ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella"

Transkriptio

1 ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä Sirpa Hautala TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

2 MYÖNNETTY LAIN 1336/2006 MUKAINEN EAKR- OSARAHOITTEINEN YRITYSTUKI EU-OHJELMAKAUDELLA AJALLA Myönnetty Hanke Avustus EAKR + valtio Myöntöperuste kpl % euro % Alueiden yritystoiminnan monipuolistaminen tai vahvistaminen Pienten ja keskisuurten yritysten yhteistoiminta Uuden teknologian soveltaminen ja käyttöönotto Uuden yritystoiminnan syntyminen Uusien tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelm. kehittäminen ja käyttöönotto Yritysten ja oppi- ja tutk.laitosten/muiden julk. yhteisöjen yhteistoiminta Kaikki yhteensä

3 Lain 1336/2006 mukaiset yritystuet, myönnetty rahoitus v Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty Yrityksen kehittämisavustus 135, avustus investointeihin 83,7 - avustus muihin kehittämistoimenpiteisiin 33,9 - avustus pienelle yritykselle palkka- ja muihin menoihin 7,2 - yrityksen kehittämisavustus yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun Kpl * 9, yrityksen kehittämisavustus kyläkaupan investointeihin 1,1 36 Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus 10,8 59 YHTEENSÄ 145,9 - josta EU-ohjelmarahoituksen osuus 102,8 - josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus 48,2 * Samassa päätöksessä tukea voidaan myöntää sekä investointeihin, muihin kehittämistoimenpiteisiin että pienelle yritykselle palkka- ja muihin menoihin 3

4 ELY-KESKUSTEN YRITYSRAHOITUS : TAUSTAA Nykyisen yritystukilain (1336/2006) vaikuttavuustutkimuksen (TSE Entre) keskeisimpiä tuloksia: Yrityksen kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus toimivat vähintäänkin kohtuullisesti. Yrityksen kehittämisavustuksen vaikutukset kohdistuivat tutkimuksen mukaan kasvuun, tuotantoon, kansainvälistymiseen sekä osaamiseen. Selvin vaikutus avustuksella oli tuotannon kehittymiseen. Osaamista on pystytty kehittämään erityisesti alku- ja kasvuvaiheen yrityksissä muilla toimialoilla kuin teollisuudessa. Yrityksen kehittämisavustusta tulisi suunnata hankkeisiin, jotka edistävät yritysten aitoa uusiutumista Avustuksia tulisi kohdistaa nykyistä enemmän riskipitoisten hankkeiden tukemiseen. Kari Alanko

5 ELY-KESKUSTEN YRITYSRAHOITUS : TAUSTAA Kasvulle, aidolle uusiutumiselle ja työllisyydelle - niin yrityksen kuin yhteiskunnan näkökulmasta - tulee antaa nykyistä voimakkaampi paino. Lisäksi ELY-keskusten tulee aktiivisesti etsiä nuoria ja kasvavia yrityksiä ja kannustaa näitä rohkeisiin kehittämishankkeisiin. Markkinapuute ja kilpailutilanteen vääristyminen on nykyistä vahvemmin otettava osaksi kehittämishankkeen arviointia siitä huolimatta, että ilmiöt ovat dynaamisia (muuttuvat esimerkiksi ajallisesti ja paikallisesti) ja vailla käytännössä sovellettavia määritelmiä/kriteereitä Avustushakemuksia käsiteltäessä tulee ELY-keskuksissa kiinnittää erityistä huomiota avustusta hakevan yrityksen kehittämishankkeen luonteeseen: sen tavoitteisiin, onnistumiskriteereihin ja tavoiteltuihin vaikutuksiin Kehittämiskohteita lisäksi mm. nykyistä joustavampia mahdollisuuksia muuttaa hankesuunnitelmaa hankkeen edetessä ja yksiselitteisemmät onnistumisen kriteerit Kari Alanko

6 ELY-KESKUSTEN YRITYSRAHOITUS OHJELMAKAUDELLA : KESKEISEMMÄT MUUTOKSET NYKYISEEN LAKIIN VERRATTUNA Hallituksen esitys laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi on annettu eduskunnalle Lain on tarkoitus astua voimaan johtuen valtiontukisääntöjen uudistusaikataulusta Päätöksenteko ohjelmakauden varoista yritystukien osalta tarkoitus alkaa samaan aikaan kun uusi yritystukilaki astuisi voimaan eli Keskeiset muutokset: Lain mukainen avustusjärjestelmä säilyy päälinjoiltaan nykyisen kaltaisena Lain mukaisilla avustuksilla edistetään erityisesti uuden liiketoiminnan luomista, yritystoiminnan uusiutumista, pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, vähähiilisyyttä sekä yritysten toimintaympäristöä Uudessa laissa korostetaan aikaisempaa enemmän yritystoiminnan uudistamista ja uuden liiketoiminnan kehittämistä Lisäksi avustusten kohdentamisessa tulee ottaa nykyistä voimakkaammin huomioon vähähiilistä taloutta koskevat tavoitteet Kari Alanko

7 ELY-KESKUSTEN YRITYSRAHOITUS OHJELMAKAUDELLA : KESKEISEMMÄT MUUTOKSET NYKYISEEN LAKIIN VERRATTUNA Laissa korostetaan nykyistä enemmän avustuksen roolia merkittävien, avustuksen saajan perustoiminnasta erillisten, yrityksen liiketoiminnan tai jonkin sen osa-alueen kehittämishankkeiden rahoituksena Edellyttää avustusten nykyistä tarkempaa suuntaamista Tavoitteena on myös suunnata avustuksia nykyistä enemmän hyvät kasvuedellytykset omaaville yrityksille sekä myös nykyistä riskipitoisempiin ja vaikuttavampiin hankkeisiin Nykyisen lain mukaisesta yritysrahoituksesta n. 70 % on ollut EU-ohjelmarahoitteista ja loput kansallisista budjettivaroista Kaudella kansallinen yritystukirahoitus vähenee siten, että v talousarvioesityksessä valtuus on enää 25,6 milj. euroa, josta äkillisen rakennemuutoksen hoitoon on varattu enintään 20 milj. euroa Kansallisen ja EU-ohjelmarahoituksen väheneminen edellyttää myös avustuksen tarkempaa suuntaamista entistä vaikuttavimpiin hankkeisiin Kari Alanko

8 ELY-KESKUSTEN YRITYSRAHOITUS OHJELMAKAUDELLA : KESKEISEMMÄT MUUTOKSET NYKYISEEN LAKIIN VERRATTUNA Uudessa yritystukilaissa on vain kaksi tukimuotoa: Yrityksen kehittämisavustus ja Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, pienistä erillisistä kansallisesti rahoitetuista tukimuodoista kuten kyläkauppatuki ja valmistelurahoitus luovutaan Ko. tukimuotoja on tarkoitus käyttää EU-ohjelman instrumentteina Tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmistelu sisältyy kuitenkin uuden lain mukaisen kehittämisavustukseen Voidaan tukea esim. yrityksen tuotteen, palvelun, idean kaupallistamisen edellytysten selvitystä, markkinatiedon, asiakkaiden vaatimusten ymmärtämisen ja liiketoiminnan osaamisen kehittymiseen liittyvää valmistelua/selvitystä Kansainvälistymiseen liittyvät selvitykset Lain mukaista yrityksen kehittämisavustusta myönnetään ensisijaisesti pk-yrityksille, lähinnä: Uusien tuotteiden, palveluiden, tuotantoprosessien ja tuotantomenetelmien kehittämiseen Liiketoimintaosaamisen kehittämiseen Kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen Uuden teknologian käyttöönottoon Tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun Kari Alanko

9 ELY-KESKUSTEN YRITYSRAHOITUS OHJELMAKAUDELLA : KESKEISEMMÄT MUUTOKSET NYKYISEEN LAKIIN VERRATTUNA Yrityksen kehittämisavustusta ei voitaisi enää myöntää toimintaansa aloittavan tai laajentavan yrityksen menoihin ellei kyse ole yrityksen liiketoiminnan tai sen osa- alueen kehittämishankkeesta Yritystoiminnan käynnistämiseen ilman erillistä hanketta voidaan myöntää starttirahaa Yrityksen kehittämisavustusta ei voitaisi enää myöntää kuntien toimitilahankkeisiin Kuntien kiinteistöyhtiöiden toimitilahankkeisiin avustusta olisi mahdollista myöntää kuten muidenkin toimialojen hankkeisiin Suurten yritysten investointihankkeiden tukemista rajoitetaan edelleen Suurten yritysten hankkeisiin tukea vain uusinvestoinneille ja uusien tuotteiden tuotannon käynnistämiseen Asetuksella säädetään tarkemmin mm. yrityksen kehittämisavustusten tarkemmista kriteereistä ja suuntaamisesta, hyväksyttävistä kustannuksista, tukitasoista jne. Investointien enimmäistukitasot säilyvät nykytasolla harvan asutuksen perusteella määritettävällä I-tukialueella alueellisen valtiontukisäännön mukaan Lisäksi tarkoitus laajentaa tarkoituksenmukaisella tavalla de minimis-tuen käyttöä yrityksen kehittämisavustuksessa nykyistä joustavamman ja asiakkaan tarvelähtöisemmän tukemisen mahdollistamiseksi Kari Alanko

10 ELY-KESKUSTEN YRITYSRAHOITUS OHJELMAKAUDELLA : KESKEISEMMÄT MUUTOKSET NYKYISEEN LAKIIN VERRATTUNA Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta suunnattaisiin nykyistä voimakkaammin pk-yritystoimintaan välittömästi vaikuttaviin hankkeisiin Toimintaympäristön kehittämisavustusta olisi nykyisestä poiketen mahdollista myöntää myös pk-yritysten toimintaa välittömästi tukeviin infrastruktuurihankkeisiin Erillisestä työllisyysperusteisesta investointiavustuksesta ja työllisyystyöohjelman mukaisesta avustuksesta luovuttaisiin ja ne korvattaisiin joiltain osin toimintaympäristön kehittämisavustuksella Lähinnä kansallisista äkillisen rakennemuutoksen varoista Toimintaympäristön kehittämisavustusta voitaisiin myöntää edelleen voittoa tavoittelemattomille yhteisöille pääomasijoitushankkeisiin Tarkoitus yksinkertaistaa ja keventää tukiprosesseja ottamalla kummassakin tukimuodossa käyttöön yksinkertaistettuja kustannusmalleja eli vakioyksikkökustannukset (standard cost) ja kiinteämääräinen rahoitus (flat rate) todellisten kustannusten rinnalla Tukipäätöksiä tehtäisiin jatkossa ainoastaan ELY-keskuksissa, ei enää ministeriössä Avustusten takaisinperinnässä huomioitaisiin omaisuuden käyttöajan pituus Kari Alanko

11 VÄHÄHIILISYYS YRITYSTUKIHANKKEISSA, NÄKÖKULMIA EAKR-asetusluonnoksen vähähiilinen talous-investointiprioriteetti pitää sisällään yhtenä osa-alueeena pk-yritysten energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämisen Vähähiilisen talouden tukemiseen tulee EU-ohjelmaluonnoksen mukaan käyttää vähintään 25 %:ia EAKR-rahoituksesta. Rahoitusosuus sisältyy toimintalinjojen 1 ja 2 osuuteen. ELY-keskusten yritysrahoituksella voidaan tukea lähinnä hankkeita, jotka liittyvät pkyritysten energiatehokkuuden edistämiseen Pk-yritysten materiaalitehokkuuden parantaminen kytkeytyy myös energiatehokkuuden paranemiseen, koska raaka-aine ja muiden materiaalipanosten käytön tehostaminen koko tuote- ja tuotantoketjussa vähentää tehokkaasti energian tarvetta ja kasvihuonepäästöjä Kari Alanko

12 VÄHÄHIILISYYS YRITYSTUKIHANKKEISSA, NÄKÖKULMIA Pk-yritysten energiatehokkuutta parantavia ELY-keskusten yritysrahoituksella tuettavia hankkeita voisivat olla: 1. Hankkeet, joissa yritykset ottavat kilpailukykynsä vahvistamiseksi käyttöön uutta, ympäristöä vähemmän kuormittavaa ja energiatehokkaampaa ja/tai materiaalitehokkaampaa teknologiaa, joka mahdollistaa tuotantoprosessin muuttamisen energia- ja tai materiaalitehokkaammaksi Esim. kompostoreita, kuivakäymälöitä ym. ympäristötuotteita valmistavan yrityksen hanke, jossa hankitaan uutta teknologiaa edustava rotaatiovalukone ja muita siihen liittyviä koneita, joiden avulla uuden tyyppisen tuotannon mahdollistavassa tuotantoprosessissa saavutetaan merkittävät energia- ja raaka-ainesäästöt. Myös kuljetukset vähenevät hankkeen myötä. Hankkeessa myös käytetään uusiotuotteita. 2. Hankkeet, joissa pk-yritykset kehittävät energiatehokkaamman tuotteen tai palvelun Esim. toimivan yrityksen uuden, energiatehokkaamman saunan kiukaan tuotekehityshanke 3. Uuden, vähähiiliseen tuotteeseen/tuotteisiin pohjautuvan yritystoiminnan käynnistäminen ja uuden liiketoiminnan luominen Esim. energiaa säästävien led-valaisimien ja valaisinjärjestelmien suunnittelua ja valmistusta harjoittavan yritystoiminnan käynnistäminen Liiketoimintamallin rakentaminen suurten polttokennojen valmistamiseksi Suomessa. Pääelementteinä ovat yhdistettyyn energian ja lämmön tuottamiseen soveltuvan polttokennoproton rakentaminen (rahoitettu toimintaympäristön kehittämisavustuksella) Kari Alanko

13 VÄHÄHIILISYYS YRITYSTUKIHANKKEISSA, NÄKÖKULMIA 4. Cleantech (= tuotteita, palveluita, prosesseja ja teknologioita, jotka ehkäisevät tai vähentävät liiketoiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia) ja ns. energiatehokkuuteen liittyvät toimialat Esimerkkejä energiatehokkuuden parantamiseen liittyvistä aloista ovat kierrätys, uusiutuvan energian kehittäminen, kestävät liikenneratkaisut, sähkömoottorien ja valaistuksen kehittäminen. Niistä yritystukihankkeista, jotka tällä ohjelmakaudella on merkitty ympäristöpositiivisiksi (keskiarvo koko maassa noin 25,6 %, suuralueiden ja ELY-keskusten välillä eroja) voidaan arvioida, että noin puolet parantaa pk-yritysten energiatehokkuutta ja puolet materiaalitehokkuutta ja noin kolmasosa molempia) Esitetyt indikaattorit Energian säästö (MWh) Tulee olla laskettuna tuotettua yksikköä kohti Paljonko pitää olla, jotta luokitellaan energiatehokkaaksi hankkeeksi Ei voida edellyttää kaikista vähähiilisiksi hankkeiksi luettavista hankkeista Tuetut pk-yritykset (lkm), joissa tuen seurauksena merkittävä energiatehokkuuden paraneminen Vähintään 10 % energian käytön väheneminen tuotettua yksikköä kohti. Mukaan lasketaan sekä yrityksen oma energian käyttö että uudessa tuotantomenetelmässä säästetty raaka-aine, jonka valmistukseen on käytetty energiaa) Kari Alanko

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan

Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan HAKUOHJEISTUS Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan Hakuteemat ja painotukset TEEMA 1: Sähköisten palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva?

Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva? LISTAUSTA YRITYSTUISTA - tausta-aineisto elinkeinotukien ja ympäristölle haitallisten tukien uudistamista ja uudelleenkohdentamista valmistelevalle ministerityöryhmälle. - työversio 14.2.214 tilanteesta,

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Mari Kuparinen Tiina Huotari Uudenmaan liitto 13.6.2014 Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

irahoitus Innover rahoitus Julkiset rahoitusmahdollisuudet Yritystuet Suomalaisille pk-yrityksille EU, Tekes ja ELY-keskukset

irahoitus Innover rahoitus Julkiset rahoitusmahdollisuudet Yritystuet Suomalaisille pk-yrityksille EU, Tekes ja ELY-keskukset irahoitus Innover rahoitus Julkiset rahoitusmahdollisuudet Yritystuet Suomalaisille pk-yrityksille EU, Tekes ja ELY-keskukset Sisällysluettelo Yritystuet Sivut 4... 5 Euroopan unioni Sivut 6... 11 ELY-keskukset

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana. Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka

Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana. Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka Finnvera täydentävä rahoittaja 2 Finnvera on valtion omistama

Lisätiedot

Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011

Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011 Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011 2 Kainuun kehittämisrahan kokonaistarve vuodelle 2011 yht. 56 188 000 ja myöntövaltuus 2 500 000. KAINUUN

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Muutos on mahdollisuus

Muutos on mahdollisuus Viisi ehdotusta seuraavalle hallitukselle 2011 2015 Muutos on mahdollisuus Viisi ehdotusta seuraavalle hallitukselle 2011 2015 Muutos on mahdollisuus ISBN 978-951-563-756-7 (nid.) ISBN 978-951-563-757-4

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot