Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä"

Transkriptio

1 Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005

2 Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Julkaisija Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise Tekniikantie 14, Espoo Puhelin Faksi Ulkoasu Design Reform Oy Painopaikka Otamedia Oy Espoo 2005

3 Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005

4 Saatesanat Suuret metropolialueet ovat yleensä merkittäviä osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen (ns. KIBS-alojen, Knowledge-intensive Business Services) keskittymiä. Myös Suomessa osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut ovat vahvasti läsnä erityisesti pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan osuus koko maan KIBS-alojen liikevaihdosta, työllisyydestä ja yritystoimipaikoista on omaa luokkaansa. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen merkitys on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Tuotannon ja työllisyyden kasvu on ollut selvästi korkeampaa kuin kaikkien toimialojen keskimääräinen kasvu. Osaamisintensiivisiin liike-elämän palveluihin luetaan yleesä seuraavat toimialat: tietojenkäsittelypalvelut, tutkimus- ja kehittämispalvelut (T&K-palvelut), lainopilliset palvelut, taloushallinnon palvelut, mainos- ja markkinointipalvelut, insinööri-, arkkitehti- ja muotoilupalvelut sekä konsulttija henkilöstöpalvelut. Käsillä oleva tutkimusraportti on toteutettu osana Uudenmaan osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen kehittämishanketta. Raportin ensimmäinen osa sisältää tilastollisen analyysin sekä kansainvälisen kaupunkiseutuvertailun. Laadullinen yrityshaastatteluihin perustuva tarkastelu esitetään raportin toisessa osassa. Tilastollinen analyysi tuotti tietoa Uudenmaan osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen volyymeista alatoimialoittain. Kansainvälisessä vertailussa tarkasteltiin KIBS-aloja eri EU-maissa ja valituilla kaupunkiseuduilla. Laadullisessa tutkimuksessa tarkasteltiin osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen kysyntää, käyttöä ja kehittämistarpeita. Haastattelujen painopiste oli KIBS-palveluja käyttävissä yrityksissä, jotka edustivat seuraavia Uudenmaan osaamiskeskusohjelmaan kuuluvia osaamisaloja: 1) aktiivimateriaalit ja mikrosysteemit, 2) digitaalinen media, sisältötuotanto ja oppimispalvelut, 3) geeniteknologia ja molekyylibiologia, 4) logistiikka, ja 5) lääketieteen ja hyvinvoinnin teknologia. Mukana tarkastelussa oli kuitenkin myös palveluja tuottavien yritysten näkökulma. Tilastollisen selvityksen sekä kansainvälisen kaupunkiseutuvertailun laatimisesta vastasi tutkija Pekka Lith (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith). Yrityshaastatteluihin perustuvasta tutkimusosiosta vastasivat Tampereen yliopiston tutkijat Mika Kautonen ja Marja Hyypiä. Tätä tutkimusosiota koordinoi dosentti Jari Kuusisto SC Research tutkimusyksiköstä. Hankkeen etenemistä on valvonut ohjausryhmä, johon kuuluivat Petri Vasara (ohjausryhmän pj., Jaakko Pöyry Consulting), Markku Arminen (PKT-säätiö), Kaija Hukka (Helia-ammattikorkeakoulu), Hannu Lipponen (Kauppa- ja teollisuusministeriö), Kari Mikkelä (Culminatum Ltd Oy), Liina Penttilä (Professia Oy), Tiina Tanninen-Ahonen (Tekes), Marja Toivonen (Uudenmaan TE-keskus, alkaen Teknillinen korkeakoulu), Sinikka Virkkunen (Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto), Tarja Virmala (Tietoalojen liitto ry) ja Kimmo Heinonen (ohjausryhmän sihteeri, Culminatum Ltd Oy). Tutkimushankkeen rahoitukseen osallistuivat Culminatum Ltd Oy, Uudenmaan TE-keskuksen ennakointiprojekti, Helia-ammattikorkeakoulu ja Professia Oy. Hanke on toteutettu osana pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmaa Osaaminen ja osallisuus , jonka kilpailukykyä ja huippuosaamista koskevan toimintalinjan koordinoinnista on vastannut Culminatum. Parhaat kiitoksemme tutkimusraportin tekijöille, ohjausryhmän työskentelyyn osallistuneille sekä hankkeen rahoittajille! Espoossa kesäkuussa 2005 Eero Holstila Toimitusjohtaja Culminatum Ltd Oy

5 Sisältö OSA 1 TILASTOLLINEN TARKASTELU UUDELTAMAALTA JA ERÄILTÄ MUILTA EUROOPPALAISILTA PÄÄKAUPUNKISEUDUILTA... 1 ALKUSANAT OSAAMISINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUJEN (KIBS) KUVAUS JA MÄÄRITELMÄ OSAAMISINTENSIIVISET PALVELUALAT EU-MAISSA KIBS-alojen kansantaloudellinen merkitys Yritysrakenne KIBS-alat uusissa jäsenmaissa KIBS-PALVELUT SUOMEN KANSANTALOUDESSA Tuotannon ja työllisyyden kehitys Palvelujen tarjonta Uudellamaalla KIBS-palvelut toimialoittain Tuotannon kustannusrakenne Tuotoksen käyttö ja asiakkaat KIBS-toimialojen kansainvälinen toiminta OSAAMISINTENSIIVISTEN PALVELUALOJEN YRITYSTOIMINTA KIBS-alojen yritykset ja toimipaikat Ulkomaalaisomisteiset yritykset Kannattavuuden, rahoitusaseman ja tuottavuuden kehitys Lähiajan suhdannenäkymät KIBS-toimialoilla Kasvuyrittäjyys KIBS-aloilla Rahoituspalvelujen yritykset ja toimipaikat KIBS-ALOJEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA JA INNOVAATIOT Tutkimus- ja kehittämistoiminta Innovaatiotoiminta OSAAMISINTENSIIVISTEN KISA-AMMATTIEN TYÖLLISYYS KISA-työllisyys ammateittain ja työnantajasektoreittain KIBS-toimialojen työllisyyden rakenne Asiakastoimialojen KISA-työllisyys KIBS-OSTOPALVELUJEN KÄYTTÖ Asiakastoimialojen tuotoksen rakenne Asiakastoimialojen KIBS-ostopalvelut YHTEENVETO LÄHTEET LIITE 1 KIBS-PALVELUT ERÄILLÄ EUROOPAN PÄÄKAUPUNKISEUDUILLA LIITE 2 OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN KIBS-TOIMIALAT (NACE 2003) LIITE 3 OSAAMISINTENSIIVISET KISA-AMMATIT (AMMATTILUOKITUS 2001)... 58

6 OSA 2 ASIANTUNTIJAPALVELUJEN KYSYNNÄN JA TARJONNAN KOHTAAMINEN UUDENMAAN OSAAMISKESKUSOHJELMAN OSAAMISALOILLA TIIVISTELMÄ JOHDANTO Tutkimuksen tausta ja tarkoitus Tutkimuksen toteutus ja kohdeyritykset Raportin sisältö ja eteneminen ASIANTUNTIJAPALVELUJEN KÄYTTÖ UUDELLAMAALLA Asiantuntijapalvelujen käyttö Palvelujen tuottaja käyttäjä -suhteet Palvelujen käytön syyt ja tavoitteet Asiantuntijatiedon hyödyntäminen asiakasyrityksissä Palvelujen rooli innovaatiotoiminnassa PALVELUJEN SAATAVUUS JA LAATU Mistä palveluja hankitaan? Odotukset ja kokemukset palvelujen laadusta Palveluihin liittyvät ongelmat PALVELUTARJONNAN TUNTEMUS JA TUOTTAJAN VALINTA Palvelutarjonnan tuntemus ja tietolähteet Palvelutuottajan valinta PALVELUJEN JA NIIDEN KÄYTÖN KEHITTÄMISTARPEET Palvelujen kehittäminen Uusien asiantuntijapalvelujen kehittäminen ja tuominen markkinoille Kansainvälistyminen palveluntuottajien haasteena Palvelujen käyttö tulevaisuudessa YHTEENVETO Asiantuntijapalvelujen käyttö osaamisalojen yrityksissä Palvelujen saatavuus ja laatu Palvelutarjonnan tuntemus ja tuottajan valinta Palvelujen ja niiden käytön kehittämistarpeet JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISSUOSITUKSET Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen Tuottaja-käyttäjä suhteet Asiantuntemuksen vaikutukset Pääkaupunkiseutu ja kansainvälisyys Uudenmaan liike-elämän palvelujen keskittymän kehittäminen LÄHTEET LIITE UUDENMAAN OSAAMISKESKUSOHJELMAN TUTKIMUKSESSA MUKANA OLLEIDEN OSAAMISALOJEN MÄÄRITELMÄT

7 Osa 1 Tilastollinen tarkastelu Uudeltamaalta ja eräiltä muilta eurooppalaisilta pääkaupunkiseuduilta Pekka Lith Alkusanat Käsillä olevan selvityksen tarkoituksena on kuvata tilastollisesti osaamisintensiivisiä liike-elämän palvelualoja (KIBS 1 -alat) Uudellamaalla (Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat). Selvityksen liitteessä kuvataan KIBS-alojen merkitystä muita suuria eurooppalaisia pääkaupunkiseutuja ympäröivillä alueilla. Esimerkkimaina ovat Ruotsi (Tukholman seutu), Norja (Oslon seutu) ja Britannia (Lontoon seutu). Raportissa käsitellään aluksi KIBS-alojen tuotantoa, työllisyyttä ja yrityksiä EU-maissa ml. uudet vuonna 2004 liittyneet jäsenmaat. Sitten kuvataan KIBS-alojen tuotannon kehitystä, kustannusrakennetta, tuotettujen palvelujen kysyntää ja kansainvälistä toimintaa Suomen kansantaloudessa, minkä jälkeen tutkitaan Uudenmaan merkitystä maamme KIBS-palvelujen tarjonnassa. Seuraavaksi tarkastellaan KIBS-alojen yrityksiä ja yritystoimipaikkoja Uudellamaalla. Tässä yhteydessä KIBS-palveluihin on rinnastettu myös rahoituspalveluja tuottavat yritystoimipaikat. 2 Tämän jälkeen kuvataan koko Suomen tasolla KIBS-toimialoilla toimivien yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaa (tktoiminta) sekä innovaatiotoimintaa. Selvityksessä mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti ulkopuolisten KIBS-ostopalvelujen käyttö ja KISAtyöllisyyttä 3 koskeva tarkastelu Uudenmaan osaamiskeskusohjelmiin kuuluvilla toimialoilla (jäljempänä asiakastoimialat), joita ovat ohjelmistoliiketoiminta, aktiivimateriaalien ja mikrosysteemien valmistus, logistiikkapalvelut, hyvinvointiklusteri ja sisältötuotanto. Selvityksen lähdeaineistoja ovat Tilastokeskuksen kansantalouden aluetilinpito ja yritys- ja toimipaikkarekisteri, tarjonta- ja käyttötaulukot, 4 väestölaskennan ammattitilastot, teknologiatilastot, innovaatiotutkimukset sekä kauppa- ja teollisuusministeriön pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät -selvitys vuodelta Kansainväliset tilastot perustuvat EU:n tilastotoimisto Eurostatin aineistoihin ja Norjasta, Ruotsista ja Britanniasta saatuihin erillisselvityksiin. 1 Knowledge Intensive Business Services. 2 Rahoituksen välityspalvelu (Nace 65 soveltuvin osin) ja rahoitusta tukevat palvelut (Nace 67 soveltuvin osin). 3 Knowledge Intensive Business Activities. KISA-työllisyydellä tarkoitetaan KIBS-toimialoille tyypillisten ammattiryhmien työllisyyttä. 4 Panos-tuotos tutkimus. 1

8 1 Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen (KIBS) kuvaus ja määritelmä KIBS-toimialoilla tarkoitetaan osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluja (Knowledge Intensive Business Services). KIBS-palveluilla katsotaan olevan keskeinen merkitys tuottavuuden nousuun ja yleiseen talouskasvuun. Oman kasvuvaikutuksensa ohella KIBS-yritykset tukevat ja täydentävät teollisuuden ja yksityisen palvelusektorin toimintaa ja kehitystä luomalla tietointensiivisten palvelujen kautta edellytyksiä niiden liiketoiminnan tehostamiselle. KIBS-alojen merkitystä on korostettu erityisesti innovaatiotoiminnan yhteydessä, sillä KIBS-palveluja tuottavat yritykset synnyttävät sekä välittävät uusia ajatuksia ja osaamista organisaatiosta (toiset yritykset, julkiset laitokset jne.) toiseen 5 ja KIBS-palveluja tuottavilla yrityksillä on usein laajempi tietämys erikoisalastaan kuin yksittäisellä asiakasorganisaatiolla voi koskaan olla. KIBS-yritysten osaamisintensiivinen luonne näkyy ennen kaikkea niiden omassa innovaatiotoiminnassa, sillä toiminnan kehittäminen on KIBS-yritysten elinehto. Suomessa tehtyjen innovaatiotutkimusten mukaan KIBS-aloilla innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten osuus ja markkinoiden kannalta uusia tuotteita tehneiden yritysten osuus on suurempi kuin yrityssektorilla keskimäärin. Teknologiatilastojen mukaan KIBS-alojen osuus koko yrityssektorin tutkimus- ja kehittämismenoista on kaksi kertaa suurempi kuin niiden osuus on koko yrityssektorin liikevaihdosta. Käytännössä erikoistuneet KIBS-yritykset tukevat asiakasorganisaatioidensa toimintaa mm. seuraavasti: Tarjoamalla asiantuntijaratkaisuja tiettyihin erityistilanteisiin, Saattamalla erityyppisiä innovaatioiden lähteitä ja käyttäjiä kontaktiin toistensa kanssa, Siirtämällä kokemusten vaihdon kautta tietyssä tilanteessa opittuja asioita toiseen yhteyteen, Identifioimalla ja levittämällä parhaita käytäntöjä, Diagnosoimalla ja selventämällä ongelmanasettelua, auttamalla määrittelemään täsmällisesti kehittämistarpeet, Toimimalla muutosagentteina, tuomalla organisaation kehittämiseen mukaan puolueettoman, ulkopuolisen näkökulman. KIBS-toimialat ovat luonteeltaan työvaltaisia toimialoja, joiden tärkein tuotannontekijä muodostuu korkeaan osaamiseen perustuvasta inhimillisestä pääomasta. KIBS-toimialoilla toimivat yritykset myyvät palvelujaan etupäässä toisille yrityksille. Myös julkinen sektori (valtio, kunnat ja kuntayhtymät) on tärkeä asiakasryhmä. Sen sijaan yksityisten kotitalouksien osuus osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen kysynnästä on vähäinen. Kotitalouksien kysyntä on ollut merkittävää vain joissakin oikeudellisissa palveluissa. Tässä selvityksessä KIBS-toimialat on jaettu toimialaluokituksen (Nace) mukaan kuuteen pääryhmään, jotka ovat tietojenkäsittelypalvelut, 6 tutkimus ja kehittäminen, 7 lainopilliset ja taloudelliset palvelut, 8 mainos- ja 5 Toivonen, Marja: Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät, Nace:t 72 (pl. 725). 7 Nace Nace:t ,

9 markkinointipalvelut, 9 tekniset palvelut 10 sekä konsultti- ja henkilöstöpalvelut. 11 Osa liike-elämän palvelualoista, kuten kaupallinen siivous, on KIBS-käsitteen ulkopuolella, mutta ne muodostavat liike-elämän palvelujen koko tuotannosta (arvonlisäys) kansantalouden tilinpidon mukaan melko pienen osuuden. 12 KIBS-palvelut voidaan jakaa karkealla tasolla edelleen kahteen pääryhmään, jotka ovat Teknologiaperusteiset KIBS-alat (t-kibsit): Tietotekniikkapalvelut Tekniset palvelut Liiketoiminnan asiantuntijapalvelut: Tutkimus ja kehittäminen Lainopilliset ja taloudelliset palvelut Mainos- ja markkinointipalvelut Konsultti- ja henkilöstöpalvelut. KIBS-palvelualoista valitsee jo melko pitkälle menevä yksimielisyys, joskus niihin luetaan kuitenkin myös rahoitusta ja vakuutusta palvelevat toiminnot (Nace 67), kiinteistöpalveluja (Nace 70) ja koulutustoimintaa (Nace 80). Edellä mainittujen toimialojen ohella KIBS-palveluja tuottavat ja tarjoavat markkinoille julkisen sektorin tutkimuslaitokset ja muut yksiköt (VTT, Tekes, TE-keskukset jne.), korkeakoulusektori, yksityiset tai kolmannen sektorin tutkimuslaitokset (Etla jne.) ja elinkeinoelämän toimialajärjestöt. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että KIBS-toimialat muodostavat Suomessa varsin nuoren yritystoimialan, vaikka mm. insinöörejä, kirjanpitäjiä ja oikeudellisten palvelujen tarjoajia on toiminut maassamme satoja vuosia. Vanhimpiin KIBS-toimialoihin kuuluvat tekninen palvelu ja asianajotoiminta. Näillä toimialoilla ensimmäiset yritykset aloittivat jo 1900-luvun alussa. Uusimpien KIBS-toimialojen (liikkeenjohdon konsultointi yms.) juuret ovat Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa, josta ne levisivät maahamme vasta toisen maailmansodan jälkeen. KIBS-palveluja tuotetaan lisäksi teollisuutta ja muita palvelualoja edustavien yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden sisällä. 13 Eri organisaatioiden sisäistä KIBS-palvelujen tuotantoa on mitattu tutkimuksissa ns. KISA-työllisyydellä (Knowledge Intensive Service Activities, KISA). KISA-ammattiryhmien työlliset (talouspäälliköt jne.) suorittavat eri toimialoja edustavissa yrityksissä ja julkisella sektorilla työtehtäviä, jotka ovat tyypillistä ydinpalvelutoimintaa KIBS-yrityksissä. 9 Nace:t 7413, 744, Nace:t 742, 743, Nace:t 7414, Liike-elämän palveluista KIBS-käsitteen ulkopuolelle jäävät tässä selvityksessä mm. koneiden ja laitteiden vuokraus, kaupallinen siivous, hallintayhtiöt ja etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut. KIBS-toimialoja ja niiden ulkopuolelle jääviä liikeelämän palvelualoja ei voida kuitenkaan erottaa toisistaan kaikkien tilastojen osalta. 13 Muita toimialoja edustavat teollisuuden ja palvelualojen yritykset sekä julkisen sektorin yksiköt voivat myydä KIBS-palveluja toisilleen kaupalliselta pohjalta, mikä hämärtää KIBS-palvelujen tarjontakenttää. Osaamisintensiivisiin liike-elämän KIBSpalveluihin liittyy myös markkinattomia ja epävirallisia tiedonlevityskanavia, kuten asiantuntijoiden muodostamia verkostoja. 3

10 KISA-ammattiryhmiä ovat mm. Insinöörit ja muut teknisen alan asiantuntijat Tietotekniikka-asiantuntijat Taloushallinnon ja kirjanpidon asiantuntijat Mainonnan ja markkinoinnin edistäjät Koulutuspäälliköt, koulutuksen asiantuntijat Juristit Henkilöstöhallinto ja hankinta Taloudellinen ja tilastollinen tutkimus Graafiset suunnittelijat ja kuvataiteilijat Muut KISA-asiantuntijat. 4

11 2 Osaamisintensiiviset palvelualat EU-maissa 2.1 KIBS-alojen kansantaloudellinen merkitys Eurostatin laatimien tilastojen pohjalta päätellen osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen (KIBS-alat) tuotannon (arvonlisäys) arvo oli vanhoissa EU-maissa (14 maata, Kreikka pois lukien 14 ) vuonna 2002 noin 510 miljardia euroa. Summa oli arviolta 2,7 prosenttia EU:n kokonaistuotannosta. Osuus on enemmän kuin maa-, metsä- ja kalatalouden bkt-osuus ja puolet rakennustoiminnan bkt-osuudesta koko EU:ssa. Samanaikaisesti KIBS-alat työllistivät lähes 11 miljoonaa ihmistä. Yrityksiä KIBS-aloilla toimi EU-maissa melkein kaksi miljoonaa vuonna Useimmissa EU-maissa KIBS-alojen painopistealue on ollut liiketoiminnan asiantuntijapalveluissa.15 Yhteensä liiketoiminnan asiantuntijapalvelujen osuus KIBS-alojen tuotannosta ja työllisyydestä on EU-maissa noin 60 prosenttia ja teknologiaperustaisten KIBS-alojen (t-kibsit)16 noin 40 prosenttia. Vain Ruotsissa ja Suomessa t-kibsien merkitys on suurempi kuin liiketoiminnan asiantuntijapalvelujen. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen yrityksistä t-kibsien osuus on hieman suurempi kuin tuotannosta tai työllisyydestä. (taulukko 1) TAULUKKO 1. Liiketoiminnan asiantuntijapalvelujen ja teknologiaperustaisten palvelujen osuudet KIBS-alojen tuotannosta, työllisyydestä ja yrityksistä EU-maissa vuonna Lähde: Eurostat Osuus KIBStyöllisyydestä (10,7 milj. ), % Osuus KIBStuotannosta (506 mrd. ), % Osuus KIBSyrityksistä (2 milj.), % Liiketoiminnan asiantuntijapalvelut 63,9 59,1 53,9 yhteensä - Tutkimus ja kehittäminen 2,5 2,2 1,3 - Taloudell. ja lainopill. konsultointi 31,1 37,9 44,6 - Mainospalvelu 6,3 6,5 6,4 - Työvoiman rekrytointi ja vuokraus 24,0 12,5 1,6 Teknologiaperusteiset palvelut (t-kibsit) 36,1 40,9 46,1 yhteensä - Tietotekniikkapalvelut 18,7 22,6 17,6 - Tekniset suunnittelupalvelut 17,4 18,3 28,5 Kaikki yhteensä 100,0 100,0 100,0 Britannia on Euroopassa johtava KIBS-palvelujen tuottaja tuotannon arvolla ja työllisyydellä mitattuna. Britannia muodostaa noin 30 prosenttia vanhojen EU-maiden KIBS-tuotannon arvosta ja neljänneksen toimialaryhmän työllisyydestä. Maa on johtavassa asemassa niin t-kibsien kuin liiketoiminnan asiantuntijapalvelujenkin suhteen. Kakkossijalla on bruttokansantuotteella ja väestöllä mitaten Britanniaa selvästi suurempi Saksa. (kuva 1) Saksa on kuitenkin Euroopan merkittävin teknisten suunnittelupalvelujen tuottaja. 14 Jäljempänä esitettävät luvut vanhoista EU-maista eivät sisällä Kreikkaa. 15 Liiketoiminnan asiantuntijapalveluja ovat mm. tili- ja tilintarkastuspalvelut, oikeudelliset palvelut, liikkeenjohdon konsultointi, työvoiman rekrytointi- ja vuokrauspalvelut ja tutkimus- ja kehittämispalvelut. 16 Teknologiaperusteisia palveluja ovat mm. tietojenkäsittelypalvelut, tekniset suunnittelupalvelut (insinööri- ja arkkitehtipalvelut). 5

12 Kolmanneksi tärkein KIBS-palvelujen tuottaja on Ranska ennen Italiaa. Ranskassa korostuvat erityisesti työvoimapalvelut. Italiasta löytyy sitä vastoin vahvaa teknisen suunnittelualan sekä tietotekniikka-alan osaamista. Muita merkittäviä KIBS-palvelujen tuottajia ovat Espanja ja Alankomaat. Espanjan vahvinta aluetta ovat mainospalvelut. Alankomaissa on puolestaan paljon tutkimuksen ja kehittämisen toimialaan liittyvää toimintaa. Suomen osuus EU:n KIBS-tuotannosta oli 0,9 prosenttia ja toimialan työllisyydestä 1,1 prosenttia vuonna Osuus kokonaistuotannosta Osuus työllisyydestä KUVA 1. EU-maiden osuudet KIBS-palvelujen tuotannosta ja työllisyydestä vuonna 2000, prosenttia. Lähde: Eurostat Jos KIBS-palvelujen tuotanto suhteutetaan maittain oman maan kokonaistuotantoon, havaitaan, että KIBS-palvelujen merkitys on suurin Britannian kansantaloudelle. Mainittakoon, että Britannia on Euroopassa ja koko maailmankin tasolla johtava osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen viejä. EU:n keskiarvoa korkeampi KIBS-palvelujen tuotanto-osuus oli vuonna 2000 Ruotsissa, Alankomaissa ja Tanskassa. (kuva 2) Se oli alhaisin Portugalissa ja Irlannissa, joskin Irlannissa KIBS-palvelujen kansantaloudellinen merkitys on ripeässä kasvussa. 6

13 Britannia 4,4 Ruotsi 3,7 Alankomaat 3,2 Saksa Suomi 2,4 2,5 Ranska Luxemburg Belgia Espanja Italia Itävalta 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 Irlanti 1,3 Portugali 1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Prosenttia KUVA 2. KIBS-palvelujen osuus kokonaistuotannosta EU-maissa vuonna 2000, prosenttia. Lähde: Eurostat 2.2 Yritysrakenne KIBS-aloilla toimi vanhoissa EU-maissa (Kreikka pois lukien) lähes kaksi miljoonaa yritystä vuonna Niistä liiketoiminnan asiantuntijapalveluissa toimi 54 prosenttia ja teknologiaperusteisilla toimialoilla (t- KIBSit) 46 prosenttia. Britanniassa, Italiassa ja Itävallassa t-kibsejä 17 tuottavia yrityksiä on kuitenkin enemmän kuin liiketoiminnan asiantuntijapalveluja tuottavia KIBS-yrityksiä. Britanniassa on runsaasti tietotekniikkapalvelun yrityksiä. Italiassa ja Itävallassa on sitä vastoin paljon pieniä insinööri- ja arkkitehtitoimistoja. Jos katsotaan pelkästään KIBS-yritysten kokonaismäärää, on Italiassa eniten KIBS-palveluja tuottavia yrityksiä mutta niiden koko on työllisten määrällä mitattuna EU:n pienin. Britanniassa on kuitenkin eniten tietotekniikkapalveluja ja työvoiman rekrytointi- ja vuokrauspalveluja tuottavia yrityksiä sekä Saksassa eniten mainostoimistoja. Keskimäärin KIBS-yritykset työllistävät EU-maissa viisi henkeä. Maittain tarkasteltuna keskimääräinen yrityskoko on suurin Alankomaissa, Britanniassa ja Saksassa. (taulukko 2) 17 Tietotekniikkapalvelut ja tekniset suunnittelupalvelut (Nace:t 72, 742-3) 7

14 TAULUKKO 2. KIBS-yritykset EU-maittain vuonna Lähde: Eurostat Yrityksiä, lkm Osuus yrityksistä, % Työlliset/yritys, henkeä Italia ,4 2,2 Britannia ,6 8,0 Ranska ,5 6,2 Saksa ,6 8,4 Espanja ,5 4,0 Ruotsi ,0 3,3 Alankomaat ,1 11,1 Belgia ,5 5,8 Itävalta ,9 5,8 Tanska ,4 6,9 Suomi ,2 4,7 Portugali ,7 6,7 Irlanti ,4 6,6 Luxemburg ,2 5,8 Yhteensä ,0 5,4 Jos yrityskokoa tarkastellaan toimialoittain, on yrityskoko suurin työvoiman rekrytointi- ja vuokrauspalveluissa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Työvoiman rekrytointi- ja vuokrauspalveluja tuottavat yritykset ovat luonnollisesti hyvin suuria, jos henkilöstöön lasketaan vuokratyövoima. On kuitenkin kyseenalaista, tulisiko varsinaista työvoimaa lainkaan lukea henkilöstöön näissä yrityksissä. Tutkimus- ja kehittämispalveluja tuottavista "yrityksistä" puolestaan osa lienee julkisomisteisia suuria tutkimuslaitoksia. (taulukko 3) TAULUKKO 3. KIBS-yritykset EU-maissa toimialoittain vuonna Lähde: Eurostat Yrityksiä, lkm Osuus yrityksistä, % Työlliset/yritys, henkeä Liiketoiminnan asiantuntijapalvelut ,9 6,4 yhteensä - Tutkimus ja kehittäminen ,3 10,7 - Taloudell. ja lainopill. konsultointi ,7 3,8 - Mainospalvelu ,4 5,4 - Työvoiman rekrytointi ja vuokraus ,6 83,3 Teknologiaperusteiset palvelut (t-kibsit) ,1 4,3 yhteensä - Tietotekniikkapalvelut ,6 5,8 - Tekniset suunnittelupalvelut ,5 3,3 Kaikki yhteensä ,0 5,4 8

15 2.3 KIBS-alat uusissa jäsenmaissa EU laajeni toukokuussa 2004 kymmenellä uudella jäsenmaalla, jotka ovat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro. Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta muut uudet EU-maat kuuluivat vielä 1980-luvulla Neuvostoliiton vaikutuspiirissä oleviin sosialistisiin maihin. Jos Puolaa ei oteta huomioon kuuluvat uudet jäsenmaat EU:ssa pieniin tai pieniin keskisuuriin valtioihin. Vaikka laajennus kasvatti yhteisön väkilukua viidenneksellä, on uusien jäsenmaiden yhteenlaskettu bruttokansantuote vain Alankomaiden luokkaa. Uudet jäsenmaat nostavat EU:n KIBS-palvelujen tuotantoa noin 2-3 prosentilla. Toimialaryhmän työllisten määrää EU:n laajentuminen kasvattaa yli miljoonalla ja yritysten määrä peräti runsaalla yksiköllä. 18 Tarkastelussa on otettava kuitenkin huomioon, että uusien jäsenmaiden lukuihin sisältyvät kaikki liike-elämän palvelut koneiden, kaluston ja kulkuneuvojen vuokrausta lukuun ottamatta (Nace:t 72-74). Näin ollen uusien jäsenmaiden KIBS-työllisyyden ja yritysten määrän lisäys jää todellisuudessa hieman tässä esitettyä pienemmäksi. 19 KIBSien (tässä: liike-elämän palvelut ilman koneiden ja laitteiden vuokrausta) osuus uusien jäsenmaiden kokonaistuotannosta nousee varsin korkeaksi vanhoihin EU-maihin verrattuna. Korkein osuus on Puolassa ja Tsekin tasavallassa. Osasyynä on, että osaamisintensiivisten palvelualojen arvonlisäyksen keskeinen erä, palkat, ovat KIBS-palveluissa suhteellisen korkealla tasolla kansantalouksien muiden toimialojen palkkoihin verrattuna. Myös siivouspalvelujen yms. sisältyminen tilastolukuihin nostaa KIBSalojen tuotanto-osuutta keinotekoisesti. (kuva 3) Yritysrakenne Uusissa jäsenmaissa KIBS-yritykset ovat kooltaan hieman pienempi kuin vanhoissa jäsenmaissa, joskin keskimääräinen yrityskoko vaihtelee melko paljon maittain. Keskimäärin yritykset työllistävät 2-3 henkeä. Työllisten määrällä mitattuna suurimmat toimialaryhmän yritykset sijaitsevat Unkarissa ja Slovakiassa. Pienimmät yritykset löytyvät sitä vastoin Puolasta ja Tsekin tasavallasta. Maltasta, Kyproksesta ja Sloveniasta ei ole käytettävissä tilastoja yrityskoon arviointiin, mutta pieninä jäsenmaina niiden vaikutus kokonaisuuteen on vähäinen. (taulukko 4) 18 Ilman Maltaa ja Kyprosta EU:n uusien jäsenmaiden liike-elämän palvelujen (Nace:t 72-74) tuotanto oli 13,9 miljardia euroa, työllisyys 1,1 miljoonaa henkeä ja yritysten määrä Uusien jäsenmaiden merkitystä KIBS-palvelujen työllisyydessä nostaa erityisesti se, että siivouspalvelua (Nace 747) ei voida erottaa muista liike-elämän palveluista. 9

16 Puola 5,3 Tsekki Latvia Slovenia 4,2 4,1 4,4 Viro 3,7 Slovakia Unkari 2,8 2,7 Liettua 1, Prosenttia KUVA 3. KIBS-palvelujen osuus kokonaistuotannosta uusissa EU-maissa vuonna 2000, prosenttia. Lähde: Eurostat TAULUKKO 4. KIBS-yritykset uusissa EU-maissa vuonna Lähde: Eurostat Yrityksiä, lkm Osuus yrityksistä, % Työlliset/yritys, henkeä Puola ,9 2,5 Tsekki ,2 2,0 Slovenia ,5.. Unkari ,3 19,8 Liettua ,3 5,4 Slovakia ,1 13,5 Viro ,9 6,8 Latvia ,8 8,1 Yhteensä ,0 2,6 10

17 3 KIBS-palvelut Suomen kansantaloudessa 3.1 Tuotannon ja työllisyyden kehitys Suomessa KIBS-alojen tuotannon kasvu on ollut 1990-luvulta lukien vertaansa vailla ja se on ollut selvästi nopeampaa kuin bruttokansantuotteen kasvu keskimäärin. (kuva 4) Tietointensiiviset alat ovat kasvaneet, koska teollisuus ja palveluelinkeinot sekä julkinen sektori ovat siirtyneet ostopalvelujen käyttöön. KIBSpalvelujen kasvua ei voida kuitenkaan selittää pelkästään toimintojen ulkoistamisella, jolloin kysymys ei olisi todellisesta tuotannon ja työllisyyden lisääntymisestä, vaan ainoastaan toiminnan siirtymisestä toimialalta toiselle. Eräät KIBS-palvelut ovat kokonaan uusia tietoyhteiskunnan palveluja, ja niissä on syntynyt uusia ammatillisia yhdistelmiä, kuten mm. uusmedian osalta on tapahtunut. Varsinkin tietoyhteiskuntaan niveltyvä teknologian kehitys ja taloudellisen toiminnan uudet muodot ovat vaikuttaneet merkittävästi osaamisintensiivisten palvelujen muotoutumiseen. Myös perinteiset KIBS-alat ovat kehittyneet uusille urille, kun tieto- ja tiedonsiirtotekniikan kehitys on supistanut vanhojen toimintojen luonnetta tai muuttanut KIBS-alojen työn sisältöä Kibs-alat Bkt KUVA 4. KIBS-alojen tuotannon ja bkt:n määrän kasvu ,ind. (1990=100). Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus Kasvu on ollut tuntuvasti nopeampaa tietotekniikkapalveluissa kuin muilla KIBS-aloilla. Sen sijaan toisen suuren osaamisintensiivisen liike-elämän palvelualan, teknisen palvelun (insinööri- ja arkkitehtitoimistot) tuotannon kehitys on ollut meillä varsin hidasta johtuen toimeksiantojen hintatason heikosta kehityksestä. (kuva 5) Kaiken kaikkiaan KIBS-alat ovat herkkiä talouden suhdannemuutoksille, sillä niiden 20 Uusi tieto- ja tiedonsiirtotekniikka on supistanut eräiden vanhojen toimintamuotojen merkitystä (perinteinen kirjanpito) taikka muuttanut keskeisesti KIBS-toimialoilla tapahtuvan työn sisältöä ja luonnetta (mm. tietokoneavusteinen rakennustekninen suunnittelu). Samalla KIBS-toimialojen keskinäiset raja-aidat ovat hämärtyneet. Esimerkkinä tästä voidaan mainita eri KIBStoimialojen tunkeutuminen liikkeenjohdon konsultoinnin alueelle. 11

18 tuottamien palvelujen kysyntä on riippuvainen asiakastoimialojen menestyksestä niiden omilla koti- ja kansainvälisillä markkinoilla. Tietojenkäsittelypalvelu 15,7 Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi 7,3 Mainospalvelu 6,4 Muut liike-elämän palvelut 5,4 Tutkimus ja kehittäminen 4,4 Tekninen palvelu ja testaus 1, Prosenttia KUVA 5. KIBS-alojen tuotannon määrän keskimääräinen vuosikasvu , prosenttia. Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus 3.2 Palvelujen tarjonta Uudellamaalla Uudenmaan merkitys on KIBS-toimialojen tuotannon arvolla ja työllisyydellä mitaten keskeinen. Kansantalouden aluetilinpidon mukaan KIBS-toimialojen 21 tuotannon arvo oli Uudellamaalla 4,4 miljardia euroa vuonna 2002, mikä muodosti peräti 59 prosenttia KIBS-toimialojen tuotannosta koko maassa. (taulukko 5) Uudenmaan tuotanto-osuus on korkea erityisesti tietotekniikkapalvelun ja mainospalvelun toimialoilla. Sitä vastoin mm. teknisellä suunnittelualalla tuotanto on jakautunut tasaisemmin Suomen maakuntien kasvukeskuksiin. KIBS-toimialat työllistivät Uudellamaalla ihmistä vuonna 2002, mikä oli tuolloin 12 prosenttia Uudenmaan työllisyydestä ja 53 prosenttia KIBS-toimialojen työllisyydestä koko Suomessa. (taulukko 6) Uudenmaan osuus tuotannosta on useimmilla KIBS-toimialoilla selvästi korkeampi kuin alueen osuus samojen toimialojen työllisyydestä. Syynä on mm. se, että Uudellamaalla toimivien KIBS-yritysten toiminta on tuotantorakenteeltaan pääomavaltaisempaa sekä kansainvälisempää kuin muualla Suomessa KIBS-palveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluja, joihin ei ole laskettu koneiden ja laitteiden vuokrausta eikä siivousta, jotka kansantalouden tilinpidossa tavallisesti luetaan liike-elämää palvelevaan toimintaan. 22 Mm. teknisessä palvelussa monet liikevaihdoltaan suuret yritykset ovat Uudellamaalla ns. teollisuussidonnaisia projektiinsinööritoimistoja, jotka myyvät kotimaahan ja ulkomaille laitteita, koneita ja suunnittelupalveluja sisältäviä kokonaistoimituksia, joissa varsinaisen suunnittelutyön osuus toimituksen hinnasta on suhteellisen vähäistä. 12

19 TAULUKKO 5. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tuotanto (arvonlisäys perushintaan) Uudellamaalla Lähde: Kansantalouden aluetilinpito, Tilastokeskus Tuotannon arvo, miljoonaa euroa KIBS-alojen osuus Uudenmaan kokonaistuotannosta, % Uudenmaan osuus KIBS-alojen tuotannosta Suomessa, % ,6 55, ,9 54, ,8 56, ,3 60, ,8 61, ,0 62, ,2 59, ,9 58,7 TAULUKKO 6. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen työllisyys Uudellamaalla Lähde: Kansantalouden aluetilinpito, Tilastokeskus Työllisiä, lkm KIBS-alojen osuus Uudenmaan kokonaistyöllisyydestä, % Uudenmaan osuus KIBSalojen työllisistä Suomessa, % ,2 50, ,4 51, ,8 52, ,3 51, ,0 53, ,5 54, ,3 54, ,5 53,4 3.3 KIBS-palvelut toimialoittain Tietotekniikkapalvelu kattaa ohjelmistotuotteet, käsittely- ja käyttöpalvelut, verkkopalvelut, asiantuntijapalvelut (asiakaskohtainen systeemityö, konsultointi, koulutus ja ylläpitopalvelut) ja kokonaisjärjestelmätoimitukset. Kokonaistoimitukset sisältävät laitteita, ohjelmistoja, konsultointia ja muita oheispalveluja. Toimialalla on ollut keskeinen vaikutus Suomen taloudelliseen kasvuun. European Information Technology Observatory EITOn mukaan Suomen tietotekniikkamarkkinoiden arvo oli 5,5 miljardia euroa vuonna Uudellamaalla tietotekniikkapalvelu on tuotannon määrällä ja työllisyydellä mitaten 1990-luvulla eniten kasvanut KIBS-toimiala. (taulukko 7) Tietotekniikkapalvelussa kasvua ovat ruokkineet teknologian kehitys ja laitekannan uudistuminen, tietoliikennealan vapautuminen, tietokoneverkkojen yleistyminen, yritysten tuotantotoiminnan hajauttaminen (siirtyminen verkostotalouteen) ja multimedian kasvu. Ylimääräistä kasvusysäystä merkitsivät siirtyminen uudelle vuosituhannelle ja eurovaluuttajärjestelmään. 13

20 Tietotekniikkapalvelun kasvu on nyt hidastunut 2000-luvun vaihteesta, mutta kasvun ennustetaan jälleen nopeutuvan. 23 (taulukko 8) Vaikka tietotekniikka-alan kasvunäkymät ovat heikentyneet globaalisesti, lisääntyy ulkomainen kysyntä tehtyjen yrityskyselyjen mukaan lähivuosina selvästi ripeämmin kuin kysyntä kotimaassa. Uudellamaalla uusia haasteita asettaa kuitenkin se, että suomalaiset tietotekniikkapalvelun yritykset alkaisivat siirtää laajassa mitassa toimintojaan alhaisemman kustannustason ja verotuksen maihin, kuten Baltiaan. Teknisillä palveluilla tarkoitetaan tutkimus-, suunnittelu- ja konsulttipalveluja, jotka kohdistuvat esimerkiksi rakentamiseen, teollisiin tuotantolaitoksiin, energiahuoltoon, ympäristöhuoltoon, yhdyskuntiin, liikenteeseen ja julkisiin yhteisöihin. Suomessa teknisten palvelujen kansantaloudellinen merkitys on ollut suuri moniin muihin EU-maihin verrattuna. Alan kehittymisen ja menestyksen taustalla on ollut pääomavaltaisen metsä- ja metalliteollisuuden laaja investointikysyntä ja julkisen perusinfrastruktuurin rakentaminen. 24 Teknisessä palvelussa kotimaisen teollisuuden laajennusinvestoinnit toivat 1990-luvulla runsaasti töitä suunnittelualan yrityksille. Vuodesta 1995 lukien rakentamisen uudistuotannon ja korjausrakentamisen kasvu on lisännyt rakennusteknisten suunnittelupalvelujen kysyntää. Vielä 2000-luvun vaihteessa toimialan tuotanto kasvoi erittäin nopeasti, mutta sittemmin kehitys on laantunut. Tilastokeskuksen liiketoiminnan suhdannekuvaajien mukaan teknisen palvelualan liikevaihto on jopa pienentynyt vuoden 2003 puolella. (taulukko 8) Ankara kilpailu, kireä hinnoittelu ja hankintalaista johtunut hankintatapojen muutos on johtanut etenkin pienille arkkitehti- ja insinööritoimistoille tärkeissä julkisen sektorin hankkeissa suunnittelu- ja konsultointipanoksen supistumiseen ja toimeksiantojen keskipituuden lyhenemiseen, eikä 2000-luvun vaihteessa tapahtunut nousukausikaan tuonut parannusta tilanteeseen. Niukat taloudelliset voimavarat ovat vaikeuttaneet yritysten kehittämistoimintaa ja uuden kehittyvän henkilöstön palkkaamista, kun työtuntien laskutettavuusaste on pidettävä korkeana. 25 Kansainvälinen toiminta, jolla on voitu tasata kotimaan suhdannevaihteluja, on teknisessä palvelussa suurempaa kuin millään muulla KIBS-toimialalla. Viennistä kaksi kolmasosaa kohdistuu teollisuus- ja tuotantosektorille. Loput koostuu yhdyskunta- ja talonrakentamiseen liittyvistä suunnittelupalveluista ja muusta vientitoiminnasta. Pääosa vientiin suuntautuneista teknisen palvelun yrityksistä sijaitsee Uudellamaalla. Vientisuunnittelun siirtyminen ulkomaisiin tytäryhtiöihin on kuitenkin vähentänyt perinteistä projektivientiä. Mainontaa ovat mainonnan suunnittelu ja konsultointi, mainosaineistojen valmistaminen sekä mainostilan ja ajan välitys asiakkaalle. Mainostoimisto voi tuottaa kaikkia edellä mainittuja palveluja (täyden palvelun toimisto) tai se voi olla erikoistunut mediavälitykseen (mediatoimisto) taikka mainosten suunnitteluun ja konsultointiin (suunnittelutoimisto). 26 Toteutunut kehitys on johtanut kuitenkin kohti mainonnan, markkinoinnin ja viestinnän välistä integraatiota, jolloin puhutaan mieluummin markkinointiviestinnästä kuin mainonnasta. Mainonta on ollut Uudellamaalla toiseksi eniten kasvanut KIBS-toimiala tarkasteluajanjaksolla , kun mm. kaupan ja teollisuuden asiakasyritykset kasvattivat noususuhdanteen myötä mainosbudjettejaan. Sittemmin taloudellisen kasvun hidastuminen on vaikuttanut toimialan omiin suhdannenäkymiin. Vuonna 23 Tietoalojen Palveluliitto ry. 24 Teknisten palvelumarkkinoiden arvo on Suomessa noin kolme miljardia euroa, josta asiantuntijatyötä on kaksi miljardia sekä koneita, laitteita ja alihankintaa miljardi euroa. 25 Lith ja Toivonen: Tekninen palvelu, toimialaraportti, Mainostoimistojen ydinosaamista ovat markkinointiviestinnän suunnittelu ja luovat viestintäratkaisut. Yhä useammat mainostoimistot ovat laajentaneet toimintaansa myös tuotantoon, etenkin ns. uuteen mediaan. Asiantuntijoiden mukaan uusmedia sijoittuu toimialana ohjelmistoalan ja markkinointiviestinnän väliin. Uusmedia käsittää mm. www-palvelujen sekä multimediaratkaisujen suunnittelua ja toteutusta, www-palvelujen ja sisältöjen tarjoamista sekä Internet-perusteista mainontaa ja markkinointia. 14

Yrittäjyyskatsaus 2012

Yrittäjyyskatsaus 2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 13.12.2012 klo 12:00 Uutta arvoa palveluista Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Kirjoittajat

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Näkemyksestä menestystä Luovat alat Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys BoF Online 13 2012 Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys Elisa Newby ja Jaakko Suni Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

Working Paper Finpro Suomen innovaatiojärjestelmässä: Millaiset yritykset käyttävät Finpron palveluita?

Working Paper Finpro Suomen innovaatiojärjestelmässä: Millaiset yritykset käyttävät Finpron palveluita? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle?

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2015 Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.)

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) Raportteja 30 Helsinki 2015 Raportteja 30 ISBN 978 952 209 138 3 (painettu) ISBN 978 952 209 139 0 (pdf) ISSN 1795 2832 (painettu)

Lisätiedot

Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala

Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-ala: Tuotantoketjut hajautuvat, osaamistarpeet muuttuvat I Keskusteluaiheita Discussion Papers 29.5.2012 No 1273 Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala Tuotantoketjut

Lisätiedot

Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu?

Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu? KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 331 Jukka Laitinen Asmo Honkanen Jyrki Kettunen Juha Koskela Tarja Meristö Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu? Helsinki 2004 Julkaisija Riista- ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot