Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi 2014-2020"

Transkriptio

1 Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi Pohjois-Suomen aluetilaisuus helmikuu 2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

2 Valmistelutilanne vuoden 2012 lopussa Vaikuttaminen EU-tasolla käynnissä Kansallinen valmistelu hallinnon sisällä ja sidosryhmien kanssa valmisteluryhmissä: mm. kumppanuussopimus, strategia, tavoitteet, toimenpiteet, tukitasolaskelmat, hallintomalli, yhteensovittaminen Toimeenpanon ja seurantajärjestelmän suunnittelu aloitettu Uudesta ohjelmasta ensimmäinen luonnos, sisältäen nykytilan analyysin + SWOT Ohjelman ennakkoarviointi aloitettu (MDI) Alueellisten ja paikallisten strategioiden luonnokset EU-rahoituskehyksistä ei päätöksiä vuonna 2012 Parlamentin ja neuvoston asetukset edelleen luonnoksia

3 Valmistelut vuonna 2013(1/2) Erityiskomitean mukaan uudistus siirtyy vuodella Ohjelma-asiakirjan ja toimenpiteiden työstäminen jatkuu Toimenpideluonnosten kommentointi otakantaa.fi -sivustolla helmikuussa, koko ohjelma virallisella lausuntokierroksella toukokuussa muokkausta Kansallinen budjettivalmistelu, määrärahat ohjelmittain ja toimenpiteittäin Toimenpiteiden todennettavuuden ja valvottavuuden analysointi Kansallisten säädösten valmistelu, toimeenpanon ja tietojärjestelmien valmistelu Ohjelmaehdotus valtioneuvostoon syyskuussa, komissiolle syyslokakuussa (nykyisen ohjelman käsittely kesti vuoden)

4 Valmistelut vuonna 2013(2/2) Irlannin puheenjohtajuuskauden tavoiteaikataulu Euroopan parlamentin valiokunnan äänestys CAPpaketista Monivuotisia rahoituskehyksiä koskeva päätös Euroopan parlamentin täysistuntoäänestys CAPpaketista Maatalouden ministerineuvosto, neuvoston neuvottelupositio Maatalouden ministerineuvosto, CAP- paketista poliittinen sovinto Mahdollisia muutoksia kansallisesti suunniteltuihin toimenpiteisiin EU:n säädösvalmistelun edetessä ja rahoitustilanteen selvittyä

5 Siirtymäkausi 2014 I Kuluvan kauden siirtymäsäännös, menossa äänestykseen helmikuussa: - toimeenpano voi jatkua kehittämistoimien osalta vuonna 2014 niin kauan kuin varoja riittää. - ohjelman muutostarpeet ja uudelleen budjetoinnit vielä tarkasteltava VM:n kanssa. Tilanne hyvin erilainen eri alueilla. II Uuden kauden varojen käyttöön otto: Tulee muutoksena neuvoston asetukseen jne. Maaseudun kehittämistoimien osalta voidaan ottaa käyttöön 2014 JOS asetukset valmiit ja JOS ohjelma on voitu virallisesti jättää ja se on "stabiili". Priorisoidaan tarpeet Kansalliset säädökset > tietojärjestelmä jne.

6 Valmistelut vuonna 2014 Ohjelman hyväksyminen syksy 2014? Kansallisten säädösten hyväksyminen Toimeenpano toteutuskuntoon Uuden ohjelman ensimmäinen vuosi 2015 Toimenpiteet vuonna Siirtymäaikana toimenpiteet vanhan ohjelman mukaisena - Mahdollisia mukauttamistarpeita suhteessa uuden kauden rahoitukseen - Miten siirtymäaika vaikuttaa mahdollisuuksiin tehdä uusia monivuotisia sopimuksia vuonna 2014?

7 Maaseudun kehittämisen säädösperusta Eurooppa kasvustrategia Yleisasetus yhteiseen strategiakehykseen kuuluvista rahastoista (ehdotus , KOM(2011) 615 lopullinen ja muutettu ehdotus , KOM(2012) 496) Maaseudun kehittämisasetus (ehdotus , KOM(2011) 627 ) Unionin prioriteetit com627/627_fi.pdf Horisontaaliasetus yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta (ehdotus , KOM(2011) 628) Suuntaviivat ja valtiontukisäännöt (uudistaminen käynnissä) Sivu 7

8 Maaseudun kehittämisen tavoitteet ) Maatalouden kilpailukyky 2) Luonnonvarojen kestävä hoito ja ilmastotoimet 3) Maaseutualueiden tasapainoinen aluekehitys Tavoitteet edistävät älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa strategian toteuttamista. Tavoitteet on pyrittävä saavuttamaan unionin prioriteettien kautta, jotka muutetaan yhteisessä strategiakehyksessä temaattisiksi tavoitteiksi prioriteettiklusterit. Temaattisilla tavoitteilla tarkoitetaan yleisasetuksen 9 artiklassa määriteltyjä temaattisia tavoitteita. Sivu 8

9 Maaseudun kehittämisen prioriteetit (asetusluonnos) 1. Tietämyksensiirto ja innovointi 2. Maatalouden kilpailukyky ja maatilojen elinkelpoisuus 3. Ruokaketjun organisointi ja riskienhallinta 4. Ekosysteemien palauttaminen, säilyttäminen ja parantaminen 5. Luonnonvarojen käytön tehostaminen sekä vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta kestävään talouteen siirtyminen 6. Sosiaalinen osallisuus, köyhyyden vähentäminen ja talouden kehittäminen maaseutualueilla Sivu 9 Helsinki

10 Läpileikkaavat teemat: Innovaatiot Ympäristö Ilmaston muutos

11 Maaseudun kehittämistä koskevat prioriteetit 1. Tietämyksen siirto ja innovaatiot 2. Maatalouden kilpailukyky ja maatilojen elinkelpoisuus 3. Elintarvikeketjun organisoituminen ja riskienhallinta 4. Ekosysteemien ennallistaminen, säilyttäminen ja parantaminen 5. Luonnonvarojen käytön tehokkuus ja vähähiiliseen ja ilmastoa säästävään talouteen siirtyminen 6. Sosiaalinen osallisuus, köyhyyden vähentäminen ja taloudellinen kehitys Painopistealueet / avaintoimet (a) innovaatioiden ja tietämyspohjan edistäminen maaseutualueilla (b) yhteyksien vahvistaminen maa- ja metsätalouden ja tutkimuksen ja innovaatioiden välillä (c) elinikäisen oppimisen ja ammatillisen koulutuksen vahvistaminen maaja metsätaloudessa (a) merkittävistä rakenneongelmista kärsivien tilojen uudistamisen helpottaminen erityisesti tiloilla, jotka eivät ole markkinaorientoituneita ja erityisillä aloilla toimivilla markkinaorientoituneilla tiloilla ja tiloilla, joilla on tarvetta maatalouden monipuolistamiseen (b) sukupolven vaihdosten helpottaminen maataloussektorilla (a) alkutuottajien kytkeminen paremmin ruokaketjuun laatujärjestelmien ja paikallisten markkinoiden edistämisen sekä lyhyiden jakeluketjujen avulla, tuottajaryhmät ja toimialaorganisaatiot (b) maatilojen riskienhallinnan tukeminen (a) Euroopan maisemien tilan ja luonnon monimuotoisuuden (ml. Natura ja arvokkaat luontoalueet) ennallistaminen ja säilyttäminen (b) vesien hoidon edistäminen (c) maaperän hoidon edistäminen (a) maatalouden vedenkäytön tehostaminen (b) maatalouden ja elintarvikejalostuksen energiatehokkuuden lisääminen (c) uusiutuvien energialähteiden sekä biotalouteen tarkoitettujen sivutuotteiden, jätteiden, jäännösten ja muiden kuin elintarvikkeiksi tarkoitettujen raaka-aineiden hankinnan ja käytön helpottaminen (d) maatalouden typpi- ja metaanipäästöjen vähentäminen (e) hiilen sitomisen edistäminen maa- ja metsätaloudessa (a) monipuolistamisen ja uusien pienten yritysten ja työpaikkojen perustamisen edistäminen (b) maaseutualueiden paikallisen kehittämisen edistäminen (c) maaseutualueiden tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuuden, käytön ja laadun parantaminen Toimenpiteet 1. Tietämyksen siirto ja tiedotus 2. Neuvontapalvelut, tilan h ja lomituspalvelut 3. Maataloustuotteiden ja el tarvikkeiden laatujärjestelm 4. Aineellisia varoja koskev investoinnit 5. Maatalouden tuotantokyv palauttaminen ja ennalta ehkäisevät toimet (luonnon katastrofit) 6. Maatilojen ja yritystoimin kehittäminen 7. Peruspalvelut ja kylien uudistaminen 8. Metsäinvestoinnit 9. Tuottajaryhmien perustaminen 10. Maatalousympäristö ja ilmasto 11. Luomutuotanto 12. Natura 2000 ja VPD 13. Luonnonhaittakorvauks 14. Eläinten hyvinvointi 15. Metsäympäristö ja ilmas 16. Yhteistyö 17. Riskienhallinta LEADER Horisontaaliset tavoitteet: innovaatiot, ilmastonmuutos ja ympäristö Tekninen apu

12 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteitä ohjelmakaudella : hanke- ja yritysrahoitus artikla 15: Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet artikla 18: Aineellisia varoja koskevat investoinnit artikla 20: Maatilojen ja liiketoiminnan kehittäminen artikla 21: Peruspalvelut ja kylien uudistaminen maaseutualueilla artikla 36: Yhteistyö

13 Yritysrahoitus -alatyöryhmän alustava esitys käyttöön otettavista tukimuodoista vuosille Investointiavustus (Annex I -yritystoiminta) Investointiavustus (Non-Annex I -yritystoiminta) Kehittämisavustus (Annex I - ja Non-Annex I - yritystoiminta) Perustamisavustus: Non-Annex I -yritystoiminta (Huom! Tukea ei voida myöntää Annex I -yritystoimintaan)

14 Maaseudun liiketoiminnan tuki Maaseudun liiketoiminnan tukea (avustus) voidaan myöntää maatalouden ulkopuoliseen liiketoimintaan maatilalle tai yritykselle 1) perustamiseen (perustamistuki tai -avustus) (ei koske maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä) 2) aineellisiin ja aineettomiin investointeihin (investointituki tai -avustus) 3) innovaatiotoimenpiteisiin (innovaatio/kehittämistuki tai -avustus) Tukea (avustusta) ei voida myöntää maatalouden, metsätalouden ja kalatalouden alkutuotantoon luettaviin toimintoihin eikä kalataloustuotteiden jalostukseen. Sivu 14

15 Maaseudun liiketoiminnan tuki Tavoitteena on toimivien yritysten kasvu ja uusiutuminen sekä uusien yritysten syntyminen ja sitä kautta maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistaminen sekä työllisyyden ja elintason parantaminen. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen (artikla 18) Maaseudun liiketoiminnan tukea investointeihin ja innovaatioihin voidaan myöntää kokoluokaltaan komission suosituksen 2003/361/EY määritelmän täyttäville pk-jalostusyrityksille mukaan lukien maatilat, jotka jalostavat tilan omia ja/tai sen ulkopuolelta tulevia maataloustuotteita. Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen (artikla 20) Maaseudun liiketoiminnan tukea investointeihin, innovaatioihin ja perustamiseen voidaan myöntää kokoluokaltaan komission suosituksen 2003/361/EY määritelmän täyttäville mikroyrityksille sekä viljelijöille tai maatilakotitalouden jäsenille. Sivu 15

16 Tuen enimmäismäärät (ehdotus) Toimenpide Investointituki Innovaatiotuki Perustamistuki Art. 20 Max 30 % Max % Max kokeiluun (sis. ennakkomaksun). Max perustamiseen kertakorvauksena. Art. 18 Max % Max % - Sivu 16

17 Kehittämishankkeet Hanketyyppejä: kehittämishanke ja yleishyödyllinen investointi ei erillisiä hanketyyppejä esim. koulutukselle, mutta eri ehtoja, tukitasoja ym. erityyppisille toimille ns. sateenvarjomalli toimintaryhmien rahoitukselle Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt: flat rate ja lump sum sähköinen haku (Hyrrä)

18 Kehittämishankkeet nykyiset hyvät menettelyt säilyvät julkisen tuen taso maks. 100 %, jos yrityksiä mukana hankkeessa, tukitaso alhaisempi koulutus ja tiedonvälitys, innovaatio - järjestäminen, toteuttaminen, hankinnat maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen / yhteistyö - suunnittelu, pilotointi, toteutus, investoinnit - pieninfrastruktuuri - toimijoiden välinen yhteistyö - kansainväliset hankkeet

19 Leader Leader toimintatapa vähintään 5 % maaseuturahastosta Leader -rahoitukselle vapaammat ehdot toteutettava prioriteetteja toimintatavan uudistuminen, yhdistysten ja yritysten tukeminen, kokeilujen mahdollistaminen haku helmikuun aikana, 1. vaiheen versio toukokuun loppuun mennessä, ulkop. arviointi, palaute lokakuussa virallinen haku, kun ohjelma on toimitettu komissioon

20 muuta... sähköinen haku, yhteistyö, neuvonta yksinkertaistetut kustannusmenettelyt - lump sum - flat rate

21 EIP (European Innovation Partnership) Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteena on: (a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja ilmastonmuutoksen hyvin kestävää maatalousalaa, jonka toiminta on sopusoinnussa niiden keskeisten luonnonvarojen kanssa, joista maatalous riippuu; (b) auttaa toteuttamaan vakaa niin nykyisten kuin uusienkin elintarvikkeiden, rehujen ja biomateriaalien tarjonta; (c) parantaa prosesseja ympäristön suojelemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen hillitsemiseksi; (d) rakentaa silta huippututkimuksen ja -tekniikan sekä niitä tarvitsevien viljelijöiden, yritysten ja neuvontapalvelujen välille.

22 Feedback Closing The Innovation GAP Research Interaction Results Farming Practice 22

23 Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskeva eurooppalaisen innovaatiokumppanuus: toimijaryhmät Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät ovat osa maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevaa eurooppalaista innovaatiokumppanuutta. Niiden perustajina voivat olla keskeiset toimijat, kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat sekä maatalous- ja elintarvikealoilla toimivat yritykset. vs. nykyiset valtakunnalliset hankkeet ja alueilla toteutettavat teemaohjelmat

24 Steering Board European Innovation Partnership Agricultural Productivity and Sustainability Rural Development Network Steering Group Rural Development Committee EIP Network: Farmers Advisors Enterprises Researchers NGOs etc. Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) ETPs, ERA- Nets, JPIs, etc. Research & Innovation Framework: Research projects Multi-actor projects Pilot project clusters Innovation brokers Horizon 2020 Programming Rural Development Policy: Knowledge transfer Operational Groups Operational Groups Cooperation Pilot projects Advisory System Investment Member States Programmes Operational Groups Operational Groups Operational Groups

25 Osallistu valmisteluun: Leader: leader2020(at)maaseutu.fi yritystuista: yritystuki2020(at)maaseutu.fi hanketuista: hanketuki2020(at)maaseutu.fi ympäristökorvauksesta: ymparistotuki2014(at)maaseutu.fi - maaseutu tuleva ohjelmakausi

26 Euroopan meri- ja kalatalousrahasto EU-taso komission ehdotus neuvoston osittainen yleisnäkemys lokakuu 2012 koskien mm. tukikelpoisia toimenpiteitä. Samassa yhteydessä meripolitiikan rahoitus tuli osittain jäsenmaiden käsiin. käsittely jatkuu neuvoston työryhmässä keväällä 2013 avoinna olevista artikloista, koskien mm. hallintomallia ja varojen jakoa jäsenmaiden kesken (Suomen saamasta rahoituksesta ei arviota) parlamentin kalatalousvaliokunta äänestää tällä tietoa maaliskuussa omasta kannastaan aikataulu on siis venynyt ja uhkaa myös kansallista valmistelua

27 Meri- ja kalatalousrahasto Kansallinen taso työryhmä valmistellut SWOT-analyysiä ja nykytilaa sekä tarpeellisia toimenpiteitä meripolitiikan toimia valmisteleva työryhmä nimetty äskettäin toimintaohjelman ennakkoarvioinnin tekee SYKE yhteistyössä RKTL:n kanssa kalatalousryhmien hakumenettely käynnistetään yhdessä Leader-ryhmien haun kanssa. Haku on ehdollinen ja vielä ei ole päätetty, jatketaanko kalatalousryhmätoimintaa tulevalla kaudella.

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 0 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sisällys JOHDANTO... 1 YLEISTÄ CBC OHJELMASTA... 2 KAAKKOIS-SUOMI VENÄJÄ CBC 2014 2020 -OHJELMAN

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020

Luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020 Joulukuu 2011 FI Luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020 Luonnon monimuotoisuus Lähes neljännes luonnonvaraisista lajeista on vaarassa kuolla sukupuuttoon Euroopassa. Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot

EIP-AGRI:n INNOVAATIORYHMÄT

EIP-AGRI:n INNOVAATIORYHMÄT EIP-AGRI:n INNOVAATIORYHMÄT Ideoista innovaatioiksi funded by Sisällys Innovaatioryhmät:: EIP-AGRI:n perusyksiköt Miten pääsee alkuun? Inspiroidu Yhteistyötä Auta meitä auttamaan sinua Hallintoviranomaiset

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Selittävä huomautus A Indikaattorien valinta ja käyttö

Selittävä huomautus A Indikaattorien valinta ja käyttö Selittävä huomautus A Indikaattorien valinta ja käyttö Tässä selittävässä huomautuksessa kuvataan indikaattorien valintaa ja käyttöä ohjelman ja kansallisen strategian määrittelyn, täytäntöönpanon ja arvioinnin

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Maaseudun kehittämisen lähtökohtana ovat maaseudun asukkaat ja heidän

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 YHDENNETTY ALUEELLINEN INVESTOINTI KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan alalla uudet säännöt ja lainsäädännön seuraavaa

Lisätiedot

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 YLEISTÄ Esitämme, että sisältösuunnitelmaan lisätään alla listatut kappaleet. Lisäysehdotukset

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot