Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia"

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena on pyrkiä myös siihen, että yritysten kehittämishankkeita voitaisiin rahoittaa eri rahoitusresurssein jatkuvassa hakuprosessissa koko vuoden ajan. Yritysten kehittämishankkeisiin pyritään löytämään mahdollisimman toimiva rahoitusjärjestelmä ja neuvontapalvelut. Hankkeista kannattaa aina käydä ennakkokeskustelu TE-keskuksen asiantuntijoiden kanssa. Näin hanketta voidaan vielä täsmentää, voidaan keskustella sen soveltuvuudesta voimassa oleviin linjauksiin ja osoittaa hanke suoraan oikeaan rahoituslähteeseen. Hankkeen ja yrityksen kehittämistyön pohjaksi edellytetään pääsääntöisesti liiketoimintasuunnitelmaa tai vastaavaa yrityksen kokonaisvaltaista kehityssuunnitelmaa. Liiketoimintasuunnitelman laatimisessa (LTS) on mahdollista saada asiantuntija- ja rahoitusapua tuotteistetun neuvontapalvelun tai Tekesin kautta. Hankkeen sisältö rahoitussuunnitelmineen, yrityksen tilinpäätöstiedot ja ennusteet edesauttavat jo ennakkokeskustelussa. Teknologian kehittämishankkeissa (t&k) ja uusien innovatiivisten yritysten hankkeissa kannattaa yhteys ottaa aluksi TE-keskuksen teknologia-asiantuntijoihin. Maaseuturahaston varoin rahoitetaan jatkossakin maatilojen yhteydessä tapahtuvan yritystoiminnan hankkeet. Lisäksi em. varoin voidaan rahoittaa myös Joensuun taajaman ulkopuolella toimivien mikroyritysten hankkeista erityisesti elintarvikejalostus-, puunjalostus-, matkailu-, hoiva- ja bioenergialan yritysten hankkeita, joissa tuotteiden tai palvelujen markkinat voivat olla myös usein paikallisia. Leader-varoin rahoitetaan maaseudun yritysten ja paikallistoimijoiden pieniä hankkeita. Pk-yritysten kehittämishankkeiden rahoitukseen voidaan käyttää yritysten kehittämisavustuksia jäljempänä selvitettyjen periaatteiden ja kriteereiden pohjalta. Finnvera Oyj:n rahoitus- ja takaustuotteet ovat myös käytettävissä yritysten rahoitus- ja vakuuskysymyksissä ja osaan sen rahoitus- ja takaustuotteista sisältyy tukea. Linjauksessa käydään läpi eri rahoituslähteisiin liittyviä periaatteita ja kriteereitä Yrityskoolla voi olla merkitystä rahoituksen lähteeseen, mitoitukseen ja ehtoihin. EU:n komission suositus selventää yrityskokomäärittelyä yksityiskohtaisesti. Suositus kokonaisuudessaan löytyy linkistä: Seuraavassa taulukossa on peruskriteerein esitetty yrityskokomäärittely: Mikroyritys Pieni Keskisuuri Suuri tt<10 henkilöä ja tt<50 henkilöä ja tt<250 henkilöä ja tt>250 henkilöä ja lv<2m tai lv<10m tai lv<50m tai lv>50 m tai tase<2 m tase<10 m tase<43 m tase>43m Pohjois-Karjalan TE-keskus, Kauppakatu 40 B, PL 8, JOENSUU, puh.* , faksi ,

2 Annex I = ensimmäisen asteen jalostustoiminta De minimis -sääntö = Yhdelle yritykselle myönnettävän vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei saa olla yli euroa minkään kolmen verovuoden jakson aikana. Maanteiden tavarakuljetusten alalla toimivien yritysten osalta tämä enimmäismäärä ei saa olla yli euroa. Laskennassa huomioidaan kaikki eri viranomaisilta (esimerkiksi kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, ministeriöiden alaiset viranomaiset, esim. Finnvera Oyj, TE-keskukset ja Tekes) saatu tuki, jonka viranomainen on myöntänyt de minimis -ehtoisena. De minimis -tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotannon, kalastuksen eikä vesiviljelyn alalla toimiville yrityksille. Viennin tukeminen on myös kiellettyä. Vientitueksi määritellään tuki, joka liittyy välittömästi vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan, tai muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin. Tässä asiakirjassa käydään läpi linjauksia seuraavien rahoitusmuotojen osalta: A) Yritysten kehittämisavustukset B) Tekesin rahoitus yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeisiin C) Maaseuturahaston ja Leader-avustukset D) Kalataloushankkeet E) Starttiraha ja palkkatuki F) Energiatuki G) Tuotteistetut asiantuntijapalvelut *** A. Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) nojalla myönnettävät yritysten kehittämisavustukset 1. Rahoituksen perusteet Uusi yritystukien myöntämistä säätelevä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (1336/2006) ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetus (675/2007) tulivat voimaan Lisäksi tuen myöntämistä säädellään TEM:n vuosiohjeella, käsikirjalla, rahoitusnäkemyslinjauksilla ja muilla TEM:n ohjeistuksilla sekä TE-keskuksen tulossopimuksella. Pääosa Pohjois-Karjalan TE-keskuksen myöntämästä yritysrahoituksesta tulee Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelman Itä-Suomen EAKR toimenpideohjelmasta Näin ollen rahoitettavien hankkeiden on käytännössä täytettävä em. lainsäädännön lisäksi myös EAKR-ohjelman ja sen seurantakomitean hyväksymät yleiset välttämättömät, hankevalintaa ohjaavat ja toimintalinjakohtaiset kriteerit sekä vuosittaisen maakunnan yhteistyöasiakirjan periaatteet. Em. kriteeristöön ja MYAK-asiakirjaan voi tutustua ohjelmaasiakirjoissa, jotka löytyvät osoitteesta: Hankkeiden tulee lisäksi toteuttaa maakunnallisia painotuksia, maakunnan yhteistyöasiakirjan painotuksia sekä muita mahdollisia maakunnan yhteistyöryhmän asettamia erityisiä kriteerejä. Myös näihin kriteeristöihin voi tutustua em. linkin kautta.

3 Maakuntaohjelma Pokat 2010 kokoaa maakuntaa kehittävät toimenpiteet. Linkki: 2. Kriteerit ja painopisteet Kehittämisavustuksilla pyritään edistämään pk-yritysten pitkäjänteistä ja suunnitelmallista käynnistymistä, kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä painottamalla avustusten kohdentamista osaamisen kehittämishankkeisiin. Myös aineellisia käyttöomaisuusinvestointeja voidaan tukea osana yrityksen muuta kehittämisohjelmaa. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen käynnistymiseen, kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Avustuksen myöntämistä puoltavana tekijänä pidetään myös hankkeen myönteisiä työllisyys-, ympäristö- ja tasaarvovaikutuksia. Yleisenä lähtökohtana kehittämisrahoitukselle on yrityksen kehittämis- ja kasvusuuntautuneisuus ja edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Erityisesti tuetaan yrityksiä, jotka ovat hakemassa kasvua maakunnan ulkopuolelta tai vientimarkkinoilta, jolloin edellytetään kansainvälistä kilpailukykyä. Tuettavan yrityksen toiminnalta edellytetään päätoimisuutta, että sitä harjoitetaan Pohjois-Karjalassa sijaitsevassa kiinteässä toimipaikassa ja että tuettava omaisuus tai oikeudet ovat sen omassa käytössä. Tukea myönnettäessä kiinnitetään erityisesti palvelualoilla huomiota toimialan kilpailutilanteeseen ja vältetään markkinoiden toimintaa vääristävien tukien myöntämistä. Kilpailutilannetta tarkastellaan asiayhteydestä riippuen paikallisten, alueellisten, maakunnallisten tai koko maan markkinoiden näkökulmasta ottaen huomioon kyseisen toimialan tarjonnan runsaus. Kilpailullisista syistä ei tueta yritystoimintaa, joka suuntautuu pääasiassa paikallisille markkinoille ja yksityiseen kulutukseen, ja jossa ei ole markkinapuutteita. Hankkeelta edellytetään lainsäädännössä, että se vaikuttaa merkittävästi yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Myönnettävän tuen minimimäärälle ei ole asetettu rajaa, mutta myönnettävällä tuella tulee olla merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen. Jos voidaan arvioida hankkeen olevan suhteessa yrityksen liikevaihtoon, omaan pääomaan ja tulorahoitukseen niin pieni, että yritys pystyy toteuttamaan hankkeen vaivatta ilman tukea, tukea ei myönnetä. Hankkeen vaikuttavuutta mitataan mm. liikevaihdon, viennin ja työpaikkojen kasvulla. Rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi yhdelle hankkeelle voidaan em. varoista myöntää yleensä enintään miljoonan euron tuki. Avustusta ei voida myöntää tämän lainsäädännön perusteella kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen (näiden rahoittamisesta tietoa toisaalla tässä linjauksessa). Kaupan alalla voidaan rahoittaa investointeja vain ns. kyläkaupan rahoitusperiaatteiden mukaan. Liikenteen toimialan kuljetusväline- ja rakennusinvestointeja ei tueta. TE-keskuksen linjauksena hyvinvointialan yritysten rahoituksessa painotetaan osaamisen ja verkottumisen kehittämishankkeita. Runsaasti työpaikkoja luovia, uusia toimintamalleja luovien hyvinvointialan yritysten investointeja, joissa asiakkaat tulevat maakunnan ulkopuolelta (esim. matkailukeskukset), voidaan tukea. Alueelliseen kysyntään ja ns. perusturvaan kohdistuvien palvelujen hankkeita ei tueta investointien, ei myöskään toimitilojen osalta. Matkailualan rahoituksen pääpaino on innovatiivisissa ja alueen palveluja täydentävissä ohjelmapalveluyritysten käynnistys- ja kehityshankkeissa sekä matkailukeskusten palveluinfraa parantavissa hankkeissa. Matkailun majoitushankkeisiin suhtaudutaan pidättyvästi.

4 Matkailualueilla toimivien yhdistysten tai yhtiöiden pääasiassa jäsen- tai osakaskäyttöön tarkoitettuja hankkeita ei tueta. Maakunnan yhteistyöasiakirjassa on tukien painopiste pk-yritysten innovatiivisissa, kasvua ja kansainvälistymistä sekä verkostoitumista ja tietotekniikan hyväksikäyttöä edistävissä hankkeissa, joissa tuotteet ja palvelut ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Erityistä painoa halutaan yritysten innovaatiotoiminnan voimistamiseen. 3. Rahoitusmuodot 3.1 Pk-yritysten osaamisen kehittämisavustukset (EAKR+kansallinen) - uusien innovatiivisten yritysten tai yritysten, joiden tuotteiden ja palvelujen markkinat ovat kansalliset tai kansainväliset, perustamiseen tai perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämiseen - uusien palvelujen/tuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon - innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamiseen - tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan edistämiseen - kansainvälistymiseen; ulkomaisten messujen osalta yksikseen tukea myönnetään yritykselle vain kerran ja sen jälkeen vain laajemman kansainvälistymishankkeen osana - tietotekniikan hyödyntämiseen - yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn, tuottavuuden, kasvun, teknologian ja verkostoitumisen kehittämiseen - tuki % hyväksyttävistä kustannuksista Innovatiivisen pienen yrityksen muut toimintamenot - Innovatiivisella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka kehittää tai jatkojalostaa tuote- tai palveluideasta tai keksinnöstä kaupallisesti hyödynnettävän valmiin tuotteen, prosessin tai toimintatavan. - Innovatiiviselle pienelle yritykselle voidaan myöntää avustusta pääsääntöisesti 12 kk:n ja enintään 24 kk:n ajalle asiantuntija- ja muiden palveluiden käytöstä aiheutuviin menoihin sekä toimitilojen ja laitteiden vuokramenoihin Mikroyrityksen palkkamenot - Käynnistysavustusta (=palkkatuki) voidaan kohdentaa toimintaansa aloittaville mikroyrityksille pääsääntöisesti korkeintaan vuoden mittaisena. Tukea myönnetään hankkeen aikana 1-3 henkilön palkkaukseen. Tuki voidaan myöntää vain kohtuullisiksi katsottavien menojen osalta. Tukea ei myönnetä samanaikaisesti muun palkkoihin kohdistuvan julkisen tuen kanssa. Palkan sivukulut eivät ole tukikelpoisia. Palkkamenojen hyväksyminen tuen piiriin edellyttää myös laiteinvestointeja ja että hanke on toimialan, kilpailunäkökohtien ja muiden yleisten myöntämisedellytysten puolesta tuettavissa Avustus ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin (kansallinen alueellisesti kiintiöimätön rahoitus) - yksin toimintaa harjoittavalle yrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, jossa työaika on vähintään 25 tuntia viikossa - tukitaso 30 % ensimmäiset 12 kk ja 15 % seuraavat 12 kk Pk-yritysten investointien rahoitus (EAKR+kansallinen)

5 - yleisesti investointien rahoituksen edellytyksenä on yrityksen muu kansainvälistä kilpailukykyä ja tuottavuutta parantava kehittämisohjelma ja -suunnitelma (business plan, teknologia- tai kansainvälistymisstrategia, henkilöstön kehittämisohjelma jne.) - uusien innovatiivisten yritysten sekä kansallisille tai kansainvälisille markkinoille suuntaavien yritysten perustamis- ja teknologiainvestointeihin - teknologiainvestoinnit, joilla uudistetaan yrityksen teknologiaa, lisätään tietotekniikan hyödyntämistä ja parannetaan tuottavuutta - korvausinvestointeja ja ns. vuosi-investointeja sekä tavanomaisten tai yksittäisten koneiden tai laitteiden hankintaa ei tueta - yritysten omaan käyttöön tulevan uuden käyttöomaisuuden hankkimiseen tai pitkäaikaiseen vuokraamiseen (esim. leasing) - rakennusinvestoinneissa voidaan rahoituksen vaikuttavuus saavuttaa pääsääntöisesti pienten yritysten (alle 50 työntekijää) hankkeissa tai yritystoimintaa käynnistettäessä; rakennushankkeiden kustannusylityksiä ei tueta - aineettomina investointina tekniikan siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaan - tuki-% 35 % aloittavien, 30 % pienten ja 20 % keskisuurten yritysten hankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista; TEM:n vuosiohjeen 2008 perusteella tukea voidaan myöntää mikroyritysten ja sosiaalisten yritysten sekä Joensuun rakennemuutosalueen yritysten investointihankkeissa pääsääntöisesti enimmäisprosenttiosuuden mukaisesti 35 % mikroyritysten ja pienyritysten sekä 25 % keskisuurten yritysten hankkeissa - liikenteen toimialan muiden kuin kuljetusvälineiden ja rakennusten investoinneissa tuki-% 15 - kaivoshankkeita ja ns. kuntahalleja pk-yrityksille voidaan tukea pääasiallisesti kansallisen erityisrahoituksen kautta; edellytyksenä on, että tiloihin sijoittuva yritys täyttää kriteerit Kyläkaupan investoinnit (kansallinen alueellisesti kiintiöimätön rahoitus) - taajaan asutun alueen ulkopuolella sijaitsevan päivittäistavaroita myyvän kyläkaupan investointeihin, joilla parannetaan tai monipuolistetaan palveluja - em. kyläkaupoille, joiden päivittäistavaroiden vuosimyynti on alle kaksi miljoonaa euroa ja myyntipinta-ala vähemmän kuin 400 m 2 - tukitaso 40 % Suuryritysten investointien rahoitus - yritystukien myöntämisestä suuryritysten investointeihin säädetään valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiskehittämiseksi annetun lain 10 ja valtioneuvoston asetuksen 12 sekä ohjeistetaan työ- ja elinkeinoministeriön vuosiohjeessa - investointeja voidaan tukea, kun kyseessä on yrityksen kannalta merkittävä investointi uuteen toimintayksikköön, liiketoiminta-alueeseen, tuotteeseen, palveluun tai teknologiaan ja jos hankkeella on merkittävä vaikutus pk-yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja jos hanke on erityisen tärkeä alueen työllisyyden kannalta 4. Kuntahallit pk-yrityksille - kunnan tai sen omistaman kiinteistöyhtiön pk-yritykselle rakentaman ja vuokraaman toimitilan kustannuksiin voidaan myöntää %:n kehittämisavustus - yrityksen on maksettava kunnalle TE-keskuksen hyväksymä markkinaehtoinen vuokra ja tuotto (yleensä 12 kk euribor + 2 %) - edellytyksenä rahoitukselle on,että tiloihin sijoittuva yritys täyttää rahoituskriteerit ja rahoituksen vaikuttavuus hankkeessa on merkittävä -olemassa olevien tuotantotilojen hankinnan tukemiseen suhtaudutaan kielteisesti, ts. kiinteistökaupan tukemiseen suhtaudutaan pidättyvästi

6 - olemassa olevien tilojen muutostyöt tilojen hankkimisen jälkeen ovat laajennushankkeen yhteydessä pääsääntöisesti tuen piirissä 5. Kaivoshankkeet - rahoituslähteenä kansallinen erillisrahoitus (esim. työvoimapoliittinen rahoitus) - rahoitus kohdistuu lähinnä kaivoksen infrastruktuuri-investointeihin, kuten sähkölinjan kapasiteetin lisäys-, tie- ja ympäristöinvestointeihin sekä kaivostunneleihin (ei tutkimustunnelit) - tukitaso määräytyy TEM:n ohjeistuksen, yrityksen ja hankkeen koon ja vaikuttavuuden sekä määrärahojen perusteella *** B. Tekes: yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Tekesin yritysrahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville, teknologiaansa, palveluitaan tai liiketoimintaansa kehittäville yrityksille tai yhteisöille. Tekes rahoittaa tietyn prosenttiosuuden kehitysprojektin hyväksyttävistä kustannuksista. Rahoitusvaihtoehtoja ovat avustus, laina tai niiden yhdistelmä. Projektin saama rahoitus riippuu projektin luonteesta ja yrityksen koosta. Pääosin avustusta saa tutkimuksellisiin ja haastaviin projekteihin, jotka luovat pohjaa tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle. Avustusta saa myös projekteja valmisteleviin esiselvityksiin. Laina on tarkoitettu lähinnä projekteihin, joissa syntyy markkinoitava tuote tai palvelu. Rahoitustaso määräytyy projektin haastavuuden ja markkinavalmiutta edeltävän riskin perusteella. Perusrahoitustasot: Avustustasot 25 %, 35 %, 50 % ja 65 % Lainatasot 50 % ja 70 % Yhdistelmärahoitus A 25 % ja L 25 % 65 % avustus on tarkoitettu yritysten kansainvälisiin yhteishankkeisiin, joissa tutkimuksellisen työn osuus on merkittävä ja haastavuus vähintään kansallista tai kansainvälistä huipputasoa. Suurten yritysten rahoituksella tavoitellaan erityisesti huippuosaamisen kehittymistä Suomeen sekä osaamisen ja liiketoimintamahdollisuuksien leviämistä yhteistyöverkostoihin. Tekesin rahoitustuotteet uudistuvat vuoden 2008 aikana. Seuraavassa esiteltävät uudet tuotteet ovat vielä osittain pilotointivaiheessa ja muutoksia tuotteisiin saattaa tulla. Tekesin verkkosivuilla tullaan julkaisemaan tietoa kaikista rahoitustuotteista. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa keskustella TE-keskuksen Tekes-asiantuntijoiden kanssa. 1. De minimis-avustus pk-yrityksille Rahoitus enintään euroa, 50 % de minimis-ehtoisena Voidaan myöntää vain riittävän hyvässä taloudellisessa tilanteessa oleville pk-yrityksille De minimis-rahoituksella kannustetaan pk-yrityksiä innovaatiotoimintaan

7 Kokonaiskustannukset max euroa, rahoitus 50 % Yritykseltä edellytetään riittävää taloudellista tilaa Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, tuotteistukseen, toiminnallisuuden osoittamiseen (proof-of-concept) ja muuhun pilotointiin sekä osaamisen hankkimiseen verkottumisen ja yhteistyön avulla Kohteena voi olla myös uuden liiketoiminnan käynnistämiseen, uusiin markkinoihin, kansainvälistymiseen sekä asiakastarpeiden kartoitukseen liittyvät riskiä rajaavat esiselvitykset. Rahoituksen tarkoituksena on kannustaa pk-yrityksiä innovaatiotoimintaan, uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, tuotteistukseen, proof-of-the-concept -tyyppiseen pilotointiin ja lisätä osaamista erityisesti verkottumisen ja yhteistyön avulla. Rahoituksen kohteena voivat olla myös uuden liiketoiminnan käynnistämiseen, uusiin markkinoihin, kansainvälistymiseen sekä asiakastarpeiden kartoitukseen liittyvät esiselvitykset. 2. Avustus asiantuntijapalveluiden hankintaan Rahoitetaan pk-yrityksen ulkopuolisin palveluin toteutettavia esiselvityksiä (ei omia kustannuksia) nopeuttamaan innovaation kaupallistamista tukemaan kansainvälistymistä vahvistamaan yrityksen kasvua ja kilpailukykyä nostamaan yrityksen osaamisen tasoa tarkastelemaan toimintaansa entistä laaja-alaisemmin Käynnistetty vuoden 2008 alussa de minimis -ehtoisena Rahoitus enintään euroa, 70 % Siirrytään myöhemmin t&k&i-puitteen mukaiseen rahoitukseen Rahoitus enintään euroa 75 % Hankittavien asiantuntijapalveluiden tulee kohdistua seuraaville alueille: Strategisen tason konsultointi Johtaminen, organisaation ja toiminnan suunnittelu, liiketoimintasuunnitelman laatiminen Kansainvälistyminen Viestintä ja markkinointi Juridiikka ja rahoitus ICT IPR Muotoilu Tutkimukseen perustuvat palvelut ja menetelmät Tieteellisen tutkimuksen kautta syntyneen asiantuntemuksen ja valmiiden tutkimustulosten hankkiminen yliopistoista ja korkeakouluista pk-yrityksiin innovaatiotoiminnan tueksi (teknologiansiirto) Innovaation jalostamisen vaatiman uuden infrastruktuurin tai uusien menetelmien käyttö (erikoistila, laboratorio, kenttäkoe, protovalmistus ) osana em. osaamisen siirtoa Merkittävä markkinatieto Markkinatutkimusten teettäminen (markkinaselvitykset vähintään kansallista tasoa)

8 Tietopankkien käyttö projektin aikana Kaupallistamisen spesifit palvelut Standardien käyttöä koskevat selvitykset Testaus- ja sertifiointipalvelut Innovaation markkinasovelluksiin liittyvät palvelut (kohdemarkkina-alueen tuoteoikeusselvitykset, käyttäjä- ja käytettävyysselvitykset, graafiseen ilmeeseen tai tuotemuotoiluun liittyvä suunnittelu Valmennus muutoksen vahvistamiseksi ja tiedon jalkauttamiseksi Strategian muutokseen liittyvä valmennus Innovaatiotoimintaa tukeva valmennus Kun julkinen tuki ostopalveluun on yli 50 % ja hankinnan arvo on yli euroa, on yrityksen noudatettava hankintalakia. Tukea voidaan myöntää vain EU-määritelmän mukaisille pkyrityksille. Yrityksen taloudellinen tilanne: ei verovelkoja eikä muita merkintöjä verovelkatodistuksessa; ns. puhtaat luottotiedot (ei maksuhäiriöitä). 3. Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus Oma hakemuslomake Otettu käyttöön esivaiheen osalta vuoden 2008 alussa Enintään euroa, 80 % Kustannuspohja rajattu Vaihe I Otetaan käyttöön 5/2008 mennessä Arviointipaneelin kytkeminen päätöksen Enintään euroa, 75 % Vaihe II Enintään euroa, 75 % Esivaiheen rahoitus Esivaiheessa rahoitetaan liiketoiminnan suunnitteluvaihetta, jolloin tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa kasvuhakuisen nuoren innovatiivisen yrityksen liiketoimintakonseptin kehitysprosessia tuomalla korkeatasoiset asiantuntija- ja tietopalvelut hakijan resursseiksi. Rahoitettavaksi valitaan sellaisia uusia ja innovatiivisia liiketoimintaideoita, joihin liittyy riittävän suuri liiketoimintapotentiaali yhdistettynä korkeatasoiseen osaamiseen tai teknologiaan ja joiden hyödyt eivät toteutuisi täysimääräisesti ilman Tekesin rahoitusta. Esivaiheessa rahoitetaan myös olemassa olevan liiketoimintasuunnitelman parantamiseksi tarvittavia lisäselvityksiä ja - kartoituksia. Rahoituksen tavoitteena on kannustaa yrityksiä kattavien liiketoimintasuunnitelmien laatimiseen sekä korkeatasoisten asiantuntija- ja tietopalveluiden käyttöön. Esivaiheen rahoituksella nuori innovatiivinen yritys voi teettää selvityksiä, joilla parannetaan uusien teknologia- tai osaamislähtöisten liiketoimintojen käynnistymis- ja kehittämisedellytyksiä. Rahoituksella tulee aikaansaada korkeatasoinen liiketoimintasuunnitelma tai liiketoimintasuunnitelman merkittävä parantuminen.

9 Vaiheen 1 rahoitus Vaiheen 1 rahoitusta voi hakea yritys, joka on toteuttanut edellä kuvatun esivaiheen onnistuneesti, tai yritys jolla on vastaavan tason liiketoimintasuunnitelma. Rahoituksen tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa kasvuhakuisen nuoren innovatiivisen yrityksen liiketoiminnan käynnistymistä ja kehittymistä. 1 vaiheen kustannuksiksi voidaan hyväksyä miltei kaikki vaiheen aikana syntyneet ja ennen tilitystä maksetut kustannukset, kunhan ne ovat kohtuullisia, tarkoituksenmukaisia sekä hyväksytyn projektisuunnitelman ja kustannusarvion mukaisia ja edistävät rahoituksen myöntöpäätöksessä tarkoitettujen tavoitteiden toteutumista. Myönnettävästä rahoituksesta tulee kohdistaa t&k-toimintaan vähintään 25 %:n osuus, mutta ensisijaisena tavoitteena on rahoituksen suuntaaminen liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen kasvuvalmiuksien aikaansaamiseksi Vaiheen 2 rahoitus Vaiheen 2 rahoituksen edellytyksenä on 1-vaiheen tavoitteiden erinomainen saavuttaminen. Vaiheeseen 2 arvioidaan yltävän vuosittain kymmenkunta yritystä, joilla on erinomaiset edellytykset nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Rahoituksen tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa yrityksen liiketoiminnan kehittymistä ja kansainvälistymistä. Kustannukset hyväksytään kuten vaiheessa 1. Rahoitusta voi saada 75 % hankkeelle hyväksyttävistä kustannuksista, enimmillään euroa. Rahoitus on avustusta ja/tai lainaa. Vaiheen 1 ja 2 rahoitus on yhteensä enintään miljoona euroa yritystä kohden. Hakeminen Rahoitusmuodon piiriin voivat hakeutua pienet, alle viisivuotiaat Suomeen rekisteröidyt yritykset, joilla on innovatiivinen, osaamis- tai teknologialähtöinen liikeidea sekä vakuuttavat suunnitelmat sen toteuttamiseen. Rahoituksessa lähdetään liikkeelle liikeidean muokkaamisesta liiketoimintasuunnitelmaksi tai jo olemassa olevan suunnitelman hiomisesta. Alkuvaiheessa rahoituksen tarkoituksena on varmistaa, että hakijayritys saa käyttöönsä riittävän korkeatasoiset asiantuntija- ja tietopalvelut. Rahoitettavaksi valitaan liiketoimintaideoita, joihin liittyy merkittävää liiketoimintapotentiaalia kansainvälisillä markkinoilla ja joiden hyödyt eivät toteutuisi täysimääräisesti ilman Tekesin rahoitusta. Kun liiketoimintasuunnitelma on hiottu kuntoon ja siirrytään varsinaiseen toteutukseen, on yrityksen panostettava merkittävästi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Tutkimuksen ja kehittämisen kustannusten tulee olla vähintään 15 % yrityksen kaikista liiketoiminnan kuluista ja myönnetystä rahoituksesta vähintään 25 % on suunnattava t&k-toimintaan. Muita arvioinnissa painotettavia kriteerejä ovat erityisesti yrittäjien ja avainhenkilöiden sitoutuminen ja osaaminen. Rahoitukseen liittyy samanaikaisen muun julkisen rahoituksen rajoituksia. Uusi rahoitusmuoto on haettavissa Tekesin sähköisellä hakemuksella. ***

10 C. Maaseuturahaston mikroyritysrahoitus ml. Leader Rahoituksen perusteet Maaseuturahaston käyttöä ohjaavat kansalliset säädökset Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista 1443/2006 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/ ) ja Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta 632/2007 (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/ ). Lisäksi Manner-Suomen maaseutuohjelma (http://www.mmm.fi/attachments/5guynggyn/5o8emv39y/files/currentfile/manner- Suomen_maaseudun_kehittamisohjelma_ pdf), Pohjois-Karjalan maaseutuohjelma ja siihen liittyvät valintakriteerit ohjaavat ratkaisuja. Maaseuturahaston rahoitusta voidaan myöntää Joensuun keskusta-aluetta lukuun ottamatta Pohjois-Karjalan alueella toimiville (toimipaikka) mikroyrityksille de minimis -tukena. Tukitasot Investoinnit 35 %; de minimis annex I pk-yritykset % Kehittäminen 50 %; de minimis, 90 % / euroa alkuselvitys Käynnistäminen 50 %; de minimis (ei tukea yrittäjän omaan palkkaan) Annex I 35 %; max euroa/hanke Tavoitteet Maaseutuyritysten kehittämisrahoituksella pyritään edistämään yritystoiminnan monipuolistumista, yritysten omiin vahvuuksiin perustuvaa erikoistumista ja verkostoitumista sekä uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä erityisesti Pohjois-Karjalan maaseudulle. Tavoitteena on yritysten kannattavuuden ja tuottavuuden sekä liiketoimintaosaamisen ja kasvuedellytysten kehittäminen. Ensisijaiset painopisteet ja kriteerit rahoituksessa Rahoitusta suunnataan ensisijaisesti päätoimisille tai kehittämistoimenpiteiden toteuduttua päätoimisiksi ryhtyville yrityksille/yrittäjille kilpailukykyä ja tuottavuutta lisääviin investointeihin ja kehittämishankkeisiin. Uusien tuotteiden ja niiden tuotannon kehittämistä sekä innovaatioiden käyttöönottoa ja kaupallistamista tuetaan. Rahoituksella edistetään toimenpiteitä, joilla pyritään uusille ja yleensä paikallisia markkinoita laajemmille kauppa-alueille tai verkostoidutaan ja kehitetään yhteistyötä markkinoinnissa, tuotannossa tai tuotekehityksessä. Yritysten kehittämisrahoituksella kannustetaan ennen kaikkea yritysryhmähankkeiden käynnistämiseen klustereiden ja yritysverkostojen syntymiseksi yksittäisten hankkeiden sijaan sekä yritysten liiketoimintaosaamisen ja kokonaisvaltaisempien ja pitkäjänteisempien kehittämisohjelmien käynnistämiseen. Investointituella ei rahoiteta yritysten korvausluonteisia investointeja, vaan tavoitteena on oltava joko merkittävä tuotannon laajennus tai uuden tuotannon käynnistäminen. Kohteena yritysten toimitilainvestoinneissa ovat ensisijaisesti aloittavat ja elinkeinorakennetta monipuolistavat (uusi toimiala tai tuote, innovatiivinen toimintamalli, yhteistoimintakuvio tms.) yritykset.

11 Hoiva-, hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen toimitilojen rakentamista voidaan rahoittaa perustelluista syistä. Pääpaino on alan toimintamalleja uudistavien yritysten investoinneissa ja kehittämishankkeissa sekä palveluja paikallisia markkinoita laajemmalle tarjoavissa yrityksissä. Peruspalveluihin kuuluvien hyvinvointipalvelujen tukemista vältetään, jos toiminta perustuu yksinomaan tai pääsääntöisesti julkisia palveluja korvaamaan rakennettuun hankkeeseen. Matkailun rahoittamisessa pääpaino on maaseutumatkailun palvelujen kehittämisessä ja matkailupalvelutarjonnan monipuolistamisessa. Vuokrakiinteistön ostoa ei pääsääntöisesti tueta ja investoitaessa vuokrattaviin mökkeihin tavoitteena tulisi olla toimia vähintään 2-3 mökin laajuudessa. Rahoitusta myönnetään tarkoin harkitusti Käynnistysavustusta voidaan myöntää erityisistä syistä silloin kun esimerkiksi yritystoiminnan luonteen vuoksi tulot syntyvät pitkällä viiveellä suhteessa menoihin. Yrittäjän omaan palkkaan käynnistystukea ei voida maaseuturahastosta myöntää. Pääsääntöisesti tukea ei myönnetä mikroyritysten toimitilojen rakentamiseen varsinkaan Joensuun ympäristössä. Toimintaansa monipuolistavien maatilojen yhteydessä voidaan sijainti huomioiden tukea toimitilojen rakentamista. Myös Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteen I mukaisten maataloustuotteiden ensimmäisen asteen jalostustoiminnan (nk. annex I) investoinnit ovat mahdollisia sijainnista riippumatta. Kiinteistön hankintaa rahoitetaan hyvin pidättyvästi ja erityisistä syistä, kuten olemassa olevan rakennuskannan hyödyntäminen uudessa yritystoiminnassa. Näin ollen esimerkiksi lomamökin osto mökin vuokrausta varten ei olisi pääsääntöisesti tuettavaa. Pääsääntöisesti rahoitusta ei myönnetä Julkisella tuella ei saa aiheuttaa markkinahäiriöitä eikä kilpailun vääristymistä, minkä vuoksi jotkut toimialat tai toiminnot on päätetty rajata pääsääntöisesti rahoituksen ulkopuolelle. Yrityksen korvausinvestointeja tai tavanomaista toimintaa ei myöskään rahoiteta. Vähittäiskaupan hankkeita ei tueta. Yritysten omat tilamyymälät tai tehdasmyymälät voivat olla tuen kohteena erityisesti silloin, jos liittyvät yrityksen muuhun kehittämiseen kuten investointiin tai markkinoinnin kehittämiseen. Maanrakennusta, perustajaurakointia tai muutakaan rakennusliiketoimintaa ei tueta. Kiinteistön jalostusta tai pelkästään vuokrauskäyttöön rakennettavia kiinteistöjä ei tueta (pl. mm. matkailuinvestoinnit kuten mökit) Kuljetus ja liikennöintialan sekä ajoneuvoinvestointien rahoituksesta pääsääntöisesti pidättäydytään: * henkilö- tai tavarakuljetuksiin käytettävää kuljetuskalustoa ei tueta * autojen hankintaa ei tueta, mahdollisesti varustelua (esim. huoltotoimintaa tai palvelutoimintaa harjoittava yritys) voidaan erityisistä syistä tukea * muut ajoneuvot: palvelutuotannossa tarvittavia ajoneuvoja (esim. mönkijät tai moottorikelkat matkailuyrityksessä) tuetaan vain erittäin harkitusti ja lähinnä aloittaville yrityksille tarvittavia ensivaiheen investointeja. Ei koskaan pelkästään vuokraustoimintaa varten hankittavia koneita tai laitteita. Koneurakointia ei rahoiteta pääsääntöisesti ollenkaan

12 * mikäli kuitenkin päätetään rahoittaa, niin kilpailutilanteeseen kiinnitetään erityistä huomiota, jolloin tukea myönnetään vain paikallisen palvelun puuttuessa esim. yksityisteiden aurausta tai kiinteistön hoitoa syvällä maaseudulla harjoittavalle yritykselle * ei tueta pääasiassa julkisiin hankintasopimuksiin perustuvaa urakointia * maisema- ja viherrakentamisurakointia harkinnan mukaan voidaan tukea Lisäksi säädöksillä (Vna 632/2007) on kokonaan rahoituksen ulkopuolelle suljettu tiettyjä investointikohteita. Leader-yritysrahoitus Leader- toimintaryhmien rahoitusta voidaan myöntää myös yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin toimintaryhmän hyväksytyn ohjelman mukaisesti. Pääpaino on aloittavissa ja itsensä työllistävissä yrittäjissä sekä ensisijaisesti paikallisilla markkinoilla toimivissa tai paikallisia palveluja tuottavissa yrityksissä. Myös käsityö- ja kulttuuriala sekä uudet yrittäjyyden mallit voivat olla Leader-rahoituksen kohteena. *** D. Kalatalousrahaston rahoitus Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) voidaan hakea tukea mm. vesiviljelyyn, sisävesikalastukseen, kalanjalostukseen, kalan tukkukauppaan, yleishyödyllisiin toimenpiteisiin sekä alueelliseen yhteistoimintaan. Kaikkien tuettavien hankkeiden tulee edistää elinkeinokalatalouden kehittämistä. Harkinnanvarainen tuki on pääsääntöisesti 30 % (yksityiset investoinnit) tai 10 % (muut kuin mikro, pienet ja keskisuuret yritykset). Jos TE-keskus hyväksyy tuen hakijan yritykselleen laatiman kehittämissuunnitelman, tuki voi olla 10 prosenttiyksikköä suurempi. Yleishyödyllisissä investoinneissa ja julkisissa kehittämishankkeissa tuen määrä on korkeampi ( %). *** E. Starttiraha ja palkkatuki Lainsäädäntö: Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002, muutos 1050/2004. Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista 1346/2002, muutos 1404/2004). Yrittäjäksi ryhtyvä voi tietyin edellytyksin saada starttirahaa yritystoiminnan käynnistämiseen. Tuen tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. Starttirahaa voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle tai palkkatyöstä, opiskelusta ja kotityöstä yrittäjäksi siirtyvälle. Starttiraha ei ole yritystuki vaan harkinnanvarainen tuki henkilöasiakkaalle. Tuen kesto voi olla enintään 18 kuukautta. Starttirahan myöntävät ja toimintaa linjaavat työvoimatoimistot. Työnantaja voi saada tietyin edellytyksin tukea palkkauskustannuksiin ottaessaan töihin työttömän työnhakijan. Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille markkinoille.

13 Tuen avulla työnantajalle kompensoidaan työhakijan osaamisvajetta ja se vaihtelee euroa kuukaudessa määrätyn ajan. Palkkatuen myöntää aina työvoimatoimisto. Lisätietoja saa työvoimatoimistoista. F. Energiatuki Energiatukea voidaan myöntää energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin. Energiatukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille energiansäästöselvitykseen, jonka suorittaa hyväksytty asiantuntija. Näihin energiakatselmuksiin myönnettävä tuki voi olla enintään 40 % asiantuntijakustannuksista. Energian säästöä ja kotimaisten energialähteiden hyödyntämistä edistäviin investointeihin on myös mahdollista hakea tukea. Silloin tuen suuruus voi olla enintään 30 %. G. Tuotteistetut asiantuntijapalvelut TE-keskuksen asiantuntijapalveluiden periaatteena on, että yritys saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea toimintansa eri vaiheissa. Ennen konsultoinnin aloittamista yritys ja asiantuntija luovat yhteisen käsityksen yrityksen tämänhetkisestä kokonaistilanteesta ja sen edellyttämistä kehittämistoimenpiteistä. Kehittämispalvelujen toteuttajiksi TE-keskus on kilpailuttanut eri osaamis- ja toimialojen asiantuntijoita, jotka on valmennettu ohjelman toteuttamiseen. Tarjolla on seuraavia kehittämisohjelmia: Balanssi - Talouden ja rahoituksen kehittämisohjelma. DesignStart - Muotoilun ja graafisen viestinnän kehittämisohjelma. easkel - Tietotekniikka liiketoiminnassa -kehittämisohjelma. Globaali - Kansainvälistymisen kehittämisohjelma. Kunto - Liiketoiminnan kehittämisohjelma. Monitaito - Liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma. Myyntiteho - Myynnin ja markkinoinnin kehittämisohjelma. PalveluTuotto - Palveluyritysten laadun ja tuottavuuden kehittämisohjelma. PK-LTS - Pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatimisohjelma. ProStart - Yritysidean arviointi- ja kehittämisohjelma. TuoteStart- Tuote- ja palveluideoiden kehittämisohjelma. Tuotto+ - Tuotannollisten yritysten tuottavuuden kehittämisohjelma. VerkostoReittaus - Pk-yritysten verskostoitumiskyvyn arviointi- ja kehittämisohjelma. ViestinVaihto - Hallittuun sukupolvenvaihdokseen valmentava kehittämisohjelma. Yrityskohtainen konsultointi pk-yrityksille Ohjelmat löytyvät TE-keskuksen internet-sivuilta, suora linkki:

14 *** Hankkeista kannattaa aina käydä ennakkokeskustelu TE-keskuksen asiantuntijoiden kanssa. Näin hanketta voidaan vielä täsmentää, voidaan keskustella sen soveltuvuudesta voimassa oleviin linjauksiin ja osoittaa hanke suoraan oikeaan rahoituslähteeseen.

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia 12.3.2013 Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Kalevi Pölönen www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 12.3.2013 1 Taustaa Rahoitusstrategialla

Lisätiedot

Seuraavissa kappaleissa 1-6 esitettävät rahoituslinjaukset koskevat yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaista kehittämisavustusta.

Seuraavissa kappaleissa 1-6 esitettävät rahoituslinjaukset koskevat yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaista kehittämisavustusta. POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISLINJAUKSET YRITYSTUKIHANKKEISSA Yritystukien myöntämistä säätelevät valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (1336/2006) ja siihen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana Green Care Viva Etelä-Karjala, Joutseno Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus Yritystukirahoitus Pohjois-Savossa ohjelmakaudella 2007-2013 EAKR-rahoitus 21.6.2007-24.6.2014 yhteensä 100 497 720 euroa,

Lisätiedot

Luonnos Ely-keskuksen rahoitusstrategiaksi Kalevi Pölönen

Luonnos Ely-keskuksen rahoitusstrategiaksi Kalevi Pölönen Luonnos Ely-keskuksen rahoitusstrategiaksi 2011 18.1.2011 Kalevi Pölönen Kalevi Pölönen www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 26.1.2011 1 Esityksen sisältö 1. Rahoituksen painopisteet 2. Rahoituksen kohteet

Lisätiedot

Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella

Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella 1.1.2017 Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta 2014-2020 Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 mahdollistaa yritysten tukemista maaseudulla.

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI Rahoitusmahdollisuudet mikroyrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä Kuortanen 1.9.2009 Jarmo Kallio MIKROYRITYS Yritys joka työllistää alle 10 työntekijää

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020 Yritystuki-info 11.6.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Sivu 1 27.5.2015 Yritystukien suuntaaminen Toteutetaan Manner-Suomen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN Mistä apua ja rahoitusta kansainvälisyyteen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yritysrahoitusryhmä Jarmo Kallio 13.12.2010 1 ELY-keskuksen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 (2012) Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja sitä myötä myös vapaa-ajan palvelujen kulutus kasvaa. Suomen vapaa-ajan

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yrityksen kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Eija Tabell-Jokelainen Yleisiä periaatteita Taustalla kansallinen lainsäädäntö, EU:n rakennerahastoohjelma,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Anne Pulkkinen 11.4.2014 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan

Ideasta Liiketoimintaan Ideasta Liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille Metsäalan ennakointiyksikön järjestämä aamukahvitilaisuus 17.2.2009 Kalevi Pölönen DM 375387 04-2008 Copyright Tekes DM 125809 01-2005 Copyright

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Kehittämisen ja kasvun rahoitus Kehittämisen ja kasvun rahoitus ELY- keskuksen rahoituspalvelut pk- yrityksille Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.5.2017 Mistä suuntaa kasvulle? Kehittämiskartoitus Analyysi Yrityksen omatoimiseen kehittämistarpeiden

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

ELY-keskuksen palvelut

ELY-keskuksen palvelut ELY-keskuksen palvelut Hoivayrittäjien tilaisuus 6.10.2011 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 11.10.2011 1 Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Yrittäjäkoulutusta Ideasta yritykseksi -päivä,

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 17.3.2015 ELY:n keskeisimmät tukijärjestelmät (elintarvikeala) Maataloustuotteet (jalostusprosessin

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Maaseudun yritystuet. Lainsäädäntö, valintaperusteet Investointituki. Perustamistuki. Hyrrä toteutettavuustutkimus.

Maaseudun yritystuet. Lainsäädäntö, valintaperusteet Investointituki. Perustamistuki. Hyrrä  toteutettavuustutkimus. Maaseudun yritystuet Lainsäädäntö, valintaperusteet Investointituki toteutettavuustutkimus Perustamistuki kokeilu Hyrrä www.mavi.fi/hyrra Säädöksiä Maaseutuohjelma 2014-2020 Laki maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 YRITYSRAHOITUKSELLA Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-Keskus Haasteita ohjelman ratkaistavaksi Yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten heikentynyt kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Faktaa Mansikasta Yhdistyksen johtavana ajatuksena toimia maaseutualueiden elinvoimaisuuden puolesta Yhdistyksen toimialue Sisä-Savo, Leppävirta, Varkauden

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Älykäs ja osallistava kasvu maaseutualueilla: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Sivu 1 16.5.2014

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen yritysrahoituslinjaukset

Etelä-Savon ELY-keskuksen yritysrahoituslinjaukset NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon ELY-keskuksen yritysrahoituslinjaukset Linjaukset koskevat - valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) mukaisia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Yritysrahoituksen mahdollisuudet. Savitaipale Riikka Huhtanen

Yritysrahoituksen mahdollisuudet. Savitaipale Riikka Huhtanen Yritysrahoituksen mahdollisuudet Savitaipale 1.9.2016 Riikka Huhtanen Mitä maaseudun yritystuki on käytännössä? Tässä yksi esimerkki: US Wood Oy (youtube) Lisää käytännön esimerkkejä osoitteessa www.kaakonkantri.fi

Lisätiedot

Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus 13.6.2014

Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus 13.6.2014 Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtioavustus yritystoiminnan kehittämiseksi hyväksytty 30.12.2013. Lakia tarkennetaan erillisellä asetuksella,

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille?

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Neuvonta ja koulutus Tuotteistetut asiantuntijapalvelut, yritysosasto Yrityksen kehittämisavustus, yritysosasto Maaseudun yritystoiminnan tuki, maaseutuosasto

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuudet maaseutumatkailuyrittäjille

ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuudet maaseutumatkailuyrittäjille ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuudet maaseutumatkailuyrittäjille Valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari Kuusamossa Kukka Kukkonen & Johanna Ek Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet Ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Savossa toimii kolme Leader -toimintaryhmää: Ylä-Savon Veturi ry www.ylasavonveturi.fi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry www.kalakukkory.fi

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen

ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES 7.5.2010 Hämeen ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, Vuori Tiina

Lisätiedot

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit Varsinais-Suomen ELY-keskus Ville Turta 10.11.2015 1 EMKR:n rahoitus Suomen toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskus Rahoituspalvelut. Matti Nykänen Rahoitusasiantuntija

Hämeen ELY-keskus Rahoituspalvelut. Matti Nykänen Rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus Rahoituspalvelut Matti Nykänen Rahoitusasiantuntija 1 Esityksen aiheena Yrityksen kehittämisavustus ja rahoituslinjaukset Pikaisessa esittelyssä myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014. Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020. Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY.

Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014. Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020. Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY. Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014 Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020 Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY Sivu 1 Yritystukitoimenpiteiden valmistelun tilanne ohjelma-asiakirjaa

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maatilayritysten ja maaseudun pienyritysten yritysrahoitus Yrityksen investointituki Riihimäki 1.9.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus toiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 2

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maatilayritysten ja maaseudun pienyritysten yritysrahoitus Yrityksen investointituki Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus 11.6.

Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus 11.6. Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Yritystoiminnan rahoitus Yrityksen kehittämisavustus (TEM): Yrityksen

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Neuvontapalvelut - tuotteistetut - asiakaspalvelu Koulutuspalvelut Rahoituspalvelut Balanssi DesignStart easkel Globaali Kunto Monitaito

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Kehittämisavustus Pankit/rahoitusyhtiöt Finnvera -lainat, takaukset Maaseudun yritystuet Tekes Finnfund UM KTM/yhteisvienti Mikä yritys Koko,

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystuet Maaseudun yritystuet Yritystuet ja kehittämishanketyypit Yritystuet Hanketuet Kehittämistuki -toimintaedellytykset / aloitettava - yritysryhmähanke - muu kehittäminen Käynnistystuki Yleishyödyllinen kehittämishanke

Lisätiedot

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus 10.10.2017 Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Palkkatuen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot