Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa"

Transkriptio

1 Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa Kuinka lakia luetaan omaishoitotilanteisiin liittyvää lainsäädäntöä Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry Turku, OTM Jukka Kumpuvuori Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori Shutterstock Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 1

2 Omaishoitojuttuja Kokemuksia omaishoitoon liittyen Kunta evää omaishoidon tuen koska hoitoisuus arvioidaan pieneksi Kunta evää omaishoidon tuen koska omaishoidon tarpeessa olevalla on muita sosiaalipalveluja Omaishoidon vapaat eivät toteudu tai toteutuvat vajaana Tukipalveluissa on ongelmia kunnan kanssa (sosiaalihuoltolaki ja vammaispalvelulaki, kotisairaanhoito)

3 Normitaivas Normitaivas Ihmisoikeussopimukset Suomen perustuslaki Rikoslaki (syrjintä, virkavelvollisuuden laiminlyönti) Palvelulainsäädäntö (esim. vammaispalvelulaki) Hyvän hallinnon lait (hallintolaki, sosiaalihuollon asiakaslaki, potilaslaki) Oikeusturva (hallintolainkäyttölaki, maksuton oikeusapu) Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 3

4 Omaishoidon arkipäivä Palveluviidakko (yksittäinen ihminen ei tiedä mihin on oikeutettu) Prosessiuuvuttaminen (viranomainen ei vastaa) Pakkokeinojen käyttö (esim. eristäminen, tapaamisrajoitukset, pakkolääkitys) Syrjintä monella eri elämänalueella (esim. koulutus, työ, vapaa-aika) Osaaminen ja jaksaminen eivät riitä asioiden riitauttamiseen Ennen kaikkea, asioiden kyseenalaistaminen on emotionaalisesti raskasta Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 4

5 Miten edetään? I Oikeuden ajokortti 1-vaihe II Muutoksenhaun taikaa strategiat ja keinot III Vammaispalvelulaki omaishoitotilanteessa keskeisiä kysymyksiä Bildyta 61x128mm 100dpi Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 5

6 I Oikeuden ajokortti I.1 Mikä on oikeusjärjestys ja miten sitä ymmärtäisi? I.2 Oikeudellinen ratkaisutoiminta I.3 Oikeuslähteistä Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 6

7 I.1 Mikä on oikeusjärjestys ja miten sitä ymmärtäisi? Oikeusjärjestys on voimassaolevien normien eli oikeussäännösten kokonaisuus Oikeusjärjestyksestä ei kuitenkaan saa kokonaiskäsitystä eikä yksittäistä tulkintaa lukemalla lakikirjaa Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 7

8 I.1 Mikä on oikeusjärjestys ja miten sitä ymmärtäisi? Oikeusjärjestystä on välttämätöntä systematisoida selkeiden peruskriteerien avulla Peruskäsitteet (esim. omaisuus, julkisoikeus, valtuutus, sopimus) Periaatteet (esim. puolueettomuus, suhteellisuus, yhdenvertaisuus, tarkoitussidonnaisuus, luottamuksensuoja, huom. hallintolaki 6 ) Systematisoidusta oikeusjärjestyksestä muodostuu oikeusjärjestelmä Kun ymmärtää oikeusjärjestelmän perusasioita, ymmärtää paremmin oikeusjärjestystä Uusia lakeja säädetään, mutta oikeusjärjestelmä ei tule milloinkaan valmiiksi (yhteiskunnan poliittisen ja taloudellisen kehityksen vaikutus!) (Kangas 2014) Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 8

9 I.2 Oikeudellinen ratkaisutoiminta Oikeudellinen ratkaisutoiminta on sidottua ratkaisutoimintaa. Se ei voi perustua maalaisjärkeen tai oikeudenmukaisuuselämykseen (Kangas 2014) Ratkaisu on perusteltava ja hyvä ratkaisu on lisäksi johdonmukainen. Perustelematon ratkaisu on lainvastainen Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 9

10 I.2 Oikeudellinen Hallintolaki! ratkaisutoiminta 23 : Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin. 35 : Edunvalvojan, huoltajan tai muun laillisen edustajan käyttäessä puhevaltaa on kuultava hänen päämiestään ja vastaavasti päämiehen käyttäessä puhevaltaa on kuultava edunvalvojaa, huoltajaa tai muuta laillista edustajaa, jos kuuleminen on tarpeen päämiehen edun vuoksi tai asian selvittämiseksi. 43 : Hallintopäätös on annettava kirjallisesti Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 10

11 I.2 Oikeudellinen Hallintolaki! ratkaisutoiminta 44 : Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen ajankohta; 2) asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu; 3) päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu; sekä 4) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 11

12 Hallintolaki! I.2 Oikeudellinen ratkaisutoiminta 45 : Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. 46 ja 47 : Päätöksessä on oltava muutoksenhakuohjeet eli tieto siitä, minne päätöksestä voi hakea muutosta, missä ajassa tämä tulee tehdä, ja miten muutoksenhakuaika lasketaan Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 12

13 I.2 Oikeudellinen ratkaisutoiminta Merkillistä kyllä, Suomen viranomaiset ovat jopa velvoittaneet adoptiovanhemmiksi haluavat henkilöt ilmoittamaan lasta luovuttavalle valtiolle siitä, että toista hakijapuolisoa vastaan on vireillä oikeudenkäynti, jossa hänelle vaaditaan rangaistusta luottamusaseman väärinkäyttämisestä. Sosiaaliviranomaiset perustelivat vaatimustaan sillä, että vireillä oleva oikeudenkäynti on adoptiovanhemmille stressaava tekijä. Tämä on malliesimerkki tilanteesta, jossa ratkaisija keksii normin omasta päästään, soveltaa sitä ja väittää sen jälkeen, että ratkaisu on lainmukainen. Oikeudellisen ratkaisutoiminnan näkökulmasta kysymys on silkasta mielivallasta, joka on vain huonosti naamioitu oikeuden valekaapuun. (Kangas 2014) Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 13

14 I.2 Oikeudellinen ratkaisutoiminta Käsitteistön väljyys ja joustavat normit haasteena ja mahdollisuutena oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa Esim. kohtuus Jos vaikkapa kohtuus, jota melko yleisesti pidetään joustavana ominaisuutena, on in casu konkretisoitavissa verrattain eksaktein kriteerien avulla, ei voida väittää, että kohtuus on aina joustava ominaisuus (Tähti 1990) Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 14

15 I.2 Oikeudellinen ratkaisutoiminta Oikeusnormien ristiriita voidaan välttää tulkinnalla, jossa käytetään tiettyjä menetelmänormeja 1) Hierarkkisesti ylempitasoinen normi syrjäyttää alempitasoisen normi 2) Uudempi normi syrjäyttää aiemmin säädetyn normin, jollei uudemman normin voimaanpanoa koskevat määräykset muuta sano 3) Erityisnormi syrjäyttää yleisnormin 4) Uudempi yleisnormi ei syrjäytä aiempaa erityisnormia, ellei toisin ole säädetty Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 15

16 I.2 Oikeudellinen ratkaisutoiminta Hermeneuttinen kehä auttaa ymmärtämään oikeudellista ratkaisutoimintaa YLÄLAUSE: Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalvelut (VPL 8.2 ). Kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. (VPA 5.1 ). Hermeneuttinen kehä ALALAUSE: Jaska Jokusella on erittäin vaikea liikuntavamma ja hän asuu 10 kilometrin päässä lähimmästä bussipysäkistä, eikä hän pääse bussiin sisällekään. JOHTOPÄÄTÖS: Jaska Jokusella on oikeus kuljetuspalveluihin Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 16

17 I.3 Oikeuslähteistä Oikeuslähteet ovat keskeisessä asemassa oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa Oikeudellinen ratkaisutoiminta edellyttää normin tulkintaa Oikeuslähteet antavat informaatiota oikeusjärjestyksen sisällöstä kirjallisesti muotoiltuna Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 17

18 I.3 Oikeuslähteistä Esimerkki oikeuslähteiden kerrostuneisuudesta konkreettisessa tapauksessa: 1926 syntynyt henkilö haki vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua asioimis- ja virkistysmatkoihin. Kunta päätti, että sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat riittävät, koska pääsääntöisesti ikääntymiseen liittyvät toimintakyvyn alenemat ovat yleisiä, eivätkä siten oikeuta vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 18

19 I.3 Oikeuslähteistä Perus- ja ihmisoikeusvelvoitteet: Lait ja asetukset Liikkumisvapaus, oikeus sosiaalipalveluihin, yhdenvertaisuus, ym. Lain esityöt Sosiaalihuoltolaki, vammaispalvelulaki- ja asetus, ym. Shutterstock Hallituksen esitys 219/1986 vp. Ennakkotapaukset KHO Oikeuskirjallisuus Esim. Räty: Vammaispalvelut Arvot Päätöksentekijän / -tekijöiden arvot Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 19

20 I.3 Oikeuslähteistä KHO T KHO: katsoi, että kyse oli vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisesta henkilöstä, laissa ei ole ikärajoja -KHO: kyse oli subjektiivisesta oikeudesta, jota ei voida poistaa myöntämällä palveluja sosiaalihuoltolain nojalla Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 20

21 II Muutoksenhaun taikaa II.1 Mistä muutoksenhaussa on kysymys? II.2 Muutoksenhakustrategioista II.3 Muutoksenhaku käytännössä Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 21

22 II.1 Mistä muutoksenhaussa on kysymys? Muutoksenhaussa on kyse siitä, että valittaja ja viranomainen ovat asiasta eri mieltä Miten edistän asiaani parhaiten? muutoksenhakustrategiat Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 22

23 II.2 Muutoksenhakustrategioista Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 23

24 II.2 Muutoksenhakustrategioista Oikeassa olemisen lähestymistapa (Right Approach) Yhdistää kaikki edellä mainitut Pääpaino oikeudellisessa keskustelutavassa Oikeudet eivät ole vain normitaivaan tähtiä vaan arkipäivän työkaluja yksilölle Kaikilla on oikeus omaan mielipiteeseen Kaikilla on oikeus tulkita oikeuksia Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 24

25 II.2 Muutoksenhakustrategioista Kun on kaksi osapuolta, miksi pitäisi olla niin, että vastapuoli (yleensä viranomainen) on aina oikeassa: otetaan uusi lähtökohta, olen hakijana / valittajana oikeassa Konfliktitilanteissa voittaa usein se, joka vie asiaansa aktiivisemmin eteenpäin Lopulta oikeuslaitos ratkaisee, kumpi oli oikeassa Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 25

26 II.2 Muutoksenhakustrategioista Emotionaaliset seuraukset tärkeä tunnistaa Yksilötasolla Järjestötasolla Kuitenkin; pakko mennä mukavuusalueen ulkopuolelle, siitä oikeudellisessa vaikuttamisessa ja muutoksenhaussa on kyse Miten sitten valmistautua? Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 26

27 II.2 Muutoksenhakustrategioista 1. Lue lakisi ja mieti, mitä ne tarkoittavat juuri sinun tapauksessasi 2. Kirjoita asiasta 1-sivun muistiinpanot, johon lisäät riittävästi pykäliä 3. Lähesty asiallasi viranomaista 4. Kerro, että olet tosissasi ajamassa oikeuksia Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 27

28 YLÄLAUSE2 (normi): Asiakkaan hoito ja huolenpito sitoo pääsääntöisesti hoitajan kokopäiväisesti YLÄLAUSE1 (normi): Asiakas tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa, mutta selviytyy osittain itsenäisesti. Hermeneuttinen kehä ALALAUSE1: Pirkko Pekkala on vammautunut vakavasti autoonnettomuudessa. Pekka Pekkala auttaa Pirkko Pekkalaa kotona sairaalajakson jälkeen. Pirkko Pekkala selviytyy osittain itsenäisesti. ALALAUSE2: Pirkko Pekkala on vammautunut vakavasti autoonnettomuudessa. Pekka Pekkala auttaa Pirkko Pekkalaa kotona sairaalajakson jälkeen; Pirkko Pekkala tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. ALALAUSE3: Pirkko Pekkala on vammautunut vakavasti autoonnettomuudessa. Pekka Pekkala auttaa Pirkko Pekkalaa kotona sairaalajakson jälkeen. Pekka Pekkalan koko päivä kuluu Pirkko Pekkalaa avustaessa. JOHTOPÄÄTÖS: Pirkko Pekkalalla on oikeus omaishoidon tukeen Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 28

29 II.2 Muutoksenhakustrategioista Voinko olla yhteydessä hallinto-oikeuteen? Kirjallinen menettely Suullinen käsittely? Käsittelyn seuraaminen henkilökohtaisesti paikalla ei ole mahdollista Palautejärjestelmä: jatkovalitus tai valitusluvan hakeminen Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 29

30 II.3 Muutoksenhaku käytännössä Viranhaltijan päätös Oikaisuvaatimus lautakuntaan (14 vrk) Lautakunnan päätös Valitus hallinto-oikeuteen (30 vrk) Hallinto-oikeuden päätös (Korkein hallinto-oikeus (30 vrk)) Omaishoidon tuki asioissa valituslupamenettely Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 30

31 Shutterstock II.3 Muutoksenhaku käytännössä Maksuton oikeusapu = lakimies toimii avustajana oikeudellisessa asiassa joko kokonaan tai osittain valtion varoin = lasku menee kokonaan tai osittain valtiolle Hakemus- ja lautakuntavaihe: yleinen oikeusaputoimisto Tuomioistuinvaihe: myös yksityiset lakiasiain- ja asianajotoimistot: luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat eli ns. lupalakimiehet Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 31

32 II.3 Muutoksenhaku Maksuton oikeusapu käytännössä Otetaan huomioon tulot (esim. eläke kyllä, mutta ei hoitotuki), menot (esim. asumismenot asumistuella vähennettynä) ja varallisuus (esim. pankkitalletukset); perusomavastuu yksinäiselle henkilölle käyttövarojen mukaan: Enintään 600 e: 0 % Enintään 800 e: 20 % Enintään 900 e: 30 % Enintään e: 40 % Enintään e: 55 % Enintään e: 75 % Alle 18-vuotiaan hakiessa oikeusapua hänen huoltajiensa käyttövaraa ei oteta huomioon (valtioneuvoston asetus oikeusavusta 3 ) Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 32

33 III Vammaispalvelulaki III.1 Kuljetuspalvelut III.2 Palveluasuminen III.3 Henkilökohtainen apu Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 33

34 III.1 Kuljetuspalvelut Vammaispalvelulaki 8 2 mom: Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. ( ) Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 34

35 III.1 Kuljetuspalvelut Vammaispalveluasetus 4 : Kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. ( /102) Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Kuljetukset voi kunta järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/92) 4 :ssä tarkoitetulla tavalla taikka korvata jäljempänä 5 :ssä tarkoitetulle henkilölle taksilla, invataksilla tai vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. ( /808) Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 35

36 III.1 Kuljetuspalvelut Vammaispalveluasetus 5 : Kuljetuspalvelujen järjestäminen Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. ( /102) Kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka saa näitä palveluja muun lain nojalla Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 36

37 III.1 Kuljetuspalvelut Vammaispalveluasetus 6 : Kuljetuspalvelujen laajuus Kuljetuspalveluja on järjestettävä edellä 5 :ssä tarkoitetulle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään kahdeksantoista yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 37

38 III.1 Kuljetuspalvelut - Kuljetuspalvelujen saamiselle ei ole asetettu ala- eikä yläikärajaa Henkilön vammasta tai sairaudesta johtuva tarve perusteena Merkitystä ei ole sillä, johtuuko palvelun tarve pääasiassa ikääntymisestä (vrt. vaikeavammaisuuden määrittely henkilökohtaisen avun kohdalla) Kuljetuspalveluihin ovat siten oikeutettuja myös vanhukset ja lapset Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 38

39 III.1 Kuljetuspalvelut KHO T syntynyt haki vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua asioimis- ja virkistysmatkoihin -Kunta: pääsääntöisesti ikääntymiseen liittyvät toimintaja liikkumiskyvyn alenemat yleisiä, eivät oikeuta vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin -KHO: katsoi, että kyse oli vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisesta henkilöstä, laissa ei ole ikärajoja -KHO: kyse oli subjektiivisesta oikeudesta, jota ei voida poistaa myöntämällä palveluja sosiaalihuoltolain nojalla Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 39

40 III.1 Kuljetuspalvelut KHO T 2099: syntynyt henkilö haki kuljetuspalveluja asioimis- ja virkistysmatkoihin. -Kunta ei myöntänyt; pelkkä ikääntymisestä aiheutuva raihnaisuus ja iän tuomat esteet eivät täytä vammaispalvelulain mukaisia kriteerejä. -Henkilöllä oli nivelrikko, verenpainetauti, sydämen krooninen rytmihäiriö, eteisvärinä, sekä aikuistyypin diabetes. Henkilö käveli tukikenkien avulla ja käytti ulkona liikkuessaan rollaattoria ja sisällä keppiä, kykeni kävelemään metriä pysähtymättä, nouseminen linja-autoon työlästä. -KHO: laissa ei ole ikärajaa, ainoana perusteena on vammasta tai sairaudesta johtuva tarve sada kuljetuspalveluja -Mutta: tässä tapauksessa KHO katsoi, että henkilö ei ollut siten vaikeavammainen, kuin kuljetuspalvelun saamiseksi vammaispalvelulaissa edellytetään Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 40

41 III.1 Kuljetuspalvelut KHO T syntynyt henkilö, vaikeat selkärangan kulumat, vaikeat lonkkien kulumat, proteesi. Alzheimerin tauti, eturauhasen syöpä leikattu, huomattavia liikkumisvaikeuksia. -KHO: oli oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin. - > vertaa KHO T 126, jossa henkilöllä myös Alzheimerin tauti muttei huomattavia liikkumisvaikeuksia > kuljetuspalvelua ei myönnetty Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 41

42 III.1 Kuljetuspalvelut KHO T vuotias lapsi -KHO arvioi sitä tarvitseeko 11-vuotias lapsi välttämättä kuljetuspalvelujua suoriutuakseen samanikäisiin lapsiin verrattavalla tavalla tavanomaisen elämän toiminnoista -Otettiin huomioon kaverisuhteiden merkitys, harrastukset (ratsastus ja tanssi) -Oli oikeus kuljetuspalveluihin vammaispalvelulain mukaan Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 42

43 III.2 Palveluasuminen Vammaispalvelulaki 8 2 mom: Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen eikä henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 43

44 III.2 Palveluasuminen Vammaispalveluasetus 10 : Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Edellä 1 momentissa tarkoitettu ja palveluja voivat olla avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 44

45 III.2 Palveluasuminen Vammaispalveluasetus 11 : Palveluasumisen järjestäminen Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 45

46 III.2 Palveluasuminen Palveluasumiseen liittyvät palvelut voidaan järjestää esimerkiksi kotipalvelun avulla omaishoidon tuella henkilökohtaisen avun avulla asunnonmuutostöinä edellä tarkoitettuja palveluja ja tukitoimia yhteen sovitettuna Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 46

47 III.2 Palveluasuminen Palveluasumiseen liittyvät palvelut ovat saajalleen maksuttomia, niistä ei siis voida periä maksua. Maksuttomia palveluja ovat kaikki ne palvelut ja tukitoimet, jotka mahdollistavat ja liittyvät palveluasumisen järjestämiseen Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 47

48 III.2 Palveluasuminen Avohuolto / laitoshoito Palveluasumista ei myönnetä, mikäli henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein Jos tarvitaan sairaanhoidon erityisosaamista, tai muuta erityisosaamista jatkuvasti tai pitkäaikaisesti, palveluasumista ei myönnetä Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 48

49 III.2 Palveluasuminen KHO T raju aivoverenvuoto > kuukauden tehohoidossa. Henkilöstä tuli täysin autettava. Pystyi istumaan muutamia tunteja, mutta ei pystynyt kommunikoimaan eikä pyytämään apua soittokellolla. - Henkilölle oli tehty pitkäaikainen laitoshoitopäätös - Kunta ei suostunut tekemään vammaispalvelulain mukaista päätöstä - KHO: kunnan oli myönnettävä vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen (ei ollut jatkuvan laitoshoidon tarpeessa) Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 49

50 III.2 Palveluasuminen KHO T 279 -Edunvalvoja haki vammaispalvelulain mukaista palveluasumista kotiin puolisolleen, joka oli 2007 sairastunut äkillisesti aivoverenvuotoon, josta seurauksena aivoinfarkti > aivovaurio ja oikeanpuoleinen hemipareesioireisto > ei pysty puhumaan ja kommunikoi hyvin vähän -Kunta hylkäsi palveluasumishakemuksen -KHO: henkilölle tuli myöntää vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen (ei vaatinut erityisosaamista vaativaa hoitoa, voitiin järjestää palvelu kotiin) Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 50

51 III.2 Palveluasuminen Hallinto-oikeus syntynyt henkilö haki palveluasumista saatuaan aivoinfarktin ja sen seurauksena hemipareesin ja afasian -Kunta hylkäsi hakemuksen; on mahdollisuus saada riittävät palvelut sosiaalihuoltolain nojalla -Lautakunta: otettava huomioon kuntalaisten yhdenvertaisuusperiaate; palvelujen tarve lisääntyy vuoden iässä ja tämän ikäisten toimintakyky on lähtökohtaisesti huono -Hallinto-oikeus: henkilöllä oikeus vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen -Kunta joutui korvaamaan osan oikeudenkäyntikustannuksista Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 51

52 III.2 Palveluasuminen Hallinto-oikeus: -Monivammainen henkilö -Kunta hylkäsi hakemuksen vammaispalvelulain mukaisesta palveluasumisesta: kunnan mukaan henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein ja hän tarvitsee sairaanhoidollista osaamista jatkuvasti ja pitkäaikaisesti -Hallinto-oikeus: henkilöllä on ollut vammautumisesta alkaen oikeus vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen -Kunta velvoitettiin palauttamaan sosiaalihuoltolain mukaan perityt maksutn, euroa - Vaikka henkilö tarvitsee henkilön apua ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti, ei se sulje häntä pois palveluasumisen piiristä Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 52

53 III.3 Henkilökohtainen apu Vammaispalvelulaki 8 c : Henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan tässä laissa vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella: 1) päivittäisissä toimissa; 2) työssä ja opiskelussa; 3) harrastuksissa; 4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa; tai 5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 53

54 III.3 Henkilökohtainen apu Vammaispalvelulaki 8 c : Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan 1 momentissa tarkoitettuja toimia suorittaessaan. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen 1 momentissa tarkoitetuista toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Edellä 1 momentin 3 5 kohdissa tarkoitettuja toimintoja varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 54

55 III.3 Henkilökohtainen apu Valtioneuvoston oikeuskansleri (1052/1/06) Valtioneuvoston oikeuskansleri arvioi ratkaisussaan minkälaisia oikeudellisia vaatimuksia perustuslain 19 :n 1 momentista katsotaan julkiselle vallalle aiheutuvan. Oikeuskansleri totesi, että oikeuskirjallisuudessa esitetyin tavoin voidaan lähteä - nykyajan kulttuurinen arvomaailmakin huomioon ottaen - siitä, että lainkohdassa käytetty ilmaisu "ihmisarvoisen elämän" turva on hyvin perustein tulkittavissa tarkoittavan jotain enemmän kuin pelkästään biologiselle olemassaololle välttämättömien edellytysten turvaamista Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 55

56 III.3 Henkilökohtainen apu Vammaispalvelulaki 8 d ; henkilökohtaisen avun järjestämistavat: 1) korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut; (työnantajamalli) 2) antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain 29 a :ssä tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen; taikka (palvelusetelimalli) 3) hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa. (avustajapalvelumalli) Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 56

57 III.3 Henkilökohtainen apu Vammaispalvelulaki 8 d jatkoa (3 ja 4 mom.) Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa vaikeavammaista henkilöä on tarvittaessa ohjattava ja autettava avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa. Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 57

58 III.3 Henkilökohtainen apu Pääasiassa ikääntymiseen liittyvät sairaudet ja toimintarajoitteet: ei vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua Mutta: iäkkäälläkin vaikeavammaisella henkilöllä sekä ikääntyneenä vaikeasti vammautuneella on oikeus henkilökohtaiseen apuun Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 58

59 III.3 Henkilökohtainen apu KHO T vuotias aivoverenvuodon sairastanut henkilö -Kunta hylkäsi: ikääntymisestä johtuva -Hallinto-oikeus: henkilö oli ennen sairastumista erinomaisessa kunnossa: palautti asian kuntaan -KHO hankki selvitystä aivohalvausriskin ja iän välisestä yhteydestä > avuntarve johtui aivoverenvuodosta joka vuorostaan oli yhteydessä ikääntymiseen > ei oikeutta vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 59

60 III.3 Henkilökohtainen apu KHO vuotias henkilö: henkilökohtainen apu hakemus -Kunta hylkäsi: ikääntymisestä johtuvaa -KHO (äänestys 3-2); ei ollut ikääntymisestä johtuvaa > oikeus henkilökohtaiseen apuun Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 60

61 III.3 Henkilökohtainen apu Voimavarakysymys: VPL: henkilöllä tulee olla voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteutustapa KHO on antanut useita ratkaisuja, joissa on arvioitu henkilön voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Korkein hallinto-oikeus on tulkinnut uudistettua vammaispalvelulakia lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla siten, että henkilön voimavaraedellytystä ei tule asettaa liian korkealle. Runsaskaan hoivan, hoidon ja valvonnan tarve jokapäiväisissä asioissa ei merkitse sitä, että henkilöllä ei olisi voimavaroja määritellä avun sisältöä ja toteutustapaa. (KHO /2120, vuosikirjaratkaisu 2011:69) Henkilön jatkuva ohjauksen tarve kaikissa päivittäisissä toimissa ei ollut este henkilökohtaisen avun myöntämiselle. (KHO /2120, vuosikirjaratkaisu 2011:69 ja KHO /2123) Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 61

62 III.3 Henkilökohtainen apu Lapsella (13-vuotias) on katsottu olevan lain edellyttämiä voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. (KHO /2122) Laissa ei ole asetettu ikärajaa henkilökohtaisen avun myöntämisen edellytykseksi. (KHO /2122) Yleensä kolmevuotiaan lapsen avun tarve liittyy pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan. Kolmevuotiaat lapset eivät vielä tavanomaisesti käy sellaisissa harrastuksissa, joihin aikuinen ei tule mukaan. Näin ollen hallinto-oikeus katsoi, että lapsi ei ole vielä välttämättä tarvinnut henkilökohtaista apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. KHO pysytti HaO:n päätöksen. (KHO T 1792) Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori 62

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl. Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtaisen avun muutokset VPL:ssa 1.9.2009 Henkilökohtaisesta avusta

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen ihmisen avustamista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA SISÄLLYS Mitä on henkilökohtainen apu? 1 Kuka voi saada henkilökohtaista apua? 2 Mihin henkilökohtaista apua on mahdollista saada? 3 Miten

Lisätiedot

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2 (27) Sisältö 1 Tiivistelmä 3 2 Lähtökohta 5 3 Vammaisten henkilöiden liikkuminen perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta 6 3.1 Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 64 2(8) YLEISTÄ Vammaispalvelulain

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69.

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Sosiaali- ja terveystoimiala Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Soveltamisohjeita on viimeksi päivitetty 10.6.2013.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yhdenvertaisuus

Omaishoidon tuen yhdenvertaisuus Omaishoidon tuen yhdenvertaisuus ongelmia ja ratkaisuja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari 25.10.2012 Mirva Salonen Varatuomari, OTM Ava Law Oy www.avalaw.fi Yhdenvertaisuus Suomen perustuslaki

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot