KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon erikoistumisopinnot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon erikoistumisopinnot"

Transkriptio

1 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon erikoistumisopinnot Nella Sipilä & Heli Vänskä ELINKAUTINEN projektityö elokuvan välittömästä vaikutuksesta Projektityö 2005

2 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon erikoistumisopinnot SIPILÄ, NELLA VÄNSKÄ, HELI Elinkautinen projektityö elokuvan välittömästä vaikutuksesta Projektityö Työn ohjaaja Toimeksiantaja Marraskuu 2005 Avainsanat 33 sivua + 3 liitesivua THM Merja Laitoniemi Marko Kivioja, MMM-Videoframe25 ry Ehkäisevä päihdetyö, elokuvaterapia, elokuva vaikuttajana, nuoruuskehitys, nuoret ja päihteet Marko Kivioja otti yhteyttä Kymenlaakson ammattikorkeakouluun Kuusankosken toimipisteeseen ja pyysi tekemään elokuvan välitöntä vaikutusta mittaavan tutkimuksen. Projektityön tarkoituksena oli tutkia elokuvan katsojissa herättämiä tunteita, ajatuksia ja heidän kokemustaan elokuvan annista. Työn teoria käsittelee elokuvaterapiaa, elokuvaa vaikuttajana ja ehkäisevässä päihdetyössä, nuoruuskehitystä sekä nuoria ja päihteitä. Kokemuksia elokuvasta kartoitettiin 73 Kouvolan Lyseon lukion abiturientilta kyselylomakkeen avulla. Elokuvan koettiin opettaneen tunteiden tunnistamista ja antaneen katsojilleen tietoa, vertaistukea ja vinkkejä tulevaisuuden varalle. Katsojat olisivat halunneet myös vanhempiensa ja kavereidensa näkevän elokuvan. Kyselylomakkeen kysymykset vastasivat tutkimusaiheiseen ja tilaajan asettamaan työn tarkoitukseen. Vastausprosentti oli sata antaen kattavan kuvan otannasta. Monivalinta- ja avointenkysymysten asettelu lomakkeessa oli onnistunut. Nykypäivän päihdehoidon nousevana ajatuksena on päihteidenkäyttäjän itsensä vastuuttaminen toiminnastaan ja vaikutuksestaan ympäristöönsä. Elinkautinen - elokuvan päihteidenkäyttäjän läheisten näkökulma vastaa juuri tähän ajatukseen. Herätellään käyttäjä tai päihteidenkäyttöä harkitseva ajattelemaan, ettei hän toiminnallaan teekään hallaa vain itselleen vaan myös läheisilleen.

3 ELINKAUTINEN joka yö tässä ruumiissa istun elinkautista siitä, mitä en ole tehnyt tässä täytäntöönpanossa vartija on minussa kukaan ei oikeutta käynyt kalastan sanoja kuolleesta virrasta kukaan ei vapauta sellaista vankia jonka ovi ei ole lukossa joka yö tässä ruumiissa todistetaan valalla siitä, mitä kukaan ei nähnyt tässä istuntosalissa syyttäjä on minussa valamies omatuntonsa myynyt pelkojen kolonna viivyttää aamua kukaan ei puolusta sellaista vankia jonka ovi ei ole lukossa joka yö tässä ruumiissa kidutetaan vankia joka rikostaan ei ole tiennyt tässä rangaistusmuodossa tuomari on minussa ulkopuolelle oikeus jäänyt odotan kauhulla laukausten kaikua kukaan ei armahda sellaista vankia jonka ovi ei ole lukossa (Marja Mattlar)

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 5 ELINKAUTINEN 6 1 JOHDANTO 5 2 ELOKUVA VAIKUTTAJANA 6 3 ELOKUVATERAPIA 6 4 ELOKUVA EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ 8 5 NUORUUSKEHITYS 10 6 NUORET JA PÄIHTEET 12 7 TYÖN KULKU JA TOTEUTUS Lähtökohtien toteaminen ja työn tavoitteet Työskentelyn aloittaminen Aineiston keruu ja analysointi 16 8 KYSELYN TULOKSET Vastaajien taustatiedot Kokemukset aiemmasta päihdevalistuksesta Mieleenpainuvin roolihahmo Samaistumisen kohde 20

5 8.5 Tunnelma elokuvan alussa ja lopussa Elokuvan anti katsojille Vastaajien arviot elokuvan huumeiden käyttäjästä Mieleen jäävin asia elokuvassa Loppukohtaus, ruokailutilanteet ja menneisyydelle vilkuttaminen Päihdeterapeutilla käynti ja matka terapeutille Yksittäiset vastaukset Velkojat ja isän uhkailu Musiikki ja perheen reaktiot Vanhempien työpaikka- ja sairaalakohtaukset Vastaajien arviot elokuvan suosittelemisesta Arvio suosittelemisesta vanhemmille Arvio suosittelemisesta kavereille 28 9 HANKKEEN ARVIOINTI POHDINTA 30 LÄHTEET 32 LIITE LIITE 1. KYSELYLOMAKE

6 5 1 JOHDANTO Päihteiden käyttö on jatkuvasti lisääntynyt ja yhä nuoremmat kokeilevat päihteitä. Nykynuorilla on paljon tietoa päihteistä, mutta vaikuttaako saatu tieto heidän käyttäytymiseensä. Nuoret saavat valistusta paljon ja monelta taholta. Mietittäväksi jää, onko valistus liian yksipuolista ja päihteidenkäyttäjien maailmaa kuvaavaa. Nämä lähtökohdat mielessään MMM-Videoframe25 työsti erilaisen päihde-elokuvan, jonka välitöntä vaikutusta he halusivat kartoittaa. Marko Kivioja otti yhteyttä Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun Kuusankosken toimipisteeseen ja tilasi tutkimuksen opiskelijatyönä. Elokuva tuli ensi-iltaan marraskuussa 2004, jolloin tutustuimme elokuvaan sekä elokuvan tekijöihin. Elokuvan tekijöiltä saimme myös taustatiedot elokuvan tekemisestä, työn tavoitteista ja tarkoituksesta. Työn tilaaja ehdotti teoriataustaksi elokuvaterapiaa. Elokuvaterapian lähdekirjallisuuden rajallisuuden vuoksi, laajensimme teorian käsittelemään myös ehkäisevää päihdetyötä sekä nuoria ja päihteitä. Yhteistyössä työn tilaajan kanssa päädyimme valitsemaan tutkimusmenetelmäksi kyselylomakkeen. Kysely tehtiin Kouvolan Lyseon lukiolaisille yleisönäytännön yhteydessä tammikuussa Tutkimuksia elokuvan käytöstä ehkäisevässä päihdetyössä ei ole tutkittu eikä aiheesta ole tehty julkaisuja. Vaikuttavuutta sen sijaan on tutkittu runsaastikin. Vaikuttavuustutkimukset käsittelevät kuitenkin muita tieteenaloja kuin hoitotiedettä. Aiheen tutkimisen vähyyden vuoksi koimme tutkittavan aiheen haastavana ja mielenkiintoisena sekä tarpeellisena. Ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta on hyvä, että nuoriin kohdistuvaan päihdevalistukseen kehitetään uusia lähestymistapoja ja näkökulmia. Päihdevalistuksessa ollaan tämän työn myötä siirtymässä pois käyttäjäkeskeisyydestä kohti päihteidenkäyttäjän läheiset huomioivaa lähestymistapaa.

7 6 2 ELOKUVA VAIKUTTAJANA Elokuva on taiteista se, joka eniten muistuttaa näkö ja kuuloaistiemme avulla kokemaamme todellista, oikeaa ja aitoa elämää (Mäkipää 1996, 5). Elokuva koetaan todellisena, kuten haaveet, uni, arki, juhla, ilot, surut tai aistiharhat ja siksi se koetaan vaikuttavana. Elokuvassa katsoja voi seurata läheltä muiden intiimiäkin yksityiselämää, tapahtumia ja asioita, jotka tavallisesti privatisoidaan tai salataan todellisessa arkielämässä. (Heikkilä, Paloheimo, Taipale 2000, ) Elokuvan vaikuttavuus perustuu neljään tekijään: 1. identifikaatioon eli samastumiseen elokuvan henkilöihin sekä kertomukseen ja ympäristöön. 2. projektioon eli tarpeeseen heijastaa elokuvan henkilöihin voimakkaita tuntemuksia, antaa heille luonteenpiirteitä, arvovarauksia, normeja 3. Imitaatioon eli tarpeeseen toistaa, jäljitellä ja saada toimintamalleja omaan elämään. 4. Idealisaatioon eli tarpeeseen luoda ihanteita, auktoriteetteja ja esikuvia, tyydyttää omia omnipotenssiunelmia ja tarpeeseen saada viitteellinenkin selitys elämän pulmiin. (Heikkilä 2000, ) Erilaiset dokumenttielokuvat ovat myös tehokkaita tiedon välittämisessä. Niin dokumentit kuin muutkin elokuvat ovat käyttökelpoisia vuorovaikutuksellisen tukemisen välineinä. Oikeaan aikaan saatu asiallinen tieto tukee itse kunkin henkilön toimintakykyä. (Mäkipää 1996, 6.) Mäkipään (1996, 6) mukaan elokuvassa ihminen saa tiedostamattomille ja selkiintymättömille tunteilleen konkreettisen kohteen. Elokuvan avulla ihminen rakentaa minätietoisuuttaan, ihmiskäsitystään sekä maailmankuvaansa. 3 ELOKUVATERAPIA Elokuvaterapia on oma itsenäinen hoitomuoto, joka eroaa muista luovuusterapioista (kuvataide-, musiikki-, kirjallisuus-, tanssi- ja draamaterapia) olematta silti niitä parempi tai huonompi. Elokuvaterapia muistuttaa eniten elämää itseään kaikista luovuusterapioista. (Mäkipää 1996, 14.) Elokuvaterapialiiton mukaan elokuvaterapia

8 7 tarkoittaa elävän kuvan käyttämistä hoidollisesti. Hoidolla tarkoitetaan suunnitelmallisesti toteutettua, tasapainottavaa, eheyttävää ja ei- toivottuja olotiloja parantavaa myönteistä toimintaa. (Suomen elokuvaterapialiitto.) Kuten kaikissa luovuusterapioissa, elokuvaterapiassakin elokuva toimii vain välineenä, instrumenttina ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Elokuva on jo sinällään jostakin pakottavasta tarpeesta syntynyt viesti tekijöiltä katsojille. (Mäkipää 1996, 15.) Elokuvan muodon tai tyylilajin valinta riippuu kulloisestakin elokuvan käyttötarkoituksesta. Elokuvaterapiassa käytetään elokuvaa, joka puhuttelee ja koskettaa terapoitavia. Tekemisen näkökulmasta voidaan elokuvaterapia jakaa yksinkertaisesti kahtia: 1. ensisijaisesti aktiivisesti toiminnalliseen 2. ensisijaisesti vastaanottavaan terapiaan Toiminnallinen elokuvaterapia tarkoittaa erilaisten elokuvallisten tallenteiden tekemiseen liittyvää luovaa toimintaa (kuten käsikirjoitus, kuvaus, ohjaus, jne) sekä tekoprosessiin liittyvien tunteiden ja aikaansaatujen tulosten hoidollista kohtaamista. Toiminnallinen elokuvaterapia on yhdessä kokemista ja jakamista. Siihen liittyy aina paitsi antavia myös vastaanottavia ulottuvuuksia. (Mäkipää 1996, 16.) Vastaanottava elokuvaterapia voidaan jakaa kahteen erilaisia lähestymistapoja hyödyntävään toimintaan: Analyyttiseen eli oivallusta tuottavien elokuvien katsomiseen Supportiiviseen eli tukea antavaan elokuvien katsomiseen sekä katsomiskokemusten hoidolliseen työstämiseen. Analyyttisessä, oivallusta tuottavassa elokuvaterapiassa käytetään, mikäli mahdollista, elokuvateatteriolosuhteita. Analyyttinen terapia edellyttää asiakkaalta motivaatiota, valmiutta sekä kykyä pohtivaan työskentelyyn. Peiliulottuvuus tarjoaa mahdollisuuden kokea omaa sekä muiden todellisuutta; muiden tapaa elää, ajatella ja tuntea. Sekä toisaalta mahdollisuuden tarkastella ja tutkia omaa, muille välittyvää peilikuvaa eli mahdollisuuden nähdä itsensä muiden silmin. Peiliulottuvuus tähtää minätie-

9 8 toisuutta lisäävään tai minää eheyttävään vaikutukseen. Peiliulottuvuutta voidaan käyttää sekä analyyttisesti että supportiivisesti. (Mäkipää 1996, ) Supportiivisessa, tukea antavassa elokuvaterapiassa korostuu elämänmyönteisyys, positiivisuus ja asioita ja arvoja suhteuttava sisältö. Se soveltuu kaikille jossain muodossaan. Ikkunaulottuvuus tähtää olemassaolo- ja ihmistietoutta lisäävään minän ja sitä ympäröivän todellisuuden rakenteiden sekä vuorovaikutussuhteiden selkiytymiseen, niihin sopeutumiseen. Ikkunaulottuvuudella tähdätään myös elämänkirjoa laajentavaan ja suhteuttavaan vaikutukseen. (Mäkipää 1996, ) Elinkautinen elokuva käyttää elokuvaterapia näkökulmasta vastaanottavaa analyyttistä terapiaa. Elokuvassa käytetään peiliulottuvuutta, jossa katsoja voi samaistua elokuvan henkilöihin ja tunnelmiin. Lähtökohtana Elinkautinen elokuvassa on tuoda päihdevalistuksen laajaan kirjoon uusi näkökulma, siirtyä pois käyttäjäkeskeisyydestä ja tuoda perhe sosiaalisine ja tunnesuhteineen keskeiseksi. 4 ELOKUVA EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ Paineet ehkäisevään päihdetyötä kohtaan ovat kasvaneet nuorten päihteiden käytön lisääntyessä. Tavoitteena ehkäisevässä päihdetyössä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Toiminta on parhaimmillaan laaja-alasta yhteistyötä. (Päihteiden 2000, 4.) Sieväsen pro gradu-tutkielman (2005, 51) mukaan nuoret olivat sitä mieltä, että nuorten itsetuntoa pitää pyrkiä vahvistamaan kodin ja koulun yhteistyössä. Opetuksellisella osa-alueella nuoret korostivat terveystiedon opetusta, elämyksellisiä menetelmiä ja shokkiopetusta. Esimerkkejä shokkiopetuksesta nuoret kertoivat huumeiden käyttäjien kanssa töitä tehneen poliisin näyttämiä kuvia ja videoita sekä terveiden keuhkojen kuvan vertailua tupakoivan ihmisen keuhkojen kuvaan. Ehkäisevä päihdetyö määritellään toiminnaksi, jolla vähennetään ja ehkäistään päihteiden käyttöä vaikuttamalla saatavuuteen, päihteitä koskeviin asenteisiin ja tietoihin, päihteiden käyttötapoihin sekä päihteiden ongelmakäyttöä synnyttäviin olosuhteisiin ja sitä tukevaan kulttuuriin. (www.stakes 2005.) Ehkäisevä päihdetyö on käsitteenä laaja ja sisältää monentasoisia päihteiden käyttöön ja sen haittoihin vaikuttavia toimenpiteitä ja päätöksiä. Toiminnan tason ja

10 9 kohderyhmän mukaan puhutaan primaari-, sekundaari ja tertiaaripreventiosta. (Päihteiden 2000, 9.) Primaaripreventiolla tarkoitetaan yleisryhmiin tai koko väestöön kohdistuvaa toimintaa. Päihdevalistuksen ja kasvatuksen avulla pyritään lisäämään päihteisiin sekä niiden haittoihin ja käyttöön liittyvää tietoutta sekä edistämään yksilön elämänhallintaa. Koulussa tehtävä ehkäisevä päihdetyö liittyy suurelta osin primaaripreventioon. (Päihteiden 2000, 9.) Sekundaaripreventioon liittyvät toimenpiteet kohdistuvat jo päihteitä kokeilleihin ja riskiryhmiin. Tavoitteina on riskeistä tiedottaminen, päihteiden käytön varhainen toteaminen, käyttöön puuttuminen ja hoitoonohjaus. (Päihteiden 2000, 9.) Tertiaaripreventiolla tarkoitetaan päihteiden käytöstä johtuvien haittojen vähentämistä ja hoitamista ja se kohdistuu päihteiden ongelmakäyttäjiin. Käytännössä se on jo syntyneen vakavan riippuvuuden hoitamista. (Päihteiden 2000, 9.) Päihdeopetuksen yksi tärkeimpiä lähtökohtia on lapsen ja nuoren kokemusmaailman tunteminen ja erittely. Joka kahdeksas suomalainen kasvaa päihdeperheessä. Tämä tarkoittaa, että lähes jokaisessa koululuokassa on lapsia, joille vanhempien tai läheisten tai muiden päihteiden käyttö on elettyä arkea. Ehkäisevän päihdetyön ohjelmien vaikuttavuuden arvioimiseksi ei ole käytettävissä yhtenäisiä maailmanlaajuisia kriteereitä. (Päihteiden 2000, 21). Mäkipään (1996, 31, 37-38) kirjassa on luetteloitu elokuvaterapian vinkkipankki, josta löytyy osio myös päihteille ja huumeille. Mäkipää kehottaa myös luottamaan omaan vaistoon, tunteeseen ja kokemukseen ja tekemään rohkeitakin valintoja. Elinkautinen elokuvassa tekijät lähtivät rohkeasti hakemaan uutta näkökulmaa päihdetyöhön. He toivat näkyväksi elokuvallaan perheen roolin ja tuntemukset. Tähän asti valistus on ollut suurelta osin käyttäjäkeskeistä, läheisten unohtuessa. Kuitenkin päihdeongelma on luonteeltaan sen kaltainen, ettei se voi olla vaikuttamatta läheisiinkin. Elokuva on myös valistusmuodoista yksi nuoriin eniten vaikuttavimmista.

11 10 Elinkautinen elokuva toimii sekä primaari- että sekundaaripreventio tasolla kohdistuen nuoriin ja heidän vanhempiinsa. 5 NUORUUSKEHITYS Nuoruus on elämänvaihe, jolloin yksilö etsii voimavarojaan, minuuttaan ja identiteettiään (Friis, Eirola, Mannonen 2004, 44).Lapsuudesta ei hypätä aikuisuuteen vaan siirrytään asteittain nuoruuskehityksen aikana. Nuori heilahtelee itsenäistymispyrkimyksen ja toisaalta riippuvuuden tarpeiden välillä. Hänen mielikuvansa ovat voimakkaita, ja ne pyrkivät korvaamaan ja sotkemaan todellisuutta. Kun nuorella on aikaa ja tilaa kasvaa, hän voi nuorena aikuisena ottaa vastuun itsestään ja ympäristöstään. Aidon kypsyyden vastakohtana on vääränlainen kypsyys tai kypsymättömyys, jolloin kasvu on häiriintynyt nuoren omaksuessa aikuisen ominaisuudet liian aikaisin tai liian myöhään. (Välisalo-Leinonen 1993, 39.) Nuoruus sijoittuu ikävuosien välille (Friis, Eimola, Mannonen 2004, 44; Välisalo-Leinonen 1993, 39). Vaiheen loppupuolella kiinteytyy jo suhteellisen muuttumaton aikuisen persoonallisuus. Nuoruusikä on rajallista, eikä kehityksellisesti pitkittynyttä nuoruutta ole olemassa. Nuoruus on mahdollisuuksien aikaa, minkä vuoksi sitä kutsutaan persoonallisuuden rakentumisen toiseksi mahdollisuudeksi. Nuoruusiän tapahtumaketju muuttaa persoonallisuutta ratkaisevalla ja lopullisella tavalla. (Välisalo-Leinonen 1993, 39.) Nuoruuden kehityksellisenä päämääränä on saavuttaa itse hankittu autonomia. Nuoruusikään liittyy sisäisten ja ulkoisten syiden vaikutuksesta kasvanut jännite, jota nuori voi käyttää hyväkseen voidakseen kasvaa. Nuoruus voidaan jakaa eri vaiheisiin. 13-vuotias ja 18-vuotias eroavat toisistaan, vaikka molemmat ovatkin vaiheessa, jossa he kehittyvät. (Välisalo-Leinonen 1993, 39.) Vaiheet voidaan karkeasti jakaa seuraavasti: Varhaisnuoruus (12 16 vuotiaana): Varhaisnuoruus kytkeytyy alkaneeseen puberteettiin. Varhaisnuori elää ristiriidassa. Nuoren suhde vanhempiin vaihtelee aaltomaisesti; välillä korostaen lapsenomaisuut-

12 11 ta ja toisaalta itsenäisyyttä. Nuoren maailmassa ikätoverit ovat vanhempia tärkeämpiä. (Friis, Emola, Mannonen 2004, 45-46; Välisalo-Leinonen 1993, 39.) Varsinainen nuoruus, keskinuoruus (15 18 vuotiaana): Varsinaisessa nuoruusiässä nuori on saanut osittain hallintaansa varhaisnuoruuden yllykepaineen ja alkanut sopeutua muuttuneeseen ruumiinkuvaansa. Hämmentyneestä varhaisnuoresta tulee aktiivinen, kantaa ottava sekä kykyjään etsivä ja käyttävä tyttö tai poika. (Friis, Emola, Mannonen 2004, 45-46; Välisalo-Leinonen 1993, 39.) Jälkinuoruus (18 22 vuotiaana): Nuoruus alkaa myrskyisästi päättyen tyveneen. Nuoren kyky empatiaan lisääntyy. Nuori ottaa toiset huomioon, antaa periksi, tekee kompromisseja tai siirtää omia halujaan. Nuori tekee valintoja, jotka vaikuttavat hänen tulevaan aikuisuuteensa. Hänestä tulee yhteiskunnan jäsen ja omalta osaltaan vastuuta vastaanottava. (Välisalo- Leinonen 1993, 39.) Nuoren kehitystehtävänä on aikuisen persoonallisuuden eheytyminen (Friis, Emola, Mannonen 2004, 46). Nuoren aikuisen elämäntilanne on erilainen kuin missään muussa elämänvaiheessa. Nuori aikuinen on välikädessä, häneltä odotetaan aikuismaista otetta omaan elämäänsä. Elämään sisältyy myös enemmän mahdollisia roolimuutoksia kuin missään muussa elämänvaiheessa, esim. nuoresta aikuiseksi, koululaisesta opiskelijaksi, kotona asujasta yksin / parisuhteessa eläjäksi. Ympäristö kohdistaa nuoreen aikuiseen odotuksia. Ne vaikuttavat itseään toteuttavan ennusteen tavoin elämänrakenteen muotoutumiseen. (Välisalo-Leinonen 1993, 39.) Samankaltaisuus samanikäisten kanssa tuntuu välttämättömältä, ja toisaalta yksityisyyden tarve on huomattava. Ystävien parissa kokeillaan, tutkitaan ja omaksutaan aikuisuuteen liittyviä ihanteita, arvoja ja käyttäytymistapoja, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämään varsinkin vapaa-aikana. (Friis, Emola, Mannonen 2004, 45.) Muiden suhtautuminen meihin muokkaa käsitystä itsestämme ja sitä kautta omaa käyttäytymistämme. Ihminen on suurelta osin sitä, mitä hänen oletetaan olevan. Vanhempien ja nuoren aikuisen viestintä saa nuoren aikuistuttua uuden ulottuvuuden. Jos vanhemmat hyväksyvät nuorelleen aikuisen roolin, sanomaristiriitoja ei todennäköisesti synny. Vanhemmuus ei

13 12 häviä nuoren aikuistumisen myötä vaan saa uuden muodon. Pystyäkseen ottamaan itse vastuuta elämästään nuoren on itsenäistyttävä. (Välisalo-Leinonen 1993, 39.) 6 NUORET JA PÄIHTEET Pienelle ryhmälle nuoria ovat huumeet yritys ratkaista ongelmia. Tärkein syy huumeiden kokeiluun on halu hakea elämään jännitystä tai uteliaisuus. Nuoruus on testaamisen ja kokeilujen aikaa. Halutaan tietää miltä mikin asia tuntuu. (Aalberg Siimes 1999, 221.) Koiviston (2004, 38) pro gradu-tutkielman mukaan aineita kokeiltiin ensimmäisen kerran kavereiden kanssa. Jopa sattumasta voi olla kyse kokeilussa. Huumekokeilussa voi olla kyse yksinomaan siitä, että nuori on ollut väärässä porukassa väärään aikaan. Hän on voinut joutua tilanteeseen, jossa ei ole ollut vapautta olla kokeilematta. Kokeileminen liittyy myös nuoren sosiaaliseen tilanteeseen, siihen, miten kaveripiiri vaikeuttaa tai mahdollistaa kokeilua. (Aalberg Siimes 1999, 221.) Monelle nuorelle huumeiden kokeilu on tapa kapinoida, hakea aikuisten huomiota ja hätkähdyttää. Huumeiden kokeilu saa vanhemmat avuttomiksi ja tyrmistyneiksi, jolloin nuori voi tuntea olevansa vallan kahvassa kiinni. Huumeet ovat itse asiassa aihe, josta vanhemmat uskovat tietävänsä vähiten. Huumeongelma syntyy siitä, että nuori haluaa käyttää ja kokeilla aineita. Taustalla on tekijöitä, joiden vuoksi nuori etsii huumeiden aiheuttamaa, tavallisesta elämästä poikkeavaa tunnetilaa. Nuori voi käyttää huumeita esimerkiksi saadakseen hetkellistä mielihyvää, selviytyäkseen liian ankarina kokemistaan arkielämän vaatimuksista tai välttääkseen jatkuvaa psyykkistä kärsimystä. Kokeilun halu on huumeiden käytön syy noin puolella tapauksista. (Aalberg Siimes 1999, 222.) Nuorten huumeidenkäyttö on lisääntynyt Suomessa, kuten muissakin länsimaissa. Huumeiden käytön lisääntymistä selitetään kahdella teorialla. Tartuntateorian mukaan huumeiden käyttö on tarttuvaa. Nuoret ovat alttiita aineiden käytölle, ellei heitä erityisesti siltä suojella. Porttiteorian mukaan huumeiden käyttöä edeltää nuorilla alkoholin ja tupakan käyttö. Alkoholia ja tupakkaa käyttävät nuoret ovat alttiimpia kokeilemaan kannabista ja sen jälkeen vahvempia huumeita. Suomalaisille päih-

14 13 denuorille on tyypillistä sekakäyttöä. Tavallista on alkoholin ja lääkeaineiden samanaikainen käyttö sekä vaihteleva eri aineiden käyttö. (Aalberg Siimes 1999, 222.) Nuorista noin 5 % on huumeiden riskikäyttäjiä ja heidän on myös vaikea lopettaa. Ongelmakäyttäjät yrittävät huumeiden avulla ratkaista psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmiaan. Huumeiden välittäjät ja käyttäjät antavat näille nuorille aineista ihannoidun kuvan. Jos huumeiden käyttö parantaa, edes tilapäisesti, nuoren elämänlaatua, siihen on vaikea vaikuttaa, ellei todellisuus muutu. Jos nuori välttyy tupakoinnilta, hänellä on vain pieni riski tulla huumausaineiden väärinkäyttäjäksi. (Aalberg Siimes 1999, 222.) Ongelmakäytön syntyyn vaikuttaa käytön aloittamisen syy. Huumeiden käyttö kaveripiirissä hauskanpitoon johtaa pienemmällä todennäköisyydellä ongelmakäyttöön kuin aineiden käyttö oman olon korjaamiseksi tai sellaisen tunteen saavuttamiseksi, josta tuntee, ettei sitä muuten pystyisi saavuttamaan. Jos aineiden kokeilija todella uskoo niiden auttavan pahaan oloon, hän on altis joutumaan psyykkiseen koukkuun. (Huolesta 2000, 21.) Riippuvuuteen joutumista edesauttaa nuoren myönteinen asenne huumeita kohtaan ja tunne hallitusta huumeiden käytöstä. Osaltaan alttiutta riippuvuuden kehittymiseen voi selittää biologisilla perintötekijöillä. Sokea usko perintötekijöiden voimaan voi tuottaa psyykkistä alttiutta: jos kokeilen, jään varmasti koukkuun. Oikeanlainen apu ja väliintulo olisi tärkeää jo siinä vaiheessa, kun riippuvuus on syntymässä. Ongelmaksi muodostuu nuoren itsensä kokemus siitä, ettei tarvitse apua. (Huolesta 2000, 22.) Koiviston (2004, 40) mukaan huumeiden käyttö oli nuorten koko elämä ja aikaisemmat kaverit sekä perhe unohtuivat. Huumeiden käytöstä tuli nuorten elämäntapa ja elämä oli ollut täysin huumekeskeistä, eikä mikään liittynyt muuhun kuin huumeisiin. Kaikki kaverit olivat huumeita käyttäviä nuoria, joten puheenaiheetkin liittyivät yleensä vain huumeisiin.

15 14 7 TYÖN KULKU JA TOTEUTUS 7.1 Lähtökohtien toteaminen ja työn tavoitteet Vuonna 2001 elokuvan ohjaaja Marko Kivioja katsoi lastensuojelutyössään useita päihdevalistusvideoita, joista lähes kaikki olivat käyttäjäkeskeisiä. Kiviojan mielestä ongelmaa käsiteltiin puhtaasti perheen näkökulmasta harvoin, jos lainkaan. Marko Kivioja ja Matti Kalevi Pasi miettivät asiaa ja päättivät tehdä elokuvan, jossa päihdeongelmaa käsitellään puhtaasi perheen näkökulmasta, kuinka poissaoleva päihderiippuvainen vaikuttaa perheeseen. Joulukuussa 2001 Kivioja ja Pasi vetäytyivät metsään pohtimaan kuinka asiaa lähestyisivät ja loivat käsikirjoituksen ensimmäisen version. (Kivioja 2003.) Käsikirjoitusta alettiin työstää lokakuussa Alkuperäisenä ajatuksen oli, että elokuvan olisi rahoittanut Kouvolan kaupungin Päihdetyön tuki- ja neuvontakeskus, mutta yllättäen loppusyksystä 2002 tämä instanssi ajettiin alas ja lopetettiin Koska käsikirjoitusta oli ehditty työstää jo pitkälle, ja koska aihe ja tarina tuntuivat tärkeiltä, päätettiin projektin toteuttamista kuitenkin jatkaa ja etsiä rahoitusta muualta. (www.videoframe....) Päärahoitus tuli lopulta Pohjoiskymen kasvu ry:ltä, välirahoitus Kuusankosken kaupungilta ja vastikkeeton sponsorituki Kymen nuorten asema oy:ltä (Kivioja 2004). Elokuvan nimeä miettiessään Kivioja kuunteli Timo Rautiaisen ja Trio niskalaukauksen kappaletta Elinkautinen. Hänestä Marja Mattlarin tekemät sanat kertoivat juuri siitä, mistä Kiviojan mielestä oli kyse, syyllisyydestä. Kivioja ehdotti kappaletta Pasille elokuvan musiikiksi. Pasin mielestä laulu oli hieno ja nimi loistava, näin elokuva sai työnimensä, joka myöhemmin päätettiin ottaa myös varsinaiseksi nimeksi. (Kivioja 2003.) Vuonna 2003 hiottiin ja viimeisteltiin käsikirjoitusta, tehtiin kuvaussuunnitelma, aikataulut ja kuvakäsikirjoitus, etsittiin kuvauspaikat, valittiin roolitus ja hankittiin muu henkilökunta ja kalusto sekä hoidettiin rahoitus kuntoon. Kun kaikki tämä oli valmiina aloitettiin kuvaukset tammikuussa Kuvauspäiviä kertyi kaikkiaan n. 20. Työtä tehtiin pääsääntöisesti viikonloppuisin. Tämän jälkeen oli vuorossa edi-

16 15 tointi ja kuvan sekä äänen jälkikäsittelyvaihe. Elokuvan tekemisestä vastasi kuusankoskelainen MMM-Videoframe25 ry. (www.videoframe....) Elokuva sai ensiiltansa Kuusankoski-talolla Elokuvasta järjestettiin myös neljä ennakkoesitystä yleisölle marraskuussa Elokuva on fiktiivinen kertomus nelihenkisestä perheestä, jonka lapsista vanhin on ajautunut huumekierteeseen vanhempien siitä mitään tietämättä. Elokuvan aikana vanhemmille paljastuu vähitellen koko totuus: Heidän perheessään elää päihdeongelmainen. Esikoinen on jo täyttänyt 18 vuotta, joten hän on lastensuojelun ulkopuolella ja siten omien valintojensa armoilla, kuten myös koko perhe. Kertojana on perheen nuorimmainen viisitoistavuotias Reetta, jonka silmin tapahtumia seurataan. Hän pyrkii olemaan mahdollisimman lojaali sisarustaan kohtaan. Mutta lopulta, apunaan edesmennyt mummi, joka on Reetan keskustelukaveri, hän on valmis ottamaan vastuun. Elokuva tarkastelee väittämää "Päihteiden käyttö on henkilökohtainen ongelma vai onko?" päihteidenkäyttäjän omaisten kautta. Se ei pyri antamaan valmiita vastauksia, vaan toimimaan keskustelun herättäjänä. Elokuvan kesto on 26 minuuttia. (www.videoframe....) Elokuvaa on tarkoitus markkinoida valtakunnallisesti päihdehuollon parissa työskenteleville henkilöille ja järjestöille, oppilaitoksiin ja kirjastoille. Lisäksi se tulee osallistumaan erilaisiin filmialan kilpailuihin. Siitä järjestetään myös yleisöesityksiä ja sitä esitetään Kymenlaakson kouluissa ja ammattioppilaitoksissa. Huhtikuuhun 2005 mennessä elokuvan on kouluissa nähnyt hieman yli tuhat oppilasta ja kaikkiaan reilut kaksituhatta ihmistä. (www.videoframe....) Marko Kivioja otti yhteyttä Kymenlaakson ammattikorkeakouluun Kuusankosken toimipisteeseen ja pyysi tekemään elokuvan välitöntä vaikutusta mittaavan tutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää elokuvan yleisössä herättämiä tunteita, ajatuksia ja heidän kokemustaan elokuvan annista. Elokuvan toteuttajat tulevat käyttämään tutkimuksen tuloksia rahoittajille tekemässään loppuraportissa sekä elokuvan markkinoinnissa.

17 Työskentelyn aloittaminen Syyskuussa 2004 saimme aiheen projektiin opettajalta. Ennen kuin otimme yhteyttä projektin tilaajaan, Marko Kiviojaan, luimme fideoframe25 nettisivuilta elokuvasta. Kiviojan kanssa sovimme, että ennen tutkimuksen yksityiskohtien hiomista katsomme elokuvan ja muodostamme sen tyylistä oman mielikuvamme. Saimme sähköpostitse kutsun elokuvan ensi-iltaan, kutsuvierasnäytäntöön, jonne kumpikin olimme estyneitä saapumasta. Kiviojan ehdotuksesta osallistuimme yleisönäytökseen, joka pidettiin marraskuun 25. päivä 2004 Kuusankoski-talolla Voikkaa-salissa. Tapasimme elokuvan ohjaajan Marko Kiviojan ja näyttelijä/käsikirjoittaja Matti Kalevi Pasin ennen näytännön alkua Kuusankoski-talon kahviossa. Keskustelimme elokuvan synnystä, tutkimuksemme tarkoituksesta ja aikataulusta. Olimme päättäneet tutkivamme elokuvan vaikutusta kyselylomakkeen avulla ja miettineet tapaamista varten valmiiksi mahdollisia kysymyksiä kyselylomaketta varten. Nähtyämme elokuvan hylkäsimme kaikki valmiit kysymyksemme tarkoitukseen sopimattomina ja katsoimme elokuvan toiseen kertaan keksien samalla tarkoituksen mukaisempia kysymyksiä. Koska elokuvaa on tarkoitus esittää sekä kouluissa että vanhempainilloissa syntyi elokuvan aikana ajatus tehdä vertaileva tutkimus vertaillen vanhempien ja nuorten vastauksia toisiinsa. Elokuvan esitykset oli tarkoitus aloittaa tammikuussa 2005, joten jäimme odottamaan varmistuksia esityspäivistä ja paikoista. 7.3 Aineiston keruu ja analysointi Tammikuun alussa 2005 laadimme nuorille ja vanhemmille omat alustavat kyselylomakkeet, jotka molemmat sisälsivät samat kysymykset hieman eri sanamuodoin. Opettaja tarkasti alustavat lomakkeet ja teki niihin muutosehdotukset Lomakkeet oli tarkoitus esitestata Kouvolassa Lyseon lukiossa Oltuamme yhteydessä ohjaajaan ja saatuamme tietoomme lukio esityksen laajuuden, tulimme opettajan kanssa yhdessä tulokseen, että kyselylomakkeiden esitestauksesta luovutaan, lomakkeet otetaan käyttöön sellaisenaan (liite 1) ja tutkimus tehdään Lyseon lukiolla keskittyen ainoastaan nuorten tutkimiseen. (Kyselylomakkeen asettelua on liitteessä muutettu, jotta saimme sen liitteeksi oikealla sivujaottelulla.) Päätöstämme tukivat myös ne seikat, että monet koulut olivat jo lyöneet lukkoon kevään vanhempainiltansa ohjelmineen, joten elokuvaa voitaisiin vanhempain-illoissa käyttää vasta

18 17 seuraavalla lukukaudella. Elokuvalle ei myöskään ollut vielä tammikuun 13. päivään mennessä varmistunut muita esityksiä keväälle. Lyseon lukiolla oli kolme esitystä tammikuun 14. päivän aikana. Yhdessä esityksessä odotettiin olevan oppilasta. Oppilaiden määrä yllätti sekä meidät että ohjaajan. Kiviojan pyynnöstä otimme tutkimusotannaksi keskimmäisen esityksen, joka oli tarkoitettu abiturienteille. Meidän tuli saapua Lyseon lukiolle tuntia ennen esitystä, koska elokuvasta tehtiin juttua Kouvolan sanomiin ja meitä haluttiin haastatella projektityön tiimoilta. Kivioja oli tulostanut meillä valmiiksi 75 kyselylomaketta, joista kaksi meni muuhun käyttöön. Asetuimme ovelle jakamaan kyselylomakkeen ja kynän jokaiselle katsojalle heidän tullessaan sisään auditorioon. Ensimmäisille 73 oppilaalle riitti kyselylomakkeita, noin 10 oppilaan jäädessä ilman. Elokuvan ohjaaja esitteli meidät tervetulosanojensa jälkeen ja käytimme lyhyen puheenvuoron kertoen projektin tarkoituksesta ja kyselylomakkeen täytöstä. Elokuvan jälkeen katsojille annettiin aikaa lomakkeiden täyttämiseen ja lomakkeet pyydettiin palauttamaan pois lähtiessä ovelle. Olimme sijoittaneet oven viereen laatikon lomakkeita palauttamista varten. Osan otimme vastaan itse. Päätimme työstää projektityötä osissa. Nella otti työstääkseen kaikki kyselylomakkeet yhdenmukaisen käsittelyn takaamiseksi ja Heli alkoi työstää teoriaosuutta. Työtä tehtiin itsenäisesti tammikuusta toukokuuhun 2005 toisiamme konsultoiden ja työstä keskustellen. Lähetimme ensimmäisen version työstä opettajille luettavaksi Olemme koko työn ajan olleet yhteydessä ohjaajaan puhelimitse ja sähköpostitse. Toukokuun alussa ohjaaja Kivioja ilmoitti tarvitsevansa työn kesäkuun puolivälissä siinä muodossaan kun työ sillä hetkellä on. Toukokuun viimeisenä päivänä työstimme yhdessä työn pohdintaa ja hankkeen arviointia saaden työn ensimmäiseen valmiiseen muotoonsa. Kesän ja syksyn 2005 aikana muokkasimme työn tekstiosuutta ja ulkoasua, jättäen työn muutoksineen opettajien luettavaksi. Työ esitettiin opiskeluryhmällemme Marraskuun 2005 alussa työ sai lopullisen muotonsa ja luovutettiin tilaajalle.

19 18 8 KYSELYN TULOKSET 8.1 Vastaajien taustatiedot Kyselylomakkeita (liite 1.) jaettiin 73 kappaletta. Kaikki lomakkeet palautettiin asianmukaisesti täytettyinä. Kyselyyn osallistuneiden ikä vaihteli 17:sta 19 vuoteen. Kyselyyn osallistuneista 18-vuotiaita oli 88 % (64 kpl), 19-vuotiaita 11 % (8 kpl)ja 17-vuotiaita 1 % (1 kpl). Tyttöjä kyselyyn vastanneista oli 58 % (42 kpl) ja poikia 42 % (31 kpl). 8.2 Kokemukset aiemmasta päihdevalistuksesta Kaikki kyselyyn osallistuneet olivat aiemminkin saaneet päihdevalistusta. Sukupuolella vaikuttaisi olevan merkitystä saadun valistuksen määrään, sillä vain yhdellä tavalla päihdevalistusta saaneista 70 % oli poikia. Useammalla kuin yhdellä tavalla päihdevalistusta oli saanut 82 % kyselyyn vastanneista. Yleisintä valistustapa oli valistusmateriaali, jota oli saanut 88 % vastaajista. Päihdevalistusluennoilla oli ollut 84 % ja valistuselokuvia oli nähnyt 40 % vastanneista. Muilla tavoin valistusta oli saanut 4 %, muina tapoina mainittiin huumerekka, internet ja koulussa puhuneen vangin omakohtaiset kokemukset. 8.3 Mieleenpainuvin roolihahmo Elokuvasta pyydettiin nimeämään roolihahmo, joka jäi parhaiten vastaajien mieleen (kuva 1.). Koska monivalintakysymyksissä oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto on vastausten osuudet laskettu suhteessa valittujen vastausvaihtoehtojen lukumäärään.

20 19 käyttäjä 5 % mummo 4 % muu 4 % sisar 34 % äiti 48 % isä 6 % Kuva 1. Elokuvan henkilöistä parhaiten mieleen jäänyt roolihahmo (n = 80) Elokuvan roolihahmoista mieleenpainuvimmaksi vastaajat olivat kokeneet perheen äidin roolin. Valintaansa oli perustellut 61 % vastauksen valinneista. Perustelut jakautuivat seuraavan taulukon mukaisesti (taulukko 1.): Taulukko 1. Perustelujen jakautuminen äidin roolihahmon valinneiden vastauksissa Miksi % kpl Eniten esillä/näytettiin eniten 30 % 7 Ärsytti jollain tavalla 22 % 5 Kielsi tapahtuneen/peitteli sitä 13 % 3 Ulkonäkönsä vuoksi 9 % 2 Eniten esillä, perfektionisti 4 % 1 Näytteli hyvin 4 % 1 Hössötti koko ajan 4 % 1 Tuttu tilanne, kieltäminen 4 % 1 Oudoin tapaus 4 % 1 Oli naiivi 4 % 1 Yhteensä 100 % 23 Sisaren roolihahmo oli jäänyt mieleen 34 %:lle vastaajista. Sisaren koettiin alussa olleen ainut, joka välitti käyttäjästä. Hän huomasi ongelman ja oli huolissaan. Vaikka sisar oli peloissaan ja toivoton hän ei kuitenkaan ollut neuvoton. Hän piti ohjat käsissään vaikeassa tilanteessa, ja vaikka hän ymmärsi ettei tilannetta voi täysin korjata, hän yritti silti. Hän herätti perheen huomaamaan ongelman ja oli lopulta koko perheen vahvin jäsen, joka sai muutoksen aikaan. Sisarella koettiin olevan samanlaisia ajatuksia kuin itsellä ja itsensä pystyi kuvittelemaan sisaren rooliin. Sisaren roolihahmoa pidettiin erikoisena ja fiksuja ja häntä näytettiin elokuvassa paljon. Myös

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ KOULUELÄMÄST STÄ Sainio Pia-Christine Lähtökohdat projektin käytännön kehittymiselle: Uusi työntekijä, odotukset korkealla Tyttöjen raju päihteiden käyttö

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Riikka Taavetti facebook.com/hyvinvoivasateenkaarinuori Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus - 2013: kyselytutkimus ja raportti - yli 2500 vastaajaa, yli

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat?

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat? Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä

Lisätiedot

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Päihdekyselyn koonti. Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen

Päihdekyselyn koonti. Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen Päihdekyselyn koonti Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen Pohjatietoa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 102 henkilöä Kyselyyn vastasi LÄHI14S, DILO13S, DINU13S, LAPE14S, LANU15K,DIL13S, NUVAV14S Kysely

Lisätiedot

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä Sami Teikko Koulutus Elämään terveyskasvatusohjelma Ohjelma Ikäryhmä Kesto Pidän huolta itsestäni 3-4 -vuotiaat 45 min

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja viestinnän välineitä haittojen ehkäisy tilaisuuteen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Heli Heimala, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön 11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön Sisältö Yhteisöllisyydestä ja sen muutoksesta Vanhemmat päihdekasvattajina Käytännön esimerkkejä Päihde- ja mielenterveyspäivät

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Salme Ahlström tutkimusprofessori Päihteet ja riippuvuus 20.10.2009 1 Sisältö Lapsuuden inho Mitä lapset tietävät vanhempiensa

Lisätiedot

Yksinhuoltajana monikkoperheessä

Yksinhuoltajana monikkoperheessä Yksinhuoltajana monikkoperheessä J A N N A R A N T A L A L A S T E N P S Y K I A T R I A N E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I P A R I - JA P E R H E P S Y K O T E R A P E U T T I 4. 9. 2 0 1 5 w w w. j a n n

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Ytimenä validaatio Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja 18.05.2015 on amerikkalaisen validaatiomenetelmän pohjalta suomalaiseen hoitokulttuuriin kehitetty vuorovaikutusmenetelmä validaatio tulee englannin

Lisätiedot

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo)

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI? Puhumista Lapsen ja aikuisen välillä ITSETUNTO?

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Yhteistyövanhemmuus. Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen?

Yhteistyövanhemmuus. Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen? Yhteistyövanhemmuus Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen? On tärkeää, että lapsi saa varmuuden siitä, että molemmat vanhemmat säilyvät hänen elämässään. Toisen vanhemman puuttuessa lapsen elämästä on

Lisätiedot

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9. Monikkoperheet kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.2014 Monikkoraskauksien lukumäärät Tilasto vuonna 2012 794

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

SELVIYTYMISTARINOITA Pesäpuu ry:n Selviytyjät tiimi Suvi Koski

SELVIYTYMISTARINOITA Pesäpuu ry:n Selviytyjät tiimi Suvi Koski SELVIYTYMISTARINOITA Pesäpuu ry:n Selviytyjät tiimi Suvi Koski SELVIYTYJÄT LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄTIIMI..on perustettu vuonna 2008. Tiimiin kuuluu 16-26-vuotiaita nuoria miehiä ja naisia, joilla on monipuolisia

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

Pepén tie uuteen päiväkotiin

Pepén tie uuteen päiväkotiin Pepén tie uuteen päiväkotiin Tämä on tarina kunnan päiväkodin rakentamisesta. Päättävistä aikuisista, kunnan sedistä ja tädeistä, päiväkotia odottavista lapsista sekä päiväkotien rakentajasta. MEIDÄN

Lisätiedot

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi.

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Kysymys: Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kysymys: Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Kuka vaan. Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi Nuoret ja tupakka Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi 16-18-vuotiaista suomalaisnuorista tupakkatuotteita käyttää päivittäin 17%. Tytöt ja pojat tupakoivat lähes yhtä paljon. Nuorten tupakoinnin yleisyys

Lisätiedot

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE KYSELY TEHTY 1.3.2014 NUORTENILLASSA AIHE: SEURAKUNTA Johdanto: Alkusysäys tälle kyselylle tuli eräässä sunnuntaikokouksessa, jota ennen seurakunnan nuorisotyöntekijä oli pyytänyt

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä TULOHAASTATTELU Nimi Nuoren nro Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä Tulohaastattelun tarkoituksena on nuoren mielipiteiden kuuleminen ja nuoren tilanteen laajempi

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

Lapsuus ja nuoruus. jatkuu. sairastumisen. jälkeenkin! Perhepsykoterapeutti,esh Outi Abrahamsson

Lapsuus ja nuoruus. jatkuu. sairastumisen. jälkeenkin! Perhepsykoterapeutti,esh Outi Abrahamsson Lapsuus ja nuoruus jatkuu sairastumisen Perhepsykoterapeutti,esh Outi Abrahamsson jälkeenkin! Vanhempana emme voi suojata kaikilta vastoinkäymisiltä, mutta voimme tukea heitä eri kehitysvaiheissa löytämään

Lisätiedot

Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin

Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin Vattumadon talo päiväkotiprojekti eskareille Valoveistos ja Varjoteatteri Merja Isomaa-James, Tuija Mettinen LÄHTÖTILANNE

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu 61 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu Kvartti-malli LAPSEN TUKEMINEN SIIRTYMÄVAIHEESSA Malli koostuu kahdesta osasta:

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Murrosikäisen kehitys

Murrosikäisen kehitys Murrosikäisen kehitys EVÄITÄ VANHEMMUUTEN -ilta 1.10.2013 Luento- ja keskustelutilaisuus nuorten vanhemmille Psykologi Maija Karakorpi VSSHP/Raision nuorisopsykiatrian poliklinikka Nuori ei ole iso lapsi

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä LEIKIN VOIMA 16.1.2015 Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä Leikkiagenttien matkat - Ryhmä on mukana Vantaan leikkipilotti- hankkeessa mukana Leikkiagentteina

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Päihdehaittojen ehkäisy: kontrolli ja valistus

Päihdehaittojen ehkäisy: kontrolli ja valistus Päihdehaittojen ehkäisy: kontrolli ja valistus erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT Mikä vaikuttaa? -koulutus, 7.11.2012, Lahti 6.11.2012 1 Päihdehaittoja voi ehkäistä Monopoli (+++) Hinta ja verotus

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli KASILUOKKA Koulutusvalinnat ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on rohkaista nuoria tekemään koulutusvalinnat omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella sukupuolen ja siihen liitettyjen

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012

YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012 Yhdessä yritysten puolesta! YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012 YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE Yhdeksän kysymystä yseille internet kyselyssä kartoitettiin 6.3.-13.4.2012 välisenä aikana Pohjois- Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Iän vaikutus itsetuntoon

Iän vaikutus itsetuntoon 1 Iän vaikutus itsetuntoon Alppilan lukion psykologian tutkimuskurssi, psykologian ja matematiikan ilmiökurssi Hilla Sarlin Noora Varonen Oona Montonen 2 Sisällysluettelo 1. Tutkimuskysymyksen asettelu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hiljattain julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kouluterveyskysely 2009 kertoo aiempaa uupuneemmista nuorista. Lukiolaiset kärsivät niin päivittäisestä väsymyksestä

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Nea Lindholm 14E, Eevi Prittinen 14E, Enni Leppänen 14C Lohjan Yhteislyseon lukio Ps7 toukokuu 2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot