Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun yritysraportti"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla

2

3 Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

4 Kaupunkitutkimus TA Oy Seppo Laakso Päivi Kilpeläinen YTV Anna-Maria Kotala Arja Salmi Vilja Tähtinen YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin (09) faksi (09) Copyright, kartat: Helsingin kaupunki, KMO 057/2008 Copyright, graafit ja muut kuvat: YTV ja Kaupunkitutkimus TA Oy Kansikuva: YTV / Hannu Bask Taitto: Anne Latto Edita Prima Oy Helsinki 2009

5 Esipuhe Pääkaupunkiseutu on Suomen suurin yritystoiminnan keskus ja sillä on huomattavan suuri rooli maan aluetaloudessa ja työllisyydessä. Seudun neljän kaupungin alueella, jolla asuu viidennes maamme väestöstä, syntyy lähes kaksi viidennestä koko maan yritysten liikevaihdosta ja työskentelee 28 prosenttia henkilöstöstä. Yrityssektori tarjoaa kolme pääkaupunkiseudun neljästä työpaikasta. Pääkaupunkiseudun yritystoimintaa, toisin kuin asumista, ei ole juurikaan tutkittu. Tiivistyvässä seudullisessa yhteistyössä, kaupunkien omassa toiminnassa sekä elinkeinoelämän ja monien yritysten piirissä on runsaasti kyseistä aihepiiriä koskevia tietotarpeita ja kiinnostusta. Nyt koottu yritysraportti vastaa tähän tarpeeseen. Siinä kuvataan havainnollisesti ja tiiviissä muodossa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten ja niiden toimipaikkojen rakennetta, ominaisuuksia, toimialajakaumaa, erikoistumista ja avainklustereita, alueellista sijoittumista, tilankäyttöä sekä yritystoiminnan muutosta. Raportti on kuvaileva, eikä sisällä elinkeinopoliittisia johtopäätöksiä tai suosituksia. Keskeisen analyysien lähteen on tarjonnut pääkaupunkiseudun toimipaikka-aineisto, jota YTV on ylläpitänyt vuodesta 1993 yhdessä jäsenkaupunkiensa ja Uudenmaan liiton kanssa. Seudullisesti yhtenäinen paikkatietoaineisto perustuu Tilastokeskuksen yritysrekisterin tietoihin. YTV:n aineiston poiminta yritysrekisteristä uudistettiin vuodesta 2005 alkaen niin, että tiedot vastaavat nyt aina uusinta vuositilastoa. Tämä takaa, että tiedon käyttäjillä on tästä lähtien mahdollisuus luotettavasti verrata peräkkäisiä poikkileikkausvuosia keskenään. Toimipaikkoja kuvaavat yksikkökohtaiset tiedot julkaistaan vuosittain YTV:n seutucd:llä. Lisäksi tietojen selailu on mahdollista seudullisessa perusrekisterissä SePessä. Yritystoiminta elää nopeassa muutoksessa ja monet perustiedot vanhenevat nopeasti. Vastauksena mahdollisimman ajankohtaisen tiedon tarpeisiin YTV:n Seutu- ja ympäristötieto tulee jatkossa tuottamaan nopealla aikataululla tätä raporttia suppeamman perustietopaketin, joka perustuu kulloinkin tuoreimpaan käytettävissä olevaan YTV:n toimipaikka-aineistoon. Kooste julkaistaan elektronisena katsauksena YTV:n verkkosivuilla ja se sisältää tiiviin tekstiyhteenvedon lisäksi tilastokuvioita, taulukoita ja karttaesityksiä. Yritysraportin ovat YTV:n Seutu- ja ympäristötiedon toimeksiannosta koonneet valtiotieteen tohtori Seppo Laakso ja valtiotieteen maisteri Päivi Kilpeläinen Kaupunkitutkimus TA Oy:stä. Tekstit viimeisteltiin YTV:ssä erityisasiantuntija Arja Salmen, suunnittelija Anna-Maria Kotalan ja suunnittelija Vilja Tähtisen yhteistyönä. Raportin kartat ovat Vilja Tähtisen käsialaa. Työn tueksi koottiin kaupunkien edustajista koostuva ohjausryhmä, johon tutkijoiden lisäksi kuuluivat projektipäällikkö Minna Maarttola Helsingin elinkeinopalveluista, yliaktuaari Juha Suokas Helsingin tietokeskuksesta, tutkija Petri Lintunen Espoon kehittämis- ja tutkimusryhmästä, elinkeinoasiamies Raimo Koskenkanto Vantaan yrityspalveluista, erityisasiantuntija Pentti Lammi Uudenmaan liitosta ja puheenjohtajana erityisasiantuntija Arja Salmi YTV:stä. Yritysraportti on laaja ja sisältää runsaasti yksityiskohtaista tietoa. Se on kuitenkin toteutettu niin, että mikään luku ei edellytä muiden lukujen läpikäymistä. Raportti toimii hyvin myös käsikirjamaisena tietolähteenä seudun työpaikkarakenteesta kiinnostuneille. Vaikka taloudellinen toimintaympäristö seudulla muuttuu jatkuvasti, ei yritystoiminnan peruskuva muutu yhtä nopeasti. Irma Karjalainen tietopalvelujohtaja, YTV seutu- ja ympäristötieto

6

7 Tiivistelmäsivu Julkaisija: YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Tekijät: Seppo Laakso, Päivi Kilpeläinen, Vilja Tähtinen Päivämäärä Julkaisun nimi: Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Rahoittaja / Toimeksiantaja: YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Tiivistelmä: Pääkaupunkiseudun yritysraportti tarjoaa tiiviin analyysin ja runsaasti perustietoa pääkaupunkiseudun yrityksistä ja niiden toimipaikoista. Koko seutua koskevan yleiskuvauksen lisäksi syvennytään myös yksittäisten kaupunkien eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yritystoimintaan ja niiden erityispiirteisiin. Lisäksi tarkastellaan yritysten toiminnassa tällä vuosikymmenellä tapahtuneita muutoksia. Tilastopainotteista perusanalyysia on havainnollistettu karttaesityksin. Yritystoiminnalla on suuri merkitys pääkaupunkiseudun taloudelle ja työllisyydelle. Kolme seudun neljästä työpaikasta on yrityssektorilla. Vuonna 2006 alueella toimi yritystä, joilla oli yhteensä lähes toimipaikkaa. Yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä (henkilötyövuosina) oli ja liikevaihto miljoonaa euroa. Pääkaupunkiseudun monipuolisessa toimialarakenteessa painottuvat erikoistuneet palvelualat, logistiikka ja kommunikaatio, osaamisintensiiviset toimialat sekä valtakunnan tasoiset päätöksentekoinstituutiot. Yritystoiminnan ydin muodostuu alueelle keskittyneiden toimialojen muodostamista vahvoista klustereista ja yritysryhmittymistä. Seudulle tyypillisinä avainklustereina raportissa tarkastellaan tietotekniikkaa ja sisältötuotantoa (ICT), osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluja (KIBS), logistiikkaa, matkailua, muotoiluintensiivisiä aloja, rakentamista ja kiinteistötoimintaa sekä terveys- ja hyvinvointiklusteria. Lisäksi käsitellään kaupan sijoittumista ja rakennetta. Yritystoiminta elää jatkuvassa muutoksessa, jonka myötä perustetaan uusia yrityksiä ja toimivia lopetetaan vilkkaasti. Myös toimintaansa jatkavien yritysten liiketoiminta muuttuu koko ajan eli syntyy uusia toimipaikkoja, entisiä lakkautetaan ja toimipaikat muuttavat paikasta toiseen. Pääkaupunkiseudun yritysten henkilöstömäärien kasvusta 2000-luvulla suunnilleen puolet on peräisin toimintaansa jatkaneiden toimipaikkojen sisäisestä kasvusta, toinen puoli kasvusta tulee uusien ja lopetettujen toimipaikkojen lukumäärän välisestä nettokasvusta. Yritysraportti palvelee kaupunkien omaa ja koko seudun strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Pääasiallisena analyysien lähteenä on käytetty Pääkaupunkiseudun toimipaikka-aineistoja, joita YTV ylläpitää yhdessä jäsenkaupunkiensa ja Uudenmaan liiton kanssa. Seudullisesti yhtenäinen paikkatietoaineisto perustuu Tilastokeskuksen yritysrekisterin kulloinkin uusimpaan ns. tilastoaineistoon. Raporttia varten on ollut käytettävissä toimintavuotta 2006 kuvaavat tiedot. Avainsanat: pääkaupunkiseutu, yritys, toimipaikka, toimiala, henkilöstö, erikoistuminen, klusteri, toimipaikkaväljyys, yritystoiminnan muutos Sarjan nimi ja numero: YTV:n julkaisuja 10/2009 ISBN (nid.) ISSN Kieli: suomi Sivuja: 152 ISBN (pdf) YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, PL 521, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09)

8 Sammandragssida Utgivare: Huvudstadsregionens samarbetsdelegation Författare: Seppo Laakso, Päivi Kilpeläinen, Vilja Tähtinen Datum Publikationens titel: Huvudstadsregionens företagsrapport. Struktur, lokalisering och trender i företagsverksamheten och arbetsställen under 2000-talet Finansiär / Uppdragsgivare: Huvudstadsregionen Samarbetsdelegation SAD Sammandrag: Huvudstadsregionens företagsrapport bjuder på en kompakt analys och rikligt med baskunskap om huvudstadsregionens företag och deras arbetsställen. Utöver en regional överblick fördjupar man sig även i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda städers företagsverksamhet och särdrag. Därtill granskar man drag av förändring i företagsverksamheten under talet. Den statistikbetonade grundanalysen har åskådliggjorts med kartframställningar. Företagsverksamheten har en stor betydelse för huvudstadsregionens ekonomi och sysselsättning. Tre arbetsplatser av fyra i regionen finns inom företagssektorn. År 2006 verkade företag i området med sammanlagt cirka arbetsställen. Företagens sammanlagda personalstyrka (räknat i personarbetsår) var och omsättningen miljoner euro. Inom huvudstadsregionens mångsidiga näringsgrenstruktur är specialiserade servicebranscher, logistik och kommunikation, kunskapsintensiva branscher, samt beslutsfattande institutioner på riksnivå dominerande. Företagsverksamhetens kärna består av kluster och företagsgrupperingar bildade av branscher, som koncentrerats inom regionen. Som för regionen typiska nyckelkluster granskas i rapporten informationsteknik och innehållsproduktion (ICT), affärslivets kunskapsintensiva tjänster (KIBS), logistik, resande, formgivningsintensiva branscher, byggande och fastighetsverksamhet, samt hälso- och välmåendekluster. Därtill behandlas handelns lokalisering och struktur. Företagsverksamheten lever i en ständig förändring, i vilken nya företag grundas och verkande företag läggs ner i snabb takt. Även för företag som fortsätter sin verksamhet förändras affärsverksamheten hela tiden, det vill säga nya arbetsställen tillkommer, tidigare läggs ner och arbetsställena flyttar från en adress till en annan. Av personaltillväxten i huvudstadsregionens företag under talet härstammar cirka hälften från inre tillväxt på arbetsställen som fortsatt sin verksamhet, den andra hälften av tillväxten kommer från nettotillväxt mellan antal nya och nerlagda arbetsställen. Företagsrapporten betjänar städernas egen och hela regionens strategiska planering och beslutsfattande. Som huvudsaklig källa för analyserna har använts materialet över huvudstadsregionens arbetsställen, som SAD upprätthåller tillsammans med sina medlemsstäder och Nylands förbund. Det regionalt sammanhängande geografiska informationsmaterialet grundar sig på Statistikcentralens företagsregisters nyaste s.k. statistikmaterial. För rapporten har uppgifterna som beskriver verksamhetsåret 2006 funnits till förfogande. Nyckelord: Huvudstadsregionen, företag, arbetsställe, näringsgren, personal, specialisering, kluster, arbetsplats täthet, förändring i företagsverksamhet Publikationsseriens titel och nummer: SAD publikationer 10/2009 ISBN (nid.) ISSN Språk: finska Sidantal: 152 ISBN (pdf) Huvudstadsregionens samarbetsdelegation, PB 521, 0051 Helsingfors, telefon (09) , telefax (09)

9 Abstract page Published by: YTV Helsinki Metropolitan Area Council Author: Seppo Laakso, Päivi Kilpeläinen, Vilja Tähtinen Date of publication Title of publication: Helsinki Metropolitan Area Business Report. Structure, location and trends in enterprises and establishments of business in the 2000s Financed by / Commissioned by: YTV Helsinki Metropolitan Area Council Abstract: Helsinki Metropolitan Area Business Report provides a concise analysis and a wealth of background information on enterprises and their establishments in the Helsinki Metropolitan Area. An in-depth examination of the business operations and special features found in the cities of Espoo, Helsinki, Kauniainen and Vantaa accompanies the regional overview. There is also a review of changes in business during the present decade. The basic statistical analysis is illustrated with maps. Private enterprise is vital to the economy and employment in the Helsinki Metropolitan Area. Three quarters of the jobs are in the private sector. Round 55,900 enterprises operated at a total of 60,000 establishments in the area in 2006, employing a combined labour uptake of 391,900 person years and generating a total aggregate turnover of EUR 134,100 million. The variety of industries of the Helsinki Metropolitan Area is characterised in particular by specialised services, logistics and communications, knowledge-intensive industries and national policymaking institutions. Business operations tend to form localised industries from powerful clusters and enterprise groups. This report reviews the Helsinki metropolitan area s characteristic key clusters: Information and Communication Technology (ICT), Knowledge-Intensive Business Services (KIBS), logistics, tourism, design-intensive sectors, construction and real estate operations, and the health and welfare cluster. The location and structure of commerce are also discussed. Business evolves continually, and enterprises are set up and shut down at a brisk rate. The ongoing operations of business enterprises also change over time, giving rise to new places of business while old ones are closed down or moved to new locations. About half of the increase in staffing of enterprises in the Helsinki Metropolitan Area since the year 2000 has been due to internal growth of ongoing establishments, while the other half has come from net growth arising between new establishments and those that have been closed. Helsinki Metropolitan Area Business Report will assist strategic planning and policymaking for the individual cities of the Helsinki, Espoo and Vantaa and for the Metropolitan Area as a whole. The principal information source used for the analysis was a regional geographic dataset of establishments maintained by the Helsinki Metropolitan Area Council YTV together with its affiliated cities and Uusimaa Regional Council. The regionally uniform geographic dataset was based on the latest statistical digest from the enterprise register of Statistics Finland. This publication was compiled from data available for the 2006 operating year. Keywords: Helsinki Metropolitan Area, enterprise, establishment, industry, personnel, specialisation, cluster, employment density, change of entrepreneurship Publication Series title and number: YTV:n publications 10/2009 ISBN (nid.) ISSN Language: Finnish Pages: 152 ISBN (pdf) YTV Helsinki Metropolitan Area Council, Box 521, 0051 Helsinki, phone , fax

10

11 Sisällysluettelo Taulukkoluettelo...11 Kuvaluettelo (kartat kursiivilla) Tausta, tavoite, lähestymistapa ja keskeiset käsitteet Yritystoiminnan merkitys ja rooli pääkaupunkiseudulla Yritystoiminta osana taloudellista toimintaa Raportin tavoitteet Raportin sisältö Tietolähteet ja keskeiset käsitteet Yritystoiminnan peruspiirteet Yritysten ja toimipaikkojen tunnusluvut Yritysten koko Yritysten yhtiömuodot Yritysten ikä Yksi- ja monitoimipaikkaiset yritykset Ulkomaalaisomistuksessa olevat yritykset Pääkaupunkiseudun ja muiden kaupunkien yritystoiminnan vertailua Toimipaikat pääkaupunkiseudun kunnissa ja vertailualueilla Henkilöstö pääkaupunkiseudulla ja vertailukaupungeissa Liikevaihto pääkaupunkiseudulla ja vertailukaupungeissa Liiketoiminnan trendit pääkaupunkiseudulla Toimialat ja suuret yritykset Päätoimialat pääkaupunkiseudulla...30 Päätoimialat Espoossa...32 Päätoimialat Helsingissä...34 Päätoimialat Vantaalla Tarkempi toimialajako pääkaupunkiseudulla...38 Tarkempi toimialajako Espoossa...42 Tarkempi toimialajako Helsingissä...46 Tarkempi toimialajako Vantaalla Suuret ja keskisuuret yritykset pääkaupunkiseudulla Suurten toimipaikkojen alueellinen sijoittuminen pääkaupunkiseudulla...59 Suuret ja keskisuuret yritykset Espoossa...60 Suuret ja keskisuuret yritykset Helsingissä...62 Suuret ja keskisuuret yritykset Vantaalla Pääkaupunkiseudun yritystoiminnan erikoistuminen Yritystoiminnan erikoistuminen ja erikoistumisalat...67 Pääkaupunkiseudun erikoistumisalat...67 Espoon erikoistumisalat...70 Helsingin erikoistumisalat...71 Vantaan erikoistumisalat Yritystoiminnan klusterit ja vahvat toimialat...73 Tietotekniikka ja sisältötuotanto (ICT)...75 Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS)...77 Logistiikka...80 Matkailu...82

12 Muotoiluintensiiviset alat...84 Rakentaminen ja kiinteistötoiminta...86 Yksityinen terveydenhuolto...88 Kaupan toimiala Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain Yritystoiminnan alueellinen sijoittuminen Espoossa...94 Yritystoiminta Espoon suuralueilla Yritystoiminnan alueellinen sijoittuminen Helsingissä Yritystoiminta Helsingin suurpiireissä Yritystoiminnan alueellinen sijoittuminen Vantaalla Yritystoiminta Vantaan palvelualueilla Yritystoiminta Kauniaisissa Yritystoiminnan sijoittuminen suhteessa raideliikenteeseen Yritystoiminnan muutospiirteitä ja uudet yritykset 2000-luvulla Yritysten aloitukset ja lopetukset vuosina Toimipaikkojen muutokset vuonna Toimipaikkojen muutto vuonna Yritystoiminnan muutos- ja kasvuprosessi Arvioita toimipaikkaväljyydestä Toimipaikkaväljyyden laskeminen Keskimääräinen toimipaikkaväljyys rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan Väljyyden tunnuslukujen hajonta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan Keskimääräinen toimipaikkaväljyys rakennuksen valmistumisvuoden mukaan Yhteenveto ja johtopäätökset Yritystoiminnan tunnuslukuja Yritystoiminnan erikoistuminen ja avainklusterit Arvioita toimipaikkaväljyydestä Yritystoiminnan muutos Ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi Lähteet Liite 1: YTV:n toimipaikka-aineisto Liite 2: Julkiset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Liite 3: Toimialaluokitus Liite 4: Henkilöstötihentymäkartat...150

13 Taulukkoluettelo 2. Yritystoiminnan peruspiirteet Tunnuslukuja pääkaupunkiseudulla toimivista yrityksistä vuonna Tunnuslukuja pääkaupunkiseudulla toimivista yrityksistä ja yhteisöistä koko henkilöstömäärän mukaan vuonna Pääkaupunkiseudulla toimivat yritykset ja yhteisöt yhtiömuodon mukaan vuonna Pääkaupunkiseudulla toimivat yritykset ja yhteisöt aloitusvuoden mukaan vuonna Pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten ja yhteisöjen toimipaikat ja henkilöstö toimipaikkatyypin mukaan vuonna Pääkaupunkiseudulla toimivien ulkomaalaisomisteisten yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tunnuslukuja vuonna Pääkaupunkiseudun ja muiden kaupunkien yritystoiminnan vertailua 3.1 Yritystoiminnan tunnuslukujen vertailua pääkaupunkiseudulla ja koko maassa vuonna Toimialat ja suuret yritykset 4.1 Pääkaupunkiseudun yritysten toimipaikat, henkilöstö ja liikevaihto päätoimialoittain vuonna Espoon ja Kauniaisten yritysten toimipaikat, henkilöstö ja liikevaihto päätoimialoittain vuonna Helsingin yritysten toimipaikat, henkilöstö ja liikevaihto päätoimialoittain vuonna Vantaan yritysten toimipaikat, henkilöstö ja liikevaihto päätoimialoittain vuonna Pääkaupunkiseudulla sijaitsevien yritysten toimipaikkojen tunnuslukuja toimialan mukaan vuonna Espoossa sijaitsevien yritysten toimipaikkojen tunnuslukuja toimialan mukaan vuonna Helsingissä sijaitsevien yritysten toimipaikkojen tunnuslukuja toimialan mukaan vuonna Vantaalla sijaitsevien yritysten toimipaikkojen tunnuslukuja toimialan mukaan vuonna Pääkaupunkiseudun suurimmat yritykset vuonna 2006 suuruusjärjestyksessä 4.10 Espoon suurimmat yritykset vuonna 2006 suuruusjärjestyksessä 4.11 Helsingin suurimmat yritykset vuonna 2006 suuruusjärjestyksessä 4.12 Vantaan suurimmat yritykset vuonna 2006 suuruusjärjestyksessä 5. Pääkaupunkiseudun yritystoiminnan erikoistuminen 5.1 Tietotekniikka ja sisältötuotannon tunnuslukuja 5.2 Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden tunnuslukuja 5.3 Logistiika-alan tunnuslukuja 5.4 Matkailun tunnuslukuja 5.5 Muotoiluintensiivisten alojen tunnuslukuja 5.6 Rakentaminen ja kiinteistötoiminta tunnuslukuja 5.7 Yksityisen terveydenhuoltotoiminnan tunnuslukuja 5.8 Kaupan toimialan tunnuslukuja 6. Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain pääkaupunkiseudulle 6.1 Espoossa sijaitsevien yritysten toimipaikat ja niiden henkilöstö alueittain vuonna Espoon suuralueet yritystoiminta-alueina vuonna Suur-Leppävaaran yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Suur-Tapiolan yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Suur-Matinkylän yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Suur-Espoonlahden yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Suur-Kauklahden yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Vanha-Espoon yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Pohjois-Espoon yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Espoossa sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstö päätoimialan mukaan alueittain vuonna Helsingissä sijaitsevien yritysten toimipaikat ja niiden henkilöstö alueittain vuonna Helsingin suurpiirit yritystoiminta-alueina vuonna Eteläisen suurpiirin yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Läntisen suurpiirin yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Keskisen suurpiirin yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Pohjoisen suurpiirin yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Koillisen suurpiirin yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Kaakkoisen suurpiirin yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Itäisen suurpiirin yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Helsingissä sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstö päätoimialan mukaan alueittain vuonna 2006

14 6.21 Vantaalla sijaitsevien yritysten toimipaikat ja niiden henkilöstö alueittain vuonna Vantaan palvelualueet yritystoiminta-alueina vuonna Myyrmäen palvelualueen yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Martinlaakson palvelualueen yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Tikkurilan palvelualueen yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Korso-Koivukylän palvelualue yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Hakunilan palvelualueen yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Vantaalla sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstö päätoimialan mukaan alueittain vuonna Kauniaisten yritysten toimipaikat ja henkilöstö toimialan mukaan vuonna Toimipaikkojen henkilöstö suhteessa raideliikenneasemiin (juna+metro) 7. Yritystoiminnan muutos ja uudet yritykset 2000-luvulla 7.1 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset sekä yrityskannan nettomuutos pääkaupunkiseudulla kaupungeittain ja koko maassa vuonna Pääkaupunkiseudulla vuosina aloitetut yritykset, niiden toimipaikat ja henkilöstö 7.3 Pääkaupunkiseudulla muuttaneiden toimipaikkojen tunnuslukuja vuonna Toimipaikkojen muuttojen jakautuminen pääkaupunkiseudun kaupunkien sisäisiin ja kaupunkien välisiin muuttoihin Toimipaikkojen muutto (brutto) pääkaupunkiseudun kaupunkien välillä sekä muuttaneiden toimipaikkojen henkilöstömäärä vuonna Yritysten nettomuuttoa pääkaupunkiseudun kaupunkien välillä kuvaavia tunnuslukuja vuonna Arvioita toimipaikkaväljyydestä 8.1 Toimipaikkaväljyys pääkaupunkiseudulla kaupungeittain rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan vuonna 2006 (kerrosneliöt ja huoneistoneliöt) Liite Pääkaupunkiseudulla toimivat julkiset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt henkilöstömäärän ja toimipaikkojen lukumäärän mukaan vuonna Pääkaupunkiseudulla toimivat julkiset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt TOL 2002 mukaan vuonna 2006

15 Kuvaluettelo (kartat kursiivilla) 2. Yritystoiminnan peruspiirteet Yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikkojen henkilöstön alueellinen sijoittuminen pääkaupunkiseudulla 2.2 Toimipaikkojen lukumäärän ja henkilöstön osuus (%) yrityksen koon mukaan pääkaupunkiseudulla vuonna Yritysten pääkaupunkiseudulla sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstömäärä suuruusjärjestyksen mukaan kumulatiivisesti pääkaupunkiseudulla vuonna Toimipaikkojen keskikoko yhtiömuodon mukaan 2.5 Toimipaikkojen lukumäärän ja henkilöstömäärän jakautuminen yrityksen iän mukaan pääkaupunkiseudulla vuonna Pääkaupunkiseudulla sijaitsevien yritysten lukumäärä ja henkilöstömäärä kumulatiivisesti yrityksen iän (vuosia) mukaan pääkaupunkiseudulla vuonna Pääkaupunkiseudun ja muiden kaupunkien yritystoiminnan vertailua 3.1 Pääkaupunkiseudun ja vertailukaupunkien yritysten toimipaikkojen lukumäärä tuhatta asukasta kohti vuonna Pääkaupunkiseudun ja vertailukaupunkien yritysten toimipaikkojen lukumäärän muutos vuosina % 3.3 Pääkaupunkiseudun ja vertailukaupunkien yritysten henkilöstö tuhatta asukasta kohti vuonna Pääkaupunkiseudun ja vertailukaupunkien yritysten henkilöstön lkm/toimipaikka keskimäärin vuonna Pääkaupunkiseudun ja vertailukaupunkien yritysten henkilöstön muutos vuosina (%) 3.6 Pääkaupunkiseudun ja vertailukaupunkien yritysten liikevaihto (1000 /asukas) vuonna Pääkaupunkiseudun ja vertailukaupunkien yritysten liikevaihto/toimipaikka (1000 ) vuonna Pääkaupunkiseudun ja vertailukaupunkien yritysten liikevaihdon muutos vuosina (%) 3.9 Yritysten toimipaikkojen, henkilöstön ja liikevaihdon trendi pääkaupunkiseudulla vuosina Toimipaikkojen lukumäärän trendi pääkaupunkiseudulla ja koko maassa vuosina Henkilöstömäärän trendi pääkaupunkiseudulla ja koko maassa vuosina Liikevaihdon trendi pääkaupunkiseudulla ja koko maassa vuosina Toimialat ja suuret yritykset 4.1 Toimipaikkojen henkilöstömäärä pääkaupunkiseudulla päätoimialoittain vuonna Toimipaikkojen liikevaihto pääkaupunkiseudulla päätoimialoittain vuonna Toimipaikkojen henkilöstömäärä Espoossa päätoimialoittain vuonna Toimipaikkojen liikevaihto Espoossa (sis. Kauniainen) päätoimialoittain vuonna Toimipaikkojen henkilöstömäärä Helsingissä päätoimialoittain vuonna Toimipaikkojen liikevaihto Helsingissä päätoimialoittain vuonna Toimipaikkojen henkilöstömäärä Vantaalla päätoimialoittain vuonna Toimipaikkojen liikevaihto Vantaalla päätoimialoittain vuonna Toimipaikkojen lukumäärä toimialoittain pääkaupunkiseudulla vuonna Toimipaikkojen henkilöstömäärä pääkaupunkiseudulla toimialoittain vuonna Henkilöstö/toimipaikka pääkaupunkiseudulla toimialoittain vuonna Toimipaikkojen lukumäärä toimialoittain Espoossa vuonna Toimipaikkojen henkilöstömäärä Espoossa toimialoittain vuonna Henkilöstö/toimipaikka Espoossa toimialoittain vuonna Toimipaikkojen lukumäärä toimialoittain Helsingissä vuonna Toimipaikkojen henkilöstömäärä Helsingissä toimialoittain vuonna Henkilöstö/toimipaikka Helsingissä toimialoittain vuonna Toimipaikkojen lukumäärä toimialoittain Vantaalla vuonna Toimipaikkojen henkilöstömäärä Vantaalla toimialoittain vuonna Henkilöstö/toimipaikka Vantaalla toimialoittain vuonna Suurten toimipaikkojen sijainti pääkaupunkiseudulla toimialoittain 5. Pääkaupunkiseudun yritystoiminnan erikoistuminen 5.1 Pääkaupunkiseudun erikoistumisalat suhteessa koko maahan 5.2 Espoon erikoistumisalat suhteessa koko maahan 5.3 Helsingin erikoistumisalat suhteessa koko maahan 5.4 Vantaan erikoistumisalat suhteessa koko maahan 5.5 Esimerkki klusterin toimijoiden ja tuki- sekä liitännäistoimijoiden verkostosta 5.6 Tietotekniikka ja sisältötuotannon toimipaikat ja henkilöstö alaklustereittain 5.7 Tietotekniikka- ja sisältötuotannon yritysten henkilöstötihentymät pääkaupunkiseudulla

16 5.8 Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden toimipaikat ja henkilöstö alaklustereittain 5.9 Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden yritysten henkilöstötihentymät pääkaupunkiseudulla 5.10 Logistiikan toimipaikat ja henkilöstö alaklustereittain 5.11 Logistiikkayritysten henkilöstötihentymät pääkaupunkiseudulla 5.12 Matkailun toimipaikat ja henkilöstö alaklustereittain 5.13 Matkailuyritysten henkilöstötihentymät pääkaupunkiseudulla 5.14 Muotoiluintensiivisten alojen toimipaikat ja henkilöstö alaklustereittain 5.15 Muotoiluintensiivisten alojen yritysten henkilöstötihentymät pääkaupunkiseudulla 5.16 Rakentamisen ja kiinteistötoiminnan toimipaikat ja henkilöstö alaklustereittain 5.17 Rakentamisen ja kiinteistötoiminnan yritysten henkilöstötihentymät pääkaupunkiseudulla 5.18 Yksityisen terveydenhuoltotoiminnan toimipaikat ja henkilöstö alaklustereittain 5.19 Yksityisen terveydenhuoltotoiminnan yritysten henkilöstötihentymät pääkaupunkiseudulla 5.20 Tukkukaupan ja agentuuritoiminnan yritysten henkilöstötihentymät pääkaupunkiseudulla 5.21 Kaupan toimialan toimipaikat ja henkilöstö toimialaluokittain 5.22 Vähittäiskaupan yritysten henkilöstötihentymät pääkaupunkiseudulla 6. Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain pääkaupunkiseudulla 6.1 Espoossa sijaitsevien yritysten toimipaikkojen henkilöstö suuralueittain vuonna Suurimmat toimialat Suur-Leppävaarassa vuonna Suurimmat toimialat Suur-Tapiolassa 6.4 Suurimmat toimialat Suur-Matinkylässä 6.5 Suurimmat toimialat Suur-Espoonlahden 6.6 Suurimmat toimialat Suur-Kauklahdessa 6.7 Suurimmat toimialat Vanha-Espoossa 6.8 Suurimmat toimialat Pohjois-Espoossa 6.9 Helsingissä sijaitsevien yritysten toimipaikkojen henkilöstö suurpiireittäin vuonna Suurimmat toimialat Eteläisessä suurpiirissä 6.11 Suurimmat toimialat Läntisessä suurpiirissä 6.12 Suurimmat toimialat Keskisessä suurpiirissä 6.13 Suurimmat toimialat Pohjoisessa suurpiirissä 6.14 Suurimmat toimialat Koillisessa suurpiirissä 6.15 Suurimmat toimialat Kaakkoisessa suurpiirissä 6.16 Suurimmat toimialat Itäisessä suurpiirissä 6.17 Vantaalla sijaitsevien yritysten toimipaikkojen henkilöstö palvelualueittain vuonna Suurimmat toimialat Myyrmäen palvelualueella 6.19 Suurimmat toimialat Martinlaakson palvelualueella 6.20 Suurimmat toimialat Tikkurilan palvelualueella 6.21 Suurimmat toimialat Korso-Koivukylän palvelualueella 6.22 Suurimmat toimialat Hakunilan palvelualueella 6.23 Yritysten toimipaikkojen henkilöstön määrä raideliikenteen asemien ympäristössä 1 km:n etäisyydellä asemista 7. Yritystoiminnan muutospiirteitä ja uudet yritykset 2000-luvulla 7.1 Yritysten aloitukset, lopetukset ja yrityskannan nettokasvu pääkaupunkiseudulla Pääkaupunkiseudun toimipaikkakannan muutos tilastoaineistoissa Arvioita toimipaikkaväljyydestä 8.1 Toimipaikkaväljyyden tunnuslukuja rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan 8.2 Toimipaikkaväljyys rakennuksen käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan

17 15 1. Tausta, tavoite, lähestymistapa ja keskeiset käsitteet 1.1 Yritystoiminnan merkitys ja rooli pääkaupunkiseudulla Pääkaupunkiseutu on Suomen suurin yritystoiminnan keskittymä, jossa sijaitsevissa toimipaikoissa on 28 prosenttia koko maan yrityssektorin henkilöstöstä ja joissa tuotetaan lähes 40 prosenttia yritysten liikevaihdosta. Suuren volyymin lisäksi pääkaupunkiseudun yritystoiminta on monin tavoin kytkeytynyt muun maan yritystoimintaan. Näin ollen seudun yritystoiminnalla on keskeinen merkitys koko maan kannalta. Toiminnan nousut ja laskut heijastuvat muuhun Suomeen ja vastaavasti muualla maassa tapahtuva kehitys, erityisesti teollisuuden vaihtelut, heijastuvat alueelle. Pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten työpaikoilla on todella suuri merkitys myös huomattavasti laajemman alueen työllisyydelle. Yritysten ja muiden julkishallintoon kuulumattomien yhteisöjen osuus seudulla sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstömäärästä on 76 prosenttia. Helsingin seudun kehyskunnista ja kauempana sijaitsevista muun Suomen kunnista tulee työntekijä 18 prosenttiin pääkaupunkiseudun työpaikoista. Näin ollen seudun neljän kaupungin lisäksi varsin laajan alueen asukkaiden toimeentulo ja tulotaso riippuvat ratkaisevasti pääkaupunkiseudun yritystoiminnan menestyksestä. Kaupunkien talous on myös vahvasti riippuvainen alueen yritystoiminnasta. Pääkaupunkiseudulla palveluiden ja investointien rahoituspohja perustuu omalta alueelta tuleviin verotuloihin, ja valtionapujen nettomerkitys on varsin pieni verotulotasauksen vuoksi. Suurin osa kunnallisverotuloista perustuu yritysten maksamiin palkkoihin. Lisäksi kaupunkien saamalla osuudella yhteisöverosta samoin kuin yritysten välittömästi tai välillisesti maksamilla kiinteistöveroilla on huomattavasti suurempi merkitys pääkaupunkiseudulla kuin muualla maassa. 1.2 Yritystoiminta osana taloudellista toimintaa Taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt voidaan jakaa kolmeen ryhmään: liikeyritykset (ammatin- ja liikkeenharjoittajat, oikeushenkilöt, kuten osakeyhtiöt ja osuuskunnat, sekä julkiset rahoituslaitokset ja valtion liikelaitokset), voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (terveys-, koulutus- tai sosiaalipalveluita tarjoavat yhdistykset, säätiöt, rahastot, puolueet ja työntekijäjärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt ja valtionkirkot) ja julkisyhteisöt (valtion- ja kunnanhallinto, kuntayhtymähallinto, Ahvenanmaan maakuntahallinto sekä sosiaaliturvarahastot). Kaikki em. yhteisöt harjoittavat jossain muodossa taloudellista toimintaa tuottamalla tavaroita tai palveluita sekä toimimalla työnantajina ja palkanmaksajina. Pääkaupunkiseudulla taloudellista toimintaa harjoittavien yhteisöjen yhteenlaskettu henkilöstömäärä vuonna 2006 oli Tästä liikeyritysten osuus oli 70 prosenttia, voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen 6 prosenttia ja julkisyhteisöjen 24 prosenttia. Tässä raportissa kohteena on pääosin varsinainen yritystoiminta, ja analyysi keskittyy liikeyrityksiin ja niiden toimipaikkoihin. Luvun 2 tarkasteluissa ovat mukana myös voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Liitteessä 2 esitetään perustietoja myös voittoa tavoittelemattomista ja julkisyhteisöistä erikseen. 1.3 Raportin tavoitteet Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja tiivistyvän seudullisen yhteistyön tehtävänä on luoda hyvät puitteet ja perusedellytykset alueensa asukkaille ja yrityksille. Näkemys siitä, miten yritystoimin-

18 16 ta tulevaisuudessa kehittyy ja miten kaupungit ja muut julkiset toimijat pystyvät tarjoamaan yrityksille mahdollisimman hyvät edellytykset, edellyttää yritystoimintaa koskevaa perustietoa. Raportin aineisto tarjoaa näitä perustietoja kaupunkien ja muiden organisaatioiden asiantuntijoille elinkeinopoliittista ja muuta strategisen tason valmistelutyötä varten. Myös yritykset itse tarvitsevat tietoa toiminnan seudullisesta rakenteesta ja sen kehityksestä. Yritystoiminta kiinnostaa myös kuntalaisia ja tiedotusvälineitä. Raportin tavoitteena on tarjota tiivis analyysi ja monipuolista perustietoa pääkaupunkiseudun yritystoiminnasta. Raportti on käytännönläheinen ja kuvaileva ja sen tavoitteena on palvella paitsi pääkaupunkiseudun elinkeinopoliittista suunnittelua ja toteutusta niin myös tarjota perustietoa alueen muuta strategista kehittämistä varten. Tarkoituksena on kuvata havainnollisesti pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten rakennetta, ominaisuuksia, toimialajakaumaa, erikoistumista ja avainklustereita, alueellista sijoittumista sekä yritystoiminnan muutosta 2000-luvulla. Raportti palvelee myös kaikkia YTV:n toimipaikka-aineistojen käyttäjiä käsikirjana ja oheislukemistona. 1.4 Raportin sisältö Raportti sisältää yleispiirteistä kuvausta ja analyysiä yritystoiminnasta koko pääkaupunkiseudun tasolla, mutta sen lisäksi myös paljon yksityiskohtaista tilastotietoa kaupungeittain ja alueittain sekä erilaisia toiminnallisia luokitteluja esittämällä. Tästä syystä julkaisu on suhteellisen laaja. Raportissa ei ole elinkeinopoliittisia johtopäätöksiä tai suosituksia. Raportti on toteutettu siten, että mikään luku ei edellytä muiden lukujen läpikäymistä, vaan osiin voi tutustua paloittain ja missä tahansa järjestyksessä. Luvussa 2 kuvataan pääkaupunkiseudun yritystoiminnan rakennetta ja peruspiirteitä. Luvussa 3 verrataan pääkaupunkiseudun yritystoimintaa ja sen muutosta muihin Suomen suuriin kaupunkeihin. Luvussa 4 kuvataan ja analysoidaan seudun ja kaupunkien yritystoiminnan toimialarakennetta. Luvussa 5 tarkastellaan vastaavasti yritystoiminnan erikoistumista sekä seudun avainklustereita ja muita vahvoja toimialoja. Luvussa 6 kuvataan systemaattisesti yritysten sijoittumista pääkaupunkiseudun eri alueille sekä vertaillaan alueiden rooleja ja erikoistumista. Luvussa 7 kuvataan pääkaupunkiseudun yritystoiminnan muutoksia - yritysten perustamista, lopetusta ja yrityskannan kasvua sekä uusien yritysten roolia yritystoiminnassa. Lukuun 8 on koottu suuntaa antavaa tietoa pääkaupunkiseudun yritysten toimipaikkaväljyydestä. Lopuksi luvussa 9 vedetään tuloksia yhteen, esitetään johtopäätöksiä, arvioidaan pääkaupunkiseudun yritystoiminnan kehitysnäkymiä lähivuosina sekä esitettään pohdintoja mahdollisista tulevista tutkimus- ja kehittämistarpeista. 1.5 Tietolähteet ja keskeiset käsitteet Selvityksen pääasiallisena lähteenä on käytetty YTV:n yhdessä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien kanssa ylläpitämää toimipaikka-aineistoa 2006 (tilastoaineisto). Näiden tietojen alkuperäinen lähde on Tilastokeskuksen yritysrekisteri. Selvitys perustuu vuoden 2006 aineistoon, joka on muodostettu siten, että se vastaa Tilastokeskuksen vuosittaisen toimipaikkatilaston sisältöä. Aineistossa ovat mukana vain aidosti taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset. YTV:n toimipaikka-aineistosta tuotetut tiedot pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimipaikoista ja henkilöstömääristä eroavat hieman Tilastokeskuksen toimipaikkatilaston luvuista. Erot johtuvat mm. siitä, että toimipaikka-aineistosta on poistettu asunto-osakeyhtiöt sekä joitakin muissa kunnissa kuin pääkaupunkiseudulla sijaitsevia toimipaikkoja, jotka ovat mukana Tilastokeskuksen tilastoissa. Liitteessä 1 käydään tarkemmin läpi keskeiset käsitteet. Yrityssektori käsittää kotimaiset talousyksiköt, jotka ovat markkinatuottajia ja joiden pääasiallinen toiminta on tavaroiden ja palveluiden (paitsi rahoituspalveluiden) tuotanto. Voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä ovat esimerkiksi terveys-, koulutus- tai sosiaalipalveluita tarjoavat yhdistykset, säätiöt, rahastot, puolueet ja työntekijäjär-

19 17 jestöt sekä uskonnolliset yhteisöt ja valtionkirkot. Julkisyhteisöt tuottavat julkisia palveluja, huolehtivat yleisestä tulonjaosta ja hyvinvoinnista sekä takaavat sosiaalisen ja taloudellisen järjestelmän toiminnan. Näitä ovat mm. valtion- ja kunnanhallinto, kuntayhtymähallinto, Ahvenanmaan maakuntahallinto sekä sosiaaliturvarahastot. (Tilastokeskus, Sektoriluokitus) Toimipaikka on yhden yrityksen omistama, yhdessä paikassa sijaitseva yksikkö ja pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluja tuottava yksikkö. Jokaisella yrityksellä on vähintään yksi toimipaikka. Yritystä kutsutaan monitoimipaikkaiseksi, jos sillä on useita toimipaikkoja. Yrityksen liikevaihto perustuu yleensä tuloslaskelmaan. Eräiden toimialojen yrityksille ei ole liikevaihtoa. Merkittävin näistä aloista on rahoitusja vakuutustoiminta. Henkilöstö käsittää palkansaajat ja yrittäjät (Tilastokeskus, Yritysrekisteri). Henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstö on estimoitu palkkojen perusteella. Henkilöstö on käsitteellisesti lähellä työpaikan käsitettä. Kuitenkin ne on määritelty eri tavalla ja niitä koskevat tiedot kerätään eri tietolähteistä. Tästä syystä yritysten tai toimipaikkojen henkilöstöä sekä työssäkäyntitilaston tai työvoimatutkimuksen työpaikkoja koskevat tilastotiedot poikkeavat ainakin jonkin verran myös yrityssektorin osalta. Työpaikka määritellään Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan seuraavasti: Tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä kuvaa työpaikkojen lukumäärää tällä alueella. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajateltu muodostavan yhden työpaikan. Näin osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. Tärkein käsitteellinen ero henkilöstömäärän ja työpaikkojen välillä on se, että henkilöstömäärä kuvaa henkilötyövuosia ja työpaikka työllisten päälukua.

20 18 2. Yritystoiminnan peruspiirteet Yritysten ja toimipaikkojen tunnusluvut Pääkaupunkiseudulla toimi yritystä ja voittoa tavoittelematonta yhteisöä vuonna 2006 ja niillä oli yhteensä toimipaikkaa. Alueella toimimisella tarkoitetaan tässä sitä, että yrityksellä on vähintään yksi toimipaikka alueella. Valtaosalla (94 %) oli pääkaupunkiseudulla vain yksi toimipaikka. Vain yrityksellä oli kaksi tai useampia toimipaikkoja. Useimmat alueen suurimmista yrityksistä olivat monitoimipaikkaisia ja niillä oli toimipaikkoja myös muualla Suomessa. Yritystoimipaikkojen laskennallinen henkilöstömäärä (henkilöstömäärän määrittely ja laskenta: ks. liite 1) oli yhteensä ja niiden liikevaihto 134 miljardia euroa. Toimipaikan keskikoko oli 6,6 henkilöä. Liikevaihtoa kertyi keskimäärin 2,2 miljoonaa euroa toimipaikkaa ja 0,3 miljoonaa euroa henkilöä kohti. (taulukko 2.1) Toimipaikkojen sijoittuminen hahmottuu kuvasta 2.1, jossa näkyy yritystoiminnan volyymi toimipaikkojen henkilöstöllä mitattuna. Kuva 2.1: Yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikkojen henkilöstön alueellinen sijoittuminen pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seutu on Suomen suurin tuotannon ja yritystoiminnan

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Yritykset

Toimintaympäristö: Yritykset Toimintaympäristö: Yritykset Tampere 5.2.29 Janne Vainikainen Toimipaikat 12 1 8 6 4 2 lkm 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 % 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, -2, 8 812 8 67 8 743 126 134 145 9 32 144 164 151 liikevaihto/hlö,

Lisätiedot

mahdollisuudet Ahti Leinonen 29.10.2009

mahdollisuudet Ahti Leinonen 29.10.2009 Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 29.10.2009 Yritys- ja toimipaikkarekisteri! Konserneja noin 6 000! Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800! Toimipaikkoja yli 326 000! Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012

HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012 HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Paikkatiedot yritystoiminnan sijoittumisen analyysissä Helsingin seutu on Suomen suurin yritystoiminnan keskittymä 25 % väestöstä

Lisätiedot

Yritykset T A M P E R E E N K A U P U N K I

Yritykset T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Yritykset 4.5.2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Yritykset Tampere 4.5.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Yritykset 17.4.2012

Toimintaympäristö: Yritykset 17.4.2012 Toimintaympäristö: Yritykset 17.4.2012 Toimintaympäristö: Yritykset Tampere 17.4.2012 Jesse Marola www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastotiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa - Tilastokeskuksen asiakasseminaari Turussa Suunnittelija Päivi Krzywacki, 13.3.2008 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Helsingin seudun yritysraportti

Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2007 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV julkaisi keväällä 2009 pääkaupunkiseudun yritysraportin (Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 Kolmasosa liikevaihdosta ulkomaisomisteisista yrityksistä Viidennes yritysten liikevaihdosta helsinkiläisyrityksistä Vuonna

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

YRITYSTOIMINTA ESPOOSSA. Espoon yritystoiminnan rakenne ja erikoistuminen 2005

YRITYSTOIMINTA ESPOOSSA. Espoon yritystoiminnan rakenne ja erikoistuminen 2005 YRITYSTOIMINTA ESPOOSSA Espoon yritystoiminnan rakenne ja erikoistuminen 2005 Kaupunkitutkimus TA Oy Seppo Laakso Päivi Kilpeläinen Espoon kaupunki Kehittämis- ja tutkimusryhmä Elokuu 2007 2 Sisällys Tiivistelmä...3

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Näkökulmia kaupan yhdyskuntarakenteelliseen sijaintiin SYKEn hankkeissa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2008 toimipaikkoihin

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Yritysrekisteri - monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi

Tilastokeskuksen Yritysrekisteri - monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi Tilastokeskuksen Yritysrekisteri - monet mahdollisuudet Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi Yritysrekisteri, tietojärjestelmä -> vuositilastoja ja tuoreita yksikkötason tietoja SYÖTTEET Hallinnolliset

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 17.11.2010 Yritys- ja toimipaikkarekisteri Konserneja noin 6 000 Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800 Toimipaikkoja yli 326 000 Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Aluepäällikkö Pekka Kettunen

Tilastokeskuksen Yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Aluepäällikkö Pekka Kettunen Tilastokeskuksen Yritysrekisterin monet mahdollisuudet Aluepäällikkö Pekka Kettunen SYÖTTEET Hallinnolliset aineistot n. 70 päivitysprosessia / v. - Verohallinto - Patentti- ja rekisterihallitus - Väestörekisterikeskus

Lisätiedot

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 18.11.2009 Yritys- ja toimipaikkarekisteri Konserneja noin 6 000 Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800 Toimipaikkoja yli 326 000 Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin tarjoamat mahdollisuudet 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä -> vuositilastoja

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Kaisu Hautala

Tilastokeskuksen yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Kaisu Hautala Tilastokeskuksen yritysrekisterin monet mahdollisuudet Tietopalvelusihteeri Kaisu Hautala Yritysrekisteri, tietojärjestelmä -> vuositilastoja ja tuoreita yksikkötason tietoja SYÖTTEET Hallinnolliset aineistot

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi

Tilastokeskuksen yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi Tilastokeskuksen yritysrekisterin monet mahdollisuudet Tietopalvelusihteeri Tarja Kiviniemi Yritysrekisteri, tietojärjestelmä -> vuositilastoja ja tuoreita yksikkötason tietoja SYÖTTEET Hallinnolliset

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan Suhdanteet Asiakastilaisuus Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan liikevaihtokuvaaja- ja myynnin määrä, kk Kaupan palkkasummakuvaajat, kk Kaupan varastotilastot, neljännesvuosi Kaupan

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Jyväskylä 1.12.2009 1.12.2009 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA. 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5.

YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA. 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5. YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5. Gasellit Yritysten määrä Suomessa Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan Seinäjoki 22.04.2008 Satu Elho (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2008 tilastoja 19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 Yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun Helsingin osuus liikevaihdosta viidennes Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2016 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneita yrityksiä eniten kaupan toimialalla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 5 817 vuoden

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2010 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2009, 3. vuosineljännes Aloittaneiden yritysten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä jatkoi nousuaan Aloittaneiden

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työttömyys

Yritykset, työpaikat, työttömyys Yritykset, työpaikat, työttömyys Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy, Espoon yrittäjät Oy 10.4.2017 Yritykset, työpaikat,

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Muutokset tilastoissa Aiempina vuosina Jämsän ja Himoksen matkailukeskuksia on tarkasteltu erikseen. Uusimmassa tilastossa laskenta pohjautuu päivitettyyn

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työttömyys

Yritykset, työpaikat, työttömyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Yritykset, työpaikat, työttömyys Konserniesikunta, Strategiayksikkö Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy, Espoon yrittäjät Oy

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Karppanen (09) 1734 2656 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lappeenranta 1.10.2008 1.10.2008 A 1 Mihin suhdannetietoja

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 2017:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Tekstiilien ja vaatteiden valmistus & valmistuttaminen: yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö Suomessa 2015 (toimialan ydin) Toukokuu 2017

Tekstiilien ja vaatteiden valmistus & valmistuttaminen: yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö Suomessa 2015 (toimialan ydin) Toukokuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistus & valmistuttaminen: yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö Suomessa 2015 (toimialan ydin) Toukokuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen ja valmistuttamisen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA) & Paavo Moilanen (Strafica) Yritystoiminnan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 3.5.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2016 Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2013 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Uusien yritysten määrä edelleen laskusuunnassa Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 2,9 prosenttia vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan ASAKASKOHTANEN SUHDANNEPALVELU - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan Oulu 15.2.2007 (09) 1734 2709 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 15.2.2007 A 1 Liikevaihdon

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 1 2 2 0 1 1 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 Kuva: Helsingin

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SISÄLTÖ Kaupunkikehitys ja kauppa,ramboll Kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteet Paikkatietoaineistot palveluverkkoselvityksessä

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Työssäkäyntitilaston ja yritysrekisterin. henkilöstötiedonkeruuseen. Korkeakoulujen KOTA-seminaari 21.8.2013 Aura Pasila, Jukka Pakola Tilastokeskus

Työssäkäyntitilaston ja yritysrekisterin. henkilöstötiedonkeruuseen. Korkeakoulujen KOTA-seminaari 21.8.2013 Aura Pasila, Jukka Pakola Tilastokeskus Työssäkäyntitilaston ja yritysrekisterin huomiot OKM:n toimipisteja henkilöstötiedonkeruuseen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 21.8.2013 Aura Pasila, Jukka Pakola Tilastokeskus OKM:n tiedonkeruu yliopistojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2015 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä laski edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 2017:7 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Kuopio 12.11.2008

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Kuopio 12.11.2008 NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 Mark Rantala (09) 1734 3552 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Kuopio 12.11.2008 12.11.2008

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2010 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä väheni Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 1,2

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2011 Kaupan varastotilasto 2011, 2. vuosineljännes Kaupan varastot nousivat 7,8 prosenttia vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuun

Lisätiedot

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 7 TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 Ulkomaisen muuttoliikkeen merkitys kasvussa Tampereen vuonna 2007 saama muuttovoitto oli 927 henkilöä, mistä ulkomaisen muuttoliikkeen osuus oli peräti

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 36 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki 2010 Väkiluku on kasvanut

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2012

Yritysrekisterin vuositilasto 2012 Yritykset Yritysrekisterin vuositilasto Yritysten henkilöstö väheni ja liikevaihto kasvoi vuonna Korjattu... Korjaukset on merkitty punaisella. Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan Suomessa toimi 8

Lisätiedot