Vauva tulee, oletko valmis?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vauva tulee, oletko valmis?"

Transkriptio

1 Vauva tulee, oletko valmis? Miss sä oot? Emma & Elias ja Lastensuojelun keskusliitto, Sibeliustalo Tarja Poutiainen Projektipäällikkö Vauvan Taika projekti Diakonialaitos Lahti

2 Kohderyhmä mielialan laskua kokevat tai ristiriitaisia ajatuksia vauvaa/äitiyttä kohtaan kokevat raskaana olevat tai juuri synnyttäneet äidit vuorovaikutustyöskentely jatkuu ryhmässä vauvan synnyttyä 2-3kk vauvojen ja heidän äitiensä kanssa koko perheen tuen tarvetta kartoitetaan

3 Projektiin ohjaaminen EPDS- kysely kaikilta äideiltä mielellään jo rv Pilottineuvolassa rv. 22 kaikille odottaville äideille neuvolakäynnillä terveydenhoitaja kertoo äidille projektista alkutiedot ja antaa esitteen soitto meille; asiakkaan yhteystiedot tai alkuhaastattelu neuvolassa

4 Soitto neuvolasta Ensikäynti meillä/ tarvittaessa neuvolassa RYHMÄ-ÄIDIT 1. Tapaaminen (kiintymyssuhdehaastattelu) 2. Tapaaminen (odotusajan haastattelu) Vauvan Taika ryhmä 4 x (odotusaikana) n. rv Vauva syntyy / kotikäynti Vauvan Taika ryhmä 7 x (äiti + vauva) n. 2-3 kk 6 kk Palautekäynti Seurannat 12 kk, 14 kk ja 24 kk

5 Soitto neuvolasta Ensikäynti meillä/ tarvittaessa neuvolassa YKSILÖ- TYÖSKENTELY- ÄIDIT 1. Tapaaminen (kiintymyssuhdehaastattelu) 2. Tapaaminen (odotusajan haastattelu) Palautekäynti Vauva syntyy / kotikäynti Seurannat 12 kk, 14 kk ja 24 kk

6 Vauvan Taika -projektissa tarjoamme kaikille lievästi masentuneille (EPDS 0-n.15) äideille vuorovaikutukseen kohdistuvaa tukea jo raskausajalta keskustelutukea ja asettumista oman itsen, äitiyden ja tulevan vauvan havainnointiin ja ymmärtämiseen tarjolla on Vauvan Taika -ryhmiä, joiden toimivuutta/vaikuttavuutta projektissa arvioidaan ja yksilötyöskentelyä Vaikuttavuustutkimus, vastuututkijana PsT Saara Salo

7 mahdollisuus äitiyden raskauden aikaisen prosessin tukemiseen sekä yksilöllisen keskustelun että ryhmämuotoisen toiminnan kautta keskustelussa painopiste ei ole niinkään mielialan laskussa, vaan uuden elämäntilanteen äärelle asettumisessa ja vauvan ajattelemisen mahdollistamisessa tämän tiedetään olevan tärkeää jo raskausvaiheessa

8 kohtuvauva kokee ja aistii asioita äitinsä kautta ja tätä kokemusyhteyttä pyritään mahdollistamaan äideille suhde omaan lapseen on tärkeä oman mielenterveyden edistäjä ajatellaan, että tämä kokemuksellinen, myönteisiä tunteita vauvaa ja omaa äitiyttä kohtaan lisäävä työ voi vahvistaa ja tukea äidin kykyä asettua vauvan kohtaamiseen

9 Miten tunnistan äidin mielessä olevat ristiriidat raskausaikana? Huonovointisuus Epämääräiset levottomuuden tunteet Kokemus, että jotain puuttuu Vaikeus ilmaista itseään sanoin miltä tuntuu Tunteita vaikea näyttää kenellekään Sisäinen toivomus, että joku huomaisi miltä minusta tuntuu ja tarjoaisi apua Raskaus etenee ilman, että äiti ajattelee lasta tai äidiksi tulemista

10 Elämä kiireistä, ei aikaa pysähtyä tai hidastaa lapsen tuloon valmistautumiseksi Raskaus tunnetyhjiönä Lapsen syntymän jälkeen heijastuu vuorovaikutussuhteeseen vauvan kanssa Oman huolen täyttämät äidit -> etäällä lapsesta ja äitiydestä, ei sidosta lapseen Margareta Bróden, 2004

11 Kohtuvauvaa koskevat mielikuvat rakentuvat vähitellen kehitysprosessissa, jonka lähtökohtana: - aiemmat mielikuvat itsestä /puolisosta sekä - todelliset, omaa vauvaa koskevat havainnot esim. vauvan liikkeistä ja ultraäänikuvista syntyvät vauvaa koskevien mielikuvien kanssa rinnakkain, mutta vähitellen niistä eriytyen syntyy omat mielikuvat omasta äitiydestä tai isyydestä

12 jos äiti kuvaa itseään suojelevana ja rakastavana, tulevaa vauvaa kuvaillaan rauhallisena ja helppona keskiraskauden aikana, vauvan liikkeiden alkaessa tuntua, äitien kiintymys kohtuvauvaa kohtaa lisääntyy loppuraskauden mielikuvat vauvasta ovat sekä äideillä että isillä korostuneen positiivisia, mutta myös vauvan terveyteen liittyvät huolet ja pelot ovat mielessä

13 Loppuraskaudesta äitien on todettu kuvittelevan vauvaa enemmän puolison kuin itsen kaltaisena Loppuraskauden kehitystehtävänä on eriyttää itseä ja vauvaa koskevat mielikuvat toisistaan Mielikuvat rikkaimmillaan ennen 7 raskauskuukautta -> 7-9kk odotusaikana tapahtuu laadullinen muutos epätarkempaan suuntaan -> todellisen vauvan löytyminen helpompaa Stern 1995, Bróden 2004, Ammaniti ym. 1992

14 Raskausajan mielikuvien merkitys vanhemmuudelle ja lapselle Suomessa äidin omien raskausajan mielikuvien ennustettavuus 76 %:a kiintymyssuhteen laatuun yhden vuoden iässä tasapainoiset mielikuvat vauvasta raskausaikana: - myönteinen vuorovaikutussuhde lapsen kanssa - korkeampi parisuhdetyytyväisyys irralliset mielikuvat raskausaikana: äidin kontrolloiva vuorovaikutuskäyttäytyminen mielikuvien muutos negatiivisempaan suuntaan: näyttäisi ennustavan perhesuhteiden ongelmia vääristyneet mielikuvat raskausaikana: vihamielinen / aggressiivinen vuorovaikutuskäyttäytyminen lasta kohtaan Harwood, McLean&Durkin 2007 ja Dayton, Levendosky, Davidson & Bogat 2010

15 lapsen kehityksen kannalta erityisen keskeistä on vanhemman jo raskausaikana kehittyvä reflektiivinen kyky : miten vanhempi pystyy pitämään omaa ja toisen mieltä mielessään?(mentalisaatio) millainen on vanhemman kyky nähdä lapsi yksilönä, jolla on omat halunsa ja uskomuksensa? mahdollistaa vanhemman eläytymisen lapsen mieleen ja tämän tunteiden säätelyyn Fonagy, Gergerly, Jurist & Target 2002, Larmo 2010

16 äidin raskausajan mentalisaatiokyky ennustaa kykyä mentalisoida vauvaa puolivuotiaana: ennustaa lapsen turvallista kiintymyssuhdetta jopa voimakkaammin kuin äidin sensitiivisyys äidin hyvä raskaudenaikainen mentalisaatiokyky ennustaa lapsen kykyä ymmärtää toisten mielentiloja ja aikomuksia Arnott & Meins 2007, Meins ym. 2003

17 Mielikuvat herättävät samalla tunnesuhteen vauvaan: aktivoivat a. vanhemman oman kiintymyssuhdejärjestelmän b. lapseen kohdistuvan hoivajärjestelmän ÄIDEILLÄ tasapainoiset raskausajan mielikuvat voivat suojella vanhempi-lapsisuhdetta silloinkin, kun mielikuva syntymän jälkeen muuttuu ei-tasapainoiseksi (Theran, Levondosky, Bogat& Hutch-Bocks, 2005)

18 Raskausajan mielikuviin vaikuttavat Elämäntilanne: 1. taloudelliset ongelmat 2. raskauden suunnittelemattomuus 3. sosiaalisen tuen puute 4. yksinhuoltajuus Parisuhdetyytyväisyys: - vanhemmuuden siirtymävaiheessa parisuhdetyytyväisyyden lasku erityisesti lapsen syntymän jälkeen - heikko parisuhdetyytyväisyys ja masennus

19 Raskausajan mielikuviin vaikuttavat Lääketieteelliset raskausriskit - ahdistus -> sikiön kehitys & hyvinvointi - varhaisen vv:n vaikeudet? - tunnesuhteen luominen vauvaan hidastuu Menetystaustaiset raskaudet: - ahdistus ja menetyksen pelko myös seuraavan raskauden aikana: - ahdistuksen lieventäminen - mahdollisuus käsitellä menetyksiä

20 Raskausajan mielikuviin vaikuttavat Lapsettomuushoidot: - korostunut menetyksen pelko - vaikeudet kiinnittyä lapseen raskauden aikana Keskosuus: - Mielikuvat ei niin selkeitä, lapsen hyväksyntä vaikeampaa - epärealistiset pelot lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyen - keskeytynyt mielikuvaprosessi - ristiriita raskaudenaikaisten odotusten ja todellisen vauvan välillä

21 Vanhemmat mielenterveys- ja psykososiaaliset ongelmat: - ahdistusoireet raskausaikana: ennustaa matalampaa raskausajan kiintymystä vauvaan - kliinisesti masentunut: masennuksen hoitolinja ja vuorovaikutussuhteen hoitolinja

22 Raskausajan masennuksen haitalliset vaikutukset mielikuviin näkyvät riskien kasaantumisena: masennus ja päihdeongelma muut vakavat psykososiaaliset riskit idealisoidut mielikuvat tulevasta lapsesta ja äitiydestä syyllisyys, epävarmuus, huoli parisuhdeväkivaltaa (ei-tasapainoiset kiintymyssuhdemielikuvat) Ammaniti ym.2012, Flykt ym.2013

23 Raskausajan mielikuvien vaikutus tuen tarpeen määrittelyyn mielikuvien tiedetään olevan melko pysyviä ja ennustavan vanhemman ja lapsen suhdetta alustavaa näyttöä myös niiden vaikutuksesta lapsen kehitykseen ja koko perheen dynamiikkaan mielikuvien kartoittaminen ja tarvittavan tuen piiriin ohjaaminen jo raskausaikana tärkeää huomioida perustason työssä Dayton ym ja mm. Meins 2003

24 Miksi kannattaa puuttua jo raskausaikana?

25 Tutkimustulokset korostavat interventioiden mahdollisimman varhaisen aloittamisen tärkeyttä (mm. Bakermans- Kranenburg, van IJzendoorn & Uffer, 2003) Hoitoon kiinnittyminen ja vaikeuksien työstäminen helpompaa Voidaan ehkäistä raskausajan mielikuvaprosessin häiriöitä ja vähentää raskausajan stressin haitallisia vaikutuksia kohtuvauvaan (jopa lyhyet interventiot raskausaikana)

26 Raskausaikana masennusta kokevat äidit 25-50% raskausaikana (3.kolmanneksella) masentuneista oli masentuneita 6 kk synnytyksen jälkeen Ennen synnytystä äideillä ei ollut ajatuksia vauvasta tai mielikuvat olivat jäykkiä, outoja, negatiivisia, hauraita tai etäännytettyjä Huono itsetunto äitinä Alhainen sosioekonominen asema Tarvitaan ennakoivaa mielikuvatyöskentelyä Raskaudenaikainen uudelleenmuistelu ja kertominen -> tai vieraudentuntemukset omaan vauvaan muuttuvat kokemuksiksi omasta vauvasta (M. Sarkkinen)

27 Raskausajan masennuksesta tiedämme jo ÄIDIT: Synnytyksen jälkeen äiti ilmaisi pettymyksen tunteita vauvaa kohtaan sekä omasta äidiksi tulemisen kokemuksesta (outous, välinpitämättömyys lasta kohtaan) Vauvan ollessa 3kk:n ikäinen: äidillä heikompi kyky ymmärtää lapsen temperamenttia ja tunteita, alhaisempi tunneperäinen sitoutuminen VAUVAT: Ilmaisee vähemmän positiivisia ilmeitä Enemmän negatiivisia ilmeitä Ääntelee vähemmän, vetäytyy katsekontaktista Itkuisempi, passiivisempi puutteellinen säätelykyky: altistaa vauvaa haavoittumaan yhä enemmän välinpitämättömästä kohtelusta Vauvasta tulee äidille epäpalkitseva ->syyllisyys univaikeudet M.Sarkkinen 2002, Armstrong ym.1998, Murray &Cooper 1996

28 voidaan ehkäistä synnytyksen jälkeistä masennusta varhaisen vuorovaikutuksen ongelmia lapsen pahoinpitelyä sekä vähentää äidin raskausajan mielenterveysongelmien haitallisia sikiövaikutuksia (erityisesti korkean riskin perheet) tukea turvallisen kiintymyssuhteen kehittymistä (mm. Honig & Morin, 2001) tärkeää on huomioida työskentelyn ajoitus riittävän pitkäkestoiset interventiot lapsen syntymän jälkeen

29 Oikein suunnattu ja ajoitettu interventio tärkeää Vanhemman psyykkinen hyvinvointi on hyvin merkityksellinen lapsen kehitykselle Raskaudenaikaisen masennuksen ja ahdistuksen vaikutukset näkyvät suoraan lapsen kehittyvässä hermostossa, mutta myös äitilapsisuhteen vuorovaikutuksen kautta välittyvinä (Karlson, Melartin & Karlson, 2007)

30 Äidin ja vauvan vuorovaikutukseen voi vaikuttaa Mielikuvat Äidin oma kokemus äitiydestä Äidin omat hoivakokemukset; erityisesti oma äiti Äidin ja vauvan vuorovaikutuskäyttäytymiseen vaikuttamalla Vauvan kokemukseen vaikuttamalla suoraan työntekijän kautta Olemalla aidosti läsnä, kuuntelemalla, arvostavalla suhtautumisella Korjaava emotionaalinen kokemus -> löytää vauva uudelleen (M. Sarkkinen)

31 Mielialaoireet kytkeytyvät vanhemman tapaan olla emotionaalisessa kontaktissa lapseen

32 Mitä varhainen puuttuminen voisi sinun työssäsi olla? Suhdetyöskentelyä Aikaa Luottamusta Avoimuutta Rohkeutta surun, pahan vastaanottamista, kestämistä, rinnalla kulkien Keskustelua Motivointia Iloa muutoksesta, pienistä asioista Vahvempi vanhempi & vastavuoroisempi vuorovaikutussuhde vauvan kanssa = ILO

33 Mitä ryhmässä tapahtuu? Ilo & kokemuksellisuus Raskausajan ryhmä 1. kerta: Ryhmä esittäytyy Miksi ollaan täällä tänään, ryhmän säännöt: Kerro kuka olet, missä vaiheessa raskautta olet, onko vauvalla työnimeä, teipit Alkulaulu Voit koskea masua ja etsiä missä vauvan pää, miten päin vauva on siellä masussa jne. Kerro raskaudestasi miten sait tietää olevasi raskaana Miltä tuntui? kenelle kerroit raskaudesta, missä vaiheessa miten olet voinut raskausaikana (millaisia ajatuksia sinulla on ollut vauvasta miltä vauva on tuntunut?)

34 muistele miten sinua hoivattiin? (laulut ja hellittelyt) muistatko jonkun tuutulaulun/itselle tärkeän laulun, jota olisi laulettu sinulle pienenä? (voi olla myös kotitehtävä) (jos ei löydy miten olisit toivonut, että sinua oltaisiin hoivattu? mitä tapahtui, kun pahoitit mielesi? Miten näytit sen? Kuka sinua lohdutti? muistatko miten sait ilmaista omia tunteitasi? mistä pidit erityisen paljon vanhemmissasi? Isässä/ Äidissä Äitien hoivaavat kädenjäljet (rasvaa, paperit) Loppurentoutus / hoiva Loppulaulu Kotitehtävä: Ultraäänikuva vauvasta mukaan

35 Kiitos! Kiitos! Vauvan Taika - työryhmä

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU Muokattu The European Early Promotion -projektin, Lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisy lastenneuvolassa / Varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Projektin ulkoisesta arvioinnista. Minna Veistilä 10.10.2014

Projektin ulkoisesta arvioinnista. Minna Veistilä 10.10.2014 Projektin ulkoisesta arvioinnista Minna Veistilä 10.10.2014 Tänään kerron Vauvan taika hankkeen ulkoisen arvioinnin tavoitteista, sisällöstä, menetelmistä, toimintatavasta ja toimijoista, mutta erityisesti

Lisätiedot

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä.

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä. Johdanto Meillä kaikilla on mukanamme vauva ajan kokemukset ja ne vaikuttavat elämäämme, vaikka emme niitä muistakaan. Lapsiperheiden kanssa työskentelevillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa noihin

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus

VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus Liite 1. VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus Muokattu yhdessä prof. Pirkko Niemelän kanssa: prof. Ian Brockingtonin The Structured Interview for Pregnancy-related Disorders (1995;1996)

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauvat Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Hyvät monikkolasten vanhemmat Meille tulee vauvat isbn 978-952-245-410-2 (painettu) isbn 978-952-245-411-9 (verkko) ULKOASU JA Taitto Tuomas

Lisätiedot

Ei kiitos? Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle. Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle

Ei kiitos? Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle. Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle Ei kiitos? Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle Vanhemmalle Sisältö Vanhemmalle... 3 Vanhemmuus ja alkoholi... 4 Ystävät tukevat... 5 Vauva tarvitsee

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Miten vanhemman mentalisaatiokykyä voidaan arvioida? MLL & Folkhälsan seminaari 21.10.2014 Marjukka Pajulo

Miten vanhemman mentalisaatiokykyä voidaan arvioida? MLL & Folkhälsan seminaari 21.10.2014 Marjukka Pajulo Miten vanhemman mentalisaatiokykyä voidaan arvioida? MLL & Folkhälsan seminaari 21.10.2014 Marjukka Pajulo Kehitetty rinnakkain: Mentalisaatio -teoriaa, käytännön työtä ja arviointimittareita -harvinaista

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Miia Pikulinsky Satu Tammivuori Ei enää päihdeäiti? Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.04.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto. Sinua. Päihteiden haitat odotusaikana

Ensi- ja turvakotien liitto. Sinua. Päihteiden haitat odotusaikana Ensi- ja turvakotien liitto Sinua Päihteiden haitat odotusaikana Hyvä vauvan odottaja! Raskaus on suuri muutos elämässä. Kahdesta on tulossa kolme, ja se kolmas on aluksi niin avuton, että tarvitsee aikuisen

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA!

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa Kehittämispäällikkö Christine Välivaara, Psykologi, LTO, YTM Pesäpuu ry 2 TRAUMATISOITUNUT LAPSI

Lisätiedot

SISÄLLYS SIVU OSA A JOHDANTO JA TYÖN ESITTELY 2 OSA B MINUN PERHEENI -ALBUMIN KÄSIKIRJA 3 1.OLEN SYNTYNYT 3

SISÄLLYS SIVU OSA A JOHDANTO JA TYÖN ESITTELY 2 OSA B MINUN PERHEENI -ALBUMIN KÄSIKIRJA 3 1.OLEN SYNTYNYT 3 SISÄLLYS Minun perheeni - pohtiva kuva-albumi lapsen perheestä SIVU OSA A JOHDANTO JA TYÖN ESITTELY 2 OSA B MINUN PERHEENI -ALBUMIN KÄSIKIRJA 3 1.OLEN SYNTYNYT 3 2.ÄITINI,ISÄNI, SISARUKSIA - KUN OLIMME

Lisätiedot