YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. Perusturvalautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. Perusturvalautakunta 3.3.2015"

Transkriptio

1 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Perusturvalautakunta Ohjeen tarkoituksena on edistää asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua toimeentulotukea myönnettäessä. Ohjeella ei rajoiteta erityistilanteissa viranhaltijoiden tapauskohtaista harkintaa toimeentulotuesta päätettäessä, eikä sivuuteta toimeentulotuesta annettuja lakeja ja asetuksia. Sisällys: Toimeentulotuen lähtökohdat... 2 Toimeentulotuen rakenne ja perusosan alentaminen Tulojen ja varojen huomioiminen.5 Perustoimeentulotuki ja huomioitavat menot Asumiskustannukset Terveydenhuoltomenot...8 Täydentävä toimeentulotuki...10 Työmatkakustannukset...10 Päivähoitomenot...11 Muut asumismenot...11 Erityisistä tarpeista ja olosuhteista aiheutuvat menot...12 Kodinkoneet ja lastentarvikkeet...12 Lasten harrastusmenot...12 Lapsen tapaaminen...13 Hautauskulut...13 Opiskelijat...14 Eräät erityistilanteet... Velat..14 Ulosotto.15 Edunvalvonta 15 Palveluasuminen.. 15 Ehkäisevä toimeentulotuki...17

2 Toimeentulotuen takaisinperintä..18 Oikaisuvaatimus Toimeentulotuen lähtökohdat, ensisijaiset säädökset ja toimintaohjeet Toimeentulotuki on viimesijainen yhteiskunnan tukimuoto, jolla turvataan henkilön ja perheen välttämätön toimeentulo ja jonka tarkoituksena on edistää yksilön ja perheen itsenäistä selviytymistä. (Laki toimeentulotuesta, Ttl, 1) Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentulotukea turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen huolenpidolla tai muulla tavalla. (Ttl 2) Jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä siinä laajuudessa kuin avioliittolaissa, lapsen elatuksesta annetussa laissa ja muussa laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolasten elatuksesta.(ttl 2) Toimeentulotukea myönnettäessä ensisijaisesti sovellettavat säädökset ja toiminta-ohjeet: Laki toimeentulotuesta (1412/1997) muutoksineen Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Laki kuntouttavasta työtoiminnasta(189/2001) Hallintolaki (434/2003) Laki asumistuesta (938/2014), asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista (1019/2014) Laki maahanmuuttajien erityistuesta (1192/2002) STM: Opas toimeentulotulotukilain soveltajille 2013:4 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut Ylöjärven kaupungin perusturvapalvelujen johtosääntö ja delegointipäätökset / viranhaltijan ratkaisuvalta

3 Toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee. Ei-kiireellinen toimeentulotuki haetaan asiakkaan vakinaisesta oleskelukunnasta. Kiireellinen toimeentulotuen tarve arvioidaan siinä kunnassa, jossa asiakas oleskelee kiireellisen avuntarpeen syntymishetkellä. Poste restante asiakkaan tulee aina selvittää kenen luona oleskelee. Selvitys asumisesta toimitetaan todistus asumisesta- lomakkeella. Lomakkeen täyttää asunnon haltija ja siinä näkyy oleskelun pituus. Toimeentulotuki myönnetään hakemuksesta. Hakemus tulee jättää haettavan kuukauden aikana. Toimeentulotuki tai osa siitä voidaan erityisestä syystä myöntää takautuvasti. Tällöin on erityisen tärkeää esittää hakemuksessa erityiset syyt takautuvan tuen myöntämiselle. Ravintomenoja ei huomioida takautuvasti. Puutteellinen hakemus viivästyttää käsittelyä, koska asiakkaalle joudutaan lähettämään lisäselvityspyyntö, jossa pyydetään määräajassa täydentämään hakemus. Mikäli hakemusta ei täydennetä, tehdään päätös käytettävissä olevien tietojen perusteella. Mikäli päätöksenteon kannalta välttämättömiä tietoja ei saada, hakemus voidaan hylätä riittämättömien selvitysten perusteella. Toimeentulotuen rakenne Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Perusosalla katettavat menot *ravintomenot *vaatemenot *vähäiset terveydenhuoltomenot *henkilökohtainen ja kodin puhtaus *sanomalehti *puhelimen käyttömenot * harrastus- ja virkistystoiminta * paikallisliikenteen matkustuskulut *muut henkilön/perheen jokapäiväiseen elämään kuuluvat menot Perusosan laskennalliset perusteet *ravintomenot 49% *vaate- ja jalkinemenot 9 % *informaatiomenot 20%

4 *vähäiset terveydenhuoltomenot 3% *muut menot 19% Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan henkilön tai perheen menoina huomioon perusosalla katettavat menot sekä muut perusmenot, joita ovat: asumistukilain 6 :ssä tarkoitetut asumismenot taloussähköstä aiheutuvat menot kotivakuutusmaksu vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisena erityismenot, joita ovat: lasten päivähoitomenot muut kuin perustoimeentulotukeen kuuluvat asumismenot henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää mm. tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin Perusosan alentaminen Perusosaa on mahdollista alentaa toimeentulotukilain 10 :n perusteella enintään 20 % *mikäli asiakas kieltäytyy ilman perusteltua syytä yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, mikä kohtuullisen ajan turvaisi asiakkaan toimeentulon *laiminlyönnillään aiheuttaa sen,ettei työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä voida tarjota *kieltäytyy osallistumasta aktivointisuunnitelman laadintaan *keskeyttää ilman pätevää syytä kuntouttavan työtoiminnan

5 *kieltäytyy kotouttamissuunnitelman laadinnasta tai siinä sovituista toimenpiteistä tai laiminlyönnillään aiheuttaa sen, ettei suunnitelmaa ole voitu laatia *jos ammatillista koulutusta vailla oleva, täysi-ikäinen alle 25-vuotias on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, että hän ei ole työttömyysturvalain perusteella oikeutettu työttömyysetuuteen Perusosaa on mahdollista alentaa enintään 40 %, mikäli asiakas toistuvasti kieltäytyy hänelle tarjotuista toimenpiteistä ilman perusteltua syytä tai toiminnallaan tai laiminlyönneillään aiheuttaa sen, ettei hänelle ole pystytty tarjoamaan toimenpiteitä. Perusosaa voidaan alentaa enintään 40 % kun asiakkaalla on ollut 20 % alennus vähintään kaksi kuukautta. Alennus voi olla kestoltaan enintään kaksi kuukautta. Perusosan alentamisen perusteet koskevat myös kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Perusosan alentaminen voidaan tehdä vain, mikäli alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana. Perusosan alentamisen yhteydessä laaditaan mikäli mahdollista suunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu työmarkkinatukeen tai opintoetuuksiin on ensisijaisesti velvollinen huolehtimaan omasta elatuksestaan. Tällöin opiskelijaa on ohjattava aktiivisesti elättämään itsensä muulla tavoin. Mikäli muuta rahoitusta opintojen turvaamiseksi ei löydy, on mahdollista alentaa perusosaa 20 %. Toimeentulotuessa huomioitavat tulot ja varallisuus Tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat nettotulot. Tulotiedot pyydetään kaikilta perheenjäseniltä. Tulot huomioidaan aina sen kuukauden tulona maksupäivien mukaisesti, jolloin tulot ovat käytettävissä. Kuukauden loppupuolella tulevat tulot huomioidaan seuraavan kuukauden tuloksi. Tulona huomioidaan palkka, yrittäjä- ja omaisuustulot, yksityisistä ja julkisista lähteistä saatavat avustukset, opintoraha ja laina. Ansiotuloista jätetään huomioimatta vähintään 20 % kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa / henkilö. Jos ensisijaisen etuuden maksaja kuittaa asiakkaalle maksettavasta etuudesta liikaa maksettuja eriä, hakijan tosiasialliset käytettävissä olevat tulot huomioidaan laskelmassa tulona. Mikäli asiakkaan tiedoista käy ilmi sellainen ansiotulo, joka ei ole ollut tiedossa toimeentulotukea määrättäessä, voidaan ansiotulo ottaa jälkikäteen tulona huomioon.

6 Mikäli asiakkaalla on käytössään huomattava kertaluonteinen tulo esim. perintö, voidaan se jaksottaa useamman kuukauden ajalle. Työttömyyspäiväraha maksetaan pääsääntöisesti 20 päivän jaksoissa. Päivärahaa saavilla asiakkailla tulee vuodessa yksi kuukausi, jolloin he saavat tosiasiallisesti kaksi maksuerää saman kuukauden aikana. Työttömyyspäivärahasta käytetään kerrointa 21.5 siitä alkaen, kun päiväraha on maksettu kaksi kertaa saman kuukauden aikana. Mikäli hakija jää vuorotteluvapaalle, kotihoidontuelle, palkattomalle virkavapaalle yms tulee selvittää, onko asiakkaan mahdollista palata työhön, koska jokainen on ensisijaisesti vastuussa itsensä ja alaikäisten lastensa elatuksesta. Kotona asuvan alaikäisen lapsen säännöllisten ansiotulojen johdosta perheen toimeentulotuesta voidaan vähentää enintään kyseisen lapsen perusosan verran. Rikosperusteiset vahingonkorvaukset huomioidaan pääsääntöisesti tulona. Käytettävissä olevat tai helposti realisoitavissa oleva varallisuus otetaan huomioon toimeentulotukilaskelmassa. Vakituista asuntoa ei oteta varoina huomioon. Muussa kuin omassa vakituisessa asuinkäytössä olevan omaisuuden realisointiaika arvioidaan tapauskohtaisesti. Mikäli varallisuus on huomattava, mutta ei ole helposti realisoitavissa, voidaan myönnetty toimeentulotuki periä takaisin. Perustoimeentulotuessa huomioitavat menot 1. Asumiskustannukset Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon asumistukilain 6 :ssä tarkoitetut asumismenot: vuokra / yhtiövastike erikseen maksettavat lämmitys- ja vesimaksut asunnon hankkimiseksi ja perusparantamiseksi otettujen asuntolainojen korot omakotitaloissa kiinteistön hoitomenoja ovat lisäksi palovakuutus, tontin vuokra, kiinteistövero ja puhtaanapitokustannukset Asumismenot otetaan huomioon toimeentulotukea myönnettäessä tarpeellisen suuruisina, kunnalla on siten oikeus harkita asumismenojen tarpeellista suuruutta. Harkinnassa keskeistä on asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso paikkakunnalla. Asumismenoja huomioidaan vain siitä asunnosta, jossa hakija asuu. Poikkeustilanteissa voidaan tilapäisesti huomioida kahden asunnon menona määräajan esim. kosteus- tai homevaurioista kärsivät asunnot.

7 Asumistukilain säädösten mukaiset enimmäiskustannukset tarkistetaan vuosittain valtioneuvoston asetuksessa. Asumistukilain 6 :n mukaiset menot: Toimeentulotuesta päätettäessä kohtuulliset asumiskustannukset ovat keskus- tai siihen rinnastettavassa lämmitysjärjestelmässä enintään: 1 henkilö 37 m /kk 2 henkilöä /kk /kk /kk /kk /kk /kk /kk Harkittaessa asuntolainojen suurten korkomenojen korvaamista tämän ohjeen nojalla, on ensin selvitettävä asiakkaan mahdollisuudet laina-aikojen uudelleenjärjestelyyn ja tarvittaessa ohjattava ylivelkaiset asiakkaat velkajärjestelyyn. Asuntolainojen korkoja voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä toimeentulotukeen oikeuttaviksi edellä mainittuja ohjearvoja korkeammaksi enintään 3 kuukauden ajaksi. Asumisoikeusasunto tai osaomistusasunnon käyttövastike ja erikseen maksettavat kohtuulliset lämmityskustannukset ja vesimaksut huomioidaan menona. Asumisoikeusasunnon pääoma- ja rahoitusvastiketta ei hyväksytä menona. Asumisoikeusasunnon ja osaomistusasunnon hankintaa varten ( osuusmaksu ) otettua lainan korkoja ei hyväksytä menoksi asumistuessa. Omistusasunnossa tai silloin, kun asunnon lämmityskustannukset eivät sisälly vuokraan, asunnon kohtuullisina lämmityskustannuksina hyväksytään toimeentulotukilaskelmassa asumistuen määräytymisperusteista annetun lain mukaiset kustannukset, 1,4 / m2 / kk. Vesimaksuna hyväksytään enintään /hlö. Kohtuulliset asumiskustannukset tarkistetaan vuosittain kohtuullista vuokratasoa vastaavaksi Vesimaksut sisältyvät enimmäisasumismenoihin. Polttopuut 50 /motti enintään 2 mottia/kk kylminä kuukausina (pääsääntöisesti marras-maaliskuu)

8 Polttopuiden käyttö lämmittämiseen vähentää lämmityssähkön osuutta pääsääntöisesti puolet Pertltk Lämmitysöljyä on mahdollista hankkia osamaksulla, joten ohjataan asiakasta pyytämään lasku kuukausikohtaisena maksuna. Öljystä aiheutuvia lämmityskustannuksia voidaan huomioida enintään 2000 l/vuosi Muut asumisesta aiheutuvat menot: Taloussähköstä aiheutuvia kuluja hyväksytään toimeentulotukilaskelmassa menoksi yksin asuvalle henkilölle enintään n. 40 /kk, 2-3 henk 60 /kk ja perheelle yli 4 henkilöä enintään n. 80 ja 5 henkilölle tai enemmän 95 /kk Asuintalon saunamaksu kerran viikossa hyväksytään menoksi toimeentulotukilaskelmassa. Autotallin tai autopaikan vuokra eivät ole toimeentulotukeen oikeuttavia menoja. Koti- ja palovakuutusmaksujen osalta asiakkaan on esitettävä vakuutusmaksueriä koskeva yksilöity erittely. Vakuutusmaksuista hyväksytään vain asunnon ja irtaimiston kohtuullinen palo- ja vakuutusmaksu sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutusmaksut. Mikäli toimeentulotukiasiakkaalla on käytössään asunto, jonka asumismenot ovat kohtuullisiksi määriteltyä tasoa suuremmat, ohjataan asiakas kirjallisesti hakemaan halvempaa asuntoa. Riittävänä halvemman asunnon hakemisaikana voidaan pitää pääsääntöisesti kolmea kuukautta, jona aikana toimeentulotukilaskelmassa voidaan ottaa huomioon kohtuullista korkeammat kustannukset. Vankeusrangaistusta kärsivän asiakkaan vuokra voidaan huomioida pääsääntöisesti kolmen kuukauden ajan laskelmassa menona. 2. Terveydenhuoltomenot Toimeentulotukilaskelmassa menoiksi hyväksytään vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Perusosaan sisältyvinä vähäisinä terveydenhuoltomenoina pidetään ilman lääkärin määräystä hankituista lääkkeistä ja lääkinnällisistä tarvikkeista aiheutuvia menoja.

9 Ensisijaisesti edellytetään käytettäväksi julkisia terveydenhuoltopalveluja. Terveydenhuoltomenot otetaan huomioon siltä osin, kuin niitä ei korvata sairausvakuutuslain nojalla tai muulla tavoin. Yksityisistä terveydenhuoltopalveluista voidaan tarvittaessa hyväksyä toimeentulotukilaskelmaan silmälääkärin palkkion omavastuuosuus. Muulloin tuen saajan käyttäessä yksityisiä terveydenhuoltopalveluja (myös suun terveydenhuolto) meno voidaan toimeentulotukea myönnettäessä ottaa huomioon sen suuruisena kuin se olisi ollut julkisia palveluja käytettäessä. Palveluseteliä käytettäessä kustannus huomioidaan julkisen terveydenhuollon asiakasmaksutaksan mukaisesti. Tarvittaessa yksityisen terveydenhuollon palvelujen käytön tarpeenmukaisuudesta ja julkisen palvelutuotannon mahdollisuuksista tarjota vastaava palvelu voidaan pyytää julkisen terveydenhuollon yksikön edustajan arvio. Terveyskeskuksesta myönnetyllä palvelusetelillä hankitusta terveydenhuollon palvelusta, myös päiväkirurgia, otetaan huomioon omavastuuosuus halvimman taksan (= sama kuin julkisen palvelun taksa) mukaisesti. Kts. hintataulukko terveyskeskuksen nettisivuilta. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta aiheutunut maksu ei ole terveydenhuoltomeno. Sosiaalihuollon palveluista perittävän maksun ja terveydenhuollon tulosidonnaisen maksun (pitkäaikainen laitoshoito ja jatkuva kotisairaanhoito) alentaminen on aina ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden. 2.1 Fysikaalinen hoito Fysikaalisen hoidon osalta ohjataan aina käyttämään oman terveyskeskuksen palveluja. Yksityinen fysikaalinen hoito voidaan myöntää enintään 10 hoitokertaa vuoden sisällä, mikäli asiakkaalla on hoitomääräys omalta terveyskeskuslääkäriltä ja hoitomääräyksen lisäksi lääkärin lausunto hoidon välttämättömyydestä. Muulloin laskelmassa huomioidaan menona 8,80 / terveyskeskuksen yksilöterapian käyntitaksan mukaisesti. Hieronta ei ole toimeentulotukeen oikeuttava meno.

10 Fysikaalisen hoidon välttämättömyydestä voidaan tarvittaessa pyytää tk-lääkärin lausunto. 2.2 Muut terveydenhuoltomenot ja matkakulut Lapsettomuushoidoista aiheutuvat kustannukset ovat toimeentulotukeen oikeuttavia menoja silloin kun käytetään julkisia terveydenhuoltopalveluita. Psykoterapian omavastuuosuuskustannukset voidaan huomioida toimeentulotukilaskelmassa menona silloin kun Kela on myöntänyt tukea terapiakustannuksiin. Lisäksi voidaan korvata kolme tutustumiskäyntiä, joita Kela ei korvaa. Hoitotarvikkeiden osalta selvitetään, onko mahdollista saada k.o tarvikkeita terveyskeskuksen kautta Terveydenhuoltomenona voidaan huomioida matkakustannukset edullisimman matkustustavan mukaisesti. Kela-korvauksen jälkeen asiakkaan omavastuuosuudeksi jää 16 /matka svl:n mukaiseen sairaudenhoitoon ja kuntoutukseen liittyviin matkoihin. Matkakustannusten vuosittainen omavastuu on v Vaikka matkakohtainen omavastuuosuus ei täyty, kerryttää se vuosittaista omavastuuta. Oman auton käytön kilometrikorvaus on 0.20 /km. 2.3 Silmälasit Silmälasien hankintakustannukset voidaan huomioida toimeentulotukilaskelmassa menona paikkakunnan hintatason mukaisesti. Kehyksiin voidaan myöntää tukea enintään 50. Linssien osalta tukea ei myönnetä erityiskäsittelyistä aiheutuneisiin kustannuksiin. Alle 0,75 diopterin silmälaseja ei korvata ilman silmälääkärin suositusta. Silmälasit myönnetään pääsääntöisesti 3 vuoden välein. Vaihtoehtona silmälasien hankinnalle voidaan korvata piilolinssien kustannukset edellä mainittujen enimmäiskustannusten mukaisesti. Piilolinssikustannuksia voidaan huomioida enintään 120 /vuosi. 2.4 Lääkkeet

11 Reseptilääkkeiden osalta menoiksi hyväksytään vain halvin vaihtokelpoinen lääkevalmiste tilanteissa, joissa lääkkeen määrääjä ei ole kieltänyt vaihtoa halvempaan valmisteeseen. Tuen saajalla on oikeus kieltäytyä vaihdosta ja ostaa kalliimpi lääke, mutta näissä tapauksissa hän joutuu itse maksamaan halvemman ja ostamansa lääkkeen omavastuun erotuksen. Lääkekustannukset otetaan huomioon toimeentulotukilaskelmassa pääsääntöisesti kuittien perusteella. Maksusitoumus lääkkeiden hankintaan myönnetään vain poikkeuksellisissa tapauksissa (esim. hoidon kiireellisyys ja lääkkeen korkea hinta). Ohjeistus E-reseptin osalta on annettu erikseen. Lääkärin määräämän tupakanvieroituksen kustannukset otetaan huomioon edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Hyvinvointia edistävät lääkkeet ( esim. tupakanvieroituslääkkeet ja erektiolääkkeet tms) voidaan hyväksyä toimeentulotukeen oikeuttavana menona, kun kyseessä on lääkärin määräämä sairauden hoito. Päätöksentekijällä on oikeus pyytää asiakasta toimittamaan omalääkärin tai hoitavan lääkärin lausunto lääkkeen välttämättömyydestä sairauden hoidossa. Erektiolääkkeet ja tupakanvieroituslääkkeet Kelan enimmäismäärän/kk mukaisesti Täydentävä toimeentulotuki Työmatkakustannukset Työmatkakulut vähennetään kokonaisuudessaan tuenhakijan tuloista. Työmatkakulut otetaan huomioon edullisimman matkustustavan mukaan. Mikäli oman auton käyttö on välttämätöntä työtehtävien, puuttuvien tai hankalien liikenneyhteyksien, sairauden tai vamman vuoksi, työmatkakuluina huomioidaan todelliset kustannukset, enintään 0,20 /km. Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat 1. lasten päivähoitomenot 2. muut kuin lain 7a ja 7b :ssä tarkoitetut (perustoimeentulotuella katettavat) asumisesta aiheutuneet menot 3. henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot.

12 1. Päivähoitomenot Sosiaalipalveluista perittävän maksun alentaminen on ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Tuen hakijaa pyydetään hakemaan asiakasmaksun alentamista tai poistamista, mikäli tuen tarpeen arvioidaan jatkuvan pidempään kuin 2 kk. Iltapäiväkerho huomioidaan menona, maksunalennus ei mahdollinen. 2. Muut kuin perustoimeentulotukeen kuuluvat asumismenot Muina asumisesta aiheutuvina kuluina voidaan toimeentulotuen tarpeessa oleville myöntää tukea pääsääntöisesti yhden kuukauden vuokran suuruiseen vuokravakuuteen, mikäli muutto on välttämätön. Vuokravakuusasiassa oltava yhteydessä sosiaalitoimeen etukäteen ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Edellytyksenä tuen myöntämiselle vuokravakuuteen on mm. asunnottomuus, terveydelliset syyt tai muut erityiset syyt. Vakuus myönnetään ensisijaisesti maksusitoumuksena. Vuokravakuus voidaan suorittaa rahana vain erittäin perustellusta syystä. Mikäli vakuus maksetaan rahasuorituksena, vuokranantajalle lähetetään aina tiedoksi ilmoitus vuokravakuuden takaisinperinnästä. Vuokravakuus voidaan myöntää vain kohtuuhintaiseen asuntoon (ei esim. osaan vuokrasta). Vähäinen ylitys kohtuullisiin asumiskustannuksiin sallitaan. Vuokravakuusasia käsitellään pääsääntöisesti siinä kunnassa, jossa oleskeltaessa kustannukset erääntyvät maksettaviksi. Vanhempien luota pois muuttaville nuorille ei pääsääntöisesti myönnetä vuokravakuutta, koska asuminen on jo turvattu kotona. Vakuuden myöntäminen harkitaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Lisäksi tukea voidaan myöntää kohtuullisiin muuttokuluihin silloin kun muutto on perusteltu. Muuttokuluissa ei yleensä huomioida apumiehestä aiheutuvia kustannuksia. Muutosta aiheutuvat kustannukset otetaan pääsääntöisesti huomioon siinä kunnassa, jossa oleskeltaessa kustannukset erääntyvät maksettaviksi. Sosiaalisen isännöinnin ja tuetun asumisen maksut voidaan hyväksyä täydentävä toimeentulotukena. 3. Erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot

13 Kodinirtaimisto Välttämättömästä kodin irtaimiston hankinnasta aiheutuvia kuluja voidaan ottaa huomioon toimeentulotukeen oikeuttavan menona pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkuuden perusteella enintään 350. Asiakkaita ohjataan käyttämään kierrätyskeskusta, kirpputoreja jne. Kodinkoneet ja lastentarvikkeet Välttämättömien kodinkoneiden sekä lastentarvikkeiden hankinnasta aiheutuvia kuluja voidaan ottaa huomioon erityisellä harkinnalla kodinkoneet pääsääntöisesti viiden vuoden välein Eräiden tarvikkeiden enimmäiskustannukset: Pyykinpesukone 250 Vaunut ja rattaat 158 Kaksosten rattaat 336 Sänky 90 sis. patjan Keittiön pöytä ja tuolit 50 Lasten harrastusmenot Menot kuuluvat pääsääntöisesti perusosalla katettaviin menoihin, mutta esim. toimeentulotuen tarpeen pitkittyessä syrjäytymisen ehkäisemiseksi tai kotoutumisen tukemiseksi lapsen ohjattuihin ja tarpeellisiksi katsottuihin harrastusmenoihin voidaan hyväksyä enintään 300 / vuosi. Lisäksi arvioidaan, onko lapsen harrastuksen jatkuminen realistista, kun perhe on toimeentulotuen asiakkaana. Soveltamisohjeissa mainittu harrastusmenojen tukemiseen mainittu enimmäismäärä lasta kohti ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lapsen harrastusmenoihin tulisi myöntää vähintään mainittu summa. Tilanteesta voidaan pyytää tarvittaessa asiantuntijalausunto. Perheet ohjataan ensisijaisesti käyttämään kaupungin omia palveluja. Alle kouluikäisten harrastusmenoja ei tueta, vaan menot sisältyvät toimeentulotuen perusosaan. Lapsen tapaaminen Lapsen tapaamiskuluja voidaan huomioida toimeentulotuen menoina perusturvalautakunnan vahvistaman sopimuksen tai käräjäoikeuden päätöksen perusteella tapaamispäiville lapsen iän mukainen perusosa, sekä matkakustannuksiin halvimman matkustusvaihtoehdon mukaisesti puolet matkakustannuksista, mikäli lapsi asuu muulla paikkakunnalla.

14 Jos vanhemmilla on yhteishuolto ja lapsi asuu kummankin luona yhtä paljon, huomioidaan lapsilisä ja muut lapsesta saatavat tulot tuloksi sille vanhemmalle, jolle ne tosiasiallisesti maksetaan (Kelan tulkinta lähivanhemmuudesta). Vanhemmilta pyydetään selvitys siitä, maksaako lapsilisän saanut vanhempi toiselle osan etuudesta. Jos lapsilisä on vain toisen vanhemman käytettävissä, huomioidaan lapsen erityistarpeista (esim. harrastusmenot) aiheutuvia kustannuksia menoksi pääsääntöisesti vain sille vanhemmalle, jonka käytettävissä lapsilisä on. Tapaamisten toteutuminen on tarkistettava. Maksetaan täysiltä vuorokausilta. Hautauskulut Toimeentulotukea tulisi hakea ennen hautauksen järjestämistä. Vainajan tilillä olevat varat tulee aina käyttää ensisijaisesti välttämättömiin hautauskustannuksiin. Arvioitaessa toimeentulotuen tarvetta hautauskulujen kattamiseksi otetaan huomioon kuolinpesän varat sekä lesken tulot ja varat. Tarvittaessa hautausmenot huomioidaan huokeimman taksan mukaisesti arkun, uurnan, arkun kukkalaitteen ja kuljetusten osalta. Kokonaiskustannukset voivat olla enintään 560. Lisäksi otetaan huomioon seurakunnan välttämättömät kustannukset. Toiseen kuntaan hautaamisesta aiheutuvia kuljetuskustannuksia ei pääsääntöisesti huomioida. Hautauskuluina ei huomioida muistotilaisuuden, hautakiven, eikä lehti-ilmoituksen kustannuksia. Vainajalta maksamatta jääneet laskut eivät oikeuta toimeentulotukeen. Jos kuolinpesällä ei ole varoja laskujen maksamiseen, lasku jää kuolinpesän velaksi. Mikäli kuolinpesällä ei ole hoitajaa, kuuluu asunnon tyhjentäminen vuokranantajalle tai isännöitsijälle, joka hakee häätöpäätöksen käräjäoikeudesta. Häätöpäätöksen jälkeen ulosottoviranomainen voi tyhjentää asunnon. Elatusapumaksut Elatusapu ei pääsääntöisesti ole toimeentulotukeen oikeuttava meno. Mikäli elatusavun määrä on elatusvelvollisen maksukykyyn liian suuri, tulee elatusvelvollisen hakea elatusavun alentamista. Mikäli elatusvelvollisen maksukyky on pitkäaikaisesti tai pysyvästi muuttunut, on elatusapuun haettava

15 muutosta. Maksettu elatusapu voidaan ottaa menona huomioon asiakkaalle annetun järjestelyajan aikana. Tosite maksusta on esitettävä. Elatustuen määrä on v /kk. Elatusavun osana itse maksettu työttömyysturvan lapsikorotus voidaan huomioida toimeentulotuessa menona kuittia vastaan. Opintolaina Opintolainan korot huomioidaan menoksi niiden kohdalla, jotka opiskelevat. Työttömänä olevat ohjataan hakemaan korkoavustusta. Opintolainan ottamista ei edellytetä alle 18-vuotiaalta opiskelijalta, jälkihuollossa olevalta, tai vanhempiensa luona asuvalta 18-vuotta täyttäneeltä lukiota käyvältä nuorelta perheen pienituloisuuden perusteella. Ammattikoulua käyvälle nuorelle huomioidaan opintolaina tulona. Mikäli laina on haettu ja nostettu, se huomioidaan tuloksi. 18-vuotta täyttäneet itsenäisesti asuvat nuoret velvoitetaan hakemaan ja nostamaan opintolaina. Hakijan, joka ei voi saada opintolainaa luottohäiriöiden takia, tulee selvittää muu rahoitus opinnoilleen. Opintojen etenemisestä ja loppuunsaattamisesta tulee aina tehdä suunnitelma. Mikäli opiskelija ei saa maksuhäiriön takia opintolainaa, pyydetään häntä toimittamaan asiakastietorekisteristä ote, josta ilmenee maksuhäiriön peruste ja kesto. Pyritään aktiivisesti vaikuttamaan määrältään vähäisen maksuhäiriön poistumiseen. Oppikirjoihin (lukio) tai muihin opintoihin liittyvien hankintojen kustannuksina voidaan ottaa huomioon /lukukausi. Matkakuluina huomioidaan omavastuuosuus Kelan koulumatkatuen jälkeen. Velat Pankkilainat ja pikavipit eivät ole toimeentulotuessa huomioitavia menoja. Pikavippejä ei huomioida tulona, mikäli ne on todistettavasti maksettu takaisin. Yksityispanot, yksityishenkilöiden avustukset ja lainat ovat pääsääntöisesti käytettävissä olevaa tuloa. Pienet satunnaiset yksityispanot huomioidaan 50 euroa ylittävältä osalta. Säännölliset avustukset huomioidaan kokonaan. Asiakkaalle annetaan mahdollisuus tehdä selvitys tilillepanoista.

16 Velkajärjestelyn maksuohjelma ei ole yleensä toimeentulotuessa huomioitava meno, mutta maksukyvyn tilapäisesti heikentyessä, maksuerä tai esim. suurentuneita sairauskuluja voidaan ottaa menona huomioon. Velkajärjestelyn piirissä olevat tulee ohjata selvittämään maksuohjelman tarkistamista, mikäli tuloissa tapahtuu sellaisia muutoksia, että maksuvara suurenee tai pienenee. Takuu-säätiön laina ei ole toimeentulotukeen oikeuttava meno. Sakkoja ei huomioida toimeentulotuessa menona. Jäännösveron osalta asiakkaan on mahdollista tehdä maksusuunnitelma tai hän voi hakea vapautusta. Ulosotto Suoraan ulosmitattu tulo ei ole käytettävissä olevaa tuloa, eikä sitä oteta huomioon tulona. Tulona huomioidaan ulosmittauksen jälkeen käytettävissä oleva tulo. Mikäli asiakas maksaa ulosottoa kirjallisen maksusuunnitelman mukaisesti, maksusuunnitelman mukaiset menot tulisi ottaa toimeentulotukea myönnettäessä menona huomioon samalla tavalla kuin jos määrä olisi ulosmitattu palkasta tai siihen rinnastettavasta tulosta. Mikäli asiakas on niin pienituloinen, että ulosottoon ei jää ulosmitattavaa tuloa, ei vapaaehtoisia maksuja ole perusteltua huomioida menona toimeentulotuessa. Vapaaehtoinen ulosotto voidaan rinnastaa lainanmaksuun, joka ei ole toimeentulotukeen oikeuttava meno. Edunvalvonta Edunvalvontapalkkio ja tilintarkastusmaksu ovat toimeentulotukeen oikeuttavia menoja. Mikäli asiakkaalle ei synny jatkuvaa toimeentulotukioikeutta, voidaan edunvalvontapalkkio jyvittää kuukausittaiseksi menoksi. Mikäli edunvalvoja on yksityishenkilö, hyväksytään menona korkeintaan yleisen edunvalvojan käyttämä palkkio. Palveluasumisen ja kotona annettavan palvelun maksut Kunnan järjestämä palveluasuminen sisältää asunnon lisäksi asiakkaan tarvitsemia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

17 Kunnan järjestämässä asumispalveluyksikössä asuvalle tehdään laskelma, jossa huomioidaan menona ateriat, palvelumaksu ja terveydenhuollon menot hoitotuen ylittävältä osalta, vuokra ja perusosasta 51 %. Sosiaalihuollon palveluista perittävän maksun ja terveydenhuollon tulosidonnaisen maksun alentaminen on aina ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Tilanteissa, joissa ravinnon osuus perusosasta ei riitä ateriapalvelumaksujen kattamiseen, on mahdollisuus kohtuullistaa toimeentulotukilaskelmassa huomioon otettavia ateriapalvelumaksuja. Silloin kun palveluasumisessa asuvalle henkilölle myönnetään toimeentulotukea, palveluista tulee pyytää erittely, joista kustannukset näkyvät eriteltynä menolajeittain. Eräät erityistilanteet Laitoshoidossa ( tehostettu ja tavallinen palveluasuminen) olevan käyttövara on 105 /kk. Vankilassa olevan käyttövara 42 /kk. Tuetun asumisen käyttövara on 150 /kk. Käyttövarat ovat perustoimeentulotukea. Veronpalautuksesta voidaan jättää tulona huomioon ottamatta 100 / pariskunnan ja yksin asuvat, lapsiperheet 150 kotitalous. Tuen saajan kannustamiseksi aktivointitoimenpiteisiin (esim. työllisyyskoulutus, työharjoittelu, alle 25-vuotiaan kouluttamattoman työelämävalmennus) voidaan myöntää täydentävää tukea matkakustannuksiin pääsääntöisesti seutulippua vastaava kustannus ensimmäisenä kuukautena(79 ). Romaninaisen hameen hankintaan voidaan myöntää tukea 500 kahden vuoden välein. Vaatemenoihin voidaan myöntää täydentävää tukea erityistilanteissa (raskaus, hautajaiset). Henkilökortin kustannukset 53 perintätoimiston laskuista huomioidaan harkinnalla ainoastaan alkuperäinen pääoma, mikäli alkuperäistä laskua ei ole jo huomioitu menona

18 Ehkäisevä toimeentulotuki Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää kertaluonteisesti tai lyhytaikaisesti myös asiakkaalle, jolle ei synny toimeentulotukilaskelman mukaista tulovajetta perus- tai täydentävässä toimeentulotuessa. Asiakkaalle tehdään kuitenkin toimeentulotukilaskelma kokonaistilanteen hahmottamiseksi. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä ja toimeentulotukiriippuvuutta. Asumisen turvaaminen: Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan käyttää asumisen turvaamiseksi vuokra- ja sähkölaskurästien maksamiseen silloin, kun maksuihin ei synny toimeentulotukilaskelman mukaista oikeutta perustoimeentulotukeen. Ehkäisevää tukea suunnataan erityisesti lapsiperheiden asumisen turvaamiseksi. Ylivelkaantuminen, äkilliset tilanteet: Ylivelkaantuminen voi muodostaa perusteen ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiselle ennakoimattomassa tilanteessa, esim. työttömyyden, lomautuksen, avioeron, onnettomuuden tai vakavan sairauden kohdatessa. Aktivoinnin tukeminen: Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää aktivoinnin tukemiseksi: työvaatteisiin ja kenkiin, enint. 150 kohtuullisiin kurssimaksuihin (myös yksityiset oppilaitokset, erityisesti maahanmuuttajat) Itsenäisen suoriutumisen tukeminen: Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää omatoimisuuden ja itsenäisen selviytymisen tukemiseksi (esim. työkyvyttömyyseläkeläiset, lastensuojelun asiakasperheet) aikuisten harrastuksiin, kuntoutukselliseen toimintaan, työelämävalmiuksien ja ammatin saannin valmiuksien parantamiseen 200 /vuosi. Aikuisten harrastusmenoihin voidaan myöntää tukea ainoastaan tilanteissa, joissa tuen saaminen on kirjattu asiakassuunnitelmaan.

19 Toimeentulotuki takautuviin menoihin Toimeentulotukea voidaan myöntää takautuviin menoihin vain siinä tapauksessa, että hakijalla olisi ollut oikeus toimeentulotukeen, mutta hän ei ole sitä perustellusta syystä aikaisemmin voinut hakea. Takautuvia menoja voivat olla esim. vuokrarästit. TOIMEENTULOTUEN TAKAISINPERINTÄ Jos toimeentulotukea myönnetään sillä perusteella, että muu sosiaaliturvaetuus on viivästynyt, tehdään perintäpäätös ja myönnetty tuki peritään takaisin takautuvasti maksettavasta etuudesta. Etuuden maksajalle lähetetään perintäilmoitus. Ennen perinnän tekemistä harkitaan, onko perinnän tekeminen järkevää ja vaarantaako se asiakkaan vastaisen toimeentulon. Perittävä etuus ja myönnettävä toimeentulotuki on kohdistuttava samaan ajankohtaan. Mikäli etuutta ei peritä, se otetaan tulona huomioon seuraavassa laskelmassa. Asumistuki kannattaa yleensä aina periä, koska vuokra huomioidaan laskelmassa. Perintäpäätös annetaan kirjallisesti asiakkaalle ja hänelle selvitetään, mihin perintä perustuu ja mille ajankohdalle se kohdistuu. Liikaa peritty osuus palautetaan aina asiakkaalle. Kun asiakkaalla on huomattavaa omaisuutta ja tuen tarve ei ole lyhytaikainen, voidaan tehdä perintä toimeentulotukilain 20 :n 1 kohdan perusteella. Päätös on haettava hallinto-oikeudesta, jotta perintä olisi ulosottokelpoinen. Toimeentulotuki voidaan poikkeuksellisesti peritä takaisin myös jälkikäteen, jos tuen myöntäminen on perustunut tuen saajan tahallaan antamiin vääriin tietoihin. Korvausvelvollisuutta haetaan hallinto-oikeudelta. OIKAISUVAATIMUS

20 Toimeentulotukihakemukseen annetaan aina kirjallinen päätös muutoksenhakuohjeineen. Jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärän lain soveltamiseen tai päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe, viranomainen voi korjata virheellisen päätöksen ratkaisemalla asian uudelleen. Päätöksen korjaaminen asiakkaan vahingoksi edellyttää asianosaisen suostumusta. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Viranomaisen on korjattava päätöksessä oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe. Virhettä ei saa korjata, jos korjaaminen aiheuttaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen, eikä virhe ole aiheutettu asianosaisen omasta menettelystä. Jos asiakas on tyytymätön päätökseen, eikä asiavirhettä ole tapahtunut, hänen tulee toimittaa oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Asiakkaan vaatimalla tavalla oikaistu päätös käsitellään oikaisusta huolimatta lautakunnassa, mikäli asiakas ei kirjallisesti peru oikaisuvaatimustaan.

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen PerVal 12.12.2017 71 liite nro 32 Nakkilan kunnan toimeentulotukiohjeet 1.1.2018 alkaen Perusturvavaliokunta 12.12.2017 71 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 1(7) JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2006 voimaan tulleen muutoksen jälkeen toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta,

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänkuja 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TERVEYDENHOITOMENOT Toimeentulotuessa huomioidaan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon palvelut. Terveyskeskuksen fysioterapia huomioidaan terveydenhoitomenoksi.

Lisätiedot

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS kunnan myöntämä rahallinen tuki viimesijainen etuus perustuu toimeentulotukilain säännöksiin tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Sisällysluettelo Perustoimeentulotuen laskenta Tulot Asumismenot Menot Arvio perustoimeentulotuen määrästä Tämän laskurin avulla voit selvittää mahdollisuuden

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 Perusturvalautakunta 17.12.2013 Pöytäkirjan liite 115 Sivu 2 / 8 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä

Lisätiedot

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet:

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: TAMPEREEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET 1.3.2011 ALKAEN Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 16.2.2011 / 28 (Dnro TRE: 1393 /05.02.00/2011) 1. Perustoimeentulotukea

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 24.1.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen TAMPERE 1 (5) TRE: 5808/05.02.00/2013 Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 25.9.2013/97 1. Perustoimeentulotukea koskevat

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI Hakemus ajalle TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut/jätetty / 1 Osoite Sukunimi ja etunimet Avio / avopuolison suku ja etunimet Kotona

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä

Lisätiedot

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk.

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk. 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEELLISET PERUSTEET 1.4.2014 alkaen 1. PERUSTOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET: 1.1. Asumismenot: Toimeentulotuessa asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on viime

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 27.3.2013 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 16.3.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen Sote-ltk 24.4.2014 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Säännökset 2 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Perusturvalautakunta 22.11.2017 liite nro 7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PERUSTURVA EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI OHJE 2018-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE Yhtymähallitus 31.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asiakasmaksuja koskevat yleiset periaatteet 3 2. Asiakasmaksun

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti:

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.5.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina, Suomenniemi 10.11.2011 2 Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan: Laki

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2018 1 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TUEN HAKEMINEN... 3 1.2. TUEN MYÖNTÄMINEN... 4 1.3.

Lisätiedot

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 - Toimintatapoja aikuissosiaalityössä uudistettu siirrytty kahteen tehtäväalueeseen: 1. Aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö ( uudet ja satunnaiset toimeentulotuen

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Hakemus saapunut / 201 Hakemus ajalle Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Puhelin Sähköpostiosoite Ammatti ja koulutus Työnantaja

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET 1.1.2017 Perusturvalautakunta 20.12.2017 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 1(9) Muutosesitykset 16.8.2013 sosiaali- ja terveyslautakunnan 28.2.2012 35 hyväksymään toimeentulotukiohjeeseen. Euromäärämuutokset esitetään lihavoituina ja suuremmalla fonttikoolla kuin teksti. Erityisesti

Lisätiedot

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

VANTAA. Toimeentulotuki

VANTAA. Toimeentulotuki VANTAA Toimeentulotuki Oletko oikeutettu toimeentulotukeen? Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo silloin, kun henkilö ei voi saada

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 alkaen Rantasalmella Hyväksytty Kunnanhallitus 19.12.2016 / 256 Voimaantulo 1.1.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 3 1.1. Perustoimeentulotuki.3 1.2. Täydentävä

Lisätiedot

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PERUSTOIMEENTULOTUKI 2, 6, 7A, 7B Toimeentulotukea hakevalla saa olla tilillään yhden kuukauden elinkustannuksia

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2012 Päivitetty 7.12.2011 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola Infotilaisuus maahanmuuttajille Toimeentulotuki 22.2.2017 Sampola Mistä toimeentulotukea voi hakea? KELA KUNTA Perustoimeentulotuki 1.1.2017 alkaen Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen. Toimeentulotukiohjeistuksen tarkistus Stlk 14.10.2009, 144 Toimeentulotuki on viimesijainen kuntalaisen taloudellinen tuki. Tukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 815/2015 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2015 Päivitetty 30.12.2014 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2018 Yhtymähallitus 15.12.2017 121 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. SOVELTAMISOHJEEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Toimeentulotuen myöntämisen soveltamisohjeet SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen... 3 1.2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki 1 Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella Suomen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 20.4.2017 1. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI (Toimeentulotukilaki 13) Ehkäisevää toimeentulotukea koskevien lainmuutosten

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Toimielin / toimintayksikkö TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Päivämäärä Pykälä Viranomainen täyttää tummennetut kohdat Hakijan nimi ja osoite TÄYTTÖOHJEITA KÄÄNTÖPUOLELLA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohje alkaen

Rovaniemen kaupungin täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohje alkaen Rovaniemen kaupungin täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohje 1.2.2018 alkaen Rovaniemen kaupunki Perusturvalautakunta 17.01.2018 Sivu 2/8 Sisällys 1 EN TARKOITUS... 3 2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa 1.3.2017 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN... 3 1.1 Menettely toimeentulotukiasioissa...

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 6.4.2016 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen ja hakemusten käsittely...

Lisätiedot

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (5) 470 V Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien maksuttomasta joukkoliikennekortista päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 2018

EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 2018 EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 2018 Yhtymähallitus 23.11.2017 2 Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN... 3 1.1. Menettely toimeentulotukiasioissa... 3 1.2. Toimeentulotuen takaisinperintä

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Oheisliite PETULTK 25.2.2016 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 27.1.2016 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016 1.3.2016 alkaen 2 Sisällysluettelo JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen 3 Toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Oheisliite PETULTK 30.1.2014 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Kotikunta Puhelin (koti, työ, matkapuhelin)

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

Mikä muuttuu vuonna 2017?

Mikä muuttuu vuonna 2017? Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Kuka saa toimeentulotukea?...

Lisätiedot

Matkakorvauksen tarkoituksena on tukea henkilön osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan. (2.3.2001/191)

Matkakorvauksen tarkoituksena on tukea henkilön osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan. (2.3.2001/191) 1 of 13 27/05/2011 12:42 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1412 30.12.1997/1412 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki toimeentulotuesta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki 2 Peruspalvelulautakunta 26.1.2017 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Ohjeistus 1.1.2017 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen

Lisätiedot

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016 Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut 1 (27) 1. Säännökset... 2 2. Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS Nokian kaupunki (päivitetty 2015)

TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS Nokian kaupunki (päivitetty 2015) TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS Nokian kaupunki (päivitetty 2015) 3 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄÄ OLESKELUKUNTA... 5 1.2 TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELY JA MAKSATUS...

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 313 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN Terke 2010-2050 Esityslistan asia TJA/17 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimeentulotukiohje alkaen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimeentulotukiohje alkaen Asiakasohje 1 (10) Kainuun sosiaali- ja n toimeentulotukiohje 1.1.2017 alkaen Asiakasohje 2 (10) Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET...3 1.1 Säännökset...3 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (12/2014) 326/52/2013 Sosiaali- ja terveysministeriö, 6.8.2014, STM/2438/2014. Etelä-Suomen aluehallintovirasto,

Lisätiedot

Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412

Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412 Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot