TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET"

Transkriptio

1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010

2 1

3 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN Pitkäaikaisasiakas Opiskelijat Yrittäjät Asevelvolliset Vangit 6 3 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄÄ OLESKELUKUNTA 6 4 ULKOMAALAISET JA MAAHANMUUTTAJAT 6 5 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA SUURUUS Perustoimeentulotuki Perusosa Alennettu perusosa Asumismenot Palveluasuminen ja kotona annettavan palvelun maksut Terveydenhuoltomenot Hammashoito Silmälasit Kuntoutushoidot ja terapiat Täydentävä toimeentulotuki Vuokravakuus Muuttokustannukset Erityisistä tarpeista johtuvat menot Ehkäisevä toimeentulotuki Huomioon otettavat tulot ja varat 19 6 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA KÄSITTELYPROSESSI Toimeentulotuen hakeminen Laskelma ja päätös Toimeentulotuen maksaminen 23 7 MUUTOKSENHAKU 24 8 TOIMEENTULOTUEN TAKAISINPERINTÄ 24

4 3 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Matkakorvauksen tarkoituksena on tukea henkilön osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan. 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Oikeudesta toimeentulotukeen säädetään toimeentulotukilain 2 :n 1 momentissa seuraavasti: Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, hänen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joten ennen tuen myöntämistä selvitetään aina henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa muista, ensisijaisista tulonlähteistä. Toimeentulotukea hakeva vuotias henkilö on velvollinen ilmoittautumaan työnhakijaksi ellei hän ole toimeentulotukilain 2 a : n mukaisen hyväksyttävän syyn vuoksi esteellinen vastaanottamaan työtä. 2.1 Pitkäaikaisasiakas Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaaksi määritellään asiakas, joka on viimeisen vuoden aikana saanut toimeentulotukea vähintään kuuden (6) kuukauden ajan.

5 4 2.2 Opiskelijat Opiskelijan ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki, joka on tarkoitettu kattamaan opiskeluaikaiset opinto- ja toimeentulokustannukset. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Valtion takaama opintolaina on siten myös ensisijainen toimeentulotukeen nähden, ja opiskelija on velvoitettu nostamaan opintolaina toimeentulonsa turvaamiseksi. Mikäli opintotuen hakeminen on viivästynyt opiskelijasta riippumattomasta syystä (esimerkiksi ilmoitus opiskelupaikasta on tullut myöhään), voidaan toimeentulotuki myöntää määräajaksi. Mahdollisesta takautuvasti maksettavasta opintotuesta tehdään perintä, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Mikäli opiskelija voi saada opintolainan valtiontakauksen, mutta ei jostain syystä sitä nosta tai vaikka opiskelija on käyttänyt opintolainan opintotukijaksotuksesta poiketen, huomioidaan laskelmassa opintolainan kuukautta kohden jaksottuva osuus tulona. Mikäli opiskelija ei saa opintolainan valtiontakausta, tulee hänen antaa Kelalle tämän pyytämä selvitys maksuhäiriöön johtaneista syistä ennen kuin toimeentulotukiasia voidaan käsitellä. Opiskelijan tulee myös esittää toimeentulotuen käsittelijälle selvitys ulosotossa olevista veloistaan. Mikäli opiskelija ei Kelalle antamastaan selvityksestä huolimatta voi saada opintolainan valtiontakausta, tulee hänen selvittää mahdollisuutensa rahoittaa opiskelunsa muulla tavalla. Mikäli opiskelija on ollut ennen opiskelunsa aloittamista työtön, eikä hänellä ole ammatillista koulutusta, voidaan hänen opiskelunsa turvata toimeentulotuen varoin. Opiskelijan mahdollisuudet työllistyä osa-aikaisesti tai suorittaa opiskelunsa esimerkiksi Kelan kuntoutusrahan turvin tulee selvittää. Alaikäisen opiskelijan osalta opintolainan nostamista ei edellytetä, mikäli opiskelija asuu vanhempiensa luona. Täysi-ikäisellä opiskelijalla laina otetaan aina huomioon paitsi mikäli hän asuu vanhempiensa luona ja opiskelee sellaisessa koulutuksessa, joka antaa valmiuksia jatko-opintoihin, mutta ei paranna opiskelijan työmarkkinavalmiuksia tai valmista ammattiin (lukio). Jälkihuollossa olevan nuoren ei edellytetä ottavan opintolainaa. Mikäli opiskelijan opinnot ovat viivästyneet niin, että hänen opintosuorituksensa eivät ole riittävät opintotuen saamiseen, tulee hänet ensisijaisesti ohjata hakemaan harkinnanvaraista opintotuen osaa. Mikäli opiskelija ei saa harkinnanvaraistakaan opintotukea, voidaan toimeentulotukea myöntää täysimääräisesti pitkittyneiden opintojen aikaiseen toimeentuloon kerrallaan enintään viideksi kuukaudeksi. Opiskelijan on esitettävä toimeentulotukihakemuksensa liitteeksi oppilaitoksen opinto-ohjaajan tai opintosihteerin antama selvitys opintojensa edistymisestä sekä suunnitelma siitä, missä ajassa opiskelijan on mahdollista saada opintonsa loppuun suoritettua tai opintososiaaliset etuudet takaisin. Mikäli opinnot eivät edisty em. kolmen kuukauden aikana, tulee opiskelijaa ohjata hakeutumaan muiden sosiaaliturvaetuuksien piiriin tai työnhakijaksi. Mikäli opiskelija edelleen jatkaa opintojaan, alennetaan hänen perusosaansa 20 % sosiaalityöntekijän päätöksellä 2 kk kerrallaan sillä perusteella, että opiskelija on laiminlyönyt mahdollisuutensa huolehtia omasta elatuksestaan. Mikäli opiskelija toistuvasti kieltäytyy järjestämästä toimeentuloturvaansa muulla tavoin, perusosaa voidaan alentaa 40 % sosiaalityöntekijän päätöksellä 2 kk kerrallaan Uusi alentamispäätös voidaan tehdä välittömästi edellisen jälkeen.

6 5 Sellaisia opintoja, joihin ei voi saada opintotukea, ei ole perusteltua rahoittaa toimeentulotuella. Mikäli toimeentulotuen hakijalla on jo ammatillinen koulutus, ei jatko-opintoja ole pääsääntöisesti perusteltua tukea toimeentulotuella. Näissä tapauksissa tulee erityisesti kiinnittää huomioita hakijan olosuhteisiin, työhistoriaan ennen opiskelun aloittamista sekä opiskelun aloittamisen syihin. Perusteltuna syynä voidaan pitää pitkäaikaistyöttömyyttä sekä vähäistä mahdollisuutta työllistyä aikaisemmassa ammatissaan. Aikuislukiossa ym. iltaopinnoissa opiskelu ei ole päätoimista, eikä opiskelija voi näin ollen saada opintoihinsa opintotukea. Opiskelijan on tässä tapauksessa ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja otettava vastaan tarjotut työvoimapoliittiset toimenpiteet. Mikäli hän ei ota vastaan esim. työmarkkinatuella työharjoittelua, hänen perusosaansa alennetaan toimeentulotukilain 10 :n mukaisesti. Mikäli opiskelija on siirtynyt ilman perusteltua ja hyväksyttävää syytä päiväopiskelijasta iltaopiskelijaksi, eikä hän voi saada työmarkkinatukea tai hänelle ei voida tarjota työvoimatoimiston säädösten mukaan harjoittelupaikkaa työmarkkinatuella, alennetaan perusosaa 20 % sillä perusteella, että hakija on laiminlyönyt mahdollisuutensa turvata oman elatuksensa. Alle 18-vuotiaan opiskelijan opinto-aikaisesta toimeentulotuesta vastaavat vanhemmat, mikäli heillä tulojensa perusteella on siihen mahdollisuus. Vanhempien taloudellisista olosuhteista on pyydettävä selvitys. Perheelle tehdään normilaskelma, johon sisällytetään toimeentulotukea hakevan nuoren menot sekä hänen tulonsa. Mikäli perheen normilaskelma on ylijäämäinen, hakemus opiskelijan toimeentuloon hylätään. Samoin toimitaan, mikäli alaikäinen lapsi asuu itsenäisesti toisella paikkakunnalla. Mahdollinen normivaje voidaan myöntää opiskelijan toimeentulotuen piiriin kuuluviin menoihin. Yli 18-vuotiaan opiskelijan vanhemmilla ei ole elatusvelvollisuutta lapseensa nähden. Myönnettäessä toimeentulotukea vuotiaalle opiskelijalle on selvitettävä, saako hän tosiasiallisesti taloudellista apua vanhemmiltaan tai muilta läheisiltään. Vanhemmilta tai muilta saadut avustukset huomioidaan tulona toimeentulotukea määrättäessä. Mikäli opiskelija ei ole lukuvuoden aikana nostanut opintolainaansa vaan on tullut toimeen muulla tavoin ja anoo toimeentulotukea kesän ajalle, katsotaan hänellä olevan käytettävissä opintolaina kesäajan toimeentuloon. Opintolaina on nostettavissa saakka. Mikäli opintolaina on nostettu 1.4. jälkeen, huomioidaan se tulona kesäajan toimeentulotukea määrättäessä siten, että toimeentulotukilaskelma tehdään opintolainan nostopäivästä alkaen. Opintolaina on nostettavissa joka vuosi välillä Mikäli opiskelija hakee toimeentulotukea elokuulle, huomioidaan yhden kuukauden opintolainaerä tulona, mikäli opintolaina on tosiasiallisesti opiskelijan nostettavissa. Mikäli opiskelija asuu vanhempiensa omistamassa asunnossa ja hänellä on virallinen vuokrasopimus vanhempien kanssa, huomioidaan hänen vuokransa kuten muidenkin opiskelijoiden vuokrat, mikäli opiskelija on tosiasiallisesti maksanut vanhemmilleen vuokraa. Viimesijainen vaihtoehto on tukea hakijaa enintään 3 kk täysimääräisesti, mikäli hän aloittaa opinnot tietäen ettei saa opintolainaa. Tätä pidempään voidaan opiskelijaa tukea toimeentulotuella vain erityisin sosiaalisin perustein, jotka on kirjattu päätökseen. Mikäli opiskelun aikaista toimeentulotukea myönnetään, tulee opiskelijan kanssa tehdä suunnitelma opintojen etenemisestä ja maksuhäiriön poistamisesta sekä seurata näitä suunnitelmia. Opiskeluaikaisiin kustannuksiin voidaan myöntää korkeintaan 170 /lukuvuosi kuitteja vastaan.

7 6 Opiskelijan kesäajan toimeentulotuen myöntämisen edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut työnhakijaksi te-toimistoon ottanut selvää kaupungin/kunnan nuorille suunnatuista kesätyöpaikoista osoittanut, ettei opiskele eikä nosta opintoetuuksia. Mikäli opiskelija ei ole anonut tai nostanut opintolainaa edellisenä lukuvuonna, voidaan hänelle myöntää kesäaikana toimeentulotukea pääsääntöisesti enintään saman verran kuin hänellä on ollut käytössä lukuvuoden aikana opintoetuuksia. Koulumatkat otetaan laskelmassa huomioon pääsääntöisesti linja-auton opiskelijalipun mukaan. Hakijoilla, joilla ei ole ammattitutkintoa, otetaan huomioon pääsykoemaksut enintään kahteen pääsykokeeseen. 2.3 Yrittäjät Yrittäjän saama tulo yrittäjätoiminnastaan on toimeentulotuessa huomioon otettavaa tuloa. Yksityisotot yritystoiminnasta, vaikka toiminta olisi tappiollista, ovat huomioon otettavaa tuloa. Käytettävissä olevien tuloja arvioitaessa voidaan selvityksenä käyttää esimerkiksi yrityksen tilinpäätöstä ja tilitarkastuskertomusta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, välitilinpäätöstä, tiliotteita, yrityksen ja yrittäjän viimeisimpiä veroilmoituksia sekä työvoimaviranomaisten tai Kelan lausuntoja. Kannattamatonta yritystoimintaa ei ole pitkäaikaisesti tarkoituksenmukaista toimeentulotuen keinoin tukea. Mikäli yrittäjällä ei yritystoiminnasta ole lainkaan tuloa, voidaan häntä avustaa tilapäisesti (korkeintaan 3kk) ja ohjata ilmoittautumaan työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Mikäli yrittäjä kieltäytyy ilmoittautumasta työvoimatoimistoon, voidaan hänen perusosaansa alentaa toimeentulotukilain 10 :n mukaisesti 20 % 2 kk kerrallaan ja mikäli yrittäjä edelleen kieltäytyy hakeutumasta muiden sosiaaliturvaetuuksien piiriin, perusosaa alennetaan 40 % 2 kk kerrallaan. Yrittäjätulo selvitetään pääsääntöisesti vähintään kuluvalta tilikaudelta ja edelliseltä vahvistetulta tilikaudelta. Yritystoiminnan tulot huomioidaan pidemmältä aikaväliltä jaksotettuna kuukautta kohti. Yritystoiminnasta aiheutuvat menot eivät ole toimeentulotukeen oikeuttavia menoja. Toimeentulotuen viimesijaisuudesta johtuen yritystoiminnasta saatavat tulot on käytettävä ensisijaisesti yrittäjän ja hänen perheensä toimeentulon turvaamiseen. 2.4 Asevelvolliset Asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta suorittaville ei pääsääntöisesti myönnetä toimeentulotukea. Heillä on asevelvollisuuslain mukaan oikeus maksuttomaan majoitukseen, muonitukseen ja vaatetukseen, terveydenhuoltoon ja muuhun ylläpitoon sekä sotilasavustuslain perusteella asumiskustannuksiin.

8 7

9 8 2.5 Vangit Vankien päivittäisestä ylläpidosta huolehtii vankila. Lisäksi vangeilla on mahdollisuus osallistua vankityöhön ja saada työrahaa. Tutkintavangeilla ei ole mahdollisuutta osallistua työtoimintaan, joten käyttöraha (90 /kk) voidaan myöntää harkinnan perusteella. Lyhytaikaisissa rangaistuksissa (enintään 3 4 kk) voidaan myöntää toimeentulotukea asumismenoihin, jotta turvataan asunnon säilyminen. Kuitenkin ensin selvitetään kansaneläkelaitokselta saatavat etuudet. 3 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄÄ OLESKELUKUNTA Toimeentulotukilain 14 mukaan toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella henkilö tai perhe varsinaisesti oleskelee eli asuinkunta. Jos henkilö tai perhe muutoin kuin satunnaisesti oleskelee useammassa kuin yhdessä kunnassa, toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella oleskelusta henkilön tai perheen menot johtuvat. Toimeentulotukihakumuksen voi kuntayhtymän alueella jättää kaikkiin alueen sosiaalikeskuksiin (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä), mutta hakemus siirretään käsiteltäväksi hakijan omaan asuinkuntaan. Mikäli henkilö sijoitetaan palvelu- tai hoitokotiin kotikuntansa ulkopuolelle ja hän joutuu toimeentulotuen tarpeeseen, vastaa toimeentulotuen myöntämisestä hoito- tai palvelukodin sijaintikunta. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi satunnaiset, kertaluonteiset terveydenhuoltomenot tai erityisistä tarpeista ja olosuhteista johtuvat täydentävän toimeentulotuen menot. Milloin tuen tarve on kiireellinen, toimeentulotuen myöntää se kunta, jossa hakemus tehdään. Tällöin kysymykseen tulevat lähinnä matkalipun myöntäminen vakinaiseen oleskelukuntaan tai mahdollisen maksusitoumuksen myöntäminen kiireellisiin lääkehankintoihin. Niiden kiireellisten terveydenhoitomenojen osalta, esimerkiksi poliklinikkamaksu, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin, päätöksen tekee se kunta, jossa hakija oleskelee vakinaisesti. Mikäli toimeentulotukihakemusta vastaanotettaessa tai toimeentulotukiasiaa käsiteltäessä käy ilmi, että toimeentulotuen käsittely kuuluu toiselle kunnalle toimeentulotukilain perusteella, tulee asia/hakemus liitteineen siirtää toisen kunnan käsiteltäväksi viranomaisteitse ja tiedottaa asia toimeentulotuen hakijalle. Viime kädessä lopullisen kustannusvastuun ratkaisee hallinto-oikeus hallintoriita-asiana.. Asiassa tulee huolehtia siitä, ettei hakija jää vaille tarvitsemaansa toimeentulotukea sen vuoksi, että kunnat ovat eri mieltä kustannusvastuusta. 4 ULKOMAALAINEN JA MAAHANMUUTTAJA TOIMEENTULOTUEN HAKIJANA Ks. soveltamisohjeet kirjasta s.42

10 9 5. TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA SUURUUS Toimeentulotuki jaetaan perustoimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen. Tavoitteena on, että perustoimeentulotuki kattaa noin 90 prosenttia toimeentulotuen bruttokustannuksista. Jos asiakkaalla ei ole perustoimeentulotuen laskelman perusteella oikeutta perustoimeentulotukeen, siirtyy laskelman osoittama tuloylijäämä mahdollisesta täydentävästä toimeentulotuesta tehtävään laskelmaan ja päätökseen. 5.1 Perustoimeentulotuki Perustoimeentulotuen perusmenoja ovat perusosa, asumistukilain 6 :ssä tarkoitetut asumismenot, taloussähkö, kotivakuutusmaksu ja vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot Perusosa Toimeentulotuen perusosa sisältää ruokamenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen elämiseen kuuluvat menot. Perusosa otetaan laskelmassa automaattisesti huomioon asetuksessa säädetyn suuruisena eikä siihen kuuluvista menoista tarvitse esittää kuitteja. Vastaavasti kyseisiä menoja ei oteta erikseen laskelmassa huomioon. Perusosan suuruus vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä yksinasuvan, yhteisasujan vai lapsen perusosa. Perusosa määräytyy toimeentulolain 9 :n mukaan. Perusosa on kaikissa Suomen kunnissa alkaen sama, koska jako ensimmäiseen ja toiseen kalleusluokkaan kunnissa on poistunut. Toimeentulotuen perusosa määräytyy pääsääntöisesti toimeentulotukilain 9 1 mom. 2 kohdan mukaisesti, kun henkilöllä on osoittaa asunto, missä asuu yksin. Ellei hän voi osoittaa asuvansa yksin, niin perusosa määräytyy 9 1 mom. 3 kohdan mukaisesti (esim. henkilö asuu kavereiden luona). Mikäli toimeentulotuen hakija on väestörekisteritietojen mukaan asunut vanhempiensa luona ja sieltä muuttaa Post restante osoitteeseen, niin pääsääntöisesti perusosa määräytyy vanhemman luona asuvan perusosan mukaisesti, ellei ole esitetty erityisiä syitä Alennettu perusosa Toimeentulotukilain 10 :n mukaan toimeentulotuen perusosaa on mahdollisuus alentaa enintään 20 %:lla, milloin toimeentulotuen tarve aiheutuu tarjotusta työstä tai

11 10 työvoimapoliittisesta toimenpiteestä ilman perusteltua syytä tapahtuneen kieltäytymisen johdosta tai jos hakija on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ole voitu hänelle tarjota. Perusosan alentamisen yhteydessä laaditaan suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Jos henkilö on toistuvasti kieltäytynyt ilman perusteltua syytä työstä tai toistuvalla laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei työtä ole voitu hänelle tarjota, hänen osaltaan voidaan perusosaa alentaa enintään 40 prosenttia. Samoin voidaan tehdä jos henkilö sen jälkeen, kun hänen toimeentulotuen perusosaansa on alennettu enintään 20 %, kieltäytyy ilman perusteltua syytä työvoimapoliittisesta toimenpiteestään tai jos hän toiminnallaan aiheuttaa sen, ettei työvoimapoliittista toimenpidettä voida hänelle tarjota, ja hän tämän lisäksi kieltäytyy ilman perusteltua syytä suunnitelman mukaisesta toimintakykyä edistävästä toiminnasta. Perusosan alentamiset voidaan tehdä edellyttäen, että alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellytyksiä. Alentaminen voi olla kestoltaan enintään kaksi kuukautta kerrallaan. Vastaavasti voidaan toimia mikäli vuotias työtön toimeentulotuenhakija ei ilmoittaudu työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Toimeentulotukilain 10 :n mukaisesti perusosaa voidaan alentaa enintään 20 % maahanmuuttajan kieltäytyessä kotoutumissuunnitelman laatimisesta tai sen mukaisista toimenpiteistä taikka henkilön kieltäytyessä kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisesta aktivointisuunnittelusta tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta. Mikäli henkilö, johon sovelletaan maahanmuuttajien kotouttamisesta tai turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettua lakia taikka kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia, toistuvasti menettelee edellä tarkoitetulla tavalla, voidaan hänen perusosaansa alentaa enintään 40 %. Mikäli henkilö osallistuu aktiivitoimenpiteisiin (kuntouttava työtoiminta tms.) tältä ajalta perusosaa ei alenneta Asumismenot Kohtuulliset asumiskustannukset huomioidaan todellisen määräisinä ottaen huomioon asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaaviin kustannuksiin. Kohtuullisina asumiskustannuksina pidetään asumistukilain mukaisia enimmäis-asumismenoja ja saunamaksua. Vuokrasopimus pitää olla tehty, ennen kuin vuokra huomioidaan menona. Mikäli asunnon koko on liian suuri suhteessa perheen kokoon tai vuokra tai muut asumismenot liian suuria perheen maksukykyyn nähden, selvitellään hakijan mahdollisuus saada kohtuuhintainen asunto. Kohtuuttoman suuressa tai kalliissa asunnossa asuvan henkilön edellytetään hakeutuvan kohtuuhintaiseen asuntoon. Mikäli asiakas kieltäytyy hakemasta ja vastaanottamasta kohtuuhintaista asuntoa, vuokra huomioidaan kolmen kuukauden määräajan (hakemuskuukausi ja kaksi seuraavaa kuukautta) jälkeen kuitenkin em. periaatteiden mukaisesti. Asumistukilain 6 :ssä tarkoitettuja asumismenoja ovat sekä vuokra-asunnoista että omistus-asunnoista aiheutuvat menot.

12 11 Vuokra-asunto: vuokra, erikseen maksettavat lämmityskustannukset ja vesimaksut Oma osakeasunto: hoitovastike, erikseen maksettavat lämmityskustannukset ja vesimaksut. Omakotitalo: lämmityskustannusten ja vesimaksun lisäksi koti-palovakuutus, tontin vuokra, kiinteistövero ja puhtaanapitokustannukset. Asumismenoiksi huomioidaan myös asunnon hankkimiseksi ja perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen vuotuisista koroista aiheuttavat menot. Asumismenoja (omistus-/vuokra-asuminen) tarkastellaan kokonaisuudessaan ottaen huomioon kohtuulliseksi katsottavat asumismenot ja ruokakunnan koko suhteutettuna asumistukilain määrityksiin ja näihin ohjeisiin. Taloussähkö ja kotivakuutus Muita asumistukilain 6 :ssä tarkoitettuja perusmenoja ovat taloussähkö sekä kotivakuutus. Koti- ja palovakuutuksen enimmäismäärät ovat seuraavat: kerros- tai rivitaloasunnon (sekä vuokra- että omistusasunnon) kotivakuutus enintään 60 euroa /vuosi eli 5 euroa /kk omakotitalon koti- ja palovakuutus (ei vuokrasuhde) enintään 200 euroa /vuosi eli 16,66 euroa /kk. Mikäli asiakas asuu omistusasunnossa, ylisuuressa vuokra-asunnossa tai yksityisen omistamassa vuokra-asunnossa, kohtuullisina asumismenoina voidaan normilaskelmaan huomioida korkeintaan: Iisalmi: keskimääräinen vuokrataso on n. 7,30-11 /m 2 /kk 1 henkilö (37 m 2 ) 407 euroa/kk 2 henkilöä (57 m 2 ) 513 euroa/kk 3 henkilöä (77 m 2) 616 euroa/kk 4 henkilöä (90 m 2) 656 euroa/kk 5 henkilöä (105 m 2) 840 euroa/kk 6 henkilöä (115 m 2) 900 euroa/kk Kiuruvesi: keskimääräinen vuokrataso on n. 7,17 /m 2 /kk 1 henkilö (37 m 2 ) 265 /kk 2 henkilöä (57 m 2 ) 408 /kk 3 henkilöä (77 m 2 ) 552 /kk 4 henkilöä (90 m 2 ) 645 /kk 5 henkilöä (105 m 2 ) 752 /kk 6 henkilöä (115 m 2 ) 824 /kk

13 12 Sonkajärvi: keskimääräinen vuokrataso on n. 5,10-8,50 /m 2 /kk 1 henkilö (37 m 2 ) 350 /kk 2 henkilöä (57 m 2 ) 428 /kk 3 henkilöä (77 m 2 ) 550 /kk 4 henkilöä (90 m 2 ) 600 /kk 5 henkilöä (105 m 2 ) 689 /kk 6 henkilöä (115 m 2 ) 755 /kk Vieremä: keskimääräinen vuokrataso on n. 8,20 /m 2 /kk ja vesimaksu 1 henkilö (37 m 2 ) 278 /kk ja vesi 2 henkilöä (57 m 2 ) 428 /kk 3 henkilöä (77 m 2 ) 578 /kk 4 henkilöä (90 m 2 ) 675 /kk 5 henkilöä (105 m 2 ) 788 /kk 6 henkilöä (115 m 2 ) 863 /kk Palveluasuminen ja kotona annettavan palvelun maksut Kuntayhtymän järjestämässä tai hankkimassa palveluasumisessa on ensisijaista asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen. Siltä ajalta kuin maksua ei ole alennettu, voidaan palveluasumisen menot huomioida toimeentulotuessa, mutta maksut tulisi eritellä menolajeittain. Mikäli palveluasumisen laskuun sisältyy ateriamaksuja, ne katsotaan perusosalla korvattaviksi. Asiakkaan asumisesta maksamat kustannukset (vuokra, taloussähkö, kotivakuutus) huomioidaan muina perusmenoina. Kotihoidon maksut, jotka sisältävät kotisairaanhoitopalvelua, voidaan katsoa vähäistä suuremmiksi terveydenhuoltomenoiksi, jos asiakkaan terveydentila vaatii kyseisen palvelun. Edellä mainittua jaottelua voidaan soveltaa ilman palveluasumispäätöstä kotona asuvien asiakkaiden kohdalla, jotka saavat kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa. Välttämättömistä sosiaalihuollon palveluista johtuvien asiakasmaksujen alentaminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Sosiaalityöntekijän tulee kirjata toimeentulotukipäätökseen tieto asiakasmaksun mahdollisesta alentamisesta tai poistamisesta sekä siirtää asia kyseisen tehtäväalueen päällikölle käsiteltäväksi, mikäli perustoimeentulotuen tarve jatkuu yli kolme kuukautta Terveydenhuoltomenot Vähäiset terveydenhuoltomenot (yleensä ns. käsikauppalääkkeet) sisältyvät perusosaan. Lääkärin määräämät reseptilääkkeet otetaan laskelmassa huomioon kokonaisuudessaan. Hakiessaan toimeentulotukea lääkkeisiin hakijan on esitettävä lääkereseptit ja kuitit

14 13 ostoista. Pitkäaikaisasiakkaalle voidaan myöntää maksusitoumus apteekkiin, jos hän ei pysty ostamaan lääkkeitä. Toimeentulotukeen hyväksyttäviksi menoiksi lasketaan pääsääntöisesti vain julkisen terveydenhuollon käytöstä aiheutuneet kustannukset. Vuonna 2005 tulivat voimaan säädökset, joiden mukaan kiireettömään hoitoon julkiseen terveydenhuoltoon on päästävä määräajassa. Jos oma terveyskeskus tai sairaala ei pysty hoitamaan potilasta säädetyssä määräajassa, sen on järjestettävä potilaalle mahdollisuus päästä hoitoon muualle, esimerkiksi yksityissektorille. Näissä tilanteissa potilaalta peritään kuitenkin vain julkisen terveydenhuollon kustannuksia vastaavat maksut. Poikkeuksena SOTE kuntayhtymässä huomioidaan ainakin vuonna 2010 silmälasien hankinnan yhteydessä tarpeelliset silmälääkärillä käynnit yksityisen palvelun hintojen mukaisina, koska kyseistä palvelua ei ole järjestetty julkisella sektorilla. Lääkärin määräykseen perustuvat menot huomioidaan täysimääräisinä siltä osin kuin niitä ei korvata sairausvakuutuslain nojalla. Asiakkaan tulee selvittää sairausvakuutuskorvauksen ensisijaisuus. E-pillerit tai muut lääkärin määräämät ehkäisyvälineet huomioidaan menona (KHO:n päätös /444). Potenssilääkkeet hyväksytään menoksi Kelan hyväksymään perussairauden hoitoon sekä siinä tapauksessa, että lääkkeen määrännyt hoitava lääkäri on antanut lausunnon lääkkeen tarpeellisuudesta potilaan hoidossa (KHO /1887). Toimeentulotukiasiakkaan tulee selvittää (B-lausunto) mahdollisuus saada erektiolääkkeestä sairausvakuutuskorvaus, koska se on ensisijainen toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Pelkkä reseptissä oleva maininta sairauden hoidosta ei ole riittävä. Jos sairausvakuutuskorvausta ei myönnetä, se ei kuitenkaan ilman muuta tarkoita, että terveydenhuoltomeno jäisi toimeentulotukea myönnettäessä huomioon otettavien menojen ulkopuolelle. Kansaneläkelaitoksen päätöksen mukaan erektiohäiriölääkkeitä korvataan tarpeellisen sairauden hoidon edellyttämä määrä, kuitenkin enintään kuusi hoitoannosta kuukaudessa. Samoin menetellään laihdutus- ja tupakanvierotuslääkkeiden kohdalla. Lääkevaihdossa lääkärin tai hammaslääkärin määräämät lääkkeet huomioidaan terveydenhuollon menoina pääsääntöisesti vain halvimmat vaihtokelpoiset lääkevalmisteet, mikäli lääkäri ei ole kieltänyt vaihtoa. Sairaalahoito tai muu laitoshoito vähentää toimeentulotuen perusosaa ravinnon osalta (49 % perusosasta) yli 14 vrk:n jatkuvan hoidon jälkeen. Yli kolme kuukautta kestäneen sairaalassaolon jälkeen huomioidaan perusosan sijasta käyttövara 90 e/kk Hammashoito Hammashoidossa edellytetään käytettäväksi julkisen terveydenhuollon palveluja. Hammasproteeseista ja suuremmasta hampaiden korjauksesta on esitettävä kirjallinen kustannusarvio ennen toimeentulotukiasian käsittelemistä. Kustannusarvio hammasproteesien teosta ja korjauksesta tulee hakea kahdesta eri liikkeestä. Proteesien teettäminen tai korjaus huomioidaan halvimman kustannusarvion mukaan. Jos proteesit joutuu uusimaan useammin kuin 3 vuoden välein, on siitä oltava hammaslääkärin suositus. Avustus hammashoitoon tai proteesien teettäminen on lähinnä tarkoitettu

15 pitkäaikaisille toimeentulotukiasiakkaille. Jos ei ole säännöllisesti toimeentulotukiasiakas, laskelma tehdään kahdelle kuukaudelle. 14

16 Silmälasit Silmälasien hankinnan tulee olla välttämättömään tarpeeseen perustuva. Silmälasit voidaan huomioida toimeentulotukilaskelmassa korkeintaan 4 vuoden välein tai lääketieteellisesti perustellusta syystä useamminkin. Silmälasien kustannuksiksi huomioidaan optikkoliikkeiden ilmoittamat halvimmat hinnat: yksiteholaseihin 85 ja moniteholaseihin 180 sekä tarpeelliset silmälääkärillä käynnistä aiheutuvat kustannukset. Mikäli laseja ei ole mahdollista hankkia näillä ns. varastovahvuuksilla, pyydetään asiakasta kysymään tarjouksia muutamasta eri silmälasiliikkeestä. Silmälasien hankinta huomioidaan halvimman kustannusarvion mukaan. Silmälasien kehyksissä hyväksytään menona enintään 85 euroa. Linssit otetaan huomioon kokonaan ilman erikoiskäsittelyjä, ellei ole lääkärin lausuntoa erikoiskäsittelyn välttämättömyydestä. Piilolinssit voidaan huomioida menona neljän vuoden välein ja niiden hankitaan myönnetään sama summa kuin myönnettäisiin silmälasien hankintaan. Piilolinssien hoitoon tarvittavat nesteet kuuluvat perusosalla korvattaviin menoihin. Jos silmälasit on rikottu, hävinneet tai kuluneet ja uudet lasit on hankittava ennen kuin neljä vuotta on kulunut edellisten ostosta, silmälaseista voidaan harkinnan mukaan korvata enintään puolet. Mikäli hakija ei ole säännöllisesti toimeentulotukiasiakas ja hakee tilapäisesti toimeentulotukea silmälaseihin, tehdään laskelma kahdelle kuukaudelle, jossa silmälasien ostosta aiheutuneet kulut otetaan huomioon Kuntoutushoidot ja terapiat Fysioterapiana huomioidaan ainoastaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän avohoidon kuntoutuksena järjestämät hoidon kustannukset. Yksityisen fysioterapian kustannukset eivät ole toimeentulotukeen oikeuttavia menoja. Kelan kustantaman psykoterapian omavastuuosuuteen voidaan myöntää toimeentulotukea. Mikäli psykoterapian tarve jatkuu vielä sen jälkeen kun Kelan myöntämä kuntoutus loppuu, tulee asiakas ohjata terveyskeskuksen aikuisten mielenterveyspalvelujen yksikköön jatkohoitoa varten. Toimeentulotukea ei myönnetä yksityisen psykoterapian tai yksityisen psykiatrin hoidosta aiheutuviin kustannuksiin siinä tapauksessa, että asiakas ei saa terapiaan tukea Kelan kuntoutusvaroista. Mikäli henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada Kelan kuntoutusta varten tarvittavaa lausuntoa julkisen terveydenhuollon lääkäriltä, voidaan lausuntoa varten tarvittava yksityisellä psykiatrilla käynti huomioida toimeentulotukeen oikeuttavana menona. 5.2 Täydentävä toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki perustuu pääsääntöisesti perustoimeentulotuen laskelmaan ja päätökseen. Mikäli laskelman perusteella ei ole oikeutta perustoimeentulotukeen, siirretään perustoimeentulotuen laskelman normiylijäämä mahdollisesta täydentävästä

17 16 toimeentulotuesta tehtävään laskelmaan. Täydentävässä toimeentulotuessa voidaan ottaa huomioon henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia toimeentulon turvaamiseksi ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi katsottuja menoja. Henkilön tai perheen tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityistarpeita. Täydentävän toimeentulotuen myöntämisessä sosiaalityöntekijä ja etuuskäsittelijä käyttävät omaa harkintaansa, mutta yhtenäisiä linjauksia varten tulee isompia (yli 300 ) harkintaan perustuvia päätöksiä käsitellä tiimeissä tai konsultoida palveluesimiestä. Täydentävässä ja ehkäisevässä toimeentulotuessa huomioidaan kohtuullisuusharkintaan perustuen henkilön / ruokakunnan / perheen erityisistä olosuhteista ja syistä tarpeellisiksi katsottavat menot, jotka aina tulee kirjata ja perustella niin asiakkaan hakemuksessaan kuin päätöksentekijänkin päätösperusteluissaan. Täydentävällä toimeentulotuella korvattavia menoja ovat muun muassa opiskelusta aiheutuvat menot, elatusmaksut, kotipalvelumaksu (huom. jos tarve on lyhytaikainen tai satunnainen), huonekalut, lastentarvikkeet, lapsen tapaamisesta aiheutuvat kustannukset, päivähoitomenot, välttämätön erikoisruokavalio ja hautauskustannukset. Erilaisten hankintojen tarpeenmukaisuutta ja menon kohtuullisuutta arvioitaessa huomioidaan ensisijaisesti kestävän kehitykseen perustuvan kierrätykseen perustuvien liikkeiden olemassaolo kuntayhtymän alueella ja niiden hintataso sekä muu vapaa kaupankäynti henkilöiden välillä suhteessa vastaavan uuden hyödykkeen hintatasoon Vuokravakuus Henkilön tai perheen muuttaessa toiseen kuntaan, muuttokustannuksista ja mahdollisesta takuuvuokrasta päättää lähtökunta. Mikäli takuuvuokra ja/tai muuttokustannukset erääntyvät maksettavaksi silloin, kun henkilö tai perhe oleskelee uudessa asuinkunnassa, päätetään takuuvuokran myöntämisestä kuitenkin siellä. Mikäli asian ratkaisu kuuluu uudelle oleskelukunnalle, noudatetaan hallintolain mukaista asiansiirtomenettelyä. Toistuvasti toimeentulotukea saaneelle henkilölle/perheelle, kriisitilanteessa tai asunnottomana olleelle voidaan hyväksyä myönnettäväksi 1 kuukauden kohtuullista vuokraa vastaava takuuvuokra. Vuokravakuus myönnetään pääsääntöisesti yhden kerran. Vuokravakuutta ei myönnetä, jos entiseen asuntoon on maksamattomia vuokria. Asunnon välityspalkkioon toimeentulotukea ei myönnetä. Hakemuksen yhteydessä on suositeltavaa tehdä asiakkaan kanssa suunnitelma, johon kirjataan sosiaalityön arvio asiakkaan tilanteesta ja mahdollisuudesta ylläpitää se asunto, johon hän suunnittelee muuttoa. Asiakasta ohjataan hakemaan ensisijaisesti asuntoa kaupungin/kunnan vuokrataloyhtiöstä, jonne käy vakuudeksi maksusitoumus. Muunkin vuokranantajan ollessa kyseessä maksusitoumus on ensisijainen vakuus. Hakijaa ohjataan myös aina käymään läpi muut takausvaihtoehdot (henkilötakaus). Rahana maksetun vakuusmaksun

18 17 päätökseen laitetaan maininta: Summa peritään takaisin poismuuton tapahtuessa.. Merkintä tehdään maksatuskohtaan. Rästivuokriin toimeentulotukea ei myönnetä kuin erityisestä syystä esim. lapsiperheelle lastensuojelullisin perustein Muuttokustannukset Toimeentulotukea haetaan muuttokustannuksiin ennen muuttoa jättämällä hakemus oleskelukunnan sosiaalikeskukseen. Muuttokustannuksia harkittaessa kiinnitetään huomiota myös muuton tarkoituksenmu kaisuuteen (esim. muutto työllistymisen vuoksi tai muutto kohtuuhintaiseen asuntoon). Mikäli toimeentulotukea haetaan pelkästään muuttokuluihin, on selvitettävä, onko hakija toimeentulotuen tarpeessa ja onko hänen mahdollista saada avustusta muuttoon muualta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota toistuviin muuttoihin ja päätöstä tehtäessä ilmoitetaan hakijalle, että seuraava muutto voidaan huomioida vasta esim. vuoden kuluttua vai mikäli muuttoon on perusteltu syy. Liian suureen tai muuten kohtuuttomia asumismenoja aiheuttavaan asuntoon muuttamista ei tueta. Kuntayhtymän toiminta-alueella tapahtuviin muuttoihin myönnetään edullisimman muuttotavan mukaan yksinasuvalle henkilölle enintään 100 ja perheelliselle enintään 200. Apumiesten kustannukset muutoissa hyväksytään vain perustelluista syistä (esimerkiksi vanhukset, liikuntarajoitteiset). Muuttoavustus myönnetään pääsääntöisesti maksusitoumuksena. Maksusitoumukseen on tarkasti kirjattava mistä mihin muutto tapahtuu. Hakijan tulee tiedustella pajojen ja yhdistysten mahdollisuutta järjestää muutto. Muuttolaatikoita ei kustanneta. Tuttaville ym. yksityishenkilöille maksettuja palkkioita ei voida hyväksyä toimeentulotukimenona (ns. harmaa talous). Sen sijaan todelliset, kohtuulliset bensiinikulut voidaan hyväksyä. Polttoainekuluja huomioidaan 0,13 /km. Kuntayhtymän alueelta pois muutettaessa aiheutuvat kustannukset hyväksytään todellisina halvim man vaihtoehdon mukaan (kustannusarvio pyydettävä useammasta paikasta). Muutosta tai takuuvuokrasta aiheutuvat kustannukset otetaan pääsääntöisesti huomioon siinä kunnassa, jossa oleskeltaessa kustannukset erääntyvät maksettaviksi. Työvoimatoimistosta voi hakea avustusta muuttoon, jos työnhakija muuttaa työnhakualueen ulkopuolelle yli 6 kk:n työsuhteeseen. Avustus on määrältään 2 kk:n työmarkkinatuki Erityisistä tarpeista johtuvat menot Elatusmaksut

19 18 Lapselle maksettavaan elatusapuun voidaan tilapäisesti, kolmen kuukauden ajan, myöntää toimeentulotukea. Mikäli tuen tarve muodostuu pitkäaikaiseksi, ohjataan asiakasta hakemaan elatusmaksun alentamista. Lapsen luonapito Lapsen luonapitokuluina huomioidaan toimentulotukilaskelmaan lapsen perusosaa vastaava määrä tapaamispäiviltä (4 vrk/kk, 2 viikkoa kesällä ja 7 pv joululomalla). Lapsen luonapitokuluja haettaessa pyydetään hakijalta toisen vanhemman kirjallinen todistus lasten luonapidon toteutumisesta. Jos luonapito ylittää tavanomaisena pidettävän luonapitoajan, tulee pääsääntöisesti sen vanhemman, jonka luona lapsi asuu ja joka saa lapsilisän ja elatustuen/-avun, vastata lapsen elantomenoista ns. tavanomaisena pidettävän luonapitoajan ylimenevältä ajalta ellei erityisistä, erikseen perustelluista syistä muuta johdu. Lapsen tapaamisesta aiheutuvia matkakuluja ei huomioida kuntayhtymän sisällä tapahtuviin hakemisiin tai viemisiin sillä lapsen perusosa sisältää normaalit matkakulut. Mikäli tapaamismatkat ovat pitempiä, voidaan haku- tai vientimatkoihin myöntää 0,13 /km polttoainekustannuksia tai korvata matkat halvimman matkustustavan mukaan. Työmatkat Työmatkakulut vähennetään palkkatuloista. Ne otetaan huomioon edullisimman mahdollisen matkustustavan mukaan. Oman auton käyttökuluina huomioidaan polttoainekustannukset 0,13 /km. Työmatkakulut otetaan huomioon myös kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalta. Työmatkakuluja ei huomioida, jos vastaava korvaus saadaan muualta. Vauvan varusteet (ensimmäiselle lapselle) Tukea voidaan myöntää ensimmäisen lapsen syntymästä johtuviin ylimääräisiin menoihin ostokuittia vastaan. Kuitista tulee ilmetä keneltä, milloin ja mitä on ostettu. Ensimmäisen lapsen aiheuttamiin menoihin voidaan pitkään toimeentulotukea saaneelle myöntää harkinnan perusteella enintään: Vaunut, yhdistelmä, jolloin ei tarvita rattaita 170 Vaunut, kaksosten 200 Rattaat 85 Rattaat, kaksosten 170 Sänky 85 Syöttötuoli 35 Babysitteri tai auton turvaistuin 40 Patja 25

20 19 Lasten harrastusmenot Pääsääntöisesti lasten harrastusmenot sisältyvät perusosaan. Erikseen harrastusmenoja voidaan ottaa huomioon harkinnan mukaan pitkäaikaisasiakkailla seuraavasti: Tukea voidaan myöntää muun muassa suksiin, luistimiin, polkupyörään tai muihin harrastuksiin, esimerkiksi kerhomaksuihin. Tuki myönnetään maksettua kuittia vastaan. Myönnettävä tuki käsittää kaikki vuoden harrastusmenot ja se voi olla vuositasolla enintään: Perheessä 1 lapsi 100 /vuosi 2 lasta 150 /vuosi 3 lasta 200 /vuosi Seuraaville lapsille + 50 /vuosi lisää Kodin hankinnat Toimeentulotukea voidaan myöntää välttämättömiin kodin hankintoihin kuten sänkyyn, patjaan, vuodevaatteisiin, pöytään, tuoleihin, valaisimiin sekä astioihin, mikäli hakija ei voi muulla kohtuullisella tavalla rahoittaa hankintoja. Kodin hankintoja (enimmäissummat): pöytä ja tuolit 135 sänky 85 parisänky 135 patja 40 jääkaappi 200, ellei sisälly keittiön kalustukseen pesukone 300, (yksinäiselle vain, jos hänellä on sairauteen tai vammaan liittyvä erityinen syy) lamput, tekstiilit, asiat 40 Yhteensä: yksinasuvalle korkeintaan 300, aviopari/avopari korkeintaan 400 ja lapsiperheelle korkeintaan 500. Erityisenä perusteena koti-irtaimistoavustuksen myöntämiselle on pitkään jatkunut asunnottomuus tai hakijalla ei ole lainkaan koti-irtaimistoa ja voidaan arvioida, ettei hän itse ole aiheuttanut tilannetta, hänellä ei ole ollut mahdollista varautua hankintoihin eikä hänellä ole myöskään mahdollisuutta hankkia kodin irtaimistoa lähiaikoina. Hakijan tulee esittää tarveselvitys ja eritelty kustannusarvio aiotuista hankinnoista ennen päätöksentekoa. Opintolainan korot Lainan korot eivät pääsääntöisesti ole toimeentulotuella katettavia menoja. Mikäli asiakas hakee toimeentulotukea opintolainan korkoihin, häntä tulee ohjata ensisijaisesti hakemaan

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti:

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.5.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TERVEYDENHOITOMENOT Toimeentulotuessa huomioidaan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon palvelut. Terveyskeskuksen fysioterapia huomioidaan terveydenhoitomenoksi.

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 1(7) JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2006 voimaan tulleen muutoksen jälkeen toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänkuja 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen PerVal 12.12.2017 71 liite nro 32 Nakkilan kunnan toimeentulotukiohjeet 1.1.2018 alkaen Perusturvavaliokunta 12.12.2017 71 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina, Suomenniemi 10.11.2011 2 Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan: Laki

Lisätiedot

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet:

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: TAMPEREEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET 1.3.2011 ALKAEN Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 16.2.2011 / 28 (Dnro TRE: 1393 /05.02.00/2011) 1. Perustoimeentulotukea

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 Perusturvalautakunta 17.12.2013 Pöytäkirjan liite 115 Sivu 2 / 8 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola Infotilaisuus maahanmuuttajille Toimeentulotuki 22.2.2017 Sampola Mistä toimeentulotukea voi hakea? KELA KUNTA Perustoimeentulotuki 1.1.2017 alkaen Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen TAMPERE 1 (5) TRE: 5808/05.02.00/2013 Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 25.9.2013/97 1. Perustoimeentulotukea koskevat

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PERUSTOIMEENTULOTUKI 2, 6, 7A, 7B Toimeentulotukea hakevalla saa olla tilillään yhden kuukauden elinkustannuksia

Lisätiedot

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk.

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk. 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEELLISET PERUSTEET 1.4.2014 alkaen 1. PERUSTOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET: 1.1. Asumismenot: Toimeentulotuessa asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on viime

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Perusturvalautakunta 22.11.2017 liite nro 7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PERUSTURVA EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI OHJE 2018-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 24.1.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

VANTAA. Toimeentulotuki

VANTAA. Toimeentulotuki VANTAA Toimeentulotuki Oletko oikeutettu toimeentulotukeen? Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo silloin, kun henkilö ei voi saada

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI Hakemus ajalle TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut/jätetty / 1 Osoite Sukunimi ja etunimet Avio / avopuolison suku ja etunimet Kotona

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE Yhtymähallitus 31.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asiakasmaksuja koskevat yleiset periaatteet 3 2. Asiakasmaksun

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 16.3.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 alkaen Rantasalmella Hyväksytty Kunnanhallitus 19.12.2016 / 256 Voimaantulo 1.1.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 3 1.1. Perustoimeentulotuki.3 1.2. Täydentävä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS kunnan myöntämä rahallinen tuki viimesijainen etuus perustuu toimeentulotukilain säännöksiin tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen Sote-ltk 24.4.2014 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Säännökset 2 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä

Lisätiedot

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen. Toimeentulotukiohjeistuksen tarkistus Stlk 14.10.2009, 144 Toimeentulotuki on viimesijainen kuntalaisen taloudellinen tuki. Tukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan

Lisätiedot

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 1(9) Muutosesitykset 16.8.2013 sosiaali- ja terveyslautakunnan 28.2.2012 35 hyväksymään toimeentulotukiohjeeseen. Euromäärämuutokset esitetään lihavoituina ja suuremmalla fonttikoolla kuin teksti. Erityisesti

Lisätiedot

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Sisällysluettelo Perustoimeentulotuen laskenta Tulot Asumismenot Menot Arvio perustoimeentulotuen määrästä Tämän laskurin avulla voit selvittää mahdollisuuden

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2018 1 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TUEN HAKEMINEN... 3 1.2. TUEN MYÖNTÄMINEN... 4 1.3.

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA. Sosiaalilautakunta 4.3.2013 7

Tuusniemen kunnan SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA. Sosiaalilautakunta 4.3.2013 7 Tuusniemen kunnan SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA Sosiaalilautakunta 4.3.2013 7 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN RAKENNE 3 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2012 Päivitetty 7.12.2011 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Oheisliite PETULTK 25.2.2016 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Oheisliite PETULTK 30.1.2014 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Hakemus saapunut / 201 Hakemus ajalle Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Puhelin Sähköpostiosoite Ammatti ja koulutus Työnantaja

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 27.3.2013 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 20.4.2017 1. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI (Toimeentulotukilaki 13) Ehkäisevää toimeentulotukea koskevien lainmuutosten

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2015 Päivitetty 30.12.2014 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje

Toimeentulotuen soveltamisohje Toimeentulotuen soveltamisohje 23.4.2014 Sisällys 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4 2.3 Eräät eritystilanteet...

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET 1.1.2017 Perusturvalautakunta 20.12.2017 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.10.2008. Toimeentulotuen myöntämisohjeet PERUSOSA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.10.2008. Toimeentulotuen myöntämisohjeet PERUSOSA 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.10.2008 OHJE Toimeentulotuen myöntämisohjeet PERUSOSA Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2015 alkaen Päivitetty 17.12.2014 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 - Toimintatapoja aikuissosiaalityössä uudistettu siirrytty kahteen tehtäväalueeseen: 1. Aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö ( uudet ja satunnaiset toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016 Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut 1 (27) 1. Säännökset... 2 2. Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.4.2016 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 3 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 3 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 3.2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2018 Yhtymähallitus 15.12.2017 121 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. SOVELTAMISOHJEEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Toimeentulotuen myöntämisen soveltamisohjeet SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen... 3 1.2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin tukea voi saada? 2 Miten tulot vaikuttavat tukeen? 3 Miten tuen määrä lasketaan?

Lisätiedot

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

JJR-KUNTIEN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET 1.4.2012 ALKAEN

JJR-KUNTIEN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET 1.4.2012 ALKAEN JJR-KUNTIEN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET 1.4.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 15.3.2012 37 1 1. JOHDANTO..3 2. OIKEUS TOIMENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN RAKENNE... 4 3. KÄSITTELY...

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Piia Wallenius, Aikuisten sosiaalipalvelut 1 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki - Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Lisätiedot

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa 1.3.2017 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN... 3 1.1 Menettely toimeentulotukiasioissa...

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2016 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Kotikunta Puhelin (koti, työ, matkapuhelin)

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 2018

EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 2018 EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 2018 Yhtymähallitus 23.11.2017 2 Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN... 3 1.1. Menettely toimeentulotukiasioissa... 3 1.2. Toimeentulotuen takaisinperintä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (5) 470 V Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien maksuttomasta joukkoliikennekortista päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Toimeentulotuen siirto Kelalle. Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä

Toimeentulotuen siirto Kelalle. Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä Toimeentulotuen siirto Kelalle Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä Perustoimeentulotuen Kela-siirto Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen myöntäminen,

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 6.4.2016 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen ja hakemusten käsittely...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 1 2 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMINEN...

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta 2 Sisällysluettelo: TOIMEENTULOTUKIOHJE TOIMEENTULOTUKIOHJE... 2 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004 201. Ohjeistus on päivitetty

Lisätiedot