VIITTOMAKIELENTULKIN TYÖHÖN LIITTYVIÄ ORGANISAATIOITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITTOMAKIELENTULKIN TYÖHÖN LIITTYVIÄ ORGANISAATIOITA"

Transkriptio

1 VIITTOMAKIELENTULKIN TYÖHÖN LIITTYVIÄ ORGANISAATIOITA Päivi Rajalin Opinnäytetyö Kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma

2 2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/TURUN YKSIKKÖ Viittomakielentulkin koulutusohjelma (AMK) Rajalin, Päivi Viittomakielentulkin työhön liittyviä organisaatioita Turku sivua 8 liitettä Viittomakielentulkin ammattia käsittelevää suomenkielellä kirjoitettua kirjallisuutta on maassamme hyvin vähän. Alan kirjallisuudelle olisi käyttöä tulkkikoulutuksessa ja nuorta ammattia tunnetuksi tekemisessä. Tähän tarpeeseen päätimme viiden Diakoniaammattikorkeakoulun muuntokoulutuksessa olleen viittomakielentulkin voimin vastata kirjoittamalla viittomakielentulkin käsikirjan. Opinnäytetöinä valmistuneet osat ovat: Raija Roslöfin kirjoittama Viittomakielentulkin ammatillisuus ihmissuhteissa, Heidi Hynysen kirjoittama Viittomakielentulkin työn sisältöseikat ja Maarit Laitisen sekä Satu Markun kirjoittama Viittomakielentulkin työn muotoseikat. Tämä opinnäytetyö on neljäs osa: Viittomakielentulkin työhön liittyviä organisaatioita. Työssäni esittelen tulkkipalvelua tuottavia organisaatioita, viittomakielentulkkeja työllistäviä asiakasryhmien organisaatioita, viittomakielentulkin ammatin edunvalvonnan organisaatiot ja viittomakielentulkkien kansainväliset organisaatiot. Saatavilla olevien lähdemateriaalien sekä organisaatioiden edustajille lähettämieni kyselyjen perusteella olen tutkinut organisaatioiden toimintaa. Aineistoksi olen kerännyt myös kentällä toimivien tulkkien kokemuksia eri organisaatioista. Viittomakielentulkkien kokemuksia keräsin Diakonia-ammattikorkeakoulun muuntokoulutusopiskelijoilta sekä Viittomakielialan osuuskunta Vian opiskelutulkeilta keväällä Kyselyt eri organisaatioiden edustajille lähetin syksyllä 2002 ja talvella Viittomakielentulkkipalvelua tuotetaan maassamme erilaisten organisaatioiden kautta. Tulkkien työnantaja on koko ammatin olemassaolon aikana ollut epäselvä. Tämän ongelman poistamiseksi ja tulkkipalvelun järjestämiseksi järkevällä tavalla on perustettu erilaisia organisaatioita. Ammattiyhdistysten avulla viittomakielentulkkien työolot ja palkkaus ovat parantuneet ja työn ammatillinen status on kasvanut. Yhteistyöllä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin voidaan levittää hyväksi havaittuja käytänteitä ja kehittää tulkin ammattia ja palvelua kaikkia osapuolia tyydyttäväksi. Yksittäisten viittomakielentulkkien omistamat tiedot on tärkeä kirjoittaa muistiin, jotta nuorempi tulkkisukupolvi ja asiasta tietämättömät voivat löytää tiedon helposti ja yhteisen ammatin tiedollinen pääoma siirtyy eteenpäin tukien kaikkien ammatillista kasvua. Asiasanat: organisaatio, tulkkaus, kuurot, viittomakieli, edunvalvonta, ammattiyhdistykset Säilytyspaikka: DIAK/ Turun yksikön kirjasto

3 3 ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC/TURKU UNIT Studies in Sign Language Interpretation Rajalin, Päivi Viittomakielentulkin työhön liittyviä organisaatioita Organisations in the Field of Sign Language Interpretation Turku pages, 8 appendices The history of writing books on sign language in Finnish is rather short. There are only few books available for a student who wishes to learn the art of interpreting sign language, let alone making the young profession known to larger audiences. In order to help overcoming this shortage, five of us in the transfer studies program in sign language interpretation decided to write a hand book of sign language interpretation for the beginning interpreter. My final paper equals the fourth part of the book. In my article, I introduce organisations providing interpretation services, customerbased organisations in need of interpretation services, trade unions of the sign language interpreters, and the international co-operative organisations of sign language interpreters. I have collected information on these organisations found in the written material provided by the organisations and through questionnaires sent to their representatives. I have also gathered and made use of the experiences of the sign language interpreters working within and in connection with these organisation. The experiences of the sign language interpreters are mainly gathered from the students of the transformation education of the Diaconia Polytechnic and the student interpreters working within the In sign language sector co-operative Via in the spring The questionnaires to the representatives of different organisations were sent in the fall 2002 and winter The remaining information I have collected in the course of the project. The organisations providing sign language interpretation services in Finland are various. It has been unclear throughout the years who the employers of the interpreters really are. Fortunately co-operative organisations have been founded to sort out this unfruitful situation and organise the field of interpretation services. With the help of trade unions, the working conditions, salaries and the status of sign language interpreters have improved. National and international co-operation is needed in spreading the organisational models and know-how in order to develop the profession and interpretation services to satisfy everybody s needs. It is important to write down the experience of individual sign language interpreters in order to help the coming generations of interpreters and their customers in finding out information about the interpretation organisations. This creates a basis for passing on know-how and further developing the field of expertise in sing language interpretation. Key words: organisation, interpretation, deaf, sign language, trade unions This study is stored at the library of Diaconia Polytechnic Turku unit

4 4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuskohde Tutkimusmenetelmät 9 3 VIITTOMAKIELISEN TULKKIPALVELUN ORGANISAATIOT Yleiskatsaus tulkkikeskuksiin Honkalampi-säätiö Honkalampi-säätiön toiminta Honkalampi-säätiön tulkkikeskuksen historiaa Honkalampi-säätiön tulkkikeskuksen toiminta Tulkkikeskuksen toimivuus ja kehittäminen Viittomakielialan Osuuskunta Via Osuuskunnan perustamiseen tähtäävät toimet Osuuskunnan perustaminen Osuuskunnan toimiala ja alueet Osuuskunnan organisaatio Osuuskunnan jäsenyys Osuuskunta työnantajana Toimivuus ja tulevaisuuden näkymät Esimerkki yksittäisen tulkin perustamasta yrityksestä Tulkin koulutus Yrityksen perustaminen Yrityksen toiminta Yrityksen tunnettuus ja toimivuus Tulevaisuuden suunnitelmia VIITTOMAKIELIALAN ORGANISAATIOT Kuurojen Liitto ry Kuurojen Liiton järjestämä tulkkipalvelu ja sen tavoitteet Kuurojen Liiton järjestämän tulkkipalvelun toteutus Kuurojen Liitossa työskentelevien tulkkien omat kokemukset Kuulonhuoltoliitto ry 34

5 5 4.3 Suomen Kuurosokeat ry VIITTOMAKIELENTULKKIEN EDUNVALVONTA Suomen Viittomakielen Tulkit ry (SVT) Taustaa viittomakielentulkkien ammattiyhdistyksen perustamiselle SVT:n perustaminen SVT:n toiminnan käynnistäminen SVT:n tärkeitä saavutuksia SVT:n toiminta ja rahoitus SVT:n jäsenyys SVT:n organisaatio SVT:n yhteistyötahot ja edustus SVT:n tulevaisuus Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n liittyminen Ertoon Ertoon kuuluvat toimialat ja tehtävät Erton organisaatio Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksu Erton jäsenedut Opiskelijoiden ERTO Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n ja Erton yhteistyö VIITTOMAKIELENTULKKIEN KANSAINVÄLISET ORGANISAATIOT European Forum of Sign Language Interpreters (EFSLI) Efslin perustaminen Efslin tavoitteet Efslin jäsenyys Efslin organisaatio Efslin rahoitus Efslin toiminta World Association of Sign Language Interpreters (WASLI) POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 62 8 LÄHTEET. 66

6 6 LIITTEET Liite 1. Tulkkikeskusten ylläpitäjäyhteisö ja perustamisvuosi Liite 2. Viittomakielialan Osuuskunta Vian toimistot Liite 3. Kuurojen Liitto ry:n organisaatio Liite 4. Viittomakielialan organisaatioiden yhteystiedot Liite 5. Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n puheenjohtajat Liite 6. Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n nykyistä aikaisempia logoja Liite 7. Erton jäsenyhdistykset ja paikallisyhdistykset Liite 8. Efslin tapahtumat 10 vuoden ajalta

7 7 1 JOHDANTO Opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikön viittomakielentulkkien muuntokoulutusohjelmassa. Valmistuin viittomakielentulkiksi vuonna 1998 kolmivuotisen opistoasteen tutkinnon suorittamisen jälkeen. Oltuani pari vuotta työelämässä halusin jatkaa opintojani suorittamalla ammattikorkeakoulututkinnon. Aloitin muuntokoulutuksen syksyllä Muuntokoulutus on laajuudeltaan 40 opintoviikkoa ja opiskeluun kuuluu myös opinnäytetyön tekeminen, joka on 10 opintoviikkoa. Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikkö on tekemässä kirjaa viittomakielentulkin ammatillisuudesta. Viittomakielentulkin ammatista kertovaa suomenkielistä kirjallisuutta on hyvin vähän, siksi kirjan kirjoittaminen tuntuu erittäin tärkeältä. Kirjan on tarkoitus toimia käsikirjana viittomakielentulkin opintoja aloittaville tai kenelle tahansa ammatista kiinnostuneille. Muuntokoulutuksen kouluttajamme Terhi Rissanen esitteli meille muuntokoulutusopiskelijoille ideoimansa kirjan sisältökokonaisuuksia. Ammatillisuutta käsitellään neljästä eri näkökulmasta: työn sisältöseikat, työn muotoseikat, työhön liittyvät organisaatiot sekä työssä vaikuttavat ihmissuhteet. Kirja kootaan neljästä opinnäytetyöstä. Raija Roslöfin kirjoittama opinnäytetyö on Viittomakielentulkin ammatillisuus ihmissuhteissa, Heidi Hynysen kirjoittama opinnäytetyö on Viittomakielentulkin työn sisältöseikat ja Maarit Laitisen sekä Satu Markun työ Viittomakielentulkin työn muotoseikat. Minun opinnäytetyöni on Viittomakielentulkin työhön liittyviä organisaatioita. Työssäni esittelen viittomakielentulkin työhön liittyviä tärkeitä organisaatioita. Viittomakielentulkkien oma valtakunnallinen ammattiyhdistys Suomen Viittomakielen Tulkit ry on toiminut 20 vuotta, mutta yhdistyksen historiaa ei ole kirjoitettu muistiin. Tärkein työni lähtökohta onkin kerätä hajallaan oleva tieto organisaatioista yksiin kansiin. Näin perustiedot organisaatioista ovat helposti löydettävissä. Työssäni esittelen ensin tutkimuksen toteuttamiskappaleen jälkeen tulkkipalvelua järjestäviä organisaatiota Suomessa. Kappaleessa neljä kerron viittomakielentulkkeja työllistävistä asiakasryhmien organisaatioista: Kuurojen Liitto ry:stä, Suomen

8 8 kuurosokeat ry:stä ja Kuulonhuoltoliitto ry:stä. Suomen Viittomakielen Tulkit ry ja Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry valvovat viittomakielentulkkien etuja. Nämä yhdistykset esittelen kappaleessa viisi. Lopuksi ennen johtopäätöksiä kerron kahdesta viittomakielentulkkien kansainvälisestä yhdistyksestä, jotka ovat European Forum of Sign Language Interpreters (EFSLI) ja World Association of Sign Language Interpreters (WASLI). Lähetin kyselyjä eri organisaatioiden edustajille ja saamieni tietojen sekä lähdemateriaalin avulla esittelen organisaatioiden toimintaa. Työtä tehdessäni sain paljon itselleni uutta mielenkiintoista tietoa ja viittomakielentulkin ammatin kenttä ja sen historia selkiytyivät. Tietojen keruu ja muistiin kirjoittaminen on mielestäni tärkeää, jotta tiedot siirtyvät myös tuleville sukupolville. 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Opinnäytetyössäni tutkin viittomakielentulkin työhön liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä organisaatioita. Aiheeseen olen perehtynyt lähdemateriaalin, organisaatioiden edustajille lähetettyjen kyselyiden vastausten ja kentällä toimivien tulkkien kirjoittamien kokemusten pohjalta Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on kerätä hajallaan oleva tieto viittomakielentulkin työhön liittyvistä organisaatioista yksiin kansiin, josta tiedot on nopeasti ja helposti löydettävissä. Tutkimuksessa esittelen perustietoja organisaatioista ja niiden toimintatavoista. Työn tavoitteena on siirtää yksittäisten tulkkien muistissa oleva ja eri lähteisiin kirjoitettu informaatio myös tuleville tulkkisukupolville ja alasta kiinnostuneille. Laajaalainen tietämys ammatista vahvistaa ammatti-identiteettiä.

9 9 2.2 Tutkimuskohde Tutkimuksen kohteena on viittomakielentulkin työhön liittyvät organisaatiot. Niitä ovat viittomakielisen tulkkipalvelun organisaatiot, viittomakielialan asiakasryhmien organisaatiot, viittomakielentulkkien edunvalvontaan liittyvät organisaatiot ja viittomakielentulkkien kansainväliset organisaatiot. Viittomakielisen tulkkipalvelun organisaatioista olen tutkinut lähdemateriaalin perusteella yleisellä tasolla tulkkikeskusten toimintaa Suomessa. Viittomakielisen tulkkipalvelun organisaatioista olen ottanut esimerkeiksi kolme tapaa tuottaa tulkkipalveluja. Olen perehtynyt Honkalampi-säätiön omistaman tulkkikeskuksen, Viittomakielialan Osuuskunta Vian ja viittomakielentulkki Ulla Peltolan perustaman yrityksen (toiminimi) toimintaan. Viittomakielentulkin asiakasryhmien organisaatioista olen tutkinut Kuurojen Liitto ry:tä, Kuulonhuoltoliitto ry:tä ja Suomen Kuurosokeat ry:tä. Olen perehtynyt järjestöihin viittomakielentulkkeja työllistävästä näkökulmasta. Viittomakielentulkkien edunvalvonnasta vastaa kaksi järjestöä, joiden toimintaa selvitin: Suomen Viittomakielen Tulkit ry (SVT) ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto Erto ry. Tutkimuskohteenani Suomen organisaatioiden lisäksi oli viittomakielentulkkien kansainväliset organisaatiot European Forum of Sign Language Interpreters (EFSLI) ja suunnitteilla oleva World Association of Sign Language Interpreters (WASLI). 2.3 Tutkimusmenetelmät Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen. Tutkimusaineistoa keräsin lähettämällä eri organisaatioiden edustajille kyselyjä sähköpostilla talven aikana. Pyysin myös Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) muuntokoulutusopiskelijoilta ja Viittomakielialan Osuuskunta Vian opiskelutulkeilta omakohtaisia kokemuksia

10 10 organisaatioista keväällä ja syksyllä Lisäksi olen perehtynyt saatavilla oleviin lähdemateriaaleihin. Viittomakielialan Osuuskunta Via järjesti opiskelutulkeilleen koulutuspäivän Vierailin tilaisuudessa ja pyysin tulkkeja kirjoittamaan minulle kokemuksiaan viittomakielentulkin työhön liittyvistä organisaatioista ja lähettämään ne minulle sähköpostilla. Sain vastauksen kahdelta tulkilta pyysin samoja kokemuksia Diakin muuntokoulutusopiskelijoilta ja sain taas kaksi vastausta. Aineistoksi sain siis neljän viittomakielentulkin kokemuksia organisaatioista. Kokemukset olen liittänyt osaksi tätä työtä varsinaisen tekstin väliin tapauskertomuksiksi. Varsinaista tutkimusmateriaalia sain eri organisaatioiden edustajilta, jotka vastasivat lähettämääni kyselyyn. Kyselyrungot olivat erilaisia eri organisaation edustajille. Honkalampi-säätiön toiminnasta kertoi tulkkikeskusvastaava Satu Seppäläinen, joka vastaa tulkkikeskuksen hallinnosta ja hankkeista. Viittomakielialan Osuuskunta Vian toimintaa esitteli osuuskunnan toimitusjohtaja Kaisa Rintala. Viittomakielentulkki Ulla Peltola Pietarsaaresta vastasi kyselyyni esimerkkinä tulkin perustamasta yrityksestä. Viittomakielialan organisaatioita tutkiakseni lähetin kyselyn kolmelle taholle. Kuurojen Liiton tulkkitiimi, Susanna Söderlund, Virpi Thurén ja Sirpa Ruuskanen, vastasi kyselyyni. Kuulonhuoltoliitto ry:n toiminnasta kertoi kommunikaatiosihteeri Sirpa Lauren. Suomen Kuurosokeat ry:n edustajana kyselyyn vastasi kommunikaatioprojektisihteeri Riitta Lahtinen, joka tutkii ja kehittää kuurosokeiden kommunikaatiomenetelmiä. Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n toimintaa tutkiakseni lähetin kyselyn usealle ihmiselle. Viidelle puheenjohtajalle lähetettyyn kyselyyn vastasi neljä entistä puheenjohtajaa: Elina Lehtomäki, Outi Huusko, Eeva Uski ja Nina Wilenius. Lisäksi lähetin kyselyn Kuurojen Liiton viittomakielikeskuksen johtajalle Päivi Lapille sekä viittomakielentulkeille Raimo Blomille ja Riitta Vivolin-Karénille. Henkilökohtaisen haastattelun antoi Raili Ojala-Signell, joka työskentelee Kuurojen Liiton kirjastossa. Erityisalojen Toimihenkilöliitto Erto ry:n edustajana asiantuntija Matti Hellsten vastasi kyselyyni.

11 11 Kansainvälisten organisaatioiden toiminnasta antoi tietoa Efslin (European Forum of Sign Language Interpreters) puheenjohtaja Marco Nardi. Hän kertoi myös suunnitteilla olevasta maailmanlaajuisesta tulkkijärjestöstä. 3 VIITTOMAKIELISEN TULKKIPALVELUN ORGANISAATIOT Vammaispalvelulaki (nro 380/1987) velvoittaa kunnat järjestämään tulkkipalvelut kuulo- ja kuulonäkövammaisille henkilöille. Kunnat päättävät itse järjestettävien tulkkipalveluiden tuottamistavoista. Tällä hetkellä useat eri organisaatiot sekä yksityiset viittomakielentulkit tuottavat viittomakielen tulkkipalveluja Suomessa. Kymmenen kaupunkia, neljä kuntayhtymää, kaksi kuurojen yhdistystä, yksi säätiö ja Viittomakielialan Osuuskunta Via ovat perustaneet omat tulkkikeskuksensa. Näissä tulkkikeskuksissa on yksi tai useampi päätoiminen kokopäiväisesti tai puolipäiväisesti työskentelevä viittomakielentulkki. Neljä kuntaa ja yksi yksityinen organisaatio ovat järjestäneet paikkakunnalleen tulkkivälityksen, joka on avoinna muutaman tunnin viikossa. Suomessa on muutamia yksityisten viittomakielentulkkien perustamia yrityksiä tai toiminimiä. (Jaamalainen&Takkinen 2000, 1.) Viittomakielentulkkien työnantajakysymys on koko ammatin historian ajan ollut epäselvä. Viittomakielentulkki, kuuro asiakas ja maksajatahona kunta muodostavat kolmion, jonka eri osapuolien asema on ollut vuosikausia keskustelun aiheena. Kunnat huolehtivat työnantajamaksuista, mutta viime kädessä rinnastavat tulkit yrittäjiin (ks Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n ja Erton yhteistyö). Muun muassa tästä syystä on perustettu erilaisia organisaatioita, jolloin työantajakysymys on selvä. Viittomakielentulkki on tällöin työsuhteessa organisaatioon. Aluksi kerron yleisesti Suomessa toimivista tulkkikeskuksista. Esimerkkeinä tulkkipalvelun organisaatioista esittelen tarkemmin Honkalampi-säätiön tulkkikeskuksen, Viittomakielialan Osuuskunta Vian ja yksittäisen tulkin perustaman yrityksen. Nämä organisaatiot ovat järjestäneet omalla tavallaan tulkkipalvelun tuottamisen.

12 Yleiskatsaus tulkkikeskuksiin Suomessa on tällä hetkellä 24 tulkkikeskusta (ks. Liite 1. Tulkkikeskusten ylläpitäjäyhteisö ja perustamisvuosi). Viittomakielialan Osuuskunta Via on perustanut uusimmat tulkkikeskukset toisen vuonna 1999 Iisalmeen (Rissanen 2003, puhelinhaastattelu) ja toisen vuonna 2001 Ouluun (Haho 2003, puhelinhaastattelu). Tulkkikeskukset voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään niiden antaman palvelun perusteella. Suomessa on tulkkikeskuksia, jotka ainoastaan välittävät alueella toimivien asioimistulkkien palvelua. Tulkkikeskuksen palveluksessa on yksi koko- tai osaaikainen tai tuntipohjainen työntekijä. Hänen tehtäviinsä kuuluu ainoastaan tilausten vastaanotto ja niiden välittäminen alueella toimiville asioimistulkeille. Toisen ryhmän muodostavat tulkkikeskukset, jotka sekä tarjoavat tulkkipalvelua että välittävät alueella työskentelevien asioimistulkkien palvelua. Tulkkikeskuksen palveluksessa on yksi tai useampia viittomakielentulkkeja, jotka ottavat vastaan tilauksia. Osan tulkkitilauksista he hoitavat itse ja osan he välittävät asioimistulkeille. Tilaukset välitetään eteenpäin yleensä silloin, kun tilausajankohta ei sovi tulkkikeskuksen omille tulkeille. Kolmannen ryhmän muodostavat tulkkikeskukset, jotka tarjoavat ja/tai välittävät sekä tulkki- että opetuspalveluja. Tulkkikeskuksessa työskentelee yksi tai useampi työntekijä, joka sekä tulkkaa että opettaa tai välittää alueella toimivien asioimistulkkien ja opettajien palveluja. (Topo&Heiskanen&Rautavaara&HannikainenIngman&Saarikalle& Tiilikainen. 2000, 155.) Seuraavan esimerkin tulkilla on kokemusta työn välityksestä kuin työnteostakin tulkkikeskuksessa. Olen ollut sijaisena puolen vuoden ajan pienessä tulkkikeskuksessa ainoana työntekijänä; työ oli aika raskasta kokemattomalle. Tällä hetkellä olen kuukausipalkkaisessa työssä muualla; olen ilmoittanut tulkkikeskukselle, milloin olen käytettävissä. Olemme harvakseltaan yhteydessä molempiin suuntiin (kesäaikana, jolloin minulla ei ollut kkpalkkaista työtä yhteydenpito oli tiiviimpää). Tulkkikeskuksien perustaminen alkoi 1980-luvulla. Ainoastaan neljä tulkkikeskusta perustettiin silloin. Ensimmäinen tulkkikeskus perustettiin Helsinkiin vuonna Suurin osa keskuksista perustettiin vuoden 1994 jälkeen, jolloin kunnan erityinen järjestämisvelvoite tulkkipalvelussa tuli voimaan vuoden 1994 alussa. Vuosi 1994 oli tulkkikeskuksien perustamisen huippuvuosi. Silloin perustettiin kuusi uutta

13 13 tulkkikeskusta. Kuntien erityinen järjestämisvelvoite edisti tulkkikeskusten perustamista. (Topo ym. 2000, 155.) Suomen suurin tulkkikeskus on pääkaupunkiseudun tulkkikeskus. Vuonna 1998 keskuksen välitysten ja toteutumatta jääneiden tilausten kokonaismäärä oli 6182 (Topo ym. 2000, 252). Lisäksi kuudessa muussa keskuksessa on huomattava määrä välityksiä (v. 1998): Kuopio 1331, Joensuu 1501, Jyväskylä 1690, Oulu 1942, Tampere 2336 ja Turku 3120 (Topo ym. 2000, 174). 3.2 Honkalampi-säätiö Honkalampi-säätiö on perustettu Honkalammen kunta-yhtymän säädekirjalla vuonna Varsinainen toiminta alkoi ( Honkalampi-säätiö. Honkalampi-säätiön www-sivut ) Ensimmäisiä toimintoja olivat projektit ja palvelukotien rakentaminen. (Seppäläinen 2003, henkilökohtainen tiedonanto.) Joensuun Honkalampi-säätiön tulkkikeskus on ainoa säätiön omistama tulkkikeskus Suomessa. Se on esimerkki yhdestä ratkaisusta, joka toimii tulkkipalveluja järjestettäessä. Seuraavissa kappaleissa esittelen tarkemmin säätiön ja tulkkikeskuksen toimintaa Honkalampi-säätiön toiminta Honkalampi-säätiön toimialue on pääasiallisesti Pohjois-Karjalan maakunta. Säätiön tarkoituksena on Pohjois-Karjalan alueella asuvien vammaisten asumis- ja toimintamahdollisuuksien edistäminen. Tähän toimintaan liittyvät palvelukodit, Lieksan taidetoimintakeskus, Joensuun tulkkikeskus, AAC-keskus/Tikoteekki ja avustajakeskus. Lisäksi säätiön tarkoituksena on vammaisten, vajaakuntoisten ja heidän omaistensa kuntoutumisen tukeminen ja järjestäminen, mikä tapahtuu kliinisen tutkimus- ja kuntoutusyksikön sekä työvalmennuskeskus Kasken avulla. Kliininen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö tarjoaa terapiapalveluja, puhe-, toiminta-, musiikki-, fysio- ja psykoterapiaa. Psykoterapiaa annetaan myös viittomakielellä kasvokkain ja

14 14 etäpalveluna. Säätiön tarkoituksena on vammaispalvelujen ja muiden sosiaalipalvelujen laadullisen kehittymisen edistäminen. Säätiöllä on erilaisia tutkimus-, kehittämis- ja kokeiluhankkeita. Esimerkiksi tulkkikeskuksella on kaksi hanketta liittyen videoneuvottelulaitteisiin ja palvelujen kehittämiseen, ja lisäksi säätiöllä on työllistymiseen ja lasten varhaiskuntoutukseen liittyviä projekteja. (Seppäläinen 2003, henkilökohtainen tiedonanto.) Honkalampi-säätiön hallituksessa on edustajat Honkalammen kuntayhtymästä sekä CPliitosta ja Kehitysvammaisten tukiliitosta. Hallinto toimii niin, että jokaisella tulosyksiköllä on toiminnasta vastaava henkilö. (Seppäläinen 2003, henkilökohtainen tiedonanto.) Honkalampi-säätiö saa rahoituksensa palvelujen ostajilta (kunnat, Kansaneläkelaitos, työvoimahallinto, järjestöt ja yritykset). Lisärahoitusta antavat mm. Rahaautomaattiyhdistys, Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) projektista ja toimialasta riippuen. (Seppäläinen 2003, henkilökohtainen tiedonanto.) Honkalampi-säätiön tulkkikeskuksen historiaa Viittomakielen tulkkikeskus perustettiin Joensuuhun vuonna 1990 Honkalammen kuntayhtymän toimesta. Tuolloin toimessa oli yksi viittomakielentulkki, joka hoiti päivystystä, välitystä, tulkkausta ja opetusten koordinointia. Kuntayhtymällä oli sopimukset kuntien kanssa palvelun tuottamisesta vain tämän yhden tulkin työn osalta. Asioimistulkit laskuttivat edelleen suoraan kuntia. Vuonna 1994 alkoi RAY:n (Rahaautomaatti yhdistys) rahoittama tulkki- ja kommunikaatiokeskus-projekti, joka jakautui puhevammaisten ja viittomakielen tulkkipalvelujen kehittämis- projektiksi. AAC (puhetta korvaavat ja tukevat kommunikaatiomuodot) puolen kehittämisestä vastasi Pirkko Jääskeläinen ja viittomakielen tulkkipalvelujen puolella Satu Seppäläinen ja osan aikaa Susanna Joensalo. Viittomakielen tulkkipalvelujen puolella kehitettiin malli, jota alettiin toteuttaa Samalla tulkkikeskus siirtyi Honkalampi-säätiölle. (Seppäläinen 2003, henkilökohtainen tiedonanto.)

15 Honkalampi-säätiön tulkkikeskuksen toiminta Joensuun viittomakielen tulkkikeskuksessa on tällä hetkellä työsuhteessa kuusi henkilöä. Heistä yksi on vuokrattu Viittomakielialan osuuskunta Vialle töihin opiskelutulkiksi, kaksi työskentelee määräaikaisesti ja kolme toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Lisäksi vaihteleva määrä asioimistulkkeja työskentelee säätiön alaisuudessa tuntipalkkaisina. Vuonna 2002 tulkkikeskus tarjosi töitä 25 asioimistulkille Pohjois-Karjalan maakunnassa ja koko Suomessa, riippuen siitä missä sopimuskuntien asiakkaat käyttivät palveluja. (Seppäläinen 2003, henkilökohtainen tiedonanto.) Meillä on sopimus 19 kunnan kanssa, joten lääniä riittää ajella. Meillä on toimintasäteenä n. 150 km ja etätulkkauksen osalta vielä enemmän, mutta siinä kilometrit ei tunnu. Tulkkikeskuksen toimenkuva on hyvin laaja. Siihen kuuluvat välitys, tulkkaus, opetus, etätulkkaus, opiskelutulkkaus, projektityö, tiedotus, koulutus ja toimistotyöt (laskutus jne.). Kaikki työntekijät eivät tee kaikkea, vaan työt jaetaan taitojen ja toiveiden mukaan. Asioimistulkit ovat tuntipalkkaisina työsuhteessa toimeksiannon perusteella. Tulkit toimittavat tulkkikeskukseen listat ajoista, jolloin he voivat työskennellä. Tulkkikeskus voi täyttää niitä sopimuksen mukaan. Illat, viikonloput ja erikoistulkkaukset kysytään erikseen. Asioimistulkeille maksetaan SVT:n suositusten mukaan ja lisäksi on pieniä porkkanoita, kuten opetuksista matka-ajan palkka, lauantaikorvaus. Tulkit on vakuutettu säätiön puolesta keikan aikana. Lomarahat maksetaan ja palkkapäivä on kerran kuussa tai kaksi kertaa jos tahtovat. Varsinaista tulkkipulaa ei tällä hetkellä ole, mutta jos joku asiakas lähtee koulutukseen voi pakka olla sekaisin. Meillä oli viime vuonna 2233 tilausta, joista 93%:sesti pystyttiin toteuttamaan. Tavoite on, että pystyttäisiin toteuttamaan vähintään 95%:sesti.

16 16 Tulkkikeskuksen asiakkaita ovat kuurot, kuurosokeat ja kuuroutuneet sekä lisääntyvässä määrin yritykset ja yhteisöt. Vuonna 2002 henkilöasiakkaita oli 110 ja yrityksiä sekä yhteisöjä oli 17. (Seppäläinen 2003, henkilökohtainen tiedonanto.) Koulutuksiin tulkkikeskuksen tulkit osallistuvat kiinnostuksen mukaan. Keskus järjestää omaa koulutusta (esim. paritulkkauksesta), ja se on tarkoitettu myös asioimistulkeille. Tulkkikeskus voi myös tukea rahallisesti esimerkiksi tulkkipäiville osallistumista Tulkkikeskuksen toimivuus ja kehittäminen Seppäläinen kertoo Honkalampisäätiön tulkkipalvelun järjestämismallin toimivuudesta kolmesta eri näkökulmasta näin: Meidän mielestä malli toimii hyvin. Tärkeimpänä on se, että meillä on asiakkaina niin palvelun käyttäjät kuin palvelun maksajat eli kunnat (pääsääntöisesti). Kunnat ovat olleet tyytyväisiä keskitettyyn ratkaisuun, koska se saa kerran kuussa kootun laskun käytetystä palvelusta ja on voinut siirtää asiantuntijuuden tulkkikeskukselle. Ja samassa sopimuksessa on kirjattu sekä viittomakielen tulkkipalvelu ja puhevammaisten tulkkipalvelu. Asiakkaan näkökulmasta malli mahdollistaa sen, että tilatessaan tulkin hän voi valita vapaalla olevista tulkin ja saa tiedon heti. Toimistolla on yleensä aina joku paikalla, joten voi käydä tilaamassa tulkin tai tehdä tulkkaus ilman varattua aikaa päivystysaikana. Samoissa tiloissa tulkkikeskuksen kanssa toimii myös Kuurojen Liiton kuntoutussihteeri ja työasiamies sekä Kuurosokeiden aluesihteeri. Asioiden hoitaminen yhdellä kertaa on näppärää. Asioimistulkin näkökulmasta on hyvä, kun palkka tulee yhdestä paikasta ja tietää mitä maksetaan. Tulkit ovat saaneet työt pois kotoa. Tarkoitan, ettei asiakkaat soita tulkeille kotiin paitsi hätätapauksissa. Asioimistulkit voivat tulla tulkkikeskukselle tauottamaan, syömään. Tulkkikeskus hankkii materiaalia opetukseen, kirjallisuutta alasta ja videoita, jotka ovat kaikki asioimistulkkien käytössä. Sekä koulutus, mitä järjestetään, on myös asioimistulkeille. Laskukaavakkeet tulevat keskuksen puolesta ja niiden täytössä neuvotaan. Yksi tärkeä osa meidän yhteistyötä on virkistyminen. Meillä on yhteisiä tapaamisia tulkkikeskuksella tai muualla, joissa käsitellään asiaa ja lopuksi mukavaa yhdessäoloa ja SYÖMISTÄ. Tulkkikeskus järjestää pikkujoulut kaikille tulkeille ja myös kustantaa ne.

17 17 Seppäläinen sanoo, että kehittämistä on aina. Tulkkikeskuksen tavoitteena on, että tulkkikeskus vahvistuu ja virkoja olisi enemmän kuin asioimistulkkeja. Tavoite on jo joltain osin myös toteutunut. Seppäläisen mielestä aina tulee kuitenkin olemaan asioimistulkkeja pakosta tai omasta tahdosta. Asioimistulkkien asemassa olisi tarkistamisen varaa, erityisesti tulkkausten peruuntuessa ja sairastapausten kohdalla. Tällä hetkellä tulkkikeskus maksaa tulkille puolet edellisenä tai samana päivänä peruuntuneen työn palkasta. Tulkkikeskus pyrkii tosin siihen, että se antaa osan tulkkikeskustulkkien keikoista asioimistulkeille, mikäli peruutus on johtunut asiakkaasta. Tulkkikeskustulkille riittää aina toimistolla muuta työtä, jota asioimistulkki ei pysty tekemään. Tällaiset järjestelyt toteutetaan kuitenkin vain, jos tulkkaustilanne ja asiakas mahdollistavat vaihdon. (Seppäläinen 2003, henkilökohtainen tiedonanto.) Kehittämistyö kuuluu olennaisena osana Joensuun tulkkikeskuksen toimintaan ja työskentelyyn. Se näkyy muun muassa siinä, että tulkkikeskus on monissa hankkeissa kumppaneina ja toteuttajina. Osittain tähän on syynä se, että samassa toimintarakennuksessa työskentelee kuurojen ja kuurosokeiden työntekijöitä, Itä- Suomen osaamiskeskus, AAC-keskus, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton aluetoimisto ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kehittämisprojekti. (Seppäläinen 2003, henkilökohtainen tiedonanto.) Seppäläinen toteaa kehittämistyöstä näin: On hienoa kaivaa uusista tulkeista kehittäjiä ja innovaattoreita. Kun itse pitkään tekee kehittämistyötä niin siihenkin jämähtää ja eikä näe helposti uusia uria, siksi tarvitaan uusia kehittäjiä ja näkijöitä vierelle työskentelemään. 3.3 Viittomakielialan Osuuskunta Via Osuuskunta on osuuskuntalain mukaan yhteisö, jonka jäsenmäärä ja pääoma ovat edeltä käsin määräämättömät. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon ja elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet osallistuvat siihen käyttämällä hyväkseen yhteisön palveluja. (Kostilainen 1998, 201.) Osuuskunta on yritys, joka rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Osuuskunta poikkeaa muista yritysmuodoista ennen kaikkea jäsenten taloudellisen vastuun ja omistajien lukumäärän mukaan. (Hiltunen-Lagzouli& Viljakainen 1998, 141.)

Diakonia-ammattikorkeakoulu. A tutkimuksia 5. Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva

Diakonia-ammattikorkeakoulu. A tutkimuksia 5. Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva Diakonia-ammattikorkeakoulu A tutkimuksia 5 Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva Heidi Hynynen, Susanna Pyörre & Raija Roslöf ELÄMÄ KÄSILLÄ Viittomakielentulkin

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN Antti-Ville Lemmetty Sauli Pihlajakangas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Janne Leppänen Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Opinnäytetyö Kevät 2012 Maa- ja metsätalouden yksikkö Metsätalouden koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa?

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? 1 Kaisa Salomaa Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? Selvitys kirjastojen välisen yhteistyön mahdollisuudesta Opinnäytetyö Talvi 2011 Kulttuurialan yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun

Lisätiedot

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Toni Kettukangas YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Elina Ahonen Mari-Kaisa Harjula Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jenna Lahdelma Opinnäytetyö Diakonia-ammatti-korkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa Sari Klink Maarit Katajisto Opinnäytetyö Opinnäytetyö Syksy 2002 Syksy 2002

Lisätiedot