YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. Perusturvalautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. Perusturvalautakunta 3.3.2015"

Transkriptio

1 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Perusturvalautakunta Ohjeen tarkoituksena on edistää asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua toimeentulotukea myönnettäessä. Ohjeella ei rajoiteta erityistilanteissa viranhaltijoiden tapauskohtaista harkintaa toimeentulotuesta päätettäessä, eikä sivuuteta toimeentulotuesta annettuja lakeja ja asetuksia. Sisällys: Toimeentulotuen lähtökohdat... 2 Toimeentulotuen rakenne ja perusosan alentaminen Tulojen ja varojen huomioiminen.5 Perustoimeentulotuki ja huomioitavat menot Asumiskustannukset Terveydenhuoltomenot...8 Täydentävä toimeentulotuki...10 Työmatkakustannukset...10 Päivähoitomenot...11 Muut asumismenot...11 Erityisistä tarpeista ja olosuhteista aiheutuvat menot...12 Kodinkoneet ja lastentarvikkeet...12 Lasten harrastusmenot...12 Lapsen tapaaminen...13 Hautauskulut...13 Opiskelijat...14 Eräät erityistilanteet... Velat..14 Ulosotto.15 Edunvalvonta 15 Palveluasuminen.. 15 Ehkäisevä toimeentulotuki...17

2 Toimeentulotuen takaisinperintä..18 Oikaisuvaatimus Toimeentulotuen lähtökohdat, ensisijaiset säädökset ja toimintaohjeet Toimeentulotuki on viimesijainen yhteiskunnan tukimuoto, jolla turvataan henkilön ja perheen välttämätön toimeentulo ja jonka tarkoituksena on edistää yksilön ja perheen itsenäistä selviytymistä. (Laki toimeentulotuesta, Ttl, 1) Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentulotukea turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen huolenpidolla tai muulla tavalla. (Ttl 2) Jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä siinä laajuudessa kuin avioliittolaissa, lapsen elatuksesta annetussa laissa ja muussa laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolasten elatuksesta.(ttl 2) Toimeentulotukea myönnettäessä ensisijaisesti sovellettavat säädökset ja toiminta-ohjeet: Laki toimeentulotuesta (1412/1997) muutoksineen Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Laki kuntouttavasta työtoiminnasta(189/2001) Hallintolaki (434/2003) Laki asumistuesta (938/2014), asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista (1019/2014) Laki maahanmuuttajien erityistuesta (1192/2002) STM: Opas toimeentulotulotukilain soveltajille 2013:4 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut Ylöjärven kaupungin perusturvapalvelujen johtosääntö ja delegointipäätökset / viranhaltijan ratkaisuvalta

3 Toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee. Ei-kiireellinen toimeentulotuki haetaan asiakkaan vakinaisesta oleskelukunnasta. Kiireellinen toimeentulotuen tarve arvioidaan siinä kunnassa, jossa asiakas oleskelee kiireellisen avuntarpeen syntymishetkellä. Poste restante asiakkaan tulee aina selvittää kenen luona oleskelee. Selvitys asumisesta toimitetaan todistus asumisesta- lomakkeella. Lomakkeen täyttää asunnon haltija ja siinä näkyy oleskelun pituus. Toimeentulotuki myönnetään hakemuksesta. Hakemus tulee jättää haettavan kuukauden aikana. Toimeentulotuki tai osa siitä voidaan erityisestä syystä myöntää takautuvasti. Tällöin on erityisen tärkeää esittää hakemuksessa erityiset syyt takautuvan tuen myöntämiselle. Ravintomenoja ei huomioida takautuvasti. Puutteellinen hakemus viivästyttää käsittelyä, koska asiakkaalle joudutaan lähettämään lisäselvityspyyntö, jossa pyydetään määräajassa täydentämään hakemus. Mikäli hakemusta ei täydennetä, tehdään päätös käytettävissä olevien tietojen perusteella. Mikäli päätöksenteon kannalta välttämättömiä tietoja ei saada, hakemus voidaan hylätä riittämättömien selvitysten perusteella. Toimeentulotuen rakenne Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Perusosalla katettavat menot *ravintomenot *vaatemenot *vähäiset terveydenhuoltomenot *henkilökohtainen ja kodin puhtaus *sanomalehti *puhelimen käyttömenot * harrastus- ja virkistystoiminta * paikallisliikenteen matkustuskulut *muut henkilön/perheen jokapäiväiseen elämään kuuluvat menot Perusosan laskennalliset perusteet *ravintomenot 49% *vaate- ja jalkinemenot 9 % *informaatiomenot 20%

4 *vähäiset terveydenhuoltomenot 3% *muut menot 19% Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan henkilön tai perheen menoina huomioon perusosalla katettavat menot sekä muut perusmenot, joita ovat: asumistukilain 6 :ssä tarkoitetut asumismenot taloussähköstä aiheutuvat menot kotivakuutusmaksu vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisena erityismenot, joita ovat: lasten päivähoitomenot muut kuin perustoimeentulotukeen kuuluvat asumismenot henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää mm. tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin Perusosan alentaminen Perusosaa on mahdollista alentaa toimeentulotukilain 10 :n perusteella enintään 20 % *mikäli asiakas kieltäytyy ilman perusteltua syytä yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, mikä kohtuullisen ajan turvaisi asiakkaan toimeentulon *laiminlyönnillään aiheuttaa sen,ettei työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä voida tarjota *kieltäytyy osallistumasta aktivointisuunnitelman laadintaan *keskeyttää ilman pätevää syytä kuntouttavan työtoiminnan

5 *kieltäytyy kotouttamissuunnitelman laadinnasta tai siinä sovituista toimenpiteistä tai laiminlyönnillään aiheuttaa sen, ettei suunnitelmaa ole voitu laatia *jos ammatillista koulutusta vailla oleva, täysi-ikäinen alle 25-vuotias on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, että hän ei ole työttömyysturvalain perusteella oikeutettu työttömyysetuuteen Perusosaa on mahdollista alentaa enintään 40 %, mikäli asiakas toistuvasti kieltäytyy hänelle tarjotuista toimenpiteistä ilman perusteltua syytä tai toiminnallaan tai laiminlyönneillään aiheuttaa sen, ettei hänelle ole pystytty tarjoamaan toimenpiteitä. Perusosaa voidaan alentaa enintään 40 % kun asiakkaalla on ollut 20 % alennus vähintään kaksi kuukautta. Alennus voi olla kestoltaan enintään kaksi kuukautta. Perusosan alentamisen perusteet koskevat myös kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Perusosan alentaminen voidaan tehdä vain, mikäli alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana. Perusosan alentamisen yhteydessä laaditaan mikäli mahdollista suunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu työmarkkinatukeen tai opintoetuuksiin on ensisijaisesti velvollinen huolehtimaan omasta elatuksestaan. Tällöin opiskelijaa on ohjattava aktiivisesti elättämään itsensä muulla tavoin. Mikäli muuta rahoitusta opintojen turvaamiseksi ei löydy, on mahdollista alentaa perusosaa 20 %. Toimeentulotuessa huomioitavat tulot ja varallisuus Tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat nettotulot. Tulotiedot pyydetään kaikilta perheenjäseniltä. Tulot huomioidaan aina sen kuukauden tulona maksupäivien mukaisesti, jolloin tulot ovat käytettävissä. Kuukauden loppupuolella tulevat tulot huomioidaan seuraavan kuukauden tuloksi. Tulona huomioidaan palkka, yrittäjä- ja omaisuustulot, yksityisistä ja julkisista lähteistä saatavat avustukset, opintoraha ja laina. Ansiotuloista jätetään huomioimatta vähintään 20 % kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa / henkilö. Jos ensisijaisen etuuden maksaja kuittaa asiakkaalle maksettavasta etuudesta liikaa maksettuja eriä, hakijan tosiasialliset käytettävissä olevat tulot huomioidaan laskelmassa tulona. Mikäli asiakkaan tiedoista käy ilmi sellainen ansiotulo, joka ei ole ollut tiedossa toimeentulotukea määrättäessä, voidaan ansiotulo ottaa jälkikäteen tulona huomioon.

6 Mikäli asiakkaalla on käytössään huomattava kertaluonteinen tulo esim. perintö, voidaan se jaksottaa useamman kuukauden ajalle. Työttömyyspäiväraha maksetaan pääsääntöisesti 20 päivän jaksoissa. Päivärahaa saavilla asiakkailla tulee vuodessa yksi kuukausi, jolloin he saavat tosiasiallisesti kaksi maksuerää saman kuukauden aikana. Työttömyyspäivärahasta käytetään kerrointa 21.5 siitä alkaen, kun päiväraha on maksettu kaksi kertaa saman kuukauden aikana. Mikäli hakija jää vuorotteluvapaalle, kotihoidontuelle, palkattomalle virkavapaalle yms tulee selvittää, onko asiakkaan mahdollista palata työhön, koska jokainen on ensisijaisesti vastuussa itsensä ja alaikäisten lastensa elatuksesta. Kotona asuvan alaikäisen lapsen säännöllisten ansiotulojen johdosta perheen toimeentulotuesta voidaan vähentää enintään kyseisen lapsen perusosan verran. Rikosperusteiset vahingonkorvaukset huomioidaan pääsääntöisesti tulona. Käytettävissä olevat tai helposti realisoitavissa oleva varallisuus otetaan huomioon toimeentulotukilaskelmassa. Vakituista asuntoa ei oteta varoina huomioon. Muussa kuin omassa vakituisessa asuinkäytössä olevan omaisuuden realisointiaika arvioidaan tapauskohtaisesti. Mikäli varallisuus on huomattava, mutta ei ole helposti realisoitavissa, voidaan myönnetty toimeentulotuki periä takaisin. Perustoimeentulotuessa huomioitavat menot 1. Asumiskustannukset Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon asumistukilain 6 :ssä tarkoitetut asumismenot: vuokra / yhtiövastike erikseen maksettavat lämmitys- ja vesimaksut asunnon hankkimiseksi ja perusparantamiseksi otettujen asuntolainojen korot omakotitaloissa kiinteistön hoitomenoja ovat lisäksi palovakuutus, tontin vuokra, kiinteistövero ja puhtaanapitokustannukset Asumismenot otetaan huomioon toimeentulotukea myönnettäessä tarpeellisen suuruisina, kunnalla on siten oikeus harkita asumismenojen tarpeellista suuruutta. Harkinnassa keskeistä on asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso paikkakunnalla. Asumismenoja huomioidaan vain siitä asunnosta, jossa hakija asuu. Poikkeustilanteissa voidaan tilapäisesti huomioida kahden asunnon menona määräajan esim. kosteus- tai homevaurioista kärsivät asunnot.

7 Asumistukilain säädösten mukaiset enimmäiskustannukset tarkistetaan vuosittain valtioneuvoston asetuksessa. Asumistukilain 6 :n mukaiset menot: Toimeentulotuesta päätettäessä kohtuulliset asumiskustannukset ovat keskus- tai siihen rinnastettavassa lämmitysjärjestelmässä enintään: 1 henkilö 37 m /kk 2 henkilöä /kk /kk /kk /kk /kk /kk /kk Harkittaessa asuntolainojen suurten korkomenojen korvaamista tämän ohjeen nojalla, on ensin selvitettävä asiakkaan mahdollisuudet laina-aikojen uudelleenjärjestelyyn ja tarvittaessa ohjattava ylivelkaiset asiakkaat velkajärjestelyyn. Asuntolainojen korkoja voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä toimeentulotukeen oikeuttaviksi edellä mainittuja ohjearvoja korkeammaksi enintään 3 kuukauden ajaksi. Asumisoikeusasunto tai osaomistusasunnon käyttövastike ja erikseen maksettavat kohtuulliset lämmityskustannukset ja vesimaksut huomioidaan menona. Asumisoikeusasunnon pääoma- ja rahoitusvastiketta ei hyväksytä menona. Asumisoikeusasunnon ja osaomistusasunnon hankintaa varten ( osuusmaksu ) otettua lainan korkoja ei hyväksytä menoksi asumistuessa. Omistusasunnossa tai silloin, kun asunnon lämmityskustannukset eivät sisälly vuokraan, asunnon kohtuullisina lämmityskustannuksina hyväksytään toimeentulotukilaskelmassa asumistuen määräytymisperusteista annetun lain mukaiset kustannukset, 1,4 / m2 / kk. Vesimaksuna hyväksytään enintään /hlö. Kohtuulliset asumiskustannukset tarkistetaan vuosittain kohtuullista vuokratasoa vastaavaksi Vesimaksut sisältyvät enimmäisasumismenoihin. Polttopuut 50 /motti enintään 2 mottia/kk kylminä kuukausina (pääsääntöisesti marras-maaliskuu)

8 Polttopuiden käyttö lämmittämiseen vähentää lämmityssähkön osuutta pääsääntöisesti puolet Pertltk Lämmitysöljyä on mahdollista hankkia osamaksulla, joten ohjataan asiakasta pyytämään lasku kuukausikohtaisena maksuna. Öljystä aiheutuvia lämmityskustannuksia voidaan huomioida enintään 2000 l/vuosi Muut asumisesta aiheutuvat menot: Taloussähköstä aiheutuvia kuluja hyväksytään toimeentulotukilaskelmassa menoksi yksin asuvalle henkilölle enintään n. 40 /kk, 2-3 henk 60 /kk ja perheelle yli 4 henkilöä enintään n. 80 ja 5 henkilölle tai enemmän 95 /kk Asuintalon saunamaksu kerran viikossa hyväksytään menoksi toimeentulotukilaskelmassa. Autotallin tai autopaikan vuokra eivät ole toimeentulotukeen oikeuttavia menoja. Koti- ja palovakuutusmaksujen osalta asiakkaan on esitettävä vakuutusmaksueriä koskeva yksilöity erittely. Vakuutusmaksuista hyväksytään vain asunnon ja irtaimiston kohtuullinen palo- ja vakuutusmaksu sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutusmaksut. Mikäli toimeentulotukiasiakkaalla on käytössään asunto, jonka asumismenot ovat kohtuullisiksi määriteltyä tasoa suuremmat, ohjataan asiakas kirjallisesti hakemaan halvempaa asuntoa. Riittävänä halvemman asunnon hakemisaikana voidaan pitää pääsääntöisesti kolmea kuukautta, jona aikana toimeentulotukilaskelmassa voidaan ottaa huomioon kohtuullista korkeammat kustannukset. Vankeusrangaistusta kärsivän asiakkaan vuokra voidaan huomioida pääsääntöisesti kolmen kuukauden ajan laskelmassa menona. 2. Terveydenhuoltomenot Toimeentulotukilaskelmassa menoiksi hyväksytään vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Perusosaan sisältyvinä vähäisinä terveydenhuoltomenoina pidetään ilman lääkärin määräystä hankituista lääkkeistä ja lääkinnällisistä tarvikkeista aiheutuvia menoja.

9 Ensisijaisesti edellytetään käytettäväksi julkisia terveydenhuoltopalveluja. Terveydenhuoltomenot otetaan huomioon siltä osin, kuin niitä ei korvata sairausvakuutuslain nojalla tai muulla tavoin. Yksityisistä terveydenhuoltopalveluista voidaan tarvittaessa hyväksyä toimeentulotukilaskelmaan silmälääkärin palkkion omavastuuosuus. Muulloin tuen saajan käyttäessä yksityisiä terveydenhuoltopalveluja (myös suun terveydenhuolto) meno voidaan toimeentulotukea myönnettäessä ottaa huomioon sen suuruisena kuin se olisi ollut julkisia palveluja käytettäessä. Palveluseteliä käytettäessä kustannus huomioidaan julkisen terveydenhuollon asiakasmaksutaksan mukaisesti. Tarvittaessa yksityisen terveydenhuollon palvelujen käytön tarpeenmukaisuudesta ja julkisen palvelutuotannon mahdollisuuksista tarjota vastaava palvelu voidaan pyytää julkisen terveydenhuollon yksikön edustajan arvio. Terveyskeskuksesta myönnetyllä palvelusetelillä hankitusta terveydenhuollon palvelusta, myös päiväkirurgia, otetaan huomioon omavastuuosuus halvimman taksan (= sama kuin julkisen palvelun taksa) mukaisesti. Kts. hintataulukko terveyskeskuksen nettisivuilta. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta aiheutunut maksu ei ole terveydenhuoltomeno. Sosiaalihuollon palveluista perittävän maksun ja terveydenhuollon tulosidonnaisen maksun (pitkäaikainen laitoshoito ja jatkuva kotisairaanhoito) alentaminen on aina ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden. 2.1 Fysikaalinen hoito Fysikaalisen hoidon osalta ohjataan aina käyttämään oman terveyskeskuksen palveluja. Yksityinen fysikaalinen hoito voidaan myöntää enintään 10 hoitokertaa vuoden sisällä, mikäli asiakkaalla on hoitomääräys omalta terveyskeskuslääkäriltä ja hoitomääräyksen lisäksi lääkärin lausunto hoidon välttämättömyydestä. Muulloin laskelmassa huomioidaan menona 8,80 / terveyskeskuksen yksilöterapian käyntitaksan mukaisesti. Hieronta ei ole toimeentulotukeen oikeuttava meno.

10 Fysikaalisen hoidon välttämättömyydestä voidaan tarvittaessa pyytää tk-lääkärin lausunto. 2.2 Muut terveydenhuoltomenot ja matkakulut Lapsettomuushoidoista aiheutuvat kustannukset ovat toimeentulotukeen oikeuttavia menoja silloin kun käytetään julkisia terveydenhuoltopalveluita. Psykoterapian omavastuuosuuskustannukset voidaan huomioida toimeentulotukilaskelmassa menona silloin kun Kela on myöntänyt tukea terapiakustannuksiin. Lisäksi voidaan korvata kolme tutustumiskäyntiä, joita Kela ei korvaa. Hoitotarvikkeiden osalta selvitetään, onko mahdollista saada k.o tarvikkeita terveyskeskuksen kautta Terveydenhuoltomenona voidaan huomioida matkakustannukset edullisimman matkustustavan mukaisesti. Kela-korvauksen jälkeen asiakkaan omavastuuosuudeksi jää 16 /matka svl:n mukaiseen sairaudenhoitoon ja kuntoutukseen liittyviin matkoihin. Matkakustannusten vuosittainen omavastuu on v Vaikka matkakohtainen omavastuuosuus ei täyty, kerryttää se vuosittaista omavastuuta. Oman auton käytön kilometrikorvaus on 0.20 /km. 2.3 Silmälasit Silmälasien hankintakustannukset voidaan huomioida toimeentulotukilaskelmassa menona paikkakunnan hintatason mukaisesti. Kehyksiin voidaan myöntää tukea enintään 50. Linssien osalta tukea ei myönnetä erityiskäsittelyistä aiheutuneisiin kustannuksiin. Alle 0,75 diopterin silmälaseja ei korvata ilman silmälääkärin suositusta. Silmälasit myönnetään pääsääntöisesti 3 vuoden välein. Vaihtoehtona silmälasien hankinnalle voidaan korvata piilolinssien kustannukset edellä mainittujen enimmäiskustannusten mukaisesti. Piilolinssikustannuksia voidaan huomioida enintään 120 /vuosi. 2.4 Lääkkeet

11 Reseptilääkkeiden osalta menoiksi hyväksytään vain halvin vaihtokelpoinen lääkevalmiste tilanteissa, joissa lääkkeen määrääjä ei ole kieltänyt vaihtoa halvempaan valmisteeseen. Tuen saajalla on oikeus kieltäytyä vaihdosta ja ostaa kalliimpi lääke, mutta näissä tapauksissa hän joutuu itse maksamaan halvemman ja ostamansa lääkkeen omavastuun erotuksen. Lääkekustannukset otetaan huomioon toimeentulotukilaskelmassa pääsääntöisesti kuittien perusteella. Maksusitoumus lääkkeiden hankintaan myönnetään vain poikkeuksellisissa tapauksissa (esim. hoidon kiireellisyys ja lääkkeen korkea hinta). Ohjeistus E-reseptin osalta on annettu erikseen. Lääkärin määräämän tupakanvieroituksen kustannukset otetaan huomioon edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Hyvinvointia edistävät lääkkeet ( esim. tupakanvieroituslääkkeet ja erektiolääkkeet tms) voidaan hyväksyä toimeentulotukeen oikeuttavana menona, kun kyseessä on lääkärin määräämä sairauden hoito. Päätöksentekijällä on oikeus pyytää asiakasta toimittamaan omalääkärin tai hoitavan lääkärin lausunto lääkkeen välttämättömyydestä sairauden hoidossa. Erektiolääkkeet ja tupakanvieroituslääkkeet Kelan enimmäismäärän/kk mukaisesti Täydentävä toimeentulotuki Työmatkakustannukset Työmatkakulut vähennetään kokonaisuudessaan tuenhakijan tuloista. Työmatkakulut otetaan huomioon edullisimman matkustustavan mukaan. Mikäli oman auton käyttö on välttämätöntä työtehtävien, puuttuvien tai hankalien liikenneyhteyksien, sairauden tai vamman vuoksi, työmatkakuluina huomioidaan todelliset kustannukset, enintään 0,20 /km. Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat 1. lasten päivähoitomenot 2. muut kuin lain 7a ja 7b :ssä tarkoitetut (perustoimeentulotuella katettavat) asumisesta aiheutuneet menot 3. henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot.

12 1. Päivähoitomenot Sosiaalipalveluista perittävän maksun alentaminen on ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Tuen hakijaa pyydetään hakemaan asiakasmaksun alentamista tai poistamista, mikäli tuen tarpeen arvioidaan jatkuvan pidempään kuin 2 kk. Iltapäiväkerho huomioidaan menona, maksunalennus ei mahdollinen. 2. Muut kuin perustoimeentulotukeen kuuluvat asumismenot Muina asumisesta aiheutuvina kuluina voidaan toimeentulotuen tarpeessa oleville myöntää tukea pääsääntöisesti yhden kuukauden vuokran suuruiseen vuokravakuuteen, mikäli muutto on välttämätön. Vuokravakuusasiassa oltava yhteydessä sosiaalitoimeen etukäteen ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Edellytyksenä tuen myöntämiselle vuokravakuuteen on mm. asunnottomuus, terveydelliset syyt tai muut erityiset syyt. Vakuus myönnetään ensisijaisesti maksusitoumuksena. Vuokravakuus voidaan suorittaa rahana vain erittäin perustellusta syystä. Mikäli vakuus maksetaan rahasuorituksena, vuokranantajalle lähetetään aina tiedoksi ilmoitus vuokravakuuden takaisinperinnästä. Vuokravakuus voidaan myöntää vain kohtuuhintaiseen asuntoon (ei esim. osaan vuokrasta). Vähäinen ylitys kohtuullisiin asumiskustannuksiin sallitaan. Vuokravakuusasia käsitellään pääsääntöisesti siinä kunnassa, jossa oleskeltaessa kustannukset erääntyvät maksettaviksi. Vanhempien luota pois muuttaville nuorille ei pääsääntöisesti myönnetä vuokravakuutta, koska asuminen on jo turvattu kotona. Vakuuden myöntäminen harkitaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Lisäksi tukea voidaan myöntää kohtuullisiin muuttokuluihin silloin kun muutto on perusteltu. Muuttokuluissa ei yleensä huomioida apumiehestä aiheutuvia kustannuksia. Muutosta aiheutuvat kustannukset otetaan pääsääntöisesti huomioon siinä kunnassa, jossa oleskeltaessa kustannukset erääntyvät maksettaviksi. Sosiaalisen isännöinnin ja tuetun asumisen maksut voidaan hyväksyä täydentävä toimeentulotukena. 3. Erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot

13 Kodinirtaimisto Välttämättömästä kodin irtaimiston hankinnasta aiheutuvia kuluja voidaan ottaa huomioon toimeentulotukeen oikeuttavan menona pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkuuden perusteella enintään 350. Asiakkaita ohjataan käyttämään kierrätyskeskusta, kirpputoreja jne. Kodinkoneet ja lastentarvikkeet Välttämättömien kodinkoneiden sekä lastentarvikkeiden hankinnasta aiheutuvia kuluja voidaan ottaa huomioon erityisellä harkinnalla kodinkoneet pääsääntöisesti viiden vuoden välein Eräiden tarvikkeiden enimmäiskustannukset: Pyykinpesukone 250 Vaunut ja rattaat 158 Kaksosten rattaat 336 Sänky 90 sis. patjan Keittiön pöytä ja tuolit 50 Lasten harrastusmenot Menot kuuluvat pääsääntöisesti perusosalla katettaviin menoihin, mutta esim. toimeentulotuen tarpeen pitkittyessä syrjäytymisen ehkäisemiseksi tai kotoutumisen tukemiseksi lapsen ohjattuihin ja tarpeellisiksi katsottuihin harrastusmenoihin voidaan hyväksyä enintään 300 / vuosi. Lisäksi arvioidaan, onko lapsen harrastuksen jatkuminen realistista, kun perhe on toimeentulotuen asiakkaana. Soveltamisohjeissa mainittu harrastusmenojen tukemiseen mainittu enimmäismäärä lasta kohti ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lapsen harrastusmenoihin tulisi myöntää vähintään mainittu summa. Tilanteesta voidaan pyytää tarvittaessa asiantuntijalausunto. Perheet ohjataan ensisijaisesti käyttämään kaupungin omia palveluja. Alle kouluikäisten harrastusmenoja ei tueta, vaan menot sisältyvät toimeentulotuen perusosaan. Lapsen tapaaminen Lapsen tapaamiskuluja voidaan huomioida toimeentulotuen menoina perusturvalautakunnan vahvistaman sopimuksen tai käräjäoikeuden päätöksen perusteella tapaamispäiville lapsen iän mukainen perusosa, sekä matkakustannuksiin halvimman matkustusvaihtoehdon mukaisesti puolet matkakustannuksista, mikäli lapsi asuu muulla paikkakunnalla.

14 Jos vanhemmilla on yhteishuolto ja lapsi asuu kummankin luona yhtä paljon, huomioidaan lapsilisä ja muut lapsesta saatavat tulot tuloksi sille vanhemmalle, jolle ne tosiasiallisesti maksetaan (Kelan tulkinta lähivanhemmuudesta). Vanhemmilta pyydetään selvitys siitä, maksaako lapsilisän saanut vanhempi toiselle osan etuudesta. Jos lapsilisä on vain toisen vanhemman käytettävissä, huomioidaan lapsen erityistarpeista (esim. harrastusmenot) aiheutuvia kustannuksia menoksi pääsääntöisesti vain sille vanhemmalle, jonka käytettävissä lapsilisä on. Tapaamisten toteutuminen on tarkistettava. Maksetaan täysiltä vuorokausilta. Hautauskulut Toimeentulotukea tulisi hakea ennen hautauksen järjestämistä. Vainajan tilillä olevat varat tulee aina käyttää ensisijaisesti välttämättömiin hautauskustannuksiin. Arvioitaessa toimeentulotuen tarvetta hautauskulujen kattamiseksi otetaan huomioon kuolinpesän varat sekä lesken tulot ja varat. Tarvittaessa hautausmenot huomioidaan huokeimman taksan mukaisesti arkun, uurnan, arkun kukkalaitteen ja kuljetusten osalta. Kokonaiskustannukset voivat olla enintään 560. Lisäksi otetaan huomioon seurakunnan välttämättömät kustannukset. Toiseen kuntaan hautaamisesta aiheutuvia kuljetuskustannuksia ei pääsääntöisesti huomioida. Hautauskuluina ei huomioida muistotilaisuuden, hautakiven, eikä lehti-ilmoituksen kustannuksia. Vainajalta maksamatta jääneet laskut eivät oikeuta toimeentulotukeen. Jos kuolinpesällä ei ole varoja laskujen maksamiseen, lasku jää kuolinpesän velaksi. Mikäli kuolinpesällä ei ole hoitajaa, kuuluu asunnon tyhjentäminen vuokranantajalle tai isännöitsijälle, joka hakee häätöpäätöksen käräjäoikeudesta. Häätöpäätöksen jälkeen ulosottoviranomainen voi tyhjentää asunnon. Elatusapumaksut Elatusapu ei pääsääntöisesti ole toimeentulotukeen oikeuttava meno. Mikäli elatusavun määrä on elatusvelvollisen maksukykyyn liian suuri, tulee elatusvelvollisen hakea elatusavun alentamista. Mikäli elatusvelvollisen maksukyky on pitkäaikaisesti tai pysyvästi muuttunut, on elatusapuun haettava

15 muutosta. Maksettu elatusapu voidaan ottaa menona huomioon asiakkaalle annetun järjestelyajan aikana. Tosite maksusta on esitettävä. Elatustuen määrä on v /kk. Elatusavun osana itse maksettu työttömyysturvan lapsikorotus voidaan huomioida toimeentulotuessa menona kuittia vastaan. Opintolaina Opintolainan korot huomioidaan menoksi niiden kohdalla, jotka opiskelevat. Työttömänä olevat ohjataan hakemaan korkoavustusta. Opintolainan ottamista ei edellytetä alle 18-vuotiaalta opiskelijalta, jälkihuollossa olevalta, tai vanhempiensa luona asuvalta 18-vuotta täyttäneeltä lukiota käyvältä nuorelta perheen pienituloisuuden perusteella. Ammattikoulua käyvälle nuorelle huomioidaan opintolaina tulona. Mikäli laina on haettu ja nostettu, se huomioidaan tuloksi. 18-vuotta täyttäneet itsenäisesti asuvat nuoret velvoitetaan hakemaan ja nostamaan opintolaina. Hakijan, joka ei voi saada opintolainaa luottohäiriöiden takia, tulee selvittää muu rahoitus opinnoilleen. Opintojen etenemisestä ja loppuunsaattamisesta tulee aina tehdä suunnitelma. Mikäli opiskelija ei saa maksuhäiriön takia opintolainaa, pyydetään häntä toimittamaan asiakastietorekisteristä ote, josta ilmenee maksuhäiriön peruste ja kesto. Pyritään aktiivisesti vaikuttamaan määrältään vähäisen maksuhäiriön poistumiseen. Oppikirjoihin (lukio) tai muihin opintoihin liittyvien hankintojen kustannuksina voidaan ottaa huomioon /lukukausi. Matkakuluina huomioidaan omavastuuosuus Kelan koulumatkatuen jälkeen. Velat Pankkilainat ja pikavipit eivät ole toimeentulotuessa huomioitavia menoja. Pikavippejä ei huomioida tulona, mikäli ne on todistettavasti maksettu takaisin. Yksityispanot, yksityishenkilöiden avustukset ja lainat ovat pääsääntöisesti käytettävissä olevaa tuloa. Pienet satunnaiset yksityispanot huomioidaan 50 euroa ylittävältä osalta. Säännölliset avustukset huomioidaan kokonaan. Asiakkaalle annetaan mahdollisuus tehdä selvitys tilillepanoista.

16 Velkajärjestelyn maksuohjelma ei ole yleensä toimeentulotuessa huomioitava meno, mutta maksukyvyn tilapäisesti heikentyessä, maksuerä tai esim. suurentuneita sairauskuluja voidaan ottaa menona huomioon. Velkajärjestelyn piirissä olevat tulee ohjata selvittämään maksuohjelman tarkistamista, mikäli tuloissa tapahtuu sellaisia muutoksia, että maksuvara suurenee tai pienenee. Takuu-säätiön laina ei ole toimeentulotukeen oikeuttava meno. Sakkoja ei huomioida toimeentulotuessa menona. Jäännösveron osalta asiakkaan on mahdollista tehdä maksusuunnitelma tai hän voi hakea vapautusta. Ulosotto Suoraan ulosmitattu tulo ei ole käytettävissä olevaa tuloa, eikä sitä oteta huomioon tulona. Tulona huomioidaan ulosmittauksen jälkeen käytettävissä oleva tulo. Mikäli asiakas maksaa ulosottoa kirjallisen maksusuunnitelman mukaisesti, maksusuunnitelman mukaiset menot tulisi ottaa toimeentulotukea myönnettäessä menona huomioon samalla tavalla kuin jos määrä olisi ulosmitattu palkasta tai siihen rinnastettavasta tulosta. Mikäli asiakas on niin pienituloinen, että ulosottoon ei jää ulosmitattavaa tuloa, ei vapaaehtoisia maksuja ole perusteltua huomioida menona toimeentulotuessa. Vapaaehtoinen ulosotto voidaan rinnastaa lainanmaksuun, joka ei ole toimeentulotukeen oikeuttava meno. Edunvalvonta Edunvalvontapalkkio ja tilintarkastusmaksu ovat toimeentulotukeen oikeuttavia menoja. Mikäli asiakkaalle ei synny jatkuvaa toimeentulotukioikeutta, voidaan edunvalvontapalkkio jyvittää kuukausittaiseksi menoksi. Mikäli edunvalvoja on yksityishenkilö, hyväksytään menona korkeintaan yleisen edunvalvojan käyttämä palkkio. Palveluasumisen ja kotona annettavan palvelun maksut Kunnan järjestämä palveluasuminen sisältää asunnon lisäksi asiakkaan tarvitsemia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

17 Kunnan järjestämässä asumispalveluyksikössä asuvalle tehdään laskelma, jossa huomioidaan menona ateriat, palvelumaksu ja terveydenhuollon menot hoitotuen ylittävältä osalta, vuokra ja perusosasta 51 %. Sosiaalihuollon palveluista perittävän maksun ja terveydenhuollon tulosidonnaisen maksun alentaminen on aina ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Tilanteissa, joissa ravinnon osuus perusosasta ei riitä ateriapalvelumaksujen kattamiseen, on mahdollisuus kohtuullistaa toimeentulotukilaskelmassa huomioon otettavia ateriapalvelumaksuja. Silloin kun palveluasumisessa asuvalle henkilölle myönnetään toimeentulotukea, palveluista tulee pyytää erittely, joista kustannukset näkyvät eriteltynä menolajeittain. Eräät erityistilanteet Laitoshoidossa ( tehostettu ja tavallinen palveluasuminen) olevan käyttövara on 105 /kk. Vankilassa olevan käyttövara 42 /kk. Tuetun asumisen käyttövara on 150 /kk. Käyttövarat ovat perustoimeentulotukea. Veronpalautuksesta voidaan jättää tulona huomioon ottamatta 100 / pariskunnan ja yksin asuvat, lapsiperheet 150 kotitalous. Tuen saajan kannustamiseksi aktivointitoimenpiteisiin (esim. työllisyyskoulutus, työharjoittelu, alle 25-vuotiaan kouluttamattoman työelämävalmennus) voidaan myöntää täydentävää tukea matkakustannuksiin pääsääntöisesti seutulippua vastaava kustannus ensimmäisenä kuukautena(79 ). Romaninaisen hameen hankintaan voidaan myöntää tukea 500 kahden vuoden välein. Vaatemenoihin voidaan myöntää täydentävää tukea erityistilanteissa (raskaus, hautajaiset). Henkilökortin kustannukset 53 perintätoimiston laskuista huomioidaan harkinnalla ainoastaan alkuperäinen pääoma, mikäli alkuperäistä laskua ei ole jo huomioitu menona

18 Ehkäisevä toimeentulotuki Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää kertaluonteisesti tai lyhytaikaisesti myös asiakkaalle, jolle ei synny toimeentulotukilaskelman mukaista tulovajetta perus- tai täydentävässä toimeentulotuessa. Asiakkaalle tehdään kuitenkin toimeentulotukilaskelma kokonaistilanteen hahmottamiseksi. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä ja toimeentulotukiriippuvuutta. Asumisen turvaaminen: Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan käyttää asumisen turvaamiseksi vuokra- ja sähkölaskurästien maksamiseen silloin, kun maksuihin ei synny toimeentulotukilaskelman mukaista oikeutta perustoimeentulotukeen. Ehkäisevää tukea suunnataan erityisesti lapsiperheiden asumisen turvaamiseksi. Ylivelkaantuminen, äkilliset tilanteet: Ylivelkaantuminen voi muodostaa perusteen ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiselle ennakoimattomassa tilanteessa, esim. työttömyyden, lomautuksen, avioeron, onnettomuuden tai vakavan sairauden kohdatessa. Aktivoinnin tukeminen: Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää aktivoinnin tukemiseksi: työvaatteisiin ja kenkiin, enint. 150 kohtuullisiin kurssimaksuihin (myös yksityiset oppilaitokset, erityisesti maahanmuuttajat) Itsenäisen suoriutumisen tukeminen: Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää omatoimisuuden ja itsenäisen selviytymisen tukemiseksi (esim. työkyvyttömyyseläkeläiset, lastensuojelun asiakasperheet) aikuisten harrastuksiin, kuntoutukselliseen toimintaan, työelämävalmiuksien ja ammatin saannin valmiuksien parantamiseen 200 /vuosi. Aikuisten harrastusmenoihin voidaan myöntää tukea ainoastaan tilanteissa, joissa tuen saaminen on kirjattu asiakassuunnitelmaan.

19 Toimeentulotuki takautuviin menoihin Toimeentulotukea voidaan myöntää takautuviin menoihin vain siinä tapauksessa, että hakijalla olisi ollut oikeus toimeentulotukeen, mutta hän ei ole sitä perustellusta syystä aikaisemmin voinut hakea. Takautuvia menoja voivat olla esim. vuokrarästit. TOIMEENTULOTUEN TAKAISINPERINTÄ Jos toimeentulotukea myönnetään sillä perusteella, että muu sosiaaliturvaetuus on viivästynyt, tehdään perintäpäätös ja myönnetty tuki peritään takaisin takautuvasti maksettavasta etuudesta. Etuuden maksajalle lähetetään perintäilmoitus. Ennen perinnän tekemistä harkitaan, onko perinnän tekeminen järkevää ja vaarantaako se asiakkaan vastaisen toimeentulon. Perittävä etuus ja myönnettävä toimeentulotuki on kohdistuttava samaan ajankohtaan. Mikäli etuutta ei peritä, se otetaan tulona huomioon seuraavassa laskelmassa. Asumistuki kannattaa yleensä aina periä, koska vuokra huomioidaan laskelmassa. Perintäpäätös annetaan kirjallisesti asiakkaalle ja hänelle selvitetään, mihin perintä perustuu ja mille ajankohdalle se kohdistuu. Liikaa peritty osuus palautetaan aina asiakkaalle. Kun asiakkaalla on huomattavaa omaisuutta ja tuen tarve ei ole lyhytaikainen, voidaan tehdä perintä toimeentulotukilain 20 :n 1 kohdan perusteella. Päätös on haettava hallinto-oikeudesta, jotta perintä olisi ulosottokelpoinen. Toimeentulotuki voidaan poikkeuksellisesti peritä takaisin myös jälkikäteen, jos tuen myöntäminen on perustunut tuen saajan tahallaan antamiin vääriin tietoihin. Korvausvelvollisuutta haetaan hallinto-oikeudelta. OIKAISUVAATIMUS

20 Toimeentulotukihakemukseen annetaan aina kirjallinen päätös muutoksenhakuohjeineen. Jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärän lain soveltamiseen tai päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe, viranomainen voi korjata virheellisen päätöksen ratkaisemalla asian uudelleen. Päätöksen korjaaminen asiakkaan vahingoksi edellyttää asianosaisen suostumusta. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Viranomaisen on korjattava päätöksessä oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe. Virhettä ei saa korjata, jos korjaaminen aiheuttaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen, eikä virhe ole aiheutettu asianosaisen omasta menettelystä. Jos asiakas on tyytymätön päätökseen, eikä asiavirhettä ole tapahtunut, hänen tulee toimittaa oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Asiakkaan vaatimalla tavalla oikaistu päätös käsitellään oikaisusta huolimatta lautakunnassa, mikäli asiakas ei kirjallisesti peru oikaisuvaatimustaan.

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET 1.1.2017 Perusturvalautakunta 20.12.2017 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 815/2015 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 alkaen Rantasalmella Hyväksytty Kunnanhallitus 19.12.2016 / 256 Voimaantulo 1.1.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 3 1.1. Perustoimeentulotuki.3 1.2. Täydentävä

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Toimeentulotuen myöntämisen soveltamisohjeet SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen... 3 1.2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa 1.3.2017 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN... 3 1.1 Menettely toimeentulotukiasioissa...

Lisätiedot

Keskustelua perustoimeentulotuesta

Keskustelua perustoimeentulotuesta 1 Keskustelua perustoimeentulotuesta Kela Keskinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö Lapuan ja Tampereen Hiippakunnat Sarita Alarotu ja Asko Riihioja 8.6.2016 2 Kelan organisaatio Keskinen alue 3

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 6.4.2016 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen ja hakemusten käsittely...

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (12/2014) 326/52/2013 Sosiaali- ja terveysministeriö, 6.8.2014, STM/2438/2014. Etelä-Suomen aluehallintovirasto,

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Oheisliite PETULTK 25.2.2016 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Oheisliite PETULTK 30.1.2014 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 27.1.2016 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016 1.3.2016 alkaen 2 Sisällysluettelo JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen 3 Toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 17 a, sellaisena kuin se on laissa 815/2015, muutetaan 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS Nokian kaupunki (päivitetty 2015)

TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS Nokian kaupunki (päivitetty 2015) TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS Nokian kaupunki (päivitetty 2015) 3 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄÄ OLESKELUKUNTA... 5 1.2 TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELY JA MAKSATUS...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Kuka saa toimeentulotukea?...

Lisätiedot

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki 2 Peruspalvelulautakunta 26.1.2017 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Ohjeistus 1.1.2017 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen

Lisätiedot

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016 Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut 1 (27) 1. Säännökset... 2 2. Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimi Maaliskuu 2015 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN Toimeentulotuki turvaa perustoimeentulon silloin, kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansioillaan työstä tai

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT Espoon kaupunki 2016 1 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 ASIAKASMAKSUT... 2 3 TULOJEN TOTEAMINEN... 3 4 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN... 3

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004 201. Ohjeistus on päivitetty

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta 2 Sisällysluettelo: TOIMEENTULOTUKIOHJE TOIMEENTULOTUKIOHJE... 2 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

Lisätiedot

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2017 Aikuissosiaalityö

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2017 Aikuissosiaalityö Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2017 Aikuissosiaalityö Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 1.2.2017 Voimassa 1.2.2017 alkaen 2(12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN JOHDANTO Toimeentulotukea myönnetään 1.3.1998 voimaan astuneen toimeentulotukilain (1412/97) mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Toimeentulotuen menettelytapaohje 2016 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAPAOHJEIDEN TARKOITUS 4 2 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Toimeentulotuki lukien

Toimeentulotuki lukien TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 19.11.2013 8 / 2013 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki 1.1.2014 lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuen perusosia

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2016

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2016 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.1.2016 2 SISÄLLYS 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN 1.1 Menettely toimeentulotukiasioissa

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2017

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2017 Ohje 1 (11) TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2017 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tammikuu 2017 Ohje 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISOHJEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA 2015 1 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ TOIMEENTULOTUESTA... 3 1.1 Lainsäädäntö päätöksenteon taustana... 3 1.2 Jokaisen oikeus toimeentulotukeen... 4 2 MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIASSA...

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI SOVELTAMISOHJE

TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI SOVELTAMISOHJE Soveltamisohje hyväksytty TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Toimeentulotuesta annetun lain 7 c mukaan täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat:

Lisätiedot

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2016 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 1 2 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMINEN...

Lisätiedot

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk.

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk. 1 TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2016 alk. 2 PÄIVÄHOITOMAKSUT Tämä maksutiedote sisältää tietoa siitä, miten päivähoitomaksut määräytyvät ja miten maksuissa on mahdollista säästää (mm. ilmoittamalla

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä myöntämisperusteet 11.12.2012, 171 Lahden kaupunki Vapaudenkatu

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1 KOUVOLAN KAUPUNGIN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISOHJEEN TARKOITUS 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 3 KIIREELLINEN TOIMEENTULOTUKI 2 4 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli?

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli? Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 1/6 Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on yksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1309 1330 SISÄLLYS N:o Sivu 1309 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki / 2012

KUNTAINFO Helsinki / 2012 TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 26.11.2012 7 / 2012 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki 1.1.2013 lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuesta annetun

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.4.2016 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 3 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 3 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET TARJOUSPYYNTÖ/ LIITE 4 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET Espoon kaupungin terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen Kaupunginallituksen päätös 29.2.2016, 75 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1. Kuljetuspalvelu 1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten enkilöiden

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto - kuulumisia ja kokemuksia toimeenpanon alkumetreiltä. Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 14.2.

Perustoimeentulotuen Kela-siirto - kuulumisia ja kokemuksia toimeenpanon alkumetreiltä. Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 14.2. Perustoimeentulotuen Kela-siirto - kuulumisia ja kokemuksia toimeenpanon alkumetreiltä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 14.2.2017 Toimeenpanon ensiaskeleet Ensivaiheet ja käynnistyminen sujuivat

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN 1 JÄMSÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön yksikkö 1.1.2016 Korjattu Soteltk 4.2.2016 JÄMSÄN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 1(6) PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. llä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntien TOIMEENTULOTUKIOHJEET Pori, Ulvila, Merikarvia Perusturvalautakunta 25.1.2016 11 2 Sisällysluettelo 1.TOIMEENTULOTUKIOHJEET... 3 1.1. Lainsäädäntö... 3 1.2.

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot