LAUKAAN KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 LAUKAAN KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO Laukaan kansalaisopiston toiminta-alueen kuvaus... 1 Kehittämissuunnitelman taustaa... 1 Opiston toiminta-ajatus ja tehtävä... 2 Missio lyhyesti... 3 Opiston arvot... 3 Visio... 3 Strategia... 4 Kehittämiskohteet Ainekohtaiset kehittämistoimet... 8 Arviointi ja seuranta... 11

3 Laukaan kansalaisopiston toiminta-alueen kuvaus Laukaan kansalaisopisto on Laukaan kunnan ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toimintaalueena on Laukaa. Laukaan kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Kunnan suurimpia taajamia ovat kirkonkylä, Lievestuore, Leppävesi ja Vihtavuori. Lähimmät naapurikaupungit ovat Jyväskylä ja Äänekoski, joihin on matkaa hieman yli 20km. Muita pienempiä naapurikuntia ovat Hankasalmi, Toivakka, Konnevesi ja Uurainen. Laukaan kunnan asukasluku on (Tilastokeskus ), josta koulu-ikäisiä 7-16v on 2677 (14%), seniori-ikäisiä 63-75v 2462 (13%) ja työikäisiä 30-50v 5128 (28%). Ikärakenteesta voidaan huomata, että seniori-ikäisiä ja kouluikäisiä on lähes saman verran, mutta suurimpana kohderyhmänä voidaan edelleen pitää työikäisiä. Työikäisten haasteena on usein työelämän, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, mikä on otetta huomioon opiston kurssitarjontaa suunniteltaessa. Kansalaisopiston toiminta on osa kunnallista lähipalvelua. Se tarjoaa opetusta ensisijaisesti aikuisväestölle, mutta harrastustavoitteista opetusta myös lapsille ja nuorille. Toiminnassa pyritään ottamaan huomioon paikalliset tarpeet niin, että opetusta pyritään järjestämään asukaslukuun perustuen tasapuolisesti eri taajamissa. Strategian tavoite on kirkastaa opiston arvoja, perustehtävää ja tulevaisuuden näkymää sekä selkiyttää toiminnan painopistealueita. Strategialla vahvistetaan jo hyväksi koettuja käytänteitä, viestintää, ulkoista näkyvyyttä ja markkinointia. Kehittämissuunnitelman taustaa Laukaan kansalaisopiston strategia pohjautuu toimintaympäristön analyysiin ja Kim & Mauborgnen hahmottelemaan ns. sinisen meren strategiaan. Toimintaympäristön analyysia on tehty mm. henkilöstön kehittämispäivässä. Laukaan kansalaisopiston kehittämissuunnitelma päivitettiin suunniteltua aikaisemmin johtuen toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista. Laukaan kunta toimii Laukaan kansalaisopiston ylläpitäjänä ja kunnassa toteutettiin organisaatiouudistus, joka vaikutti myös kansalaisopistoon. Ennen vapaa-ajanlautakunnan alaisuudessa toiminut kansalaisopisto siirtyi organisaatiomuutoksen yhteydessä sivistyspalveluiden alaisuuteen vapaa-ajan lautakunnan poistuessa kokonaan. Kansalaisopisto on ollut osa vapaa-aikatoimea yhdessä kirjasto, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden kanssa, mutta uudistuksen 1

4 myötä kansalaisopistosta tuli oma yksikkö sivistyspalveluihin. Lisäksi opistotoimintaan käytetyt määrärahat vähenevät kunnassa tapahtuneiden yleisten määrärahojen ja valtionosuuksien leikkausten ja kilpailukykysopimuksen seurauksena. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset vaikuttavat myös työntekijöiden tehtävänkuvauksiin, minkä vuoksi niitä tarkastellaan uudestaan. Ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. Laukaan kunnan asukasluku on kasvussa ja lapsiperheitä muuttaa uusille asuinalueille senioriväen muuttaessa kirkonkylään. Maahanmuuttajia muuttaa Laukaaseen. Kilpailu vapaa-ajasta näyttää kiristyvän ja ihmiset harkitsevat yhä tarkemmin mihin aikaa käytetään. Näihin haasteisiin vastataan kehittämällä kurssikuvauksia, joissa saavutettava osaaminen pyritään tekemään näkyväksi osallistujalle. Opiston toiminta-ajatus ja tehtävä Laukaan kansalaisopiston toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen harrastus- ja oppimispaikkoja itsensä kehittämiseen, henkisen, fyysisen ja sosiaalisen vireyden ylläpitämiseen eri puolilla Laukaata. Opiston tarkoituksena on vapaan sivistystyön lain mukaisesti edistää toimialueensa asukkaiden kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen, uusien asioiden omaksumiseen sekä itsensä kehittämiseen tarjoamalla heille monipuolisia koulutus- ja kulttuuripalveluja. Opisto järjestää myös tilauskoulutusta ja osallistuu erilaisiin koulutusta tukeviin alueellisiin kehittämishankkeisiin. Laukaan kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaiden tarpeisiin perustuvaa ja kaikkien saatavilla olevaa monipuolista opetusta, joka luo mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Opetuksen painopiste on taide- ja taitoaineissa kuten kädentaidot ja kuvataiteet, musiikki, tanssi ja liikunta sekä teatteri-ilmaisu. Lisäksi kansalaisopisto järjestää alueensa koulutustarpeen mukaan monipuolisia ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä opintoja, kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia edistäviä tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä kansainvälistymistä tukevia kieliopintoja. Opisto osallistuu myös ikääntyvien yliopiston luentojen järjestämiseen yhteistyössä Äänekosken, Karstulan ja Saarijärven kansalaisopistojen kanssa sekä verkkoluentojen osalta Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Kansalaisopisto tarjoaa lisäksi lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen mukaista opetusta käsityössä, kuvataiteessa ja teatteritaiteessa. 2

5 Missio lyhyesti Laukaan kansalaisopiston toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen harrastus- ja oppimispaikkoja itsensä kehittämiseen, henkisen, fyysisen ja sosiaalisen vireyden ylläpitämiseen eri puolilla Laukaata. Opiston arvot Opiston toiminta perustuu elinikäiseen oppimiseen, joka toteutuu niin, että opisto luo edellytykset oppimiselle sekä kannustaa omaehtoiseen oppimiseen ja kehittymiseen eri ikävaiheissa ja elämäntilanteissa. Tasa-arvo toteutuu opiston toiminnassa, kun kursseille voidaan osallistua asuinpaikasta, pohjakoulutuksesta ja taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Laukaalaisten ja tuntiopettajien toiveiden ja ideoiden avoin kuuntelu ja ajan seuraaminen tukee läpinäkyvyyden arvoa opistossa. Opiskelijalähtöinen opisto edistää kurssilaisten oppimisen iloa ja ottaa huomioon yksilölliset tarpeet. Innovatiivisena kansalaisopistona Laukaassa kokeillaan rohkeasti uutta ja siedetään samalla virheitä ja erilaisuutta. Toiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet, joita tuetaan vähentämällä mm. paperisten tulosteiden määrää ja käyttämällä kierrätysmateriaalia taito ja taideaineissa. Visio Laukaan kansalaisopiston visio koostuu seuraavista painopistealueista: Laukaan kansalaisopisto on kunnassaan edelleen tunnettu ja laadukas vapaa-ajan toiminnan ja elinikäisen oppimisen keskus. Tarjoamme voimaannuttavaa ja onnistumisia tarjoavaa ammattitaitoista opetusta kaikenikäisille eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Palvelumme ovat alueellisesti kattavat. Tarjoamme opetusta myös verkossa. 3

6 Strategia Kansalaisopiston toimintaympäristön analyysin pohjalta opistossa on päädytty jättämään seuraavia asioita toiminnan kehittämisen ulkopuolelle. Saman aiheen päällekkäisistä kursseista luovutaan tarvittaessa ja niitä kohdennetaan eri asiakasryhmien saataville. Kurssitarjonta kohdennetaan kouluikäisille ja aikuisille. Opetushallituksen myöntämällä laatu- ja kehittämisavustuksella voidaan toteuttaa kursseja maaseutukylillä alle minimiosallistujamäärän. Ulkopuolisten tilojen käytöstä luovutaan ja lisätään Opistotalo Sararannan tilojen käyttöä. Rajallisten henkilöstöresurssien vuoksi keskitytään kansalaisopiston kurssitoiminnan järjestämiseen ja palvelemaan ensisijaisesti Laukaan kuntalaisia. Tällä hetkellä ulkomailla suuntautuvaan kansainväliseen toimintaan ei panosteta. 4

7 Henkilöstökulujen käyttöä tehostetaan vähentämällä matkakuluja niin, että pyritään yhdistämään saman opettajan kursseja samalle päivälle. Eri aineryhmien tuntiopettajille laaditaan tehtävänkuvaukset, joissa muun työn tehtävät ja tuntimäärä kirjataan. Lehtiä ja kirjallisuutta hankitaan harkitusti. Maksulliseen koulutukseen osallistumista katsotaan tapauskohtaisesti määrärahojen puitteissa. Opiston painettujen opinto-ohjelmien määrää vähennetään ja kahdesta esitteestä siirrytään yhteen koko lukuvuoden esitteeseen. Strategia on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1) johtaminen & talous 2) opettajat & pedagogiikka sekä 3) asiakkaat & verkostot. Johtaminen ja talous sisältävät aikuispedagogiikan johtamisen opistossa, jonka tavoitteena on pitää esillä aikuisten oppimista ja heidän tarpeitaan. Talous perustuu valtionosuuksiin, kurssimaksuihin ja kuntaosuuteen, jonka lisäksi aloitetaan aktiivisempi hankerahoituksen lisääminen ja tilauskoulutuksen järjestäminen. Viestinnän osalta tavoitteena on toteuttaa kohdemarkkinointia, olla esillä tapahtumissa ja hyödyntää sosiaalista mediaa, erityisesti Facebookia, markkinointikanavana sekä lisätä kunnan sisäistä viestintää. Opettajat ja pedagogiikka-alueella korostetaan tutkivaa opettajuutta, jossa opettajien koulutustavoitteita tuetaan ja siihen kannustetaan. Opistossa painotetaan kehittävää otetta työn tekemiseen, jonka tavoitteena on saada opettajat työtä tehdessään pohtimaan aineensa ja ainealueensa kehittämistä. Kurssitarjonta on ajassa elävää, johon vaikuttaa erityisesti opettajien yhteiskunnallinen valveutuneisuus ja oman ainealueen kehittymisen seuranta. Uusia suuntia saadaan myös rekrytoimalla tuntiopettajia. Opetustarjonta sisältää lähiopetuksen lisäksi myös verkko-opetuksen, jossa korostuu ajasta ja paikasta riippumaton opetus. Tilauskoulutus hyödyntää nykyisen henkilöstön osaamista. Asiakkaat ja verkostot ovat strategian kolmas painopistealue. Opistossa tehdään markkinointitutkimusta koulutustarpeista kurssipalautteiden perusteella, mutta myös tapahtumissa kurssitoiveiden selvittämisen kautta. Kurssitasolla otetaan huomioon yksilöllisten tarpeet ja toteutetaan osaamisen alkukartoituksia kursseille, joissa osallistujien aiemman osaamisen tunnistaminen kurssia suunniteltaessa on erityisen tärkeää. Tuntiopettajia ohjataan tiedustelemaan kurssien aloituskerroilla osallistujien toiveita ja ottamaan opetuksessaan huomioon myös osallistujien aikaisemman osaamisen. Opisto lisää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Uusia yhteistyökumppaneita ovat mm. järjestöt, joiden kanssa opisto järjestää kursseja. Lisäämällä yhteistyötä voidaan vähentää myös koulutuskustannuksia. 5

8 Kehittämiskohteet Markkinointia tehostetaan käyttämällä sosiaalisen median välineitä esimerkiksi blogeja, Facebookia ja Instagramia. Lehtimainonta keskitetään paikallislehteen ja Jyväskylän alueen ilmaislehteen. Opiston nettisivuja käytetään aktiivisemmin tukemaan yhden lukuvuoden opinto-ohjelmaa ja mahdollisuuksien mukaan ollaan esillä markkinoimassa opiston toimintaa kunnan järjestämissä ja tukemissa tapahtumissa. Kansalaisopiston koulutuksellista roolia vahvistetaan kunnan sisällä välittämällä tietoa opiston toiminnasta toimintakertomuksella ja tarjoamalla tilauskoulutuksia. Opistoon pyritään rekrytoimaan työntekijöitä, joilla on monipuolinen osaaminen. Näin opetusta voidaan tarjota laaja-alaisesti ja useampana lukuvuotena. Kurssi-tarjonnassa säilytetään harkiten erityisalojen osaajien kursseja. Opettajien osaamista hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja ennakoidaan tulevia trendejä. Kurssitarjonnan monipuolisuus pyritään säilyttämään. Kurssitarjontaan luodaan syveneviä oppimispolkuja, joiden osa-alueissa voidaan hyödyntää myös eri opettajien osaamista ja kannustetaan yhteisopettajuuteen. Kurssi-ideoita ja -tarpeita otetaan vastaan asiakkailta ja sidosryhmiltä koko lukuvuoden ajan. Toiveet huomioidaan keväisin seuraavan lukuvuoden kurssisuunnittelussa. Uusia kursseja voidaan tarjota joustavasti lukuvuoden alkamisen jälkeen vapautuvien resurssien puitteissa. Opetushallituksen myöntämää laatu- ja kehittämisavustusta haetaan vuosittain ja osallistutaan yhteishankkeisiin muiden opistojen kanssa mahdollisuuksien mukaan. Opiston yhteistyöverkostoja laajennetaan kunnan sisällä ja tavoitteena on löytää uusia yhteistyötapoja esimerkiksi työllistämisyksikön ja koulujen kanssa. Tavoitteet Toimenpiteet Arviointi Tuntiopettajilla on työtä ohjaavat tehtävänkuvaukset. Sararannan tilojen käyttöä lisätään. Tuntiopettajille laaditaan ainekohtaisesti tehtävänkuvaukset. Kunnan sisäisen ja ulkopuolisen tilauskoulutuksen järjestäminen Sararannan tiloissa. Tuntiopettajien palautekysely Toteutuneiden koulutusten määrä. 6

9 Toteutetaan lukuvuoden kattava opinto-ohjelma, joka on asiakaslähtöinen, monipuolinen ja osaamisperusteinen. Markkinointi on kustannustehokasta ja kohdennettua. Suunnitellaan syveneviä oppimispolkuja. Kurssikuvauksissa saavutettava osaaminen kirjoitetaan selkeästi osallistujalle. Käytetään blogeja, Facebookia ja Instagramia. Lehtimainonta Laukaa- Konnevesi-lehdessä ja SuurJyväskylän lehdessä. Julkaistaan kurssitietoja aktiivisesti opiston nettisivuilla. Yksi koko lukuvuoden opintoohjelma jaetaan postitse laukaalaisiin kotitalouksiin. Kurssipalautekysely Opinto-ohjelman arviointi opistopalaverissa. Kurssipalautekyselyjen tiedoista arvioidaan kohta mistä opiskelija oli saanut tiedon kurssista. Kansalaisopiston imago aikuiskouluttajana nousee. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän uusi opetussuunnitelma. Taiteen perusopetuksen arvioinnin kehittäminen ja siirtäminen sähköiseen muotoon. Kunnan sisällä jaetaan toimintakertomuksia, tarjotaan tilauskoulutuksia. Tilauskoulutuksia markkinoidaan yrityskoordinaattorin kautta yrityksille. Osallistutaan kunnan järjestämiin tapahtumiin, joihin suunnitellaan kohderyhmän mukaisesti opiston toiminnasta jaettava irtomainos. Opetussuunnitelma uudistetaan kansallisen opetussuunnitelmauudistuksen perusteiden pohjalta. Oppilasarvioinnin yhtenäistäminen opetussuunnitelmauudistuksen vaatimusten mukaiseksi. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma on käytössä käsityössä, kuvataiteessa ja teatteritaiteessa. Arviointi on dokumentoitu opistojärjestelmään. 7

10 Ainekohtaiset kehittämistoimet 1. Taito- ja taideaineet Tavoitteet Toimenpiteet Arviointi Taito- ja taideaineiden kurssitarjonta on monipuolinen ja haluttu. Taito- ja taideaineiden opettajien ammattitaito säilyy ja kehittyy Taito- ja taideaineiden kurssitarjontaa toteutuu sivukylillä. Vakiintuneiden kurssien lisäksi tarjonnassa on myös uusia lyhytkursseja. Taito- ja taideaineiden opettajien ammattitaito on näkyvästi esillä kansalaisopiston somemarkkinoinnissa. Opettajille tarjotaan mahdollisuuksia kurssien markkinointiin ja ammattitaidon esittelyyn. Opettajat innostavat ja ohjaavat ryhmiänsä osallistumaan näyttelyn toteuttamiseen. Työtilat ja -välineet ovat riittävät ja turvalliset. Kurssipalautteet käydään läpi henkilökohtaisesti pt. opettajan kanssa. Ammattitaidon ylläpitoa tuetaan: opettajilla on mahdollisuus käyttää työskentelytilaa ja - välineitä kurssien suunnitteluun; koulutuskustannuksiin osallistutaan resurssien puitteissa Lake-avustusten käyttö mahdollistamassa pienet ryhmäkoot. Lyhytkurssien tarjoaminen pitkien kurssien lisäksi. Vertailu vuoden 2014 tilastoihin, käsityö ja kuvataide: toteutuneet kurssit, tuntimäärät, miehiä, naisia, kouluikäisiä. Some on aktiivisesti käytössä Opettajien kurssitoiveiden huomioiminen. Opettajan ammattitaidon ja kurssien esittelyjen määrä: ilmoitustaulut, lehtijutut, valokuvat, tilaisuudet, esimerkiksi. Näyttelyyn osallistuvien ryhmien määrä. Keskustellaan ja huolehditaan työtila- ja välinetarpeista Kurssipalaute käsitellään Opettajapalaute käsitellään Koulutuspäivien määrä Suunnitellut kurssit/toteutuneet kurssit, osallistujamäärät 8

11 Kurssitoiveiden kysely Somen käytön määrä Somen käyttö ryhmien motivoinnissa. 2. Kielet Tavoitteet Toimenpiteet Arviointi Luodaan tasolta toiselle eteneviä opintopolkuja. Kielikurssitarjonta, jossa otetaan huomioon erilaiset mahdollisuudet opiskeluun. Kielten opiskelun jatkumisen turvaaminen. Tarjotaan vuosittain alkeisryhmät kielistä. Tarjotaan kielten verkkokursseja englannin ja venäjän kielistä. Viikonloppuisin järjestetään lyhytkursseja. Otetaan käyttöön ennakkoilmoittautuminen. Toteutuneet kurssit Toteutuneiden kurssien lukumäärä. Kurssipalaute Ennakkoilmoittautuneiden määrä ja kurssipalautekysely. 3. Liikunta ja tanssi Tavoitteet Toimenpiteet Arviointi Tarjotaan monentasoista terveyttä ja työkykyä ylläpitävää ja parantavaa liikuntaa Lisätään kursseja aliedustetuille ryhmille: miehet, nuoret, nuoret aikuiset Kurssitarjonnassa otetaan huomioon Laukaan kunnan hyvinvointistrategiat ja kuntaan rakentuva terveysliikunnan palveluketju Kuvailevat ja rasitustasoa ilmentävät esitetekstit Jatketaan kokeiluviikkokäytäntöä Suunnitellaan kokeiluja mahdollistavia lyhytkursseja Etsitään uusia markkinointikeinoja Tarjotaan perheliikuntaryhmiä Luodaan Elämäntapataparyhmien osallistujille joustavia mahdollisuuksia tutustua opiston liikuntakursseihin Toteutuneet kurssit Palautteet Toteutuneet kurssit Palaute Toteutuneet kurssit Elämäntaparyhmistä opiston kursseille tulevat opiskelijat Palaute 9

12 4. Musiikki Tavoitteet Toimenpiteet Arviointi Laajennetaan suosittujen kurssien (kuorot ja yksilöopetus) asiakaskuntaa. Pyritään saamaan kursseille mukaan pienten lasten vanhempia, jotka eivät vielä ole mukana opiston toiminnassa tai ovat kenties vasta muuttaneet paikkakunnalle. Yhteisellä musiikkitoiminnalla tuetaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen kehitystä sekä positiivisen musiikkisuhteen syntymistä. Vanhemmat tutustuvat toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. Aloitetaan musiikin perusteiden opetus lapsille ja nuorille. Ryhmäopetus mahdollistaa sen, että instrumentin yksilötunneilla voidaan keskittyä soittamisen harjoitteluun. Kehitetään musiikin perusteiden verkko-opetusta. Tarjotaan jatkaville opiskelijoille syventäviä kursseja. Rohkaistaan kurssilaisia oppimaan yhdessä ja jakamaan osaamistaan muiden kurssilaisten kanssa. Mainontaa kohdennetaan aliedustetuille ryhmille. Sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa (Facebook, Instagram, blogit ) Järjestetään päivisin kursseja, joille vanhemmat voivat osallistua yhdessä pienen lapsensa kanssa. Käytetään turvallisia opetustiloja, joihin on helppo päästä pienten lasten/vauvojen kanssa. Kokeillaan ennakkoilmoittautumista keväällä riittävän suuren osallistujamäärän turvaamiseksi. Pyritään takaamaan opiskelun jatkuvuus. Tarjotaan erilaisia opintopolkuja saman ryhmän sisällä. Käytetään kursseilla mahdollisuuksien mukaan yhteisöllisiä verkko-oppimisen alustoja/tiloja. Seurataan eri asiakasryhmien osallistujamääriä. Kurssipalaute Kurssilaisten aktiivisuus sosiaalisen median välineissä Kurssipalautekysely Osallistuneiden määrä Kurssipalautekysely Osallistuneiden määrän ja ryhmien toteutumisen seuraaminen. Kurssipalautekyselyt Ennakkokyselyt 10

13 5. Yhteiskunnalliset aineet, ATK Tavoitteet Toimenpiteet Arviointi Tuetaan yhdistystoimintaa koulutuksella. Tarjotaan tiedollista tukea yritystoiminnan aloittamiseen. Tietokoneen ja sosiaalisen median perustaitojen kehittäminen. Toteutetaan yhteisiä kursseja järjestöjen kanssa. Järjestetään yrityksen aloitukseen ja markkinointiin liittyviä kursseja. Suunnitellaan yritystoimintaan sopivia avustavia kursseja mm. nettisivujen rakentamista ja esitysmateriaalin tekemistä. Tarjotaan tietotekniikan alkeis- ja peruskursseja ja sosiaalisen median kursseja. Toteutuneiden koulutuksien lukumäärä. Kurssipalaute Toteutuneiden koulutuksien lukumäärä. Kurssipalaute Kurssipalaute Arviointi ja seuranta Strategiaa päivitetään toimintaympäristön muuttuessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Olennaisimmat arvioinnin ja seurannan työkalut ovat kehittämissuunnitelman vuosittainen päivittäminen henkilökunnan kehittämispäivässä, neljän vuoden välein tehtävä CAF- arviointimalli, asiakaspalautteet, kurssipalautteet sekä henkilökunnan kehityskeskustelut. Opistossa on käytössä kurssipalautekäytäntö. Päätoimiset opettajat valitsevat ne kurssit, joilta palautetta halutaan. Vuosittain kurssipalautekyselyjä tehdään useita kymmeniä. Kurssipalautteista tehdään helposti luettavat yhteenvetotilastot, jotka käsitellään vuosittain henkilöstön kehittämispäivässä keväällä, jolloin opetus on päättynyt. Kurssipalautteet toimivat seuraavan lukuvuoden kurssisuunnittelun pohjana ja opetuksen laadunmittarina. 11

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej Suomenkielinen työväenopisto STOJK 24.1.2017 LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej 13.1.2017 Työväenopiston opetuksen tuntiresurssin jaon perusteet 2018-2020 Tuntiresurssin jaon lähtökohtana on työväenopiston

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Vapaan sivistystyön laki: Tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA SVV-seminaari Tampere 18.-19.1.2013 Päivi Majoinen! TUTKIMUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT Kansalaisopistoissa paljon tuntiopettajia, jopa 80

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1. Opetussuunnitelman laatiminen Kansalaisopisto on pyytänyt kurssitoiveita kuntalaisilta ja opettajilta huhtikuun loppuun

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 Käsitelty opettajainkokouksessa 24.8.2013 Hyväksytty Someron kaupungin sivistyslautakunnassa 10.9.2013 Somero-opiston kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Toimintaympäristö

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI KIVALO - OPISTO 1.1.2014 KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI Kivalo-opisto on perustettu 1.1.2014 entisten Kemin työväenopiston sekä Kivalojen seutuopiston (Keminmaan, Tervolan ja Simon kansalaisopistot)

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Eväitä opinnälkään Kaisu Lehtinen-Nevalainen Talentti-hankkeessa kartoitetaan keinoja luoda Suomussalmelle ammatillisen oppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen myötä

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Vapaa-aikaltk 29.5.2012, liite 1 PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

LAUKAAN KANSALAISOPISTON TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LAUKAAN KANSALAISOPISTON TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LAUKAAN KANSALAISOPISTON TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO... 1 LAUKAAN KANSALAISOPISTO... 2 KYSELYN ARVIOINNIN YHTEENVETO... 3 OPINTO-OHJELMAN ARVIOINTI... 5

Lisätiedot

Arviointien kertomaa. Johtaja-forum, Kauko Hämäläinen Koulutuksen arviointineuvoston pj.

Arviointien kertomaa. Johtaja-forum, Kauko Hämäläinen Koulutuksen arviointineuvoston pj. Arviointien kertomaa Johtaja-forum, 9.6.2011 Kauko Hämäläinen Koulutuksen arviointineuvoston pj. Esityksen perusta Koulutuksen arviointineuvoston arvioinnit vuosina 2009-2011 Kohdistuneet mm. perusopetuksen

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Opetushallituksen valtionavustukset Pertti Pitkänen OPH

Opetushallituksen valtionavustukset Pertti Pitkänen OPH Opetushallituksen valtionavustukset 2013 Pertti Pitkänen OPH 20.3.2013 Vapaan sivistystyön valtionrahoituksen kehitys 2008: 152 219 000 2009: 157 569 000 2010: 163 359 000 2011: 167 109 000 2012: 164 442

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi B5. Oppimateriaalit ja verkko-oppimisympäristöt Mikko Hartikainen 7.12.2011 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011 7.-8.12.2011 Helsinki, Helsingin Messukeskus,

Lisätiedot

Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus. Toivakka

Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus. Toivakka Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus Toivakka 29.8.2017 Illan ohjelma Rehtorin ajankohtaiskatsaus Uusia käytäntöjä/poimintoja Opettajan oppaasta (mm. kiky-tunnit) Hankeuutisia

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja IX Valtakunnalliset lukiopäivät 12.11. 13.11.2013 Helsinki, Finlandia-talo Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen

Lisätiedot

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu 18.11.2014 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet 2014 tpo alaikäiset 374 95 73 2014 uusi opisk kl 17 7 5 2014 uusi opisk mt 3 3 2 2014 uusi

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 Kestävän kehityksen asiantuntijaseminaari Leena Saloheimo 17.4.2015 VASTAAJAT, edustavuus - vastaajia 117 (*) osa vastasi

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN PERHEOPPIMINEN. Opetushallituksen seminaari Jyväskylä 5.9.2008 Johanna Jussila

MAAHANMUUTTAJIEN PERHEOPPIMINEN. Opetushallituksen seminaari Jyväskylä 5.9.2008 Johanna Jussila MAAHANMUUTTAJIEN PERHEOPPIMINEN Opetushallituksen seminaari Jyväskylä 5.9.2008 Johanna Jussila MITÄ ON? Perheoppimisella tarkoitetaan eri sukupolveen kuuluvien ihmisten yhteistä usein informaalia oppimista,

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Oulun kansalaisopisto

Oulun kansalaisopisto Oulun kansalaisopisto Ylläpitäjänä Oulun Seudun Setlementti ry (OSS ry), perustettu 1944 OSS ry monialainen yhdistys: kansalais-ja kansanopisto sosiaalipalvelut (nuoriso-, monikulttuurisuus-, sovittelutoiminnot,

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015 MÄÄRÄYS 18.5.2017 OPH-662-2017 Aikuisten lukiokoulutuksen järjestäjille Voimassaoloaika 18.5.2017 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 ja 4 mom.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä.

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Monipuoliset oppimisympäristöt ja -menetelmät, oppimisen ilo ja koulutettu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) 349 Sj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta työväenopistossa HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 7.12.2016 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 28.9.2017 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Perusopetuksen tuntijako

Perusopetuksen tuntijako Opetus- ja kasvatuslautakunta 117 26.11.2015 Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 998/12.00.01/2015 OPEKAS 117 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254, koulutoimenjohtaja Per-Olof Nyström

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot