FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa"

Transkriptio

1 FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa Jonna Rantala Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Terveysalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 2 TIIVISTELMÄ Rantala, Jonna. Fobian aiheuttama ahdistus elämää emetofobian varjossa. Helsinki, kevät 2009, 70 sivua, 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK). Emetofobia on oksentamiseen ja ylipäätään oksennukseen liittyvää järjenvastaista, voimakasta pelkoa. Emetofobiasta kärsivät voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään: niihin, jotka pelkäävät itse oksentavansa, niihin jotka pelkäävät muiden oksentamista sekä niihin, jotka pelkäävät molempia. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka emetofobia vaikuttaa siitä kärsivän normaalissa elämässä ja arjessa. Opinnäytetyö on laadullinen. Aineisto on kerätty emetofoobikoille tarkoitetulta keskustelupalstalta, tutkittavia oli yhteensä 48. Aineiston purkamisessa on käytetty teemoittelua ja aineisto on analysoitu sisällönanalyysillä. Aihetta on tutkittu vähän, joten aikaisempien tutkimusten vähyys sekä suppeus ovat vaikeuttaneet opinnäytetyön tekemistä. Tutkimustuloksina aineistosta erottui viisi eri kategoriaa, joihin emetofobia arjessa vaikuttaa: ruokailu, opiskelu ja työelämä, vapaa-aika, ihmissuhteet ja perhe sekä nukkuminen. Nämä kaikki elämän eri osa-alueet toki vaikuttavat myös toisiinsa eivätkä ole muista irrallisia. Teorian tueksi tutkimukseen on liitetty myös kokemuksia Internetistä saadusta vertaistuesta, lapsuudesta sekä välttämiskäyttäytymisestä ja pakenemisesta. Aineistosta käy selkeästi ilmi, että emetofobiasta kärsivän arki on erilaista riippuen tilanteista, mutta valitettavan usein kamppailua vaikeiden ahdistusoireiden kanssa. Moni kärsii emetofobian aiheuttaman ahdistuksen vuoksi myös ajoittaisista paniikkikohtauksista. Avainsanat: emetofobia, arjen vaikeudet, kvalitatiivinen tutkimus, välttämiskäyttäytyminen, vertaistuki.

3 3 ABSTRACT Rantala, Jonna. Living in the Shadow of Emetophobia. 70 pages, 2 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Spring Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing. Degree: Nurse. Emetophobia is an extreme and irrational fear of vomiting and generally fear of vomit. It usually affects many areas of life. The people who are afflicted with emetophobia can be divided in three groups: those who primarily have a fear of vomiting themselves, those who primarily fear other people being sick and those who fear both of these. The objective of the study was to observe how emetophobia actually affects the sufferer`s life. The study is qualitative. The data was collected from different discussion chains on a website for emetophobics, discussions were written during years The writings were grouped and analyzed with content analysis. The small number of earlier studies and research made the study challenging to produce. As the results of the study, five different categories appeared where the sufferer of emetophobia is most likely to face problems. These categories are eating, studying and working, leisure time, family and personal relationships and sleeping. All these categories naturally affect each other and can t be separated. To support the theory in the study there are also some empirical experiences considering peer support on the Internet, negative experiences from childhood and experiences reflecting behavioural avoidance and escaping. These results show that those suffering from emetophobia may struggle every day to cope and manage in their daily lives. Keywords: emetophobia, challenges in the daily life, qualitative research, behavioural avoidance, peer support.

4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO FOBIAT ENNEN JA NYT Fobia-käsitteen tausta ja historiaa Elimistön reaktiot pelkotilanteessa Paniikkikohtaus Fobian kliininen kuva Fobioiden epidemiologia eli esiintyvyys Fobioiden etiologia eli syyoppi Emetofobiasta aiheutuvat rajoitteet Katsaus aikaisempiin tutkimuksiin Yhteenveto aikaisemmista tutkimuksista PELKOJEN SYNTY JA HOITO Klassinen ehdollistuminen Oppimisteoriat pelon kehityksestä Turvallisuuden tunteen menetys Negatiiviset lapsuudenkokemukset osana fobian syntyä? Miten fobiaa voidaan hoitaa? Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja ehdollistuminen Välttämiskäyttäytyminen Altistushoito Lääkehoito Vertaistukea Internetistä Emetofobiasta aiheutuva häpeän tunne OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYS OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS Tutkimuksen tausta-ajattelu Laadullinen tutkimus Sisällönanalyysi laadullisessa tutkimuksessa Aineiston käsittely TUTKIMUKSEN TULOKSET...33

5 5 6.1 Normaalia elämää rajoittavat osa-alueet Emetofobia ja ruokailu Emetofobian, opiskelun ja työelämän yhteensovittaminen Emetofobia ja vapaa-aika Ihmissuhteet, perhe ja muille ihmisille kertominen Yön pelko Tutkimusaineistosta nousseet muut aihealueet Kielteisiä lapsuusajan kokemuksia tutkimusaineistossa Kokemuksia välttämiskäyttäytymisestä ja pakenemisesta Kokemuksia Internetistä saadusta vertaistuesta JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA Yleistä pohdintaa tutkimuksesta Tutkimuksen eettisyys Tutkimuksen luotettavuus LOPUKSI...62 Liite Liite

6 6 Kun yössä yksin vaeltaa, Voi kaltaisensa kohdata Ja hetken tie on kevyt kaksin kulkea. (Grundström)

7 7 1 JOHDANTO Lähtökohtana tutkimukselle on kiinnostukseni mielenterveyden häiriöitä, erityisesti ahdistuneisuushäiriöihin luettavia fobioita, kohtaan. Tulevana sairaanhoitajana olen niin harjoittelupaikoissani kuin psykiatrista hoitotyötä tehdessäni kiinnittänyt huomiota siihen, että eritasoisista ahdistuneisuushäiriöistä kärsii yhä useampi ihminen. Fobioiksi nimitetään häiriöitä, joissa pelko johonkin kohteeseen on epärealistisen voimakas. Fobia voi kohdistua käytännössä mitä tahansa asiaa tai tilannetta kohtaan, josta ihmisellä on yleensä aikaisempia hyvin negatiivisia kokemuksia, ja nämä tilanteet on koettu äärimmäisen epämiellyttäviksi. Tutkimukseni keskittyy emetofobiaan eli oksentamiseen ja oksennukseen liittyvään sairaalloiseen pelkoon. Emetofoobikolle ajatuskin oksentamisesta aiheuttaa kovaa ahdistusta ja paniikinomaisia tuntemuksia. Sosiaaliset suhteet saattavat kutistua olemattomiin, koska jokainen kohtaaminen toisen ihmisen kanssa saattaa mahdollisesti olla vatsatautia tartuttava. Aiheesta löytyy kokemuksia emetofobiasta kärsiville perustetulta keskustelufoorumilta. Luettuani keskustelupalstan käyttäjien kertomuksia olen huomannut, kuinka elämää rajoittava sairaus on kyseessä. Myöskään terveydenhuollon ammattilaiset eivät kirjoittajien mukaan osaa suhtautua fobiaan oikealla tavalla; fobia saatetaan virheellisesti tulkita esimerkiksi syömishäiriöksi, tai se sivuutetaan eikä pidetä varsinaisena syynä ihmisen käytökselle. Emetofobia saattaa olla siitä kärsivälle vaihtelevasti hyvinkin invalidisoiva sairaus. Ihminen saattaa eristäytyä täysin joutuessaan välttelemään tilanteita, joissa mahdollisesti saattaa joutua tekemisiin pelkonsa kohteen kanssa. Lähestyn emetofobiaa aiheena tarkemmin tutkimustehtäväni kautta: Mihin emetofobia arjessa vaikuttaa? Tähän vastaamalla voin tuoda uutta tietoa vielä suhteellisen tuntemattomasta aihepiiristä emetofoobikoille itselleen, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille. Varsinaisen tutkimuskysymykseni li-

8 8 säksi olen taustatietoja varten sisällyttänyt tutkimukseen keskustelupalstalaisten kokemuksia Internetistä saadusta vertaistuesta, negatiivisista lapsuuden muistoista sekä kokemuksia välttämiskäyttäytymisestä ja pakenemisesta emetofobiaan liittyen. Opinnäytetyöni aineisto muodostuu 48 eri kirjoittajan teksteistä emetofoobikoiden keskustelupalstalta vuosilta Keskustelupalstan käyttäjät rekisteröityvät sivustolle, joten heidän käytössään on aina sama nimimerkki. Kun kirjoittaa useita tekstejä saman nimimerkin takaa, voivat muut käyttäjät oppia tuntemaan tietyn nimimerkin takana olevan ihmisen ja hänen elämäntilanteensa, vaikkeivät häntä henkilökohtaisesti tuntisikaan. Toisen käyttäjän vaikeat tilanteet muistetaan ja kuulumisia saatetaan kysellä. Näin vertaistukea voidaan antaa anonyymisti ja kuitenkin siten, että tuensaaja kokee saavansa apua. Aineistosta nousi esiin keskeisinä teemoina viisi yläkategoriaa: ruokailu, työelämä ja opiskelu, vapaa-aika, ihmissuhteet sekä nukkuminen. Kaikki ne osoittautuivat emetofoobikon elämässä keskeisiksi ja tärkeiksi elämän osa-alueiksi. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat ihminen ja ihmisen subjektiiviset kokemukset sekä ihmisen suhde ympäristöönsä. Aluksi tarkastelen fobioiden taustaa ja historiaa sekä nykyistä diagnosointia. Tämän lisäksi tarkastelen lyhyesti fobioiden syntyä ja hoitoa laajemmassa viitekehyksessä klassisen ehdollistumisen ja oppimisteorioiden viitekehyksestä käsin sekä turvallisuuden tunteen menetyksen ja negatiivisten lapsuudenkokemusten näkökulmasta. Tarkastelu pohjautuu yhtäältä teoriaan ja toisaalta omaan empiiriseen aineistooni. Tämän jälkeen käsittelen fobioiden hoitomahdollisuuksia sekä teorian että oman aineistoni valossa.

9 9 2 FOBIAT ENNEN JA NYT 2.1 Fobia-käsitteen tausta ja historiaa Jokainen tuntee joskus ahdistusta tai pelkoa uudessa tai jännittävässä tilanteessa. On normaalia tuntea hallittua vastenmielisyyttä joitakin asioita kohtaan. Jos pelko kuitenkin kasvaa suhteettoman suureksi, on kyseessä fobia. Fobiassa eli irrationaalisessa pelossa pelko kohdistuu johonkin tiettyyn, selkeään kohteeseen. Fobia pakottaa ihmisen välttämään tilanteita, joissa irrationaalista pelkoa aiheuttava ärsyke jouduttaisiin kohtaamaan, jolloin fobiat voivat paljolti rajoittaa ihmisen jokapäiväistä elämää ja heikentää hänen elämänlaatuaan. On mahdollista, että fobia on niin voimakas, että se pakottaa ihmisen pysymään kokonaan kotonaan, jolloin ihminen saattaa joutua jättämään työnsä tai keskeyttämään opintonsa, mahdollisesti masentua vakavasti tai kehittää itselleen riippuvuusongelmia. Nämä tekijät johtavat siihen, että ihminen syrjäytyy normaalista sosiaalisesta elämästä. Ihminen kautta aikojen tuntenut pelkoa ja paniikkia, ja se on ollut osittain ihmissuvun selviytymisen perusta. Sanat `fobia` ja `paniikki` johtavat juurensa kreikkalaiseen mytologiaan. Fobia-sanan takana on antiikin Kreikan jumalperheeseen kuulunut Fobos, jonka uskottiin herättävän pelkoa ja paniikkia vihollisten joukossa. Taisteluissa kauhua aiheuttanut Fobos oli Areksen ja Afroditen poika. Paniikki-sana johtaa oikulliseksi kuvatusta, sarvipäisestä metsän jumala Panista, joka valvoi karjaa, maita ja metsiä. Häiriintyessään hän säikäytti ihmiset paniikkitilaan. (Hellström & Hanell 2003, 122.) Raamatussa puhutaan peloista, varsinaisia fobioita ei tuolloin tunnettu. Vanhassa ja Uudessa Testamentissa pelolla on hiukan eri merkitykset, mutta pelko ja pelon tunteet esiintyvät kaikkialla Raamatussa. Vanhassa Testamentissa pelko ilmenee ankaraa ja rankaisevaa Jumalaa kohtaan tunnettuna, mutta Uudessa Testamentissa pelko viittaa pikemminkin Jumalaa kohtaan tunnettuun kunnioitukseen, ja ihmisiä kehotetaan olemaan pelkäämättä ja turvautumaan Jumalaan. Raamatun mukaan pelon voi voittaa rakkaudessa Jumalaa kohtaan: pel-

10 10 koa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta; se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. (Hellström & Hanell 2003, 123.) Jo Hippokrates aikoinaan raportoi potilaistaan, joilla oli fobian oireita, mutta raportti jäi pelkäksi oireiden kuvailuksi. Opettaja ja filosofi John Locke kuvasti 1600-luvulla ensimmäisenä, miten pelko voi kehittyä. Hän totesi, että kun ihminen toistuvasti altistuu jollekin epämiellyttävälle, se muuttuu vähitellen todeksi, kun ihminen ei pysty enää erottamaan mielikuvitusta todellisuudesta. Tämä johtaa aiheettomaan pelkoon. (Hellström & Hanell 2003, 123, 124.) 1800-luvulla kiinnostus fobioita kohtaan kasvoi, ja siltä ajalta löytyykin useita tieteellisemmin perusteltuja kuvauksia. Luultavimmin ensimmäistä kertaa termiä `fobia` on vuonna 1814 käyttänyt Aulus Cornelius Celsus teoksessaan De Medicina, jossa hän kuvaa veden pelon eli hydrofobian hoitoa. Vuodelta 1872 tunnetaan raportti, joka koskee voimakasta julkisten paikkojen pelkoa, jonka tuntemattomaksi jäänyt kirjoittaja tuolloin nimeää agorafobiaksi luvun loppupuolella fobioiden tiedostaminen lisääntyi ja muitakin fobioita nimettiin, kuten ahtaan paikan pelko (klaustrofobia), numero 13:n pelko (triskaidekafobia) sekä pelko joutua elävältä haudatuksi (taphefobia). Freud kirjoitti vuonna 1895 paljon kiinnostusta herättäneen artikkelin pakkoajatuksista ja fobioista. Artikkelissa Freud kuvailee potilaiden tilaa sekä sitä, että he eivät voi vastustaa pelkojaan vaikka tietävät niiden olevan järjenvastaisia. (Hellström & Hanell 2003, ) Vasta vuonna 1952 fobiat saivat erillisen diagnoosin Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorderstautiluokituksessa (DSM-1). Se oli kansainvälinen tautiluokitus, jonka tarkoituksena on kuvata erilaisia psykiatrisia termejä. Nykyään käytössä on ICD-10. Sitä päivitetään sitä mukaa kun uusia tutkimustuloksia ilmenee. (Hellström & Hanell 2003, 124.)

11 11 Mielenterveyden häiriöt jaetaan luokkiin oireiden mukaan. (Karakorpi 2007). Emetofobia on diagnoosina tuore, ja se määritellään määräkohtaisten (yksittäisten) pelkojen kanssa samaan luokkaan (DSM-IV , ICD-10 F40.2). Määräkohtaisilla peloilla, fobioilla, tarkoitetaan mielenterveyden häiriöitä, joiden keskeisin piirre on johonkin määrättyyn mutta sinänsä vaarattomaan objektiin kohdistuva pelko. Pelko on hyvin voimakasta, ja se saa tilanteeseen nähden täysin suhteettomat mittasuhteet. Tyypillistä on, että potilas itse ymmärtää pelkonsa aiheettomuuden, mutta ei siitä huolimatta kykene hallitsemaan sitä. Fobiasta kärsivä välttää pelkäämiään asioita tai tilanteita niin huolellisesti, että pelko vaikeuttaa hänen normaalia elämäänsä huomattavasti. (Hellström & Hanell 2003, 122, 136, Isometsä 2001, 218.) 2.2 Elimistön reaktiot pelkotilanteessa Ihmisen joutuessa pelottavaan tilanteeseen elimistö reagoi nopeasti. Vartalo jännittyy, sydän alkaa hakata, hikoiluttaa ja vapisuttaa. Hengityksen rytmi muuttuu, pupillit laajenevat, suu kuivuu. Ihmistä voi pyörryttää ja hän saattaa voida pahoin. Useissa tilanteissa pelko on aivan normaali reaktio. Todellisessa vaaratilanteessa kehon reaktiot ovat elintärkeitä ja auttavat meitä puolustautumaan nopeasti ja tehokkaasti, mutta jos huomaamme, ettei tilanne vaadi tällaista reagointia, elimistö rauhoittuu nopeasti. Kohdatessaan pelkonsa fobiasta kärsivä kyllä tietää, ettei tilanne oikeasti ole niin vaarallinen. Aivot eivät kuitenkaan pysty erottelemaan, onko kyseessä todellinen vaaratilanne vai onko kaikki mielikuvituksen tuotetta, joten hänen elimistönsä reagoi ikään kuin häntä kohtaisi todellinen vaara. Elimistön toiminta näissä tilanteissa voi vaikuttaa järjenvastaiselta, vaikka normaalit pelkoreaktiot ovat välttämättömiä. Nopea reagointi vaaratilanteissa on ollut välttämätön ihmisen selviytymiselle kautta historian. Fobiasta kärsivä ei kykene hallitsemaan pelkoaan, vaikka tunnistaakin sen. Hän yleensä kokee elimistönsä reaktion vaaralliseksi, reagoi siihen voimakkaasti ja yrittää tulevaisuudessa vältellä tilanteita, jossa elimistö on näin toiminut Vaikka tiedostaisi, että elimistön reaktiot eivät ole hengenvaarallisia, tilanteiden välttely laajentaa fobiaa entisestään. Fobiat aiheuttavat myös psyykkisiä oireita, kuten unettomuutta, jännittämistä ja kyvyttömyyttä hallita fyysisiä oireita. Pelon koh-

12 12 taamiseen liittyy voimakas halu paeta tilanteesta. Emetofoobikolle tilanteesta pakeneminen voi olla vaikeaa, sillä heidän pahin pelkonsa löytyy heidän elimistöstään: mahalaukusta. Omaa mahalaukkua ja sen reaktioita on mahdotonta päästä karkuun. (Hellström & Hanell 2003, ) 2.3 Paniikkikohtaus Emetofobiastaan kirjoittavien teksteistä käy ilmi, että moni kärsii paniikkikohtauksista joutuessaan tekemisiin pelon objektin kanssa. Paniikkikohtauksella tarkoitetaan ennalta arvaamatonta ja intensiivistä pelko- ja ahdistuskohtausta, joka on kokemuksena hyvin epämiellyttävä. Kohtaus tulee nopeasti ja saavuttaa huippunsa muutamassa minuutissa. Yleisimpiä paniikkikohtauksen oireita ovat sydämentykytys, hikoilu, vapina, hyperventilaatio, pyörrytyksen, hulluksi tulemisen tunne ja kuolemanpelko sekä hallinnan menettämisen tunne. Paniikkikohtauksen saava saattaa tuntea olevansa epätodellisessa olotilassa; kuin olisi oman itsensä ulkopuolella. Ensimmäisen kohtauksen yllättäessä moni uskoo saaneensa sydänkohtauksen. Paniikkihäiriö on kyseessä, kun kohtauksia on toistuvasti niihin alkaa liittyä kohtauksen pelkäämistä sekä välttämiskäyttäytymistä. Kuten myös fobioissa, ihminen saattaa alkaa vältellä paikkoja tai tilanteita, joissa on saanut paniikkikohtauksen. (Aavasto, Kaulio & Syrjälä 2008, ) 2.4 Fobian kliininen kuva Fobiaan liittyy usein hallinnan menettämisen pelko. Diagnostisesti on oleellista, että pelko on yleisen tiedon ja elämänkokemuksen valossa täysin kohtuuton, mutta foobisen objektin herättämä ahdistus on intensiivistä ja usein paniikkikohtauksen luonteista. Lisäksi on keskeistä, että pelon kohteen välttäminen ei ole tarjonnut sopeutumisen kannalta riittävää ratkaisua, vaan potilaan toimintakyky on heikentynyt tai ongelma tuottaa jatkuvasti merkittävää kärsimystä. (Isometsä 2001, 218.) Fobian kehittyminen on useimmiten vuosia kestävä prosessi. Eläimiin tai ympäristöön liittyvien fobioiden oireet alkavat usein jo lapsuudessa, tilanteisiin liittyvi-

13 13 en taas useimmiten nuorella aikuisiällä. Huomattava osa lapsuudessa esiintyvistä fobioista lievittyy tai häviää aikuisikään mennessä, mutta aikuisilla tavattavista fobioista tulee usein pitkäaikaisia, varsinkin ilman asianmukaista hoitoa. Vaikkakin fobioiden syntyä ja kulkua on tutkittu vähän, ovat tutkimukset osoittaneet, että fobiaan liittyneet pelko-oireet ovat ilmaantuneet usein jo vuosia aiemmin kuin varsinainen kliininen fobia. Foobisen objektin aiheuttama välttämiskäyttäytyminen ja toimintakyvyn lasku ilmaantuvat usein paljon ensimmäisiä pelko-oireita myöhemmin. (Isometsä 2001, 218.) 2.5 Fobioiden epidemiologia eli esiintyvyys Fobiat ovat National Comorbidity Survey-tutkimuksen mukaan naisilla selvästi yleisempiä kuin miehillä. Tutkimuksen mukaan naisista 13,2 % ja miehistä 4,4 % on kärsinyt jostakin fobiasta. Kliinisesti merkittävä tutkimustulos on se, että vähemmistöllä fobioista kärsivillä on vain yksi määräkohtainen pelkooireyhtymä; suurin osa fobiapotilaista kärsii useammasta erillisestä fobiasta. Ainoastaan pieni osa fobiasta kärsivistä ihmisistä hakeutuu hoitoon, ja tällöinkin useimmiten jonkin muun samanaikaisen masentuneisuus- tai ahdistuneisuusoireilun vuoksi. Mitä useammasta pelko-oireesta henkilö kärsii, sitä useammin hänellä esiintyy myös muita samanaikaisia mielenterveydenhäiriöitä, jotka osaltaan laskevat toimintakykyä ja nopeuttavat hoitoon hakeutumista. Suomalaisissa epidemiologisissa tutkimuksissa määräkohtaisia pelkoja ei ole tarkemmin selvitetty. (Isometsä 2001, 219.) 2.6 Fobioiden etiologia eli syyoppi Isometsän (2001) mukaan tutkimuksissa on todettu, että fobioille altistavat perinnölliset tekijät saattavat olla paniikkihäiriölle ja bulimialle altistavien perintötekijöiden kanssa merkittävältä osin yhteisiä. Pelkästään naisten fobioita selvittäneessä tutkimuksessa on havaittu, että fobioiden periytyvyys naisilla on %. Miehistä ei vastaavaa tutkimusta toistaiseksi ole tehty. Perinnöllistä alttiutta fobioihin liittyen on tutkittu vähän, mutta on huomattu, että fobioilla on taipumus kasaantua suvuittain. Yhteisvaikutus peloille altistavien lapsuudenkokemusten

14 14 sekä altistavien perintötekijöiden kanssa näyttävät luovan pohjan fobian synnylle. (Isometsä 2001, 220.) 2.7 Emetofobiasta aiheutuvat rajoitteet Ferranten (2009, 30 31) haastattelema psykoterapeutti Teemu Ryhänen kertoo, että emetofobia on melko yleinen vaiva, mutta sairautta hoidetaan silti vielä harvoin. Useat emetofoobikot eivät itse asiassa tiedosta fobiansa yleisyyttä: monet häpeilevät pelkoaan ja ajattelevat olevansa omituisia ja kummajaisia. Fobiasta kärsivät saattavat hakea tietoa Internetistä esimerkiksi noroviruksesta, ruokamyrkytyksestä tai epidemioiden leviämisestä. Useat törmäävät tässä yhteydessä ensimmäisen kerran käsitteeseen emetofobia, sekä mahdollisesti löytävät emetofoobikoiden keskustelupalstan. Helpotus diagnoosin löytymiselle on suuri, kun foobikko ymmärtää, ettei hän olekaan ainoa. Häpeän ja ahdistuksen vuoksi asiasta voi olla hyvin vaikea keskustella kasvokkain toisen ihmisen kanssa, vaikka peloista puhumisen tarve olisikin suuri. Keskustelupalstalta saa hyödyllistä vertaistukea anonyymisti. Opinnäytetyöstäni välittyy fobian kanssa taistelevien ihmisten ääni sekä epätoivo fobian rajoittaessa normaalia elämää, kuten myös ahdistuksen ja pelon tunteet. Normaalielämä voi mennä sekaisin foobikon vältellessä sosiaalisia kontakteja esimerkiksi tarttuvien vatsatautien pelossa. Pahimmillaan fobia on läsnä vuoden jokaisena päivänä, 24 tuntia vuorokaudessa. Se saattaa rajoittaa muille aivan normaaleja asioita kuten matkustamista, ruokailua, nukkumista, opiskelua tai työelämään osallistumista. Emetofobiasta kärsivän naisen voi olla mahdotonta jatkaa alkanutta raskautta aamupahoinvoinnin ja mahdollisen synnytyksen aiheuttaman pahoinvoinnin pelon vuoksi, vaikka perheenlisäys olisikin toivottu. Fobian voimakkuudesta kertoo sekin, että usea foobikko sanoo olevansa valmis mieluummin kuolemaan kuin oksentamaan Emetofoobikot voidaan karkeasti jakaa kahteen; niihin, jotka pelkäävät ensisijaisesti omaa oksentamistaan sekä niihin, jotka pelkäävät ensisijaisesti muiden oksentamista. (Heaton-Harris 2007, 17). Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, sillä useimmat emetofoobikot pelkäävät molempia.

15 Katsaus aikaisempiin tutkimuksiin Emetofobiaa on tutkittu vähän etenkin Suomessa, mutta muualta maailmasta löytyy artikkeleita sekä joitakin yksittäisiä tutkimuksia. Sairauden yleisyys tekee tutkimukset hyvin tarpeellisiksi, jotta kanssaihmisille, etenkin terveydenhuoltoalalla toimiville, saadaan uutta tietoa. Aikaisempien tutkimusten tulokset eivät täysin vastanneet minun tutkimuskysymyksiini eli emetofobian vaikutuksiin arjessa, mutta silti niissä on joitakin yhteneväisyyksiä. Yhdysvaltalaiset Lipsitz, Fyer, Paterniti ja Klein (2001) ovat tehneet Internetissä toteutetun tutkimuksen emetofobiasta. Tutkijat eivät tienneet kyselyyn vastaajista mitään, vastaukset tulivat anonyymeina erään paikallisen emetofobiakeskustelufoorumin palvelimen kautta. Tutkimukseen osallistui 56 emetofoobikkoa, joista 89 % oli naisia. Iältään he olivat vuoden välillä. Tutkimukseen osallistuneista yli 90 % kertoi kokevansa ahdistusta emetofobian vuoksi koko ajan. Yli 70 % koki ahdistusta lähes joka päivä. Joillakin ahdistus kesti vain muutamia minuutteja kerrallaan, toisilla se oli jatkuvaa. Melkein kaksi kolmasosaa vastaajista pelkäsi enemmän itse oksentavansa kuin näkevän muiden oksentavan. 19 % pelkäsi enemmän muiden oksentamisen näkemistä, 20 % pelkäsi molempia yhtä paljon. (Lipsitz ym ) Vaikka Lipsitzin ym. tutkimus on toteutettu Yhdysvalloissa, tutkijoiden mukaan joidenkin vastaajien kielenkäytöstä ja kontekstista ilmenee, että kaikki vastaajat eivät ole amerikkalaisia, tai ainakaan äidinkielenään englantia puhuvia. Tutkimusta voidaan siis jossain määrin kutsua monikulttuuriseksi. Amerikkalainen kulttuuri on toki erilainen kuin suomalainen, mutta silti tutkimuksesta ilmenee samoja asioita, jotka yhdistävät emetofoobikkoja niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin. Puolet vastaajista kärsi ahdistuksen aiheuttamista paniikkikohtauksista. Yleisimmät paniikkikohtauksen oireet olivat pahoinvointi (82 %), hengenahdistus (62 %) sekä vatsavaivat (57 %). (Lipsitz ym )

16 16 Gut Reaction on Internetyhteisö emetofobiasta kärsiville. Tässä yhteisössä on toteutettu tutkimus emetofoobikoiden hoitoon hakeutumisesta. Gut Reactionin tukikohta on Isossa-Britanniassa, mutta sillä on jäseniä ympäri maailman. Tutkimuksen vastaajien määrää ei mainittu, mutta 66 % heistä on ottanut lääkäriin yhteyttä emetofobian vuoksi. Tutkimukseen osallistuneista jopa 92 % kieltäytyi lääkehoidosta lääkkeiden sivuvaikutuksien pelossa. 97 % vastaajista oli haluttomia tai epävarmoja lääkkeiden ottamisen suhteen. (Heaton-Harris 2007, 64.) Heaton-Harrisin (2007) teos on lähinnä omaelämäkerrallinen kirja emetofobiasta, eikä sitä voi varsinaisesti pitää tutkimuksena. Kirjan tarkoituksena on ollut lisätä tietoisuutta emetofobiasta sekä helpottaa sairaudesta kärsivän avun hakemista ja saamista. Heaton-Harris on huolissaan emetofobian aiheuttamista vaikutuksista, kuten viiltelystä, kohonneesta itsemurha-alttiudesta, välttämiskäyttäytymisestä ja kaikesta normaalia elämää häiritsevästä toiminnasta. Hypnoterapeutti Harry Cannon kirjoittaa, että emetofobiaa aiheuttava perimmäinen syy on epäselvä, mutta erään teorian mukaan fobian syntyyn vaikuttavat traumaattiset oksentamiskokemukset kuuden ja kymmenen ikävuoden välillä. Useimmat emetofoobikot sietävät mieluummin pitkittynyttä pahoinvointia kuin oksentavat. Cannonin mukaan ihmiset oksentavat yleensä 20 minuutin pahoinvoinnin jälkeen, kun taas emetofoobikot kykenevät sietämään pahoinvointia oksentamatta jopa 20 tuntia. Internet-yhteisössä toteutetussa tutkimuksessa, jonka lähdettä Cannon ei mainitse, on todettu että yhteisön keskivertojäsenen viimeisestä oksentamiskokemuksesta on keskimäärin aikaa 12 vuotta. Emetofobia on Cannonin antamassa hypnoterapiassa neljänneksi hoidetuin fobia. (Cannon 2009). 2.9 Yhteenveto aikaisemmista tutkimuksista Aikaisempien tutkimusten vähyys ja suppeus rajoittavat johtopäätöksien tekemistä, mutta yhteenvetona totean, että emetofobia aiheuttaa jatkuvaa tai ajoittaista ahdistusta. Suurin osa emetofobiasta kärsivistä pelkää enemmän omaa oksentamistaan kuin muiden oksentamista. Lipsitzin ym. tutkimuksesta kävi ilmi, että puolet emetofoobikoista kärsii myös paniikkikohtauksista. Gut Reactionin

17 17 tutkimuksen mukaan yli puolet on hakenut hoitoa, mutta suurin osa heistä kieltäytyy lääkehoidosta. Tutkimuksista käy ilmi, että emetofoobikon pahin pelko on oksentaminen, mutta Lipsitz ym. toteaa, että monelle, mikäli mahdollista, vieläkin pelottavampi ajatus on oksentaa julkisella paikalla. Vain neljä prosenttia vastaajista kertoi pelkäävänsä oksentamista enemmän yksityistiloissa, esimerkiksi kotona kuin julkisilla paikoilla. 34 %:lle oksentaminen julkisella tai yksityisellä paikalla oli yhtä hirvittävä ajatus. Suurin osa, 62 %, pelkäsi oksentamista julkisella paikalla. (Lipsitz ym ) Suomalaisia tutkimuksia emetofobiasta ei ole löytynyt. 3 PELKOJEN SYNTY JA HOITO 3.1 Klassinen ehdollistuminen Varhaisempien ehdollistumisteoriaan perustuvien käsitysten mukaan oletettiin, että aikaisemmin neutraali ärsyke ehdollistuisi välttämistä ja vastentahtoisuutta (aversiivinen ärsyke) aiheuttavaan ärsykkeeseen, jonka seurauksena neutraali ärsyke alkaisi herättää samanlaisia reaktioita kuin vastentahtoisuutta aiheuttava ärsyke. Tämän klassiseen ehdollistumiseen perustuva mallin on kuitenkin todettu pitävän vain osittain paikkansa. (Isometsä 2001, 220.) Klassinen ehdollistuminen on oppimistapahtuma, jossa ehdoton ärsyke assosioituu johonkin ympäristöärsykkeeseen (esim. tietty ääni tai haju). Oppimisen seurauksena alun perin neutraali ympäristöärsyke muuttuu ehdolliseksi ärsykkeeksi, joka voi ohjata käyttäytymistä ehdottoman ärsykkeen tavoin. Välineehdollistumisessa yksilö oppii yhdistämään jonkin suorittamansa toiminnon ehdottomaan ärsykkeeseen, jolloin toiminta muuttuu ehdolliseksi ärsykkeeksi. (Kajos 2005, 8-9.)

18 Oppimisteoriat pelon kehityksestä Klassisen ehdollistumisen pitäessä tässä tilanteessa vain osittain paikkansa, myöhemmin kehitetyt yksinkertaiset oppimisteoriat tuovat esiin kolme mahdollista tapaa pelkojen ja fobioiden synnyssä ja kehityksessä: suora ehdollistuminen, eli aikaisempi kielteinen kokemus joka ehdollistuu tiettyyn kohteeseen, kuten emetofoobikolla oksentamiseen. Toinen kehityskulku liittyy tilanteisiin, joissa ihminen havainnoi toisen ihmisen kokevan jotakin pelottavaa tai inhottavaa, ja tämä kokemus johtaa tilanteessa olleen objektin pelkäämiseen (vicarious acquisition). Pelko saattaa kehittyä myös ilman henkilökohtaista kokemusta niin, että ihminen saa pelottavaksi kokemaansa informaatiota muualta (ingormational and instructional pathways). Tällöin on mahdollista syntyä fobia informaation objektille vaikka omia havaintoja asiasta ei olisikaan. (Isometsä 2001, 220.) Oppimisteoriat eivät kuitenkaan pysty selittämään sitä, miksi kaikki pelottavia kokemuksia läpikäyneet ihmiset eivät kärsi fobioista tai muista irrationaalisista peloista. Pelon syntyä vahvistavia lisätekijöitä on todennäköisesti useita: erilaiset altistavat persoonallisuustekijät, taipumus ahdistuneisuuteen, pelokkuuteen ja pelkotilanteiden hallitsemattomuus sekä mahdolliset muut samanaikaiset psyykkiset sairaudet lisäävät pelon kehittymisen todennäköisyyttä. Pelon syntyä voi vahvistaa vallitseva elämäntilanne ja siinä koettu stressi. Toisaalta aiempi ei-pelottava kokemus samasta objektista voi suojata pelon synnyltä, koska silloin objektista on myös positiivisia tai neutraaleita kokemuksia kohteesta. Pelkooireistolta voi suojata myös toisen henkilön turvallisuuden tunnetta vahvistanut läsnäolo alkuperäisessä pelkotilanteessa. (Isometsä 2001, ) 3.3 Turvallisuuden tunteen menetys Ihmisen tulee löytää ympäristöstään tietty logiikka, jotta turvallisuuden tunteminen olisi mahdollista: kun asioilla on ennalta arvattavat syyt ja seuraukset, mielen ja kehon ei tarvitse olla koko ajan hälytysvalmiudessa, jolloin energiaa riittää muuhunkin toimintaan. Kun asioiden syyt ja seuraukset eivät ole ennalta arvattavia, jonkinlainen psyykkinen reagointi jatkuvaan epävarmuuteen on väistämätöntä. Ahdistuneisuus, masennus ja itsetuhoajatukset ovat yleisimpiä ihmisillä,

19 19 jotka ovat menettäneet luottamuksensa omaan arviointikykyynsä sekä ympäröivään maailmaan. (Aavasto ym. 2008, ) Helsingin yliopiston psykologian professori Erkki Isometsä toteaa Helsingin Sanomien haastattelussa, että fobiasta kärsivien keskuudessa tavallista on, että pelko-oireilun taustalla on epävakaa kehityshistoria ja siitä johtuva perusturvallisuuden puute. (Tikkanen 2007). Ihmisen turvallisuuden tunne syntyy sosiaalisessa ympäristössä, ihmisen elämäntilanteesta ja arvoista riippuen. Turvallisuus ja turvattomuus ovat yksilöllisiä asioita, ja ne ovat sidoksissa sukupuoleen, ikään, elämänvaiheeseen, sosioekonomiseen asemaan, toimeentuloon sekä lapsuuden ajan kokemuksiin. (Niemelä & Lahikainen 2000,10.) 3.4 Negatiiviset lapsuudenkokemukset osana fobian syntyä? Ross (2000) vertaa lapsuuden traumaattisia tapahtumia ja kokemuksia psykiatrian bakteereiksi ja viruksiksi. (Haapasalo 2007). Voi olla liioiteltua väittää, että vanhempien laiminlyönti tai muu toiminta olisi aktivoinut fobian puhkeamisen, mutta muutamat kirjoittajat tuovat fobiastaan kirjoittaessaan esiin omassa lapsuudessaan tapahtuneen äidin tai isän inhon lapsen voidessa huonosti ja oksentaessa, joten jotain tekemistä vanhempien suhtautumisella fobian myöhempään syntyyn on todennäköisesti ollut. Moni muistaa omien vanhempiensa kielteisen suhtautumisen pahoinvointiin kymmenien vuosien takaa ja lapsi saattaa oppia vanhemmiltaan mallioppimisen kautta. Myös vanhempien alkoholin käytöstä ja sen seurauksena syntynyttä pahoinvointia monilla on negatiivisia muistoja. Suurimmalla osalla kirjoittajista on toki ollut aivan tavallinen lapsuus sekä suhteet vanhempiin. Lapsi tarvitsee turvallista jatkuvuutta kiintymyssuhteissaan. Jos hoitaja on vuoroin rakastava ja vuoroin hyljeksivä, lapsen on vaikea muodostaa pysyvää identiteettiä arvokkaana ja rakastettavana yksilönä. Seurauksena saattaa olla turvaton kiintymyssuhde, jossa lapsi ei voi luottaa läheisimpiin ihmisiinsä eli omiin

20 20 vanhempiinsa. Fobian taustalla on usein traumakokemus, josta muistuttavien ärsykkeiden yhteydessä herää ahdistusta ja pelkoa. Fobian sisällöstä voi päätellä alkuperäisen traumakokemuksen piirteitä, mutta osa peloista voi olla enemmänkin seurausta yleistyneestä ahdistuneisuudesta kuin yksittäisistä traumoista. Fobian alkuperää saattaa joissakin tapauksissa olla hyvin hankalaa selvittää. Voidaan kuitenkin olettaa, että osa ahdistuneisuushäiriöistä perustuu traumakokemuksiin ja toisaalta taas osa selittyy ahdistuneisuuden yleistymisellä uusiin tilanteisiin. Todennäköisesti myös neurobiologisilla syillä on osansa fobian synnyssä. (Haapasalo 2000, 86, 94.) 3.5 Miten fobiaa voidaan hoitaa? Useimmat fobiat voidaan parantaa, mutta kaikilla ei ole mahdollista saada tarvitsemaansa apua, johtuen mm. motivaatiosta, peloista, henkisistä ja rahallisista resursseista. Emetofobiaa voi olla hyvin vaikea parantaa, sillä siitä kärsivät usein häpeävät ongelmaansa, ja potilaan ongelma saatetaan diagnosoida väärin, esimerkiksi syömishäiriöksi. Ongelmia aiheuttaa mielestäni myös se, ettei emetofobiasta ole juurikaan tutkittua tietoa, eivätkä hoitavat tahot välttämättä ymmärrä ongelmaa tai ota sitä vakavasti. Fobian hoito voi myös tulla kalliiksi, jos joutuu käymään yksityisellä psykiatrilla, psykologilla tai terapeutilla. Kaikille fobioiden hoitomuodoille yhteinen piirre on, että jokaisen asiakkaan fobiaa käsitellään ainutkertaisena. Sitä tarkastellaan sellaisena kuin se nykytilanteessa ilmenee eli selvitetään, miltä asiakkaasta tuntuu, mitä hän ajattelee ja miten toimii ongelmatilanteissa niin että fobia säilyy. Hoidon tärkein perusperiaate on, että pelko-oireinen pysyy pahaa oloa aiheuttavissa tilanteissa, kunnes ahdistunut olo lievenee tai katoaa. Tilanteesta pakeneminen on aikaisemmin ollut foobikolle ainoa ratkaisu, joten vanha käyttäytymismalli on murrettava ja haettava uusia ratkaisuja. Toinen hoidollinen perusperiaate on, että hoidossa edetään aina asteittain ja asiakkaan ja terapeutin on oltava yksimielisiä joka vaiheesta. Mitään yllätyksiä asiakkaalle ei tule esiintyä. Fobioiden hoitamisessa voidaan kokeilla myös hypnoosia mielikuvaharjoittelun tekniikalla. Lisäksi käytetään hypnoanalyyttisiksi kutsuttuja menetelmiä, joissa haetaan pelon taustalla mah-

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen muutosprosessissa

NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen muutosprosessissa NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen muutosprosessissa Sanni Liukkonen NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen

Lisätiedot

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Terveysala Kuopio Opinnäytetyö Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Johanna Paasisalo Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Johanna Paasisalo Kevät 2010

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA Haastattelututkimus kahdelle kuritusväkivaltaa käyttäneelle äidille Anna-Mari Paloniitty Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Mervi Poutanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

KUKAAN EI KUULE HILJAISTA HUUTOANI

KUKAAN EI KUULE HILJAISTA HUUTOANI KUKAAN EI KUULE HILJAISTA HUUTOANI Itsensä yksinäisiksi kokevien korkeakouluopiskelijoiden käsityksiä yksinäisyyden syistä Katariina Mäkelä Pro gradu tutkielma Kasvatustiede Opettajankoulutuslaitos Huhtikuu

Lisätiedot

Vesa Mykkänen Antti Pesonen. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2005 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto

Vesa Mykkänen Antti Pesonen. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2005 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto KUN ON SE YKS JUTTU, ETTÄ TEHKÄÄ HEILLE NIIN KUN HALUAISITTE HEIDÄN TEKEVÄN TEILLE Tutkimus kuudennen luokan oppilaiden moraalisen ajattelun kehittymisestä Vesa Mykkänen Antti Pesonen Kasvatustieteen pro

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Verna Kauko SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN PORIN LIIKETALOUDEN TOIMIPISTEEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN NUKKUMISTAVAT JA NIITÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT

Verna Kauko SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN PORIN LIIKETALOUDEN TOIMIPISTEEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN NUKKUMISTAVAT JA NIITÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT Verna Kauko SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN PORIN LIIKETALOUDEN TOIMIPISTEEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN NUKKUMISTAVAT JA NIITÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia

Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Hoitotieteen laitos Marraskuu 2011 Pro gradu -tutkielma Susanna Parkkali TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot