PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11)"

Transkriptio

1 PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) Käytössä alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjola-ryhmään. Korttiin liitettävään luottoon sovelletaan näitä luoton ehtoja sekä pankin yleisiä korttiehtoja. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan luoton osalta näitä sopimusehtoja. Korttiin voi liittyä erilaisia lisäpalveluja. Pankilla on oikeus vaihtaa tai muuttaa lisäpalvelujen sisältöä, voimassaoloaikaa tai palvelun tarjoajaa. 1 Määritelmät 1.1 Luottokustannuksilla tarkoitetaan pankin tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta kortinhaltijan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien luottosopimukseen liittyvien vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin; 1.2 Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. 1.3 Luottosopimuksella tarkoitetaan sopimusta ja luoton ehtoja ja liitettä velasta perittävien maksujen ja palkkioiden perusteista ja määristä. 1.4 Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti sopimusta tehtäessä tapaa pankin edustajaa (myyjäliike toimii pankin edustajana). Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpankissa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen. 1.5 Pysyvällä tavalla ilmoittamisella tarkoitetaan tiedon antamista OP-verkkopalveluissa tai kirjallista ilmoitusta. Pankki antaa tiedot tämän luottosopimuksen, sen ehtojen ja pankin palveluhinnaston muutoksista sekä muut tähän luottosuhteeseen perustuvat ilmoitukset kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu pankille tai Väestörekisterikeskukselle Mikäli velallisella on OP-verkkopalvelusopimus, pankilla on oikeus lähettää edellä mainitut ilmoitukset viestinä OP-verkkopalvelussa. 1.6 Pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä. 2 Luottokortin myöntäminen Luottokortti voidaan myöntää hakemuksen perusteella pysyvästi Suomessa asuvalle luottokelpoiselle 20 vuotta täyttäneelle hakijalle, jolla on säännölliset tulot ja joka on hoitanut raha-asiansa moitteetta. Rinnakkaiskortti voidaan myöntää pääkortin haltijan kanssa samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelle. Jäljempänä näissä ehdoissa käytetään hakijasta termiä kortinhaltija, ja mitä jäljempänä sanotaan kortinhaltijoista, koskee kaikkia heistä. Kaikki pää- ja rinnakkaiskorteilla tehdyt ostokset, käteisnostot sekä muut korttitapahtumat laskutetaan samalla laskulla. Pääkortinhaltija vastaan yksin kaikista kortin tapahtumista ja luotoista. Luottopäätös perustuu kokonaisharkintaan ja pankilla on oikeus hylätä hakemus tai hyväksyä haettua pienempi luottoraja. Pankin hyväksymä luottohakemus muodostaa luottosopimuksen hakijan/hakijoiden ja pankin välille. 3 Luoton käyttöönoton edellytykset Luoton käyttöönotto edellyttää, että - kortinhaltija on allekirjoittanut luottosopimuksen, ja - muut mahdolliset luoton tai sen osan nostamiselle asetetut ehdot on täytetty. Pankilla on oikeus evätä luoton tai sen osan nostaminen, jos luoton ehtojen mukainen erääntymisperuste on olemassa, kortinhaltija on jättänyt tuomioistuimelle hakemuksen velkajärjestelystä tai yrityksen saneerauksesta taikka kortinhaltija on saanut maksuhäiriömerkinnän luoton myöntämisen jälkeen. Luotto on nostettavissa luotonnoston edellytysten täyttyessä esimerkiksi korttia käyttäen automaatilta. 4 Luottokortin käyttö sekä voimassaoloaika Korttiin liittyvän luoton yläraja sovitaan luottosopimuksessa. Kortinhaltija ei saa ylittää myönnettyä luottorajaa. Kortinhaltija voi käyttää korttiaan kortin tunnuksella varustetuissa myyntipisteissä Suomessa tai ulkomailla. Kortilla voi nostaa käteistä kortin tunnuksella varustetuista käteisautomaateista ja ulkomailla myös pankkien konttoreista. OP-verkkopalveluasiakas voi tehdä tilisiirtoja luotolta OP-verkkopalveluissa. Kortinhaltija voi kulloinkin mainituin ehdoin käyttää korttiaan internetissä ostojen maksamiseen. Korttiin liittyvä luotto on voimassa toistaiseksi ja kortti uusitaan automaattisesti edellyttäen, että kortinhaltija on noudattanut sopimuksen ehtoja. Luoton sulkemisen jälkeen samaan luottoon liittyvää korttia ei saa käyttää ja ne tulee palauttaa pankille. Ostaessaan luotolle kortinhaltijan on esitettävä voimassa oleva kortti, todistettava pyydettäessä henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla ja hyväksyttävä veloitus. 5 Luottokorko 5.1 Luoton korko Luoton kokonaiskorko muodostuu luottosopimuksessa sovitusta viitekorosta ja marginaalista. Pankki veloittaa käytetystä luotosta koron kuukausittain. Viitekoron arvo tarkistetaan neljännesvuosittain; tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun 1. pankkipäivänä eli koron tarkistuspäivänä. Luoton korko muuttuu yhtä paljon kuin viitekoron arvo on muuttunut. Koron muutoksia sovelletaan välittömästi ilman ennakkoilmoitusta. Uuden luoton ensimmäisen korkojakson korko määräytyy myöntämishetkeä edeltävän koron tarkistuspäivän mukaan. 5.2 Korosta ilmoittaminen Pankki ilmoittaa kortinhaltijalle koronmuutoksista ja ajantasaiset tiedot maksuerien suuruudesta jälkikäteen laskulla tai OP-verkkopalveluissa. 5.3 Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai keskeyttäminen Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään, luottoon sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti. Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka viranomaisen päätöstä tai ohjetta, pankki ja kortinhaltija sopivat luottoon sovellettavasta uudesta viitekorosta. Jos pankki ja kortinhaltija eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta ennen koronmääräytymisjakson päättymistä, luottoon sovellettavana viitekoron arvona käytetään edelleen ennen koronmääräytymisjakson päättymistä tähän luottoon sovellettua viitekoron arvoa. Jos kortinhaltija ja pankki eivät pääse sopimukseen uudesta viitekorosta kuuden (6) kuukauden kuluessa koronmääräytymisjakson päättymisestä, pankki määrittelee uuden viitekoron kuultuaan pankkeja valvovia viranomaisia. 5.4 Korkopäivät Korko lasketaan korottoman ajan päättymispäivää seuraavan päivän ja maksupäivien väliselle ajalle todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana lukua Viivästyskorko Jos luottoa, sen lyhennystä, korkoa tai maksuja ja palkkioita ei makseta siten, että ne ovat viimeistään eräpäivänä tilillä tai luottoraja ylitetään, kortinhaltija on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on velkojapankissa tai luottorajan ylitys päättyy. Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin pankin velasta perimä korko. Mikäli pankin ennen luoton erääntymistä perimä korko on edellä mainittua korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on pankilla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. 6 Luottoon liittyvät maksut ja palkkiot ja niiden muuttaminen Luottoon liittyvät maksut ja palkkiot määritellään luottosopimuksessa. Lisäksi ulkomaisilla pankeilla on oikeus veloittaa noston yhteydessä omat palvelupalkkionsa. Pankki ilmoittaa maksujen ja palkkioiden muutoksista yleisissä korttiehdoissa sovitulla tavalla. 7 Luoton maksaminen 7.1 Laskutus Laskutuskauden pituus on yksi kuukausi. Laskutuskauden aikana tehdyt ostokset ovat korottomia laskutuskauden päättymistä seuraavaan eräpäivään asti (koroton aika), jonka jälkeen maksamattomalle luotolle lasketaan luottosopimuksen mukainen korko. Laskuun sisältyvät laskutuskauden ostokset, käteisnostot, tilisiirrot, käytetty luotto, laskutuskauden korko sekä luottoon liittyvät maksut ja palkkiot. Näin muodostuvasta laskusta on maksettava vähintään luottosopimuksessa sovittu euromäärä tai koko jäljellä oleva luotto, mikäli se on tätä pienempi. Lisäksi on maksettava sovitun luottorajan ylittänyt osa kokonaisuudessaan. Korttia ei saa käyttää, mikäli kortilla on erääntynyttä saatavaa. Kortinhaltija voi sopia pankin kanssa kuukausierän määrän muuttamisesta. Kortin vuosimaksu laskutetaan jälkikäteen vuosittain. Ensimmäinen vuosimaksu laskutetaan vuoden kuluttua luottosopimuksen voimaantulosta. Mahdolliset huomautukset laskuja vastaan on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä laskun saapumisesta. Laskujen tarkistamista varten kortinhaltijan tulee säilyttää ostotositteet. Myyjä tai palvelun suorittaja vastaavat luottokortilla ostetuissa ja maksetuissa tuotteissa ja palveluissa mahdollisesti esiintyvistä puutteista ja virheellisyyksistä. Pankki ei ole osallinen näihin sopimuksiin eikä vastaa näiden sopimusten ja niihin liittyvien ehtojen noudattamisesta. Kuluttajan on esitettävä myyjän tai palvelun suorittajan sopimusrikkomuksesta johtuvat vaatimuksensa myyjälle tai palvelun suorittajalle kohtuullisessa ajassa.

2 PINS -MASTERCARD -LUOTON EHDOT 2 (11) Mikäli myyjä tai palvelun suorittaja ei täytä omia sopimusvelvoitteitaan sen jälkeen, kun kuluttaja on reklamoinut tälle sopimusrikkomuksesta, kuluttaja voi esittää sopimusrikkomukseen perustuvaa rahasuoritusta koskevan vaatimuksensa luotonantajalle, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Vaatimus on esitettävä kohtuullisessa ajassa ilman aiheetonta viivytystä. Kohtuullisena aikana voidaan yleensä pitää kahta kuukautta. Kuluttajan vaatimus luotonantajalle voi koskea maksusta pidättäytymistä, hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muuta rahasuoritusta. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina. Kuluttaja voi pidättyä maksamasta tavaran tai palvelun hintaa myyjän tai palvelun suorittajan viivästyksen perusteella. Kuluttaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on viivästyksen perusteella oikeus. Kuluttaja vastaa perusteettomasta maksusta pidättäytymisestä johtuvista viivästys- ja muista seuraamuksista. Kampanjat Luotolle tehtävä osto voi olla kampanjaosto, eli myyjän kampanjan ehtojen mukaisesti korottomana samansuuruisissa kuukausierissä takaisin maksettava. Mikäli kyse on eräsiirrosta, laskutetaan ostos yhdellä kertaa korottoman ajan päätyttyä ensimmäisenä eräpäivänä. Kampanjaoston kuukausierä sisältää luoton lyhennysosuuden sekä tämän päälle laskutettavan laskutus-/tilinhoitopalkkion ja mahdollisen kampanjamaksun 1. laskulla. Kuukausierän suuruus on kiinteä lukuun ottamatta viimeistä erää, joka on ns. tasoituserä. Kampanjaehtoinen ostos sisältyy kortin aiemmin vahvistettuun luottorajaan ja pienentää osaltaan luotolla olevaa käyttövaraa. Käyttövara tulee uudestaan käytettäväksi sitä mukaa, kun kampanjaostoksen lyhennyksiä maksetaan pankille. Kampanjaostokset laskutetaan erikseen muiden kortilla tehtyjen ostoksien lisäksi, ja kampanjaostosten laskussa on eri viitenumero. Kampanjaoston suoraveloitussopimus on tehtävä erikseen. Mikäli tasaeräostoksen takaisin maksettava määrä on minimikuukausierää suurempi, kohdistetaan minimierän ylittävä osuus kokonaisuudessaan ostoksen pääomavelkaan, joten kuukausittainen minimierän määrä tulee maksaa joka kuussa, kunnes kampanjaostoksen velkasaldo on maksettu kokonaisuudessaan loppuun. Kampanjaostoissa ei voi käyttää maksuvapaita eikä lyhennysvapaita kuukausia. Kortinhaltijan ja pankin välisellä erillisellä sopimuksella voidaan sopia maksuohjelman muutoksesta, jolloin kampanjaostoksen pääomavelka siirretään korolliseen velkasaldoon. Pankilla on oikeus kortinhaltijan maksuviivästystilanteissa tehdä edellä tarkoitettu toimenpide. 7.2 Luoton ennenaikainen takaisinmaksu Kortinhaltijalla on oikeus maksaa kuluitta sopimuksen mukaista minimilyhennystä suurempi määrä tai koko luotto ennenaikaisesti takaisin. Jos kortinhaltija maksaa luoton ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta pankin saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Pankki saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut. 7.3 Suoritusten kohdistaminen Jos kortinhaltijalla on pankilta useampia luottoja, kortinhaltijalla on oikeus kohdistaa suorituksensa haluamaansa luottoon. Pankki määrittelee, mitä yksittäisen luoton eriä suorituksella katetaan. Laskua maksettaessa tulee käyttää laskulla ilmoitettua viitetietoa. 7.4 Varoitus maksun laiminlyönnin seuraamuksista Jos velallinen laiminlyö luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, pankilla on oikeus luoton ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää luotto heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista velallinen vastaa. 8 Maksupäivän siirtyminen Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, luoton ja siitä perittävien korkojen sekä luoton hoitoon liittyvien kustannusten maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Pankki perii maksupäivän siirtymistä edeltäneen koronmääräytymisjakson mukaisen luottokoron siirtyneeseen maksupäivään saakka koko luoton käytössä olevalle pääomalle. 9 Peruuttamisoikeus 9.1 Peruuttamisoikeus Kortinhaltijalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla pankille 14 päivän kuluessa siitä, kun kortinhaltija on saanut pysyvällä tavalla kappaleen luottosopimuksesta ehtoineen ja etämyynnissä lisäksi ennakkotiedot. Peruuttaessaan luoton kortinhaltija on velvollinen palauttamaan korttinsa pankille. Jos kortinhaltija peruuttaa luottosopimuksen, pankki perii luoton koron siltä ajalta, jonka luotto on ollut kortinhaltijan käytettävissä. Kortinhaltijan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa. 9.2 Liitännäissopimuksen sitomattomuus Luottosopimukseen liittyvä muu sopimus ei sido kortinhaltijaa tämän peruuttaessa luottosopimuksen, jos liitännäispalvelun tarjoaa pankki tai kolmas tämän ja pankin välisen sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella. Jos kortinhaltija haluaa pitää liitännäissopimuksen voimassa luottosopimuksen peruuttamisesta huolimatta, hänen on ilmoitettava tästä pankille 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Liitännäissopimuksen jäädessä erillisenä voimaan peritään siitä kyseisen sopimuksen mukainen hinta. 10 Luoton käytön rajoittaminen Pankilla on oikeus estää kortinhaltijaa käyttämästä luottoa, 1. jos on syytä epäillä, että luottoa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti, 2. jos vaara siitä, että kortinhaltija ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan, on huomattavasti kohonnut tai 3. jos kortinhaltija on jättänyt tuomioistuimelle yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa tai yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun hakemuksen tai 4. jos velallinen on ylittänyt sovitun luottorajan tai muuten rikkoo olennaisesti luottosopimuksen ehtoja. Pankki ilmoittaa luoton käytön estämisestä välittömästi kortinhaltijalle. Pankilla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus päättymään ja luotto erääntymään ehtojen kohdan 12 mukaisesti. 11 Luottosopimuksen irtisanominen Kortinhaltija voi irtisanoa luottosopimuksen päättymään heti. Pankki voi irtisanoa luottosopimuksen päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Sopimuksen päätyttyä luotto on maksettava takaisin korkoineen ja kuluineen irtisanomishetkellä voimassa olevia luottoehtoja noudattaen. Irtisanomisen jälkeen kortinhaltijalla ei ole enää oikeutta käyttää korttia ja luottoa, eikä siihen mahdollisesti liitettyjä lisäpalveluita, ja kortinhaltija on velvollinen palauttamaan korttinsa pankille. 12 Luottosopimuksen erityiset erääntymisperusteet 12.1 Luottorajan ylityksen vuoksi Sopimus päättyy ja luotto erääntyy maksettavaksi pankin kirjallisesta vaatimuksesta, jos luoton määrä ylittää sovitun enimmäismäärän. Kortinhaltija on velvollinen maksamaan pankille luoton enimmäismäärän ylityksestä viivästyskorkoa, huomautuskirjeen lähettämisestä perittävään maksun sekä muut ylityksen perimisestä aiheutuvat maksut ja palkkiot. Pankilla on oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot luotolta Erääntyminen maksuviivästyksen vuoksi Sopimus päättyy ja luotto erääntyy maksettavaksi pankin kirjallisesta vaatimuksesta, jos kortinhaltija laiminlyö pääoman, koron, viivästyskoron tai muiden hinnaston mukaisten maksujen maksamisen eräpäivänä, jos maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta. Pankilla ei ole oikeutta eräännyttää luottoa, jos viivästyminen johtuu kortinhaltijan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta. Pankilla on kuitenkin oikeus eräännyttää luotto, jos viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen pankille olisi ilmeisen kohtuutonta jatkaa luottosuhdetta Erääntyminen muulla perusteella Luotto erääntyy maksettavaksi pankin kirjallisesta vaatimuksesta, jos 1. kortinhaltija on antanut pankille harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin, 2. kortinhaltija kuolee tai 3. kortinhaltija on olennaisesti rikkonut luottosopimusta. Kortinhaltijan konkurssin alkaminen eräännyttää luoton heti takaisinmaksettavaksi Erääntymisen voimaantulo Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai, jos kortinhaltijalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty kortinhaltijalle. Jos kortinhaltija edellä mainitun ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa. Jos luotto eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Pankki saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut. 13 Pankista riippumattomien syiden vaikutus luoton kustannuksiin Jos pankki niin vaatii, velallisen on korvattava pankille sääntelystä tai sääntelyn noudattamisesta tai muusta pankista riippumattomasta syystä aiheutuneet kohonneet kustannukset. "Sääntelyllä" tarkoitetaan tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen voimaan tullutta pankkia velvoittavaa lainsäädäntöä, viranomaispäätöstä, - määräystä tai -ohjetta tai muuta pankkia velvoittavaa sääntelyä (mukaan lukien Baselin pankkivalvontakomitean Basel III vaatimuksiin liittyvä sääntely ja muu vakavaraisuussääntely) ja vuoden 2013 alusta lukien voimaan tullutta lakia väliaikaisesta pankkiverosta. Sääntelyyn luetaan mukaan myös pankkia velvoittavan sääntelyn jatkaminen, korvaaminen ja muuttaminen (mukaan lukien nykyisen ja tulevan sääntelyn muuttunut tulkinta).

3 PINS -MASTERCARD -LUOTON EHDOT 3 (11) "Kohonneilla kustannuksilla" tarkoitetaan sitä, että pankin tähän sopimukseen tai tähän sopimukseen perustuvaan luottoon liittyvä kustannus on kasvanut tai pankille on syntynyt tähän sopimukseen liittyvä ylimääräinen kustannus tai pankin tästä sopimuksesta tai tähän sopimukseen perustuvasta luotosta saama tuotto tai tulo tai erääntynyt maksu on vähentynyt. Kohonneisiin kustannuksiin luetaan myös pankin kunakin verovuonna suorittamaan tähän sopimukseen tai tähän sopimukseen perustuvaan luottoon liittyvä pankkiveron määrä. Pankilla on oikeus periä tähän sopimukseen tai tähän sopimukseen perustuvaan luottoon liittyvä suhteellinen osuus kohonneista kustannuksista erillisenä korvauksena tai lisäämällä se luoton marginaaliin tai kiinteään korkoon vuosittaiseksi %-yksikkömääräksi muutettuna. Velallinen ei ole velvollinen maksamaan kohonneita kustannuksia siltä osin kuin ne johtuvat pankin nettotuloksen verottamisesta tai pankin vähintään tuottamuksellisesta sääntelyn noudattamatta jättämisestä. Jos pankki vaatii kohonneita kustannuksia velalliselta, pankin tulee ilmoittaa velalliselle vaatimuksensa määrän ja perusteet. Jos velallinen on joutunut korvaamaan pankille kohonneita kustannuksia, velallisella on oikeus maksaa velka ennenaikaisesti takaisin noudattaen muutoin mitä tässä sopimuksessa on sovittu velan ennenaikaisesta takaisin maksamisesta. 14 Pankin maksuvalmiudesta tai vakavaraisuudesta johtuvien syiden vaikutus luoton korkoon Pankilla on oikeus korottaa luotosta perittävää korkoa, jos pankin maksuvalmiuden tai vakavaraisuuden säilyttäminen riittävällä tasolla sitä edellyttää. Pankki voi korottaa korkoa korkeintaan vastaamaan pankin korotusajankohtana tarjoamista vastaavista luotoista perittävää korkoa. Korkoa tai korkomarginaalia voidaan korottaa aikaisintaan, kun kolme vuotta on kulunut luottosopimuksen tekemisestä. Pankki ilmoittaa koron muutoksesta pysyvällä tavalla vähintään kolme kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Kortinhaltijalla on tällöin oikeus irtisanoa luotto ilman luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittäviä kustannuksia ja myös kesken koronmääräytymisjakson. Jos peruste koron korotukselle lakkaa, korko lasketaan sille tasolle, jolla korko olisi alun perin sovitun korkoehdon mukaan. 15 Valvontaviranomaiset Kuluttajaluottoja valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi), kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto (www.kuluttajavirasto.fi) ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi). 16. PINS-järjestelmään liittyvät ehdot Käyttäessään PINS-korttia ostoksissaan, automaattinostoissa tai varojen siirtoihin OP-verkkopankissa, Asiakas saa 7,5 PINS-pistettä jokaista 10 euroa kohti. Lisäksi Asiakas saa PINS-pisteitä PINS-kantaasiakassääntöjen mukaisesti tehdessään ostoksia PINSyhteistyökumppaneilta. Kortin käyttövolyymi raportoidaan kerran kuussa PINS-ohjelmaa hallinnoivalle Coalition Rewards Finland Oy:lle (CRF), joka vastaa pisteiden laskennasta ja siihen mahdollisesti liittyvistä epäselvyyksistä. Mikäli asiakkaan PINS-asiakkuus päättyy tai päätetään, kortilla maksetuista ostoista ja palveluista ei kerry enää PINS-pisteitä PINS-asiakkuuden päättymisestä lukien. Kortti on muilta osin käytettävissä kortin voimassaoloajan loppuun asti, jonka jälkeen korttia ei enää uusita, ja pankilla on oikeus lähettää asiakkaalle muu aikaisempaa korttia vastaava kortti ilman PINSominaisuutta. Mikäli OP-Pohjola-ryhmä ja pankki sekä CRF Oy päättävät lopettaa PINSominaisuuteen liittyvän yhteistyönsä, pankilla on oikeus toimittaa sen jälkeen asiakkaalle hänen korttiaan vastaava uusi kortti ilman PINSominaisuutta, jolloin asiakkaalle lähetetään siitä ilmoitus sekä veloituksetta uusi kortti. * Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä (Politically Exposed Person eli PEP) pidetään henkilöä, joka toimii tai on viimeisten 12 kuukauden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä toisessa valtiossa. Em. merkittävänä julkisena tehtävänä pidetään toimimista esim. valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, parlamentin jäsenenä, korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen tms. oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta, tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä tai asiainhoitajana, puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina tai valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä. PEP:inä pidetään myös edellä luetellussa asemassa toimivien tai toimineiden henkilöiden aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon, lapsia ja heidän aviopuolisoaan tai heidän edellä tarkoitettua kumppaniaan, vanhempia, yhtiökumppaneita eli kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa sekä kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi.

4 PINS- MASTERCARD -LUOTON EHDOT 4(11) POHJOLA PANKKI OYJ:N KORTTILUOTON PALVELUHINNASTO MasterCard-luoton kuukausi-/vuosi-/perustamismaksut 30,00 MasterCard-luoton laskutus-/tilinhoitopalkkio (kun luotto on käytössä) 5,00 /kuukausi Tilisiirto OP-verkkopalvelussa 2 % noston määrästä, vähintään 4,00 Euromääräinen automaattinosto 2 % noston määrästä, vähintään 4,00 Muu ulkomainen nosto MasterCard-kortin tapahtumakysely OP-verkkopalvelussa 0,00 Kortin uusiminen 12,00 Kortin tunnusluvun uusiminen 7,50 Kadonneen kortin löytöpalkkio kortinhaltijan lukuun 10,00 Kaupalle maksettu poisottopalkkio, kun kortti on asetettu käyttökieltoon 150,00 Väliaikainen luottorajan korotus 25,00 Kotimainen tositekopio 7,50 Ulkomainen tositekopio 15,00 Maksu- tai lyhennysvapaasta sopiminen 15,00 Maksujärjestelymuutos 16,00 Tiliote-/laskukopio 7,50 Luoton erääntymistä, koronmaksua ja lyhennystä koskeva huomautuskirje 5,00 Huomautuskirje luottorajan ylityksestä 15,00 Asiakkaan pyytämä luottoon liittyvä todistus 15,00 Luotonvalvonnallinen kirje 10,00 Luottosopimuksen purkaminen asiakkaan sopimusrikkomuksen johdosta 15,00 Maksusuunnitelma irtisanotulle luotolle 50,00 Kortin kuriiritoimitus ulkomaille 75,00 Postivakuutettu lähetys 15,00 Kirjalliset selvitykset luottotilin tapahtumista 30,00 2,50 ja 2,5 % noston määrästä Erääntyneen saatavan perinnästä on velallisen korvattava saatavien perinnästä annetun lain mukaiset kohtuulliset kulut, ellei palveluhinnastossa ole näistä toimenpiteistä erikseen mainittu. Mikäli hinnastossa ei ole erikseen mainittu jotakin palvelua, voidaan palkkio veloittaa ja soveltaa palkkioperusteena käytettyä työaikaa. Toimihenkilön työn tuntihinta on 80 euroa.

5 PINS- MASTERCARD -LUOTON EHDOT 5(11) YLEISET KORTTIEHDOT / ERITYISET EHDOT MASTERCARD, MASTERCARD PREPAID Korttien yleiset ehdot koostuvat Maksupalveluiden yleisistä ehdoista ja korttien erityisistä ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan korttien erityisiä ehtoja. I MAKSUPALVELUIDEN YLEISET EHDOT 1 Ehtojen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan myöntämän kortin käyttöön ja korttitapahtumiin. Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ratkaisevat. Kortilla voidaan tehdä korttitapahtumia, jotka veloitetaan korttiin liitetyltä korttiitililtä joko lataamalla varoja tilille (prepaid ominaisuus) tai käyttämällä korttiin liittettyä luotto - (credit) ominaisuutta sen mukaan, mitkä ominaisuudet on korttiin valittu. 2 Käsitteiden määrittely Näissä ehdoissa tarkoitetaan Asiakkaalla henkilöä, joka tekee tämän sopimuksen Palveluntarjoajan kanssa. Asiakkaalla tarkoitetaan myös edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Automaattikortilla Palveluntarjoajan kortinhaltijalle luovuttamaa yksilöityä kotimaiseen käteisautomaattikäyttöön tarkoitettua korttia. Etämaksamisella maksun välittämistä myyjälle matkapuhelinoperaattorin kautta. Kanta-asiakasominaisuudella tarkoitetaan korttiin liitettyä kolmannen osapuolen kanta-asiakasohjelman tai -järjestelmän tai muuta vastaavaa kanta-asiakkuusominaisuutta. Kolmannella osapuolella muuta yritystä tai yhteisöä tai OP-Pohjolaryhmään kuuluvaa yritystä tai yhteisöä, jonka yrityksen/yhteisön mahdolliseen kanta-asiakasjärjestelmään kortti on liitetty. Kolmannen osapuolen Palvelulla sähköistä tai muuta palvelua, jossa Asiakas voi rekisteröityä kanta-asiakkaaksitai käyttää korttiin liitettyjä palveluja, kuten tapahtumatietojen katselu tai käyttörajojen muuttaminen. Kortinhaltijalla henkilöä, jolle Palveluntarjoaja on myöntänyt kortin tai rinnakkaiskortin. Kortinhaltija voi olla Pääkortinhaltija tai Rinnakkaiskortinhaltija. Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa korttitililtä (prepaid tapahtuma) tai luotolta (credit-tapahtuma), jossa kortti on konkreettisesti läsnä tai kortin tiedot annetaan tapahtuman toteuttamiseksi. Mikäli kortin tietoja käytetään muuhun palveluun, kyseessä ei ole korttitapahtuma. Korttitilillä laskennallista tiliä, johon kortti on liitetty ja josta ilmenee kortin tapahtumatiedot. Kuluttaja on maksupalvelun käyttäjänä oleva luonnollinen henkilö, joka tekee sopimuksen pääasiassa muuta tarkoitusta kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Käteisautomaatilla automaattia, josta voi nostaa rahaa. Käteisnostolla kaupan kassalta (cask back) kauppiaan tai muun yrityksen palvelua, jossa kortinhaltija voi nostaa käteistä rahaa tekemänsä ostoksensa yhteydessä. Käteisnosto kaupan kassalla edellyttää korttiostoa ja on osa sitä. Luotto- eli Credit-kortilla ( esim. Visa ja MasterCard) Palveluntarjoajan kortinhaltijalle luovuttamaa yksilöityä kotimaiseen ja kansainväliseen käyttöön tarkoitettua maksukorttia, jossa on maksuaika ja/tai luottoominaisuus ja jota voi käyttää muun Palveluntarjoajan kanssa sopimuksen tehneen yrityksen palvelun käyttövälineenä. Luotonantaja on OP-Pohjola-ryhmään kuuluva luottolaitos, jonka kanssa Asiakas on sopinut korttiin liitetystä luotosta. Lähilukevalla maksupäätteellä maksupäätettä, joka lukee kortin tiedot ilman fyysistä kontaktia. Maksupääte on merkitty radioaaltoa muistuttavalla tunnuksella. Lähimaksamisella korttitapahtumia, jotka tehdään lähilukevalla maksupäätteellä. Lähiluettavassa korttitapahtumassa pienissä maksuissa maksua ei tarvitse vahvistaa näppäilemällä tunnuslukua tai allekirjoittamalla. Turvallisuussyistä maksupääte kuitenkin vaatii ajoittain syöttämään kortin maksupäätteeseen ja näppäilemään tunnusluvun. Maksun varmennuksella maksuun tarvittavan katteen varaamista korttitililtä tai luotolta ja/tai kortin käytettävyyden tarkastusta. Maksupäätteellä laitetta, jolla kortin tiedot luetaan ja joka tekee tarvittavat tarkistukset ja välittää korttitapahtuman tiedot eteenpäin sähköisesti. Maksupalveluja tässä sopimuksessa ovat kortin myöntäminen ja korttitapahtumien toteuttaminen. Maksutarralla kontaktittoman maksamisen mahdollistavaa, matkapuhelimeen kiinnitettävää tarraa, jonka avulla voi maksaa enintään 25 euron suuruisia maksuja. Mobiilimaksamisella matkapuhelimella suoritettavaa maksamista. Maksaminen voi olla joko lähimaksamista tai etämaksamista. OP-Pohjola-ryhmä OP-Pohjola-ryhmään kuuluvat OP-Pohjola osk, sen nykyiset tai tulevat tytäryritykset (kuten OP-Korttiyhtiö Oyj, OP- Prosessipalvelut Oy ja Pohjola Pankki Oyj), sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (kuten Pohjola Vakuutus Oy), yhteisöt ja säätiöt sekä näiden tytäryritykset, OP-Pohjola osk:n jäsenosuuspankit ja näiden tytäryritykset, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä toisen mainitun kanssa käyttää/käyttävät määräysvaltaa. OP-verkkopalvelut on yleisnimi OP-Pohjola-ryhmän kulloinkin voimassa oleville sähköisille asiointikanaville, joita ovat esimerkiksi op.fi- palvelu,op-mobiili sekä OP puhelinpalvelu. Palveluntarjoaja on OP-Pohjola-ryhmään kuuluva Pohjola Pankki Oyj, joka tekee tämän sopimuksen Asiakkaan kanssa ja on myöntänyt kortin Asiakkaalle. Prepaid kortilla tarkoitetaan Asiakkaan tililtään etukäteen lataamaa maksu- ja käteisautomaattikorttia. Pääkortilla korttia, jonka haltija on vastuussa kaikista sekä pää- että rinnakkaiskorteilla tehdyista korttitapahtumista ja joka on yksin oikeutettu tekemään prepaid-latauksia ja asettamaan rinnakkaiskorttien käyttörajoituksia. Rinnakkaiskortilla pääkortinhaltijan kanssa toiselle, samassa taloudessa asuvalle henkilölle myönnettyä samaan korttitiliin liitettyä korttia. Talletusautomaatilla automaattia, jolla voi tallettaa käteistä rahaa korttitilille. Tilinomistajalla henkilöä, jonka korttitiliin kortti on liitetty. Tilipankki on OP-Pohjola-ryhmään kuuluva pankki, jonka kanssa Asiakas on solminut tilisopimuksen korttitilistä, jota käytetään tämän sopimuksen mukaisella kortilla. Tilipankki toimii Palveluntarjoajan asiamiehenä tämän sopimuksen mukaisissa palveluissa Tilipankki kuuluu talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettuun talletuspankkien yhteenliittymään. Tunnusluvulla Palveluntarjoajan kortinhaltijalle luovuttamaa tai kortinhaltijan valitsemaa henkilökohtaista salaista tunnusta, jonka näppäilemällä kortinhaltija hyväksyy korttitapahtuman. Kortinhaltija voi halutessaan vaihtaa tunnusluvun itse valitsemaansa tunnuslukuun. Verkkopalveluasiakas on asiakas, joka on tehnyt Osuuspankin verkkopalvelusopimuksen (jäljempänä verkkopalvelusopimus). Yrityksellä Palveluntarjoajan lukuun toimivaa yritystä, pankkia tai kortin maksuvälineenä hyväksyvää yritystä. 3 Sopimuksen voimaantulo ja kesto Sopimus tulee voimaan, kun osapuolet allekirjoittavat tämän sopimuksen. Kortin käyttöönottoa varten Palveluntarjoaja varaa toimitusajan. Sopimus on voimassa toistaiseksi, jollei ole toisin sovittu. 4 Palveluista perittävät maksut Asiakas on velvollinen maksamaan kortista ja kortin käytöstä perittävät maksut ja palkkiot, kadonneen kortin löytäjälle maksetun löytöpalkkion sekä kortin poisottopalkkion, joiden määrät ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta Tilipankin palveluhinnastosta kohdasta Korttihinnat. Asiakas on velvollinen maksamaan kortin poisottopalkkion, mikäli asiakas käyttää korttiaan sopimusehtojen vastaisesti. Kulloinkin voimassa oleva korttihinnasto on saatavilla Tilipankissa ja OPverkkopalvelussa osoitteessa Maksukortilla korttia, jota voidaan käyttää maksamiseen. Maksukortti voi olla credit-, prepaid- tai näiden yhdistelmäkortti.

6 PINS- MASTERCARD -LUOTON EHDOT 6(11) 5 Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen viestintä 5.1 Palveluntarjoajan ilmoitukset Palveluntarjoaja lähettää verkkopalveluasiakkaille ilmoitukset tämän sopimuksen, sen ehtojen ja palveluhinnaston muutoksista viestinä OPverkkopalveluissa. Mikäli asiakkaalla ei ole verkkopalvelusopimusta, Palveluntarjoaja lähettää edellä mainitut ilmoitukset kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu Tilipankille tai Väestörekisterikeskukselle. Ehtomuutokset on nähtävillä Palveluntarjoajan verkkopalvelussa, kun se on teknisesti mahdollista. Ehtomuutoksista lähetetään tieto tekstiviestillä kortinhaltijan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon tai sähköpostiin, mikäli kortinhaltija ei ole ilmoittanut matkapuhelinnumeroa. Kortinhaltijalla on sopimussuhteen aikana oikeus maksutta saada sopimuksen ehdot ja hinnastot Kolmannen osapuolen palvelusta. Maksutapahtumista ilmoitetaan kohdan 5.2. mukaisesti. Kortin mahdollisesta sulkemisesta ilmoitetaan Erityisten ehtojen kohdan 13 mukaisesti. 5.2 Tiedot korttitapahtumista Asiakkaalle annetaan tiedot korttitapahtumista joko OP-verkkopalveluissa tai paperisella laskulla. Mikäli Asiakas käyttää Korttia ainoastaan prepaid korttina ja kortin luottoraja on 0 euroa, kortin tapahtumat on nähtävissä vain Kolmannen osapuolen palvelussa. Verkkopalveluasiakkaalle tiedot korttitilin korttitapahtumista ovat Asiakkaan saatavilla maksutta OP-verkkopalveluissa vuoden ajan. Maksutapahtumien katselu tapahtuu henkilökohtaisia pankkitunnuksia (TUPAS) tai niihin Palveluntarjoajan rinnastamia tunnuksia käyttäen. Mikäli asiakkaalla ei ole verkkopalvelusopimusta, Tilipankki joko lähettää maksuttakorttitilin tiliotteen kerran kuukaudessa osoitteeseen, joka on ilmoitettu Tilipankille tai Väestörekisterikeskukselle, tai asiakas saa korttitilin tilitapahtumat Tilipankin kanssa erikseen sovitulla tavalla. Asiakkaan kanssa voidaan sopia Korttitilin maksutapahtumia koskevien tietojen antamisesta useammin tai edellä sovittujen tapojen lisäksi muulla tavalla. Tilipankki perii tällöin annettavista tiedoista palveluhinnastonsa mukaisen maksun. Kortilla tehdyistä credit-tapahtumista Luotonantaja antaa tiedot asiakkaalle kerran kuukaudessa toimitettavalla laskulla. Asiakkaan tulee ilman aiheetonta viivytystä tarkistaa korttitapahtumat tiliotteelta tai laskulta ja ilmoittaa välittömästi havaitsemansa oikeudettomat ja virheelliset tapahtumat Palveluntarjoajan asiamiehenä toimivalle Tilipankille tai Luotonantajalle, 5.3 Tiedoksisaantipäivä Kun Tilipankki tai Palveluntarjoaja antaa tiedot korttitapahtumista tai muun maksupalveluita koskevan ilmoituksen OP-verkkopalveluissa tai lähettää ne asiakkaan osoitteeseen, hänen katsotaan saaneen tiedot tai ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen. 5.4 Monen asiakkaan yhteiset palvelut Tilipankki Palveluntarjoajan asiamiehenä antaa tiedot korttitilin korttitapahtumista ja sopimuksien, yleisten ehtojen sekä palveluhinnaston muutoksista maksutta vain yhdelle, tilisopimuksessa ensimmäisenä mainitulle Tilinomistajalle ja Luotonantajalla credit tapahtumista luotollisen kortin sopimuksessa mainitulle Pääkortinhaltijalle. 5.5 Yhteydenotot Palveluntarjoajaan Asiakas voi käyttää yhteydenotoissa OP-verkkopalveluiden viestiä tai asioida puhelimitse Luotonantajan sopimuksella ilmoittamassa asiakaspalvelunumerossa tai puhelimitse Palveluntarjoajan asiamiehenä toimivan Tilipankin toimipaikoissa alla mainituin poikkeuksin: Korttien katoamisilmoitus tehdään vain sulkupalvelun numeroon Kortinhaltija voi olla kortin maksuvälineenä käyttämiseen liittyvissä asioissa yhteydessä numeroon Asiointikieli Asiakas voi käyttää asioidessaan Palveluntarjoajan asiamiehenä toimivan Tilipankin tarjonnan mukaan toimipaikasta, palvelukanavasta tai palvelusta riippuen suomen tai ruotsin kieltä. Jos asiakas haluaa käyttää muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä, hän vastaa tarvitsemansa tulkkauspalvelun hankkimisesta ja tulkkauspalvelusta aiheutuvista kustannuksista. 5.7 Asiakkaan oikeus saada sopimusten yleiset ehdot ja hinnastot Sopimussuhteen aikana käytössä olleet sopimusten yleiset ehdot ja maksupalveluiden hinnastot ovat maksutta Asiakkaan, Asiakkaan edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun saatavilla Tilipankin toimipaikoissa. 6 Sopimuksen, sopimusehtojen ja hinnaston muutokset Palveluntarjoaja ilmoittaa maksupalveluiden yleisten ehtojen kohdan 5.1 mukaisesti sopimuksen, ehtojen tai hinnaston muutoksesta. Muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä asiakkaalle. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei sopimuksen osapuolena oleva Asiakas muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti Palveluntarjoajalle vastustavansa muutosta. Asiakkaalla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa sopimus päättymään heti. Jos Asiakas vastustaa muutoksia, hänellä ja Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus Kortin erityisten ehtojen 19 kohdan mukaan. 7 Palveluntarjoajalle annettavat tiedot ja velvollisuus yhteystietojen ylläpitoon Asiakkaan on ilmoitettava Palveluntarjoajalle nimensä, henkilötunnuksensa, postiosoitteensa, puhelinnumeronsa,mahdollinen sähköpostiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan edellä mainittujen tietojen muutoksista Tilipankille. Tilipankilla ja Palveluntarjoajalla on myös oikeus hankkia tiedot Väestörekisterikeskukselta. Yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava, jotta Tilipankki ja Palveluntarjoaja voi tarvittaessa varmentaa poikkeavissa tilanteissa asiakkaan käyttämän palvelun, tekemän toimeksiannon tai lähettämän viestin oikeellisuuden. Vastatessaan Palveluntarjoajalle Asiakkaan on tarkastettavavarmennuspyynnön tiedot. Jos asiakas on suostunut pankkisalaisuuden alaisen tiedon lähettämiseen tekstiviestinä tai sähköpostilla turvallisen OP-verkkopalvelun viestin sijasta, hänen tulee ilmoittaa OP-verkkopalveluissa tai toimipaikoissa uusi yhteystietonsa, mikäli haluaa viestien ohjautuvan uuteen puhelinnumeroonsa tai sähköpostiosoitteeseensa. Jos edellä mainitut tiedot on annettu Palveluntarjoajalle tai Tilipankille jo aiemmassa yhteydessä, Palveluntarjoaja ja Tilipankki voivat käyttää asiakasrekisteriinsä kirjattuja tietoja. Luottosopimuksen velallisen on lisäksi annettava Luotonantajan pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita velkasuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat Luotonantajalle tarpeellisia. 8 Palveluntarjoajan oikeus käyttää henkilöluottotietoja Palveluntarjoaja ja Tilipankki käyttävät maksuvälineitä ja luottoa myöntäessään ja valvoessaan sekä takausta ja panttia hyväksyessään asiakkaan tai sitoumuksen antajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan luottotietorekisterinpitäjän (esim. Suomen Asiakastieto Oy) ylläpitämästä luottotietorekisteristä. 9 Palveluntarjoajan oikeus luovuttaa ja tallentaa tietoja Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tilipankilla ja Palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa asiakkaan asiointia ja tapahtumia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä sekä nauhoittaa puhelut. Puhelintallenteita voidaan käyttää asiakaspalvelun laadun ja toimeksiantojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Palveluntarjoaja voi käyttää niitä riskienhallintaan ja lisäksi niitä voidaan käyttää todisteena mahdollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa. Toimeksiannon, hakemuksen ja sopimuksen tekoaika ja muu asiointi todennetaan Tilipankin ja Palveluntarjoajan ylläpitämästä tietojärjestelmästä ja/tai nauhoittamasta puhelinkeskustelusta. 10 Maksun laiminlyönnin rekisteröinti luottotietorekisteriin Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, jos asiakkaalle eräpäivän jälkeen lähetetystä maksukehotuksesta, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin, on kulunut vähintään 21 päivää ja maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä tai tallettaminen on lainsäädännön tai tietosuojaviranomaisen päätöksen nojalla muuten sallittua. Tiedon tallettamisoikeutta ei ole, jos maksun viivästyminen on aiheutunut kuluttajansuojalain 7 luvun 34 :ssä tarkoitetusta ns. sosiaalisesta suoritusesteestä ja asiakas on ilmoittanut tästä Luotonantajalle ennen luottotietorekisterimerkinnän tekemistä.

7 PINS- MASTERCARD -LUOTON EHDOT 7(11) 11 Peruuttamisoikeus etämyynnissä Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus kuluttajansuojalain 6 a luvun 12 :n mukaisesti 14 päivän kuluessa etäsopimuksen tekemisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut haltuunsa ennakkotiedot ja sopimuksen ehtoineen Luottosopimus Kuluttajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat täysimääräisesti sekä maksettava kortilla tehdyt ostot uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa. Jos kuluttaja peruuttaa luottosopimuksen, perii Luotonantaja korvauksena luoton todellisen vuosikoron siltä ajalta, jonka luotto on ollut kuluttajan käytettävissä. 12 Ylivoimaiset esteet Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä palveluntarjoajan velvollisuuksia. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan osoitteessa tai valtakunnallisissa päivälehdissä. 13 Sopimuksen siirtäminen Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus siihen perustuvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kokonaan tai osittain määräämälleen. Asiakkaan ja Palveluntarjoajan väliseen sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat liiketoiminnan vastaanottajaan nähden voimassa, mikäli Palveluntarjoaja sulautuu taikka jakautuu tai luovuttaa liiketoimintansa kokonaan tai osittain. 14 Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot Tähän sopimukseen ja näihin ehtoihin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa yhteyttä aina ensisijaisesti Palveluntarjoajan asiamiehenä toimivaan Tilipankkiin. Mahdolliset vaatimukset tulee tehdä kirjallisesti. Kuluttaja ja pienyrittäjä voi saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. 15 Toimintaa valvova viranomainen Finanssivalvonta valvoo OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien luotto- ja rahoituslaitosten sekä vakuutus-, rahasto- ja sijoituspalveluyritysten toimintaa. Valvontaviranomaisen yhteystiedot: Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki. 16 Sovellettava laki ja oikeuspaikka Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Asiakas voi nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Palveluntarjoajaa vastaan sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka tai siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Palveluntarjoajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Palveluntarjoajalla on oikeus nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskeva kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Palveluntarjoajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan tai Helsingin käräjäoikeudessa. II KORTTIEN ERITYISET EHDOT 1 Soveltamisala ja käsitteiden määrittely Näitä ehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan Kortinhaltijalle myöntämiin kortteihin ja niillä tehtäviin korttitapahtumiin. Näiden korttiehtojen lisäksi sovelletaan kortinhaltijan tilin ja käytettyjen palvelujen ehtoja. Tilisiirtoihin, joita ovat mm. laskun maksu tai luoton siirto tilille korttiin liitetyltä luotolta, sovelletaan lisäksi Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisiä ehtoja. 2 Kortin myöntäminen ja sen käyttötavat 2.1 Yleistä Pääkortti voidaan myöntää Kolmannen Osapuolen kanta-asiakkaaksi rekisteröityneille tai kortin hakemisen yhteydessä rekisteröityvälle vähintään 20 vuotiaalle asiakkaalle, joka on tunnistettu ja jonka henkilöllisyys on todennettu ja jolla on suomalainen henkilötunnus. Rinnakkaiskortti voidaan myöntää Pääkortinhaltijan kanssa samassa taloudessa asuvalle vähintään 10 vuotiaalle perheenjäsenelle, joka on tunnistettu kuten Pääkortinhaltija. Palveluntarjoajalla on oikeus itsenäisesti päättää kortin myöntämisestä. Korttia voidaan käyttää käteisen nostoon, ostosten ja palveluiden maksamiseen tai rahan tallettamiseen Korttitilille. Ehtokohdissa on käsitelty tarkemmin eri käyttötapoja. Korttitapahtumat veloitetaan Korttiitililtä. Korttia saa käyttää vain Korttitilillä olevien varojen tai myönnetyn luottorajan puitteissa Kortin käyttö maksukorttina Kortteja, joilla on credit- tai prepaid-ominaisuus, voidaan käyttää maksuvälineenä ja käteisen nostoon maksupäätteissä. Korttia voidaan käyttää Suomessa tai ulkomailla maksuvälineenä liikkeissä, jotka hyväksyvät Master Card -kortin. Kortinhaltija hyväksyy sen, että maksunsaaja voi tarkastaa Kortinhaltijan henkilöllisyyden ja merkitsee Kortinhaltijan henkilötiedot, mukaan lukien Kortinhaltijan henkilötunnuksen tunnusosan, maksupäätteen tositteeseen tai maksulomakkeeseen. Kortinhaltija ei saa hyväksyä veloitusta, jollei Korttitilillä hyväksymishetkellä ole riittävää katetta veloitusta varten. Prepaid-ominaisuudessa voidaan ladata rahaa joko käteisellä tai toisella maksukortilla esimerkiksi Kolmannen Osapuolen Palvelussa. Kortille ladatun rahan määrä ei voi ylittää 2000 euroa. Kertalatauksen vähimmäismäärä on 20 euroa. Korttia voi ladata ainoastaan Pääkortinhaltija ja ainoastaan Pääkortinhaltija voi asettaa rinnakkaiskorttien käyttörajat ja muuttaa niitä. Kortille ladattu summa kuittaa ensijaisesti kortin mahdollisen luottosaldon ja mikäli ladattu määrä ylittää luottosaldon määrän, ylimenevä osuus jää kortin ladatuksi saldoksi. Mikäli Korttitilillä olevat varat (luottoraja ja ladatut varat) ylittävät 2000 euroa, ne voidaan tarvittaessa siirtää pääkortinhaltijan ilmoittamalle pankkitilille. Kortinhaltija on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle uuden tilinumeron, mikäli pankkitili lopetetaan. Pankkitilin tulee olla pääkortinhaltijan nimissä oleva henkilökohtainen pankkitili Suomessa toimivassa luottolaitoksessa. Kortinhaltija hyväksyy sen, että pankkisalaisuuden alaista aineistoa välitetään tekstiviestein ja sähköpostilla. Palveluntarjoajalla on oikeus korjata omaan virheeseensä perustuva kortin lataamisessa tai tyhjentämisessä tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu sellainen tekninen virhekirjaus, vaikka se olisi jo tehty prepaid-kortille. Korjaus pyritään tekemään mahdollisimman pian virheen havaitsemisen jälkeen, mutta aina kuitenkin kohtuullisessa ajassa virheen tapahtumisesta. Palveluntarjoaja ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta Pääkortinhaltijalle viipymättä Kortin käyttö etämaksamisessa (puhelin-, posti-, internetmyynti) Kortinhaltija voi kortillaan maksaa etämyynnistä ostamiaan tuotteita ja palveluita. Mikäli kauppias on mukana Verified by Visa- tai MasterCard SecureCode -palvelussa, maksamiseen on käytettävä kyseistä palvelua, missä Kortinhaltija tunnistetaan henkilökohtaisilla Osuuspankin verkkopalvelutunnuksilla (TUPAS). Verkkopalvelutunnusten käyttäminen edellyttää, että Kortinhaltija on tehnyt Tilipankin kanssa verkkopalvelusopimuksen Käyttäessään korttiaan etämaksamisessa kortinhaltija on velvollinen noudattamaan Palveluntarjoajan ja edellä mainittujen palveluiden antamia ohjeita. Ohjeet on saatavilla Tilipankin toimipaikoissa sekä OPverkkopalvelussa osoiteessa Palveluntarjoajalla on oikeus turvallisuussyistä rajoittaa kortin käyttöä etämaksamisessa Kortin automaattikäyttö Kortin ja tunnusluvun avulla Kortinhaltija voi nostaa käteistä rahaa ao. kortin tunnuksin varustetuista automaateista. Käteisautomaatin kertanoston vähimmäis- ja enimmäismäärä on automaattikohtainen. Kortin ja tun-

8 PINS- MASTERCARD -LUOTON EHDOT 8(11) nusluvun avulla kortinhaltija voi myös tallettaa käteistä korttitilille automaateilla, jotka tarjoavat käteisrahan talletusmahdollisuuden. Talletusmahdollisuutta ei ole pelkästään automaattikäyttöön tarkoitetulla kortilla Kortin turva- ja käyttörajat Kohdassa 1.3 on mainittu korttitilille ladattavan rahan ja saldon enimmäismäärät. Korteille voidaan määritellä korttikohtaiset turvarajat mm. käteisautomaattikäyttöön ja varmennettaville maksuille Pääkortinhaltija voi sopia Palveluntarjoajan kanssa turvarajojen muutoksesta. Palveluntarjoajalla on oikeus turvallisuus- tai muusta perustellusta syystä muuttaa kortin turva- ja käyttörajoja noudattamatta korttiehtojen muutosmenettelyä. Etämaksamisen rajoittamisesta säädetään kohdassa Korttitapahtumasta kieltäytyminen Palveluntarjoaja saa kieltäytyä toteuttamasta korttitapahtumaa, mikäli korttitilillä ei ole riittävästi katetta, luottoraja tai kortin käyttöraja ylittyy, kortin tietoja ei pystytä lukemaan, Palveluntarjoajalla on syytä epäillä kortin käytön oikeellisuutta tai kortin käyttö ei ole muutoin sopimusehtojen mukaista. Kortinhaltijalle ilmoitetaan korttitapahtuman yhteydessä, jos korttitapahtumaa ei voida toteuttaa. 2.3 Alaikäinen, edunvalvonnassa oleva kortinhaltija tai edunvalvontavaltuutus Mikäli Palveluntarjoaja myöntää rinnakkaiskortin edunvalvonnassa olevalle, korttisopimuksen allekirjoittavat hänen edunvalvojansa. Korttisopimuksen allekirjoittaneet edunvalvojat vastaavat yhteisvastuullisesti korttiehtojen täyttämisestä. Kortti ja korttiin liittyvä tunnusluku luovutetaan Kortinhaltijan edunvalvojalle, joka luovuttaa ne edelleen Kortinhaltijalle sekä opastaa Kortinhaltijan kortin ehtojen mukaiseen käyttöön. Edunvalvonnassa olevan Kortinhaltijan on annettava Palvelutarjoajalle nimikirjoitusnäytteensä joko allekirjoittamalla korttisopimuksen tai kortin luovutusasiakirjan. 2.4 Kanta-asiakasominaisuuden liittäminen ja käyttäminen Korttiin voidaan liittää Palveluntarjoajan hyväksymien Kolmansien osapuolten kanta-asiakasominaisuus. Kortin ja kanta-asiakasominaisuuden käyttö mahdollistaa maksamisen yhteydessä Kolmannen osapuolen kanta-asiakasohjelmaan kirjautumisen ja kanta-asiakasohjelman etujen hyödyntämisen kanta-asiakasohjelman sääntöjen mukaisesti. 2.5 Kortin tietojen luovutus Kolmannelle osapuolelle Palveluntarjoaja omistaa kortin ja Kortinhaltija saa luovuttaa hänen hallussaan olevan kortin tiedot, kuten korttinumeron vain näissä ehdoissa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Kortin tietojen luovuttaminen muihin tarkoituksiin on sallittua vain mikäli tietojen vastaanottaja on Palveluntarjoajan hyväksymä Kolmas osapuoli. Palveluntarjoajan hyväksymät Kolmannet osapuolet on lueteltu OP- Pohjola-ryhmän korttiyhteistyökumppanit -liitteessä sekä OPverkkopalvelussa osoitteessa 2.6 Kortin tietojen käsittely keskusteluissa Palveluntarjoajan kanssa Puhelimessa tai videoneuvottelussa Palveluntarjoajan, Luotonantajan tai Tilipankin edustajan kanssa kortin tietoja ei tietoturvasyistä. saa käsitellä. 3 Kortin ja tunnusluvun käyttö Palveluntarjoaja toimittaa Asiakkaalle kortin ja salaisen tunnusluvun. Jos kortinhalrija on valinnut tunnuslukunsa itse, sitä ei toimiteta hänelle. Kortissa on kortinhaltijan nimi, ja kortinhaltijan on allekirjoitettava kortissa oleva nimikirjoituspaneeli. Kortti on Palveluntarjoajan omaisuutta, eikä sitä saa muuntaa tai monistaa. Kortinhaltija on velvollinen Palveluntarjoajan tai yrityksen vaatimuksesta palauttamaan kortin Palveluntarjoajalle tai Tilipankille leikattuna magneettijuovan ja sirun kohdalta useampaan osaan. Korttia ei saa käyttää vaatimuksen jälkeen. Korttia ja siihen liittyvää salaista tunnuslukua saa käyttää vain kortinhaltija, jolle kortti on luovutettu Kortinhaltijan ja Palveluntarjoajan välisellä sopimuksella. Maksamisen yhteydessä on annettava kortin tiedot joko antamalla kortti fyysisesti kortinlukijan luettavaksi tai Mobiilimaksamisen Lähimaksamisessa näytettävä korttia kortinlukijalle tai Etämaksamisen (puhelin-, posti-, internet-myynti) yhteydessä annettava kortin tiedot: numero, voimassaoloaika ja kysyttäessä kortin kääntöpuolella oleva turvaluku.kortinhaltija antaa suostumuksensa korttitapahtuman toteuttamiseen joko näppäilemällä salaisen tunnusluvun maksupäätteellä tai automaatilla tai näyttämällä korttia lähilukevalle maksupäätteelle, omakätisesti allekirjoittamalla korttimaksutositteen, antamalla muulla asianmukaisella tavalla kortin tiedot, käyttämällä korttia sellaisessa maksuautomaatissa tai maksupäätteessä, joka ei vaadi tunnuslukua tai OP-verkkopalvelussa hyväksymällä korttitapahtuman, joka on tehty käyttämällä kortin tietoja. Internetissä tapahtuvan maksamisen yhteydessä Asiakas tunnistetaan lisäksi erillisen tunnistuspalvelun avulla (esim. Verified by Visa ja Master- Card Secure Code) henkilökohtaisia Osuuspankin verkkopalvelutunnuksia käyttäen, mikäli kauppias on mukana em. palveluissa. Lähiluettavassa maksutapahtumassa kuten pienien maksujen (enintään 25 euroa) tarramaksamisessa tunnuslukua ei tarvitse näppäillä maksupäätteeseen. Turvallisuussyistä maksupääte kuitenkin vaatii ajoittain syöttämään kortin maksupäätteeseen ja näppäilemään tunnusluvun. Kortinhaltijan on ennen suostumuksensa antamista tarkastettava korttitapahtuman valuutta ja maksun määrä. Maksaja ei voi enää peruuttaa korttitapahtumaa sen jälkeen, kun hän on antanut edellä mainitulla tavalla suostumuksensa. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa korttitililtä tai luotolta edellä mainituilla tavoilla hyväksytyt korttitapahtumat. Korttitapahtuma veloitetaan Korttitililtä viimeistään korttitapahtuman vastaanottopäivää seuraavan työpäivän kuluessa. Korttitapahtuma veloitetaan ensisijaisesti kortille ladatusta saldosta ja saldon ylimenevältä osalta luotolta. Korttitapahtuman vastaanottoajankohta on se hetki, jolloin kortinhaltijan Palveluntarjoaja on saanut maksunsaajan palveluntarjoajalta tarpeelliset tiedot korttitapahtuman toteuttamista varten. Maksunsaajalla on oikeus tehdä nostosta tai korttitapahtumasta katevaraus, jolloin veloitettava määrä ei ole enää käytettävissä korttitilillä, vaikka veloitus tapahtuu myöhemmin. Veloitus purkaa tehdyn katevarauksen. Palveluntarjoajalla ja Tilipankilla on oikeus vastata korttia koskevaan katetiedusteluun. Autovuokraamoilla ja hotelleilla on oikeus yleisen käytännön mukaisesti veloittaa jälkikäteen ilman kortinhaltijan hyväksyntää laskuttamatta jääneet kohtuulliset polttoainemaksut, puhelin-, minibaari- ja ateriakulut, muut kortinhaltijan aiheuttamat kustannukset sekä veloitukset peruuttamatta jääneistä hotellivarauksista. Kortin maksuvälineenä hyväksyvällä on oikeus periä maksu kortilla maksamisesta. Kaupalla on oikeus hinnoitella käteisnostopalvelu ja periä sen mukainen korvaus kortinhaltijalta. 4 Valuutan vaihtokurssi Kortilla tehdyt ostot ja käteisnostot veloitetaan korttiin liitetyltä tililtä euroina. Muussa valuutassa kuin euroissa tehdyt ostot ja käteisnostot muutetaan euroiksi. Valuutan muunnossa käytettävä viitekurssi on nähtävillä osoitteessa Viitekurssiin lisätään enintään 1,95 % marginaali. Kurssi määräytyy sen päivän mukaan, jolloin tapahtuma välittyy sen vastaanottaneelta luottolaitokselta MasterCardille. Viitekurssin muutoksia sovelletaan välittömästi ilman ennakkoilmoitusta. Käytetystä valuutan vaihtokurssista annetaan tieto jälkikäteen kerran kuussa toimitettavalla tiliotteella tai laskulla. 5 Kortin voimassaolo Kortin voimassaolo ilmenee kortista. Uusi kortti toimitetaan automaattisesti Kortinhaltijalle ennen voimassaolon päättymistä edellyttäen, että korttisopimus, luotollisten korttien osalta luottosopimus ja korttiin liitetyn tilin sopimus ovat voimassa ja kortinhaltija on noudattanut niiden ehtoja. Kortinhaltijan tulee olla viipymättä yhteydessä Palveluntarjoajan asiamiehenä toimivaan Tilipankkiin, mikäli uusi kortti ei ole saapunut Kortinhaltijalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kortin voimassaolon päättymistä. Voimassaolon päätyttyä Kortinhaltijalla ei ole oikeutta käyttää korttia. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa kortin voimassaoloaikaa ja vaihtaa kortti uuteen. Korttia ei saa käyttää sen jälkeen, kun korttisopimus, luottosopimus tai korttiin liitetyn tilin sopimus on irtisanottu tai purettu tai kortinhaltijan käyttöoikeus korttiin liitettyyn tiliin tai luottoon on lopetettu. Lopettaessaan kortin käytön Kortinhaltijan on huolehdittava kortilla mahdollisesti olevien muiden palvelujen lopettamisesta sekä palautettava kortti OP-Pohjola-ryhmän pankkiin. 6 Kortin ulkoasu Korttia hakiessaan kortinhaltija voi valita korttinsa kuvan Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen esittämistä kuvavaihtoehdoista. Mikäli kortinhaltija ei ilmoita Palveluntarjoajalle vähintään kolme (3) kuukautta ennen kortin voimassaoloajan päättymistä muuta, uusitaan hänen korttinsa käyttäen nykyistä kuvaa. Mikäli kuvaa ei enää ole Palveluntarjoajan valikoimissa, Palveluntarjoaja valitsee kuvan tarjolla olevista kuvavaihtoehdoista. Mikäli kortinhaltija haluaa vaihtaa kuvaa muulloin kuin kor-

9 PINS- MASTERCARD -LUOTON EHDOT 9(11) tin uusimisen yhteydessä, veloitetaan siitä palveluhinnaston mukainen maksu. Palveluntarjoajalla tai Kolmannella osapuolella on oikeus lopettaa kuvavaihtoehdon tarjoaminen sekä poistaa ja lisätä kuvavaihtoehtoja kortinhaltijalle siitä erikseen ilmoittamatta. Kortinhaltija ei saa mitään oikeuksia korttiin valitsemaansa kuvaan, vaan oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla tai kolmannella osapuolella. 7 Pääkortinhaltijan vastuu Pääkortinhaltija vastaa siitä, että nostoihin ja maksuihin on tarvittava kate. Jokaisesta korttitapahtumasta tehdään katevaraus. Pääkortinhaltija vastaa: 1) kaikilla samaan Korttitiliin liitetyillä korteilla tehdyistä tapahtumista; 2) kaikista niistä korttitapahtumista, jotka on tehty ennen kuin Palveluntarjoaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen ja kaikki tiliin liitetyt kortit on palautettu Palveluntarjoajalle tai OP-Pohjola-ryhmän pankille, 3) kaikista niistä Asiakkaan vastuulle jäävistä korttitapahtumista, jotka on tehty ennen kuin Palveluntarjoaja on vastaanottanut 9.1 kohdan mukaisen katoamisilmoituksen 4) kaikkien rinnakkaiskorttien käytöstä. 8 Kortinhaltijan velvollisuus huolehtia kortista Kortti on henkilökohtainen, eikä kortinhaltija saa luovuttaa sitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle. Kortinhaltija sitoutuu säilyttämään kortin huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään Palveluntarjoajalta saamansa tunnuslukutulosteen sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään muulla, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri. Kortinhaltijan tarkastettava, että kortti on tallessa aina, kun hän havaitsee jotain epäilyttävää korttimaksutilanteessa, esim. ulkopuolinen avustaa kortin maksulaitteessa tai kortin säilytyspaikassa, esimerkiksi kotona havaitaan murron jälkiä tai lompakko löytyy väärästä paikasta. 9 Kortin katoaminen ja oikeudeton käyttö 9.1 Katoamisilmoituksen tekeminen Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, jäämisestä automaattiin, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle. Katoamisilmoitus tulee tehdä puhelimitse sulkupalvelun numeroon Palvelu on auki ympäri vuorokauden. Katoamisilmoitusta tehtäessä on ilmoitettava kortinhaltijan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä kadonneiden korttien korttityypit sekä tieto, että kyseessä on OP- Pohjola-ryhmän kortti. Kadonneeksi tai sivullisen haltuun joutuneeksi ilmoitettua korttia tai kadonneen kortin kanssa samannumeroista korttia ei saa käyttää. Jos kortinhaltija kuitenkin käyttää korttia, Palveluntarjoajalla on oikeus periä kortinhaltijan tililtä kortin poisottopalkkio ja muut kortin käytöstä ja poisotosta Palveluntarjoajalla aiheutuneet kustannukset. 9.2 Kortinhaltijan ja tilinomistajan vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä Kortinhaltija vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä vain, jos: 1) joku heistä on luovuttanut kortin sen käyttöön oikeudettomalle; 2) kortin katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että joku heistä on huolimattomuudesta laiminlyönyt kortin ja tunnusluvun säilyttämistä 8-kohdan mukaisesti ja muita kortin käyttöä koskevia ehtoja, tai 3) kukaan heistä ei ole ilmoittanut Palveluntarjoajalle 9.1-kohdan mukaisesti kortin ja/tai tunnusluvun/katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan tai välittömästi sen jälkeen, kun oikeudeton käyttö olisi tullut havaita Palveluntarjoajan annettua tiedot toteutuneista korttitapahtumista. Kortinhaltijat vastaavat edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kortin oikeudettomasta käytöstä enintään 150 euroon saakka. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos joku heistä on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Kortinhaltijat eivät kuitenkaan vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä: 1) siltä osin kuin korttia on käytetty sen jälkeen, kun Palveluntarjoajalle on 9.1-kohdan mukaisesti ilmoitettu kortin katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 2) jos maksunsaaja ei ole korttia käytettäessä asianmukaisesti, esim. korttiyhtiöiden sääntöjen mukaisesti, varmistunut kortinhaltijan oikeudesta käyttää korttia. Kortinhaltijat ovat kuitenkin aina vastuussa, jos joku heistä on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti. 9.3 Palveluntarjoajan vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä Palveluntarjoaja palauttaa oikeudettomasti toteutetun korttitapahtuman rahamäärän kortinhaltijalle ja korttitilin tai korttiin liitetyn luoton siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta, kun on selvitetty, että kortinhaltija ei ole vastuussa kortin oikeudettomasta käytöstä. Kortinhaltija ei kuitenkaan ole oikeutettu saamaan korttimaksun rahamäärän palautusta tai muuta hyvitystä, mikäli kortinhaltija ei ilmoita oikeudettomasta korttitapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan. 10 Toteuttamatta jääneet ja virheelliset korttitapahtumat 10.1 Korttitapahtuman jäljittäminen ja kulujen periminen Jos korttitapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, Palveluntarjoajan asiamiehenä toimiva Tilipankki käynnistää Asiakkaan pyynnöstä toimenpiteet korttitapahtuman jäljittämiseksi ja ilmoittaa niiden tuloksista. Palveluntarjoaja perii tällöin ne kulut, jotka se joutuu korttitapahtuman jäljittämisen johdosta suorittamaan sellaiselle korttitapahtuman toteuttamiseen osallistuneelle maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoajalle, joka sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella. Mikäli korttitapahtuman toteuttamatta jääminen tai virheellinen toteutus on johtunut kortinhaltijan antamista virheellisistä tiedoista, Palveluntarjoajalla tai sen asiamiehenä toimivalla Tilipankilla ei ole velvollisuutta ryhtyä jäljittämään korttitapahtumaa. Palveluntarjoajan on pyrittävä kuitenkin kohtuullisin toimenpitein saamaan korttitapahtuman varat takaisin. Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus periä kortinhaltijalta varojen takaisin hankkimisesta aiheutuvat kulut Varojen palautus Palveluntarjoaja palauttaa korttiin liitetyltä Korttitililtä veloitetun mutta toteuttamatta jääneen tai virheellisesti toteutetun maksun, mikäli Palveluntarjoaja on vastuussa tapahtuneesta kohdan 14 mukaisesti. Kortinhaltijalla on tällöin oikeus saada takaisin ne Palveluntarjoajan mahdollisesti perimät kulut, jotka liittyvät palautettavaan korttitapahtumaan. Lisäksi kuluttajalla on oikeus saada Palveluntarjoajalta korvaus korosta, jonka hän joutuu suorittamaan viivästymisen vuoksi. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole palautusvelvollisuutta, mikäli korttitapahtuman toteuttamatta jääminen tai virheellinen toteutus on johtunut kortinhaltijan antamista virheellisistä tiedoista, maksu on tehty muussa valuutassa kuin euroissa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutassa tai maksun toteuttamiseen osallistuu Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja. 11 Ilmoitus toteuttamatta jääneestä tai virheellisestä korttitapahtumasta Toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta korttitapahtumasta on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä sen havaitsemisen jälkeen henkilökohtaisesti Palveluntarjoajan asiamiehenä toimivalle Tilipankille tai Luotonantajalle. 12 Maksupalautuksen edellytykset ja määräaika Palveluntarjoajan on kortinhaltijan pyynnöstä palautettava maksunsaajan käynnistämän tai maksunsaajan välityksellä käynnistetyn korttitapahtuman rahamäärä kokonaisuudessaan kortinhaltijalle, jos korttitapahtuman rahamäärä: 1) ei täsmällisesti ilmene kortinhaltijan antamassa suostumuksessa; ja 2) on suurempi kuin kortinhaltija on kohtuudella voinut odottaa ottaen huomioon hänen aikaisempi kulutuskäyttäytymisensä, sopimuksen ehdot sekä muut olosuhteet.

10 PINS- MASTERCARD -LUOTON EHDOT 10(11) Tällaisia ovat maksut, jotka palveluntarjoajalla on yleisen käytännön mukaisesti oikeus veloittaa jälkikäteen ilman kortinhaltijan suostumusta. Kortinhaltijan on pyydettävä maksupalautusta Palveluntarjoajalta kahdeksan viikon kuluessa korttitapahtuman rahamäärän veloittamisesta. Oikeutta maksupalautukseen ei kuitenkaan ole, jos kortinhaltija tai tilinomistaja on muu kuin kuluttaja, maksu on tehty muussa valuutassa kuin euroissa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutassa tai maksun toteuttamiseen osallistuu Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja. 13 Kortin sulkeminen ja käyttömahdollisuuden palauttaminen 13.1 Palveluntarjoajan oikeus sulkea kortti Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea kortti ja estää sekä rajoittaa sen käyttö, jos: 1) kortin käytön turvallisuus on vaarantunut; 2) on syytä epäillä, että korttia käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti 3) kortinhaltija ei toimita Palveluntarjoajan pyynnöstä selvitystä Talletusautomaatissa talletettujen varojen alkuperästä, tai; 4) kortti oikeuttaa luoton käyttöön ja riski siitä, että luoton maksamisesta vastuussa oleva kortinhaltija ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan, on huomattavasti kohonnut. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi: - luottoraja ylitetään - kortinhaltijan käyttöoikeus korttiin liitettyyn tiliin tai luottoon on lopetettu - kortinhaltijalla on maksuviivästyksiä tai rekisteröityjä maksuhäiriöitä ja hänen muun käytöksensä perusteella Palveluntarjoajalla on syytä epäillä maksukyvyn tai -halukkuuden vähentyneen - kortinhaltija sitä pyytää - epäiltäessä kortin väärinkäyttöä - ulosottomies on ilmoittanut luottoa koskevasta maksu- tai suorituskiellosta - kortin tietoja on joutunut tai epäillään joutuneen vääriin käsiin - kortinhaltija hakeutuu velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin - kortinhaltija kuolee tai hänelle määrätään edunvalvoja - Palveluntarjoajaa koskeva työtaistelutilanne. Palveluntarjoaja tai Tilipankki ilmoittaa kortin sulkemisesta ja sen syystä kortinhaltijalle tekstiviestillä, soittamalla Palveluntarjoajalle ilmoitettuun puhelinnumeroon tai kirjallisesti Kortin käyttömahdollisuuden palauttaminen Kortinhaltija voi pyytää kortin käyttömahdollisuuden palauttamista olemalla yhteydessä Tilipankkiin tai Palveluntarjoaan op.fi-palvelun kautta osoitteessa Kortin käyttömahdollisuus voidaan palauttaa tai korvata kortti uudella vastaavalla tuotteella, kun kortin sulkemiselle ei ole enää perusteita. Palveluntarjoajalla on mahdollista harkintansa mukaan korvata kortti myös toisella tuotteella. 14 Palveluntarjoajan vastuu ja sen rajoitus Palveluntarjoaja vastaa kortinhaltijalle siitä, että kortinhaltijan antaman suostumuksen mukainen korttitapahtuma veloitetaan Korttitililtä ja hyvitetään maksun saajan pankille tai kansainväliselle korttiyhtiölle. Palveluntarjoajan velvollisuus toteuttaa korttitapahtuma alkaa siitä, kun se on saanut maksunsaajan pankilta korttitapahtumaa koskevan toimeksiannon ja loppuu siihen, kun se on tilittänyt varat maksun saajan pankille tai kansainväliselle korttiyhtiölle. Palveluntarjoajan velvollisuus toteuttaa Talletusautomaatilla tehty käteisen rahan talletus alkaa siitä, kun varojen aitous on tarkastettu ja varat on laskettu. Palveluntarjoaja ei vastaa kortilla ostetuissa ja maksetuissa tuotteissa ja palveluissa mahdollisesti esiintyvistä puutteista ja virheellisyyksistä, vaan niistä on vastuussa myyjä tai palvelun tuottaja. Asiakkaan tulee esittää kortilla ostetuista tuotteista ja palveluista johtuvat vaatimukset myyjälle viivytyksettä havaittuaan virheen myyjän suorituksessa. Palveluntarjoajan toissijainen vastuu Credit-kortilla ostetuista ja maksetuista tuotteista ja palveluista on kuvattu Luoton ehdoissa. Palveluntarjoaja ei takaa automaattien, maksupäätteiden, OPverkkopalvelun tai turvallisen verkkomaksamisen palveluiden keskeytyksettä jatkuvaa toimintaa, vaan kortinhaltijan on varauduttava toiminnassa tapahtuviin keskeytyksiin, tietoliikennehäiriöihin ja automaattikohtaisiin käyttökatkoihin. Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan kortinhaltijalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Palveluntarjoajan maksupalvelulain tai sopimuksen vastaisesta menettelystä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat kortinhaltijalle esimerkiksi virheen selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset. Palveluntarjoaja ei ole kuitenkaan vastuussa kortinhaltijalle aiheutuneista automaattien tai turvallisen verkkomaksamisen palvelujen toimintahäiriöistä tai virheistä aiheutuneista välittömistä vahingoista, jos toimintahäiriö on ollut havaittavissa. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa vahingosta, joka tapahtuu palvelun ohjeiden vastaisesta tai virheellisestä käytöstä tai joka johtuu siitä, että Palveluntarjoaja on jättänyt maksun suorittamatta tililtä tai luotolta puuttuvan katteen vuoksi. Palveluntarjoaja vastaa kortinhaltijalle huolimattomuudellaan aiheuttamistaan välillisistä vahingoista ainoastaan, kun kyse on maksupalvelulaissa säädettyjen velvoitteiden vastaisesta menettelystä. Tällaisia vahinkoja ovat mm. tulon tai ansion menetys, saamatta jäänyt voitto, muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta aiheutuva vahinko tai muu vaikeasti ennakoitava vahinko tai se, ettei kortinhaltija voi käyttää tilillä olevia rahavaroja haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole vastuussa kortin tai lisäpalvelun käytöstä, niiden käytön estymisestä tai korttitapahtumien toteuttamisessa tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneista välillisistä vahingoista. Kortinhaltijalla ei ole oikeutta saada Palveluntarjoajalta korvausta, jollei hän ilmoita virheestä Palveluntarjoajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kortinhaltijan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingoista tältä osin. Maksupalvelulain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella Palveluntarjoajan suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, kortinhaltijan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, kortista suoritettava vastike, Palveluntarjoajan mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet. Jos kauppa tarjoaa käteisnostomahdollisuuden, se ei ole velvollinen käteisen antamiseen eikä Palveluntarjoaja ole vastuussa palvelun saatavuudesta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kortinhaltijalle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jos käteisnostopalvelua tarjoava myyntipiste ei kykene tai ei halua antaa käteistä rahaa kortilla. 15 Palveluntarjoajan oikeus hankkia, luovuttaa ja tallentaa tietoja Käyttäessään toisen pankin tai sen lukuun toimivan yrityksen käteis- tai muuta automaattia tilin saldo- ja tapahtumatiedot tallentuvat kyseisen pankin tai sen lukuun toimivan yrityksen tietojärjestelmään. Palveluntarjoajalla on oikeus antaa tietoja kortin käyttämiseen liittyvistä seikoista Palveluntarjoajan lukuun toimivalle yritykselle, toiselle pankille tai kansainvälisille korttiyhtiöille ja kortin maksuvälineenä hyväksyvälle. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa kortinvalmistajalle ja tämän mahdolliselle alihankkijalle kortin valmistamiseen tarvittavat kortinhaltijan henkilötiedot. Palveluntarjoajalla ja Kolmannella osapuolella on oikeus hankkia ja vaihtaa keskenään kortinhaltijaa koskevia kortin käyttöön liittyviä tietoja ja antaa muita kortin käyttöön liittyviä ohjeita sekä vastata korttia koskevaan katetiedusteluun ja tehdä tapahtumaa vastaava katevaraus. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa kortinhaltijaa koskevia tietoja korttien katoamisilmoituksia vastaanottavalle yritykselle. Pankkisalaisuuden estämättä Palvelutarjoajalla on oikeus luovuttaa kolmannelle osapuolelle ja kolmannella osapuolella on oikeus käsitellä myös kortinhaltijan pankkisalaisuuden alaisia tietoja. Palvelutarjoajalla on oikeus luovuttaa kortinhaltijaa koskevia tietoja korttien katoamisilmoituksia vastaanottavalle yritykselle. Palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa asiakkaan asiointia ja tapahtumia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä sekä nauhoittaa asiakaspuhelut. 16. Kortinhaltijan tiedonantovelvollisuus Mikäli Asiakas hakee Korttia Kortinhaltijan on ilmoitettava Kolmannen osapuolen verkkopalvelussa tai henkilökohtaisesti Kolmannen osapuolen toimipisteessä nimensä, henkilötunnuksensa, puhelinnumeronsa, postiosoitteensa, kotipaikkatietonsa ja niiden muutokset sekä kortin myöntämisen yhteydessä annettava nimikirjoitusnäytteensä.

11 PINS- MASTERCARD -LUOTON EHDOT 11(11) 17. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä Palveluntarjoajan lähettämän ilmoituksen katsotaan tulleen kortinhaltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä, jos Palvelutarjoaja on antanut korttia koskevan ilmoituksen Kolmannen osapuolen verkkopalvelussa tai kirje on lähetetty kortinhaltijan Palveluntarjoajalle tai Väestörekisterikeskukselle viimeksi ilmoitettuun kortinhaltijan osoitteeseen. 18. Sopimusehtojen tai palveluhinnaston muuttaminen Palveluntarjoaja ilmoittaa sähköisesti kortinhaltijalle Kolmannen osapuolen verkkopalvelussa tämän sopimuksen tai palveluhinnaston muutoksesta. Ehtomuutoksista lähetetään lisäksi tieto tekstiviestillä matkapuhelinnumeroon tai sähköpostiin, mikäli Kortinhaltijalla ei ole ilmoittanut matkapuhelinnumeroa. Muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä kortinhaltijalle. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei kortinhaltija muutosten voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti Palveluntarjoajalle, ettei hän hyväksy sen ehdottamaa muutosta. Jos Kortinhaltija ei hyväksy muutosta, Kortinhaltijalla ja Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden ehtojen 19 kohdan mukaan. Palveluntarjoaja ei peri Kortinhaltijalta irtisanomisesta kuluja. 19.Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Kortinhaltijalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään heti omalta osaltaan ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti Palveluntarjoajalle ja palauttamalla kortti OP-Pohjola-ryhmän pankkiin. Kun Kortinhaltija on irtisanonut sopimuksen ja on palauttanut korttinsa, siihen liitettyä rinnakkaiskorttia ei saa käyttää. Kortinhaltijalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli Palveluntarjoaja on olennaisesti rikkonut korttiehtoja tai korttisopimukseen perustuvia velvoitteita. Pääkortinhaltija vastaa kuitenkin niistä tapahtumista, jotka pää-ja rinnakkaiskorttia käyttäen on tehty ennen kuin Palveluntarjoaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen ja kortin. Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa korttisopimus päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Luottokorttisopimuksen irtisanomiseen sovelletaan lisäksi luoton erityisiä ehtoja. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli kortinhaltija on olennaisesti rikkonut korttiehtoja tai kun korttiin liittyvä tili lakkautetaan tai kortinhaltija ei enää ole Kolmannen osapuolen rekisteröitynyt asiakas, jolloin kortin voimassaolo lakkaa automaattisesti. Kortinhaltija voi kuitenkin tarkistaa korttitapahtumat Kolmannen osapuolen palvelusta tämän kanssa sopimansa määräajan. Palveluntarjoaja palauttaa korttitilillä mahdollisesti olevat varat kortinhaltijan ilmoittamalle pankkitilille. Jos Palveluntarjoaja tai kortinhaltija irtisanoo sopimuksen tai Palveluntarjoaja purkaa sopimuksen, sopimus purkautuu myös yrityksen myöntämän ominaisuuden tai lisäpalvelun osalta. Pohjolalla on oikeus ilmoittaa sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta lisäpalvelun myöntäneelle yritykselle. Tämän korttisopimuksen päättyminen ei kuitenkaan vaikuta kortinhaltijan ja Kolmannen osapuolen väliseen asiakkuussopimukseen. Palveluntarjoaja lähettää irtisanomista tai purkamista koskevan ilmoituksen asiakkaalle kirjallisesti tai sovitulla tavalla sähköisesti. Palveluntarjoaja palauttaa kuluttajan ennakolta maksamat maksut ja palkkiot siltä osin, kun ne kohdistuvat sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan.

Todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

Todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. MasterCard- luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään luottotiliin ja siihen

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, 00100 Helsinki www.danskebank.fi

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, PL 1561, 00075 DANSKE

Lisätiedot

VELAN YLEISET EHDOT, OPINTOLAINA

VELAN YLEISET EHDOT, OPINTOLAINA VELAN YLEISET EHDOT, OPINTOLAINA YKSITYISHENKILÖ 1. Määritelmät 2. Luoton noston edellytykset 3. Korko Luottokustannuksilla tarkoitetaan pankin tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta velallisen maksettavaksi

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan/Luotonvälittäjän nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelin Sähköposti Luotonvälittäjä Ab Compass Card Oy Ltd Nygatan 2, 22100 Mariehamn

Lisätiedot

KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS. Luotonantaja Lainasto Oy y-tunnus: 2382033-5 Yliopistonkatu 26B 20100 TURKU. Luoton määrä. Luoton määrä: 100-400 EUR

KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS. Luotonantaja Lainasto Oy y-tunnus: 2382033-5 Yliopistonkatu 26B 20100 TURKU. Luoton määrä. Luoton määrä: 100-400 EUR KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS Luotonantaja Lainasto Oy y-tunnus: 2382033-5 Yliopistonkatu 26B 20100 TURKU Luoton määrä Luoton määrä: 100-400 EUR Luoton korko Luoton vuotuinen korko: 28,60 % Luoton takaisinmaksu

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

VISA- L U O T T O K O R T T I E N K Ä Y T T Ö E H D O T V o i m a s s a

VISA- L U O T T O K O R T T I E N K Ä Y T T Ö E H D O T V o i m a s s a VISA- L U O T T O K O R T T I E N K Ä Y T T Ö E H D O T V o i m a s s a 0 1. 0 5. 2 0 1 0 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä Visa -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot n yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan yleiset ehdot on otettu

Lisätiedot

Finnair Plus Visa- ja Finnair Plus Visa Gold -luottokorttien käyttöehdot

Finnair Plus Visa- ja Finnair Plus Visa Gold -luottokorttien käyttöehdot Finnair Plus Visa- ja Finnair Plus Visa Gold -luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä Finnair Plus Visa - ja Finnair Plus Visa Gold - luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan Sampo

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä YkkösBonus MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite www.danskebank.fi 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Luottotyyppi

Lisätiedot

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa. 1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset

Lisätiedot

Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti.

Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Yleiset lainaehdot Alla on määritelty ne ehdot, joilla Ferratum Finland Oy (jäljempänä Ferratum tai luotonantaja) myöntää lainan sitä hakevalle henkilölle (jäljempänä asiakas). Lainan hakeminen ja myöntäminen

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internet osoite: Blue Finance Oy 2431091-9

Lisätiedot

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9)

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) Käytössä 1.12.2010 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjolaryhmään.

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot Käyttölainan yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Sampo Pankki Oyj:n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT (19.05.2014)

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT (19.05.2014) 1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset

Lisätiedot

KÄYTTÖLAINAN YLEISET EHDOT

KÄYTTÖLAINAN YLEISET EHDOT 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan soveltuvin osin

Lisätiedot

FINNAIR PLUS VISA - JA FINNAIR PLUS VISA GOLD - LUOTTOKORTTIEN KÄYTTÖEH DOT Voimassa

FINNAIR PLUS VISA - JA FINNAIR PLUS VISA GOLD - LUOTTOKORTTIEN KÄYTTÖEH DOT Voimassa FINNAIR PLUS VISA - JA FINNAIR PLUS VISA GOLD - LUOTTOKORTTIEN KÄYTTÖEH DOT Voimassa 01.05.2010 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä Finnair Plus Visa - ja Finnair Plus Visa Gold -luottokorttien käyttöehtoja

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Top Finance Oy Y-tunnus 2362008-5 Osoite Postikatu 2, 20250 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen Korttien yleiset ehdot koostuvat Maksupalveluiden yleisistä ehdoista ja korttien erityisistä ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan korttien erityisiä

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

YRITYSLAINAN YLEISET LAINAEHDOT

YRITYSLAINAN YLEISET LAINAEHDOT 1 / 5 YRITYSLAINAN YLEISET LAINAEHDOT 1. MÄÄRITELMÄT Lainakustannuksilla tarkoitetaan Lainanantajan tiedossa olevien, lainasuhteen johdosta Lainansaajan maksettavaksi tulevien korkojen, nostoprovisioiden

Lisätiedot

LAINASTO OY KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

LAINASTO OY KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT Lainaehdot LAINASTO OY KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT Limiittiluoton yleiset sopimusehdot Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5 Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka hakee limiittiluottoa

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (3) Käytössä alkaen.

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (3) Käytössä alkaen. PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (3) Käytössä 4.4.2016 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on OP-Korttiyhtiö Oyj (jäljempänä "luottolaitos"), joka kuuluu OP Ryhmään.

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007

NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007 NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007 1. Luoton myöntäminen Luoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy (jäljempänä luotonantaja). Luotto voidaan hakemuksesta myöntää Suomessa vakituisesti asuvalle 18 vuotta täyttäneelle

Lisätiedot

K-PLUSSA MASTERCARD -hakemus/-sopimus

K-PLUSSA MASTERCARD -hakemus/-sopimus HAKI 1 ajokortti henkilötodistus kuvallinen KELA-kortti passi Eläkkeellä Vakituinen Määräaikainen kk vvvv saakka Yrittäjä/Freelancer LUOTTORA alle 600 601 1.000 1.001 1.500 1.501 2.000 2.001 2.500 2.501

Lisätiedot

MasterCard-luottotilin ehdot 1 (5) 02.2014

MasterCard-luottotilin ehdot 1 (5) 02.2014 MasterCard-luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan seuraavia ehtoja: 1. Luotonantaja Nimi Nordea Rahoitus Suomi Oy Kotipaikka Helsinki

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Lindorff

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Lainaehdot: Pikavipit 50-1000

Lainaehdot: Pikavipit 50-1000 Lainaehdot: Pikavipit 50-1000 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50-1000 ) asiakkailleen. 2. myöntämisen yleiset edellytykset

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. Alkaen 2 100,00 euroa.

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. Alkaen 2 100,00 euroa. VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Yhteisötunnus Osoite Puhelin Sähköposti Internet-osoite 4finance Oy 2257545-4 Mikonkatu 15 A, 00100

Lisätiedot

Lainaehdot. Tililuoton hakeminen. Tililuoton myöntäminen

Lainaehdot. Tililuoton hakeminen. Tililuoton myöntäminen Lainaehdot Tililuoton yleiset sopimusehdot Luotonantaja: NDN-Yhtiö Oy, Y:1511214-4 Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka hakee tililuottoa luotonantajalta tämän hyväksymällä tavalla. Tililuoton hakeminen

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

VELAN YLEISET EHDOT. Yksityishenkilö Määritelmät

VELAN YLEISET EHDOT. Yksityishenkilö Määritelmät Yksityishenkilö 12.11.2016 1 Määritelmät Asuntoluotolla tarkoitetaan luottoa, joka myönnetään asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien tai asuinkiinteistön hankkimiseksi tai säilyttämiseksi

Lisätiedot

VELAN YLEISET EHDOT. Yksityishenkilö Määritelmät

VELAN YLEISET EHDOT. Yksityishenkilö Määritelmät Yksityishenkilö 31.12.2017 1 Määritelmät Asuntoluotolla tarkoitetaan luottoa, joka myönnetään asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien tai asuinkiinteistön hankkimiseksi tai säilyttämiseksi

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto

Hyödykesidonnainen kertaluotto Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Lindorff Invest Oy Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU 02 2700 550 eramaksu@lindorff.fi

Lisätiedot

Finnair Plus MasterCard 1 (6) -luottotilin ehdot 09.2015

Finnair Plus MasterCard 1 (6) -luottotilin ehdot 09.2015 Finnair Plus MasterCard 1 (6) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan Finnair Plus ohjelman

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Gothia

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Yhteisötunnus Osoite Puhelin Sähköposti Internet-osoite 4finance Oy 2257545-4 Mikonkatu 15 A, 00100

Lisätiedot

Maksa laskusi Ärrällä

Maksa laskusi Ärrällä R-KIOSKIN LASKUNMAKSUPALVLEUN KUVAUS 20.6.2016 Maksa laskusi Ärrällä Ärrällä voit maksaa kaikki laskut, joissa on viitetiedot sisältävä viivakoodi. Voit maksaa laskusi Ärrällä riippumatta omasta pankistasi.

Lisätiedot

Luoton maksulla Luotonantajan pankkitilille toteutettavaa Luoton lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona.

Luoton maksulla Luotonantajan pankkitilille toteutettavaa Luoton lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona. YLEISET KULUTTAJALUOTTOEHDOT Luotonantaja 4finance Oy, Y-tunnus: 2257545-4 Luotonsaaja Luonnollinen henkilö, joka on hakenut Kuluttajaluottoa Luotonantajalta tämän hyväksymällä ja esittämällä tavalla ja

Lisätiedot

TURUN PALVELUTILAT OY:N JA TURUN KAUPUNGIN VÄLINEN LUOTTOLIMIITTISOPIMUS. 1) Turun Palvelutilat Oy (jäljempänä Yhtiö - Luotonottaja)

TURUN PALVELUTILAT OY:N JA TURUN KAUPUNGIN VÄLINEN LUOTTOLIMIITTISOPIMUS. 1) Turun Palvelutilat Oy (jäljempänä Yhtiö - Luotonottaja) TURUN PALVELUTILAT OY:N JA TURUN KAUPUNGIN VÄLINEN LUOTTOLIMIITTISOPIMUS Osapuolet, 1) Turun Palvelutilat Oy (jäljempänä Yhtiö - Luotonottaja) Y-tunnus: 2554156-7 ja 2) Turun kaupunki (jäljempänä Kaupunki

Lisätiedot

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan eri talletustilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Määritelmät Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki

Lisätiedot

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT KÄYTTÖTILIN JA PRIME -TILIN YLEISET EHDOT 1. 7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan käyttö- ja prime-tilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

Tilisopimus 1 (7) EtuTili Erityiset ehdot

Tilisopimus 1 (7) EtuTili Erityiset ehdot Tilisopimus 1 (7) EtuTili Erityiset ehdot Tilin määritelmä EtuTili on jatkuvaan säästämiseen tarkoitettu tili. Talletuskoron määräytyminen Tilin talletuskorko on vaihtuva. Talletuskorko on sidottu Nordea

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. antajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot antaja Osoite Sähköpostiosoite Internet-osoite Collector Bank AB, -01 (Collector Bank) PL

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu

Lisätiedot

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.11.2014 alkaen Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5 Luotonsaaja: Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa

Lisätiedot

Reissuvippi Lainaehdot

Reissuvippi Lainaehdot Reissuvippi Lainaehdot Reissuvipin lainaehdot ja yleiset sopimusehdot Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5 Luotonsaaja: Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa luotonantajalta

Lisätiedot

Käyttötilin ehdot. Erityisehdot. Koron määräytyminen

Käyttötilin ehdot. Erityisehdot. Koron määräytyminen Käyttötilin ehdot Erityisehdot Koron määräytyminen Talletuskorko on kiinteä 0,250 %. Jos kalenterikuukauden alin saldo on vähintään 5 000,00 euroa, talletuskorko on kuitenkin Op-Prime-korko vähennettynä

Lisätiedot

Luotonantajan yhteystiedot: puh , Pukinmäenaukio Helsinki,

Luotonantajan yhteystiedot: puh , Pukinmäenaukio Helsinki, 1. YLEISTÄ GCC Capital AB, filial i Finland (y-tunnus 2760357-3) on ruotsalaisen luottolaitoksen sivuliike, jonka aputoiminimi on Balanzia. GCC Capital AB:n valvova viranomainen on Ruotsin rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Käytössä

Yleiset korttiehdot Käytössä Yleiset korttiehdot Käytössä 1.5.2014 Korttien yleiset ehdot koostuvat Maksupalveluiden yleisistä ehdoista ja korttien erityisistä ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan korttien

Lisätiedot

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET K U L U T T AJALUOTTOTIEDO T ( S E C C I ) 1. Luotonantajan/-välittäjän nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelin Sähköpostiosoite Faksi Internet-osoite

Lisätiedot

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköposti Faksinumero Internet-osoite

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Luotonantaja: 4finance Oy, Y-tunnus: , Mikonkatu 15 A, Helsinki.

Luotonantaja: 4finance Oy, Y-tunnus: , Mikonkatu 15 A, Helsinki. VIVUS.FI YLEISET LUOTTOEHDOT Luotonantaja: 4finance Oy, Y-tunnus: 2257545-4, Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki. Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka on hakenut Luottoa Luotonantajalta tämän hyväksymällä

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA VAKUUTUKSEN TIEDOT Vakuutusnumero Vakuutuksenottaja Vakuutettu (edunjättäjä) Kuolinpäivä Kuolinsyy YHTEYS- HENKILÖN TIEDOT Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

Tilin yleiset ehdot 1 (8) Kuluttajat. Käytössä 4.4.2016 lukien.

Tilin yleiset ehdot 1 (8) Kuluttajat. Käytössä 4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot 1 (8) Käytössä 4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot koostuvat Maksupalveluiden yleisistä ehdoista ja Tilin erityisistä ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan

Lisätiedot

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum) myöntämiin Ferratum Joustava -luottoihin. Ferratum Joustava -luottoa koskeva luottosopimus

Lisätiedot

yleiset ehdot Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot

yleiset ehdot Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot Yritystilien yleiset ehdot Näiden yritystilien yleisten ehtojen voimaantulopäivä on 1.4.2015. Niitä sovelletaan :ssä tai Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorissa oleviin yritystileihin. Näitä ehtoja sovelletaan

Lisätiedot

VISA-KORTIN JA VISA-LUOTON YLEISET EHDOT. 1. Ehtojen soveltamisala. Pääkortilla Visa-tilin haltijalle myönnettyä Visa-korttia.

VISA-KORTIN JA VISA-LUOTON YLEISET EHDOT. 1. Ehtojen soveltamisala. Pääkortilla Visa-tilin haltijalle myönnettyä Visa-korttia. VISA-KORTIN JA VISA-LUOTON YLEISET EHDOT 1. Ehtojen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan pankin kortinhaltijalle myöntämään Visa- korttiin ja sillä tehtyihin korttitapahtumiin. 2. Ehdoissa käytetyt määritelmät

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA Lisätietoja

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä  FINANSSIVALVONTA Lisätietoja Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

MASTERCARD BUSINESS -TILIN EHDOT

MASTERCARD BUSINESS -TILIN EHDOT MASTERCARD BUSINESS -TILIN EHDOT Näitä ehtoja sovelletaan muiden MasterCard Business -sopimukseen sisältyvien ehtojen lisäksi sekä yrityksen että kortinhaltijan maksuvastuulla myönnettyihin MasterCard

Lisätiedot

MasterCard-luottotilin ehdot 1 (5)

MasterCard-luottotilin ehdot 1 (5) MasterCard-luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen (pankki) korttiehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan seuraavia ehtoja: 1. Luotonantaja Nimi Nordea Rahoitus Suomi Oy Kotipaikka

Lisätiedot

Lainasto Oy on rekisteröity aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin.

Lainasto Oy on rekisteröity aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin. Kulutusluoton yleiset sopimusehdot 1.11.2017 1. Luotonantaja Lainasto Oy Kristiinankatu 3 B, 20100 Turku Y-tunnus: 2382033-5 Puhelin: 09 427 05044 Sähköposti: asiakaspalvelu@lainasto.fi Lainasto Oy on

Lisätiedot

NORDCREDIT JOUSTOLUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

NORDCREDIT JOUSTOLUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT NORDCREDIT JOUSTOLUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Luotonantaja Lainasto Oy Yliopistonkatu 26 B, 20100 Turku Y-tunnus: 2382033-5 Puhelin: 0600 30 6000 Sähköposti: asiakaspalvelu@lainasto.fi Internet: www.nordcredit.fi

Lisätiedot

kortinhaltijan tunnistautumiseen eikä maksutapahtuman hyväksymiseen, sovelletaan kortin käyttöön maksujenvälityksen yleisiä ehtoja.

kortinhaltijan tunnistautumiseen eikä maksutapahtuman hyväksymiseen, sovelletaan kortin käyttöön maksujenvälityksen yleisiä ehtoja. kortinhaltijan tunnistautumiseen eikä maksutapahtuman hyväksymiseen, sovelletaan kortin käyttöön maksujenvälityksen yleisiä ehtoja. VISA-KORTIN JA VISA-LUOTON YLEISET EHDOT VISA-KORTIN YLEISET EHDOT 1.

Lisätiedot

Rentoudu matkoillasi Priority Pass -loungeissa

Rentoudu matkoillasi Priority Pass -loungeissa Nordea Platinum 3 Nordea Platinum Nordea Platinum -kortilla maksat ostoksesi vaivattomasti niin Suomessa kuin ulkomailla. Kortilla teet ostoksia myös verkossa sekä nostat käteistä automaateista. Kortin

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

LUOTTOSOPIMUS NOUSIAISTEN VESI OY:N NOUSIAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ

LUOTTOSOPIMUS NOUSIAISTEN VESI OY:N NOUSIAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ LUOTTOSOPIMUS NOUSIAISTEN VESI OY:N JA NOUSIAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ LUOTTOSOPIMUS Me allekirjoittaneet Nousiaisten Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Y-tunnus: 2793056-6 ja Nousiaisten kunta (jäljempänä Luotonantaja)

Lisätiedot

1. Luotonantaja. 2. Luoton myöntäminen. Kulutusluoton lainaehdot ja yleiset sopimusehdot

1. Luotonantaja. 2. Luoton myöntäminen. Kulutusluoton lainaehdot ja yleiset sopimusehdot Kulutusluoton lainaehdot ja yleiset sopimusehdot 1.9.2016 1. Luotonantaja Lainasto Oy Kristiinankatu 3 B, 20100 Turku Y-tunnus: 2382033-5 Puhelin: 09 427 05044 Sähköposti: asiakaspalvelu@lainasto.fi Lainasto

Lisätiedot

Nordea-korttien luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike

Nordea-korttien luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike Nordea-korttien luottotilin ehdot 1 (5) Suomen sivuliikkeen (pankki) korttisopimuksen ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan seuraavia ehtoja. Mikäli korttisopimuksen ehdot ja nämä luottotilin ehdot

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän 1 (17) maksuliikepalveluiden yleiset ehdot Yritykset ja yhteisöt. Käytössä uusissa sopimuksissa 1.2.2014 alkaen.

OP-Pohjola-ryhmän 1 (17) maksuliikepalveluiden yleiset ehdot Yritykset ja yhteisöt. Käytössä uusissa sopimuksissa 1.2.2014 alkaen. OP-Pohjola-ryhmän 1 (17) Käytössä uusissa sopimuksissa 1.2.2014 alkaen. I EHTOJEN SOVELTAMISALA Maksuliikepalveluiden yleisten ehtojen yhteistä osaa sovelletaan kaikkiin Pankin muille kuin kuluttaja-asiakkaille

Lisätiedot

Luotonantaja: 4finance Oy, Y-tunnus: , Mikonkatu 15 A, Helsinki.

Luotonantaja: 4finance Oy, Y-tunnus: , Mikonkatu 15 A, Helsinki. VIVUS.FI YLEISET LUOTTOEHDOT Luotonantaja: 4finance Oy, Y-tunnus: 2257545-4, Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki. Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka on hakenut Luottoa Luotonantajalta tämän hyväksymällä

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot EU:ssa on laadittu vakiomuotoisten kulutusluottotietojen esittämiseen tarkoitettu lomake. Tiedot ilmaisevat oikein nykyisissä markkinaoloissa jättämämme

Lisätiedot

Maksettava kokonaismäärä: ,18 euroa Tämä tarkoittaa, että Teidän on maksettava takaisin 1,14 jokaista lainattua euroa kohti.

Maksettava kokonaismäärä: ,18 euroa Tämä tarkoittaa, että Teidän on maksettava takaisin 1,14 jokaista lainattua euroa kohti. EUROOPPALAINEN STANDARDOITU TIETOSIVU (ESIS) Tämä asiakirja on laadittu 9.12.2016 seuraavalle henkilölle: Tämä asiakirja on laadittu tähän mennessä antamienne tietojen sekä rahoitusmarkkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum) myöntämiin Ferratum Joustava -luottoihin. Ferratum Joustava -luottoa koskeva luottosopimus

Lisätiedot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletuskauden. Talletuskoron laskentatapa ja maksaminen Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja euro24.fi / Euro24 Finance Oy Y-tunnus 2359181-9 Osoite Aurakatu 8, 20100

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot