Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia"

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena on pyrkiä myös siihen, että yritysten kehittämishankkeita voitaisiin rahoittaa eri rahoitusresurssein jatkuvassa hakuprosessissa koko vuoden ajan. Yritysten kehittämishankkeisiin pyritään löytämään mahdollisimman toimiva rahoitusjärjestelmä ja neuvontapalvelut. Hankkeista kannattaa aina käydä ennakkokeskustelu TE-keskuksen asiantuntijoiden kanssa. Näin hanketta voidaan vielä täsmentää, voidaan keskustella sen soveltuvuudesta voimassa oleviin linjauksiin ja osoittaa hanke suoraan oikeaan rahoituslähteeseen. Hankkeen ja yrityksen kehittämistyön pohjaksi edellytetään pääsääntöisesti liiketoimintasuunnitelmaa tai vastaavaa yrityksen kokonaisvaltaista kehityssuunnitelmaa. Liiketoimintasuunnitelman laatimisessa (LTS) on mahdollista saada asiantuntija- ja rahoitusapua tuotteistetun neuvontapalvelun tai Tekesin kautta. Hankkeen sisältö rahoitussuunnitelmineen, yrityksen tilinpäätöstiedot ja ennusteet edesauttavat jo ennakkokeskustelussa. Teknologian kehittämishankkeissa (t&k) ja uusien innovatiivisten yritysten hankkeissa kannattaa yhteys ottaa aluksi TE-keskuksen teknologia-asiantuntijoihin. Maaseuturahaston varoin rahoitetaan jatkossakin maatilojen yhteydessä tapahtuvan yritystoiminnan hankkeet. Lisäksi em. varoin voidaan rahoittaa myös Joensuun taajaman ulkopuolella toimivien mikroyritysten hankkeista erityisesti elintarvikejalostus-, puunjalostus-, matkailu-, hoiva- ja bioenergialan yritysten hankkeita, joissa tuotteiden tai palvelujen markkinat voivat olla myös usein paikallisia. Leader-varoin rahoitetaan maaseudun yritysten ja paikallistoimijoiden pieniä hankkeita. Pk-yritysten kehittämishankkeiden rahoitukseen voidaan käyttää yritysten kehittämisavustuksia jäljempänä selvitettyjen periaatteiden ja kriteereiden pohjalta. Finnvera Oyj:n rahoitus- ja takaustuotteet ovat myös käytettävissä yritysten rahoitus- ja vakuuskysymyksissä ja osaan sen rahoitus- ja takaustuotteista sisältyy tukea. Linjauksessa käydään läpi eri rahoituslähteisiin liittyviä periaatteita ja kriteereitä Yrityskoolla voi olla merkitystä rahoituksen lähteeseen, mitoitukseen ja ehtoihin. EU:n komission suositus selventää yrityskokomäärittelyä yksityiskohtaisesti. Suositus kokonaisuudessaan löytyy linkistä: Seuraavassa taulukossa on peruskriteerein esitetty yrityskokomäärittely: Mikroyritys Pieni Keskisuuri Suuri tt<10 henkilöä ja tt<50 henkilöä ja tt<250 henkilöä ja tt>250 henkilöä ja lv<2m tai lv<10m tai lv<50m tai lv>50 m tai tase<2 m tase<10 m tase<43 m tase>43m Pohjois-Karjalan TE-keskus, Kauppakatu 40 B, PL 8, JOENSUU, puh.* , faksi ,

2 Annex I = ensimmäisen asteen jalostustoiminta De minimis -sääntö = Yhdelle yritykselle myönnettävän vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei saa olla yli euroa minkään kolmen verovuoden jakson aikana. Maanteiden tavarakuljetusten alalla toimivien yritysten osalta tämä enimmäismäärä ei saa olla yli euroa. Laskennassa huomioidaan kaikki eri viranomaisilta (esimerkiksi kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, ministeriöiden alaiset viranomaiset, esim. Finnvera Oyj, TE-keskukset ja Tekes) saatu tuki, jonka viranomainen on myöntänyt de minimis -ehtoisena. De minimis -tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotannon, kalastuksen eikä vesiviljelyn alalla toimiville yrityksille. Viennin tukeminen on myös kiellettyä. Vientitueksi määritellään tuki, joka liittyy välittömästi vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan, tai muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin. Tässä asiakirjassa käydään läpi linjauksia seuraavien rahoitusmuotojen osalta: A) Yritysten kehittämisavustukset B) Tekesin rahoitus yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeisiin C) Maaseuturahaston ja Leader-avustukset D) Kalataloushankkeet E) Starttiraha ja palkkatuki F) Energiatuki G) Tuotteistetut asiantuntijapalvelut *** A. Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) nojalla myönnettävät yritysten kehittämisavustukset 1. Rahoituksen perusteet Uusi yritystukien myöntämistä säätelevä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (1336/2006) ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetus (675/2007) tulivat voimaan Lisäksi tuen myöntämistä säädellään TEM:n vuosiohjeella, käsikirjalla, rahoitusnäkemyslinjauksilla ja muilla TEM:n ohjeistuksilla sekä TE-keskuksen tulossopimuksella. Pääosa Pohjois-Karjalan TE-keskuksen myöntämästä yritysrahoituksesta tulee Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelman Itä-Suomen EAKR toimenpideohjelmasta Näin ollen rahoitettavien hankkeiden on käytännössä täytettävä em. lainsäädännön lisäksi myös EAKR-ohjelman ja sen seurantakomitean hyväksymät yleiset välttämättömät, hankevalintaa ohjaavat ja toimintalinjakohtaiset kriteerit sekä vuosittaisen maakunnan yhteistyöasiakirjan periaatteet. Em. kriteeristöön ja MYAK-asiakirjaan voi tutustua ohjelmaasiakirjoissa, jotka löytyvät osoitteesta: Hankkeiden tulee lisäksi toteuttaa maakunnallisia painotuksia, maakunnan yhteistyöasiakirjan painotuksia sekä muita mahdollisia maakunnan yhteistyöryhmän asettamia erityisiä kriteerejä. Myös näihin kriteeristöihin voi tutustua em. linkin kautta.

3 Maakuntaohjelma Pokat 2010 kokoaa maakuntaa kehittävät toimenpiteet. Linkki: 2. Kriteerit ja painopisteet Kehittämisavustuksilla pyritään edistämään pk-yritysten pitkäjänteistä ja suunnitelmallista käynnistymistä, kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä painottamalla avustusten kohdentamista osaamisen kehittämishankkeisiin. Myös aineellisia käyttöomaisuusinvestointeja voidaan tukea osana yrityksen muuta kehittämisohjelmaa. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen käynnistymiseen, kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Avustuksen myöntämistä puoltavana tekijänä pidetään myös hankkeen myönteisiä työllisyys-, ympäristö- ja tasaarvovaikutuksia. Yleisenä lähtökohtana kehittämisrahoitukselle on yrityksen kehittämis- ja kasvusuuntautuneisuus ja edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Erityisesti tuetaan yrityksiä, jotka ovat hakemassa kasvua maakunnan ulkopuolelta tai vientimarkkinoilta, jolloin edellytetään kansainvälistä kilpailukykyä. Tuettavan yrityksen toiminnalta edellytetään päätoimisuutta, että sitä harjoitetaan Pohjois-Karjalassa sijaitsevassa kiinteässä toimipaikassa ja että tuettava omaisuus tai oikeudet ovat sen omassa käytössä. Tukea myönnettäessä kiinnitetään erityisesti palvelualoilla huomiota toimialan kilpailutilanteeseen ja vältetään markkinoiden toimintaa vääristävien tukien myöntämistä. Kilpailutilannetta tarkastellaan asiayhteydestä riippuen paikallisten, alueellisten, maakunnallisten tai koko maan markkinoiden näkökulmasta ottaen huomioon kyseisen toimialan tarjonnan runsaus. Kilpailullisista syistä ei tueta yritystoimintaa, joka suuntautuu pääasiassa paikallisille markkinoille ja yksityiseen kulutukseen, ja jossa ei ole markkinapuutteita. Hankkeelta edellytetään lainsäädännössä, että se vaikuttaa merkittävästi yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Myönnettävän tuen minimimäärälle ei ole asetettu rajaa, mutta myönnettävällä tuella tulee olla merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen. Jos voidaan arvioida hankkeen olevan suhteessa yrityksen liikevaihtoon, omaan pääomaan ja tulorahoitukseen niin pieni, että yritys pystyy toteuttamaan hankkeen vaivatta ilman tukea, tukea ei myönnetä. Hankkeen vaikuttavuutta mitataan mm. liikevaihdon, viennin ja työpaikkojen kasvulla. Rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi yhdelle hankkeelle voidaan em. varoista myöntää yleensä enintään miljoonan euron tuki. Avustusta ei voida myöntää tämän lainsäädännön perusteella kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen (näiden rahoittamisesta tietoa toisaalla tässä linjauksessa). Kaupan alalla voidaan rahoittaa investointeja vain ns. kyläkaupan rahoitusperiaatteiden mukaan. Liikenteen toimialan kuljetusväline- ja rakennusinvestointeja ei tueta. TE-keskuksen linjauksena hyvinvointialan yritysten rahoituksessa painotetaan osaamisen ja verkottumisen kehittämishankkeita. Runsaasti työpaikkoja luovia, uusia toimintamalleja luovien hyvinvointialan yritysten investointeja, joissa asiakkaat tulevat maakunnan ulkopuolelta (esim. matkailukeskukset), voidaan tukea. Alueelliseen kysyntään ja ns. perusturvaan kohdistuvien palvelujen hankkeita ei tueta investointien, ei myöskään toimitilojen osalta. Matkailualan rahoituksen pääpaino on innovatiivisissa ja alueen palveluja täydentävissä ohjelmapalveluyritysten käynnistys- ja kehityshankkeissa sekä matkailukeskusten palveluinfraa parantavissa hankkeissa. Matkailun majoitushankkeisiin suhtaudutaan pidättyvästi.

4 Matkailualueilla toimivien yhdistysten tai yhtiöiden pääasiassa jäsen- tai osakaskäyttöön tarkoitettuja hankkeita ei tueta. Maakunnan yhteistyöasiakirjassa on tukien painopiste pk-yritysten innovatiivisissa, kasvua ja kansainvälistymistä sekä verkostoitumista ja tietotekniikan hyväksikäyttöä edistävissä hankkeissa, joissa tuotteet ja palvelut ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Erityistä painoa halutaan yritysten innovaatiotoiminnan voimistamiseen. 3. Rahoitusmuodot 3.1 Pk-yritysten osaamisen kehittämisavustukset (EAKR+kansallinen) - uusien innovatiivisten yritysten tai yritysten, joiden tuotteiden ja palvelujen markkinat ovat kansalliset tai kansainväliset, perustamiseen tai perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämiseen - uusien palvelujen/tuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon - innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamiseen - tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan edistämiseen - kansainvälistymiseen; ulkomaisten messujen osalta yksikseen tukea myönnetään yritykselle vain kerran ja sen jälkeen vain laajemman kansainvälistymishankkeen osana - tietotekniikan hyödyntämiseen - yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn, tuottavuuden, kasvun, teknologian ja verkostoitumisen kehittämiseen - tuki % hyväksyttävistä kustannuksista Innovatiivisen pienen yrityksen muut toimintamenot - Innovatiivisella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka kehittää tai jatkojalostaa tuote- tai palveluideasta tai keksinnöstä kaupallisesti hyödynnettävän valmiin tuotteen, prosessin tai toimintatavan. - Innovatiiviselle pienelle yritykselle voidaan myöntää avustusta pääsääntöisesti 12 kk:n ja enintään 24 kk:n ajalle asiantuntija- ja muiden palveluiden käytöstä aiheutuviin menoihin sekä toimitilojen ja laitteiden vuokramenoihin Mikroyrityksen palkkamenot - Käynnistysavustusta (=palkkatuki) voidaan kohdentaa toimintaansa aloittaville mikroyrityksille pääsääntöisesti korkeintaan vuoden mittaisena. Tukea myönnetään hankkeen aikana 1-3 henkilön palkkaukseen. Tuki voidaan myöntää vain kohtuullisiksi katsottavien menojen osalta. Tukea ei myönnetä samanaikaisesti muun palkkoihin kohdistuvan julkisen tuen kanssa. Palkan sivukulut eivät ole tukikelpoisia. Palkkamenojen hyväksyminen tuen piiriin edellyttää myös laiteinvestointeja ja että hanke on toimialan, kilpailunäkökohtien ja muiden yleisten myöntämisedellytysten puolesta tuettavissa Avustus ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin (kansallinen alueellisesti kiintiöimätön rahoitus) - yksin toimintaa harjoittavalle yrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, jossa työaika on vähintään 25 tuntia viikossa - tukitaso 30 % ensimmäiset 12 kk ja 15 % seuraavat 12 kk Pk-yritysten investointien rahoitus (EAKR+kansallinen)

5 - yleisesti investointien rahoituksen edellytyksenä on yrityksen muu kansainvälistä kilpailukykyä ja tuottavuutta parantava kehittämisohjelma ja -suunnitelma (business plan, teknologia- tai kansainvälistymisstrategia, henkilöstön kehittämisohjelma jne.) - uusien innovatiivisten yritysten sekä kansallisille tai kansainvälisille markkinoille suuntaavien yritysten perustamis- ja teknologiainvestointeihin - teknologiainvestoinnit, joilla uudistetaan yrityksen teknologiaa, lisätään tietotekniikan hyödyntämistä ja parannetaan tuottavuutta - korvausinvestointeja ja ns. vuosi-investointeja sekä tavanomaisten tai yksittäisten koneiden tai laitteiden hankintaa ei tueta - yritysten omaan käyttöön tulevan uuden käyttöomaisuuden hankkimiseen tai pitkäaikaiseen vuokraamiseen (esim. leasing) - rakennusinvestoinneissa voidaan rahoituksen vaikuttavuus saavuttaa pääsääntöisesti pienten yritysten (alle 50 työntekijää) hankkeissa tai yritystoimintaa käynnistettäessä; rakennushankkeiden kustannusylityksiä ei tueta - aineettomina investointina tekniikan siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaan - tuki-% 35 % aloittavien, 30 % pienten ja 20 % keskisuurten yritysten hankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista; TEM:n vuosiohjeen 2008 perusteella tukea voidaan myöntää mikroyritysten ja sosiaalisten yritysten sekä Joensuun rakennemuutosalueen yritysten investointihankkeissa pääsääntöisesti enimmäisprosenttiosuuden mukaisesti 35 % mikroyritysten ja pienyritysten sekä 25 % keskisuurten yritysten hankkeissa - liikenteen toimialan muiden kuin kuljetusvälineiden ja rakennusten investoinneissa tuki-% 15 - kaivoshankkeita ja ns. kuntahalleja pk-yrityksille voidaan tukea pääasiallisesti kansallisen erityisrahoituksen kautta; edellytyksenä on, että tiloihin sijoittuva yritys täyttää kriteerit Kyläkaupan investoinnit (kansallinen alueellisesti kiintiöimätön rahoitus) - taajaan asutun alueen ulkopuolella sijaitsevan päivittäistavaroita myyvän kyläkaupan investointeihin, joilla parannetaan tai monipuolistetaan palveluja - em. kyläkaupoille, joiden päivittäistavaroiden vuosimyynti on alle kaksi miljoonaa euroa ja myyntipinta-ala vähemmän kuin 400 m 2 - tukitaso 40 % Suuryritysten investointien rahoitus - yritystukien myöntämisestä suuryritysten investointeihin säädetään valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiskehittämiseksi annetun lain 10 ja valtioneuvoston asetuksen 12 sekä ohjeistetaan työ- ja elinkeinoministeriön vuosiohjeessa - investointeja voidaan tukea, kun kyseessä on yrityksen kannalta merkittävä investointi uuteen toimintayksikköön, liiketoiminta-alueeseen, tuotteeseen, palveluun tai teknologiaan ja jos hankkeella on merkittävä vaikutus pk-yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja jos hanke on erityisen tärkeä alueen työllisyyden kannalta 4. Kuntahallit pk-yrityksille - kunnan tai sen omistaman kiinteistöyhtiön pk-yritykselle rakentaman ja vuokraaman toimitilan kustannuksiin voidaan myöntää %:n kehittämisavustus - yrityksen on maksettava kunnalle TE-keskuksen hyväksymä markkinaehtoinen vuokra ja tuotto (yleensä 12 kk euribor + 2 %) - edellytyksenä rahoitukselle on,että tiloihin sijoittuva yritys täyttää rahoituskriteerit ja rahoituksen vaikuttavuus hankkeessa on merkittävä -olemassa olevien tuotantotilojen hankinnan tukemiseen suhtaudutaan kielteisesti, ts. kiinteistökaupan tukemiseen suhtaudutaan pidättyvästi

6 - olemassa olevien tilojen muutostyöt tilojen hankkimisen jälkeen ovat laajennushankkeen yhteydessä pääsääntöisesti tuen piirissä 5. Kaivoshankkeet - rahoituslähteenä kansallinen erillisrahoitus (esim. työvoimapoliittinen rahoitus) - rahoitus kohdistuu lähinnä kaivoksen infrastruktuuri-investointeihin, kuten sähkölinjan kapasiteetin lisäys-, tie- ja ympäristöinvestointeihin sekä kaivostunneleihin (ei tutkimustunnelit) - tukitaso määräytyy TEM:n ohjeistuksen, yrityksen ja hankkeen koon ja vaikuttavuuden sekä määrärahojen perusteella *** B. Tekes: yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Tekesin yritysrahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville, teknologiaansa, palveluitaan tai liiketoimintaansa kehittäville yrityksille tai yhteisöille. Tekes rahoittaa tietyn prosenttiosuuden kehitysprojektin hyväksyttävistä kustannuksista. Rahoitusvaihtoehtoja ovat avustus, laina tai niiden yhdistelmä. Projektin saama rahoitus riippuu projektin luonteesta ja yrityksen koosta. Pääosin avustusta saa tutkimuksellisiin ja haastaviin projekteihin, jotka luovat pohjaa tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle. Avustusta saa myös projekteja valmisteleviin esiselvityksiin. Laina on tarkoitettu lähinnä projekteihin, joissa syntyy markkinoitava tuote tai palvelu. Rahoitustaso määräytyy projektin haastavuuden ja markkinavalmiutta edeltävän riskin perusteella. Perusrahoitustasot: Avustustasot 25 %, 35 %, 50 % ja 65 % Lainatasot 50 % ja 70 % Yhdistelmärahoitus A 25 % ja L 25 % 65 % avustus on tarkoitettu yritysten kansainvälisiin yhteishankkeisiin, joissa tutkimuksellisen työn osuus on merkittävä ja haastavuus vähintään kansallista tai kansainvälistä huipputasoa. Suurten yritysten rahoituksella tavoitellaan erityisesti huippuosaamisen kehittymistä Suomeen sekä osaamisen ja liiketoimintamahdollisuuksien leviämistä yhteistyöverkostoihin. Tekesin rahoitustuotteet uudistuvat vuoden 2008 aikana. Seuraavassa esiteltävät uudet tuotteet ovat vielä osittain pilotointivaiheessa ja muutoksia tuotteisiin saattaa tulla. Tekesin verkkosivuilla tullaan julkaisemaan tietoa kaikista rahoitustuotteista. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa keskustella TE-keskuksen Tekes-asiantuntijoiden kanssa. 1. De minimis-avustus pk-yrityksille Rahoitus enintään euroa, 50 % de minimis-ehtoisena Voidaan myöntää vain riittävän hyvässä taloudellisessa tilanteessa oleville pk-yrityksille De minimis-rahoituksella kannustetaan pk-yrityksiä innovaatiotoimintaan

7 Kokonaiskustannukset max euroa, rahoitus 50 % Yritykseltä edellytetään riittävää taloudellista tilaa Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, tuotteistukseen, toiminnallisuuden osoittamiseen (proof-of-concept) ja muuhun pilotointiin sekä osaamisen hankkimiseen verkottumisen ja yhteistyön avulla Kohteena voi olla myös uuden liiketoiminnan käynnistämiseen, uusiin markkinoihin, kansainvälistymiseen sekä asiakastarpeiden kartoitukseen liittyvät riskiä rajaavat esiselvitykset. Rahoituksen tarkoituksena on kannustaa pk-yrityksiä innovaatiotoimintaan, uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, tuotteistukseen, proof-of-the-concept -tyyppiseen pilotointiin ja lisätä osaamista erityisesti verkottumisen ja yhteistyön avulla. Rahoituksen kohteena voivat olla myös uuden liiketoiminnan käynnistämiseen, uusiin markkinoihin, kansainvälistymiseen sekä asiakastarpeiden kartoitukseen liittyvät esiselvitykset. 2. Avustus asiantuntijapalveluiden hankintaan Rahoitetaan pk-yrityksen ulkopuolisin palveluin toteutettavia esiselvityksiä (ei omia kustannuksia) nopeuttamaan innovaation kaupallistamista tukemaan kansainvälistymistä vahvistamaan yrityksen kasvua ja kilpailukykyä nostamaan yrityksen osaamisen tasoa tarkastelemaan toimintaansa entistä laaja-alaisemmin Käynnistetty vuoden 2008 alussa de minimis -ehtoisena Rahoitus enintään euroa, 70 % Siirrytään myöhemmin t&k&i-puitteen mukaiseen rahoitukseen Rahoitus enintään euroa 75 % Hankittavien asiantuntijapalveluiden tulee kohdistua seuraaville alueille: Strategisen tason konsultointi Johtaminen, organisaation ja toiminnan suunnittelu, liiketoimintasuunnitelman laatiminen Kansainvälistyminen Viestintä ja markkinointi Juridiikka ja rahoitus ICT IPR Muotoilu Tutkimukseen perustuvat palvelut ja menetelmät Tieteellisen tutkimuksen kautta syntyneen asiantuntemuksen ja valmiiden tutkimustulosten hankkiminen yliopistoista ja korkeakouluista pk-yrityksiin innovaatiotoiminnan tueksi (teknologiansiirto) Innovaation jalostamisen vaatiman uuden infrastruktuurin tai uusien menetelmien käyttö (erikoistila, laboratorio, kenttäkoe, protovalmistus ) osana em. osaamisen siirtoa Merkittävä markkinatieto Markkinatutkimusten teettäminen (markkinaselvitykset vähintään kansallista tasoa)

8 Tietopankkien käyttö projektin aikana Kaupallistamisen spesifit palvelut Standardien käyttöä koskevat selvitykset Testaus- ja sertifiointipalvelut Innovaation markkinasovelluksiin liittyvät palvelut (kohdemarkkina-alueen tuoteoikeusselvitykset, käyttäjä- ja käytettävyysselvitykset, graafiseen ilmeeseen tai tuotemuotoiluun liittyvä suunnittelu Valmennus muutoksen vahvistamiseksi ja tiedon jalkauttamiseksi Strategian muutokseen liittyvä valmennus Innovaatiotoimintaa tukeva valmennus Kun julkinen tuki ostopalveluun on yli 50 % ja hankinnan arvo on yli euroa, on yrityksen noudatettava hankintalakia. Tukea voidaan myöntää vain EU-määritelmän mukaisille pkyrityksille. Yrityksen taloudellinen tilanne: ei verovelkoja eikä muita merkintöjä verovelkatodistuksessa; ns. puhtaat luottotiedot (ei maksuhäiriöitä). 3. Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus Oma hakemuslomake Otettu käyttöön esivaiheen osalta vuoden 2008 alussa Enintään euroa, 80 % Kustannuspohja rajattu Vaihe I Otetaan käyttöön 5/2008 mennessä Arviointipaneelin kytkeminen päätöksen Enintään euroa, 75 % Vaihe II Enintään euroa, 75 % Esivaiheen rahoitus Esivaiheessa rahoitetaan liiketoiminnan suunnitteluvaihetta, jolloin tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa kasvuhakuisen nuoren innovatiivisen yrityksen liiketoimintakonseptin kehitysprosessia tuomalla korkeatasoiset asiantuntija- ja tietopalvelut hakijan resursseiksi. Rahoitettavaksi valitaan sellaisia uusia ja innovatiivisia liiketoimintaideoita, joihin liittyy riittävän suuri liiketoimintapotentiaali yhdistettynä korkeatasoiseen osaamiseen tai teknologiaan ja joiden hyödyt eivät toteutuisi täysimääräisesti ilman Tekesin rahoitusta. Esivaiheessa rahoitetaan myös olemassa olevan liiketoimintasuunnitelman parantamiseksi tarvittavia lisäselvityksiä ja - kartoituksia. Rahoituksen tavoitteena on kannustaa yrityksiä kattavien liiketoimintasuunnitelmien laatimiseen sekä korkeatasoisten asiantuntija- ja tietopalveluiden käyttöön. Esivaiheen rahoituksella nuori innovatiivinen yritys voi teettää selvityksiä, joilla parannetaan uusien teknologia- tai osaamislähtöisten liiketoimintojen käynnistymis- ja kehittämisedellytyksiä. Rahoituksella tulee aikaansaada korkeatasoinen liiketoimintasuunnitelma tai liiketoimintasuunnitelman merkittävä parantuminen.

9 Vaiheen 1 rahoitus Vaiheen 1 rahoitusta voi hakea yritys, joka on toteuttanut edellä kuvatun esivaiheen onnistuneesti, tai yritys jolla on vastaavan tason liiketoimintasuunnitelma. Rahoituksen tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa kasvuhakuisen nuoren innovatiivisen yrityksen liiketoiminnan käynnistymistä ja kehittymistä. 1 vaiheen kustannuksiksi voidaan hyväksyä miltei kaikki vaiheen aikana syntyneet ja ennen tilitystä maksetut kustannukset, kunhan ne ovat kohtuullisia, tarkoituksenmukaisia sekä hyväksytyn projektisuunnitelman ja kustannusarvion mukaisia ja edistävät rahoituksen myöntöpäätöksessä tarkoitettujen tavoitteiden toteutumista. Myönnettävästä rahoituksesta tulee kohdistaa t&k-toimintaan vähintään 25 %:n osuus, mutta ensisijaisena tavoitteena on rahoituksen suuntaaminen liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen kasvuvalmiuksien aikaansaamiseksi Vaiheen 2 rahoitus Vaiheen 2 rahoituksen edellytyksenä on 1-vaiheen tavoitteiden erinomainen saavuttaminen. Vaiheeseen 2 arvioidaan yltävän vuosittain kymmenkunta yritystä, joilla on erinomaiset edellytykset nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Rahoituksen tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa yrityksen liiketoiminnan kehittymistä ja kansainvälistymistä. Kustannukset hyväksytään kuten vaiheessa 1. Rahoitusta voi saada 75 % hankkeelle hyväksyttävistä kustannuksista, enimmillään euroa. Rahoitus on avustusta ja/tai lainaa. Vaiheen 1 ja 2 rahoitus on yhteensä enintään miljoona euroa yritystä kohden. Hakeminen Rahoitusmuodon piiriin voivat hakeutua pienet, alle viisivuotiaat Suomeen rekisteröidyt yritykset, joilla on innovatiivinen, osaamis- tai teknologialähtöinen liikeidea sekä vakuuttavat suunnitelmat sen toteuttamiseen. Rahoituksessa lähdetään liikkeelle liikeidean muokkaamisesta liiketoimintasuunnitelmaksi tai jo olemassa olevan suunnitelman hiomisesta. Alkuvaiheessa rahoituksen tarkoituksena on varmistaa, että hakijayritys saa käyttöönsä riittävän korkeatasoiset asiantuntija- ja tietopalvelut. Rahoitettavaksi valitaan liiketoimintaideoita, joihin liittyy merkittävää liiketoimintapotentiaalia kansainvälisillä markkinoilla ja joiden hyödyt eivät toteutuisi täysimääräisesti ilman Tekesin rahoitusta. Kun liiketoimintasuunnitelma on hiottu kuntoon ja siirrytään varsinaiseen toteutukseen, on yrityksen panostettava merkittävästi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Tutkimuksen ja kehittämisen kustannusten tulee olla vähintään 15 % yrityksen kaikista liiketoiminnan kuluista ja myönnetystä rahoituksesta vähintään 25 % on suunnattava t&k-toimintaan. Muita arvioinnissa painotettavia kriteerejä ovat erityisesti yrittäjien ja avainhenkilöiden sitoutuminen ja osaaminen. Rahoitukseen liittyy samanaikaisen muun julkisen rahoituksen rajoituksia. Uusi rahoitusmuoto on haettavissa Tekesin sähköisellä hakemuksella. ***

10 C. Maaseuturahaston mikroyritysrahoitus ml. Leader Rahoituksen perusteet Maaseuturahaston käyttöä ohjaavat kansalliset säädökset Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista 1443/2006 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/ ) ja Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta 632/2007 (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/ ). Lisäksi Manner-Suomen maaseutuohjelma (http://www.mmm.fi/attachments/5guynggyn/5o8emv39y/files/currentfile/manner- Suomen_maaseudun_kehittamisohjelma_ pdf), Pohjois-Karjalan maaseutuohjelma ja siihen liittyvät valintakriteerit ohjaavat ratkaisuja. Maaseuturahaston rahoitusta voidaan myöntää Joensuun keskusta-aluetta lukuun ottamatta Pohjois-Karjalan alueella toimiville (toimipaikka) mikroyrityksille de minimis -tukena. Tukitasot Investoinnit 35 %; de minimis annex I pk-yritykset % Kehittäminen 50 %; de minimis, 90 % / euroa alkuselvitys Käynnistäminen 50 %; de minimis (ei tukea yrittäjän omaan palkkaan) Annex I 35 %; max euroa/hanke Tavoitteet Maaseutuyritysten kehittämisrahoituksella pyritään edistämään yritystoiminnan monipuolistumista, yritysten omiin vahvuuksiin perustuvaa erikoistumista ja verkostoitumista sekä uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä erityisesti Pohjois-Karjalan maaseudulle. Tavoitteena on yritysten kannattavuuden ja tuottavuuden sekä liiketoimintaosaamisen ja kasvuedellytysten kehittäminen. Ensisijaiset painopisteet ja kriteerit rahoituksessa Rahoitusta suunnataan ensisijaisesti päätoimisille tai kehittämistoimenpiteiden toteuduttua päätoimisiksi ryhtyville yrityksille/yrittäjille kilpailukykyä ja tuottavuutta lisääviin investointeihin ja kehittämishankkeisiin. Uusien tuotteiden ja niiden tuotannon kehittämistä sekä innovaatioiden käyttöönottoa ja kaupallistamista tuetaan. Rahoituksella edistetään toimenpiteitä, joilla pyritään uusille ja yleensä paikallisia markkinoita laajemmille kauppa-alueille tai verkostoidutaan ja kehitetään yhteistyötä markkinoinnissa, tuotannossa tai tuotekehityksessä. Yritysten kehittämisrahoituksella kannustetaan ennen kaikkea yritysryhmähankkeiden käynnistämiseen klustereiden ja yritysverkostojen syntymiseksi yksittäisten hankkeiden sijaan sekä yritysten liiketoimintaosaamisen ja kokonaisvaltaisempien ja pitkäjänteisempien kehittämisohjelmien käynnistämiseen. Investointituella ei rahoiteta yritysten korvausluonteisia investointeja, vaan tavoitteena on oltava joko merkittävä tuotannon laajennus tai uuden tuotannon käynnistäminen. Kohteena yritysten toimitilainvestoinneissa ovat ensisijaisesti aloittavat ja elinkeinorakennetta monipuolistavat (uusi toimiala tai tuote, innovatiivinen toimintamalli, yhteistoimintakuvio tms.) yritykset.

11 Hoiva-, hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen toimitilojen rakentamista voidaan rahoittaa perustelluista syistä. Pääpaino on alan toimintamalleja uudistavien yritysten investoinneissa ja kehittämishankkeissa sekä palveluja paikallisia markkinoita laajemmalle tarjoavissa yrityksissä. Peruspalveluihin kuuluvien hyvinvointipalvelujen tukemista vältetään, jos toiminta perustuu yksinomaan tai pääsääntöisesti julkisia palveluja korvaamaan rakennettuun hankkeeseen. Matkailun rahoittamisessa pääpaino on maaseutumatkailun palvelujen kehittämisessä ja matkailupalvelutarjonnan monipuolistamisessa. Vuokrakiinteistön ostoa ei pääsääntöisesti tueta ja investoitaessa vuokrattaviin mökkeihin tavoitteena tulisi olla toimia vähintään 2-3 mökin laajuudessa. Rahoitusta myönnetään tarkoin harkitusti Käynnistysavustusta voidaan myöntää erityisistä syistä silloin kun esimerkiksi yritystoiminnan luonteen vuoksi tulot syntyvät pitkällä viiveellä suhteessa menoihin. Yrittäjän omaan palkkaan käynnistystukea ei voida maaseuturahastosta myöntää. Pääsääntöisesti tukea ei myönnetä mikroyritysten toimitilojen rakentamiseen varsinkaan Joensuun ympäristössä. Toimintaansa monipuolistavien maatilojen yhteydessä voidaan sijainti huomioiden tukea toimitilojen rakentamista. Myös Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteen I mukaisten maataloustuotteiden ensimmäisen asteen jalostustoiminnan (nk. annex I) investoinnit ovat mahdollisia sijainnista riippumatta. Kiinteistön hankintaa rahoitetaan hyvin pidättyvästi ja erityisistä syistä, kuten olemassa olevan rakennuskannan hyödyntäminen uudessa yritystoiminnassa. Näin ollen esimerkiksi lomamökin osto mökin vuokrausta varten ei olisi pääsääntöisesti tuettavaa. Pääsääntöisesti rahoitusta ei myönnetä Julkisella tuella ei saa aiheuttaa markkinahäiriöitä eikä kilpailun vääristymistä, minkä vuoksi jotkut toimialat tai toiminnot on päätetty rajata pääsääntöisesti rahoituksen ulkopuolelle. Yrityksen korvausinvestointeja tai tavanomaista toimintaa ei myöskään rahoiteta. Vähittäiskaupan hankkeita ei tueta. Yritysten omat tilamyymälät tai tehdasmyymälät voivat olla tuen kohteena erityisesti silloin, jos liittyvät yrityksen muuhun kehittämiseen kuten investointiin tai markkinoinnin kehittämiseen. Maanrakennusta, perustajaurakointia tai muutakaan rakennusliiketoimintaa ei tueta. Kiinteistön jalostusta tai pelkästään vuokrauskäyttöön rakennettavia kiinteistöjä ei tueta (pl. mm. matkailuinvestoinnit kuten mökit) Kuljetus ja liikennöintialan sekä ajoneuvoinvestointien rahoituksesta pääsääntöisesti pidättäydytään: * henkilö- tai tavarakuljetuksiin käytettävää kuljetuskalustoa ei tueta * autojen hankintaa ei tueta, mahdollisesti varustelua (esim. huoltotoimintaa tai palvelutoimintaa harjoittava yritys) voidaan erityisistä syistä tukea * muut ajoneuvot: palvelutuotannossa tarvittavia ajoneuvoja (esim. mönkijät tai moottorikelkat matkailuyrityksessä) tuetaan vain erittäin harkitusti ja lähinnä aloittaville yrityksille tarvittavia ensivaiheen investointeja. Ei koskaan pelkästään vuokraustoimintaa varten hankittavia koneita tai laitteita. Koneurakointia ei rahoiteta pääsääntöisesti ollenkaan

12 * mikäli kuitenkin päätetään rahoittaa, niin kilpailutilanteeseen kiinnitetään erityistä huomiota, jolloin tukea myönnetään vain paikallisen palvelun puuttuessa esim. yksityisteiden aurausta tai kiinteistön hoitoa syvällä maaseudulla harjoittavalle yritykselle * ei tueta pääasiassa julkisiin hankintasopimuksiin perustuvaa urakointia * maisema- ja viherrakentamisurakointia harkinnan mukaan voidaan tukea Lisäksi säädöksillä (Vna 632/2007) on kokonaan rahoituksen ulkopuolelle suljettu tiettyjä investointikohteita. Leader-yritysrahoitus Leader- toimintaryhmien rahoitusta voidaan myöntää myös yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin toimintaryhmän hyväksytyn ohjelman mukaisesti. Pääpaino on aloittavissa ja itsensä työllistävissä yrittäjissä sekä ensisijaisesti paikallisilla markkinoilla toimivissa tai paikallisia palveluja tuottavissa yrityksissä. Myös käsityö- ja kulttuuriala sekä uudet yrittäjyyden mallit voivat olla Leader-rahoituksen kohteena. *** D. Kalatalousrahaston rahoitus Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) voidaan hakea tukea mm. vesiviljelyyn, sisävesikalastukseen, kalanjalostukseen, kalan tukkukauppaan, yleishyödyllisiin toimenpiteisiin sekä alueelliseen yhteistoimintaan. Kaikkien tuettavien hankkeiden tulee edistää elinkeinokalatalouden kehittämistä. Harkinnanvarainen tuki on pääsääntöisesti 30 % (yksityiset investoinnit) tai 10 % (muut kuin mikro, pienet ja keskisuuret yritykset). Jos TE-keskus hyväksyy tuen hakijan yritykselleen laatiman kehittämissuunnitelman, tuki voi olla 10 prosenttiyksikköä suurempi. Yleishyödyllisissä investoinneissa ja julkisissa kehittämishankkeissa tuen määrä on korkeampi ( %). *** E. Starttiraha ja palkkatuki Lainsäädäntö: Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002, muutos 1050/2004. Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista 1346/2002, muutos 1404/2004). Yrittäjäksi ryhtyvä voi tietyin edellytyksin saada starttirahaa yritystoiminnan käynnistämiseen. Tuen tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. Starttirahaa voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle tai palkkatyöstä, opiskelusta ja kotityöstä yrittäjäksi siirtyvälle. Starttiraha ei ole yritystuki vaan harkinnanvarainen tuki henkilöasiakkaalle. Tuen kesto voi olla enintään 18 kuukautta. Starttirahan myöntävät ja toimintaa linjaavat työvoimatoimistot. Työnantaja voi saada tietyin edellytyksin tukea palkkauskustannuksiin ottaessaan töihin työttömän työnhakijan. Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille markkinoille.

13 Tuen avulla työnantajalle kompensoidaan työhakijan osaamisvajetta ja se vaihtelee euroa kuukaudessa määrätyn ajan. Palkkatuen myöntää aina työvoimatoimisto. Lisätietoja saa työvoimatoimistoista. F. Energiatuki Energiatukea voidaan myöntää energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin. Energiatukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille energiansäästöselvitykseen, jonka suorittaa hyväksytty asiantuntija. Näihin energiakatselmuksiin myönnettävä tuki voi olla enintään 40 % asiantuntijakustannuksista. Energian säästöä ja kotimaisten energialähteiden hyödyntämistä edistäviin investointeihin on myös mahdollista hakea tukea. Silloin tuen suuruus voi olla enintään 30 %. G. Tuotteistetut asiantuntijapalvelut TE-keskuksen asiantuntijapalveluiden periaatteena on, että yritys saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea toimintansa eri vaiheissa. Ennen konsultoinnin aloittamista yritys ja asiantuntija luovat yhteisen käsityksen yrityksen tämänhetkisestä kokonaistilanteesta ja sen edellyttämistä kehittämistoimenpiteistä. Kehittämispalvelujen toteuttajiksi TE-keskus on kilpailuttanut eri osaamis- ja toimialojen asiantuntijoita, jotka on valmennettu ohjelman toteuttamiseen. Tarjolla on seuraavia kehittämisohjelmia: Balanssi - Talouden ja rahoituksen kehittämisohjelma. DesignStart - Muotoilun ja graafisen viestinnän kehittämisohjelma. easkel - Tietotekniikka liiketoiminnassa -kehittämisohjelma. Globaali - Kansainvälistymisen kehittämisohjelma. Kunto - Liiketoiminnan kehittämisohjelma. Monitaito - Liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma. Myyntiteho - Myynnin ja markkinoinnin kehittämisohjelma. PalveluTuotto - Palveluyritysten laadun ja tuottavuuden kehittämisohjelma. PK-LTS - Pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatimisohjelma. ProStart - Yritysidean arviointi- ja kehittämisohjelma. TuoteStart- Tuote- ja palveluideoiden kehittämisohjelma. Tuotto+ - Tuotannollisten yritysten tuottavuuden kehittämisohjelma. VerkostoReittaus - Pk-yritysten verskostoitumiskyvyn arviointi- ja kehittämisohjelma. ViestinVaihto - Hallittuun sukupolvenvaihdokseen valmentava kehittämisohjelma. Yrityskohtainen konsultointi pk-yrityksille Ohjelmat löytyvät TE-keskuksen internet-sivuilta, suora linkki:

14 *** Hankkeista kannattaa aina käydä ennakkokeskustelu TE-keskuksen asiantuntijoiden kanssa. Näin hanketta voidaan vielä täsmentää, voidaan keskustella sen soveltuvuudesta voimassa oleviin linjauksiin ja osoittaa hanke suoraan oikeaan rahoituslähteeseen.

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020 Yritystuki-info 11.6.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Sivu 1 27.5.2015 Yritystukien suuntaaminen Toteutetaan Manner-Suomen

Lisätiedot

Luonnos Ely-keskuksen rahoitusstrategiaksi Kalevi Pölönen

Luonnos Ely-keskuksen rahoitusstrategiaksi Kalevi Pölönen Luonnos Ely-keskuksen rahoitusstrategiaksi 2011 18.1.2011 Kalevi Pölönen Kalevi Pölönen www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 26.1.2011 1 Esityksen sisältö 1. Rahoituksen painopisteet 2. Rahoituksen kohteet

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Älykäs ja osallistava kasvu maaseutualueilla: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Sivu 1 16.5.2014

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Yritysrahoituksen mahdollisuudet. Savitaipale Riikka Huhtanen

Yritysrahoituksen mahdollisuudet. Savitaipale Riikka Huhtanen Yritysrahoituksen mahdollisuudet Savitaipale 1.9.2016 Riikka Huhtanen Mitä maaseudun yritystuki on käytännössä? Tässä yksi esimerkki: US Wood Oy (youtube) Lisää käytännön esimerkkejä osoitteessa www.kaakonkantri.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus toiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 2

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen yritysrahoituslinjaukset

Etelä-Savon ELY-keskuksen yritysrahoituslinjaukset NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon ELY-keskuksen yritysrahoituslinjaukset Linjaukset koskevat - valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) mukaisia

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus 11.6.

Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus 11.6. Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Yritystoiminnan rahoitus Yrityksen kehittämisavustus (TEM): Yrityksen

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016-2020 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla:

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Yritysten rahoitus- ja kehittämispäivä Kuusamossa 26.4.2016 Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Kari Skyttä 26.4.2016 Myönnetty rahoitus v. 2015

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM

Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM Sivu 1 Kolme strategista painopistettä Maaseutuohjelmalla edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Yritystuen myöntäminen Tukikelpoisuus. Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Reijo Martikainen

Yritystuen myöntäminen Tukikelpoisuus. Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Reijo Martikainen Yritystuen myöntäminen Tukikelpoisuus Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Reijo Martikainen 30.10.2015 TUKIKELPOISUUS Kehittämislain tavoitteet (1 ) 1) Elinkeinotoiminta monipuolistaa, uudistaa, lisätä

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Rohkeasti kasvuun millä resursseilla?

Rohkeasti kasvuun millä resursseilla? Rohkeasti kasvuun millä resursseilla? Ajankohtaista yritystuista 1.10.2014 Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Muutoksia 2014 Lainsäädäntö Aluekehityslait ja asetukset Yritystukilaki

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Maaseudun kehittäjien tapaaminen Helsinki 1.12.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto EI TUETA YRITYSTOIMINTAA TUETAAN MUUTOSTA TUETAAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTYMISTÄ,

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus MYR 13.3.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Sivu 1 16.3.2015 Työryhmät MYR asettanut kaksi työryhmää maaseudun kehittämisohjelman tueksi: biotalouden

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutus- ja tiedonvälitys Koulutus- ja tiedonvälitys Savonlinna 25.5.2015 Mikkeli 27.5.2015 Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö M01 Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 90 400 000 euroa. innovaatiotoimintaan. Lainat voidaan myöntää vakuutta

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Turku Science Park 18.1.2010 DM 450969 11-2009 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit

Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Timo Pukkila 11.2.2015 1 Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Päivitetty 8.10.2015 Pirjo Onkalo Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella 2014-2020 kyläverkkoja voidaan edelleen rahoittaa Maaseuturahastosta, runkoverkkoja

Lisätiedot

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5. Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07)

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen Rahoitusinfo 5.5.2015 Kalevi Hiivala Asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 6.5.2015 YRITYSTEN

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Yritys- ja kehittämisrahoituksen vuosikatsaus Itä-Suomessa Joensuu, Mikkeli

Yritys- ja kehittämisrahoituksen vuosikatsaus Itä-Suomessa Joensuu, Mikkeli Yritys- ja kehittämisrahoituksen vuosikatsaus Itä-Suomessa Joensuu, Mikkeli 3.2.2015 Juha Pulliainen Ritva Saarelainen Kalevi Pölönen 2.2.2015 Vuosikatsauksen ohjelma 1. Yritysrahoitus Itä-Suomessa Yhteisosio

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Asetuksista/ hanketoiminta

Asetuksista/ hanketoiminta Leader 2014-2020 Asetuksista/ hanketoiminta Kehittämishankkeet Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset, suunnitelmat Palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen, maisemien ja kulttuuri- ja luonnonperinnön

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

VNa 382/ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ritva Rintapukka, päivitys Päivi Mäntymäki

VNa 382/ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ritva Rintapukka, päivitys Päivi Mäntymäki Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma Tukea biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä tukea alan investointeihin VNa 382/2016 25.5.2016 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia

Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus Strategia on voimassa 1.7.2015 alkaen. RAHOITUKSEN

Lisätiedot