Lasten ajatuksia aikuisten alkoholin käytöstä Puheeksiotto materiaali neuvolaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ajatuksia aikuisten alkoholin käytöstä Puheeksiotto materiaali neuvolaan"

Transkriptio

1 Annakaisa Peltonen & Helena Timonen Lasten ajatuksia aikuisten alkoholin käytöstä Puheeksiotto materiaali neuvolaan Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyö Marraskuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Annakaisa Peltonen & Helena Timonen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyö Nimeke Lasten ajatuksia aikuisten alkoholin käytöstä. Puheeksi ottamisen materiaali neuvolaan. Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohjauslehtinen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän neuvoloiden käyttöön. Lehtisen aiheena oli lasten ajatuksia aikuisten alkoholin käytöstä. Ohjauslehtisen tavoitteena edistää lasten ja perheiden hyvinvointia. Materiaali tuo esille lapsen äänen ja mielipiteen aikuisten alkoholin käytöstä. Lehtinen on suunnattu neuvolaikäisten lasten vanhemmille. Opinnäytetyön menetelmänä käytimme mukaillen Jokisen tuotekehitysprosessia. Tuotekehitysprosessiin kuuluu käynnistämis-, luonnostelu-, kehittämis- ja viimeistelyvaiheet. Näiden vaiheiden kautta valmistui ohjauslehtinen, joka on tallennettu tulostettavassa muodossa Cd-rom-muotoon. Ohjausmateriaalia voidaan käyttää neuvoissa alkoholiasioiden puhekeksiottamisen välineenä. Päihdeasioista puhuminen neuvoloissa on koettu hankalaksi ja lehtisen olisi tarkoitus helpottaa keskustelua. Lehtinen on tarkoitus jakaa ikävuositarkastusten yhteydessä terveydenhoitajan parhaaksi katsomalla käynnillä. Ohjausmateriaalin tarkoitus on herättää vanhempi miettimään alkoholin käyttöään ja sen vaikutusta lapseen. Asiasanat (avainsanat) Alkoholin vaikutukset, lastenneuvola, varhainen puheeksi ottaminen, tuotekehitysprosessi Sivumäärä Kieli URN 17 s. +liitteet 8 s. Suomi UNR:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Tuula Okkonen Opinnäytetyön toimeksiantaja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Annakaisa Peltonen & Helena Timonen Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Degree programme in Nursing Public Health Nursing Children's thoughts on adults alcohol use. Material for child welfare clinic. Abstract The aim of this diploma was to produce a guidance leaflet for Itä-Savo hospital district federation of municipalities for child welfare clinic use. The subject for this leaflet was children's thoughts of adults alcohol use. The goal of this leaflet was to provide a tool for alcohol discussion between public health nurses and parents. Material brings out child`s voice and opinions about adults alcohol use. Leaflet is intended for those parents whose children are in child welfare clinic age. The method of our work was a product development process. We used reproducing product development process of Jokinen. Product development process includes phases like: start up, drafting, development, and finishing. The guidance leaflet was completed through those phases and is recorded for CD-ROM-form. Material can be used in child welfare clinics. Talking about alcohol is experienced difficult and this leaflet should easier that. Leaflet is purposed to give to parents in year checkups. Public health nurse can decide when she gives leaflet. The purpose of the guidance leaflet is to wake up parents to think of their alcohol use and it's effects to child. Subject headings, (keywords) Effect of alcohol, child welfare clinic, early talking, product development process Pages Language URN 17 p. + app. 8p. Remarks, notes on appendices Finnish UNR:NBN:fi:mamkopinn Tutor Tuula Okkonen Bachelor s thesis assigned by Itä-Savo hospital district federation of municipalities

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO ALKOHOLIN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET PERHEEN MERKITYS LAPSELLE AIKUISTEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ LAPSEN NÄKÖKULMASTA PUHEEKSI OTTAMINEN NEUVOLATYÖN TAVOITEEENA KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS JA TEHTÄVÄ KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS TUOTEKEHITYS Käynnistäminen Luonnosteluvaihe Kehittäminen Viimeistely KEHITTÄMISTYÖN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS KEHITTÄMISTYÖN ARVIOINTI JA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET... 19

5 1 JOHDANTO 1 Alkoholia juodaan eri syistä. Jotkut juovat rentoutuakseen, jotkut haluavat unohtaa arkipäivän murheet ja toisille alkoholin juominen on vain tapa. (Lolan Lindroos 2006.) Muutama saunakalja tai viinilasi rentouttaa ja saa aikaan mielihyvän tunteen (Salaspuro ym. 2003, 132). Pienet lapset eivät ymmärrä, miksi aikuiset käyttävät alkoholia. Se haisee ja maistuu pahalle ja saa ihmisen käyttäytymään kummallisesti. Lapset eivät tarvitse mukavan olon saamiseksi alkoholia, joten he myös yleensä suhtautuvat alkoholin käyttöön kielteisesti. (Peltoniemi 2005.) Alkoholin kohtuullisen käytön rajaa on hankala vetää. Aikuisten mielestä muutaman saunakaljan nauttiminen viikossa on kohtuukäyttöä, mutta lapsi voi olla täysin toista mieltä. Mitkään mittarit eivät kerro, mikä lapsen näkökulmasta on kohtuukäyttöä. Lapsille ei ole merkitystä kuinka paljon vanhempi juo vaan se, mitä juomisesta seuraa. Jo muutaman alkoholiannoksen nautittuaan aikuisen käytös saattaa muuttua ja se pelottaa lasta. (Mikä on kohtuus? 2007.) Sairaanhoitajakoulutukseen kuuluneessa opinnäytetyössä perehdyimme 3.luokkalaisten ajatuksiin humalasta ja alkoholin käytöstä. Lasten suhtautuminen alkoholin käyttöön oli kautta linjan hyvin negatiivista. Lapset kuitenkin liittivät alkoholin käytön kiinteästi aikuisten sosiaalisiin tilanteisiin. (Intke ym ) Vasta viime vuosina on alettu kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten vähäinen juominen vaikuttaa lapseen. Aikaisemmat tutkimukset ja aineistot käsittelevät enemmän riskikäytön vaikutuksia. Edellisen työmme aikana vuonna 2007 käynnistyi muun muassa Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliiton valtakunnallinen projekti Mieti missä seurassa humallut. Projektin tarkoituksena oli tuoda näkyväksi, miltä alkoholin käyttö näyttää pienen lapsen silmin katsottuna. Projektissa uutta oli se, että vähäisenkin alkoholin käytön vaikutukset nostettiin esille. Projektissa mukana olleen Itäpuiston mukaan jo vähäinenkin alkoholinkäyttö voi vaikuttaa haitallisesti lapsen turvallisuuden tunteeseen (Itäpuisto 2007)

6 2 Tarkoituksena oli valmistaa pieni lehtinen helpottamaan puheeksi ottoa neuvolakäyttöön. Lehtinen sisältää ajankohtaisia tutkimustuloksia ja lasten lausahduksia vanhempien alkoholin käyttöä koskien. Terveydenhoitajat jakavat lehtistä vanhemmille sopivaksi katsomallaan käynnillä. 2 ALKOHOLIN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET Alkoholi on tupakan ja kofeiinin jälkeen maailman käytetyin päihde (Salaspuro ym. 2003, ). Alkoholin kulutus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta näkyvin ongelma on suuri kertakulutus eli humalajuominen. Alkoholin kulutuksen ja haittojen välillä on suora yhteys. Mitä enemmän alkoholia juo sitä enemmän on haittoja. On arvioitu, että alkoholin suurkuluttajia eli henkilöitä joille alkoholin käyttö aiheuttaa terveysriskin on Suomessa (Alkoholiongelmaisen hoito 2007.) Farmakologisesti alkoholi luokitellaan lamaavaksi lääkeaineeksi. Alkoholi aiheuttaa sekä huumaavia, että mielihyvää tuottavia keskushermostovaikutuksia. Humalakäsitteellä tarkoitetaan alkoholin aikaansaamaa tilaa, joka vaikuttaa ihmisen mielentilaan, käyttäytymiseen ja suorituskykyyn. Muutokset johtuvat siitä, että hermosolujen toiminta muuttuu varsinkin keskushermostossa alkoholin vaikutuksesta. (Salaspuro ym. 2003, ) Humalan ilmenemiseen vaikuttaa ensisijaisesti verenalkoholipitoisuus eli juotu alkoholimäärä ja sen imeytyminen (kts. kuvio 1). Alkoholin vaikutuksista elimistön toimintoihin ja käyttäytymiseen tiedetään paljon, mutta sen huumaava ja addiktoiva puoli on tuntemattomampi. (Salaspuro ym. 2003, ) Yleensä tietyn toiminnan välittömät seuraukset vaikuttavat enemmän käyttäytymiseen kuin sen myöhemmät seuraukset. Näin on myös alkoholin käytön kohdalla. Myönteiset humalakokemukset vaikuttavat vahvemmin kuin seuraavan päivän krapula ellei asiaa aleta tarkemmin punnitsemaan. (Kertajuomisen vaikutukset: Humala 2007) Kun mietitään alkoholin vaikutusta käyttäytymiseen, suorituskykyyn ja mielentilaan on otettava huomioon, että jokaisessa on kysymys lukuisista keskushermoston säätelemistä toiminnoista. Alkoholi vaikuttaa samanaikaisesti kaikkialla hermostossa kuitenkin eri säätelymekanismien herkkyys alkoholin vaikutuksille voi vaihdella. Esime-

7 kiksi kipu- ja tasapainoaisti reagoivat herkemmin alkoholiin kuin näkö- ja kuuloaisti. (Salaspuro ym. 2003, 130.) 3 Vähäinen veren alkoholipitoisuus jolla tarkoitetaan tässä alle yhden promillen lukemaa, vaikuttaa suurimpaan osaan ihmisistä vilkastuttavasti. Tämä ilmenee mielialan kohoamisena, mielihyvän ja rentoutumisen tunteena, itsevarmuuden lisääntymisenä ja estoisuuden vähentymisenä. Se, miten merkitsevästi alkoholi häiritsee toimintojen suorittamista, riippuu toiminnon monimutkaisuudesta. Eli mitä useimman aistimen ja toiminnon yhteensovittamista keskushermostolta edellytetään. Tästä esimerkkinä ajoneuvon kuljettaminen, joka vaatii monen eri aistielimen ja toiminnon yhteensovittamista. (Salaspuro ym. 2003, 132.) ANNOKSIA PROMILLEMÄÄRÄ TUNTEMUKSIA KÄYTTÄYTYMINEN 1-2 0,2-0,4 kasvot punertuvat, rentoutuneisuutta, lämmön ja hyvänolon tunteita puheliaisuus, impulsiivisuus ja virhesuoritukset lisääntyvät 3-5 0,5-0,9 hyväntuulisuus lisääntyy arvostelu-, toiminta- ja päätöksentekokyky alkavat heiketä, samoin estot ja itsehillintä, reaktionopeus hidastuu ,0-1,9 aluksi innostuneisuutta ja tunteellisuutta, vähitellen lisääntyvää sekavuutta ja uneliaisuutta kömpelyyttä, estottomuutta, puhe alkaa sammaltaa, vihanpurkaukset mahdollisia ,0-2,9 kova humala hoipertelua, puhekyvyttömyyttä 17 3,0 sammuminen tajuttomuus Kuvio 1 Alkoholin vaikutus käyttäytymiseen. (Kuinka paljon on liian paljon 2006)

8 4 Alkoholin käytön määrälle on tehty erilaisia suosituksia joita kutsutaan riskirajoiksi. Riskirajalla tarkoitetaan sitä vuorokaudessa nautittua alkoholiannosta joka ei vielä merkittävästi lisää terveyshaittoja. Riskirajaa voidaan käyttää ohjearvona alkoholinkäytön vähentämiseen tähtäävässä neuvonnassa. Riskiraja ei kuitenkaan ole turvaraja humalajuominen saattaa aiheuttaa ongelmia vaikka kokonaiskulutus jäisikin ohjearvon alapuolelle. Suomessa riskirajaksi on ehdotettu 20 mg/vrk naisille ja 40mg/vrk miehille. (Alkoholiongelmaisen hoito 2007.) Suhtautuminen alkoholiin on perinteisesti ollut kulttuurisidonnaista. Alkoholiin suhtaudutaan joko myönteisesti tai kielteisesti tai jotain siltä väliltä. Uskonto on usein hyvin leimaava tekijä suhtautumisessa päihteisiin. Esimerkkinä tästä on juutalaisten hyvin pidättyvä suhde alkoholiin. Yleiset normit määrittävät suhtautumista alkoholiin: milloin juodaan, kuinka paljon ja missä seurassa. Teollistuneissa maissa alkoholi on vakiintunut osaksi juhlaperinnettä. Sosiaalinen yhteys alkoholin käyttöön on vahva. Alkoholin käyttö seurustelujuomana on hyväksyttyä. Yksin juomista pidetään yleensä ongelmallisena. (Salaspuro ym. 2003, 22 23). Alkoholin kohdalla yhteiskuntamme joutui nostamaan kädet pystyyn viimeksi luvun alussa, kun huomattiin, ettei kieltolaki kerta kaikkiaan toiminut. Emme mitenkään voi yhteiskunnassamme enää mennä taaksepäin. Alkoholikielteisyys ei edesauttaisi niiden alkoholistien asemaa tai toipumista eikä hidastaisi alkoholismin kehittymistä niissä yksilöissä, jotka omaavat sairauden kehitykselle tarvittavat elementit. Alkoholi on muodostunut erottamattomaksi osaksi päivittäistä urbaania elämää: jos lasta pyritään kasvattamaan ehdottomaan täysraittiuteen, hän saa lähes päivittäin eteensä runsaasti kasvatuksensa selkeästi kyseenalaistavia tilanteita ja kokemuksia. Runsasta alkoholin käyttöä ei voi siis torjua alkoholikielteisellä kasvatuksella, sillä se olisi miltei sama kuin maidon tuomitseminen siksi, että yhteiskunnassa esiintyy laktoosi-intoleranssia tai hunajan kieltäminen siksi, että jotkut ovat sille allergisia. (Gagarin 2002, 20 21).

9 3 PERHEEN MERKITYS LAPSELLE 5 Perhe on tärkein sosiaalinen ja tiedollinen viiteryhmä, joka toimii lapsen kokemusten välittäjänä ja suodattajana varhaislapsuudessa. Nykymuotoinen perhe on dynaaminen ja muuttuva systeemi joka muuttuu ja muuttaa jäseniään. Lapsen kehitys ei tapahdukaan erillään perheen kehityskulusta. Aikuisten tapaa toimia vanhempina ohjaavat omat kasvatuskokemukset ja emotionaalinen ja tiedollinen pätevyys. Leimansa antaa myös puolisoiden antama tuki ja lapsen persoonallisuus varsinkin tämän temperamentti. (Nurmi 2006, 64). Sosiaalinen kehitys tarkoittaa yksilön kehittymistä erilaisten ryhmien ja sosiaalisten yhteisöjen jäseneksi. Ihmisellä on synnynnäinen tarve liittyä muihin ihmisiin. Kehityksensä varhaisvaiheessa lapsi tarvitsee toista ihmistä niin fyysisesti, kuin psyykkisesti jotta hän säilyisi hengissä. (Kronqvist 2007, 36). Varhaiset kokemukset määrittävät lapsen hyvinvointia, hänen tulevaisuuttaan ja tärkeimpiä ihmissuhteita. Kaikki se, mitä lapsen kanssa tehdään ja koetaan vaikuttaa lapsen aivojen ja psyyken kehittymiseen. Turvallinen kiintymyssuhde antaa lapselle taidon rakastaa ja luottaa. Varhaisten kokemusten perusteella lapsi ennakoi vuorovaikutustilanteiden kulkua, osallistuu ja tulkitsee niitä. Kaikilla lapsilla on suuri tarve ja oikeus turvallisiin aikuissuhteisiin. Alkoholi vaikuttaa vanhemman käytökseen. Päihtyneenä vanhempi menettää herkkyytensä vastata lapsen tarpeisiin.(hyvän lapsuuden ytimessä 2007.) Ihminen kehittyy pienestä pitäen osana historiallista ja kulttuuritaustaa. Varhaisessa vaiheessa nämä asiat vaikuttavat lapseen epäsuorasti suodattuneina vanhempiensa kautta. Yhteisön ja vanhempiensa kautta lapsi sosiaalistuu ja sisäistää yhteisössään vallitsevat tiedot, tavat, normit ja arvot vähitellen.(kronqvist 2007, 36.) 4 AIKUISTEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ LAPSEN NÄKÖKULMASTA Lasinen lapsuus projektin toimesta (1994) kerätyn aineiston mukaan joka kymmenes suomalainen oli kasvanut päihdeperheessä. Samana vuonna alkoholin keskikulutus asukasta kohden oli 6,6 litraa, jos mukaan lasketaan vielä tilastoimaton kulutus, luku nousee noin kymmeneen litraan. Aineisto kerättiin uudelleen vuoden 2004 aikana. Tulos oli hyvin samankaltainen. Alkoholin kulutus oli noussut litralla 7.6 litraan. Päihdeperheiden määrä oli pysynyt samana. Tutkimuksessa oli eroteltu päihdeperheet

10 6 ja perheet, joissa esiintyi liikakäyttöä. (Peltoniemi 2005.) Päihdeperheessä eläneille vanhempien liiallinen alkoholin käyttö tuottaa ongelmia lapsena tai aikuisena (Holmberg 2003). Liikakäyttöperheessä alkoholi ei aiheuttanut varsinaisia haittoja (Peltoniemi 2005). Suurin osa suomalasista lapsista ei elä päihdeperheissä (Peltoniemi 2005). Kuitenkin alkoholia käytetään jonkun verran lähes joka kodissa. Eniten alkoholia käytätetään nuorten ja keski-ikäisten parissa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana vuotiaista miehistä 92 % ja naisista 91 % oli käyttänyt alkoholia. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2006.) Naiset juovat alkoholia kotona keskimäärin joka kahdeksas päivä ja miehet useammin kuin kerran viikossa (Mustonen ym. 2006, 277). Suomalaislapset tietävät mitä humala on. Suurin osa ala-aste ikäisistä on nähnyt humalaisen ihmisen. Tuntemattoman ihmisen humalassa on nähnyt 54 prosenttia lapsista. Tutun aikuisen taas 28 prosenttia. Oman äitinsä humalassa oli nähnyt 11 prosenttia ja isänsä 24 prosenttia. (Kuulas Research Agency 2007.) Leena Valkosen (2006) tutkimuksessa selvitettiin 5-6 luokkalaisten ajatuksia hyvästä vanhemmasta. Lasten käsityksissä osa hyvää vanhemmuutta oli ihmisiksi eläminen ja vastuullinen aikuisuus. Tutkittavat nostivat yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi vanhempien päihteettömyyden. Suurimmaksi osaksi lapset olivat hyvin ehdottomia alkoholin käytön, huumeiden ja tupakoinnin suhteen. Muutamissa kirjoituksissa vaatimus oli lievempi. Runsasta alkoholin käyttöä ei kuitenkaan sallittu. Juhlissa ja sosiaalisissa tilanteissa alkoholin käyttöä ei pidetty niin pahana. Lasten toivomus oli kuitenkin, ettei alkoholia käytettäisi koko päivää tai keskellä päivää. (Valkonen 2006, 52.) Tutkimuksen (2007) mukaan jopa 58 prosenttia ala-aste ikäisistä lapsista yhdistää spontaanisti alkoholin aikuisten juhliin. Tutkimukseen osallistuneista lapsista 45 prosenttia piti aikuisten juhlia lapsille sopimattomina. (Kuulas Research Agency 2007.) Pieni lapsi ei ymmärrä, miksi aikuiset käyttävät alkoholia. Jo muutaman alkoholiannoksen nautittuaan aikuisen käytös voi muuttua. Se ahdistaa ja pelottaa lasta. (Itäpuisto 2007.) Lapsille äidin alkoholin käyttö voi olla dramaattisempaa, koska useasti äiti huolehtii lapsista (Peltoniemi 2005). Alkoholin käytöstä on hyvä keskustella lasten kanssa, jottei se aiheuttaisi lapsilla pelkoa. Tämä saattaa herättää myös vanhemman ajattelemaan omaa alkoholinkäyttöään. (Itäpuisto 2007.)

11 7 5 PUHEEKSI OTTAMINEN NEUVOLATYÖN TAVOITEEENA Lastenneuvolatyön tavoitteena on lasten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden sekä perheiden hyvinvoinnin paraneminen varsinkin erityistä tukea kaipaavissa perheissä. Yleisenä tavoitteena voidaankin pitää seuraavan sukupolven terveyden ja vanhemmuuden voimavarojen lisääntymistä. Neuvolatyön perimmäinen päämäärä on lapsen etu. Sen toteutuminen edellyttää varhaista puuttumista kaikkiin lapsen hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin. Lapsen etua ajavat myös perhekeskeisen työotteen lisääntyminen ja vanhemmuuden tukeminen vahvistamalla erilaisin ohjaus-, opetus-, ja tukitoimin perheen voimavaroja. (Armanto ym. 2007, 113). Lastenneuvolan keskeisin työntekijä on terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja tapaa lapsiperheet noin kertaa ennen lapsen kouluikää. Useat tapaamiset mahdollistavat hyvän yhteistyösuhteen syntymisen vanhempien kanssa ja se mahdollistaa tutustumisen perheen tilanteeseen. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 2004, 32). Ammattitaitoisella terveydenhoitajalla on hyvät haastattelu- ja keskustelutaidot. Nämä taidot auttavat perheeseen tutustumisessa, tuen tarpeen huomaamisessa ja perheen tilanteeseen puutumisessa. Taitava haastattelija kunnioittaa asiakasta, muotoilee kysymykset taidokkaasti ja antaa vanhemmille vastausvaltuuden. Neuvolassa käytetään erilaisia lomakkeita keskustelun ja varhaisen puuttumisen helpottamiseksi. Lomakkeet ja lehtiset auttavat erityisesti nuorempia työntekijöitä pääsemään keskustelun alkuun. Näitä ovat muun muassa AUDIT-kysely ja mielialalomake. Lomakkeet voivat auttaa vanhempia tarkastelemaan elämäntilannettaan ja näin myös helpottaa asioiden puheeksi ottamista neuvolassa. Ne mahdollistavat myös varhaisen puuttumisen. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 2004, 96 99). Varhaisen puuttumisen ja puheeksi oton tarkoituksena on tuoda ongelma näkyväksi. Motiivina tässä on huoli perheen tilanteesta. Huolesta kannattaa kertoa myös vanhemmille, koska se luultavammin auttaa asian eteenpäin viemisessä. (Kahdenkeskinen puheeksiotto 2004). Huolen kertominen perheelle vaatii työntekijältä ammattitaitoa ja rohkeutta. Hyvä ja luottamuksellinen yhteistyösuhde terveydenhoitajan ja perheen välillä auttaa huolen esille ottamisessa. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 2004, 96 99).

12 8 Lapsen paras ei yleensä voi toteutua ilman vanhempia. Lapsen hyvinvointi ja kehitys riippuu perheen hyvinvoinnista, erityisesti vanhemmuuden laadusta ja parisuhteen tilasta. perhekeskeinen työote on laajenemassa kaikkialle terveydenhuoltoon, mutta sen toteutuminen vaati vielä paljon työtä ja vanhojen työtapojen kyseenalaistamista. Perhekeskeisyys terveydenhuollossa tarkoittaa sitä terveydenhuollossa, että perhettä pidetään itsensä asiantuntijana. Heidän näkökulmansa ohjaa toimintaa asiakassuhteessa (Koistinen ym. 2004, 17-18). 6 KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS JA TEHTÄVÄ Työn tarkoituksena on herättää vanhempia ymmärtämään alkoholin käytön vaikutuksia lapseen. Moni pienen lapsen vanhempi kuittaa alkoholin käyttönsä sillä, ettei lapsi sitä kuitenkaan ymmärrä, jos hänen fyysiset tarpeensa tyydytetään. Nykytutkimuksen valossa kuitenkin muutaman alkoholiannoksen nauttiminen vaikuttaa vanhemman käytökseen ja voi pelottaa lasta. Haluamme tuottaa puheeksiotto materiaalin, joka herättää vanhemmissa kysymyksiä vanhempaa syyllistämättä. Työn tehtävänä on tuottaa lehtinen, joka sisältää lasten ajatuksia aikuisten alkoholinkäytöstä. Uutta materiaalissamme on lapsen äänen esille nostaminen. Yleensä tällaiset materiaalit tehdään aikuiselta aikuiselle. Työssämme tukeudumme paljolti Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliiton valtakunnalliseen projektiin Mieti missä seurassa humallut, joka on nostanut asian näkyvästi esille muun muassa radiomainoksin ja nettisivujen avulla. 7 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS Tiedonhankinnassa käytämme apuna edellistä opinnäytetyötämme ja sen pohjalta haemme myös uutta tietoa aiheeseen liittyen. Teoriatiedon pohjalta teemme lehtiseen tietoiskun vanhemmille neuvolaan. Vihkosen tekemisessä käytämme apuna soveltaen Jokisen (2001) tuotekehitysprosessia. Työn olisi tarkoitus olla valmis marraskuun 2007 loppuun mennessä. 8 TUOTEKEHITYS Tuotekehitys on toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa jo olemassa olevaa tuotetta tai kehittää kokonaan uusi tuote. Aloittaessamme suunnitella tuotekehitystä tutustuimme kahteen tuotekehitysmalliin; Jokisen ja Jämsän & Mannisen. Vertailimme

13 9 näitä malleja. Jokisen tuotekehitys pitää sisällään neljä vaihetta. Näitä vaiheita ovat käynnistäminen, luonnostelu, kehittäminen ja viimeistely. (Jokinen 2001, 9-14). Jämsän ja Mannisen (2000) tuotekehitysprosessissa on viisi vaihetta. Ensin tulee tunnistaa ongelma tai kehittämistarve. Sitä seuraa ideointi ratkaisujen löytämiseksi, tuotteen luonnostelu ja kehittely ja lopuksi viimeistely. Vaiheesta toiseen siirtyminen ei tarkoita, että edellisen vaiheen tulisi olla loppunut. (Jämsä & Manninen 2000, 28). Molemmat tuotekehitysprosessit ovat hyvin samanlaisia, mutta valitsimme Jokisen mallin sen selkeyden vuoksi. Se sopii myös paremmin työhömme. 8.1 Käynnistäminen Tuotekehityksen ensimmäinen vaihe on käynnistämisvaihe. Uuden tuotteen kehittämisen edellytyksenä on, että tuotteelle on olemassa tarve ja toteuttamismahdollisuus. Tarpeen ja toteuttamismahdollisuuden huomaaminen voi tapahtua sattumalta tai systemaattisen haun tuloksena. Jos uuden tuotteen kehittämistarve on tullut sattumalta niin, se vaatii lisäksi tausta työtä ja selvittelyä tuotteen mahdollisuuksista. Uusien tuotteiden kehittäminen tulee siis olla systemaattista ja organisoitua.(jokinen 2001, ) Edellisen opinnäytetyömme (2007) tuloksia läpikäydessämme aloimme miettiä, tietävätkö vanhemmat ja kerrotaanko heille missään, että myös vähäinen alkoholin käyttö voi olla haitaksi lapsille. Pohdimme missä vaiheessa vanhempien kanssa voisi ottaa puheeksi alkoholinkäytön vaikutukset lapseen. Harkitsimme vanhempainiltoja alaasteelle aiheesta, koska edellisen tutkimuksen kohderyhmänä olivat 9. vuotiaat lapset. Pohdittuamme asiaa tulimme siihen tulokseen, että päihdeasiat tulisi ottaa mahdollisimman varhain esille. Tulevina terveydenhoitajina meitä tietysti kiinnostaa, tuodaanko neuvoloissa esille tätä asiaa ja miten se mahdollisesti tapahtuu. Aloimme pohtia neuvolan roolia perheiden päihdekasvattajana. Tulimme siihen tulokseen, että neuvoloissa keskitytään enemmän riskiryhmien tunnistamiseen. Oltuamme harjoittelussa neuvoloissa huomasimme, että alkoholiasiat otetaan puheeksi vain ensikäynneillä, jos silloinkaan. Mielestämme alkoholiasioista puhumista arastellaan neuvoloissa turhaan. Alkoholin käyttö nostetaan esille vasta sitten, kun siitä tulee lastensuojeluasia. Mielestämme vanhempia tulisi ohjeistaa myös vähäisen alkoholin käytön vaikutuksesta lapseen. Oletamme, etteivät vanhemmat tule ajatelleeksi muutaman alkoholiannoksen muuttavan vanhemman käytöstä lasta stressaavaksi. On totuttu ajattelemaan, että vain

14 10 alkoholismiksi laskettava alkoholinkäyttö vahingoittaa lasta. Todellisuudessa alkoholin määrällä ei ole niinkään vaikutusta. Sillä on merkitystä, mitä siitä seuraa. (Itäpuisto 2007.) Pohdittuamme neuvolan roolia päihdekasvattajana saimme idean materiaalin tuottamisesta lastenneuvolaan. Ohjausmateriaalin muotoa pohdittuamme päädyimme yksimieliseesti lehtiseen. Mielestämme asian esille tuomiseen ei ollut muuta järkevää vaihtoehtoa. Keskustelimme aiheesta paljon. Ongelmana oli se miten lehtinen olisi mahdollisimman ajatuksia herättävä. Ensin mietimme lehtisen sisältävän teoriatietoa aiheesta. Tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että pelkkä teoriatieto tekisi lehtisestä liian laimean. Työmme idea oli kuitenkin olla huomiota herättävä. Mietimme mikä teksti lehtisestä herättävän ja erilaisen olemassa olevaan materiaaliin verrattuna. Totuus tulee lasten suusta - projektin www-sivuilla käytyämme heräsi ajatus lasten äänen tuomisesta esille. Sivuilla on lasten kommentteja koskien alkoholia ja humalaa. Tulimme siihen tulokseen, että lapsen sanoma saattaisi pysäyttää vanhemman. Päädyimme käyttämään lasten ajatuksia lehtisessämme. Tuoteideasta tulee laatia kehitysehdotus, joka sisältää tuotteen kuvauksen, sen tekniset ja taloudelliset vaatimukset, käytettävissä olevan kehityspanoksen ja aikataulun. Kehitysehdotus esitetään organisaation johdolle, joka lopulta tekee kehityspäätöksen. (Jokinen 2001, ) Parhaimman idean ollessa valittu, tulee organisaation johdon hyväksyä se. He tekevät lopullisen päätöksen, lähdetäänkö ideaa tuottamaan. Idean hyväksymiseen tarvitaan myös keksijän oma vakuuttuneisuus idean hyvyydestä ja toimivuudesta. (Jokinen 2001, ) Esitimme vapaamuotoisen idean Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulosalueen johtajalle. Ehdotelmamme otettiin esille neuvolanterveydenhoitajien palaverissa. Terveydenhoitajat pitivät aihetta ajankohtaisena ja tärkeänä. Savonlinna perusterveydenhuolto kiinnostui tilaamaan työmme. Teimme tuotteesta kehitysehdotuksen (liite 1), jonka lähetimme hallintoylihoitajalle. Työmme käsittelee asiakkaille jaettavaa materiaalia ja siksi kehitysehdotuksemme tuli hyväksyä myös eettisessä lautakunnassa. kehitysehdotuksemme hyväksyttiin ja aloitimme tuotteen kehittämisen. 8.2 Luonnosteluvaihe

15 11 Luonnosteluvaiheessa etsitään monia vaihtoehtoisia ratkaisuluonnoksia kehitettävälle tuotteelle. Tässä vaiheessa luonnokset ovat vasta suuntaa antavia, eivät yksityiskohtaisia. Luonnostelu, päätöksenteko ja ongelman ratkaisu sisältävät samat työvaiheet. Vain painotukset ja yksityiskohdat eroavat hieman toisistaan. Luonnostelussa käytetään seuraavia työvaiheita; - asiatiedon hankinta ja ongelman analysointi - vaatimusten ja tavoitteiden laatiminen - ratkaisumallien etsiminen - ideoiden karsiminen ja arvostelu - lopullisen päätöksen tekeminen. Luonnosteluvaiheessa tarvitaan paljon tietoa kehitettävästä tuotteesta, jota kehityspäätös ei vielä yleensä sisällä. Tällöin luonnosteluvaihe aloitetaan ongelman analysoinnilla. Analysoinnissa käydään tarkoin läpi tuotekehityspäätös eli selvitetään ongelman ydin, tuotteen toiveet ja odotukset ja mahdolliset rajoitukset. (Jokinen 2001, ) Työmme lähtökohta oli alkoholikeskustelun aloittamisen vaikeus. Halusimme tuottaa puheeksiottamisen välineen neuvolaan, joka helpottaa alkoholiasian esille ottamista. Tuotteen toiveena on alkoholikeskustelun lisääntyminen. Liialliset kustannukset saattavat rajoittaa tuotteen valmistamista eli tuotteen liian vaikea saanti ja tuotantokustannukset. Esimerkiksi liian kalliin taittotavan tai kalliin paperin valitseminen Luonnostelu on myös hyvä selvittää asiakkaiden toiveet ja vastaavien tuotteiden heikot kohdat. (Jokinen 2001, ) Selvitimme käytännönjaksoilla onko neuvoloissa jaettavaa materiaalia koskien alkoholin käyttöä. Löysimme Alko-yhtiöiden tuottaman Lahti-projektiin kuuluvan vihkosen "Isä äiti ja alkoholi" (1995). Vihkosessa otettiin esille erilaisia aiheita alkoholia koskien mm: pitäisikö alkoholista puhua lapselle, mikä on jo liikaa ja alkoholin terveysriskit. Vihkonen ei vastaa tuotteellemme asetettuja vaatimuksia. Vihkonen sisälsi myös vanhentunutta tietoa lapsen suhtautumisesta vanhempiensa alkoholin käyttöön "Lapsen kannalta suurkulutus ei välttämättä ole ongelma. Jos perheen ihmissuhteet ovat kunnossa ja lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, ei vanhempien alkoholin käyttö herätä aina lapsessa turhia pelkoja". Nykyään tiedetään, ettei asia ole näin (kts s.6).

16 12 Kun analyysi on tehty tuotteelle asetetaan vaatimukset ja tavoitteet. Tavoitteet tulee asettaa aina korkealla, jolloin valmiista tuotteesta saadaan mahdollisimman hyvälaatuinen ja toimiva. Tavoitteet ja vaatimukset voi jakaa kolmeen ryhmään: 1. Kiinteät vaatimukset: nämä tuotteen tulee ehdottomasti täyttää 2. Vähimmäisvaatimukset: nämä tavoitteen on saavutettava jollain lailla 3. Toivomukset: mahdollisuuksien mukaan Tuotteen analysoinnin ja tavoitteiden ja vaatimusten asettamisen jälkeen aletaan tuotteelle etsiä ratkaisumalleja. Aiemmat työvaiheet ovat luoneet tekijöille jo tietynlaisen mielikuvan, millainen valmis tuote tulisi olla. Se saattaa rajoittaa monien ratkaisujen syntymisen. Näin ollen tulee tehtävä yleistää ja unohtaa tässä vaiheessa tuotteelle asetetut tavoitteet ja vaatimukset. Tämä mahdollistaa monien ratkaisujen ideoinnin. Yleistämistä kannattaa kuitenkin rajata niin, ettei ongelman käsittely laajene liikaa. (Jokinen 2001, ) Tuotteemme kiinteät vaatimukset ovat: helppo tuotettavuus, helppo luettavuus ja ymmärrettävyys sekä pieni koko. Sisällöllisesti tuotteen tulee sisältää luotettavaa ja ajankohtaista tietoa. Tuotteen tulee olla helposti tuotettavissa, joka tarkoittaa pieniä kustannuksia ja tuotteen nopeaa valmistusta. Emme halua lehtisestä painettavaa versiota vaan tulostettavan. Tällöin tuotteen saatavuus ja käytettävyys on parempi. Tuotteen helppo luettavuus, ymmärrettävyys ja pieni koko mahdollistavat tuotteen paremman käyttöasteen. Haluamme, että vihkosemme tulisi todella luettua. Runsas sivumäärä ja pienellä fontilla, tiiviisti tehty teksti saattavat lannistaa lukijan jo alkumetreillä. Vähimmäisvaatimukset tuotteellemme ovat: puhuttelevuus ja houkuttelevuus sekä kiinnostavuus. Vaikka lehtinen jaettaisiinkin neuvolassa kaikille niin tuotteen kiinnostavuus lisäisi lukukertoja. Puhutteleva tuote saa lukijan ajattelemaan ja ehkä muuttamaan käsityksiään ja pohtimaan omaa alkoholin käyttöään. 8.3 Kehittäminen Luonnosteluvaiheen jälkeen kehitettävästä tuotteesta on saatu raakaversio. Kehittämisvaiheessa tätä raakaversiota ryhdytään suunnittelemaan yksityiskohtaisesti niin, että kehittelyn jälkeen idea voidaan tuottaa. Tässä vaiheessa ideasta poistetaan myös kaikki heikot kohdat. Tuoteidean kehittelyssä kannattaa ottaa aluksi huomioon sille

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA Työskentelyopas Lasten ja nuorten kuntoutuskoti Himaharjulle Minna Honkanen Kati Janttonen Merja Manner Opinnäytetyö Sosionomi (AMK) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Miia Pikulinsky Satu Tammivuori Ei enää päihdeäiti? Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.04.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN Tutkimus halkionuorten minäkäsityksen ja sosiaalisten suhteiden muuttumisesta osteotomia leikkauksen yhteydessä sekä ajatuksia SUHUPO ry:n nuorisotoiminnan järjestämisestä.

Lisätiedot

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Terveysala Kuopio Opinnäytetyö Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Johanna Paasisalo Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Johanna Paasisalo Kevät 2010

Lisätiedot

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot