Riina Helenius & Paula Oja:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riina Helenius & Paula Oja:"

Transkriptio

1 Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN VERTAISTUTOROINTI JA KESKUSTELUT OPPIMATERIAALI OPPIMISTEHTÄVÄT OPPIMISYMPÄRISTÖT VERKKO-OPETUS VS. LÄHIOPETUS KEHITYSIDEOITA YHTEENVETOA...16 LÄHTEET...17 LIITEET

3 1 JOHDANTO AVERKO Avoin verkostoammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille avoimia ammattikorkeakoulun opintoja Internetin välityksellä. Opintojaksot käynnistyvät neljä kertaa vuodessa ja soveltuvat kaikille osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille. Opintotarjonnassa on yli 40 opintojaksoa eri aloilta, yhteensä noin 100 opintoviikkoa. AVERKOn toiminnan ja opintojen laadun kehittämisen kannalta on keskeistä selvittää, kuinka opiskelijat ovat kokeneet opiskelun AVERKOn verkko-opintojaksoilla ja millaisia kehitystoiveita heillä on opintojaksojen suhteen. Tässä raportissa tuodaan yhteenvetona esiin AVERKOn opiskelijoiden antamaa palautetta vuosien 2002 ja 2003 opintokierroksilta. WebCT-oppimisympäristössä annettavan suoran opintojaksokohtaisen palautteen lisäksi opiskelijoita on pyydetty opintojakson päättyessä vastaamaan www-sivuilla olevaan palautelomakkeeseen (ks. liite 1). Palautelomake on otettu käyttöön keväällä 2002 ja se sisältää 38 kysymystä, joista neljä on avointa kysymystä ja suurin osa väittämiä. Opiskelijat ovat voineet vastata siihen nimettömänä Internetin välityksellä. 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT - Vastaajia (n) Miehiä 146 (40 %) - Naisia 217 (60 %) Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden keski-ikä on 29 vuotta. Vastaajista hieman yli puolet (54,8 %) on ammattikorkeakouluopiskelijoita ja noin kolmasosa (34,2 %) työnsä ohella opintoja suorittavia opiskelijoita. 3,85 % vastaajista on työttömänä. Yliopistossa tai toisella asteella olevia opiskelijoita on vain muutama (0,54 %). Muita, esimerkiksi äitiyslomalla olevia henkilöitä on vastaajista 23 (6,3 %). Yksi vastaajista on ns. yritysopiskelija, eli hänen työnantajansa on tilannut koulutuksen AVERKOlta. Vastaajan tausta n % vastaajista Ammattikorkeakouluopiskelija ,8 Toisen asteen opiskelija 1 0,27 Yliopisto-opiskelija 1 0,27 Opiskelee työn ohessa ,2 Työtön 14 3,85 Jokin muu 23 6,34 Yritysopiskelija 1 0,27 Taulukko 1. Vastaajien opiskelu-/työtilanne. 3

4 Suurin osa AVERKOn verkko-opintojaksoja suorittaneista ja palautekyselyyn vastanneista ammattikorkeakouluopiskelijoista opiskelee tekniikan ja liikenteen sekä kaupan ja hallinnon alalla (yht. 81,9 %). Vähiten palautekyselyyn vastanneita AVERKO-opiskelijoita löytyy vapaa-aika- ja liikunta-alalta, humanistiselta ja opetusalalta sekä kulttuurialalta (yht. 4 %). Edellä mainittujen koulutusalojen opiskelijoiden vähyys selittyy todennäköisesti sillä, että AVERKOssa on vain vähän tai ei lainkaan ko. koulutusaloihin suoraan liittyviä AVERKOn verkko-opintojaksoja. Seuraavassa taulukossa esitellään ammattikorkeakoulussa opiskelevien vastaajien opiskelualat ja niiden jakaantuminen vastaajien kesken. ALA n % vastanneista AMK - opiskelijoista Tekniikka ja liikenne 87 43,7 24,0 Kauppa ja hallinto 76 38,2 20,9 Sosiaali- ja terveysala 28 14,1 7,7 Humanistinen ja opetusala 3 1,5 0,8 Vapaa-aika- ja liikunta-ala 1 0,5 0,3 Kulttuuriala 4 2,0 1,1 % kaikista vastaajista Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden ammattikorkeakouluopiskelijoiden koulutusalat Vastaajista 38 % on saanut tiedon AVERKO opinnoista omasta oppilaitoksestaan, mikä on luonnollista, sillä esimerkiksi yhteistyöammattikorkeakoulujen (KPAMK & RAMK) opiskelijoita informoidaan säännöllisesti AVERKO-opintojen alkamisesta. Myös Internet on tarjonnut tehokkaan tietolähteen AVERKO-opinnoille; sen kautta on saanut tiedon n. 36 % vastaajista. Lehti-ilmoitusten kautta on saanut tiedon 15 % vastaajista. Seuraavassa kuviossa (ks. kuvio 1) esitellään ne lähteet, joiden kautta palautekyselyyn vastanneet opiskelijat ovat saanet tiedon AVERKOn verkkoopintojaksojen alkamisesta. 4

5 Oppilaitos 38 % AVERKOn esite 2 % Muu 2 % Lehti-ilmoitukset 15 % Internet 36 % Työnantaja 1 % Tuttava 6 % Internet Työnantaja Tuttava Lehti-ilmoitukset Oppilaitos AVERKOn esite Muu Kuvio 1. Mistä sait tietoa opintojakson alkamisesta? Vastaajien atk taidot ovat pääosin melko hyvät. 59 % vastaajista toteaa omaavansa mielestään hyvät tai erinomaiset atk taidot. 27 % vastaajista toteaa atk-taitojensa olevan kohtalaiset ja vain 14 % kertoo niiden olevan melko heikot tai erittäin heikot. Yli puolet vastaajista (59 %) on mukana verkko-opintojaksolla ensimmäistä kertaa. Vastaajista 41 % on suorittanut verkkokursseja myös aikaisemmin. Suurin osa vastaajista (67 %) on sitä mieltä, että opiskelu AVERKOn opintojaksolla on ollut odotusten mukaista. 14 % vastaajista toteaa opiskelun olleen helpompaa kuin he ovat odottaneet ja 19 % vastaajista on sitä mieltä, että opiskelu AVERKOn opintojaksolla on ollut vaikeampaa kuin he ovat odottaneet. Palautelomakkeeseen vastanneet opiskelijat ovat varsin tyytyväisiä suorittamiinsa AVERKOopintoihin ja kokevat opiskelun AVERKOn opintojaksoilla mielekkääksi. 84 % vastaajista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä opiskelu verkkokurssilla oli mielekästä -väittämän kanssa. 10 % vastaajista ei osaa sanoa, 4,5 % on eri mieltä ja 1,5 % täysin eri mieltä väittämän kanssa. AVERKO-opintojen mielekkyydestä kertoo jotain myös se, että jopa 78,5 % kyselyyn vastanneista on kiinnostunut tulemaan AVERKOn opintojaksolle myöhemmin uudelleen. Olen ollut todella tyytyväinen averkon kursseihin ja aion käydä niitä vielä tulevaisuudessakin Yllätyin positiivisesti siitä että todellakin opin jotain uutta. Epäluulot verkko-opiskeluun karisivat täysin, joten kävin juuri äsken ilmoittautumassa uudelle kurssille. Tämä oli ensimmäinen verkkokurssi, jonka suoritin, joten aluksi ehkä hieman jännitti. Kokemukseni ovat kaikesta huolimatta niin positiiviset, että voisin kuvitella jatkossakin osallistuvani verkkokurssille. Sekä ilmoittautumisen yhteydessä että opiskelun aikana saamani kuva Averkosta on pelkästään positiivinen. Jatkakaa ihmeessä kurssitarjonnan kehittämistä! 16 % vastaajista ei vielä osaa sanoa ja vain 5 % ei ole kiinnostunut opiskelemaan AVERKOssa enää uudelleen. 5

6 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET Joustavuus koetaan verkko-opiskelun tärkeänä lisäarvona: verkkokurssilla voi opiskella annettujen aikataulujen puitteissa missä ja milloin tahansa. Opiskelijat pääsevät opintojaksoille riippumatta fyysisestä sijainnista. Muutamat opiskelijat ovat osallistuneet AVERKO-opintoihin jopa ulkomailta käsin. Mielestäni averkko opinnot ovat erittäin toimiva opiskelu muoto, joka mahdollistaa joustavan tyylin opiskella silloin kun parhaiten sopii, ja tehtävät ovat tarpeeksi vaativia, että kursseista on todellakin hyötyä, koska tieto etsitään omatoimisesti niin opintojen kauaskantoisempi merkitys eli mieleen painuminen on mielestäni pysyvämpää. Mielestäni opiskelu averkon kautta on erinomainen idea. On huomattavasti helpompaa järjestää aikataulunsa, kun tietää, ettei tarvi olla juuri klo 12 tunnilla. Hieman harmittaa, etten aikaisemmin ole älynnyt käyttää averkon kursseja hyväksi. Olen tällä hetkellä ulkomailla työharjoittelussa ja averkon takia pystyn suorittamaan kursseja, jotka ovat pakollisia. Olen erittäin tyytyväinen averkon palveluihin. Olen tällä hetkellä vaihto-opiskelemassa Saksassa ja siksi oli hyvä että tehtäviä ei ollut aikataulutettu. Samalla kun opiskelu AVERKOssa auttaa opiskelijaa ylittämään aikaan ja paikkaan sidottuja opiskelun esteitä, se edellyttää opiskelijalta runsaasti oma-aloitteisuutta sekä tehokasta ajankäytön hallintaa. Toisinaan opiskelijat eivät kuitenkaan osaa ottaa huomioon työkiireitä tai yllättäviä tilanteita, jotka aiheuttavat opintojen viivästymistä. Toisilla opintojaksoilla on tiukempi viikkoaikataulutus kun taas toisilla on vain määrätyt aloitus- ja lopetuspäivät. Toiset kokevat viikkoaikataulutuksen hyvänä ja kannustavana, toisia ne puolestaan ahdistavat. AVERKOn periaatteena on kuitenkin joustaa tarvittaessa opiskelijan elämäntilanteen mukaan. Yllättävät työreissut sekoittivat opiskeluaikatauluni täysin ja opintojakso oli jäädä suorittamatta. En tiedä olisiko tällaisessa tapauksessa ollut mahdollista siirtää opintoa seuraavaan jaksoon, mutta kiitän että sain kuitenkin mahdollisuuden palauttaa tehtäväni varsinaista annettua määräaikaa myöhemmin. Vastaajista 85 % on sitä mieltä, että heillä on ollut riittävästi aikaa opintojakson suorittamiseen. 11,6 % vastaajista on puolestaan sitä mieltä, että aikaa ei ole ollut riittävästi. Monilla oman elämäntilanteen muuttuminen tai työkiireet vaikuttavat siihen, että opintoja ei ehditä suorittaa suunnittelussa aikataulussa tai asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Motivaation puuttuminen vaikeuttaa opiskelua huomattavasti. Oma elämä meni sekaisin eron takia just ennen kurssin alkua joten ei ollut aikaa ja mahdollisuutta suorittaa kurssia niin kuin olisin halunnut Kurssi oli sinänsä hyvä ja aikaa ehkä riittävästi, mutta ajankohta ei sopinut minulle kovin hyvin, koska koulussa oli muutenkin melko rankka jakso. Koska kurssi kuului pakollisiin opintoihini motivaationi ei ollut paras mahdollinen. Kurssissa itsessään ei siis mielestäni ollut suurempia vikoja tai puutteita. Tosiasia on, että verkko-opiskelu ei sovellu kaikille. Se edellyttää opiskelijalta runsaasti omaaloitteisuutta ja aktiivisuutta laaja-alaisia opiskelutaitoja ja vastuunottamista omasta oppimisprosessista. Toisinaan tämä saattaa hämmentää tottumatonta verkko-opiskelijaa: No just tuo informointi siitä miten kurssilla - ja nimenomaan tietyllä kurssilla - opiskellaan. Ku me Suomalaiset ollaan totuttu siihen että "tee tuo, tuo ja tuo niin pärjäät". Mulla oli aluksi vähän pallo hukassa, varsinkin ku piti englanniksi lukea mitä pitää tehdä. 6

7 Lisäksi verkko-opiskelu vaatii muun muassa itseohjautuvuutta, jota kaikilla opiskelijoilla ei ole riittävästi. Parhaimmillaan AVERKO-opiskelu antaa kuitenkin mahdollisuuden myös näiden oppimisen kannalta tärkeiden taitojen harjoittelemiseen. Verkko-opiskelun koetaan yleisesti tuovan vaihtoehtoja perinteiseen lähiopetukseen ja laajentavan opiskelumahdollisuuksia tarjoamalla laadukkaita ja mielenkiintoisia opintojaksoja verkon välityksellä. Koska monet eivät syystä tai toisesta voi käydä päiväkoulussa avaisi tämä monille uusia mahdollisuuksia, kuten minullekin. Verkko-opiskelu on nykypäivää! Hienoa, kun pääsee mukaan ja voi rytmittää elämäänsä. Onnistunut toimintatapa opiskella! Olen erittäin tyytyväinen averkon järjestämiin kursseihin, ne ovat mahdollistaneet sen ettei kokopäiväiset opintoni katkenneet työnsaannin jälkeen, vaan ne muuttuivat etäopinnoiksi. Todella hyvä vaihtoehto lähiopetukselle. Kun vastuu on täysin omissa käsissä, motivaatiokin kasvaa. Varsinkin silloin kun on saanut tehtävän kunnialla tehtyä ja oppinut siitä. Erittäin hyvä että tällainenkin opiskelumuoto on olemassa. Monet opiskelijat ovat suorittaneet jo useita opintojaksoja AVERKOssa ja kokemukset verkkoopiskelusta ovat olleet varsin positiivisia. Toimiva systeemi, kokemusta nyt taitaa olla 6 opintokokonaisuuden verran - ei valittamista. Averko on hyvä ratkaisu etäopiskeluun. Ei muuta kuin lisää kursseja ja enemmän mainontaa suurelle yleisölle. Tämän kokemuksen perusteella ei kehitettävä paljon jää. Ihan hyvin pelasi kaikilta osin. AVERKO-opiskelu mahdollistaa joustavan tavan opiskella myös työn ohessa. Opintojen aikataulu ja rytmi on suunniteltu soveltuvan niin perustutkinto-opiskelijoille kuin työssäkäyvillekin. Parhaimmillaan verkko-opiskelu tukee paitsi työntekijän myös yrityksen kompetenssin kehittymistä. Verkko-opiskelu on verraton tapa opiskella näin työn ohessa. Toisaalta opiskelu työn ohessa on kuitenkin erittäin haastavaa. Vastuu opintojen etenemisestä on opiskelijalla itsellään ja opiskelijan on osattava ennakoida niin työn kuin opiskelunkin aiheuttamat kiireet ja paineet. Toiset onnistuvat tässä paremmin, toiset heikommin. AVERKO tarjoaa myös monille työttömille työnhakijoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja parantaa asemaansa työmarkkinoilla. Lisäksi monet ammattikorkeakouluopiskelijat voivat suorittaa puuttuvat opintojaksot AVERKOn kautta ja näin edistää valmistumistaan. Erinomaista toimintaa ja kiitos tästä mahdollisuudesta valtavasti. Opiskelusta on tullut nyt työttömyyden aikana päätoimi ja henkireikä ulkomaailmaan. Olen päässyt nyt toteuttamaan pitkäaikaista unelmaani, johon ei ollut mahdollisuutta työelämässä ollessa. Tästä saa sitten uutta potkua ja mahdollisuutta työmarkkinoilla. Kiitos! Todella hyvä että kursseja järjestetään näin!! Voin melkein sanoa että kiitos Averkon valmistun jouluksi restonomiksi!!! Kiitos! Tarvitsin kursseja, jotka voidaan lukea vapaavalintaisiin kursseihin, averkon tarjoamat kolme kurssia riittivät täyttämään tämän tarpeen, siitä suuri kiitos, muuten en välttämättä olisi valmistunut koulustani. 7

8 Tekniset ongelmat ovat tyypillisiä verkko-opiskelussa kohdattuja ongelmia, jotka saattavat pahimmillaan vaikeuttaa opiskelua ja laskea motivaatiota. Opiskelijat turhautuvat helposti, kun verkkoyhteydet eivät toimi tai tietokoneet jumittuvat. WWW-sivut oli helppo käyttää silloin kun ne toimi, mutta oli iltoja kun sivuja ei voinut avata, jolloin käyttö oli mahdotonta! Tuotosten vieminen oppimisympäristöön kohtuuttoman monimutkaista. Alussa sivujen käyttö oli outoa, mutta kun pääsi sisälle asiaan, tuntui jo helpolle. Tämän tyyppisiltä ongelmilta ei kuitenkaan verkko-opiskelussa voida välttyä niin kauan kun tekniikka ei ole 100 % luotettavaa. Mahdolliset tekniset ongelmatilanteet on kuitenkin syytä huomioida oppimisympäristön suunnittelussa ja kehitettävä vaihtoehtoisia ohjausmenetelmiä. Tekniikan tulisi olla aina oppimisen apuväline, ei sen vaikeuttaja. Useimmiten ongelmat johtuvat kuitenkin uudesta tilanteesta ja siihen liittyvästä osaamattomuuden tai riittämättömyyden tunteesta. Tässäkin tapauksessa paras ratkaisu on yleensä luottaa asteittaiseen etenemiseen ja siihen, että riittävät taidot ympäristön hallintaan opitaan vähitellen kurssin edetessä. Kun teknisistä ongelmista on päästy yli, on seuraava tehtävä löytää yhteinen mieli ja lisäarvo verkossa toimimiselle. (Auer 2003.) Verkossa tapahtuva vuorovaikutus eroaa olennaisesti kasvokkaisesta viestinnästä. Opiskelijoiden mukaan verkko-opiskelun yhtenä heikkoutena on se, että opiskelijat ja opettajat eivät tapaa toisiaan. Se saattaa aiheuttaa väärinkäytöksiä, sillä verkko mahdollistaa muun muassa valheellisilla identiteeteillä toimimisen. Lisäksi verkko-opiskelun arviointiin liittyy useita problemaattisia seikkoja, ja periaatteessa kuka tahansa voi tehdä tehtävät opiskelijan puolesta opettajan tietämättä. Tosin tämä on mahdollista myös lähiopetuksessa, mutta siellä se on paremmin opettajan kontrolloitavissa. Tässä opiskelumuodossa voi helposti käyttää toista henkilöä hyväksi (suorittaja voi olla joku muu kuin itse nimenä oleva opiskelija)! Chat voisi olla tähän pelastus, keskustelua reaaliajassa enemmän. On hyvä muistaa, että tietoverkkojen hyödyntäminen ei sinällään tee opetusta laadukkaaksi tai oppimista mielekkääksi. Verkko-opiskelun tueksi tarvitaan edelleen lähiopetusta ja kasvokkaista vuorovaikutusta. Olennaista on se, mikä on järjestettävän opetus-, opiskelu- ja oppimiskokonaisuuden kannalta järkevin ratkaisu, ei se, että koulutus toteutetaan verkon välityksellä (Kiviniemi 2000). Verkko-opintoja ja lähiopetusta sisältävä monimuotokoulutus (blended training) on usein koettu kaikista toimivimmaksi toimintamalliksi niin opettajien kuin opiskelijoiden keskuudessa. 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN AVERKOn opintojaksojen tutoroinnista annettu palaute on pääosin positiivista. Tutorointi ja opetus on koettu yleensä laadukkaaksi, ja tutoropettajat saavat opiskelijoilta kiitosta. Mielestäni ei ole tarvetta muuttaa oikeastaan mitään. Tutor oli erinomainen!! Erittäin asiantuntevaa ja laadukasta opetusta ja tutorointia. 8

9 Mielestäni tutor oli aina lähellä kun sitä tarvitsi, en kokenut että olisin jäänyt paitsi avusta ja muutenkin innostuin kurssin sisällöstä enemmän ja seuraan tarkemmin ko. asioita. Tutoroinnissa ja sen toimivuudessa on kuitenkin vielä runsaasti kehitettävää. AVERKOn tutoreilta kaivataan erityisesti aktiivisuutta ja kannustamista. Heidän odotetaan olevan enemmän mukana yhteisissä keskusteluissa ja lähettävän henkilökohtaisia viestejä ja palautteita. Tutor voisi ehkä jollain tavalla hieman tsempata kurssilaisia, vaikka keskustelupalstan kautta. Tutorin pitäisi pitää enemmän yhteyttä sähköpostilla ja antaa suoria ohjeita tiedon löytämiseksi vaadittuihin tehtäviin Kaikki tutorit voisivat olla aktiivisia (nyt jotkut ovat, toiset eivät). Tutor tuntuu olevan välillä tavoittamattomissa. Mielestäni olisi hyvä että opettajilla olisi tarpeeksi aikaa oppilailleen, myös verkkokurssilla. Tähän voisi kiinnittää huomiota opettajien valinnassa. Tutor voisi paljon enemmän kommentoida keskustelupalstalla, sekä vastata opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin. Nytkin saimme sitten keskenämme pohtia asioita, koska tutorista ei kuulunut mitään. Aktiivisuutta molemminpuolin tarvitaan, tällä kertaa enemmän tutorin puolelta. Noin 40 % AVERKOn palautekyselyn vastaajista kokee kuuluneensa opiskelijayhteisöön opintojen aikana, 30 % ei osaa sanoa, ja 30 % ei koe kuuluneensa opiskelijayhteisöön. Yksinäiseksi itsensä verkko-opintojen on kokenut 23 % vastaajista. Opiskelijat kaipaavat kanssaopiskelijoiden luomaa ryhmäpainetta sekä heidän kanssaan käytäviä vapaamuotoisia kahvipöytäkeskusteluita, joita verkossa ei kuitenkaan helposti synny. Opiskelu verkon välityksellä voi olla yksinäistä, mikäli ryhmäytymistä ei tapahdu, eikä opintojaksolla ole yhteisöllistä opiskelua. Yksin ei kuitenkaan tarvitse jäädä, sillä kaikilla AVERKOn opintojaksoilla opiskelun tukena toimivat muut opiskelijat ja tutoropettaja. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan osaa hyödyntää tutoropettajan läsnäoloa automaattisesti, vaan tutoropettajan tulisi rohkaista opiskelijoita ottamaan häneen yhteyttä ja kysymään aina tarvittaessa sekä antaa ohjeita myös pyytämättä. Hiukan enemmän keskustelua myös opettajan puolesta. Oppilaiden on usein vaikea ottaa se ensimmäinen askel ja lähettää kommenttia keskustelupalstalle. Siitä on kauan kun olen viimeksi opiskellut, en osaa yhtään kuvitella olenko osannut tehdä tehtäviä ollenkaan. Enkä ole tullut ajatelleeksi, että olisin voinut kysellä varmaankin tuutorilta, onko tehtävät sinnepäinkään kun kysymys oli. Tutorilta tulisi saada apua silloin kun on hätä. Jotain rakentavaa, eikä vain: Näitä ongelmia on ollut muillakin. Vastaajat kokevat tutoropettajan antaman palautteen ja tehtävien kommentoinnin erittäin tärkeäksi (ks. kuvio 2). 62 % vastaajista kokee saaneensa riittävästi palautetta opettajalta opintojakson aikana, 14 % vastaajista ei osaa sanoa ja 24 % ei koe saaneensa riittävästi palautetta. 9

10 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 24,0 % täysin samaa mieltä 38,0 % samaa mieltä 14,0 % en osaa sanoa 19,0 % eri mieltä 5,0 % täysin eri mieltä Sain opettajalta riittävästi palautetta opintojakson aikana Kuvio 2. AVERKOn tutoropettajan antama palaute opintojakson aikana ja sen riittävyys opiskelijoiden näkökulmasta Vastaajat kokevat saaneensa riittävästi apua ja ohjeistusta ennen kaikkea tekniikkaan ja sisältöihin liittyvissä kysymyksissä (ks. kuvio 3). Opiskelijat kaipaavat kuitenkin enemmän tietoa siitä, miten verkossa opiskellaan. Noin kuudesosa vastaajista ei kokenut saaneensa tarpeeksi ohjausta verkkoopiskeluun. 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 21,0 % 19,0 % 17,5 % täysin samaa mieltä 39,0 % 21,0 % samaa mieltä 44,5 % 32,0 % 29,0 % en osaa sanoa 22,0 % 7,0 % 8,0 % 13,0 % eri mieltä 3,0 % 1,0 % 3,0 % täysin eri mieltä Sain riittävästi tekniikkaan liittyvää apua ja ohjeita sisältöön liittyvää apua ja ohjeita ohjausta siitä, miten verossa opiskellaan Kuvio 3. Opintojakson aikana saatu ohjeistus ja sen riittävyys opiskelijoiden näkökulmasta Tutoropettajan tehtävänä on kannustaa myös niitä, joilla tulee ongelmia opiskelussa ja jotka tarvitsevat tukea suoriutuakseen opintojaksosta loppuun saakka. Vain harva selviää verkkokurssista täysin ilman tukea, joten tutoropettajan rooli oppimisen tukijana on keskeinen. Omat mahdollisuudet osallistua oli suunniteltua heikommat. Aikataulu oli liian tiivis. ja varmasti nettiopiskelutaidot olivat myös heikot. Jo alussa putosin pois ja se vei lopunkin motivaation. Tutoropettajalta halutaan entistä enemmän syvällisempää ja henkilökohtaisempaa palautetta tehtävistä. Opiskelijoille ei riitä vain tieto siitä, että tehtävä on hyväksytty, vaan he haluavat tarkempaa palautetta, jotta siitä voisi oppia. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muista tutkimuksista (ks. esim. Nevgi & Tirri 2003). Kurssin aikana annettava rakentava palaute on opiskelijoiden mukaan mielekkään oppimisen edellytys. Kuten Karppinen ja Syrjäkari (2004) toteavat: opiskelijoilla on valtava henkilökohtaisen palautteen nälkä ja kun se on kannustavaa ja kehittävää, se maistuu ja mo- 10

11 tivoi! Seuraavassa muutamia AVERKO-opiskelijoiden näkemyksiä opintojaksoilla annettaviin palautteisiin liittyen: Selkeämmin palautetta tutor-opettajalta palautetta kun tehtävä on mennyt läpi mitä mietteitä se aiheutti ja miksi nyt palaute taitaa tulla melko lailla yhtenä pompsina, mikä ei sitten palvele näiden opintoviikkojen oppimista enää jälkikäteen saatuna. " Opettaja voisi antaa henkilökohtaista palautetta, että opiskelija voisi kehittää itseään kurssin aikana. Ikinä ei tiennyt mitä tehdyissä tehtävissä oli hyvää ja mikä huonoa, kun ei saanut palautetta. Ainoa palaute mitä sai oli, että tehtävä oli tullut perille. Tutorilla enemmän kontaktia opiskelijoihin. Viikoittainen tiedottaminen/palautteen antaminen olisi tärkeää/motivoivaa. AVERKOn tutoropettajat tutoroivat yleensä normaalin perusopetuksensa ohessa, joten viesteihin vastaaminen saattaa joissakin tapauksissa viivästyä. Virtuaaliopetus tulisikin resursoida opettajien kokonaistyöaikaan, jolloin myös ohjauksen laatu todennäköisesti paranee. Pikaiset vastaukset saavat aina kiitosta opiskelijoilta ja palautteen saamisen myötä opettajan koetaan olevan läsnä. Toisaalta tutoroinnin yhteydessä voisi pohtia, voisiko se olla muutakin kuin vastauksen antamista/saamista kysymyksiin. Kuinka opiskelijat saadaan orientoitumaan etäältä opintojakson yhteisiin tavoitteisiin, menetelmiin, työtapoihin ja opiskelijan omaan itseohjautuvaan rooliin osana kurssin yhteistoimintasuhteita? Miten opiskelijat saadaan ymmärtämään oman toimintansa merkityksen mielekkään ohjaussuhteen muodostumisessa? Kuten mukaansa tempaavaan tangoonkin, toimivaan tutorointiin tarvitaan molempien osapuolien, sekä tutoropettajan että opiskelijan, aktiivista sitoutumista. (Syrjäkari & Karppinen 2004.) Samaa mieltä on myös eräs AVERKOlle palautetta antaneista opiskelijoista: Oma aktiivisuus vaikuttaa kaikkeen; ryhmäkeskusteluihin, tutorointiin, tiedon välitykseen - lähtökohta on minä itse ja se kuinka toimin verkossa. 5 VERTAISTUTOROINTI JA KESKUSTELUT Opiskelijat kaipaavat aktiivista vuorovaikutusta opiskelijoiden ja tutorin välille verkkoympäristössä. Vuorovaikutusta ja keskustelua pidetään tärkeinä tekijöinä verkkokurssin onnistumisen kannalta. Kiinteä vuorovaikutus ja tavoitteellinen verkkokeskustelu edistävät paitsi opiskelijoiden myös opettajan motivoitumista, sitoutumista, aktiivisuutta sekä asiantuntijuuden jakamista. Verkkokeskustelua voidaan pitää eräänlaisena värikkäänä kudoksena, jossa eri puheenvuorot ovat yhteydessä toisiinsa. Tällöin keskustelu on parhaimmillaan "yhdessä tekemistä", dialogista toimintaa, jossa jokainen tuo oman aktiivisen panoksensa työskentelyyn. Avoin mieli ja oma aktiivisuus ovatkin onnistuneen verkkokeskustelun lähtökohtia. (Herno & Peltonen 2001.) Ryhmäytyminen ja me hengen -luominen vaatii kuitenkin aikaa ja edellyttää opiskelijoiden aktiivista osallistumista keskusteluihin. Keskustelut voivat parhaimmillaan olla keskeisessä roolissa oppimisen tukemisessa. Toisilla opintojaksoilla keskusteluilla on keskeisempi rooli kuin toisilla. 11

12 Keskustelupalsta voisi olla ihan hyödyllinen, varsinkin tämmöisissä opintojaksoissa, joissa tutustutaan useampaan uuteen ohjelmistoon. Sen käyttö ei kuitenkaan tarvi olla sidoksissa mitenkään opintojakson suorittamiseen. Jaksolla ei ollut kovin paljoa keskustelua ryhmän kanssa, mutta se ei haitannut. Tehtävät veivät kuitenkin mukavasti eteenpäin. Keskustelupalsta sinällään ei ole oikein toimiva, koska jos on jotain kysyttävää, koen sen niin, että mieluummin kysyn tutorilta kuin muilta opiskelijoilta, joilta saamani vastaus ei välttämättä ole oikea. Odotin ehkä keskustelukanavalta jotain enemmän. Ja tehtävät olivat loppujen lopuksi aika nopeatekoisia, varsinkin keskustelukanavalle jätettävät tehtävät olivat mielestäni sellaisia, joita ei varmaan jälkikäteen tarvitse muuhun kuin omien kokemuksien pohtimiseen ja jälkispekulointiin. Noin kolmannes vastaajista on sitä mieltä, että verkkokeskustelut ovat tukeneet heidän oppimistaan. Lähes viidennes vastaajista on puolestaan sitä mieltä, että ne eivät ole tukeneet oppimista. Verkkokeskustelun laadun parantaminen on noussut yhdeksi keskeisimmäksi tutoroinnin haasteeksi (ks. esim. Leppisaari, Lehtelä & Ojala 2004; Leppisaari & Helenius 2004). Tutoropettajalla on tärkeä rooli keskustelujen käynnistämisessä ja ohjaamisessa. Tutoropettajan odotetaankin kannustavan keskusteluihin ja näyttävän esimerkkiä, jotta keskustelut saataisiin käynnistymään ja jokainen uskaltaisi laittaa viestejä. Verkkokeskustelujen toimivuuteen ja mielekkyyteen tulisi jatkossa kiinnittää entistä suurempaa huomiota. On myös hyvä muistaa, että verkkokeskusteluilla tulee aina olla jokin tavoite ja tarkoitus. 6 OPPIMATERIAALI Vastaajat pitävät AVERKOn opintojaksojen oppimateriaalia pääosin mielekkäänä ja relevanttina. Suurin osa (79 %) kyselyyn vastanneista opiskelijoista on sitä mieltä, että oppimateriaali on laadukasta, 13 % ei osaa sanoa ja 8 % on eri mieltä tai täysin eri mieltä väittämän kanssa oppimateriaalin laadukkuudesta. Jopa 90 % opiskelijoista on sitä mieltä, että oppimateriaali on tukenut heidän oppimistaan. 8 % ei osaa sanoa ja 2 % on eri mieltä tai täysin eri mieltä väittämän kanssa. Mitään suuria kehityskohteita ei ainakaan nyt yhtäkkiä tule mieleen. Materiaali oli mielestäni loistavaa ja asiat tulivat siitä hyvin selville. Osa opiskelijoista valittelee oppimateriaalin ja ohjeistuksen sekavuutta. Joillakin opintojaksoilla oppimateriaalia on opiskelijoiden mielestä liikaa jopa infoähkyksi asti. Toisinaan valtava tietotulva suorastaan ahdistaa opiskelijoita: Opiskeluympäristö laaja, LIIANKIN! tietoihin ja linkkeihin tuntuu hukkuvan välillä, epävarma tunne tulee, tuliko suoritettua kaikki niinkuin piti...?! Lähdemateriaalia oli mielestäni hivenen liikaa, jos ajatellaan, että opintojakson laajuus oli 2 OV ja kirjallisuutta oli 5 kirjaa. Toivoisin, että asiat voitaisiin tiivistää yhteen tai kahteen kirjaan. Aktiivinen opiskelija kaipaa myös enemmän mahdollisuuksia itsenäiseen lisätiedon etsimiseen. Useimmista opintojaksoista löytyykin linkki- ja kirjallisuuslistoja, mutta niiden päivittäminen ja uusien lisääminen on tärkeää tiedon ja sivustojen muuttuessa nopeasti. Toimimattomat linkit turhauttavat innokkaimmankin opiskelijan. 12

13 Esimerkit ja ennen kaikkea pienetkin tehtävät ovat parasta mahdollista opiskelua joten niitä lisää. Kurssille voisi etukäteen valmistella kirjallisuusviitteitä (ja www viitteitä) mistä saa tarkempaa tietoa aiheeseen liittyen. Viimeisessä tehtävässä luki, että tutustu yllä oleviin linkkeihin (tai jotain sinne päin), mutta linkkejä ei ollut. Etsin pelkästään niitä linkkejä vaikka kuinka kauan. Pari muutakin opiskelijaa kysyivät minulta, että mistä kyseiset sivut löytäisi... 7 OPPIMISTEHTÄVÄT Oppimistehtäviä käytetään osana tavoitteellista oppimis- ja opiskeluprosessia myös AVERKOssa. Oppimistehtävät soveltuvat hyvin aikuiskoulutukseen, jossa korostetaan opiskelijoiden itsenäisyyttä, oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta tiedonmuodostusprosesseissa. Toisaalta oppimistehtävät eivät sinänsä takaa esimerkiksi oppimisen mielekkyyttä tai tehokkuutta eivätkä opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Parhaimmillaan ne kuitenkin monipuolistavat opiskelua ja edistävät opiskelijoiden reflektiota. AVERKO-opinnoissa käytetyt opiskelumuodot ja oppimistehtävät ovat vastaajien mielestä pääosin haasteellisia ja motivoivia. Mielestäni kurssit, joissa on verkko-oppimateriaali ja sopiva määrä tehtäviä joita tehdään esim. kerran viikossa ovat hyviä. Tietty yksinkertaisuus ja selkeys on myös tärkeää, jotta opiskelija voi keskittyä sisältöön. 92 % vastaajista on sitä mieltä, että oppimistehtävät ovat tukeneet oppimista hyvin tai melko hyvin (ks. kuvio 4). 5,5 % vastaajista ei osaa sanoa ja vain 2,5 % vastaajista on sitä mieltä, että tehtävät eivät ole tukeneet heidän oppimistaan. 60 % 56,0 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 36,0 % täysin samaa mieltä samaa mieltä 5,5 % en osaa sanoa 2,0 % eri mieltä 0,5 % täysin eri mieltä Tehtävät tukivat oppimistani Kuvio 4. Oppimistehtävät oppimisprosessin tukena AVERKO-opiskelussa Opiskelijoiden mukaan etenkin oppimistehtävien ohjeistukseen ja soveltuvuuteen on syytä kiinnittää jatkossa erityistä huomiota. Oppimistehtävien tulee olla riittävän selkeitä ja haasteellisia. Tehtävien palauttamisen ei myöskään tulisi kaatua teknisiin ongelmiin tai työkalujen monimutkaisuuteen. On hyvä muistaa, että tekniikka on aina apuväline, ei itsetarkoitus: Tehtävien vieminen tuntui aiheuttavan ongelmia, joten ehkä olisin toivonut enemmän ohjeistusta, siitä huolimatta, että pidän omia tietokonetaitojani keskitasoa parempana! 13

14 Yllätyin teknisistä ongelmista, kuten tehtävien tallentaminen verkkoon, joka ei aina onnistunut. Tekniikka oli aivan surkeaa. En voinut kertaakaan jakson aikana lähettää sähköpostia WebCT:stä opettajalle tai muille opiskelijoille, jonka vuoksi jouduin tekemään parityönä tarkoitetun tehtävän yksin. Onneksi opettajalla oli toinenkin sähköposti, jonka kautta palautin kaikki tehtävät. Oppimistehtävien tekeminen on opiskelun painopiste monilla AVERKOn opintojaksoilla. Opintojakson suunnittelussa ja toteutuksessa tuleekin huomioida se tapa, jolla kyseenomaiset tehtävät tullaan opiskelijoiden kanssa myöhemmin käsittelemään. Opettajan antamaa kirjallista palautetta tai yhteistä vertaispalautekeskustelua voidaan pitää tärkeänä tekijänä verkko-opetuksessa, jossa opiskelijat ja opettajat eivät ole kiinteässä ja välittömässä vuorovaikutussuhteessa keskenään. Opettajan ja muiden opiskelijoiden antama palaute auttaa opiskelijaa reflektoimaan oppimaansa ja seuraamaan omaa edistymistään. 8 OPPIMISYMPÄRISTÖT Lähes kaikki AVERKOn opintojaksoista sijaitsevat WebCT oppimisympäristössä. Jotkut opintojaksoista on kuitenkin rakennettu WWW-sivuistoiksi. Opiskelijat pitävät AVERKOn opintojaksojen WWW-sivustoja pääosin selkeinä. Niissä on vastaajien mukaan helppo navigoida. WebCT oppimisympäristö puolestaan on tuntunut monista vastaajista aluksi sekavalta, mutta ympäristön käyttöön on totuttu melko pian. Monet vastaajista ovat kokeneet ryhmätyöalueen käytön (opiskelijoiden tuotokset) oppimisympäristön vaikeimmaksi osaksi. WebCT oppimisympäristö ei aina toiminut, mikä aiheutti hankaluuksia minulle opiskelijana sekä webct oli aluksi vaikeaselkoinen käyttää. Yksityiskohtaisempi opastus webct:n käytöstä uusille ja miksei myös vanhoille opiskelijoille! Webct:hen kunnolliset ohjeet, kaikki kohdat eivät vastanneet nykypäivää ja eivätkä tukeneet erilaisia käyttöjärjestelmiä, tehtävien laittamisessa omalle paikalleen oli ongelmia, monilla. Alussa oppimisympäristö tuntui sekavalle, tehtävien palautus varsinkin tuotti hieman hankaluuksia. Kun sitten sai ensimmäiset tehtävät näkösälle, jatko olikin helpompaa. Tarkkuutta tarvitaan tehtävien ja osoitteiden nimeämisessä, siinä hankaluus oli. Toisaalta WebCT-oppimisympäristö on koettu myös oppimista tukevana. Hieno juttu, että tällaisia WebCT kursseja järjestetään. Tällainen on mielestäni mielekästä oppimista. Tämä oli hyvä kurssi. Tehtävät olivat juuri sopivia ja niitä oli sopivan paljon. Oppimisympäristö oli toimiva ja selkeä. Oppimisympäristöjen hyödyntäminen opetus-, opiskelu- ja oppimisprosessin apuvälineenä edellyttää, että niiden käyttö suunnitellaan pedagogisesti mielekkäällä tavalla. On kuitenkin muistettava, että vastuu oppimisesta säilyy opiskelijalla itsellään. Mielenkiintoinen oppimisympäristö voi kuitenkin tutoropettajien ja verkkomentoreiden (ks. esim. Leppisaari 2003) ohella olla tarvittava sysäys opiskeluun ja oppimiseen. Parhaimmillaan oppimisympäristöt tukevat yhteistä tiedon rakentelua, erilaisten kysymysten esittämistä, mielipiteiden vaihtoa, argumentointia ja dialogista keskustelua. 14

15 9 VERKKO-OPETUS VS. LÄHIOPETUS AVERKOn opintojaksot suoritetaan pääosin Internetin välityksellä eikä lähitapaamisia yleensä järjestetä (poikkeuksena joillakin opintojaksoilla järjestettävä lähitentti). Varsinkin aloittelevat verkkoopiskelijat kaipaavat lähiopetusta tai lähitapaamisia AVERKOn opintojaksoille. Poistettu: Tehtävien alkuunpääsyyn voisi kehitellä jotain vielä, esim. mahdollisuus kontaktituntiin, jolloin tekniset esteet poistetaan. Vaikka lähitapaamisten merkitys mielekkään oppimisen kannalta tiedostetaan myös AVERKOssa, lähiopetusta järjestetään kuitenkin hyvin harvoin. Tiettyyn kellonaikaan ja luokkahuoneeseen sidottua opetusta ei useinkaan voida toteuttaa, sillä AVERKOn opintojaksoille voi osallistua yhtä hyvin Belgiasta, Kiinasta kuin Rovaniemeltä. Tulevaisuudessa kuitenkin myös AVERKOssa on syytä perehtyä monimuoto-opetus -konseptiin (ns. blended training) ja sen tarjoamiin monipuolisiin mahdollisuuksiin. Monimuoto-opetuksessa yhdistellään opetuksen eri muotoja joustavasti toisiinsa ja hyödynnetään sekä lähiopetusta että verkko-opetusta. Lähiopetuksen tuoma lisäarvo korostuu ennen kaikkea opintojakson alussa ja lopussa. Opintojakson alussa toteutettavassa lähiopetuksessa opiskelijat voivat tutustua muihin kurssilaisiin ja tutoropettajaan. Tämä edistää yhteisöllisyyttä sekä positiivisen ryhmähengen muodostumista. Opintojakson aluksi järjestettävä lähiopetus voi helpottaa myös ensimmäistä kertaa verkossa opiskelevien henkilöiden tutustumista kurssin verkko-oppimisympäristöön. Kurssin lopussa lähiopetusta voidaan hyödyntää mm. arviointi- ja palautetilanteena. Opiskelijat voivat tällöin reflektoida oppimaansa ja kertoa omista verkko-opiskelukokemuksistaan. Huomioitava on myös, että jotkin aiheet ja osa-alueet soveltuvat paremmin lähiopetukseen kuin verkkoon. 10 KEHITYSIDEOITA AVERKOn verkko-opintojaksoja pyritään jatkuvasti kehittämään mielekkään opetuksen, opiskelun ja oppimisen edistämiseksi. Seuraavassa muutamia palautekyselyssä esiin nousseita kehityskohteita, joihin AVERKOssa on syytä panostaa tulevaisuudessa: - Lähettäkää sähköpostilla tietoa kursseistanne. Tulevista opinnoista tiedote entisille opiskelijoille suoramarkkinointi sähköpostin avulla, mikäli siihen on annettu lupa - Todistuksen tilaamiseen kurssista voisi olla jokin linkki itse WebCT:ssä, esim.jokin lomake joka täytetään. todistusten tilaaminen sähköisesti AVERKOn sivuilta - Tehtävien tekemisen alkuunpääsyyn voisi kehitellä jotain vielä, esim. mahdollisuus kontaktituntiin, jolloin tekniset esteen poistetaan. Tutortapaaminen/oppilastapaaminen ennen kurssin alkua olisi paikallaan. monimuoto-opetuksen kehittäminen, lähiopetuksen ja verkko-opetuksen yhdistäminen AVERKOn opintojaksoilla 15

16 - Kaikki tutorit voisivat olla aktiivisia (nyt jotkut ovat, toiset eivät). Selkeämmin tutor-opettajalta palautetta kun tehtävä on mennyt läpi - mitä mietteitä se aiheutti ja miksi... nyt palaute taitaa tulla melko lailla yhtenä pompsina, mikä ei sitten palvele näiden opintoviikkojen oppimista enää jälkikäteen saatuna. Tutoropettajien on tarkasteltava kriittisesti omaa toimintaansa: Ohjaanko opiskelijoita aktiivisesti? Annanko rakentavaa ja monipuolista palautetta säännöllisin väliajoin kurssin aikana? Kannustanko opiskelijoita interaktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen? Kehityskeskusteluja tutoropettajien ja AVERKOn yliopettajan/erikoissuunnittelijan kanssa - Tehtävien lähetykseen yms. teknisiin juttuihin selkeät ohjeet jo kurssin alussa!! Selkeämpiä ja yksityiskohtaisempia opiskeluohjeita lisää sekä tutoropettajilta että AVER- KOlta. Jokaisen AVERKOn tutoropettajan tulisi tarkistaa omat ohjeistuksensa ja pohtia, ovatko ne tarpeeksi selkeät ja yksiselitteiset vai pitäisikö niitä vielä tarkentaa? Lisäksi AVERKOn tulisi kehittää mm. Internet-sivujaan ja yleisiä verkko-opiskeluohjeitaan. Yleisen verkko-opiskeluoppaan laatiminen (valmisteilla) - Olisi hyvä, jos kurssin sisältöön kuuluisi toisten töiden opponoiminen. Tätä kautta heräisi varmasti itsellekin uusia ajatuksia. Monipuolisten opiskelu- ja opetusmenetelmien (mm. opponointi) hyödyntäminen AVER- KOn opintojaksoilla. - Sos. ja terveysalan kursseja lisää, esim. tietotekniikkapainotteisia taikka kielikursseja jotka painottuvat sos. ja terv.alalle. Kurssitarjonnan monipuolistaminen 11 YHTEENVETOA Kaiken kaikkiaan vastaajat ovat varsin tyytyväisiä suorittamiinsa AVERKOn opintojaksoihin. Valtaosa opiskelijoista on kiinnostunut osallistumaan verkko-opintojaksolle myös uudelleen. Opiskelijoiden mielestä AVERKOn opintojen sisällöt, oppimateriaali, tehtävät ja oppimisympäristöt ovat pääosin laadukkaita ja oppimista tukevia. Eniten kehitettävää nähdään olevan tutoroinnissa, erityisesti palautteen annon sekä vertaistutoroinnin toimivuudessa. Osa vastaajista ei pidä opintojaksolla käytyjä keskusteluja oppimista tukevina, joten myös niihin panostaminen on entistä tärkeämpää tulevaisuudessa. Vuorovaikutuksen myötä ryhmähenki paranee, eivätkä opiskelijat tunne itseään yksinäiseksi verkkokurssilla. Verkko-opiskelu edellyttää uudenlaisia taitoja ja valmiuksia niin opiskelijoilta kuin tutoropettajiltakin. Verkko-opiskelussa korostuvat ennen kaikkea oppimaan oppimisen taidot: opiskelijoiden tulee osata hakea, käsitellä, prosessoida ja rakentaa tietoa yhdessä muiden oppijoiden kanssa. Nämä tiedot ja taidot, edellytykset ja valmiudet ovat myös työelämän ydinosaamista ja niitä tulee tietoisesti kehittää verkko-oppijoissa aitojen oppimistilanteiden yhteydessä. Parhaimmillaan opiskelu verkossa lähenee tiedemaailman tutkijoiden työskentelyprosesseja. Opiskelija toimii verkko-oppimisympäristössä usein samalla tavalla kuin tutkija, joka julkaisee työnsä tulokset ja asettaa ne yhteisön arvosteltaviksi. (Koli & Silander 2002.) Tutoropettajien tulee tukea näiden taitojen ja valmiuksien kehittymistä opetus-, opiskelu- ja oppimisprosessin huolellisella suunnittelulla sekä aktiivisella ja monipuolisella ohjauksella. Tutoropettajalla on hyvä olla omakohtainen kokemus verkko-oppimisesta ja verkossa työskentelystä, jotta verkko- 16

17 oppimisprosessia tai ohjausta voi mielekkäästi suunnitella ja toteuttaa. Parhaimmassa tapauksessa omakohtaisesti hankitut verkko-oppimisen taidot jalostuvat tehokkaiksi verkkoohjaustaidoiksi. LÄHTEET Auer, A Verkko-opetuksen suunnittelu. Saatavilla WWW-muodossa: [http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/oppimateriaali/verkko-opetus/] Viitattu Herno, H. & Peltonen, M Tietoa verkko-opiskelusta. Saatavilla WWW-muodossa: [http://www.avoin.jyu.fi/verkko_opiskeluopas/] Viitattu Kiviniemi, K Johdatus verkkopedagogiikkaan. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A: Tutkimuksia. Koli, H. & Silander, P Verkko-oppiminen. Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. Leppisaari, I. & Helenius, R Searching for meaningful online tutoring (accepted). Online Educa Berlin, 10th International Conference on Technology Supported Learning & Training, Berlin, German, December 1 3, Leppisaari, I., Lehtelä, P-L. & Ojala, M Verkkokeskustelun laatu tutorin haasteena. OTE. Opetus & Teknologia 2, Leppisaari, I Verkkomentor-projekti. Työelämäasiantuntija verkko-opetukseen toiminta mallin luominen. Projektityö. Painamaton. Oulun yliopisto. Nevgi, A. & Tirri, K Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko-oppimisympäristössä - opiskelijoiden kokemukset ja opettajien arviot. Kasvatusalan tutkimuksia - Research in Educational Science 15. Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Turku: Painosalama. Syrjäkari, M & Karppinen, P It takes two to tutor!. Teoksessa H. Turunen (toim.) Parhaat paikalla - toimivia käytäntöjä arkeen. ITK - Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa - konferenssi 2004, Aulanko, Hämeenlinna, Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B,

18 LIITEET LIITE 1 Palaute opiskelusta AVERKOssa: Pyydämme sinua vastaamaan alla oleviin kysymyksiin. Vastausten pohjalta kehitämme toimintaamme ja opintojaksojamme. mielestäsi paras vaihtoehto kunkin kysymyksen jälkeen olevista valikoista. Mukana on lisäksi joitain avoimia kysymyksiä. Kun olet vastannut kysymyksiin valitse hiirellä kysymysten lopussa oleva Lähetä-painike. On tärkeää että vastaat, vaikka et suorittanut opintojaksoa loppuun määräajassa. 1. Ikä 2. Sukupuoli 3. tilannettasi tällä hetkellä parhaiten kuvaava vaihtoehto 4. Millaiset tietotekniset taidot sinulla on? 5. Minkä opintojakson suoritit 6. Mistä sait tietoa opintojakson alkamisesta? 7. Oletko suorittanut aikaisemmin opintoja verkkokurssina? 8. Opiskelu Averkon opintojaksolla on ollut 9. Opiskelu verkkokurssilla oli mielekästä 10. Opinnoissa käytetyt työskentelymuodot olivat haasteellisia ja motivoivia 11. Opintotehtävät olivat mielestäni liian vaativia 12. Opintotehtävät olivat mielestäni liian laajoja 13. Oppimateriaali oli laadukasta 14. Oppimateriaaliin tutustumiseen oli riitävästi aikaa 15. Opintojakson suorittamiseen oli riittävästi aikaa 16. Olisin kaivannut enemmän kontaktiopetusta (tutortapaamisia, ryhmätapaamisia jne.) 17. Sain opettajalta riittävästi palautetta opintojakson aikana 18. Saavutin mielestäni opintojakson tavoitteet 18

19 19. Jos en saavuttanut tavoitteita, niin miksi en? 20. Vuorovaikutus tutoropettajan kanssa edisti oppimistani 21. Oppimateriaali tuki oppimistani 22.Oppimistehtävät tukivat oppimistani 23. Verkkokeskustelut tukivat oppimistani 24. Opintojakson oppimisympäristö tuki oppimistani 25. Tunsin kuuluvani opiskeluyhteisöön opintojen aikana 26. Opintojakson sisältö oli tarpeeton, eikä se kiinnostanut minua 27. Sain riittävästi tekniikkaan liittyvää apua ja ohjeita kun niitä tarvitsin 28. Sain riittävästi sisältöön liittyvää apua ja ohjeita kun niitä tarvitsin 29. Tunsin itseni yksinäiseksi opiskelijaksi opintojakson aikana 30. Sain riittävästi ohjausta siitä, miten verkossa opiskellaan 31. Liikkuminen opintojakson WWW-sivuilla oli mielestäni helppoa 32. Koin oppivani sisällöstä uutta opintojakson aikana 33. Olen kiinnostunut opiskelemaan myöhemmin lisää Averkossa 34. Opintojakson hinta oli mielestäni 35. Suoritin opintojaksoni loppuun 36. Jos keskeytit opintosi, niin miksi? 37. Miten toivoisit kehitettävän opintojaksoa tai tutorointia? 19

20 38. Mitä muuta palautetta haluat antaa Averkolle? Lähetä Tyhjennä 20

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä)

Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Verkko-ope 2.0. Moduuli 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä) Tuutortapaaminen 8.10. Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian laitos TieVie-koulutuksen seminaari 16.1.2003 Jyväskylä Lähtökohtia Johdatus historiatieteeseen - historian perusopintojen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Vertaistuutori Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. VÄYLÄ -hanke Taina Koskinen Kaisa Suomalainen

Vertaistuutori Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. VÄYLÄ -hanke Taina Koskinen Kaisa Suomalainen Vertaistuutori Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus VÄYLÄ -hanke Taina Koskinen Kaisa Suomalainen 24.10.2013 2 (8) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 3. Kenestä vertaistuutori... 4 Vertaistuutori

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä,

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä, MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa PedaForum-päivät, Jyväskylä, 17.8.2016 Visa Immonen Apulaisprofessori Helsingin yliopisto Joanna Veinio Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Ennen kaikki oli paremmin?

Ennen kaikki oli paremmin? Ennen kaikki oli paremmin? tekniikan koulutus opiskelijanäkökulmasta ja TUPA-opiskelijakyselyn tulokset 2007 Ennen kaikki oli paremmin - miehet olivat rautaa - laivat puuta - presidentit olivat Kekkosia

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto Vastanneiden osuus % tiedekunnittain (n = 177) Kurssin suorittaneiden määrä (27.5.2014 mennessä) yhteensä = 289 Kielten laitos yhteensä 49 suoritusta Humanistinen

Lisätiedot

Oppimisen tunnistaminen ja opintoihin kiinnittyminen. - Kiinnittymismittarin pilottivaiheen tarkastelua Sirpa Törmä/ CC1-projekti/Tay

Oppimisen tunnistaminen ja opintoihin kiinnittyminen. - Kiinnittymismittarin pilottivaiheen tarkastelua Sirpa Törmä/ CC1-projekti/Tay Oppimisen tunnistaminen ja opintoihin kiinnittyminen - Kiinnittymismittarin pilottivaiheen tarkastelua Sirpa Törmä/ CC1-projekti/Tay Kiinnittymismittari Tutkimusperustainen kysely oppimisen ja toimintakäytäntöjen

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus)

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Oppimistehtävät ovat mielekkäitä ja sopivan haasteellisia (mm. suhteessa opittavaan asiaan ja oppijan aikaisempaan tietotasoon).

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Digi-tutor henkilökohtaisella sparrauksella TVT-maailmaan

Digi-tutor henkilökohtaisella sparrauksella TVT-maailmaan Digi-tutor henkilökohtaisella sparrauksella TVT-maailmaan ITK Hämeenlinna 19.4.2012 Nina Merivirta-Köykkä Minna Lakkala Liisa Ilomäki Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy Digi-Tutorit -toimintamallin tausta

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Ohjauksen koulutus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Helena Puhakka Esitys perustuu artikkeliin: Puhakka, H. & Koivuluhta,

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Opiskelijoiden toimijuus yliopisto-opinnoissa: valtasuhteita, osallistumisaktiivisuutta, tietojen ja taitojen hallintaa

Opiskelijoiden toimijuus yliopisto-opinnoissa: valtasuhteita, osallistumisaktiivisuutta, tietojen ja taitojen hallintaa Opiskelijoiden toimijuus yliopisto-opinnoissa: valtasuhteita, osallistumisaktiivisuutta, tietojen ja taitojen hallintaa Päivikki Jääskelä ja Ulla Maija Valleala Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot