Muovaussimuloinnin hyödyt ja mahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muovaussimuloinnin hyödyt ja mahdollisuudet"

Transkriptio

1 Muovaussimuloinnin hyödyt ja mahdollisuudet Ohutlevykeskuksen teemapäivän satoa Lassi Martikainen, Kaisa Puhakka Hämeen ammattikorkeakoulun Ohutlevykeskus järjesti muovaussimuloinnin teemapäivän tammikuisena torstaina tiloissaan Hämeenlinnassa. Paikalle oli saapunut kolmisenkymmentä osallistujaa pääosin ohutlevyä valmistavasta teollisuudesta. Mielenkiintoinen aihe oli houkutellut mukaan myös muutaman yliopistomaailman edustajan. Idea teemapäivään tuli Ohutlevykeskuksen yhteistyökumppaneilta: ohutlevyä muovaavissa yrityksissä kaivattiin perustietoa muovaussimuloinnista, jonka vasta muutama suomalainen yritys on ottanut käyttöönsä. Päivän esitysten pääpaino oli muovaussimuloinnin käytännön sovelluksissa, onnistuneen simuloinnin vaatimuksissa ja simuloinnin tarjoamissa hyödyissä. Ohjelmaan sisältyi runsaasti käytännön esimerkkejä sekä demonstraatio muovaussimulointiohjelmiston käytöstä. Mihin simulointia tarvitaan? Ohutlevytuotteen valmistettavuuden tutkiminen numeeriseen laskentaan perustuvan tietokoneavusteisen simuloinnin eli muovausmallinnuksen avulla on ollut tavallista autoteollisuudessa jo parin vuosikymmen ajan. Simuloinnilla pyritään varmistamaan, että ohutlevyn muotoilu, tekninen suunnittelu ja muovaustyökalut tuottavat kerralla kelvollisen ohutlevytuotteen. Muodoltaan monimutkaisen tai uudenlaisesta ohutlevymateriaalista valmistettavan tuotteen valmistettavuuden arviointi on vaikeaa, eikä kokemusperäisistä suunnitteluperiaatteista ole useinkaan riittävää apua. Simuloinnin avulla pystytään korvaamaan osa muovauskokeista ja näin vähentämään tuotekehityskustannuksia sekä nopeuttamaan koko prosessia. Muovausprosesseihin vaikuttavat monet vaikeasti mallinnettavat tekijät, kuten ohutlevymateriaalin toiminta suurilla venymillä, ohutlevyn ja muovaustyökalujen välinen kitka sekä työkalujen pidätysvoimat. Edellä mainittuja tekijöitä on vaikea laskennallisesti mallintaa tarkasti. Käyttökelpoisia tuloksia on kuitenkin saavutettavissa, vaikka muovausprosessiin liittyvät yksittäiset fysikaaliset ilmiöt mallinnetaankin suhteellisen yksinkertaisilla matemaattisilla malleilla. Kuva 1: Professori Larsgunnar Nilsson oli teemapäivän pääesiintyjä. Muovaussimuloinnin aamunkoitosta nykypäivään Päivän ensimmäinen puhuja oli professori Larsgunnar Nilsson Linköpingin yliopistosta (Kuva 1). Hän on kehittänyt insinööritieteiden numeerisia laskentamenetelmiä ja niiden sovelluksia jo 1970-luvulta lähtien. Akateemisen työnsä lisäksi professori Nilsson on toiminut aktiivisesti yritysmaailman hankkeissa. 12 OHUTLEVY 1/2012

2 Kuva 2: Numeerisen laskennan käyttö on laajentunut puolustusteollisuudesta muille teollisuudenaloille. Kuva 3: Muovaussimuloinnin tulosta voidaan suoraan käyttää jatkotarkasteluissa. Nilsson valotti aluksi tietokoneavusteisten laskentamenetelmien ja mallinnuksen historiaa (Kuva 2). Hänen mukaansa laskentamenetelmien kehittymisen kannalta merkittävin edistysaskel oli FEMin (The Finite Element Method) eli elementtimenetelmän kehittyminen yleiskäyttöiseksi laskentamenetelmäksi. Tietokoneiden laskentatehon huima kasvu on sittemmin mahdollistanut elementtilaskennan soveltamisen jokapäiväisessä suunnittelutyössä. Historiakatsauksen jälkeen Nilsson esitteli esimerkkejä muovaustyökalujen suunnittelusta, ohutlevytuotteen kokoonpanon mallinnuksesta sekä lämpötilan ja plastisen muodonmuutoksen aikaansaamista ohutmateriaalin faasimuutosten mallintamisesta. Faasimuutoksia koskevat esimerkit liittyivät austeniittisen ruostumattoman teräksen suurpainemuovaukseen ja booriteräksen muottikarkaisuun (hot stamping). Työkalusuunnittelua koskeva esimerkki havainnollisti työkalun joustojen vaikutuksia ja työkalun rungon optimointia. Tavallisesti muovaustyökalut mallinnetaan simuloinneissa täysin jäykkinä kappaleina, jolloin työkalun kimmoisia muodonmuutoksia ei oteta huomioon. Todellisuudessa työkalun pienikin joustavuus saattaa vaikuttaa muovaustulokseen. Tietokoneiden kasvanut laskentateho on mahdollistanut myös työkalujen tarkemman mallintamisen. Simulointiin perustuvan suunnittelun tärkeä etu on mahdollisuus tutkia myös muovatun osan ominaisuuksia ja toimintaa laskennallisesti esimerkiksi tuotteen kokoonpantavuutta tai kestävyyttä silmälläpitäen. Muovaussimuloinnin avulla saatua tulosta voidaan käyttää esimerkiksi lujuusopillisten tarkastelujen lähtötietona. Yleensä tämä edellyttää, että samassa ohjelmassa voidaan muovaussimuloinnin lisäksi tehdä myös muita erityyppisiä laskennallisia tarkasteluja (ns. one-code strategy) (Kuva 3). Näin kerran luodun laskentamallin avulla voidaan siis tutkia valmistusprosessin parametrien vaikutusta lopputuotteen ominaisuuksiin. Professori Nilsson esitti esimerkkinä, kuinka muovausprosessin simulointituloksena syntyneen mallin avulla arvioitiin muovatun tuotteen ominaisuuksien vaikutusta tuotteen kokoonpanoon ja edelleen tuotteen käyttäytymiseen törmäyskuormituksessa. Simulointi apuna takaisinjouston hallinnassa Professori Nilssonin toinen esitelmä perehdytti kuulijat ohutlevyn takaisinjouston mallintamiseen ja kompensoin- OHUTLEVY 1/

3 Kuva 4: Takaisinjouston kompensointi Kuva 5: Mikael Schill kertoi simuloinnin hyödyistä. tiin. Takaisinjoustolla (spring-back) tarkoitetaan taivutetun ohutlevyn muodon osittaista palautumista työkalujen ohutlevyyn kohdistaman voiman poistuessa. Se johtuu levyyn jääneistä kimmoisista muodonmuutoksista, jotka pyrkivät palautumaan. Takaisinjousto näkyy muovatun kappaleen muotovirheinä. Takaisinjousto on verrannollinen materiaalin myötörajaan ja siksi sen vaikutukset korostuvat lujilla materiaaleilla. Takaisinjoustoon vaikuttavat myös työkalujen geometria (esim. taivutussäde tai vetosärmän pyöristyssäde), levynpaksuus sekä kappaleen ja työkalujen välinen kitka. On myös huomattava, että eri ohutlevymateriaalierien lujuusvaihtelut aiheuttavat takaisinjouston vaihtelua ja edelleen erilaisia mittapoikkeamia valmiissa tuotteissa. Takaisinjoustoon voidaan vaikuttaa mm. ohutlevytuotteen muotoilulla, materiaalin valinnalla ja työkalun geometrisillä muodoilla. Takaisinjouston välttämiseksi on tärkeätä saada muovattava kappale plastisoitumaan tasaisesti. Muotovirheitä voidaan pienentää työkalujen geometriaa muuttamalla niin, että niillä muovattu kappale on takaisinjouston jälkeen halutuissa mitoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa työkalujen muodon muuttamista siten, että muovattavan kappaleen ylitaivuttaminen on mahdollista. Takaisinjouston mallintaminen laskennallisesti on haastavaa. Se edellyttää ohutlevymateriaalin toiminnan yksityiskohtaista kuvaamista laskentamallissa. Eri laskentaohjelmilla tehdyt vertailut osoittavat eroja ohjelmien kyvyssä käsitellä takaisinjoustoa. Tiettyihin ohjelmistoihin on rakennettu algoritmeja, joiden avulla mallinnettujen työkalujen geometriaa voidaan muuttaa takaisinjouston huomioon ottavien laskentatulosten perusteella (Kuva 4). Tällaisen iteratiivisen laskennan tuloksena saadaan työkalun pinnan geometria, jossa on kompensoitu takaisinjouston vaikutukset. Tuloksena saatu geometriamalli voidaan muuntaa esim. IGES-muotoon, jota voidaan käyttää työkalujen koneistusta suunniteltaessa. Nilsson esitti LS-DYNA -ohjelmistolla laskettuja tuloksia, joiden vastaavuus muovatuista osista tehtyjen mittausten kanssa oli erinomainen. Laskentamenetelmät: yhden askeleen menetelmä ja inkrementaalinen menetelmä Seuraavana puhujana oli professori Nilssonin maamies, tohtori Mikael Schill CAE-ohjelmistoihin ja numeerisiin laskentapalveluihin erikoistuneesta DYNAmore Nordic Ab -yrityksestä (Kuva 5). Schill on työskennellyt vuosia muovausmenetelmien mallintamisen parissa etsien ratkaisuja ohutlevyteollisuuden käytännön ongelmiin. Schill kertoi muovaussimuloinnin soveltamisesta ohutlevytuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessin eri vaiheissa. Simuloinnin suurimpana hyötynä hän piti sitä, että se auttaa tunnistamaan mahdolliset muovausongelmat ennen työkalujen valmistusta. Näin voidaan vähentää työkalujen muutoksista johtuvia kustannuksia, säästää aikaa ja onnistua kerralla materiaalivalinnoissa. Usein myös vältytään pro- 14 OHUTLEVY 1/2012

4 Kuva 6: Yhden askeleen menetelmässä aihion muoto lasketaan kappaleen muovatun geometrian avulla. Kuva 7: Tuotteen kehitysprosessin vaihe on otettava huomioon laskentamenetelmää valittaessa. totyyppien valmistukselta. Simulointi onkin hyödyllisintä mahdollisimman aikaisessa tuotekehitysketjun vaiheessa. Schill keskittyikin esityksessään juuri tuotesuunnittelun alkuvaiheeseen soveltuvan ns. yhden askeleen menetelmän esittelyyn (Kuva 6). Perinteisesti ohutlevyn muovausta on mallinnettu elementtimenetelmän avulla ns. inkrementaalisia laskentamenetelmiä käyttäen. Tällöin simuloinnin lähtökohtana on tasainen aihio, ja muovausprosessia mallinnetaan askel askeleelta kohti muovatun kappaleen geometriaa. Muovaustyökalujen ja ohutlevyaihion muoto sekä muovaustapahtuman reunaehdot on oltava ennalta tunnetut ja yksityiskohtaisesti mallinnetut, jotta simulointi voidaan tehdä. Inkrementaaliset menetelmät soveltuvat huonosti tuotekehityshankkeen alkuvaiheessa tehtävään suunnittelutyöhön, koska simulointi on työlästä, aikaa vievää ja vaatii usein pitkän laskenta-ajan. Tuotekehityshankkeen alkuvaiheessa tapahtuvaan suunnittelutyöhön, missä eri vaihtoehtojen tutkiminen ja vertailu on tärkeää, on pyritty kehittämään inkrementaalisia menetelmiä yksinkertaisempia menetelmiä. Yhden askeleen menetelmät ovat näistä elementtimenetelmään perustuvista laskentatavoista tunnetuimpia ja yleistyneet viime vuosina ohutlevyn muovauksen mallintamisessa (Kuva 7). Yhden askeleen menetelmässä (one-step method) koko muovausprosessin oletetaan tapahtuvan yhdessä vaiheessa. Yhden askeleen menetelmää kutsutaan myös käänteiseksi menetelmäksi (inverse method), sillä laskennan alkutilana on kappaleen muovattu geometria, jonka avulla lasketaan aihion muoto. Menetelmän avulla voidaan saada nopeasti ja vaivattomasti arvio kappaleen muovattavuudesta ja muovauksen mahdollisista ongelmista. Yhden askeleen menetelmä soveltuukin ohutlevytuotteen luonnossuunnitteluun, jossa tarvitaan nopeasti tietoja valmistusmenetelmän ja aihion muodon suunnitteluun. Esimerkiksi työkaluvalmistajat ovat havainneet menetelmän erittäin hyödylliseksi tarjousvaiheessa. Laskentamenetelmän muodostamisessa tehtyjen yksinkertaistusten vuoksi yhden askeleen menetelmää ei voi pitää niin tarkkana kuin inkrementaalista menetelmää. Menetelmän avulla ei pystytä kuvaamaan muovaustapahtuman vaiheita. Tämän vuoksi yhden askeleen menetelmän avulla on vaikea arvioida ohutlevyaihion rypyttymistä, repeämisestä tai lukittumista muovauksen aikana. Ajasta riippuvien ilmiöiden kuten aihion venymisnopeuden tai työkalun painimen nopeuden vaikutusten kuvaaminen ei ole mahdollista. On myös muistettava, että yhden askeleen menetelmää ei ole mahdollista soveltaa tapauksissa, joissa tuotteen lopullinen geometria ei ole tiedossa. Tohtori Schill näytti esityksensä lopuksi, kuinka näihin molempiin menetelmiin perustuvat laskentaohjelmistot toimivat. Ohutlevytuotteen muodon suunnittelussa IGES-pintamallista muodostettu FastForm-ohjelman laskentamalli ja ensimmäiset tulokset syvävedettävän ohutlevytuotteen valmistettavuudesta ja aihion muodosta valmistuivat noin parissakymmenessä minuutissa. Monet osallistujat kiittelivät OHUTLEVY 1/

5 Kuva 8: Telekommunikaatioteollisuuden ohutlevyosien simulointien sovelluskohteita Kuva 9: Johanna Hiljanen on Ohutlevykeskuksen muovausasiantuntija. asiassa ruostumattomia teräksiä, alumiiniseoksia tai kupariseoksia. Levyjen paksuus ja lujuusominaisuudet vaihtelevat sovelluksista riippuen. Tavalliset paksuudet ovat 0,05 0,5 mm ja vetomurtolujuus MPa. Havukainen käyttää työssään pääasiassa inkrementaalista LS-DYNA -ohjelmistoa. Esimerkkien avulla hän kertoi mallinnuksessa käyttämistään materiaalimalleista ja niissä tarvittavista materiaaliparametreistä. Materiaalimallit ovat varsin kehittyneitä, ja niillä pystytään ottamaan huomioon mm. ohutlevyn suuntautuneisuus. Mallien parametrien määrittämiseksi tarvitaan kolmessa eri suunnassa (0, 45 ja 90 valssaussuuntaan nähden) tehdyt vetokoetulokset. Laskentatulosten todentamiseen käytetään materiaaleille määritettyjä rajamuovattavuuskuvaajia (Forming Limit Curve). Esityksensä lopuksi Havukainen totesi simuloinnin olevan erinomainen ja välttämätön keino työkalujen suunnittelussa. Mallinnustyö, tulosten analysointi ja johtopäätösten teko edellyttävät kuitenkin aina muovausprosessin ja työkalutekniikan käytännön tuntemusta. Yleisön palautteen mukaan Havukaisen esitys antoi erinomaisen kuvan simuloinnin käytöstä erikoisista materiaaleista valmistettavien ja vaativien ohutlevyosien suursarjavalmistuksen suunnittelussa. demonstraatiota erittäin havainnolliseksi. Ohjelman käyttö vaikutti varsin suoraviivaiselta ja helpolta. Sen sijaan inkrementaalisen laskentaohjelman LS-DYNAn käyttö vaatii käyttäjältään perustietoja ja sinnikästä harjoittelua. Schillin mukaan ohjelman käyttöön kannattaa perehtyä kouluttautumalla. Simulointi on välttämätöntä suursarjojen suunnittelussa Lite-On Mobile Oyj:n Senior Technical Specialist Pauli Havukaisen käsitteli esityksessään mallinnuksia, joita käytetään ohuiden ja pienten metallikappaleiden suursarjavalmistuksessa tarvittavien työkalujen suunnittelussa (Kuva 8). Mallinnettavien ohutlevytuotteiden materiaalit ovat pää- Venymäanalyysi laskentamenetelmien tukena Tietokoneavusteista mallintamista käsittelevissä esityksissä tuli selvästi ilmi laskentatulosten vertaamisen merkitys muovatusta osasta tehtyihin mittauksiin tai kokeellisesti määritettyihin parametreihin. Yleensä laskentatuloksia verrataan ohutlevyn muovattavuuden rajoja kuvaavaan rajamuovattavuuskäyrään. Sen määrittäminen perustuu venymäanalyysin käyttöön. Venymäanalyysien tulokset ja vetokokeilla määritetyt materiaaliominaisuudet ovat tärkeä edellytys luotettavien mallinnustulosten luomiseksi. Päivän viimeinen puhuja, Ohutlevykeskuksen kehitysinsinööri Johanna Hiljanen, perehdytti osallistujat venymäanalyysiin. Hän kertoi ARAMIS-laitteistosta, optisesta mittausjärjestelmästä, jonka avulla voidaan määrittää 16 OHUTLEVY 1/2012

6 muovatun kappaleen pintavenymät muovauksen aikana. Edellytyksenä on, että muovattava kappale voidaan kuvata muovausprosessin aikana. Tavallisesti työkalut estävät kuvaamisen, jolloin on tyydyttävä muovatun kappaleen venymätilan määrittämiseen. Tähän voidaan käyttää mm. ARGUS- tai ASAME-laitteistoja. ARAMIS-mittausjärjestelmä soveltuu erinomaisesti esim. vetokoekappaleen tai Erichsen-laitteella tehdyn muovauksen kuvaamiseen. Menetelmässä voidaan käyttää spray-maalaamalla tehtyä stokastista kuviota, jonka muutosten avulla kappaleen kokemat venymät voidaan määrittää. Menetelmä soveltuu myös mm. maalipinnoitettujen ohutlevyjen tutkimiseen (Kuva 9). Simulointi on olennainen osa suunnittelutyötä Kuulijakunnalta kerätyn palautteen perusteella Simulation Info Day antoi hyvän yleiskuvan muovaussimuloinnin mahdollisuuksista ja käytännön toteutuksesta ohutlevyteollisuudessa. Erityismaininnan saivat ohjelmistojen demonstraatiot ja käytännön esimerkkitapaukset. On ilmeistä, että päivä sai paikallaolijat pohtimaan muovaussimuloinnin hyödyntämistä omassa työssään. Paikalla olleen muovaussimuloinnin käyttöönottaneen yrityksen edustajan mukaan simuloinnin hyödyt ovat niin merkittävät, ettei simuloinnista luopumista voisi enää edes harkita. Yritysrahoitusta vahvalla ammattitaidolla. Ota yhteyttä: Inari Järvinen, puh * *) Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0821 /puhelu + 0,059 /minuutti (alv 22 %). Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0821 /puhelu + 0,169 /minuutti (alv 22 %). OHUTLEVY 1/

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06034-09 Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Uskon, että tämän vuoden 2012 edimensio on vähintään yhtä hyvä tieto- ja ideapankki kuin edeltäjänsä.

Pääkirjoitus. Uskon, että tämän vuoden 2012 edimensio on vähintään yhtä hyvä tieto- ja ideapankki kuin edeltäjänsä. Pääkirjoitus edimensio on MAOLin verkkolehti - Mitä se tarkoittaa? Dimensio on paperinen jäsenlehtemme, joka julkaistaan myös näköisversiona kotisivuillamme paperisen version jo ilmestyttyä. Mutta mitä

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA MATIAS HUMALAMÄKI YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: Tekn.lis. Olli Teriö ii iii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

Pauliina Ikävalko. Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija

Pauliina Ikävalko. Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija Pauliina Ikävalko Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä... 5 HYVÄ KÄYTTÖLIITTYMÄ...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Salo Jari Työn nimi Tuotesijoittelun mahdollisuudet Pc- ja konsolipeleissä

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Salo Jari Työn nimi Tuotesijoittelun mahdollisuudet Pc- ja konsolipeleissä OULUN YLIOPISTO Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Markkinoinnin laitos Tekijä Työn valvoja Salo Arto Salo Jari Työn nimi Tuotesijoittelun mahdollisuudet Pc- ja konsolipeleissä

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS Hallinto-osaston julkaisuja 2002/3 TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS MAURI AIRILA - MARTTI PEKKANEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Opintoasiat TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS 1 ISBN 951-22-5822-6 ISSN 1456-601X Painopaikka:

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot