriin. British History in English -kurssilla opiskellaan historiaa englanniksi ja tehdään kurssiin kuuluva opintomatka Isoon-Britanniaan. Antiikin Rooman historian ja latinan kielen alkeiden kurssilla voi yhdistää kielen ja historian opintoja. Kurssilla tehdään mahdollisesti opintomatka Roomaan. Tarjolla on myös historian ja italian opetuksen yhteinen Renessanssi-kurssi, johon liittyy opintomatka Italiaan. Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden kansainvälistä toimintaa ovat International Young Physicist Tournament -tapahtumat, joiden järjestäjämaa vaihtuu vuosittain, sekä Intiassa pidettävä monialainen Quanta-tiedekilpailu, johon osallistutaan vuosittain. Tapiolan lukio muuttaa peruskorjauksen ajaksi Nihtisiltaan Kansainvälisyys on luonteva osa Tapiolan lukion toimintaa. Opiskelijoita Rooman retkellä Anu Likonen kertoo, että Tapiolan lukio muuttaa ensi syksynä peruskorjauksen vuoksi vä- Tapiolan lukiossa toimii aktiivinen oppilaskunta. Kuvassa oppilaskunnan jäsenet Ilona Huovinen ja Anna Alanko.

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET INFO 8 (12.12.2007) OPINTOTUKI 2008 Tämä esite on tiivistelmä vuoden 2008 opintotuesta. Saat tarkempaa tietoa opintotuen myöntämisestä ja hakemisesta Opintotukiesitteestä ja Kelan internetsivuilta (www.kela.fi).

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Opintotuen 1.8.2014 muutokset

Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotukeen tulee useita muutoksia 1.8.2014. Kerromme tässä tiedotteessa muutoksista ja siitä, mitkä muutokset koskevat kaikkia opiskelijoita ja mitkä koskevat vain korkeakouluopiskelijoita

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen JYYn Toimeentuloinfo Opintotukisihteeri Meri Himanen 3.5.2017 Ajankohtaista opintotuesta Kesätuki Opintotuen muutokset Opintotukitoiminnan siirtyminen yliopistolta Kelaan Kesäopintotuki Kesäkuukausille

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT 1 OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA ASUMISLISÄ LAINATAKAUS OPINTOTUEN TULOMALLI OPINTOTUEN HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta lakimies Jukka Laukkanen Opetusministeriön seminaari 29.10.2007 Miksi toisen asteen oppilaitosten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2011 52/2011 Laki opintotukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut ja opintotuki

Opiskelijapalvelut ja opintotuki Opiskelijapalvelut ja opintotuki 26.8.2016 Opiskelijapalvelut - Luotsi, 1. kerros työhuoneet käytävän alkupäässä - Opiskelijapalvelut palvelevat kanslia-asioissa kaikkia yliopiston kotimaisia, kansainvälisiä

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Opintotuki ulkomaille ja ulkomaalaisen opintotuki Suomessa. Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä Reeta Paatelma

Opintotuki ulkomaille ja ulkomaalaisen opintotuki Suomessa. Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä Reeta Paatelma Opintotuki ulkomaille ja ulkomaalaisen opintotuki Suomessa Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä Reeta Paatelma 27.4.2017 Esityksen sisältö Opiskelija ulkomaille Vaihto-opiskelija Koko tutkinto ulkomailla

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 11 a, 12 ja 14 a, sellaisina kuin ne ovat, 11 a laissa 1402/2015, 12 laeissa 345/2004 ja 1402/2015 ja

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Opintotuki ja opiskelijan asuminen. Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017

Opintotuki ja opiskelijan asuminen. Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017 Opintotuki ja opiskelijan asuminen Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017 Opintotuki Opintotukea ja asumistukea koskevat tiedot löytyvät Kelan sivuilta. Tässä myös mainio pikaopas kaaviona. Sivuilla on myös hyvä

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

TUKIAIKA OPINTOJEN ALOITTAMISEN MUKAAN

TUKIAIKA OPINTOJEN ALOITTAMISEN MUKAAN 1 OPINTOTUKI-INFO 2015 SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOTUEN KAKSIPORTAISUUS tukiaika, kaksiportainen myöntäminen OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAHYVITYS OPINTOTUEN

Lisätiedot

opintotuki info info vuonna 2008

opintotuki info info vuonna 2008 opintotuki info info vuonna 2008 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA n. 275 ohjattavaa / opo 13/14ABC-ryhmät ja 15DEF-ryhmät Tapani Pikkarainen Wilma-viesti tapani.pikkarainen(at)espoo.fi 0438245895 13/14DEF-ryhmät ja 15ABC-ryhmät Sami

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü 2 AMMATTILUKIO Entinen lukiopolku-nimitys Syksystä 2018 alkaen Ammattilukiolla tarkoitetaan lukioopintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Visio: päivälukiolaisilla mahdollisuus sisällyttää lukion oppimäärään

Lisätiedot

Talousarvioesitys Opintotuki

Talousarvioesitys Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan tuet

Aikuisopiskelijan tuet Aikuisopiskelijan tuet 9.10.2009 Monica Varjonen, vakuutuspäällikkö Kela, Turun vakuutuspiiri 3.2008 KANSANELÄKELAITOS, KELA Huolehtii Suomessa asumiseen perustuvista sosiaaliturvaetuuksista eri elämäntilanteissa

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO 2014

OPINTOTUKI-INFO 2014 1 OPINTOTUKI-INFO 2014 SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOTUEN KAKSIPORTAISUUS tukiaika, kaksiportainen myöntäminen OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAHYVITYS OPINTOTUEN

Lisätiedot

KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO

KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO Vuodesta 1898 alkaen Ylioppilaita jo lähes 12 000 Keski-Pohjanmaan ensimmäinen suomenkielinen lukio KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO KYL VAHVA YLEISLUKIO a Vankka pohja yo-tutkintoon, jatko-opintoihin ja hyvään

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Kelainfo Opintolainan valtiontakaus on osa opintotukea. Tässä esitteessä kerrotaan valtiontakauksen hakemisesta

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Opiskelijalle Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Sisällys Tärkeää tietää 1 Kun aloitat opinnot 2 Opintoraha 3 Asumislisä 4 Opintolainan valtiontakaus 7 Miten omat tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA ASUMISLISÄ LAINATAKAUS OPINTOTUEN TULOMALLI

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Tilastokatsaus Lisätietoja: 22.9.215 Anna Koski-Pirilä, puh. 2 634 1373 etunimi.sukunimi@kela.fi Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Yhä useammalla korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Harjoitteluun voi saada opintotukea kun Opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä opintopisteitä ei tarvitse kertyä 5 op/tukikuukausi/harjoittelukuukausi Lukuvuoden

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen Abiturienttien vanhempainilta KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen AIKATAULUA ABEILLE Kurssit (vähän pakollisia, syventävät, soveltavat, kertaukset) 75

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 194/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 194/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 194/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Jatkaisinko lukioon?

Jatkaisinko lukioon? Jatkaisinko lukioon? Miksi lukio on hyvä valinta? Jatko-opintomahdollisuudet laajenevat. Lukio antaa mahdollisuuden hakea korkeakouluihin ja yliopistoihin. Lukio tarjoaa aikaa ja tukea tulevaisuuden miettimiseen.

Lisätiedot

Opintotukilaki 5 a, 2 mom.

Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot