SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1"

Transkriptio

1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12 Lapin metsäkoulutus ja -neuvonta -hanke 5 13 Askan kylätoimikunnan puheenjohtajuus 6 14 Lausunto talouden sopeuttamisohjelmaan Tiedoksi 9 16 Vuotson kylätoimikunnan avustushakemus Maalle muuton edistäminen 11 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 12 Pöytäkirjan nähtävilläpito Puheenjohtaja Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Maaseututoimistossa RISTO NIEMI

2 Maaseutulautakunta Sivu 2 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Saapuvilla olevat jäsenet Jäsenet: Risto Niemi, puheenjohtaja Kirsti Alakorva Tuija Hiltula Auvo Autio Pentti Hannula Kauko Äärelä Varajäsenet: Elsa Uusitalo klo Muut saapuvilla olleet Poissa: Anneli Immonen-Mokko Esittelijä maaseutupäällikkö Seppo Kaaretkoski Pöytäkirjanpitäjä maaseutusihteeri Pirjo Vattulainen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Hiltula ja Pentti Hannula. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Puheenjohtaja Risto Niemi Sodankylässä Pöytäkirjanpitäjä Pirjo Vattulainen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Tuija Hiltula Sodankylän maaseututoimistossa Virka-asema maaseutusihteeri Pentti Hannula Allekirjoitus Pirjo Vattulainen

3 Maaseutulautakunta Sivu 3 10 JÄRJESTÄYTYMISASIAT Maaseutultk 10 / Maaseutupäällikkö Seppo Kaaretkoski Maaseutulautakunta hyväksyy lähetyn esityslistan työjärjestyksekseen seuraavin muutoksin: Esityslistan pykälänumerointi muuttuu, kun järjestäytymisasiat käsitellään pykälänumero 10 kohdalla. Pykälään nro 15 lisätään tiedoksi liite nro 11 Esitys kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Lisätään pykälä 16 Vuotson kylätoimikunnan avustushakemus Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi käsiteltiin pykälä 17 Maalle muuton edistäminen.

4 Maaseutulautakunta Sivu 4 11 LAINAN MYÖNTÄMINEN KYLÄYHDISTYKSILLE Maaseutultk 11 / Maaseutupäällikkö Seppo Kaaretkoski Kylien omaehtoiseen kehittämiseen kannustetaan myöntämällä hankerahoitusta. Vähävaraisten yhdistysten ongelmana on käyttöpääoman puute. Avustukset tulevat jopa vuodenkin myöhemmin kuin kustannukset syntyvät. Tämä vaikeuttaa kylien omaehtoista kehittämistyötä, mikä kuitenkin olisi koko kunnan edun mukaista. Vireillä on useita kylätalojen investointihankkeita, joissa käyttöpääoman puute aiheuttaa ongelmia. Myös yleishyödyllisiä kehittämishankkeita toivotaan syntyvän. Kunta voisi auttaa kyliä omaehtoisessa kehittämistyössä myöntämällä kyläyhdistyksille korotonta lainaa hankkeen käyttöpääomaksi. Samaa periaatetta voitaisiin soveltaa muihinkin sellaisiin yhdistyksiin, joiden hankkeet palvelevat selkeästi kunnan yleistä etua. Laina olisi edullinen ja tehokas tapa maaseudun kehittämiseksi. Lainan myöntäminen tulisi tehdä nopeaksi ja joustavaksi, joten päätösvalta asiassa tulisi delegoida esimerkiksi talousjohtajalle. Ehdotan maaseutulautakunnan esittävän kunnanhallitukselle ja - valtuustolle, että kunta myöntää kyläyhdistyksille ja harkinnan mukaan muillekin kunnan tavoitteita toteuttaville yhteisöille korotonta lainaa hankkeiden käyttöpääomaksi seuraavin ehdoin. 1. Laina myönnetään heti kun myönteinen hankepäätös on tehty. 2. Lainan suuruus on 50% myönnetyn avustuksen määrästä. 3. Laina on maksettava takaisin kahden viikon kuluessa siitä, kun loppumaksatus on tullut hakijalle. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettäväksi kh/kv

5 Maaseutulautakunta Sivu 5 12 LAPIN METSÄKOULUTUS JA -NEUVONTA -HANKE Maaseutulautakunta , liite 1 Maaseutupäällikkö Seppo Kaaretkoski Lapin metsäkeskus on hakenut rahoitusta otsikossa mainittuun hankkeeseen ja esittää, että Sodankylän kunta osallistuisi hankkeeseen eurolla 3 vuoden aikana. Hankkeen kustannusarvio on Esitän, että Sodankylän kunta osallistuu hankkeeseen eurolla, mikäli hanke toteutuu suunnitelman mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Lapin metsäkeskus

6 Maaseutulautakunta Sivu 6 HALL:28 / ASKAN KYLÄTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJUUS Maaseutultk13 / Maaseutupäällikkö Seppo Kaaretkoski Askan kylätoimikunnan puheenjohtaja Sakari Korvanen on pyytänyt eroa kylätoimikunnan puheenjohtajuudesta sekä kylätoimikunnnan jäsenyydestä. Askan kyläkokous on esittänyt, että: 1. ero myönnetään, 2. valitaan Korvasen tilalle kylätoimikunnan jäseneksi Raimo Ollila, 3. valitaan kylätoimikunnan puheenjohtajaksi Helena Junttila. Kyläasiamies: Maaseutulautakunnalle kylätoimikuntien nimitysasioissa kuuluvan toimivaltansa nojalla maaseutulautakunta päättää, että: 1. Sakari Korvaselle myönnetään ero Askan kylätoimikunnan puheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä, 2. valitaan Korvasen tilalle kylätoimikunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Raimo Ollila, 3. valitaan kylätoimikunnan puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi nykyinen toimikunnan jäsen Helena Junttila. Esitän, että maaseutulautakunta hyväksyy kyläasiamiehen esityksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Otteet Sakari Korvanen, Raimo Ollila, Helena Junttila

7 Maaseutulautakunta Sivu 7 14 LAUSUNTO TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMAAN Maaseutultk 14 / , liite nro 2 Maaseutupäällikkö Seppo Kaaretkoski Kunnanhallitus on pyytänyt lautakunnilta lausuntoa talouden sopeuttamisohjelmasta mennessä. Esitän maaseutulautakunnan lausunnoksi seuraavaa: Työilmapiiri Ohjelman mukaan yksi merkittävä syy heikkoon taloustilanteeseen on keskimääräistä suuremmat palkkamenot. Palkkamenoihin vaikuttaa olennaisesti sairauspoissaolot, jotka ovat jatkuvasti kohonneet. Tämä taas johtuu osittain huonosta työilmapiiristä. Tähän asiaan on aivan oikein kiinnitetty huomiota tässäkin ohjelmassa kuten monissa muissakin aiemmin laadituissa papereissa. Aina on vaadittu parannusta asiaan, mutta käytännössä ongelman poistamiseen ei ole ryhdytty, ja tilanne on huonontunut kaiken aikaa. Tältäkin osin tarvitaan toimenpiteitä. Sodankylässä on kiitettävästi järjestetty johtamiskoulutusta, mutta avainasemassa oleva korkein johto on siihen varsin vähän osallistunut ja alemman johdon mahdollisuudet toteuttaa oppimaansa on vähäistä ilman ylempää tukea. Olisi syytä tiedostaa myös luottamushenkilöorganisaatioiden toiminnan vaikutus henkilöstön työilmapiiriin. Tähän asiaan ei ole kiinnitetty mitään huomiota, vaikka päättäjät omalla toiminnallaan näyttävät esimerkkiä ja luovat pohjan henkilöstöpolitiikalle. Johtajien toiminnan arvioinnissa olisi syytä ottaa yhdeksi tärkeimmistä mittareista henkilöstön työtyytyväisyys. Se kertoo, miten hyvin tulevaisuudessa asiat tulevat toimialalla hoidetuksi eikä mittaa pelkkää menneisyyttä. Lapin Yliopiston arvioinnissakin todettiin, että mitä parempi työtyytyväisyys sitä paremmat tulokset ja tyytyväisemmät asiakkaat. Olisi luovuttava siitä asenteesta, että työntekijät vastustavat kehittämistä ja säästämistä. Oikein motivoitu henkilöstö ymmärtää välttämättömät säästöt ja haluaa kehittää työtään tehokkaaksi ja taloudelliseksi. On vain annettava henkilöstön riittävästi osallistua oman työnsä kehittämiseen ja uskottava sen vastuullisuuteen. Luottamuksen saavuttaminen ja työilmapiirin parantaminen ei käy käden käänteessä vaan vaatii aikaa ja vaivaa. Toimenpide-ehdotuksia: - Uuden kunnanvaltuuston kouluttamisessa yhdeksi teemaksi otetaan luottamushenkilöiden vaikutus työilmapiiriin. - Työilmapiirin mittauksia tehdään työyksiköittäin entistä tiheämmin. - Johtamisen onnistumista arvioidaan säännöllisesti ja yhdeksi tärkeimmistä mittareista otetaan työilmapiirin kehittyminen. Tulos otetaan huomioon palkassa. - Esimiehille, joilta puuttuu tarpeellinen johtajakoulutus järjestetään koulutusta ja painopisteeksi otetaan osaamisen johtaminen.

8 Maaseutulautakunta Sivu 8 Verotulojen lisääntyminen Ohjelman mukaan elinkeinotoimi sitoutuu toimimaan siten, että kunnan verotulot lisääntyvät v ,5 milj., v ,0 milj.. Kuitenkin tasapainottamattomankin taloussuunnitelman mukaan kasvu on paljon suurempi, v ,391 milj.. Onkin realistista odottaa, että verotulot lisääntyvät v paljon enemmän kuin 0,5 milj., vaikka kunta ei tekisi mitään uusia toimenpiteitä. Yleensäkin on lähes mahdotonta tietää, mikä osuus verotulojen kasvuun on kunnan toimenpiteillä ja vielä vaikeampi eritellä niitä kunnan eri toimialojen kesken. Maksujen tarkistaminen Määräys, jonka mukaan palvelumaksujen on katettava vähintään palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset, koskee ilmeisesti eniten porotaloutta, koska petovahinkojen arvioinnista ei ole peritty maksua. Olisi syytä harkita voisiko tällaisten maksujen perinnästä päättämisen jättää asianomaiselle hallintokunnalle. Porotalousyrittäjät ovat pienituloisin yrittäjäryhmä, joka ei kunnalta juuri mitään tukea saa, vaikka ohjelman mukaan elinkeinotoimen menoja lisätään vuosittain sadoilla tuhansilla euroilla. Petovahinkojen arviointia eivät poromiehet pyydä. Se on yhteiskunnan päättämää viranomaistoimintaa, jonka kustannuksetkin kuuluisivat sille. Poromiehet joutuvat joka tapauksessa kustantamaan yhteiskunnan vaatimaa petojen suojelua. Vastuu arviointikustannuksista kuuluisi ensisijassa valtiolle, mutta kun kunta ei voi sen puolesta päättää, se voisi tässä vaiheessa pidättäytyä ehdottomasta määräyksestä, jonka mukaan petovahinkojen arvioinnista on maksu perittävä. Se olisi pieni myötätunnon osoitus vanhinta peruselinkeinoa kohtaan. Maaseutulautakunta keskusteli sopeuttamisohjelmasta. Maaseutulautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti seuraavin lisäyksin: Sopeuttamisohjelman kohtaan ELINKEINOJEN KEHITTÄMISEN MERKITYS KUNTATALOUTEEN s. 19 kappaleeseen "Elinkeinotoimi sitoutuu toimimaan siten, että kunnan verotulot lisääntyvät v ,5 milj., vuonna ,0 milj., vuonna 2011 ja siitä eteenpäin 2,0 milj.." sana sitoutuu muutetaan sanaksi tulee. Sekä saman sivun alimmaisen kappaleen lisäpanostuksen tarpeet elinkeinotoimen budjettiin ovat ylimitoitettuja.

9 Maaseutulautakunta Sivu 9 15 TIEDOKSI Maaseutultk 15 / , liitteet 3-11 Maaseutupäällikkö Seppo Kaaretkoski Maaseutulautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat liitteet: nro asia 3 Virallinen toimintakertomus 4 Maaseutulautakunnan toimintakertomus 5 Kuntatarkastuksen ptk ja vastine 6 Hoitava Villa -loppuraportti 7 Lapin Bioenergiaohjelmahanke -loppuraportti 8 Talousarvion toteutuma 1 9 Oikaisuvaatimus Kittilän kunnan maaseutulautakunnan päätöksestä 10 Kate -hankkeen loppuraportti 11 MTK:n esitys kuulemistilaisuuden järjestämisestä Varajäsen Elsa Uusitalo poistui kokouksesta klo Lautakunta piti tauon klo Liitteet merkittiin tiedoksi. Kuulemistilaisuuden järjestämistä harkitaan syksyllä. Tiedoksi MTK

10 Maaseutulautakunta Sivu VUOTSON KYLÄTOIMIKUNNAN AVUSTUSHAKEMUS Maaseutultk 16 / liite nro 12 Maaseutupäällikkö Seppo Kaaretkoski Vuotson kyläyhdistys on hakenut kunnan sivistystoimelta 5000 euroa avustusta kesäteatterin järjestämiseen. Päättäessään kulttuuritoimen yleisiavustuksista sivistyslautakunta ei avustusta myöntänyt,vaan päätti lähettää hakemuksen maaseututoimelle päätettäväksi, koska anomus ei sen mielestä kuulu järjestöavustusten piiriin. Esitän, että maaseutulautakunta ei myönnä sivistystoimelta anottua avustusta, koska kyseessä on selkeästi kulttuuritoiminnan kohdeavustus eikä maaseututoimella ole mahdollisuuksia myöntää kenellekään läheskään anotun suuruisia avustuksia. Vuotson kylä saa maaseututoimelta normaalin toimintarahan. Asiasta keskusteltiin ja maaseutulautakunnan puheenjohtaja Risto Niemi teki oman esityksen asiasta. LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Esitän, että maaseutulautakunta ei myönnä sivistystoimelta anottua avustusta, koska kyseessä on selkeästi kulttuuritoiminnan kohdeavustus. Vuotson kylä saa maaseututoimelta normaalin toimintarahan. Puheenjohtajan esitystä kannattivat Kauko Äärelä ja Auvo Autio. Maaseutulautakunnan puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Sivistysltk, Vuotson kyläyhdistys ry

11 Maaseutulautakunta Sivu MAALLE MUUTON EDISTÄMINEN Maaseutultk 17 / Maaseutulautakunta keskusteli maallemuuton edistämisestä ja päätti tehdä esityksen tekniselle lautakunnalle. MAASEUTULAUTAKUNNAN ESITYS: Sivukylissä sijaitsevat kunnan omistamat myytävät tontit pitäisi löytyä kunnan nettisivuilta samalta sivulta mistä löytyvät kirkonkylän alueella sijaitsevat myytävät tontit ja sivukylien tonttien neliöhintoja alennettaisiin.

12 Maaseutulautakunta Sivu 12 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät 10, 11, 14, 15, 17 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 12, 13, 16 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 12, 13, 16 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Sodankylän maaseutulautakunta Jäämerentie 1, PL Sodankylä Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Rovaniemen hallinto-oikeus, Oikeustalo, Valtakatu 17 PL 8112, Rovaniemi Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 pv Hallintovalitus Pykälät Valitusaika 30 pv Muu valitusviranomainen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

13 Maaseutulautakunta Sivu 13 OIKAISUVAATIMUS-/ VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN Oikaisuvaatimuksessa / valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän /valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään / v Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimus- / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012 KRUUNUPYYN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Nro 2/2011 2/22 Kokousaika Torstaina 22. maaliskuuta 2012, klo 19.00 19.15 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot